wz

Přehled starších zpráviček

 


30.11. 2006   Dnes je svatého Ondřeje - letos sice začíná Advent až v neděli 3. prosince, ale svatoondřejské tradice patří již mezi ty, které se řadí mezi adventní ...Jméno samo je variantou křestního jména Andrej. Pochází z řeckého andreas, což znamená „mužný“, „statný“, či „odvážný“. Svatý Ondřej je patronem Rumunska a Ruska, na jejichž území prý působil.

Hmmm ... a píše se, že 30.listopad je dnem oficiálního konce hurikánového období ... no jestli si hurikány nechají předepisovat jízdní řády, tak možná ...


Snad každého, kdo si přečte Starý a následně Nový zákon, musí zarazit do očí bijící rozpor mezi starozákonním a novozákonním Bohem. Bůh "našich otců" je nelítostný tyran, jenž svůj vyvolený lid stíhá jednou pohromou za druhou, vraždí a leckdy přikazuje vraždit, přijímá krvavé oběti a jeho největším zájmem je, aby ho probůh někdo nepřestal uctívat. Navzdory tomu všemu o sobě ústy proroků tvrdí, že je milosrdný a odpouští. Novozákonní Bůh je zcela jiný. On skutečně je milosrdný a odpouští. Bůh je láska, a Ježíš to věděl. ...

¨... Zvláštní je, že zatímco ve Starém zákoně se to jen hemží Hospodiny, bohy našich otců, bohy izraelskými, bohy Abrahámovými Izákovými a Jákobovými, v kanonických evangeliích se vyskytuje podobné označení jen velmi poskrovnu. V originální řecké verzi je vždy užito slova Kyrios, tedy Pán, ve Vulgátě (latinském překladu bible) Dominus.      Článek se zajímavým názvem Bůh je Ďábel si přečtete na stránkách Gnosis9.net


Na břehu řeky Marice poblíž bulharského Plovdivu se v zemi nacházejí ruiny velké opevněné osady starých Řeků, kterou pravděpodobně zničili Keltové. Tajemství starověkého Pistiru tady už třináctou sezónu odkrývají také čeští archeologové. I letošní rok přinesl další nečekané objevy.

Řečtí kolonisté zakládali své osady takřka výhradně na mořském pobřeží. Ani na území dnešního Bulharska tomu nebylo jinak. Výjimkou je právě Pistiros, založený v druhé půli 5. století př.n.l. až v nejzápadnějším cípu Hornothrácké nížiny. Důvodem byla přítomnost ložisek strategicky významných surovin, železné rudy a mědi. Osada zanikla počátkem 80. let 3. století př.n.l. za dramatických okolností, které se v posledních letech daří zpřesňovat i díky poznatkům, získaným českými badateli. ...

... Co se vlastně v Pistiru tehdy stalo? Nálezy podle archeologů naznačují, že viníky zkázy byli Keltové, kteří tehdy vpadli ze severu na Balkán a později i na Peloponésos. V panujícím chaosu se zpřetrhaly svazky se Středomořím i okolními kmeny a emporion zanikl. Mezi nájezdníky mohli být i Keltové z Čech. V ruinách města se totiž našel nejen keltský meč a kopí, ale i tzv. duchcovská laténská spona. Zdá se být proto do jisté míry symbolické, že mezi těmi, kdo dnes trosky Pistiru dobývají ze země, jsou právě čeští badatelé. ...     (Zdroj: 21@století)


Další kosmická sonda, která se zapojí do výzkumu planety Mars, se bude jmenovat PHOENIX. Start této americké sondy je naplánován na 3. 8. 2007. S přistáním sondy se počítá v květnu 2008 v blízkosti polární čepičky na severní polokouli planety. Zde bude pomocí automatického manipulátoru odebírat vzorky horniny. Na základě jejich rozboru bude studována historie vody na Marsu, a také budou zkoumány životní podmínky pro případnou existenci mikrobiálního života.      (Zdroj: Astro.cz)


Třapatka nachová se svou krásou řadí mezi nejdekorativnější rostliny. Nad záhonem rozkvetlých třapatek se musí každý zastavit a zamyslet se nad krásou přírody, která nás obklopuje. Třapatka byla tradiční léčivou rostlinou severoamerických Indiánů. Při jakýchkoli bolestech žvýkali její kořen, listy přikládali na rány a šťávou léčili místo po uštknutí hadem. K nám se třapatka dostala až v 17. století. Ve volné přírodě nezdomácněla, pěstuje se jen v zahradách a parcích. Výzkumy se totiž zjistilo, že Indiáni ji používali úplně správně. Její mimořádné vlastnosti, zvlášť to, že podporuje dnes tak potřebnou odolnost vůči nemocem (imunitu), ji řadí mezi vzácné byliny. Výzkumy a klinické zkoušky stále probíhají, ověřuje se i možnost jejího uplatnění při léčbě novodobých nemocí, jako jsou Aids a ptačí chřipka.       (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Sovětští vědci .... eeech, čo to hovorím - američtí a kanadští vědci, kteří tvrdí, že rovné sezení zatěžuje páteř, doporučili sedět v mírném záklonu, aby se předcházelo chronické bolesti zad.

"Úhel 135 stupňů těla vůči stehnům se ukázal jako nejlepší pozice při sezení, a ne úhel 90 stupňů, tedy když je tělo rovné, jak se všeobecně pokládá za normální," řekl Waseem Amir Bashir na výroční lékařské konferenci v Chicagu.

Vědci s pomocí nového systému na využívání magnetické rezonance dospěli k závěru, že při rovném sezení se příliš zatěžuje páteř a vazivo. To podle nich může po delším čase vyvolat deformace a chronické bolesti kříže.

"Naše tělo není uzpůsobeno pro mnohahodinové sezení, ale moderní život nutí většinu obyvatel planety pracovat v sedě," uvedl Bashir z kanadské Alberty. Zdůraznil, že podle statistik se bolení zad stalo hlavní příčinou pracovní neschopnosti v USA.      (Zdroj: Novinky.cz)

Nooo ... je fakt, že mě nikdy tolik nebolela záda jako teď, co jsem si přečetl, jak se má "správně" sedět u počítače s klouby zahnutými předpisově do pravého úhlu ... tak se zase sesunu do oblíbené pozice "3/4 pí" - když to doporučují i VĚDCI ... tedy pokud si z nás nedělají šprťouchlata a za týden nenapíšou, že se má správně sedět na hlavě ...


Letošní listopad s sebou přinesl už více jak 12 dnů, kdy v nížinách bylo zataženo nízkou oblačností a na horách bylo slunečno s daleko vyššími teplotami. Meteorologický název této situace je inverze ...

... Rozeznáváme tzv. přízemní inverzi, která brání promíchávání vzduchu bezprostředně nad povrchem. Naopak však může tento typ inverze v určitých situacích a místech zmenšovat hodnoty přízemní koncentrace škodlivin. Jedná se o okolí výškových zdrojů znečištění, které škodliviny rozptylují nad hranicí přízemní inverze a ty se ve volné atmosféře dobře rozptylují. Častý výskyt výrazného horizontálního větru ve větších výškách umožňuje dálkový přenos exhalací. Takže například emise z našich tepelných elektráren byly registrovány ve Skandinávii a naopak u nás byly zaznamenány emise z Porýní. ¨    (Zdroj: Příroda.cz)

Vzájemná výměna emisí mezi státy ... nojo, dříve se tomu říkalo "družba" ....


Teď mizí cukrovary z moravské Hané, nepřijdeme za chvíli také o domácí vinice? Tato témata vítala bruselskou agrární komisařku Mariann Fischer-Boelovou při její návštěvě jižní Moravy. Zatímco reforma trhu s cukrem už probíhá - vinaře změny teprve čekají. Boelová podnikatele uklidňovala, ale její základní poselství bylo jednoznačné: Reformy, spočívající v omezování regulace trhu a tím jistých zisků pro rolníky, se nezmírní. Naopak budou ještě hlubší. Evropské zemědělství už nestaví jen na produkci, ale podpora bude stále víc za ekologii a nezemědělské podnikání na venkově. Komisařka zajela minulý týden na jižní Moravu cíleně - aby se přesvědčila, jak to s vinařstvím je. Unie chce totiž omezit nadprodukci vína v celém společenství. Uvažuje proto o snížení výměry vinic. "Snažili jsme se večer vydatně snížit zásoby moravského vína," ocenila Boelová v humorné nadsázce kvalitu domácích vín. Ale vinařům otázky zůstávají.      (Zdroj: EnviWeb)

Jak to má člověk proPánoBoha dělat, aby se při čtení každý druhý zprávy na Internetu nenaštval a nerozčílil nad bezmocí těch malejch obyčejnejch lidiček, co nechtějí nic jinýho, než klidně, šťastně a mírumilovně vegetovat a přitom jsou utloukáni předpisy a regulemi, co na ně vymýšlejí někde v cizině a o které vůbec, ALE VŮBEC nestojí ....


Na Císařském ostrově v pražské Troji má vyrůst nová ústřední čistírna vod pro Prahu. O tom, že Praha moderní čističku potřebuje, nepochybuje snad nikdo. O tom, že má vyrůst právě zde, pochybují mnozí. Obávají se, že čistička zničí jednu z nejkrásnějších oblastí Prahy. Projekt magistrátu jim navíc připadá nedotažený, zbrklý, plný pochybení a závad. Prosazovaný bezohlednou a krátkozrakou „císařskou“ mocí..     (Zdroj: ECONNECT.cz)


Po prečítaní kníh ako Dvanásta planéta, Návrat ku Genezis,...od autora Z. Sitchina a diel iných autorov napríklad od Wiesnera, Grygara, Wojnara, Železného a ďalej na základe biblických zdrojov /Kniha Jozueho, Kniha Jóbova, Babylonského eposu Enuma Eliš, legiend, bájí a spisov Egypťanov, Sumerov, Číňanov, Mayov, národa Hopi a podobne, som vykonal astronomicko fyzikálne výpočty a úvahy. Na základe výsledkov výpočtov a úvah som vypracoval hypotézy týkajúce sa Nibiru, čo je jedno z pomenovaní pre planétu našej slnečnej sústavy, ktorá fyzicky nebola doteraz objavená, ale mnohé skutočnosti nasvedčujú tomu že existuje. Uskutočnil som konzultácie so Z. Egrym, ktorý je odborník na egyptskú mytológiu, astronomické a astrologické záležitosti, čo mi značne pomohlo pri objasnení niektorých faktov. Moje hypotézy sa týkajú dráhy Nibiru v slnečnej sústave, jej hmotnosti, objemu, účinkom na Zem a ostatné planéty a mesiace. Nibiru je planéta alebo nezapálená, prípadne zhasnutá hviezda, ktorá obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe s veľkou excentricitou. Uhol ktorý zviera jej dráha s rovinou ekliptiky je približne 17 stupňov. Tento uhol by mal byť približne zhodný s uhlom, ktorý zviera rovina dráhy Pluta s ekliptikou. Je to napísané v Enuma Eliš, kde je Pluto premenované po strete s Nibiru na US.M I- ten kto ukazuje cestu. Uhol okolo 18 stupňov zviera aj veľká časť rovín dráh komét s rovinou ekliptiky.      (Zdroj: Ako to je vlastne s Nibiru? (Korekcia niektorých tvrdení a teórii Z. Sitchina a iných autorov - Matrix-2001.cz)


Hora smrti ... Lysá hora už si za posledních čtyřicet let vybrala na dvacet obětí. Pro srovnání - na nejvyšší české hoře Sněžce zahynulo za posledních 40 let podle odhadů Horské služby v Krkonoších ne více než 10 lidí.

Lidé, kteří zahynuli na Lysé hoře, vesměs přecenili své síly nebo podcenili nebezpečí vrcholu. Proto si smrt často vybrala oběti smrtelných úrazů při různých riskantních sportovních kouscích či pádech z příkrých svahů.

Hned na druhém místě Radim Pavlica jmenuje ty případy, v nichž osudovou roli sehraje změna počasí a člověk zemře na svazích hory například vysílením, ztrátou orientace či na následky pádu ve velké mlze nebo hustém sněžení či dešti.

Podle horských záchranářů není ani velký rozdíl v nebezpečí Lysé hory v zimě a létě. Návštěvníkovi nejvyšší hory Beskyd hrozí nebezpečí i v době, kdy v létě svítí slunce a žádný zvrat počasí nenastane. Náčelník beskydské Horské služby Radim Pavlica upozorňuje, že totiž některá úmrtí návštěvníků vrcholu má či může mít na svědomí také jejich přecenění fyzických sil či podcenění zdravotních problémů.      (Zdroj: iDNES)


29.11. 2006   Dnes máme v kalendáři Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem - je zařazen na základě výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978.

Tohoto dne roku 1929 americký admirál Richard Byrd jako první člověk přeletěl jižní pól. Později poblíž pólu přečkal v malé, ve sněhu zakopané chatě, polární noc - zcela osamocen. Provázela ho řada protivenství téměř fatálních; podle pokynů z radiostanice si sám vyoperoval slepé střevo a pak se ještě téměř otrávil kysličníkem uhelnatým z výfuku motoru pohánějícího elektrický generátor. O svých zážitcích napsal R. Byrd poutavou knihu Sám a sám ... V současnosti se tu a tam objevují spekulace o tom, že se admirál Byrd měl v Antarktidě setkat s nacisty, kteří se po válce ukryli v duté Zemi ...


V pátek 24.11. odešel přední český zoolog, dlouholetý ředitel pražské zoo, pan profesor Zdeněk Veselovský.

Jedno z děl prof. Veselovského. Zdroj: archiv Příčinou smrti bylo srdeční selhání, k němuž došlo v dopoledních hodinách dne 24.11.2006 v motolské nemocnici.

Zdeněk Veselovský se narodil 26. 8. 1928, po absolvování přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zde pracoval v letech 1952 - 1959 jako vysokoškolský asistent.

Většina jeho profesního života je však spjata s pražskou zoo, kde působil přes 30 let. Ještě v době VŠ studií pracoval rok jako zoologický asistent tehdejšího ředitele Cyrila Purkyně, v roce 1959 byl pak jmenován ředitelem. Po jeho nástupu se pražská zoologická zahrada postupně změnila z pomalu se rozvíjející provinční zahrady v instituci evropského i světového významu. Zásadní podíl na záchraně koně Převalského, jedny z prvních světových odchovů gepardů, levhartů obláčkových, vlků hřivnatých, tučňáků Humboldtových a dalších obtížně se rozmnožujících druhů - to vše přispělo k vytvoření vysoké mezinárodní prestiže pražské zoo. Ne náhodou vykonával prof. Veselovský řadu funkcí v Mezinárodní unii ředitelů zoologických zahrad (IUDZG). V roce 1964 byl zvolen za generálního sekretáře této organizace, v letech 1967-1971 pak vykonával funkci viceprezidenta a v letech l971-1975 byl prezidentem této prestižní organizace. Stal se čestným členem Evropské akademie věd a umění. Byl činný i na domácí půdě - 25 let předsedal Československé společnosti ornitologické a dlouhá léta působil jako místopředseda zoologické společnosti při Akademii věd České republiky. Prof. Veselovský vykonával funkci ředitele Zoo Praha do roku 1988. Ze zahrady odešel z politického rozhodnutí.      (Zdroj: National Geographic)


Podle zprávy zahrnující staré i nové země EU překračuje 5 % ovoce a zeleniny překračuje limity. Nejčastěji se pesticidy vyskytovaly v jahodách, jablkách a salátu. Podle nově publikované zprávy zahrnující šetření ze starých a nových zemí EU, Norska a Lichtenštejnska překračuje téměř 5 % vzorků ovoce a zeleniny limity (MRL) pro pesticidy. Dovoz z třetích zemí je touto nepřípustnou kontaminací zatížen více než produkce v EU. Bylo analyzováno více než 60 000 vzorků rostlinné produkce, a přitom u 39,7 % byla hladina pesticidů na nebo těsně pod limitem a u 4,7 % vzorků byl limit překročen.     (Zdroj: Agronavigátor)

Tak jsme si vlastní zemědělství a ovocnářství díky levnému dovozu téměř zlikvidovali - a teď se otrávíme. Ale dobře nám tak ... zlatý červavý jablíčka z našich zahrádek ...


Ono tohle sice nepatří sem, ale lidská důvěřivost je bezmezná, tak neuškodí avizovat potřebu být opatrný - zvláště teď, v období horečných předVánočních nákupů ...
Lákavé nabídky aut na německých serverech mohou často vést přímo do náručí podvodníků z celé Evropy. Kupující to může stát statisíce korun.

O podvodných prodejích aut na internetu již dříve informovala některá média. Deník Aktuálně.cz ale má přesný popis a postup, jak se podvodníci snaží "lapit" své oběti.


Známý výrobce džín Levi Strauss se rozhodl začít prodávat "ekodžíny". Ty jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů a jejich výrobní proces nepoškozuje životní prostředí, napsal deník Guardian.

"Zjistili jsme, že čím dál více spotřebitelů volí výrobky podle toho, jaký mají environmentální a sociální dopad," řekl podle Guardianu You Nguyen z firmy Levi Strauss. "Lidé se zajímají o oděvy vyrobené na přírodní bázi, zároveň však pořád očekávají styl i kvalitu. Už neexistuje buď, a nebo." Džíny vypadají stejně jako jiné modely, které firma vyrábí, na první pohled se nepozná, že jsou ekologické.       (Zdroj: EkoList)


GTM zahájil zkušební provoz 26. 11. 2006 | Zdroj: eltiempo.com ; www.lmtgtm.org Autor: Petr Kubala Největší a nejkvalitnější radioteleskop pro výzkum v oblasti milimetrové astronomie zahájil 22.listopadu zkušební provoz poblíž mexického města Puebla.

Gran Telescopio Milimétrico (GTM), anglicky Large Millimeter Telescope (LMT) byl 22.listopadu uveden do dvouletého zkušebního povozu. Radioteleskop se nachází na vrcholu vulkánu Sierra Negra poblíž mexického města Puebla ve výšce asi 4600 metrů. ... „Tento teleskop je schopen zkoumat i podmínky panující ve vesmíru v době, kdy vznikaly první hvězdy a galaxie, tedy asi před 13,4 miliardami let,“ říká astrofyzik Emmanuel Méndez z INAOE. „Mikrovlnná astronomie je stále v začátcích a slibuje v budoucnu odhalit obrovská tajemství,“ říká dále Méndez. Teleskop byl uveden do dvouletého zkušebního provozu, takže se zahájením ostrého provozu se počítá někdy v průběhu roku 2008.     (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Deset let bude Evropská unie financovat studii zaměřenou na prevenci diabetu. Jde o část celosvětového programu nazvaného TRIGR. Program koordinují Finové a ti by v závěru sledování měli najít odpověď na to, zda změnou výživy kojenců můžeme předejít vzniku diabetu a zda kravské mléko není škodlivé.

Zmíněná studie by měla dát odpověď na otázku, jak je to se škodlivostí proteinů kravského mléka a zda by jejich vyloučení z výživy kojenců snížilo riziko vzniku diabetu. Všechny děti budou sledovány po dobu deseti let. Je možné, že stávající názory na správnou výživu novorozenců, budeme měnit.       (Zdroj: OSEL.cz)


Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) varuje před tlakem finančních institucí, které v předvánoční době masivně oslovují veřejnost s nabídkami spotřebitelských úvěrů. SOS kritizuje skutečnost, že spotřebitelé jsou přesvědčováni k rychlému uzavírání smluv bez důkladného seznámení se všemi smluvními podmínkami a možnými dopady, které mohou vést až k exekucím.

Na spotřebitele se zejména před Vánocemi ze všech médií valí intenzivní reklamní kampaně poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Reklamními triky jako „Dopřejte si bohaté Vánoce“ nebo „Proč čekat, až na to našetříte“ a apely na rychlost vyřízení úvěru svádí spotřebitele k životu na dluh. Prezentované nízké splátky jsou ale často uváděné bez zásadních informací jako počet splátek a částka, o kterou spotřebitel svou půjčku „přeplatí“.

SOS považuje za nezodpovědné dávat nabídku spotřebitelských úvěrů do přímé souvislosti s předvánočními nákupy. Úvěry na dárky obecně patří mezi nezdravé úvěry, které pak způsobují nejvíce problémů se splácením. „Spotřebitelé jsou nyní více zranitelní, protože v předvánoční euforii mnohdy nedomýšlí jednotlivé nabídky do důsledků. Úvěr 20.000 Kč na bohatší Vánoce se splátkou jen 500 Kč zní určitě lákavě, ale klient se uváže ke splácení bohatého Ježíška po dobu pěti let. Pak je nezbytná velmi pevná vůle, aby vydržel splácet. Navíc stačí jen malá komplikace a penále, případně i náklady související s exekucí se mohou vyšplhat na mnohonásobek půjčené částky a řádně zkomplikovat lidem život,“ varuje předseda SOS David Šmejkal.      (Zdroj: Sdružení Ochrany Spotřebitelů)


V kostýmech zdravotních sester a pracovníka pohřebního ústavu jsme dnes na Ministerstvo životního prostředí přinesli vzorky spermií určené pro náměstka Bláhu. Současně s tím jsme odeslali otevřený dopis premiéru Topolánkovi. Obsahoval výzvu k aktivnímu podílu na rozhodování o českém postoji k evropské chemické politice. Ne, nešlo o žádnou legrácku ani povyražení: Jednoduše jsme chtěli, aby se diskuse o české pozici k této klíčové problematice dostala konečně k jádru věci. Ve vyspělých zemích se za posledních padesát let dramaticky snížil obsah spermií v ejakulátu a značně se zvýšil výskyt rakoviny varlat; počet neplodných párů od 60. let vzrostl na více než dvojnásobek. Řada studií ukazuje, že jednou z nejdůležitějších příčin tohoto alarmujícího vývoje je rostoucí toxické znečištění.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Nedávno mi jeden novinář vyprávěl o vrcholu konzumní společnosti, který kdy zažil. Navštívil obří nákupní a zábavní centrum Lotte World v jihokorejském Soulu. Pod umělou střechou je několikapatrový umělý svět. Nejníže je ledová plocha na bruslení. Nad tím umělé jeskyně, umělé skály a umělé stromy. Můžete se bez obav, že zmoknete, vydat na umělou procházku. Občerstvení? Na co si vzpomenete. Můžete se tu i "proletět balónem". Balóny jsou připevněny přímo pod střechou na kolejnicích, nad vším tím novodobým blázincem. Rodiny tam jezdí - jak jinak než auty - trávit celé víkendy. "Oslavte narozeniny u nás!", proč byste je měli slavit s přáteli? To není legrace. To je trend. Postmoderní přepych.      (Zdroj: EnviWeb)

Líbilo by se vám takhle žít ? Mně tedy ani náhodou ... ale čtěte dál ...


Vlašské ořechy mají sladkou chuť, teplou povahu a působí na dráhy ledvin, plic a tlustého střeva. Vyživují ledviny, prohřívají oblast kolem pasu a kolenou. Dále zahřívají plíce, zlepšují astma, posilují střeva a podporují peristaltiku.

Léčebný efekt vlašských ořechů se projeví při pravidelné a dlouhodobé konzumaci. Jako prevenci bychom si měli dopřát asi pět ořechů denně. Ořechy musíme skladovat na temném a suchém místě, protože olej v jádrech totiž snadno oxiduje. Žluklé ořechy pak mají hořkou pachuť a ztrácejí léčebné vlastnosti, dokonce mohou organismu uškodit.

Vyloupaná jádra je nezbytné skladovat bez přístupu vzduchu nebo je naložit například do medu. Optimální je promíchat 1 kg jader s 1 kg medu a společně zahřívat, až se med rozpustí.....    (Zdroj: Celostnimedicina.cz)


28.11. 2006   Není to tak dávno, kdy dosud všemocná KSČ oznámila, že umožní konec vlády jedné strany - stalo se tak 28.11.1989 v rámci tzv. Sametové revoluce ...

Pohlédněme hlouběji do historie ... toho dne roku 1520 propluly tři lodě pod vedením portugalského průzkumníka Ferdinand Magellana úžinami v oblasti Ohňové země a dosáhly Tichého oceánu. Jejich posádky se staly prvními Evropany, co přepluly na plachetních lodích Atlantský oceán a vpluly do oceánu Tichého.


S inovací starých dobrých kamen na klasická paliva přichází Philips. Jeho sporák v porovnání s tradičními topeništi snižuje až o 90 % emise kouře a jedovatých látek.

Množství emisí těkavých organických látek snižuje až o 99 %. Je-li používán správně, snižuje spotřebu paliva až o 80 %. Tajemstvím je elektronicky ovládaný ventilátor, který žene vzduch skrz.

Výsledkem jsou vyšší teploty a čistší spalování a efektivnější využití paliva. Termoelektrický generátor využívající teplo z hořícího dřeva vyrábí elektřinu pro pohon ventilátoru a může napájet i jiná zařízení.     (Zdroj: VTM Science)


Pohled na svět ...
Rakouský parlament jednomyslně schválil rezoluci, jíž vyzývá vládu, aby žalovala Českou republiku v tom případě, že neprokážeme, že je temelínská elektrárna bezpečná. Návrh textu této rezoluce pro rakouské poslance připravila organizace Atomstopp, která na naši zemi už jednu žalobu podala a to u Mezinárodního soudního dvoru ve Štrasburku. Co jim vadí? Podle organizace Atomstopp má jaderná elektrárna Temelín příliš chyb i technických poruch a ohrožuje tak obyvatele rakouského pohraničí. Překvapuje mě, že stát, který si není schopen ohlídat ani bezpečný chod svých lanovek či konstrukci dálničních mostů, má tolik drzosti hodnotit bezpečnost české jaderné elektrárny. Rakouští poslanci by si měli uvědomit, že naše země již nějaký čas není součástí jejich říše a jako země svobodná (no, svobodná, tak trochu snad ještě ano) si může sama řešit svoji energetickou politiku.     (Zdroj: Altermedia.cz)


Žijeme uprostřed viditelných sil a uvědomujeme si jejich působení. Pohybujeme se v námi viditelných tvarech, jejichž aktivitu často ani nepociťujeme, ačkoliv jimi můžeme být silně ovlivňováni. V této duševní stránce přírody, neviditelné našim smyslům, nezměřitelné našimi měřícími přístroji, mohou nastat různé události, které nejsou bez odezvy na fyzické úrovni. Je bytí, které v tomto neviditelném světě žije jako ryba v moři. Jsou lidé, kteří mají schopnosti nahlédnout do tohoto neviditelného světa tak, jako vycvičený potápěč dovede sestoupit na dno oceánu. Jsou na zemi i období, kdy se prolomí hráze a neviditelné síly vnikají do nás a zaplavují nás. Běžně se to však nestává. Před tímto nás chrání naše neschopnost poznat tyto neviditelné síly.

Čtyři stavy stržené ochrany Jsou čtyři stavy, při kterých může být tento ochranný závoj stržen a kdy se setkáváme přímo s těmito neviditelnými silami: ...

(Dále čtěte v článku Psychické útoky v magii na stránkách Panna.cz)


Sdružení lékařských komor a asociací z 29 zemí Evropy (CPME - The Standing Committee of European Doctors) vyzvalo v otevřeném dopise Evropskou komisi, aby v rámci směrnice REACH podpořila 6 klíčových prvků pro lepší ochranu zdraví před průmyslovými chemikáliemi. Jedná se např. o povinnou náhradu nebezpečných chemikálií, právo na informace o chemických látkách nebo ochrana nejzranitelnějších skupin společnosti jako jsou děti a těhotné ženy. CPME reprezentuje asi 2 miliony lékařů sdružených v členských národních lékařských asociacích, včetně České lékařské komory.     (Zdroj: Zelený kruh)


Otázka kontaktu s duchy je otázka, která se za dlouhých zimních večerů možná vkrádá vtíravěji, než kdy jindy ... Na stránkách Záhady a mystéria se v článku Komunikace s duchy píše:

Otázka, která je často pokládána čtenáři, zní: „Jak mohu hovořit s duchy? Chci je kontaktovat!“

Obvykle radím, aby počkali, až se duchové s nimi sami spojí. Existuje hned několik způsobů, jak to duchové mohou provést...

Nejběžnější způsob je skrze naše sny. Když spíme, naše mysl je otevřená pro mnohé směry, které nepovažujeme za možné, když jsme vzhůru. Komunikace s duchy je jednou z nich. Mnohokrát se ještě duchové budou snažit touto cestou se s námi spojit, protože je z nich nejschůdnější a také pro nás nejméně strašidelná (většina z nás by ani jiný kontakt neustála). Jestliže se vám zdálo o člověku, kterého jste měli rádi, již není mezi živými a ve snu vám předá nějakou zvláštní zprávu, tak tohle opravdu vypadá na návštěvu ze záhrobí prostřednictvím vašich snů...


Avebury je jméno obce známé všem milovníkům záhad a tajemství ... čtěte na stránkách Tajomstvá nešej planéty ...

Avebury leží v severovýchodnej oblasti Wesexu. Pre bližšiu orientáciu je to 150 km severozápadne od Londýna a 35 km severne od mesta Swindon. Po ceste do Avebury sme sa zastavili v okúzľujúcom mestečku Malborough, kde sme obdivovali anglickú stavebnú architektúru, priestranné staré námestie s malými gregoriánskymi obchodíkmi. Zaujal nás aj renesančný kostol anglikánskej cirkvi z 15. storočia. Po krátkom cestovaní naša ďalšia zastávka bola v dedinke Avebury.

[Stonehenge v Avebury] Práve v nej sú obrovské kamenné monolity z prekremenného pieskovca, ktoré vytvárajú kamenné kruhy - Stone Circle. Dnes je ich tam 180, ale v dávnej dobe tam bolo až 800 monolitov. Všetky vytvárali až štyri kruhy a celý komplex bol ešte ohraničený kruhovým, niekoľko metrov vysokým valom. Výstavba kruhov s kamennými monolitmi sa časovo umiestňuje do obdobia roku 2500 pred našim letopočtom, čiže do mladšej doby kamennej. Niektorí odborníci tvrdia, že boli postavené už 4 tisíc rokov pred n. l. Predpokladá sa, že v tomto priestranstve bola kedysi mohutná pohanská svätyňa a vykonávali sa v nej náboženské obrady. Slúžila civilizáciám v predkeltskom období, ale pravdepodobne aj Keltom.


Blíží se čas vánočních kaprů ...

Nicméně i letos lze zopakovat, že kapr je na podzim vyloven, sádkován, kde se zbaví bahenního pachu, ale i přiměřeně vylační, takže o Vánocích je přesně připraven na to, aby byl humánně usmrcen a stal se pokrmem. Kdyby byl v takové kondici vypuštěn do řeky či do rybníka, bohužel téměř každý by uhynul. Mohli se o tom přesvědčit i prodejci, kteří před třemi lety neprodané kapry vypustili zpět do rybníka. Po jarním tání všichni kapři pluli na hladině břichem vzhůru.      (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Letošní podzim byl teplotně nadprůměrný. V Belgii byly podzimní měsíce nejteplejší přinejmenším za posledních 174 let. Rtuť v teploměrech dosahovala v průměru 13,7 stupně Celsia, čímž byl o 1,4 stupně překonán rekord z roku 2005 (12,3°C). Dlouhodobé sezónní hodnoty byly překročeny o 3,3 stupně (10,4°C). O nových rekordech informovaly meteorologické instituce v řadě evropských zemích od Francie a Švýcarska, přes Německo a Rakousko, až po Českou republiku. V Ženevě se průměrné teploty v září a říjnu vyšvihly o 3,3 stupně nad normál. Výjimečný ráz počasí vyvrcholil 26. října, kdy na hranicích mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem naměřili maximum 28,8 stupňů, což je absolutně nejvyšší říjnová teplota v tomto regionu pozorovaná od počátku měření. Nejinak tomu bylo i u nás. 27. října bylo v Praze nejtepleji za posledních 165 let (21,6°C) a 15. listopadu bylo nejtepleji za posledních 80 let (16,1°C). V druhé polovině listopadu se průměrně denní teploty držely 4 až 8 stupňů nad dlouhodobým průměrem.     (Zdroj: Gnosis9.net)


Dopravní výbor Evropského parlamentu ve středu 22. listopadu ve druhém čtení schválil návrh směrnice, která nahradí 110 odlišných národních řidičských průkazů evropskou verzí o velikosti kreditní karty.

Nejpozději do roku 2012 dostane přes 200 milionů evropských řidičů nový průkaz s desetiletou platností. Jednotlivé země EU však budou moci tuto platnost prodloužit až na 15 let, zároveň budou moci rozhodnout, zda budou po řidičích vyžadovat pravidelnou lékařskou prohlídku. Průkazy budou muset obsahovat odpovídající fotografii, platné údaje a prvky omezující jejich padělání.      (Zdroj: Sdružení ochrany spotřebitelů)

Další blázinec, další papírování ... ach jo ...


27.11. 2006   Tohoto dne skončil roku 1952 vynesením 11 rozsudků smrti a tří doživotních trestů zinscenovaný soudní proces s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. O 37 let později - v roce 1989 - proběhla dvouhodinová generální stávka zaměřená právě proti zvůli vlády KSČ ....

27. listopadu roku 1876 se v rakouském Mürzzugschlau narodil Viktor Kaplan, který později, již jako strojní inženýr, působil v Brně. Jeho vynález vodní turbíny s nastavitelnými oběžnými lopatkami, se datuje do roku 1912. Kaplan na ní začal pracovat v roce 1910. Tehdy byla zřízena za podpory slévárny a strojírny Ignáce Storka laboratoř, ve které prováděl své pokusy. Zde rozšiřoval mezilopatkové kanály Francisovy turbíny, až nakonec dospěl k oběžnému kolu svým tvarem připomínající lodní šroub, ale s natáčivými lopatkami. A v tom je genialita Kaplanova vynálezu: Natáčením lopatek oběžného kola podle měnícího se průtoku vody se optimálně nastavují nátokové úhly vodního proudu a je tak zachována vysoká účinnost turbíny i při mnohem nižším průtoku.

Před čtyřiašedesáti lety - 27.listopadu 1942 - se v americkém Seattle narodil slavný kytarista a zpěvák Jimi Hendrix. Zemřel 18.září 1970 v Londýně. Hendrix bývá často označován za nejlepšího kytaristu, co kdy žil. Ačkoli hrál na kytaru levou rukou, struny měl jako na praváka. Neuměl noty, proto místo nich používal barvy


Ve čtvrtek byl v některém z těch zadarmo distribuovaných pražských deníků zmínka o zdražení zvukových a obrazových nosičů kvůli tomu, že chudáci autoři přicházejí o své zisky kvůli nelegálnímu kopírování. A připojena anketa, co že si lidé o tom myslí?

Na stránkách CD-R.cz se například dozvíte toto:
Co vás asi bude zajímat je podstatné zdražení pro čisté CD a DVD disky. Za CD-R nyní dovozce zaplatí správci autorských práv z každého prodaného 0,40 a z DVD±R 1,- Kč. Za CD-RW 2,- a za DVD±RW i DVD-RAM pak 5,- korun a za minidisky 4,-. Poplatek se tak stává již významným podílem na celkové ceně, což jistě nepotěší dovozce i výrobce. Zatím se platily jen 4 % z ceny, nyní to třeba u CD-R bude 15 %. Ministerští úředníci to komentují stále se snižující cenou těchto médií a tedy i celkovým výnosem pro „autory“. Proto bylo nutné poplatky zvýšit.

Co si o tom lze myslet? Že je v poslední době je u nás k vidění spousta pitomostí, ale tahle hovadina tedy má šanci být vysoko na špici .. Co lidi ještě snesou? Neotřesitelná logika tohoto rozhodnutí je asi taková, jako kdyby zdražení pohonných hmot bylo odůvodňováno tím, že lidé jezdí hromadnou dopravou načerno a tudíž si musí dopravci přijít na své. Případně každý zájemce o koupi zbraně by mohl být považován za potenciálního vraha a zálohově si odsedět tři roky ... Nebo jak naše slavné dráhy argumentovaly zvýšení jízdného ohlášené na prosinec - že prý už se dlouho nezdražovalo ...

Mám nápad ... prohlásím se ekonomickým náměstkem PánaBoha pro tuto planetu (... dokažte mi, že to není pravda ...) a budu v JEHO zastoupení vybírat daň za každé nově narozené dítě ... ne moc - tak 5 €/$. Jedině ON má přece copyright na stvoření ... A za porušení autorských práv musíte platit ... A jestli se vám to nelíbí, zavedeme daň i na pouhé pokusy o stvoření děti - a žádná antikoncepce nás nebude zajímat ... A kontrola? Nezapomeňte, že ON má oči všude !!!!!


Již před deset lety se rozpoutala diskuse o pomalu, ale stále klesající plodnosti mužů. V současnosti je nejméně v polovině případů léčených párů neplodnost na straně muže a v České republice se rodí čím dál tím více dětí z umělého oplodnění. Mužskou plodnost přitom výrazně ovlivňuje znečištění ovzduší, zejména polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).
Podle Jiřího Rubeše z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, nejvíce poškozuje znečištěné ovzduší vývoj spermií v posledních deseti dnech jejich vývojového cyklu, když mužské pohlavní buňky dozrávají v nadvarleti. Výzkumy dokázaly i to, že kvalita spermii je významně horší v zimních měsících, kdy jsou muži vystaveni špatným rozptylovým podmínkám, než na konci léta po období relativně nejčistšího ovzduší. Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu semene je ovšem životní styl, zejména kouření a kvalita stravy.      (Zdroj: EkoList)

Jen nevím, co s tím má co společného veterinární lékařství ... ale je fakt, že spousta lidí se za volantem chová jako dobytek ...


Pro řadu starších lidí bývá hůl nezbytným doplňkem. Němečtí vědci nyní vymysleli hůl, která v nouzi dovede přivolat pomoc.

Nový vynález nese název i-Stick a jeho autorem jsou inženýři z Fraunhoferova institutu pro vývoj experimentálního softwaru v Kaiserslauternu. Hůlka funguje tak, že pokud se nějakým způsobem dostane do vodorovné polohy, vyšle signál do centrály. Ta obratem upozorní majitele hole, aby ji sebral. Pokud se tak nestane, je velmi pravděpodobné, že se stalo cosi vážného. Signál tedy buď zavolá záchrannou službu nebo upozorní nějakou příbuznou osobu. Cena hole ještě není stanovena, každopádně její tvůrci již hledají distributora, který ji uvede do prodejní sítě.      (Zdroj: 21@století)

Dobrý ... určitě lepší než lidi čipovat jako dobytek.


Obohacení prostředí při transportu a ustájení na jatkách hračkami může snížit poranění plecí a zmenšit snížení pH 45 minut po zabití. Osvědčily se hlavně plastické koule naplněné kukuřicí.

Některé studie se zabývají aplikací hraček prasatům v odchovu. Studie z Belgie se zabývá jejich aplikací při transportu a při ustájení na jatkách před porážkou.

Aplikace hraček během transportu a při ustájení na jatkách vyžaduje minimum práce a nákladů. Použití plastových koulí naplněných kukuřicí bylo účinnější, než použití gumových hraček. Při použití plastových koulí se zaznamenal menší výskyt poranění na plecích, nižší hladina kortisolu a laktátu v krvi a pomalejší snižování pH svaloviny. U gumových hraček se konstatuje pouze menší poškození kůže.      (Zdroj: Agronavigátor)

Panenko Maria Podsrpenská ... no vidíš to ????


Množství nedávných experimentů z oblasti behaviorálních věd ukazuje, že peníze nejsou určeny jen k jednoduššímu zprostředkování směny, ale již představa o nich je významným prvkem měnícím lidské chování. Zaměřme se na vztah mezi penězi v našem životě a vztahem k ostatním lidem.

Zřejmě všichni budou mít představu o tom, jak někoho "změnily peníze". Nyní však vědci zabývající se psychologií a dalšími behaviorálními vědami začínají potvrzovat, že k faktickým změnám v chování jednotlivců dochází, navíc dokonce i při pouhé konfrontaci s penězi. Ještě překvapivější však je, že uvedené změny chování se ukazují jako relativně konzistentní, a tudíž dobře predikovatelné, odchylky. Lze tedy říci, že peníze kazí člověka?      (Čtěte na OSEL.cz)


Vybrat dárky k Vánocům bývá problém ...  Ale nejen to. Problémem může být i dar přijmout. Dary jsou totiž jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v čin.

Dar může znamenat i úplatek ... O úplatcích se v novinách dočteme dost. Můžeme s ním být konfrontováni ale i osobně. Úplatek je nepravda: tváří se jako dar, ale je to ve skutečnosti cena, kterou člověk platí za to, co chce získat. I dar z vděčnosti může být jakýmsi druhem úplatku, který je placen dodatečně. Může jít o závazek do budoucnosti. Říká se jím: „Dobře jsi mi posloužil, tady za to něco máš, a až tě budu opět potřebovat, vzpomeneš si jistě, co jsem ti dal“.

Dar z vděčnosti chce ale vyjádřit pravdivě slova „Mám tě rád“. Dalo by se říci, že čím je dar z vděčnosti méně drahý a méně okázalý, tím více může vyjadřovat lásku bez vypočítavosti.      (Zdroj: Víra.cz)


Pouze zanedbatelný zlomek – necelá čtyři procenta – peněz z evropských fondů hodlá vláda v příštích sedmi letech investovat do energetické modernizace české ekonomiky.

Podíl výdajů z vládou administrovaných fondů na zvyšování energetické efektivnosti hospodářství a rozvoj obnovitelných zdrojů činí přesně 3,61 % [1]. Navíc 85 % této částky půjde z programu určeného na ekologické projekty a bude vyhrazeno pouze pro domácnosti a komunální záměry.

Přitom třeba do dálnice R43 z Brna do Moravské Třebové vláda plánuje investovat přes 33 miliard korun, tedy asi o čtvrtinu více.

Česká republika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu 1,8násobně více energie než státy EU-15. Příčinou je především zastaralý průmysl.      (Zdroj: stránku Hnutí DUHA)


Pokud zamíříte na dovolenou do vesmíru, můžete si přikoupit i fakultativní výlet do volného kosmu.

Kdo má na účtu zbytečných 15 milionů dolarů, může si zaplatit vycházku do volného kosmického prostoru. Pokud si tedy předtím koupil za 20 milionů dolarů let do vesmíru kosmickou lodí Sojuz. Rusko proto rozšiřuje sortiment svého „kosmického turistického katalogu“.

Zatím zůstávali první vesmírní turisté během svého desetidenního výletu za hranice atmosféry uzavření uvnitř ruských modulů Mezinárodní vesmírné stanice. Teď se mohou jednou projít.     (Zdroj: VTM Science)

No hurá .... Milý Ježíšku ...


Jak žijí lidé bez domova, jak pečují o své zdraví, jak nocují? Tyto a další informace jsou zveřejněny v Národní zprávě o bezdomovství 2006 za Českou republiku, kterou zveřejnilo sdružení Naděje. Zpráva je tentokrát koncipována jako dvě oddělené části, statistická a politická. Zároveň sdružení zpracovalo a zveřejnilo zprávu Konflikt, bezdomovci a veřejný prostor. Zprávy byly zpracovány pro Evropskou observatoř bezdomovství, která je součástí Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA.

Národní zpráva se ve statistické části zabývá systémy sběru dat pro potřeby sociálního začleňování a národními specifiky v pracovních kategoriích evropské typologie ETHOS. Číselné údaje v přílohách se opírají o údaje z projektů sčítání bezdomovců v Praze v roce 2004 a v Brně v roce 2006, dále o údaje o bydlení zpracované Českým statistickým úřadem a o data z dalších zdrojů.       (Zdroj: Econnect.cz)


24.11. 2006   Čtyřiadvacátého listopadu 1859 publikoval Charles Darwin své dílo O původu druhů (The Origin of Species). Dlouho uznávaná dogmata ale začínají mít v současné době trhliny ...

Dny od dnešního 24.listopadu až do zimního slunovratu patřily v Byzantské říši oslavám tzv. Brumalia - festivalu vína.  Velmi sympatické ...

V sobotu 25. listopadu je Mezinárodní den proti násilí na ženách, vyhlásila ho OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla

A bude už také 1. adventní neděle ... A všude záplavy vemlouvavých sdělení, jak skvělé, výhodné a snadné půjčky umožní nákup vánočních dárků těm, kdo na ně nemají peníze ... Půjčte si hned, teď, do pěti minut, bez ručitele ... Jako kdyby na pomezí roku byl neproniknutelný růžový obláček, zabraňující pohlédnout do budoucnosti ... do všedních lednových a dalších dnů ... kdy člověk zjistí, že jestliže neměl před Vánoci peníze na nákup dárků, tak teď je nemá tak jako tak na splácení půjčky. Na shledanou se těší bankéř - obchodník - exekutor ...

Mimochodem - máte již adventní věnec?

Joooo ... tak to asi bude jinak ... Lunární kalendář mě mystifikoval... Poslední neděle před 25.prosincem (Hod Boží) vychází na 24.12. a tudíž je to čtvrtá adventní neděle - a proto ta první je až za týden, tedy 3.prosince. Díky kamarádce Hance za upozornění !!! Alespoň je čas připravit věnec ...


Máme tu jednu poměrně horkou novinku. Včera odpoledne byla zprovozněna uzavřená část rychlostní komunikace R10 mezi křižovatkami Horní Počernice a Stará Boleslav. Když na nový úsek vjedete, asi vás také zarazí smolně lesklý černý povrch vzbuzující dojem, že vjíždíte na ledovou plochu ... Uvidíme, co to udělá v zimě ... A také jak to dlouho vydrží, než to ty kamiony zase rozjezdí. Při té příležitosti si ale dovolím rejpnout - tenhle úsek nebyl před tím tak úplně v dezolátním stavu - proč už rovnou neudělali při jedné uzavírce i ten úsek od Černého Mostu k Počernicům, kde vyjeté koleje připomínají při dešti zkušební polygon pro lodní modeláře a silnice má snahu vozidlo katapultovat do polí, to opravdu nechápu ...


Více než 1200 nezávislých výzkumů v minulých letech potvrdilo skutečnost, že víra může být účinným lékem. Vyplývá to z přehledů výsledků různých výzkumů, které ve svém nejnovějším čísle zveřejnil německý časopis Psychologie heute.

Lidé, kteří věří ve vyšší moc, bývají podle těchto výzkumů méně často v nemocnicích, rychleji se uzdravují, mívají často nižší krevní tlak a zdá se, že jsou lépe chráněni proti chorobám srdce a krevního oběhu. Po operacích bývají dříve na nohou a potřebují méně prostředků proti bolesti, nemívají často deprese a pokud do nich upadnou, rychleji se z nich zotavují.

Bylo rovněž zjištěno, že lidé, kteří se věnují duchovním záležitostem, mívají silnější imunitní systém.       (Zdroj: Prameny zdraví)


Představte si zpívající Řeku. Bublá, šumí, vlní se a pění. Pstruh čeká v tůni na neopatrnou kořist. Uděláte jen malý pohyb a zmizí někde hluboko pod kořeny vrb, kde je vždy bezpečno. Vrby mocné, vypínající se vysoko nad vodou, i ty malé, pokroucené, tvořící neproniknutelný závoj, skýtají útočiště střízlíkovi i dalším jeho opeřeným bratrům. Jen srnky vědí o proplétajících se cestičkách, které vedou k chladivé vodě. Ve stínu stromu zahlédne bystré oko siluetu volavky. Nepohnutě čeká v celé své vznešenosti dlouhé minuty. O kousek dál jsou po loňských povodních obnažené břehy, které velká voda v zátočině vymodelovala. Avšak tento svah není bez života. Svoje hnízdo si zde vyhloubil ledňáček, modrý drahokam - skvost naší přírody. Vrací se obtěžkán stříbrnou rybkou v zobáku, aby nasytil své mladé, kteří se hlásí o vlastní místo na světě.

Voda má rozpuštěné vlasy Velká voda upravila dno řečiště a nanesla doprostřed toku štěrkovou lavici. To je úzký ostrůvek složený z valounů, drobných kamínků a písku. Ani ten však není bez života. V mělkých vodách kolem něho jsou v bezpečí hejna drobného rybího potěru. Vyhřívají se na sluníčku a sbírají síly pro svůj další život. Pod většími kameny odpočívají raci, čekající na soumrak, aby se vydali za potravou. Samotný ostrůvek také není pustý. První otužilé byliny rozevřely své listy i květy vstříc slunci. Jsou zde již i první ze stromů. Malé semenáčky bříz a javorů jako příslib dalšího vývoje spějícího k rovnováze a harmonii...

Hezké, ne? Dále čtěte na Gnosis9.net ...


Nárůst koncentrace skleníkového plynu metanu v zemské atmosféře se zastavil. Podle amerických vědců se po téměř stu letech neustálého růstu drží posledních sedm let koncentrace metanu na stejné úrovni, píše internetové zpravodajství BBC.

Vědci věří, že začala fungovat opatření, která omezují únik metanu z transportního potrubí, rýžových polí a skládek. Závěry studie publikoval časopis Geophysical Research Letters. Vědci v ní poukazují mimo jiné na to, že velké lesní požáry, jako byly ty v Indonésii v letech 1997–1998, také produkují podstatné množství metanu. „Metan není hlavní sledovaný skleníkový plyn, ale jeho příspěvek je velmi podstatný,“ říká Sherwood Rowland z Kalifornské univerzity v Irvine. „A svět potřebuje skutečně tvrdě zapracovat na tom, aby snížil emise všech skleníkových plynů,“ dodal Rowland, který je nositelem Nobelovy ceny za práci o ozonové vrstvě a byl jedním ze čtyř členů vědeckého týmu.       (Zdroj: EkoList)

Já měl včera k večeři hrášek ... a co vy ???


Mílovými kroky se přibližujeme k roku 2012. Prastará proroctví nabývají na významu. Ohromné množství alternativních disciplín se počíná koncentrovat k tomuto magickému datu. Stále více a více badatelů po celém světě se počíná zapojovat do homogení snahy přiblížit neznalé společnosti, alespoň ty základní paradigmata Mayského faktoru „Konce času“. Ovšem co je zcela fascinující na panoramatu těchto aktivit je šokující fakt, že v mnoha případech nelení ani vědecký svět, který si stále větší měrou počíná podávat ruce s alternativními disciplínami. A to je jedině dobře. Vůdčím státem je to zcela nepochybně Rusko. V jiném seriálu rozvíjím tématiku série fantastických objevů prof. Garjajeva a dr. Poponina na poli mentální energie a skrytých schopností lidské DNA. V této reportáži se podíváme do oblasti veskrze interesující a to je paradigma 2012. Právě v těchto chvílích probíhá na půdě ruských univerzit intenzivní výzkum tzv. „Mayského kalendáře“. Ale ano vnímáte velmi dobře, už i na univerzitní půdu se dostala tato záležitost. Vědecký tým pod vedením Dr. S.V. Smeljakova a Dr. Y. Karpenka odhalují neuvěřitelný scénář zjištění právě v souvislosti s tímto starobylým mayským artefaktem. Tento vědecký tým zjistil, že celou naší Sluneční soustavu čeká zcela zásadní dynamická změna, která svými účinky zasáhne Slunce, jednotlivá planetární a jiná tělesa, ale i samotné vědomí Lidstva.
Chcete se dozvědět více? Na strákách Matrix-2001.cz začíná nová série článků ...


Loď Greenpeace Esperanza v současné době vplouvá do vod Tichého oceánu, kde se nachází jedno z největších mořských smetišť na světě. Takové oblasti se anglicky nazývají „trash vortex“ – tedy „odpadkový vír“ či „spirála odpadů“. Mořské smetiště v severním Pacifiku se nachází uprostřed soustavy mořského a větrného proudění, která pokrývá většinu severního Tichomoří. Vyskytují se zde převážně nejrůznější plastové materiály.

Plastové kartáčky na zuby nalezené při úklidu pláže. Zdroj: Greenpeace Každoročně je na světě vyrobeno zhruba 100 milionů tun plastů, z nichž jen zlomek je recyklován. Kde končí zbytek? Většina plastových odpadů je navezena na skládky, ale některé se dostanou až do oceánů, často prostřednictvím vodních toků. Plasty jsou užitečným materiálem, jelikož jsou trvanlivé a pomalu se rozkládají, takže jejich životnost může dosáhnout i stovky let. V oceánech se však působením slunce, větru a mořských proudů rozkládají na malé kousky, které mnoha mořským živočichům připomínají potravu. K tomuto omylu bohužel dochází až překvapivě často .... (Zdroj: National Geographic)


Představitelé pěti obcí v regionu se rozhodli bránit svá území, zdraví svých občanů, jejich majetek a nedotčenou přírodu prostřednictvím stavebních uzávěr. Obce Tisem, Ješetice, Václavice, Libeř a nově od nadcházející neděle i Chrášťany podstatně omezily vedení dopravních staveb na svém území. Splnit podmínky dané ve stavebních uzávěrách nebude pro stavbaře jednoduché. Plánovaná dálnice D3, jejíž cena je již dnes odhadovaná na 80 miliard korun s termínem dokončení někdy po roce 2020, se tak prodraží o další miliardy a její výstavba se prodlouží o několik dalších let. K vybudování dálničního spojení sever - jih se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie. Přijaté stavební uzávěry totiž stanoví, že dopravní stavby budou vedeny v tunelech pod povrchem země, v povrchových tunelech nebo v uzavřených tubusech. Stavby nesmí narušit krajinný ráz. Právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu (EPS), který uvedené obce v této věci zastupuje, přiznal, že inspirací pro ně byl letošní nález brněnského Ústavního soudu v kauze moravské obce Pozlovice, jejímž představitelům se nelíbilo trasování vysokonapěťového elektrického vedení. "Ústavní soud potvrdil právo obcí hájit své zájmy, práva svých občanů a právo obce rozhodovat o využití svého území. To je zcela v souladu s ústavním právem obcí na samosprávu a s jejich povinností pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů", uvedl Michal Bernard. "Naše představa o rozvoji obce je zcela jiná, než nám vnucuje stát a Středočeský kraj. Zachovalá krajina, klid a čistý vzduch je pro nás hodnotou, kterou chceme chránit. Zároveň pro nás může znamenat ekonomický přínos z turistiky a přírodně orientované rekreace," řekl Milan Hruška, starosta obce Tisem.       (Zdroj: Benešovský deník, 21.11. 2006)


Britská policie bude už brzy kontrolovat otisky prstu přímo na ulici. Začíná testovat přenosné zařízení, kterým budou policisté zkoumat totožnost řidičů.

Přenosné zařízení napojené na databázi 6,5 miliónu otisků prstů začnou testovat vybraní policisté v Anglii a Walesu.

Přístroj, který umožňuje sejmout otisk prstu a porovnat jej s dostupnou databází, má výrazně urychlit identifikaci řidiče, kterého policista kontroluje. V případě nejasností totiž musela být doposud identita člověka ověřena až na policejní stanici. Novinka má identifikaci provést do 15 minut.      (Zdroj: Technet.cz)

Welcome, Big Brother ...


Británie zakázala reklamy na nezdravé potraviny zamířené na děti. Z televizních programů tak zmizí propagace slaných, přeslazených a tučných jídel, uvedl dnes regulátor mediálního trhu Ofcom. Opatření je součástí snah britské vlády omezit dětskou obezitu.     (Zdroj: Bezpečnost potravin)


Vrby lemující tok Dyje v Břeclavi mizí obyvatelům města před očima. Zachutnaly totiž bobrům, kteří se zabydleli u vody bez ohledu na okolní ruch. Minulý týden se jejich zásluhou odporoučela k zemi již druhá vrba. Podobně jako o několik dní dříve jiná, také nepříliš starý strom. A protože navzdory již vcelku hojnému výskytu bobrů na jihu Moravy se hlodavci těší ochraně jako silně ohrožený druh, je možnost záchrany dalších stromů omezená. Podle vedoucího odboru životního prostředí břeclavské radnice Viléma Vyhnálka v úvahu prakticky přichází jen možnost pokrýt kmeny zbylých dvou mladých stromů drátěným pletivem. A je nutné učinit tak bez zbytečného otálení, bobr totiž nezahálí. "Zatímco kůru na prvním spadlém stromě ohlodával dost dlouho, v druhém případě to šlo rychle. Strom dokázal pokácet asi za týden," uvedl Vyhnálek.      (Zdroj: EnviWeb)

Tak proč tam to pletivo už není ??? Hmmm ... asi je na to potřeba razítko ... moc razítek ...


23.11. 2006   Čtvrtý čtvrtek v listopadu je v Americe slaven jako svátek - Den díkůvzdání. Jak tento svátek přišel ke svému názvu?
To bylo tak: Roku 1620 připlula do amerického přístavu Plymouth v nynějším státě Massachusetts loď Mayflower, která přivezla anglické osadníky - byli to tzv. Pilgrim Fathers, odpadlíci od anglikánské církve, kteří chtěli založit ideální společnost, nezatíženou politikou. Osadníci se však dostali do zcela jiných přírodních podmínek, takže si s obživou nevěděli zprvu rady. První úroda se jim nevydařila. Pak přišla tuhá zima a spousta osadníků zemřela hlady.

Naštěstí se jim podařilo se dorozumět a spřátelit s indiány, kteří jim poradili, co pěstovat a co lovit. Příští úroda se již vydařila, takže byl důvod ji oslavit velkolepou slavností, jejíž výročí se pak začalo slavit jako Den díkuvzdání.


Ve věku 81 let zemřel v pondělí 20.listopadu v nemocnici v Los Angeles slavný americký režisér Robert Altman, který natočil v roce 1970 protiválečný film M*A*S*H, který se po světovém úspěchu dočkal dnes již legendárního seriálového zpracování.


Ruský vedec tvrdí, že našu planétu čoskoro zasiahne "šoková vlna" z hviezdy, vybuchnutej pred 2 000 rokmi Klimatické zmeny. Obávané slová. Dokonca natoľko, že Bushova administratíva robí všetko pre to, aby sa o nich hovorilo čo najmenej. Ignoruje varovania vedcov všade vo svete, že pokiaľ ide o podnebie, naokolo sa momentálne deje čosi nevídané - i keď ich závery sa nezhodujú a každý hľadá príčiny niekde inde. Najčastejšie sa hovorí o ľudskej činnosti a tá príčina istotne nie je zanedbateľná; čokoľvek ľudia urobia na zredukovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov môže planéte len osožiť. Ale iní tušia, že tie zmeny sú príliš náhle, rozsiahle a dramatické na to, aby to bol jediný dôvod, zvlášť keď ich doprevádza aj zvýšená sopečná činnosť, otepľovanie oceánov, zmeny v magnetickom poli - a mutácie. Vedci stále s prekvapením nachádzajú nové druhy rastlín a zvierat, hlavne hmyzu, ale aj žaby so šiestimi nohami, hermafroditné medvede, čudné kone a kravy alebo naposledy to bol delfín so štyrmi plutvami. Akoby sa na zemi začínali vytvárať nové životné formy - presne tak, ako to učí duchovná veda.     (Z článku Pozdrav betlehemskej hviezdy? na Matrix-2001.cz)


Zase je všechno trochu jinak ...

Zatímco za časů našich babiček a dědečků se říkalo „kam nechodí slunce, musí chodit lékař,“ dnes nás právě lékaři před opalováním varují.

Hrozí nám totiž poškození kůže, dokonce její rakovinové bujení. Bez brýlí je ohrožen také náš zrak… Nejnovější výzkumy ale naznačují, že vitamín D, jehož je sluneční záření hlavním zdrojem, by se mohl stát účinným prostředkem právě v boji proti některým druhům nádorových onemocnění. A tak je docela dobře možné, že věda a lidstvo symbolicky znovu „otočí svou tvář ke slunci“.

Vitamín D člověk získává především ze slunečního záření. Přesněji řečeno, měl by tak získat 80% své denní potřeby, zbytek může doplnit stravou obsahující rybí tuk, játra, vejce a mléko. Řešením samozřejmě může být podávání tabletek s vitamínem D, nicméně nejnovější výzkumy naznačují, že nejúčinnější prevencí některých chorob včetně těch nádorových by mohl být rozumně dlouhý a pravidelný pobyt na slunci.      (Zdrok: 21@století)


Prodej slazených nápojů na trhu v Norsku pokračuje ve svém poklesu díky dramatickému nárůstu spotřebitelských preferencí na balené vody, funkční a neslazené nápoje. Uvádí to ve své zprávě výzkumná organizace ACNielsen Norge. Podle této zprávy asi 50 % dospělých spotřebitelů v Norsku v r. 2005 buď výrazně omezili, nebo vůbec zastavili spotřebu silně slazených nápojů a přeorientovali se na funkční ovocné šťávy, balenou pitnou vodu, neslazené nápoje nebo mléko. To vedlo k nižším tržbám za slazené nápoje a také k tomu, že výrobci nápojů snižují obsah cukru ve svých nápojích a zavádějí nápoje „light a „cukru prosté“ nápoje.      (Zdroj: Agronavigátor)

Tento trend nakonec povede k návratu k vodovodním kohoutkům ... protože voda odsud tekoucí má mnohdy vyšší kvalitu než prodávaná voda balená. A pokud ne, není vina na straně vodáren, ale prehistorické sítě vodovodních potrubí - což je naše velká slabina. Ovšem pozor - u "Light" nápojů sice neztloustnete po cukru, ale přiotrávíte se Aspartamem.


"Nepohazujte, prosím, žádné odpadky (!!!)", volala by jistě všechna malá zvířata žijící okolo nás, kdyby jen mohla mluvit. Neumíte si představit, jak mnoho dokáže ublížit třeba jen bezděky odhozená vlasová gumička, která zkříží malému zvířeti zkříží cestu.

Málem životem tuto skutečnost zaplatilo mládě ježka, které si v listí teď na podzim shánělo potravu v zahradní části centra Benešova. Na pohled s drobnou rankou na boku jej na konci září přijala do své péče Stanice pro handicapované živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. "Ránu vyčistíme, vydesinfikujeme a ježek bude v pořádku", říká nálezkyni poraněného mláděte pracovnice Stanice při Českém svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Zcela jinému zjištění však dospěla na ošetřovně, kdy po důkladnější kontrole již rozvinutého ježka se ukázala hluboká a rozsáhlá rána za předními končetinami téměř kolem celého tělíčka sotva 200 gramového ježčího mláděte. Rána byla plná hnisu a muších larev. Způsobila ji obyčejná gumička do vlasů, kterou někdo ztratil nebo bezmyšlenkovitě odhodil a ježek si ji při shánění potravy nechtěně navlékl až za přední končetiny. "Nebýt okamžitého důkladného vyčištění rány, desinfekce a aplikace antibiotik, hrozila by mláděti sepse a smrt", říká Lenka Šafránková, která se ve Stanici pro handicapované živočichy stará o veterinární péči.       (Zdroj: Příroda.cz)


Slavnostního zahájení projektu, který má ověřit, zda geologické podmínky umožňují využívat geotermální energii pro potřeby města Litoměřice, se 22. listopadu zúčastnil ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.

Projekt na využití geotermální energie pro výrobu tepla a elektřiny se připravuje několik let. V současnosti Litoměřice již kromě toho využívají sluneční kolektory pro ohřev vody a v budoucnu chtějí vybudovat i malé vodní elektrárny a využívat biomasu.       (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


... Král Karel IV. postavil hrad na skále uprostřed údolí, obklopeném vyššími kopci. Odhodlal se tak zastavět místo prastaré svatyně, jež existovala už několik tisíc let před Kristem. To, že to před ním nikdo neučinil, ukazuje na význam tohoto rituálního místa a jeho síly. Ta je již dnes příliš překrytá energiemi Velké věže, či spíše toho, co se v ní nachází a tedy nelze dobře zjistit její původní charakteristiku. Je pravděpodobná vysoká kosmická energie a od ní odvozená síla místa samého. Novodobé uspořádání obou částí kaple sv. Kříže a místností pod nimi je již výsledkem Karlovy koncepce a neméně esoterních schopností. Jsem přesvědčen, že vše, co tu můžeme nalézt, je jeho osobním vkladem a prací. Jedinou osobou, která mu v tom mohla být nápomocná, byl arcibiskup Arnošt z Pardubic.      (Zdroj: Energie krajiny Pavla kozáka)


Jako sekty se označují obvykle organizace odštěpené od velkých církví. Známými sektami jsou adventisté nebo Svědkové Jehovovi, kteří se zřekli křesťanských církví. Ale i v jiných světových náboženstvích existují odštěpené organizace, například v islámu. Všem sektám je společné jejich tvrzení, že oni vyznávají "pravou" víru. ...

...Cesta ven ze sekt je tedy mnohem těžší, než je možné si obvykle představit. Aby bylo možno takovéto společenství opustit, musel by se člověk od základu změnit. Musel by získat k životu, víře a společnosti úplně jiný postoj.

To je uvnitř společenství jen těžko možné. Kontrola, kterou sekty vykonávají nad svými členy, je téměř totální. Když někdo pochybuje, potom je zapojen jinými členy sekty do diskuse, ve které se společně pokoušejí odpadlíka udržet ve společenstvu. ... Pokud se ukáže, že člen už není na sto procent přesvědčen, je dokonce některými sektami trestán. Svědkové Jehovovi znají například odpírání členství ve společenství. Žádný jiný Svědek Jehovův se už nesmí setkávat s tím, kdo vyjádřil pochybnosti o učení nebo o vedení sekty. Biblické hodiny, častá setkání sekty - to všechno se koná bez pochybujícího. To, co na první pohled nevypadá vůbec tak strašně, je ale zlé. Obvykle se totiž celý okruh přátel a známých skládá také z příslušníků sekty. ...      (Zdroj: Medium č.10/2006)


Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému Pánovi.

Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo moje překvapení! Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších obdobích mého života.

Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k Pánovi: „Pane, když jsem se vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat. Ale viděla jsem, že v těch nejsmutnějších chvílích mého života se v písku črtaly jen jedny stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl nechat samotnou, když jsem Tě nejvíc potřebovala.“

On zašeptal: „Dítě moje drahé, Mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou, nikdy, ani když tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl.“      (Zdroj: Víra.cz)


22.11. 2006   Dvaadvacátého listopadu 1922 badatelé Howard Carter a lord Carnarvon otevřeli hrob faraóna Tutanchamona. Následovala série záhadných úmrtí, které sice vědci vysvětlují racionálně ... ovšem fenomén faraónovy pomsty je stále aktuální.

Toho dne byl také roku 1963 v Dallasu zavražděn americký prezident John F. Kennedy.

A co se děje dnes? Slunce vstupuje do znamení Střelce - přesně jednu minutu po poledni (SEČ).


Britský Institut pro výzkum veřejné politiky (IPPR) považovaný za Blairův think-tank v neděli uveřejnil zprávu vyzývající Británii, aby se stala zemí "bez odpadu". To znamená zemí, ve které je veškerý odpad recyklován nebo znovu využíván namísto skládkování. Oznámil také, že na zboží určené k jednorázovému použití by měly být uvaleny speciální daně, aby lidé raději kupovali věci s delší životností. Institut rovněž doporučil, aby se lidé naučili věci opravovat a používat znovu místo toho, aby je vyhodili. Zároveň by se mělo tlačit na výrobce, aby vyráběli trvanlivější produkty, které se mohou používat opakovaně.      (Zdroj: EkoList)


Kjótský protokol, který má za úkol snížit emise skleníkových plynů, se dočká podstatných změn.

Revizi protokolu obhajovala především Čína a spolu s ní mnohé země rozvojového světa. Jako svůj hlavní argument použily tyto státy obavu ze snížení tempa ekonomického růstu. Jejich požadavky byly z valné části splněny na konferenci OSN o změnách klimatu, která proběhla v keňském Nairobi. Do roku 2009 by tak měla být uzavřena nová dohoda s upřesněnými limity emisí. Kjótský protokol byl přijat jako doplněk k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách v roce 1997. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. V platnost vstoupil až v roce 2004, kdy ho ratifikovala Ruská federace. Od nástupu Bushovy administrativy do Bílého domu se k němu odmítavě staví USA. Právě vypouštění skleníkových plynů a z toho vyplývající globální oteplování vede podle stále početnější řady vědců k nenávratnému poškození klimatu na naší planetě.      (Zdroj: 21@století)


V prosinci roku 2005 u 135 světelných let vzdálené hvězdy II Pegasi množství uvolněné energie v rentgenovém oboru značně přesáhlo jakýkoli jiný projev aktivity v atmosféře hvězdy, který jsme kdy pozorovali. Co by se stalo, kdyby se k něčemu podobnému chystalo Slunce? Země by se dostala do masívní částicové rázové vlny s vysokou teplotou, planeta by byla zcela zaplavena gama a rentgenovým zářením. Elekronika na obíhajících družicích by se roztavila a ovlivněna by byla i všechna elektronika pozemská – pravděpodobně by zkolabovaly všechny energetické sítě. Polární záře by zahltily oblohu od polů k rovníku. Jenže co hůř – až na dva roky by se rozložilo až 80 % ozonu, který ochraňuje život na Zemi před škodlivými účinky ultrafialového a rentgenového záření. Ztráta ozonové vrstvy by s největší pravděpodobností vedla k přerušení potravního řetězce a k masívnímu vymírání. I menší erupce, které by nezpůsobily totální rozklad ozónové vrstvy, by měly za následek globální energetický kolaps.

Důkazů o tom, že k podobným jevům na Slunci za poslední 4 miliardy let nedošlo, je vícero. Kromě bujícího pozemského života svědčí pro tuto pozitivní domněnku i studie geologické minulosti. Slunce je vědeckými metodami zkoumáno na 150 let, avšak systematická astronomická pozorování sahají nejméně 2000 let do minulosti (vezmeme-li v úvahu čínské hvězdáře, tento údaj se rázem zdvojnásobí). Super-erupce by se musely projevit přinejmenším polárními zářemi až k rovníku. O takových však nemáme záznamy. Pomoci může také studium některých jiných objektů ve Sluneční soustavě. Takto mohutné energetické výrony by například musely dočasně roztavit led na jupiterových měsících a zanechat tak na nich vyhlazené zmrzlé pláně. Nic takového však kosmické sondy nepozorovaly. (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


V létě letošního roku provedla Státní veterinární správa ČR kontrolní akci zaměřenou na jogurty domácí i zahraniční provenience. Z celkového počtu 550 odebraných vzorků jich 62 nesplňovalo požadavky české legislativy nebo nevyhovělo složení uvedenému na obale, za což veterinární správa udělila pokuty v celkové výši 336 000 korun. Nejčastěji byli zákazníci šizeni neodpovídajícím obsahem tuku, v naprosté většině (52 případech) jogurty obsahovaly méně tuku, než bylo deklarováno na obale, a ve 14 případech nevyhovoval obsah tuku požadavkům platné vyhlášky. Co je alarmující, v 11 případech obsahoval jogurt přídavek škrobu, což je podle české legislativy nepřípustné, a v 9 případech nebyl v pořádku obsah kulturní mikroflóry. Celkem veterinární správa našla 86 pochybení, z čehož vyplývá, že některé výrobky nevyhověly požadavkům ve více bodech.      (Z článku Je jogurt vlastně ještě jogurt na stránkách Sdružení ochrany spotřebitelů)

O jogurtu shodou okolností můžete číst i u nás - v článku Ono se řekne ... jogurt


V rámci projektu realita.tv byly dnes uvolněny materiály z rešerší na čtyřech kožešinových farmách v ČR a poskytnuty Svobodě zvířat k volnému nakládání. Videa z kožešinových farem Křižanovice, Lejšovka, Dolní Cerekev a Prostějov si můžete prohlédnout na Internetu ...

Chudáci zvířata ...


Kdo by neznal příběhy o zbojnících, kteří pod vedením Robina Hooda olupovali bohaté a chudým dávali? Snad každý si minimálně jednou poslechl tyto historky, které zná celý svět. Ovšem skutečnost je nejspíš úplně jiná a mnozí z bájných zbojníků byli obyčejní vrazi a zloději, to je ovšem příběh trochu jiný. Jenomže i mi se můžeme v dnešní době dostat do takového živého Sherwoodu u nás. Místo zbojníků, Robina Hooda a krásné Lady Marion jsou zde narkomani, pasáci, prostitutky a jiné nebezpečné živly. To místo, o kterém mluvím, je „Sherwood“ pražského hlavního vlakového nádraží. Jistě také občas při chůzi zdejším okolím máte pocit, že se na vás co nevidět někdo vrhne s nožem v ruce a bodne vám ho do zad. Jistě se také často otáčíte a počítáte, kolik nenávistných pohledů se na vás upírá. Se staženým žaludkem si nejste jistí, jak daleko povede vaše zdejší cesta.      (Zdroj: Altermedia.cz)


Hubblův kosmický dalekohled objevil pět supernov (explodujících hvězd) a jejich hostitelské galaxie. Získal důkaz o existenci temné energie a její přítomnosti téměř po celou dobu historie vesmíru. ...

... Pozorování Hubblova kosmického dalekohledu poprvé zjistila, že temná energie pravděpodobně ve vesmíru existuje po celou dobu jeho historie. Spektrální analýza také ukazuje, že supernovy, které se používají pro měření rychlosti expanze vesmíru, jsou z dnešního pohledu pozoruhodně podobné těm, které explodovaly před 9 miliardami let a které právě nyní pozoruje Hubble. ...

... Astronomická pozorování dále ukázala, že expanze vesmíru se zrychluje a toto zrychlování začalo před 5 až 6 miliardami let. Tj. v době, kdy podle vědců začala při „kosmickém přetahování“ vyhrát temná energie. „Ačkoli temná energie představuje více než 70% energie ve vesmíru, víme o ní jen velmi málo. Proto každý záchytný bod je cenný," řekl Adam Riess (Johns Hopkins University), který je od počátku zapojen do hledání temné energie. „Na základě našeho poslední důkazu temná energie existovala již před 9 miliardami let, dříve než se její přítomnost začala projevovat.“ (Stáří vesmíru je asi 13,7 miliard let.)       (Zdroj: OSEl.cz)


Zajímavá informace z článku Kupujte stromky, šetříte tím přírodu zveřejněného na EnviWebu:

... My jako firma prodáváme vánoční stromky velice omezeně, ale v rámci výchovné těžby uvolňujeme plochy, kde si firmy mohou z toho, co se stejně musí vyřezat, stromky udělat. Zde by bylo na místě zdůraznit, že všeobecné "koupím si umělý stromek, budu šetřit přírodu", rozhodně není pravda. Živé vánoční stromky jsou buď odpadní produkt (to jsou ty levnější) nebo stromky z plantáží vánočních stromků a ty jsou potom podstatně dražší. Umělý stromek vydrží zhruba šest let a pak se vyhazuje. Vezměte si jen, kolik se spotřebuje ropy a potažmo plastů na výrobu takového stromku. Podobně je to i s jeho likvidací a s vlivem těchto procesů na životní prostředí, o tom není třeba mluvit. Tudíž tady je důvod k zamyšlení.


Na neobydleném skalisku je lišejník zpravidla jedním z prvních kolonizátorů. Jemná spolupráce sinic či řas s houbami po milióny let dokáže osídlit na pohled velmi nehostinné končiny. To je však pouze jedna z vlastností, která je pro lišejníky typická. Na stránkách Příroda.cz si můžete přečíst další zajímavosti ze světa zvláštních a opomíjených tvorů.


21.11. 2006   V úterý 21. listopadu se uskuteční Světový den pozdravů (World Hello Day). Ačkoli je v České republice tento den zmiňován v přehledech významných dní v kalendářích a mezi význačnými osobnostmi, které jej svým poselstvím podpořily je i Václav Havel, je v naší zemi dosud myšlenka Světového dne pozdravů málo známá.
Tento svátek vznikl v roce 1973, kdy se rozpoutala arabsko izraelská válka a USA uvedly svou armádu do pohotovosti. Michael McCormack, tehdy student Harvardské university, byl válkou velmi znepokojený. Cítil se bezmocný. Věděl, že nemůže zabránit další globální válce. Přemýšlel, co by mohl každý z nás udělat pro to, aby válku zastavil. A tak přišel s nápadem Světového dne pozdravů. Věřil, že pokud by lidé všude na světě ukázali svým vůdcům, že je lepší spolu mluvit nežli bojovat, bylo by možné válkám zabránit. Vycházel z toho, že první slovo, které si lidé při setkání řeknou, je pozdrav. To platí mezi lidmi bez rozdílu víry, politické příslušnosti, etniky, národa. .... Takže ... Dobří lidé celého světa, buďte pozdraveni !!!

Ač s největším sebezapřením ...ale objektivně ... uvádím, že dnes je také Světový den televize ... spíše obludné reklamy a propagace násilí ... do značné míry ...


Mnohem sympatičtější výročí je naše specifické české - 75 let trampingu u nás ... alespoň to říkali ráno v rozhlase. Podle české legendy je často zastupován názor, že trampování nemá obdoby v žádném jiném státě, než českém nebo slovenském.

Tramp (tremp) anglicky tulák, bezcílný cestovatel pěšky. V nejnovější době název pro výletníky, pěstující pravidelný veekend a táboření v přírodě, na rozdíl od skautů (sr. skauting) velmi volného rázu. Podle vzoru amerických. si evropští trampové osvojili různé zvyky a způsoby: zpěv kolem táborového ohně, chaty k občasnému pobytu, někde i organizaci tábora v osadu s šerifem (v. sheriff) v čele atd. Výstřelky trempského hnutí se potírají dohledem v lesích a na březích řek, prováděným zemským četnictvem nebo soukromým lesním zřízenectvem. České trampské hnutí vytvořilo i zvláštní argot, často groteskní (paďouři, fešule, potlach, táborák atd.) a vydává i vlastní časopisy. Masarykův slovník naučný. Díl 7. Praha 1933      (z krásné stránky o trampingu - Tramping ve Svatojánských proudech)

A jeden veeeliký TIP: Vynikající Bohatýrskou trilogii (Vzpoura na parníku primátor Dittrich, Dobrodružství šestí trampů a Z tajností žižkovského podsvětí) si můžete stáhnout z Internetu ve formátu PDF (zipováno na 2,5 MB)


Bývalo zvykem, že medvědi žijící na Sibiři, začátkem listopadu už spokojeně pochrupkávali. Vzhledem k vyšším teplotám se však zdá, že tato tradice bude porušena. Že medvěd zimu prospí, ví každé malé dítě. Medvědi ze Sibiře se však zatím zákonům přírody vzpírají. Na Sibiři vládne nezvykle teplé počasí, takže medvědům se do svých brlohů zatím nechce. Zatím se stále věnují svým nejoblíbenějším činnostem - shánění potravy a odpočinku. Medvědi, navyklí drsným podmínkám, si rádi své zimní příbytky staví pod sněhem. Jenže v lesích Sibiře zatím žádný sníh není. Naopak, v některých oblastech kvetou stromy podruhé v roce. Takže je dost možné, že letošní zimní spánek bude pro některé medvědy podstatně kratší.     (Zdroj: 21@století)


S kožešinami psů a koček se v Evropské unii obchodovat nebude. Tak zní návrh Evropské komise z pondělka 20.11. 2006.

I když se kočky a psy k tomuto účelu v EU nechovají, dostávají se jejich kožešiny na evropský trh z dalších zemí, především z Číny.

Používány jsou jako padělky jiných kožešin nejen v oděvnictví, ale i v hračkářském průmyslu, uvedla komise.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


Značná část veřejných peněz směřuje do dopravních projektů, které rozvíjejí nejméně ekologický druh dopravy - po silnici.

Česko každoročně vyveze desítky tisíc tun jablek a doveze jiné desítky tun tohoto ovoce. Podobné je to i u hovězího masa - tisíce tun putuje za hranice a další tisíce se vrací nazpátek. Většina se vozí kamiony.

Právě rostoucí automobilismus a těžká nákladní auta významnou měrou přispívají k tomu, že vloni byl na třetině území znečištěný vzduch drobnými částicemi prachu i rakovinotvornými uhlovodíky.     (Zdroj: Aktuálně.cz)

Je dobře, že se na toto téma začíná veřejně uvažovat ... ale chtělo by to začít něco dělat, nebo se z těch aut zblázníme. Zavést mýtné je jako zdražit cigarety - jezdit a kouřit se bude dál. Odnesou to ale zase ti nejméně viní - spotřebitelé u dopravy a rodiny kuřáků na opět trochu nahnutějším rozpočtu.


NASA se snaží vyvinout zařízení, které by budoucím misím na Mars připravilo přívětivé klima.

Na oběžnou dráhu Marsu chce NASA umístit zrcadlo ze 300 reflexních balónů, které mají 150 m v průměru. Celkem bude zařízení široké 1,5 km. Zrcadlo by mělo směrovat sluneční světlo na 1 km široké místo na povrchu Marsu, na kterém se díky tomu zvedne teplota až na příjemných 20 stupňů Celsia (na této planetě se teploty běžně pohybují v rozmezí –140 až –60 stupňů). Cílem projektu je vytvořit příznivější podmínky pro budoucí mise, ať už pro lidské astronauty, kteří díky němu nebudou odkázáni na silně izolační skafandry, nebo pro techniku, které poskytne energii pro solární články. Odborníci ovšem varují, že vzhledem k řídké atmosféře na Marsu zrcadlo tímto způsobem vystaví zacílené místo vysoké radiaci. Studie s rozpočtem 9000 dolarů má za cíl upřesnit povrchové vlastnosti materiálu, ze kterého se vyrobí balóny, a vyčíslit množství světla, jež se ze zrcadla dostane až na povrch planety.

(Zdroj: 21@století)

No ale jen jestli vědcům z NASA ten Mars říká "Pane..." ...


Houba Ceratocystis ulmi (nyní nazvána Ophiostoma novo-ulmi), původce choroby grafiózy jilmu, je velkou pohromou pro jilmy a příčinou více než 20 milionů úhynů jilmů od konce 60tých let pouze ve Velké Británii. Nyní se britští odborníci snaží o navrácení jilmů odolných vůči grafióze do britské krajiny.
Uvážíme-li devastaci, kterou utrpěl tento rod, proč welšský princ zasadil nové stromořadí jilmů ve svém domově v Highgrove v Gloucesteru? Druh jilmu, který zvolil, je rezistentní vůči chorobám – neboli má alespoň povzbudivou toleranci po dobu 80 let. Podle tiskového oddělení prince, toto nové stromořadí jilmů druhu Ulmus americana „Princeton“ neboli princetonských jilmů zdůrazňuje jeho přání obnovit tradiční vzhled britské krajiny. Vysázení tohoto stromořadí má pomoci znovu zavést tento druh, který byl zpustošen grafiózou. Prohlášení princovy tiskové kanceláře dodává: „Jeho královská výsost se již dlouho zajímá o katastrofální ztráty stromů jilmů ve Velké Británii … což způsobilo dramatickou změnu v krajině, rovněž i odstranění přirozeného stanoviště pro mnoho organismů“.      (Zdroj: Agronavigátor)


A ještě jeden pozitivní krok britské šlechty:

V rámci boje za čistší životní prostředí se princ Charles rozhodl, přestat používat osobní letadlo a helikoptéru. Charles s Camillou dokonce plánují, že budou dojíždět ze svého sídla na návštěvy do Londýna běžnými vlakovými spoji. Informuje o tom internetový server The Sun.

"Možná uvidíme královský pár, kterak čeká na nástupišti mezi běžnými cestujícími ve stanici Kemble v Gloucestershire," píše ve svém článku Neil Syson. Uvažuje se také o zařazení speciálního královského vlaku do běžného jízdního řádu.

Tento krok by mohl zvýšit Charlesův "zelený kredit", ovšem železniční doprava se v minulosti několikrát stala terčem kritiky jako dvakrát dražší než přeprava vrtulníky nebo letadly. Rovněž vyšlo najevo, že ne všichni z královské rodiny se s tímto postojem ztotožňují. Zejména princ Andrew, který leteckou dopravu vyžaduje.

"Nezastrašený Charles rovněž naléhá na své zaměstnance, aby jezdili po Londýně pokud možno na jízdních kolech," píše dále Syson. Charles po nich také chce, aby ve svých vozech používali ekologicky čistá paliva jako LPG. Kdy si nechá předělat svůj Aston Martin na vůz poháněný ekologickým palivem není známo.

(Zdroj: EkoList)

Když si tak člověk představí naše slavné hlavouny, jak s modrým majáčkem na hlavě šůapou na byciklu po ulicích a filtrují vlastními plícemi pražský smog ... Za zkoušku by to ale stálo ... třeba by se konečně něco s tou dopravou udělalo - a peníze nesmyslně zakopané v tunelech pod Stromovkou by našly lepšího adresáta.


Znáte stránky www.youtube.com? Myslím, že většina lidí asi ano. Server nabízí především obrovské množství videa, která sem vkládají především samí uživatelé. My jsme pro vás v nepřeberném množství klipů našli jeden, který v 9 minutách mapuje cestu amerických roverů Spiritu a Opportunity na rudou planetu .... (Zdroj: Instantní astronomické noviny)

Fakt zajímavý ... doporučuji těch 9 minut vzácného času obětovat ...


Misie znamená být poslán. Přestože je jedním z hlavních cílů šíření víry, jedná se zároveň o jednu z největších humanitárních sítí na světě. V jejím rámci působí přes půl milionu kněží, řeholních bratrů a sester, katechetů i laických spolupracovníků, kteří obětují svému poslání často nejen všechen čas, ale někdy i život. Za nimi se vypravila dvojice fotografů Alena Dvořáková a Viktor Fischer. Navštivte na stránkách National Geofraphic v tomto dušičkovém čase misie v Kazachstánu, Jižní Africe, Argentině i u nás a zastavte se na chvíli v myšlenkách s těmi, kteří věnují svůj život druhým.


Alarmisté se snaží budit dojem, že kromě lidmi vypouštěného oxidu ohličitého neexistuje jiné vysvětlení pozorovaných změn klimatu. Alarmističtí vědci snaživě hledají jednoznačné spojení mezi oxidem uhličitým a klimatem i v minulosti Země. V některých studiích se dokonce praví, že oxid uhličitým se zdá být jediným významným hybatelem pozemského klimatu vůbec. Nic takového pochopitelně není pravda. S klidem můžeme nechat stranou jinak zajímavá data a stanoviska naznačující, že je sporné, zda k celoplanetárnímu oteplování v současnosti vůbec dochází, neboť klima se každopádně v historii Země mění neustále a rozhodně by bylo fajn tomu přijít na kloub. V takovém případě je k dispozici celá řada jiných vědeckých vysvětlení změn klimatu.
Mezi pozoruhodné novinky v tomto ohledu náležejí nové výstupy bádání Henrika Svensmarka z Danish National Space Center. Svensmark se zabývá vlivem kosmického záření na pozemské klima. Jako každý, kdo se opováží studovat něco, co zpochybňuje lidskou zodpovědnost za změny klimatu, je i on vnímán jako kacíř a jeho výzkum jako kontroverzní. Přesto nyní přišel se sérií přesvědčivých publikací, ze kterých globálním oteplovačům stoupá tělesná teplota.     (Proč? To se dočtete na stránkách OSEL.cz)


Možná vás někdy napadlo, proč zde někteří ptáci na zimu zůstávají. Je tu nevlídno, mrazivo, nedostatek potravy ... proč všichni prostě neodletí do teplých krajin?    Otázku se pokouší zodpovědět článek na stránkách Příroda.cz 


20.11. 2006   Dnes nastává pár minut před půlnocí - ve 23:18 SEČ - Novoluní.

Dnes také v kalendáři najdete Světový den dětí, slaví se jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1959 a schválení Charty práv dítěte 21. listopadu 1989, slaví se v různých zemích v různém termínu 

Na 20.11. také připadá Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a a Den zprůmyslnění Afriky.


Pokud máte "buňky na fyziku" - třeba vás zaujme článek Termodynamika a volná energie na Matrix-2001.cz.

Vědecká komunita hlavního proudu odmítá zabývat se myšlenkou "volné energie" nebo stroji s účinností větší než 1 ("over-unity" machines), protože tvrdí, že chování takových strojů porušuje "Druhý zákon termodynamiky". Záměrem tohoto článku je přímo oponovat tomuto názoru z úhlu pohledu alternativní vědy. Mnoho inženýrů a vynálezců, kteří pracují na poli alternativní energie, dosud mylně věří, že "Zákony termodynamiky" jsou univerzálně platné. Pro ně je stroj na volnou energii pouze chytrý vědecký podvod, kde stroj poruší některý základní zákon přírody. Aby na tomto poli mohl být učiněn pokrok, musí být odhaleny chyby "Zákonů termodynamiky". Teprve potom si lidé uvědomí, že vědecké experimentování je jediný spolehlivý nástroj pro odhalení fyzikální reality.


Sonda Cassini je přibližně v polovině své plánované činnosti. Každá mise však jednou skončí a již nyní je nutné uvažovat o závěrečné etapě existence také u této sondy ...

... Možná bude tou nejoptimálnější variantou navedení sondy Cassini na dráhu s dlouhou životností, která nebude hrozit nebezpečím srážky s nějakým jiným tělesem.  ... Další možností je navedení sondy do atmosféry Saturnu. Obdobný osud potkal v roce 2003 sondu Galileo, zkoumající Jupitera. Tato varianta má však určité komplikace. Komplikace mohou nastat díky tenkému prstenci, který obepíná planetu, a díky faktu, že sonda musí při pádu na Saturna tímto prstencem prolétnou; je to riskantní manévr, při němž se sonda může stát neovladatelnou. Prstence jsou složeny z prachových zrníček, ale především z kousků ledu nejrůznějších velikostí. Tyto částice mohou sondu při průletu prstencem zcela ochromit.

....Další možností je vybrat některý Saturnův ledový měsíc jako vhodného kandidáta pro dopad sondy na jeho povrch. Avšak tato varianta také přináší podstatný problém vyplývající z toho, že na palubě sondy jsou tři tzv. RTG (Radioisotope Thermoelectric Generators), tj. radioizotopové termoelektrické generátory, obsahující plutonium, které slouží jako zdroj energie. Teplo, které se uvolní při dopadu sondy na povrch měsíce, způsobí tání ledu v místě pádu sondy. Vědci se obávají, že pozemské mikroorganizmy, které by snad mohly přežít na palubě sondy, mohou „nakazit“ tento Saturnův měsíc. Vedení mise je však rozhodnuto zabránit všemi prostředky „zamoření“ vesmíru pozemskými organizmy.    (Zdroj: AstroVM)


Potraviny vyráběné bez použití hnojiv či pesticidů obsahují méně škodlivých látek a více vitaminů. Výsledkem je podle rakouské studie odolnější imunitní systém u lidí, kteří jedí biopotraviny, a vyšší kvalita spermií u mužů. Informovala o tom Ingrid Kieferová z vídeňského Institutu pro sociální medicínu. Ze studie zkoumající souvislost mezi pesticidy v jídle a zdravím spermií vyšli podle Kieferové výrazně hůře muži, kteří jedli běžné potraviny. Bioprodukty totiž vykazují v mnoha případech nižší hodnoty škodlivých látek.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Symbol stromu tu byl, je a stále bude. Trvá to už hodně dlouho. Přesně tak dlouho, kdy vznikl tento svět v myšlenkách a činech Nejvyššího našeho vládce, Pána všech světů.

Ve starých bájích se lidé rodili ze stromů nebo se v ně proměňovali.

Strom má v sobě ukryto mnoho symbolik. Tím, jak stromy shazují listí a na jaře se znovu probouzejí k životu, nám dávají znát, že je to jen zdánlivá smrt a lze ji překonat, že to není poslední odpověď na naší cestě životem. V symbolice dřevěného kříže, na kterém zemřel Syn Boží Ježíš, je též vidět jak nás strom i v jiných podobách provází životem. Tento kříž byl prý z Černého Bezu. (A již brzy vám sdělím jedno veliké tajemství o tom, jak to prožíval tento strom a jeho bytost.)

(Ukázka z článku Strom jako symbol a cesta ze stránek Stromy a život)


Prostituce bývá často označována jako nejstarší řemeslo světa. K tomuto přívlastku skutečně nepřišla neprávem. Těžko zjistíme, kdo své tělo první nabídl k rozkoši výměnou za odměnu, ale etologové zjistili, že prostituci podobné chování se dá vystopovat už u některých primátů. Opice prchající s chutným plodem před nenažraným samcem nastaví své genitálie, a zatímco si opičák užívá, samice v klidu dojí svačinu.      (Ze zanikajících stránek Svět magie)


Příští rok se stane obrovským mezníkem v dějinách lidské ságy.

Podle OSN totiž bude vůbec poprvé v historii žít většina lidí v rozlehlých městských oblastech. Stane se z nás "Homo urbanus". Milióny lidí koncentrované v gigantických městských aglomeracích představují nový úkaz. Ještě před dvěma stoletími se člověk za celý život mohl setkat se dvěma až třemi sty jinými lidmi. Dnes může obyvatel New Yorku v okruhu deseti minut chůze od svého domova na Manhattanu žít a pracovat mezi 220 000 spoluobčany.

(Zdroj: EnviWeb)

Strašná představa ... viz kniha Isaac Asimov: Ocelové jeskyně


16-19.11. 2006   Čtvrtek 16.11. je vyhlášen Mezinárodním dnem tolerance - vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996 Zároveň je Mezinárodní nekuřácký den - a aby se to kuřákům trochu osladilo, tak je také Den poezie. Ten se slavil poprvé v roce 1999, ve výroční den úmrtí K. H. Máchy (1810).

Pátek 17. listopadu je Mezinárodním dnem studentstva. Podnětem ke vzniku tohoto svátku byly události ze 17. listopadu 1939, kdy nacistický režim brutálně vystoupil proti českému studentstvu. O dva roky později, 17. listopadu 1941, se v Londýně konala manifestace solidarity s českým studentstvem a uspořádání Mezinárodního studentského sněmu, na kterém bylo rozhodnuto, že 17. listopad bude slaven na památku českých studentů jako Mezinárodní den studentstva. Díky novodobějším dějinám je 17.listopad také Dnem boje za svobodu a demokracii a státním svátkem ČR

V neděli 19.11. je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv, ČR se připomíná od roku 2001


Tak si představte, že fíky obsahují v čerstvém stavu až 25% cukrů, jsou poměrně bohaté na vitaminy C, A, B1 a vápník. Sušené fíky pak mají asi 18% vody, 58% cukrů, 3% škrobu, asi 5% pektinů, 7% buničiny, 6% bílkovin, kolem 1% tuků a 2,3% popelovin, vitaminy i minerály si uchovávají.

Dužnaté, sladké fíky jsou nejlepší alternativou k různým nezdravým sladkostem. Jsou stejně sladké a chutnají stejně dobře, a přitom jsou mnohem stravitelnější a nepůsobí na tloušťku. Fíky mají ze všech potravin nejvyšší alkalické hodnoty. Hodí se proto výborně k neutralizaci kyselých potravin. Stravou zvlášť bohatou na kyseliny jsou maso, uzeniny, bílé pečivo a cukr.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)

Alternativou ke sladkostem ... moje kolegyně, které jsem tu zprávu tady četl, prohlásila - ale pěkně drahou alternativou ...


Francouzská vláda včera (14.11. 2006) rozhodla o zvýšení daní a o některých dalších krocích ve prospěch respektování životního prostředí. Od příštího roku tak bude zavedena daň za spotřebu uhlí a o deset procent budou zvýšeny daně za průmyslové znečištění a odpad a za hlučnost letadel. ... Budou také vyšší daňové úlevy za úpravy budov podnikané s cílem šetřit energii. ... Při zdanění postupů nerespektujících ekologické principy vychází vláda ze zásady, "kdo znečišťuje, platí". .. Francii je největším výrobcem obnovitelné energie v Evropě s tím, že domácí emise oxidu uhličitého na obyvatele jsou 40 procent pod průměrem průmyslově vyspělých zemí.     (Zdroj: EnviWeb)

Někde se jen o tom mluví a skutek utek - někde se ale jedná doopravdy ...


Český ráj byl přijat do prestižního spolku 25 evropských geoparků pod patronací UNESCO. Je prvním geoparkem na území nových členských států Evropské Unie. Je to velká pocta, ale i velká výzva.

Co to však znamená konkrétně – jaký to může mít přínos pro obyvatele i návštěvníky Českého ráje?

Existence geoparku dává velkou příležitost k rozvoji měst a obcí, které leží na jeho území. Pro návštěvníky mohou být velkým lákadlem nejen zajímavé geologické lokality, ale také třeba i místní výrobky. Zajímavě řešené naučné stezky a malé vlastivědné expozice mohou návštěvníky seznámit nejen s geologickými zajímavostmi, ale i s místními přírodními krásami, dějinami, architekturou či osobnostmi a slavnými rodáky. Geologické zajímavosti se také mohou stát součástí upravovaných veřejných prostranství, náměstí, parků i návsí. K tomu všemu může zařazení do prestižního spolku výrazně napomoci.

(Zdroj: Ekovýchova Libereckého kraje)


Vědci ve Velké Británii sestrojili umělý žaludek, který dokáže napodobit lidské zažívání.

Na umělém žaludku chtějí vědci studovat procesy, jaké probíhají během trávení. Na základě analýz pak vznikne studie, která by měla ukázat, jaká strava je zdravá. Žaludek je vyroben z plastu a kovu, přesto dokáže produkovat kyseliny nebo enzymy, tedy to, co dokáže vyrobit i lidský žaludek. A nejen to, pokud mu nějaká potrava nesedne, vyzvrátí ji. Přístroj by mohl pomoci i lidem, kteří trpí nějakou nemocí, například cukrovkou. Řada odborníků však poukazuje na to, že lidský organismus je natolik složitý, že veškeré jeho napodobeniny nemohou být dokolnalé a přesné.

(Zdroj: 21@století)


Úřady na ostrově Zanzibar, který patří pod správu Tanzanie, prosadily zákaz dovozu, šíření a prodeje výrobků z lehké umělé hmoty. "Porušení tohoto zákazu se trestá uvězněním až na šest měsíců, pokutou ve výši 2 000 amerických dolarů, nebo obojím," řekl na tiskové konferenci ředitel Úřadu ochrany životního prostředí Ali Juma.

Obchodníci dostali k dispozici čtyřicet pět dnů, aby přestali na ostrov dovážet především igelitové tašky. Jenže navzdory nařízení se bude vláda i nadále potýkat s problémem mnoha tun plastikových tašek, protože zákaz se vztahuje pouze na plasty tloušťky 30 mikronů a méně. "Kdybychom byli přísní a zakázali i tašky z měkkého plastu, nedokážu si představit, jak bychom se zbavili mnoha tun tohoto materiálu, které skladují obchodníci," prohlásil ministr životního prostředí. Podle něj se teď úřady zaměří na kontrolu obchodníků a zjišťování, kolik plastových tašek ještě na ostrovech zbývá. Později budou tašky odvezeny na pevninu do Tanzanie a tam recyklovány.       (Zdroj: EkoList)


Astronomové studující meteorické roje očekávají v ranních hodinách neděle 19. listopadu zajímavou událost. Meteorický roj Leonid sice nejspíš nedosáhne okázalé podívané jakou předvedl na přelomu století, nicméně i tak by měl připravit relativně velký počet meteorů.

Meteorický roj Leonid souvisí s kometou 55P/Tempel-Tuttle, která oběhne kolem Slunce jednou zhruba za 33 let. Při každém návratu do přísluní se z komety uvolní čerstvý materiál v podobě prachu a úlomků, který obohatí meteorický proud. Zpočátku je tento materiál koncentrovaný v malém objemu prostoru, ale postupem času se jednotlivé částice od sebe vlivem gravitace velkých planet i negravitačních sil vzdalují. Po několika desítkách až stovkách oběhů se tyto částice přiřadí do jakéhosi „pozadí“ příslušného meteorického roje, které je tvořeno materiálem víceméně rovnoměrně rozmístěným podél celé dráhy komety. Jsou to právě tyto částice, které jsou „zodpovědné“ za roční opakování meteorického roje.      (Zdroj: OSEL.cz)


V ochraně soukromí zaostává Česká republika mírně za průměrem. Hodnocení 37 zemí světa zveřejnila mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Privacy International. Česko v něm zařadila mezi státy s formálně zabezpečenou ochranou osobních údajů, současně mu ale vytýká například odposlouchávání a uchovávání soukromých dat.

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů se jedná o nedostatky, které vyplývají z nastavení ochrany soukromí ve speciálních zákonech. Podle mluvčí Úřadu Hany Štěpánkové tyto normy bývají někdy přijaty navzdory připomínkám ochránců soukromí.

"Jako příklad lze uvést zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, který umožnil propojení databáze poplatníků veřejnoprávních médií s databází odběratelů elektrické energie. To protiřečí principu zabezpečení soukromí," uvedla mluvčí.

(Zdroj: Econnect)


Přesně 150 let uplynulo 14.listopadu ode dne, kdy byl zastřelen poslední šumavský medvěd. Ale Hnutí DUHA varovalo, že ačkoli dnes už platí přísná ochrana, velké šelmy na Šumavě, v Beskydech i jinde ohrožuje pytláctví.

Poslední medvěd – přesněji medvědice – padl nedaleko Želnavy. Během lovu, kterého se zúčastnilo více než 100 lidí, ji zastřelil místní lesník Johann Jungwirth.

Na většině území Čech byli medvědi vyhubeni mnohem dříve, už v průběhu 17. a 18. století. Hlavním důvodem bylo rozsáhlé kácení v lesích i přímé pronásledování lovci. Naopak na Moravě se udrželi déle: poslední šelma padla roku 1893 u Hukvald.

Hnutí DUHA v úterý spustí nové webové stránky o největších evropských šelmách: www.selmy.cz/medved. Jediným místem v České republice, kde se dnes medvědi pravidelně vyskytují, jsou Beskydy. Přirozeně se sem rozšířila slovenská populace. Přitom vhodné podmínky by šelmy měly také na dalších místech republiky, včetně některých částí Šumavy a Jeseníků.      (Zdroj: Šelmy.cz)


Nejde vám do hlavy, jak a kde se "vaří" předpovědi počasí?

Na stránkách Příroda.cz si můžete přečíst další článek ze série o meteorologii ... Předpověď počasí - Meteorologické modely.

Kromě lokálních modelů existují modely globální simulující vývoj atmosféry na celé Zemi. Protože by výpočty byly příliš složité a dlouhé, mají tyto modely většinou menší rozlišení (cca 40 km grid), ale mají také delší předpovědní období. Americký numerický model GFS poskytuje předpověď až na 384 hodin, společný evropský model ECMWF na 240 hodin a britský Bracknell na 132 hodin dopředu. Kromě toho globální modely často poskytují i variantní simulace (v případě ECMWF 50 takzvaných ensemblových běhů).


15.11. 2006   Středa 15. listopadu je v kalendáři označena jako Den vězněných spisovatelů; vyhlásil ho PEN - klub v roce 1993.


Tak a je to tady!! Ano skutečně jsem musel vyslovit tuto větu. Došlo k události ke které se, podle zpráv jež jsem měl k dispozici od kolegu z Ruska schylovalo již několik let. Ovšem v posledních měsících vše nabralo vysoké tempo. O co jde? O zcela revoluční sérii objevů a revoluci v hyperdimenzionální formě komunikace a programování silou myšlenky. Když jsem na přelomu tisíciletí absolvoval poměrně velmi náročné školení, které poté v podmínkách České a Slovenské republiky v praxi dostalo podobu unikátní alternativní technologie probouzení skrytých schopností a dispozic člověka pod názvem „Technika Lorean“, byl jsem již tenkrát informován o tom, že Rusové pracují na něčem co by tuto věc ještě více posunulo dopředu. Již tenkrát jsem se zaměřil na výzkum lidské myšlenkové energie a na unikátní možnosti, které v sobě skrývá. Bylo potřeba jen odhalit ten nejefektivnější způsob jak technicky převést do praxe sérii prvků s tím spojených. A to se na přelomu tisíciletí podařilo. V roce 2003 jsem poprvé zavedl do praxe tento fenomenální nástroj do praxe i u nás v domácích podmínkách. Od té doby prošlo odborným školením několik set studentů v ČR a SR přičemž u osob, kteří tento nástroj dokázali uvést do praxe ve svém vlastním životě v individuálních podmínkách mám ty nejlepší reference. Jednoznačně se ukazuje, že „Technika Lorean“ dokázala v základu v tom nejlepším slova smyslu změnit život k lepšímu u všech těchto jedinců. Již před několika lety kdy jsem se v zahraničí seznámil s mechanismem, který tvoří procedurální i esenciální základ Techniky Lorean jsem tušil, že jsme na počátku zcela nové alternativní disciplíny využívání skrytých schopností mentální energie v praktickém běhu každodenního života. Věděl jsem, že stojím u základu nové vědy třetího tisíciletí. A nyní přichází další posun. Zcela revoluční posun. V následující reportáži Vás seznámím s podrobnostmi.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)

Na stránkách Matrix-2001 je již také 2. díl tohoto článku a také článek další, nazvaný Technika Lorean


Ještě k těm dálničním známkám ... já vím, ono to sem nepatří ... ale člověk ze sebe nějak musí dostat ten vztek .. Na stránkách iDNES se píše:

Ministerstvo dopravy v čele s bývalým ministrem Milanem Šimonovským udělalo chybu, která postihne miliony řidičů. Do zákona, který se týká zavedení mýtného pro nákladní automobily, zahrnulo i osobní vozy a zkrátilo českým řidičům platnost jejich dálničních známek o měsíc.

"Považuji to za nešťastné," říká Miloš Melčák (ČSSD) z poslaneckého podvýboru pro dopravu.

Teď je ještě čas chybu napravit. "Do ledna by se to dalo navrhnout v rámci nějaké jiné novelizace právního předpisu. Už začíná být poslední chvíle, ale kdyby byla vůle, ještě to půjde," říká právník Tomáš Pelikán.

Vůle však chybí. Změnu by mohl iniciovat například sám Šimonovský, který za chybu odpovídá. Ale ten se o známkách odmítá bavit. .......

Já mám prostě pocit, že se "tam nahoře" nám už vychechtávají do obličeje úplně nepokrytě ... zvolili jste si nás - tak teď nás tu máte. Je to jedna bota a kopanec vedle druhého ... a ještě to drze přiznávají. Jak se mohou do zákonů, vyhlášek a nařízení vloudit takové chyby, co je na první pohled vidí i absolvent 5. ročníku základní školy ??? A že jich v poslední době je utěšeně ...

Hmmm. tak třeba opět na iDNES .... to je jednomu na zvracení, co Pan Úřad dokáže vyplodit ... Zkoušejí snad Tam Nahoře, kolik vydržíne?


Odhadnout, kdy v seizmologicky činné oblasti dojde k zemětřesení, bývá ošidné. Čínští vědci přišli s neotřelým nápadem, do svých seizmologických stanic nastěhují hady. I když, ne tak úplně, hadi budou sledováni na hadí farmě, které jsou v Číně všeobecně rozšířeny. Had je jeden z živočichů, který je velmi citlivý na otřesy země, a dlouho před zemětřesením u něj dochází ke změně chování. Čína má se zemětřesením rozsáhlé a smutné zkušenosti. Právě zde byla v roce 1976 zaznamenána největší katastrofa tohoto druhu. Otřesy půdy dosáhly síly 8,2 stupně Richterovy stupnice. Podle odhadů místních úřadů tehdy zahynulo téměř 900 000 lidí.     (Zdroj: 21@století)


V Česku se už tři čtvrtě roku prodávají výrobky, které způsobují rakovinu. A stát to ví. Nyní padne trestní oznámení.

Trpělivost došla senátorce Jitce Seitlové (nezávislá, Přerov), která chce, aby policie zjistila, kdo za to může.

Deník Aktuálně.cz upozornil už v červnu jako první na to, že se v českých obchodech prodávají výrobky s látkou isobutylnitrit, která je na seznamu uznaných karcinogenů EU.

Nyní vám přinášíme některé názvy výrobků, které uznaný karcinogen a mutagen obsahují.    .... Dále viz Aktuálně.cz

... Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že tím, kdo by mohl prodej výrobků, obsahujích rakovinotvornou látku, zakázat, je ministerstvo životního prostředí. "Implementaci této směrnice musí do února 2007 zajistit MŽP," řekla deníku Aktuálně.cz Kateřina Koubová z tiskového odboru ministerstva průmyslu.

Ministerstvo životního prostředí zase říká, že omezit prodej dříve prakticky není možné. "Je nutné určité období, kdy se výrobci a uživatelé musí na změnu připravit," řekla deníku Aktuálně.cz Jarmila Krebsová z tiskového oddělení MŽP.   (Zdroj opět Aktuálně.cz)

Zůstává vám rozum stát? Poslanci si nová auta schválí bez mrknutí oka během jednoho sezení ... ale když jde o zdraví miliónů lidí, je prodleva v měsících ... Bože, do čeho jsi to rozum dal ...


Kosmická sonda Cassini pozorovala na Saturnu podivnou bouři o velikosti dvě třetiny průměru Země. Něco, co dosud na žádné planetě nebylo pozorováno. Bouře o průměru asi 8.000 km má dobře vyvinuté oko, stejně jako pozemské hurikány. Ale od nich se zcela liší. Tento obrovský "hurikán" na Saturnu vyfotografovala kosmická sonda Cassini. Vítr rotuje okolo jižního pólu rychlostí 560 km/h ve směru pohybu hodinových ručiček (opačně než na jižním pólu Země). Dosud nejvyšší změřená rychlost v pozemském hurikánu je 305 km/h. Mraky v bouřkovém prstenci se nachází o 30 až 75 km výše než centrální oko bouře, tj. 2 - 5krát výše než u hurikánů na Zemi.      (Zdroj: Astro.cz)

Obrázek impozantní ... vypadá to jako konec červí díry ze SciFi filmu ...


Novinka nostalgická - ale naprosto skvělá ... Endless Wire je titul nejnovějšího alba The Who, desky, na kterou si fanoušci rockové legendy museli počkat 24 let. Poslední deska Who (It’s Hard) je totiž z roku 1982. Navíc se zdálo, že další album už nikdy nemůže vyjít poté, co v roce 2002 podlehl rakovině baskytarista a zakládající člen kapely John Entwistle. Nicméně Pete Townshend a Roger Daltrey nakonec desku připravili, za bicí usedl znovu Zak Starkey (syn Ringa Starra z Beatles), kvůli kterému se vydání desky posouvalo, jelikož souběžně natáčel se svou druhou skupinou Oasis a vyjel s nimi i na turné.      (Zdroj: stránky rádia Olympic)

Já tuhle zprávu slyšel od Kachny včera ráno na Beatu, kde zahrála jednu skladbu s tím, že měla strach, zda hudba bude ve stylu, jaká bývala - a ona faktycky jo !!! Je to trochu dojemná situace ... před těmi 24 lety jsem končil svá studia, tedy období, kdy nám z potaji distribuovaných nahrávek hrály kapely, jako právě The Who, Black Sabbath, Rolling Stones ... a další ... které hrají z větší části dodnes. Ale co je na tom nejkrásnější - že ta jejich hudba má pořád co říci i našim dětem, které jsou teď ve věku, jako my tehdy ... a dá se očekávat, že to tím neskončí.


Poslední výzkumy vrhají stín na platnost obecně uznávaného zákona pravděpodobnosti a dokazují, že vše od výher v loterii po významné přírodní procesy se řídí jediným, dosud nepoznaným zákonem přírody.

Od počátku hazardních her a loterií se nemalá část lidstva snaží přijít na to, jakým způsobem funguje zákon pravděpodobnosti a zda je možné jeho principy využít v praxi. Už více než 50 let provádějí vědci v různých koutech světa nezávislé výzkumy, jejichž výsledky zpochybňují reálnou existenci všeobecně známého zákona pravděpodobnosti. Tento zákon, který byl v dávné minulosti zformulován a před několika staletími matematicky podložen, definuje pravidlo "průměrných hodnot", k nimž se blíží výsledky měření všech jevů či procesů v přírodě, počínaje výpočtem průměrné výšky člověka a pravděpodobností padnutí "orla" při hodu mincí konče.

Počet vědců, kteří definovaný zákon považují za nedokonalý, se neustále zvyšuje. Domnívají se, že pro nepochopitelné shody náhod, neuvěřitelné štěstí a další mystické události existuje jiné vysvětlení. Je dokonce možné, že se takové vysvětlení už podařilo nalézt.    

Dále nechme ale hovořit stránky VTM Science


Laboratorní experimenty s halofilními a metanogenními archebakteriemi původem z antarktického jezera naznačují, že by mikroorganismy pozemského typu mohly pohodově žít i na Marsu.

Mikroorganismy nás neustále překvapují mimo jiné tím, v jak šílených podmínkách může ještě fungovat život. Poměrně dobře už známe bakterie a archea užívající si vařící vodu nebo kyselinu, překvapivě málo informací ale zatím máme o mikrobiálních obyvatelích mrazivého pekla polárních biotopů. Život v takových podmínkách je přitom extrémně zajímavý, protože ten, kdo přežije v polárním mrazu, by zřejmě mohl stejně dobře uspět i na některých místech mimo naši planetu.     (Zdroj: OSEL.cz)


Portál Bankovní poplatky vyhlašuje 2. ročník ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek.

V 1. ročníku byl suverénním vítězem poplatek za příchozí platbu. Může to být náhoda, ale několik týdnů po vyhlášení, hned tři banky (Poštovní spořitelna, e-Banka a Raiffeisenbank) tento poplatek zrušily. Anketa měla pozitivní dopad. Snad se bude v podobném duchu dařit i nadále. Pro 2. ročník ankety není zařazen vítěz minulého ročníku, ať mají šanci vyhrát i jiné absurdní a nesmyslné poplatky. Anketa by kromě zjištění postojů klientů bank měla určitým způsobem vyvíjet tlak na banky, nejde jen o to, aby každý rok vyhrával stejný poplatek, byť může být nejnesmyslnější.

Z minulého roku je automaticky nominováno pět absurdních poplatků, které se umístily na 2. až 6. místě.

Jsou to: poplatek za vedení účtu, poplatek za správu úrokového zvýhodnění, poplatek za zablokování ukradené platební karty, poplatek za transakce do zahraničí (výše poplatku), poplatek za změnu údajů

Do 16. prosince 2006 máte šanci ovlivnit strukturu navrhovaných bankovních poplatků vaší nominací poplatku, který považujete za absurdní


14.11. 2006   Na úterý 14. listopadu připadá Světový den diabetiků - tento den byl zvolen k výročí narození objevitele inzulínu - kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Frederika Bantinga (1891). Slaví se od roku 1991, kdy jej vyhlásily Mezinárodní federace diabetu a Světová zdravotnická organizace.


Ve středu byl ohlášen záměr postavit první uhelnou elektrárnu, která by měla uchovávat emise pod hladinou Severního moře. Elektrárna za přibližně miliardu liber bude stát poblíž Teeside u anglického města Middlesbrough. Informuje o tom britský server The Times.

Technologie by měla přiblížit hodnoty emisí velmi blízko k nule. Uhlí sice bude použito jako palivo pro elektrárnu, ale spíše než běžně páleno, bude pod tlakem zplynováno a základní části odděleny.      (Zdroj: EcoMonitor)

Chudáci naši pravnukové ... ti nám jednou - pradědečkům blbečkům - pěééékně poděkují ... útlocitnější čtenáři nechť mi prominou  - ale tohle "ekologické opatření" je jako srát pod sebe ...


Američtí a britští vědci dokázali navrátit slepým myším zrak za pomoci transplantovaných buněk sítnice.

Nejčastější příčinou oslepnutí lidí starších 50 let je ve vyspělých zemích degenerace sítnice, na kterou zatím neexistuje dostatečně účinná léčba. Nejnovější pokusy však ukázaly, že buňky transplantované do nemocné sítnice si samy dokáží najít cestu na správné místo, vytvořit si spojení s nervovou sítí oka a komunikovat se zrakovým centrem v mozku, tedy vše potřebné k obnovení zraku. Přestože zákrok pokusným myším umožnil opět částečně vidět, bude podle odborníků z Michiganské univerzity a Londýnského oftalmologického ústavu trvat ještě řadu let, než se metoda dostane do klinické praxe.      (Zdroj: 21@století)


„Zelené plasty“ – to zní jako oxymóron (pozn. oxymóron = spojení dvou slov, jejichž význam se navzájem vylučuje). Mohou být vůbec plasty „zelené“?

Odpověď spočívá ve zrodu „bioplastů“ vyrobených z obnovitelných zdrojů a upravených tak, aby se hmatovým vjemem podobaly a fungovaly jako jejich petrochemičtí bratranci; po vyhození by se také rozkládaly.

Zelené plasty nejsou nic nového. V celé historii člověk využíval přírodní materiály k výrobě plastů. Původní Američané vytvářeli nástroje z kolagenu nalezeného ve zvířecích kostech. Henry Ford experimentoval s plasty na základě sóji pro části automobilů. A celofán je dodnes stále používán; je vyráběn z celulózy pocházející z dřevní buničiny.

Co je dnes nového v bioplastech, jsou zpracovatelské technologie. Vědci využívají biotechnologie a zpracovatelskou vynalézavost matky přírody, aby vyrobili bioplasty z rostlin, jako například kukuřice, brambory a cukrová třtina a v buňkách bakterií a jiných živých organizmů. Z těchto výsledných bioplastů mohou být vyrobeny výrobky jako pytle na odpadky, kontejnery na potraviny, jídelní příbory a mulčovací fólie.      (Zdroj: Agronavigátor)


V úterý 7.listopadu uplynulo 10 let od startu americké sondy Mars Global Surveyor (MGS) k Marsu. NASA ovšem nyní ztratila se svou nejstarší sondou u rudé planety spojení. Ve čtvrtek 2.listopadu byl vyslán k sondě rutinní povel k natočení slunečních panelů. Sonda ohlásila závadu na jednom z motorů sloužících k natáčení slunečních baterií. Palubní software ihned reagoval jak měl a přepnul kosmické plavidlo na záložní zdroje. V neděli 5.listopadu byl zachycen signál ze sondy MGS po dobu čtyř oběhů. Bohužel řídící středisko nezjistilo žádné podrobnosti. Sonda pravděpodobně přešla do bezpečnostního režimu. Během dalších oběhů kolem Marsu téhož dne a v pondělí 6.listopadu už MGS mlčel úplně. NASA se domnívá, že celá sonda se natočila směrem ke Slunci. Tento krizový manévr jí má dodat dostatek energie k přežití. Bohužel současně došlo k vychýlení antén ze směru k Zemi, takže jakékoliv spojení s MGS je nyní velmi komplikované.      (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Syntetická, čistě bílá látka nazvaná Oxycyte, přenáší kyslík 50krát efektivněji než naše vlastní krev. Vědci soudí, že to je nejlepší cesta, jak vyzrát nad nejčastější příčinou smrti při nehodách, kterou je traumatické poškození mozku.

Noční můrou traumatologů jsou úrazy hlavy, při kterých vzniká otok. Někdy nepomůže ani odvodnění diuretiky ani otevření lebky. Otoky způsobují, že krevní kapiláry jsou stlačeny a jejich průřez se zmenší. Zúžená místa se s velkými krvinkami moc nesnášejí a ten kdo na to doplácí nejvíc, jsou mozkové buňky. Nedostává se jim kyslík a po krátké době strádání hynou. Ischemické poškození mozku je pozorováno u 80% pacientů, které po úrazu hlavy zemřou. Asi u jedné třetiny poranění hlavy se objeví nedostatečné zásobení mozku kyslíkem v době mezi šestou až dvanáctou hodinou po úrazu. Právě tento nedostatek kyslíku je faktorem, který často mozek nevratně poškodí.      (Zdroj: OSEL.cz)


V současnosti se považuje za nejpravděpodobnější způsob vzniku života na Zemi tzv. biogeneze, tedy vznik živé hmoty z neživé. Této teorii se také říká makroevoluce. Hrála v té době atmosféra roli? A když ano, tak jakou?

V prvotní atmosféře Země pravděpodobně byla především vodní pára, dále metan, oxid uhličitý, amoniak, dusík, vodík, helium, inertní plyny a tzv. kyselé dýmy. V atmosféře dochází vlivem slunečního záření k rychlým chemickým reakcím, proto v ní nemůže přetrvávat směsice plynů, které spolu reagují. Tomuto rovnovážnému mrtvému období v atmosféře se říká nebiologický ustálený stav. Předpokládá se, že v této době zemětřesení a sopečných výbuchů mohl při jedné reakci vzniknout vodík. Ten sice stále unikal do vesmíru (vodík je příliš lehký), ale dokázal udržet bezkyslíkatou atmosféru - reakcí s kyslíkem vytvářel vodní páry. Před čtyřmi miliardami lety ještě nebyl v atmosféře kyslík: jinak si nedokážeme vysvětlit, že vznikl život. Atmosféra s obsahem kyslíku by totiž rozkládala organické sloučeniny na jednodušší molekuly, a tak by život - vysoce organizovaná hmota - nemohl nikdy vzniknout. Po klesnutí teploty se zkondenzovala vodní pára a vznikly oceány. Nemáme příliš představu, jak prvotní "bakterie" vypadaly. Podle teorie bezkyslíkatého ovzduší pravděpodobně byly anaerobní, jenže dnešní anaerobní archebakterie nejsou to, co se považuje za prvotní formu života.       (Zdroj: Příroda.cz)


Evropa je důležitým trhem pro biotechnologie a jejich produkty obecně. Je to dobře nebo špatně? Záleží na úhlu pohledu. Máme zato, že jedině přísnější pravidla a zvýšení transparentnosti může zaručit zachování práva každého spotřebitele na svobodnou a informovanou volbu.

Na stránkách Sdružení Ochrany Spotřebitelů si přečtěte dvoudílný přetisk článku z italského časopisu Altroconsumo. (1. díl a 2. díl)


Řada spotřebitelů pravděpodobně nikdy neslyšelo o firmě Kimberly-Clark, ale určitě znají její výrobky. Jeden z největších producentů papírových kapesníků a toaletního papíru prodává pod známými značkami Kleenex, Scott, Andrex, Professional, Cottonelle a Viva. Mnoho výrobků firmy obsahuje dřevní vlákninu, která pochází z unikátních kanadských pralesů. Ohromné plochy nádherných severských lesů se mění v toaletní papír a doslova končí v toaletní míse.

Společnost Kimberly-Clark sídlí ve Spojených státech. V České republice má Kimberly-Clark sídlo v Litovli a továrnu v Jaroměři. Část dřevní vlákniny se k nám dováží z Kanady a zhruba 20% jí pochází z domácích zdrojů - což znamená, že i u nás se společnost podílí na destrukci lesních porostů. Pouze 18 % sortimentu firmy Kimberly-Clark obsahuje určitý podíl recyklovaného papíru. Jedná se o obaly hlavních produktů, jako jsou již zmíněné papírové kapesníky.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


... Prudký náraz o hladinu vody způsobil, že jsem si okamžitě zlomil/rozdrtil čtvrtý, pátý a šestý krční obratel a porušil míchu. Ve vteřině jsem ochrnul a celé tělo bylo paralyzované bez možnosti pohybu. Najednou jsem ucítil, že jsem nehybně skrčený jakoby v pozici „kufru“. Zjistil jsem, že pomalu klesám zády dolů ke dnu (hloubka cca 3m). ...

...  Otočil jsem se na to světlo a v tu chvíli se stala velmi zvláštní věc. Při prvním pohledu na to světlo jsem okamžitě VĚDĚL, že je to: JEŽÍŠ KRISTUS! To byla záhada. Také jsem věděl, že tam jsem doma, že je to Ježíš Kristus, aniž bych to dříve znal! Ještě před minutou jsem o něm neměl vůbec tušení.

Najednou mě to světlo Ježíš Kristus (on mě znal!) vzal k sobě a já zažil něco velmi neočekávaného, ale krásného. Vzal mě do své náruče, houpal mě a objímal jako malé dítě. Bylo to velmi intimní. Zjistil jsem, že se netopím ve vodě, ale v jeho nesmírné LÁSCE a dobrotě. Takový POCIT jsem nikdy dřív, ani nyní v současnosti a pravděpodobně i v budoucnosti NEZAŽIL a nezažiji. Znovu to prožiji až v nebi.

Já na zemi „MILOVAL“ motorky a děvčata. Dnes MILUJI svou ženu, auta, jídlo, a třeba sex, ALE NIC Z TOHO se NEPODOBÁ aspoň trochu LÁSCE, kterou mi tehdy v nebi ukázal Ježíš Kristus.   

Četli jste ukázku ze stránek, které na základě vlastního zážitku klinické smrti vytvořil Jan Boštík


13.11. 2006   Dnes je Mezinárodní den nevidomých - byl vyhlášen v roce 1946 k výročí narození Valentina Haüye (1745), francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých

Dále je Den stromu a dřeva, který vyhlásila Botanická zahrada UK z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerov.

No a konečně pro náš organismus začíná, podle Lunárního kalendáře, biologická zima.


V pondělí vstoupilo v platnost rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o kolaudaci jaderné elektárny Temelín (JETE). V přehledu Historie výstavby Jaderné elektrárny Temelín přináší EkoList základní data o elektrárně Temelín, její mapu a historii výstavby.


Automobilka SEAT představila prototoyp modelu León, u něhož je použit zcela nový způsob interakce mezi řidičem a vozem. Prototyp je výsledkem dvouapůlletého úsilí výzkumníků Technického centra SEAT, prováděného v rámci projektu EU s názvem AIDE (Adaptative Integrated Driver-Vehicle Interface, adaptivní rozhraní mezi řidičem a vozem). Jeho cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu na základě nepřetržitého sběru informací týkajících se samotného vozu, jeho okolí i řidiče. Automobil tak získá umělou inteligenci postačující k tomu, aby prováděl závažná rozhodnutí, příznivě ovlivňující bezpečnost jízdy.

Když se například řidič nedívá na silnici a vůz zaznamená hrozící nebezpečí, rozsvítí se varovné světlo na palubní desce a zazní varovný zvukový signál. Vůz také dokáže vysílat varovný zvukový signál a vyvolat vibrace ve volantu, pokud zjistí, že řidič upadá do mikrospánku, nebo také pozdržet přijmutí příchozího telefonního hovoru při jízdě po kruhovém objezdu.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Rada ČR pro jakost vyhlašuje již šestým rokem listopad Měsícem kvality. Stěžejní akcí tohoto projektu je Evropský týden kvality, který se uskuteční 13. – 17. listopadu v Praze ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ).

Motto letošního ročníku Evropského týdne kvality zní „Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života“. Vedle každoroční konference v Národním domě na Vinohradech udělí na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu vrcholní představitelé státu Národní cenu ČR za jakost, předají značky kvality v programu Česká kvalita a další významná ocenění.       (Zdroj: Sdružení Ochrany Spotřebitelů)


Nadměrný rybolov a znečištění mořské vody má za důsledek ztrátu mořských druhů, ekosystémů a v neposlední řadě i zdrojů potravy pro lidi, tvrdí se ve zprávě o výzkumu, který trval čtyři roky a stal se první studií, která brala v potaz všechna známá fakta o životě v oceánech. Tato data byla použita při pokusu pochopit důležitost biodiversity v celosvětové souvislosti.

Ve zprávě se mj. píše: „Naše analýza předpokládá, že když půjdou věci dál, tak jak jdou nyní, nastane velký globální problém se zásobami jídla z moře. Dojde k významnému zhoršení kvality vody při pobřežích a k ohrožení stability mořských ekosystémů. Tato skutečnost bude mít dopady na naše příští generace.“

„Podíváme-li se na oceány napříč planetou, jde o varující obrázek,“ říká vedoucí autor studie Boris Worm z kanadské univerzity v Dalhousie. Podle něho mizí oceánské druhy stále rychleji. „Nyní již můžeme vidět některé z důsledků. Pokud se situace v ochraně oceánů nezmění, budou všechny ryby a jiné mořské druhy sloužící lidem jako potrava téměř vyhubeny kolem roku 2048,“ říká Worm. „Jsem šokován k jak špatným závěrům jsme došli.“

V roce 2003 bylo přibližně 29 % v současnosti lovených druhů považováno za „kolabující“, což znamená, že jejich výlov poklesl o 90 nebo více procent. „Je to velice zřetelný trend a neustále sílí,“ dodává Worm.      (Zdroj: Agronavigátor)


Studie profesorů Grandjeana a Landrigana, publikovaná 8. listopadu v renomovaném časopise The Lancet, upozorňuje na rizika plynoucí z chemických látek pro budoucí generace. Působení malých koncentrací průmyslových chemikálií na plod v děloze nebo na kojence v raných stádiích života může prý významně poškodit vývoj mozku – a to v mnohem větším rozsahu než u dospělých.

Každé šesté dítě dnes trpí nějakým vývojovým postižením; ve většině případů jde o postižení nervového systému. Autismus, poruchy pozornosti nebo mozková obrna představují častá onemocnění schopná způsobit doživotní postižení. Chemikálie prý mohou omezit intelektuální potenciál příští generace a zvýšit výskyt například Parkinsonovy choroby, tvrdí oba vědci. Přesto byly dosud důkladně zmapovány pouze účinky několika málo toxických látek, jako je olovo, sloučeniny rtuti nebo polychlorované bifenyly (PCB). „Použití dvou set dalších chemikálií, o nichž je známo, že jsou pro lidský mozek toxické, není s ohledem na prevenci nežádoucích účinků na plod nebo malé dítě nijak regulováno,“ řekl Philippe Grandjean.     (Zdroj: Greenpeace.cz a Econnect)


Technologickému rozvoji v 19. století nevděčíme jen za telefon, žárovku či automobil. Téměř v každém oboru lidské činnosti se začaly objevovat věci nové, z nichž mnohé ovlivňují náš život dodnes. Zatímco zemědělská výroba jen pomalu zvyšovala svou efektivitu, v potravinářství se začaly ve velkém používat náhražky, které napodobovaly původní potravinu, ale obsahovaly jen podobný chemický substrát, jindy měly především podobnou chuť, či dokonce jen barvu. Historie náhražek potravin je však delší a v některých případech sahá až do 17. století.     (Čtěte na stránkách časopisu Vesmír)


Proč ryby nezmrznou? Člověk si při výrobě nemrznoucí tekutiny do chladičů automobilů může dovolit přidávat různé příměsi, které mění fyzikální vlastnosti vody. Fridex nikdo nepodezírá z toho, že by se měl pít či předepisovat k jinému druhu vnitřního použití. Pokud se však živočichové nechtějí otrávit, musejí k vytvoření vlastní nemrznoucí vody přistupovat s mnohem větší opatrností. Všechny fyzikální a chemické vlastnosti jejich tekutin musejí být zachovány a tvorbu krystalů lze tak kontrolovat jen velmi omezenými prostředky. Ryby žijící ve velmi chladných oblastech se s tím dokáží vypořádat s patřičnou mazaností. Ledové krystalky klidně tvořit nechávají, ale dělají z nich neškodné hračky. Produkují totiž bílkovinu, jež krystaly obaluje a zabraňuje tak narušování tkání a zároveň narůstání a slučování krystalků do větších celků, které by mohly způsobit ztuhnutí celé tkáně v kus ledu. O existenci této bílkoviny již fyziologové vědí několik desetiletí, nicméně její účinek musel doprovázet nějaký další efekt, kterému stále nemohli přijít na kloub. Při pokusech v laboratoři se totiž přišlo na to, že ochranné bílkovině nezačnou tvořící se krystalky přerůstat přes hlavu jen v teplotách nad –1,5 oC. Jak však již bylo řečeno, platýzům nevadí ani teploty pod –2 oC.      (Zdroj: 21@století)


Skupina padesáti významných evropských ekonomů varovala podle zprávy agentury AFP před klimatickými švindly, o které se pokoušejí některé evropské vlády, když v rámci předkládaných národních alokačních plánů žádá zvýšit množství povolenek pro vypouštění skleníkových plynů. "Naše analýzy ukazují, že navrhované alokace jsou příliš laxní a nevytvářejí adekvátní pobídky ke snížení emisí nebo k financování investic, které by pomohly rozvojovým zemím k redukcí emisí," uvedl pro AFP profesor Michael Grubb Cambridge University.     (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


10.11. 2006   Dnes určitě nejezděte autem do Ruska ... asi tam bude v dopravě dost chaos; desátý listopad se tam totiž slaví jako Den milice! Nu, davaj stákan vódky, málčik! A ještě ke všemu má narozeniny Michail Kalašnikov (1919) ... U nás býval za socialismu Mezinárodní den mládeže ...

Na sobotu 11.11.připadá Den veteránů. Tento svátek připomíná ukončení 1. světové války, oslavy jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům válek vůbec, v ČR se slaví poprvé od roku 1999, tento den také souvisí s tzv. poppy day - z angl. den máku, symbolem vzpomínkových slavností, kterým se také říká poppy day, je květ vlčího máku. Připomíná, že ve válečných dobách se na neobdělaných polích dařilo jen tomuto planému kvítku. Vlčí mák nechybí snad v žádné klopě na uniformách přítomných při oslavách Dne veteránů.

Jedenáctý listopad je také Dnemn proti drogám a začíná Mezinárodní týden vědy a míru.

O den později, v neděli 12.listopadu je v kalendáři vyznačen Den památky padlých.


Pozor - Přestože mýtné budou platit nákladní auta těžší než dvanáct tun, u ročních dálničních známek končí jejich platnost všem vozidlům 31. prosince. Kupóny tedy nebudou platit až do konce ledna 2007, jak je na nich uvedeno. Říkali to tak dnes ráno na stanici Jizera ... Zdravý rozum zase dostavá zabrat ... náklaďáky budou platit mýtné, proto i nesrovnatelně víc osobních aut přijde o měsíc platnosti známky. To snad proto, že policie při kontrole nepozná náklaďák od osobáku ??? To zase musela být MOUDRÁ HLAVA, POLITICKÁ, co tohle vymyslela ... je to ale právně vůbec v pořádku? Asi by se o tom dalo pochybovat ... Zlá, nehodná káčátka !!!


Jestli je TOHLE pravda ...

Na Marsu byly nalezeny fosilie živočichů, kteří na Zemi žili v prvohorách a v druhohorách. Ano, na Marsu byl život. Zda tam život je, ponechme prozatím stranou. A s největší pravděpodobností tam byl stovky miliónů let. A to znamená, že po určitou dobu měla naše sluneční soustava s největší pravděpodobností přinejmenším dvě planety, na kterých byl současně život. Zda byl život také na Venuši nebo na některých měsících Saturnu nebo Jupitera se zjistí nebo nezjistí někdy v budoucnu. Čtenáři by se neměli nechat svést k mylnému závěru, že když na Venuši s největší pravděpodobností voda není a teplota tam dosahuje stovky stupňů, že tomu tak bylo i v minulosti a proto tam život nikdy být nemohl. Stejné logické chybě by se měli vyhnout i při úvahách o dalších tělesech sluneční soustavy. A stejné logické chybě by se měli vyvarovat i při úvahách o budoucnosti Země. Současnost naprosto nezaručuje, že život bude pokračovat i na Zemi a že to neskončí tak jako na Marsu nebo na Venuši.     (Zdroj: Gnosis9.net)

No tak to je slovo do pranice ... v článku jsou i fotografie zkamenělin ... jde jen o to, jestli je to celé podfuk nebo se to potvrdí. Každopádně je o čem přemýšlet. Byla by to snad nejsenzačnější zpráva za posledních 100 let.


Velice chvályhodná zpráva z Mladé Boleslav - Letos není k dispozici žádný vhodný jehličnan určený nyní ke kácení, a proto bude jako hlavní vánoční strom v centru Mladé Boleslavi ozdoben krásný strom douglasky tisolisté, rostoucí u kruhové křižovatky v centru města.     (Zdroj: EnviWeb)


Zato tady si člověk asi připadá jako DEBIL ...

S platností nového jízdního řádu od 10. prosince budou muset někteří cestující Českých drah přesedat více než dřív. Přesedání se bude týkat cestujících, kteří jezdí regionálními osobními vlaky mezi jednotlivými kraji.

A to tak, že například na místech, kde železniční trať přechází z jednoho kraje do druhého, cestující jedoucí regionálním osobním vlakem z území jednoho kraje do druhého budou nově přestupovat na hranici mezi kraji.      (Zdroj: iDNES)

Bože, do čeho jsi tu duši dal ... to už vážně hraničí se slabomyslností ... dráhy a kraje si dělají naschvály a odnese to zase chudák človíček, co je sponzoruje ze svých daní a předraženého jízdného.


Během posledních dvaceti let probíhá po celém světě energetická revoluce, která však nebyla zaznamenána hlavním proudem tisku, renomovanými vědeckými časopisy nebo univerzitními výzkumnými publikacemi.Většinu z těchto objevů učinily zvídavé, geniální mozky, které v mnoha případech zaznamenaly výsledky v chladné fúzi, supravodivosti a magnetických motorech, které - jak se zdá - porušují současné zákony fyziky, chemie a elektrodynamiky. K popisu takového fenoménu byl použit název over-unity nebo volná energie, což v mnoha případech znamená, že ze systému nebo reakce (magnetického motoru nebo reakce chladné fúze) získáme více energie, než do ní vložíme. Lepší vysvětlení je, že přebytek energie pochází z dosud ne plně pochopeného zdroje. (Poznámka: atomová bomba je také over-unity zařízení, které produkuje ohromné množství špinavé energie ve formě škodlivého záření, což je mnohem víc, než je třeba ke spuštění této reakce.)     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Tým vedený britskou sexuoložkou Kaye Wellings z London School of Hygiene & Tropical Medicine v široce pojaté studii analyzoval data o sexuálním chování z celkem 59 zemí celého světa. Jedním z překvapivých závěrů  je, že země s nejvíce nevěrnými vztahy, tedy ty nejrozvinutější, nepatří k těm nejpromořenějším virem HIV. Ten si nejvíc užívá v Africe. Podle všeho sexuální mory na globální úrovni vlastně vůbec nesouvisejí s promiskuitou, ale kupodivu se sociálními poměry, zejména s mírou chudoby, mobilitou obyvatelstva a s mírou rovnoprávnosti pohlaví.     (Zdroj: OSEL.cz)


Odedávna se diskutuje jaký vliv má hlad na pocit chuti k jídlu a vnímání chutí („Hlad je nejlepší kuchař“). V současnosti se odborníci shodují v tom, že sice chuťový vjem a vnímané prahové koncentrace individuálně kolísají, ale u jednotlivců lze vypozorovat poměrně stabilní senzorickou citlivost. Podle názorů jedné strany je konkrétní pocit nasycení ovlivněn vnímanou chutí, podle druhých má vnímání chuti vliv spíše na touhu nebo nezájem o potravu.      (Zdroj : Agronavigátor)

Říká se ... "Mám hlad jako vlk..." - ale kdo ví, jaký má vlk vlastně hlad? Zřejmě velký, soudí se podle toho úslovíčka ... a co když je to naopak? Vědci, máte problém ...


Chemický průmysl, výroba plastových dílů a laminátů jsou hlavním zdrojem emisí karcinogenních a reprotoxických látek (bez započítání emisí oxidu uhelnatého, který je emitován plošně) ve Zlínským kraji. Podle hodnot nahlášených v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) je kraj dokonce na prvním místě v emisích těchto látek ze všech krajů České republiky. Nejvíce jich vypouští DEZA, a.s., Valašské Meziříčí. Ta letos vede také celorepublikový žebříček emisí karcinogenních látek skupiny 1, 2A, 2B především díky svým emisím benzenu a naftalenu, který v loňském roce nenahlašovala. Významné jsou však emise i z dalších provozů. Provozovna firmy Kurt O. John, spol. s.r.o. je na 5. místě celorepublikového žebříčku emisí karcinogenních a potenciálně karcinogenních látek. Vysoké jsou i emise z provozoven KOMPONENTY, a.s. ZLÍN či z provozovny FORM, s.r.o. Největšími zdroji emisí skleníkových plynů a plynů přispívajících k tvorbě kyselých srážek ve Zlínském kraji jsou teplárny, v Otrokovicích a ve Zlíně a DEZA Valašské Meziříčí. To vyplynulo z analýzy, kterou dnes zveřejnilo sdružení Arnika na základě podkladových informací pro Integrovaný registr znečišťování za rok 2005. Registr je veřejně přístupný na internetové adrese www.irz.cz.      (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


A u jedů teď zůstaneme ... David Ewing Duncan, reportér National Geographic, nasadil doslova vlastní tělo při honbě za materiálem - dal analyzovat své tělo a nechal si stanovit obsah 320 chemických látek, které se mohly do jeho těla dostat v potravě či nápojích, ze vzduchu či dotykem s pokožkou.

Laboratorní rozbory prokázaly celkem vysoké koncentrace některých látek, a další sloučeniny - celkem typický vzorek pro průměrného Američana. V Evropě budeme mít možná některých látek v tělech méně, jiných ale více, takže výsledek nebude o moc více povzbudivý.

Před chemikáliemi, které pronikají do našeho těla, se neschováme ani doma. Naše příbytky jsou jich plné - některé jsou jednoznačně jedovaté, škodlivost jiných zatím nebyla prokázána. Na stránkách National geographic si nyní můžete prohlédnout multimediální dům plný chemie ...


Slovo celkem neznámé ... Enioanatomie ....  provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo... Enioanatomie, celým názvem anatomie jemnohmotných těl, je novým oborem o člověku, vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století.

Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností, zvlášť PSI-fenomenálních. Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


„Jestliže chcete být otroky bankám a platit si vlastní zotročení, potom nechte banky tvořit penize...“
Josiah Stamp, guvernér the Bank of England 1920

Peníze a Banky ... Skrytá pravda globálního zadlužení (1.část) - čtěte na stránkách SightLess World


9.11. 2006   No to je teda gól ... dnes je podle kalendáře Světový den jakosti ... Veselme se, radujme se ... Světový den jakosti (kvality), vyhlásila Evropská organizace pro jakost (EOQ) na druhý čtvrtek v listopadu - slaví se od roku 1989; v ČR svátek zajišťuje Česká společnost pro jakost.

A teď krátce do historie zcela nedávné - 9. listopadu 1989 došlo k "Pádu Berlínské zdi", otevřela se tím hranice mezi NDR a NSR. Kolik lidských životů ale bylo zbytečně a nesmyslně v těch místech po dobu její existence zmařeno ...


S vánočním hodováním je téměř vždy spojen vysoký příjem tuku nepříznivého výživového složení. Právě tuku však obecně přijímáme podstatně více, než bychom měli (doporučená denní dávka tuku je 30 až 35 % z celkového energetického příjmu, tj. 60 až 80 g tuku denně). Vysoký příjem tuku s nevhodným složením je přitom významným rizikovým faktorem řady závažných onemocnění (především kardiovaskulárních a některých nádorových onemocnění, cukrovky, vysokého krevního tlaku, obezity), zejména při malé fyzické aktivitě, typické pro většinu z nás. ...

... „Alfou a omegou zdravějšího vánočního hodování je výběr vhodných tuků nejen ke smažení, ale také k pečení,“ radí Tamara Starnovská z Fóra zdravé výživy a dodává: „pečivo vyrobené z rostlinných tuků na pečení je většinou křehčí, křupavější a rozsýpavější než pečivo vyrobené z másla a jeho chuť i vůně se přitom od pečiva máslového příliš neliší. ...

... Cukroví, stejně jako náplně a polevy, bychom měli připravovat raději sami doma. Průmyslově vyrobené pečivo je totiž upečené z tuků určených pro velkospotřebitele a často mívá vysoký obsah nasycených (SAFA) a trans nenasycených mastných kyselin (TFA). Dlouhodobý příjem tuku s tímto složením je rizikový z hlediska vzniku kardiovaskulárních onemocnění. ... (Zdroj: Fórum zdravé výživy)


Tradičně se do marcipánu a podobných výrobků přidávají jádra hořkých mandlí nebo meruněk kvůli aromatu, avšak kvůli kyselině kyanovodíkové je jejich množství limitováno předpisy o aromatech. V případě přídavku hořkých mandlí do pečiva (např. vánoční štóly) nehrozí nebezpečí, protože během pečení kyanovodík (HCN) vyprchá. V poslední době převažuje používání jader meruněk, při dodržování zásad však nehrozí nebezpečí. Nebezpečný je především příjem syrovém stavu.     (Zdroj: Agronavigátor)

Článek tím chce říci, že tepelně upravené hořké mandle (ale i jádra jiných peckovin) jsou v potravinách bezpečné, ale pokud je budete jíst za syrova, můžete mít zdravotní potíže - známé jsou třeba otravy dětí, které si pochutnávaly na jádrech z pecek meruněk.


Aktivisté Greenpeace dnes ráno prkny a trámy zatloukli hlavní vchod do budovy ministerstva životního prostředí. Na dřevěnou konstrukci umístili nápis „Zrušeno pro nečinnost“ a „Nechrání klima, ale znečišťovatele“. Blokáda je reakcí na rozhodnutí ministerstva, které minulý týden předložilo návrh tzv. Národního alokačního plánu (NAP) emisí oxidu uhličitého (CO2) pro léta 2008 – 2012. Návrh plánu předpokládá zvýšení českých emisí CO2 oproti roku 2005 o čtvrtinu . Smyslem plánu má být přitom podle směrnice Evropské unie jejich snižování. Greenpeace zmíněné rozhodnutí hodnotí jako rezignaci MŽP na ochranu klimatu.

Jak MPO, tak MŽP přitom hovoří o skutečném a nevyhnutelném nárůstu emisí, nikoliv pouze povolenek na jejich vypouštění. Česká republika se tak chystá útočit na pozici vedoucího znečišťovatele v Evropě. Češi již dnes produkují jedny z nejvyšších emisí CO2 na počet obyvatel. Pokud by navržený NAP prošel, měli by druhé nejvyšší povolené emise v EU, tedy 10 tun na obyvatele (Pro srovnání: Německo požádalo o 5,8 tuny na obyvatele, Británie o 4 tuny na obyvatele a Švédsko o 2,5 tuny na obyvatele. ) Hlavním zdrojem znečištění jsou české hnědouhelné elektrárny; 20% elektřiny přitom vyvážíme do zahraničí.    (Z tiskové zprávy Greenpeace k zatlučení dveří MŽP)


„V 20. storočí vybudovaný farmaceutický priemysel bol organizovaný s cieľom dosiahnuť kontrolu systému zdravotnej starostlivosti systematickým nahrádzaním prírodných nepatentovaných terapií patentovateľnými, a preto výnosnými syntetickými liekmi. Trhom pre farmaceutický priemysel je ľudské telo a návratnosť jeho investícií závisí od rozširovania a predlžovania telesných chorôb. Nepriateľom tejto stratégie je účinná prevencia a liečba, t.j. likvidácia niektorej choroby, lebo významne zužuje alebo celkom eliminuje dopyt po farmaceutických drogách. Aby mohli páchať tieto zločiny, využívajú farmaceutické korporácie labyrint plný vykonávateľov a spoluvinníkov vo vede, v medicíne, médiách, v politike.“

Pokud neodebíráte WM magazín, lze vaší pozornosti doporučit článek Novodobý hon na čarodějnice, který byl právě uvolněn ke zveřejnění


Mezinárodní energetická agentura dnes zveřejňuje prognózu vývoje světové energetiky do roku 2030. Podle názoru ekologických organizací sice její očekávaná publikace „World Energy Outlook 2006“ formuluje správné požadavky, ale nabízí veskrze špatná řešení. Namísto masivního rozvoje efektivity a obnovitelných zdrojů vidí budoucnost ve větší spotřebě uranu, uhlí i ropy.

Základní scénář dnes uveřejněné prognózy Mezinárodní energetické agentury (IEA) počítá s ještě rychlejším růstem emisí skleníkových plynů. Zatímco dnes činí světové emise oxidu uhličitého přibližně 26 gigatun (miliard tun), v roce 2030 to má být 40 gigatun. To je o 15 % více, než uváděla dosavadní prognóza agentury z roku 2004. Podle současného základního scénáře naroste během příštích pětadvaceti i spotřeba ropy, a to dokonce o 38 %. Podíl ropy na výrobě energie má dokonce zůstat největší ze všech druhů paliv.     (Zdroj: EnviWeb)

Zdravý rozume ... kde se jen touláš ....


Pokud toužíte po domově, který bude myslet téměř za vás a bude poslouchat na slovo, je dobré se nejdříve o technologiích, které kdysi figurovaly jen v sci-fi, něco dozvědět.

Multiroom, hlasové příkazy, pokyny pomocí SMS nebo ovládání jakéhokoli elektrického přístroje z jednoho místa už sice dávno probíhá a mnozí jsou s ním srozuměni, avšak občas je obtížné najít "společnou řeč" přístrojů. S tou vám poradí právě Mgr. Miroslav Valeš ve své knize Inteligentní Dům. Tato řeší a popisuje funkce, které je možné v domácnosti využít a propojit. Díky tzv. Centrálním řídícím jednotkám a příslušenství tak můžete ovládat, a např. přes internet kontrolovat, téměř cokoli. Problém nebude dělat téměř nic, počínaje domácí audio vizuální technikou, bezpečnostním systémem včetně zámků, přes osvětlení, žaluzie, klimatizaci, topení, bazén a saunu, až po venkovní a domácí zavlažování květin. Také by neměl být problém zjistit co máme či nemáme doma v lednici, a to díky čárkovým kódům na potravinách, a případně si v klidu z kanceláře po internetu obědnat potraviny. Prostě ať jste kdekoli, váš dům může pracovat za vás, ovšem musíte použitou elektroniku chytře naprogramovat.

(Zdroj: 21@století)

No potěš PánBůh ... opravdu byste chtěli bydlet v takovém domě? Já teda ne ... takhle mi nadává jen vlastní žena Poříd) a pes (občas), ale kdyby mi měla kafrat do života už i lednička... NEEEEEE !!! Představte si ... máte chuť na to Rulandské šedé, co jste si dali vychladit ... a ten krám se s vámi začne o láhev tahat a řvát na vás kovovým hlasem, že moc chlastáte ... brrr ...


Když jsou pořád ty spory o katefrálu sv. Víta ... kdysi bývaly na Petříně pohanské svatyně - a jedna byla zasvěcena i bohu Svantovítovi ...

Ten byl jednou z nejváženějších divinit starých Slovanů. Jeho idol byl postaven ve velikosti nadlidské. Měl dvojí prsa i záda, čtyři obličeje, oholenou hlavu. V pravé ruce třímal bůh kovový roh, jejž kněží k účelům divinačním naplňovali každoročně vínem; levici měl pak opřenou v bok. Oděn byl suknicí sahající až na lýtka. Vedle sochy ležela uzda, sedlo, meč ve stříbrné pochvě a pestrý válečný praporec. Svantovítu byl zasvěcen posvátný bělouš, na kterém, podle tradice, bůh v noci vyjížděl. Tento kůň byl taktéž používán k orakulím.

Obměnami tohoto boha byly ještě jiné dvě divinity: Rugievit a Gerovit. Prvý byl uctíván ve městě Korenici a zobrazován obrovským dubovým idolem se sedmi obličeji, s jedním mečem v ruce a sedmi meči u pasu. Druhý byl ctěn ve Volgastu a Havelbergu. Byl pánem obrovského zlatého štítu, visícího v jeho svatyni a přinášejícího vítězství. Nikdo se nesměl tohoto štítu dotknouti. Obě tyto divinity nejsou však původní vytvořeninou slovanského esoterismu, nýbrž pouhými spojkami anebo kombinacemi ústřední potence Svantovíta s krajními mohutnostmi Radegasta a Triglava, jak jest ostatně zřejmo nejen ze shora uvedeného řazení, ale i jejich číselného hodnocení.      (Zdroj: Panna.cz)


Také máte pocit, že vás tvůrci marketingových strategií nejrůznějších firem považují za bytosti bez mozku? Také si myslíte, že 101procentní péče (poslední výdobytek zákaznické péče T-mobile) a podobné agitky jsou spíš výsměchem?

Pro čtenáře, kteří se stále ještě nestačí divit, jak neoriginální a absurdní může být agitace obchodníků, přinášíme „zelené“ postřehy z britského a amerického trhu z pera komentátorů britského deníku The Guardian.. Upozorňujeme, že britský smysl pro humor je značně sušší a český spotřebitel, zvyklý na perly typu letenek za mínus deset korun, může mít snížené rozlišovací schopnosti.

Následující výrobky jsou tak nezelené, že z toho možná zezelenáte sami!     (Čtěte na stránkách Sdružení Ochrany Spotřebitelů)


Na závěr dne jedna výborná rada:

1. Nekažte si život kvůli maličkostem.

2. Jsou to jenom maličkosti.

Jakmile si tyto rady vezmete k srdcí, zahájíte proces proměny sebe samých v mnohem klidnější, laskavější bytosti.

(Zdroj: stránky MUDr.Miroslava Ilgnera)


8.11. 2006   Osmého listopadu 1519 vstoupil Hernán Cortés do aztéckého města Tenochtitlán. Byl vítán jako vracející se božstvo ... omyl to byl ovšem krutý ...O sto jeden rok později - roku 1620 – bylo české stavovské vojsko poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze. Roku 1656 se narodil Edmond Halley, britský astronom a matematik, po kterém byla pojmenována známá Halleyova kometa (zemřel 1742). V roce 1923 se odehrál tak zvaný Pivnicový puč v Mnichově, kdy se Hitler neúspěšně pokusil svrhnout německou vládu ... později byl ovšem "úspěšný" až moc ...

Zajímavé výročí na dnešek avizovala ráno má oblíbená Kachna na rádiu Beat - prý je Mezinárodní den vodky s džusem ... No proč ne ...


Rychlé střídání vlád a neschopnost politiků se na čemkoli domluvit nevysilují jen voliče, ale i státní kasu. Jestli totiž Mirek Topolánek v druhém pokusu úplně obmění svůj kabinet, hned pět ministrů jeho vlády si na svůj účet připíše odchodné ve výši jednoho platu, tedy 110 tisíc korun.     (Zdroj: iDNES)

No nenaštve vás to ... takovýhle čachry za naše peníze? Tak na tohle děláme přes půl roku na daně? Proč musíme sponzorovat ty neschopný politiky a jejich kapsy .... darmo se rozčilovat ...

Odchod kabinetu, který do demise "vydržel" jen osmatřicet dnů, by tak státní kasu přišel na 550 tisíc korun ..... kruci, kruci, kruci ... A co bude dál? Asi v bleděmodrým totéž ...

A další zpráva ... No hurá ... Jaderná elektrárna Temelín byla zkolaudována. Získala tím po šesti letech provozu oficiální povolení k výrobě elektřiny.

Kruci, jak je tohle možný? Chápete to - když našinec něco staví a nemá v pořádku 1000+1 razítko, tak mu hned jdou po krku ... a tady si lítají neutrony šest let jen tak, neoštemplovaný ... Blbákov ...


Čuňárny se najdou bohužel ve všem ... „Ekologické zemědělství prožívá v Německu rozmach - díky obchodním řetězcům. Ty zavádějí vlastní řady biopotravin a tím dělají z ekofarmářů anonymní dodavatele. Bezejmenného dodavatele pak snadno nahradí jiným, pokud nejde dolů s cenami. Pokud to u vás ještě nepociťujete, brzy to přijde,“ řekl Friedrich Wilhelm Gräfe zu Barinsdorf, místopředseda výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu (EP), v Toulcově dvoře. Barinsdorf byl v sobotu hlavním řečníkem semináře o postavení ekozemědělství v agrární politice EU, rozvoji venkova a ochraně spotřebitelů. Akci pořádal poslanec europarlamentu Milan Horáček a Jiří Urban ze Svazu Pro-Bio.


Dobročinná organizace Baring Witness vyzvala lidstvo, aby 22. prosince v den slunovratu prožilo hromadný orgasmus. Všechny ženy, dívky, muži i chlapci mají v tento den dosáhnout synchronizovaného sexuálního vyvrcholení, aby se podařilo zvýšit pozitivní lidskou energii. Ta má být zaměřena proti válkám, diktátorům a velmocím disponujícím zbraněmi hromadného ničení. Orgasmu může každý dosáhnout libovolnou metodou, která neohrozí nikoho jiného. Odhodlat se k akci může kdokoli kdekoli na světě. Uskutečnit se má během 22. prosince kdykoli během dne. Místo pro sexuální vyvrcholení, míra soukromí a metoda provedení jsou podle organizátorů individuální záležitostí.      (Zdroj: Novinky.cz)


S trochou nadsázky lze říci, že předpověď počasí začíná v meteorologické budce. Každá budka musí být umístěna na volném prostranství a teplotní čidla teploměru musí být ve stínu ve výšce 2 metrů nad zemí, proto také, předpovědi teplot udávají hodnoty ve stínu a ve 2 metrech nad zemí. Pokud se teploměr za oknem vystavený slunci rozehřeje na více stupňů než udávala předpověď, neznamená to, že předpověď nevyšla, ta musí být vždy porovnávána právě s teplotami zaznamenanými v meteorologických budkách. Lesklý bílý povrch budky snižuje pohlcování slunečních paprsků. V budce je umístěno několik teploměrů, měřících maximální, minimální a aktuální teplotu.

Zajímá vás, co všechno se musí stát, než přijde na obrazovku vnadná Rosnička? Na stránkách Příroda.cz začíná seriál článků o předpovědi počasí ...


Od 1. do 18. září 2006 proběhly kontroly ČOI v provozovnách sběrných surovin, při nichž se inspektoři zaměřili na plnění povinností stanovených jejich provozovatelům platnými předpisy (zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o České obchodní inspekci, zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou upravující nakládání s odpady). Celkem bylo zkontrolováno 109 provozoven sběrných surovin na celém území ČR a nedostatky zjistili inspektoři ve 48 z nich (tj. téměř 45 %).

Zjištění ČOI: · nejčastěji vykupující pracovník provozovny nesprávně stanovil hmotnost a v některých případech také nesprávně (tj. v neprospěch spotřebitele) účtoval cenu za vykupované barevné kovy. V rámci kontrolních výkupů byly zjištěny rozdíly mezi vyplacenou a skutečnou cenou výkupu v hodnotách 8 až 344 Kč. -Poctivost prodeje porušily kontrolované osoby ve 22 případech ...     (Zdroj: EnviWeb)

Proč se inspekce nezaměří na to, proč se vykupují ukradené mříže z kanálů a rovněž tak kradené nové měděné okapní trubky ???


Obavy z chřipky a jiných "zimních" onemocnění rostou tak, jak se blíží nejtemnější dny roku ... Jezte vitamíny, vštěpovali nám do hlavy ve školách všech stupňů ... Nojo, ale kolik?

Doporučené dávkování, uváděné výrobcem, je většinou jen spekulací nebo je výsledkem jakési "srovnávací analýzy", případně vychází z odborných studií. Schvalovací orgán má za úkol zvážit, zda neexistují důvody pro úpravu dávkování, a to vždy směrem "dolů".

Jsem přesvédčený o tom, že většina doplňků, je-li používána v množstvích, doporučených výrobcem a schválených ministerstvem, je naprosto bezpečná. Na druhé straně je ve většině případů schválené dávkování tak malé, že konzument nemůže pocítit žádný efekt (pokud nezapůsobí známý "placebo efekt"). Problém je řešitelný použitím zvýšených dávek, které nemůže být uvedeno v návodu přiloženém k produktu nebo na jeho etiketě.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)

Krásnej alibismus ... tak když to budeme jíst podle doporučenýho dávkování, je to tedy téměř k ničemu ... po dávkování lopatou se nejspíš osypeme vyrážkami všeho druhu, oslepneme a játra zkamení ... a ovoce a zelenina od Lidla jsou prý plné pesticidů ... Začarovanej kruh ...


Vícerozměrné prostory jsou ve SciFi samozřejmostí .... a dost možná existují kole nás doopravdy. Ale představit si něco čtyř- nebo pětirozměrného?

„Nahlédnout'' něco ve vyšší dimenzi je těžší a někdy nezbývá, než argumentovat podrobněji, jak jsem ilustroval v příkladu s hranami pětidimenzionální krychle. Ale někdy to jde. Například čtyřdimenzionální krychli si můžeme představovat jako dvě protilehlé třídimenzionální krychle, jejichž odpovídající vrcholy jsou spojené hranami (ve čtvrté dimenzi), podobně jako třídimenzionální krychle je udělaná ze dvou protilehlých čtverců a hran spojujících jejich odpovídající vrcholy. I když nemáme úplně zřetelnou představu čtyřdimenzionálního prostoru, můžeme přesto "nahlédnout'', že každá ze dvou třídimenzionálních krychlí má 12 hran a 8 hran je spojuje dohromady, jedna za každý vrchol, což je dohromady 12 + 12 + 8 = 32. Potom můžeme i "nahlédnout'', že pětidimenzionální krychle sestává ze dvou čtyřdimenzionálních, zase s příslušnými spojnicemi odpovídajících vrcholů. To je celkem 32 + 32 + 16 = 80 hran (32 za každou čtyřdimenzionální krychli a 16 hran mezi), přesně jako jsme spočítali předtím. Takže máme jakousi rudimentární schopnost si čtyřdimenzionální a pětidimenzionální objekty představovat.     (Zdroj: ScienceWorld)


Jaká tajemství střeží kněží haitského vúdú? Podivné rituály, panenky, posedlost, obětování a pradávné vědění desítek generací...

Senzace hýbou světem. Také se vám pod pojmem vúdú vybaví čarodějnictví a satanismus? Podle průzkumu patříte k většině, ale tyto praktiky mají s vúdú ve skutečnosti jen pramálo společného a povědomí západní civilizace je silně ovlivněno překroucenou knižní i filmovou produkcí. Při bližším pohledu zjistíte, že toto náboženství je především o všeobecné harmonii. Překvapivý pro mnohé může naopak být fakt, že vúdú a křesťanství od sebe nemají nijak daleko.      (Zdroj: VTM Science)


Sexuální chování každého zajímá, každý o něm mluví a když nemluví tak na něj myslí. Přesto nebo možná právě proto je prošpikované bajkami, pověrami a tmářstvím jako nic jiného. I v tomto případě je zdrojem tmářství nepřátelství většiny momentálně převládajících náboženství, která si stejně jako u drog hystericky uzurpují monopol na hezké zážitky. Je sice pravda, že nám, narozdíl od bonobů, sexování neslouží jako styl sociální komunikace, jak ale ukazuje bouřlivý rozvoj vědy o sexuálním chování a zavádění sexuální výchovy na školách, informace o sexu kupodivu zdraví neškodí. Naše společnost se ve světle sexuální osvěty v křečích nehroutí. Naopak, vědění o sexu přináší celé spektrum zajímavých informací, od odhalování podstavy biologie lidského sexu až po poznatky kriticky potřebné pro management léčby a prevence sexuálně přenosných informací.     (Zdroj: OSEL.cz)


Chcete si na něco stěžovat v EU? Pak máte k dispozici publikaci Průvodce možnostmi podávání stížností v EU  ... Publikace podává přehled sedmi institucí, ke kterým je možno různé formy stížností podávat a jejím účelem je pomoci jednotlivcům a nevládním organizacím účinně využívat exitující mechanismy pro ochranu přírody a efektivní využívání veřejných finančních prostředků. Najdete zde praktická doporučení na kterou instituci se ve vašem konkrétním případě obrátit, jakým způsobem, jak a jak dlouho procedura probíhá. Publikace uvádí praktické příklady formou případových studií podávání stížností k jednotlivým institucím.    Publikaci si můžete stáhnout v angličtině ve formátu PDF z Internetu


7.11. 2006   Bejvávalo ...že v kalendáři byla k 7. listopadu poznámka o výročí VŘSR ... teď ať koukám - jak koukám ... je tam Africký den informací... No, stalo se - a dobytí Zimního paláce 7. listopadu 1917 pod vedením Vladimíra Iljiče pěkně zamávalo dějinami světa ...

Sedmého listopadu se ale udály i jiné věci ... roku 1665 poprvé vyšly London Gazette, nejstarší noviny, které vychází dodnes. Roku 1811 se narodil Karel Jaromír Erben, český spisovatel a básník ... a roku 1867 Maria Curie-Skłodowska, polsko-francouzská vědkyně, nositelka Nobelovy ceny za fyziku a za chemii. V roce 1992 zemřel Alexander Dubček, československý politik, na následky autohavárie, která se stala za ne zcela vyjasněných okolností ...

Před devětačtyřiceti lety - roku 1957 – začala v NDR výroba vozů značky Trabant.


A ještě bych sem chtěl vložit něco jako myšlenku dne - napsala mi to v dopise jedna kamarádka dnes ráno ...

Jsme málo vděční za obyčejné chviličky kdy můžeme být spolu. Málo si uvědomujeme jaký zázrak jsou lidé okolo nás, naše rodina, naše lásky.


Na stránkách Matrix-2001.cz najdete ... Doslovný přepis rozsudku Vysokého iráckého tribunálu nad Sadámem Hussajnem ze dne 5.11.2006 ...

Celý soudní proces doprovázely pochybnosti o nestrannosti soudu. Na konci roku 2005 byli dva ze Saddámových obhájců zavražděni, další byl zavražděn v červnu tohoto roku. Mezinárodní organizace i Saddám svou trojnásobnou hladovkou a bojkotem protestovali proti průběhu soudního přelíčení. Dne 19. 6. 2006 Nejvyšší irácký tribunál navrhl Barzámu Tikrítímu, viceprezidentu Ramadánovi a Saddámu Husajnovi trest smrti. Bývalý prezident Husajn pronesl na adresu obžaloby při dokončení kauzy Dudžail jen lakonicky: Dobrá práce. Na procesu se podíleli postupně tři soudci. Poslední soudce byl vyměněn iráckou vládou proto, že odmítl nazvat Husajna diktátorem. Před nedávnem Irák nečekaně navštívil ředitel Národních tajných služeb John Negroponte, hlavní poradce George W. Bushe. Analytici v této návštěvě vidí souvislost s blížícími se volbami v USA, kde republikáni podle předvolebních průzkumů ztrácí za demokraty několik procent.


Dokážete si představit, že musíte pár minut prožít v prostředí, kde digitální teploměr ukazuje 123 stupňů, ovšem pod nulou? Přitom vaše oblečení se příliš neliší od běžného úboru na koupání. Nechcete na to ani pomyslet? Omyl, takový postup velice prospívá zdraví!

Kryoterapie je moderní terapeutickou metodou, která léčí chladem za použití velmi nízkých teplot. V extrémně studeném a suchém vzduchu dojde za velmi krátkou dobu k maximální aktivaci všech fyziologických obranných mechanismů lidského těla.

Opilcům vstup zakázán! „Tato metoda je vhodná hlavně jako terapie pro lidi, kteří jsou zdraví, mají jen každodenní drobné potíže, třeba je bolí záda, klouby, trápí migréna, chronická únava. Zvyšuje obranyschopnost vůči civilizačnímu stresu,“ řekl 21. STOLETÍ MUDr. Lubomír Šmuk z Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Právě tady bylo zřízeno první polarium u nás. „Za dva roky jsme provedli 35 000 terapií. Prošlo jimi 7000 nemocných a kolem 2900 zdravých lidí. Z nich 80 procent vyjádřilo naprostou spokojenost

(Zdroj: 21@století)


Větší počet psů dingo v některých oblastech Austrálie by měl pomoci zastavit úbytek původních vačnatců, tvrdí studie. V posledních sto padesáti letech totiž populace vačnatců významně poklesla, mnoho z jejich druhů pak zcela vymizelo, píše internetové vydání BBC.

Většinu vačnatců vytlačily kočky nebo lišky dovezené z Evropy, pro které se původní živočichové stali snadnou kořistí. Ale právě divoký pes dingo dokáže udržet množství koček a lišek v patřičných mezích. Jenže divoce žijící psi představují na druhé straně nebezpečí pro ovčí farmy, protože napadají ovce. Otrávené návnady jsou pak nejrozšířenějším způsobem k udržení populace divokých psů v přijatelném počtu. „Mnoho obyvatel jihovýchodní a jihozápadní Austrálie, většinou majitelů ovčích farem, se snaží psy úplně vyhladit,“ řekl BBC Chris Johnson z univerzity Jamese Cooka v Queenslandu. „Mají pocit, že nejsou skutečně úspěšní chovatelé, dokud jsou v okolí nějací dingové.“ Tento postoj je rozšířený i kvůli občasným útokům divokých psů na lidi.     (Zdroj: EcoMonitor)


Keltský odkaz v nás v poslední době ožívá čím dál tím silněji ... Víte že:

Druidismus vyznačoval se naprostou vírou v nesmrtelnost duše a neohrožeností vůči smrti. Náboženská triada o duši zněla:

1. Duše lidská je nesmrtelná.
2. Duše lidská vtěluje se po smrti do jiných těl.
3. Duše lidská po určitém čase znovu ožije a znovu se zrodí.

Kastě druidů náleželo sdělování nejen náboženské, ale i esoterní, božské pravdy, veřejná výchova, zákonodárství a uzavírání smírných a válečných smluv. Ženské kněžky, druidky, pak obětovaly, věstily a provozovaly většinu náboženských obřadů. Zákony, jimž podléhaly nejsou přesně známy a v mnoha pramenech si dokonce odporují. Podle některých byly druidky zavázány čistotou pro celý život, podle jiných mohly se sice provdati, ale byly povinny zachovávati dlouhodobou pohlavní zdrželivost.      (Zdroj: Panna.cz)


O českém venkově si většina lidí myslí, že právě tam je čistého vzduchu dostatek. Ale ani na českých vesnicích, kde u nás žije 4,5 milionu lidí, nemusí být životní prostředí zdravé. S Bohumile Kotlíkem ze Státního zdravotního ústavu se podíváme, jak je to ve skutečnosti se smogem. Znečištění vzduchu je totiž nenápadné, zato vliv na zdraví obyvatel je prokazatelný. Měřící stanice jsou především ve velkých městech a tisíce obcí sítem kontroly propadnou. Míra znečištění přitom může být i v těchto sídlech vysoká.     (Zdroj: Společnost pro tvale udržitelný život)


"Podľa National Resources Defense Council - čo je skupina, analyzujúca americkú obrannú politiku - hlavný veliteľ amerického strategického velenia má v prípade podozrenia, že ide o útok, len tri minúty na rozhodnutie, či ide o varovanie skutočné alebo len falošné. Má desať minút na to, aby sa na 30 sekúnd spojil s prezidentom ohľadom útočných možností a prezident má potom tri minúty na rozhodnutie, či vystreliť rakety a ktorý z vopred vypracovaných plánov použiť. Akonáhle rakety vypustia, o 10 až 30 minút dosiahnu ruské terče. A takmer totožná situácia je aj v Rusku... Ruská armáda a politickí predstavitelia sú vďaka situácii po studenej vojne adekvátne paranoidní. Dokonca natoľko, že v roku 1995 chýbalo Borisovi Jeľcinovi do útoku už len 10 sekúnd, keď zaktivizovali jadrový poplach na základe vystrelenia nórskeho satelitu na sledovanie počasia, ktorý si Moskva vysvetlila ako preventívny americký jadrový útok."       (Zdroj: Prop.sk)


... máte třeba dnes tolik oblíbeného retrívra a domníváte se, že pes tak inteligentní se nepotřebuje učit žádné povely?

Tak to se tedy hodně mýlíte!

Každý pes by se totiž měl naučit poslouchat, už pro svou vlastní bezpečnost. A v neposlední řadě i proto, aby byl člověku opravdu příjemným společníkem. Je rozhodně lepší, když pes přijde na zavolání, zastaví se, počká na místě, než když za ním povláváte a marně za ním vykřikujete nějaké své příkazy. Příkazy to pro nevychovaného pejska prostě nejsou. Hulákáte – a on si dělá, co za dobré pokládá. Jen zdánlivě paradoxně je pes, který poslouchá, omezen ve své svobodě. Díky tomu, že ho poslouchat, tedy Vám i porozumět naučíte, má i větší svobodu a příjemnější život. Nemusíte ho totiž všude vodit na vodítku a na více místech ho můžete pustit, bez obav ho nechat proběhnout s ostatními psy. Když na něj totiž zavoláte, přijde a nemusíte ho nikde „nahánět“. Nehrozí, že uteče, že vběhne pod auto, prostě zůstane stát, když mu dáte povel.

No tak to píšou o tobě, Benýsku, na stránkách Nadace na ochranu zvířat ...


Aktivisté Greenpeace 6.listopadu 2006 ráno prkny a trámy zatloukli hlavní vchod do budovy ministerstva životního prostředí. Na dřevěnou konstrukci umístili nápis „Zrušeno pro nečinnost“ a „Nechrání klima, ale znečišťovatele“. Blokáda je reakcí na rozhodnutí ministerstva, které minulý týden předložilo návrh tzv. Národního alokačního plánu (NAP) emisí oxidu uhličitého (CO2) pro léta 2008 – 2012. Návrh plánu předpokládá zvýšení českých emisí CO2 oproti skutečným emisím roku 2005 o čtvrtinu. Smyslem plánu má být přitom podle směrnice Evropské unie jejich snižování. Greenpeace zmíněné rozhodnutí hodnotí jako rezignaci MŽP na ochranu klimatu.

"Toto ministerstvo se zjevně rozhodlo přestat chránit klima a začít chránit znečišťovatele. A my si myslíme, že dvě ministerstva průmyslu, z nichž jedno předstírá, že je ministerstvem životního prostředí, nepotřebujeme," konstatoval dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Jana Rovenského během akce přijal ministr Petr Jan Kalaš, který se k akci vyjádřil následovně: "Informoval jsem dnes zástupce Greenpeace o tom, že vznikla pracovní skupina, která prověří transparentnost a reálnost předložených dat. Na základě její práce je možno – pokud se objeví nové, relevantní argumenty – přistoupit k případným úpravám návrhu alokačního plánu. Členy pracovní skupiny budou samozřejmě i zástupci ekologických organizací a průmyslu. Vysvětlil jsem, že je potřeba brát v úvahu nejrůznější faktory – například průmyslovou tradici českého hospodářství. Především je potřeba motivovat průmysl ke zvyšování energetické účinnosti, úsporám energií a investicím do nových, čistých technologií."

Do konce listopadu se k předloženému návrhu NAP může vyjádřit veřejnost. Poté o něm rozhodne vláda. Poslední slovo má však ve věci Evropská komise, která musí rozhodnutí vlády potvrdit.

(Zdroj: Econnect.cz)


Vývoj mozku probíhá hlavně v prvních třech měsících těhotenství. Proto je pro budoucí inteligenci dítěte velmi důležitá výživa matky.

Většina maminek si však v této době těhotenství ještě tolik nepřipouští a vůbec neví, že jejich stravování může mít takový vliv na vývoj mozku miminka.

Kompletně vyvinutý mozek obsahuje okolo sta miliard navzájem pospojovaných mozkových buněk. Velká část jich přitom vznikne během prvních tří měsíců nitroděložního vývoje.     (Zdroj: Zdravi.web.cz)


Propaganda farmaceutických firem nutí lidstvo skupovat jejich předražené léky a vitamíny pod hrozbou strašáka pandemie chřipky. To slovo pandemie dokáže nahnat strach ... většina z nás si ho interpretuje jako "smrtící epidemie" nebo tak něco, Skutečnost je ale naštěstí trochu mírnější - pandemií se rozumí epidemie probíhající zhruba ve stejné časovém horizontu na dvou a více světadílech současně ...


6.11. 2006   Z minulosti ne zcela tak dávné - 6.listopadu 1999 odhlasovali Australané v referendu, které by se dalo nazvat "celokontinentílní", aby britská královna byla i nadále hlavou jejich státu.


Může se to zdát až neuvěřitelné, ale rover Spirit nedávno „oslavil“ tisící den svého působení na povrchu Rudé planety. Je to víc než slušný výsledek od robota, jehož očekávaná životnost byla pouhých 90 dnů. A nejinak je tomu i v případě jeho dvojčete Opportunity, které operuje na druhé polokouli Marsu.

Rover Spirit přistál na povrchu Marsu 3. ledna 2004. Vědci a konstruktéři počítali s tím, že na dně obřího kráteru Gusev bude fungovat asi 90 marťanských dnů zvaných sol (jeden sol trvá 24 hodin a 39 minut).

V článku na stránkách OSEL.cz je zveřejněn i zajímavý snímek, kdy Rover Opportunity zachytila z výšky 297 km kamera s vysokým rozlišením na palubě sondy Mars Reconnaissance Orbiter.


Každoročně projede propustí dnes již letitého Panamského průplavu zhruba 14 000 lodí. Tato hlavní tepna mezi Atlantikem a Pacifikem ale postupem času přestává vyhovovat požadavkům dopravců, protože pro značné množství dnešních lodí je již příliš úzká. Do roku 2015 by proto měl stávající kanál nahradit nový, mnohem širší.

Vize současného panamského premiéra Martina Torrijose jsou opravdu ohromující. Nový systém zdymadel na obou stranách kanálu by měl být 55 m široký a 427 m dlouhý. Kanál by tak měl být dostatečně široký na to, aby jím bez problémů proplula i v současnosti největší loď přepravující cestující „Queen Mary 2“. Plocha propustí velká zhruba jako čtyři vedle sebe položená fotbalová hřiště by tak poskytovala dostatek prostoru i kontejnerovým gigantům a obřím lodím.      (Zdroj: EkoList)


Že modřín je jehličnatý strom, co na zimu opadává, to se učí již děti na základní škole .... ale asi se tam nedozví  informace, jako třeba tohle:

Výtažky z modřínu opadavého mají mimořádné účinné látky pro náš organismus. Patří mezi ně některé enzymy, hormony a stopové prvky, které zlepšují činnost centrálně nervové soustavy, podporují obranyschopnost a posilují organismus. V budoucnu by se mohly pomocí látek obsažených v modřínech léčit dosud neléčitelné choroby. Při užívání výtažků je vždy nutné před vlastním užíváním zařadit skleničku břízy, která slouží jako přípravný drenážní prostředek pro vlastní léčbu. Současně přitom čistí tělo.     (Zdroj: Příroda.cz)


Zatímco sluneční kolektory k ohřevu vody či přitápění lákají kvůli úsporám nákladů za energii (u čtyřčlenné rodiny ohřeje sluníčko kolem 60 % užitkové vody), panely fotovoltaiky produkující ze slunečního záření přímo elektřinu lákají příjmem za prodej čisté solární elektřiny do sítě. Od ledna 2006 totiž u nás platí včetně prováděcích vyhlášek zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, podobný jako v EU. Garantuje pevné výkupní ceny zelené elektřiny po 15 let. Pro fotovoltaiku platí cena 13,20 Kč bez DPH za prodanou kilowatthodinu. Přesto se na žádné ekofarmě ještě solární elektrárna (na rozdíl od termických systémů) nezrodila, byť jen na Šumavě jsou hned tři biorolníci, kteří o takové investici uvažují...     (Zdroj: Agronavigátor)


Už jen na stránkách starších učebnic biologie přežívá chybný názor, podle kterého se rodíme s hotovým mozkem. Podle dlouho tradovaného omylu přicházíme na svět s konečným počtem neuronů a nové neurony už se nám v mozku nerodí. Naopak, neustálý úhyn neuronů nám měl ze zásoby neuronů v mozku neustále jen „ukrajovat“. Na toto „zlaté dogma“ neurologie přísahali vědci i lékaři až do 90. let minulého století. Pak objevili nově zrozené neurony v mozku dospělých myší a nakonec i v mozku lidí. „Zlaté dogma“ se tak zhroutilo jako domeček z karet, stalo se překonanou minulostí.     (Zdroj: 21@století)


Letos uplynulo 150 let od narození geniálního fyzika a vynálezce srbského původu - Nikoly Tesly. Na stránkách Prop.sk se objevil článek, který v kostce shrnuje život a dílo tohoto člověka a navíc je psán jazykem přístupným i těm, koho fyzika již na základní škole příliš neoslovila ... :-)))

Americká FBI po jeho smrti okamžite nariadila Úradu pre majetok cudzincov zhabať všetky jeho papiere a technické zariadenia - napriek tomu, že Tesla bol riadnym americkým občanom - a americkí vedci odvtedy pokračujú vo výskume sami. Mnohí sa nazdávajú, že i keď zomrel vo veku 86 rokov, odišiel predčasne vďaka tomu, že o jeho výskum v súvislosti s tzv. "smrtonosným lúčom" mala mimoriadny záujem armáda. Zdá sa, že tento lúč má náväznosť na guľový blesk a žeravú plazmu a išlo o lúče častíc. (Zdroj: Prop.sk)


3.11. 2006   Dneska má svátek Hubert ... svatý Hubert, patron lovců... No tak dám k lepšímu jednu "hubertovskou" historku ... bohužel pravdivou. Kousek za obcí Hlavenec je sousoší svatého Huberta, které nechal kdysi postavit známý hrabě Špork na počest návštěvy císaře Karla VI. Sousoší bylo vytesáno z pískovce za účasti slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna ... a donedávna stálo v půvabném malém parčíku lemovaném ozdobnými stromy a keři.

Hezké místo k odpočinku a relaxaci. Onehdy jsme tudy jeli na kole ... a děs a hrůza ... Sousoší tu stálo holé, osamocené - jakoby uprostřed zoraného pole. Po stromech ani památky. Když jsme si na ten šok zašli dát panáka fernetu do místní hospody, dozvěděli jsme se, proč to všechno. Na povrch prý prosákla zpráva, že se to sousoší - chystají ukrást. Prostě přijede jeřáb, hodí to na náklaďák a hurá do zahraničí ke sběrateli, co si loupež objednal. ak raději vykáceli všechny stromy v okolí a na blízkou hájovnu namontovali kameru, která celé okolí monitoruje.

Inu, tak to u nás chodí ... Co má nějakou cenu se rozprodá - často za "symbolickou cenu" - a co ne, to se jednoduše ukradne.

Jinak pěkný článek o hraběti Šporkovi a historii jeho loveckého řádu sv. Huberta najdete na stránkách obce Hlavenec - pokud byste se tam chtěli podívat, tak jeďte po R10 z Prahy na Mladou Boleslav a v lesích u známého motorestu "U čtyřech kamenů" odbočte - je to tam značené.

No a v neděli ve 13:45 SEČ bude Úplněk


Politiku nebrat ... ale tenhle článek z Britských listů je tak krásně výstižný ....

Dnes je 3. listopadu. Před pěti měsíci proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny.

Je pět měsíců po volbách. Česká republika je bez vlády. Proběhl jeden „pokus“ (přidržme se tohoto termínu) o sestavení vlády. Nyní se sice na politické scéně jedná, ale fakticky se nic neděje. Co se děje v zákulisí, raději nevědět.

Kdyby byl prezident Václav Klaus demokrat a nepohrdal ústavou, mohla situace vypadat jinak. Pět měsíců je doba, během níž:

- mohl být třikrát jmenován premiér

- mohly proběhnout tři ústavou předepsané pokusy o sestavení vlády

- mohla být ustavena fungující vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny nebo

- mohly být všechny pokusy neúspěšné a mohl již být stanoven termín předčasných voleb.

Namísto toho proběhl jen jeden pokus o sestavení vlády. Trval čtyři měsíce a byl ukončen 3. října hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře. Od té doby uběhl právě měsíc. Prezident nového premiéra nejmenoval. Proces předepsaný Ústavou ČR neprobíhá.

Občané, platící diváci této mizerné frašky, bezmocně přihlížejí, jak se jejich země zvolna proměňuje v příslovečnou „banánovou republiku“.

Dále čtěte na Britských listech ...

No a já bych udělal ještě jeden krok ... KristePane, proč musí řídit republiku politikové? Nejsou stavu se pět měsíců dohodnout, důvěra lidí klesla ke dvaceti procentům (!!!) - no tak pryč s vámi! Proč nemůže stát řídit "úřednická" vláda složená z nestranických odborníků - klidně celých pět let. A ať se jdou páni politikové zatím vycukat ... a třeba si mezi sebou zahrát fotbal nebo co, ale ať už nám dají konečně svatej pokoj - už jsme na ty jejich srandičky dali peněz dost ... no ne? Všichni asi chceme, aby naši republiku řídili lidé, kterým se dá věřit a na které se můžeme spolehnout, že budou hájit naše zájmy ... ta dvacetiprocentní důvěra ale hovoří o něčem jiném ... je to z ostudy kabát.


Podle celé řady velmi objektivních studií zažíváme zhruba od roku 1950 silný nárůst velmi extrémního projevu počasí včetně dalších nepříznivých planetárních projevů, jako jsou zemětřesení a nebo masivní erupce sopek o nebývalé intenzitě. Mnoho lidí vzhlíží k roku 2012 se smíšenými pocity a názory. Podle starověkých mayských mudrců má být konec pátého věku Slunce signalizován především velmi významným nárůstem zemětřesení. V tomto kontextu je velmi zajímavé, že sedm největších zemětřesných jevů ve 20. stol. se odehrálo po roce 1950. Máme-li být ještě více přesní pak ve skutečnosti k těmto jevům začalo docházet po roce 1960. Otázka tedy zní co se děje? Co je příčinou těchto zvláštních planetárních projevů. Jaký mechanismus stojí za tím vším. A hlavně co můžeme očekávat? Pojďme se tedy na některé aspekty této problematiky podívat.

Článek má slibný název Hvězdná brána 2004 - 2012 a tranzit Venuše a najdete ho na Matrix-2001.cz


Česká republika se přidala ke kritikům Islandu, který se navzdory celosvětovému moratoriu rozhodl obnovit komerční lov velryb. Spolu s 24 státy, mezi nimiž je i Slovensko, dnes Islandu zaslala protestní dopis...

"Česká republika vyjadřuje velké zklamání nad rozhodnutím islandské vlády obnovit komerční lov velryb v islandských vodách," uvádí se v dokumentu, pod nímž je podepsán mluvčí stálého zastoupení ČR při EU Jan Vytopil.      (Zdroj: EkoList)


Pěstování tzv. energetických rostlin je jednou z alternativ, jak se vyrovnat s nedostatkem klasických zdrojů energie - či spíše s jejich neustálým předražováním. Navíc se jedná o zdroj obnovitelný a čistě ekologický. Takže, koho by tahle problematika zajímala, může si zkusit přečíst na stránkách Agronavigátor článek Jak jsme pokročili v pěstování energetických rostlin. Pokud se tedy dokáže prokousat takovou tou vědecko-úřední češtinou ...


Chystá se nová mise raketoplánu Discovery. Discovery byl přepraven do haly VAB, kde bude připojen k SRB a ET. V úterý 7.listopadu by měl být přepraven na startovací rampu. Start mise STS-116 je naplánován na 8. prosince.     (Zdroj: IAN / NASA)


Jak asi víte, telekineze je psychická schopnost pohybování malými, ale i velkými tělesy myslí (říkává se také "silou vůle"). Telekinezi může dělat opravdu každý, bez výjimky. Chce to jenom trochu trpělivosti a pravidelné cvičení. Na stránkách Záhady a mystéria je popisována jedna metoda, která je podle autora článku Cvičení telekineze ze všech metod nejlehčí.


Dělit se o postel není zdravé, zvláště patříte-li k silnější části lidského pokolení. Muži v posteli hloupnou. Muži mohou kvůli spánku v manželské posteli hloupnout, dokazuje Gerhard Kloesch a jeho tým z univerzity ve Vídni.

Sdílení lože během spánku vede k jeho neustálému narušování, a to i bez sexuálních hrátek. Výzkumný tým vybral deset mužů a žen, kteří po dobu deseti nocí lehali bok po boku a stejně dlouhou dobu relaxovali v oddělených postelích. Muži se domnívali, že se jim s ženami spalo lépe, jejich drahé polovičky však tento názor nesdílely. Z výzkumu vyplynulo, že všichni měli mnohem neklidnější spánek, pokud uléhali do společné postele. Nedostatek odpočinku se pak u mužů projevil zvýšenou hladinou stresového hormonu a sníženou schopností plnit druhý den jednoduché kognitivní testy.

(Zdroj: VTM Science)


Ono se řekne - obyčejná bezinka - plevelný keř, který zahrádkáři likvidují se skřípěním zubů ... a ptáci jim do jejich pěstěných trávníků vesele "sejou" další a další semínka. Ale zkuste si přečíst, jak krásně se o té "bezince" píše na stránkách Stromy a život ...

Černý bez ... vyhledává blízkost lidí. Má neobyčejně silné vyzařování. ,,Když začal být svět špatný, ukryly se všechny víly do bezu.“ Omlazuje duši a tělo, dodává energii, sílu i chuť do života. Symbolizuje život, lásku a smrt. Též smutek a utrpení (údajně byl z něho zhotoven kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš a později se na něm oběsil Jidáš). Kvete na sv. Jana Křtitele, jako dík za cestu, kterou Jan Křtitel připravil pro Syna Božího Ježíše.

Sídlo mocných duchů a dobrých vil s velkou silou proti zlým mocnostem. Je spojen s velkou přírodní bytostí země. Sázel se u domu pro šťastné manželství a bohatou úrodu. V léčivých schopnostech před ním poklekněme a děkujme!


Nejen z reklamy, ale i z regálů supermarketů se na nás valí hromady kvalitních, balených, důsledně kontrolovaných, čerstvých a zároveň trvanlivých potravin. Ale je tomu opravdu tak?

Nad tím se zamýšlí článek Copak jíme chemii na stránkách CelostniMedicina.cz.

... Za 1. světové války prý velení armády nevědělo, jak pro vojáky skladovat zásoby masa. Posloužili k tomu dusitany, vysoce toxické soli. Současně s oslabováním protivníka trhavinami se údajně tenčily řady vlastních vojáků, protože požívali maso naložené do dusitanové soli. I přes zprávy o hromadných otravách způsobených vyšším přídavkem dusitanové soli do masa a uzenin bylo její užívání v r. 1930 legalizováno. ...


Sdružení Arnika postupně sestavuje podle dat jež sloužila jako základ pro Integrovaný registr znečišťování žebříčky největších znečišťovatelů po jednotlivých krajích. Tyto krajské top-teny následující celostátní, který Arnika zveřejnila na tiskové konferenci 19. října 2006 v Praze. Kraje, pro něž jsou již žebříčky hotové jsou: Karlovarský, Pardubický, Ústecký, Vysočina a Hlavní město Praha. Následovat je bude Moravskoslezský kraj a v dalších dnech potom kraje Středočeský a Liberecký.

Žebříčky pro jednotlivé kraje najdete na následujících internetových adresách: Hl. město Praha, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj a Kraj Vysočina.


2.11. 2006   Druhý listopad - Dušičky ... den, kdy vzpomínáme na všechny zemřelé. Památka zesnulých (latinsky In commemoratione omnium fidelium defunctorum), je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Památka se slaví od 9. století - den po svátku Všech svatých 1. listopadu.


Je dušičkové ráno, 6:30, a střední Čechy zaskočila zima. Že padá sníh na horách ... no budiž ... ale v nížinách kolem Jizery a Labe  ... no dejte pokoj? Jojo, ještě včera byly stránky na Internetu plně svalnatých zpráv, jak jsou silničáři připraveni... No a teď už od časného rána můžete na stanicích Jizera a Beat poslouchat zoufalé telefonáty řidičů z Mladoboleslavska a okolí  ... padala tu kromě samotné Mladé Boleslavi jména Chlumec, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk - se společným jmenovatelem ... náledí, dá se jet tak nejvýš 25 km/h, kamióny nevyjedou nejmenší kopeček a .... nikde nikdo. Řidič z Mladé Boleslavi telefonuje zoufalým hlasem, že už jezdí po okrese od 4:30, všude namrzlo a ještě neviděl jediný sypač. A že přitom to sněžení hlásili nejméně tři dny dopředu. Padají i vtipy, že silničáře zima zaskočila - že přišla tak brzo, když ta poslední skončila leckde někdy v červnu ... A do toho jako blbej vtip zpráva, že policie chystá na listopad tři Kryštofy zaměřené na dodržování rychlosti a na dálniční známky. Jo, když jde o to něco platit, na to jsou "tam nahoře" kabrňáci. Plať za dálnici - nebo se prohneš pod pokutou !!! A že člověk slyší celé ráno "prvního dne zimy" zoufalé zprávy, jak jsou D1, D5, D11 ... atd. leckde téměř nesjízdné, protože údržba spí zimním spánkem? Na to žádní Kryštofové nejsou ... Proč taky ....za všechno vždycky přece může řidič ... máme na to onu velkohubou formulaci .... Nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky ... Tak jaképak starosti, že? Ale kdo má přizpůsobovat stav vozovek požadavkům první dekády začátku třetího tisíciletí? Kdo? Asi svatej Kryštof ...

Mám skvělej nápad, jak tyhle kalamity vyřešit ... co zakázat meteorology? Jejich předpovědi až nepříjemně vycházejí - a kdyby nebyly? Kdo může za sněhovou nadílku? Kdo to mohl čekat, že zrovna v listopadu napadne sníh ... no řekněte.... !


Ministerstva navrhují razantní zvýšení exhalací oxidu uhličitého z elektráren, hutí, chemiček a dalších podniků o bezmála dvacet milionů tun.

Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu dnes ráno zveřejnila návrh národního plánu pro druhé kolo obchodování s emisemi. Znečištění z průmyslových odvětví, kterých se plán týká, v posledních několika letech činilo 91 milionů tun a loni kleslo dokonce na 82 milionů tun. Ministerský návrh by jim povolil skoro 102 milionů tun ročně. Přitom účelem obchodování je snížení exhalací.

Jde dokonce o zvýšení i oproti národnímu plánu pro současné, první kolo obchodování, který znečišťovatelům povolil necelých 98 milionů tun za rok.

Ze všech 23 zemí EU, které své návrhy tzv. alokačního plánu už zveřejnily, chce Česká republika příslušným odvětvím povolit v přepočtu na jednoho obyvatele druhé nejvyšší znečištění. Nárůst z loňských 82 milionů tun na plánovaných 102 milionů je větší než kompletní exhalace celého Estonska či Slovinska.      (Zdroj: tisková zpráva Greenpeace.cz)


Byli Američané opravdu na Měsíci? NASA chystá návrat astronautů na Měsíc. Ve světle těchto zpráv se opět objevují kritické hlasy, které tvrdí, že se nejedná o návrat, protože Američani tam nikdy nebyli. Jaká je tedy pravda?

Každý významný lidský čin je provázen pochybnostmi. V případě vědeckých objevů jsou kontrolním mechanismem ostatní vědci, kteří můžou experiment zopakovat nebo jej vyvrátit. Jak však zkontrolovat kosmickou mocnost, která poprvé vyslala astronauty na Měsíc? Jakou máme záruku, že to všechno nenafilmovali ve studiu a že se tedy nejedná o podvod století? Co všechny ty argumenty usvědčující NASA z velké „hollywoodské show“?

Na internetových stránkách magazínu 21@století si můžete přečíst velký článek, zaměřený opačně, než články na toto téma bývají - vyvrací argumenty skeptiků


Tým vědců rekonstruoval DNA sekvenci retroviru starou 5 milionů let. Dokázali, že tento DNA úsek je schopný produkovat infekční částice. Retrovirus nazvaný Phoenix, je předek velké rodiny přenosných DNA elementů, z nichž některé mohou hrát úlohu v nádorovém bujení. Tato studie je první prací tohoto druhu, která vytvořila infekční retrovirus z DNA úseků, které cestují po našem genomu. Práce je pokládána za zlomovou v oblasti výzkumu retrovirů.

Doktor Thierry Heidmann, vedoucí projektu říká, že „Phoenix byl zakonzervován poté, co se nám před pěti miliony let včlenil do genomu.“ A dodává: „My jsme neudělali nic jiného, než že jsme obnovili jeho původní stav a ukázali, že ve své původní podobě byl infekční. Takový je po rekonstrukci i dnes.“

(Zdroj: OSEL.cz)

No hurá ... je vám málo ptačí chřipka ... prosím, služebníček ... račte se nakazit brontosauřím morem ...


Finský papírenský kolos Myllykoski nepůjde ve stopách korejské automobilky Hyundai a dalších klíčových investorů. Finové včera oznámili, že plánovanou obří papírnu nepostaví v Opatovicích u Pardubic - ale v německém Plattlingu. Investice v hodnotě 13 miliard korun měla být přitom letos druhou největší v Česku. Rozhodujícím důvodem pro změnu plánu bylo podle šéfa Myllykoski Sverre Norrgarda zpoždění a další nejistota při schvalování projektu. Firma se snažila získat povolení už druhý rok. Upozorňovala, že zatímco v Německu by ho měla za tři měsíce, v Česku to trvá sedmkrát déle.     (Zdroj: EnviWeb)

Liknavosti úředníků, budiž požehnána ... někdy ...


Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl prodloužit životnost Hubbleova vesmírného teleskopu, který pomohl vědcům výrazně rozšířit znalosti o kosmu. Oznámil to dnes šéf NASA Michael Griffin v Goddardově vesmírném centru v Greenbeltu ve státě Maryland. Raketoplán se na servisní misi s označením STS-125 vypraví pravděpodobně v roce 2008. Pokud bude úspěšná, může prodloužit provoz přístroje až do roku 2013, kdy NASA      (Zdroj: Astro.cz)


Němečtí a francouzští vědci jsou nadšeni. Daleko na arktickém severu v Barentsově moři objevili několik nových druhů mikroorganismů. Ty se živí metanem, hlavním skleníkovým plynem, který je podle vědců spoluzodpovědný za globální oteplování naší planety.

Exotické mikroby žijící poblíž bahenních sopek na mořském dně přeměňují tisíce tun tohoto plynu na jiná, lehce zužitkovatelná paliva. Proces proměny metanu by se dal přirovnat například k fotosyntéze, kdy rostliny mění oxid uhličitý v kyslík.     (Zdroj: Aktuálně.cz)


Zajímavé ... podle odhadu ekonomů České informační agentury životního prostředí mělo letiště Praha-Ruzyně již v roce 1996 svým hlukem způsobit náklady na zvýšenou nemocnost ve výši čtyř milionů korun. Málokdo z uživatelů letadel si také uvědomuje, že vypouštěním oxidů dusíku ve vysoké výšce přispívá asi ze dvou procent k riziku globální změny klimatu a dále k poškozování ozonové vrstvy.      (Zdroj: stránky Děti Země)


1.11. 2006   Podle křesťanského kalendáře je dnes Svátek všech svatých ... Katolická církev si připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o "jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Podle pradávného kalendáře keltského začíná svátkem Samhain nový rok ... končí období světla a začíná vláda tmy ...

První listopad je také významným mezníkem světové kultury - tak třeba v roce 1512 byl poprvé představen veřejnosti strop Sikstinské kaple, který maloval Michelangelo. Prvního listopadu uvedl také svá dvě díla William Shakespeare; obě ve Whitehall Palace v Londýně. Roku 1604 to byla tragédie Othello a roku 1611 pak romantická komedie Bouře.


Podle v úterý (31.10. 2006) zveřejněných dat České národní banky (ČNB) se české domácnosti v září zadlužily o dalších 11,9 miliardy korun. Češi tak celkem bankám a ostatním finančním institucím už dluží zhruba 502,5 miliardy korun. Proti loňskému září se zadlužení domácností zvýšilo o 122 miliard korun. ...

Jen za poslední týden mi přišly domů už dvě "hypervýhodné" nabídky na kreditní karty, se kterými lze nakupovat na dluh až do výšky xxx Kč - předem schválené ... lákavé ... Co je to ale za magickou datovou hranici, ty Vánoce? Proč se každý ochotně zadlužuje pro peníze "na dárky"? Jak si může myslet, že když musí nakupovat na dluh už teď, tak po Novém roce se stane zázrak a Ježíšek mu jeho konto naplní až po okraj? Ach jo.... Nenaplní, děti, nenaplní... Nepřijde Ježíšek, přijde exekutor ....


Z průzkumu provedeného v několika nemocničních zařízeních a klinikách pro asistovanou reprodukci v New Yorku vyplynulo, že stále větší počet žen, které odkládají mateřství na pozdější dobu, si nechává zmrazit svá vajíčka. Chtějí si tak pojistit možnost otěhotnění i v pozdějším věku. Čtyři z deseti žen také přiznaly, že možná budou svobodnou matkou.   (Zdroj: Novinky.cz)

Je mi líto těch žen, co se mění ve stroje na výrobu peněz a v honbě za (především cizím) majetkem se vzdávají se toho nejkrásnějšího, čím je Bůh obdařil. Jejich děti, pokud vůbec budou, neprožijí to dětství v hezkém slova smyslu - budou sice obklopeny luxusem a přepychem, ale nepoznají tu pravou lásku, nepojedou s tátou a mámou na dobrodružnou dovolenou pod stan, nepojedou na léto k babičce a dědečkovi ...

Když si člověk přečte tohle: Kryobanky jsou výhodou pro ženy - kariéristky. Když se rozhodnou mít dítě později, nemusejí se obávat jakýchkoliv problémů. I kdyby jejich vajíčka nebyla po letech kvalitní, mají kvalitní v záloze ... To už není normální život, to je průmysl ... a kšeft, samozřejmě.


Meteorit zabil dinosaury. Hodně lidí si z celých dějin Země pamatuje právě tohle. Jak už to ale s podobnými učebnicovými pravdami bývá, je to skoro jistě celé hloupost. Především, dinosaury nikdo nezabil. Ptáci jsou dinosauři, asi tak jako my jsme savci. Ptáci jsou všude kolem nás, dinosaury tudíž zatím netřeba pohřbívat. Na přelomu křídy a třetihor se ale opravdu odehrálo něco významného, totiž jedno z masových vymírání, kdy v relativně krátkém čase z fosilního záznamu zmizelo okolo 50%, dle některých odhadů až 2/3 všech druhů.

Pokud vynecháme očividně nesmyslné blábolení o právě probíhajícím „šestém masovém vymírání“, které by ve skutečnosti nejspíš vůbec nebylo ve fosilním záznamu patrné, je událost na konci křídy zatím poslední nápadně hromadné vymírání, které naši planetu potkalo. Ve fosilním záznamu je vidět proklatě dobře. Kompletně vymřeli třeba pterosauři, plesiosauři, mosasauři amoniti, rudisti, inoceramidi, těžké ztráty utrpěli dinosauři, vačnatci, plankton nebo ostnokožci. Naopak vcelku v pohodě neklidný příchod třetihor zvládli placentální savci, „šupinatí plazi“ a obojživelníci. To je právě velká potíž všech teorií o masových vymíráních, totiž jejich podivná výběrovost. Dá docela práci si představit, co mohlo kupříkladu vybít většinu vačnatců a přitom příliš nepoškodit choulostivé obojživelníky.    (Zdroj: OSEL.cz)

Budou se opravdu přepisovat učebnice? No ... uvidíme. Neuškodí ale, když se člověk seznámí s různými názory na svět - třeba jsou správně?


Konečně! Ale trvalo to! Záhada Bermudského trojúhelníku se dostala na oficiální fórum OSN!", řekl muž, kterého ještě nikdo neznal. Nebyl to nikdo jiný, než Dr.Gairy, ministerský předseda Grenady. Stalo se to v souvislosti s přijetím Grenady za nového člena do OSN. Tehdy vyzval Dr.Gairy ve svém projevu představitele národů: "OSN by se mělo zabývat nevysvětlenými případy v oblasti Bermud! Mělo by se zabránit tomu, aby se někdy v budoucnosti mohl člověk stát obětí okolností, které jsou mimo jeho kontrolu!" Následující výzkumný program se obrátil na veřejnost: Hledáme svědky z Bermud! Ozvěte se! Zpočátku se jich mnoho nehlásilo. Lidé se zdráhali vypovídat. Majitelé cestovních kanceláří, leteckých společností a námořních linek se snažili utajovat tragédie z obchodních důvodů: Odradíme tím cestující. Naše společnost přijde na mizinu! Věci se však chopil známý reportér. Vystoupil v televizi a rozmíchal to tak, že se vzápětí roztrhl pytel s informacemi. Skoro přes noc se staly události v nebezpečné zóně vděčným tématem sledovaných televizních seriálů. Teprve potom přispěla osobní svědectví k rozšíření představ o jevech, provázejících některé lety a plavby v kritické oblasti.

.... Jako obvykle ... zní to slibně ... takže pokračování hledejte na stránkách ..... no samozřejmě, Matrix-2001.cz


Otázka zní: Jsou Češi ve světě ekologickou ostudou, nebo si z nás naopak mohou vzít ostatní příklad?

Milan Havel, specialista na toxické látky a odpady v ekologickém sdružení Arnika odpovídá: Musím nás pochválit. Vycházelo se totiž z dost hrozných podmínek. Ten severočeský černý trojúhelník je známý jako pojem v celé Evropě. Také jsme se ale letos dostali už na druhé místo v Evropě v recyklaci PET lahví. Před námi je už jen Německo. Bohužel jsme měli ještě úžasnější systém vratných lahví, který nám záviděl celý svět, a pak jsme si ho nechali zničit obalovými firmami, které jdou za svým ziskem. To je velká škoda.     (Zdroj: EnviWeb)


Teotihuacán, tajemné sídlo ve středním Mexiku v okolí hlavního města, dosáhlo svého největšího rozkvětu okolo roku 400 n.l. Uprostřed monumentálních kamenných staveb se scházely desetitisíce lidí. Aztékové, kteří místo navštívili, pojmenovali hlavní tepnu města Cesta mrtvých a stavby nazvali pyramidou Slunce a Měsíce. Nedávno vědci v pyramidě Měsíce objevili několik bohatě vybavených i prostých hrobů. Při zkoumání podzemí více než 43 metrové stavby našly týmy archeologů pod vedením Rubéna C.C. Castra a Saburó Sugijamy pět pohřebních komor.

Nahlédněte do nich s námi, a nezapomeňte dýchat. Na čerstvý vzduch se dostaly pozůstatky masakru - hlavy bez těl, ostatky cizinců, masožravá zvířata, draví ptáci i smrtící plazi.       Vypravte se do nitra pyramidy smrti ve fotoreportáži na stránkách National Geographic


Několikrát do roka se při všech velkých sportovních televizních přenosech můžeme velmi snadno přesvědčit o opravdu hrůzostrašném stavu naší společnosti. Při těchto akcích vznikají jedny z nejhorších myšlenkových forem, které těžce a vážně ovlivňují celý současný svět kolem nás. Je to tak smutné a přitom alarmující, že je nejvyšší čas, aby se tím každý slušný člověk začal vážně zabývat! Nejenom kvůli našim dětem, které v tom vyrůstají a přebírají tak na sebe špatné vlivy za které v dospělosti budou též sklízet svoji zodpovědnost i karmu. Ale také kvůli nám samým, jelikož ani my se nemůžeme zříkat své velké odpovědnosti za současný stav lidstva a všeho, co jsme zde svým jednáním, ale i myšlením vytvořili. My máme být příklady a vzory pro naše děti i všechny ostatní, kteří teprve usilují k vyšším hodnotám svého bytí na této zemi. Mnohé se nám stalo zvykem a samozřejmostí, proto ani netušíme a nevidíme, jak se v našem mnohém konání proviňujeme.

Článek Novodobé modly najdete na stránkách Stromy a život


Někdy je až s podivem, jak "všechno souvisí se vším". Zrovna někdy minulý týden jsme se s kolegyní v práci zamýšleli nad textem slovenské hymny; oba jsme vyrostli ještě v Československu, takže ji důvěrně známe. No a najednou koukám - a na stránkách Prop.sk je článek Slovenská hymna a jej duchovné posolstvo... Zajímavá shoda náhod. Takže, pokud vás to zajímá - v československé hymně jsme z té slovenské slýchali jen první sloku (přesněji pouhé dvojverší) - ale celý text je delší a stojí za to se s ním seznámit.


Letošního 26.října vydala Evropská komise návrh nařízení, které by mělo od roku 2011 zakázat export rtuti. Nařízení je součástí Strategie EU týkající se rtuti vydané v roce 2005. Země EU se výrazně podílí na světovém zásobování rtutí, nařízení si klade za cíl tyto dodávky zastavit a zamezit tak únikům rtuti do životního prostředí a potravních řetězců. Návrh nařízení upravuje také od roku 2011 bezpečné nakládání s odpadem obsahujícím rtuť vzniklým činností chlor-alkalického průmyslu. O návrhu bude nyní rozhodovat Rada a Parlament ve spolurozhodovaní proceduře.      (Zdroj: Zelený kruh)


Objevy v severním Kazachstánu datované do chalkolitu pomáhají určit, kdy poprvé došlo k domestikaci koně.

Domestikace koně představovala velmi významný civilizační přelom. Jenom ona finálně umožnila vznik rozsáhlých a potenciálně ničivých kočovnických skupin typu Mongolů. Stačí si připomenout, že třeba v Novém světě nic podobného neexistovalo a Velké prérie mohly být ve větší míře obydleny teprve poté, co se Indiáni zmocnili koní uprchlých Evropanům. A nakonec, kůň měl představovat také jednu z hlavních výhod indoevropských národů, umožnil jim ovládnout značnou část Evropy a do značné míry způsobil, jakými jazyky se dnes ve většině Evropy hovoří.     (Zdroj: ScienceWORLD)


31.10. 2006   Jednatřicátého října je v kalendáři zapsán jako Světový den spoření ... no tak to v člověku vyvolává hořký úsměv, když vidí, jak se masmédia předhánějí v úlisnostech při výzvách k půjčkám a hypotékám všeho druhu ... Den spoření byl vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně

Poslední říjnový den slaví evangelická církev jako Den reformace.

Do třetice - datum 31.10. je v kalendáři uváděno jako Den UNICEF.

Co jiného zajímavého se stalo posledního října? Tak třeba roku 1892 vydal Arthur Conan Doyle (to ještě nebyl "sir") knihu Dobrodružství Sherlocka Holmese. V roce 1961 bylo z Leninova mauzolea odstraněno tělo Stalina. Roku 1980 zemřel Jan Werich, český herec - narodil se 6. února 1905.


České republice se daří snižovat emise skleníkových plynů, které jsou často označovány za hlavního viníka globálního oteplování, téměř nejrychleji v celé Evropské unii. Vyplývá to ze statistik, které dnes zveřejnila Evropská komise. ČR by měla mezi lety 2008 až 2012 snížit emise o osm procent, ve skutečnosti ale bude pokles k roku 2010 více než čtvrtinový.

Cíl, který stanovila Evropská komise, tak Česko splní bez sebemenších problémů a podle EK ani nebude muset měnit svojí současnou politiku snižování emisí skleníkových plynů. Úspěšněji než ČR se emise daří snižovat jen Estonsku, špatně si ale nevede ani Slovensko, u nějž se během příštích let dá předpokládat rovněž až čtvrtinový pokles.      (Zdroj: EkoList)

Nějak tomu přestávám rozumět ... chvíli brečíme, chvíli se smějeme ...


Tvrdší kontroly na jatkách zavedli v Norsku poté, co se ukázalo, že jsou některé produkty kontaminovány nezvykle vysokým množstvím radioaktivních prvků. Norský kontrolní orgán (NRPA), který má na starosti ochranu obyvatel před radiací prohlásil, že problém se týká především ovcí a že vzniknul proto, že letošní rok byl obzvlášť příznivý na růst hub a ovce si na nich pochutnávaly.

V každém případě to je šok, že po tak dlouhé době po černobylské katastrofě se může z ničeho nic objevit tak vysoká radioaktivita v živočišných produktech. A za vše přitom mohou houby, které i po dvaceti letech od katastrofy dokážou ze země vytáhnout tolik radioaktivního cesia. Možná bychom se i u nás měli znovu podívat na to, jak to po zdravotní stránce s našim národním koníčkem – houbařením, vlastně je.     (Zdroj: OSEL.cz)

Jak to tak vypadá, všechno stojí za houby ...


Poprvé od roku 1992 prokázala města v České republice, že naplňují závazky, ke kterým se náš stát zavázal na Summitu Země v Riu de Janeiro. Téměř 180 hlav států se tehdy domluvilo, že je třeba v zájmu udržitelného rozvoje planety sladit ekonomický, sociální a environmentální pilíř společnosti, aby nedošlo ke globálnímu kolapsu. Významnou úlohu v tomto celosvětovém úsilí hrají obce, města, a regiony a jejich obyvatelé, u kterých řada tzv. globálních problémů pramení. V rámci mezinárodního programu místní Agenda 21 mohou samosprávy konkrétními akcemi a postupy výrazně ovlivnit a zvýšit kvalitu života občanů a ochránit životní prostředí pro další generace.

Zdravá města Chrudim a Vsetín jsou prvními a doposud jedinými samosprávami, které v České republice dokázaly dosáhnout kategorie „B“, druhé nejvyšší kategorie v rámci procesu místní Agendy 21 (MA 21). Včera tato Zdravá města obhájila svůj postup před porotou složenou ze zástupců resortů vnitra a životního prostředí, tajemníků z různých měst ČR a dalších odborníků, a obdržela oficiální certifikát.     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Vánoce jsou sice ještě poměrně daleko, ale pokud chceme potěšit nejen sebe a rodinu, ale i zvířata venku, je nutné si již teď nashromáždit některý materiál.      Jak na to - čtěte v článku Vánoční stromek pro divoká zvířata na stránkách Příroda.cz


Ekologie jako kšeft ... neříkám zřejmě nic nového ....160 bilionů Kč: To je cena, jíž bude muset uhradit svět, pokud nezačne bezodkladně bojovat proti podnebným změnám, dále Britská vláda se dohodla s Al Gorem, aby v Americe přesvědčoval o nutnosti boje proti klimatickým změnám a konečně Boj s klimatickými změnami jsou vyhozené peníze ... to je trojice článků - hezky jeden vedle druhého v Britských listech.


Ani po roce úporného hledání se prý sedm set krabic, obsahujících originální dokumentaci k Armstrongově letu v Apollu 11 v roce 1969, nenašly. Uvedl to mluvčí NASA Grey Hautaloma. "Neviděli jsme je už dlouho. Hledali jsme záznamy více než rok, ale bez úspěchu," dodal Hautaloma. Zmizelé nahrávky a ostatní dokumentace prý obsahovaly i informace o zdravotní situaci kosmonautů.

"Nemáme velké obavy. Všechny informace máme na kopiích," dodal mluvčí NASA. Kopie jsou ale údajně v daleko nižší kvalitě než originály.

"Nedbalost?" - "Ne, krádež!"    

Otázka, zda Američané byli či nebyli opravdu na Měsíci, nedává mnoha lidem stále spát. Tentokrát si o tom můžete číst na stránkách Tajomstvá našej planéty ...


Lidská zubní bolest snad patří v přírodě vyšších živočichů mezi ty nejprotivnější. Je téměř jisté, že bolest zubů má delší historii, než lidství. Musíme ji totiž předpokládat už u mnoha zvířat existujících před člověkem. Možná, že už i zvířata měla znalosti, jak ji ovlivňovat. Už i Sokrates kolem r. 376 př. Kr. předpokládal, že většina našich schopností se podstatně neliší od zvířecích. Lze dobře i předpokládat, že některé ze základů boje se zubní bolestí mohl člověk odkoukat od zvířat. Tisíce let si prý člověk úmyslně při zubních bolestech i pouštěl krev žilou, jako to dělá hroch při bolestech a jiných tělesných těžkostech. Alespoň to tvrdili antičtí spisovatelé dávno před naším letopočtem, kteří předpokládali, že nemoc i bolest koluje v krvi. Lze tedy pochybovat, že i ten náš nejstarší praprapředek ji snášel hrdinně a že nedělal cokoli, aby ji alespoň zmírnil. Prakticky všechna stomatologie po dlouhá tisíciletí nebyla ničím jiným, než smlouváním s bolestí, které končilo vytlučením, vyvrácením nebo vytržením či samovolným vypadnutím zubu.

Děsivé téma ... ale patří to k životu ... takže - máte-li odvahu, čtěte na stránkách Řev přírody


Prudký rozvoj moderních technologií nám mnohdy ulehčuje a zpříjemňuje život. Tento pokrok má ale i svoji odvrácenou tvář. Komerční společnosti i státní úřady mají každého z nás čím dál víc na očích. Firmy nebo úřady vědí o našich zvycích, potřebách a vztazích více než naši nejbližší přátelé. Již dnes se tyto informace sbíhají v nejrůznějších databázích, které nejsou dostatečně chráněny proti zneužití. Mnohé firmy jsou ochotny za tyto údaje dobře zaplatit a státy si čile vyměňují údaje o svých občanech. Legislativa se rychlému tempu technologií přizpůsobuje jen velmi pomalu.

V pondělí 30. října se uskuteční v divadle Alfred ve dvoře multimediální večer spojený s předáváním cen pro Velkého bratra inspirovaných románem George Orwella 1984. V rámci druhého ročníku soutěže vybere odborná porota největší slídily z řad institucí i firem navržených veřejností.

Blíže na stránkách Sdružení ochrany spotřebitelů a Big Brother Awards


Ve chvíli, kdy naše Slunce vznikalo, mělo statisíce bratříčků. Podle studie, kterou zpracovali vědci z Illinoiské univerzity v USA, naše Slunce se nezrodilo o samotě. Hvězdy v naší galaxii podle studie vznikaly z hvězdných shluků. Jedním ze sourozenců našeho Slunce měla být i supernova. Její výbuch se vznikající sluneční soustavě podařilo přežít ve zdraví. Vědci, kteří tuto hypotézu nastolili, vycházejí z částic, které obsahuje řada meteoritů. V těchto částicích je možné nalézt důkazy, že nedaleko Slunce vybuchla další hnězda. Onen shluk hvězd, prapůvodní rodina Slunce, nedržela pohromadě dostatečná gravitace, takže hvězdy se poté vydaly na vlastní pouť vesmírem.      (Zdroj: 21@století)


30.10. 2006   Před osmašedesáti lety - 30.10. 1938 byla v USA vysílána v rozhlase tak zdařilá inscenace knihy Válka světů od H. G. Wellse, že to  způsobilo paniku po celých Spojených státech. Lidé uvěřili opravdu tomu, že na naši Zemi zaútočili vetřelci z kosmu, že v panice opouštěli svá obydlí a docházelo při tom dokonce ke smrtelným zraněním.... Hmmm ... dneska by asi znuděně žvýkali žvýkačku bez cukru a čekali, co to zase bude za reklamu ...


Velká část světla, které je vyrobeno na Zemi, bez užitku září do vesmíru. Navíc z hlediska energetické účinnosti není elektrické světlo příliš efektivní. Žárovky se žhavicím vláknem stále osvětlují polovinu domácností na celém světě. Jenže jen 5 % z energie, kterou spotřebovávají, se využije na svícení. Zbylých 95 % se zbytečně mění na teplo. Paul Wade z Mezinárodní energetické agentury (IEA) říká, že situace je poměrně pochmurná. „Spotřeba energie jen pro svícení odpovídá celé produkci všech jaderných nebo vodních elektráren, ale ještě musíme dalších 15 % přidat,“ říká Wade. Podle odhadů IEA vzroste do roku 2030 energetická spotřeba pro osvětlení o 80 %, nebudou-li přijata žádná opatření.     (Zdroj: EkoList)


Praha jako hornické město? To přece jen ne ... ale něco by se našlo ... Čtěte na stránkách VTM Science:

Důlní činnost na území Prahy připomíná nejvíce přehlídku neúspěšných pokusů. Nevelké doly na železnou rudu vznikly v Dejvicích, na Červeném vrchu, objevily se i snahy těžit uhlí na Petříně, ve Kbelích a Hloubětíně. O tom, o jak výnosnou činnost asi šlo, svědčí i to, že nejpodnikavější z majitelů petřínských dolů obýval s celou rodinou dřevěnou boudu poblíž Nebozízku, odkud byl v roce 1847 z moci úřední vystěhován, mimo jiné i proto, že nedaleké vojenské posádce poddoloval sklad střelného prachu. Několik štol z tohoto období se ale v Petřínských sadech zachovalo dodnes.

Zajímavější kapitolou byla podzemní těžba písku z rozpadavých pískovců, která po sobě zanechala řadu nepravidelných a spletitých labyrintů mezi Prosekem a Vinoří a také na Strahově, kde však bylo podzemí zničeno stavbou stadionu. Prosecké pískovny byly v provozu přinejmenším od 18. století, zdejší písek sloužil ke štukatérským a slévárenským účelům a také jako náhrada za mýdlo. Používal se i na posyp podlah v domácnostech, kam ho rozváželi pískaři na vozících tažených psy.


Harmonická krajina Šumavy a Pošumaví působí už po staletí velebným dojmem. A po staletí ji člověk přeměňuje k obrazu svému – mýtí lesy, reguluje potoky a řeky, odvodňuje mokřady, buduje cesty… Ve jménu pokroku a rozvoje mnohde narušil křehkou přírodní rovnováhu, krajina však leckde zůstala nedotčená.

S příchodem technologie mobilních telefonů se však situace změnila. Kvůli postupnému udělování licencí jednotlivým operátorům, jejich nekoordinovanému postupu při výstavbě základnových stanic, neochotě spolupracovat s konkurencí a nezájmu příslušných orgánů státní ochrany přírody a krajiny mnohde vyrostly dva nebo i tři stožáry vzdálené od sebe jen několik desítek metrů. Zejména v šumavském regionu je díky hornaté krajině situace často neutěšená – oslovením stavebních úřadů jsme zjistili, že je zde umístěno na sedm desítek stožárů mobilních operátorů.      (Zdroj: Děti Země)


Zelená domácnost si nechala u Technického a zkušebního ústavu stavebního, konkrétně u Zkušebního ústavu lehkého průmyslu Praha (ZÚLP), vypracovat test pracích prostředků. Bylo vytipováno 15 pracích prášků a tekutých prostředků, které se profilují jako ekologické a ty byly podrobeny testu prací účinnost a biologické rozložitelnosti. Nejlépe pere univerzální tekutý prostředek Frosch a prací prášek Qalt Excel, který má i ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek. Zároveň se ukázalo, že všechny z testovaných pracích prostředků jsou biologicky odbouratelné.    (Zdroj: Zelená domácnost)

V článku najdete výsledky testu i ve srovnávací tabulce jednotlivých pracích prostředků.


Automobilka Škoda nesnižuje spotřebu svých vozů dostatečně rychle, aby snížila emise kysličníku uhličitého do roku 2008 na úroveň, jakou požaduje Evropská unie. Vyplývá to ze zprávy bruselské ekologické organizace Transport and Environment, podle níž jsou však největšími hříšníky Nissan, Suzuki, Mazda a Audi. Nejlépe si naopak vedou Fiat, Citroen a Renault. Vedení mladoboleslavské automobilky zprávu odmítlo komentovat s tím, že k celé záležitosti poskytne vyjádření během několika dnů. Zpráva hodnotí vozy dvaceti nejprodávanějších značek v Evropě. Porovnává jejich průměrné emise CO2 v roce 1997 a potom v roce 2005. V roce 1998 se totiž velcí výrobci automobilů dobrovolně zavázali, že sníží do roku 2008 emise CO2 u nových aut na 140 gramů na ujetý kilometr.     (Zdroj: EnviWeb)


Již mnoho desítek let se astronomové zajímají o přítomnost vody na planetě Mars. Díky kosmické sondě Mars Express, kterou vypustila Evropská kosmická agentura ESA, bylo mnoho dosavadních spekulací podpořeno fakty. Sonda Mars Express byla vypuštěna 2. 6. 2003 a zcela změnila náš pohled na rudou planetu. Od poloviny 70. let minulého století, kdy kosmické sondy Viking zkoumaly Mars, planetologové změnili svoje představy o vodě na Marsu doslova několikrát. Přecházeli od obrazu suché planety k představě teplého a mokrého Marsu. Data ze sondy Mars Express nyní vrhají nové světlo na komplex otázek působení vody na planetě Mars.     (Dále čtěte na stránkách AstroVM.cz)


Zajímavé ... Řeka Amatonka zřejmě obrátila původní směr svého toku ... Ještě před 65 miliony let Amazonka vtékala údajně nikoliv do Atlantiku, nýbrž o Pacifiku. Toto zajímavou hypotézu představil na geologickém kongresu konaném ve Philadelphii student geologie Severokarolínské univerzity Russel Mapes. Ten vyšel z nálezů usazenin a v nich obsažených minerálních zrnek. Usazeniny v centrální oblasti Amazonie totiž v sobě obsahují zrnka, která se tam dostala z východních částí jihoamerického světadílu. Amazonka měla podle této teorie téct na západ v době, kdy se jihoamerický kontinent oddělil od Afriky. V důsledku dalších vrásnění terénu vznikl uprostřed Amazonie hřeben Purus Arch, kvůli kterému se směr toku obrátil. Ovšem, na potvrzení této hypotézy bude nutné ještě nějakou dobu počkat.     (Zdroj: 21@století)


Také vám někdy připadalo, že cítíte pach železných předmětů - a bylo vám to divné - copak železo je za normálních podmínek těkavé?

Údajně se teď podařilo se identifikovat látku odpovědnou za „železný zápach“. Zápach nemá nic společného se železem jako takovým, ale může za něj 1-okten-2-on, na jehož vzniku se ovšem železo (respektive jeho mezitím vzniklé ionty) katalyticky podílí. Látka samotná de facto vzniká z potu. Zbývá ovšem otázka, proč bychom vůbec měli mít nějaké receptory na čuchání železa (jak dlouho trvá doba železná?). Jeden z výkladů říká, že podobně „železně“ je cítit i krev (obsahující hemoglobin). Naši předkové tak mohli snáze identifikovat zraněné zvíře...  Příliš přesvědčivě tento výklad ovšem nepůsobí. Skutečně jsou lidé schopní krvácející zvíře ucítit?     (Zdroj: ScienceWORLD)


Česká policie dostane od Evropské unie finanční prostředky na nákup zařízení pro dokonalejší „monitorování“ českého internetu. Toto zařízení v hodnotě 33,5 milionů korun má oficiálně sloužit k boji proti korupci a ekonomické kriminalitě, ovšem vzhledem k tomu, že panující režim korupci přímo podporuje a někdy i řídí, využito bude asi také na něco jiného: na šmírování skutečné opozice.

Z článku Evropská unie platí šmírování českého internetu na stránkách Altermedia.info


27.10. 2006   V pátek 27. října bylo ukrojeno z roku 2006 již celých 300 dnů ... také vám to připadá, že to tak letí? Jestli ono to nebude tím, že více než polovinu té doby jsme dělali na daně ... kdysi se tomu říkalo nevolnictví, tuším ...

Osmadvacátého října se slaví jako Den vzniku samostatného Československa ... O Slovensko jsme od té doby přišli ... a samostatnost ... no ... nic moc ... hákové kříže, rudé hvězdy ...

Ale pozor - v sobotu 28.října končí letní čas! Ráno sice bude o pár desítek vteřin vidět déle, ale zato večer bude tma tmoucí ... brzo, moc brzo ...

Víte, že před 102 lety - 28.října 1904 - byla otevřena první linka metra v New Yorku? Ale to nebyla zdaleka první linka na světě. A víte, kde bylo uvedeno do provozu vůbec první metro v dnešním slova smyslu na světě? Hádáte Londýn? Ano, první trasa metra na světě byla otevřena 10. ledna 1863 a spojovala Paddington s Farringdonskou ulicí. Celá trasa měla 7 stanic a byla 6 km dlouhá. Vlaky tehdy nebyly ještě elektrické, ale tažené parními lokomotivami. A první metro "na kontinentě"? Bylo otevřeno v Budapešti, roku 1896. Ale ještě dříve - v roce 1875 - byla otevřena "podzemní dráha" v Istanbulu. To ale nebylo opravdové metro, nýbrž podzemní lanovka, dlouhá přes půl kilometru - přesně 573 metrů.


A jedna příjemná zpráva ... v sobotu 28. října večer proběhne volba miss vinařských měst. Nejkrásnější dívku z devíti českých královských vinařských měst bude volit porota složená z jejich starostů v Mělníku.


Z Otevřeného dopisu společnosti České Dráhy a.s., který zveřejňuje organizace Iuridicum Remedium, zabývající se otázkami ochrany soukromí:

... Karta je vydávána proti předložení občanského průkazu. Odečítáním jednoznačného identifikátoru karty při každé kontrole ve vlaku a v budoucnu i při prodeji lístku tak prakticky mizí možnost cestovat vlakem anonymně. O tomto aspektu nejsou cestující dostatečně informováni, ani jim není nabídnuta „anonymní“ alternativa, jak je to běžné v podobných systémech v zahraničí (např Oyster Card ve Velké Británii).

Drtivá většina zákazníků ČD potřebuje kartu k jedinému účelu, a to k prokázání nároku na slevu. Například v případě Zákaznického jízdného slouží pouze jako potvrzení o zaplacení „věrnostního poplatku“ na 3 roky. Je zcela zjevné, že existuje mnoho vyzkoušených způsobů, jak tuto potřebu řešit, Vaše společnost se však rozhodla pro variantu vyvolávající oprávněné obavy právníků i expertů na ochranu soukromí. Vynucení osobní identifikace zákazníka pomocí bezkontaktní čipové karty několikrát během jízdy a ukládání záznamů o jeho pohybu považujeme za zcela nepřiměřené účelu.     (Zdroj: Iuridicum Remedium)


Homeopatie je obor, který zastánci nadšeně vyznávají a odpůrci - mezi nimi řada vědců - nekompromisně zesměšňují. Švýcarský chemik Louis Rey nyní přišel s pozorováním, které sice nijak nedokládá účinnost homeopatických postupů, nicméně podporuje základní homeopatický postulát, že totiž "voda má paměť". Stoupenci homeopatické léčby zastávají názor , že voda si "pamatuje" látky, které v ní byly rozpuštěny, a má proto léčivé účinky. A to přesto, že původní substance byla zředěna natolik, až z ní ve vodě nezůstala jediná molekula. Kritikové se tedy ptají, čím by taková voda měla vlastně léčit. Nyní však uznávaný odborný časopis Physica A otiskl odbornou studii, v níž její autor Louis Rey dokazuje, že struktura vodíkových vazeb v čisté vodě je značně odlišná od homeopaticky zředěných solných roztoků.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Vědci ve zlatém dole v Jihoafrické republice objevili první organismus, který ke svému životu nepotřebuje žádnou sluneční energii. Nově objevená bakterie k získávání energie nevyužívá fotosyntézu, ani se nepřiživuje na dalších organismech, které by sluneční paprsky lapaly za ni. Raději jede na radioaktivní pohon. Organismus byl objeven ve vodě zachycené v puklině horniny 4 km pod povrchem Země. Energie z radioaktivních prvků v okolní hornině (zejména uran) štěpí molekuly vody a odděluje z nich vodík, který je schopný nahradit kyslík v jinak poměrně stálých molekulách oxidu siřičitého. V důsledku jeho vetření do molekuly vznikne sirovodík, tedy na rozdíl od oxidu siřičitého organická, energeticky bohatá látka, se kterou pak může bakterie dál metabolicky pracovat. Vědci věří, že za podobných podmínek může jednoduchý život existovat i na jiných planetách než na Zemi.     (Zdroj: 21@století)


Více než deset milionů lidí v USA trápí podle listu The Washington Post nutkavé nakupování. Svaz amerických psychiatrů dokonce začal zvažovat, zda nemá nutkavé nakupování zařadit na seznam psychických poruch. Podle studie zveřejněné tento měsíc v odborném časopise American Journal of Psychiatry, se lidé při nákupech přestávají kontrolovat, kupují věci, na něž nemají peníze a jež nepotřebují. Nápadně se to podobá chování alkoholiků nebo patologických hráčů.     (Zdroj: Brány vnímání)


Lidi zlatý ... nenechte se pořád tak blbnout ... zase chodí po mailu něco takovéhoto:

.... Jde o to že Vám někdo zavolá na mobil a představí se jako " PROVIDER" Vodafone,T-Mobile nebo Eurotel a pak Vás požádá o vyťukání kódu 09 a vysvětlí, že jde o ověření správné funkce telefonu. Podvodníci mají k dispozici prostředky, díky kterým spolu se zadaným kódem přečtou Vaši SIM kartu a pak si vytvoří její kopii s Vaším číslem a veškerá jejich volání budete mít v účtu vy. Současně se objevuje i vir, který zničí SIM kartu a poškodí telefon. Tento vir poznáte tak, že se Vám jako příchozí hovor zobrazí na displeji "A", "C" nebo"E". Rada zní hovory nezvedat a v případě, že Vás někdo požádá o zadání kódu, okamžitě zavěsit. Protože se podvody začaly praktikovat ve velkém měřítku, byli jsme požádáni, abychom předali sdělení co nejvíce lidem. ....

Než něco takového začnete v dobré vůli rozesílat, koukněte raději na server hoax.cz .... v tomto případě to opět hoax je ....


K mému oblíbenému tématu - doktoru Kittlovi - mi napsal jeho jmenovec, Jan Kittl:

Po nějaké době jsem si opět prohlédl vaše příspěvky k doktoru Kittlovi a objevil jsem jednu věc, na kterou bych vás chtěl upozornit. V rámci mého genealogického pátrání se mi dostal do ruky rodokmen Emy Destinnové a podle něj rozhodně nebyla potomkem doktora Kittla. První její doložený předek v přímé mužské linii Bartoloměj Kittl se narodil už někdy kolem roku 1650 a přišel do středních Čech (bohužel nevíme odkud). A protože se doktor Kittl narodil asi o 50 let později a na jiném místě, tak se dá předpokládat, že tu žádné příbuzenské vztahy neexistují, a pokud ano, pak jsou to spojitosti z velmi vzdálené doby, pro kterou už nemáme prameny.

Hezký den přeje Jan Kittl


Evropská komise rozhodla, že je nutné zabránit průniku americké geneticky modifikované rýže na evropské stoly. 23. října Komisi podpořili experti Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat.

Evropská komise minulý týden oznámila, že pro větší ochranu před geneticky modifikovanou rýží pocházející z USA hodlá zavést povinné testování dodávek této potraviny do zemí EU. Náklady na testy budou hradit sami exportéři. Důvodem opatření se staly americké dodávky rýže do Evropy kontaminované nepovoleným typem geneticky upravené rýže (typ LL601). V samotných Spojených Státech tato plodina nesmí být prodávána pro potravinářské účely.      (Zdroj Greenpeace.cz)

Ke zrůdným praktikám firmy Monsanto doporučuji přečíst článek Monsanto kupuje společnosti produkující osivo "Termintor" ve WM magazínu č. 57.


Ve středu v pozdních večerních hodinách místního času se z kosmodromu Cape Canaveral vznesla kosmická raketa Delta 2. V nákladovém prostoru byly uloženy dvě skoro stejné sondy projektu STEREO. Zhruba 25 minut po startu se obě uvolnily do kosmického prostoru. Za dalších 40 minut zachytil řídící tým sídlící v Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) první rádiové signály, které potvrdily, že obě sondy jsou v pořádku, zdárně rozvinuly solární panely a ty je zásobují elektrickou energií.

Sondy by měly významně zlepšit pohled na naši mateřskou hvězdu. Díky projektu STEREO tak budou mít vůbec poprvé v historii vědci k dispozici trojrozměrný obraz Slunce.     (Zdroj: OSEL.cz)


26.10. 2006   Jak ten čas letí - 26. října roku 1965 převzali členové skupiny The Beatles Řád britského impéria. Historie skupiny začala v roce 1956, kdy se na pouti v anglickém Wooltonu seznámili John Lennon a Paul McCartney a začali spolu hrát v hudební skupině Quarrymen. Po řadě různých metamorfóz se skupina v již legendárním složení (jen u bicích byl místo Ringo Starra ještě další dva roky Pete Best) naposledy přejmenovala v roce 1960 na The Beatles. Proč zrovna Brouci? Byla v tom slovní hříčka - slovo beetle znamená brouk, beat znamená tlouci, bít, tep…

Kajícně přiznávám, že jsem před pár dny zapomněl na jednoho významného pána ... 21. 10. 1833 se ve Stockholmu narodil Alfréd Nobel, švédský chemik a vynálezce. Pocházel ze zámožné rodiny průmyslníka a obchodníka Immanuela Nobela (1801-1872). Ten umožnil svému synovi vystudovat v Paříží a v USA (1850-1952), kde se mu dostalo výborného vzdělání.
Cílem Nobelových experimentů bylo najít nové typy výbušnin a zlepšit jejich bezpečnost. Úspěchu dosáhl v roce 1866, kdy úspěšně vyzkoušel svůj nejznámější vynález dynamit (směs nitroglycerinu a hlinky; vznikne stabilní a tvarovatelná hmota). O rok později si jej nechal patentovat. Vynález dynamitu se stal ve své době senzací a vydělal Alfrédu Nobelovi obrovské mění..
(Pozn ... nitroglycerin je velmi silná trhavina - má ale jednu nepatrnou chybu - stačí i malý otřes a tato olejovitá tekutina vyhodí do povětří sebe i vše v širém okolí (viz Verne - Tajuplný ostrov) - proto ten úspěch s dynamitem, do kterého lze, obrazně řečeno, beztrestně mlátit kladivem ...)


POZOR !!! V mailech se v posledních dnech objevila zpráva .... Vyskytlo se několik psů (3 labradorky, zhruba tříleté) s pachovým výcvikem na hledání výbušnin a z nějakého důvodu se nehodily a chtějí je dát utratit. Kdyby jste někdo uvažoval o pořízení psa a nevadil by dospělý, tak mi prosím dejte vědět na 604 264 909. Díky Alena (veterinářka)

Podle serveru Hoax.cz .... Nabídka byla opravdu byla míněna vážně a všichni psi jsou již u svých nových majitelů. E-mail jsem rozeslala pouze okruhu svých známých, ale někdo ve snaze pomoci ji asi špatně pochopil a hromadně rozeslal. Nyní zpráva žije vlastním životem i s mým telefonem, ale již není aktuální. Prosím, neposílejte ji dál. Děkuji  Alena K.


Pokud by se snížila nejvyšší povolená rychlost na silnicích na 70 mil za hodinu (zhruba 110 kilometrů v hodině), významně by poklesly emise oxidu uhličitého ze silniční dopravy. S odkazem na novou vědeckou studii o tom informuje britský deník Guardian.

Dodržování maximální rychlosti 70 mil za hodinu by ročně snížilo emise oxidu uhličitého přibližně o milion tun, vypočítalo britské Centrum pro výzkum energie (UKERC). Pokud by se rychlost snížila až na 60 mil za hodinu, uspořily by se v Británii až dva miliony tun CO2 ročně, píše Guardian.

Podle Centra pro výzkum energie by omezení rychlosti na 70 mil za hodinu bylo efektivní z ekonomického hlediska a pravděpodobně by bylo i všeobecně kladně přijímané.     (Zdroj: EcoMonitor)


Autor článku Astrofyzikální podstata astrologie, zveřejněného na Matrix-2001.cz, není astrolog a důsledně se distancuje ode všech okultních věd a pavěd. Tyto vědy považuje za hazardní a pro člověka škodlivé. Jeho úmyslem je vyložit a popsat podstatu uvedeného fenoménu výhradně na přírodovědeckém základě. Je přitom třeba konstatovat, že přírodní vědy v České Republice existují v zdegenerované podobě, která je důsledkem marxistického materialismu. To, co vydávají za „jedině přijatelný“ přístup k přírodním vědám popularizátoři astronomie typu Dr. Grygara, je ve skutečnosti pouhým produktem doznívání marxistické materialistické pavědy. Omezený a úzkoprsý pohled na přírodu, utvářený marxistickou ideologií vede na jedné straně k materialistickému ohlupování veřejnosti a na druhé straně k nebývalému rozvoji okultismu jako zdegenerované formy lidského duchovního poznání.


Na tiskové konferenci Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) ve Washingtonu ukázali vědci panoramatické barevné snímky, které zaslal robot Opportunity z okraje velkého kráteru na Marsu. "Je to jako kdybyste stáli u Velkého kaňonu, dívali se dolů z různých stran a pak jste do něj sestoupili," vysvětluje James Bell.

Obrázky byly pořízeny na okraji Viktoriina kráteru, kam Opportunity dorazil 28. září. Kráter je s šířkou 800 metrů a hloubkou 60 metrů největší ze všech, k nimž Opportunity i jeho dvojče Spirit zatím dorazili.

Vědce údajně nadchla hlavně hloubka kráteru, na jehož stěnách jsou vidět různé vrstvy hornin. Jejich studium by vědcům mělo přinést nové poznatky o Marsu.     (Zdroj i se snímky Marsu: National Geographic)


V nejprestižnější kategorii Inovace 5. ročníku mezinárodní soutěže The 2006 Bottled-WaterWorld Design Awards, která probíhá tradičně v rámci celosvětového kongresu Balená voda v italském Bergamu, byla druhým místem oceněna unikátní plastová nápojová Domino ECO PET láhev společnosti MaxDrinks. Český výrobce nápojů uspěl mezi 135 soutěžícími z 35 zemí.

Pojistný kroužek nové láhve zůstává po jejím otevření součástí uzávěru, etiketa není nalepena, ale nasazena na hrdlo. Použitá láhev bez uzávěru a etikety je tak připravená pro následné ekologické a ekonomicky výhodné zpracování.     (Zdroj: EnviWeb)


I přes neustálá varování o jejich škodlivosti se prodává a kupuje stále více potravinářských výrobků slazených umělými sladidly. Není tedy divu, že se lidé pak o takové pochoutky podělí i se svými psy. Ovšem je zde veliké nebezpečí - umělé sladidlo Xylitol, používané jako přírodní náhražka cukru, může u psů způsobit i smrtelné selhání jater. toto sladidlo se používá ke slazení žvýkaček "bez cukru", cukrovinek a cukrářských výrobků. Ovšem je pravděpodobné, že pokud desetikilogramový pes požije potraviny obsahující jeden gram Xylitolu, bude záhy potřebovat urgentní péči veterinárního lékaře.

Ach jo ... psi po tom umírají - a nám to televizní reklama cpe div ne pod tlakem ... žvýkačky bez cukru (pro svěží dech či co ...)


Již staří Římané ...

Sovětští vědci objevili, že ...

Nene, tyto uvozovací větičky již patří minulosti. Žijeme v roce 2006, proto ....

Podle amerických vědců se časté používání mobilu podepisuje na snížené plodnosti. Testy prováděné na přibližně 400 mužích ukázaly, že lidé, kteří telefonují více než 4 hodiny denně, mají přibližně o 40 % spermií méně než průměr populace. Studie zatím není podpořena přesným mechanismem negativního účinku, nicméně autoři předpokládají, že spermie zabíjí elektromagnetické záření z mobilu. Ke stejnému závěru ostatně došli vědci už před rokem, kdy pohlavní buňky pokusných myší vystavovali elektromagnetickému záření podobné intenzity, jakou musí člověk snášet při telefonování, a ve výsledku měla většina spermií poškozenou DNA. Vyloučit však nelze ani verzi, že časté telefonování je spojeno s hektickým způsobem života plným stresových situací, nezdravého stravování a nepravidelného spánku, který už sám o sobě pohlavním buňkám nijak neprospívá.    (Zdroj: 21@století)

Takže, milé vdavekchtivé dámy - neberte si mobilující cyklisty, co chodí v džínách a nosí pod ně slipy ... dětí se asi nedočkáte ...


Máte vysoké mínění o svém intelektu ... myslíte si, že všechno víte a všemu rozumíte ?

Snad ...

No .... zkuste se začíst do jednoho článku zveřejněného na stránkách ScienceWORLDu :

Gravitační zákon dává naději na objev svinutých dimenzí, které by dokonce nemusely být úplně miniaturní, ale roztažené třeba až k milimetru, tedy v rozměrech odpovídajících tloušťce lidského vlasu.

Teorie superstrun, M teorie i bránové světy předpokládají různý počet svinutých dimenzí, které jsou tak malé, že je nedetekujeme. Brian Green to v Elegantním vesmíru přirovnal k „neviditelným“ rozměrům dlouhé hadice nebo nitě, které vnímáme jako 1rozměrné. V našem světě podobně vnímáme pouze tři rozměry prostorové a jeden časový. Teď malá odbočka ke gravitačnímu zákonu. Gravitační síla klesá s růstem vzdálenosti s druhou mocninou. Proč zrovna takhle? Představme si gravitaci třeba jako tok hypotetických částic, jako rozbíhající se paprsky. V určité vzdálenosti od tělesa odpovídá intenzita gravitační síly hustotě těchto siločar. Hustota odpovídá počtu siločar (ten je stále stejný) děleno povrchem koule o určitém poloměru, a ten roste s druhou mocninou. Proto gravitace klesá taktéž s druhou mocninou – alespoň ve 3D.

Dobrý, ne ? Ale ono to pokračuje ...


Ježišmarjááááááááá !!! Tak už ne jen chudák Pluto, planeta ve výslužbě ...

Na mezinárodní konferenci geomorfologů se bude hlasovat o tom, zda Říp je hora, nebo vrch. Zvykli jsme si jej považovat za horu, aspoň ve Vesmíru se tak běžně píše a i ve škole jsme se učili, že praotec Čech stanul na hoře Řípu – ale to všechno je vedlejší, neboť „nedávné objevy nás vedou k vytvoření nové definice, kterou lze založit na současných vědeckých znalostech.“ Nepanuje však jednota názorů, jedni jsou přesvědčeni, že Říp je příliš malý na to, aby to byla hora, druzí se ho naproti tomu zastávají s tím, že je ve svém okolí dominantní, třetí zase soudí, že měnit nomenklaturu by bylo předčasné, měla by předcházet rozsáhlá internetová debata odborníků.      (Zdroj: Vesmír)

Pámbíčku na nebíčku, ty to vidíš !!!

Kolegyně tu právě moudře praví ... z dálky je to vrch, ale když na něj lezeš, je to zkur..ená hora všech hor ...

No a co chudák pan Seifert ... to se mají kvůli "vědcům" přebásnit jeho verše

....

Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,

na nebi mráček běloskvoucí

– přestane srdce chvíli tlouci.

...

??? Tak co s tím uděláte, páni vědci ---- když ale vidím na  (???) ....uprostřed kraje nízký pahorek ... Slunce - žblunce ....


25.10. 2006   Všem příznivcům webového prohlížeče Mozilla Firefox - již je ke stažení verze 2 !!! Pokud máte zájem, můžete si tento produkt v české mutaci ihned stáhnout a nainstalovat.


Ekologové odmítají prohlášení Světové Atomové Asociace (WNA), že svět potřebuje 20 krát více atomových elektráren, aby se vyhnul ničivým dopadům globálního oteplování. Informuje o tom internetový server Aljazeera.Net.

"Intenzivnější využívání atomové energie by nebylo pouze ničením životního prostředí, ale také šířením rizik spojených s jejím využíváním," řekl v pondělí předseda australské pobočky Greenpeace Steve Shallhorn. Reagoval tak na návrh Johna Ritche, generálního ředitele WNA. Ten prohlásil, že vyšší využití atomové energie, namísto pálení fosilních paliv, je cestou k omezení globálního oteplování. Podle Ritche již nyní vědci varují, že pokud bude i nadále docházet k vypouštění emisí v takové míře jako dosud, bude to mít pro planetu "apokalyptické" následky. Oznámil to na 15. Atomové konferenci v australském Sydney.

Ekologické organizace prohlašují, že obnovitelné zdroje energie jako solární nebo větrné elektrárny, nabízejí vhodný a udržitelný způsob boje proti klimatickým změnám.     (Zdroj: EkoList)


Vyšel nový WM magazín - č. 57. Ač obvykle věci "politického" charakteru příliš nemusím, tak vřele vaší pozornosti doporučuji článek Ruský obr rozehrál strategickou kartu. Je to pozadí mocenských bojů o svět - díky rivalitě USA a Ruska na poli ropy a zemního plynu. Dokonce se tu v daných souvislostech hovoří o nové studené válce ...

Když se tak nad tím člověk zamyslí - čistě akademicky - musí přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby najednou auta přestala potřebovat ropu a k vytápění nebyl potřeba plyn ... snad by se v tu chvíli zhroutila ekonomika celého světa ... I proto se zřejmě nedočkáme ekologických pohonů a zdrojů energie všeobecně - dokud potečou ty miliardy dolarů přímo ze země ... Hmmm... dokud potečou...

Zajímavé je srovnání s článkem Co se závislostí Evropy na ruském plynu na stránkách EnviWebu:

Od sporu mezi Ukrajinou a Ruskem o cenách ruského plynu uběhlo devět měsíců a Evropa pořád debatuje o energetické budoucnosti. Starý kontinent znervózňuje, že Moskva použila své přírodní zdroje jako politickou zbraň. Jenže evropští vůdcové se nemohou dohodnout, jak vlastní vzrůstající energetickou závislost na Rusku omezit.


Americká ekologická organizace Blacksmith vyhlásila seznam 35 nejvíce znečištěných míst Země. Mezi továrnami především z rozvojového světa figuruje také česká Spolana Neratovice, která je již déle trnem v oku našich ekologů.

Spolana Neratovice byla vybrána, protože její staré ekologické zátěže v okolí obsahují pestré spektrum perzistentních organických látek, pesticidů nejhoršího kalibru a podobně. Blacksmith Institut vyjmenovává: dioxiny, DDT, DDE, endrin, dieldrin, lindan, benzen, heptachlor, chloroform, hexachlorobenzen, hexachlorcyklohexan, atd. A zároveň vypočítává: potencionálně by mohlo být ohroženo 250 000 lidé (tzn. nejen Neratovice, ale pravděpodobně i širé okolí).     (Zdroj: Příroda.cz ...Zdroj na stránkách Blacsmith)


Ve čtvrtek 19. října 2006 v 18:28 SELČ byla vypuštěna první evropská meteorologická družice nové generace MetOp (ESA/EUMESAT). Je navržena tak, aby poskytovala podrobnější informace z nízké oběžná dráhy (pouhých 820 km). Získaná data zlepší globální předpověď počasí a naše chápání klimatických změn.

Činnost družice je nyní pod kontrolou ESOC (European Space Operations Centre) v Darmstadtu (Německo). Po uvedení všech přístrojů do pracovního režimu, prvních technických kontrolách a zkušebním provozu, se předpokládá 22. října předání Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT). Z Darmstadtské centrály EUMETSAT pak data poputují k odběratelům - 18 národním meteorologickým organizacím (ČR je přidruženým spolupracujícím státem).     (Zdroj: AstroVM)


V mořích a oceánech na celém světě se v současné době nachází nejméně 200 oblastí, kde je antropogenní znečištění natolik vysoké, že ohrožuje ryby a další mořské živočichy. Tyto tzv. mrtvé zóny se rozprostírají na tisících čtverečních kilometrech zemského povrchu. Hlavními zdroji znečištění jsou chemické látky používané v zemědělství, odpadní vody a atmosférická depozice jakožto důsledek spalování fosilních paliv. Takový je ve stručnosti obsah zprávy zveřejněné 19. října 2006 na mezinárodní konferekci v Pekingu. Oproti stavu v roce 2004, kdy vědci z Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) napočítali 149 zasažených lokalit, se počet mrtvých zón zvýšil o 34 procent.     (Zdroj: Gnosis9.net)


Vědci byli dlouho přesvědčeni, že na jižním pólu Měsíce jsou zásoby ledu. Ostatně, s tím počítaly i plány na znovudobytí jediné přirozené družice Země. Američtí astronomové z Cornellovy univerzity ve státě New York podrobně zkoumali radarové snímky Měsíce. Podle nich se na Měsíci žádná souvislá vrstva vody nevyskytuje. Odrazy radiolokačního signálu z této oblasti, o kterých se předpokládalo, že pocházejí z ledové vrstvy, jsou zřejmě zapříčiněny jen nerovným povrchem. NASA se však nevzdává a do některých kráterů chce vypustit hloubkové sondy, které rozvíří měsíční prach. Poté by proběhla jeho analýza a z ní by se dalo zjistit, zda přece jen Měsíc pod svým povrchem nějakou tu vodu neskrývá.     (Zdroj: 21@století)


Připojit se na internet ve Vietnamu a svobodně vyjádřit svůj názor na politické dění znamená riskovat pronásledování nebo věznění. Lidé ve Vietnamu mají strach publikovat informace on-line a poskytovatelé internetových služeb musí „donášet“ na své zákazníky. Výsledkem je rozsáhlá autocenzura. ...

V posledních letech vietnamské úřady zesilují kontrolu internetu. Majitelé internetových kaváren musí podávat informace o svých zákaznících. Zákony zakazují šířit informace, které mohou narušit „bezpečnost státu nebo společenský pořádek“. Nepohodlné stránky jsou filtrovány a blokovány. Úřady tvrdí, že se snaží chránit občany před pornografií. Namísto toho jsou blokovány stránky, které se týkají vietnamských disidentů.      (Zdroj: Amnesty International)


O Knize Dzyan bylo jistě mnoho napsáno a ještě více řečeno. V prostředí esoterického světa na toto téma panují různé a mnohdy protikladné názory a pohledy. Kniha Dzyan prý fyzikálně nikdy neexistovala a ani neexistuje. Podle celé řady zasvěcenců jde o speciálně energo-informační pole do kterého lze vstoupit pouze po předchozí speciálním tréninku pod dohledem zasvěcených osob. Takový trénink prý svého času podstoupila i Helena Petrovna Blavatská v době kdy pobývala v Himalájích. Zde je výtah jistých částí tohoto systému (míněno Kniha Dzyan) z úvodních pasáží obsáhlého a zcela ojedinělého esoterického díla od Alice A. Bailey "Pojednání o kosmickém ohni". Jak sami za chvíli zjistíte jsou jednotlivé pasáže psány poměrně těžkým způsobem jelikož velmi bohatě využívají různé aformismy a analogie. Takže čtenář se prostě musí naučit umět převádět takto formované informace do kalsického intelektuálního jazyka...

Čtěte na stránkách Tajomstvá nešej planéty


24.10. 2006   Dnes se slaví Světový den informací o rozvoji - a to z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1972. Dnešní den je dále také Dnem Organizace spojených národů (OSN). 24.10. 1945 vstoupila v platnost Charta OSN - slaví se od roku 1947. A do třetice - začíná Týden akcí za odzbrojení.


Když v červenci roku 1976 publikovala NASA fotografie pořízené sondou Viking z oběžné Marsu, byla na jednom ze snímků oblasti jménem Cydonia zachycena velká skalní formace, která značně připomínala lidskou tvář. I když američtí odborníci byli od počátku skeptičtí a prohlásili, že snímek je pouhou hrou světla a stínů, nedala tvář spát mnoha fanouškům science fiction a po celá tři desetiletí je živila nadějí, že tvář, podobnou té lidské, na Marsu vytvořili živé bytosti.

Tři roky po zveřejnění snímku podepsali počítačoví inženýři Vincent DiPietro a Gregory Molenaar kontrakt s NASA na průzkum snímků ze sondy. Mezi snímky našli další obraz tváře pořízený 35 dní po prvním snímku za jiných světelných podmínek. Dále objevili tvary podobné pěti pyramidám, které se nacházely zhruba 16 km od Tváře. Toto uskupení nazvali Město, mělo asi 3 km v délce a sahalo do výšky přibližně 800 m. Pro zkoumání obrazu použili DiPietro a Molenaar nové softwarové techniky a v závěru své práce prohlásili, že je těžké smířit se s myšlenkou, že by Tvář nebo Město bylo pouhým výtvorem přírody.

Nové poznatky a fotografie najdete v článku Tvář na Marsu - definitivní konec legendy (snad)


Evropská komise se rozhodla, že je nutné zabránit průniku americké geneticky upravené rýže až na evropské stoly. Pokud budou s navrhovaným opatřením souhlasit také týmy expertů, bude v budoucnu povinně testována každá dodávka dlouhozrnné rýže pocházející ze Spojených Států.
V zemích EU dosud není pěstování, prodej a obchodování s geneticky modifikovanou rýží povoleno a prodej takto upravených organizmů bez povolení je zakázaný. V uplynulých týdnech se ale v Německu a přinejmenším 8 dalších státech EU objevila nepovolená gen. upravená rýže z USA.      (Zdroj: EkoList)


Česká herpetologická společnost zahájila projekt "Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR" ve spolupráci s Ondřejem Zichou - Biolib. Sledování výskytu na celém území se neobejde bez dobrovolníků ochotných poskytovat údaje o sledování. V dnešní době internetu je zapisování hlášení právě přes internet tou nejrychlejší formou. Biolib zajišťuje projekt po technické stránce a obrovskou výhodou je, že díky široké biologické tématice je navštěvován velkým počtem lidí, kteří se zajímají o vše živé, tedy velkým počtem potencionálních mapovatelů.     (Zdroj: Příroda.cz)


České ekologické organizace uvítaly oznámený plán Evropské komise, která navrhuje do roku 2020 snížit spotřebu energie v zemích unie o pětinu]. Ale takzvaný Akční plán pro energetickou efektivnost navrhuje pouze málo konkrétní legislativy, jež jeho splnění zajistí, varují Greenpeace a Hnutí DUHA.

Moderní, efektivní technologie zároveň posunou evropskou ekonomiku dopředu a budou impulsem pro silnější konkurenceschopnost na globálních trzích, řekly obě organizace.

Plán zdůrazňuje deset prioritních oblastí. Podle ekologických organizací by se zvláštní pozornosti mělo dostat energetickým standardům nejrůznějšího zboží – televizorů, počítačů, domů či aut. Legislativa musí po dodavatelích požadovat, aby snížili energetickou náročnost, a ušetřili tak zákazníkům peněženky. Zároveň by měla zaručit přehledné značkování, které spotřebitelům pomůže snadno rozlišit energetickou náročnost různých výrobků na trhu.

Slabým místem Akčního plánu je podle Hnutí DUHA a Greenpeace doprava – odvětví, které se na konečné spotřebě energie v EU podílí více než 30 procenty. Plán se prakticky nezabývá přepravou zboží, jen okrajově zmiňuje opatření na podporu veřejné dopravy a neobsahuje kroky, jež by podpořily přesun ze silnic na železnice.      (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Čtyři švédské jaderné reaktory (40 % z celkového počtu) byly odstaveny poté, co švédský jaderný dozor připustil závažné bezpečnostní problémy. Greenpeace žádá okamžitou inspekci všech reaktorů na světě.

Odstavené reaktory vykazují problémy s výpadky zálohovacího energetického systému. Přerušení dodávek elektřiny do reaktoru přitom může způsobit katastrofální natavení jádra reaktoru. K takovému přerušení dodávky došlo 25.7. v elektrárně Forsmark-1.

(Zdroj: Greenpeace.cz)


Stovky a tisíce zvířat jsou rok co rok zabity při krutých vojenských pokusech 20.10.2006

Zpravodajské programy odvysílaly hrůzné videozáznamy z Afghánistánu, které ukázaly psi umírající nesmírně bolestivou smrtí v průběhu vojenských experimentů, které provádí al-Kaida. Jeden ze záznamů ukazoval psa, uzavřeného v místnosti se stoupající horkou párou. Pes si nejprve začal olizovat tlamu ( zvýšení slinění je jedna z prvních známek počínající záhuby organizmu), poté přestal ovládat svěrače a v posledním záběru mohli diváci vidět sténající zvíře ležící na zádech. I když takovéto kruté experimenty nejsou ničím novým, nejsou prováděny jen v Afghánistánu. Válka proti zvířatům se vede mezinárodně.     (Zdroj: Zvědavec)


Titul Strom roku 2006 získala Lípa na hradu Sádek u Třebíče, pro kterou hlasovalo téměř 12 tisíc lidí. Titul během Koncertu pro stromy převzal Lubomír Lampíř z vinařství pod hradem Sádek, který spolu se svými kolegy lípu do ankety přihlásil. Druhé místo získala Lípa na platořské návsi, které prvenství uniklo o pouhých 50 hlasů. Na třetím místě skončil Vojtěchův dub. Zájem o anketu Strom roku stále roste. V letošním pátém ročníku se do hlasování zapojilo přes 50 tisíc lidí, což je zhruba o 15 tisíc více než vloni. Do sbírky Strom života se tak díky zájmu hlasujících podařilo nashromáždit více než 200 tisíc korun, které budou využity na výsadbu nových stromů. Koncert pro stromy, na kterém v brněnské Wannieck Gallery vystoupil Dan Bárta v doprovodu Filipa Jelínka a Jaroslava Friedla ze skupiny Illustratosphere, navštívilo 600 lidí.     (Zdroj: Nadace partnerství)


Informace v této době velmi aktuální: ... Kysané zelí obsahuje množství hodnotných bioaktivních látek - bakterie kyseliny mléčné, vitamíny skupiny B, vitamíny C a K, minerály jako draslík, hořčík, fluor a enzymy. Kysané zelí rovněž podporuje tvorbu krve a hormonů. Umožňuje bojovat proti únavě, zlepšuje obranyschopnost organismu a zvyšuje odolnost proti stresu. Dále aktivuje imunitní systém v boji proti virům a bakteriím, posiluje organismus proti infekcím. Snižuje také vysoké hodnoty krevního tlaku a zároveň aktivuje funkci střev a vylučování toxických látek. Podporuje i látkovou výměnu a má odvodňující účinek, a proto umožňuje rychlé odstraňování odpadních látek z těla.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


23.10. 2006   Přesně před sto pan Santos-Dumont předvedl první veřejný let letadla v Evropě. Jeho letadlo Oiseau de proie (dravý pták) poprvé vzlétlo ze země bez použití katapultu nebo jiného vnějšího zařízení. Proto je nazýván nejen v Brazílii, kde se narodil, otcem letectví či vynálezcem letadla.

Smutné je, že pouhých pět let poté je zaznamenáno první použití letadla ve válce - 23.10. 1911 vzlétl v Lybii italský pilot k průzkumnému letu k tureckým pozicím za Turecko-italské války.

A ještě tu máme jedno velmi zajímavé výročí - 23. října 1958 představil belgický kreslíř Peyo známé komiksové postavičky – Šmouly.

A ještě trochu kuriózní výročí ... roku 4004 před Kristem měl být podle výpočtu arcibiskupa Jamese Usshera tohoto dne večer stvořen svět. James Ussher žijící v letech 1581 až 1656, byl anglikánský arcibiskup působící v Irsku.


Jedno malé české pivo v poledne a velké večer snižuje podle lékařského výzkumu pravděpodobnost výskytu nemocí srdce a cév a přispívá ke zvýšení zdravé kondice organizmu.

"Naše výsledky potvrdily, že mírná konzumace českého piva potlačuje rozvoj cévních chorob způsobených usazováním tukových látek v cévách a v důležitých orgánech, především v srdci a mozku," uvedl Jaroslav Racek z Ústavu klinické biochemie a hematologie v Plzni, šéf výzkumného kolektivu.    (Zdroj: Novinky.cz)

Dále se píše, že každý Čech vypije za rok průměrně 157 litrů piva, což je údajně nejvíce na světě. Hmmm... ale to není ani půllitr na osobu a den ...a pak máme být zdraví ... jednou to vědci tvrdí ...  Ale stejně ... kdyby se to nasčítalo, co by měl člověk podle vědců denně sníst a vypít, aby dělal něco pro své zdraví ... tak by musel vypadat nejspíš jako plynojem ...


Arnika již podruhé zveřejnila žebříčky největších znečišťovatelů v České republice sestavené podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování. Letos však přibudou také žebříčky sestavené pro jednotlivé kraje. Tuto sérii zahájil přehled největších znečišťovatelů na území Hlavního města Prahy, se kterým se můžete seznámit v následujícím textu.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), skleníkové plyny, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, ozón poškozující látky a perzistentní organické látky. Nejvíce rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných látek do životního prostředí v Praze vypustily Simix Praha, s.r.o. (prádelna a čistírna) a Walter, a.s. (výrobce leteckých motorů). V obou případech se jednalo o tetrachlorethylen. Tabulky s žebříčky a podrobnými daty najdete v článku na stránkách sdružení Arnika


V následujících dnech nás čeká maximum meteorického roje Orionid. Jako každý rok je roj Orionid aktivní v období od 2. října do 7. listopadu. Maximum jeho aktivity letos připadá na 21. října. Předpokládá se, že počet meteorů viditelných během sobotní noci se bude pohybovat kolem 23 kusů za hodinu. To není nijak mnoho, ale na druhou stranu mají Orionidy, hned po Leonidách (meteorický roj aktivní v listopadu), druhou nejvyšší rychlost. Rychlost meteorických tělísek, která po vstupu do atmosféry způsobují světelný jev zvaný meteor, dosahuje 66 km/s. Díky vysoké rychlosti jsou vzniklé světelné stopy dlouhé a na obloze je můžeme pozorovat i několik sekund. K tomu, abychom viděli dlouhé meteory, nepotřebujeme žádný dalekohled, stačí jen stát s očima dokořán bokem k radiantu (tedy místu, ze kterého meteory jakoby zdánlivě na nebi vylétají). Kdybychom se dívali přímo na radiant roje, „padaly by hvězdy“ na nás a my bychom viděli jen krátké stopy, v extrémním případě dokonce jen bod.     (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Jak se zdá, klubovou generaci marihuany a extáze vskutku nečeká smrt v mládí ve vlastních výkalech, ale naopak veselé stáří bez protivných pánů Alzheimera a Parkinsona.

Za poslední dobu se nashromáždila závratná kupa dokladů, že ilegální rekreační drogy mají kromě mnohokrát důkladně prověřeného potenciálu kvalitní zábavy také potenciál medicínský. Je toho tolik, že si to už nemohou dovolit ignorovat ani nechvalně známé americké instituce NIDA (National Institute of Drug Abuse) nebo FDA (Food and Drug Administration). Od války „dobra proti zlu“ nyní přecházejí do smířlivější polohy, kdy sice stále zavírají lidi za držení malých dávek společensky únosných rekreačních drog, ale vědcům blahosklonně dovolují bádat i nad pozitivními účinky dříve zapovězených substancí.     (Zdroj: OSEL.cz)

Hmmmm ... tak nevím ... no - přeberte si to sami ...


Nová internetová stránka Informace o skotu vznikla ve spolupráci Ministerstva zemědělství ČR (MZe) a Českomoravské společnosti chovatelů. Spotřebitelé si zde mohou ověřit původ zakoupeného hovězího masa, najdou tu informace o původu, stáří a tedy i kvalitě hovězího masa, získají i praktické rady, týkající se nákupu hovězího masa, jeho zrání či dělení. Vše je doprovázené barevnými fotografiemi.


Islandské ministerstvo rybolovu vydalo povolení k zabíjení ohrožených plejtváků myšok Turistické odvětví, které vyrostlo kolem pozorování velryb ve volné přírodě, dnes islandské ekonomice přináší větší příjmy než komerční velrybářství i v době před zavedením moratoria na veškerý komerční lov velryb v 80. letech minulého století. Island se však přesto po 17 letech rozhodl obnovit lov velryb pro obchodní účely

Islandské ministerstvo rybolovu vydalo povolení k odlovu 39 velryb pro komerční účely. V devíti případech se jedná o ohrožené plejtváky myšok, což podkopává tvrzení, že lov je trvale udržitelný a neohrozí velrybí populace.    (Zdroj: Greenpeace.cz)


Kvůli nedávnému zdražení vodného a stočného přibylo lidí, kteří čerpají načerno vodu z průzkumných vrtů. Jedná se především o lokality pod Sanatorkou, za Papežem a v Lipkách. Město se proti tomuto nešvaru nemůže příliš bránit. Poměrně jednoduchý postup, jak se lidé snaží ušetřit, popsal dobříšský starosta Stanislav Holobrada: "Když chce člověk udělat průzkumný vrt a zjistit, jestli má na svém pozemku vodu či ne, stačí pouze oznámení na úřadě. O tom, zda se to smí nebo nesmí a zda průzkumným vrtem nezničí sousedovi studnu, nikdo nerozhoduje. Neexistuje k tomuto mandát, že by se to nesmělo. Když pak lidé zjistí, že je vrt vydatný, často to městu nenahlásí. Lidé v sousedství si pak stěžují, že se jim ztrácí voda." Tak prý vznikají sousedské potyčky. "Lidé si přehazují přes plot chcíplé slepice," dodal starosta. Dobříš pak čerpání vody načerno musí řešit ve spolupráci s policií. Lidem hrozí sankce od odboru životního prostředí. Město eviduje v současné době 120 nahlášených průzkumných vrtů. Podle starosty je téměř nemožné, je všechny zkontrolovat a zjistit, zda lidé dodržují pravidla. Často totiž řeknou, že vodu nemají. Před úředníky a policií díru zahází a pak z vrtu opět čerpají.     (Zdroj: EnviWeb)

Já bych řekl - a divíte se jim? Copak je člověk dojná kráva, aby platil čím dál tím víc za cokoliv? Pokud se bude pořád jen zdražovat a zdražovat, budou si lidi hledat cestičky, jak si ulevit - to dá rozum.


Podle zjištění Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) někteří prodejci elektrospotřebičů v nabídce svých výrobků neuvádí konečnou cenu, kterou spotřebitel skutečně zaplatí. Jedná se zejména o případy, kdy cena v nabídce nezahrnuje povinný poplatek za likvidaci historických elektrozařízení, jenž může dosahovat až 420 Kč, a jehož výši se často spotřebitel dozví opožděně.


20.10. 2006   Kdyby se spočítalo, kolik svátků mají různé nemoci, asi bychom byli překvapeni - tak třeba 20. října je Světový den osteoporózy

A co je asi nejvýznamnější - 20.říjen se slaví jako Den stromů. Ten má ve světě velkou tradici - slavil se poprvé již roku 1872 v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, nadšeného propagátora a ochránce přírody. V Čechách byly poprvé masově pořádány Stromové slavnosti Svazem spolků okrašlovacích r. 1906. Tato tradice byla u nás obnovena až v roce 2000 na podnět ředitele botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného.

Dvacátého října roku 1740 nastoupila na rakouský trůn Marie Terezie. Francie, Prusko, Bavorsko a Sasko neuznaly Pragmatickou sankci a začala válka o rakouské dědictví. (Podle Pragmatické sankce mělo mít na trůn nárok i ženské potomstvo panovníka, což bylo do té doby vyloučené).

V sobotu 21.10. 2006 bude poslední Novoluní podle letošního letního času - stane se tak v 7:14 hodin LČ. Měsíc doputoval do nejzažší vzdálenosti od Země v pátek 19. října - dostal se na vzdálenost 406 000 km.

Před jednapadesáti lety - 20.10. 1955 - vyšel poslední díl trilogie Pán prstenů od J.R.R. Tolkiena - Návrat krále.


Dosud se mělo zato, že když parazitické rostliny hledají svého hostitele, tak jen naslepo krouží svými lodyhami a pátrají v okolí. Je to omyl. Chování parazita je mnohem sofistikovanější. Tyto rostliny svoje okolí „cítí“ a na svých hostitelích vnímají nejméně tři typy těkavých látek.

Kokotice pentagona je polním plevelem, který pustoší rozličné plodiny. Dokáže zničit úrodu rajčat, mrkve, cibule, citrusovníků, brusinek, vojtěšky,...

... Doba, po kterou je kokotice schopna žít bez hostitele je odvozena od množství živin, které má v semenu. Tyto rostliny nemají kořeny a mají jen málo listů, pokud nějaké mají. Ze semene mohou dorůst jen asi deset centimetrů a pokud během tohoto pátrání nenajdou svého hostitele, uhynou. ... Ukázalo se, že klíčící kokotice byla schopna lokalizovat svého souseda a vydat se správným směrem. V minulosti se soudilo, že tyto rostliny dělají kruhové pohyby náhodně. Myslelo se, že nalezení hostitele je věcí náhody. Že nalezení hostitele je dáno pravděpodobností kontaktu při vykonávaných kruhových pátracích pohybech rostoucí lodyhy. Po čtyřech dnech se ukázalo, že výhonek má jasno v tom, kterým směrem se na lov vydá. 80% ze všech rostlin v pokusu zamířilo správně. Bylo jasné, že se kokotice se nějak musí orientovat. Ale jak?    (Čtěte na stránkách OSEL.cz)


To, že bychom měli dát v naší stravě více prostoru ovoci a zelenině logicky vyplývá také z biologického postavení a vývoje člověka. Náš genom (soubor celé soustavy DNA v každém jádře všech buněk našeho těla) se vyvíjí asi 100 tisíc let, během kterých se trvale přizpůsobuje vnějším podmínkám. Téměř po celou tuto dobu byl člověk sběrač a konzument rostlinných plodů. V posledních 10 tisících letech se sice usadil a změnil se na obdělávatele půdy, ale v jeho stravě se přesto vyskytovaly živočišné produkty jen z menší části. K radikální změně došlo až v posledních zhruba sto letech, kdy stále jednodušší výroba masa, mléka a mléčných produktů výrazně snížila jejich cenu a zvýšila jejich dostupnost. To vedlo k dramatické změně proporce energie, získávané z rostlinných a živočišných zdrojů: současná populace jí nejenom více živočišných bílkovin, ale také mnohem více živočišných tuků, které zvyšují riziko kardiovaskulárních i nádorových onemocnění. ...

... Zdravý dospělý člověk by měl denně sníst aspoň pět porcí ovoce a zeleniny. Jednou porcí se přitom rozumí jeden čajový šálek s obsahem 80 až 100 g (například šálek zeleninového salátu nebo ovocné šťávy, menší jablko či pomeranč, jedna mrkev). Denně bychom tedy měli zkonzumovat nejméně 400 g ovoce a zeleniny. Často se setkáváme s názorem, že takové množství nejsme schopni jíst. Ano, vzhledem k tradici české kuchyně se to zdá být nemožné. Poučme se ale z dovolených na jihu a hledejme tam kromě odpočinku, moře a sluníčka i zdravější výživu.    (Podle tiskové zprávy Fóra zdravé výživy)


Belgičtí a švýcarští vědci představili skupinku jednoduchých robotů, kteří dokáží za vzájemné spolupráce manipulovat předmětem, na nějž by jednotlivě nestačili.

Každý robot je naprogramován tak, aby se snažil "přizvaknout" buď přímo k předmětu, nebo s jinému členu kooperační skupiny. Ve chvíli, kdy síly spojí celá smečka, dají se do pohybu a objekt odtáhnou k určenému cíly. Marco Dorigo z Free University v Brusselu uvádí, že při programování robotů jeho tým vycházel z chování společenského hmyzu. Stejné krabičky na kolečkách dokáží společně překonat průrvu, přes kterou se samostatně nemohou dostat. Vývoj spolupracujících robotů směřuje k vytvoření mechanické operační jednotky, která by bez zásahů člověka mohla plnit složité úkoly například při záchranných pracích nebo při vojenských zákrocích.      (Zdroj: 21@století)


Desítky gigantických staveb o ploše až tří fotbalových hřišť a výšce pěti pater postavila tajemná civilizace Anasaziů před tisíci lety. Na vrcholcích hor budovali astronomické observatoře a svá města propojili tisíci kilometrů silnic, ačkoliv vůbec neznali kola. To vše vyvolává záplavy otázek, na které vědci dosud nedokážou uspokojivě odpovědět.

Anasaziové začali budovat gigantické stavební komplexy, zvané puebla. Největší z dosud objevených – se sedmi stovkami místností - nese jméno Pueblo Bonito. Ještě záhadnější, než nepochopitelně ohromná rozlehlost, je jejich rozmístění. Jsou totiž rozloženy v dokonalé souřadnicové síti s pravidelnými vzdálenostmi s dodržením i takových detailů, jako je umístění dveří či ventilačních otvorů. Který geniální architekt navrhnul tuto stavbu před 1100 lety? A proč to udělal právě tímto způsobem?      (Čtěte na stránkách Tajomstvá našej planéty)


Většina lidí zemře na následky užívání léků, ne na svou nemoc.

Vědomou intoxikaci jedy, nazýváme s morbidním humorem "léky"

Věda má zrcadlit skutečnost, ne mýty vytvářené k podpoře kontrolního systému.

Nedopusť, aby si tvoje mozkové závity někdo omotal kolem prstu ...    (Několik myšlenek ze stránek Řev přírody ...)


Tak mi mailem přišla právě teď tato "bajka" ... je tak krásně ..., že se musím smát - a podělit se o ni s vámi ...

Jeden Evropan vyrůstal jako malý chlapec v Indii, kam jeho rodiče byli pracovně vysláni. Jednou takhle šel po cestě a uviděl malé slůně, jak špatně našlapuje a všimnul si, že má v tlapě trn. Bylo mu ho líto a tak slůněti trn vyndal. Léta plynula, chlapec se s rodiči vrátil domů a dospěl. Jednou přijel do Evropy velký indický cirkus. Také náš muž se šel do cirkusu podívat. Seděl v první řadě, kde najednou uviděl slona, který se podobal tomu malému slůněti, kterému kdysi v Indii pomohl. Slon si ho také všimnul, popošel k němu, objal ho chobotem a zdvihl ho do výšky. A potom s ním švihnul o zem, protože to byl úplně jinej slon....


V poslední době se ve spojení s počítači setkáváme s pojmem PHISHING. Je to po slovech hacker, spam, crack ... atd, další obohacení našeho slovníku o termín, který by bylo lépe, kdyby vůbec neexistoval (respektive nemusel existovat).

Phishing je forma kriminální činnosti vyskytující se při práci na počítači. Charakteristická pro ni je, že používá techniky sociálního inženýrství - srozumitelněji řečeno, pokouší se pod záminkou seriózního kontaktu (obvykle elektronickou poštou) falešně získat informace o uživatelích internetu, jako například hesla a jiné detaily kreditních karet. Uživatelé dostanou seriózně vypadající maily - včetně korektního loga firmy a kontaktních údajů - vybízející je pod různými záminkami k poskytnutí určitých údajů nutných pro další provoz nějaké služby. Ovšem pod kontaktní adresou bývá odkaz někam úplně jinam ... I přes šířící se osvětu je stále poměrně vysoké procento lidí, co elektronickým podvodníkům naletí.


Na stránkách National Geographic najdete moc zajímavé obrázky - jsou z návštěvy dalajlámy v kostele sv. Salvátora, kde 10. října s Tomášem Halíkem sloužil společnou mši doprovázenou meditací.


19.10. 2006   Devatenáctý říjen byl smolným dnem pro císaře Napoleona Bonaparte ... roku 1812 musel začít ustupovat od Moskvy a přesně o rok později - 1813 - skončila bitva u Lipska, která mu připravila  jedenu z jeho nejhorších porážek.

Chacha ... tak teď koukám na zpravodajství - a že prý výroba automobilů v ČR stoupla od začátku roku o 48,9 procenta na 636.464 vozů. Exportovalo se 585 289 vozidel, což je o téměř 55 procent více než loni. Jakže to psal ten pan Neruda - "Kam s ním" ??? Když se tak podíváme kolem sebe - svět je jedno velké parkoviště ... zvláště v pátek. Na náměstích historických měst nejsou vidět architektonické skvosty, protože se ztrácejí v pestrobarevné záplavě plechových rakví ... po chodnících se mnohde nedá chodit, protože je zabírají ... hádejte co ... No a když se to extrapoluje - jak dlouho asi může takový nárůst výroby vydržet? Jak dlouho bude ještě dost ropy? Co se stane s lidmi zaměstnanými v automobilovém průmyslu, až celé to pozlátko jednou ztratí lesk? To přece nemůže trvat věčně .... Ale zatím se osvědčuje uchopit pevně podané koryto a s výkřikem "Po nás potopa" se zařadit do houfu ...


Spousta dnešních lidí si myslí, že alchymie patří do dob již dávno minulých. Rozhovor na stránkách Matrix-2001.cz vám ukáže, že tomu tak zdaleka není a že tento hermetický obor si buduje nové místo ve vědách esoterických v našem dnešním "moderním" světě. Konečně vždyť to byla právě alchymie, která dala vzniknout pozdějším vědám jakým je chemie, biochemie a nebo organická či anorganická chemie. Takže i když pro mnohé bude tato oblast přece jen trochu vzdálenějším oborem, mohou v článku Interview s novodobým alchymistou Johnem Reidem nalézt mnohé podnětné inspirace.


Omezit emise skleníkových plynů by mohlo pomoci i auto se spotřebou pouhého jednoho litru paliva na sto kilometrů, věří švýcarští vědci. Takový automobil minulý týden představilo Energy Science Centre, které je součástí švýcarského Federálního technologického institutu, napsal server Swissinfo.

Auto, vyrobené švýcarskou firmou Horlacher, je o 75 procent lehčí než běžný "rodinný" vůz a díky zdokonalené aerodynamice spotřebovává desetinu paliva. Jednou z jeho stinných stránek je však to, že nemá žádné moderní bezpečnostní prvky. Vývojáři však pracují na technologiích, díky kterým by mohla auta vzájemně komunikovat, aby se zabránilo kolizím, podobně jako to funguje v leteckém provozu. "Je to samozřejmě kompromis, ve stylu, rychlosti i pohodlí. Nic však není zadarmo," řekl pro Swissinfo Lino Guzzella z Centra. "Není na výběr. Pokud chceme v budoucnu přežít, musíme drasticky omezit emise skleníkových plynů."     (Zdroj: EcoMonitor)


Zapomeňte na konzervatismus, liberalismus, socialismus nebo environmentalismus. Jediný legitimní způsob života je konzumerismus. Jakýkoliv protest proti tomuto způsobu je pouze začleněn do kapitalistického systému jako další tržní sektor. Konstantně proudící nové zboží každý den znovu-obnovuje soudobé společnosti hyperkonzumu.

Může být. Ale je konzum sám o sobě špatný, nebo škodí jen jeho přemíra? Nebo spíš záleží na ekologické stopě či tlumoku konzumovaného zboží? A v jaké míře se vlastně u nás proměňuje konzumní chování ve vztahu k ekologicky šetrnějším výrobkům? Otázky se množí jako Lomborgovy omyly.

Neváhej a kup

Fakt první: maloobchodní tržby v Česku meziročně rostou o několik procent, média hovoří o „neuvěřitelné sérii růstu spotřeby domácností“. Fakt druhý: nejvíce stoupají tržby hypermarketům a velkým firmám, zatímco například specializované prodejny s potravinami prožívají pokles. Fakt třetí: internetové obchody neustále zvyšují svůj tržní podíl. Fakt čtvrtý: spotřebitelské úvěry domácnostem v posledních letech neobyčejně kvetou. Douška: podle ekonomů budou tržby i úvěry růst i nadále.

(Dále viz článek Pestrý a zelený konzum na stránkách Sedmá generace)


Výraz Tea Tree máme nejčastěji spojený s aromatickým olejíčkem, který má protizánětlivé a protiplísňové účinky. Co to ale vlastně Tea Tree Oil je? Má něco společného s čajem jako takovým? Pokud se to chcete dozvědět více, čtěte článek Síla australského čajovníku na stránkách Příroda.cz


V pondělí 16.října se v den výročí vzniku Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) slaví Světový den potravin. Více se tentokrát dozvíte na stránkách Greenpeace.cz:

Letošním tématem jsou investice do zemědělství za účelem zajištění bezpečnosti potravin. Do této oblasti nepochybně spadá i problém geneticky modifikovaných organismů (GMO). Ochránci životního prostředí i spotřebitelské svazy dnes lobují u vlád, pořádají veřejná setkání a demonstrace, aby zastavili uvolňování GM organismů do přírody. Žádají zřetelné značení všech GM potravin a nezávislé testování jejich bezpečnosti. Spotřebitelé mají právo na informace, výběr a bezpečnost. Greenpeace navíc požaduje, aby alternativy ke GM potravinám zůstaly běžně dostupné. To však nyní paradoxně ohrožuje samotná FAO, když svou autoritou zaštiťuje public relations aktivity firem prosazujících GM potraviny. Je ironické, když FAO kritizuje nedostatek investic do světového zemědělství, zatímco na druhé straně přispívá k propagaci technologie, která může výrazně náklady farmářů na osivo. Je nutno nalézt způsob, jak vytvořit a ochránit oblasti se zemědělskou produkcí bez genetických úprav, a zavést přísná pravidla pro zabránění kontaminace konvenčních nebo ekologicky pěstovaných plodin. Veškeré potraviny obsahující geneticky modifikované organismy nebo z nich odvozené musí být předmětem nezávislého testování a mezinárodních bezpečnostních předpisů. Konzultantka Greenpeace RNDr. Magdalena Klimovičová říká: „Vkládání GMO do potravin ohrožuje základní spotřebitelská práva. Greenpeace se staví proti GMO, protože jsme dosud neviděli hmatatelné výhody, které by přinášely spotřebitelům a zemědělcům – naopak, existuje významné riziko závažných nevýhod. Zmíněné téma zůstává jednou z priorit spotřebitelské agendy naší kampaně.“


Obec Horní Jiřetín ohrožená těžbou hnědého uhlí se 17. října 2006 stala opět městem. Rozhodl o tom předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na základě nedávné novely zákona o obcích. Ve Sněmovně proběhl slavnostní akt a zástupcům obce byl statut předán. "Jde o jasný signál, že pro stát nejsme bezvýznamnou vesničkou, kterou chce odepsat kvůli těžbě uhlí,“ řekl zastupitel obce Vladimír Buřt.

„Je to pro nás samozřejmě velká satisfakce, Horní Jiřetín získá zpět to, co mu bylo v minulosti neprávem odejmuto. Vrácení statutu města je ale důležité i pro probíhající boj za záchranu našich domovů před velkorypadly. Jde o jasný signál, že pro stát nejsme bezvýznamnou vesničkou, kterou chce odepsat kvůli těžbě uhlí,“ uvedl dnes zastupitel obce Vladimír Buřt.

Místní občané referendem v únoru 2005 drtivou většinou zamítli zbourání a vystěhování Horního Jiřetína a Černic. Pro zachování obce i takzvaných územních ekologických limitů, které ji před doly chrání, se vyjádřilo 96 % hlasujících. Ve společném prohlášení je podpořilo přes 110 dalších severočeských měst a obcí.      (Zdroj: Econnect)


Ruští a američtí vědci společnými silami uměle vytvořili zatím nejtěžší chemický prvek. Stalo se tak laboratořích Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. I proto se tento prvek s atomovým číslem 118 pracovně označuje jako moscovium. K jeho vytvoření bylo použito kalifornium, bombardované ionty vápníku. Prvek s tak vysokým atomovým číslem není nijak stabilní, jeho existence vydržela jen devět desetitisícin sekundy. Přesto se ho podařilo vyvolat celkem ve třech případech. Na zapsání do Mendělejevovy periodické tabulky prvků si však moscovium bude muset zatím počkat. Jeho možnou přítomnost musí ověřit ještě další vědecké experimenty.     (Zdroj: 21@století)


V pátek 20. října před polednem očekává pražská zoologická zahrada svého návštěvníka s pořadovým číslem 1 000 000. Bude pro něj připraven slavnostní uvítací program s jazzovou hudbou, jízda na slonu a mnoho upomínkových předmětů a darů. V loňském rekordním roce přivítala pražská zoo miliontého návštěvníka o pouhý měsíc dříve (20. září 2005), takže ačkoli se začátek roku letošního nevyvíjel příznivě v důsledku vleklé zimy, léto a především krásný podzim návštěvnost opět zvedly. Například v letošním září přišlo dokonce o 45 tisíc osob více než loni.    (Zdroj: Řev přírody)


18.10. 2006   Na dnešní den jsem nenašel nic moc až tak zajímavého - snad jen to, že 18.10. 1922 byla založena známá rozhlasová stanice BBC.

Tak bych se chtěl zastavit alespoň nad jednou věcí ze současnosti ... ranní teploty už poklesly pod bod mrazu - již v úterý bylo v polích před Prahou lehce pod nulou - ale pomyslná rtuť se dostala do záporných hodnot třeba i na Jižní spojce v okolí toho lanového mostu. A když jsem tam kolem šesté ráno jel, byl ten třetí ("nejrychlejší") pruh mokrý od kondenzující mlhy. Zatím jen mokrý - ještě tam nejiskřila námraza, ale kdo ví, jak třeba zítra .... Dávejte si pozor! Nemyslím si, že byste zrovna vy si dělali ze silnice závodní dráhu, ale všude kolem se potlouká plno grázlů posedlých adrenalinem, co si díky neschopnosti policie pletou silnice s pouťovým autodromem - a nemíní si přiznat, že by zrovna pro ně platily fyzikální zákony ... Tak na šťastný návrat!


Vědci pod vedením paleontologa Jana van Dama z univerzity v nizozemském Utrechtu zkoumali miliony let staré fosílie hlodavců a dospěli k závěru, že do vývoje života na naší planetě zasahují dva astronomické cykly. Jeden z nich trvá 2,4 až 2,5 milionů let a je odvislý od excentricity oběžné dráhy Země. Druhý cyklus je dlouhý 1 až 1,2 miliónu let a je spojován se sklonem zemské osy. Studie byla 12. října 2006 zveřejněna v časopise Nature.

Zdroj se spoustou odkazů: Gnosis9.net


16. října 1846 provedl americký zubař Willam Morton historicky první operaci, při které byl pacient uspán. Do té doby byla chirurgie vyloženě drastická záležitost. Veškeré zásahy do lidského organismu byly prováděny za plného vědomí pacienta. Do 19. století byl všeobecně rozšířen i názor vycházející z lůna katolické církve, že bolest k životu patří a je propstředkem, jak se vykoupit z hříchů. Nešťastný pacient, který už byl podroben chirurgickému zákroku, byl nanejvýš pod vlivem alkoholu nebo odvaru z různých rostlin, například máku. Až William Morton na sklonku první poloviny 19. století použil éter. Stalo se tak při veřejné operaci, při které měl být pacientovi odstraněn cévní nádor na čelisti. Morton se nechal inspirovat několika svými kolegy, například Horacem Wellsem. Ten používal rajský plyn (oxid dusný), ale ne příliš úspěšně. Jeden člověk byl rajským plynem dokonce přímo na operačním stole udušen. Do Evropy se éterová narkóza dostala ještě v prosinci roku 1846. A o dva měsíce později byla poprvé použita i v Čechách, konkrétně v nemocnici Milosrdných bratří v Praze.    (Zdroj: 21@století)


Vědci našli gen, který když zmutuje, změní pohlaví holčičky na kluka. Na jednu stranu to je ohromný poznatek, ale zároveň to způsobilo komplikace v chápání toho, co pohlaví vlastně je. Přestalo totiž platit, že „žena je, když jí něco chybí“. Ve skutečnosti je vznik pohlaví výsledkem jakéhosi souboje genů. Pohlaví přestává být prostou záležitost jednoho genu, který buďto je, nebo není.     (Zdroj: OSEL.cz)


Zelená barva je v polárních zářích nejčastější a je způsobena spektrální čárou atomárního kyslíku o vlnové délce 557,7 nm. Světlo této vlnové délky vzniká přeskokem valenčního elektronu kyslíku z druhé na první energetickou hladinu. Tato zelená záře se nachází ve výšce asi 90–150 km nad zemským povrchem. Níže je plyn příliš hustý a atomy excitované vysokoenergetickými částicemi slunečního větru (nejčastěji elektrony) by nezářily, neboť by s vysokou pravděpodobností ztratily energii srážkou s jiným atomem dříve, než by ji stačily vyzářit. Střední doba, po kterou zůstává atom kyslíku v excitovaném stavu, je v tomto případě asi 0,7 sekundy. Po dobu excitace se nesmí srazit s jiným atomem či molekulou. (Lidské oko má maximum své citlivosti na 555 nm, tedy téměř přesně ve zmíněné spektrální čáře.)      (Více najdete na stránkách časopisu Vesmír)


Konečně zase jedna dobrá zpráva ...

Městský soud v Praze vydal usnesení o odkladném účinku, kterým pozastavil právní platnost rozhodnutí Českého báňského úřadu. Fakticky tak zakázal zavážení jezera u obce Čečelice na Mělnicku až do doby, než skončí soudní spor. O osud jezera se s báňským úřadem soudí obec, které pomáhá Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika. Městský soud svým rozhodnutím vyhověl obci, která požadovala vydání usnesení o odkladném účinku, aby tak jezero ochránila před devastací. Soudní spor totiž může trvat i několik let a pokračující navážení odpadu by mohlo jezero nenávratně poškodit.

„Přiznání odkladného účinku považujeme za úspěch, byť ještě zdaleka není vyhráno,“ komentoval čerstvé rozhodnutí soudu starosta Čečelic Josef Zeman. „Všichni víme, jak dlouho se v České republice mohou vléci soudní procesy. Báli jsme se toho, že než soud náš případ rozhodne, jezero může být už dávno zasypáno. I kdybychom pak třeba soud vyhráli, zničenou přírodu by nám to už nevrátilo,“ doplnil Zeman.      (Zdroj: EnviWeb)


Výzkumníci nevládních organizací zapojených do kampaně „Zbraně pod kontrolu“ zjistili, že protivládní rebelové ve východní části Konžské demokratické republiky (KDR) používají munici vyrobenou v Řecku, Číně, Rusku a v USA. Na KDR je přitom uvaleno zbrojní embargo OSN.

Podle všeho je to poprvé, kdy je možné dokázat, že rebelové v této zemi mají k dispozici munici americké a řecké výroby. Dlouholetý konflikt je tedy živen zbraněmi, které přicházejí z různých koutů světa. Výzkum také ukázal, že bojovníci používají lehké a ruční zbraně vyrobené v Rusku, Číně, Srbsku a v Jihoafrické republice.     (Zdroj: Amnesty International)

Jak je vidět ... peníze nesmrdí ... i když jsou nasáklé krví - ale to není nic nového pod Sluncem


První zřejmou mimokřesťanskou zmínku o Ježíši jako o skutečném člověku nedávné minulosti učinil římský historik Tacitus kolem roku 115 našeho letopočtu, on ale jednoduše mohl opakovat to, co o historickém Ježíši tvrdila nová křesťanská víra, která rozkvétala v Římě za jeho dní. Několik dřívějších pohanských autorů v tomto ohledu nápadně mlčí. Židovské Starožitnosti od židovského historika Josefa, uveřejněné kolem roku 90, obsahují dvě proslulé zmínky o Ježíšovi, ty však nejsou průkazné. První pasáž, tak jak je, je všeobecně pokládána za pozdější křesťanskou vsuvku; pokusy podat důkaz původní autenticity zde neuspěly. Druhá pasáž nese také stopy pozdějších křesťanských korekcí. Odkazy na Ježíše v židovském Talmudu jsou pokroucené a dostaly se sem z tradic, které byly zaznamenány až ve třetím století a později.

Ukázka z článku Hádanka zvaná Ježíš ze stránek Tajomstvá našej planéty


Věda: Nikdy mne nikdo nedonutí v Boha věřiti.

Víra: Nemáš také právo věřiti, přece jsi mi však nedokázala, že Bůh není.

Věda: Abych to mohla dokázati, musím nejdříve věděti, co Bůh je. Víra: To nikdy věděti nebudeš. Kdybys to věděla, mohla bys mne poučiti; a kdybych to já věděla, nepotřebovala bych věřiti.

Věda: Ty věříš tedy, aniž bys věděla, v co věříš?

Víra: Nehádejme se o slova! Ty neznáš, v co věřím a já v to věřím proto, poněvadž ty to nevíš. Činíš si nárok na nekonečnost? Nejsi v každém okamžiku tísněna mysteriem? Mysterium bylo by pro tebe nekonečné neznámo, jež hranice tvého poznání snižuje v nicotu, kdybych je nezjasnila svojí žhoucí touhou a kdybych nezvolala, když tvrdíš, že nic nevím: Počínám věřiti.

Zajímavý dialog ... ne? Chcete si ho přečíst celý? Proč ne !


17.10. 2006   Dnes je Mezinárodní den za vymýcení bídy - jinde se označuje jako Mezinárodní den za vymýcení a odstranění chudoby - vyhlásilo ho VS OSN v roce 1992.    Jak si ale takový boj představují v praxi? Rozdají snad bohatí svůj majetek chudým? Co říkáte, Juro Jánošíku, Karle Marxi, Bedřichu ... vám se to tam shora (zdola?) směje ... Nebo budou snad ti, co mají příjem nižší, než je životní minimum, na státní útraty utraceni?

Jak se zdá, tak dnešní den by mohl být významný pro USA - měl by být dovršen velmi kulatý počet obyvatel - 300 000 000.


Konzumaci ryb, zvláště těch z konzerv, dávají vědci do souvislosti s předčasnými porody.

Ryba a rak, činí dobrý zrak. To věděli naši předci už dávno. Dost dlouho se také ví, že konzumace ryb snižuje riziko srdečních onemocnění. Pojídání ryb snižuje srážlivost krve, omezuje množství triglyceridů (krevních tuků doprovázejících cholesterol). Snižuje krevní tlak. Chrání před poruchami srdečního rytmu. Působí proti zánětům cév, kloubů, střev a kožním onemocněním (lupus a psoriáza - lupénka)... Za tyto blahodárné vlastnosti vděčí ryby vysokému obsahu omega-3 kyselin.

Konzumovat ryby více jak dvakrát týdně vědci nedoporučují. Totéž zřejmě bude platit o vnitřnostech jako jsou ledviny a játra.

Méně se už ví o tom, že mastné kyseliny obsažené v rybách se chovají tak trochu i jako drogy. Dokážou nám totiž vylepšit náladu a zmírnit impulsivní chování (viz článek Omega 3 kyseliny). Nyní vědci přichází se zcela novým poznatkem, který ryby staví do jiného světla. U těhotných žen mohou navodit předčasný porod.       (Zdroj: OSEL.cz)

No ještě že nejsem v jiném stavu ... měl bych na Vánoce trauma z kapra....


V USA se vyskytly čtyři případy otravy botulotoxinem z karotkové šťávy, která nebyla skladována v chladničce. Americký úřad FDA varuje před nesprávným zacházením s určitými karotkovými šťávami (Bolthouse Farms Carrot Juice v plastových lahvích objemu 450 ml, s datem trvanlivosti 11. listopadu 2006), u nichž se předpokládá, že způsobily ve čtyřech případech botulismus. Testy ukázaly, že toxin nebyl přítomen ve výrobku při jeho nákupu, ale vznikl v průběhu nechladírenského skladování šťávy u spotřebitelů. Přestože se jedná o pasterovaný výrobek, je nutné jej skladovat v chladničce (pod 4 ºC), aby se případně přítomné spory C. botulinum nemohly pomnožovat. Botulismus je zřídka se vyskytující onemocnění (v USA 24 případů ročně), avšak velmi vážné. Jedná se o nervový jed ...     (Zdroj: Agronavigátor)

Trochu překvapující ... člověk si představuje spíš nafouklou masovou konzervu ... Ale proč varují před konkrétní šťávou, když jed vznikne až u spotřebitele? To by pak muselo vznikat z každé šťávy bez ohledu na zdroj. á jsem párkrát podlehl a koupil si nepasterovanou mrkvovou šťávu ... moc dobrá .... ale do druhého dne z ní byl burčák i v ledničce ...


... Už vícekrát jsem četl nebo slyšel přímo od lékařů, jak zdokonalení medicíny oslabuje přírodní výběr či vytváří závislost, která se jednou může stát osudnou. Občas myslím i na to, jak stále dražší prodlužování životů už skoro porušuje odvěkou rovnost lidí tváří v tvář stárnutí a smrti. Jak kdysi napsal Norbert Wiener, největší triumf pokroku medicíny spočívající v odsunutí smrti jedince do nedohledna by byl patrně nejhorší katastrofou pro lidstvo.

A není to jediný důvod, proč dnes vyhlídky pokroku vyvolávají spíše tíseň než nadšení. Zdá se, že jak obecné vědomí, tak umění, alespoň v technicky vyspělých zemích, tuto tíseň odráží. ...

Z recenze knihy: Franz M. Wuketits - Přírodní katastrofa jménem člověk. Vývoj bez pokroku. Granit, Praha 2006.     (Zdroj: EnviWeb)


Dlouhodobé sledování 5500 mladých lidí i jejich rodičů prokázalo, že ti, kdo vynechávají snídaně, mají sklon častěji sahat k různým nezdravým svačinám, ale také k alkoholu a cigaretám. Dosahují nižšího vzdělání a v produktivním věku si hůře shánějí práci. Rozhodující je v tomto směru příklad rodičů. Děti rodičů, kteří nesnídají, mají tendenci tendenci tento zlozvyk napodobovat a rovněž žít nezdravě, tvrdí vedoucí výzkumného týmu Anna Keski-Rahkonenová. "Je zřejmé, že jedinci, kteří vynechávají snídani, se všeobecně méně starají o své zdraví," řekla Anna Rahkonenová. "Děti, které snídají, mají více energie, a tím se vylepšuje schopnost jejich koncentrace při školní výuce," vysvětlila Rahkonenová fakt, proč snídající děti to dotáhnou v životě dál.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Neil Gershenfeld tvrdí, že se nacházíme na prahu 3. digitální revoluce, kdy hmota (věc) a informace (její popis) splývají a věci již nutně nemusejí být dominantní ve své fyzické podstatě. Tento muž nastartoval revoluci ve výrobní laboratoři nazývané Fab Lab v MIT (Massachusetts Institute of Technology), kde působí jako ředitel Střediska pro bity a atomy (Center for Bits and Atoms - CBA). Ve Fab Lab studenti navrhují a vyrábějí vlastní produkty za pomoci nízkonákladové výroby, elektronických nástrojů poháněných open source softwarem a programů, které napsali výzkumní pracovníci MIT. Další "fab laby" založené na těchto principech vyrůstají po celém světě, zejména v méně rozvinutých zemích. Gershenfeld nedávno Computerworldu vysvětlil poslání CBA.

Co si máme představit pod konstatováním, že jsme na prahu 3. digitální revoluce?

Z historického hlediska proběhly dvě velmi odlišné a důležité etapy: komunikační a výpočetní. Nyní je řeč o výrobě, která se stále nachází na analogové straně. Ukázka opravdového umění je obsažena přímo v lidském těle, v ribozomech. V podstatě se jedná o molekulární počítač, na němž je spuštěn program. Nástroj neřídí sám jím je. A výstup neuspořádává bity, uspořádává atomy. Všechny vlastnosti jsou shodné s definicí Clauda Shannona a Johna von Neumanna pro komunikace a výpočty. Jednou z "velkých výzev" stojících před CBA je "to vytvořit z bitů". Co to znamená? Výzkum, kterým se zabýváme, zkoumá to, jak přecházet z bitů na atomy a z atomů na bity. Jak s pomocí popisu stvořit věc a kterak dojít od věci k popisu? To, co odpovězením otázky dostanete, jsou základy postupu, jak to přesně udělat.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Společnost Siemens vyvinula kompletní autoimunitní systém, který počítačům umožní rozpoznat vlastní problémy a okamžitě je opravit. Systém by měl být poprvé v praxi použit již koncem tohoto roku. Skládá se ze čtyř částí. První z nich, Corporate Error Analysis, poskytuje ucelený přehled o bezpečnosti IT systému. Systém Remote Service pak hlásí dosud neznámé chyby do příslušného zpracovatelského střediska. Třetí část systému, Advanced Patch Management má na starost rychlou implementaci aktualizací. A konečně poslední část, která nese název Sevice Engine, opravuje poškozený počítač. Celý produkt funguje na principu pravděpodobnosti opakování. Vždy existuje reálná šance, že daná porucha či škoda napáchaná virem se již někde stala. Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto programem hackeři vypořádají.      (Zdroj: 21@století)


Rozloha chráněných ploch v amazonských deštných pralesích se v posledních třech letech téměř zdvojnásobila. Uvedli to dnes představitelé brazilské vlády. Organizace na ochranu životního prostředí nicméně namítají, že vláda sice řadu oblastí prohlásila za rezervace, ale nedělá nic pro to, aby těžaři, farmáři a chovatelé dobytka její nařízení dodržovali.

Zatímco v roce 2003 bylo chráněno 30 milionů hektarů lesů, nyní je to 58 milionů hektarů a do konce roku by mělo přibýt dalších 15 milionů, řekl agentuře AP ředitel brazilské lesnické služby. Brazílie podle něj utratila za boj proti odlesňování 93 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun).      (Zdroj: EkoList)


Stav jednotlivých složek životního prostředí ČR a vlivů na něj působících popsaný formou SWOT analýzy, na kterou navazují kapitoly zabývající se jednotlivými ukazateli stavu životního prostředí v delších časových řadách, ze kterých jsou patrné trendy a je z nich také možno usuzovat budoucí vývoj - to uvádí Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005, kterou si můžete stáhnout ve formátu PDF.


16.10. 2006   Tak dneska se dobře protáhněte - podle kalendářů je Světový den páteře ... A dejte si k tomu něco dobrého, protože podle dalších zdrojů je také Světový den potravin (Světový den výživy) - slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981.

Šestnáctého října 1946 (tedy právě před šedesáti lety) bylo oběšeno deset válečných zločinců odsouzených v průběhu Norimberského procesu za zločiny spáchané během 2. světové války.

A teď něco mnohem příjemnějšího - tohoto dne roku 1978 se krakovský arcibiskup Karol Józef Wojtyła stal v pořadí již 264. papežem. Zvolil si jméno Jan Pavel II..


Tak mi včera TV Prima zhnusila Pána prstenů. Velice dobře znám knižní předlohu a bál jsem se, aby filmy nekolidovaly s obrazem, který jsem si nad knížkami udělal. K mému údivu se tak nestalo a filmaři se drželi předlohy až nečekaně věrně ... mohu-li to jako laik posoudit. Třetí díl jsem dosud neviděl - a proto se o to víc těšil. Ovšem to, co předvedla TV Prima s reklamami, to mi televizi zhnusilo na pěkných pár měsíců dopředu. Myslím, že těch šest nebo sedm bloků reklam dalo časově dohromady víc než čtvrtina filmu; každopádně se v mém případě podařilo dosáhnout opaku a výrobky a pořady v reklamách propagované od této chvíle přímo nesnáším a budu bojkotovat.


Od chvíle, kdy automobil zabil před 110 lety prvního člověka, má už na svém kontě 25 milionů obětí. Je to totéž jako populace Česka, Slovenska a Maďarska dohromady. Každý rok nyní na silnicích zahyne 1 200 000 lidí, kolem roku 2020 to má být ještě o milion víc. V té době už bude automobil třetím nejvýkonnějším zabijákem lidstva.     (Zdroj: TechNet)

Stejně je to na tom světě divný ... když se nad tím zamyslíte... Auta a cigarety patří k největším zabijákům lidí ... a přesto se neudělá nic k zastavení jejich řádění. Proč asi?

Ještě temnější budoucnost však vykreslil Ústav pro životní prostředí a prognostiku v německém Heidelbergu: až se bude psát rok 2030, budou na silnicích umírat skoro tři miliony lidí ročně a auta se stanou největším zabijákem lidstva.

Ony se problémy pořád zviditelňují na dálnicích ... ale co ty malé silnice okresního formátu, kterých je nesrovnatelně více? Byly projektovány ještě na to, aby se na nich mohly potkat dvě dvojspřeží volů, zvolna táhnoucích žebřiňáky ... Jenže dneska tam potkáte voly jiného ražení ... na smetištích v Německu a Rakousky vyhrabávají vraky se značkou BMW, Audi či Porsche, zednickou štětkou je napatlají černou barvou - a potom si na okreskách zkoušejí to, co včera s vyvalenýma očima shlédli v nějakém tom "akčním filmu". No a dokud TIHLE volové nevyhynou, budeme na silnicích umírat všichni.

Ale co s tím provedeme, když je policie, jak je vidno, naprosto bezradná?

Další legendě je odzvoněno?

BMI (Body Mass Index) je hodnota vypočtená podle vzorce: váha v kg dělená výškou v metrech na druhou. Normální váhu přitom určují hodnoty BMI mezi 18,5 a 25. Osoby, jejichž BMI má hodnotu pod 19, trpí pravděpodobně podvýživou. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadváhu, nad 30 pak na obezitu. ...

...V poslední době se ovšem začalo houfně diskutovat o tom, zda je BMI skutečně spolehlivým ukazatelem nadváhy, obezity a potažmo i zdraví. Podnětem byly čerstvé studie, publikované v prestižních odborných časopisech. Jejich výsledky ukázaly, že pacienti s nižší tělesnou hmotností podléhají v porovnání s těmi, kteří mají podle současných kritérií nadváhu, častěji chorobám dýchacího systému. Zároveň bylo zjištěno, že v případě osob s nadváhou je průběh onemocnění lehčí. Protože při určování kritérií pro tělesnou hmotnost vycházeli autoři zmíněných studií z hodnoty body mass indexu (BMI), objevila se informace, že BMI je „odzvoněno“.      (Zdroj: Fórum zdravé výživy)

Lidi ... ale čemu vlastně můžeme dneska vůbec věřit? Každou chvíli čtete "rozbory", jak to či ono je zdravé - škodlivé - zdravé - škodlivé ....atd až do totálního zblbnutí. Naskýtá se ona známá otázka Qui Bono - komu ku prospěchu? Stačí, aby si řetězce Fast Food objednaly "vědecké důkazy", že nadváha je zdravá ... a rázem budeme všude číst, že bát "IN" je mít 110 kg živé váhy ... raději více ... proto jezte naše xyzburgery a křupavá křidýlka (kruci, co mají pořád s tou křupavostí - to aby okecali, že tam mají písek nebo co?) ... Co si s tím počneme, když onen "zdravý selský rozum" je nám účinně vymýván působením televizních seriálů, akčních filmů, reklam ...politických kampaní a skandálů VIP tvorů ... bleble ... ble ... atd....


Současný nárůst dětí s nadváhou je kromě kalorické stravy připisován i nedostatku pohybu. Děti namísto fotbalu hrají počítačové hry, místo výletům za přírodou se věnují sledování filmů. Každý kousek se svezou buď autem, nebo hromadnou dopravou. Britové tedy připravili studii, ve které 500 předškolním cvalíkům na desítky denně naordinovali pohybové aktivity. Po roce přišlo na řadu porovnávání tělesných hmotností a rozměrů s běžnými vrstevníky a údaji o hmotnostech stejně starých dětí z dřívějších let. Statistika odhalila, že cvičení nepomohlo ani trošku. Děti svou hmotností odpovídaly běžným vrstevníkům bez pohybu a převyšovaly starší generace. Nejen Britové tak budou muset hledat řešení jinde – v přístupu k dětské stravě. Mladí Angličani jsou v tomto velmi podobní Američanům, hamburger považují za každodenní stravu, hranolky za zeleninu a sladké pečivo za oběd. Na základě uvedené studie proto padl návrh ministerstvu školství na zavedení povinného předmětu „domácí ekonomiky“, kde by se studenti učili vařit a kupovat hodnotné potraviny. Chtělo by se něco namítnou o objevení Ameriky, ale buďme rádi, že selský rozum potvrzují vědecké výzkumy – dodá mu to na vážnosti.     (Zdroj: 21@století)


Doslova před očima vzniká ze staré rozbité silnice nová. Za hodinu je to až 150 metrů, za den pak jeden a půl kilometru nové vozovky. Na stavbu se přitom nedováží nový asfalt, dopravní uzavírky se zkracují na minimum, náklady klesají, životní prostředí netrpí. To vše díky unikátní technologii recyklace asfaltu za studena na místě, kterou v ČR zavádí společnost Skanska DS.      (Zdroj: EnviWeb)


.... Navrhuje se menší přísnost z hlediska povinné velikosti balení především u lihovin a vín a také u mléka, másla a cukru. Pokud to bude schváleno Evropským parlamentem, mléko, máslo a cukr by mělo být možné prodávat v jakékoli velikosti balení. Je to výsledek diskuse zástupců členských států EU, přičemž však taková změna nepřichází v úvahu před r. 2011.      (Zdroj: Agronavigátor)

Ach jo ... jen aby se z těch předpisů a směrnic někdo nepo ... Proč taková změna nepřichází v úvahu dřív než za pět (!!!) let? To nedokáže někdo na počítači nadatlovat pár řádek a pak je někam připíchnout? No chápeš to, Šebestová...? Pamatujete ještě doby, kdy se v krámech prodávalo nalejvaný mlíko do bandasek? Ale to bylo mlíko ... a ne ta mastná, na bílo obarvená voda, co se prodává dneska ...


Začátkem října oslavuje patnácté narozeniny Calla - sdružení pro záchranu prostředí. K tomuto jubileu bylo vydáno zvláštní číslo časopisu Ďáblík, které si můžete stáhnout ve formátu PDF.


Při studiu chování narozených savců se ukázalo, že mateřské mléko obsahuje feromony, které působí jako chemické prostředky urychlující učení. Matkou vylučované látky mláďatům napomáhají zapamatovat si význam jednotlivých vůní a pomáhají jim orientovat se v prostředí.

Říjnové číslo časopisu Current biology uveřejňuje článek francouzských vědců, který mění naše představy o funkci mateřského mléka. Zatím jsme se na něj dívali jako na zdroj výživy a ochranných látek. Výzkum mu ale přisoudil ještě jednu roli. Souvisí to s obsahem feromonů, které mateřské mléko obsahuje a s jejichž pomocí se mláďata učí orientaci. Tato funkce nastupuje prakticky hned v prvních dnech života savčího mláděte a rozhoduje o jejich přežití.      (Zdroj: OSEL.cz)

No a už to víte? Při nedávné soutěži nápojů suverénně vyhrálo mateřské mléko ... pro své nadmíru sympatické balení .... :-)))


Konec front u pokladen v samoobsluhách se blíží. Zboží označené speciálními čipy se samo nahlásí počítači, který vám po opuštění obchodu jeho cenu odečte z účtu. To a ještě mnoho dalšího umí technologie zvaná RFID (radiofrekvenční identifikace). Podle některých kritiků ale umožňuje i špehování lidí, o jakém se nesnilo ani Orwellovu Velkému bratrovi.

Je to dvojsečné. "Radiofrekvenční identifikace pomáhá firmám i státním službám snižovat náklady, současně ale vede k obavám ze zneužití," tvrdí Günther Karjoth z Výzkumné laboratoře IBM v Curychu. Jeho pracoviště se zabývá vývojem metod umožňujících zákazníkům bránit se před špehováním prostřednictvím RFID čipů na spotřebním zboží.

"Úspěch podnikání je založen na důvěře," říká k tomu Harriet Pearsonová z vedení IBM. "Věříme, že když se soustředíme na ochranu soukromí, pomůžeme tím dalšímu rozvoji RFID technologií."      (Zdroj: Brány vnímání podle HN)

Důvěra ... ono se to řekne ... to může být nějaký čas - ale pak někdo z pozice moci zavelí ... až se celý systém vžije a masově zavede .... a budeme pozdě brečet. Ono si také málokdo uvědomuje, co se skrývá za pozlátkem debilních telefonů ... že se komunikace nahrává a několik let archivuje ... ve jménu boje proti terorismu ... dobrá, dnes, snad ... ale co až se najednou odněkud vynoří opravdový Velký Bratr - a bude nás mít jako na dlani? S našimi myšlenkami, slovy, city i nářky? Cokoliv se dá vyložit jakkoliv ... a pamatujme na ono okřídlené rčení ... cokoliv řeknete, může být použito proti vám !!!


13.10. 2006   Pátek třináctého .... děs a hrůza !!! :-)))  Ale proč? Někteří historici se třeba kloní k názoru, že pověru o čísle třináct vyvolal pátek 13. října 1307, kdy byli na příkaz Filipa Sličného hromadně zatčeni templářští rytíři . Je to 699 let ... to je zajímavý číslo - co na to asi numerologové?

Napadlo vás také někdy, že kalendářní rok se sice skládá ze dvanácti měsíců, ale ten skutečný Měsíc může za rok Zemi oběhnout třináctkrát?

No a ze třináctky jistě má radost i Jára Cimrman s jeho nesmrtelným výrokem "Budoucnost patří aluminiu!" - protože aluminium neboli hliník (s malým "h" - pozor na to - Hliník s velkým "H" se odstěhoval do Humpolce!) má atomové číslo 13 ...

Neslavnému datu jsou poplatné i titulky na zpravodajských serverech - obvyklá směs výtažků z politických žump, informací o mordech, vraždách a korupci okořeněná nějakým tím VIP skandálkem ... ale něco přece jen "pozitivního" se tu najde (to jsme dopadli ...): Obří dýni vážící přes 751 kilogramů se podařilo vypěstovat farmáři z Rhode Island v Nové Anglii. Rekordní dýně bude zapsána do Guinnessovy knihy rekordů, neboť dosud nejtěžší dýně vážila 735 kilogramů.

O den později, v sobotu 14.10. je Mezinárodní den normalizace (World Standards Day), vyhlášený na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946. V neděli 15.10. je Den bílé hole - původně byl vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích; téhož dne je také Světový den venkovských žen.


Zainteresované kruhy jsou silně znepokojeni informacemi, které podává ruská zpravodajská služba v souvislosti s výzkumem ruského matematika Nikolaje Fedorovského týkající přibližování se “Velké komety” k naší planetě s tím, že existuje poměrně velká pravděpodobnost, že se s naší planetou střetne ke konci měsíce října letošního roku. K nárazu by mělo dojít v jižních polárních oblastech. Dr. Fedorovský je jedním ze zakládajících ředitelů tajemných “Paradigm Hedge Founds”, které chrání investiční fondy “Světové Organizace” pomocí speciálně vyvinutého počítačového programu na jehož vývoji se podílel i kolega matematik a vědec Dr. Taťána Korjaginová. Výe jmenovaní vědci dokázali dopředu realizovat prediktivní upozornění týkající se 11. září 2001 v souvislosti s útokem na WTC a tak umožnili Rusku chránit jejich investice. Ve své zprávě ohledně proklamované komety Dr. Fedorovský sděluje, e se jedná o část čehosi co se nazývá “Kreutz Sungrazers”. Další podrobnosti o tomto případu nalezne čtenář v reportáži na stránkách Matrix-2001.cz


Více než třetina území ČR měla loni zhoršenou kvalitu ovzduší. O rok dříve to přitom byla jen dvě procenta území. Hlavním zdrojem znečistění byla doprava a zdroje energií v domácnostech, které bývají často zastaralé. Vyplývá to ze zprávy o životním prostředí v ČR v roce 2005.

Zprávu vypracovala Česká agentura životního prostředí CENIA. Na materiálu se podílely instituce, výzkumné ústavy a ministerstva. Podle dokumentu bylo loni proti roku 2004 do ovzduší vypuštěno o tři procenta tuhých látek více. Znečistění částicemi prachu překračovalo stanovené limity, takže Česko neplnilo své závazky vůči EU. Obyvatele ČR trápil i přízemní ozon. "V roce 2005 bylo koncentracím přízemního ozonu, které překročily cílové imisní limity pro ochranu zdraví, vystaveno 84 procent populace," uvádí zpráva.      (Zdroj: EkoList)

Řekl bych ... a divíte se? Když komíny rodinných domků chrlí oblaka čoudu, zatímco ve sklepě se tiše práší na moderní ekologicky spalující plynové kotle - neboť nemáme na předražený plyn... Když se po silnicích řítí tisíce kamiónů, zatímco ekologičtější železniční trati zarůstají bejlím? Atd ...


.... Za skleněným krytem kolem rakety se na nás šklebí figuríny techniků ve skafandrech. Nad hlavou pak kolem obrovské rakety prosvítá dolů do útrob sila polední slunce. Kdyby byl rozkaz prezidenta býval přišel, rakety měly být odstartovány do 60 vteřin. Přes oceán by letěly osm minut.

V řídicím centru si můžu zalistovat spisy v červených deskách s nápisem Přísně tajné. Jsou tu vystaveny obleky a nejrůznější přístroje, které byly posbírány z osmnácti arizonských jaderných základen kolem Tucsonu. Jsou tu také ony dva osudné klíčky, kterými se nikdy neotočilo. A kdyby… nebylo by už cesty zpátky. Ani Sověti totiž nedokázali své střely zastavit..... (ukázka z TechNet.cz)

Tohle snad doopravdy stojí za to si přečíst ... z článku jde mráz po zádech ještě teď ... spíš zimnice. A představy, co se kde skrývá v podzemí asi dnes, když tohle bylo odtajněno a zpřístupněno veřejnosti.


Pokud nezačne Evropská unie schvalovat a dotovat projekty řešící problematiku čističek odpadních vod, může voda pro domácnosti zdražit o stovky procent. Česko se totiž zavázalo, že do roku 2010 města vybudují vlastní čističky. Bez dotací se však náklady na jejich výstavbu promítnou do vodného a stočného...

"Pokud nyní občan zaplatí zhruba 47 korun za kubík vody, v případě nulových dotací z unie by se cena mohla vyšplhat až na 250 korun," řekl Pavel Válek ze společnosti Mott MacDonald Praha, která má podobné projekty na starosti.      (Zdroj: EkoList podle LN)

No jo ... jako vždycky ... panstvo se nedohodne - ale odserou to zase ti drobní lidičkové, co ho živí ... Opravdu ... za chvíli budeme svítit loučema, topit starejma pneumatikama a teď ještě se porveme i o tu louži na umytí ...


Společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG a Siemens spojily své síly k postavení vysoce výkonné hybridní elektrárny s palivovými články. Cílem tohoto výzkumného projektu je proměnit až 70 % energie z paliva v elektřinu a ověřit možnosti nových technologií výroby elektrické energie.     (Zdroj: EnviWeb)


Mnohé královské značky dnešního čaje, například Earl Gray, byly původně spíše padělky. Konkrétně chuť čaje Earl Gray vzniká nastavením řadou příměsí, například pomerančovníkovými a citroníkovými listy a bergamotem. Přidávaly se listy jiných keřů, kousky větviček čajovníku namísto listů. To působí ještě docela přijatelně, alespoň v porovnání s dalšími pančovacími surovinami: piliny, saze, namletá kůra, ba dokonce i pruská modř. Vrcholem pak byla výroba čaje zcela nepravého, který lístky čajovníku vůbec neobsahoval. Mohly to být sušené a pražené květy bezu, ale kousek od Londýna se takhle vyráběla na první pohled dost děsivá směs javorového listí praženého s ovčím trusem. Cena byla v porovnání se skutečným čajem poloviční...     (Zdroj: ScienceWORLD)


Co představuje komplex pyramidového pole v egyptské Gíze, posledního ze sedmi starověkých divů světa? Tisíce let stará a dosud nezodpovězená záhada konečně vydala co skrývá. A skrývala to skutečně? Vždyť všechno o čem bude dále pojednáno, měli stovky generací přímo po staletí na odiv. Zjištění, která jsou na dalších řádcích, uvedou snad přinejmenším do rozpaků nejen egyptology, hlásající nehorázné bludy o pyramidách jako hrobkách faraonů, jejich údajných stavitelů, třebaže v nich byly nalezeny jen prázdné tzv. sarkofágy a samotné stavby to svou obtížností vylučují, ale i zastánce jiných teorií, podle nichž představuje seskupení těchto pyramid všechno možné, od čerpadla na vodu až po pozemský obraz nebeských konstelací hvězd, které ve skutečném vesmíru nemají pranic společného. Bude jistě zajímavé, jak vysvětlí všichni tito guru, akademickými tituly ověšení i neověšení, že vydávají za skutečnost jenom přání, ať svá nebo svých nadutých chlebodárců a přitom ve světle zde uváděných poznatků jenom parazitují na ostatním lidstvu...... dále čtěte na Matrix-2001.cz


V noci na 12.10. 2006 obdržela řada spotřebitelů do svých e-mailových schránek výzvu k aktivaci nového systému zabezpečení u České spořitelny. Vzhledem k tomu, že jde opět o nový druh tzv. phishingu, zveřejňuje Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) základní pravidla, jak na tyto triky nenaletět.

Především .... Banky e-mailové výzvy k ověření zabezpečení účtu či platební karty nerozesílají.


12.10. 2006   Nejvýznamnější výročí vztahující se k 12. říjnu je bezesporu spojováno s rokem 1492, kdy Kryštof Kolumbus dosáhl pobřeží Ameriky. Od kastilského královského páru - královny Isabely a jejího chotě, aragonského krále Ferdinanda - Kolumbus získal dvě malé karavely (Pinta a Niňa) a jednu větší loď (karaka Santa Maria), která mu sloužila jako zásobovací loď. S těmito třemi loděmi a s posádkou asi 90 mužů se dne 3. srpna 1492 vydal na cestu. Po dlouhé a velice náročné plavbě přistál dne 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno San Salvador. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii. Proto zdejší obyvatele nazval Indios – Indové, odtud Indiáni. Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy. V USA se slaví od roku 1792 Columbus Day, výročí objevení Ameriky.

Toho dne byla roku 1681 v Londýně veřejně zbičována žena pro zločin “zaplétání se do politiky”. Krásný zvyk ... škoda, že se nedodržuje dodnes ... a pro obě pohlaví ... dovedete si představit ten klid a pohodu?


V souvislosti s tím slavným a zkorumpovaným elektronickým mýtem se objevují na silnicích značky vnášející doslova bordel do i bez toho zmatečné dopravy. Když třeba přijíždíte po R10 od Mladé Boleslavi do Prahy, je tu standardní zvěrstvo - pod železničním nadjezdem je najednou značka s osmdesátkou bez postupného snižování z plných 130, jak by člověk čekal. Pak je za pár metrů křižovatka, kde ta osmdesátka zas není - takže tu předchozí zruší ... na další zas je ... no bordel na kolečkách. Teď se to vylepšilo ještě tím, že se tam objevily doslova trsy značek, přikazující vám během několika desítek metrů jet stovkou od 06-20 hod (přestože je tam všude standardně 80), hned na to osmdesátka od 06-20 hod a kosíček dál znovu osmdesátka, tentokrát bez omezení. Následuje značka rušící omezení - ale čeho vlastně? Tak s takovýmhle značením jděte TAM ... ale pospěšte si, než bude nával !!!


Drtivá většina členů parlamentního výboru pro životní prostředí (41:17) v hlasování 10.října 2006 podpořila povinnou náhradu nejškodlivějších chemických látek v případě, že za ně existuje bezpečnější náhrada. Výbor dále podpořil zavedení obecné garance bezpečnosti (Duty of Care) ze strany chemického průmyslu za bezpečnost i těch jeho produktů, na které by se nevztahovala registrace v rámci směrnice REACH. Do třetice europoslanci podpořili právo spotřebitelů na lepší informace o chemických látkách obsažených ve výrobcích denní potřeby.     (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Během vteřiny mi úplně odešla půlka těla. Svaly mě zradily a já se složil na zem, popisuje svůj zážitek s elektrickým šokem po zásahu taserem Richard Tannehill z Los Angeles. Za deset sekund stál zase na nohou. Mohl mluvit o štěstí. Policie proti němu použila takzvanou nesmrtící zbraň (z anglického non-lethal), a nikoli klasickou pistoli, po jejímž zásahu by se zřejmě tak rychle nesebral. Dívka, které dřevěný projektil vypálený při protiválečné demonstraci v Oaklandu zlomil čelist a pohmoždil krk, podobné štěstí neměla; stala se obětí stále rozšířenější „bezpečné střelby“ do davu. Armády a policejní sbory se o zbraně, jež nemají lidské tělo trhat na kusy, nýbrž pouze zneškodnit, zajímají více než kdy dříve. Důvodů je hodně: civilista zastřelený v londýnském metru při nepovedeném honu na teroristu, italský agent zabitý americkou hlídkou u bagdádského letiště, hrozivě narůstající ztráty mezi iráckými civilisty...     (ukázka z článku Palte do davu, teroristy pak vytřídíme ze stránek Brány vnímání)


Je vesmír konečný? Má nějaký tvar? Tyto otázky znepokojují lidstvo od nepaměti. Italští astrofyzikové jsou přesvědčeni o tom, že vesmír má eliptický tvar. Podobá se tak pilulce. Tento tvar je údajně způsoben magnetickým polem, které se táhne skrze celý kosmos. Toto magnetické pole má mít na svědomí i deformace času. Údaje, ze kterých je tato teorie odvozena, jsou získány z amerického satelitu, který má za úkol zkoumat okolní vesmír. Pomocí této družice bylo upřesněno i stáří kosmu, v současnosti se věk vesmíru odhaduje na 13,7 miliardy let. A nejen to, z naměřených dat vědci vypočetli, že první atomy se v kosmu objevily 380 000 let po jeho vzniku.      (Zdroj: 21@století)


Různě upravené vody ... ať již fyzikálně nebo ezotericky ... soupeří o vaši přízeň, kde se dá. Tak třeba na stránkách CelostniMedicina.cz se vám představuje již delší dobu propagovaná PÍ-voda:

Pí-voda je pitná voda upravená průchodem zařízením LIFEENERGY, vhodná pro plný pitný režim člověka i zvířat. Předřazeny jsou mechanické mikrofiltry a chemický filtr. Biologická stabilita vody je zajištěna.

Podstata úpravy spočívá ve změně vlastní frekvence vody. Voda se na jednotlivých úrovních základních stavebních částic hmoty harmonizuje. Pravotočivá a levotočivá složka se vyrovnají. Dochází tak ke změně množství informací vodou přenesených. Čím čistší voda, tím více vnesených informací je odstraněno. V přirozeném prostředí dovede vyprodukovat tutéž vodu matka (rostlinná, zvířecí, lidská) jen pro svůj plod. Zatěžováním přirozené struktury vody informacemi dojde k postupnému zpomalení informačního toku v organismu či rostlinách, a tyto při jisté úrovni zatížení zanikají ve fyzické podobě. Úpravou přibližujeme vodu ke stavu a kvalitě při jejím vzniku.


Walbrzych - Odpadky posbírané v popelnicích vaří pro bezdomovce a osamělé matky s dětmi dobročinná organizace v polském Walbrzychu. Novináři vyfotili ředitelku nadace s jejími dvěma zaměstnanci, jak se prohrabují v kontejnerech a nalezené jídlo nakládají do dodávky. "Není to možná hygienické, ale je to pořád lepší než suchý chléb," bránila se šéfka nadace. "V našem útulku na jídlo čeká pět desítek lidí," dodávala. Výprava za jídlem vedla do dvora hypermarketu. V kontejnerech se tam hromadí vyhozené potraviny s prošlou záruční dobou. Pracovníci útulku probírali nádoby se zkaženou zeleninou, jogurty a vyhozené maso. "Peníze nám stačí sotva na zaplacení elektřiny a plynu. Ty potraviny jsou čisté. Nikomu se z nich ještě neudělalo špatně," hájila se šéfka útulku pro matky a děti bez domova. Co je na tom nejhorší: Stejným způsobem si opatřují potraviny i jiné dobročinné nadace v Polsku.     (Zdroj: EnviWeb)

Co na to říci ... odsoudit takový přístup je moc jednoduché. Někdo tvrdí, že bezdomovci a podobní lidé jsou tvorové štítící se práce, co se raději povalují u popelnic, než by dělali. Někdo si zase myslí, že se do jejich situace může nezaviněně dostat kdokoliv z nás. Pak může být i "nestandardní jídlo" lepší než umřít hlady. Jak z toho ven ... co třeba kdyby se ta smečka politiků lačnící po výhodách a příplatcích všeho druhu konečně části svých požitků vzdala ve prospěch potřebnějších? To by bylo gesto, co by lidé ocenili mnohem spíš, než ten jejich jekot pomluv a chlístání bahna, co nám teď předvádějí.


Dušičky se blíží a s nimi nastane i čas věnců a různých kytic pokládaných na hroby. Ty si nedovedeme představit bez snítek "mahonu", jak říkáme my spotřebitelé. Zahradnící ale vědí, že jde o keř jménem Mahónie cesmínolistá - jak se teď můžete dočíst na stránkách Příroda.cz.

Mahónii cesmínolistou mají rádi zahrádkáři, protože svým hustým vzrůstem a záplavou lesklých listů, na jaře žlutých hroznů květů a od léta do zimy modrými plody, musí potěšit každého. Ze zahrádek ji možná znáte, ale víte například, že plody jsou jedlé a mahónie můžete zplaněnou vidět i uprostřed lesa?


Krev je velmi složitým biochemickým útvarem, vyjadřujícím zvláštnosti organizmu jako celku. Vědci neustále dokazují, jak je biochemie organizmu úzce spojena s chováním, city jako je láska, strach, nenávist... Různé krevní skupiny vyžadují různý způsob života, což je podmíněno skutečnými biochemickými vlastnostmi krve.

Jak se krevní skupiny mohou projevovat v partnerských vztazích, o tom si můžete přečíst v časopise MEDIUM


11.10. 2006   Když tak koukám, co se dneska stalo pamětihodného, tak mě zaujalo nejvíc tohle: 11. října roku roku 1811 začal fungovat první parou poháněný přívoz. Loď Juliana vynálezce Johna Stevensova zahájila provoz na přívozu mezi New Yorkem (stát New York) a  Hobokenem ve státě New Jersey.

No a v roce 1950 byla tohoto dne v USA udělena první licence k barevnému televiznímu vysílání - společnosti CBS.

V roce 1968 odstartovalo Apollo 7 - první pilotovaná mise od zkázy nešťastného Apolla 1 při požáru ještě na startovací rampě. Let zatím nevedl k Měsíci, ale při obletech Země se ověřovaly technické vlastnosti soulodí a jeho řízení pomocí počítačové techniky. Jinak to byl první americký let do vesmíru s tříčlennou posádkou, první pilotovaný let s použitím rakety Saturn 1B a první let americké kosmické lodi, ze kterého se uskutečnil přímý televizní přenos.


Svět od pondělního rána 9. října začíná žít po zbytek roku na "ekologický dluh". Spotřeba přírodních zdrojů převýší schopnost planety nahradit je. Vstup do "červených ekologických čísel" navíc podle ochránců přírody přichází rok od roku dříve, uvedla agentura Reuters.

Organizace New Economics Foundation (NEF) připomněla, že skutečnost, že den ekologického dluhu (Ecological Debt Day) připadá na 9. říjen, znamená, že obnovitelná spotřeba zdrojů vystačí Zemi jako celku jen na tři čtvrtiny roku. "Vede to k vyčerpávání zdrojů," uvedla NEF.      (Zdroj: EkoList)


Od roku 1800, kdy Volta sestavil oficiálně první funkční baterii – Voltův sloup – se svět převrátil naruby. Přes veškerý technologický pokrok jsou ale právě baterie stále v podstatě stejné. Princip baterií je velmi jednoduchý a praktický, ale leží na něm prokletí fyzikálních limitů bránících dalšímu vývoji. Ve stávající podobě už není cesty dál. Je to docela zvláštní pocit, jsme spíš zvyklí podobné překážky prorážet hlavou a pohrdavě odhazovat stranou. Baterky nás ale momentálně srážejí do kolen. Po celém světě se energicky bádá na tom, aby lidstvo mohlo do svých mp3 playerů strkat něco důstojnějšího, něco co vydrží hrát déle a co bude zároveň lehké a levné. Baterky jsou excelentní výzvou naší vynalézavosti, protože už není možné vylepšovat. Musí se najít něco úplně jiného..... Zajímavá technologie tryskových mikroturbín možná v blízké budoucnosti vyřeší technologickou krizi ve vývoji baterek - aneb Budou naše notebooky pohánět mikroturbíny?


Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou dostává 11.10. 2006 na stůl vláda.

Zpráva varuje před tím, že se v lesích sází hlavně nezdravé (???) smrkové porosty, přibývá odpadků, recyklace zůstává velmi nízká a znečištění výfukovými plyny v řadě měst překračuje hygienické limity.

Zpráva varuje před některými vážnými ekologickými problémy, například že české exhalace oxidu uhličitého patří s 12,5 tunami na obyvatele mezi nejvyšší v evropských zemích, množství odpadků se zvyšuje, přičemž drtivá většina končí na skládkách nebo se pálí - recyklace činí pouze asi 13 % ... atd.      (Zdroj: tiskové zprávy hnutí DUHA)


No nazdar ... V pondělí 9. října 2006 proběhlo v Praze veřejné projednávání tzv. Plánu hlavních povodí – strategického dokumentu, který navrhuje závazně definovat lokality pro dvě stovky nových přehrad v České republice. Tento dokument má ještě do konce roku schválit vláda, jeho obsah se pak stane závazným pro veškeré územní plány obcí a krajů.

Megalomanské návrhy, převzaté prakticky beze změny z komunistických plánů 70. let minulého století, nemají ve velké většině případů žádné opodstatnění. V případě schválení ale budou bezprostředně ohrožovat stovky obcí, které se celé nebo zčásti nacházejí na území plánovaných vodních nádrží.      (Zdroj: EnviWeb)


Kromě pravých švédských Nobelových cen se každoročně na Harvardu udělují antinobelovky za výzkumy mírně řečeno rozporuplného významu. Název Ig Nobel odkazuje na fiktivního, nemístě hloupého, bratra Alfréda Nobela, Ignáta, většinou je také spojován s ignoranstvím. Letos se harvardské ceremonie dočkalo hned několik zajímavých kousků. V oblasti lékařství to byla práce s názvem „Ukončení nezvladatelné škytavky za pomoci rektální masáže prstem“. Pro její vznik se staly klíčovými podklady z jisté pohotovosti, na kterou dorazil nešťastník nepřetržitě škytající 72,5 hodiny. Autor studie Francis Fesmire z University of Tennessee se při záchraně pacienta řídil poznatkem, že elektrický impuls do bloudivého nervu vyvolá stahy bránice, proto se snažil stimulací stejného nervu proces také ukončit. Údajně nepomáhalo zadržení dechu, plazení jazyka, ani tlak na oční bulvy, a tak musel přitvrdit. Vzpomněl si, že masáž rekta zpomaluje srdeční tep, mohla by tedy by podobně působit i na bránici. A fungovalo to. Nicméně podle jeho slov je metoda, ačkoli evidentně funguje, zbytečně nepříjemná. „K nesrovnatelně intenzivnější stimulaci bloudivého nervu dochází při orgasmu. Takže od této chvíli budu všem pacientům na léčbu škytavky doporučovat sex,“ viditelně si ze svého ocenění dělá Fesmire větší legraci než samotní organizátoři „soutěže.“     (Zdroj: 21@století)


Vakcína proti běžné sezónní chřipce v lékárnách zatím chybí. Protože se ale běžně začíná vůči chřipce očkovat až začátkem listopadu, je panika zbytečná. Do té doby by vakcín mělo být dost. Jako horký brambor si ale bývalý ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) a současný Tomáš Julínek (ODS) přehazují odpovědnost z prodlevy za vakcíny pro 65 000 pacientů, kterým vakcínu hradí stát ze svého rozpočtu. Jde například o obyvatele domovů důchodců či sociálních ústavů.      (Zdroj: Novinky.cz)

No ... nechci rejpat - ale není tohle právě zase pokus o rozpoutání paniky? Vzpomeňte si na loňský rok a paniku s ptákovou chřipkou ... jak si podvodníci mastili po Internetu kapsu s Tamiflu ...


Rozsévači beznaděje, tak by se dali nazvat mnozí lidé kolem nás a někdy i my sami se tak chováme. Potkáváme je v obchodech, v čekárnách, na ulicích i všude jinde při náhlých rozhovorech, ale také při plánovaných schůzkách, návštěvách apod. Často se tváří jakoby nic, jakoby to co říkají by měla být samozřejmost, nevyhnutelnost – jejich zkušenost (asi jediná), ale páchají tak mnohem větší zlo než si o sobě myslí a než tuší všichni jejich naslouchači! Při svých rozhovorech mluví o špatnostech současného světa i celkového stavu všech věcí o možných katastrofách, které snad lidstvo zastaví a vzpamatuje s důrazem na beznadějnou situaci. Tváří se, že všemu rozumí a všechno je jim naprosto jasné. Snad by si v duchu přáli i něco jiného, lepšího, ale jejich rozum a strach jim to nedovoluje. Čerpají však pouze ze svých malých zkušeností, možná i nesplněných snů a přání.      (Zdroj: Stromy a život)


10.10. 2006   Všichni jste blázni, jenom já jsem letadlo .... hurá! Dnes je Světový den duševního zdraví, který byl vyhlášen Světovou federací duševního zdraví .... A také Světový den zraku, abychom na ten blázinec dobře viděli ...

Výročí potupné pro nás a neslavné pro jisté zainteresované země ... roku 1939 byla podepsána Mnichovská dohoda, na jejímž základě byly odstoupeny Sudety Německu.


Včera, tedy 9.října, přiletěl na návštěvu České republiky duchovní vůdce Tibetu - v exilu - jeho svatost dalajlama. Poprvé byl u nás na návštěvě v roce 1990, pak ještě v letech 1997, 2000, 2002 a 2003. Tentokrát dalajlama přijal pozvání přednášet na konferenci Forum 2000, kterou spoluzakládal nás exprezident Václav Havel, dalajlamův blízký přítel. Přednáška by se měla uskutečnit zítra v basketbalové hale Sparty Praha.


Jako velký obdivovatel Carlose Castanedy a jeho díla vás prostě nemohu neupozornit na článek Ken Orlí Pero a dědictví Carlose Castanedy na Matrix-2001.cz:

Pokud u nás Carlos Castaneda získal svými knihami vedle nadšených obdivovatelů i zaryté odpůrce, Ken Eagle Feather to bude mít ještě mnohem horší. Na stranu jeho odpůrců se totiž přidá i mnoho z těch, kteří tvoří nerozbornou falangu Castanedových přívrženců. Aniž by byl jeho žákem či souputníkem, navazuje ve své knize na nauku dona Carlose, používá jeho termíny a dokonce si osobuje přímý kontakt s donem Juanem opřený o těžko dokazatelná setkání v této i jiné skutečnosti. Když jsem se s jeho knihou Putování se Sílou setkal poprvé, byl jsem na rozpacích. Jedná se o legitimní navázání na Castanedovu nauku, pokus o identifikaci s obdivovaným autorem nebo dokonce o mrzkou snahu přiživit se na finančně nečekaně úspěšné řadě knih o indiánském šamanu donu Juanovi? Začal jsem se knihou probírat a pozvolna se seznamovat s životními příběhy a postoji člověka, který vyměnil kariéru námořního pěšáka za klopotné putování po cestě poznání sebe sama. Jeho vyprávění připomíná spíše deníkové poznámky než literární dílo, občas se opakuje, ale nese nezaměnitelný punc upřímnosti. Po přečtení první kapitoly jsem o autorových záměrech přestal zcela pochybovat a začal jsem se zabývat pouze sděleními a návody, které jsou v knize obsaženy. Nakonec jsem musel připustit, že jsem nalezl mnohem více, než jsem původně očekával.


Udělejte si výlet. Přijeďte se v sobotu 14. října od 9 do 16 hodin podívat k některé z českých moderních větrných elektráren. Budete se moci přesvědčit, jak větrníky působí v krajině, a zblízka si prohlédnout tyto technologie, které vyrábí elektřinu bez exhalací a radioaktivního odpadu.

Den otevřených dveří proběhne u devíti větrných elektráren a farem: Pavlov u Jihlavy, Břežany u Znojma, Jindřichovice pod Smrkem na Liberecku, Protivanov a Drahany (okres Prostějov), Hraničné Petrovice na Olomoucku, Nová Ves v Horách u Litvínova, Petrovice-Tisá u Ústí nad Labem a Žipotín (okres Svitavy). Podrobné informace o jednotlivých projektech a instrukce, jak se na místo dostanete, najdete na stránkách Hnutí DUHA


Jablko nepadá daleko od stromu .... Ve dvanácti letech byl u toho, když jeho otec ve Stockholmu přebíral Nobelovu cenu za objevy týkající se syntézy deoxyribonukleové a ribonukleové kyseliny. V šedesáti si pojede pro svou vlastní „nobelovku“. Americký strukturní biolog Roger Kornberg ze Stanford University dostal letošní Nobelovu cenu za chemii za zásadní příspěvek k poznání molekulárních základů transkripce u eukaryotních organismů.     (Zdroj:OSEL.cz)


Deštivý srpen, který patřil k "nejmokřejším" za posledních několik let, navodil pocit, že nepříjemné mokro snad nikdy neskončí. Objevily se i obavy, že se mohou opakovat ničivé záplavy, které známe z let 1997 a 2002.

Foto: Randy Olson/NG Image Collection Opravdu prší stále víc, nebo se nám to jen zdá?

"Ne, to se nám opravdu jenom zdá," říká docentka Daniela Řezáčová z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR: "Například za sto let meteorologických pozorování na Milešovce poklesl roční srážkový úhrn o 15 milimetrů. Ale lze očekávat zvýšení četnosti krátkodobých silných srážek a naopak delší období sucha."       (Zdroj: National Geographic)


V úterý 10. října bude výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí hlasovat o podobě nové chemické politiky (REACH) a čelí obrovskému tlaku chemické lobby.

Po pěti letech vyjednávání dojde na lámání chleba. Nevládní organizace proto vytvořily internetovou stránku http://www.chemicalreaction.org, ze které můžete i Vy českému zástupci ve výboru pro životní prostředí poslat e-mail se svým názorem.

Věnujte, prosím, pár minut svého času, oslovte svého europoslance a ovlivněte hlasovaní podporující lepší ochranu našeho zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemikáliemi.

(Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


Muži, kteří vykouří balíček cigaret denně po dobu pěti let, jsou vystaveni o 15% vyššímu riziku ucpání tepen vyživujících penis, které vede k impotenci. Pravidelné kouření kromě toho snižuje sexuální schopnosti poškozením zevních vlásečnic v penisu. Také zneužívání marihuany a kokainu způsobuje impotenci. Stále více léků vyvolává impotenci - oficiální statistika hovoří o 200 lécích, které mohou impotenci vyvolat. K nejobvyklejším chemikáliím patří alkohol, antidepresiva, antihistaminika, antihypertenziva, diuretika, narkotika, nikotiny, sedativa, inhibitory žaludečních kyselin a léky proti vředům.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Noc je studená, tmavá a děsivá. Vítr se zlověstně svíjí mezi dlouhými hřebeny hor, skučí a naříká. Opírá se do statných smrků, které se o sebe třou, vržou, a praskají. Zesilovány ozvěnou a míchány větvemi, pronikají ty kostlivé zvuky hluboko do roklí, vznášejí se nad bažinami a zatékají do vrstev jehličí. Daleko od míst kde vznikly, mění se v hrozivou neznámou řeč entů, ve varování určené každému vetřelci. Černé husté lesy teď nikoho nechtějí. Jakoby po západu slunce pohltily celou zem a opanovaly ji ponurou svébytnou samotou. A přece! Ztraceni v té neutěšené opuštěnosti, v hodině která nepatří člověku, jdou mimo cesty, mimo lidská obydlí podivní zatoulanci. Jdou jen ztěžka, ale odhodlaně nevlídnou horskou divočinou. ....

Moskyt se vydal až na naší samotnou jižní hranici, aby tu pátral po stopách skutečného Krále Šumavy. Po stopách pašeráka, odsunutého Němce, převaděče, znalce hor i obchodníka, který pomohl stovkám našich lidí ke svobodě.     (Čtěte na Moskyt.cz)


09.10. 2006   Možná to je pravda, možná není - ale píše se, že 9. října roku 1000 stanula noha prvního Evropana na březích Ameriky. Tím objevitelem by měl být Leif Ericsson, velitel výpravy Vikingů. Říká se, že dvakrát přistáli u břehů nehostinných a teprve na třetí pokus dorazili k zemi příjemné, kde přezimovali - a protože tam objevili i hrozny vinné révy, pojmenovali tu zemi Vinland.

Šestý říjen roku 1940 je dnem narozenin Johna Lennona, britského zpěváka, skladatele a kytaristy. Zavražděn byl 8. prosince 1980, v pouhých čtyřiceti letech.

Trochu prozaičtěji pak vypadá v kalendáři Den Světové poštovní unie (Světový den pošty) - ovšem ten má dlouhou tradici - slaví se v den jejího založení v roce 1874.


Proč datlové netrpí bolestmi hlavy? Proč chrobáci před sebou válí kuličku z tohoto a nikoli tamtoho hnoje? Tak právě na takové otázky hledali ve svých výzkumech odpověď vědci, kteří ve čtvrtek získali žertovné nobelovky - ceny Ig Nobel. "Ocenění" ale ve čtvrtek získala i řada dalších vědeckých perliček. ... Ceny Ig Nobel se každoročně udělují na Harvardově univerzitě. Adepty vybírá časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravděpodobného výzkumu) za podivné, nezvyklé a někdy i bezcenné vědecké studie.     (Zdroj: Novinky.cz)

Měl bych k tomu jen malý dotaz - jak si mohou být vědci jisti tím, že datly hlava opravdu nebolí ??? Co když je naopak bolí celý život, nevědí od čeho a nikdo jim neporadí ?


Není to tak dávno, co převládalo o Šumavě mínění, že když se stromy napadené kůrovcem nepokácejí, les postupně zahyne. Ve jménu záchrany lesů se pak kácely stovky tisíc kubíků dřeva. Dnes se ale ukazuje opak. Příroda má schopnost regenerovat se sama. ...
Lesníci v minulosti tvrdili, že jedině razantním zásahem, jako je kácení, je možné předcházet kůrovcovým kalamitám. I přes utlumení těžby a ponechání stromů v nejcennějších zónách šumavského parku se zatím žádná větší kůrovcová kalamita nekonala.

“Přírodu je potřeba ponechat samovolnému procesu, ona si s kůrovcem poradí. Rozhodně kůrovec Šumavu nesežere a nová cesta správy parku i omezení těžeb je krok správným směrem,” uvedl Jaromír Bláha z hnutí DUHA.

První pohled na uschlé stromy je velmi depresivní. Za uplynulých dvě stě let jsme si zvykli nazývat lesem stromy vysázené v řadách jako na poli. Každý odumřelý smrk či borovice se hned odstraňuje. Většina z nás neviděla přírodní prales, kde je vždy část stromů živých, část stromů uschlých a část stromů tlejících. Navíc máme podvědomý odpor k umírání. Proto je nám suchý les cizí. Ale pro přírodu smrt jedinců žádnou katastrofu neznamená: patří do ní.

Kůrovec na Šumavě všechny stromy nezahubil. A především: pod uschlými smrky vyrůstá nový, zdravý, přirozenější porost. Výzkum také ukázal, že v dočasně „suché smrčině“ zůstala většina rostlin, hmyzu i dalších živočichů. Podařilo se zachovat pestrý ekosystém lesa i jeho přirozený vývoj.

(Zdroj: iDNES a stránky hnutí DUHA)


Jazykový koutek ... já jsem takovej šťoural ... ale jak už mi jdou na nervy reklamy, kam se podíváte, tak je beru za slovo. Napadlo vás někdy, že ty velkohubé nápisy, jako "Slevy až -33 %" jsou vlastně ve skutečnosti pitomost? Sleva minus 33 procent ... to je, logicky vzato, vlastně zdražení. Jo, kdyby tam nebylo to minus (sleva o 33 %) .... ale minus a minus dává plus, to si přece pamatujeme ze školy, ne ? :-)))


Společnost Virgin Galactic představila interiér suborbitálního raketoplánu SpaceShipTwo (SS2), který je určen pro dopravu turistů za hranice zemské atmosféry a zpět. Raketový dopravní prostředek SS2 bude schopen poskytnout na své palubě pohodlí pro 8 osob – pro 6 cestujících a 2 členy posádky. Všichni budou sedět ve speciálních vysoce komfortních křeslech. Konstruktéři také zvýšili počet kruhových průzorů (okének) na 15, jimiž bude možné pozorovat okolní vesmír a zemský povrch.     (Zdroj: AstroVM)


Planeta Pluto má své parte !!! Proč ubylo planet? Kam zmizel Pluto a další nově objevené planety? To je téma, které teď zajímá snad všechny příznivce astronomie a nejen je. Na hvězdárně v Hradci Králové se tento víkend koná velmi netradičně pojatá přednáška. ... A to parte si můžete stáhnout na pozvánce ... jo, jo ....


Homeopatická léčiva byla dosud převážně aplikována na základě vlastního uvážení chovatelů hospodářských zvířat, jenom v malé míře se na podávání homeopatických preparátů podíleli veterinární lékaři. Mnoho chovatelů postupem času získalo řadu znalostí díky soustavnému vzdělávání a byli ve svém počínání velmi úspěšní. Po zavedení povinnosti předkládat při nákupu homeopatik lékařský předpis, dojde díky tomu, že jen minimum veterinárních lékařů je hlouběji seznámeno s touto problematikou, k drastické redukci používání tohoto typu léčiv. Ze střednědobého pohledu bude přijetí tohoto opatření znamenat konec homeopatické léčby a to nejenom v zemědělství..      (Zdroj: Agronavigátor)

Jo ... kdo by pak kupoval ty uměle předražené syntetické léky, že? Hlavně, že čeští producenti mléka musí zaplatit EU astronomickou pokutu, protože jejich krávy moc dojily ... Absurdistán ...


06.10. 2006   Zítra, tedy v sobotu 7.října, je první podzimní Úplněk. Stane se tak přesně v 5:12 - ještě stále letního času.

Ale ještě před tím - 6.října - se slavíval Den československé lidové armády  ....

Jůůůů ... 7.října 2006 je to přesně 200 let, co byl patentován v Londýně vynálezcem Ralph Wedgewood uhlový papír - kopírák !

I jinak byl sedmý říjen významným dnem v toku času ... tento den 3761 př. n. l. se bere jako začátek moderního židovského kalendáře ... roku 1769 objevil James Cook, anglický mořeplavec, Nový Zéland.... roku 1913 Henry Ford zavedl výrobní linku ... roku 1959 sovětská sonda Luna 3 poprvé vyfotografovala odvrácenou stranu Měsíce.

No a neděle - osmého října - figuruje v kalendářích jako Mezinárodní den boje proti popálení - byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy.


Už sto let znají posádky v nouzi signál stávající se ze tří teček, tří čárek a opět tří teček. Třetího října roku 1906 bylo na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii v Berlíně byl jako signál pro stav nouze přijat právě signál SOS. V té době již Morseova abeceda byla všeobecně rozšířena. Vždyť ji a před tím telegraf vynalezl už ve třicátých americký malíř Samuel Morse. Poté, co to Guglielmo Marconi zkusil bez drátů, mohl být telegraf rozšířen i do námořní dopravy. Morseův signál se postupně stal synonymem volání o pomoc nejen v námořní dopravě. Od roku 1999 se však už populární Morseovka na palubách lodí s výtlakem nad 300 tun nepoužívá.     (Zdroj: 21@století)

Signál SOS se "překládá" jako Save Our Souls, Save Our Sbok nebo Send Out Sailors. Tyto výrazy ale vznikly až později - jako mnemotechnická pomůcka pro zapamatování. Původně šlo o to, že písmena S a O jsou v Morseově abecedě jednoduše zapamatovatelná.
Signálu SOS předcházel obecný signál tísňového volání - CQD - vyhlášený v roce 1904.


Právě teď je doba vlašských ořechů ... Ořechy svým tvarem tak trochu připomínají mozek a opravdu prospívají mozkové činnosti. Mají rovněž protizánětlivé vlastnosti a podporují chuť k jídlu. Moderní výzkumy potvrdily, že příznivě působí na srdečně - cévní choroby, regulují krevní tlak, snižují hladinu cholesterolu a působí proti ateroskleróze. Jako doplňková potravina se podávají pacientům s artritidou či zánětlivými vyrážkami.

Vlašské ořechy mají sladkou chuť, teplou povahu a působí na dráhy ledvin, plic a tlustého střeva. Vyživují ledviny, prohřívají oblast kolem pasu a kolenou. Dále zahřívají plíce, zlepšují astma, posilují střeva a podporují peristaltiku.

Léčebný efekt vlašských ořechů se projeví při pravidelné a dlouhodobé konzumaci. Jako prevenci bychom si měli dopřát asi pět ořechů denně.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Od pondělí 2. do pátku 6. října 2006 probíhá Sluneční týden. Vyhlásila ho NASA, která tak chce přivést informace o Slunci do školních tříd. Jednotlivé dny Slunečního týdne představují různá témata, od Slunce jako hvězdy přes sluneční aktivitu a její působení na Zemi až po sluneční zatmění. Každé téma nabízí informace pro učitele a také možnost ptát se a dostat odpověď. Vše probíhá v anglickém jazyce, podrobnosti jsou na stránkách projektu http://solarweek.org/.    (Zdroj: stránky České astronomické společnosti)


Dne 14.9.2006 podala irská organizace Digital Rights Ireland (DRI) žalobu proti právním ustanovením v evropském i irském právu, která nařizují operátorům a ISP providerům plošné sledování veškeré telekomunikace a elektronické komunikace.

Ustanovení kontroverzní směrnice nařizují telekomunikačním společnostem a internetovým providerům uchovávat data o všech telefonních hovorech, e-mailech i navštívených webových stránkách všech svých zákazníků. Směrnici musí všechny členské státy zakotvit do svého národního práva. Podle řady evropských odborníků i expertů DRI je směrnice sama v rozporu s evropskou legislativou ochrany osobních údajů a národní prováděcí zákony jsou či by byly v rozporu s národními ústavami. DRI přímo zažalovali irskou vládu, neboť podle nich nemá pravomoc tyto prováděcí zákony přijímat,neboť jsou v rozporu s irskou ústavou a irským i evropským právem ochrany osobních údajů.      (Zdroj: Iuridicum Remedium)


Proboha ... tak už ne jenom srágory v prezervativech - takové ty "opéláčky" imitující špekáčky a jiné uzeniny - ale už došlo i na sýry ... Na trhu totiž máme různé sýrové náhražky ...  Alternativní sýry neboli imitace sýrů se nejčastěji vyrábějí z kaseinů (hlavní protein v kravském mléce), dále pak z rostlinného tuku, soli a vody. Mléčná bílkovina může být nahrazena rostlinnou (sója) anebo škroby. Technologie výroby analogových výrobků jsou různé, někdy velmi podobné technologiím výroby tradičních mléčných výrobků, jindy zcela odlišné.      (Zdroj: Sdružení ochrany spotřebitelů)

Když se nad tím člověk zamyslí ... chudáci naše děti ... a jejich děti ...


Na stránkách Záhady a mystéria mne dost zarazil příspěvek Atentátník J.F. Kennedyho odhalen! .... Zajímavé ... ale udělejte si svůj vlastní názor... Videozáznam je skutečně k dispozici, ale vyznat se v něm je poněkud náročné ...

Tak tohle je překvapující skutečnost, ale musíte posoudit sami, proto přikládám odkaz na videozáznam atentátu.

Atentátník Johna Fitzgeralda Kennedyho seděl přímo v jeho autě při jeho osudné projížďce ve 12 hodin 30 minut 22. listopadu 1963 v texaském Dallasu. Vyšetřování tohoto zločinu dodnes patří mezi nejtemnější stránky USA a rovněž moderních a vlastně i současných dějin. Na prezidenta, projíždějícího v otevřené limuzině Dallasem byly prý vypáleny tři výstřely. Jeden zasáhl pouze automobil a další dva údajně způsobily tři zranění - jedna tzv. „zázračná kulka" zranila současně prezidenta i před ním sedícího guvernéra Connallyho. JFK je odvezen do místní nemocnice a v 1 hod. 48 minut je vydána úřední zpráva o prezidentově smrti. Prezidentovy ostatky nejsou ohledány místním koronerem a jeho automobil - důležitý důkazní předmět pro balistická vyšetření - je neprodleně vyčištěn a opravován. ....        (Dále viz Záhady a mystéria....)


Česká republika se letos poprvé, podobně jako Dánsko, Finsko, Itálie, Litva, Malta, Portugalsko či Španělsko, zapojí do aktivit „Evropského týdne ekoznačení“ (neboli „Flower Week“ – podle názvu evropské ekoznačky „The Flower“).

Tento týden (pozn. - zřejmě jde o týden od 9.10.) se téměř po celé Evropě budou konat aktivity, jejichž úkolem je zvýšit povědomí nejen o ekoznačce Evropské unie – tzv. Květině, ale i o národních ekoznačkách. Ty, kromě České republiky, udělují například Rakušané, skandinávské země, Slováci či Němci. „Rozhodli jsme se propagovat ekoznačky obě – jak evropskou Květinu, tak český „Ekologicky šetrný výrobek. Obě dvě přináší spotřebiteli stejnou informaci a obě dvě jsou v naší republice udíleny“, říká Adéla Petrová z Agentury pro ekologicky šetrné výrobky.     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


05.10. 2006   Pátého října máme v kalendáři jako Mezinárodní den učitelů - byl vyhlášen roku 1994 na konferenci UNESCO.

Ale tohle je krááásné výročí: 5.10. roku 1842 byla v Plzni pod vedením sládka Josefa Grolla uvařena první várka plzeňského piva. Už je tomu 164 let ...

A tohle je také docela zajímavé: 5.10. 1962 vydala dnes již legendární britská skupina The Beatles svůj první velký hit - Love Me Do. No a včera to bylo přesně 36 let, co zemřela zpěvačka s krásně chraplavým hlasem - Janis Joplin.

A také ... 5.10. 1936 se narodil Václav Havel, český dramatik a prezident ... takže hodně zdraví k té sedmdesátce !!!


Pak nemají být podzimní depky ... člověk koukne do novin a první článek má titul ... Sebevražd přibývá. A že z Nuseláku chtěli včera skočit čtyři a třem to rozmluvili ... Když vidím to zábradlíčko - to se dá přelézt jak nic ... i když je nahoře zahnutý. Proč se diví, že tam lidi skáčou a nedají tam pořádný zábradlí ? Tak třeba na tom mostě, co vede Štěrboholskou radiálu přes Běchovické údolí, montují skleněné tabule ... odhadem tak asi 3 m vysoké. To dát na Nuselák, tak se po nich nevyškrábe ani moucha ... A ještě by to tam chtělo dát ceduli, aby ti sebevrazi měli rozum - někomu dole spadnou na hlavu a zabijou ho taky.... Co takhle na kraj mostu postavit malý samoobslužný šibenice s návodem k použití, kde by se každý mohl podle libosti oběsit ...


Prodej automobilů s dieselovým pohonem zřejmě v Evropě dosáhl vrcholu a v budoucnu se bude těchto strojů prodávat čím dál tím méně. Důvodem jsou zákony o emisích, které zvyšují ceny aut. Podle autovýrobců však naftové motory najdou odbyt jinde ve světě, píše agentura Reuters.

Městský okruh Boulevard Périphériq v Paříži. V Evropě se diesely prodávají stále méně. Městský okruh Boulevard Périphériq v Paříži. Ilustrační foto: Hugo Charvát/EkoList „V Evropě se diesely prodávají stále méně, především kvůli ceně a nákladům na splnění nových emisních standardů,“ řekl agentuře Reuters Roger Johansson, viceprezident General Motors v Evropě. Naftové motory přitom pohánějí kolem poloviny nových aut v Evropě, ještě v roce 2000 jich bylo jen kolem 32 %. Automobily s naftovým motorem jsou dražší než auta s pohonem na benzín (v průměru stojí o 2 000 euro více než benzínové modely), obvykle však mají nižší spotřebu pohonných hmot.      (Zdroj: EkoList)


Naše republika se řadí mezi slovanské země ... znáte ale pantheon bohů starých Slovan"?
Veškerou soustavu podstatných božstev, tvořících základ slovanského pantheonu lze vyjádřiti jednoduchým schématem, jež zcela odpovídá konstrukci kabbalistického šému a znovu vyvrací pověru o primitivnosti staroslovanského esoterismu. Tento šém vychází z jednoho nejvyššího a původně nepředstavitelného boha Peruna a končí ve styčném bodě světa ideálného se sférou pozemskou dvěma rozličnými principy, personifikovanými Bělbogem a Černobogem. Srovnáme-li slovanský šém s oněmi jiných kultur, kabbalistické nevyjímaje, seznáváme, že slovanské pojetí řady sefir jest nejdokonalejší, neboť esoterně nejlépe vysvětluje problém dobra i zla, bytujícího pouze pro individualitu vnímající v čase a prostoru, a při tom vystihuje čtvernost projevujícího se Boha.     (Dále a podrobně viz stránky Panna.cz)


U města Luhansk na východě Ukrajiny byly objeveny dvě 60 metrů vysoké stavby pyramidového tvaru, jejichž stáří archeologové odhadují na 5 tisíc let. Chrámový komplex s obětními oltáři připomíná jihoamerické pyramidy Aztéků a Inků. Dávní tvůrci vybudovali své kultovní centrum na vrcholu hory. Po úbočích k němu stoupají kamenná schodiště. Zajímavý nález byl široké veřejnosti představen v průběhu srpna a září 2006.

Místo údajného nálezu ukrajinských pyramid "Je to první monument tohoto stáří a typu objevený ve východní Evropě," prohlásil doktor historických věd a vedoucí archeologického výzkumného týmu Viktor Kločko. "Lidé žili v okolí údolí a vylézali nahoru, aby tam prováděli své obřady. Měli svůj pohanský kult, jako předchůdci Slovanů uctívali Slunce. Úplně to mění naše představy o sociální struktuře a vývojové úrovni těchto chovatelů dobytka a farmářů, kteří byli přímými předky většiny evropských národů," domnívá se Kločko. Složité pyramidové útvary podle něj svědčí o tom, že tehdejší společnost byla rozvinutá a dobře organizovaná.

I přes jasné závěry místních archeologů není stanovisko ukrajinské Akademie věd jednoznačné. Odvážná tvrzení v současné době ověřuje skupina expertů.

(Zdroj: Gnosis9.net)

No ... doufejme jen, že nebude celý nález zpochybněn tak, jako před časem údajné pyramidy v Bosně....


Portál Občanská společnost – návod k použití nabízí občanům informace, jak využít své právo vědět či jak se účastnit na rozhodování, jak uplatňovat občanská práva v každodením životě a jak být aktivním občanem. Najdou zde srozumitelný návod pro celou řadu konkrétních možností a situací – např. pro uspořádání petice, shromáždění či místního referenda, chtějí-li se zúčastnit územního plánování, procesu EIA či SEA, správního řízení, vydávání integrovaného povolení nebo strategického plánování a řadu dalších. Portál jim také nabízí návod, jak využít své právo vědět, jak získat informace o životním prostředí nebo chemických látkách. V oblasti rovných příležitostí najdou praktické informace z oblasti trh práce, vztahy v rodině, podíl na rozhodování nebo ženy a násilí.


My, lidské bytosti, máme zvláštní vlastnost. Mnohem raději přijmeme méně pravděpodobné vysvětlení neobvyklé (katastrofické) události, pokud toto vysvětlení více méně garantuje, že se v budoucnu nestane nic podobného, co by nás mohlo ohrozit. Máme také schopnost traumatizující události bagatelizovat, popisovat v alegoriích a záměrně a vědomě zapomínat. Příkladem mohou být např. oběti únosů, válek či znásilnění, které tento zážitek pohřbívají v nejzazší části paměti. Kolektivní ztrátou paměti se většinu svého života zabýval "světoobčan" Immanuel Velikovsky. Jelikož mnoho let praktikoval psychoanalýzu, do lidského vědomí viděl opravdu hluboko a pro své odvážné teorie získal mnoho důkazů. Přemýšleli jste někdy o tom, jak se katastrofy, které lidstvo postihly, mohly podepsat či nějakým způsobem utkvět v podvědomí potomků přímých účastníků těchto událostí? Nebo nemohly? Tímto tématem, tedy kolektivními traumaty, se v průběhu celého života také zabýval Immanuel Velikovsky.     (Dále čtěte v článku Ztráta paměti lidstva na Matrix-2001.cz)


Výzkumný tým Greenpeace v minulých dnech zjistil kontaminaci rýže dovezené z USA a prodávané v několika zemích EU geneticky modifikovanou rýží LL 601. Poté, co byl na počátku září zjištěn podobný problém u rýže pocházející z Číny [1], vznikají pochybnosti o skutečném rozsahu uvedeného problému. Greenpeace se proto obrací na vlády všech zemí Evropské unie, která prodej GM rýže Bayer zakázala, s výzvou, aby přijaly účinná opatření na ochranu svých spotřebitelů. Kontaminace potravinářské rýže byla dosud zjištěna v Německu, Francii, Švédsku a Švýcarsku. Ve Švýcarsku a Rakousku již některé potravinářské řetězce veškeré zásoby americké dlouhozrnné rýže stáhly z prodeje.     (Zdroj: stránky Greenpeace.cz)


04.10. 2006   Čtvrtého října roku 1537 byl poprvé vytištěn a králem Jindřichem VIII. povolen kompletní překlad Bible v angličtině (Matthew Bible) - o překlad se zasloužili pánové William Tyndale a Miles Coverdale.

Roku 1582 papež Řehoř XIII zavedl v Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku Gregoriánský kalendář. Čtvrtý říjen tohoto roku byl pak přímo následován 15.říjnem.

4. října roku 1957 začala kosmická éra lidstva. Ze sovětského kosmodromu Bajkonur byla úspěšně vypuštěna první umělé družice Země - Sputnik 1. Přesně za rok to už bude 50 let ...

No a konečně v celosvětovém měřítku je 4. říjen v kalendáři veden jako Mezinárodní den zvířat. Jeho oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994. Začíná také 10. Mezinárodní týden vesmíru, vyhlášený OSN


Pokud byste chtěli, můžete si prohlédnout záznam přímého přenosu České televize z Národní Svatováclavské Pouti 2006 ve Staré Boleslavi.

Na stránkách Staré Boleslavi se píše: Zařazujeme na naše stránky odkaz na záznam přímého přenosu České televize. Věříme, že si s námi rádi připomenete krásnou atmosféru této pouti.

Další tip: Čtení o Paladiu země české z Národní Svatováclavské Pouti 2006

Na přání mnoha poutníků zveřejňujeme původní text "Čtení o Paladiu", který byl prezentován na Národní Svatováclavské Pouti 28.9.2006.


S odpadními vodami se dostává do přírody ledacos. Například i léky a jejich metabolity, které pacienti vylučují z těla. Stopové koncentrace nejběžněji používaných léků už byly prokázány nejen v řekách, ale i v pobřežních vodách moří. K nejčastějším lékům, kterým znečišťujeme přírodu, patří antidepresiva. ... ty užívá denně asi 40 milionů lidí. To je obrovské množství medikamentů.

Aktivní složky antidepresiva Prozacu fluoxetin a norfluoxetin byly nalezeny v tělech sladkovodních ryb a stejně tak se v rybách objevuje sertralin a norsertralin, jež jsou základem antidepresiva Zoloft. Látky se vyskytují v mozku, játrech i svalovině ryb. Naštěstí pro rybáře a konzumenty jejich úlovků jsou koncentrace látek ve svalovině zdaleka nejnižší a člověk nedokáže sníst tolik rybího masa, aby dostal do těla dávky, jež by z lékařského hlediska stály za řeč. Otázkou ale zůstává, co dělají antidepresiva s rybami a dalšími vodními živočichy.

Ukázalo se například, že antidepresivum Prozac je schopno vážně narušit reprodukci sladkovodních mlžů.      (Zdroj: OSEL.cz)


Na rizika pokusů o umělé ochlazení planety upozorňuje v listu Le Monde přední francouzský klimatolog Edouard Bard. Uvádí ale, že pokud průmyslové země nezmění přístup ke klimatu, je velká šance, že v příštích desetiletích se k takovým krajnostem sáhne.

Bard připomíná hypotézy, se kterými vědci už nějaký čas pracují a z nichž jsou uskutečnitelné povzbuzení fotosyntézy v oceánech jejich "pohnojením" částicemi železa nebo rozptýlení síry ve stratosféře s cílem vytvořit tam aerosoly, které budou odrážet část slunečního záření.      (Zdroj: EkoList)

Bůh buď milostiv dětem našich dětí .... Amen


Největší uhelný zdroj ČEZ – elektrárny Prunéřov – vypouští jen o několik procent méně oxidu uhličitého než všechna česká osobní auta dohromady [1]. Ukázal to přehled emisí z průmyslových provozů, který zveřejnilo ministerstvo životního prostředí.

Uhelné elektrárny tvoří třináct ze dvaceti největších producentů oxidu uhličitého. Hnutí DUHA připomnělo, že hlavní příležitostí ke snížení exhalací je národní plán pro druhé kolo evropského obchodování s emisemi, který by vláda měla dokončit během podzimu. Ekologická organizace prosazuje, aby v něm vláda od průmyslových podniků – elektráren, hutí, chemiček a dalších – požadovala omezení znečištění o 6 % [4].

Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého.      (Zdroj: EnviWeb)

Tenhle odkaz sem spíš dávám jako žertovný ... V tepelných elektrárnách se spaluje většinou uhlí ... které jako "hořlavinu" obsahuje, jak již název napovídá, samozřejmě uhlík. Spálením uhlíku vzniká oxid uhličitý - tedy pokud se ten uhlík spaluje dokonale, že ... No tak proč se, proboha, někdo pozastavuje nad tím, že obrovská elektrárna hltající obrovská množství uhlí, produkuje také odpovídající množství oxidu uhličitého?


Aktivisté organizace Greenpeace v bílých kostýmech s ocásky a transparentem „Nedej zahynouti nám, ni budoucím“ u sochy Svatého Václava představili 29. září veřejnosti reklamní spot „Chraňme naše spermie!“. Jeho uvedení zahájilo kampaň, jejímž cílem je informovat českou veřejnost o rizicích spojených s toxickými látkami obsaženými ve spotřebním zboží. Současně se obrací na české poslance Evropského parlamentu, aby podpořili povinnou náhradu toxických látek bezpečnějšími alternativami, pokud jsou dostupné. Na konci roku budou mít unikátní šanci podílet se na prosazení účinné společné chemické politiky Evropské unie (REACH).     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Víte, čemu se říká nová divočina? Primárně je to antropogenní krajina, na kterou její tvůrci zapomněli; nebo na ní ani nikdy nemysleli, nevšimli si jí, vznikla „náhodou“, shodou okolností. Takže nová divočina je to, co se objeví na místě zarostlého pole, sadu, o který se člověka přestane starat, na okraji zahrádkářské kolonie... Na jednu stranu souvisí s člověkem a jeho aktivitami, na druhou stranu ale vzniká spontánně (nebo úmyslné zacházení s krajinou probíhá jen v první fázi). ...

... Co všechno se vám může stát v takovém domácím akátovém pralese... Popadají na vás barevná hnízda tropických vos; po padesáti metrech vám spilitovým sekeromlatem rozdrtí mozek seschlý aboriginec. Do nohou se okamžitě zabodají injekční stříkačky plné neznámých substancí. Zadusí vás agresivní spletence plaménků a opletek. To samozřejmě myslím se značnou nadsázkou. Faktem ale je, že nová divočina je pro člověka zvyklého na houbaření ve spořádaném smrkovém lese nebo procházku v parku se sestříhanými trávníky většinou velmi zvláštní, výrazná, exotická. Lidé se do ní téměř bojí chodit, prostě se vyskytuje pro ně v neobvyklých souvislostech, mají tendenci ji pokládat za doklad nějaké devastace nebo zničení. Přitom je to ale krajina extrémně zajímavá.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Nadace Partnerství pořádá již 5. ročník ankety o nejsympatičtější strom České republiky. Nositelem prestižního ocenění Strom roku se může stát i váš oblíbený strom. Hlasovat pro svého favorita můžete od 1. srpna do 11. října prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS STROM1 - 12 (dle čísla finalisty) odeslané na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, přičemž 27 putuje na výsadbu nových stromů. Hlasovat lze také pomocí hlasovacích archů, které si u nás můžete objednat. Vítězný strom se kromě honosného titulu může těšit i na odborné dendrologické ošetření.

Dále čtěte na stránkách Strom života - Nadace Partnerství ...


03.10. 2006   Třetí říjnový den figuruje v kalendáři jako Světový den architektury a bydlení a také Světový den lidských sídel. S těmi svátky je trochu podivné - podle různých pramenů se jmenují různě a také mají tu a tam jiné datum ... ale kdo by si rád občas nezaslavil, že ...


Před časem proběhla sdělovacími prostředky aféra týkající se dítěte, které vypadlo za jízdy z vlaku. V souvislosti s tím se objevila řada informací o tom, že by se vůbec nemělo stát, aby vlak byl v pohybu a jeho dveře byly otevřené. Já neříkám tak ani tak, ale udělal jsem tuto zkušenost.

Jel jsem v sobotu 30.9. večer se psem kousek cesty rychlíkem R 788 Pardubice-Liberec a vystupoval v Turnově. Protože se nechceme plést do cesty vystupujícím lidem, raději se přichystáme trochu dřív, abychom vystoupili jako první. Rychlík tedy vjížděl v Turnově do nádraží a my jsme odešli do chodbičky u dveří. No a byl to trochu šok - dveře po levé straně byly pootevřené a mezerou bylo vidět míhající se výhybky turnovského nádraží. Pes radostně zavětřil čerstvý vzduch a hrnul se ven - naštěstí byl na vodítku, takže jsem zabránil nejhoršímu - ale i tak, perte se skoro se čtyřicetikilovým retrívrem na kluzkém linoleu ... Naštěstí je Benny poměrně vyrovnané povahy, takže se na povel ukázněně posadil a počkal, až vlak zastaví.

Takže vlak jel s pootevřenými dveřmi zřejmě celých těch 14 km z Železného Brodu do Turnova, protože na Malé Skále se vystupuje na druhou stranu. Byly to hned první dveře v prvním voze za lokomotivou, na levé straně ...

Tak nevím - existuje u vagónů s ručně zavíranými dveřmi nějaká signalizace nebo byly zveřejněné zprávy mystifikace? A pokud nic takového není, byl by takový problém namontovat do dveří čidla signalizující na lokomotivu, že není vše v pořádku?


Nezávislý internetový deník Matrix-2001 obdržel velmi naléhavou a důležitou informaci. Podle celé řady zdrojů uvedl prezident Ruska Putin do stavu bojové pohotovosti zhruba deset vojenských divizí jako reakci na bezprostřední události v Gruzii. Jde o to, že Gruzie, která je v současné době vesměs loutkovým státem podporovaným Spojenými Státy Americkými spustila sérii vysoce provokativních akcí namířených proti Rusku. Podle informací “FSB” (Národní bezpečnostní služby Ruska) jde o odvetnou akci vedenou ze “západu” jako reakci na to, že před několika dny Kreml revokoval distribuci nafty k mnoha západním naftovým gigantům (i u nás proběhla informace, že Rusko bude ropu prodávat raději do Evropy než Americe). Další informace již v krátké reportáži.


Až třetina dětí, které trpí poruchami soustředění, může mít potíže proto, že jejich matky v těhotenství kouřily a kvůli znečištění olovem. Informuje o tom deník Independent s odvoláním na americkou studii.

Výzkum přinesl nové zásadní poznatky, co se týče příčin poruchy zvané hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD), jež otravuje život statisíce dětem a jejich rodinám. Jen v Británii touto poruchou trpí okolo půl milionu dětí, 100 000 z nich byla diagnostikována vážná forma, píše Independent. Na její léčbu se užívá lék Ritalin. V poslední době je v Británii tento lék předepsán víc než 350 000 krát ročně, což je stoosmdesátkrát víc, než před patnácti lety.

(Zdroj: EcoMonitor)


Někteří vědci se domnívají, že Země se v dávné minulosti převrátila, aby udržela rovnováhu. A není vyloučeno, že se tak stane znovu. Aljaška s Antarktidou by se mohly přesunout na rovník a Afrika na jižní pól. O nových důkazech, které podporují teorii pravé polární odchylky (True Polar Wander, TPW), informoval 25. srpna 2006 odborný americký časopis Geological Society of America Bulletin. Pod studií se zajímavým obsahem jsou podepsáni vědci z Princetonské univerzity (Princeton University), Harvardské univerzity (Harvard University), Kalifornského technologického institutu (California Institute of Technology) a Massachusettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology).    (Zdroj: Gnosis9.net)


Marsovští roboti Spirit a Opportunity stále (po více než 2,5 letech) úspěšně pracují, což je nyní, na začátku druhé zimy, téměř neuvěřitelné. Opportunity právě dorazila k dosud největšímu kráteru, který kdy robot na povrchu Marsu vyfotografoval.

Zatímco Spirit je více na jihu a nyní má nedostatek energie, Opportunity je blíže k rovníku a navíc v dobré kondici na to, aby mohla pojíždět alespoň každý cca druhý den. Přestože se to dalo před více než rokem považovat za nemožné, vozítko popojelo od místa přistání o více než 7 km a právě koncem září zde na Zemi dorazilo k velkému kráteru Victoria.      (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Podle zahraničních lékařských zdrojů existuje mnoho faktorů, které určují, kdo onemocní a kdo ne. Ví se, že přesvědčení, nálady a myšlenky ovlivňují mysl i tělo mnoha způsoby. Všechno, co nám poskytuje kontrolu – ať už je to láska, víra anebo zvládání situací, mobilizuje naše sekundární systémy.

Když lékař oznámí pacientovi, že je jeho nemoc nevyléčitelná, velice riskuje. Prognóza “života na 3 až 6 měsíců” je s jistotou smrtelnou větou. Jak lze očekávat, že člověk bude žít dál, obdrží-li podobný druh naprogramování!

Stejné je to při ostatních zdravotních potížích. Jdete s bolavým kolenem nebo s kyčlí a dozvíte se něco jako “Co byste chtěli, ve vašem věku? Tady máte prášky a užívejte”. Nebo se taky můžete dozvědět, že “máte v nepořádku štítnou žlázu – to je na celý život”, a naordinují vám chemii.” “To je přechod, budete mít návaly” – a zase chemie! Chemické léky dostávají ženy i v případě PMS (premenstruační syndrom) – všem je doporučen progesteron, přestože se ví, že pak po létech následuje hysterektomie (chirurgické odstranění dělohy). A jestliže je provedena operace jedné části ženského systému, je synergie ženských orgánů tak nevyvážená, že se začnou objevovat další obtíže, je nutná další operace... (Dále čtěte na stránkách CelostniMedicina.cz)


Obraz Leonarda da Vinciho Mona Lisa je chloubou pařížské galerie Louvre. Nyní se mu na zoubek podívali kanadští vědci. Obraz byl podroben laserové analýze. Výsledky pak přinesly několik zajímavých zjištění. Především to, že tajemný úsměv ženy na obraze je výrazem čerstvé matky. Podle vědců byla Mona Lisa zahalena závojem, který nosívaly těhotné ženy nebo právě čerstvé maminky. Podle kanadských odborníků však obraz neschovává žádné z tajemství, o kterých psal Dan Brown v knize Šifra mistra Leonarda. Je však patrné, že Leonardo během práce měnil některé detaily, například vlasy Mony Lisy, které byly původně rozpuštěné a až poté na ně umělec domaloval čepec.     (Zdroj: 21@století)


02.10. 2006   Dnes máme v kalendáři Světový den hospodářských zvířat, slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího. Dále tu máme Světový den lidských sídel (připadá na první pondělí v říjnu - ne tedy ke konkrétnímu datu) . A ještě je dokonce i Mezinárodní den zvonů ... a také svátek andělů strážných ... chudáci ... když tu tak z okna koukám na Jižní spojku ... mají asi dooost na pilno.


Gruzínský mystik Georg Ivanovic Gurdijev (1865 až 1949), který přesídlil počátkem tohoto století do Francie, založil ve Fontainebleau nedaleko hlavního města na Seině Institut harmonického rozvoje člověka. Ve své biografii Setkání s pozoruhodnými lidmi popsal, jak i on hledal „mistry moudrosti". Různí islámští mystikové v bájeslovných městech a lokalitách Orientu ukázali Gurdijevovi cestu do tajného kláštera v Pamíru. Původ tohoto kláštera je prý třeba hledat u legendárního sarmanského bratrstva. Podle Gurdijeva se jedná o „pokračovatele společnosti, jejíž kořeny je třeba odvozovat od zániku Atlantidy". „Lámo, vyprávěj mi o Shambhale." Tímto oslovením jednoho tibetského mnicha začíná kniha Nikolaje Róricha Shambhala. „Podobno diamantu září světlo na věži v Shambhale," vyhověl mu stařec. „Žije tam Rygden Jyepoo, král Shambhaly, jenž neúnavně a nepřetržitě bdí nad blahem lidstva. Jeho oči se nikdy nezavírají.

Začíná to zajímavě, ne? No tak pokračujte na stránkách Matrix-2001.cz


Evropský parlament 26.září hlasoval o návrhu evropské směrnice pro kvalitu ovzduší, která má pro Česko obzvlášť velký význam. V loňském roce asi 60% obyvatel ČR dýchalo nepřípustně znečištěný vzduch, který vážně ohrožuje zdraví. Jen znečištění jemným polétavým prachem zkracuje každému obyvateli Česka život v průměru o více než 10 měsíců.

"Předložené návrhy jsou velice rozporné a mohou ochranu zdraví vylepšit nebo zhoršit. Zejména doporučení německého poslance Holgera Krahmera (FDP) mohou znamenat vážné ohrožení zdraví lidí. Jde např. o vysoké zákonné limity pro škodliviny, které ignorují doporučení špičkových evropských expertů i Světové zdravotní organizace (WHO). Průmyslovým lobbystům se podařilo prosadit např. předložení návrhů na vyjímky pro určité firmy či odvětví, na odložení platnosti klíčových limitů o řadu let, na vyčlenění ´špinavých zón´, kde by limity nebyly závazné," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

(Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Nejstarší tanec na světě ... Tanec, který je v Evropě a v USA znám pod názvem břišní tanec, má mnoho dalších názvů. Ve francouzštině se jmenuje "dance du ventre" nebo-li tanec žaludku. Francouzi byli první běloši, kteří břišní tanec objevili. V Řecku je tento tanec znám jako "cifte telli" (tak se také jmenuje jeden turecký rytmus). V Turecku se nazývá "rakkase" a v Egyptě je znám pod jménem "raks šarki".Obyvatelé Blízkého Východu ho nazývají "orientální tanec", aby jej odlišili od venkovských tanců (baladi).

Tento tanec se dlouhá staletí vyvíjel v různých oblastech různě a i dnes se neustále vyvíjí. Když se poprvé objevil na světové výstavě v Chicagu na počátku 20. století, Američané ho nazvali podle jeho francouzského jména "břišní tanec". V literatuře se ale používají oba názvy, jak orientální, tak břišní tanec.    Zdroj: Baraka č.10)

Víte také, že ... šperk v pupíku byl nápad některého hollywoodského režiséra. Tanečnice na Předním východě šperky v pupíku nepoužívají. ... Nebo ... název břišní tanec začal používat americký promotér Sol Bloom, když se pokoušel zlákat návštěvníky světové výstavy v Chicagu v roce 1893, aby navštívili "Káhirskou uličku";.podobně se má za to, že bederní pásy a podprsenky, pošitý zlatými mincemi, je vynález hollywoodského kostyméra Boba Mackieho.


Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) se v Číně, Řecku a Rusku používá k léčebným účelům již od pradávna. Na Sibiři se říká, že po rakytníku mají koně lesklou srst a lidé jasný zrak. Není divu, neboť v tomto drsném kraji ho nazývají sibiřským ananasem, a je téměř jediným podporovatelem zdraví, kterého s radostí vítáme také u nás. ...

... málo známá, je hodnota jeho plodů. Podobně jako některé další oranžovo-červené rostlinné plody, mají i bobulky rakytníku mnoho vitamínu C. Primát drží v obsahu vitamínu E - nejvíce ze všech rostlinných plodů. Obsah karotenu, ze kterého se tvoří vitamín A, se rakytník vyrovná mrkvi, považované za jeho nejbohatší zdroj. Rozbory potvrdily přítomnost dalších vitamínů skupiny B, dále minerálů a množství cenných látek. V jejich vzájemném vyváženém spojení je skrývá mimořádná léčivá síla rakytníku.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


O hvězdě, která je naší planetě nejblíže, tedy o Slunci, víme sice mnohé, ale mezery stále ještě přetrvávají. I to je jeden z důvodů, proč v sobotu 23. září japonská Agentura pro výzkum vesmíru vypustila z kosmodromu Učinura satelit pro výzkum Slunce. Jeho hlavním úkolem bude sledování magnetických polí. Družice váží 900 kilogramů a společně ji sestrojili inženýři z Japonska, Británie a USA. Zatím vše postupuje podle plánu, na oběžné raketě se družice odpojila od nosné rakety M-V, podařilo se jí roztáhnout solární panely a nyní směřuje k centrálnímu bodu naší sluneční soustavy.      (Zdroj: 21@století)


Umíte se modlit Otčenáš? Možná, že ano ... ale zamysleli jste se někdy nad tím, co všechno se v něm může skrývat? Pokud ne, přečtěte si článek Theurgický výklad Otčenáše na stránkách Panna.cz ... Malá ukázka:

Otčenáš ... bytuje ve třech světech, poněvadž všechno je ve třech světech: svět božský, lidský a fyzický.

Svět božský: první oslovení: Otče náš! Pater hemon! Otec je chápán bytující ve všech nebesích, to je na všech pláních bytí. Může se zjevovati ve fysičnu, astrálnu, duchovnu. Tedy: „Otče náš!“ a ne: „Otče můj!“ Tím se právě liší theurgický aspekt náboženství od mystika: oni to vše dělají a myslejí jenom na sebe.

Kdežto náboženství je kolektivum, které nám manifestuje jednotu všeho stvořeného, všeho, co bytuje v lidské, zvířecí a rostlinné říši. Tedy všechny pláně bytí, tu manifestujeme universalitu. Otec se projevuje dvěma aspekty: slovem = jméno tvé a nyní: „ Posvěť se jméno tvé!“ Jméno boží zná jenom zasvěcenec vyhraženo jenom vyvoleným; proto budiž posvěceno, budiž považováno za svaté. Překladem velmi utrpí. V originále je: „Buď jméno tvé svaté!“ Máme tedy to slovo a jméno, 2 aspekty, a „přijď království tvé!“ Zasvěcencům znalost jména, nezasvěcencům království boží. „Přijď Království Tvé“: Bůh Otec, jméno Syn a království Ducha svatého = božská trojice, je to království boží, které na přijíti jako živoucí uskutečnění božstva ve všech inkarnacích, všech vtěleních.


27.09. až 1.10. 2006   Ve středu sedmadvacátého září je podle kalendáře Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky) - vyhlášený třetím Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980 ... v kalendáři před rokem 1989 to býval Den československých železničářů ...

S železnicí je dnes spojeno jedno významné výročí - roku 1825 byla v Anglii otevřena železniční trať Stockton - Darlington, na které se poprvé začaly dopravovat osoby vlaky vedenými parní lokomoivou.

Osmadvacátého září je Den české státnosti. Toto datum se zapsalo do českých dějin opět několikanásobně - tak především byl roku 935 ve Staré Boleslavi byl svým bratrem Boleslavem zavražděn kníže Václav; o šedesát let později - roku  995 - Přemyslovci pod vedením Boleslavova syna - Boleslava II. - dobyli Libici nad Cidlinou a vyvraždili všechny Slavníkovce. Roku 1330 zemřela česká královna, Eliška Přemyslovna. Roku 1929 byla u příležitosti svatováclavského milénia dokončena dostavba katedrály sv. Víta na Pražském hradě; původní kruhová románská rotunda o průměru 13 metrů, zasvěcená sv. Vítu, byla dokončena za vlády knížete Václava ve třicátých letech 10. století a záhy zde byly uloženy ostatky jejího zakladatele, který začal být uctíván jako patron celé země.

V sobotu 30. září je Mezinárodní den překladatelů, slaví se na svátek patrona překladatelů sv.Jeronýma.

Na neděli 1.října připadá svátků celá řada.  Mezinárodní den hudby se slaví z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974. Mezinárodní den seniorů vyhlásila rezoluce VS OSN a slaví se od roku 1991. Světový den vegeteriánství - vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978. První říjen je dále Mezinárodní den lékařů - slaví se od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984. No a posledním svátkem připadajícím na 1.10. je Světový den cyklistiky vyhlášený Mezinárodní federací cyklistiky.


Pokud se budete chtít zúčastnit Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi (podrobné informace viz tento odkaz), pak ve čtvrtek 28.září od 12:00 hodin bude v chrámu Nanebevzetí Panny Marie duchovní program s uctíváním Paladia země české. Program uctívání Paladia je na stránkách Staré Boleslavi - poutního místa s Paladiem a místa mučednické smrti sv. Václava.

Pro milovníky historie je tu jeden málo známý skvost - kostel sv. Klimenta. ...

Jednolodní podélný tribunový kostel sv. Klimenta, považovaný odborníky za hradní kapli někdejšího boleslavského hradu, stojí v těsném sousedství kapitulní basiliky sv. Václava. Je to vedle krypty sv. Kosmy a Damiána nejstarší budova ve Staré Boleslavi, která se dochovala do našich dob v takřka nezměněné podobě a náleží k nejstarším chrámovým stavbám v českých zemích vůbec. Dr. Podlaha se domníval, že kostel zbudoval kolem r. 915 kníže Vratislav na místě staršího dřevěného kostelíka, založeného sv. Metodějem, který s bratrem Konstantinem - Cyrilem přinesl z Chersonesu na Krymu do Říma ostatky třetího papeže a mučedníka sv.Klimenta. Historická doklady nám ale chybí. Svou dnešní podobu kostel získal patrně ve třetí čtvrtině 12. století. Nepochybně však jde o starší založení, snad již z 11. století.


O víkendu 30.9.- 1.10. 2006 pořádá Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. a ekoporadna Orsej podzimní úklid Jizerských hor.

Pro všechny z Vás, kteří jste ochotni nám pomoci při úklidu toho, co zůstalo v horách po letní sezóně, máme připravené rukavice a pytle na nasbírané odpadky. Ty si můžete vyzvednout v týdnu před akcí 25.-29. září 2006 spolu s bližšími informacemi v kanceláři Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. (U Jezu 10, budova Správy CHKO, tel.: 485 109 292, 602 111 752) nebo v infocentrech v Jablonci, Tanvaldu a ve Frýdlantu.

Pro všechny účastníky je připraveno malé občerstvení na chatách v Bedřichově (Prezidentská), na Jizerce (Pešákovna) a v Maxově (Yetti).


Na stránkách iDNES se popisuje velmi lehká dopravní nehoda, po které "poškozený" vytáhl z druhého auta, zmlátil a poranil starého pána. Podle dotázaných psychologů je podobné nepřiměřené chování ventilem z vlastních problémů.

"Když je člověk unavený, přetažený a dostane se do stresové situace, je větší pravděpodobnost, že se projeví agresivně," řekl Právu klinický psycholog a soudní znalec Karel Humhal.

Také psychoterapeutka Ivana Hořicová si vysvětluje toto chování tak, že člověk projevuje nahromaděný stres. "Tempo, kterému jsme v dnešní době každodenně vystaveni, způsobuje, že jsme předráždění. Po člověku se chce mnoho věcí, které nemůže zvládnout. Žije v neustálém napětí a strachu. Proto ve vypjaté situaci zareaguje neadekvátně," uvedla.

Jo, tak tady je přesně to, co způsobuje spoustu dopravních nehod a kritických situací. Sebepřísnější bodový systém nezabrání tomu, aby se psychicky labilnější jedinci neodreagovávali ze svých problémů za volantem. Stačí se projet po Jižní spojce/Štěrboholské radiále v Praze - a uvidíte, jak si tisíce grázlů pletou silnici s pouťovým autodromem.


Evropská sonda Mars Express pořídila nové fotografie oblasti Cydonia, která se proslavila pod názvem „tvář na Marsu“.

Kamera první evropské sondy zkoumající rudou planetu High Resolution Stereo Camera (HRSC) snímkovala oblast postupně od dubna 2004 do července 2006. Pořízení fotografií nebylo vůbec snadné, oblast byla často zahalena prachem. Dne 22.července byla konečně získaná kvalitní série fotografií této oblasti proslavené sondou Viking 1 v roce 1976. Cydonia leží na souřadnicích 40,75° severně a 350,54° východně.

„Tyto fotografie z regionu Cydonia jsou opravdu velkolepé“, říká Dr Agustin Chicarro z Evropské kosmické agentury (ESA). „Ony nejen poskytnou detailní pohled na oblast tak známou fanouškům kosmických mýtů, ale také ukážou blízké záběry oblastí velkého zájmu planetologů“, dodává Chicarro. Cydonia se nachází v regionu Arabia Terra a patří k přechodovému pásmu mezi jižními vysočinami a severními rovinami Marsu. Tento přechod se vyznačuje údolími a zbytky násypů různých tvarů a velikostí. Povrch je zde těžce erodovaný.    (Další informace a také obrázky najdete v Instantních astronomických novinách)


Greenpeace vítá schválení Českého standardu FSC pro ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích. Česká republika je první zemí střední a východní Evropy a první novou zemí EU s vlastními národními pravidly. „V rámci snah o vyvážené zastoupení zájmů v systému FSC usilujeme o zvýšení vlivu nevládních neziskových organizací na proces certifikace. Doufáme, že Lesy ČR co nejdříve přejdou na hospodaření v souladu se systémem FSC. Naším cílem je do roku 2012 dosáhnout patnáctiprocentního podílu FSC lesů na celkové lesní ploše,“ říká koordinátor lesní kampaně Greenpeace Karel Stejskal. „Do budoucna chceme více seznamovat laickou i odbornou veřejnost se systémem lesního hospodaření podle FSC,“ dodává Stejskal. Prozatím je podle zmíněných standardů obhospodařováno zhruba 1% českých a moravských lesů.      (Zdroj: Greenpeace.cz)

Dále též stránky Hnutí DUHA ...


Čuňata, prasata, dobytkové ... chce se člověku zařvat, když si čte článek Za uříznutý zobák Volavky rybářské společnosti vyplácejí pět set korun na stránkách EnviWebu ...

Hrůzný pohled se naskytl pracovníkům Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. U Veselského rybníka nalezli pět zastřelených volavek popelavých v pokročilém stádiu rozkladu a s uřezanými zobáky. " Ptáci leželi na hromadě a všude kolem se válely náboje z brokovnice," popsal místo otřesného nálezu zoolog Petr Mückstein. Přestože tento druh nepatří k ohroženým, vztahuje se na něj zákaz lovení v rámci obecné ochrany ptactva. ...

... Případ pěti zastřelených a zmrzačených volavek popelavých byl předán policii České republiky. Ta ho posuzuje jako trestný čin pytláctví. " Pachateli hrozí až dva roky odnětí svobody, peněžitý trest, jehož výši stanoví soud a pozastavení činnosti," informoval Václav Kučera, mluvčí policie ve Žďáře nad Sázavou.


Vyhánění čerta ďáblem ... hlavně, když to bude sypat !

Geneticky modifikované potraviny nebyly spotřebiteli přijaty s nadšením, zvlášť v Evropě a v Asii. Například jen minulý týden zastavilo Japonsko dovoz dlouhozrné rýže z Ameriky poté, co v ní odborníci našli stopy geneticky modifikované plodiny, která se omylem přifařila k té nemodifikované.

Ve snaze konečně obejít tento problém začaly biotechnické firmy pracovat novým způsobem. Používají nejmodernější technologii a poznatky genetického inženýrství k selekci, nikoliv k výrobě nových plodin.

(Zdroj: Zvědavec)


Víme, že musíme zestárnout, protože to každý říká a všude kolem se to děje. Víme, že se stářím přicházejí nemoci a také, že rakovina se nedá vyléčit. Co kdyby se tyto myšlenkové pochody změnily? A zkusili bychom to napřed u sebe? Začali bychom věřit, že jsme zdraví, žádné nemoci nemáme, ani mít nebudeme, naše tělesná schránka se bude s přibývajícím věkem naplňovat silou a nevyčerpatelnou energií a náš mozek bude stále bystřejší. Tento jev bude u nás fungovat, ale ostatní nás možná budou svými myšlenkami srážet k zemi. Avšak pokud kladně naladěných myšlenek bude víc, všichni uvidí, že to funguje a toto vstoupí do podvědomí lidí jako neměnný fakt. Tato událost bude posilována myšlenkami ostatních a nikdo se nebude podivovat tomu, že je to tak a ne jinak.

Není možné, že na stejném principu funguje všechno kolem nás?       (Zdroj: Záhady a mystéria)

 


 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček