wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 

Od Štědrého dne po Nový rok se vyhlašují v Říši snů vánoční prázdniny. Hezké, klidné a příjemné svátky přeje všem lidem dobré vůle
Vlk Samotář


23.12. 2013     Tak máme již astronomickou zimu. V sobotu, 21. prosince ve 18:11 SEČ nastal okamžik zimního slunovratu.


Čím více dárků, tím více radosti? Psycholog k tématu Vánoce ..... Dárek je osobní poselství ... Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není tomu ale tak! Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Dárek je především osobní poselství, které říká “mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani penězi vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a vskutku jako dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít.

Ono zas tak moc nezáleží na našich představách ... A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom se dávat pěkně, mile, abych tak řekl v pěkném balení, tj. v pohodě a dobré náladě. Neměli bychom se tedy tím předvánočním shonem a uklízením a vařením a pečením dát zaskočit a utahat. Vždyť ono na tom zase tak strašně moc nezáleží, jestli se zrovna něco nepovedlo podle našich představ, jestli jsme něco nestihli. Zkusme to letos. Je to cennější než umytá podlaha a husa v troubě.

Nestydět se za projev lásky ... Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i my dospělí kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba při štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společně vzpomínáme na ty, kdo nějak patří do okruhu naší lásky, přízně, sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své významné slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.

Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není prospěšné, když nad naším hněvem „zapadá slunce“. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam.

Otevřít dětem oči a učit je dělat radost i dalším lidem ... Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá příležitost, aby také mohly více dávat. Aby samy mohly zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat a působit radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své osobní sobectví. Prostě udělat něco dobrého někomu druhému z vděčnosti za to, co jsme sami z lásky a bez zásluhy přijali. Je to příležitost učit děti překonávat nejen sobectví osobní, ale i sobectví rodinné, skupinové, národní - jakékoliv.

I letošní Vánoce mohou být něčím zvláštním, byť se v našem životě opakují už po kolikáté

Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček a dětských očí, bychom neměli na něco zapomínat: o Vánocích slaví křesťané po celém světě narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už kdoví po kolikáté.        (Zdroj: Víra)


Ježíš už od narození nepatří k mocným tohoto světa (Benedikt XVI.) ..... Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2,6n)

Vlastní ho nepřijali ... Začněme s výkladem u posledních slov této věty: v zájezdním útulku pro ně nebylo místo.

„Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ (Jan 1,11) Pro zachránce světa, jeho, pro něhož je všechno stvořeno, tu není místo.

„Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ (Mt 8,20) Ten, který byl ukřižován vně městských hradeb, také přišel na svět vně města.

Převrácení hodnot ... To nás může vést k zamyšlení – možná to poukazuje na převrácení hodnot, které se s postavou Ježíše Krista, s jeho poselstvím pojí.

Už od narození nepatří do okruhu toho, co je světsky důležité a mocné. Ale právě tento nedůležitý a bezmocný se ukáže vpravdě mocným, tím, na němž v posledku vše záleží.

A tak, stává-li se člověk křesťanem, patří k tomu i vykročení z toho, co si všichni myslí a chtějí, z převládajících měřítek, a směřování do světla pravdy našeho bytí, aby s ním došel na pravou cestu.       (Zdroj: Pastorace)


Opatření pro zdraví zvířat ..... Na konci roku je čas bilancovat a při této příležitosti lze konstatovat, že jeden ze stěžejních úkolů státního veterinárního dozoru se daří plnit. Jde o ochranu státního území před zavlečením nebezpečných nákaz zvířat.

Při pohledu na každotýdenní hlášení ze systému ADNS si je možné uvědomit, s čím u nás, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nemáme problém. Není to ale samo sebou. Státní veterinární správa sleduje nákazovou situaci v okolních zemích a na případná hrozící rizika upozorňuje jak jednotlivé krajské veterinární správy a chovatele, tak i veřejnost.

Například v poslední době věnují naši inspektoři velkou pozornost navracejícím se dopravcům ze zemí na východ od našich hranic, zda správně provádějí dezinfekci vozidel. V zemích Ruské federace, na Ukrajině a v Bělorusku se totiž už nějakou dobu vyskytuje africký mor prasat.

Mor malých přežvýkavců (ovcí) je hlášen z Řecka a Bulharska, leukóza skotu z Lotyšska, infekční anémie koní opět z Rumunska, TBC skotu z Francie, západonilská horečka skotu ze Španělska. Rovněž je třeba dávat pozor na vzteklinu, stále jsou hlášeny výskyty z Maďarska, Polska, Rumunska a Chorvatska. V Holandsku, Portugalsku a v Německu byla zaznamenána nízce patogenní ptačí chřipka.

A možným zdrojem celé řady nákaz je Turecko, aktuálně opět slintavka a kulhavka, mor malých přežvýkavců a antrax.

Proto je na místě opatrnost, a to nejen při cestování. I u nás musejí mít chovatelé oči otevřené a každý podezřelý úhyn domácích i volně žijících zvířat mají hlásit místně příslušné krajské veterinární správě. Nejen proto, že jim to ukládá legislativa, ale především proto, že včasné zjištění nákazy je důležité pro zabránění jejího dalšího šíření a pro úspěšnou eradikaci.       (Zdroj: Spotřebitel)


Měly čínské paláce na ochranu magnetické zárubně dveří? ..... Jak se magnet používal v praxi? Pouze jako kompas, nebo i jinak? Antičtí architekti měli navrhovat magnetické vnitřky chrámů – kovová postava boha se zde pak vznášela, aby věřící byli přesvědčeni o zázraku.

To, že kousky magnetovce mají schopnost přitahovat jiné železné předměty, věděli již první řečtí filozofové (a „elektrické“ vlastnosti jantaru zaznamenává už Homér). Jak se ale magnet používal v praxi?

Na prvním místě nás samozřejmě napadne kompas a s tím související otázky, kdy byl vynalezen (podle všeho vícekrát nezávisle na sobě, nejprve v Číně a posléze v Evropě). Zajímavé ale je, že se používal nejen k námořní navigaci – ve středověku se s jeho pomocí orientovaly například i karavany přecházející poušť Gobi. Kromě kompasu stojí z Číny za zmínku magnetické zárubně dveří, které se používaly jako ochrana v císařských palácích, přičemž neumožnily vstup člověku s železnou zbraní. Přímý důkaz o nasazení této technologie však není, takže těžko říct, zda nejde jen o legendu.

Určité návrhy na využití magnetu ve vojenství se objevovaly v souvislosti s legendou (zaznamenává Plinius) o magnetické vrcholku trčícím z moře u Etiopie. Hora loď nejen přitahovala, ale navíc z ní měla vytrhávat i železné součástky, výsledkem čehož bylo samozřejmě potopení. (mimochodem lodě odpočívající delší dobu v docích se účinkem magnetického pole Země samy mění v magnety).

Antičtí architekti měli navrhovat magnetické vnitřky chrámů – kovová postava boha se zde pak vznášela, aby věřící byli přesvědčeni o zázraku. Nejspíš se však jedná opět jen o smyšlenky a legendy, protože v praxi by taková konstrukce narážela na celou řadu problémů (např.: rovnováha sil gravirace vs. síla magnetická by byla vratká).       (Zdroj: Science WORLD)


Pokud slepě věříte tvrzením vlády o obětech dronů, jste naivní trouba ..... Jemenský novinář Shuaib Almosawa vydal zprávu o vyšetřování útoku amerického bezpilotního dronu v Jemenu, který se uskutečnil 8.srpna 2013 v Maribu. Je dobré to přečíst v celém rozsahu, nicméně redaktor Foreign Policy Noah Shactman to docela vhodně shrnul na Twitteru:

Je to skutečně prosté. Almosawa nás zahrnuje krvavými detaily o tom, jak starší bratr třech obětí ve věku 24, 17 a 16 let našel jejich těla roztrhaná na kusy uprostřed rozdrceného auta, které bylo zasaženo dronem. Nejdůležitějším je fakt, že zpráva odhaluje známý vzor, který je totožný všude v místech útoků dronů, tedy v Pákistánu, Jemenu a Somálsku. Konkrétně vypadá vzor následovně:

1. Vládní úředníci bez důkazů tvrdí, že tito zaměření a zabití lidé byli teroristé z Al-Kajdy.

2. Všichni jim slepě věří.

3. Později se prokáže, že to byla lež.

V situaci po útoku všichni řekli, že tři mladí kluci byli bojovníci. Almosawa informuje: Podle jemenské vlády byl úder dronu 8.srpna úspěšný. „Zabil tři bratry a členy Al-Kajdy“.

Ale místní obyvatelé včetně příbuzných obětí trvají na tom, že tři bratři neměli nic společného s Al-Kajdou. Byli to jen místní chlapci, vracející se z prázdninového nákupního výletu v městě Marib, trvají na svém příbuzní.       (Čtěte na stránkách Nevhodné zprávy)


Skafandr pro mise k asteroidu ..... Když prezident Obama zrušil program Constellation zaměřený na znovudobytí a trvalejší průzkum Měsíce navržený jeho předchůdcem, byla NASA zpočátku trochu zmatená. Aby také ne, když vám prakticky přes noc někdo rozmetá několik let práce. Naštěstí byl stanoven nový cíl. Je jím přistání na asteroidu. K jeho splnění lze velkou část techniky z Constellation použít. Kosmická loď Orion (po určitou dobu označovaná jako MPCV) zůstane stejná, pouze ji namísto Aresu-I vynese do kosmu přímo Ares-V přeměnivší se nyní v SLS. Co se však musí podstatně změnit jsou skafandry. Na místo pohybu v šestinové gravitaci Měsíce (vztaženo k zemskému povrchu), potřebujete při misi k asteroidu skafandry pro pohyb v beztíži.

Proč nemůžeme použít současné skafandry?

Aktuálně se používají jiné skafandry pro operační nasazení uvnitř kosmické lodě při startu a přistávání a jiné pro kosmické vycházky. Je to dáno zejména tím, že kosmické vycházky se realizují z Mezinárodní kosmické stanice, kde je dostatek místa pro uložení skafandrů EMU (Extravehicular Mobility Unit) a jejich převlékání. Navíc většinu času astronauti tráví pouze v „běžném“ oblečení. Podobná situace byla i v raketoplánech.

Mise lodí Orion si takový luxus nemohou dovolit. Skafandry EMU by zabraly příliš mnoho cenného místa, které se dá využít efektivněji. Je třeba přistoupit problému podobně jako při misích Apollo nebo jejich předchůdci Gemini. Zde se řešil nedostatek místa jedním univerzálním skafandrem, který sloužil uvnitř lodi pro rizikové části letu a zároveň pro kosmické vycházky.

Mise Orion tedy dostanou nový typ skafandru. Bylo by nerozumné začínat úplně od nuly, proto se inženýři NASA pustili do vylepšení jednoho hodně známého a dalo by se říci legendárního typu skafandru. Tím typem je Advance Crew Escape System Pressure Suit (ACES), známý oranžový skafandr, jenž nosili astronauti v raketoplánu při startu a návratu. Používán je od roku 1994 a konstrukčně vychází z prvního univerzálního skafandru určeného pro ochranu uvnitř pilotovaného stroje i pro kosmické vycházky, který jako první otestoval mimo kosmickou loď Ed White roku 1965 v rámci programu Gemini.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Rozprašovacie dýzy na airbusoch ..... Nasledujúca séria fotografií pochádza zo stránky chemtrail.de, ktorú vedie Werner Altnickel. Jeho čitateľovi sa po dlhej práci podarilo fotograficky zdokumentovať mnohé lietadlá typu Air­bus, ktoré majú nad každým motorom jednu až tri dýzy. Tvrdí: „Dostali sme upozornenia od špecialistov leteckého odvetvia, že chem­trails sú rozprašované linkovými lietadlami pomocou samostatných dýz nad agregátmi.“

Počas prvých prieskumov na letiskách Düs­sel­dorf a Frank­furt a lietadiel rôznych spoločností nafotil na lietadlách špeciálne doplnky. Očividne ide o rozprašovacie dýzy. Slúžia tieto dýzy na rozprašovanie nanočastíc, schopných preniknúť cez pľúcne tkanivo, na rozprašovanie chem­trails?

Tieto dýzy sú v technickom opise agregátov lietadla označené zahmlievajúcim pojmom Pylon Drains, na odvrátenie pozornosti od ich skutočného účelu.

Zdá sa, že sa tak vyvrátila všeobecne rozšírená téza, podľa ktorej sú rozličné chemikálie pridávané priamo do paliva lietadiel. Podľa tvrdenia pilotov to nie je reálne, pretože spaľovacia teplota je tak vysoká, že kovové prísady ako hliník by sa roztavili a usadzovali, nehovoriac o tom, že týmto spôsobom by nebolo možné rozprašovať biologické komponenty ako baktérie a huby, ktoré by horúčavu neprežili.

Dýzy si všimne každý pozorný pozorovateľ na letisku. Zaujímavá je aj skutočnosť, že v prípade väčšiny odfotografovaných lietadiel sú nad každým agregátom až tri dýzy. Vzbudzuje to domnienku, že v závislosti od účelu rozprašovania možno šíriť do atmosféry až tri rôzne zmesi, či už samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii.       (Zdroj: Czech Free Press)


Elixír mládí zvrátil stárnutí, zatím jen u myší .....Australští a američtí genetici a biochemici oznámili, že vyvinuli sloučeninu, která zásadně zvrátila stárnutí v organismu laboratorní myši. Látka se může stát klíčem k opravdovému elixíru mládí i pro lidi.

Sloučenina dodala myším nejen více energie jako nějaké povzbuzující přípravky, ale především způsobila i omlazení svalové tkáně, omezení zánětů a zlepšení inzulínové rezistence. Přitom nejde jen o zastavení stárnutí, ale podle vědců z Harvardské lékařské fakulty a Univerzity Nového Jižního Walesu i o skutečné otočení procesu.

Pokud by se použila měřítka testované myši na člověka, tak ve výsledku by se z šedesátiletého starce stal dvacetiletý mladík. Je samozřejmě otázkou, zda bude stejný mechanismu fungovat i u lidského organismu. To by měly ověřit testy, které mohou začít již během následujícího roku, uvádí studie zveřejněná v časopise Cell.

„Věnuji se studiu stárnutí na molekulární úrovni téměř 20 let a nemyslel jsem si, že bych se mohl stát svědkem toho, že se podaří stárnutí zvrátit. Myslel jsem, že budeme mít štěstí, když jej trochu zpomalíme, “ prohlásil profesor David Sinclair a dodává: „Myši měly více energie, jejich svaly jako kdyby cvičily a držely dietu, a to všechno během jednoho týdne.“

Podobná látka u lidí by mohla léčit nemoci stárnutí a udržet lidi celkově zdravější. Zda a nakolik může přípravek prodloužit život, není zatím známé, ale je to pravděpodobné.       (Zdroj: National Geographic)


Pod sopkou v Yellowstone je podle vědců ohromné jezero magmatu ..... Objem žhavého magmatu pod sopkou v americkém přírodním parku Yellowstone je asi dvaapůlkrát větší, než byly dosavadní odhady. Pokud by tento "supervulkán" opět vybuchl, mělo by to dopady pro klima na celé Zemi. V nové studii to uvedli vědci z univerzity v americkém státě Utah.

Pod kráterem sopky je v hloubce 5 až 14 kilometrů jezero magmatu dlouhé skoro 90 kilometrů a široké téměř 30 kilometrů. Je v něm podle odhadu vědců 200 až 600 kilometrů krychlových kilometrů lávy. "Pokud víme, tak nic tak velkého dosud zmapováno nebylo," řekl BBC hlavní autor studie Jamie Farrell.

Pokud by yellowstoneská sopka nyní vybuchla, mělo by to katastrofální důsledky. Podle posledních zjištění vědců z utažské univerzity je nyní pod kráterem tolik sopečného materiálu, že by se případná erupce silou vyrovnala nejsilnějšímu výbuchu této sopky, k němuž došlo před 2,1 miliony let.

Vědci vědí o třech erupcích yellowstoneského vulkánu. Druhá nastala před 1,3 miliony let. K poslední velké erupci došlo před 640 000 lety. Tehdy byl sopečný popel nad celou severní Amerikou a erupce ovlivnila klima celé zeměkoule.

Podle některých názorů je nová masivní erupce již dlouho na spadnutí, uvedla BBC. Farrell to nicméně odmítá s tím, že vědci nemají k dispozici dost informací, aby bylo možné přesněji určit načasování další erupce. "Jsme přesvědčeni o tom, že k další erupci dojde, ale nevíme kdy," řekl. Seismickou aktivitu monitoruje v Yellowstone dostatek přístrojů, takže by vědci věděli s velkým předstihem o nějaké mimořádné aktivitě sopky a o tom, že magma stoupá k povrchu, řekl Farrell.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Facebook sleduje všechny zprávy i ty které neuveřejníte ..... Facebook zaznamenává vše, co uživatelé napíšou,včetně toho, co nakonec smažou a neuveřejní. Informaci uvedla nová studie, která sledovala návyky téměř čtyř milionů uživatelů.

Adam Kramer, vědec zaměstnaný Facebookem, studoval profily 3,9 milionů lidí v rámci studie s názvem „Autocenzura na Facebooku.“ Kramer viděl činnost každého profilu sledováním jeho HTML elementu formuláře, který se skládá z HTML kódu, který se mění pokaždé, když uživatel něco píše na svém facebookovém chatu, aktualizuje status nebo píše na jiných místech, kde se dá mluvit s ostatními.

Zatímco Facebook tvrdí, že nesleduje slova, která jsou napsaná v jednotlivých políčkách, tak je schopen určit, kdy byly znaky zadány, kolik slov bylo napsáni a zda byly postnuty nebo odstraněny. Kramer s pomocí studenta Sauvika Dase strávil 17 dní sledováním „neuveřejněných statusů a postů na timelinech druhých lidí a komentářů pod posty jiných lidí.“

Zjistili, že je u mužů autocenzura (myšleno tak, že něco napíší, ale místo odeslání text smažou – pozn. Překladatele) pravděpodobnější než u žen. Stejně tak byla autocenzura častá u uživatelů s homogenní skupinou přátel, aby byla daná reakce přijatelnější pro zbytek skupiny.       (Čtěte na stránkách FreePub)


20.12. 2013     Dvacátý prosinec byl OSN roku 2005 vyhlášen jako Mezinárodní den lidské solidarity (International Human Solidarity Day).


Nejkrásnější strom mají už potřetí v Plzni ..... Nejhezčí vánoční strom mají i letos podle čtenářů iDNES.cz na náměstí v Plzni. Západočeské krajské město tak vyhrálo už potřetí za sebou. V anketě získalo 3 915 hlasů. A opět zvítězilo na plné čáře - druhou Olomouc za sebou Plzeň nechala s pořádným náskokem více než dvojnásobku hlasů. Třetí nejkrásnější vánoční strom stojí v Hradci.

Téměř čtrnáct metrů vysoký smrk ztepilý stojí na náměstí Republiky v Plzni. Svítí stejně jako loni světle modře. Pochází z městské čtvrti Bolevec, kde překážel u jedné z bytovek.

"O jeho kácení žádalo místní sdružení už loni," sdělil Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně. Při výběru vánočního stromu pro Plzeň se podle něho klade důraz především na bohatost a tvar. Nové osvětlení totiž vyžaduje klasický štíhlý tvar, což i letošní vítěz splňuje.       (Zdroj: iDNES)


Jihočeská univerzita má patent na kapra se zdravějším masem ..... Vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity vyvinuli technologii na chov kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin.

Již třetím rokem si zájemci mohou zakoupit kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin, které působí pozitivně především na lidské srdce. Takzvaný omega 3 kapr je unikátním produktem. Technologii na chov této ryby vyvinuli vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a nechali si ji patentovat. Omega 3 kapr má i svoji speciální ochrannou známku.

Ryby mají kvalitnější maso díky zvláštnímu krmivu. „Chováme je v rybnících s velkým podílem přirozené potravy a přikrmujeme speciální směsí. Ta obsahuje řepkové výlisky a lněné semínko," popsal Jan Mráz z Ústavu akvakultury. Kapří maso má pak vyvážené složení tuků s vysokým podílem omega 3 mastných kyselin.

Díky tomu pozitivně působí na lidské zdraví. Ovlivňuje především rozvoj centrální nervové soustavy u dětí, pomáhá v prevenci obezity a při léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Vědci z Jihočeské univerzity to společně s Institutem klinické a experimentální medicíny ověřili na dobrovolnících, kteří se zotavovali po operaci srdce v Lázních Poděbrady. „Jedna skupina dostávala standardní dietu pro pacienty, druhá stravu obohacenou o dvě porce omega-3 kapra týdně. Ti, kteří konzumovali rybu, měli již po čtyřech týdnech výrazně lepší hodnoty tuků a cholesterolu v krvi," zdůraznil Jan Mráz.       (Zdroj: Agronavigátor)


Každé kolo může být hybridní. Američtí vědci přišli na nový pohon pro jízdní kola ..... Technologický ústav MIT v americkém městě Cambridge vyvinul zařízení, které z téměř každého bicyklu udělá hybridní jízdní kolo poháněné jak elektrickou energií tak lidskou silou. Uvedl to web amerického deníku Connecticut Post.

Zařízení se umísťuje na zadní kolo a využívá kinetickou energii. Ta jde do elektrického motorku s dynamem a baterií. Získanou elektřinu lze používat nejen na pohon kola, ale i na využívání elektronických přístrojů jako iPhone, které dokážou cyklistu informovat o rychlosti, znečištění ovzduší, blízkosti přátel a mnoha dalších věcech.

Výzkumníci podle zpravodajského webu sme.sk představili zařízení, které pojmenovali Copenhagen Wheel (Kodaňské kolo), na nedávné kodaňské konferenci ke klimatickým změnám. Cílem projektu je rozšířit používání jízdních kol na cesty do práce a školy, čímž by se snížil počet aut na silnicích.        (Zdroj: Ekolist)


Záhada jezera Ligeia Mare na Titanu ..... Představte si, že stojíte na travnatém břehu jezera – krásná představa. A nyní si představte, že nejste na Zemi. Zmizela veškerá vegetace, teplota klesla na -179 °C a obloha nad vámi má bledě oranžový odstín. Navzdory tomu, že vane ledový vítr, tmavý povrch jezera kupodivu postrádá sebemenší vlnky. Vítejte na břehu velkého jezera Ligea Mare, které se nachází na Saturnově měsíci Titanu.

Největší měsíc planety Saturn je záhadné těleso velikosti planety Merkur. Je to jediný měsíc ve Sluneční soustavě, který je obklopen hustou atmosférou se silnou vrstvou oranžové mlhy. Je jediným velkým tělesem kromě naší Země, na jehož povrchu se vyskytují jezera kapalné látky. Avšak je tady jeden velký rozdíl: na ledovém Titanu nemůže existovat kapalná voda – zdejší moře a jezera jsou zaplněna kapalnými uhlovodíky, jako je například metan a etan. Vzhledem k jejich vlastnostem je hladina zdejších rezervoárů velmi hladká.

Již dřívější radarové mapy sestavené na základě pozorování sondou Cassini (NASA) odhalily, že největší jezero na jižní polokouli Titanu – Ontario Lacus – je mimořádně hladké. Výška jeho „mořské hladiny“ kolísá méně než o 3 mm. Nejnovější závěry pozorování sondou Cassini publikované na konferenci American Geophysical Union v San Franciscu ukazují, že nádrž Ligeia Mare v blízkosti severního pólu Titanu má povrch ještě hladší. Pokud na jeho povrchu vznikají vlnky, pak nejsou vyšší než jeden milimetr!       (Čtěte na stránkách Astro VM)


Proč se Google najednou tak zajímá o roboty? ..... Google si pořídil osm špičkových vývojářů robotů a strojového vidění. Chystají na nás chytré postele, asistenty pro seniory anebo armádu zlých robotů?

Internetový gigant Google vzbudil velikou pozornost, když nedávno potichu nakoupil osm společností, které se řadí mezi současné špičky ve vývoji pokročilé robotiky. Lidé z Google se k tomu moc nevyjadřují, komentují to jako součást vizionářských projektů, kterými se v Google zabývají. Komentátoři nad tím ale kroutí hlavou. Nové akvizice Google sídlí v USA i v Japonsku a vytvářejí rozmanité produkty, od kráčejících humanoidních robotů, přes čtyřnohé vojenské transportéry až po průmyslové robotické paže a systémy strojového vidění.

Zamýšlejí snad v Google novou řadu robotických mazlíčků? Vyvíjejí nové šikovné roboty do skladišť? Anebo staví humanoidy s brýlemi Google Glass, poháněné cloudovou inteligencí, kterými nás Google chce nahradit? Kdo viděl dejme tomu Proyasův „I, robot“ (2004), tak si jistě vzpomene na chladnou strojovou inteligenci VIKI (Virtuální Interaktivní Kinetická Inteligence), která ovládla společnost US Robotics a hodlala řídit celé lidstvo. Will Smith by měl pro jistotu prohledat Googleplex a ověřit, že Schmidt, Page a Brin jsou stále pány situace. Andy Rubin, který šéfuje novou robotickou divizi Google se sídlem v kalifornském Palo Alto, k tomu prý nechce říct nic bližšího.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Supermarket Albert v Olomouci ..... Nemohli bychom dát dohromady nějakou petici, aby se těm ubohým ženám v supermarketech Albert daly ty židle? Já tam (bohužel) chodím skoro každý den a už se na to nemůžu dívat, píše Mirna Šolić z Olomouce. Teď mi právě paní, která tam pracuje, řekla, že jí strašně bolí v zádech.       (Zdroj: Britské listy)

A co na nějakých pár dnů postavit za kasu ty netvory-manažery, co takováhle opatření prosadili?


Ropa z řas může vzniknout za hodinu ..... Neobnovitelné ropné zásoby se v přírodě hromadily pravděpodobně po miliony let. V americké laboratoři se však podařilo vyrobit ropné látky díky speciální technologii během hodiny. Jednalo se o spojené úsilí pracovníků Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), spadající pod americké Ministerstvo energetiky, a firmy Genifuel Corporation z Utahu, která dodala příslušnou technologii, nutnou ke vzniku a uvolnění ropných látek ze zelených řas.

Na samotném začátku procesu stojí vodný roztok, který obsahuje pouze 10-20 hmotnostních procent řas a připomíná jakýsi řídký zelený sliz. Tento sliz vědci uzavřeli do vysokotlaké varné nádoby a zahřáli na teplotu 350 stupňů Celsia. Tlak zde zároveň dosáhl opravdu vysokých hodnot - přes 200 zemských atmosfér. Za těchto podmínek zůstal řasový roztok v kapalné formě.

Uvnitř vysokotlaké varné nádoby nejdříve proběhlo vyloučení rostlinných olejů a některých minerálů, jako je např. fosfor, z vody. Asi po hodině gravitace přirozeně separovala z řas vzniklé surové ropné látky od vody a bylo je možné z nádoby odčerpat jedním koncem ven. Po jejich vyčištění z nich inženýři připravili už standardní kapalné uhlovodíky, které mohou posloužit jako pohonné látky. V další fázi se z řasového zbytku dokonce podařilo získat i jisté množství metanu. Zbývající voda, bohatá na dusík, byla po přidání fosforu opět použitelná na vypěstování další dávky řas.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

Bezesporu zajímavá technologie ... jen jestli by nebylo lepší vyvíjet alternativní pohony místo toho, abychom zuby nehty prodlužovali dobu, co budeme dýchat smrady ze spalovacích motorů ...


(Ne)light potraviny ..... Light potraviny konzumujeme v případě, když chceme zhubnout, popř. nechceme přibírat. Některé sice mohou obsahovat méně tuku, ale naopak více cukru. Záleží tedy na celkovém poměru cukrů a tuků. Je třeba podotknout, že potravina ochuzená o tuky přichází zároveň i o svou chuť, je tedy na zvážení, zda nám taková cena stojí za to. Není také zanedbatelné, že ať už light nebo "normální" potraviny obsahují jiné nezdravé látky, jako třeba sůl. Nedá se jednoznačně říci, že všechny light výrobky jsou špatné a naopak. Vždy si důkladně přečtěte etikety. Hubnout se dá i s úplně obyčejnými potravinami, jen je třeba přemýšlet, co, kdy a kolik toho člověk konzumuje.       (Zdroj: CEZ-OKNO)


Živočichové, kteří s věkem mládnou ..... Prožít život směrem od mládí sršícího zdravím k nemocemi poznamenanému stáří, zakončenému smrtí, považujeme my lidé za samozřejmost. Vědci z University of Southern Denmark však zjistili, že u řady živočichů je proces stárnutí a umírání mnohem rozmanitější.

Dánští vědci si vzali na paškál čtyřicet šest velmi odlišných druhů organismů od řas a hub až po bezobratlé živočichy a savce. U nich pak zkoumali projevy stárnutí a s nimi obvykle spojovaný proces umírání. Překvapivě zjistili, že u některých organismů nedochází k úbytku sil a smrti v pokročilém věku, jak by se dalo očekávat, ale naopak v mládí.

Stárnutí s postupným směřováním ke smrti je typické pro savce včetně člověka, ptáky a některé bezobratlé živočichy, jako jsou perloočky. Existují ale i živočichové, které můžeme označit za téměř nesmrtelné. Příkladem může být sladkovodní žahavec nezmar (Hydra magnipapillata), který podle vědeckých výpočtů může v laboratorních podmínkách přežít i více než 1400 let.

Existují dokonce i zvířata, jejichž úmrtnost s věkem klesá. Mezi ně patří želvy Agassizovy (Gopherus agassizii), které nejčastěji hynou na počátku života. Klesající nebo konstantní úmrtnost vykazují i v našich podmínkách dobře známé sýkorky koňadry (Parus major), z říše rostlin pak rododendrony (Rhododendron maximum) nebo stromy kolíkovníky (Avicennia marina) z mangrovových porostů.       (Zdroj: 21@století)


Vánoční kontroly plném proudu ..... Každoročně má kontrolní činnost inspektorů České obchodní inspekce od začátku Adventu až do Silvestra tradiční zaměření. Kromě dlouhodobých kontrolních akcí monitorují inspektoři od začátku prosince také adventní a vánoční trhy, které se v průběhu prosince rozšíří o prodej stromků, jmelí a dalších vánočních dekorací, a v posledním týdnu před Štědrým dnem také o prodej ryb. V posledních dnech roku pak výrazně přibude stánků s pyrotechnikou, takže pro inspektory je prosinec jedním z pracovně nejnáročnějších měsíců v roce. Ani letos tomu není jinak.

V letošním roce budou tzv. vánoční kontroly inspektorů ČOI opět monitorovat a kontrolovat prodej tradičního vánočního sortimentu na celém území ČR, a to adventní věnce, vánoční svícny a další dekorace, osvětlovací řetězce, vánoční stromky, ryby a v omezeném rozsahu svých pravomocí také podmínky prodeje pyrotechnických předmětů. Průběžně jsou kontrolovány také různé slevové a výprodejní akce, nabídky a poskytování „vánočních“ spotřebitelských úvěrů a další nabízené výrobky nebo služby bez ohledu na formu jejich prodeje.

Tyto vánoční kontroly se týkají všech prodejních míst, zejména vánočních či adventních trhů, stánků s občerstvením, ale také klasických obchodů, obchodních řetězců a nákupních center. Průměrně bývá v předvánočním období zkontrolováno cca 1000 prodejních míst. Od konce listopadu do poloviny prosince bylo provedeno 356 kontrol a nedostatky zjištěny v 113 z nich, tj. 31,7 %.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


19.12. 2013     Devatenáctý prosinec se uvádí v kalendáři významných dnů OSN jako Den OSN pro spolupráci jih-jih. Spolupráce Jih-Jih je důležitou součástí globálních opatření na řešení problému chudoby. Rozvojové země můžou získat více výhod prostřednictvím výměny myšlenek a komunikace o plánech.


Magické jmelí doplňuje naši vánoční výzdobu ..... Z téměř sta známých druhů jmelí se v Česku můžeme setkat pouze se jmelím bílým. Jeho zlatá, postříbřená nebo zelená snítka nemůže scházet ve vánoční výzdobě vašeho příbytku. Větévky této zvláštní rostliny fascinují lidi již od nepaměti. Sváteční jmelí je také nazýváno lidovými názvy: mejlí, gmejl, omelí, mýlí.

Ve starobylém Řecku byly keříky jmelí zkoumány vědcem a filosofem Theofrastosem. Keltští druidové brali jmelí za posvátnou rostlinu, protože rostlo stále zelené i v zimním období. Keltové věřili, že jmelí může působit jako protijed a že má léčivé účinky. Obzvlášť posvátné bylo jmelí sklizené z dubu, na kterém roste vzácněji. V antice se jmelím vykuřovaly domy. Jmelí – viscum album - uctívali i staří Germáni. Odnepaměti symbolizovalo plodnost a štěstí. Hrálo důležitou roli v předkřesťanském světě a keltský zvyk zdobení oltářů jmelím nakonec převzali i křesťané.

Dodnes lidé věří tomu, že jmelí přináší do domu štěstí a že magický účinek větévky se zvyšuje, pokud je darována, nikoliv pouze zakoupena. Nejen v Evropě, ale i v Severní Americe se stalo zvykem, že zamilovaní se mají políbit pod vánočním jmelím, aby jim přineslo lásku a štěstí.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


V Británii vyšel kongeniální překlad Erbenovy Kytice do angličtiny ..... Česká literatura 19. století je až na výjimky ve vnějším světě zcela neznámá. Do jazyků, jako je angličtina, totiž zůstává víceméně nepřeložena. Proč by taky překládána měla být? Čeští spisovatelé 19. století povětšinou "sloužili národní věci" a neměli většinou potřebu, aby o tom, co píší, existovalo povědomí v jiných zemích. Je to škoda. Sloužili sice národní věci, přesto však se mnohými svými díly objevně dotkli podstaty lidství způsobem, který by mohl zajímat lidi všude. Jenže, co naplat, pohyb je jednosměrný, ze Západu na Východ. Všichni se díváte na americké seriály a znáte milenky západních rockových celebrit. Kdopak na Západě ví něco o české kultuře a literatuře? Když se v té věci z Česka nedělá skoro nic... ?

Jeden student českých studií v Glasgow před lety odmítl splnit můj požadavek, aby si přečetl alespoň jeden román od Karolíny Světlé, že to opravdu stojí za to. Přišel s drzým argumentem, že vzhledem k tomu, že od Karolíny Světlé nikdy nic nebylo přeloženo do angličtiny, bude to blbé, a nestojí to za to číst. Argument značně povrchní.

Nejhůř se do cizích jazyků překládá poezie, především poezie tak dokonalá a tak pevně spjatá se strukturou českého jazyka, jakou je poezie Erbenova. Možná vás to překvapí, ale Erbenova Kytice dlouho nebyla jako celek přeložená do angličtiny (poprvé vyšel v angličtině až r. 2012 pokus o překlad od Marcely Sulákové v nakladatelství Twisted Spoon). Předtím existovaly překlady několika pár jednotlivých balad, které vyšly v minulosti v různých antologiích.        (Čtěte v Britských listech)


Psi nám rozumí čím dál lépe ..... Psi rozumí našim touhám a přáním lépe, něž si vědci dosud mysleli. A co víc – jejich schopnost rozumět lidem se stále zlepšuje. V budoucnu už možná nebudou potřebovat žádný výcvik. Požadavky svého pána totiž splní zcela automaticky.

Vědci na univerzitě ve skotském Dundee zkoumali chování dvaceti čtyř psích miláčků. Zajímalo je, zda a jakým způsobem reagují na pokyny lidí. Sledovali přitom nejen psi dobře vycvičené, ale i takové, kteří byli cílevědomou výchovou zcela nepoznamenaní. Zjistili, že jejich poslušnost není závislá ani tak na úrovni tréninku, jako na úzkém vztahu k člověku, který pokyny dává.

Schopnost poslušnosti si psi v soužití s člověkem předávají z generace na generaci během své domestikace. „Psi v současné době akceptují lidi jako své sociální partnery. Proto také instinktivně sledují jejich chování a s přirozenou intuicí vnímají jejich přání,“ uvedla vedoucí výzkumu Clara Cunningham. Podle vědců se psí empatie vůči lidem bude i nadále rozvíjet. Soužití člověka se psem by tak údajně mělo být čím dál idyličtější.        (Zdroj: 21@století)


Odpovědnost státního úředníka se nekoná ..... „Kdybych na to měla žaludek a rozhodla se krást, tak na to nikdy nikdo nepřijde.“ Říká účetní nejmenované státní instituce a dodává: „Protože tohle v podstatě nikdo nekontroluje, ale když zapomenu poslat jedno nesmyslné lejstro včas, tak je z toho malér, který se řeší pomalu až na ministerstvu.“

odpovednost-statniho-urednika-se-nekona

Tohle je bohužel drsná realita, kterou potvrzují i mé „starostenské“ šediny z dlouholetého působení v místní samosprávě. Nic není pro státního úředníka důležitější, než správně vyplněná lejstra nesmyslných hlášení, stovek za pochodu se měnících přihlouplých směrnic, norem, přístupových hesel, konsolidačních tabulek a statistik, které z naší legislativy učinily džungli zcela nepotřebných, ale velmi zatěžujících ekonomických nástrojů dobře placeného byrokrata. Veškerý tento byrokratický plevel se celá desetiletí nekontrolovaně množí a bobtná, s vědomím věky prověřeného hesla, že z cizího holt krev neteče.

Občan si při návštěvě několikapatrového úřadu, se stovkami kanceláří, nevěřícně pokládá jednoduchou otázku: Jak se mohlo stát, že byrokratický aparát dosáhl takovýchto gigantických rozměrů a politická garnitura, jakoby se nechumelilo, schvaluje mnohdy, jeden nesmyslný zákon s desítkami přílepků za druhým a tolik potřebný zákon o státní službě nikdo nechce? No bodejť by ho chtěli. On má totiž vyřešit především odpovědnost státního úředníka. A v tom vězí zakopaný pes. Úředníkem (neboli zaměstnancem státu) je nejen president, premiér, poslanec, senátor, hejtman, starosta, ale i účetní ve státním úřadu- ti všichni jsou státními zaměstnanci a měli by nést plnou odpovědnost za svoji práci a za svá rozhodnutí. Místo toho jsme svědky, jak naši zaměstnanci (neboť tito výše jmenovaní nic jiného nejsou) beztrestně a bez odpovědnosti, zaštítěni imunitou, indemnitou a v zákonech zakotvenou nepostižitelností, decimují státní rozpočet, mrzačí zákony a zatěžují společnost úřednickým byrokratickým (hlasitě řehtajícím) šimlem na všech úrovních lidského žití.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Deset rad proti chřipce dle tradiční čínské medicíny: Ovoce a zelenina nás před ničím neochrání, spíše naopak! ..... MUDr. Jozef Lucký přední český odborník na tradiční čínskou medicínu, vysvětluje: „Základní koncept vitamínů nemá k imunitě žádný vztah.“

Pomeranče, mandarinky, obecně jižní ovoce patří k vánoční atmosféře v naší zemi už skoro neodmyslitelně. Když se nad tím ale trochu zamyslíme, je to vlastně divné. Tak trochu jako z pohádky o Dvanácti měsíčcích. Tradičně sice v našich zeměpisných šířkách na vánoční stůl ovoce patřilo, ale samozřejmě jenom z „místní sklizně“. Jablka z vlastní zahrady na místě prvním. V této souvislosti přetiskujeme "desatero proti chřipce" MUDr. Jozefa Luckého, které možná leckoho překvapí - nejen svou jednoduchostí.

Jakých zásad bychom se podle MUDr. Luckého tedy měli držet? Vypadá to napohled skoro banálně: V chladných měsících si především chránit oslabenou energii a posilovat vnitřní teplo. Základem je vyvážená strava, dostatek tepla a odpočinku. Jenže ve skutečnosti jde o velmi překvapivé rady. A přitom tak vyzkoušené – a úspěšně – že můžeme doporučit jejich „testování“. Ostatně jsou finančně nenáročné. Tady je Luckého desatero proti chřipce ...        (Čtěte na stránkách ProtiProud)


Q-Elektro.cz – další účelově vzniklý e-shop? ..... Podezřele nízké ceny, negativní ohlasy spotřebitelů a nedávná registrace domény e-shopu – to je několik poznávacích znamení Q-Elektro.cz. Tento internetový obchod, jako aktuálně většina obchodníků, se snaží využít nejvýdělečnějšího období v roce. O jeho poctivosti však příliš přesvědčeni nejsme.

E-shop v prvé řadě zaujme pohádkově nízkými cenami, které jsou ve srovnání s konkurencí u některých výrobků až o několik desítek procent nižší. Příliš nejsme spokojeni s tím, že ceny v hromadném výpisu jsou uváděny bez DPH, až po kliknutí na konkrétní produkt se zobrazí cena s DPH.

Jako nestandartní se nám jeví některé části obchodních podmínek. V nich Q-Elektro.cz například uvádí, že „právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího“.

Ani osobní zkušenosti některých spotřebitelů nelichotí pověsti e-shopu. Pan Josef si objednal mobilní telefon. Dodání trvalo měsíc a půl. Zboží se sice dočkal, ale chyběl český návod a dokonce i původní fólie na telefonu. Jiní zákazníci se objednaných výrobků vůbec nedočkali. Komunikace ze strany obchodu obvykle končí emailem oznamující, že zboží bylo předáno dopravci. Na urgence a dotazy nikdo neodpovídá.

Společnost Q factoring s.r.o., která e-shop provozuje, sídlí na adrese Tachovské náměstí 90/2, Praha – Žižkov. Spolu s ní má tuto adresu jako sídlo podnikání dle databáze ARES dalších 640 ekonomických subjektů. Doménu společnost registrovala velmi nedávno, 4. prosince tohoto roku.

Na internetových stránkách e-shopu se sice dočtete, že zboží je možné si vyzvednout osobně, ale už se nedozvíte, kde konkrétně.

Internetový obchod Q-Elektro.cz láká na nízké ceny, dopravu prostřednictvím PPL zdarma a v sekci „o nás“ slibuje ochotu a poskytnutí rady, zákazníci nicméně mají jiné zkušenosti. Po objednání nebo zaplacení zboží firma často přestává reagovat na emaily a nepřijímá telefonní hovory.      (Zdroj: Spotřebitel)


Chcete právě narozené dítě ochránit před alergií a astmatem? Pořiďte si psa ..... Děti, které jsou od útlého věku v kontaktu se psy, mají podle vědců menší pravděpodobnost získat alergii nebo astma. Psi totiž dětem šlechtí střevní mikroorganismy. Pes je nejlepší přítel člověka. A taky chrání malé děti před alergií a astmatem. Jak ukázal výzkum, děti, které jsou od útlého věku v kontaktu se psy, mají menší pravděpodobnost získat alergii nebo astma. Psi totiž dětem šlechtí střevní mikroorganismy.

Jak to vědci zjistili? Vyvodili to z pokusů na myších. Během výzkumu prostě vystavili myši prachu z domácností, ve kterých žijí psi. Ukázalo se, že tyto myši měly lépe vyvinuté společenství střevních mikroorganismů a měly méně často zánětlivé reakce dýchacích cest a méně reagovaly na alergeny než myši, které nebyly prachu vystaveny.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Názor obyvatel místostarostu Chebu nezajímá, referendum o spalovně odmítl ..... Pro mnohé obyvatele Chebu je zcela nepochopitelný přístup místní radnice, konkrétně místostarosty Bc. Tomáše Lindy, který na veřejném projednání kategoricky odmítl, že by k výstavbě spalovny na Švédském vrchu mohlo být vypsáno místní referendum. Přitom jde o projekt, který představuje velkou hrozbu pro životní prostředí i ekonomiku města, jak ukazují zkušenosti s podobným zařízením například v Liberci.

„Zhruba stovka lidí, kteří do auly Západočeské univerzity na projednání přišli, nevěřila svým uším,“ komentuje výrok místostarosty odborník na spalovny Matěj Man z Arniky. Radnice navíc zcela nedostatečně informuje o plánech na výstavbu spalovny odpadů společnosti Terea, v níž má navíc majetkový podíl.

„Obyvatelé Chebu jsou k líbivým prezentacím a slibům o levném teplu spíše skeptičtí. V průběhu veřejného projednání místní představili petici s asi 400 podpisy obyvatel lokality, kde má být spalovna postavena. Zaznělo také mnoho dotazů k nakládání s nebezpečným dopadem, který spalovna vyprodukuje a který v Karlovarském kraji není kam ukládat. Místní se obávají také neúměrného zatížení z nákladní dopravy, která se bude kumulovat s plánovaným obchvatem Chebu poblíž spalovny,“ popisuje dojmy z projednání Man.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Biopero, které opraví lidské kosti ..... Chirurgové, pracující na australské univerzitě ve Wollongongu, už nebudou v rámci své práce z lidských orgánů stále jen ubírat. Díky přístroji s názvem BioPen mohou přesným přidáním kmenových buněk na správné místo kosti potřebnou tkáň zvětšit. Biopen, tedy Biopero, je vlastně speciální hlava pro trojrozměrný tisk, malá kompaktní trojrozměrná tiskárna, kterou může operatér držet v ruce jako pero. Do tohoto biopera jsou přiváděny dva druhy “inkoustu”. Prvním z nich je regenerativní směs s kmenovými buňkami a druhý obsahuje ochranný polymerní gel, citlivý na ultrafialové světlo.

Operatér nejdříve na potřebné místo kosti (například na opotřebované klouby či na jinak poškozené místo) nanese vrstvu kmenových buněk a posléze ji ochrání vrstvou fotoreaktivního gelu. Nakonec ošetřené místo osvítí ultrafialovým zářením, aby ochranný gel ztvrdnul. Pod takto zpevněnou vrstvou mohou kmenové buňky po jistou nerušeně růst, vyvíjet se a nově nanesená tkáň může srůstat se starou. Gel se však v prostředí lidského těla pomalu rozpustí a nakonec tak na operovaném místě zbude jen nová tělní tkáň z normálních funkčních buněk. Není vyloučeno, že podobný postup pomůže zrekonstruovat také poškozené nervy nebo svaly.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Gejzíry vody na Europě ..... Hubbleův dalekohled s vypětím všech sil objevil u jižního pólu Europy výtrysky vodní páry. Jde o přímý důkaz existence podpovrchového oceánu na tomto Jupiterově měsíci? Blížící se globální svátky jako by už teď přinášely zajímavou nadílku planetologům. Nejspíš byli celý rok způsobní a poctivě přednášeli a sepisovali grantové zprávy. Nedávno vešel ve známost objev Hubbleho vesmírného dalekohledu, který v prosinci 2012 vystopoval na zmrzlém, ale přesto ostře sledovaném Jupiterově měsíci Europa výtrysky vodních par, zřejmě do vzdálenosti kolem 200 km od povrchu měsíce. Už dlouho si myslíme, že by se pod ledem Europy mohl skrývat velkolepý oceán kapalné vody, ale něco podobného jsme na jeho povrchu pozorovali poprvé. Bylo to přitom prý na samé hranici možností Hubbleho dalekohledu.

Hubbleho spektrograf STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) zachytil slabé ultrafialové záření z polární záře na jižním pólu Europy. Tuhle polární záři pohání intenzivní magnetické pole planety Jupiter, které urychluje částice do té míry, že mohou štěpit molekuly vody ve zmíněných gejzírech. V důsledku toho vznikají kyslíkové a vodíkové ionty, které se otisknou do zbarvení polární záře Europy.

Sice prozatím nevíme, jestli výtrysky páry, pozorované poblíž jižního pólu Europy, souvisejí s existencí oceánu pod ledem měsíce anebo nikoliv, každopádně se teď ale ještě zvýšila atraktivita Europy, jako cíle planetárního průzkumu při hledání míst, kde by snad mohl být nějaký život. Lorenz Roth z Výzkumného institutu Jihozápadu v texaském San Antoniu s kolegy o tom publikovali online ve Science Express a také si získali pozornost na právě probíhajícím setkání Americké geofyzikální unie v San Franciscu.        (Čtěte na stránkách OSEL)


18.12. 2013     Mezinárodní den migrantů vyhlásila na 18. prosince OSN v roce 2000. Den migrantů má přispět ke zlepšení životních podmínek migrantů a jejich zrovnoprávnění.


Obavy z Vánoc ..... Vánoce mohou člověku přinést i zklamání z nenaplněných očekávání. Nemluvím o ranní kocovině, žlučníkových záchvatech či výdajích, které nutně poznamenají lednový rozpočet, mám na mysli prázdná místa u štědrovečerního stolu, jež člověka tolik bolí... Čím je člověk starší, tím víc bolestně prázdných míst kolem sebe má.

V mnoha lidech vzbuzuje toto období spíše obavy, protože o to více pociťují svůj vlastní smutek. Je možné smutek a zklamání, které nás mohou o svátcích čekat, přece jen poněkud zmírnit? Vánoční svátky nám především připomínají, že je mnohem radostnější dávat než brát, a proto si zaslouží velký obdiv ti, kdo navzdory všemu dokážou na svá trápení, smutek a těžkosti zapomenout a sdílet radost s druhými. Svatý Pavel říká: „Plačte s plačícími,“ a hned dodává: „Radujte se s radujícími se.“ Nejlíp je těm, kdo mají vnímavé a soucitné srdce, a závist, vlastnost tak lidskou a pochopitelnou, dokážou odsunout stranou. Takoví lidé, kteří zapomenou sami na sebe, se pak mohou otevřít radosti, již prožívají ti druzí.

Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení: není to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky? Napodobujeme tak nebeského Otce, který se o svaté noci radoval nad svým synem, děťátkem ležícím na seně, jemuž lidé jako přístřeší nabídli jen ubohou chatrč. A jestliže zapomenout na vlastní bolest nám připadá jako nedosažitelné hrdinství, jestliže se opravdu radovat nedokážeme, můžeme si alespoň říci, že pravděpodobně prožíváme opravdové Vánoce – podobné těm úplně prvním, kdy Panna Maria a svatý Josef v podmínkách, které si jen těžko dokážeme představit, poprvé spatřili Vládce pokoje.       (Zdroj: Víra)


Miliarda eur by měla pomoci přilákat cestující i zboží na železnici ..... Evropská železnice v současnosti přepravuje jen asi desetinu evropských nákladů a okolo šesti procent cestujících

Necelá miliarda eur (asi 27 miliard korun) z unijních i soukromých peněz by měla být v příštích sedmi letech využita na podporu výzkumných projektů spojených se železniční dopravou v EU. Oznámil to dnes eurokomisař pro dopravu Siim Kallas. Cílem je dostat na koleje v příštích letech více zboží i pasažérů.

Kallas dnes připomněl, že ačkoliv je železnice jedním z nejefektivnějších způsobů přepravy zboží i lidí, v současnosti přepravuje jen asi desetinu evropských nákladů a okolo šesti procent cestujících.

"Železnice proto musí nabízet lepší služby, aby přilákala více zákazníků. Aby se to stalo, musí inovovat," míní eurokomisař. Právě nové nápady a vynálezy podle něj mohou zlevnit služby, zvýšit kapacitu a nabídnout lepší služby.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Propánajána, to se někdo diví, že lidi nejezdí vlakem, když se jízdné pořád jen zdražuje, aby si manažeři udrželi tučnost svých koryt? Až se jezdit autem prostě nevyplatí, jezdit se nebude.


Alej roku v Německu vyhrály stromy v Severním Porýní-Vestfálsku, Durynsku a Sasku ..... Alej roku není anketou, která by byla atraktivní jen v České republice. Její předobraz vznikl před pěti lety v sousedním Německu. I letos tamní organizace BUND (Sdružení pro životní prostředí a ochranu přírody Německa) hledala cestu či stezku lemovanou stromy, konkrétně s podtitulem "Alej – prostor pro život". Z více než 160 přihlášených vybrala porota spolku tři vítězky roku 2013.

Udělením "Aleje roku" BUND chce upozornit na problematiku stromořadí u silnic, která je důležitým tématem jak v celém Německu, tak i u nás. Aleje jsou nejen kulturní památky. Filtrují znečišťující látky z ovzduší, jsou biotopem a často fungují jako útočiště ohrožených druhů zvířat. Proto zásadním způsobem přispívají k ochraně životního prostředí a přírody. Stromořadí jsou typickým prvkem české a středoevropské krajiny vůbec a plní i u silnic celou řadu dalších funkcí.

„Aleje okolo silnic a cest stojí mnoho, často i stovky let. Pokud motoristé dodržují pravidla silničního provozu, nikdo nemá problém – ani řidiči, ani stromy. Stromy zůstávají mimo silnici a vozy zůstávají na vozovce. Problémy ale způsobují různá pochybení řidičů, jako je nepřiměřená rychlost, alkohol, drogy, atd. Ke snížení možných rizik významně přispívá snížení povolené rychlosti v aleji nebo instalace svodidel. Kácení stromů jako takzvané řešení je velmi krátkozraká a neudržitelná varianta, obzvlášť s vědomím, že mnohé aleje mají velkou hodnotu z hlediska cestovního ruchu,“ říká člen rady Německé alejové cesty a ředitel turistických služeb německého autoklubu ADAC Erwin Pfeiffer       (Čtěte na stránkách Arnika)

Jenže vysvětlujte to debilovi s pilou ...


Dvanáct způsobů, kterými z vás dělají otroka ..... Vždy budou na světě lidé, kteří budou chtít ovládat druhé s tím, že je zajistí materiálně i duchovně. Vždy existovali duchovní průvodci, kteří nechtěli nic jiného než jen to nejlepší pro své studenty pro jejich vlastní přínos. Ať už mluvíme o světském nebo náboženském světě, principy řízení jsou u obou podobné. Je to všechno o odpojování lidí od zdroje, od Boha, odpojení lidí od sebe navzájem, o převzetí kontroly nad jejich myslí.

Obecně platí, že si jsou lidé nejistí co se týče dění v našem světě, co opravdu chtějí a kdo skutečně jsme. Hluboko uvnitř cítíme nejistotu, zmatení a odpojení a to nás děsí. To je úrodná půda pro manipulátory.

1) Vytvoření strachu, nevědomost a zmatek ... První zásada zotročení je o prohlubování strachu, nevědomosti a zmatku. Dosahuje se toho rozptylováním lidí a lhaní jim o všem, na čem v životě záleží. Jde o princip šíření nevědomosti, rozptylování a destrukce, což je široce praktikováno v kultu*, kterým je naše společnost. Víra stojící za touto zásadou je, že je duchovní rozměr lidí největší překážkou totalitní kontroly a musí být zničen. Toho se dosahuje tím, že jsou masy drženy zmatené a neví o své skutečné povaze, jsou bombardovány všemi typy rozptylování (populární kultura, banality, chamtivost, strach, neužitečné vzdělání, drogy, pornografie, válka,…).       (Zdroj: na stránkách Free Pub)


Vyhýbejte se alkoholu neznámého původu! ..... Ministerstvo zdravotnictví varuje občany před konzumací alkoholu neznámého původu a neoznačených lihovin. V současné době sice již nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví fyzických osob nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami, stále ale nebylo dohledáno v distribuční síti veškeré množství kontaminovaných lihovin.

V období Vánoc a končícího roku dochází ke zvýšené konzumaci lihovin nejen v domácnostech, ale i při různých kulturních a společenských akcích. Krajské hygienické stanice proto nyní věnují zvýšenou pozornost kontrole vánočních trhů, společenským, kulturním a sportovním akcím, kde se podávají a konzumují alkoholické nápoje.

Během celého roku 2013 je věnována zvýšená pozornost kontrole lihovin v provozovnách stravovacích služeb. V rámci tohoto cíleného úkolu hlavního hygienika, který stále ještě probíhá, bylo dosud odebráno cca 360 vzorků lihovin s obsahem etanolu nad 20% obj., přičemž důraz byl kladen na lihoviny, které představovaly v roce 2012 největší problém (např. vodka, tuzemák, ovocné destiláty). Na základě dosud provedených laboratorních analýz lze konstatovat, že obsah metanolu u všech analyzovaných lihovin byl v souladu s požadavky právních předpisů.       (Čtěte Spotřebitelkdroj:)


Vitamín D klíčem k úspěchu ve Středozemi ..... Skřeti, zlobři, Glum i drak Šmak – ty všechny znevýhodnil během výpravy k Osamělé hoře nezdravý životní styl s ním související nedostatek vitamínu D. Proti opálenému hobitovi s vyváženým jídelníčkem a jeho kumpánům neměli šanci.

Plížící se stín Vánoc a intenzivní očekávání druhého dílu zfilmovaného Hobita nutí lidi dělat podivuhodné věci. I vědce. Mohou si třeba sednout se synem a pro odborný medicínský časopis sepsat článek o tom, jak vitamín D ovlivňuje osud klíčových aktérů putování třinácti trpaslíků a jednoho hobita k Osamělé hoře. A dotyčný časopis článek ve svém vánočním speciálu uveřejní. Normální zázrak Saturnálií.

Nicholas Hopkinson z Královské univerzity v Londýně a jeho syn Joseph Hopkinson vyšli z toho, že životní styl výrazně ovlivňuje metabolismus vitamínu D a jeho dostatek či nedostatek může rozhodnout o konečném úspěchu i neúspěchu všech zúčastněných. Hopkinsonové načerpali z Tolkienova Hobita data o podmínkách bydlení, zvycích a stravě jeho protagonistů. Z nich pak odvodili hladinu vitamínu D v organismu, přičemž kvůli trestuhodnému nedostatku experimentálních studií se skřety, zlobry či trpaslíky využili jako model klasický lidský metabolismus. Nakonec ohodnotili dostupnost vitamínu D pro jednotlivé postavy na pětibodové škále (0 až 4) a zároveň oznámkovali jejich přesvědčení (dobro: Ano/Ne) a osud v příběhu (vítězství: Ano/Ne).

Postačí jen letmý pohled do tabulky dat vyčtených z Hobita a vše je jasné. Bilbo Pytlík je sice pohodlný hobit a neprošel intenzivním bojovým výcvikem, nicméně bydlení v hobití noře s okny, obliba slunění se na zahradě a také pestrá strava zahrnující řadu odborně příznivě hodnocených položek, Bilba předurčují k životu bohatému na vitamín D. Oproti tomu takový Glum, ač původně fylogeneticky velmi blízký hobitovi, strávil staletí ve tmě na nevyvážené stravě, občas pravda obohacené slepými rybami. Hopkinsonovi po pečlivé analýze Tolkienova textu docházejí k nevyhnutelnému závěru. V Hobitovi vítězí ti, kteří dbali na přísun vitaminu D.

Zvětšit obrázek

Úspěšní dobrodruzi vědí, že zárukou úspěchu bývá rybí tuk. Kredit: Adrian Wold, Wikimedia Commons.

A naopak prohrávají ti, kdo vitamín D podcenili. Nedostatek vitamínu vede ke slabé kondici, což je v epických bitvách jistě na škodu věci.       (Čtěte ZDROJ)


Nefritový králík dobývá Měsíc ..... Čínská sonda Chang´e 3 dnes úspěšně přistála na Měsíci. Jejím úkolem je vysadit na jeho povrch dálkově ovládaný rover Yutu (Nefritový králík). Čína se tak stala druhým státem, který na Měsíc vyslal mobilního robota a třetím, který tam dokázal úspěšně měkce přistát.

Zatímco osídlování a využití Marsu je věc vzdálené budoucnosti, podstatně bližší Měsíc láká mnohem víc. Jen několik málo dní cesty od Země se tu nabízí neomezené množství energie i surovin, a nízká gravitace, která umožní materiál a polotovary snadno dopravovat na Zemi i jinam - bez problémů s ochranou životního prostředí.

Spojené státy Měsíc z nepochopitelných důvodů ze svých plánů téměř úplně vypustily, o to víc se ale snaží Čína. Naposledy to dokázala 1. prosince, kdy vypustila sondu Chang´e 3, která má na přirozené oběžnici naší planety vysadit dálkově ovládané vozítko (rover) Yutu (Nefritový králík). Chang´e je bohyně Luny z čínské mytologie, jíž dělal nefritový králík společníka. Název roveru je výsledkem internetové ankety, jíž se zůčastnily tisíce Číňanů.

Datum přístání Čína předem neoznámila, odborníci ale očekávali, že k němu dojde 14. prosince. Tak se i stalo

Přistávací modul sondy má hmotnost 1200 kg, šestikolový rover 120 kg. Je vybavený kamerami umožňujícími přímý přenos záběrů jeho jízdy v reálném čase, spektrometry pro analýzu hornin a geologickým radarem. Energii mu dodávají solární panely. Předpokládá se, že během tříměsíční mise urazí asi 10 kilometrů. Další kamery a vědecké přístroje jsou na přistávacím modulu.

Vypuštění roveru Chang°e 3 je součástí široce koncipovaného programu výzkumu Měsíce, na který Čína vyčlenila značné prostředky. Jeho představitelé se netají tím, že jim jde především o využití lunárních surovin.

Kromě těch tradičních se zajímají i o izotop hélium 3, který by se mohl stát ideálním palivem v termojaderných fúzních elektrárnách budoucnosti. Trvalá přítomnost Číňanů na Měsíci ale může mít i vojenský význam.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Kdyby byla radiace z mobilů viditelná ..... Ať se nám to líbí nebo ne, těžko najdeme místo, kde by nás neprozařovaly mobily či wifiny či bůhvíco... zřejmě s tím nic nenaděláme, takže to budeme muset bez fňukání přežít... Jak by vypadal svět, kdybychom mohli vidět radiaci z mobilních telefonů? Umělec Nickolay Lamm se pokusil na tuto otázku odpovědět...

V červnu Lamm publikoval sérii ilustrací „Představme si Washington s viditelným zářením wi-fi“, kde se známé památky koupaly v duze barev. Ve středu dokončil sérii obrázků amerických měst a památek, tentokrát s zářením mobilních telefonů, které je viditelné jako zvláštní mlhavá barevná geometrická mříž.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Jde o život: Dokument o takzvaných úsporných žárovkách, ze kterého mrazí ..... Jednou z nejznámějších absurdit, kterými nás úředníci EU obšťastnili, je šílený zákaz klasických žárovek a jejich nahrazení takzvanými úspornými. Postupně se ovšem ukazuje, že jde nejen o další pokřivení trhu a omezení svobody výběru, ale že tento nápad bruselského molocha má doslova i smrtící účinky.

Závazná směrnice Bruselu ... Když 19. března 2009 vydal Brusel závaznou směrnici, že do roku 2016 se musí z oběhu stáhnout všechny klasické žárovky s vláknem a musí se nahradit tzv. úspornými žárovkami. Nikdo netušil, že nejde jen o arogantní nesmysl, ale že nám EU připravuje skutečnou smrtící past.

Eurofanatici tuto šílenost dokonce oslavovali jako další z pokrokových nařízení, které nám vylepší naše životní prostředí. Většina z nás to považovala spíš za špatný vtip. Jeden z mnoha, kterým se nelze smát. Jak by mohl někdo nařizovat, jaké žárovky si mám kupovat a s čím smíme doma svítit? Něco takového nenapadlo ani bolševiky. Jak by mohl někdo přinutit výrobce v demokratické zemi se svobodným trhem, aby přestali vyrábět žárovky, po kterých je poptávka? Může. Zapomněli jsme totiž na jednu podstatnou věc: Gubernie EU, není demokratická a nemá ani svobodný trh – podobně jako gubernie sovětská, kterou jsme se stali po únoru 1948. Dnes už je jasné, že šlo však o víc.

Úsporné žárovky jako tikající bomba ... Ukazuje se, že tento projev arogantní zvůle bruselské byrokracie má ještě mnohem děsivější rozměr. Nezávislé studie, které se zabývají zdravotními následky tohoto opatření, dlouho nebral nikdo v úvahu a jejich závěry byly bruselskou elitou bagatelizovány. Směrnice byla proto přijata dříve, než se o jejich důsledcích mohlo začít seriózně diskutovat. Mnohé tzv. úsporné žárovky už mezitím způsobily v nejedné domácnosti vážné problémy – obsahují totiž jedovatou rtuť. A tady už přestává legrace. Každému doporučuji podívat se na následující snímek ...        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)

Když má například  eurokomisař pan Špidla měsíční plat v přepočtu asi 510 000 Kč, to se to pak schvalují kraviny ... Po nás potopa ...


Uvnitř lidské DNA se skrývá druhý, dosud utajený kód života ..... Vědci odhalili dosud utajený kód ukrytý uvnitř lidské DNA, který obsahuje instrukce pro kontrolu genů. Převratný objev otevírá nové možnosti při diagnostice chorob a jejich léčení.

Během posledních 40 let od objevu genetického kódu se odborníci domnívali, že obsahuje pouze kódovanou informaci o tom, jak jsou vytvářeny proteiny. Výzkumný tým z Washingtonské univerzity vedený Johnem Stamatoyannopoulosem však odhalil, že genom obsahuje zápis genetického kódu ve dvou oddělených jazycích.

„Zatím jsme byli jen zpola v obraze o tom, co je v genomu skryto,“ uvedl Stamatoyannopoulos.

Druhý jazyk, či způsob kódování, obsahuje instrukce, jak jsou geny kontrolovány. Odhalení dvojího šifrování bylo komplikované zejména proto, že oba zápisy se překrývají, vysvětluje Stamatoyannopoulos s kolegy ve studii zveřejněné v novém vydání časopisu Science. Výzkum je součástí projektu ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements Project).

Genetický kód využívá 64 kodonů (jeden kodon je tvořen třemi nukleotidy). A teprve nyní se podařilo rozlišit další formu kódování. Základní jednotka nově odhaleného genetického zápisu dostala název duon. Z objevu mimo jiné plyne, že nemoci mohou mít odlišný původ, jak v narušení produkce nějakého proteinu, tak v kontrole genů, nebo kombinaci obojího. Proto může být zdánlivě stejné onemocnění u někoho léčitelné, a stejná terapie u někoho selhává.

Do budoucna je pak cílem odhalit technologii léčení založené na přesné diagnostice a následného zásahu šitého každému pacientovi na míru.       (Zdroj: National Geographic)


17.12. 2013     Poslední Úplněk v roce 2013 nastane dnes v 10:28 LČ.

Sedmnáctého pro1938 vyšel v časopise Mladý hlasatel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara.


Vánoce ..... i když obvykle představují období, které se spojuje převážně s pozitivními přívlastky a emocemi – jsou zároveň takovýmto vytržením z rutiny, a tím můžou na člověka vytvářet určitý tlak na zvládnutí různých povinností, které se s tímto obdobím vážou – musí postíhat pracovní agendu, protože se blíží konec roku, zároveň připravovat domácnost na nastávající vánoční svátky. K psychickému uvolnění nám nemusí přidat ani to, že se městská vánoční výzdoba na pouličním osvětlení nebo ve výlohách obchodů začíná objevovat rok za rokem dříve a dříve. To v nás může vyvolat právě vnitřní pocit nátlaku a stresu…

Pro mnoho lidí tak stres začíná už několik týdnů, dokonce měsíců před vánočními svátky, kdy v balancování mezi pracovním a rodinným životem se dospělí snaží vykouzlit a zorganizovat „dokonalou“ vánoční atmosféru a harmonii. Je to fantóm? Neměli bychom se snažit nebo nemáme takovouto příjemnou atmosféru (nebo nějakou, která se jí blíží) vlastně i během roku?

Z pohledu stresu je období Vánoc stresorem, jako každý jiný. Když v práci dostaneme nárazový úkol, nebo když musíme náhle řešit školní nezdar dítěte ve škole. Jsou zkrátka vytržením z rovnováhy, a musíme se k nim postavit tak, jak se k jiným stresorům stavíme během roku. Když dostaneme pracovní úkol nebo řešíme školní potíže naší ratolesti s třídní učitelkou, taky si věci zorganizujeme, naplánujeme a řešíme je krok za krokem, a postupně se dopracujeme ke zdárnému řešení. A tak je to i s Vánocemi.

Když pociťujete, že se ve vás úzkost, stres či jiné negativní emoce městnají, zkuste ještě předtím, než vyeskalují, dovolit si kraťoučkou pauzu samého pro sebe a popřemýšlet, co vám obvykle pomáhá, když máte podobné pocity vyvolané stresem v každodenních situacích v průběhu roku. A zkrátka to udělejte. Když je to třeba procházka se psem, nebo horká koupel, hrnek kafe nebo čaje, telefonát s kamarádkou, knížka – dopřejte si chvilku pro sebe, poodstupte trochu z vánočních příprav. Výsledek pak bude mnohem lepší, než kdybyste s negativními emocemi pokračovali bez takovéto psychohygienické přestávky.     (Výňatek ze stránek Celostni Medicina)


Goji – kustovnice čínská vás rozzáří zevnitř ..... Zatímco naši předkové se na zimní období zásobili sušenými plody šípku, plody sušené kustovnice čínské vás ochrání po celý rok. Goji, jak se jí říká, je vitamínovou bombou. Pomáhá lidskému tělu zcela přirozeně. Je považována za nejhodnotnější ovoce na Zemi.

Čím je goji tak výjimečná? Zralá goji obsahuje kromě vitamínů C, B1, B2, B6, E také 18 aminokyselin, aktivní polysacharidy, beta-karoten, železo, vápník, zinek, měď, minerály. Je známo, že exceluje několikanásobně vyšším procentem vitamínu C nežli pomeranče, beta-karotenem více než mrkev. Obsahuje důležité polysacharidy, které upevňují imunitní systém.

Široká škála potravin bývá testována pomocí ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), kustovnici nevyjímaje. Metodou ORAC byla naměřena nejvyšší hodnota antioxidační kapacity např. u himálajské goji Ramissio - celých 59 tisíc jednotek ORAC. Nejen v Číně, ale i v USA vědecké výzkumy prokázaly, že největší potenciál goji spočívá v odbourávání volných radikálů z lidského těla.

Goji úspěšně bojuje proti antigenům, jež souvisejí s alergiemi. Staří Číňané zralé plody goji hojně používali. Věřili, že je v nich skryta dlouhověkost. Dnes se ve zdravé výživě i v TCM (tradiční čínské medicíně) její význam znovu pozvedá. Doporučována je mnohem důrazněji, než náš prostý šípkový čaj. Goji potlačuje vznik nádorových buněk, může působit preventivně proti rakovině, chrání buňky před vlivy našeho znečištěného prostředí. Zlepšuje a zostřuje zrak, tlumí stres, podporuje a povzbuzuje imunitní systém.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


V USA nabízí zdravotní pojištění super inteligentní robot vydávající se za člověka ..... Když se jí Scherer na rovinu zeptal, zda je skutečný člověk, nebo počítačem ovládaný robot s umělým hlasem, s okouzlujícím smíchem odpověděla, že je samozřejmě opravdová. Pak ale nedokázala zodpovědět několik dalších jednoduchých testovacích otázek. Na dotaz, z jaké zeleniny se dělá rajská polévka, zareagovala, že nerozumí otázce, a když se jí Scherer opakovaně ptal, co bylo včera za den, stěžovala si na špatné spojení.

Šéfovi washingtonské kanceláře prestižního časopisu TIME Michaelu Schererovi zavolala na mobilní telefon příjemná dáma s jasným, podmanivým hlasem a snažila se mu nabídnout zdravotní pojištění. Na jejím projevu však bylo cosi podezřelého.

Když se jí Scherer na rovinu zeptal, zda je skutečný člověk, nebo počítačem ovládaný robot s umělým hlasem, s okouzlujícím smíchem odpověděla, že je samozřejmě opravdová. Pak ale nedokázala zodpovědět několik dalších jednoduchých testovacích otázek. Na dotaz, z jaké zeleniny se dělá rajská polévka, zareagovala, že nerozumí otázce, a když se jí Scherer opakovaně ptal, co bylo včera za den, stěžovala si na špatné spojení.

V průběhu další hodiny jí ve snaze zjistit, zda je člověk či robot, zavolalo zpět několik reportérů časopisu. Sdělila jim, že se jmenuje Samantha West, a z jejích opakovaných, hlasově naprosto dokonalých odpovědí bylo evidentní, že se jedná o robota. Účelem její činnosti bylo pokládat lidem řadu otázek vztahujících se k jejich zdravotnímu pojištění, tedy „máte Medicare?“ atp., a pak potenciálního zákazníka přepojit na skutečného člověka, který se postará o uzavření obchodu.

Pokud chcete, můžete jí zavolat také. Její číslo je (484) 589-5611 (mezinárodní předvolba USA je 001). Zadáte-li si toto číslo do Google, zjistíte, že je předmětem mnoha online diskusí, v nichž si i jiné „oběti“ telefonátů tzv. Samanthy West na tuto záhadně vytrvalou dámu stěžují.       (Čtěte na stránkách Czech free Press)


Hubble našel nad Europou vodní páru ..... Několik měsíců ve Sluneční soustavě je dlouhodobě v centru pozornosti astrobiologů (žel méně kosmických agentur). Mezi nimi jsou také Enceladus a Europa. Saturnův měsíc je už několik let díky sondě Cassini znám svými ledovými gejzíry. Hubblův kosmický dalekohled nyní možná odhalil podobnou aktivitu také nad Jupiterovým měsícem Europa.

Vědci se domnívají, že se pod ledovou krustou Europy ukrývá obří oceán tekuté vody. Přítomnost ledového vulkanismu by byla dalším důkazem jeho existence. Zatím není jasné, zda detekovaná voda skutečně uniká z prasklin v ledové krustě, ale je to nejlogičtější vysvětlení.

Hubblův dalekohled pozoroval emisi ultrafialového vodíku (Lyman alfa, 121,6 nanometrů) a emisi kyslíku (130,4 a 135,6 nanometrů). Velmi patrná emise stoupá do výšky 200 km nad povrch Europy v oblasti jižního pólu. Vodní pára se tak sice dostává do menších výšek než na Enceladu, ale to je pochopitelné s ohledem na větší gravitaci Jupiterova měsíce. Množství uvolněného materiálu by ale mělo být větší: cca 7 000 kg, což je 35x více než v případě Enceladu. Počet pozorování ledových gejzírů je ovšem zatím velmi malý, takže nelze s jistotou říci, že se jedná o dlouhodobý jev. Budou potřeba další pozorování.       (Čtěte ZDROJ)


Dost bylo Vánoc! ..... Dost bylo Vánoc! Vánoce všude! V televizi, na ulicích, na limonádách. Člověk se málem bojí otevřít sardinky...

Hlasatelé v televizi se tváří „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat „vánoční idylu“. Sentiment teče proudem.

Honba za „idylou Vánoc“ přináší ale své hořké plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a nervozita dostávají navrch. „Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, zloději...

Podoba dnešních Vánoc se tak stává karikaturou Vánoc původních. Co jsou tedy ale Vánoce doopravdy?

Vánoce jsou dobrou zprávou, že Bůh se v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu na nás záleží, a že nás má rád...

Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou, záleží mu na Tobě, rozumí Ti a má Tě rád. Neboj se ho nyní svými slovy pozvat i do svého života! On s tebou chce být i v každé Tvé ne-idyle...        (Zdroj: Víra)


Soud opět posoudil zásah policistů na Šumavě jako nezákonný ..... Podle středečního rozsudku bylo úkolem policie nejprve posoudit zákonnost těžby. Pokud nezjistila, že kácení bylo v souladu se zákonem, měla poskytnout účastníkům blokády ochranu a zastavit jejich ohrožování, nikoliv proti nim zasahovat.

Krajský soud v Plzni znovu rozhodl, že policie proti aktivistům při blokádě proti kácení stromů v oblasti Ptačího potoka v Národním parku Šumava v roce 2011 zasáhla nezákonně. O verdiktu, který předseda senátu Alexandr Krysl ve středu sdělil ústní formou, informovala dnes ČTK právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota, která zastupovala žalující stranu, tedy aktivisty. Písemný rozsudek bude vyhotoven do měsíce a doručením účastníkům pak nabude právní moci.

Policie podle krajské policejní mluvčí Ivany Telekešové bude zvažovat další právní kroky až poté, co obdrží písemné vyhotovení rozsudku. "Nadále trváme na stanovisku, které jsme dávali na začátku - že se nejednalo o shromáždění a že policie postupovala tak, jak měla," řekla mluvčí.

Policisté tehdy účastníky blokády vyváděli a vynášeli z prostoru kácení a využívali i donucovací prostředky. Policie argumentovala tím, že zasahovala jen proti aktivistům, kteří se pohybovali v prostoru se zakázaným vstupem.        (Zdroj: Ekolist)


Je odporné, jak jsme si na bezdomovectví zvykli a jak k němu přistupujeme ..... To, že by lidé neměli slušné bydlení a přežívali venku, jsme si dříve nedokázali představit. Upřímně řečeno nemohu přijmout ani ty nové názvy – bezdomovec, bezdomovectví. Bezdomovce jsem měl za osobu bez státní příslušnosti a jsem přesvědčen, že všichni moji učitelé na právnické fakultě by to v době mého studia viděli stejně. To, čemu se dnes říká bezdomovec, jsem považoval za tuláctví a to bylo už od dob Rakousko-Uherska nepřípustné. Nemá ale smysl vracet se k věcem, o nichž se na stránkách Britských listů psalo mnohokrát.

Za 24 let to došlo do stavu, kdy se s tím nic nedá dělat. Někteří dokonce nalezli v bezdomovectví nová témata pro své práce, mohou je popisovat a rozebírat ze všech možných stran a to je asi jediné, na co se zmohou. Nikdo neví, co se s tím dá jiného dělat. Osobně pokládám za přijatelné pouze ty snahy, které by vedly k tomu, že by bezdomovectví nemělo současné hrozivé rozměry. Přistupovat k bezdomovectví jako k normálnímu společenskému jevu, který ve svobodné společnosti prostě být musí, pokládám za odporné. Stejnou nechutností je hrát si na bezdomovce, jak to občas veřejnosti někdo z reklamních důvodů teatrálně předvádí.        (Čtěte na stránkách Britské listy)


Jak šetrně a zdravě nakupovat, prozradí inovovaná kniha ..... Jak zajistit, aby pod vánočním stromkem nebyly zdravotně závadné hračky, kterých celníci před nedávnem objevili tisíce kusů? Jak si být jistý, že svými nákupy nezatěžujeme planetu a zdraví lidí v jiných částech světa? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek přináší inovovaná a doplněná kniha Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně. První vydání zmizelo z pultů knihkupců během několika měsíců, proto sdružení Arnika připravilo a do předvánočního prodeje poslalo vydání druhé. Záštitu nad knihou převzala europoslankyně Zuzana Roithová, která se zasadila o novelizaci směrnice o bezpečnosti hraček.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Přes Studenou Vltavu vede nejdelší dřevěný obloukový most v ČR ..... Přes Studenou Vltavu na Šumavě budou moci turisté přejít po novém mostě, který je nejdelším dřevěným obloukovým mostem v Česku. Měří 36 metrů. Nachází se poblíž Černého Kříže na Prachaticku v místě, kde v minulosti lávka stála. Má sloužit především pěším turistům nebo cyklistům, řekli dnes novinářům zástupci vedení šumavského národního parku.

Původní lávka byla zničena se vznikem takzvané železné opony, kdy oblast kolem Černého Kříže zůstala v nepřístupném pohraničním pásmu. "Stejně jako v přírodě, kde revitalizujeme rašeliniště a vodní toky, sázíme listnáče místo smrků, tak obnovujeme a pečujeme o užitečné stavby, které se necitlivě snažil odstranit totalitní režim - třeba Schwarzenberský kanál nebo hájovnu na Březníku," řekl ředitel parku Jiří Mánek.

Lidé, kteří do nynějška chtěli u Černého Kříže překonat Studenou Vltavu, se museli přes řeku vydat po viaduktu v těsné blízkosti železniční tratě. "A tato trasa byla také tím pádem dost nebezpečná," uvedl mluvčí NP Šumava Pavel Pechoušek.

Most, který dnes usadil na místo speciální jeřáb, projektoval Marek Foglar. Konstrukčně podobnou stavbu realizoval loni přes řeku Vydru poblíž Antýglu na Klatovsku. Hlavně s ohledem na umístění v šumavské přírodě prý zvolil jako materiál dřevo. "Jde o lamelové, lepené dřevo. Oblouk a táhlo spojují ocelové závěsy, mostovka je tvořena podélnými dřevěnými hranoly, na nichž leží dubové fošny - mostovky," uvedl Foglar.       (Zdroj: Silvarium)


Ptáci v mlze nezabloudí ..... Ptáci v mlze sice nezabloudí, nicméně se jim poletovat moc nechce – s ovlhlým peřím to ostatně za moc nestojí. Ale orientaci v mlze mají přece jen ztíženou, neb se orientují především zrakem a sluchem, a mlha opravdu vše trochu zkresluje. Ale ptáci naštěstí také využívají další receptory, například takové, které reagují na tlak, teplotu i různé vibrace.

Nicméně v nepříjemných podzimních a zimních, zejména vlhkých dnech, je dobré volně žijícím ptákům, i domácímu ptactvu, tj. drůbeži, tuto dobu zpříjemnit. Nejlépe odpovídajícím krmením, slunečnicí, popřípadě správnými krmnými směsmi, ale především chráněním před vlivem povětrnosti. A pokud jde o napájecí vodu, tak dbát, aby nezamrzala.

Pokud jde o chovanou drůbež, je možné zopakovat zásady biologické bezpečnosti – je dobré, aby se k potravě nedostávali volně žijící živočiši., tj. ptáci, ale třeba i hlodavci… A nejde jen o riziko pomalu už zapomenuté aviární influenzy (ptačí chřipky).       (Zdroj: Agris)


16.12. 2013     Šestnáctého prosince 1851 byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu.


Zázrak v Košicích: desítky tisíc lidí v Pochodu za život. Ve Francii či na Slovensku se lidé probouzejí. Česká média o zázraku mlčí ..... Desítky tisíc lidí vedl společný záměr: podpořit právo lidské bytosti na důstojný život od početí do přirozené smrti, právo dítěte na otce a matku a rodinnou výchovu, požadavek na manželství jako partnerství muže a ženy. Slovenský mediální mainstream nálepkuje některé ze zúčastněných jako extrémisty, česká média největší „ideový“ pochod od převratu v roce 1989 pro jistotu zcela ignorují.

Až sto tisíc lidí, přes sedmdesát podle konzervativních odhadů. To je stejně jako třetina populace východoslovenských Košic, které se staly dějištěm Národního pochodu za život. Průvod byl tak dlouhý, že se vůbec nevešel na dvou a půl kilometrovou trasu, kterou měl projít. Když se čelo dostalo ke konci, zadní řady ještě ani nenastoupily.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Expedice Antarktida 2013 pomalu končí. Čeští dobrodruzi se blíží k jižnímu pólu ..... Výprava dvou Čechů Josefa Šimůnka a Štěpána Bečváře se snad blíží ke zdárnému konci. Dobrodruzi jsou 34 kilometrů od jižního pólu. Josef Šimůnek a Štěpán Bečvář zvládli náročný výstup na nejvyšší horu v Antarktidě. Jižní pól mají na dosah ruky.

Na cestě se přitom vyrovnávají s extrémními povětrnostními podmínkami, bílou tmou i velkou fyzickou námahou.

„Celá ta Antarktida je o klimatických podmínkách,“ říká Josef Šimůnek. Teploty tu dosahují minus 20 stupňů Celsia. Když fouká vítr, musí se horolezci vypořádat s ještě větším mrazem.

Kvůli počasí je náročný také výstup na nejvyšší antarktickou horu Mount Vinson, která měří 4892 metry. Horu zdolali dobrodruzi 4. prosince.

„Ten kopec technicky náročný není. Kromě vrcholového hřebene, kde se pohybujeme mezi skalami. Tam je potřeba, aby vyšlo počasí,“ popisuje Šimůnek.

Oba horolezci měli štěstí a počasí jim přálo. „I tak jsme před vrcholem měli velmi silný vítr, který naštěstí na vrcholovém hřebeni ustal. Měli jsme velkou kliku, “ vzpomíná Šimůnek na nebezpečnou situaci na Mount Vinsonu. Když půjde vše podle plánu, v sobotu 14. prosince by expedice měla dosáhnout jižního pólu. Je to symbolické datum, protože ten den uplyne přesně 102 let od dobytí jižního pólu Roaldem Amundsenem.        (Zdroj: Český rozhlas)


Mars a život – věčné hypotézy ..... Je na Marsu život? Není? Byl zde někdy? Skrývá se před našimi zraky? Může zde někdy vzniknout? Rudá planeta odnepaměti vzbuzuje podobné otázky, které jsou o to palčivější, oč blíž jí jsme. Nyní jsme totiž přímo na ní – sice zatím ne fyzicky, ale prostřednictvím roveru NASA s názvem Curiosity. A tento „marsochod“ se celkem činí…

Podle poslední analýzy povrchu jsou astrovědci přesvědčeni, že současné skály a horniny reprezentují pradávné geologické prostředí, které mohlo být kdysi životu nakloněno. Alespoň tomu na mikro-organické bázi. Slibné jsou především poslední počítačové analýzy vzorků určitých typů jílovitých minerálů, které rover „sesbíral“ v lokalitě zvané Yellowknife Bay (Zátoka Žlutého nože) uvnitř kráteru Gale.

Pokud totiž nenajdeme důkazy o současném výskytu mikrobiálního života na Marsu, zbývá určit, zdali Mars „nežil“ ve vzdálené minulosti, nebo zda alespoň nebyl obyvatelný z biochemického hlediska. Ambiciozní model Marsu, akcentující nejmodernější technologie, ukazuje možnost, že planeta před zhruba 4 miliardami let oplývala sladkou vodou.       (Zdroj: 21@století)


Jablko jako lékař ..... Jablka u nás patří k velice oblíbenému a hojně pěstovanému ovoci. Plody vypěstované na vlastní zahradě jsou nejcennější, neboť víme, z jakých podmínek vzešly a že by neměly obsahovat zbytky pesticidů. Jablka jsou cenným zdrojem pektinu a celulózy podporující dobré zažívání a enzymů urychlujících trávení. Najdeme v nich menší množství vitaminu C, provitamin A, vitaminy skupiny B, přesto mají mimořádný zdravotní význam. Nezastupitelné jsou například v odlehčovacích dietách, při léčbě vysokého krevního tlaku, odstraňují z těla přebytečnou sůl a tekutiny. Jejich pravidelná konzumace je prevencí proti srdečně-cévním onemocněním posilují nervovou soustavu, jablečná dřeň se podává rekonvalescentům pro rychlejší uzdravení.

Lidové léčitelství doporučuje čaj z jablečných slupek na uklidnění nervů, je nápomocen při léčení revmatismu, při jaterních a ledvinových chorobách nebo dně. Jablečná šťáva nebo jablečný mošt jsou výborným prostředkem proti zácpě. Pravidelná konzumace jablek představuje účinnou prevenci v boji proti rozvíjení škodlivých mikroorganismů ve střevech.        (Zdroj: Doplněk)


Slunce, obyvatelná zóna a vývoj Země ..... Země a Venuše prošly odlišným vývojem. Mám pro vás dvě zprávy o naší Zemi – jednu dobrou a jednu špatnou. Kterou chcete slyšet dřív? Tak dobře – napřed tu špatnou. Se vzrůstajícím výkonem Slunce stoupne teplota na Zemi natolik, že se postupně zcela vypaří i voda v oceánech. A ta dobrá zpráva spočívá v tom, že k tomu nedojde dříve než asi za miliardu roků.

Toto jsou závěry nové studie týkající se tzv. obyvatelné zóny (zóny života) – což je prostor v okolí hvězd, kde na povrchu přítomných planet (pokud zde existují) může existovat voda v kapalném stavu. Není zde příliš horko (zde voda existuje pouze v podobě vodní páry), ani příliš zima (voda by se mohla vyskytovat pouze v pevném skupenství).        (Čtěte na stránkách Astro)


Co chybí českým letadlům do dokonalosti ..... Informační server Aktuálně.cz přinesl ve středu 11. prosince 2013 zajímavou informaci o tom, že letecká firma Aero Vodochody Aerospace a.s. připravují do výroby nový proudový letoun navazující koncepčně na stroje L–39 Albatros. Nový projekt nese označení L–169 AJT. V této zkratce je ukryta podstata věci (Advanced Jet Trainer = proudový cvičný letoun). V československých leteckých továrnách se již před desítkami let vyráběly proudové bitevníky podle sovětské dokumentace a to buďto od prvního do posledního šroubku rukama českých techniků a nebo se do u nás postaveného draku letadla montovaly motory dovezené z tehdejšího SSSR. Některé motory do Migů 21 se vyráběly licenčně kompletně u nás. Migy řady 15, 17, 19 a 21 byly stíhací bitevníky, poslední dva byly nadzvukové, stejně jako Mig 23 a Mig 29. Tyto letouny se u nás nestavěly, ale plně generálkovaly z dodaných dílů. Proč toto prorusky vyznívající expozé? Česká republika patří do úzké skupinky technologicky vyspělých zemí, které konstruují a vyrábějí letadla. Jenže do dokonalosti těm našim letounům přece jen stále cosi chybí. Kunovickému turboletu nějaký ten facelift, který by zvýšil atraktivnost a tím i prodejnost, pak tu byly úžasné akrobatické jednosedadlovky Zlin, kde těm je asi konec. Stejně tak světově uznávaným větroňům Blaník už asi odzvonilo. No a vodochodské L–169 chybí přepracování na stíhací bitevník s rychlostí do dvou Machů. Stačilo by koupit tryskové motory Made in USA. A nebo pořídit kvalitní motory Solovjov z Nižného Novgorodu? Ušetřili bychom miliardy za leasing gripenů a naopak získali úžasný vývozní artikl s dlohodobou perspektivou. Stojí to za úvahu nebo ne?       (Zdroj: iREPORTER)


Jak přežít Silvestr: odvezte chlupaté miláčky někam, kde to nebouchá ..... Kdo někdy viděl psa k smrti vyděšeného rachejtlemi a dělobuchy, ví, že Silvestr není jen radostné vítání Nového roku, ale také děs a hrůza pro němé tváře. Jednoduchá rada veterinářů, jak přežít Silvestra, je odjet s domácím zvířectvem někam, kde to nebouchá.

Pohodlnější je psi nebo kočky nadopovat utišujícími léky. „Když je to jen trochu možné, tak doporučujeme zvířata takto neutišovat,“ říká opavská veterinářka Mariana Mazumderová. „Mnohem lepší je zvířata odvézt někam, kde bude klid.“

Když není jiné řešení a musíte se svými chlupatými miláčky strávit Silvestra ve městě, je dobré se na to předem připravit a předejít tomu, aby je první petardy vyděsily. „Je možné pustit hodně nahlas rádio, televizi, hudbu, cokoliv, co překryje venkovní oslavy,“ říká Mariana Mazumderová. Zvukovou kulisu ovšem musíte pustit ještě před tím, než začnou rachejtle lítat.        (Zdroj: Ekolist)


Na jaro 2014 se chystá velká úklidová akce UklidmeCesko.cz ..... Černé skládky jsou dlouhodobým nešvarem, který trápí nejen řadu měst a obcí, majitele lesů, silničáře, správce povodí, chráněných území... ale především všechny, kterým není jejich okolí lhostejné...

Již přes rok probíhá u nás mapování černých skládek prostřednictvím projektu www.ZmapujTo.cz, díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno téměř 2 000 černých skládek, od malých "nepořádků" až po skládky obřích rozměrů, mnohdy obsahující i nebezpečné odpady, ohrožující zdroje pitné vody i zdraví lidí a zvířat. Skládku lze nahlásit velmi rychle a jednoduše pomocí mobilní aplikace pro "chytré" telefony, případně je to možné i prostřednictvím interaktivního webového formuláře.

"Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem "Ukliďme Česko" - sdělil nám jeden z autorů projektu RNDr. Miroslav Kubásek.

Z tohoto důvodu bylo na jaře letošního roku založeno občanské sdružení Ekosmák, jehož cílem je uspořádat v květnu roku příštího jednorázovou úklidovou akci podle vzoru celosvětové iniciativy Let´s Do It (Jdeme na to), díky které již proběhly obdobné úklidové dny ve více než 100 zemích světa a zúčastnilo se jich přes 8,5 milionu dobrovolníků. "Naším velkým vzorem je Slovinsko, kde se v loňském roce podařilo organizátorům zapojit do úklidu země přes 400 000 dobrovolníků. Nemáme hned při pořádání prvního ročníku tak vysoké ambice, nicméně rádi bychom založili tradici každoročních úklidů, díky nimž by se nám podařilo naši zemi postupně vyčistit od nejhoršího nepořádku", sdělil nám další s organizátorů akce Radek Janoušek.        (Čtěte na stránkách EnviWeb)


Houstone máme problém! ..... Věta "Houstone máme problém" se čerstvě vztahuje k Mezinárodní vesmírné stanici. Její funkčnost a bezpečnost šestičlenné posádky vážně ohrožuje výpadek čerpadla chladícího systému.

Bez chladícího systému jsou ohroženi jak astronauti, tak elektronika na palubě stanice. Na orbitě, kde je stanice zaparkována se teploty mění v rozsahu 500 stupňů Celsia.

Podobně jako u katastrofické mise Apollo 13. povolala NASA několik „Tiger týmů“, které se mají s výpadkem porvat. Možná si pamatujete scénu z filmu Apollo 13 s Tomem Hanksem v hlavní roli, kdy odborníci dole na Zemi dají na stůl hromadu náhradních dílů, jen těch, které mají k dispozici i astronauti ve vesmíru, a hledají možnost, jak je možné vyřešit krizovou situaci.

V případě chladícího systému pracují experti na dvou možných scénářích. První preferovaný hledá možnost, zda nepůjde potíže vyřešit softwarovou záplatou v ovládacím programu. Pokud se to nepodaří je další možností riziková oprava spojená s výletem do vesmíru. V takovém případě se počítá podle ABC News s minimálně částečnou evakuací stanice.

Výstupy do vesmíru jsou nebezpečné a speciální skafandry mohou selhat. Pro NASA je stále záhadou selhání skafandru při kterém se na počátku roku málem utopil astronaut Luca Parmitano.

Podle mluvčího se o případné opravě musí rozhodnout do pondělí. Zároveň se také rozhodne o startu zásobovací lodě Cygnus, který byl naplánován na 18. prosince.       (Zdroj: National Geographic)


Otrokářská kvadrikoptéra udělá z dronů poslušné otroky ..... Představte si, že si někde jen tak létáte se svým dronem. Najednou přiletí jiný dron a udělá z toho vašeho slepě poslušného otroka. Pohádka pro malé drony, co nechtějí spát? Kdepak. Přesně tohle s drony dovede proslulý hacker Samy Kamkar, který se (naštěstí) připojil ke světlé straně síly a spolupracuje při hledání a záplatování nejrůznějších bezpečnostních děr. Slavným se stal sestřelením MySpace v roce 2005 a později proražením obrany několika významných kreditních karet.

Kamkar si upravil kvadrikoptéru Parrot AR.Drone 2, takovou, jakou lze momentálně sehnat v českých internetových obchodech za necelých 8 tisíc. Vybavil ji minipočítačem Raspberry Pi, USB baterií, dvěmi bezdrátovými mobilními adaptéry a především vlastnoručně napsaným software SkyJack pro zařízení běžící na Linuxu. Z běžné kvadrikoptéry tak vznikl schopný otrokář, které dovede ulovit cizí drony a přimět je poslouchat cizí příkazy.       (Čtěte na stránkách OSEL)


13.12. 2013     K Juliánskému kalendáři se vztahuje pranostika "Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc", tehdy skutečně Lucie připadala na dnešního 24.prosince (i když bylo 13.prosince), tedy na dny, kdy jsou noci nejdelší, ale po reformě kalendáře bylo roku 1582 po čtvrtku 4.10.1582 vyřazeno 10 dnů a následoval pátek 15.10.1582, proto i svátek Lucie se dostal časově z 24.prosince na 13.prosince a tudíž tato pranostika pozbyla platnosti. Lidé si však všimli, že svátek Lucie nepřišel o své magické kouzlo a protože se těšil velké oblibě vznikla nová pranostika, která znovu přesně popisovala astronomickou situaci, která se v této době odehrává formulací "Lucie noci upije, ale dne nepřidá".


I letos bude kaprů dostatek ..... V posledním prosincovém týdnu se, jako každým rokem, vydají inspektoři krajských veterinárních správ kontrolovat, jak probíhá sezónní prodej kaprů. To znamená, že budou prověřovat, zda mají prodejci doklady o původu ryb, kde byli kapři sádkováni, zda jsou prodejní místa vybavena tak, jak mají, a jak s rybami zacházejí.

Prodejci musejí 7 dní před zahájením prodeje oznámit veterinárním správám, kde bude stánek umístěn a také zda budou kapry usmrcovat a porcovat na přání zákazníků, popřípadě, zda budou prodávat ryby pouze živé. Kdo ryby usmrcuje, kuchá a porcuje, popřípadě jinak upravuje, musí mít na tomto místě také dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.). Musí mít též zdravotní průkaz, ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice) a samozřejmě musí dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Podle zkušeností z uplynulých let lze říci, že je úroveň prodeje ryb i hygiena prodeje rok od roku lepší. Závažná pochybení nezaznamenáváme.

Jen zopakujeme, že usmrcení kapra musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno, tj. kousek nad očima, a poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Že se nesmí kapr za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele, to je snad již zbytečné dodávat.

Je dobré též připomenout, že je lepší usmrcení kapra nechat na odbornících a nepůsobit mu zbytečný stres odnosem domů a často nešikovným usmrcováním. Případné „darování života“, vypuštěním kapra do rybníka či do řeky, je velmi diskutabilní, neboť takto „obdarovaní“ v minimálně 70 % uhynou. Vylačněný kapr většinou není s to po vypuštění přežít.       (Zdroj: Agronavigátor)


Parním vlakem na křivoklátský adventní jarmark ..... V sobotu 14. prosince vypraví České dráhy letos poslední „Křivoklátský expres“ z Prahy-Braníka na Křivoklát a zpět. Vlak bude sestavený z historických vozů a bufetového vozu a poveze ho parní lokomotiva 475.179 „Šlechtična“. Vlakem mohou cestující vyrazit na hrad Křivoklát, kde se koná tradiční adventní jarmark. Cestující s jízdenkami na parní vlak získají slevu na 1. prohlídkový okruh hradem Křivoklát.

Za zpáteční jízdenku zaplatí dospělí cestující 240 korun, děti od 6 do 15 let a důchodci 120 korun. V prodeji jsou také rodinné jízdenky za 490 Kč a místenky za 20 korun. Děti do 6 let cestují vlaky zdarma bez nároku na místo. Pro zájemce bude přichystán pamětní pohled a razítko. Jízdenky a místenky je možné pořídit v předprodeji v železniční stanici Praha-Braník (tel. 725 859 426) nebo na Masarykově nádraží (tel. 972 246 161).

„Parní vlak bude odjíždět z Prahy-Braníka v sobotu v 9:12 a cestou na Křivoklát zastaví ve Vršovicích, na Smíchově a v Berouně. Příjezd na Křivoklát bude v 11:12,“ říká Petr Pavlík, který parní jízdy spoluorganizuje. „Šlechtična poveze vlak sestavený z 13 historických vozů. Jízdenky lze zakoupit i přímo ve vlaku, ale pro velký zájem doporučujeme využít předprodej.“

Na hradě Křivoklát čekají na návštěvníky vystoupení kejklířů, hudebních a divadelních skupin. Na dolním nádvoří a ve vnitřních prostorách hradu bude probíhat velký řemeslnický a vánoční jarmark. Otevřeno bude mít také galerie, svíčkařství, řezbář, košíkář nebo kovář. Zahřát se bude možné medovinou nebo svařeným vínem v hradním šenku. Nově bude zpřístupněna 13. knížecí štědrovečerní komnata. Cestující s jízdenkou na parní vlak budou mít slevu do 1. prohlídkového okruhu hradem.      (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Meditace a jak na ni ..... Všichni na vlastní kůži jsme poznali nepříjemné stránky dnešní hektické doby. Naše roztěkaná mysl přelétává z jedné myšlenky na druhou, snaží se vyřešit několik problémů naráz. Důsledkem je, že naše já je ovládáno našimi myšlenkami a nemá možnost se vcítit do hlubší podstaty bytí. Stále víc lidí si uvědomuje důležitost zklidnění mysli a ponoření se do svého vnitřního světa. Nezkušený člověk se může zarazit na nepřehledném množství různých technik, směrů a způsobů, které lze najít ve spoustě knih nebo na různých meditačních kurzech. V tomto článku bych chtěla nezkušeným poradit, jak jednoduše začít.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Mikrofony na stropě a mikročipy v hlavě ..... Ředitel konstrukcí u Googlu Scott Huffman říká, že do pěti let budou mít lidé mikrofony připojeny ke stropu a mikročipy uložené v mozku, aby se zajistilo rychlejší vyhledávání na internetu. Poslední útočiště soukromí bude zcela rozvráceno. Huffman v interview s londýnským Independent řekl, že Google pracuje na konceptu založeném na mikrofonech visících ze stropu, které budou reagovat na slovní požadavky.

„Stejně jako dobrý osobní asistent vás přeruší a řekne vám: ‚Musíš už jít.‘ A poskytne vám to tu informaci, kterou chcete,“ řekl Huffman s dodatkem, že, „do pěti let… vám bude Google odpovídat stejným způsobem, jako by odpovídal člověk.“

Když se ptali na sklon takového systému, který by mohl být zneužit k odposlechům NSA, tak Huffman nenuceně odvětil, že lidé by prostě měli Googlu důvěřovat (tj. společnosti, která už NSA dovolila „svévolně“ těžit data z jejich cloudové sítě), že jejich informace zabezpečí.

Huffman podbízel vlastnosti takovéhoto systému s návrhem, že lidé by mohli žádat Google, aby sledoval rozhodující okamžiky z fotbalového zápasu v televizi přes mikrofony nebo aranžoval cestovní plány.

„Mohl bych se zeptat svého Google ‚asistenta‘, kde bych měl poobědvat tak, aby tam servírovali francouzská jídla a nebylo to moc drahé. Google se do toho dá a řekne: ‚OK, jedeme tam,‘ a až nastoupím do svého auta, mělo by mě to už do té restaurace navigovat. Jsme opravdu nadšení myšlenkou, že mnohočetná zařízení spolu budou schopna jedno s druhým mluvit,“ řekl Huffman.

„Google věří, že nakonec bude moci lidem zajistit datové potřeby tím, že bude výsledky posílat přímo do mikrofonů implantovaných do mozků uživatelů,“ uvádí zpráva, jejíž koncept Huffman tak vítá.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)

Když se někdo chce stát robotem a poslušnou loutkou, ať si klidně dá implantovat do mozku třeba buřty s cibulí ...


Směrnice o data retention odporuje Listině základních práv EU ..... Generální advokát Evropského soudního dvora dnes zveřejnil své stanovisko týkající se souladu tzv. směrnice o data retention s Listinou základních práv EU. Směrnice z roku 2006 přikazuje státům, aby upravily povinnost všech poskytovatelů elektronických komunikací uchovávat pro potřeby bezpečnostních složek údaje o veškeré elektronické komunikaci. Stanovisko bylo vydáno v rámci řízení o dvou předběžných otázkách přednesených ústavními soudy v Irsku a Rakousku na základě stížnosti irské neziskové organizace Digital Rights Ireland a rakouské hromadné ústavní stížnosti iniciované organizací AK Vorrat.

Generální advokát Pedro Cru Villalón ve svém stanovisku uvádí, že je celá směrnice v rozporu s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv EU, čl. 6 směrnice pak rovněž s čl. 7 Listiny. Podle stanoviska je plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů velmi závažným zásahem do práva na ochranu soukromí. Uchovávané údaje mohou vést k přesnému a úplnému zmapování chování určité osoby. Zásadním nedostatkem je skutečnost, že směrnice nijak neupravuje otázky přístupu k uchovávaným údajům a využívání těchto údajů. Směrnice je rovněž neproporciální, když dává širokou možnost uchovávat údaje po nepřiměřeně dlouhou dobu až 2 let. Generální advokát požaduje aby účinnost konstatování neplatnosti směrnice byla pozastavena až do doby, kdy budou odstraněny konstatované nedostatky.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Lidé jsou čím dál masožravější ..... Člověk není vrcholovým predátorem ale všežravcem, jeho spotřeba masa nicméně stoupá. Vyplývá to z výpočtu naší trofické hladiny.

Trofická hladina je v ekologii nesmírně důležitý pojem, který určuje pozici živočicha v potravním řetězci. Existuje pět hladin, od producentů, tedy rostlin, až po vrcholové predátory jako je kupříkladu velryba kosatka, která loví ryby stejně jako tuleně. Člověk bývá považován právě za vrcholového dravce, faktem ale zůstává, že jeho trofickou hladinu až dosud nikdo nevypočítal. Jako první to udělali francouzští vědci, kteří zhodnotili údaje Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) o výživě ve 176 zemích světa během let 1961 až 2009.

Z jejich studie vyplývá, že v roce 2009 měl člověk trofickou hladinu 2,21, což jej řadí mezi všežravce, jako jsou například prasata. Vědci ale také zjistili, že spotřeba masa během sledovaného období stoupla v průměru o 3 %. Tento posun směrem k větší „masožravosti“ zřejmě bude pokračovat i v budoucnosti, protože více masa začínají jíst obyvatelé zemí jako je země jako Indie a Čína, které se ekonomicky vzmáhají.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Historie totalitních snah o manipulaci populace pomocí fluoru ..... V 50. letech začaly vlády světa spekulovat o tom, jak by nepříliš drastickým způsobem, ale přitom účinně a trvale dokázaly masově manipulovat chováním a myšlením lidí. Bylo testováno mnoho způsobů, které byly tajeny. Ale jeden způsob se vládami paradoxně naopak veřejně propagoval dokonce natolik, že celému projektu byla vytvořena celosvětová podpůrná zdravotnická propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaký?

historie-totalitnich-snah-o-manipulaci-populace-pomoci-fluoru

Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatější než olovo. Už pouhých 0,3 gramů spolehlivě zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává v těle otravu, křehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale také základní složkou ,,léků,, ovlivňujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím začaly verbovat občany, aby do sebe všemožnými způsoby polykali fluor.

Sami jistě znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky – i u nás je v obchodech prodávána fluoridovaná sůl, mléko, ale také již tolik vžité rady zubařů, že fluor nám vlastně pomáhá proti zubnímu kazu, což ale dosud nikdo spolehlivě nepotvrdil. Proto si dnes máme čistit zuby pastou s fluorem a jen jakoby omylem poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, když 22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala vládám ve světě, aby začaly fluorovat svoji vodu. Ano, každý člověk měl pít z kohoutku vládou garantovaný a doporučený jed (promiňte - ,,lék,,). Opravdu věříte tomu, že celé to divadlo bylo děláno jen kvůli boji proti zubnímu kazu? Tak pak byste měli něco vědět...

Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Německu během nejtvrdších dní II. světové války v koncentračních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z důvodu nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním pořádku i bestiální zdravotnické pokusy a podávání všemožných léků a chemických látek. Nacisté se snažili vytvářet mezi vězni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Opakované dávky fluoru totiž postihují mozek, pozvolna narkotizují a činí člověka labilním. Hitler proto nařídil v koncentračních táborech vymývat mozky přidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z účinků této látky byl po II. světové válce tentýž fluor používán i ve vodě v ruských komunistických táborech. Když byl ještě v první polovině 40. let Hitler přesvědčen o svém vítězství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Virtuální nesmrtelnost ..... „Digitální památkáři“ si vytkli za cíl zachytit ohrožená světová mistrovská díla v celé jejich trojrozměrné nádheře, píše George Johnson o projektu, který vyzývá na souboj pomíjivost v plynoucím čase. Článek z prosincového čísla tak představuje spojení něčeho velmi starého s nejmodernějšími zobrazovacími postupy.

Programu Scottish Ten se zaměřuje na tvorbu virtuálních reprodukcí deseti světových kulturních lokalit. Pro tento úkol je klíčová CyArk, nezisková organizace se sídlem v kalifornském Oaklandu, která spolupracuje s různými skupinami na skenování řady lokalit po celém světě, od Deadwoodu v Jižní Dakotě, po Pompeje, Chizen Itzá a antické Théby. Ať se s originálem stane cokoliv, pohromu může poněkud zmírnit skutečnost, že existuje digitální záloha.

Digitální památkáři si musejí umět poradit nejen s elektronickými skenery, ale často i s podmínkami na místě, které zahrnují od horka nebo deště i davy lidí, které se běžně v okolí slavných pamětihodností vyskytují. Potřebují, aby se laserový paprsek dotkl všech bodů a správně je zaměřil. Jen tak mohou zaručit, že pokud by památka znovu zmizela vinou povodní, války, zemětřesení nebo ji prostě pozvolna semlel čas, bude existovat přesná trojrozměrná simulace dostupná na internetu.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Zrušení letu může přinést až 600 eur .....O svých právech při zpoždění nebo zrušení letu se dnes dovídali cestující na brněnském letišti. Náhrada škody může být v takových případech 250 až 600 eur, v případě poškození či ztráty zavazadel pak až 33.000 Kč. Evropské spotřebitelské centrum informovalo také o tom, že bezplatně pomáhá řešit spory s leteckými dopravci z jiných zemí Evropské unie.

Kromě pasažérů se i někteří obyvatelé Brna přijeli na letiště zeptat na svá práva při zpoždění a zrušení letu. Jejich otázky se týkaly jak již uskutečněných letů, tak potenciálních problémů v budoucnu. „Když je let významně zpožděn nebo zrušen, je dopravce povinen se o cestující bezplatně postarat, tedy poskytnout jim občerstvení, případně i ubytování na jednu či více nocí. To platí i v případě, kdy zpoždění či zrušení letu způsobí počasí, stávka či jiný zásah tzv. vyšší moci,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, které informační akci na letišti v Brně připravilo. Pokud není o cestujícího postaráno, lze se zpětně domáhat proplacení skutečně vynaložených nutných nákladů.

Pokud zrušení či zpoždění letu nevzniklo zásahem tzv. vyšší moci, ale vinou na straně dopravce, může mít cestující také právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur – v závislosti na délce letu a nabídnutém náhradním spojení. Právo na finanční odškodnění má také ten, komu dopravce neumožní nástup na palubu z důvodu překročení kapacity letadla.

Cestující má rovněž právo na náhradu škody vzniklé vinou poškození, ztráty nebo zpoždění zavazadla. V takovém případě lze u dopravce požadovat až zhruba 33 000 Kč. „Musí jít ale o skutečně vynaložené náklady, které je nejvhodnější prokázat s účtenkami v ruce. Půjde například proplacení nákupu hygienických potřeb, když se zavazadlo zpozdí,“ vysvětluje Tomáš Večl.

Pokud mají cestující problémy s uplatňováním svých práv u leteckých společností z jiných zemí EU, může jim bezplatně pomoci unijní síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net). Ta pro spotřebitele vyjednává smírné mimosoudní řešení přeshraničních sporů s prodejci zboží a poskytovateli služeb z členských států, Norska a Islandu. Úspěšná je zhruba v 50 % případů.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Petřín byl pohanským kultovním místem ..... Pražský vrch Petřín je vděčným cílem výletu či procházky - nejen Pražanů - z mnoha důvodů. Kromě věhlasných atrakcí typu rozhledny, lanovky či hvězdárny tu jsou ale i objekty méně známé a přitom neméně zajímavé. K těm nezaslouženě opomíjeným patří například staré štoly a další památky na někdejší těžbu uhlí. Kopec ale má i tajemnou pohanskou minulost a zřejmě kdysi býval místem, kde dávní obyvatelé pražské kotliny při podivných obřadech vzývali nadpřirozené síly nebo věštili budoucnost. Na tomto místě také byli při přemyslovské razii roku 995 povražděni ti Slavníkovci, kteří unikli masakru na Libici a jako popraviště fungovalo až do 14. století. Teprve Karel IV. hrdelní exekuce přesunul na druhý břeh Vltavy. Místo, které je dnes oblíbeným dostaveníčkem milenců, zřejmě kdysi tak idylické nebývalo.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


12.12. 2013     Dvanáctého prosince 1901 uskutečnil Guglielmo Marconi první transatlantické bezdrátové spojení.


Konec stresu s kupováním vánočního stromku. Můžete si ho vypůjčit ..... Každý rok je to stejné? Rozhodování mezi stromkem umělým, nebo živým. Mezi stromkem uříznutým, nebo v květináči. Už, už to vypadá na stromek v květináči, když se ozve skeptik v naší hlavě a ptá se: ale co s ním po Vánocích? Tento problém řeší půjčovny stromků. Stromek v květináči si na dobu Vánoc vypůjčíte a v lednu ho zase vrátíte.

V Čechách fungují půjčovny dvě. Najdete je na www.pronajemstromku.cz a na www.pujcovna-stromku.cz. První je v Praze, druhá v Libochovicích na Ústecku. Obě nabízí různě velké smrky pichlavé a smrky omoriky. Právě tyto druhy nejlépe zvládají teplotní změnu, které jsou vánoční stromečky nutně vystaveny.

Výhodou zapůjčení stromku může být méně stresu při jeho shánění. Pokud nebydlíte daleko, stačí si ho objednat přes internet a zahradníci vám ho přivezou až do domu. A po Vánocích zase odvezou. Ceny za půjčení stromku, včetně jeho dopravy, se pohybují kolem pěti set korun.

Na druhou stranu se musíte o stromek více starat. Nedávat ho k topení a podle instrukcí ho i zalévat. A za 10 až 14 dní ho vrátit. Delší doba strávená ve vytopeném pokoji by stromku rozhodně neprospěla. Nemusel by přežít.        (Zdroj: Ekolist)


Zbavíme-li se strachu, starý systém se rozpadne ..... Zkuste se na chvíli zamyslet. Co nás nutí dělat práci, která nás nebaví. Plnit nesmyslné příkazy, zákazy, úkoly, normy a očekávání. Odvádět stále větší daně a poplatky, vedle kterých se jeví dřívější feudální a církevní desátky jen jako dobročinné příspěvky. Co nás nutí setrvávat v nenaplňujících vztazích a vzdávat se svých snů. Co nás nutí obětovat se ve prospěch někoho nebo něčeho: jedince, rodiny, společnosti, ideálů a vyšších morálních principů...

Co nás nutí setrvávat v tom stále méně uspokojivém způsobu života. V devastujícím konzumerismu individualistické společnosti. V poslušnosti, podřízenosti a slepé víře v ty, kteří nás řídí, vedou a ovládají.

Co nás nutí přesvědčovat naše děti, aby se i ony zapojily do stávajícího systému, nevyčnívaly a žily stejně neuspokojivé životy jako my. Co nás nutí nebýt upřímní a spontánní, přetvařovat se, lhát a třeba i podvádět a krást.

Za tím vším stojí jen náš strach. Strach z nedostatku, chudoby, vyčlenění, nepřijetí a samoty. Strach z vlastní nedostatečnosti, nedokonalosti, bezvýznamnosti a slabosti. Strach z trestů, pokut, postihů a ze smrti.

Je to strach, kterým jsme ovládáni a udržování v iluzích. Je to strach, který nám odebírá energii a naši moc. Je to náš strach, který stále ještě udržuje při životě nenávist, oddělenost a mstu Starého zákona: Oko za oko, zub za zub. Dobro a zlo. Oni a my.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Canisterapie pomáhá léčbě. Fenku Fanynku zaměstná Nemocnice Na Bulovce ..... V pražské Nemocnici Na Bulovce mohou pacienti narazit na psího terapeuta, či spíše terapeutku. Jedenapůlroční fenka zlatého retrívra Fanynka bude spolu psycholožkou v rámci canisterapie pomáhat pacientům hlavně po psychické stránce.

Canisterapie, tedy terapie, ve které se využívá kontaktu člověka se psem, pomáhá například lidem s Alzheimerovou chorobou a demencí i v Českých Budějovicích. Arnie, canisterapeutický bernský salašnický pes, zde například u klientů povzbuzuje zachování dovedností jemné motoriky.

Dosud se ale většinou používali spíš dobrovolníci se psy, kteří docházeli do zařízení k ambulantnímu kontaktu. Psycholožka Lenka Procházková z Nemocnice Na Bulovce však využije služeb fenky svojí. Ta splnila požadavky, které pro canistrerapeutické psy v nemocnici stanovila společnost Pomocné tlapky.

„Musí mít vlastního psovoda, jednoho člověka, který se o něho stará a zabezpečí jeho potřeby,“ specifikuje Lenka Procházková. Její fenka je jedním ze dvou psů, kteří mají vstup do areálu nemocnice povolený. Vlastní pelíšek má v pracovně psycholožky, ale i na každém oddělení, kam dochází.        (Čtěte na stránkách Rozhlas)


Sedmiletého chlapce údajně zasáhl meteorit ..... Koncem listopadu 2013 se v médiích objevila zpráva, že meteorit zasáhl malého chlapce. Podle ní k události došlo v obci Loxahatchee, která se nachází v jihovýchodní části amerického státu Florida. Sedmiletý Steven Lippard si zde právě hrál na příjezdové cestě před domem se svou novou krabicí s nářadím, když jej něco udeřilo do hlavy. Začal silně plakat a jeho otec Wayne zjistil, že má ošklivou ránu na hlavě, která naštěstí příliš nekrvácela. Chlapec se brzy uklidnil a chtěl si jít zase hrát, ale otec jej raději vzal do nemocnice na ošetření a pozorování. Nechtěl poranění hlavy zanedbat, protože Steven trpí jistou formou autismu. Lékař ránu vydesinfikoval a stáhl třemi malými sponkami.

Poté se otec vrátil na příjezdovou cestu a pátral po možné příčině úrazu. Uvažoval o tom, jestli se Steven nezranil sám během hry, nebo zda jej nemohl zasáhnout například odpálený golfový míček či nějaký předmět uvolněný z letadla. Prohledal okolí místa, kde se chlapec v momentě incidentu pohyboval a narazil na jednu zvláštnost. Na cestě k domu, v oblasti o průměru necelý metr, leželo několik drobných kamínků, které se na první pohled odlišovaly od ostatních. Největší z nich byly asi o velikosti hrášku. V tu chvíli Wayna napadlo, že by se mohlo jednat o meteority, které sem dopadly a přitom způsobily Stevenovo poranění. Sesbíral je a odnesl na Floridskou Atlantskou univerzitu (Florida Atlantic University) k bližšímu prozkoumání. Zde zjistili, že objekty jsou kovové a vykazují magnetickou aktivitu. K ověření, zda opravdu pocházejí z meziplanetárního prostoru, však škola neměla potřebné vybavení. Wayne Lippard je proto chce nechat podrobit dalšímu, podrobnějšímu, výzkumu. O tom, že nalezené předměty jsou meteority, je však přesvědčen.       (Čtěte na stránkách Astro)


Skládací teleskop MOIRE ..... Současné výkonné teleskopy používají místo čoček zrcadla. Ovšem dostat pořádně velké zrcadlo do vesmíru je opravdu problém. S neotřelým řešením nyní přichází skládací teleskop financovaný Darpou. Tento teleskop udělá ze všech ostatních gigantický dalekohledů trpaslíky.

Zvětšit obrázek

Namísto použití tradičních skleněných zrcadel nebo čoček, MOIRE využívá Fresnelovy čočky vyrobené z lehké membrány zhruba tloušťky plastové fólie pro domácnost. Plast napnutý v kovové konstrukci složené jako okvětní lístky se na oběžné dráze rozloží do plné velikosti optického multi-objektivu.

MOIRE je zkratka pro Membrane Optic Imager Real-Time Exploitation (tohle je překladatelský oříšek, který přenechám povolanějším, volně přeloženo je to Zobrazovací jednotka v reálném čase s membránovou optikou), program, který DARPA hodlá využít nikoliv na průzkum vesmíru, ale na sledování Země (nesmíme zapomínat, že DARPA je vojenská agentura). Jedná se o úplně novou koncepci teleskopu, který místo klasického zrcadla bude mít pole Fresnellových čoček z polymeru a pro start do vesmíru se poskládá do modulu o průměru šest metrů. Ve vesmíru se rozloží a vytvoří tak dalekohled, který bude mít průměr čočky 20 metrů a ohniskovou vzdálenost okolo 50 m (DARPA tento údaj neuvádí, jedná se pouze o odhad). Teleskop má být umístěn na geosynchronní dráze ve výšce přes 25 000 km a tak má pokrývat zorným polem naráz 40% zemského povrchu. Má být schopen zaměřit se na výsek kilometr krát kilometr s rozlišením 1 metr. V tomto rozlišení má přenášet real-time zobrazení v režimu jeden obrázek za sekundu.       (Čtěte na stránkách OSEL)

To aby nás mohl Velký Bratr lépe šmírovat ...


11.12. 1963: Premiéru má Reinlův Vinnetou ..... Před 50 lety, 11. prosince 1963, zažil Mnichov premiéru již druhé filmové adaptace románů Karla Maye s neohroženým náčelníkem Apačů a jeho pokrevním bratrem Old Shatterhandem v hlavních rolích. Byl to znovu fenomenální úspěch.

Německo-rakouský režisér Harald Reinl (1908-1986) zrealizoval již jednu „mayovku“ v předcházejícím roce 1962 – Poklad na Stříbrném jezeře měl být jediným zamýšleným zfilmováním jednoho z romantických westernů Karla Maye. Leč osud mínil jinak a po nečekaném ohlasu na „Poklad“ souhlasil Reinl s převedením na filmové plátno celé trilogie.

U nás se později hrála po názvy VINNETOU, VINNETOU – RUDÝ GENTLEMAN a VINNETOU – POSLEDNÍ VYSTŘEL. Citlivá ruka při volbě hlavních postav, čarokrásné scenérie Plitvických jezer, skvělá hudba Martina Böttchera a v neposlední řadě vynikající tuzemský dabing – nemá cenu o těchto klenotech mezi dobrodružnými filmy plýtvat slovy. Snad jen jedním: NÁDHERA!       (Zdroj: 21@století)


Lichva bude konečně definována v občanském zákoníku ..... Současný občanský zákoník lichvu výslovně neupravuje, a tak její posouzení záleží na soudu. Lichva je tak mezi lidmi často chápána jen jako půjčka s neobvykle vysokým úrokem, přitom soudy rozhodují o neplatnosti daleko širšího okruhu smluv (pro rozpor s dobrými mravy). Nový občanský zákoník (NOZ) s účinností od 1. ledna 2014 výslovně stanoví, že za lichvu se bude považovat každá smlouva, při které jedna strana zneužije slabosti druhé strany a získá tím plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co sama poskytla. NOZ chrání před lichvou toho, kdo nemá při sjednávání smlouvy schopnost prosadit své zájmy (např. spotřebitelé, avšak v některých případech i spolky, nadace, bytová družstva atp.).

"Za slabost se bude považovat tíseň, nezkušenost, rozumová slabost, rozrušení nebo lehkomyslnost," dodává Tomáš Liškutín, právník specializující se na občanské právo.

Takto formulovaná lichva v NOZ bude postihovat jak typické případy lichvy (extrémně vysoké úroky a RPSN u úvěrů), tak i praktiky nepoctivých obchodníků tzv. šmejdů (využití slabosti seniorů pro prodej bezcenného zboží za nepřiměřeně vysoké ceny). Spotřebitelé se tak mohou domoci zrušení lichevní smlouvy z předváděcí akce nikoliv pouze po 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy, ale také v obecné 3leté promlčecí lhůtě.

Ten, kdo se stane obětí lichvy, může se domáhat, aby smlouva byla zrušena. V některých případech však ten, kdo je obětí lichvy, nebude mít zájem na zrušení smlouvy. Jedná se například o spotřebitelské úvěry, protože dlužník nebude schopen obratem po zrušení takové smlouvy okamžitě vrátit celou jistinu. V takovém případě se může domáhat, aby smlouva byla spravedlivě upravena.

"Oběť lichevní smlouvy o spotřebitelském úvěru se vedle zrušení smlouvy může u soudu domáhat např. snížení splátek," doplňuje Liškutín.

Nově bude možné se bránit i proti smlouvám, které sice nebyly uzavřeny ve stavu slabosti, ale jsou pro jednu smluvní stranu extrémně nevýhodné (vzájemné plnění ze smlouvy je v hrubém nepoměru). Taková smlouva nebude automaticky neplatná, avšak poškozený se může domáhat přiměřeného doplnění toho, oč byl zkrácen. Není-li takové doplnění poskytnuto, pak může poškozený smlouvu zrušit. Požadavek na doplnění nebo na zrušení smlouvy musí poškozený vznést nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)

Kde jsou ty krásné časy, kdy za lichvu byl trest smrti ...


Staří Egypťané možná obchodovali s Amerikou ..... V některých vědeckých a historických kruzích se stále více prosazuje myšlenka, že před Kolumbem navštívily Ameriku jiné národy.

Přibývá důkazů, které podporují tvrzení, že Vikingové cestovali do Nového světa už přibližně před tisícem let. Jiné teorie dokonce datují výpravy Číňanů do Ameriky někdy okolo roku 1420. Ale vyskytují se také překvapující důkazy o tom, že staří Egypťané buď navštívili, anebo měli jiný kontakt s některou z Amerik už od roku 1000 př. n. l.

Jeden z nejvíce fascinujících nálezů učinila německá toxikoložka Dr. Svetla Balabanova, když v roce 1992 v několika egyptských mumiích objevila přítomnost nikotinu a kokainu. Tyto mumie patřily příslušníkům vládnoucí třídy a byly mezi nimi mumie paní Henut Taui, která zemřela před třemi tisíci lety.

V době objevu byla snaha o důkladné chemické analýzy u mumií a jejich součástí byly testy na drogy. Balabanova však rozhodně neočekávala nález značného množství substancí, které se tehdy nalézaly pouze v Americe – nikotin z tabáku a kokain z rostliny koka. Ani jedna z látek se nedostala do zámoří do 19. století.

O testech se nejprve myslelo, že jsou kontaminovány. Později se dokonce mělo za to, že mumie byly padělky už v době, kdy je bavorský král zakoupil. Ale po ověření, nespočtu dalších testů a podobných výsledcích u jiných exemplářů bylo určeno, že nevysvětlitelné musí být pravdou.

Původně byli starověcí Egypťané pouze považováni za cestovatele po řece Nilu s malými znalostmi o širém moři. Na základě Archaeology News Network nicméně přepravní bedny a plavidla obsahují důkazy, že Egypťané se uměli plavit na širém moři, včetně moře Rudého.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Sluneční chrám v Abu Garab ..... V oblasti zvané Abu Garab se nacházejí ruiny Slunečního chrámu. Na rozlehlé planině plné kamenné suti se nachází zvláštní předmět – monoblok z bíle alabastrového kalcitu, který je ještě navíc umístěn na troskách těžkých kamenných desek, které zjevně tvořily podlahu původní stavby.

Předmět je velký odhadem 7x7 metrů a vysoký něco přes metr. Kámen je opracován způsobem, který dle Christophera Dunna vylučuje ruční opracování. Na mnohých místech jsou dodnes patrné zářezy způsobené přesahem obráběcího stroje, který občas ujel z požadované linie.

Dle Dr. Abd’El Hakima Awayana tvrdí, že se pod kamenem nachází hluboká šachta, která sloužila jako nádrž na vodu. Kámen pak sloužil jako podstavec pro mohutný krystal, který spolu tekoucí vodou vytvářel zdroj energie.       (Zdroj: CEZ OKNO)


Kdo nás sleduje? ..... Že by naše civilizace mohla být sledována cizími bytostmi? Tak podobný výrok zazněl z úst jednoho z významných amerických astronomů Martina Reese. Vědec se domnívá, že nás sleduje vyspělá civilizace, kterou naše technika zatím nedokáže odhalit! „Mohou vám zírat z metru do tváře a vy je stejně nevidíte,“ prohlašuje zcela vážně Rees.

Pověstný pes je podle něho zakopán v tom, že se domníváme, že mimozemšťané používají podobné postupy a techniku jako my! Jenže naše planeta a civilizace je poměrně mladá, a tak prý vesmírní návštěvníci budou určitě vyspělejší než my. Je to jako by se šimpanzi snažili pochopit kvantovou fyziku. I naše chápání mimozemšťanů zatím může být mimo možnosti našich mozků! Co tedy máme dělat, pokud je tato domněnka pravdivá? Máme čekat až nás návštěvníci sami osloví, či se už připravovat na porozumění jejich mentality?       (Zdroj: Doplněk)


11.12. 2013     Dnešní Mezinárodní den hor byl vyhlášen OSN roku 2002 a poprvé jsme si jej mohli připomenout roku 2003. Den hor upozorňuje na globální význam horských ekosystémů a na potřebu tyto ekosystémy chránit.

Dále máme dnes Světový den dětství, ten byl vyhlášen na paměť založení UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů) dne 11.12. 1946.

A do třetice je dnes Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky, vyhlášený rozhodnutím Celoafrické organizace žen z roku 1984.


Komunistický advent, aneb mají ateisté nějakou víru? ..... První polistopadový advent byl plný naděje. Před Vánocemi si všichni s rozzářenými tvářemi upřímně přáli šťastné svátky.

Nakonec, bohužel, místo očekávané změny k lepšímu zavládlo jakési bezideové a bezvýchodné postkomunistické bezčasí.

Komunisté nikdy neslavili křesťanské svátky. Leda snad Vánoce a Velikonoce. Aspoň v naší zemi se nikdy nikdo neodhodlal je zrušit, jako to udělali kdysi bolševici v Rusku. Naopak, byly režimem akceptovány, ale slavily se spíš civilně.

Hodně pojmů vážících se ke křesťanskému roku pomalu upadalo do zapomnění. Udržovaly se jen mezi věřícími, jichž ovšem postupně ubývalo. Slovo advent se v ateistickém prostředí v podstatě přestalo používat, takže jsem ho jako malé dítě ani neznala. A myslím, že jsem nebyla sama.

Občas docházelo k takovým paradoxům, že se děti ve škole učily například o „Adventu“ - románu Jarmily Glazarové, přičemž ani nevěděly, co to advent vlastně znamená. Nebo to tušily jen vzdáleně. To byla zásadní chyba. Znali jsme řecké báje, ale neznali jsme ty biblické. Jako by nám chybělo jedno oko. Lidové zvyky s adventem spojené byly sice všeobecně známé, méně už ovšem to, co se týkalo přímo náboženství.        (Čtěte na stránkách Deník Referendum)


Jak nás viděli cizinci před 100 lety a dnes ..... Jak nás hodnotily jiné národy dřív a jak dnes? Jak se změnilo jejich vnímání? Na příkladu Britů si ukážeme, jak na nás nahlíželi téměř před sto lety, těsně po vzniku Československé republiky, a jaké stereotypy panují o Češích a Slovácích dnes.

Začátkem 20. let dvacátého století vyšla ve Velké Británii obsáhlá 14dílná publikace o kultuře, dějinách a antropologii národů s názvem Peoples of All Nations [1] (Národy všech států). Poutavá encyklopedie přibližuje život lidu ve všech tehdejších státech, a ve čtvrtém svazku se píše také o Československu, čerstvě vzniklém svébytném státu uprostřed Evropy.

Podle publikace došlo k prvnímu kontaktu Čechů s Angličany při bitvě u Kresčaku v roce 1364, kdy král Jan Lucemburský odmítl před vítěznými Angličany ustoupit a pronesl slavný výrok: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal."

V souvislosti s českým králem Václavem připomíná publikace oblíbenou anglickou koledu Dobrý král Václav (Good King Wenceslas), která je ostatně za La Manchem populární dodnes.

Autoři přičítají českou povahu životu pod nadvládou cizích mocností, která přišla po bitvě na Bílé hoře. „Snad díky tomuto podrobení se Češi vyvinuli v to, co mnozí považují za nejpraktičtější a nejsoběstačnější ze slovanských národů." Podle Britů „národ není jako celek silně náboženský" a moc si nepotrpí na náboženský mysticismus.

„Jsou romantičtí a praktičtí, umělci a hospodáři obdaření silně nacionálním a patriotickým cítěním, jež je prohloubeno a posíleno mnoha generacemi utlačovatelské vlády ze strany Rakouska."

Angličané velmi oceňovali náš kladný vztah k hudbě. „Jsou výrazně muzikální," píše se v knize a světu dali dva velké skladatele, Dvořáka a Smetanu. Rovněž jsme údajně byli velmi zruční v tanci a zdatní herci na poli divadelním. Vzdělaní lidé v Česku jsou sečtělí a mají dobrý přehled o francouzské a anglické literatuře.

Národní hrdost se v očích dopisovatelů odráží i v malebných lidových krojích, i když ty jsou postupně vytlačovány obyčejnými šaty. „Praha, jak už to u hlavních měst bývá, vykazuje v oděvech nezáživný kosmopolitismus, kromě příležitostí státních svátků," uvádí se v knize. Očividně fascinovaný autor či autoři poznamenávají, že pestré a barevné národní kroje se v Československu zachovaly daleko víc než v ostatních částech střední Evropy.

Dopisovatelé si nemohli nevšimnout negativního vztahu k Němcům, kteří tehdy tvořili v Československu výraznou menšinu.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Ptákům v zimě přijde vhod krmítko. Občas na něm hodují i vzácní opeřenci ..... S příchodem zimy by lidé podle ornitologů neměli zapomínat přikrmovat ptáky, kteří v zimních měsících mnohem hůř shánějí potravu. Krmítko naplněné semínky a ořechy umístěné na balkóně či zahradě přijde v zimě ptákům vhod a pokud uhodí kruté mrazy, tak jim může i zachránit život, uvedl Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově. U krmítka se pak mohou objevit ptáci, které lze ve volné přírodě zahlédnout jen s velkou dávkou štěstí.

"Nejvhodnější potravou pro přikrmování ptáků jsou semínka slunečnice a drcené vlašské ořechy. V menší míře, jen jako doplněk, je možné přidat semena máku, řepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice," uvedl Šafránek. Pokud krmítko navštěvují pouze vrabci domácí nebo polní, tak jim lidé mohou "jídelníček" přilepšit strouhankou ze suchého bílého pečiva. "V obchodech lze koupit i různé směsi pro zimní přikrmování ptáků. Nejlepší jsou však ty, ve kterých jsou převážně semena slunečnice," podotkl Šafránek.

Nejčastějšími návštěvníky tuzemských krmítek jsou sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí, vrabec polní a kos černý. Ojediněle se objevují čížek lesní, stehlík obecný, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava jikavec či strakapoud velký. "Za nejvzácnější a nejkrásnější skvost krmítek je považován brkoslav severní," podotkl Šafránek.

Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly a brkoslavy jsou největší pochoutkou jablka a plody jeřabin, které lze zavěsit před okno nebo kolem krmítka. Sýkorky, brhlíky a strakapoudy spolehlivě přiláká zavěšený hovězí lůj nebo lojová koule. Někteří ptáci, jako například pěnkavy, jikavci a chocholouši, nejraději sbírají semena na zemi pod krmítkem.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Závislost ..... Osoba, která je na něčem závislá, se lidově nazývá "závislák". Osoba závislá na drogách je narkoman. Osoba užívající tabák a nikotin (obsažené v cigaretách) a zpravidla na nich závislá je kuřák. Osoba závislá na pití alkoholických nápojů je alkoholik. Osoba závislá na práci je workoholik. Osoba závislá na hazardních hrách je gambler. Osoba závislá (dlouhodobě) na lécích je (dlouhodobý, tedy chronický) pacient.

Samozřejmě, že pacient závislý na lécích se nechová jako narkoman. V tomto smyslu nelze pacienta k narkomanům přirovnávat. Nicméně ten princip, že se pacient již bez svého léku neobejde, je zřejmý. A je zde ještě jeden rozdíl. Pacient svůj lék nechce, ale bojí se lék nevzít, protože by se mu přitížilo.

Uvedu příklad: Pacient má srdeční arytmii, je to stav, který způsobuje, že krev se málo pohybuje a hrozí, že v ní vznikne sraženina, která může být vmetena do úzké cévy třeba v mozku nebo v srdci. Důsledky jsou vážné v podobě mozkové nebo srdeční mrtvice. Zjistit příčinu arytmie je hodně nesnadné, mnohdy je na takové úrovni, kterou nelze změřit, objektivizovat, zachytit přístrojem, proto lékař přistoupí k procesu trvalého ředění krve. Pacient musí užívat lék, který mu ředí krev, aby se nevytvořil popisovaný trombus. Pacient tedy není léčen podle příčiny, ale je "zajišťován", aby nedošlo ke katastrofě.

Od tohoto okamžiku je pacient zařazen do kategorie "závislák". Je tak vystrašen, že přijme roli doživotního uživatele léku a s precizností dodržuje přísně nastavený režim, který je mu vnucen.

Každý chemický lék má vedlejší účinky, nevyjímaje léky na ředění krve. Příroda má ve své nabídce látky, které mají účinky podporující ředění krve a nemají přitom účinky vedlejší. Je celkem snadné po nich sáhnout. Jenže - co ona hrozba? Pan doktor řekl, že již trvale musím užívat ten chemický lék na ředění krve..., tak to nejde.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Studenti na London University budou uvězněni, pokud budou dál protestovat ..... Britští studenti poukazují na to, že videozáznamy policejních akcí proti pokojným demonstrantům, viz výše, dokazují, že britská policie je politicky motivována a snaží se brutálními zásahy zlikvidovat veškeré studentské protesty. Osoby, zatčené po londýnských studentských protestech, si stěžují na drakonické podmínky propuštění na kauci: Byli totiž propuštěni pod podmínkou, že se nesejdou s více než čtyřmi jinými osobami. Ve středu 11.12. se budou konat protesty proti policejní brutalitě, k níž došlo na demonstracích minulý týden.

Studenti, kteří protestují v centru Londýna v tamější studentské čtvrti, budou za další protesty pokutováni, anebo odsouzeni do vězení. London University totiž získala soudní příkaz, který na půl roku na univerzitním kampusu zakazuje demonstrace.

Studenti, kteří pořádají okupační stávky v oblasti kolem Holbornu, včetně univerzitního Senate House, či budovy studentského svazu (který se London University rozhodla zrušit) mohou být posláni do vězení.

Předseda studentského svazu University of London Michael Chessum řekl v Channel Four News, že je to "drakonická" reakce a je to "známka, že univerzita v argumentaci prohrála".

Demonstranti mají celou řadu požadavmků, například, aby uklízečům univerzita platila nemocenskou a aby se postavila proti "marketizaci" vysokoškolského vzdělávání.

Michael Chessum uvedl, že studentské protesty ze 4. a 5. prosince londýnská policie rozmetala s "takovou mírou násilí, jakou jsem ještě nikdy neviděl". Chessum charakterizoval chování některých policistů a bezpečnostních stráží "jako během pranice v hospodě". Dodal: "Viděl jsem, jak lidem vyráželi zuby. Policie prostě bila lidi pěstmi."

Oficiální prohlášení studentského svazu hovoří o násilném chování policie: "Demonstranti se stali terčem útoků policie i bezpečnostních orgánů: byli házeni na zem, kopáni, biti a taženi po zemi za vlasy. Když se shromáždili další stoupenci demonstrace na podporu okupační stávky, policie na ně také fyzicky zaútočila." Policie uvedla, že neobdržela žádnou stížnost na chování jejích příslušníků, a tak nic nevyšetřuje.      (Zdroj: Britské listy)


Kam vstoupili Římané? ..... Na středním toku Dyje v Jihomoravském kraji je oblast s největším výskytem římských památek na našem území. A právě na tuto lokalitu – konkrétně na krátkodobé římské tábory – se zaměřili badatelé z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.

Výzkum těchto specifických a doposud málo prozkoumaných archeologických památek je mimořádně cenný. A to především v období Markomanských válek (172 až 180 n. l.). Jeden z takovýchto podobných táborů – respektive příkop Římské vojenské centrální báze na hradisku u Mušova – odkryli badatelé nedaleko Dolních Dunajovic na Moravě.

Výzkum krátkodobých římských táborů provádí kromě českých archeologů i rakouský Archeologický ústav, jehož odborníci prozkoumávají krátkodobé římské tábory v Dolním Rakousku.       (Zdroj: 21@století)


V Antarktidě padl nový teplotní rekord ..... Teplotu -91,2 °C naměřili nyní američtí polárníci z Národního datového centra pro sníh a led v antarktických horách v oblasti Země královny Maud. Při této teplotě mohou lidské oči, nos a plíce během pár minut zmrznout. Tato teplota je také o 13 stupňů nižší než bod, kdy se oxid uhličitý mění na suchý led. Jde o nový světový rekord pro nejnižší teplotu na zemském povrchu. Američané ale nevylučují, že na ledovém kontinentu mohou být ještě chladnější místa. Předchozí rekord -89,2 ° C byl zaznamenán také v Antarktidě v roce 1983. Naměřili ho Rusové na své výzkumné stanici Vostok.

Nejchladnějším trvale obydleným místě na světě a zároveň nejchladnějším místem na severní polokouli je sibiřská obec Ojmjakon, kde byla v roce 1926 výpočtem určena teplota -71,2 °C. Protože průměrné lednové teploty zde dosahují -50 °C, je Ojmjakon označován za pól chladu.       (Zdroj: ProcProto)


Slevy jsou pro nás stále lákavé ..... Slevy, především po internetu, jsou stále lákavou nabídkou pro většinu spotřebitelů. Teď v době předvánoční ji využívají v ještě větší míře. Podle statistického průzkumu jsou z 53 % uživatelů ženy, 82 % ve věku 20 – 54 let (nejsilnější skupina: 52 % ve věku 25 – 44 let), 71 % hospodyně (71 % návštěvníků má na starosti každodenní nákupy pro domácnost, ve které žijí) a 88 % uživatelů má středoškolské nebo vyšší vzdělání.

Slevy jsou i v kamenných obchodech. Pro obchodníky je velká šance z celého roku, prodat co nejvíce. Spotřebitelé se už naučili přizpůsobit své chování k praktikám obchodníků. Taková vánoční sleva o 10 %, či 15 %, už není pro ně moc přitažlivá.

Slevy jsou pro spotřebitele atraktivní až od 20 % a výše. Navíc se už ponaučili, že je třeba při slevě také dbát na kvalitu, která se dostává na přední příčky jejich hodnocení a přemýšlení o nákupu. Je vidět, že vývoj a ponaučení kupujících se projevuje při výběru a tzv. levné zboží, které je lákavé pouze cenou, už tolik neláká. Už se naučili kupující vyhledávat podle letáků zboží, které je pro ně nejatraktivnější a za dobrou cenu. 42 % Čechů nakupuje vánoční dárky postupně, vyčkávají na výhodné cenové nabídky. Je to zkouška nervů pro obchodníky, kdy a o kolik slevy nabídnou, aby nepropásli čas a nesebrala jim vítr z plachet konkurence. Obchodníci se například v letácích příliš do experimentů nepouštějí a raději sází na ověřené, co funguje. Při běžném nákupu je dobré využít akce, kde se dá ušetřit i 40% oproti nákupu za obvyklou cenu.

Ale vraťme se ještě k nákupu vánočních dárků. Lidé očekávají, že po Vánocích bude zboží ještě levnější. Rady odborníků vycházejí z předchozích let a doporučují obecné pravidlo: vyplatí se nakoupit dražší věci, u kterých se neočekává zlevnění. Týká se to především sportovního vybavení, u kterého můžeme očekávat zlevnění až po sezóně, až se budou vyprazdňovat sklady. Ale je dobré vzít i úvahu, že zboží z dovozu může naopak zdražit po vyhlášení oslabení koruny ČNB. Po vyprodání zásob bude nové zboží dražší, i v případě dovozové elektroniky. Naopak lze po Vánocích očekávat slevy především u oblečení a po zkušenostech z minulých let, mohou ceny poklesnout až o 60 % - 70 %. Proto je v tomto případě lepší zvolit dárkový poukaz na oblečení a různé módní doplňky.

Dávejte si pozor na slevy v obchodních řetězcích. Označené akce nemusí být tak výhodné pro vás. I uvádění původní ceny může být zavádějící. Nebo obchodní trik, kdy při koupi více zboží stejného druhu máte slevu. Tyto dodatky slev jsou psané malým písmem a můžete je přehlédnout. Také je varující nakupovat zbytečné zboží, které nepotřebujete, jenom proto, že je ve slevě. Až ho budete potom likvidovat pro nevyužití, uvědomíte si, kolik peněz vyhazujete.        (Zdroj: Spotřebitel)


Bramborové věže ..... Nevýhodou pěstování brambor je jejich nárok na velký prostor. Zemědělci z And vyvinuli pro vyřešení tohoto problému velmi účinnou techniku. Nejprve malou plochu několika čtverečních metrů obloží kameny a zde vypěstují několik rostlin. Jakmile jejich nať dosáhne výšky asi 15 – 20 cm, zvýší zídku okolo záhonu a záhon doplní asi o 10 cm půdy. Když nať opět vyroste asi na 15 – 20 cm. znovu zvýší zídku a doplní záhon půdou.... A tak to jde stále dál a dál. Z půdy vždy vyčnívá pouze svrchní svazek natě. Viděli jsme bramborové věže, které byly až 1,2 metru vysoké. V každé vrstvě půdy vytvářejí brambory nové postranní výhonky s novými hlízami. Nakonec se část zdi obklopující věž zbourá a půda se odstraní. Je až nepředstavitelné, jaké množství hlíz takto naroste. Podobné bramborové věže můžeme vytvořit i v našich podmínkách, pomocí starých pneumatik, prken apod.       (Zdroj: Matrix-2012)

jejku, to už pamatuji jako malý kluk - akorát že se to doporučovalo dělat v sudu ...


Svou pozorností poskytujeme energii také tomu, co nechceme ..... Zkusme se zamyslet nad tím, proč stále ještě věnujeme svou pozornost, a s ní také svou energii katastrofickým zprávám a zprávám plným všemožného nebezpečí a násilí. Proč stále ještě věnujeme svou energii politickým intrikám, korupci a skandálům. Proč se stále ještě vyžíváme v cizích dramatech, v dramatech postav nekonečných a stupidních seriálů. Proč sledujme filmy s jedinými spravedlivými bojovníky, vedoucími nekonečný boj proti všemu a všem. Proč stále ještě zaměřujeme svou pozornost na všechno, co sami ve svých životech nechceme.

Politiku nezměníme tím, že do ni vstoupíme. Obsah televizního vysílání nezměníme tím, že budeme psát rozhořčené dopisy řediteli. Změny dosáhneme tehdy, přestaneme-li tomu všemu věnovat svou energii a tedy svou pozornost. Myslíte si, že herec bude dál hrát svou roli ve vyprázdněném divadle?

Zkuste si představovat svět takový, po jakém toužíte a v jakém chcete žít. Zkuste si představovat život plný lásky, radosti, hojnosti a štěstí. Zkuste si představovat, že děláte jen to, co vám přináší radost, co vás naplňuje a baví. Zkuste si představovat, že děláte to, co je prospěšné nejenom vám, ale také všem. A tomu věnujte svou energii a svou pozornost.

Jsme tím, co si myslíme, co děláme a na co zaměřujeme svou pozornost. Jsme energetické pole obsahující informace o tom, kým jsme. Do svých životů si totiž nepřitahujeme to, co chceme, ale jen to, kým jsme. My sami jsme změnou. Herci z vyprázdněných divadel odejdou a stíny v morfogenetických polích se rozplynou. V tom spočívá naše síla a naše moc.       (Výňatek ze stránek Czech Free Press)


10.12. 2013     Desátého prosince roku 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv a o dva roky později při této příležitosti vyhlásilo i Den lidských práv. Podle vyjádření OSN jde o den, který má mít především symbolický charakter, má být varováním všem, kteří by chtěli zneužívat práv člověka, a také má být tento den podporou všem, jejichž práva jsou porušována.

Dnešek je také dnem slavnostního předání Nobelových cen. Alfred Nobel (21. 10. 1833 – 10. 12. 1896) byl švédský chemik a asi každý ho zná především díky jeho nejslavnějšímu vynálezu – dynamitu. Ve své závěti ustanovil, aby se každý rok udělovaly z jeho pozůstalosti ceny lidem, kteří se zasloužili o zásadní technický objev, prováděli či provádí důležitý vědecký výzkum či jinak významně přispěli lidské společnosti. Ceny rozdělil do pěti kategorií: za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a za mír. Od roku 1901 jsou tyto ceny udělovány v den výročí jeho úmrtí.


Šumavský park rozjíždí síť vlastních restaurací. První je na Březníku ..... Vlastní síť stylových Park restaurantů chce postupně vybudovat šumavský národní park. Restaurace s jednotným designem, pravidly a nabídkou regionálních produktů mají sloužit jako restaurační zařízení a díky speciálně proškolenému personálu zároveň i jako informační střediska propagující Šumavu. Vlajkovou lodí nově vznikající sítě bude hospůdka v bývalé hájence na Březníku u Modravy, kterou park za téměř tři miliony rekonstruoval a rozšířil její kapacitu. Pro návštěvníky by se měla poprvé otevřít zřejmě mezi Vánocemi a Novým rokem, uvedl ředitel parku Jiří Mánek. ...

... Březnická hájenka uprostřed divočiny, kam se mohou dostat jen pěší turisté, cyklisté či běžkaři, stojí na jednom z nejatraktivnějších míst Šumavy od roku 1787. Je vzdálená osm kilometrů od Modravy a tři kilometry od bavorské hranice. I proto byla vždy místem setkávání dvou národů. "Ve stejném duchu je koncipovaný i její nový interiér. Je místem pro odpočinek a občerstvení, zároveň je to jakýsi kulturní stánek," uvedl Mánek.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Dobrý, proč ale ten "jednotný design" ??? Copak je to nějaký fastfood ve stylu Mc`Donalds ???


Uherskohradišťská deklarace o ochraně alejí ..... Novou, Uherskohradišťskou deklaraci o ochraně alejí v pátek přijeli účastníci konference o alejích, bezpečnosti provozu a využití stromořadí při rozvoji regionů v Uherském Hradišti: Ochrana alejí pro rozvoj regionů. Proběhla na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Mezi signatáři jsou odborníci z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Francie. Své podpisy připojili zástupci řady profesí – silničáři, úředníci, ochránci životního prostředí, zástupci občanských sdružení a další.

„Deklarace vznikala velmi pomalu v poměrně bouřlivé diskuzi, ale podařilo se nám najít takové znění, které pomůže ochraně alejí nejen v Česku, ale i dalších zemích nejen střední Evropy. Aleje jsou úchvatným fenoménem naší krajiny a musíme si je chránit. V některých státech není dostatečně uplatňována Evropská úmluva o krajině, která má zajistit, abychom unikátní a specifickou krajinu, kterou jsme zdědili po předcích, předali dalším pokolení ve stejném, ale raději lepším stavu. Deklarace tomu má napomoci,“ zhodnotil závěr konference a její výstup vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Martin Skalský.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Když si Novák bere Novákovou ..... Jak příjmení ovlivňují sňatky? Na první pohled se zdá, že nijak, protože lidé se berou z lásky (nebo pro peníze nebo z jiného dobrého důvodu). Příjmení zde žádnou roli nehraje – když nic jiného, známí se neoslovují příjmením.

Data ze 3 států v USA ale svědčí o opaku. Vyneseme si do tabulky proti sobě běžná příjmení typu Smith a Brown. V průsečíku řádku a sloupce bude vždy pravděpodobnost, s jakou se vezmou dva lidé příslušného příjmení, upravená na celkový počet nositelů tohoto příjmení (tj. na relativní četnost).

Výsledky ukazují, že v průsečících nedostaneme všude cca stejná čísla, ale ani náhodný chaos. Největší hodnoty budou na diagonále, tedy pan Smith si vezme slečnu Smith. Je to samozřejmě praktické, ušetří se tím všechny ty změny jmen (ale alespoň u nás by stejně byla třeba výměna dokladů, že?); tento kalkul ovšem za celým jevem pochopitelně nestojí. Jde prý o to, že lidé mají o sobě dobré mínění a obecně se přeceňují. Většina se pokládá za nadprůměrně atraktivní, inteligentní nebo třeba za nadprůměrně dobré řidiče (přitom většina nemůže být nadprůměrná). Proto máme podvědomě relativně vyšší mínění i o lidech, kteří se nám podobají – a to prý včetně tak nepodstatné okolnosti, jako je příjmení.       (Zdroj: Science WORLD)


Budeme se vylepšovat šňupáním kmenových buněk? ..... Tenkou přepážku mezi nosem a dutinou lebeční uměli překonat již egyptští ranhojiči, když se potřebovali dostat k mozku. Stejně k tomu přistupují i jejich dnešní nástupci, například když odstraňují nádor hypofýzy. Jistý pokrok tu ale přece jen je. Tehdy to prováděli až nebožtíkům, zatímco dnes se to většinou daří dělat s jistým předstihem. To, co zůstalo, je jednosměrnost - snaha dostat z mozku něco ven. Společnost StemGenex z La Jolla přichází s jiným pojetím a jejich přístup se zdá být nadějí pro nemocné s neurologickými onemocněními. A nejspíš i cestou k vylepšování mozků zdravých. V jejich pojetí je přepážka mezi nazálními dutinami a mozkem je právě tím místem, kterým lze do mozku něco vecpat. Problém je v tom, že proti se razantně staví „BBB“ blood brain barrier, nebo taky přesně a nehezky hematoencefalická bariéra. Je to zařízení, kterým se mozek separuje od cévního systému. Povoluje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví. Buňky cévního endotelu se na plochách obklopujících mozek k sobě tulí tak těsně, že mezírky dovolí prostup tak akorát cukrům, plynům, malým molekulám peptidů, ty větší mají většinou smůlu. Předchází to infekcím a napadení parazity.

Američané tvrdí, že našli způsob, jak dostat přes nos do mozku dokonce i buňky. A netřeba k tomu ani majzlík. Sliznice dutin totiž lehce skočí na trik s koněm a stačí buňky šňupnout. Lékaři takové aplikaci říkají insuflace. Sliznicemi se již dříve tímto způsobem aplikovala celá řada léků, protože to má řadu výhod. Aplikované bioaktivní látky se netrmácejí všude možně po těle, ale z přilehlých tkání jdou tou nejkratší cestou do mozku. Samozřejmě, že to neplatí obecně. Takový kodein musí projít játry, protože jen ty z něj udělají aktivní formu. Kokain je už ale z úsporných důvodů lepší šňupat, protože při jeho cestě přes zažívací trakt nás játra o hodně z jeho radosti připraví.

Pro velké molekuly je ale tato „přes slizniční“ cesta neschůdná. I ona má svá slabší místa a do mozku se lze snadněji vetřít podél čichového, nebo trojklanného nervu. I tam ale číhá BBB. Nyní vědci přišli na další cestu, jak lze ochranku obejít a to dokonce s celými buňkami. Pochopitelně, že ne všemi, ale embryonální kmenové tak dopravovat lze. A o ty nám jde především. Proč? Protože jsou těmi pravými, které se dovedou převtělit do jakéhokoliv typu tělní buňky a nahradit ji.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Mandelovy výroky, které jen tak v mainstreamu neuslyšíte ..... Svět si pamatuje Nelsona Mandelu jako první černošského prezidenta Jihoafrické republiky. Svět si ho pamatuje jako ikonu proti apartheidu. Mandela byl však velmi skeptický vůči Spojeným státům, vůči invazi do Iráku a byl klíčovým zastáncem Organizace pro osvobození Palestiny. Zde je sedm citací tohoto lídra, které nejsou tolik uveřejňovány.

Před americkou invazí do Iráku Mandela odsoudil americké akce na Mezinárodním fóru žen v Johannesburgu, prohlásil, že hlavním motivem bývalého prezidenta George W. Bushe je ropa, přičemž dodal, že Bush podkopával OSN.

Pokud existuje země, která spáchala nevýslovné krutosti na světě, pak to jsou Spojené státy americké. Nezajímají je lidské bytosti,” řekl Mandela.

Mandela se nedržel zpátky, co se týče prohlášení proti USA a opakovaně se vyslovil proti invazi do Iráku. Mandela uvedl pro Newsweek:

Když se podíváte na tyto záležitosti, dospějete k závěru, že je postoj Spojených států amerických hrozbou pro světový mír.”       (Čtěte na stránkách FreePub)


Britské úřady odebraly ženě dítě císařským řezem ..... Sociální služby ve Velké Británii získaly soudní příkaz proti Italce, který dovolil, aby jí násilně, proti její vůli, pod sedativy vybraly dítě z jejího lůna císařským řezem a dítě pak nabídly k adopci.

Italská žena, jejíž dítě bylo násilně odstraněno z jejího lůna britskými sociálními službami v průběhu pracovní cesty do Velké Británie, byla identifikována jako 35letá Alessandra Pacchieriová, která byla ve Velké Británii v roce 2012 na dvoutýdenním školení pro Ryanair na letišti Stansted severně od Londýna, když utrpěla záchvat paniky, o kterém se jí rodina domnívá, že byl kvůli tomu, že si nevzala lék na bipolární diagnózu. Úřady Pacchieriovej řekly, že vzhledem k duševnímu zhroucení, konaly v nejlepším zájmu dívky, která má nyní 15 měsíců.

Pacchieriová, z Chiusi v Toskánsku, má dvě další dcery od různých otců, oba Američané. Dívky jsou v péči babičky. Otcem třetího dítě, které bylo dáno na adopci britskými úřady v únoru, je senegalský přistěhovalec žijící v Itálii. Pacchieriová se plně zotavila a začala právní bitvu o dítě. Její právník, Brendan Fleming, řekl britském tisku: "Nikdy jsem neslyšel o něčem takovém v celé své 40 leté praxi." Britský zákonodárce John Hemming z Liberálně demokratické strany přednese případ na půdě parlamentu tento týden.

O případu, který vyvolal mezinárodní pobouření oficiální masmédia mlčí. Například Sydney Morning Herald zprávu stáhl po pár hodinách. Představte si, co by následovalo pokud by se toto stalo na Slovensku, v Česku, Rusku nebo v Číně.       (Čtěte Czech Free Press)

Pokud je to opravdu tak, jak je tu psáno, je to další velmi  těžká rána "západnímu vnímání" demokracie ...


Co nedokáže lékař, dokáže slunce a léčitel ..... Jak jsem se přesvědčil, tak se jak na mágy středověké, novověké alchymisty a dokonce také na léčitele zapomíná daleko rychleji, než by bylo zdrávo. A to dokonce i na ty z doby nedávno minulé, na naše významné, proslavené dokonce daleko za hranicemi naší vlasti. To všechno mi "blesklo hlavou" na přelomu roku 2011 a 2012 při návštěvě výstavy Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích nacházející se ve výstavních prostorách Novoměstské radnice.

Edward Kelley (1555-1597), ilustrace z poloviny 19. století Už samotné pojmenování výstavy je zavádějící, protože šamani, předchůdci léčitelů a lékařů, byli na našem území už před dvaceti šesti tisíci lety (více kniha Magická prasíla). Pravěcí lidé totiž dokázali, podobně jako současní příslušníci kmenových společenství doby kamenné, nejenom vybrat ale také energeticky vylepšit místo jejich pobytu stejně jako vyhledat pro svůj neduh příslušnou rostlinu. Lékaři neexistovali ani v dobách podstatně mladších, kdy na našem území přebývali druidové síly, babky kořenářky a energetičtí léčitelé prasíly. Pominu mágy a alchymisty, z nichž mnozí věděli, co to prasíla je, někteří z nich dokonce také léčili (např. mgr. Edward Kelley (1555-1597), jímž by musel být věnován samostatný článek. Proto se dále zhuštěně podíváme "na zoubek" pouze některým léčitelským přírodninám a předmětům, stejně jako léčitelům.

Před několika lety jsem objevil cca 2000 let starou energetickou léčebnu keltské kněžky (síly) v Libenicích u Kolína, stejně jako v keltském hradišti (oppidu) u Českých Lhotic přímý odkaz na léčitele - druida přibližně ze stejného časového období. O nich, podobně jako o celé řadě dalších odkazů z doby pozdější až do dneška, není na výstavě ani zmínka. Což by měl napravit tento článek.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Z archivů UFO: Špicberský incident ..... V létě 1952 proběhla sdělovacími prostředky senzační zpráva o konfliktu mezi norskými proudovými stíhačkami a létajícím talířem nad arktickým souostrovím Špicberky. Poprvé se objevila v německém listu Saarbrücker Zeitung 28. června 1952 a je tak dramatická, že si dovolím ji tu volně převyprávět.

Během letních manévrů v oblasti Špicberského souostroví zaznamenala letka šesti tryskových strojů norského letectva nad ostrovem Nordaustlandet radarový kontakt s neznámým cílem. Vzápětí se přerušilo rádiové spojení a piloti začali kroužit, aby objevili příčinu podivného jevu. Pak ji opravdu našli: po nějaké době velitel letky kapitán Olaf Larsen pod sebou na zemi uviděl velký disk.

"Na zářivě bílém povrchu sněhu leželo něco ještě třpytivějšího, " píše autor článku v Saarbrücker Zeitung. "Byl to lesknoucí se kovový disk s průměrem 40 až 50 metrů. V jeho středu mezi dráty a troskami konstrukce trčely zbytky rozbitého kokpitu... Piloti neviděli v okolí žádné stopy pohybu, ani se jim nepodařilo určit typ a původ záhadného stroje. Nakonec proto nabrali kurs na Narvik, aby svůj podivný nález ohlásili."

spicberk2V zápětí se na místo vypravil velký létající člun se skupinou expertů, mezi nimiž byl jakýsi dr. Norsel, norský odborník na raketové konstrukce. Výprava na trupu létajícího talíře našla blíže nespecifikované "ruské symboly" a přinesla překvapivě podrobné údaje o podivném stroji, včetně frekvence 934 Hz, na níž vysílal.

Měl být poháněn systémem 46 trysek po obvodu, dosahovat výšky až 160 kilometrů a mít dolet neuvěřitelných 30 000 kilometrů.

Článek podepsaný iniciálami J.M.M. končil prohlášením blíže nespecifikovaného německého konstruktéra "odvetných zbraní" jménem Riedel: "Je to typická V-7, na jejíž sériové výrobě jsem i já pracoval".

Článek vzbudil značnou pozornost a špicberskému incidentu se pak věnovala i další média. Kupodivu nikoliv ve Skandinávii, ale především v Německu a Jižní Americe. Pochopitelně se na něj vrhli také ufologové. Příznivci zelených pilotů z vesmíru s důmyslností sobě vlastní vytvářeli argumenty, proč nemohlo jít o pozemský stroj, zatímco ti serióznější začali ověřovat fakta. Brzy se ukázalo, že neexistuje ani kapitán Olaf Larsen, ani raketový odborník dr. Norsel, tím méně pak konstruktér Riedel. Nebo se je aspoň nepodařilo najít.

A tak zůstala jen otázka: byla to klasická novinářská kachna, nebo další desinformační hra studené války? Připomeňme, že na Špicberkách formálně patřících Norsku tehdy Sovětský svaz těžil nerostné suroviny a zřejmě je využíval i k méně zjevným účelům. Opět tedy - jako už tolikrát v souvislosti s podivnými jevy na zemi i na obloze - šlo o oblast, kde dva světové systémy vedly svou neviditelnou válku...       (Zdroj: Novákoviny)


Vánoce a dárky ..... Vánoce a dárky S přibližujícími se Vánocemi se takřka nezbytně spojuje i problematika dárků. Rodiče si můžou klást otázku, jaké dárky vůbec dětem vybrat, zda dítěti pořídit něco, o čem rodič ví, že to dítěti udělá opravdovou radost, nebo jít cestou užitečnosti a raději zvolit teplý svetr, nové holínky apod. Samozřejmě, že v celé „dárkové politice“ sehrává roli vícero faktorů.

Nezanedbatelnou jsou finanční možnosti, ale také věk dítěte, jeho vlastnosti, řebříček hodnot a preferencí, ale taky výchova, vliv prostředí apod. Když bychom rozebírali finanční možnosti rodiny, a jakou sumu vyhradit na dárky – vše se odvíjí od možností rodiny a stáří dítěte.

Zejména menší děti těší už samotná atmosféra Vánoc a rozbalování dárků. Cenově přemrštěné dárky zde nemusejí působit pozitivně nebo s výrazným efektem. (Skýtá se otázka, jaký efekt rodiče vůbec očekávají, když darují malému dítěti drahý dárek). Menší dítě, které dostane o Vánocích drahé dárky, nebo spoustu resp. větší množství dárků obecně, nemá příliš čas si jednotlivé dárky prohlédnout a v jejich spoustě nemá možnost vytvořit si k nim určité pouto. Postupně se tak stanou pouze jen bezduchými věcmi bez vnitřní „přidané“ hodnoty. Dárků by proto mělo být jen tolik, aby dítě mohlo věnovat dostatek prostoru se s ním potěšit, vytvořit si k hračce, nebo čehokoli se dárek týká, určité pouto a spojení. Budou si tak lépe moci spojit k dárku určitou emoci a i během roku nebo i později s věkem se budou k dárku vracet s pozitivní vzpomínkou „To jsem dostal od Ježíška/nebo od maminky a tatínka“. Později tak dítě i lépe porozumí a objeví radost nejen z dostávání dárků, ale zjistí, že stejně hezké je dárek darovat.       (Čtěte na stránkách Celostnimedicina)


Povedzte Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým slovom absurdné? ..... Ve Švandrlíkově knize o černých baronech se věta z titulku nevyskytuje. Ve filmu Zdeňka Sirového ano. Ani jeden z tvůrců této společenské satiry nepředpokládal, že v závěru roku 2013, můžeme stejnou otázku nastolit při čtení denního tisku také. Plzeňská soudkyně Lukešová vyhlásila na Mikuláše rozsudek nad kterým zůstává rozum stát. Pokud se odvolává na zákon, tak by měla současně z titulu soudce konstatovat, že je zákon špatný a nesoudit podle špatného zákona, ale podle svého rozumu. Úkolem soudu není vytvářet nové křivdy. Absurdní zákon prošel poslaneckou sněmovnou ve které bylo, je a bude spousta absolventů právnických fakult a to nejen ze Zádapočeské univerzity z Plzně. Zákony procházejí složitým schvalovacím procesem a teprve ve finále přicházejí do sněmovny. Zde ještě zaúřaduje poslanecká tvořivost a pak se hlasuje. Prezident znění zákona formálně podepíše a vzápětí jde zákon do tisku. Tisky dostanou na stůl soudci a celý justiční systém. Se zněním zákona se již nedá nic dělat, jen se jím řídit a interpretovat ho do konkrétních kauz. Pokud je ale zákon (podle majora Terazkyho) absurdní a mělo by při jeho uplatňování docházet k nelogickým rozsudkům, musí nastoupit odpovědnost a rozum soudce.

Manželé Vackovi si zakoupili prostřednictvím realitní kanceláře Styl rekreační domek. Jednatelky kanceláře si peníze ponechaly a původní majitelce, která jejich prostřednictvím domek prodávala, nic nevyplatily. Klasická zpronevěra, možná podvod. Majitelka také jednala bez rozmyslu a místo žaloby na realitní kancelář, zažalovala přímo u soudu nové vlastníky nemovitosti. Od této chvíle se začaly kupit absurdnosti jedna za druhou a skončilo to rozsudkem proti logice věcí. Noví majitelé musejí za domek zaplatit původní majitelce ještě jednou, podvodnicím z realitky zřejmě peníze zůstanou. Rozsudek je možná podle zákona, ale jistě ne v souladu se spravedlností. Ano, paní Spravedlnost má zavázané oči, ale to se dá vysvětlit tím, aby neviděla, kdo před ní stojí, zda se jí vysmívá nebo komu tečou slzy. Teď třeba nespatří, že noví majitelé budou muset nemovitost prodat, aby mohli soudem stanovený dluh zaplatit. Možná, že poté budu muset vyhlásit osobní bankrot. Vše podle zákona. Absurdního zákona.x       (Zdroj: iREPORTER)

Ano, je to teď prostě, jako v mnoha jiných případech, podle osvědčeného scénáře o novodobém českém zbojníkovi, který chudým bral a bohatým dával ... Chudému se zatne tipec mnohem snáze, než bohatému - tak kdo by si s tím dělal starosti, že?


9.12. 2013     Dnešní den je vyhlášen jako Mezinárodní den proti korupci. Opět významný den, za nímž stojí OSN. V říjnu 2003 došlo k podpisu Úmluvy proti korupci a již 9. 12. 2003 jsme si mohli Den proti korupci poprvé zapsat do kalendáře. Přestože si jej letos připomínáme teprve po osmé, neubírá to nic na jeho důležitosti, korupce patří mezi velmi diskutované společenské problémy s fatálními důsledky pro společnost. Jak ostatně nejlépe vidíme kolem sebe - úplně všude.


Iniciativa "České dřevěné Vánoce" pod patronací PEFC ..... S mottem: „Nejlepší Vánoce jsou dřevěné“ chce PEFC ČR vrátit vánočním svátkům jejich tradiční kouzlo a význam. Dřevo a les ve všech jeho podobách vždy byly a jsou významným prvkem těchto svátků. Počínaje stromečkem přes dřevěné vánoční ozdoby až po dřevěné hračky či posezení rodiny u roztopeného krbu.

Iniciativa České dřevěné Vánoce má, pod patronací PEFC ČR, inspirovat rodiče, děti, učitele, média a všechny ostatní k pohledu na Vánoce jako svátky rodiny, pohody a zábavy, nikoli jako období úklidu a shánění dárků. Na webu drevenevanoce.cz najdou návštěvníci zajímavé informace a „dřevěnou“ inspiraci – například aktuální mapu s místy, kde jsou v prodeji vánoční stromky z českých lesů, tipy na zajímavé předvánoční akce (nejen) v lese, návody na výrobu dřevěných hraček, inspiraci pro nákup dřevěných vánočních dárků nebo třeba rádce, jak vybírat vánoční stromek. Tyto informace na webový portál dodávají sami lesníci z obecních, městských i státních lesů, stejně jako zástupci dřevozpracujících firem, kteří by rádi připomněli význam dřeva jako jednoho z neopomenutelných symbolů vánočních svátků.

Organizátoři si stanovili pět pravidel Českých dřevěných Vánoc:

■ Vánoce nevznikly a nekonají se v obchodních centrech.

■ Procházka s dětmi po lese je lepší než předvánoční úklid.

■ Nejlepší dárek je příjemný zážitek.

■ Santa je vetřelec, my máme Ježíška!

■ Pod český stromeček patří dřevěné dárky.

Pokud máte své nápady, pozvánky na předvánoční akce či tipy na zajímavé dárky ze dřeva, obraťte se na kontakty uvedené na webových stránkách www.pefc.cz čí drevenevanoce.cz.      (Zdroj: Silvarium)


Datový disk s trvanlivostí přes milion let ..... Dnešní běžné datové nosiče jsou sice levné a mají velkou kapacitu, avšak garantovaná doba jejich trvanlivosti se počítá jen v řádu několika let.

Pokud bychom chtěli budoucím generacím či dokonce civilizacím o sobě zanechat nějakou zprávu, která se během jedné generace či během několika století nerozpadne, museli bychom sáhnout k výrazně odlišným nosičům dat, než jsou dnešní harddisky nebo DVD.

Nizozemský výzkumník Jeroen de Vries z univerzity v Twente přišel s jistým řešením tohoto problému. Jeho recept má formu disku či kruhové destičky, vyrobené ze speciálního a velmi odolného materiálu. Data jsou v této destičce vyleptána jako čtverečky do povrchu tvrdého a žáruvzdorného wolframu a takto změněná místa jsou pokryta vrstvičkou nitridu křemíku. Datový soubor má formu dnes známého a okem viditelného (dvojrozměrného) QR kódu, lze jej tedy jednoduše přečíst.

Wolframový disk zaplněný informacemi sice vypadá navenek jako nevyplněná křížovka či vícesměrka, avšak je to jen zdání. Dovnitř každého jednotlivého políčka či pixelu okem viditelného QR kódu totiž tvůrci navíc umístili další individuální QR kódy, takže jde vlastně o mozaikovitě uloženou informaci.

Disk nás sice neohromí svojí informační kapacitou, přesto jde o mnohem větší množství informace, než je uloženo v běžném QR kódu. Unikátní je však trvanlivost takto zapsané informace - podle autorů vydrží wolframový disk v čitelném stavu přes milion let. Dobu odhadli podle výsledků náročných testů odolnosti, včetně dlouhodobého zahřívání na teploty 200-440 stupňů Celsia.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Nástroj kdysi navržený Leonardem da Vincim sestrojil polský hudebník ..... Leonardo da Vinci navrhl kdysi nástroj, který nikdy nespatřil světlo světa. Polský výrobce nástrojů Slawomir Zubrzycki ale da Vinciho vizi oživil a sestrojil nový hudební nástroj – viola organista neboli violové varhany.

Nástroj se podobá třem jiným hudebním nástrojům, které již známe. Zubrzycki to agentuře AFP vysvětlil takto: „Tento nástroj má charakteristiky těchto tří nástrojů: altové violy, cembala a varhan.“

Nástroj zní, jako by hrálo několik hudebníků zároveň. Da Vinci svůj návrh zpracoval někdy před rokem 1490. Dílo v základním principu připomíná flašinet, ovšem je mnohonásobně důmyslnější. Jde o jakéhosi ptakopyska ve světě hudebních nástrojů, směs klávesového a smyčcového nástroje.

Zubrzycki představil nástroj poprvé 18. října 2013 na Mezinárodním královském festivalu piana v Krakově. Na internetu se jeho vystoupení těšilo značné pozornosti.       (Zdroj: Velká Epocha)


Paraziti vyrábí bezdomovce ..... „Může mně někdo vysvětlit, proč mám denně v poště hromadu nabídek na výhodné půjčky a na různé návody na zvětšení penisu?“ říká kolegyně Katka a znechuceně buší do tlačítka na klávesnici s označením Delete.

Pokud přidám své vlastní zkušenosti, tak nabídek na debetní kartu, které dojdou klasickou poštou (již s mými iniciálami a blahopřáním k získání výhodné platební karty), putovalo do koše již několik. Fór spočívá v tom, že nabízená super debetní karta je úročena plus-mínus 8-12 procenty měsíčně, a pokud to naivní důvěřivec lapený do nalíčené pasti neodhalí, zaplatí za každou utracenou stokorunu další stovku navíc na úrocích. Telefonáty typu „vyhodnotili jsme si vás jako perspektivního zákazníka, kterému můžeme exkluzivně nabídnout výhodně úročenou půjčku na cokoliv, a to bez ručitele“ jdou do desítek. To, co mě ale nejvíce překvapilo, byla nabídka mé vlastní banky, která mně nabídla hned dvě varianty půjček, a to i přes skutečnost, že jsem je o nic nežádal. „Dáme vám čtyři milióny na investiční podnikatelský záměr, úročený 8% nebo jeden milión na cokoliv bez prokazování účelnosti a návratnosti zapůjčených peněz, úročený 17%.“ říká mi do telefonu naše bankéřka. Přiznám se, že to mě teda fakt dostalo. Jak může banka nechtít vědět, co s miliónem udělám? Byly doby, kdy jsem bance musel zasílat ekonomické firemní výsledky jednou měsíčně, a teď nechce vědět nic... No řekněte, není na tom něco divného? Vidina dvojnásobného zisku zaslepuje bankám oči a případné ztráty zřejmě vysoké příjmy převýší. Důležitý je přece výsledek.        (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


HST potvrdil přítomnost vody na 5 exoplanetách ..... Dvě skupiny astronomů využily mimořádných kvalit Hubblova kosmického dalekohledu HST, přičemž se jim podařilo objevit slabé známky přítomnosti vodní páry v atmosférách pěti vzdálených planet za hranicemi Sluneční soustavy (tzv. exoplanet).

Přítomnost vodní páry v atmosférách byla objevena již dříve u několika exoplanet obíhajících kolem blízkých hvězd, avšak v tomto případě se jedná o první výzkum na základě průkazných měření, porovnání profilů a intenzity spektrálních čar u několika planetárních soustav.

Jedná se o pětici planet – WASP-17b, HD 209458b, WASP-12b, WASP-19b a XO-1b – obíhajících kolem blízkých hvězd. Intenzita spektrálních čar znamenajících přítomnost vody je u jednotlivých planet různá. Nejvíce vodní páry pravděpodobně obsahují exoplanety WASP-17b (což je planeta s mimořádně nafouklou atmosférou) a HD 209458b. Z výzkumů vyplývá, že i zbývající tři exoplanety obsahují v atmosféře vodu.

„Jsme přesvědčeni, že jsme objevili známky přítomnosti vodní páry u pěti exoplanet,“ říká planetolog Avi Mandell (NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland), hlavní autor článku publikovaného v časopise Astrophysical Journal, který popisuje objev vodní páry v atmosférách planet WASP-12b, WASP-17b a WASP-19b. „Tato vědecká práce ve skutečnosti otevírá dveře k porovnání, jak velké množství vody je přítomno v atmosférách různých typů exoplanet, například u horkých a chladných planet.“        (Čtěte na stránkách Astro)


Co je to za zlodějsky system? ..... Nahodu se mi pod ruku dostaly tři jidelni listky. Jeden z roku 1940, druhy z roku 1965 a třeti z loňska. Rozdily mezi nima minymalni. Teda aspoň nominalně. Euroceny z loňskeho roku vypadaju podobně, jako česke ceny z roku 1965 a neliši se moc od protektoratnich.

Když se v devadesatem roce poprve přejel hranice do Rajchu, stalo u nas pivo 2,50. V Rajchu stalo tež 2,50. Ale v zapadnich markach. A po dvaceti rokach stoji pivo v rakuskem bufetu už zase 2,50. Ojro. Takže se vlastně vubec nic nezměnilo.

Snad jen to, že všecky uspory, na kere sem v roce devadesat dřel jak cyp, nemaju dneska žadnu hodnotu. A to byly schovane v bance. Helmut v hospodě Na Rožku na ty jidelaky chvilu čuměl, a pak řika - to je normalni, Ladik. To je ta inflace, tak to ma byt. Ale ja vim, že to normalni neni. A proto od te doby nešetřim. A všecky prachy prožeru a prochlastam. Bo co raz zežeru, to už mi nikdo nikdy nezebere...        (Zdroj Doplněk)


Vědci dokázali, že rodová paměť existuje ..... Zkušenosti, které nasbírali předkové, ať už dobré nebo špatné, mají v sobě zakódovány i jejich potomci. Například jestli otec tonul, bude se jeho syn panicky bát vody. Syn jeho syna také. Atakdále. Jinými slovy, potomci dědí „data“, která ukládali jejich předkové, tedy rodovou paměť. Fantazie? Nikoli. To, že tento fenomén existuje, nyní potvrdili biologové z Yerkes National Primate Research Center při Emory University v Atlantě.

Kerry Ressler a Brian Dias provedli unikátní experiment, který popsali v magazínu Nature Neuroscience. Samce myší vypustili na plochu, do níž byl zaveden proud. Ten v pravidelných intervalech pouštěli, což myši bolelo a snažily se utéct. Elektrické šoky do tlapek provázela vždy vůně ptačí třešně, konkrétně její hlavní složka, acetofenon. Po četných pokusech je přestali mučit bolestí a do prostoru pouštěli pouze vůni. Když ji myši ucítily, snažily se před ní prchnout.

To nejzajímavější se stalo v následující etapě. Myši, které se účastnily experimentu, měly potomky. Ty rány proudem nedostávaly a nebyly ani vystaveny účinkům acetofenonu. Když později tuto vůni ucítily, prchaly před ní stejně jako jejich otcové. Stejným způsobem se chovala i další generace myšat.

Někteří lidé si pamatují místa, kde nikdy předtím nebyli.

Někteří lidé si pamatují místa, kde nikdy předtím nebyli.

Fenomén rodové paměti byl až dosud vnímán jako z říše sci-fi a soudilo se, že nemá žádný vědecký základ. Teď se zjistilo, že traumatizující informace mění aktivitu genů chemickou modifikací DNA a tyto změny se předávají od otců na syny a vnuky.       (Zdroj: ProcProto)


Pozor na nové předváděcí společnosti a jejich triky ..... Doporučení stále opakovaná spotřebitelům, že nejlepší ochranou před nekalými obchodními praktikami nepoctivých prodejců je nechodit na jejich předváděcí akce, se u mnohých míjejí účinkem. Trvající zájem spotřebitelů zejména o slibované dárky nahrává vzniku dalších společností, které se chovají netransparentně a v honbě za ziskem hledají další způsoby, jak se vyhnout kontrole dozorových orgánů a dostat se k úsporám účastníků těchto akcí nebo je zadlužit.

Svědčí o tom četné poznatky České obchodní inspekce, získané z podnětů přijatých od nespokojených spotřebitelů – účastníků těchto akcí – a také z kontrol provedených v posledních měsících.

Na začátku je telefonát vytipovanému účastníkovi s informací, že jeho telefonní číslo bylo vylosováno a on vyhrává konkrétní finanční částku. Vyzvednout si ji však musí na předváděcí akci. Pokud „výherce“ souhlasí, je mu přiděleno účastnické číslo a zaslána pozvánka společnosti s pestrou nabídkou dárků. Pozvánka je většinou anonymní, některé z nich nesou logo Hockinson Consult Enterprise. Získání telefonicky avizované „výhry“ je na předváděcí akci vázáno na zakoupení některého prezentovaného výrobku či zájezdu, což již samo o sobě nese znaky agresivní obchodní praktiky, jejíž použití zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje.

V jiném případě je na předváděcí akci prezentováno, že se jedná o „přenosnou slevovou nákupní kartu“ s „vyhranou částkou“, která je použitelná pouze k nákupu zboží v provozovnách, a to konkrétní značky předváděných výrobků, nebo na internetových stránkách konkrétní společnosti. Spotřebiteli je nabídnut v případě nákupu zboží bonus.

Jak je jednání těchto firem seriózní, lze ukázat na případě akce jiné krátce fungující předváděcí společnosti, od níž spotřebitelé dostali pozvánku na „otevření nové provozovny“ s příslibem dárků. Žádné dárky však v průběhu akce společnost účastníkům nevydala, zato jim slíbila, že je dostanou poštou na adresu, kterou uvedou. Nemáme však do této chvíle žádnou informaci o tom, že by svůj příslib společnost dodržela.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Svíčková s knedlíky? Spíše špagety, Češi šetří ..... Zlobili jste? Přinesl vám čert brambory? Važte si toho. Už to není jídlo chudých, ale lahůdka za odměnu.České domácnosti šláply na brzdu. Neutrácí a odráží se to 
i v tom, jak vypadají jejich nákupní košíky. Spotřeba potravin klesá. Platí to hlavně pro maso, zeleninu, brambory. Potvrdila to nová data, která včera zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). „Souvisí to s indexem růstu cen i ostatních nákladů. Občané v takovém případě zvažují, která věc má prioritu," potvrzuje Jiří Hrbek, šéf odboru statistiky zemědělství ČSÚ. Propady některých komodit jsou přitom ještě více flagrantní při pohledu do vzdálenější minulosti. Třeba spotřeba hovězího se od roku 1993 do dneška propadla o 11 kilogramů, chleba jíme o 19 kilo méně.

Co roste, je spotřeba alkoholu. Jen za rok 2012, kdy mimochodem existovala přes měsíc prohibice, to bylo o 6,4 litru. Prim hraje pivo, stále rostoucí je i trend pití vína. Z potravin roste spotřeba těstovin, čokolády a částečně i ryb, ovšem 
v tomto případě je jde hlavně 
o rybí filé. O nějaké výborné kvalitě tak nemůže být řeč.

„Alarmující je podle mě pokles spotřeby zeleniny. Vidím 
v tom i neochotu lidí utrácet za nízkou kvalitu," připomíná některé mediální kauzy se shnilým ovocem a zeleninou Karel Růžička, partner mezinárodní poradenské společnosti KPMG.

Dva tisíce měsíčně na jídlo ... Ta provedla už loni velký průzkum o chování Čechů při nákupu potravin. Šest z deseti lidí uvedlo, že za potraviny utrácí maximálně do 2000 tisíc korun měsíčně. Když se rozhodují o tom, co nakoupí, dají Češi podle průzkumu KPMG ze 
48 procent na kvalitu a 34 procent pro ně představuje cena. „U kvality ale jde spíše o to, zda potravina je zdravotně nezávadná a zda neobsahuje moc náhražek," říká Karel Růžička.

V případě nekvalitních potravin jde přitom o začarovaný kruh. Domácnosti neutrácejí, obchodníci tím pádem nutí výrobce zlevňovat, čímž ale trpí kvalita. Maloobchod prostě diktuje výrobě. „Obchodníci reagují jinak než před lety, prodávají se třeba menší balení," připomíná Jiří Hrbek z ČSÚ.

Pokud už jdou lidé něco koupit, čekají na slevy. „Funguje slevová turistika, lidé vnímají, co je v letácích, a podle toho jdou do obchodu," potvrzuje Karel Růžička.       (Čtěte na stránkách Agris)


Část žen oplývá barevným „superviděním“ ..... Průměrný člověk dokáže vnímat asi milion barev. Podle vědců však existuje skupina žen, která oplývá schopností rozlišit až sto milionů barevných odstínů. Neuroložka Gabriele Jordanová předpokládá, že se u části žen vyskytuje specifická mutace, která mění trichromatické vidění na tetrachromatické. To by znamenalo, že se v jejich oku nachází o jeden druh buněk více.

Na sítnici lidského oka se rozprostírá několik milionů světločivných buněk. Ty se dělí na tři typy, z nichž každý umožňuje vnímání jedné základní barvy – červené, zelené a modré. Čtvrtý, méně obvyklý typ, může být zodpovědný za ultrafialové nebo infračervené spektrum barev. Tento tetrachromatický způsob vidění není v říši zvířat nijak ojedinělý. Týká se ptáků, plazů či hmyzu.

Mutaci způsobující „superbarevné“ vidění by v genech mohlo mít až dvanáct procent žen. Jak přesně ale tyto ženy vidí, není snadno popsatelné. Protože pro dané barvy neexistují v našem jazyce žádné výrazy, nebyli by jedinci obdaření nadprůměrným barvocitem schopni své vidění popsat.       (Zdroj: 21@století)


6.12. 2013     Na Mikuláše v roce 1774 Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. Je otázkou, zda to mládež považuje za dobrý dárek k Mikuláši ...


Lžíce medu před spaním pomůže zhubnout ještě před Vánoci ..... Vánoce jsou pro řadu z nás příležitostí, jak rychle a snadno nabrat několik kil navíc. Všudypřítomná vtíravá vůně čerstvě upečeného cukroví, delikatesy v podobě domácích bramborových salátů a řízků většinou zbaví silné vůle i ty, kteří si jinak dokážou požitek ze sladkého a tučného jídla odepřít.

K tomu, abyste naopak před Vánoci shodili pár kil, pomůže obyčejný med. Kombinace přírodních cukrů ho dělá ideální dietní potravinou. Podle britských dietologů není žádný problém do svátků zhubnout až jednu konfekční velikost.

Lžíce medu před spaním by podle britské studie měla nastartovat organismus tak, že okamžitě začne spalovat tuky, zatímco budete spát. Také funguje jako prevence proti závislosti na sladkostech. Údajně díky této nové revoluční metodě hubnutí totiž další den nebudete mít sebemenší chuť na cokoli, co obsahuje cukr.

Deník Daily Mail informoval, že díky medové dietě by se mělo podařit zhubnout tři libry týdně. To je přesně 1,3 kilogramu. Dietní program je předmětem celoživotního průzkumu nutričního poradce Mika McInnese. Nahrazení medu za cukr, třeba večer do horkého nápoje, aktivuje mechanismy v mozku, které začnou pracovat tak, že mohou kolikrát devastující chuť na cukr úplně utlumit.       (Čtěte na stránkách Novinky)

No ... já se obávám, že jediná opravdu spolehlivá metoda, jak trochu "shodit" je - zvážit se, pak si dojít na WC a zvážit se znovu ...


Čtyři mýty o provozu tepelných čerpadel v zimě ..... Tepelná čerpadla typu vzduch-voda jsou moderním a hospodárným zdrojem tepla pro rodinné i bytové domy.

Pro svůj provoz nepotřebují vrt ani zemní kolektor tepla, jejich instalace je proto levná a rychlá. Mnoho lidí se však stále domnívá, že v zimě příliš nefungují. Ve spolupráci s odborníky jsme se tedy podívali na nejčastější omyly a mýty týkající se tepelných čerpadel.        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Někdo uveřejnil 2 miliony hesel z Facebooku, Twitteru, Yahoo, Googlu a dalších ..... Bezpečnostní internetová firma Trustwave objevila datový poklad. Trustwave uvedla na svém blogu, že botnet přezdívaný Pony sbíral informace z napadených počítačů. Informace obsahovaly přihlašovací údaje, e-mailové adresy a hesla. Celkem bylo zcizeno 1 580 000 přihlašovacích údajů na webové stránky, 320 000 e-mailů a 41 000 FTP účtů.

“Většina z napadených webových loginů patří oblíbeným webovým stránkám a službám, jako jsou Facebook, Google, Yahoo, Twitter, LinkedIn apod.,” uvedla firma na svém blogu a dodala, že přítomnost stránek vk.com a odnokklassniki.ru “pravděpodobně znamená, že značná část obětí jsou rusky mluvící uživatelé.”

Facebook uvedl, že k žádnému narušení bezpečnosti v jejich systému nedošlo, svedl vinu na jednotlivé uživatele, kteří nedokázali zajistit svou vlastní bezpečnost. ” Zdá se, že počítače lidí můžou být napadeny hackery pomocí škodlivého softwaru získávajícího informace přímo z webového prohlížeče, ” řekl mluvčí Facebooku pro BBC. Zdůraznil, jak obejít takové incidenty s Facebookem, např. aktivací Schválení přihlašování a upozornění.

Twitter také reagoval na tyto zprávy, pro HuffingtonPost uvedl, že “okamžitě obnovil hesla zasažených účtů.” Analýzou nově uniklých účtů tým Trustwave zjistil, že prvních deset nejčastěji používaných hesel tvoří 2,4% z celkového počtu hesel, odhalil, že lidé mají sklon vybírat si snadný přístup místo zabezpečení svých účtů.

Nejčastější hesla jsou nepřekvapivě jedny z nejslabších, nejvíce populární heslo je “123456″. Na druhém místě je “123456789″, pak “1234″ a pak “heslo”. Bezpečnostní výzkumník Graham Cluley řekl pro BBC, že “30 až 40% lidí používá stejné heslo na různých webových stránkách … a to je určitě něco, co by lidé neměli dělat.”       (Zdroj: FreePub)


Usterilizujeme si výzkum Marsu k smrti? ..... Není to úplně vyloučeno. Postupně sílí hlasy, podle nichž přehnaná ochrana vesmírných těles před pozemskými mikroby ve skutečnosti nesmyslně rdousí jejich výzkum.

Nelze si nevšimnout, že mnohým lidem z NASA a vůbec okolo průzkumu vesmírných těles hodně záleží na mikrobech. Napsat, že se snaží zamezit kontaminaci vesmíru pozemskými mikroorganismy, to tak úplně nevystihuje stav věcí. Ve skutečnosti jsou tím absolutně posedlí. Udělají úplně všechno, jen aby zabránili nešťastným mikrobům cestovat na jiné světy a osídlit je před námi. Kdyby měly bakterie právníky, tak by se NASA topila v žalobách.

Situaci je tak tristní, že to už pohnulo vědce k psaní do slovutných periodik. K rozhněvaným badatelům se přidali i Alberto Fairén z Cornellovy univerzity a Dirk Schulze‑Makuch z Washingtonské státní univerzity. Ve svém komentáři pro časopis Nature Geoscience, výstižně nazvaném „The Overprotection of Mars“ volají po zásadním přehodnocení politiky ochrany vesmírných těles před kontaminací pozemským životem a po přepracování postupů při plánování misí a přípravě kosmických lodí na start do vesmíru.

Podle Fairéna a Schulze‑Makucha posedlost sterilizací závažně ohrožuje průzkum vesmíru. Kvůli přehnaně tvrdým protokolům planetární ochrany COSPAR (Committee on Space Research) je prý prakticky nemožné zkoumat nejslibnější místa na Marsu. Proč asi robotická laboratoř Curiosity pracuje na Marsu v oblasti, kde je jen mizivá naděje na přítomnost vody? Průzkum vesmírných těles podle všeho míří do bodu, kdy ho úřední předpisy a nakynutá předběžná opatrnost fakticky znemožní. Fairén a Shulze‑Makuch se domnívají, že otravná politika extrémní ochrany vesmírných těles minimálně z části zavinila nápadný pokles intenzity průzkumu Marsu od dob programu Viking.

Přitom je to všechno nejspíš zbytečné. Pokud pozemský život na Marsu nepřežije, tak nemá smysl kosmické lodě sterilizovat. Ostatně, samotný let nehostinným vesmírným prostorem od Země k Marsu je obstojnou sterilizační procedurou. Na druhou stanu, ani extrémní sterilizační postupy nejsou stoprocentně úspěšné, o čemž svědčí i objevy zajímavých bakterií ve sterilních místnostech kosmických agentur.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Krajský úřad zrušil územní rozhodnutí na stavbu kanálu u Přelouče ..... Krajský úřad zrušil územní rozhodnutí na stavbu plavebního kanálu u Přelouče a vrátila je přeloučskému stavebnímu úřadu k novému projednání. O vydání územního rozhodnutí usiluje Ředitelství vodních cest (ŘVC), proti němu se odvolala ekologická sdružení Přátelé Slavíkových ostrovů a Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. ČTK to zjistila z dokumentu na úřední desce hejtmanství.

Výhrady krajského úřadu jsou spíše formální než obsahové. Územnímu rozhodnutí vytkl například to, že neobsahovalo vydané souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků. Tím je rozhodnutí nepřezkoumatelné. Ze stejných důvodů hejtmanství požaduje, aby součástí rozhodnutí byla také koordinační situace s vyznačením pozemků, na nichž bude stavba umístěna.

Kvůli prodloužení vodní cesty o 24 kilometrů až do Pardubic by musel u Přelouče vzniknout více než tříkilometrový kanál, který by obešel přeloučský jez, plavební komora s vraty, nová přemostění a přeložky silnic. Bude také nutné modernizovat zdymadlo u Srnojed a upravit koryto Labe. Náklady na tyto práce se odhadují na více než tři miliardy korun. Postavení veřejného přístavu v Pardubicích má stát dalších asi 200 milionů korun. Stavba by zasáhla lokalitu Slavíkových ostrovů, kde žijí mimo jiné evropsky chránění modrásci očkovaní a bahenní. Zastánci splavnění tvrdí, že by se po vodě daly výhodně vozit nadměrné náklady a sypké materiály, například obilí, písek, hnojiva či posypové soli. Ekologové výhodnost lodní dopravy na tomto úseku Labe zpochybňují.

ŘVC se o prosazení plavebního kanálu snaží už zhruba 15 let, naráží však na odpor ekologických organizací. Prohrálo několik soudních sporů, mnoho správních rozhodnutí také bylo zrušeno. Hlavní překážku stavby však překonalo v roce 2011, kdy se mu podařilo získat výjimku ze zákona na ochranu přírody a krajiny.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Já si připadám jako u Blbejch doma ... už několikrát se řeklo NE, tak prostě NE a šmidra ...


EU utrácí miliardy na snižování emisí s mizivým účinkem ..... EU podle profesora Bjørna Lomborga v rámci boje proti klimatickým změnám vyhazuje neúčelně peníze. Aby dosáhla do roku 2020 snížení emisí CO2 o 20 % (oproti roku 1990) vydává každoročně v přepočtu 5,7 bilionu korun. Každá vynaložená koruna přitom odvrací potencionální škody s očekávaným globálním oteplením ve výši tří halířů.

Nejrychleji by Brusel dokázal stlačit emise skleníkového plynu pouze s pomocí jednotného trhu s emisními povolenkami za 2 biliony Kč ročně, což by účinek jedné vynaložené koruny zvýšilo na 10 halířů. Jenže Unie se vydala cestou politik, které si navzájem odporují. Celkové náklady jsou tak třikrát vyšší.

EU například požaduje, aby obnovitelné zdroje energie, jako jsou větrná a solární, pokrývaly produkci energie z 20 %. Kvůli tomu se rozjely i národní programy budování větrných farem a solárních elektráren. Ovšem přestože jde o náklad navíc, nijak se tím nezvýší dopad na snížení CO2, protože efekt je už do trhu s emisními povolenkami započten. Takže s novou sluneční elektrárnou v Česku nebo větrnou turbínou v Británii, klesla cena spalovaného uhlí v Portugalsku nebo v Polsku.

Podpora alternativních energií přitom neprobíhá na základě efektivity. Ubrání jedné tuny CO2 při výrobě elektřiny ve prospěch obnovitelných zdrojů sebou nese u různých typů odlišné náklady – u větrných turbín v Německu od 700 Kč u větrníků v pobřežních vodách po 3000 Kč u těch na pevnině.

Náklady na snížení jedné tuny CO2 v případě biopaliv rostou dokonce na 6000 Kč. Ovšem nejdráže vyjde údajně nasazení solárních panelů – 16 000 Kč. Ani Čína, která se vrhla na obnovitelné energie, na tom není podle Lomborga lépe a pohybuje se v cenovém rozpětí 700 po 12 000 Kč na snížení emisí o jednu tunu CO2.

Emise se stěhují s prací pryč

Ani to však nejsou konečné náklady, protože emise se stěhují. Zvýšené náklady se totiž promítají do ceny evropského zboží, které se stává méně konkurenceschopným a jeho výroba se stěhuje jinam. A tak ušetřená tuna CO2 hnedle vyskočí v Číně nebo v nějaké rozvojové zemi, která levnější produkci ochotně zajistí. A tak, zatímco EU od roku 2008 snížila své emise o 270 miliónů tun CO2, emise mimo EU téměř stejně narostly.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Přibylo sedmnáct vysoce chráněných území ..... Olomoucký kraj vyhlásil na svém území sedmnáct nových přírodních památek a rezervací v rámci soustavy chráněných území Natura 2000.

Tu státy Evropské unie budují na svém území a jejím účelem je chránit živočichy, rostliny a typy přírodních stanovišť, které jsou z hlediska celé Evropy cenné, ohrožené, vzácné nebo se vyskytují jen v určité oblasti.

Nové přírodní památky a rezervace schválili krajští radní, mj. na katastrálních územích obcí Čechy pod Kosířem, Černá Voda, Hanušovice, Libina, Otaslavice, Hustopeče nad Bečvou, Veselíčko, Slatinice, Vlkoš a Sobotín.

Například v Čechách pod Kosířem má nově vyhlášená přírodní památka rozlohu bezmála půl hektaru. Na ploše leží zdejší zámek, jehož prostory si oblíbili netopýři, zejména pak kriticky ohrožení vrápenci malí, jejichž zdejší letní kolonie patří mezi pět největších v Česku.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Co udělalo z ryby koníka? ..... I když jsou nejbližší příbuzní mořských koníků, jako např. mořské jehly, také dost podivnými tvory, mořští koníci jsou tak jedineční, že si je s jinou rybou nesplete ani malé dítě. Na první pohled upoutá jejich zvláštní držení těla, díky němuž spíše než rybu připomínají šachovou figurku. Kde se tato jejich zvláštnost vzala?

Původní tělo ryby, které má zhruba torpédovitý tvar s hlavou a ocasní ploutví zhruba v jedné rovině, se u koníků proměnilo snad nejvíce ze všech ryb. Zatímco hlava je oproti zbytku těla v poměrně ostrém úhlu, ocasní ploutev se přeměnila v orgán podobný chápavému ocasu některých primátů. I jeho funkce je podobná – slouží k přidržování na tělech mořských řas. Velmi pomalý pohyb vpřed je zajišťován s pomocí tělesné struktury, který u běžných ryb slouží spíše k udržování směru pohybu – hřbetní ploutve.

Nad původem všech těchto zvláštních proměn se nedávno zamýšlel mořský biolog Brad Gemmell z univerzity v texaském Austinu. Za vším je třeba hledat jejich hlavní potravu, mořské korýše klanonožce. Jelikož tito členovci oblíbenou potravou velké části mořských predátorů, vyvinuli si velmi efektivní úprkovou strategii. S pomocí citlivých receptorů rychle zachytí pohyby vody, vzniklé díky přítomnosti útočníka. Poté vystřelí obrovskou rychlostí – během jediné vteřiny překonají 500x délku svého těla. (Kdyby měl totéž ve svých velikostních dimenzích udělat člověk, musel by se pohybovat rychlostí 3200 km/h.)

Experimenty s drobounkým koníkem druhu Hippocampus zosterae ukázaly, že díky zvláštní pozici hlavy dokáže ulovit svou kořist až v 90 % všech případů. Taková úspěšnost z něj dělá jednoho z vůbec nejefektivnějších predátorů v živočišné říši.       (Zdroj: 21@století)


Blíží se konec stolních počítačů? ..... Pryč jsou časy, kdy stolní počítač po půl roce beznadějně zastaral - dnes můžete i hodně náročné věci dělat na stroji starém třeba pět let (tedy, pokud jste si tehdy nekoupili nějakou obzvlášť lacinou šunku). A není moc důvodů si myslet, že to nepůjde ani za dalších pět let, alespoň jestli se nechystáte přejít od brouzdání webem, hraní her, střihu domácího videa a sledování HD filmů na profesionální 3D produkci dalšího dílu Hvězdných válek nebo modelování dějů při jaderném štěpení. Což se nejspíš nechystáte, takže si nanejvýš přikoupíte trochu nějaké té paměti, sem tam možná něco uvnitř vyměníte, ale jinak vám bude stará dobrá krabice sloužit k plné spokojenosti.

Na první pohled to vypadá jako dobrá zpráva - jenže jak pro koho. Třeba výrobci se z toho vůbec neradují a někteří (například Samsung) dokonce od výroby stolních PC právě kvůli tomu upouštějí. Protože produkt, který nejde po pár měsících do sběrného dvora, je z hlediska moderního managera stejně černá ovce, jako satanista z hlediska středověkého inkvizitora.

Manager ovšem nedisponuje tak přímočarými nápravnými prostředky, takže - jistě ke své nemalé lítosti - musí problém řešit po dobrém. Konkrétně to znamená nabídnout zákazníkovi něco, co by mu umožnilo na stolní počítače zapomenout. To je i důvod, proč se v poslední době objevuje na trhu stále víc zařízení, která na první pohled vypadají poněkud kuriózně - pokud si ovšem nevšimneme jejich základních "předností": velmi omezené možnosti upgrade a oprav, výkony odsuzující je k rychlému morálnímu zastarání a pravděpodobně i nevalná fyzická životnost.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Padělky jsou i tam, kde by je nikdo nečekal! ..... Ve 3. čtvrtletí pokračovaly kontroly ČOI zaměřené na vyhledávání výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Inspektoři při nich ověřovali, zda prodávající nenabízejí, neprodávají či neskladují padělky, nedovolené napodobeniny výrobků nebo kopie audio a video nosičů. Česká obchodní inspekce se při těchto kontrolách neomezuje pouze na stánkový prodej v příhraničí nebo tržiště proslulá prodejem falz, ale kontroluje také prodejní místa a butiky v obchodních střediscích nebo v turisty navštěvovaných centrech velkých měst, kde spotřebitelé prodej padělků neočekávají, a také internetové obchody.

Při kontrolách zaměřených na tyto klamavé obchodní praktiky inspektoři zjišťují průběžně i další nedostatky, které počet porušení předpisů výrazně zvyšují – ve třetím čtvrtletí byly závady zjištěny v 72,5 % kontrol. Zabráno bylo celkem 3859 kusů padělků, jejichž hodnota byla vyčíslena (v cenách originálů) na téměř 7 milionů korun. Za porušení povinností bylo prodávajícím v hodnoceném období pravomocně uloženo 223 pokut ve výši 1,9 mil. Kč.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


5.12. 2013     Dnešní Mezinárodní den dobrovolníků. Vyhlásila jej OSN roku 1985, poprvé se připomínal až o rok později. OSN také vyhlásila Rok dobrovolníků, aby tuto aktivitu ještě více podpořila. Nebýt dobrovolníků, velké množství projektů by se nikdy nemohlo uskutečnit. Lidé, kteří pomáhají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, šetří organizacím obrovské finanční sumy. Tyto ušetřené peníze pak mohou investovat do dalších projektů a pomoci např. zachraňovat životy.


Začíná období zimního přikrmování ptáků, máte doma krmítko? ..... Zima je tady a ochránci drobného ptactva připravují krmítka na okna, balkóny i do zahrad a parků. Začíná období přikrmování a pozorování ptáků na krmítkách. Víte čím přikrmovat volně žijící ptáky a které druhy navštěvuje vaše krmítko?

Nejvhodnější potravou pro přikrmování ptáků jsou podle odborníků z Moravského ornitologického spolku semínka slunečnice a drcené vlašské ořechy. V menší míře, jako doplněk, je možné přidat semena máku, řepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice. Pokud některá semena v krmítku zůstávají bez povšimnutí a ptáci je tam nechávají, je lepší je do krmítka nedávat.

Tam, kde krmítko navštěvují výhradně vrabci domácí nebo vrabci polní, je vhodné jim přilepšit strouhankou ze suchého bílého pečiva. V obchodech můžete koupit i různé směsi pro zimní přikrmování ptáků, nejlepší jsou však ty, ve kterých jsou převážně semena slunečnice.

Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí, vrabec polní a kos černý. Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí objevují i čížci lesní, stehlíci obecní, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka a strakapoud velký. Za nejvzácnější a nejkrásnější skvost krmítek je ochránci ptáků považován brkoslav severní.

Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly a brkoslavy jsou největší pochoutkou jablka a plody jeřabin. Můžete je zavěsit na větve před okno nebo kolem krmítka. Sýkorky, brhlíky a strakapoudy spolehlivě přiláká zavěšený hovězí lůj nebo lojová koule. Někteří ptáci, jako například pěnkavy, jikavci a chocholouši, nejraději sbírají semena na zemi pod krmítkem a tak vůbec nevadí, když nějaká semena z krmítka vypadnou.       (Zdroj: Agris)


Stavitelům Zakázaného města pomáhala klouzačka ..... Badatelé vyřešili záhadu transportu mnohatunových kamenných bloků použitých při výstavbě císařských paláců čínského Zakázaného města.

Na počátku 15. století začali čínští císaři budovat uvnitř Pekingu palácový komplex tzv. Zakázaného města. Impozantní stavba se protáhla na několik staletí.

Stavitelé použili kromě jiného materiálu také mnohatunové bloky kamene, které dopravili z lomů vzdálených až 70 km od Pekingu. „Procházíte se Zakázaným městem, vidíte ty obrovské kameny a zákonitě si kladete otázku: Jak to sem ti lidé dostali?“ říká americký fyzik Howard Stone z Princeton University.

Obří kameny putovaly z daleka ... V roce 1557 byl do Zakázaného města dopraven blok kamene o objemu 49 metrů krychlových a hmotnosti 112 tun. Z dobových pramenů se dá vyčíst, že přeprava bloku zabrala čtyři týdny. Transport tak probíhal úctyhodnou průměrnou rychlostí asi 300 metrů za hodinu.

Některé kamenné bloky použité v Zakázaném městě jsou však ještě větší a těžší. Jak je staří Číňané dostali tam, kam potřebovali?

Pochybnosti o klouzačce ... Z dobových dokumentů vyplývá, že transport obřích kamenů probíhal v zimě a Číňané k němu používali dřevěné saně tažené po klouzačce. Tu vyrobili tak, že polili promrzlou zem vodou. Historici však přistupovali k těmto zprávám s velkou skepsí. Staří Číňané používali kolo už ve 4. století př. n. l. Nebylo by pro ně lepší naložit kámen na vůz opatřený koly? A jak efektivní vůbec byla doprava na dřevěných saních po klouzačce?

Z výpočtů a měření týmu vedeného Howardem Stonem publikovaných v předním vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vyplynulo, že čínské vozy nevydržely zatížení nákladem těžším než 86 tun. Tento způsob přepravy obřích bloků kamene proto nepřipadal do úvahy.

Vlečení kamene na dřevěných saních po holé zemi by vyžadovalo nasazení 1 500 mužů. Pokud by dopravci použili k přemístění 112tunového kamene dřevěné válce podkládané pod náklad, muselo by k uvedení kamene do pohybu spojit síly 330 mužů. Jízda po klikatých cestách by však byla velmi komplikovaná. Pokud dopravci táhli kamenný blok na dřevěných saních po ledové klouzačce, dokázalo ho udržet v pohybu méně než 50 lidí. Na „rozjezd“ bylo zapotřebí vynaložit větší úsilí a stejně tak při zdolávání mírných svahů. Ani pak ale nevyžadoval transport kamene o hmotnosti 112 tun síly více než 270 lidí. A tak to vypadá, že historické prameny nelžou a obří kameny se na své místo v Zakázaném městě jednoduše „doklouzaly“.       (Zdroj: VTM)


Chytré sklo proti horku a zimě ..... Možná to znáte z vlastní zkušenosti – auto na parkovišti bez kousku stínu za horkého letního dne se promění v pravou žhnoucí pec. Chytré sklo tomu sice nezabrání zcela, ale určitě to zmírní.

Představte si chytré sklo, které by poznalo, kdy má zablokovat přenos tepla skrze něj a kdy jej naopak má povolit. Samozřejmě, rozpálené auto to neřeší, protože kromě skla slunce praží i do střechy a ta se též hodně nahřeje, ale chytré sklo může výrazně tento negativní efekt snížit. Nebo třeba okna, v létě, kdy slunce pálí budou přenos tepla blokovat a naopak, v zimě jej propustí. Osobně bych chtěl mít taková okna hned teď, ale na to si ještě budu muset nějaký čas počkat. Prozatím se totiž jedná o základní výzkum, nikoliv o průmyslovou aplikaci.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Drony mají roznášet zboží z e-shopů ..... Dron není jenom zbraň. Amazon uvažuje o možnosti, že by malé vrtulníčky mohly dopravovat zákazníkům zboží z e-shopu přímo na místo určení...

Projekt bezpilotního letadla Amazon nazývá Prime Air. Představil ho osobně výkonný ředitel Amazonu Jeff Bezos. Dodal, že cesta od prototypu k realizaci bude ještě trvat, mj. i proto, že bude potřeba situaci ošetřit nejen technicky, ale také legislativně. Budou mít třeba provozovatelé dronů povinnost platit podobně jako řidiči pojištění, z něhož by se hradily případné škody? Bezos však optimisticky odhaduje, že vrtulníčky by mohly do ostrého provozu vzlétnout už za 4 nebo 5 let.

Stávající prototyp miniaturního dronu unese něco přes 2 kg. Podle Bezose by to stačilo na asi 86 % položek, které Amazon doručuje. Dolet stroje 16 km by zase umožnil pokrýt značnou část měst. Doručení zásilky by se mělo stihnout do půl hodiny od objednávky. Je představitelné, že stroje by se nemusely vracet k dobíjení na jedinou základnu, ale vznikla by celá infrastruktura podobná benzínkám.

Další civilní využití by drony mohly mít v zemědělství. Mohou např. hlídkovat na poli a sledovat výskyt škůdců, poté pomocí GPS zaznamenat polohu – a třeba se i zase vrátit a popráškovat pesticidy právě tuhle část pole.

Pole ovšem bývají prakticky neobydlená. Jak budou vrtulníčky doručovat zboží např. na Manhattanu? Zde mohou mít takovou koncentraci, že se budou muset naučit vyhýbat i jeden druhému. Mohou vrážet do lidí i domů, může nastat i kolize s ptáky. Jak se zákazníkovi dokáže, že zboží z letadélka opravdu převzal (možná si dron proces vyfotí?).       (Čtěte na stránkách Science WORLD)

No nazdar, nestačí už ty benzínové a ze všech stran ječící sekačky a další lomozítka ... ještě by byl další kravál z nebe ... A pokud  vás ten dron vyhodnotí jako potenciálního teroristu, rovnou vás odstřelí. Ale nic nového pod sluncem - doručování spěšné pošty pomocí polního dělostřelectva vynalezl již Jára Cimrman!


Stárnutí za demenci nemůže ..... Odumírání mozkových buněk může hrát v poklesu výkonnosti lidského mozku během stárnutí mnohem menší roli, než se dosud soudilo. To je jedna z prvních hypotéz, ke kterým vede využití počítačové simulace funkcí tohoto pro člověka nenahraditelného orgánu.

Počítačový biofyzikálně realistický model dokáže například řešit inteligenční testy téměř stejně jako vysokoškolští studenti. Výzkumníci z University of Waterloo v kanadském Ontariu Chris Eliasmith a Daniel Rasmussen vytvořili simulaci fungování mozku pomocí 35 000 „buněk“ propojených podobně jako skutečné mozkové buňky. Následně napodobili účinek odumírání při procesu stárnutí tím, že 20 procent náhodně vybraných buněk odpojili.

Průměrný počet chyb v inteligenčním testu, kterých se model dopustil, po tomto zákroku stoupl o jednu až dvě. Šedesátiletí lidé přitom dosahují průměrně o osm chyb horšího výsledku, než když obdobný test řešili ve věku dvaceti let. V rozmezí těchto čtyřiceti let přitom v mozku odumře jen zhruba 10 procent buněk. „To vede k domněnce, že za ztrátou schopnosti kognitivního myšlení stojí ještě další změny, k nimž ve stárnoucím mozku dochází,“ říká Chris Eliasmith.       (Zdroj: 21@století)


Moderní životní styl odvrací lidi od sexu, tvrdí vědci ..... Kombinace starostí a nových možností zábavy v sociálních sítích na internetu jsou hlavní příčnou ochabování zájmu lidí o sex. Tvrdí to alespoň rozsáhlá britská studie, která srovnala aktivitu na vzorku 15 000 Britů ve věku 16 až 44 let jednou za deset let od roku 1990.

Zatímco v roce 1990/91 a 2000/01 muži i ženy měli podle statistiky sex za měsíc více než šestkrát, po rozvoji internetu a jeho masovém užívání od přelomu století klesl počet na méně než pětkrát do měsíce.

„Lidé se obávají o svá pracovní místa , děsí je nedostatek peněz, a to vše snižuje chuť na sex,“ citovala BBC doktorku Cath Mercerovou z Londýnské univerzity. Nejde však jen o jev vyvolaný krizí. „Máme tablety a chytré telefony a ty často lidi provázejí i do ložnice, kde používají Twitter a Facebook a píší odpovědi,“ dodává Mercerová.

Průzkum se zaměřil i na skupiny mimo vybranou věkovou škálu a zjistil, že ve věku od 65 do 74 let má sex 42 procent žen a 60 procent mužů, ovšem s frekvencí 2,3 krát pro muže a 1,4 krát u žen.

Nejčastěji holdují sexu muži mezi 25 a 34 rokem – 5,4krát za měsíc a ženy mezi 16 a 24 rokem 5,8krát za měsíc. A se sexem se začíná dříve než v minulosti. U skupiny do 25 let připadá první zkušenost v průměru na 16. rok života ve srovnání s 19. rokem u mužů a 18. rokem u žen v generaci s věkem 65 až 74 let.       (Zdroj: National Geographic)

Moderní životní styl ... to zní hrdě ... ale nebylo by trefnější hovořit o plánovaném zotročování?


Najděte si prosincovou kometu ..... Ačkoliv velice očekávaná kometa ISON nakonec prakticky zanikla nad Sluncem, oblohu nyní zdobí ještě jedna vlasatice. Tou je C/2013 R1 Lovejoy, která je dobře viditelná na večerní i ranní obloze.

Astronomové nyní upozorňují na viditelnost poměrně jasné komety C/2013 R1 Lovejoy. Ta se nachází v severní části souhvězdí Pastýře, odkud v následujících dnech poputuje do souhvězdí Severní koruny a Herkula. Díky její výrazné hlavě je pozorovatelná i z malých měst a na obloze daleko od světelného znečištění vynikne i její poměrně dlouhý ohon. Právě následující dva týdny, až do 15. prosince, se nabízí pro pozorování komety nejlepší podmínky. Kometu najdeme jak na večerní obloze nízko nad severozápadním obzorem, tak o něco lépe nad východním obzorem časně ráno.       (Zdroj: ČR Leonardo)


„Slevy“ klamou spotřebitele ..... Absence regulace výprodejních a slevových akcí umožňuje, aby v českých obchodech byly nabízeny nejrůznější akční slevy a „výhodné nákupy“ po celý rok. Proto je také tento obchodníky oblíbený marketingový trik celoročně Českou obchodní inspekcí monitorován a ve vytipovaných prodejnách následně probíhají kontroly.

Výsledky těchto kontrol za 3. čtvrtletí prokázaly, že ve čtyřech z deseti obchodů, kde byly nabízeny slevy, se spotřebitel mohl setkat s klamavou informací o výši slevy nebo s tím, že mu nebyla sleva při placení správně účtována, i s dalšími porušeními. V průběhu 565 kontrol zjistili inspektoři nedostatky v 249 z nich. Ve sledovaném období bylo pravomocně uloženo 194 pokut v celkové výši 2,4 mil Kč. Další kontroly budou zaměřeny na vánoční a povánoční slevy.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2013 provedli inspektoři ČOI při kontrolní akci, zaměřené na dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů při nabídce a prodeji zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev, v rámci celé republiky celkem 565 kontrol. Kontroly se týkaly slevových akcí a výprodejů ve všech typech obchodů, včetně internetových, a porušení jedné či více povinností bylo zjištěno u 44,1 % kontrolovaných subjektů (tj. v 249 případech).       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Mystika stromů ..... Všude na světě v různých kulturách existovala řada zvyků týkajících se stromů, někde tyto tradice přetrvaly do současnosti. Stromy jsou znakem narození i smrti, spojují v sobě moudrost i pošetilost. Slýcháme o studených, vlhkých a suchých stromech, o stromech, které nám berou sílu nebo naopak dávají. Téměř každý strom a keř mají v lidovém léčitelství nějaký význam.

Ale od místa k místu má týž strom leckdy rozdílné či dokonce protikladné vlastnosti. Tradovalo se, že když se narodí chlapec, má se zasadit lípa nebo ořech, pro děvče pak třešeň, jabloň, černý bez nebo fíkovník. Některé zvyky spojené se stromy sloužily k odvracení chorob, neštěstí, blesku a ohně od domu - dvora. Jiné byly znakem začátku jara, poděkováním za sklizeň, lov ryb či zvěře.        (Zdroj: Doplněk)


Létající talíře za Marie Terezie ..... Létající talíře, vzrušující téměř každoročně čtenáře novin, nejsou novinkou současnosti. Historické zprávy, dokládající jejich existenci jsou již dobře tisíc let staré. Tenkrát se podivným ohnivým jevům, poletujícím obrovskou rychlostí po nebi a nebo po dlouhou dobu nehybně stojícím v povětří, říkalo pochopitelné jinak. Ale pročítáme-li tyto historické a archívní zprávy, můžeme dojít k přesvědčení, že ony "ohnivé koule" a „ohniví draci" byli totožní s tím, čemu se dnes říká „UFO", čili „neidentifikované létající předměty".

Zatímco ředitel amerického Astronomického výzkumného ústředí v Evanstonu u Chicaga, Joseph Allen Hynek (1), jehož rodiče jsou čeští vystěhovalci, je přesvědčen, že některé z létajících talířů jsou skutečně kosmické lodi obyvatelů některé z hvězd naší galaxie, soudili učení lidé v minulosti jinak.

Význačný a pro svou pokrokovost pronásledovaný učenec a filosof Christian Wolff (2), přítel Liebnitzův (3), vysvětluje vznik ohnivých koulí nesmírně prozaicky. V jednom že svých spisů, který byl vytištěn v r. 1746, popisuje tajemné létající předměty jako chomáče hořlavých sirnatých sloučenin, které ve vzduchu dostávají konfiguraci koule nebo jiného zaobleného předmětu. Podle Wolffových představ se může taková koule vytvořit z kouřových exhalátů vycházejících z domovních komínů anebo z komínů pekařských pecí. Sám vzpomíná, že takovou kouli viděl letět ve vzduchu r. 1721 v Halle.       (Čtěte na stránkách Záhady a zajímavosti)


4.12. 2013     Barbora z Nikomédie (též svatá Barbora), panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, architektů, matematiků a dalších povolání, u nichž hrozí riziko a rovněž dětí.

je známým adventním zvykem, že na svátek sv. Barbory se uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno povede. Pěkně rozkvetlé barborky o Vánocích symbolizují nejen příchod nového světla v podobě Ježíše Krista, ale připomínají nám i právě proběhnuvší zimní slunovrat, který v konečném důsledku způsobí zánik zimy a příchod dalšího voňavého a květy ozdobeného jara.


Svatý Mikuláš ..... Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatkby, biskup, mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi. Co všechno bychom mohli vyjmenovat, co vyznačuje a charakterizuje tohoto oblíbeného světce!

Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování křestanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.

Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí po smrti uctívaného, přesáhl na celou řeckou církev, později i na slovanské země. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Váhavě se pak šířil Mikulášův kult také v Evropě, např. od 10. století v Německu, Francii a Anglii.      (Čtěte na stránkách Víra)


V křižáckém městě našli minci s nejstarším obrazem Přemysla II. ..... Údajně nejstarší mince odkazující na českého krále byla nalezena v severoizraelském přístavním městě Akku. Podle expertů, kteří minci studovali, je na ní vyobrazen král Přemysl Otakar II. Informoval o tom zpravodajský server Times of Israel. Nenápadná stříbrná mince z poloviny 13. století, která má podle expertů obrovskou historickou cenu, byla objevena ve zmíněném křižáckém městě při vykopávkách v roce 2009.

Archeologové minci našli mezi hromadou mramorových desek. Cennosti byly uloženy do skrýše krátce před tím, než poslední křižácké město ve Svaté zemi Akko padlo v roce 1291 do rukou muslimských vojsk. Experti původně minci nepřipisovali zvláštní význam.

Přemysl Otakar jako moravský markrabě."(Tato mince) se nám nezdála nijak zvlášť důležitá. Pak jsme se ale začali snažit o její identifikaci a neuspěli jsme," prohlásil numismatik Robert Kool, který pracuje jako specialista na středověké mince pro Izraelský památkový úřad.

Zmíněný denár podle Koola neodpovídal žádnému typu místních mincí ani mincím známým z Francie, Anglie či Německa.

Na přední straně denáru je vyobrazen král se špičatou korunou a žezlem, které je na horním konci ozdobeno lilií.

Na okraji minci lemuje částečně nečitelný nápis ZL REX BOEMO. Na zadní straně je znázorněna vousatá podobizna svatého Kryštofa.

"Máme zde první příklad mince zmiňující českého krále," podotkl Kool. Doposud známé nejranější mince odkazující na českého krále pocházejí až ze 14. století. Unikátní je podle Koola i to, že na zadní straně mince je svatý Kryštof, a ne svatý Václav, jak je u českých mincí z té doby běžné.       (Čtěte na stránkách Týden)


Jak nakonec dopadla kometa ISON ..... Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR

Dlouho očekávaná kometa označená C/2012 S1 (ISON) prošla 28. listopadu v necelých 20 hodin našeho času nejblíže u Slunce, její jádro průlet nepřežilo a kometa se nestane jasným objektem noční oblohy. Zánik komety započal již před průletem kolem Slunce a již delší dobu měli astronomové varovné signály o jejím špatném stavu. Rozpad je ovšem dobrým znamením pro vědce, protože díky němu lze zjistit klíčové informace o historii naší Sluneční soustavy a původní látky, ze které byla vytvořena. Výrazný úspěch slavila i pozorovací kampaň NASA, která přes sociální média vytvořila vysoce přínosnou spolupráci s amatérskými zájemci o astronomii. Ti dostali výraznou šanci přispět k jejímu výzkumu a ve spolupráci s NASA získali mnoho cenných dat.

Kometa ISON při objevu (21. září 2012) projevovala vysokou aktivitu, dostačující k tomu, aby se mohla stát neobyčejným objektem naší noční oblohy. V průběhu letošního roku se ovšem objevil varovný signál v podobě snižující se aktivity a v uplynulých měsících tak astronomové začali výrazně pochybovat o možnosti přežití těsného průletu kolem Slunce. 13. listopadu nečekaně zjasnila a po několik dní mohla být pozorovatelná na hranici viditelnosti pouhým okem na ranní obloze. Kometa výbuch přežila, ale její jádro bylo znatelně poškozeno. O šest dní později došlo k dalšímu výbuchu, který měl již pro jádro zničující následky. 27. listopadu, den před průletem okolo Slunce, došlo k poslednímu a závěrečnému výbuchu, po kterém na její dráze zbyly jen menší trosky. Některé z nich k překvapení astronomů přežily samotný průlet 1,2 miliónu kilometrů nad povrchem Slunce, kde byly vystaveny teplotám přesahujícím 2500°C. Do 2 až 3 hodin po průletu se rozpadly na mikroskopický prach, jenž následně vytvořil dva slabé ohony viditelné na koronografu sondy SOHO. Pozůstatek po kometě byl zhruba 15x slabší, než by byla očekávaná přeživší kometa. Oblak prachu se brzo rozptýlí a na obloze nebude možné pozorovat žádný výrazný objekt.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Pozorování meteorů za každého počasí ..... Už se vám určitě někdy stalo, že jste chtěli pozorovat maximum meteorického roje a bylo zataženo. Nebo svítil Měsíc, takže z předpovídaných 30 meteorů za hodinu jste viděli 4, nebo žádný, a ještě jste třeba zmokli. Bohužel, to je realita pozorovatelů meteorů už po desítky let. Dnešní technika ale umožňuje se těmto starostem úplně vyhnout.

V tomto článku vám chceme představit metodu pozorování meteorů, která je nezávislá na počasí, Měsíci či denní době. Dokonce můžete pozorovat doma v teple u kamen, pokud si vhodně umístíte počítač. Jedná se o radiové pozorování meteorů metodou dopředného odrazu.

Princip metody, který je znázorněn na Obr. 1, je velmi jednoduchý. Na povrchu Země jsou umístěny vysílač (TX) a přijímač (RX) ve velké vzdálenosti (stovky kilometrů) od sebe tak, že jsou jejich antény nasměrovány nahoru na oblohu a za normálního stavu se „neslyší“. Pokud atmosférou mezi vysílačem a přijímačem proletí meteoroid, vytvoří meteor, tedy meteorickou stopu (typicky ve výšce 80 až 100 km nad zemí), která je tvořena převážně ionizovaným plynem. Vzhledem k tomu, že ionizovaný plyn je vodivý, je to podobné, jako kdybyste zavěsili do prostoru na chvíli vodivý plech. Stopa funguje podobně jako zrcadlo a radiová vlna z vysílače (TX) se od stopy odrazí. Odraz pak zachytí přijímací anténa (RX). Odraz je možné pozorovat tak dlouho, dokud ionizovaný plyn tzv. nerekombinuje a neztratí svoji vodivost.       (Čtěte na stránkách Astro)


Antihmota je záhadná sestra hmoty ..... Antihmota je pojmem, který má své pevné místo ve fyzikálních teoriích. Ba co více, bez existence antihmoty by nám známé rovnice popisující vesmír vůbec nedávaly smysl. Co vůbec je antihmota? Kde se nachází? A jak ji lidé objevili?

O tom, že látka se skládá z malých částeček hmoty, přemýšleli už v antickém světě. Jedním z těch, kteří teorii atomů rozvíjeli, byl například Démokritos z Abdéry. Nicméně tehdejší atomy nebyly těmi atomy, které známe dnes. Dnešní atomy byly objeveny mnohem později a ukázalo se, že vůbec nejsou atomické (ατομος, átomos – nedělitelný), ale že se skládají z ještě menších částic, které zveme subatomární.

Prokázaný Higgsův boson ... Tyto částice jsou tři – kladně nabité protony a elektricky neutrální neutrony tvoří jádro atomu, zatímco záporně nabité elektrony tvoří elektronový obal. O těchto částicích se učí už děti na základní škole, ale vědci takových malých částic znají daleko více. Dnes víme dokonce o několika stovkách různých částic, které tvoří náš vesmír. S většinou z nich se nijak nesetkáváme, protože existují jen v extrémních podmínkách vědeckých experimentů (či na některých extrémních místech ve vesmíru), a to ještě velmi krátce, často jen tak nepatrné zlomky sekundy, že jen jejich zachycení je na hranici možností současné vědy.

Mnohé z těchto částic existovaly v učebnicích dávno předtím, než byly reálně objeveny. To se týká například tzv. Higgsova bosonu, za nějž jeho objevitelé letos obdrželi po zásluze Nobelovu cenu – po desítkách let od objevu. Teprve nyní byl totiž Higgsův boson experimentálně prokázán.

Objevení antihmoty ... Podobné to bylo i s antihmotou. Vědci se vždy snažili hledat v přírodních zákonech symetrii. Tak například koule je velmi symetrická. Můžeme ji libovolně otáčet a stále bude vypadat stejně. Krychle už tak symetrická není – budeme-li ji však otáčet o 90 stupňů v libovolném směru, opět docílíme toho, že vzhled krychle před a po otočení bude stejný. Symetrie tedy značí určitou netečnost vůči předem stanovené operaci. Tuto operaci pak nazýváme invariantem.

Tyto geometrické symetrie jsou známy tisíce let. A byla snaha najít symetrie také v dalších oblastech vědy, v tomto případě pak symetrie elementárních částic. Jako první postuloval existenci antihmoty významný britský fyzik Paul Dirac. Stalo se tak v roce 1928 (v té době nebyl experimentálně prokázán ani neutron). Dirac tvrdil, že ke každé částici existuje její partner se stejnými vlastnostmi jako hmotnost či spin, ale s opačným elektrickým nábojem. Toto tvrzení se opíralo o jím objevenou rovnici, která od té doby nese jeho jméno – Diracova rovnice.       (Čtěte na stránkách VTM)


Televizní předpovědi počasí ..... Sledování televizních předpovědí počasí bylo, je a alespoň i v blízkém budoucnu bude nedílnou součástí moderního člověka. Postupně s vývojem techniky se předpovědi znatelně změnily. Jelikož tento článek je dalším přínosem rubriky meteorologie, musím ohodnotit jejich kvalitu interpretace.

Obrázek Sledování starých záznamů je velice zajímavé - bavím se, vzpomínám a hlavně porovnávám. Aby nedošlo k nedorozumění, musím podotknout, že se nestavím proti technickým pokrokům.

Ačkoli technické provedení televizních předpovědí v porovnání s dnešním zaostávalo, myslím si, že dřívější moderování bylo mnohem srozumitelnější. Přestože technický pokrok v meteorologii byl obrovským posunem dopředu, což je pochopitelně dobře, tak na druhou stranu technické vymoženosti v televizních studiích vyloženě předpovědi znehodnotily. Výrazně se snížila jejich kvalita podání. Prostě dlouhodobě mám pocit, že bylo mnohem přínosnější, když moderátor na synoptické mapě ukázovátkem hezky pomalu ukazoval a přitom srozumitelně vysvětloval aktuální povětrnostní situace.

Považuji za zcela zbytečné pouštět divákům stále se opakující několika sekundové záznamy satelitních snímků oblačnosti. I bez veškerých studiových vymožeností bych se obešel. Mnohem důležitější je diváky seznámit se synoptickou mapou a popisem meteorologické sitauce. Samozřejmě, radarové snímky a modelové simulace je dobré ukázat, i když se spíše lépe uplatní na internetu, kde si můžeme stopu různě zastavit a dostatečně prohlédnout. Tyto bonusové záležitosti je možné v televizi pouštět až nakonec předpovědi. Hlavním činitelem při interpretování předpovědi počasí má být odborná mluva.       (Zdroj: Gnosis9)


Čím je kvalita potravin v České republice ohrožena? ..... Kvalitu a cenu potravin v České republice drží v rukou obchodní řetězce, pomoci by měla novela zákona o potravinách i přesnější definice kvalitativních parametrů u oceňovaných výrobků. Neutichající a hojně diskutovanou otázkou poslední doby je kvalita a bezpečnost potravin a možnosti dodávek českých kvalitních výrobků na náš trh.

Potravinářská komora ČR řadí mezi nejzásadnější faktory ovlivňující cenu a kvalitu potravin v České republice výši DPH u potravin, která patří k nejvyšším v Evropě a dále marže obchodních řetězců, které u výrobků s vyšší přidanou hodnotou dosahují až 100%, v některých případech dokonce i více. „Vysoké marže řetězců tak značně omezují pro spotřebitele možnosti výběru, protože kvalitní či specializované výrobky jsou díky této obchodní politice řetězců pro zákazníky značně cenově nevýhodné,“ uvedl Hynek Strnad, viceprezident Potravinářské komory ČR. Nejnižší marže lze podle Potravinářské komory ČR nalézt u komoditních výrobků jako je pečivo nebo máslo, kde se pohybují v rozmezí 25 - 50%. Údaje o výši obchodních marží, které uvádí Český statistický úřad a Potravinářská komora ČR se liší, a to z toho důvodu, že ČSÚ do svých výpočtů nezahrnuje tzv. zadní marži, tedy bonusy, poplatky či tzv. příspěvky na propagaci, reklamu, přestavbu a jiné. K těmto údajům se ČSÚ nedostane, jsou však smluvně podloženy. Maloobchodní ceny jsou v ČR navíc deformovány procentem zboží prodaného v akci, kdy je oproti řetězcem vysoko nastavené běžné ceny akční cena často téměř poloviční.

Potravinářská komora ČR je přesvědčena, že novela zákona o potravinách poukazující na původ i složení potravin a přesnější definice kvalitativních parametrů u výrobků oceněných Klasou povedou k podpoře kvality i podpoře domácích výrobků.

„Těžko tady můžeme chtít pěstovat pomeranče a banány, ale považujeme za ostudné, že se sem dováží typicky české plodiny, jako česnek, cibule nebo jablka, nebo komodity, jako je vepřové maso. Bohužel, i v tomto ohledu zvítězily řetězce, které tyto kdysi typicky české kvalitní produkty dováží za nízké ceny v podstatně horší kvalitě či se skrytými dotacemi ze zahraničí, což v minulosti samozřejmě vedlo k tomu, že řada podniků skončila s pěstováním ovoce a zeleniny či s chovem prasat a návrat k původnímu stavu bude velmi obtížný. Je ale také na spotřebitelích, aby v obchodech vyžadovali českou cibuli a česnek, česká jablka a české vepřové či drůbeží maso.“ dodal Strnad.       (Zdroj: Spotřebitel)


Lidé jsou čím dál masožravější ..... Člověk není vrcholovým predátorem ale všežravcem, jeho spotřeba masa nicméně stoupá. Vyplývá to z výpočtu naší trofické hladiny.

Trofická hladina je v ekologii nesmírně důležitý pojem, který určuje pozici živočicha v potravním řetězci. Existuje pět hladin, od producentů, tedy rostlin, až po vrcholové predátory jako je kupříkladu velryba kosatka, která loví ryby stejně jako tuleně. Člověk bývá považován právě za vrcholového dravce, faktem ale zůstává, že jeho trofickou hladinu až dosud nikdo nevypočítal. Jako první to udělali francouzští vědci, kteří zhodnotili údaje Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) o výživě ve 176 zemích světa během let 1961 až 2009.

Z jejich studie vyplývá, že v roce 2009 měl člověk trofickou hladinu 2,21, což jej řadí mezi všežravce, jako jsou například prasata. Vědci ale také zjistili, že spotřeba masa během sledovaného období stoupla v průměru o 3 %. Tento posun směrem k větší „masožravosti“ zřejmě bude pokračovat i v budoucnosti, protože více masa začínají jíst obyvatelé zemí jako je země jako Indie a Čína, které se ekonomicky vzmáhají.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Vymáhání dluhů je v Česku dobrý byznys ..... Dluhy drtí obyvatele České republiky. Jejich vymahači ale zažívají zlaté časy. Na tuto situaci upozorňuje dokonce Světová banka.

Žít na sekeru se Čechům líbí. Nehledě na dlouhodobou ekonomickou krizi, panující v České republice, její obyvatelé si s chutí půjčují peníze. Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí se proto stále prohlubují. Podle nedávno zveřejněné zprávy České národní banky se zadluženost Čechů v září opět zvýšila. Oproti srpnu o bezmála 5 miliard korun na 1,19 bilionu korun. Meziroční nárůst přitom činní zhruba 49 miliard korun.

Půjčky ale mají i svou stinnou stránku: zvyšuje se podíl nesplacených úvěrů domácností. Před prohlubující se nepříznivou situací už varuje i české ministerstvo práce a sociálních věcí. Celkový objem takzvaných úvěrů se selháním totiž činil ke konci června 59,1 miliardy, což je meziročně o miliardu více.

„Dlouhodobě se zvyšující počet a objem úvěrů se selháním se datuje zhruba od roku 2009 a po celé období byl zapříčiněn zejména nepříznivou situací na trhu práce (snižující se příjmy, rostoucí počet lidí bez práce), ale i relativně málo klesajícími úroky z půjček. Nejvíce rizikovými a relativně nejrychleji rostoucími se ukazují již delší dobu spotřební úvěry. Rostoucí riziko představují také pohledávky z kreditních karet," uvádí ministerstvo v nedávno zveřejněné analýze vývoje příjmů a výdajů domácností ČR.

Dluhové pasti, do kterých naivní dlužníci padají, jsou nezřídka zlatým dolem pro vymahače dluhů. Jak uvádí studie Světové banky, Česká republika je příkladem neefektivního a zároveň nesmyslně drahého vymáhání dluhů.

„Česká republika používá systém soukromých soudních vykonavatelů, kteří si účtují poplatky za své vymahačské služby - a advokáti věřitelů účtují další poplatky za zpracování žádosti na soudní příkaz k exekuci. Když vykonavatel vymáhá peníze od dlužníka, pokryje ze získaných peněz nejdříve své náklady, a teprve když jsou pokryty náklady vykonavatele, jsou získané peníze využity k uhrazení dalších částí nevyřízeného dluhu," popisuje situaci v Česku Světová banka.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Za úspěch francouzských vín mohou záhadní Etruskové ..... Jsou tajemní a mnoho o nich nevíme. Přesto právě oni ovlivnili nejen antický svět víc, než by se na první pohled zdálo, a se stopami jejich činnosti se potkáváme i tam, kde bychom to na první pohled nečekali. Ano, řeč je o Etruscích, tajemném národu, který žil v posledním tisíciletí před novým letopočtem přibližně na území dnešního Toskánska. Dodnes se vědci přou, odkud přišli, a zda jsou skutečně indoevropského původu. Vždyť jejich jazyku téměř nerozumíme. Možná jsou dokonce příbuzní z Réty, nejmocnějším kmenem, který žil ve starověku v Alpách. Pak by byli s Etrusky spřízněni Rétorománové, v podstatě vymírající menšina žijící v současném Švýcarsku. Možná jsou ale také některým ze ztracených izraelských kmenů.

Přes svou tajemnost a jistou neuchopitelnost po sobě zanechali Etruskové nesmazatelnou stopu v dějinách. Například slavná Římská říše by bez nich nejspíš nebyla tím, čím se nakonec stala. Nejenže etruská kultura ovlivnila římskou architekturu i náboženství, ale díky Etruskům se Římané mohli bavit gladiátorskými zápasy a od svých sousedů se naučili pořádat také velkolepá divadelní a hudební představení i proslulé bankety. A je nepochybné, že etruský vliv zformoval rovněž římskou literaturu.

Byli to právě Etruskové, kteří si všimli, že na jihu dnešní Francie panují vhodné podmínky k pěstování vinné révy.

Jenže tihle tajemní „Pratoskánci“ byli také čilí obchodníci a zdatní mořeplavci, takže by nás nemělo překvapit, že se s jejich vlivem setkáme i jinde. Například ve Francii. A nebýt Etrusků, možná by se dnes Francouzi nemohli pyšnit svým vínem, které minimálně oni sami považují za nejlepší na světě.

Byli to právě Etruskové, kteří si všimli, že na jihu dnešní Francie panují vhodné podmínky k pěstování vinné révy. A to tak vynikající, že jim stálo za to, zde vysázet vinice a pustit se do výroby vína, které záhy s úspěchem prodávali na svých obchodních trasách. Stalo se tak někdy kolem poloviny 6. stol. př. n. l. a od té doby se vinařská produkce v této části Evropy jenom rozšiřovala. Etruskové se postarali nejen o pěstování, ale místním lidem ukázali i potřebné technické vynálezy, například lis na víno a způsob, jak z hroznů vyrobit opravdu lahodný mok. Vědci (a nejen ti francouzští) soudí, že právě z dnešní Francie se pěstování a zpracování vína šířilo postupně do dalších oblastí Evropy, takže Etruskům mohou být vděční nejenom Francouzi. Nejnovější důkazy na toto téma přinesl biomolekulární archeolog, Američan Patrick McGovern, který se svým týmem testoval zbytky vína na střepech etruských amfor a potvrdil, že mnohé vzorky vína pocházely právě z Francie.

A tak i etruská „vinařská“ epizoda vlastně zapadá do celkového rámce příběhu o tajemném národu. Více než dva tisíce po svém pomalém zániku jsou Etruskové stále s námi, i když o tom vlastně ani nevíme. Ale symbolicky připíjíme na jejich památku s každou sklenkou kvalitního vína.        (Zdroj: ProcProto)


3.12. 2013     Za dnešním Světovým dnem zdravotně postižených stojí OSN a připomínáme si jej od roku 1993. Má upozorňovat na problémy, se kterými se postižení lidé setkávají, a je jedno, jestli jde o osoby s fyzickým či mentálním postižením. Každý rok se v rámci tohoto dne koná řada akcí, která má přispět ke zlepšení situace postižených lidí (zejména v rozvojových zemích). Důležité je i informování veřejnosti, pro kterou je řada postižení zcela neznámá.

Další dnešní svátek, Den bez pesticidů, vyhlásila společnost PAN (=Pesticide Action Network International) roku 1998 na připomínku jedné z největších chemických katastrof. V noci z 2. na 3. prosince 1984 došlo v indickém Bhopálu k havárii v továrně na výrobu pesticidů a do okolí uniklo obrovské množství jedovatého plynu. Důsledkem byly tisíce mrtvých krátce po havárii, další tisíce lidí, kteří zemřeli na následky otravy, a statisíce lidí s trvalými následky. Přesné počty obětí nejsou známy, byla tu totiž snaha rozsah neštěstí zamaskovat. To proto, že v továrně naprosto chyběly základní ochranné prvky, které mohly tak velikému úniku chemikálií zabránit. Rovněž lékařům ošetřujícím postižené dlouho nikdo neřekl, čím se lidé vlastně otrávili, a oni tudíž nemohli okamžitě poskytnout tu správnou léčbu.

Poslední letošní Novoluní nastane v 1:23 ráno SEČ. To další bude následovat až na Nový rok.

Třetího prosince 1967 provedl jihoafrický chirurg Christiaan Barnard v Kapském Městě první úspěšnou transplantaci lidského srdce.


Nadlidská moc bohů ..... Kdo vlastně byly zajímavé bytosti na egyptských freskách? Byly pouze výplodem lidské fantazie? Lidé jim připisovali nadlidskou moc, považovali je za bohy.

Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že jde o výsledek genetických experimentů. V mytologii téměř všech starých kultur nacházíme zmínky o hybridech - bytostech, které měly vlastnosti několika druhů najednou. Byly vždy kruté, dravé, ale především inteligentní. Prohnané byly a vynikaly především ty, které alespoň částečně připomínaly lidi. Řečtí kentauři, svůdné sirény, krétský Mínotaurus byli ještě donedávna pro většinu z nás pouhým výplodem fantazie. Ovšem jak lidstvo postupuje v určité sféře poznání, tak se mění i naše názory na události v dávné minulosti. Navíc když se hybridní stvoření vyskytují v mýtech kultur navzájem vzdálených tisíce kilometrů...

Kryptozoologové (zkoumají doposud neznámé druhy zvířat) připouštějí, že některé z těchto tvorů mohly být slepou uličkou evoluce, která dokáže zaplnit svět těmi nejfantastičtějšími tvory. Nakonec není například trilobit takovým fantastickým stvořením? Evoluční zákony jsou přísné, proto většina stvoření, která kdysi obývala naši planetu, už vymřela. To, co se paleontologům podaří získat ze země, jsou jen zbytky. A hypotézy, které vyslovují na základě nalezených fragmentů kostí, jsou teorie pouze o tom, co čas nezničil. To neznamená, že už zcela určitě víme, jaká stvoření kdysi žila a jaká ne. Především pokud se občas podaří badatelům najít něco, co se nehodí k tomu, co už známe. Ale i přirozená evoluce má svoje hranice.

Přirozeným způsobem mohl člověk s hlavou býka pouze těžko vzniknout. Genetická druhová bariéra je v tomto případě příliš silná. Proto si někteří badatelé myslí, že alespoň některá z těchto stvoření mohla být výsledkem komplikovaného genetického inženýrství, realizovaného představiteli lidské civilizace ze vzdálené minulosti. Všechny starodávné zmínky o hybridech mohou být potvrzením této teze.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Měsíc se brzy zazelená ..... Nový experiment NASA má prověřit, zda budoucí kolonizátoři Měsíce mohou být soběstační při pěstování zemědělských plodin. Ve speciálních hliníkových kapslích na něj budou dopraveny některé druhy zeleniny a rostlin, mj. tuřín, slunečnice a bazalka, které budou vybaveny vším, co potřebují ke svému růstu.

Jednou z rostlin bude také huseníček rolní, kterému vědci říkají „pokusné botanické morče“. Pro svůj drobný vzrůst, rychlý životní cyklus, dostupnost v mnoha mutacích a na rostliny poměrně malý genom se stal významnou modelovou rostlinou napomáhající pochopit biologii rostlin na molekulární úrovni.

Rostliny na Měsíci pobudou 5 až 10 dnů. Semena a sazenice budou chráněny před měsíčním prachem, vodu i vzduch budou čerpat ze speciálních modulů. Plán počítá s využitím přirozeného světla, tedy toho, které dopadá na Měsíc. Moduly se sazenicemi budou vybaveny senzory a kamerami a všechny snímky se budou okamžitě odesílat na Zemi.

Mise je naplánována na rok 2015. „Rozšíření života mimo vlastní planetu zásadním způsobem změní naše vnímání toho, co je možné,“ řekl dr. Pete Worden z Amesova výzkumného střediska při NASA. „První snímky rostlin, které vyrostly v jiném světě, budou stejně ikonické jako první lidské stopy na Měsíci.“       (Zdroj: ProcProto)


Juvenilní justice lov na děti ..... Naše děti nejsou obchodní artikl …?! … bohužel, ano, obchoduje se s nimi i s jejich orgány. Prosím, shlédněte toto video v češtině; týká se to už i slovenských a českých rodin. Psala jsem o tom před pár měsíci prezidentu a některým soudcům, právníkům a lize na ochranu dětí. Odpověděli mi kladně jen z prezidentské kanceláře. Soudce, ligu pro ochranu dětí a právníky to zřejmě moc nebere. Jako členům EU nám hrozí, že se tahle patologická legislativa legalizující kradení dětí protlačí i k nám. Prosím, buďte aktivní, pište dopisy, informujte ostatní; a pokud možno, už si konečně připusťme, že naší krásné planetě vládne hrstka nemocných psychopatů (žádná konspirační báchorka) (nebo tomu uvěříme, až ukradnou děti i nám?) (a to ještě dokument nezmiňuje kolik dětí je použito k rituálním účelům vládnoucí „elity“ - což také není báchorka)

Pokud si zde opět nenastolíme samosprávy, radu moudrých, sněmy a podobné staroslovansko arijské praktiky, nemáme šanci se o něco těchto psychopatů dovolat. Proč by nás jako měli vyslyšet? Je to jako stěžovat si vrahovi, že mne vraždí… v dokumentu je taky krásně vidět, jak bohužel nikde nefunguje právní stát a že i právo je jen obchodním artiklem a postrádá hodnotu obsahu. Právo se dá koupit. Dítě se dá koupit… Ale budeme stále předstírat, že máme nejlepší možnou formu demokracie…        (Zdroj: Czech Free Press)

Zní to hodně "konspiračně" ... ale je fakt, že se každoročně beze stopy ztratí několik tisíc lidí, hlavně dětí ...


Češka chce zkoumat co nikdo před ní ..... Ještě nikdy žádný vědec v Česku nebyl v její roli. Nikdy nikdo nevystavil svůj projekt na internetu a nesnažil se lidem představit unikátnost svého výzkumu tak jako ona. Riskuje, protože chce přijít na kloub více než stoleté záhadě.

Jmenuje se Zuzana Šterbová. Je to mladá antropoložka, studující doktorát na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Jejím cílem je zjistit, kde v našem dětství vzniká otisk rodiče opačného pohlaví, ovlivňující, jakého si vybereme životního partnera. Ten jev se jmenuje „sexuální imprinting“ (vtištění) a ještě nikomu před ní se nepodařilo přesně určit lidské podrobnosti toho, co už bylo prozkoumáno na zvířatech. Tento jev ovlivňuje životy nás všech, proto se Zuzana Štěrbová rozhodla ke kroku, který zatím nemá v české vědecké komunitě obdobu.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


Rusové radí vyhnout se Gmailu ..... Agenti ruské tajné služby doporučují regionálním vládním úředníkům nepoužívat Gmail od Googlu. Tři nezávislé neidentifikované zdroje se znalostí vývoje řekly ruskému politickému a obchodnímu deníku Izvestija, že ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) poslala před dvěma týdny zprávu telekomunikačním orgánům ruských regionů, ve které jim důrazně radí, aby nepoužívaly Gmail a další zámořské internetové služby. Některé místní správy v jižní oblasti Rostov ihned následovaly tento rozkaz.

Doporučení přišlo po odhalení informátora Edwarda Snowdena, který poukázal na špionážní a šmírovací aktivity Washingtonu po celém světě.

Snowden, kterému byl v srpnu udělen politický azyl v Rusku, odhalil dva přísně tajné špionážní programy americké vlády, díky kterým NSA a FBI odposlouchávaly miliony amerických a evropských telefonních záznamů a internetová data velkých internetových společností, jako jsou Facebook, Yahoo, Google, Apple a Microsoft.

V říjnu další dokument od Snowdena ukázal, že NSA “sklízí stovky milionů kontaktů ze seznamů osobních e-mailů a instant messaging účtů po celém světě, mnohé z nich patří Američanům,” uvedl Washington Post.

“Během jediného dne v loňském roce speciální oddělení NSA shromáždilo 444 473 e-mailových adres z Yahoo, 105 068 z Hotmail, 82 857 z Facebooku, 33 697 z Gmailu a 22 881 z dalších nespecifikovaných poskytovatelů, uvádí internetová prezentace NSA v PowerPointu. Tato čísla popisují typický denní příjem dat, což dělá zhruba 250 milionů ročně,” dodává zpráva Washington Post.       (Zdroj: FreePub)


Od neděle jsou v EU omezeny pesticidy, které ohrožují včely ..... Od neděle mohou zemědělci v EU jen velmi omezeným způsobem používat tři druhy pesticidů ze skupiny neonikotinoidů, které jsou nebezpečné včelám. O faktickém zákazu, který potrvá nejméně dva roky, rozhodla v květnu Evropská komise právě kvůli možnému ohrožení evropské populace včely medonosné. Omezení se týká používání pesticidů k ošetření plodin, které lákají včely a jiné opylovače.

Pesticidy jsou podle Evropské komise jedním z řady faktorů, které mohou být příčinou poklesu počtů včel. Dalšími jsou například paraziti, jiné patogeny, nedostatek veterinárních léčiv nebo jejich špatné používání. Včel může ubývat také v důsledku špatné práce včelařů, ale i faktorů spojených s ekologií, třeba s úbytkem přirozeného prostředí či potravy včel nebo se změnou klimatu.       (Čtěte na stránkách Agris)

Jo, to přirozené prostředí  - vysvětlete to ale těm bláznům, co sekají trávník 3x týdně, aby tam neměla možnost vyrůst ani kytička ...


Padělané a nejakostní léky ohrožují celou planetu, nevyhýbají se ani Česku ..... Počet falešných a nejakostních farmaceutik ve světě stoupá. Jde o nesmírně výnosný byznys. Problém se zdaleka nedotýká pouze rozvojových zemí, ale i nás v Evropě. Padělky léků jsou rozšířeným problémem zejména v rozvojových zemích v Africe a v Asii.

V tabletách nebo kapslích se často nachází zdraví nebezpečné látky, jako jed na krysy, kadmium, olovo, ředidlo, arzén a další. Tyto padělky se neprodávají někde v temných uličkách podsvětí, ale přímo v lékárnách, často bez vědomosti lékárníků.

Kriminálníci investují nejvíce do atraktivního balení a minimum do obsahu. „Balení padělaných léků je často pěknější a přitažlivější než originál, takže to, že něco má svou značku a logo, dnes nic neznamená,“ vysvětluje na videu americké neziskovky USP Ellen Samová, hlavní farmaceutka na Ghanské policejní nemocnici.

Podle statistik World Economic Forum je prodej falešných léčiv výnosnější než prodej kokainu, než prodej marihuany, než prostituce. Zločineckým skupinám vynáší 200 miliard dolarů ročně. 25 – 60 procent léků dodávaných do Afriky a jihovýchodní Asie jsou padělky nebo výrobky podřadné kvality, varuje Světová zdravotnická organizace. Situace je závažná. Úřad pro kontrolu léčiv v Ghaně při cíleném šetření zjistil, že 90 procent klíčových léků na zastavení poporodního krvácení neprošlo testem kvality.

Nekvalitní farmaceutika představují velký problém, protože neobsahují všechny potřebné účinné látky, vysvětluje na videu USP Dr. Paul Psychas, poradce z amerického vládního programu pro boj s malárií. Zbaví tělo pouze těch slabších parazitů, zatímco ti odolní zůstávají. Tato situace pak vede k rozvoji rezistence, jíž jsme ve velkém měřítku svědky v západní Africe. Odborníci varují, že falešná antimalarika z Číny vážně narušují slibný pokrok v boji s malárií v Africe.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Co to je Aujeszkyho choroba, nebezpečná pro psy! ..... Je na místě se bát se psem v lese? Ano, pokud bude dotyčný volně pobíhat, popřípadě štvát zvěř, musí majitel počítat s možným postihem. Pokud jde o možné riziko nákazy výše zmíněnou Aujeszkyho (ACH) chorobou, týká se riziko zejména psů loveckých, kteří se mohou dostat do kontaktu s divokými prasaty. Právě ta, černá zvěř, jsou rezervoárem viru této choroby.

Jelikož je každý rok několik loveckých psů, zpravidla v průběhu honů, infikováno a následně uhyne, nemoc totiž není léčitelná, odpovídáme v této souvislosti na řadu dotazů. Proto shrňme, o jaké onemocnění jde, a jaká jsou skutečná rizika.

Na počátku je třeba připomenout, že v chovech domácích prasat u nás se s Aujeszkyho chorobou nesetkáváme díky ozdravovacímu programu, který byl v ČR ukončen již v roce 1987 a od roku 1988 jsme podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považováni za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut v roce 2004 potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat.

Aujeszkyho choroba (ACH), nebo též Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové onemocnění, které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Tato choroba je rozšířená prakticky po celém světě. Rezervoárem této nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu přežívají.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Dovoz jehličnaté kulatiny do Rakouska se zvyšuje ..... Celkový objem dovozu jehličnaté kulatiny do Rakouska dosáhl v období od ledna do srpna 2013 téměř 3,3 milionů m3, což znamená nárůst o více než 14,8 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.

Dovoz jehličnatého dříví z České republiky vzrostl v prvních třech kvartálech 2012 téměř o čtvrtinu na 1,45 milionu m3. Z Německa bylo dodáno 693 000 m3, což je o 67 000 m3 méně než vloni. Novým dodavatelem pro Rakousko se stala Francie, která dodala v roce 2013 celkem 98 000 m3 dříví.       (Zdroj: Silvarium)

Místo abychom svoje kvalitní dřevo využili sami, rveme to do chřtánu za hubičku cizákům ... ach jo ...


Kometa ISON zanikla u Slunce ..... Průlet komety ISON kolem Slunce. Foto: NASA, ESA.Dlouho očekávaná kometa označená C/2012 S1 (ISON) prošla 28. listopadu v necelých 20 hodin našeho času nejblíže u Slunce, její jádro průlet nepřežilo a kometa se nestane jasným objektem noční oblohy. Zánik komety započal již před průletem kolem Slunce a již delší dobu měli astronomové varovné signály o jejím špatném stavu. Rozpad je ovšem dobrým znamením pro vědce, protože díky němu lze zjistit klíčové informace o historii naší Sluneční soustavy a původní látky, ze které byla vytvořena. Výrazný úspěch slavila i pozorovací kampaň NASA, která přes sociální média vytvořila vysoce přínosnou spolupráci s amatérskými zájemci o astronomii. Ti dostali výraznou šanci přispět k jejímu výzkumu a ve spolupráci s NASA získali mnoho cenných dat.       (Čtěte na stránkách Astro)


2.12. 2013     Dnes je v kalendáři Mezinárodní den za odstranění otroctví. Roku 1949 přijala OSN Úmluvu o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. Mezinárodní den za odstranění otroctví byl ustanoven z rozhodnutí OSN právě ve výročí této Úmluvy. Zdroje se rozchází v tom, zda se tak stalo již rok poté (1950), či až roku 1984. Není to však podstatné, mnohem důležitější je, že i dnes existují případy takovéhoto absolutního pošlapání lidských práv, a to nejen v rozvojových zemích, ale i v těch, které samy sebe označují za země vyspělé.


Lízat Slunce se nevyplácí ..... Přeživší duch komety ISON. Foto: NASA/ESA.Tak jako se ve Svěrákově klasice nevyplácí olizovat promrzlé zábradlí, bylo otázkou času, která další vlasatice si odskáče nepohodlné olizování horkého Slunce. Musí na to mít pořádnou kuráž a pevnost, patřičné štěstí, aby ten risk přežila. No a avizovaná kometa ISON byla právě tím posledním "testérem". Jak jste viděli sami, pokud jste bedlivě a úpěnlivě sledovali, dopadlo to, jak to dopadlo, a jsme rádi i za to málo skrze snímky z družic monitorujících Slunce. Čeho jsme tedy byli svědky?

Kometa ISON patřila mezi tzv. dynamicky nové komety, tedy poprvé uvnitř Sluneční soustavy a u Slunce. To v kombinaci s velmi riskantní vzdáleností v přísluní (v jejím případě asi 1,2 milionu km nad slunečním povrchem) nevěstilo nic jistého. Ani dobrého, ani špatného, prostě nejistého. Dále hrál významnou roli fakt, že průměr jádra křehké a bouřlivě aktivní komety byl odhadnut z pozorování na 0,5 - 1,5 km. To hrálo do lahodných not, protože podle této muziky spíš mohla kometa přežít. To se ovšem nakonec nezdařilo.

Jak bylo řečeno, vše se topilo v nejistotě. Proč? Ještě nikdy jsme to tu za takových podmínek (pozorování celosvětově fotograficky a posléze družicově) neměli. A navíc s takovým předstihem. Jinými slovy - ačkoliv se na pořádnou prosincovou vlasatici můžeme přestat těšit, pro vědce je to obrovská výhra. Mají nespočet kvalitních dat z mnoha úhlů, několika oborech spektra a hlavně kontinuálně ve vysokém rozlišení. Zase se projednou vyplatilo být připraven na každý scénář a z každého něco vytěžit.

A teď k úvodní otázce: co se vlastně stalo?        (Čtěte na stránkách Astro)


Chcete ušetřit za vytápění? Nezapomeňte si utěsnit dveře ..... Výměna oken, nový úsporný kotel nebo zateplení střechy či stěn, to jsou všechno známé a často doporučované triky, jak ušetřit peníze za vytápění. Na co se ale zapomíná, jsou vstupní nebo i vnitřní dveře v domech a bytech.

Zkuste si doma malý pokus (ale buďte přitom opatrní). Zapalte svíčku nebo zapalovač a posunujte jím kolem vstupních dveří do vašeho bytu. Pokud plamen hoří pěkně rovně, nemusíte nic řešit. Jestli ale plamen plápolá stranou nebo ho dokonce průvan sfoukne, je jasné, že byste měli dveře utěsnit nebo ještě lépe zateplit. A řešit to nemusíte starým hadrem, nacpaným pod dveře, nebo pořízením jezevčíka, který bude u dveří spát.

"Dá se odhadnout, že utěsněním dveří lze ušetřit řádově stokoruny ročně, což je v porovnání s náklady, zhruba desetikoruny, přijatelné," říká Karel Srdečný, který pracuje jako poradce v oblasti úspor energie pro organizaci EkoWATT.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Vulcanol – islandský unikát ..... Mnoho vědeckých pracovišť na světě pracuje na metodě, jak ekonomicky produkovat uhlíková paliva ze Slunce, z větru a oxidu uhličitého , Island má díly svým specifickým podmínkám praktické řešení – Vulcanol.

Island je vulkanicky velmi aktivní ostrov. Jeho poloha na Atlantickém hřbetu z něj činí jedno z unikátních míst na světě, zemi ohně ledu, zemi sopek a ledovců. Islanďané mají dlouhou tradici ve využívání geotermální energie, díky ní dokáží vyrobit tolik elektrické energie, že se dokonce uvažuje o jejím vývozu skrze hodně tlustý podmořský kabel do zemí EU. V přepočtu stojí 1kWh na Islandu asi 4 eurocenty, což je cena, o které si evropský spotřebitel může nechat jenom zdát. Jenom si představe, jaké by to bylo platit za elektřinu kolem koruny za kilowatt hodinu, tedy 5krát méně, než v průměru platíme dnes.

Díky takto levné energii mohl vzniknout i projekt společnosti Carbon Recycling International (CRI), která u geotermální elektrárny Svartsengi postavila továrnu na výrobu metanolu. Má celosvětový primát, že je to první ekonomicky výhodný provoz, který z CO2 a geotermální energie produkuje metanol za ceny, které i bez dotací mohou konkurovat tržním cenám této komodity. Bohužel tento provoz má několik podmínek, které z něj činí světově neopakovatelný unikát. Především je to levná energie, ale ta sama o sobě nestačí. Ze sopečného podloží kromě vodní páry vyvěrá i oxid uhličitý. Pro porovnání, dosavadní pokus se zachycováním CO2 probíhaly především na provozech spalujících uhlí, kde kouře je plný oxidů dusíku a síry a separace oxidu uhličitého není jednoduchá. To u Svartsengi bublá čistý CO2 přímo ze země. Je ho sice méně, než v uhelném kouři, ale je poměrně koncentrovaný a snadno zpracovatelný. Další komponentou, nutnou pro výrobu etanolu je vodík. Ten továrna získává disociací vody. Zní to šíleně, ale i tak díky levné energii je to ekonomicky výhodné. Společnost CRI plánuje v příštím roce najet na plnou výrobní kapacitu, která je 5 miliónů litrů Vulcanolu, což obchodní jméno pro sopkou produkovaný metanol. Kromě metanolu se společnost CRI poohlíží i po možnosti produkce kyseliny sírové, protože ze sopky uniká i nezanedbatelné množství sirovodíku, který by mohl sloužit jako základní surovina.       (Čtěte na stránkách OSEL)


SeaOrbiter se má stát novým dobyvatelem moří ..... K hvězdné lodi Enterprise ze seriálu Star Trek přirovnávají komentátoři koncept plavidla SeaOrbiter, které má umožnit hloubkový průzkum oceánu stálé posádce 24 hodin, každý den v týdnu. Start je stanoven na jaro 2016.

Přestože v poznávání okolního světa i vesmíru lidstvo poměrně pokročilo, oceán – zvláště jeho hloubky – zůstává neprobádanou oblastí. Ostatně jedinou stálejší podmořskou laboratoří je dosud Aquarius u Florida Keys, kde mise trvají v průměru jen deset dní.

Projekt za 43 miliónů dolarů je výsledkem 30 let výzkumu a hledání nového přístupu. Koncept vytvořil architekt Jacques Rougerie ve spolupráci se známými odborníky, jako je Jean-Michel Cousteau a bývalý šéf NASA Daniel Goldin.

„SeaOrbiter je syntézou všeho, co jsme schopni dokázat na moři: Je to současně stanoviště i pohyblivá základna,“ vysvětluje Rougerie. Posádku lodi má tvořit až 22 lidí a první výzkum se má (možná i z komerčních důvodů) uskutečnit u pobřeží Monaka, ale hlavním cílem je prozkoumávání míst, kam se člověk ještě nedostal.

Ačkoli vědci na palubě budou pravděpodobně trávit většinu svého času pod vodou, plavidlo bude budit pozornosti i nad hladinou. Z celkové výšky 58 metrů z vln vystupuje téměř polovina – kolem 27 metrů. Uvnitř lodi o výtlaku 2600 tun se v uvedené výšce skrývá deset palub, čtyři nad čarou ponoru, šest pod ní. Konstrukce vytvořená z nové generace upraveného hliníku používaného v letectví má odolat i nepřízni počasí na rozbouřeném moři.

Projekt je ovšem závislý na průběžném financování od dobrovolných dárců (crowdfunding). Zatím se dostal na částku 325 tisíc eur, díky kterým se může se stavbou plavidla ve Francii začít a připraveno je i dalších 44 tisíc eur, které pokryjí práce na příští dva měsíce. Když půjde vše podle plánu, bude plavidlo dokončené na konci roku 2015 a na jaře 2016 má vyplout.       (Zdroj: National Geographic)


Umíte ovládat svoji mysl a nebo mysl ovládá vás? ..... Když jsem se před velice mnoha roky začal věnovat magii, tak jsem zpočátku vůbec nic nechápal. Četl jsem třeba vynikající knížky od Františka Bardona a nevěděl jsem proč se to či ono dělá. Potom už jsem začal různé věci chápat, ale opravdu jsem to začal chápat, až když mě to vysvětlil můj učitel. Magie je v podstatě ovládání sil, které dnes není dovoleno veřejně znát. Jinak na tom není nic nadpřirozeného. Je to fyzika.

Zajímavou věcí u toho je, že musíte mít pod kontrolou své myšlenky. Zkuste si udělat malé cvičení. Dejte si do hlavy jednu myšlenku a podržte ji tam 10 minut. Nesmí tam přijít žádná jiná myšlenka a tato myšlenka musí být po celou dobu jasná a silná. Potom zkuste na stejnou dobu myslet na cokoliv, ale nesmíte myslet na tu myšlenku, na kterou jste mysleli před tím. A třetí cvičení opět na stejnou dobu je, že musíte udržet naprosto prázdnou mysl a nesmíte myslet vůbec na nic. Toto je nejtěžší.

Ze začátku je to naprosto nemožné, potom to začne být čím dál lehčí a potom už je to naprosto přirozené. Ale proč se toto vůbec cvičí? Odpověď je jednoduchá. Váš mozek je velice silný vysílač a má možnost působit na hmotu, na události a dá se říci na vše. Pokud na něco myslíte, tvoříte energetické pole a něco okolo sebe měníte. Může vám to být k užitku, ale také vás to může hodně poškodit. Záleží na tom, co vysíláte. Toto je skutečně velice důležité a lidé co vládnou nechtějí, abyste toto věděli.

Nyní se ale podívejte, jak s tím zacházíte. Vezmeme třeba sledování televize. Televize je šiřitelem negativních zpráv a negativních emocí. Zkuste se na to zaměřit a uvidíte. Zprávy kdo koho okradl, zabil, nebo nespravedlivě odsoudil. Filmy kde se neustále střílí a zabíjí. Podobně i počítačové hry. A bylo by to na dlouhé povídání a je toho hodně. Ale toto vůbec nepotřebujete!

Co myslíte, že váš mozek v tuto chvíli vysílá. Jsou to vibrace strachu a zlosti. Ale každá vibrace přitahuje stejné, takže potom k sobě do života přitahujete právě to, co nechcete. Zvláště televize je v tomto velice zhoubná, protože dokáže přimět tisíce lidských vysílačů k vysílání negativní energie. To se potom projevuje celkově na planetě a brání to vzestupu. Nebudu zde rozebírat jednotlivé věci, na to je málo prostoru, ale pokud ovládnete své myšlenky, změní to váš život.

Vykašlete se na negativní věci, bez kterých se obejdete. Pokud se rádi koukáte na televizi, tak ji nemusíte vyhodit, ale vybírejte jen pozitivní věci. Dokumenty, poznání, cestování. Přečtěte si nějakou hezkou knížku, užívejte si krásy přírody a sdílejte radost se svými přáteli. Zkuste třeba i meditaci a nebo si zahrajte na hudební nástroj pokud to ovládáte.

Je toho hodně a já vím, že mě rozumíte a víte o čem mluvím. Opravdu tomu dejte důležitost, protože to důležité je. Proč by vás měl někdo myšlenkově ovládat? Maté možnost změnit svůj život, tak to udělejte.       (Zdroj: Esoterikweb)


Planetka jako kvalitní literatura ..... Každý týden dostávají nově objevené astronomické objekty kromě katalogových i konkrétní jména. Některé planetky či asteroidy však někdy zůstávají bezejmenné dlouhá léta – až do doby, kdy jim jejich objevitel vhodné přiřadí.

Třeba jako tomu bylo v posledních dnech, kdy italský astronom-amatér Ernesto Guido, konečně pojmenoval planetku 152319 (2005 UH7) , na kterou „kápl“ již v roce 2005. A jaké jméno jí dal? Thomas Pynchon! Cože?

Vzdělaný Ital svou volbu k pojmenování planetky podle u nás nepříliš známého, dosud žijícího amerického romanopisce, komentoval těmito slovy: „ Jeho romány jsou stejně tak komplexní a mají stejně tak hustou stavbu, jako moje planetka.“

Čistému vše čisté.       (Zdroj: 21@století)


Účinky vína ..... Rozhodně nechceme podporovat alkoholismus, zejména u mladých lidí. Nemůžeme však zamlčet, že odborníci na zdravou výživu víno vysoce oceňují – nejen červené, ale v mnoha ohledech i bílé. Uvedeme alespoň pár důvodů: Alkohol vlivem na krevní destičky snižuje krevní srážlivost, čímž brání vzniku krevních sraženin v tepnách a tedy vzniku závažných zdravotních komplikací.

To platí především o vínu (hlavně červeném), které obsahuje tzv. antioxidanty. (Ty jsou ovšem rovněž v ovoci a zelenině) Antioxidanty brání organismus před škodlivými tzv. volnými radikály – látkami vznikajícími přirozenou cestou v našem těle ( např. peroxid vodíku). Hydroperoxidy poškozují buněčné membrány, což může vést až k tomu, že se zvrhne buněčné dělení, takže člověk onemocní rakovinou.

Znovu zdůrazňujeme, že víno – právě tak jako jiný alkohol – se musí pít v rozumné míře. (Samozřejmě až po dovršení 18 let). Pro muže se doporučují maximálně 2-3 jednotky denně, pro ženy polovina tohoto množství. Za jednotku považujeme 0,5 l piva či 0,2 l vína.        (Zdroj: Doplněk)


Čína si hraje na arabské emiráty ..... O současné Číně si můžeme myslet leccos. Jenže pro ekonomiku mnoha firem po celém světě je právě tahle velmoc pravým požehnáním, stejně jako například pro architekty. Ti tu mohou uskutečnit projekty, které by jim nepovolil snad ani ten nejzkorumpovanější úředník v Evropě.

Přesně tohle platí o návrhu mostu, lépe řečeno lávky pro pěší, z amsterodamského ateliéru NEXT. Skoro 150 metrů dlouhá a 24 metrů vysoká mostní konstrukce by měla spojovat břehy řeky přivádějící vody do jezera Meixi v prefektuře Čchang-ša. V této lokalitě už vzniká velkolepý projekt zcela nového čtvrtmilionového města budoucnosti. Čína se zjevně zhlédla v podobných projektech u bohatých „naftařských“ zemí z Blízkého východu a hodlá tu postavit jednu architektonickou „pozoruhodnost“ vedle druhé.

Peněz na to mají čínští vizionáři dost, hovoří se o celkové výši investic kolem 130 miliard amerických dolarů. Zmiňovaný most je v podstatě jen takovým stavebním detailem, protože už před časem developeři představili impozantní kulturní centrum, které má v Čchang-ša vzniknout. Součástí projektu je i zábavní a přírodní park, jehož součástí by mělo být právě kontroverzní dílo nizozemských architektů. Ti se prý nechali inspirovat čínskými tradicemi, hlavně pak čínskou uzlovou technikou.

A proč je stavba kontroverzní? Jednak proto, že bude nejspíš zbytečně drahá (nic bližšího o výši nákladů zatím známo není) a vzhledem k nevyzkoušené konstrukci i novým materiálům může být při nečekaném přetížení nebo netypických povětrnostních podmínkách také pěkně nebezpečná.        (Zdroj: ProcProto)


Ve středu Zemi zasáhl dvojitý úder z kosmu ..... Pád velkého meteoritu je sám o sobě jev dost vzácný, včera (27. listopadu 2013) ale udeřily hned dva najednou - a každý na opačné straně planety. Jeden pravděpodobně dopadl do Iónského moře u řeckého ostrova Kefalonia, druhý vyvolal sonický třesk, který znepokojil obyvatele východních provincií Kanady.

Podle svědků z Kefalonie se ve středu (27. 11. 2013) okolo půl desáté večer nedříve rozjasnila noční obloha, kterou pak projel ostrý záblesk světla a o jednu až dvě minuty později byla slyšet silná exploze. Těleso se pravděpodobně pohybovalo ve směru ze západu na východ a dopadlo do moře mezi Kefalonií a blízkým ostrovem Zakynthos - blíže ke Kefalonii. Událost přesto zaznamenali i obyvatelé vesnic vysoko v horách ve vnitrozemí ostrova. Nejsou hlášeny žádné škody.

meteor2

obr: Podle svědků se těleso pohybovalo ve směru z východu na západ a dopadlo do moře mezi Kefalonií a Zakynthem

Podle serveru Hellas Now byl záblesk viditelný nejméně na polovině území Řecka. Vědci, které novináři oslovil, uvedli, že těleso bylo pravděpodobně součástí komety..

Na druhém konci světa, v kanadských provinciích Quebec a Ontario a v severních oblastech amerického státu New York začaly téhož dne okolo osmé hodiny večer tamního času plnit sociální sítě statusy o silné explozi a světelném záblesku na nebi.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Umělá ledovka a jiné zimní chuťovky ..... Klimateroristé si ve všech koutech světa v klidu, nikým nerušeni a nepozorování zkoušejí bez ustání své triky. Tu vyrobí megahurikán (Hayian), tu nějaký zase náhle "zchladí" leteckým sprejováním sazí (Lehar, viz dutchsinse), tu vyrobí megabouři (Sardinie). U nás v mírném pásu naštěstí tolik extrémních možností nemají, ale na nás Čechy stačí pro vyrobení zmatku i "ledovka".

Dnešní ledovka, co způsobila leckde zmatek v dopravě, byla nepochybně uměle inscenována, o čemž svědčí pár postřehů ze satelitních snímků. Dešťová "fronta", z níž pršelo na umrzlou zem, šla přes celou republiku v podivuhodně rovném pruhu, jak ukazuje následující video. Může to udělat příroda? To nevím, ale paprsek radiace určitě ...       (Čtěte na stránkách OrgoNet)


29.11. 2013     Dnes je slaven Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny (s palestinským lidem). Roku 1947 rozhodlo Valné shromáždění OSN o založení dvou států, Izraele a Palestiny. Stát Izrael existuje, Palestina nikoli. O 30 let později (roku 1977) Valné shromáždění OSN rozhodlo o vzniku Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem. Cílem je dosažení míru v této problematické oblasti.


Alej roku 2013 spojuje Jedovnice s Lažánkami v Moravském krasu ..... Už není pochyb, která z nominovaných získala titul Alej roku 2013. Z více než sedmi tisíc hlasujících se nejvíce lidí rozhodlo, že největší obdiv si zaslouží alej spojující jihomoravské Jedovnice s Lažánkami. V internetovém klání zvítězila mezi 61 nominovanými stromořadími z Čech, Moravy i Slezska, když získala 21,1 % hlasů. Diplom si 12. prosince převezme Jiří Židů, který alej nominoval, a ze slavnostní události si odnese řadu cen – mezi nimi let balónem od tišnovské firmy HaBalon. Na druhém místě pak skončila Priessnitzova lázeňská kolonáda v Jeseníku, místo třetí obsadila Alej Na valech v Poličce. Na všechna soutěžní stromořadí z tohoto i minulých ročníku se lidé mohou podívat na www.alejroku.cz       (Čtěte na stránkách Arnika)


Stát už brzy může ukrást i Vaše dítě. Čtěte děsivé příběhy o odebírání dětí, které se opravdu staly ..... John Hemming – britský poslanec: „Mám informace o tom, že každý rok je od vlastních rodičů (ve Velké Británii) odebráno (a předáno k adopci) 1000 dětí, a to navzdory skutečnosti, že v rodině neutrpěly žádnou škodu...To co se nyní děje je selhání demokracie...Jedná se tu o týrání rodiny, tedy o týrání dětí i dospělých...“

Vyzýváme vás, všechny rodiče v ČR, abyste se zapojili do zápasu proti násilnému kradení dětí z našich rodin. Toto kradení umožňuje čerstvě schválená novela zákona o tzv. sociálně právní ochraně dítěte. V závěru tohoto článku se dozvíte, co můžete v této věci udělat Vy.

Nepomůže Vám, že Vašemu dítěti zajišťujete ve vrchovaté míře všechny jeho psychické i fyzické potřeby (protože zrovna patříte mezi ty šťastné, co na to mají). Nepomůže Vám ani fakt, že ho fyzicky netrestáte. Sociální pracovníci pro „ochranu“ dětí si vždy mohou A CHTĚJÍ najít záminku - ať už je sebeabsurdnější (např. kvůli nedostatku zeleniny ve Vaší ledničce pro Vaše děti, nebo kvůli tzv. „citovému zneužívání“, za což je povážováno i to, když na své dítě křičíte) – k tomu, aby Vám odebrali nejen jedno, ale všechny děti, kterým jste právě rodičem. Ve většině zemí EU, kde se tito sociální pracovníci stali už téměř všemocnými (díky mlčení a lhostejnosti jejich občanů), JSOU TOTIŽ ZA SVOU „PRÁCI“ ŠTĚDŘE PLACENI. Např. Tony Blair slíbil miliony liber těm sociálním pracovníkům, kterým se podaří dosáhnout plánované normy pro počet adopcí a někteří už obdrželi více než 2 mil. liber jako odměnu za úspěšně uskutečněné adopce. Děti odebírali ještě před narozením, aby dostali prémie.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Neuromarketing prý umožňuje optimalizovat počet opakování reklamy ..... Medicinskými přístroji jsou u respondentů výzkumů sledovány změny mozkové aktivity (EEG), srdeční aktivity (HRV, BVP), svalového napětí (EMG), dýchání, teploty, vodivosti pokožky (GSR) a pohybu očí.

Vyhodnocování skrytých psychofyziologických reakcí člověka, které se mění v závislosti na prožívaných emocích, začala poskytovat analytická společnost eMerite. “Měření emocí” umožňuje mj. sestavit reklamní sdělení tak, aby jeho obsah a forma odpovídala nevědomým preferencím zákazníků, které nedokážou sdělit nebo nechtějí přiznat v klasických dotazníkových výzkumech.

Nová služba eMerite NEURO zkoumá, jakou míru pozornosti, emoční vztah (pozitivní či negativní) a míru zapamatování vyvolávají v zákaznících nejrůznější marketingové podněty. Předmětem výzkumů bývá vhodnost motivů (fotografií, barev, tvarů) použitých v tištěné inzerci, na POP/POS materiálech nebo v internetových kampaních, dále velikost, styl a umístění textů na billboardech, sympatičnost osob vystupujících v televizních spotech, atraktivita product placementu nebo libozvučnost a úroveň hlasitosti podkresových melodií v rozhlase. Unikátně lze zkoumat i reakce na vjemy čichové (např. parfemaci prodejen přizpůsobenou specifickým cílovým skupinám) a dokonce vjemy chuťové.

Medicinskými přístroji jsou u respondentů výzkumů sledovány změny mozkové aktivity (EEG), srdeční aktivity (HRV, BVP), svalového napětí (EMG), dýchání, teploty, vodivosti pokožky (GSR) a pohybu očí (EYE TRACKING) vyvolané vnímáním reklamy – v reálném čase, desítky údajů za sekundu. “Náš způsob měření je zcela neinvazivní, srovnatelný

s domácím měřením krevního tlaku,” rozptyluje obavy Martin Petrášek, ředitel společnosti eMerite.

Naměřené ukazatele pomocí speciálního analytického softwaru vyhodnocuje a interpretuje odborný tým

eMerite NEURO. Jeho členové – specialista marketingové komunikace, klinický psycholog a sociolog – se zabývají neuromarketingem od roku 2008, včetně spolupráce se zahraničními odbornými centry v Německu nebo v Číně.

“Měření emocí přináší spoustu cenných poznatků nad rámec klasických dotazníkových šetření, v nichž lidé nemusí umět nebo nechtějí vyjádřit svoje pocity,” upozorňuje Petrášek. “Například jsme schopni klientovi ušetřit peníze za nákup mediálního prostoru tím, že z testu hloubky paměťových stop odvodíme optimální počet opakování jeho reklamy,” doplňuje.       (Zdroj: Science WORLD)

Hmmmm ... vymývání mozku na "vědecké" bázi ... odporné ... další stupeň zřejmě bude, že člověk bude muset zboží koupit - ať chce či nechce ...


Hrozí vypnutí Golfského proudu a příchod doby ledové? ..... Al Gore býval za Clintona vicepresidentem USA. V roce 2006 se proslavil dokumentárním filmem „Nepříjemná pravda“. V něm například hrozí, že se kvůli globálnímu oteplování vypne teplý Golfský proud a přijde nová doba ledová. To zní dost hrozivě, protože noviny informují, že Golfský proud už opravdu začíná dramaticky zpomalovat.

Možná bych ale s nákupem kožichů ještě nespěchal. Golfský proud zpomaluje a zrychluje každou chvíli. Jsou to běžné sezónní výkyvy jako střídání ročních období. Vysvětluje to článek Quirina Schiermeiera „Ocean circulation noisy, not stalling” v Nature. Z vrtů v ledovcích Grónska (např. vrt GISP2) víme, že například za časů starého Říma bylo v Atlantiku tepleji než dnes a přesto se Golfský proud nevypnul. Golfský proud navíc může ovlivnit jen Evropu, nikoli Antarktidu, nemůže tedy způsobit celosvětovou dobu ledovou.

Je sice fakt, že Evropa má teplejší klima než východ Kanady, ač jsou na stejné zeměpisné šířce. Pokud byste tomu ale chtěli učinit přítrž, vypnout Golfský proud by nestačilo. Museli byste obrátit směr rotace celé planety. Díky ní se v našich zeměpisných šířkách větry stáčejí po směru hodinových ručiček (Coriolisova síla). Tedy oceánský vzduch z Atlantského oceánu proudí na východ do Evropy, nikoli na západ do Kanady. To proto je v Evropě tepleji. Jde o vítr. Golfský proud s tím nemá mnoho co dělat. Podrobněji tento mýtus vysvětluje článek profesora Richarda Seagera „The Source of Europe"s Mild Climate” v American Scientist.

Není divu, že Gorův snímek „Nepříjemná pravda“ byl britským Nejvyšším soudem označen za vědecky nepodložený. Soud: „Podle klimatického panelu OSN je velmi nepravděpodobné, že by se oceánský dopravníkový pás v budoucnu vypnul, ač se pokládá za pravděpodobné, že se termohalinní cirkulace může zpomalit.” Soud nařídil, že pokud se Gorův film promítá ve školách, musejí být děti na nepravdy upozorněny. České vydání knižní podoby „Nepříjemné pravdy“ bohužel dotovalo české ministerstvo životního prostředí.

Al Gore za svůj film dostal Nobelovu cenu míru a Oskara za nejlepší dokument. Nápad s Golfským proudem přitom převzal z Emmerichova katastrofického sci-fi filmu „Den poté“ (2004). Z tohoto sci-fi si do svého „dokumentu“ bez dovolení vypůjčil i jednu scénu s animovaným hroutícím se ledovcem. Televizi ABC to potvrdil animátor filmu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Houby mají moc měnit počasí, zjistili vědci ..... Heslo komunistických ideologů Poručíme větru, dešti! se nepodařilo naplnit, kdyby tak jen tušili... Ale houby?, že umí manipulovat s klimatem, to asi netušil nikdo. Vědci však nyní popsali mechanismus, jakým houby ovlivňují vlhkost v ovzduší a stimulují větrné proudění s jasným záměrem: rozmnožit se.

Rostliny využívají různé triky k šíření semen, včetně gravitace, kdy uvolněnou silou katapultují semena do prostoru, plachtí po větru, vodě, nebo se dovedně transportují s pomocí jiných živočichů, ať již v srsti nebo výtrusech. Ale houby byly dlouho považovány za naprosto pasivní porost, který uvolňuje periodicky výtrusy a spoléhá na náhodný závan.

Opak je pravdou. Nový výzkum v USA však ukázala, že houby umí své výtrusy rozšířit po širokém okolí i za úplného bezvětří, protože si umí vytvořit své vlastní počasí.

S pomocí filmového záznamu a matematického modelu zdokumentovali, jak například houby shittake uvolňují vodní páru, která ochlazuje vzduch kolem nich. Výkyv teplot a jeho následné vyrovnávání vyvolá miniaturní větrné proudění, které potřebují výtrusy, aby se z „mateřské houby“ rozšířily dál.

“ Náš výzkum ukazuje, že mechanismy v přírodě jsou mnohem složitější,“ komentovala výsledek vedoucí výzkumu profesorka Emilie Dressaire z Trinity College v Hartfordu. “ Je to neuvěřitelné, ale houby jsou geniální inženýři.“

Ačkoli byl výzkum zaměřen jen na vybraný druh, vědci podle serveru Telegraph věří, že tento mechanismus využívající cíleně zvyšování vlhkosti k vytváření větrného proudění, je pro houby univerzální.       (Zdroj: National Geographic)


Číslo týdne: 4 000. Tolik ročně by každému z nás ušetřil antifosilní zákon podle britského vzoru ..... ČSSD, ANO a KDU obecně podporují snižování fosilní závislosti. Shodnou se ale na zákonu v koaliční smlouvě?

Čtyři tisíce korun ročně by každý člověk u nás včetně nemluvňat ušetřil díky zákonu, který by každoročně snižoval spotřebu fosilních paliv [1]. Nejvýhodnější cestou, jak v příštích 10 až 15 letech zásadně redukovat naši závislost zejména na plynu a uhlí, je masivní zateplování domů a zavírání obstarožních a plýtvavých uhelných elektráren.

Zákon, který stanovuje postupné snižování spotřeby fosilních paliv o 2% ročně, platí přesně pět let v Británii. Dal silný impuls pro modernizaci ekonomiky a rozhýbal inovace vedoucí k energetické efektivitě. Byl vzorem pro podobnou legislativu v řadě dalších zemí a byl by mimořádně výhodný i u nás. Jen zmíněným zateplováním domů a odstavováním starých elektráren bychom za prvních deset let platnosti zákona snížili fosilní závislost o víc než 20%.

Experti společnosti Porsenna spočetli, že zateplování sníží u rodin a obcí účty za vytápění o 11,6 miliardy korun ročně [2]. Ekonomové Miroslav Zámečník a Tomáš Lhoták zjistili, že energetické renovace zvýší zaměstnanost, tak že stát získá ročně na daních a ušetří na sociálních výdajích 12,5 miliardy [3]. Vědci z Univerzity Karlovy zase vypočítali, že provoz pěti nejhorších uhelných elektráren způsobuje škody na zdraví a životním prostředí za 19 miliard korun ročně [4], které platí každý z nás na daních či zdravotním a sociálním pojištění.

Zateplování domů samozřejmě přináší i náklady – konkrétně je potřeba, aby stát investoval 16 miliard korun za rok. Ty však mohou plynout z výnosů emisních povolenek a evropských fondů i dalších zdrojů mimo státní rozpočet.

Vedle zateplování domů a odstavování starých elektráren mohou budoucí vlády pokračovat dalšími opatřeními, např. rozvojem obnovitelných zdrojů. Mezinárodní energetická agentura, očekává, že už v roce 2015 bude průměrná cena větrné elektřiny v Evropě asi o desetinu nižší než uhelné [5].

Pohodlná a rychlá veřejná doprava, ultraefektivní auta či elektromobily nebo podpora českých potravin zase sníží závislost na dražší a dražší ropě i účty za benzín.       (Zdroj: Hnutí DUHA)

No ... že by se u nás politické strany na něčem shodly, to spíš dříve naftařská lobby dá své pohádkové zisky na dobročinné účely ...


Kometa Lovejoy už i na večerní obloze ..... Právě v těchto dnech se celý svět nechává unášet fascinujícím dramatem komety ISON nad nemilosrdným slunečním povrchem. Přežije jádro komety? A když ne, rozpadne se alespoň až po přísluní, abychom se dočkali "bezhlavé" vlasatice na ranní obloze? Dozvíme se to brzy. Do té doby ovšem s jistotou můžeme zvát na pohled k jiné kometě - C/2013 R1 Lovejoy. Ta se shodou okolností právě v těchto dnech dostává do maxima své jasnosti (okolo 4,5 magnitudy), zároveň na večerní oblohu a rovněž do nejlepšího období - když vůbec neruší Měsíc.

Kometu objevil známý australský astronom a hledač komet Terry Lovejoy 7. září letošního roku. Šťastný lovec komet si tak na své konto připsal už 4. úlovek a opět viditelný pouhýma očima. Oproti očekávané vlasatici ISON se zdaleka neměla dostat až k takovým hodnotám své jasnosti, za níž vděčíme aktivitě v komě komety. Díky velmi příznové geometrii dráhy lze ovšem kometu pohodlně vyhledat už měsíc a půl malými přístroji na časné ranní obloze velmi vysoko nad obzorem. A aby toho nebylo málo, právě v těchto dnech se kometa pomalu stěhuje na večerní oblohu.

Nejjasnější bude kometa v následujících dnech, kdy se postupně přesune z Honících psů přes severní cíp Pastýře do Severní koruny (na počátku prosince) a Herkula. Situace je dokonce tak příjemná, že pro vyhledání komety nepotřebujeme nutně detailní mapu - do konce týdne stačí vyhlížet malým dalekohledem mezi pátou a šestou večerní hodinou severozápadní obzor nalevo od oje známého asterismu "Velkého vozu". Měsíc se pomalu odsouvá do novu a rušit svým svitem začne na večerní obloze přibližně až od 8. prosince.       (Čtěte na stránkách Astro)


Buddha postupně ožívá ..... Mezinárodní archeologický tým odkryl v Nepálu na místě Buddhova narození pohřbenou dřevěnou strukturu, datovanou do 6. století před Kristem. Jedná se o jeden z vůbec prvních a zároveň nejstarších archeologických nálezů, mající souvislost nejen s Buddhou, ale i s historickým úsvitem tohoto nábožensko-filozofického učení.

Stalo se na nalezišti v tzv. Chrámu královny Máji, Buddhovy matky, v nepálském Lumbini, které je zaneseno v oficiálních záznamech UNESCO jako pravé místo narození Siddhárty Gautamy. Zde pod cihlově zděnou síni našli archeologové starou strukturu bednění z doby kolem roku 560 před n. l., tedy z období, které je považováno za čas narození zakladatele buddhismu.

Doposud nejstarším archeologickém záznamem buddhismu bylo odkrytí komplexů stavebních struktur z doby o téměř 300 let mladší – rovněž v Lumbini. Vědci si od nového objevu slibují, že vnese přece jen více světla do Siddhártova dětství a mládí, o nichž jsou vědomosti doposud velmi kusé…       (Zdroj: 21@století)


Stromků ke koupi bude dost, lidé jsou stále zvyklí je krást ..... Přestože výběr vánočních stromků v obchodech bývá dostatečně pestrý, mnoho lidí pro ně stále nechodí s peněženkou, ale s pilkou rovnou do lesa. Lesníci se tedy v předvánoční době snaží zesílit v lese dohled.

„Zatím jsme na krádeže nepřišli, exponované období ale teprve začíná. Stromky se kradou každý rok, kradlo se loni i roky předtím. Letos tedy budeme v lesích opět dohlížet,” uvedl Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav. Zlodějům se lesníci snaží cestu ke stromkům „za pět prstů” co nejvíce ztížit, ať už zamčenými závorami nebo zesílenými službami. Les kontrolují častěji odpoledne nebo o víkendech, hlavně místa, jež zloděje nejvíce přitahují. „Navíc ještě je lovecká sezona, zloděj se tedy nemůže spoléhat, že v lese nepotká někoho, kdo ho přistihne,” dodal Svoboda.

Lesníci v případě krádeží spolupracují s policií, která na rozdíl od lesní stráže může přistiženého zloděje pokutovat. „Policista může za přestupek proti majetku uložit na místě blokovou pokutu ve výši tisíc korun. Pokud přistižený s pokutou nesouhlasí, řeší se věc ve správním řízení. Postih může být až patnáctitisícový,” sdělila mluvčí policie Kraje Vysočina Monika Pátková.

Škodám způsobeným zloději se lesníci snaží zabránit různě. „Preventivně třeba používáme postřik chemickým roztokem, co není na stromcích vidět a v chladu většinou ani cítit, ale v pokojové teplotě silně zapáchá,” vysvětlil Zbyněk Boublík, mluvčí Lesů České republiky.

Podle něj se rozmáhají i krádeže jmelí, jehož sběr je zakázán. „Přitom lidé riskují své zdraví i život, kromě pokuty jim hrozí pád z velké výšky. Stupačky s kovovými hroty,co někteří používají, zas narušují kůru zdravých stromů; ty jsou pak náchylnější k nákazám dřevokaznými houbami,” připomněl Boublík.       (Čtěte na stránkách Silvarium)

Není divu, že lidé kradou - když vidí, jak se rozkrádá kolem ve velkém a mnohdy beztrestně ... Nojo, ale když někdo ukradne stromek, co mu začne smrdět až doma ... tak už ten stromek bude uříznutý, dotyčný ho vyhodí a  půjde si uříznout jinam jiný ...


Nedlužil, přesto mu auto sebral exekutor ..... Jak je to možné? Jednoduše. Dlužníci se stále častěji pokoušejí prodat auta i ve chvíli, kdy je na ně vedena exekuce. Jenže v tu chvíli už mají tzv. generální inhibitorium, což znamená, že mají zákaz nakládat se svým majetkem. Pokud si od nich auto koupíte, máte problém. Exekutor ho obvykle najde a bez náhrady vám ho zabaví.

„Nový majitel tak najednou nemá ani peníze, ani automobil. Jedinou jeho možností je obrátit se na původního vlastníka vozu, aby mu peníze z titulu bezdůvodného obohacení neprodleně vrátil.“ Říká Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného poradenského portálu poradnaveritele.cz. „V praxi se však běžně setkáváme se situací, že původní majitel vozu peníze nevrátí, protože je předlužený a peníze z prodeje už dávno utratil. Pak nezbývá nic jiného, než se s ním soudit. U notorických dlužníků pak bohužel není zárukou vrácení peněz ani vyhraný soudní spor, obvykle už nemají z čeho platit.“ Dodává Kovář.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


28.11. 2013     Osmadvacátého listopadu 1414 byl v průběhu Kostnického koncilu v Kostnici zatčen Jan Hus. V roce 1695 byl Plzni popraven Jan Sladký Kozina, vůdce rebelů při Chodském povstání.


Léky, které neléčí ..... Většina nejčastěji používaných moderních léků dokáže ulevit okamžitému zdravotnímu problému, ale nemoc nevyléčí. Moderní medicína je založena na používání rychle působících a účinných léků. Málo známým faktem je, že většina z běžně předepisovaných léků pouze potlačuje projevy daného onemocnění. Jedná se o tzv. symptomatické léky. Příkladem symptomatické terapie je utišení bolesti zubu, které je většině postižených určitě příjemné, ale nemocný zub nevyléčí. Obdobně je snížení nebezpečně vysoké hladiny krevního tlaku okamžitě příznivé, a dokonce může omezit riziko vzniku akutních komplikací, ale neřeší, proč k rozvoji hypertenze došlo.

Přestože může být výše popsaná symptomatická terapie regulérní a někdy prospěšnou terapií, z dlouhodobého hlediska vede ke konzervaci stavu. Vyrábí pacienty na doživotí.

Podle Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu obyvatel Česka jsou u nás dvě třetiny populace dlouhodobě nemocné, největší podíl na nemocnosti mají chronická onemocnění. Výskyt chronických onemocnění rapidně narůstá v souvislosti se západním stylem života od druhé světové války. Chronické nemoci jsou dnes příčinou až 86 % úmrtí v zemích EU, jen v Česku se jejich výskyt od roku 2002 zvýšil o 10 %.

Podle vyjádření centra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) patří chronická onemocnění jako nemoci srdce, mozková mrtvice, nádorová onemocnění, diabetes nebo artritida mezi nejběžnější zdravotní potíže. Jsou nemocemi, na jejichž léčbu jsou vynakládány největší částky, a zároveň nemocemi, kterým je možné v mnoha případech účinně předcházet.

Potlačování symptomů je pro terapii chronických onemocnění typické. Pacienti spolknutím několika pilulek snadno vyřeší vysokou hladinu krevního cukru, cholesterolu, tlaku nebo bolest zanícených kloubů. Potlačování příznaků nemoci však poskytuje falešný pocit zdraví a umožňuje pokračovat v destruktivním chování, které je základem onemocnění. Potlačením symptomů nejen že není možné vyléčit onemocnění, vede dokonce ve většině případů ke stupňování potíží kvůli celé řadě nežádoucích účinků, které užívání léků doprovází.

Nejčastějšími příčinami chronických onemocnění jsou nezdravá výživa, nedostatek pohybu, kouření, stres a alkohol. Úprava stravy a životního stylu je nejlepší prevencí nejčastějších zdravotních potíží, nadto je prostředkem kauzálního vyřešení nemoci.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zázračný Mozart ..... Říká se, že ticho léčí, v těchto rušných časech toto pořekadlo platí dvojnásobně. Přesto lze některé zvukové vjemy (hudbu) považovat za uklidňující nástroje k dosažení psychické vyrovnanosti a pevnému zdraví. Malou noční hudbu od slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta zná snad každý. Ovšem to, že hudební díla tohoto rakouského génia v sobě ukrývají něco neobyčejného, tedy jistý druh léčivého potenciálu, to ví jen málokdo! Jeden z nejuznávanějších odborníků na psychoakustiku – Dr. Alfred A. Somatis, již v roce 1974 veřejně předvedl, že poslech Mozartových skladeb pomáhá a to značně, pacientům s nespavostí, depresemi či silnou úzkostí. Podle Dr. Tomatise, Mozartovy skladby v rytmu připomínají tlukot srdce embrya v matčině lůně. To vysvětluje mnohé, hlavně proč jsou od tohoto skladatele, tyto podmanivé melodie, tak mimořádně uklidňující.        (Čtěte na stránkách Odrazy tajemna)


On-line svět prý směřuje k monopolizaci snadněji ..... V on-line světě relativně konstantní fixní náklady vedou k tomu, že kdo jednou získá více zákazníků, má zajištěny prudce rostoucí výnosy (zákon rostoucích výnosů namísto „zákona klesajících výnosů“ v klasické ekonomii).

Coca-Cola a Pepsi spolu soupeří již přes 100 let, aniž by jedna z firem musela zavřít krám. Obě společnosti mají obrovskou hodnotu. V roce 2006 začala bitva mezi Facebookem a MySpace, do té doby hlavní sociální sítí. Facebook zvítězil ve 2 letech a příslušný segment prakticky opanoval.

Tyto příklady sice mohou působit jako náhodně zvolené, mají však vyjadřovat obecnější trend.

Paul Mccarthy v časopisu The Conversation tvrdí, že on-line svět směřuje k monopolizaci mnohem snáze než klasický „kamenný“. Není to nová myšlenka, již dříve upozorňovali na tento problém např. Brian Arthur a Justin Fox z Havard Business Review. Proč by to ale takhle mělo fungovat? Náklady na vstup do podnikání jsou v on-line světě přece relativně malé, takže proti vedoucím firmám by snadno a neustále měli vznikat noví hráči.

Příčinou této „on-line gravitace“, která bohatým umožňuje bohatnout ještě více, má být fakt, že on-line služby nebo obecně svět nových technologií velmi rychle vytváří de facto standardy, které opanuje jediný subjekt. Facebook je tak dnes dominantní sociální „osobní“ sítí, Google vyhledávačem, Microsoft takto dříve vytvořil jako de facto standard Windows. V on-line světě právě relativně konstantní fixní náklady vedou k tomu, že kdo jednou získá více zákazníků, má zajištěny prudce rostoucí výnosy (zákon rostoucích výnosů je zde formulován jako doplněk „zákona klesajících výnosů“ v klasické ekonomii; podle něj je např. stále těžší zvyšovat zemědělskou produkci, protože nejkvalitnější půda je již osázena). Jakmile jednou začal v souboji videotechnologií VHS a Beta dominovat první z nich, bitva velmi rychle skončila vítězstvím VHS.

Výzkumníci tvrdí, že v oblasti moderních technologií založených především na znalostech obecně funguje konkurence jen krátce, jeden z hráčů má tendenci rychle ovládnout celý trh a soupeře zničit. Novým dravým firmám nezbývá, než si zkusit vytvořit trh vlastní. Stejně to bude fungovat zřejmě i ve vztahu ke kamenným odvětvím – Amazon si s konkurenty nebude dělit trh, elektronické knihy zřejmě ty papírové prakticky smetou atd.       (Zdroj: Science WORLD)


Kurvítka české politiky ..... Kurvítko je slangový výraz z oblasti kutilství. Je to něco, co způsobí nefunkčnost nebo rovnou zkázu. Není to vulgární výraz, i když z něj původně vycházel. S překvapením jsem zjistil, že se kurvítkům výtečně daří i na české politické scéně.

Kurvítko je stejný fenomén jako Murphyho zákony. V praxi prokazatelně funguje. Začnu tím kutilstvím, poté to budu demonstrovat na politické reprezentaci.

Když něco doma opravujete, český národ je národem kutilů, občas se přihodí, že po úspěšné opravě a konečné montáži vám něco na stole zůstane. A to je právě to kurvítko. Většinou to bývá šroub, matice, podložka nebo jiný malý díl. Přístroj výborně funguje i bez kurvítka. Oprava se zdařila, jste přece machr. Vše běží, jak má. I tak ale máte zlost. Chcete být dokonalý. To znamená, že se snažíte kurvítko vrátit tam, kde bylo původně. Takže znovu demontáž přístroje. Čím více šroubů musíte odšroubovat, tím je kurvítko rafinovanější. Konečně díl umístíte tam, kde má být. S vítězoslavným pocitem přístroj znovu složíte. Zapnete. Spustíte. A nic. Zařízení opět nefunguje. Může za to právě ono kurvítko. Proto se mu tak říká. Když tam nebylo, vše pracovalo skvěle.

Jiná kurvítka fungují tak, že pro chod zařízení jsou úplně zbytečná. Připadá vám, že tam ani být nemusí. Každý kutil je přece chytřejší, než konstruktér. Odstraníte je a nikdo si toho nevšimne. Přístroj šlape, jak má. Vrátíte tedy kurvítko znovu na své místo. A opět vše správně pracuje. Ale jen do té doby, než se úplně zbytečné kurvítko pokazí. V ten moment často dochází i ke zřetězení závady. Nebýt tam ono kurvítko, efekt poruchy by nebyl tak fatální, případně by nebyl žádný.

Obecně řečeno, kurvítko je něco, co je zdrojem problémů a potíží. Něco nežádaného, nepotřebného, ba přímo zbytečného. Něco, co dělá naschvály. Na české politické scéně kurvítka pracují „napříč politickým spektrem“. Aby mi nebylo vytýkáno, že nadržuji nějaké konkrétní politické straně. Lidi s máslem na hlavě mají všechny partaje. To je demokratické. A teď vlastní klasifikace .....       (Čtěte na stránkách OutsiderMedia)


Léčivé byliny po celý rok: Šípek ..... Jako zdroj vitamínu C na zimu si naši předkové kromě kysaného zelí moudře přichystali ještě jedno eso, a to šípky. Rosa canina - růže šípková roste jako liána dosahující několika metrů anebo vyrůstá jako keř. Typické trny na jejích větvích jsou hákovitě zahnuté a dávají pocítit, když se růže brání. Údajně se šípkové růži říká také „psí růže“; její latinský název má původ v době starého Říma, kde se věřilo, že účinně působí proti vzteklině.

Šípkové růže můžete spatřit na okrajích lesa, podél cest, na pastvinách a slunných prostorách. Zralé plody se sbírají koncem září až v říjnu, usuší se co nejrychleji (60 – 80 ◦C) a používají se zejména k vaření šípkového čaje. Rosa canina zahrnuje až tisíc původních druhů a používá se jako podnož pro zahradní odrůdy růží. Svými vonnými květy nás potěší od května do července. Zralé plody nám dodají vitamín C, obsahují také několik vitamínů skupiny B, vitamín P a K, pektin podobně jako jablko, flavanoidy, cukry, minerály a další složky.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Tulivý hormon podporuje monogamii ..... Vědcům z Bonnské univerzity se možná podařilo odhalit jedno tajemství lidské monogamie. Je jím hormon oxytocin, který při pohledu na partnerku stimuluje centrum odměny v mozku.

Monogamie není mezi savci příliš rozšířená, lidé jsou spíše výjimkou. Biologický mechanismus, kvůli kterému člověk setrvává v dlouhodobém, někdy dokonce celoživotním vztahu s jediným partnerem, se zatím nepodařilo odhalit. Jedním z „podezřelých“ je ale hormon oxytocin, kterému se přezdívá tulivý hormon. Je totiž známo, že se podílí na vytváření pouta mezi rodiči a jejich potomky, podněcuje pocity lásky a důvěry i větší otevřenost. Jeho potenciální roli v udržování monogamie zkoumali vědci na čtyřiceti heterosexuálních mužích, kteří měli stálou partnerku.

Muže posadili před monitor, na který promítali fotografie jejich partnerek, známých nebo zcela cizích žen. Jejich úkolem bylo zhodnotit atraktivitu žen, zatímco vědci sledovali mozkovou aktivitu pomocí funkční magnetické rezonance. Pokud předtím muži dostali v nosním spreji dávku oxytocinu, dali své partnerce vysoké hodnocení, zatímco ostatní ženy dostaly hodnocení nízké. Při prohlížení partnerčina portrétu bylo také vysoce aktivní jejich mozkové centrum odměny, jehož stimulace souvisí například s drogovou závislostí. Fotografie ostatních žen včetně dlouhodobých známých takový efekt nevyvolaly. Zdá se tak, že u lidí existuje jakýsi zpětnovazebný systém: dlouhodobý vztah zvyšuje hladinu oxytocinu a ten zase udržuje vazbu mezi partnery a posiluje jejich věrnost.        (Zdroj: ČR Leonardo)

Mají tulivý hormon také tuleni ???


Odhalíme konečně jedno starověké mystérium? ..... V hodinách dějepisu jsme nabyli dojmu, že staří Řekové a Římané měli poměrně jednoduché náboženství, kdy hromovládný Zeus či mocný Jupiter vládli nejen lidem, ale také svým podřízeným božským kolegům. Během antických dob ale vznikla řada kultů, jejichž podrobnější studium člověku odhalí, že náboženské představy našich dávných předků nebyly zdaleka tak přímočaré. A mnohé z nich jsou stále obestřeny tajemstvím.

Už několik století před příchodem nového letopočtu vyznávala velká skupina obyvatel v okolí maloasijského města Dolichena (současný Dülük) kult Jupitera Dolichena. Ten vznikl spojením římského nejvyššího vládce nebes a několika maloasijských kultů, včetně víry v univerzálního a dobrého pána nebeských výšin Ahura Mazdy, který se později stal nejdůležitějším božstvem pro vyznavače zaraostrismu a jejich proroka Zarathuštry.

Časem se z tohoto kultu stala poměrně módní záležitost a do jeho „tajného spolku“ vstupovali i členové nejvýznamnějších římských rodin včetně té císařské.

S Jupiterem Dolichenem se pojily i tajné rituály a zasvěcovací obřady, které byly velmi lákavé, a určitě i proto se jeho kult rozšířil v 3. až 2. stol. př. n. l. i v samotném Římě. Tam jej původně přivezli hlavně legionáři, kteří působili v Malé Asii, a kteří věřili, že jim toto božstvo přináší úspěch v boji. Ale „dolichenský“ Jupiter si brzy získal přízeň také mezi ostatními vrstvami obyvatel, a to především pro svou tajemnost. Jeho chrámy byly „nevěřícím“ zapovězeny a scházely se v nich jen ti, kteří přijali Jupitera Optima Maxima Dolichena (Jupiter Nejlepší a Největší) za svého boha. Podle některých zpráv tu holdovali také krvavým obětem. Časem se z tohoto kultu stala poměrně módní záležitost a do jeho „tajného spolku“ vstupovali i členové nejvýznamnějších římských rodin včetně té císařské. Tajný kult si našel cestu rovněž do severní Evropy, jak dokládají archeologické nálezy například z Kolína nad Rýnem.

Víra v Jupitera Dolichena zůstala obestřena tajemstvím dodnes. Možná jsme ale blízko odhalení něčeho víc. Již dlouhá léta probíhá systematický archeologický průzkum poblíž Dülüku, tedy místa, kde kult nejspíše vznikl. A tam byl nyní objeven poklad sestávající z několika stovek amuletů a drobných šperků, které souvisejí právě s Dolochenovým kultem. Nález je to tak bohatý a umělecky hodnotný, že by mohl vědcům pomoci poodhalit roušku tajemství, které zahaluje hlavně zasvěcovací rituály i to, jaké byly povinnosti věřících. Třeba proto, že na amuletech jsou dosud neobjevená vyobrazení a nápisy, jež s kultem souvisí.       (Zdroj: ProcProto)


Šumava připravuje hnízda pro návrat sokolů ..... Strážci šumavského parku začali kontrolovat hnízdiště sokola stěhovavého. Vracet se začne příští rok na jaře. Do té doby musí být hnízda vyčištěná. Dravce pak bude správa parku chránit před turisty. Ze Šumavy sokol stěhovavý zmizel v 60. letech kvůli používání pesticidů. Teď se jeho populace opět rozšiřuje.

Populaci sokola stěhovavého ornitologové monitorují už od poloviny devadesátých let. Kromě hnízd, kterých je na Šumavě celkem sedm, musí pracovníci strážní a informační služby zkontrolovat i tzv. trhaniště: "Skalní římsa, místo, kde si sokol připravuje ulovenou potravu tak, aby mohl nakrmit svá mláďata," uvedl Petr Šrail, vedoucí Informační a strážní služby NP Šumava.

V roce 1996 zahnízdily na Šumavě pouze dva páry. V letošním roce jich ornitologové napočítali celkem čtrnáct. Také díky tomu, že strážci na jaře jednotlivé oblasti výskytu znovu kontrolují. Hnízdiště hlídají strážci hlavně před turisty nebo překupníky s dravými ptáky. Také kvůli nim se stal sokol stěhovavý jedním z nejohroženějších druhů.        (Zdroj: Silvarium)


Par náhodiček po volbách ..... Byly nebyly v České zemi (předčasné) volby. Do voleb bylo třeba držet dekorum a pár lidí umlčet, po volbách, když už bylo zaděláno, je to jedno.

1) Rath byl puštěn krátce po volbách. Zřejmě by nemlčel a ohrozil výsledek voleb. Po volbách už je to jedno, lidé už odvolili a dál nemají vliv na politiky.

2) Po volbách Česká národní banka začala prudce devalvovat českou měnu. Udělat to před volbami, mnoho lidí nejspíše volí jinak, Proto se čekalo. (Zajímá je náhodná shoda s tím, že oslabení koruny šlo po nákupu O2 Kellnerem. Další zajímavá náhoda byla, že to proběhlo po skončení úpisu Kalouskových dluhopisů. Kdyby to ČNB udělala dříve, asi by české státní dluhopisy nikdo nekoupil.)

3) Problémy s rozhodováním o tunelu Blanka se také začaly prezentovat až po volbách.

4) Aukce kmitočtů pro mobily, která měla přivést dalšího operátora a zlevnit mobilní volání, se odložila až po volbách, a pak dopadla podle očekávání posílením oligopolu; žádné zlevnění se tedy nekoná.

5) Policie zasáhla v growshopech, proč až po volbách? Před volbami by to zřejmě řadu lidí naštvalo a rozhodovali by se jinak. (A že by si to Ivan Langer vyřizoval s konkurencí?)

6) Dozvěděli jsme se, že bič na fotovoltaiku a na jejich nemravně vysoké zisky sezačíná rušit. Až po volbách. Tedy zpětné 26 % zdanění velmi vysokých tržeb získaných na základě povinné platby nás všech, začínají soudy rušit.

7) Homosexuálové podali žalobu na český stát, že nemohou adoptovat děti. Je těžké neuvěřit propojení homosexuálů s vysokými vrstvami politiky.      (Zdroj: Czech Free Press)


Rady vězeňského lékaře aneb Jak poznat kriminálníka ..... V listopadu roku 1835 se v italské Veroně narodil Cesare Lombroso, výrazná osobnost dějin kriminologie či biologické antropologie.

Během svého života stihl válku proti Rakousku, sjednocení Itálie a ve svém oboru dosáhl na stupeň uznávané autority, jakkoliv z dnešního pohledu jeho myšlenky silně pokulhávají.

Cesare Lombroso vystudoval medicínu a začal se zajímat, nakolik může být osobnost jednotlivce podmíněna jeho tělesnou stavbou. Samotný předpoklad takovéhoto vztahu nebyl nijak novátorský. Řadu příznivců, včetně Lombrosa samotného, měla frenologie, tedy poněkud obskurní věda, která psychické stavy a vlastnosti odvozuje z reliéfu lebeční kosti. Rozšířenost přesvědčení o souvztažnosti tělesných a duševních znaků dokládá i tzv. vědecký rasismus. Je důležité poznamenat, že Lombroso byl také přívržencem pozitivistického pojetí vědy, založeného na přesném popisu zkoumaných jevů.

Prakticky ho silně ovlivnila ta etapa jeho kariéry, kdy byl lékařem v několika ústavech pro choromyslné, aby nakonec všechny své dosavadní zkušenosti a znalosti zúročil jako vězeňský lékař. Pozitivisticky založený Lombroso tedy využil materiálu, jaký mu v tisících jedinců nabízely italské věznice, a začal všechny vězně pečlivě měřit z hlediska jejich tělesných anomálií. Na základě svého pozorování dospěl k závěru, že výskyt fyzických anomálií u vězňů je až příliš vysoký na to, aby to byla náhoda.

Ve svém díle Zločinec z pohledu antropologického, lékařského a právního pak definoval pojem rozeného zločince – člověka, jehož tělesné znaky jej doslova předurčují k tomu, aby se dal na dráhu zločince       (Čtěte na stránkách Planetárium)


27.11. 2013     Sedmadvacátého listopadu 1952 skončil vynesením 11 rozsudků smrti a tří doživotních trestů zinscenovaný soudní proces s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským.


Pohotovostní lodě Gazpromu si vzaly volno… Ruská ropná společnost Gazprom, která prohlásila, že „Arktická třicítka“ vezla něco „podobného bombě“, není příliš proslulá dodržováním bezpečnostních zásad. Nicméně na svých stránkách uvádí, že pro případ katastrofy v Arktidě má „neustále přítomná“ havarijní plavidla:

„Poblíž plošiny jsou v neustálé pohotovosti dva víceúčelové ledoborce „Vladislav Strizhov“ a „Jurij Topchev“. Tato plavidla jsou vybavena nejmodernějším vybavením k nouzovému sběru uniklé ropy. Ale v současné chvíli není poblíž zastaralé ropné plošiny Gazpromu Prirazlomnaja ani jeden tento ledoborec.

Expert na ropné úniky ze Southamptonské univerzity Simon Boxall prohlásil, že hledání ropy v Arktidě je už ze své podstaty nebezpečné. Boxall byl vedoucím odborníkem na mořské prostředí, který hrál klíčovou roli při analýze katastrofy ropné plošiny Deepwater Horizon firmy BP.

„Je nevyhnutelné, že dojde k úniku – naprosto jistě. Očekávám velkou havárii v nepříliš vzdálené budoucnosti. Byl bych překvapený, kdyby k tomu nedošlo.“

To znamená, že toto „nejmodernější vybavení k nouzovému sběru uniklé ropy“ je víc než tři dny plavby daleko od jakékoli možnosti se s ropným únikem v křehké Arktidě vypořádat. Navzdory tomu, že tyto lodě mají být „trvale připraveny k nouzovému zásahu“, to vypadá, že si daly při ochraně Arktidy pauzu. A to bez ohledu na rizika, která plány Gazpromu (a také jeho partnera Shellu) na těžbu ropy v Arktidě představují.

Loď číslo 1: Vladislav Strizhov opustil plošinu v sobotu večer (16. listopadu) a vrátil se zpět do Murmansku. Plavba zpátky k plošině by mu od místa zakotvení trvala zhruba 3 dny a 7 hodin (při průměrné rychlosti 13 uzlů).

Loď číslo 2: Jurij Topchev opustil plošinu ve středu večer (11. listopadu) a před pár hodinami opustil přístav Archangelsk. Plavba zpět bude trvat zhruba 3 dny a 15 hodin (při průměrné rychlosti 13 uzlů). A pokud vás nevyděsilo tohle, viděli jste už krátké video, které jsme o jejich prastaré plošině našli?       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Dotace pro zemědělce dostaly i školy a golfová hřiště, zjistil kontrolní úřad ..... Přímé platby pro zemědělce, které patří k podporám vypláceným v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, obdržely za rok 2012 třeba i střední odborné školy nebo golfová centra. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Systém správy plateb i tak úřad vyhodnotil jako funkční a účinný. Vyplývá to z výsledku kontroly, o níž ČTK informoval ředitel odboru komunikace NKÚ Jaroslav Broža. Mluvčí ministerstva zemědělství Dana Večeřová uvedla, že na plochu golfových hřišť čerpat zemědělské přímé platby nelze.

"Kontroloři NKÚ zjistili, že ministerstvo zemědělství nevyužilo možnosti omezit přímé platby pro žadatele, jejichž zemědělské činnosti tvoří pouze nepatrnou část jejich celkových hospodářských činností nebo jejichž hlavní obchodní nebo podnikatelskou aktivitou není zemědělská činnost," uvedl úřad.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Břehulí adopce jako netradiční vánoční dárek ..... Také v letošním roce můžete své blízké potěšit netradičním vánočním dárkem – udělejte z nich adoptivní rodiče ohrožených břehulí. Všichni dárci v našem projektu „Adoptujte břehuli!“ dostávají za normálních okolností certifikát se svým jménem. Pokud však chtějí symbolickou adopci někomu věnovat (nejen k vánocům, ale i při jiné příležitosti), napíšeme na certifikát jméno podle jejich přání.

Pokud vyjdeme z letošních čísel na „našich“ hnízdních lokalitách, pak příspěvek 1000 Kč letos pomohl k vytvoření vhodných hnízdních podmínek asi pro 20 párů břehulí. Přepočet se samozřejmě může z roku na rok lišit, protože počet hnízdících ptáků neovlivňuje pouze kvalita hnízdní stěny, ale i mnoho dalších faktorů, z nichž některé jsou neovlivnitelné (např. nebezpečí na migračních trasách břehulí z Afriky).

Pokud jste se rozhodli podpořit ochranu břehulí, číslo našeho účtu je 3202800544/0600, jako variabilní symbol použijte číslo 333. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím slovo "břehule" a Vaše jméno, abychom správně rozpoznali účel Vašeho daru. Přispět můžete také osobně přímo v kanceláři Cally. V případě zájmu samozřejmě můžeme vystavit potvrzení kvůli odečtení daru z daňového základu. Více informací o projektu „Adoptujte břehuli!“ a břehulích samotných naleznou zájemci na naší webové stránce www.calla.cz/brehule.       (Zdroj: Calla)


Létající „medúza“ ..... Dva američtí technici vyrobili jednoduchý okřídlený mini-stroj. Nepřipomíná letadlo, vrtulník, ptáka ani hmyz. Až neskutečně jednoduché řešení se kupodivu vyznačuje vysoce stabilním letem.

Leif Ristroph a Stephen Childress, oba z Courant Institute, New York University předvedli na jednání American Physical Society of Fluid Dynamics v Pittsburghu stroj s novým způsobem letu. Jeho princip by se měl uplatnit u budoucích robotů od nichž se požaduje dlouhodobější činnost ve stísněném prostředí.

Medúze podobný stroj mává svými křídly dvacetkrát za sekundu. Časem by tento stabilní způsob letu měl vyústit v roboty velikosti jednoho centimetru. (Kredit: NYU / L. Ristroph)

Letečtí konstruktéři si často berou vzor v suchozemských živočiších, jakými jsou ptáci, netopýři či hmyz. Jenže roboty snažící se napodobovat jejich schopnosti, mají stejný problém. I takový obyčejný let prostřednictvím muších křídel, je ze své podstaty nestabilní. Ornitoptery, drony, vrtulníky, ty všechny, čím jsou menší, tím horší mají manévrovatelnost. To vedlo Američany k úvaze stvořit něco neskutečně jednoduchého, co by nemuselo, tak jako moucha, reagovat na sebemenší závan větru a podle toho složitě ve zlomcích sekundy let korigovat. Snaha byla vyhnout se způsobu pohybu, který vyžaduje komplexní řízení složitou mechanikou, kterou je obtížné miniaturizovat. Něco, co by nezabralo moc místa a dalo se snadno poskládat. Komplikované řešení je totiž vždy na úkor snížení užitečné hmotnosti a vysokého nároku na kapacitu baterie. Podařilo se jim to vyřešit strojem opatřeným čtyřmi velkými křídly a jednoduchým způsobem jejich mávání. Přesto je let velice stabilní. Ze záznamu vysokorychlostní kamery je vidět, proč se výtvoru začalo říkat medúza. Zpomalený záznam připomíná plavecké pohyby vodního bezobratlého tvora. Protože je ale vzduch řidší než voda, musí se létající medúza stahovat zhruba dvacetkrát za sekundu.        (Čtěte na stránkách OSEL)


První indiáni měli evropské kořeny ..... Praobyvatelům Nového světa kolovala žilami evropská krev. Jasně to dokazují genetické analýzy. Jak k tomu došlo?

Příměsi DNA typické pro Evropany mají v dědičné informaci indiánů svůj původ v míšení původních obyvatel Ameriky s kolonisty po roce 1492. Evropské geny si ale nesli indiáni už v předkolumbovských dobách. Je jich tolik, že to rozhodně nelze připsat na vrub krátkého výletu Vikingů do Nového světa na přelomu 10. a 11. století. Kde se tedy evropské geny v dědičné informaci indiánů vzaly?

Přes Atlantik suchou nohou? ... Podle jedné velmi kontroverzní teorie přišli indiáni do Ameriky z Evropy v ledových dobách přes Atlantik. Severní oblasti Atlantického oceánu byly tehdy permanentně zamrzlé. Souvislé masy ledu mezi Evropou a Americkou se daly přejít suchou nohou a nabízely se jako ledová dálnice k cestě, na kterou Kolumbus o mnoho tisíciletí později potřeboval koráby. Vyznavači této teorie se ohánějí určitou podobností ve tvaru kamenných hrotů vyráběných pravěkými lovci v Evropě a Americe. Skutečně hroty tzv. sulutréenské kultury ze západní Evropy a cloviské kultury ze Severní Ameriky mají podobný tvar. Ale většina badatelů považuje tuto podobnost za výsledek náhody.

Nyní přicházejí genetici s mnohem přesvědčivějším důkazem evropského původu indiánů. Ti ale nepočítají s migrací našich předků přes zamrzlý Atlantik. Spoléhají na tradiční model osídlení Ameriky z Asie přes úzký pruh pevniny tzv. Beringie. Ta se vytvořila v ledových dobách v místě dnešního Beringova průlivu poté, co v důsledku růstu ledovců poklesly hladiny světových moří a oceánů.       (Zdroj: VTM)


Pojď stoupat jak (metanový) dým, až tam… ..... Z oceánského dna Východosibiřského moře se každoročně uvolňuje do zemské atmosféry přibližně 17 milionů tun metanu, tedy zhruba dvojnásobné množství, než se dosud předpokládalo. Tak zní závěr studie amerického a ruského týmu geologů a klimatologů.

Tato „hladina“ tvorby a distribuce tohoto agresivního skleníkového plynu je tedy na zhruba stejné úrovni jako v případě sibiřské suchozemské tundry, která okupuje první místo mezi metanovými zdroji na celé severní polokouli. Tento stav může být, dle vědců, signálem rozsáhlých klimatických změn, které pocítíme v dosud neurčeném časovém horizontu.

Metan, který má na atmosféru mnohem větší vliv, než třeba oxid uhličitý, se na souši uvolňuje z rozkládajících se zbytků dříve zmrzlých organických materiálů. V mořském podloží se může ukládat v podobě plynných hydrátů. Pokud zůstává podmořský permafrost zmrzlý, je metan uvězněn v pasti ledových uzávěrů a „čepiček“ . Ovšem pokud začíná zmrzlé podloží roztávat, vytváří se ve „věčně zmrzlé“ půdě průduchy, díry a tunely, kterými plyn uniká. A to se právě na dně Východosibiřského moře děje – jak zní zpráva vědců z Mezinárodního centra pro arktický výzkum na Aljašce. A dokonce v mnohem větší míře, než bylo zjištěno dříve. Ještě před pár lety vědci operovali s hodnotou 8 milionů tun každoročně uvolněných metanových plynů, současný stav jim doslova vyrazil dech.       (Zdroj: 21@století)

K této problematice doporučuji shlédnout film Ohnivé nebe ... brrrr ....


Církevní restituce aneb, o čem ještě nebyla řeč ..... Jen stručně bych se ještě chtěl vrátit ( a nejsem v této věci sám) k církevním restitucím. Problematické, se zcela zjevnou motivací „podílu na zisku“, politicky motivované a vědomě nespravedlivé řešení otázky vyrovnání se státu a církve a s tím spojená církevní restituce jsou a ještě budou dlouho předmětem veřejného (občanského) i politického zájmu. Církevní restituce, protlačené zájmovou a na věci zainteresovanou skupinou politicky (nevylučuje se i ekonomicky a finančně) angažovaných lidí z bývalé vládnoucí koaliční vlády stran ODS.TOP 09 a toho třetího vzadu byl akt, jakkoliv to oni sami popírají, nedemokratický, odporující spravedlnosti, logice a zdravému rozumu. Jinými slovy, druhá vlna tunelové privatizace-tunelizace.

Ačkoliv se církevní restituce ve svém důsledku dotýká min. 80% občanů ČR, procedura schválení zákona o církevních restitucích neproběhla v duchu demokracie, spravedlnosti, případně referenda, ale jednoznačně s cílem prosadit tento zákon ve zcela evidentních korupčních (sobě ku prospěchu) podmínkách. To vše přesto, že tato poslední koaliční vláda ODS, TOP 09 a v tu dobu již LIDEM místo VV, měla ve svém programu boj proti korupci, zaštiťovaný paní Peake ze samozvané, politické strany - skupinky LIDEM, složené z odpadlíků - bývalých poslanců VV, kteří se v rozporu se všemi pravidly, zvyklostmi a ústavním pořádkem prohlásili za politickou stranu, čímž dvěma silnějším politickým partnerům ODS a TOP 09 zištně zaměřených na realizaci církevních restitucí, pomohli nezákonně protlačit schválení a realizaci zákona o církevních restitucích.       (Čtěte Czech free Press)


Dárky na dluh! ..... Zadluženost českých domácností se neustále zvyšuje a bohužel si půjčují spotřebitelé i před Vánocemi, aby mohli zakoupit dárky pro své nejbližší. Česká národní banka ohlásila oslabení koruny, což má za následek ještě větší zadlužování. Ceny všude rostou a už před oslabením koruny, se domácnosti dostávaly do dluhů.

S platem, který je v průměru pro spotřebitele nižší než se uvádí v celkovém průměrném výčtu, už 58% domácností bojuje podle průzkumů s rozpočtem v domácnosti a půjčky spotřebitelé použili v dost velké míře na dotaci domácnosti, když přišel nepředpokládaný výdaj. Většina domácností počítá s každou korunou pod nátlakem ztráty zaměstnání. Raději přistupují živitelé na nízký plat hluboko pod průměrem, než aby přišli o práci, proto každý výdaj v rodinách navíc je spouštěčem zadlužování. A se zadlužováním roste také vymáhání dluhů soudními exekutory.

Lidé dosud nejsou zvyklí na to, že neplacení dluhů může znamenat nepříjemné „obtěžování“ exekutorem, který se snaží dluh vymoci a to veškerými prostředky, které mu k dispozici dává zákon.

Občas je však možné setkat se s pochybením exekutorů a proto je dobré vědět, jak se proti takovému pochybení bránit. Rovněž se někdy stane, že exekuce sice není provázena pochybením exekutora, z nějakého důvodu však může být neoprávněná (např. dluh byl zaplacen, zabavují se věci, které být zabavovány nemohou, exekuce se provádí způsobem, který není vhodný apod.).

Jakmile je vydáno rozhodnutí a toto rozhodnutí nabude právní moci, není již možné věc řešit. S tím musíte začít dříve, hlavně komunikovat s bankami a řešit dohodou o splátkách, či dojít k tomu nejkrajnějšímu, vyhlásit bankrot, ale tím vaše dluhy nekončí a vy musíte stejně část celého dluhu splatit a část vám bude prominuta, ale máte zablokováno několik let, kdy musíte vyjít s minimem peněz.

Obdržíte-li jakékoliv rozhodnutí, proti kterému je přípustná obrana a považujete-li takové rozhodnutí za nesmyslné či nesprávné, zvažte, zda se proti takovému rozhodnutí nebránit. Nekonání v tomto případě znamená přijetí povinnosti uvedené v rozhodnutí, a to s minimálními možnostmi jak takový stav napravit.

Každý Čech dluží přes 100 tisíc korun. Česká národní banka nedávno zveřejnila, že domácnosti dluží přes jeden bilion korun. Když se tato těžko představitelná suma rozpočte na počet obyvatel, tak na každého včetně dětí připadá dluh 109 000 korun.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Kde se vzal týden? ..... Mezi kalendářní časové jednotky, které nyní v občanském životě velmi často užíváme, patří sedmidenní týden, který však přímo neodpovídá žádnému astronomickému intervalu a ve slunečním kalendáři nemá logický smysl. Jeho kořeny však můžeme najít v dávných lunárních kalendářích: měsíční disk vždy po dobu 14 dní nabývá na velikosti, v patnácté noci jako by se neměnil a po dalších 14 dní zase ubývá. Později lidé těchto 14 dní rozdělili na polovinu a dostali sedmidenní cyklus – sedmidenní týden. Ten zavedli Chaldejci podle sumerského kalendáře a Sumerové k němu zřejmě došli tak, že každý den přiřadili k tehdy známé planetě, symbolizující některé božstvo.

Z bible je zřejmé, jak velký význam měl sedmidenní týden pro židovské národy. Poslední den se nazýval „šabat“ ( od čehož pochází naše „sobota“). Ve slovanských jazycích souvisí názvy dnů v týdnu obvykle s pořadím nebo pracovní činností. Tradici zasvěcení různým bohům – planetám udržovali Římané a je dosud patrná na latinských, francouzských i anglických jménech dnů, kde neděle – dies Solis – je den zasvěcený Slunci, pondělí – dies Lunae – Měsíci, úterý – dies Martis – Marsu, středa – dies Mercuril – Merkuru, čtvrtek – dies Jovis – Jupiteru, pátek – dies Veneris – Venuši a sobota – dies Saturni – Saturnu.       (Zdroj: Doplněk)


“Semínkové nařízení” – EU ..... V dubnu 2014 budou evropští poslanci hlasovat o přijetí Nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh.

Do 4. prosince mají občané možnost vyjádřit k němu svůj názor. Odhlédněme od paniky, která se šířila v posledních týdnech ohledně zahrádkářů, a pojďme se zabývat podstatou návrhu, který si zaslouží naši pozornost a veřejnou diskuzi.

Plné znění návrhu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2013%3A0262%3AFIN%3ACS%3APDF

Oficiální souhrn: http://www.cpvo.europa.eu/documents/News/PRMReg/cs-plant-seeds_en.pdf

Report Výboru pro zemědělství AGRI: http://www.saatgutkampagne.org/PDF/Draft_Report_PRM.pdf

České texty: http://guth.cz/blog.shtml?x=2392289, http://www.margit.cz/narizeni-o-rostlin/, http://bit.ly/1bgRnFg        (Další informace najdete na stránkách FreePub)


26.11. 2013     Šestadvacátého listopadu 1922 se Howard Carter a Lord Carnarvon stali prvními lidmi, jež vstoupili do hrobky faraóna Tutanchamona po jejím uzavření před více než 3000 lety.


"Adventus" znamená příchod ..... Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.       (Zdroj: Víra)


Švýcaři v referendu odmítli omezit platy manažerů. Zalekli se možného odchodu investorů ..... Odmítnutí omezení manažerských platů v nedělním referendu podporovala vláda i velké nadnárodní firmy. Společnosti Nestlé nebo Novartis v interní korespondenci zaměstnance nabádaly, aby volili proti návrhu, podle kterého by platy manažerů nesměly přesáhnout dvanáctinásobek aktuální minimální mzdy.

Švýcaři v nedělním referendu odmítli návrh na omezení manažerských platů a vyslovili se rovněž proti daňovému zvýhodnění rodin a zvýšení dálničních poplatků. Ostře sledovaná byla zejména reakce občanů na návrh, aby maximální platy manažerů nesměly přesáhnout dvanáctinásobek aktuální minimální mzdy.

Proti návrhu organizace Mladých socialistů, který autoři nazývali "iniciativa 1:12", se podle serveru listu Tribune de Geneve vyslovilo 65,3 procenta hlasujících. Iniciativa byla reakcí na vysoké výdělky vedoucích pracovníků nadnárodních společností, které místní levicové skupiny za jejich platovou politiku tvrdě kritizují.       (Čtěte na stránkách iHNed)

Jedinečná příležitost byla zmařena. Když sami otroci hlasují pro zachování svého otroctví ... co k tomu dodat ...


Průmysl mobilních telefonů před soudem ..... Lidé bezmezně věří, co jim velký průmysl "nakuká", jen když mají svoji oblíbený a nepostradatelný mobilní telefon. Jedná se především a jako vždy hlavně o jejich výdělek, bez toho, aniž by ochoraňovali spotřebitele. Dokonce si lidé říkají - a co je dnes zdravé, bez toho, aniž by si alespoň zjistili, jak moc je výrobek škodlivý. Dokonce je dávají i svým dětem, které jsou ještě v předškolním věku. Když už jej tedy používáme, tak jedině tak, aby poškození našeho zdraví bylo minimální.

prumysl-mobilnich-telefonu-pred-soudem

Američan Dr. George Carlo, vedoucí světový expert na mobilní telefony, dostal miliony dolarů od výrobců mobilních telefonů, aby provedl studie, které by dokázaly, že mobilní telefony jsou bezpečné. Naneštěstí pro ně a naštěstí pro nás je ale tento pán solidní a místo aby lhal, řekl pravdu o tom, co zjistil. - Záhy měl podpálený dům. Policie potvrdila, že šlo o žhářství, žádná nehoda.

George Carlo je vzdělaný v medicíně, je právník a byl v čele tvorby průmyslových norem, a průzkumů ohledně bezpečnosti mobilních telefonů. - Tím narážím na jedno: Pokud je někdo dobře domestikovaný a potřebuje nutně znát názor člověka s papíry, aby mu mohl věřit, zde má příležitost.

Dokument je z roku 2005, ale jak vidíte, jelikož se před tím zavírají oči, situace ohledně uvědomění lidí se od té doby moc nezměnila... Udělá s tím někdo něco alespoň teď?

Zjištěná nebezpečí při používání mobilního telefonu: Genetická poškození, která mohou způsobovat rakovinu (Zejména rakovinu mozku). Carlo doslova říká: ,,Vlny mobilního telefonu v blízkosti těla, způsobuje narušení obnovy DNA! - Genetické poškození. To způsobuje prosakování krve přes mozkovou bariéru."

Chraňte alespoň své děti.       (Zdroj + video: Czech Free Press)


USA poprvé potrestaly výrobce větrné energie za zabíjení ptáků ..... Americká vláda poprvé potrestala provozovatele větrných elektráren za to, že lopatky jejich větrných turbín ve velkém zabíjejí ptactvo. Společnost Duke Energy podle páteční dohody zaplatí vládě milion dolarů (přes 20 milionů Kč) za to, že její dvě větrné farmy ve státě Wyoming usmrtily 14 orlů a asi 150 dalších ptáků. Informuje o tom agentura AP.

Dohoda u urovnání žaloby s Duke Energy je prvním počinem federální vlády proti výrobcům "zelené" větrné energie v rámci zákona o ochraně stěhovavého ptactva. Vláda prezidenta Baracka Obamy, která štědře podporuje obnovitelné zdroje energie, léta ignorovala zprávy o masovém usmrcování ptáků větrnými turbinami, třebaže zabití každého chráněného opeřence porušuje federální zákon. Ropným společnostem a provozovatelům přenosových sítí mezitím úřady ukládaly vysoké pokuty za ptáky uhynulé v ropných skvrnách nebo zabité elektrickým proudem na vedení.

Duke Energy se v rámci vyrovnání přiznala k tomu, že "budovala projekty větrných elektráren způsobem, o němž předem věděla, že pravděpodobně povede k úmrtí ptactva", sdělil Robert G. Dreher z odboru ochrany přírody u federálního ministerstva spravedlnosti. Duke Energy je jednou z předních amerických energetických společností s tržní hodnotou kolem 50 miliard dolarů.       (Zdroj: Ekolist)


Británie zítra oslaví páté narozeniny úspěšného antifosilního zákona, prospěl by i naší ekonomice ..... Zítra oslaví Británie pět let od dne, kdy byl přijat zákon stanovující závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech. Vláda i opoziční strany, Svaz britského průmyslu i odbory a humanitární i ekologické organizace se tenkrát společně rozhodly, že britská ekonomika bude směřovat k inovacím a energetické efektivitě. A královsky se to vyplatilo.

Česko řeší podobné problémy a zároveň má unikátní šanci. Ekonomice se příliš nedaří a energií plýtváme ještě více než Británie před pěti lety. Vznikající koalice se však může shodnout, že zákon podobný britskému prosadí.

Britská legislativa stanovuje, že země sníží fosilní závislost o 80 % do roku 2050, a to postupně, rok po roku, krok po kroku. Neprotěžuje žádné konkrétní technologie, ale každá vláda má povinnost přijmout plán konkrétních opatření pro snížení spotřeby fosilních paliv. Plnění zákona, účinnost a hospodářskou únosnost opatření monitoruje malá nezávislá instituce složená z předních ekonomů a vědců a zaměstnávající asi 30 expertů. Vládu pak kontroluje i parlament.

Avšak vznikající koalice stále váhá. ČSSD již takovou legislativu slíbila ve volebním programu. Také strany směřující do opozice – zejména TOP 09 – jasně deklarovaly, že zákon podporují a chtějí na jeho přípravě s koalicí spolupracovat. ANO zatím pouze vzkázalo, že podporu fosilního zákona zvažuje.

Obavy z negativního vlivu zákona na průmysl jsou zbytečné, jeho vliv na ekonomiku je právě opačný. Britský průmysl se již rok před přijetím zákona dožadoval: „Podniky urgentně potřebují věrohodný rámec, který jim umožní propracovat se k nízkouhlíkové ekonomice, a jsme přesvědčeni, že [v té době pouze navrhovaný] zákon to může zajistit.“

A trefil se do černého. Nyní – kdy se slaví pětileté výročí klíčového zákona – chrlí Svaz britského průmyslu příklady úspěšných podniků z oblasti strojírenství, stavebnictví, ale také ocelářství a výroby automobilů, které ze zákona profitují.        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Kalifornský podnikatel a vizionář Elon Musk představil svůj projekt superrychlé meziměstské dopravy Hyperloop ..... Podle něj by už do deseti let mohla tato potrubní doprava přepravit nejen cestující, ale překvapivě i náklad na více než 600km trati z Los Angeles do San Franciska za zhruba půl hodiny. Systém má mít solární pohon a moduly se v něm budou pohybovat ve dvou trubicích po nadzemní dráze. ...

... Komponenty už existují ... Hyperloop neboli hypersmyčka má přepravovat lidi (ale i náklad) v hliníkových kapslích s až 28 místy uvnitř dvou ocelových potrubí. Musk, který založil výrobce elektromobilů Tesla Motors nebo firmu pro lety do vesmíru SpaceX, na svém blogu přirovnal podobu systému k brokovnici, jejíž dvě hlavně se na každém konci dráhy spojí smyčkou. Musk tvrdí, že všechny komponenty k projektu již byly vynalezeny.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


To je výsměch! Za porušení zákazu vjezdu do šumavského parku čtyři tisíce!  ..... Správa Národního parku slibovala tvrdý postih řidičům, kteří před necelými dvěma měsíci projeli v koloně luxusních aut nejpřísněji chráněným územím Šumavy. Byl mezi nimi i policejní důstojník. Teď vše končí pokutou pouhých 4000 korun pro každého.

Kolem zákazové značky a skrz záhadně odemčenou závoru se kolona luxusních aut vydala na jízdu do srdce Národního parku Šumava. Poté, co na ně upozornili turisté, se rozpoutala hotová bouře. Správa Národního parku slibovala exemplární trest. "Každý z řidičů může dostat pokutu až padesát tisíc korun," sliboval v říjnu tiskový mluvčí parku Pavel Pechoušek.

Po měsíci a půl je ale všechno jinak. "My jsme použili nástroj, který nám zákon o ochraně přírody umožňuje a dali jsme jim nařízenou pokutu. Každému ve výši čtyři tisíce korun. To je maximum, co jsme mohli dát," uvedl teď ředitel šumavského parku Jiří Mánek.

To je drzost! Závoďáky v národním parku vedl policejní hlavoun!

Jedním z účastníků byl i důstojník z policejního prezidia. Ten nezaplatí dokonce ani čtyři tisíce. Potrestat ho totiž může jen jeho nadřízený. "Ministerstvo vnitra si vyžádalo veškeré dokumenty, které se týkají tohoto případu, a vede s ním kárné řízení," řekla k osobě policisty Blanka Mülerová ze správa parku. Proti pokutě se zatím nikdo z řidičů neodvolal. A vzhledem k její výši asi ani neodvolá.       (Zdroj: Silvarium)

To není výsměch  - to je facka přímo do tváře všem slušným lidem ... A odporný precedent pro věci příští. Zaplaťte si 4000 Kč a jezděte po Národním parku dle libosti ...


Sledujte online kometu ISON ..... Kometa ISON nad Kanárskými ostrovy. Foto: Juan Carlos Casado.Od 21. listopadu začíná přibližně devítidenní okénko, během něhož bude kometa C/2012 S1 ISON pozorovatelná ve zorných polích některých kamer kosmických slunečních observatoří. Právě prostřednictvím těchto záběrů budeme moci prakticky živě sledovat vývoj komety a její případný zánik nad povrchem Slunce. Nejblíže se ke slunečnímu povrchu vlasatice přiblíží 28. listopadu v českých večerních hodinách na vzdálenost asi 1,2 milionu kilometru. V následujícím článku najdete poslední družicové snímky.

Aktuální snímky ze slunečních observatoří ... Pohyb komety ISON v poli korónografů SOHO. Foto: NASA.Předpokládaný pohyb komety ISON ve zorných polích korónografů SOHO. Jednotlivé body jsou polohy komety každou hodinu od 27. do 30. listopadu. Modrá oblast ukazuje pole korónografu LASCO C3, vnitřní červená pak pole LASCO C2. Zdroj: NASA.

Níže jsou aktualizované snímky z vybraných kamer kosmických observatoří STEREO, SOHO a SDO. Pro nejnovější snímky aktualizujte tuto stránku. Kometa se bude na družicových snímcích nacházet v uvedeném časovém okénku nadepsaném vždy nad snímky. Při kliku na každý snímek zobrazíte jeho verzi ve vyšším rozlišení. Pakliže budete chtít vidět ještě větší snímek, navštivte přímo stránky jednotlivých družic (odkaz vždy pod nadpisem). Časy uvedené na snímcích jsou v UT, pro náš středoevropský čas je potřeba k nim přičíst jednu hodinu. Informace jsou převzaty z článku NASA: A Timeline Of Comet ISON’s Dangerous Journey. Pokud vás zajímá, kudy přesně proletí kometa v jednotlivých polích družice STEREO a SOHO, navštivte oficiální stránku události. Pakliže kometa přežije svůj průlet kolem Slunce, můžeme ji přibližně od 4. prosince vyhlížet na ranní obloze.       (Čtěte na stránkách Astro)


Otužit nebo nastydnout ..... "Pro silné srdce nebo pro slabé aby se silným mohlo státi." Dokázali byste definovat hranici mezi těmito dvěma pojmy? Kdy se ještě jedná o otužování a kdy již hrozí nastydnutí?

Kdo nejí extrémní potraviny, hlavně typu jin (ochlazující, expanzivní), teoreticky by neměl nastydnout nikdy. Pokud by teplota byla příliš nízká a čas expozice delší, jistě by k nějakým poruchám organismu dříve či později došlo. Hranice pro moderního "zchoulostivělého" člověka, aktivního sportovce i otužilce jsou velmi rozdílné. Nejvíce se může radovat sportující otužilec. Jeho regenerace bude nesrovnatelně rychlejší. Pohodlnější lidé se musí spokojit s málem nebo riskovat, co s nimi nadměrný chlad udělá. Zde je nutné řídit se citem a na chlad si zvykat pozvolna. Nejlépe je začínat s ranní studenou sprchou, několikaminutovým chozením naboso v mokré trávě nebo na prašném sněhu. Za jednu až tři sezóny pozvolného zvyšování "laťky", neuvěříte svým očím. Teplotu v místnosti dostanete snadno až k 15 stupňům a v zimě můžete nosit jarní oděv. Když jsem začal nenásilně ubírat pokojovou teplotu já, vyšlo to asi na 1 stupeň každoročního snižování.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Žehlička z Číny se vám dokáže nabourat do domácí počítačové sítě ..... Když ruští celníci prohlíželi zásilku z Číny, objevili něco podivného. Uvnitř několika varných konvic a žehliček našli wifi čipy a mikroprocesory. Kdyby došlo k zapojení zařízení do elektřiny, čipy by automaticky hledaly nezabezpečené bezdrátové sítě až do vzdálenosti 200 metrů, aby pak „zavolaly“ domů a umožnily přístup počítačovým zločincům.

I když tato neobvyklá forma kybernetické kriminality experty překvapila, jde pouze o poslední z řady elektronických zařízení, které čínské továrny vyrábějí již přednastavené pro pozdější kybernetický útok.

Na seznamu výrobků „obohacených“ o škodlivý hardware či software jsou kromě varných konvic i laptopy, usb flash disky, fotoaparáty a řada dalších včetně vojenských součástek.

Hongkongské noviny Apple Daily v červnu 2011 informovaly, že všechny automobily s čínskou a zároveň hongkongskou SPZ v sobě mají nahrávací zařízení v podobě tzv. inspekční a karanténní karty. Tu zdarma nainstaloval čínský Inspekční a karanténní úřad sousedního města Šen-čen.

V červnu 2010 byl na paměťových kartách používaných ve fotoaparátech Olympus Stylus Tough objeven samospouštěcí virus, který napadal počítače v Japonsku. Stejný virus byl týden před tím objeven v paměťových kartách pro smartphony Samsung. K podobným incidentům došlo i u GPS navigací TomTom vyráběných v Číně nebo u elektronických fotorámečků Insignia.

Špionážní čipy v žehličkách a varných konvicích objevené nedávno patří k těm kurióznějším případům, ale zároveň také k těm nejméně důmyslným. Byly určeny pouze k útokům na wifi sítě nechráněné heslem, což může být rizikem v Rusku, ale ne na Západě.

Obavy se nicméně nesoustředí na čipy samotné. Otázkou je, co by mohly znamenat pro budoucnost počítačové bezpečnosti. „Tohle je generace přesahující to, co jsme dosud viděli,“ uvedl Chester Wisniewski, zkušený bezpečností poradce u firmy Sophos orientující se na ochranu počítačů.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


25.11. 2013     Dnešní den je ve znamení Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách. Organizace za práva žen vyhlásily tento den roku 1981, OSN roku 1999. Den je připomínkou brutálního zavraždění tří sester Mirabalových v roce 1960. Podle odhadů zažije jakoukoli formu násilí až 70% žen! Více jak 2/3! Je to příliš velké číslo, OSN se proto rozhodla spustit velkou kampaň, která by měla pomoci k odstranění násilí. Kampaň potrvá až do roku 2015. Je velmi důležité na tuto problematiku neustále upozorňovat a poukazovat na nejrůznější druhy násilí (domácí násilí – psychické i fyzické, diskriminace na pracovišti, znásilnění, ženy jako válečné oběti, misogynie = chorobná nenávist k ženám, …).


Češi se pyšní svou vlastí kvůli krásám země, stydí se za politiku ..... Krásy České republiky jsou nejčastějším důvodem, proč jsou její obyvatelé hrdí na české občanství. Častými důvody hrdosti jsou i vlastenectví a úspěchy českých sportovců. Naopak nejvíce se lidé stydí za politiky a současnou politickou situaci, korupci a mezilidské vztahy v zemi. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.       (Čtěte na stránkách Týden)

Moje řeč ....


Mezopotámská civilizace vznikla díky cizrně? ..... S kuriózní teorií přišel biochemik Zohar Kerem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Vznik starověké mezopotámské civilizace dal do souvislosti s domestikací cizrny.

Cizrna obsahuje velké množství aminokyseliny tryptofanu, který je prekurzorem pro syntézu neurotransmiteru serotoninu. V domestikované cizrně je přitom tryptofanu podstatně více než v její plané odrůdě. Kerem se domnívá, že právě dostatek serotoninu umožnil obyvatelům oblastí, kde byla cizrna pěstována, vést aktivnější život a lépe využívat svých duševních schopností. Cizrna byla tedy jedním z faktorů, který přispěl k tomu, že civilizace v Mezopotámii vznikla dříve než na jiných místech světa.

Kerem tvrdí, že planou cizrnu je poměrně obtížné kultivovat, navíc se v přírodě vyskytuje jen řídce (poznámka: i v tehdejší přírodě?). Lidé tedy museli mít dobrý důvod, proč se ji pokoušet pěstovat. Pravděpodobně si účinků konzumace cizrny byli vědomi, respektive věděli, že se poté cítí lépe, jsou schopni větší aktivity a lépe snášejí stres. Serotonin navíc podporuje ovulaci, a cizrna mohla tedy souviset i s nastartováním populační exploze.

Reakce ostatních vědců na Keremovu teorii je (samozřejmě) skeptická. Cizrna se na Blízkém východě pěstuje téměř od počátku neolitu, velké říše zde vznikly až později, a to ještě jen někde. K populační explozi docházelo v neolitu univerzálně, staré státy vznikaly i tam, kde cizrna známa nebyla.       (Zdroj: Science WORLD)


Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne - pomohou i pražské kompostéry ..... Dnes jsme se pomyslně přehoupli do druhé poloviny pátého ročníku Evropského týdne prevence vzniku odpadů. Letos probíhá od 18. do 24. listopadu a jeho cílem je upozornit, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nemusí vzniknout. I proto je prevence vzniku odpadů na prvním místě v takzvané hierarchii nakládání s odpady, třídění přichází, až pokud se odpadu nevyhneme. Nevytvářet odpad znamená šetřit energii, suroviny i naši kapsu.

K prevenci patří i domácí a komunitní kompostování, kdy sice odpady vznikají, ale lidé se o ně postarají sami. Arnika jako pozitivní příklad nabízí svůj projekt komunitního kompostování na Žižkově v Praze.       (Čtěte na stránkách ARNIKA)


Desatero školského systému ..... Velmi málo lidí se zamýšlí nad kvalitou vzdělání, které na našich školách dostáváme. Nedal by se náš školský systém trochu vylepšit? Všechno kolem nás se vyvíjí, ale školství jaksi stagnuje víceméně od svých začátků, když v Prusku ke konci 18. století vytvořili model, který se rozšířil téměř do celého světa, i k nám.

Podívejme se na předpoklady, na kterých stojí základy našeho školského systému. Shodou okolností je jejich deset.

Deset základních myšlenek, na kterých je naše školství postavené:

1. Šestileté děti nastupují do škol jako duté prázdné nádobky, do kterých je třeba natlačit co nejvíce informací, aby se z nich stali „kompletní“ dospělí. 2. Každé dítě je stejné a děti se musí ve stejném věku naučit identické věci. - 3. Děti se nerady učí. Musíme je k tomu nutit a pak testovat „naučené“. -  4. Děti nevědí, co se mají učit. - 5. Namísto záživného objevování „proč?“ stačí dětem pouze normalizované „protože!“. - 6. Instinktivní hru a nezastavitelnou touhu zkoumat u dětí potlačujeme. - 7. Život není hra, ale práce a povinnosti. - 8. Aktivní pohyb je zbytečný, stačí sedět v lavici. - 9. Děti se nejlépe učí, když jsou rozděleny do skupin podle věku. - 10. Děti musí chodit do školy!

Hm … Zamysleme se nad jednotlivými body ...        (Čtěte na stránkách Svoboda učení)


Sůl nad zlato? Zabíjí častěji než tabák, tvrdí ve Skandinávii ..... Výrazné omezení solení by zachránilo více životů, než kdyby lidi přestali kouřit. Nová studie podle serveru ScienceNordic dokazuje, že snížení průměrné dávky o pouhé tři gramy na den, by jen v Dánsku ročně zachránilo 1000 životů a stovky miliardy korun ročně.

„Naši předkové jedli méně než jeden gram soli denně,“ zdůrazňuje Ulla Toftová z Výzkumného centra pro prevenci a zdraví v Kodani. Osolit si život 1,5 gramem denně je pak podle dánské výzkumnice naprosto postačující. Ve skutečnosti však každý den v průměru lidé ve vyspělých zemích zkonzumují kolem 10 gramů.

Odsolit o polovinu během pěti let

Zdravotní zařízení proto v Norsku (obdobně velká populace jako v Dánsku) si proto vytkla za cíl snížit spotřebu o dva až tři gramy do roku 2018 a snaží se o tom přesvědčit obyvatele země. Další metou se má stát omezení spotřeby na pět gramů denně.

„Máme přesvědčivě doloženou vazbu příčiny a následku mezi vysokým příjmem soli a kardiovaskulárními chorobami,“ říká Toftová. Vysoký krevní tlak souvisí s 50 procenty všech případů infarktů a anginy pectoris a s 60 procenty všech mrtvic.

Snížením příjmu soli by v pětimilionové zemi ubylo na 400 tisíc případů zvýšeného krevního tlaku a s tím i související počet úmrtí přibližně o tisíc. Při přímé úměře by pak v České republice mohlo omezení solení zachránit kolem dvou tisíc životů ročně. Související náklady na léčení se pak pohybují v řádu miliard korun ročně.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Ani cukr, ani bič ..... Nekojené děti, které byly živeny mléčnými přípravky, mají větší sklon k obezitě, zatímco u kojených a poté plnohodnotně živených dětí se žádná nadváha neobjevuje. Tyto tzv. sladké děti se později zpravidla stávají i sladkými dospělými, což nepochybně souvisí s psychologickým aspektem předešlých kapitol o praxi MUDr. Josefa Jonáše a se vštípenou touhou osladit si život.

Pokud chodíte do supermarketů, jistě jste si všimli, že si toho je velmi dobře vědoma reklama. Z tohoto důvodu jsou lákavé pamlsky umisťovány hned u pokladen, v bezprostředním dosahu dětských rukou. Reklamní psychologové samozřejmě dobře znají chování dětí i dospělých. Jistě: Kdo z nás by se chtěl se svým uondaným žadonícím dítěte dohadovat v přítomnosti dalších zvědavě, naštvaně či škodolibě přihlížejících dospělých? Většina z nás proto raději ustoupí, aby byl klid. Dítě tak dostane vytoužené lízátko, žužu, bonbony nebo sladkou tyčinku. Jen pro vaši představu: Jedna oplatka tatranek firmy Opavia váží 47 gramů a obsahuje 28 gramů sacharidů, z toho 19 gramů cukru. V padesátigramových miňonkách od téhož výrobce je přes 28 gramů sacharidů, z toho 17 gramů tvoří cukr. Oblíbené Snickers obsahují v padesátigramovém balení 30 gramů sacharidů, čili více než polovinu hmotnosti tyčinky. Více než poloviční je také obsah cukru, který v tomto případě činí přes 25 gramů, tedy v našem přepočtu více než šest kostek. Písmo, kterým jdou tyto údaje napsány, je velice malé a pro mnoho lidí velmi obtížně čitelné. Podobnou čitelnost můžete najít u stogramové hořké čokolády firmy Orion, na níž se po určité oční námaze dozvíte, že obsahuje pětačtyřicet procent cukru, zatímco čokoládová tyčinka Margot od téhož výrobce téměř dvaapadesát. Řada výrobků nese na obalu výrazný nápis o nízké energetické hodnotě, takže podvědomý strašák jménem kalorická bomba zafunguje: Je to málo kalorické, tedy sem s tím! Na oblíbených bonbonech Bon Pari najdete zase výrazný nápis Přírodní barviva, ale sotva vás napadne, že obsahují skoro 94 procent sacharidů, z toho přes 70 procent cukru. Ještě sladší jsou Hašlerky s více než pětasedmdesáti procenty cukru.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Atlas zcela nenahraditelných míst ..... Je-li řeč o ochraně přírody, bývají v této souvislosti nejčastěji k vidění obrázky více či méně rozkošných zvířat či krásných a vzácných rostlin. Mnohem méně se již mluví o samotných místech, na nichž se tyto organismy vyskytují. Ochranu však zasluhují především ona. Studie mezinárodního týmu vědců, publikovaná nedávno v časopise Science, označila 137 míst, nejméně nahraditelných pro život.

Kolektiv autorů vedený Soizic Le Saoutem z Centra pro funkční a evoluční ekologii ve francouzském Montpellier zkombinoval data o výskytu druhů, poskytnutá Mezinárodní unií pro ochranu přírody se Světový katalogem chráněných území. Celkově porovnali údaje o 21 500 druzích a 173 000 chráněných míst. Výsledkem je mapa, na níž je zvýrazněno 137 v 34 zemích světa.

Tato místa jsou podle autorů studie právě těmi úplně nejcennějšími a pro ochranu druhové různorodosti života zcela nenahraditelnými. Nejvíce z nich se nachází v tropických a subtropických oblastech Jižní a Střední Ameriky a Asie. A to úplně nejcennější? Národní park Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii.       (Zdroj: 21@století)


Beaujolais láká Čechy stále méně, vytlačuje jej Svatomartinské ..... Mladé francouzské víno beaujolais Čechy v posledních letech láká stále méně. Prodej mladého vína z oblasti u Lyonu mnohonásobně převyšují prodeje domácího Svatomartinského. Podle francouzských zdrojů se loni do Česka dovezlo 70.000 láhví nového beaujolais, což je proti roku 2011 poloviční množství. Svatomartinského tuzemští vinaři loni dodali takřka 2,2 milionu lahví. Letos by měl počet jeho lahví prvně v historii mírně klesnout, a to k hranici dvou milionů.

V řadě zemí světa se dnes tak jako každý třetí čtvrtek v listopadu konají oslavy nového beaujolais. V duchu tradice se začalo víno z odrůdy Gamay popíjet od půlnoci.

Rostoucí popularitu Svatomartinského vína na úkor Beaujolais potvrzují v tuzemsku působící obchodní řetězce. "Svatomartinská vína jsou našimi zákazníky stále více vyhledávaná a domácí tradice tak postupně překonává tradici dováženého Beaujolais Nouveau," řekla ČTK mluvčí obchodního řetězce Albert Judita Urbánková. Meziroční růsty prodeje Svatomartinských vín se podle ní v posledních letech pohybují mezi deseti a dvaceti procenty. "Prodej Beaujolais Nouveau se dle statistik z loňského roku pohybuje řádově v jednotkách procent, zbytek vykrývá Svatomartinské," dodala.

"My jsem se pro letošní rok rozhodli zařadit pouze moravská a česká mladá vína, nikoliv Beaujolais. Jedná se o výraz podpory českých dodavatelů a důraz na lokální produkci," uvedl mluvčí řetězce Tesco Zároveň je to vyjádření dobré a dlouhodobé spolupráce s našimi vinaři, dodal.       (Čtěte na stránkách Agris)


Vidíme si do úst? ..... Pozorovali jste někdy, kolik lidí má potíže se zády a bolavou páteří? Kdo vyrostl se skoliózou? A uvažovali jste, jak to souvisí s myšlením člověka? Kdo se chová "křivě", tedy neupřímně, když má obavy z dopadů své upřímnosti, v podtextu cítím strach. Kolik z nás bylo v dětství nuceno chovat se jinak, než jste vnitřně cítili?

Dítě bývá čisté a vstřícné, dokud nenačerpá modely jednání svých nejbližších. Později vnímá i různé "módní" vlivy- jak se chovat nebo vyjadřovat, co si vložit do úst, abychom "dělali ramena" apod. Stále menší vliv má četba, jestliže děti vysedávají spíš u TV a počítače. Tam pravda také načerpávají informace, ale nemohou tam vnímat řeč a jazyk v jejich nejkvalitnější podobě. Nemohou si rozvíjet a pěstovat slovní zásobu těch výstižných termínů, které vzdělanec umí použít na správném místě ve správnou chvíli.

Slovo má svou vibraci, kvalitu. Představuje realizovanou informační jednotku, celistvou ve významu.

Můžeme si dokonce ověřit pozitivně a negativně nabitá slova- metodou programování vody. Jestliže v blízkosti čisté vody hrála klidná a příjemná hudba nebo jste řekli slovo LÁSKA nebo ZDRAVÍ apod., pak vodu zmrazíte, vyrostou krystaly, ty si prohlížíte pod elektronovým mikroskopem a vyfotografujete, dostanete soubor krásných a pravidelných obrazců. A tyto fotografie se průkazně liší od obrazů, kde programem bylo něco negativního. Takový program si neseme i ve tváři, podle toho, jak převážně uvažujeme.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Odpojení prémiových telefonních čísel ..... Největší tuzemský operátor T-Mobile odstřihl všechna placená telefonní čísla společnosti Maghera Royal, která začínala devítkou a prostřednictvím kterých tato firma nabízela lidem půjčky. Ke stejnému kroku se nyní odhodlala také Telefónica O2. Případem půjček, místo kterých na zájemce čekala jen tučná faktura za telefon, se začala zabývat i policie.

Kromě Telefóniky a T-Mobilu již učinil také Vodafone kroky nutné k tomu, aby se jeho zákazníci na placené linky společnosti Maghera Royal nedovolali. Nyní však běží výpovědní lhůta.

Při žádostech o půjčku museli lidé volat na linku, která byla zpoplatněna částkou 95 Kč/min. Operátoři hovory protahovali, a tak například při hovoru přes hodinu si spotřebitel zaplatil i 8170Kč a půjčku ani nezískal. Někteří ale uvedli, že provolat se jim podařilo i několikanásobně vyšší částky, pohybující se v řádech desítek tisíc korun

Případem se začala zabývat také Asociace poskytovatelů mobilních služeb. Ta by měla změnit svůj kodex, aby k podobným případům již nikdy nedocházelo. Zakázány by měly být všechny půjčky po telefonu. Akorát je smutné, že se do toho musí zapojit média, aby teprve došlo k nápravě.

Naše sdružení navrhovalo na poslední tiskové konferenci k prémiovým SMS, aby se také zablokovaly. A jak říká právník Tomáš Liškutín: „Návrhem sdružení Spotřebitel net je apel na Český telekomunikační úřad, aby zajistil, že všichni uživatelé budou mít prémiové SMS automaticky zablokovány a jen ti uživatelé, kteří si o jejich aktivaci výslovně požádají, je budou mít zpřístupněny. Máme za to, že by se jednalo o velmi efektivní řešení, po jehož zavedení by se tento problém minimalizoval nebo dokonce zcela vymizel.“

Tato praktika jsou uplatňována i v zahraničí, aby byli chráněni spotřebitelé před zneužitím . Tiskový mluvčí ČTÚ Martin Drtina byl na naší tiskové konferenci s tímto stanoviskem seznámen.       (Zdroj: Spotřebitel)


22.11. 2013     Dvaadvacátého listopadu 1963 byl v Dallasu v Texasu zavražděn americký prezident John F. Kennedy. Téhož dne umírají spisovatelé Aldous Huxley a C. S. Lewis, zatímco Beatles vydávají své druhé album - With The Beatles.


Japonsko je o ostrov větší - jestli nový přírůstek zase nezmizí ..... Japonsko je o ostrov větší, a to od středečního odpoledne, kdy čerstvý přírůstek, zrozený v dýmu a popelu sopečné erupce, zaznamenal letoun pohraniční stráže. Oznámila to agentura AFP. Ostrůvek o průměru 200 metrů leží v subtropickém souostroví, vzdáleném přibližně tisíc kilometrů jižně od Tokia.

"Sopečná erupce ještě trvá," ohlásili objevitelé, přelétající nad Boninskými ostrovy, známými také jako souostroví Ogasawara. Nejznámějším z tamních ostrovů je zřejmě Iwodžima, o který Američané za druhé světové války svedli s Japonci urputnou bitvu. Administrativně souostroví spadá pod tokijskou prefekturu.

Nový ostrůvek se nalézá jihovýchodně od neobydleného vulkanického ostrovu Nišino šima. Velitel pohraničníků nicméně připustil, že nový ostrov by mohl zmizet pod hladinou moře stejně rychle, jako se zrodil. Od konce války mohlo podle velitele dojít k několika podobným případům, oficiálně se ale předchozí nový přírůstek v souostroví objevil před 40 lety, v září 1973.

"Podnikneme vše potřebné, abychom zajistili bezpečnost plavby," ujistil v souvislosti s novým ostrovem vládní mluvčí při každodenní ranní schůzce s tiskem. Konstatoval také, že pokud ostrov zase nezmizí, "japonské výsostné vody se rozšíří".        (Zdroj: Ekolist)


Sophiina volba: obětuje NASA Cassini nebo Curiosity? ..... NASA v letošním fiskálním roce hospodaří s rozpočtem ve výši asi 17 miliard dolarů. Je to sice hodně velká suma a je to mnohem více, než je rozpočet Evropské kosmické agentury, ale po očištění o inflaci je to na úrovni roku 1986.

Na financování všech kosmických sond jde v rámci kapitoly o planetárních vědách 1,2 miliardy dolarů. Je přitom nepravděpodobné, že by se v nejbližších letech tato částka zvýšila. Kvůli napjatému rozpočtu se příští rok může stát, že příslušné komise doporučí zrušení některé z misí. Nejnákladnější jsou Curiosity (50 milionů dolarů ročně) a Cassini (60 milionů dolarů).

Pokud by se musel provést rozpočtový souboj mezi těmito misemi, tahala by Cassini zřejmě za daleko menší konec. Provoz sondy je jednak nákladnější ale také už patří mezi veterány kosmického výzkumu. Okolo Saturnu a jeho měsíců se Cassini pohybuje od téměř deset let. Podle současných předpokladů dojde sondě v roce 2017 palivo nutné pro korekce dráhy. Konec jedné z nejslavnějších misí by však kvůli nedostatku peněz mohl přijít už o dva roky dříve.

Předčasný konec Cassini by byla samozřejmě obrovská škoda a to mimo jiné kvůli tomu, že další podobná sonda pro výzkum Saturnu není v nejbližší době v plánu.

Na druhou stranu je vhodné si uvědomit, že také v NASA se hraje velká politická hra. Vypouštění podobných úvah a povzdechů je jen málo kdy náhodné. Velmi často je cílem probudit odbornou i laickou veřejnost a vynutit si tlak, který je při jednáních o dalším financování velmi silným argumentem.       (Zdroj: Science WORLD)


Zmrzačená měna a banky nacpané k prasknutí ..... „Tak jak jde podnikání?“ ptám se kamaráda Lojzy u šálku kávy v malé kavárničce na předměstí. Lišácky na mne koukne, usrkne z šálku vonícího pressa a jen tak prohodí: „No, podnikání nic moc, ale prodali jsme ČNB všechna eura, co jsme měli… euro za 27 Kč… a vyneslo to téměř deset miliónů.“

Tak co, národe, to koukáš, jak ČNB stimuluje běžného občana k utrácení jeho těžce vydělaných úspor. Tato skutečnost ukazuje na pravou podstatu takzvané intervence vůči koruně. Jen ještě poznamenám, že ČNB do virtuálního kyber měšce připsala před dvouciferné číslo devět nul a měla vyděláno na to, aby mohla skoupit eura za 27 kaček. A jak se zdá bude ještě hůř.

Pane guvernére Singere, řekněte českému lidu, od koho jste nakoupili předraženou euroměnu za miliardy? Centrální regulací (podobající se socialistickému plánování) jste přispěli k deformaci přirozených ekonomických procesů. Kdo že se to bez práce namlsal smetany? ČNB by měla zveřejnit, od koho nakoupila eurozlaťáky, a komu že to nasypala nekrytou měnu zadarmo do klína. Vaše prognóza o zvýšení spotřeby, která byla vaším hlavním argumentem, se sesypala jako domeček z karet a nás, občany, by zajímalo, co bude dál. Ponesete odpovědnost za škodu, kterou jste lidem způsobili nebo budete toto svinstvo páchat vůči koruně dál?       (Čtěte na stránkách Czech Free press)


Velká Británie zpřístupnila Spojeným státům osobní data milionů nevinných britských občanů ..... Záznamy o telefonní, internetové a emailové aktivitě britských občanů, kteří nejsou podezříváni z žádných trestných činů, jsou analyzovány a ukládány v americkém špehovacím úřadě National Security Agency. Podle dokumentů od whistleblowera Edwarda Snowdena se to děje podle tajné dohody, kterou schválili britští výzvědní činitelé.

V prvním explicitním potvrzení, že britští občané jsou obětí amerického masového programu špehování telefonů a internetu potvrzuje memorandum NSA, že r 2007 byla uzavřena dohoda, která umožnila NSA analyzovat a skladovat data o britských občanech, která jí byla do té doby nedostupná.

Materiál týkající se internetové a telefonní aktivity britských občanů je ukládán v databázích v USA, kde k němu mají přístup pracovníci amerických rozvědek a americké armády.

Podle výzvědné dohody mezi Velkou Británii a USA z roku 1946, k níž posléze přistoupily i Austrálie, Nový Zéland a Kanada, neměly jednotlivé anglosaské země provádět špionáž vůči občanům jiných anglosaských zemí.         (Čtěte na stránkách britské listy)


Proč ještě nejezdíme na thorium ..... Použijme izotop thoria pro konstrukci palivového článku a tím pohánějme motor. Jeden gram thoria vydá více energie než cisterna benzínu.

Je to už několik let, co firma Laser Power Systems představila svoji smělou vizi. V roce 2011 prohlásila, že do dvou let představí prototyp vozidla poháněného thoriovým reaktorem. Vyráběl by teplo a šlo by v podstatě o parní pohon, soustavu parních turbín.

Koncept to byl velmi smělý, navazoval na podobné počiny, jako byl třeba Ford Nucleon. Fordu se ale v roce 1958 podařilo vývoj dotáhnout pouze do makety. Především stínění před „tvrdým“ zářením byl velký problém. Dodnes neznáme vhodnější materiál než olovo a dostatečné opláštění reaktoru pak kvůli hmotnosti vylučovalo jeho použití v automobilech.

S thoriem je to jiné, především díky jeho tzv. rozpadové řadě. Thorium se na Zemi vyskytuje v podobě izotopu Th232, který je nesmírně stabilní, poločas rozpadu je kolem 15 miliard let. Thorium se sice dnes používá v pokusných atomových reaktorech, ale z hlediska použití v automobilovém průmyslu zcela nevhodně. V tzv. množivém reaktoru se zachycením neutronu změní na uran U233 a potom se s tím pracuje podobně jako s klasickým uranovým palivem.

Pro použití v autě je výhodné to, že se thorium štěpí pomocí alfa a beta rozpadů. Produkuje tedy částice, které odstíní i tenký hliníkový plech.       (Čtěte na stránkách VTM)


Dřevo mizí z lesů ve velkém. Zloději kradou už i fotopasti ..... Smrky, břízy, osiky a další stromy. To vše mizí z lesů v okolí Kladna ve velkém. Zloději si jen za uplynulý rok odvezli v přepočtu na deset kamionů dřeva za stovky tisíc korun.

O tom, že neomalenost a troufalost zlodějů nezná mezí, vědí svoje pracovníci soukromé společnosti, která spravuje polesí v okolí Smečna a Kladna. Nájezdů lidí, kteří si z místa svévolně odvážejí metráky pokáceného dřeva, přibývá a lesní hospodáři jsou zoufalí. Škody se šplhají už do statisíců korun. Jen za loňský rok napočítali pracovníci soukromé firmy, která vyhrála v lokalitě zakázku na pět let na těžbu dřeva a pěstební činnost pro Lesní správu Nižbor, nakradeného dřeva za 400 tisíc korun.

Závora u lesa je pro neomalence jen minimální překážkou. Visací zámek na ní jednoduše ucvaknou kleštěmi. Do lesa proto správci polesí instalovali fotopasti, které mají zloděje při činu usvědčit. Bohužel v uplynulých dnech dvě z nich zmizely. Potvrdila to kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová. „Už jsme nevěděli jak na zloděje, tak naše firma nakoupila fotopasti. Jedna stojí kolem deseti tisíc korun. Je to malá zelená krabička. V květnu jsme instalovali první kusy na vybraná místa v lese. Nestačili jsme se divit, kolik lidí a jací, dřevo kradou,” řekl mistr lesní výroby pro danou lokalitu Roman Šafka.       (Čtěte na stránkách Silvarium)

Policie je ráda, že hlídá sama sebe, ostatní složky mající hlídat majetek mají pravomoci skoro nulové a když řeknete zloději, že je zloděj, ještě vás bude žalovat pro urážku - lze se pak něčemu divit?


Vánoční „dárek“ od pražského magistrátu – aktualizace Zásad územního rozvoje ..... Zdá se, že pražský magistrát posílá občanům následující vzkaz: K zásadním dokumentům připomínky občanů zásadně nechceme. Tak si aspoň sdružení Arnika vykládá krok plán magistrátních úředníků, kteří stanovili veřejné projednání aktualizace Zásad územního rozvoje do adventního období - na 11. prosince. A jako další předvánoční „dáreček“ pak působí fakt, že lhůta pro podávání námitek a připomínek pak poběží 7 dní, tedy do 18. prosince.

„Na vyjádření občanů k tak palčivým otázkám, mezi které patří řešení Pražského okruhu nebo budování dalších logistických a průmyslových center, je sedm dní žalostně málo. Rozhodně by se slušelo, aby měli nejen občané větší prostor pro uplatnění připomínek než jen pár dnů před Štědrým dnem. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro připravovaný Metropolitní plán a jejich aktualizace přitom reaguje především na to, že části předchozích Zásad zrušil Nejvyšší správní soud právě kvůli tomu, že necitlivě umisťovaly velké dopravní stavby do obydlených oblastí a šly proti lidem,“ říká expert Arniky na pražský územní plán Martin Skalský.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Bylinky a čaje .....Bylinky jsou fascinujícím světem samy o sobě, světem, který se na první dojem může zdáti složitým, jakmile jej však pochopíme, najdeme zde odpověď na jakoukoli nemoc, jakýkoli neduh. A za to vše vděčíme přírodě, která nám čistě a nezištně namíchá léky z luhů a hájů, lesů, kopců, z bylinek rostoucích na březích řek.

Občas si říkám, proč se dnes tomu všemu dobrému mílovými kroky vzdalujeme, proč jsme tak daleko od přirozeného způsobu života a raději nežli v přírodě, hledáme pomoc v lécích, v tubách, injekcích a Bůh ví, v čem ještě.

Neznám nic lepšího, než prostřednictvím sebe sama povznést svůj život, utišit se natolik, že tam někde v nitru své duše najdeme odpovědi na každou z našich otázek. Protože sami sobě jsme těmi nejlepšími lékaři, veškerá síla spočívá v našich rukou. Pojďme se na chvíli utišit, pojďme se vydat po cestách, po kterých tu tolik rády chodívaly naše babičky, po cestách, které byly současné klasické léčbě natolik vzdálené, přesto však vedly tím nejlepším možným směrem. Třeba se v mnohém najdete i vy.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Spořič energie nic neuspoří ..... V uplynulých týdnech se na Českou obchodní inspekci v důsledku informací o „zázračném spořiči elektrické energie“, zveřejněných na internetu, obrátily desítky spotřebitelů. Dotazy měly společného jmenovatele: Jak tento přístroj funguje a zda jsou informace o úspoře „až 75 % elektrické energie“ pravdivé.

V žádostech o prošetření funkčnosti přístroje psali spotřebitelé o podvodu a klamavém jednání. Na základě těchto podnětů byl výrobek Energy Saver Pro zakoupen a předán k odbornému posouzení funkčnosti a bezpečnosti. Z výsledků testů vyplynulo, že tento výrobek, jehož obsahem je velmi jednoduchý elektrický obvod, elektrickou energii nejen vůbec nespoří, ale naopak ji sám spotřebovává. Informace prodávajících o výhodnosti koupě tohoto přístroje jsou zcela klamavé a Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům výrobek rozhodně nekupovat.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Mumifikované maso z egyptských hrobek ..... Tým britských a egyptských vědců prozkoumal mumifikované maso, které mělo sloužit jako potrava zemřelých Egypťanů z vyšších vrstev. Jedné porci se podle nich dostalo lepší mumifikace než některým lidem.

V hrobkách egyptských příslušníků vyšších vrstev se našly věci, které měly zemřelým zpříjemnit pobyt na onom světě: šperky, ošacení, nábytek, votivní předměty a samozřejmě jídlo včetně mumifikovaného masa. Jeho zkáze zabránilo vysušení pomocí soli a natronu. Stopy těchto látek byly objeveny při zkoumání některých nálezů. Poté bylo maso obaleno látkovými bandážemi a umístěno do dřevěné schránky. Bylo to ale všechno, nebo se ke konzervování používaly také organické látky, které známe z lidských i zvířecích mumií? Odpověď nyní získali vědci, kteří zkoumali chemické složení vzorků bandáží ze čtyř různých kusů mumifikovaného masa.

Výsledky se velmi lišily. Bandáže z mumifikovaného telecího obsahovaly směs sloučenin získaných ze zvířecího tuku, ale žádný vosk nebo pryskyřici. Podobné látky ze zvířecího tuku se našly i v případě mumifikované kozí kýty, ale ne u mumifikované kachny, která byla pouze vysušena. Nejzajímavějším vzorkem byly bandáže, které obalovaly hovězí žebírka. Pocházejí z hrobky rodičů královny Teje (manželka Amenhotepa III.) a byly mumifikovány v letech 1386 až 1349 před naším letopočtem. V nich vědci objevili směs tuků a olejů, včelí vosk a dokonce pryskyřici stromů rodu Pistacia, která byla ve starověkém Egyptě luxusním dováženým zbožím. Hovězím žebírkům z hrobky Amenhotepových vyženěných příbuzných se tak dostalo sofistikovanějšího ošetření než mnohým soudobým lidským mumiím.        (Zdroj: ZDROJ)


21.11. 2013     Historie vzniku dnešního Dne pozdravů je krásná, ač na začátku stála válka. Roku 1973 se rozpoutala arabsko-izraelská válka a americká armáda byla z toho důvodu v pohotovosti. Student Michael McCormack byl situací znepokojen a chtěl proti tomu něco udělat. Věřil, že rozhovor je lepší než válka. Chtěl politikům ukázat, že to jde i jinak. A co je první věcí při kontaktu dvou a více lidí? Pozdrav! Michael McCormack je přesvědčen, že světový mír začíná u jednotlivců, a že když pozdravíme alespoň 10 lidí, napomůžeme světovému míru. Se svým bratrem se mu podařilo tuto myšlenku rozšířit.

Dne 21. 11. 1996 se konalo První televizní fórum, pořádané OSN v New Yorku, a připomínkou tohoto fóra je Světový den televize.

Třetí čtvrtek v listopadu je ve znamení Mezinárodního nekuřáckého dne. O škodlivosti kouření toho bylo již velmi mnoho napsáno. Bohužel, stále jsou ještě desetitisíce lidí, kteří tomuto zlozvyku holdují a ohrožují nejen svoje zdraví, ale i zdraví lidí ve svém okolí. Roku 1974 se poprvé konal Nekuřácký den, o 3 roky později (1977) byl ustanoven na třetí listopadový čtvrtek. Slaví se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině a ČR se k tomuto dni připojila roku 1992.


Náhražku ropy vaří izraelští vědci z vody a slibují revoluci do deseti let ..... Vědci z Ben Gurionovi univerzity oznámili, že objevili komerčně úspěšnou alternativu k ropě. Tvrdí, že jejich objev způsobí revoluci na trzích s energií a surovinami.

„Nejde o žádná kouzla, je to životaschopná technologie,“ řekl profesor Moti Herskowitz webu The Jewish Chronicle. Odhaduje, že komerčního využití se jejich postup dočká během pěti až deseti let.

Podobně jako jiné výzkumné týmy i ten izraelský zakládá svůj postupy na vodě a oxidu uhličitém. Poprvé však zároveň slibuje, že jde o postup efektivní. Jiné obdobné technologie se vzhledem k nákladům zatím nedokázaly konkurovat ropě při ceně kolem 100 dolarů za barel.

Herskowitz pouze prozradil, že při postupu se oxid uhličitý v podstatě míchá s vodou a syntetickým plynem ve speciálním reaktoru. Vzniká „zelený sliz“ jehož následnou rafinací lze vyrábět benzín, naftu nebo letecké palivo. Vody je na Zemi téměř nevyčerpatelná zásoba a oxid uhličitý se dá zachytávat z průmyslových komplexů, pro které byl odpadním plynem, který zvyšuje hustotu skleníkových plynů v atmosféře.       (Čtěte National Geographic)


Občané mají šanci ovlivnit budoucnost energetiky. Nadlouho patrně poslední ..... Už jen tři týdny lze vznášet námitky k návrhu státní energetické koncepce. Každý člověk se zájmem o své zdraví, peněženku, přírodu, životní prostředí a budoucnost České republiky může do 11. prosince vyjádřit svůj názor na státní energetickou koncepci. Ekologické organizace proto připravily portál www.energetickakoncepce.cz, z něhož mohou lidé poslat své připomínky a vyjádření. Je určen všem, kteří chtějí moderní ekonomiku založenou na energetické efektivitě a čisté obnovitelné energii a nechtějí platit vysoké účty za energii, bourat severočeské vesnice kvůli těžbě uhlí, ohrožovat klima a stavět nové jaderné reaktory či obří spalovny podle návrhu ministerstva průmyslu.

Další příležitostí diskutovat možnosti zajištění našich energetických potřeb je veřejné projednání návrhu koncepce pořádané ministerstvem průmyslu ve čtvrtek 21. listopadu od 15 hodin v hotelu Ambassador v Praze.

Sdružení Centrum pro dopravu a energetiku a Calla pak připravily veřejnou debatu pod názvem „Quo vadis, státní energetická koncepce?“ ve čtvrtek 5. prosince od 16 hodin v Domě techniků na Novotného lávce v Praze, při níž vystoupí i ekonomičtí a energetičtí analytici.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Evropou se šíří lékům odolná bakterie ..... Nebezpečná bakterie odolná vůči téměř všem antibiotikům se šíří po Evropě. Informaci uvedlo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Ve zprávě publikované v pátek agentura ECDC uvedla, že jsou v Evropě na vzestupu bakteriální infekce pocházející z nemocnic, které jsou obtížně léčitelné antibiotiky (tzv. karbapenemy). Agentura dodala, že se infekce krevního oběhu bakterií Klebsiella pneumoniae objevila v roce 2012 v pěti evropských zemích. Pro porovnání to v roce 2009 byly pouze dvě země.

“Karbapenemy jsou poslední linií antibiotik používaných při léčbě infekcí. Podíl infekcí krevního řečiště bakterií Klebsiella pneumoniae, která je odolná vůči karbapenemům, se mezi roky 2009 a 2012 zvýšil o 5% v pěti zemích, většinou na jihu Evropy,” uvádí se ve zprávě ECDC.

“Novým vážným problémem je vznik a šíření karbapenenům rezistentních druhů acinetobakterií, které dosahuje nad 25% v 8 z 18 zemí poskytujících data. To znamená značně omezené možnosti pro léčbu pacientů s infekcí těmito bakteriemi.”

Ředitel ECDC Marc Sprenger vydal prohlášení, podle kterého jsou zjištěné údaje “velmi znepokojující” co se týče léčby nemocí, které se dlouhou dobu léčily pomocí antibiotik.

Bez karbapenemových antibiotik by lékaři měli mnohem menší šance proti takto odolným bakteriím.       (Zdroj: FreePub)


Proč Jupiterova skvrna nemizí? ..... Velká červená skvrna je snad nejznámnějším poznávacím znamením největší planety sluneční soustavy, Jupitera. Toto Jupiterovo ”mateřské znamínko” však zároveň patří ve sluneční soustavě k jejím největším záhadám. Podle všeho, co vědci vědí o dynamických procesech v plynech by totiž mělo dávnno zmizet. Proč se to už dávno nestalo se podařilo vysvětlit až úplně nedávno.

Jupiterova Velká červená skvrna je ve skutečnosti obří atmosférický vír, chcete-li bouře, která by bez problémů pohletila třeba tři zeměkoule. Stejně jako jakýkoliv jiný vír by se však měla po nějaké době od svého vzniku rozplynout. Jeho energii totiž vysává okolí – vír ji vyzařuje do okolí ve formě tepla. Jak je ale možné, že gigantický vír na Jupiteru existuje již celá staletí?

Vědci například navrhovali, že se vír mohl udržovat tím, že by absorboval energii z jiných, menších vírů. S novým modelem, který se dokázal s nezdolností rudé skvrny zatím nejlépe vypořádat, přišel nedávno fyzik Pedram Hassnzadeh z Harvadu společně s kolegou Phillipem Marcusem z kalifornského Berkeley. Podle nich dřívější modely zanedbávaly vertikální přenos energie ve víru. Když se do jejich modelu započítalo i dříve zvažované ”vcucávání” energie z jiných vírů, vyšla jim v jupiterských velikostních dimenzích životnost i stovky let. Tedy dost na to, aby mohl Jupiterovo ”mateřské znamínko” pozorovat již v roce 1831 Němec Heinrich Schwabe.       (Zdroj: 21@století)


V letošním roce bude vypuštěno rekordních 36 miliard tun emisí ..... Emise oxidu uhličitého dosáhnou podle údajů organizace Global Carbon Project (GCP) v letošním roce rekordních 36 miliard tun. Meziročně se tak emise zvýší o 2,1 procenta. (Průměr za období jednoho roku v poslední dekádě je 2,7 procenta.) Ve srovnání s rokem 1990 se do atmosféry vypouští o 61 procent emisí více. Uvádí to zpráva zveřejněná na stránkách University of East Anglia (UEA).

WMO Nejvíce emisí v roce 2012 (celkem 35,444 miliard tun) bylo vyprodukováno v Číně (9,628 miliard tun - 27 procent), následuje USA (5,122 miliard tun - 14 procent), EU (3,545 miliard tun - 10 procent) a Indie (2,241 miliard tun - 4 procenta). Na dalších místech je Rusko (1,803 miliard tun) a Japonsko (1,255 miliard tun).

Tempo růstu emisí bylo nejvyšší v Číně (5,8 procenta) a Indii (7,7 procenta). Naopak klesající tendence je patrná v USA (meziročně o 3,7 procenta) a EU (o 1,8 procenta).

V České republice bylo v roce 2012 vypuštěno 103,7 milionu tun emisí uhlíku, na Slovensku 35,5 milionu tun. Z dalších evropských zemí můžeme zmínit Německo s 732,3 miliony tun (nejvíce v Evropě), Velkou Británii (471,1 mil. tun), Itálii (375,4 mil. tun) nebo Francii (343,6 mil. tun).

"Už jsme vypustili přibližně sedmdesát procent kumulativních emisí, které udržují globální změnu klimatu pod hranicí dvou stupňů. Co se týče emisí oxidu uhličitého, naplňujeme nejhorší scénář ze zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) publikované letos v září," řekl profesor Pierre Friedlingstein z University of Exeter.        (Zdroj: Gnosis9)


V centru Brna vzniklo jezírko pro množení ohrožené ropuchy zelené ..... Na Kraví hoře v centru Brna vzniklo z původní betonové nádrže nové přírodní jezírko, které slouží k rozmnožování silně ohrožené ropuchy zelené. Nádrž poskytuje ropuchám lepší podmínky, než měly na Kraví hoře v minulosti, sdělil starosta Brna-středu Libor Šťástka (ODS). V blízkosti nádrže nechala radnice vyhloubit příkop vyložený kameny, který bude sloužit jako zimoviště ropuch. V jednom z největších parků v centru Brna jsou také zrekonstruovaná sportoviště a dětské hřiště.

Původní nádrž pocházela z roku 1962 a byla už zchátralá. Nyní je na jejím místě přírodní jezírko osázené vodními rostlinami, v jeho blízkosti je prostor vhodný pro zimování nejen ropuch, ale i ostatních obojživelníků, plazů, hmyzu či obratlovců. "Podnětem rekonstrukce byla zejména existence populace silně ohrožené ropuchy zelené, která se zde pravidelně rozmnožuje," uvedl mluvčí Brna-středu Roman Burián.        (Zdroj: Ekolist)


Tichý zabiják E621 - Glutaman sodný ..... Hydrolyzovaný protein, glutaman sodný, MSG je jedním z nejnebezpečnějších umělých potravinářských přísad. Je-li na výrobku napsáno „chuť identická s přírodní“, jedná se o E621 a E631, v cizině se označuje jako MSG. Jedná se o deriváty kyseliny glutamové, která je obsažena ve všech bílkovinových přírodních potravinách, nejvíce pak v řasách Cambu. E631 - inosinát sodný, tj. sůl kyseliny glutamové, se používá jako součást koření v rychlém občerstvení. Glutaman sodný byl představen na počátku 50. let jako zázračná látka zvýrazňující chuť, jejímž účelem je učinit jídlo chutnější a přitažlivější.

Způsobuje: Poškození hypotalamu, vyvolané dávkou glutamátu sodného v období kojení a následný rozvoj obezity. Ničí nervové buňky. Cukrovku. Migrény. Autismus, poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Alzheimerovu chorobu. Narušuje sítnici oka a způsobuje zelený zákal. Vyvolává u člověka agresivitu. Žaludeční vředy, gastritidu.

Glutaman sodný má schopnost zlepšovat chuť potravin, do nichž se přidává. Na jazyku má člověk speciální receptory, které na glutaman sodný reagují, a které jsou od přírody určeny k tomu, aby reagovaly na přírodní kyselinu glutamovou.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


V zemi vojenských prostorů ..... Poprvé od revoluce armáda předává celé hory občanům. Proč se proti tomu staví ČSSD? Když Pražan řekne, že jde na houby do Brd, myslí tím Hřebeny. To je ten úzký hřbet, na který vykročíte přímo z konečné městského autobusu 129. Táhne se desítky kilometrů přes televizní vysílač Cukrák až k Příbrami. Ale znáte někoho, kdo jezdí opravdu do Brd? Do jediných středočeských hor hodných toho jména a zabírajících areál od Příbrami až k hranici kraje? Těžko. Ty hory už od roku 1926 patří armádě. Je to vojenský výcvikový prostor (VVP) Jince, respektive vojenský újezd, neboť tento rusismus kořenící ve středověku je zřejmě nevymýtitelný.

Fakt, že dnes vláda schvaluje zrušení VVP Jince, je přelomový, ba precedentní hned v několikerém ohledu. Jednak v tom, že jde o první rušení vojenského prostoru od roku 1991, kdy ještě vládl revoluční étos. Pak v tom, že Rusnokův kabinet chce v této věci bez reptání dodržet plán vlády Nečasovy. Hlavně ale v tom, že 24 let po revoluci je to vůbec poprvé, kdy armáda vrací celý krajinný areál – celé pohoří – civilní státní správě.

Má to ovšemháček. Dva a půl roku poté, co plán zrušení VVP Jince ohlásila Nečasova vláda, navíc v době, kdy za ním stojí i vláda Rusnokova, je rušení vojenského charakteru Brd zpochybněno. Proti je ČSSD, osobně pak stínový ministr obrany Jan Hamáček, středočeský hejtman Josef Řihák a také starostové. Takže i když „dárek civilům” ve vládě projde, může pak narazit ve sněmovně. Co takový odpor znamená a o čem vypovídá?       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Pračky a myčky třídy A jsou už nevyhovující ..... Od 1. prosince 2013 smějí být na evropský trh uváděny pračky a myčky pouze energetické třídy A+ a lepší. Spotřebitelé by tedy měli při výběru praček a myček věnovat zvláštní pozornost jednotlivým „plus“ na energetickém štítku. Nejúspornější je energetická třída A+++.

Na základě požadavků evropské legislativy na minimální energetickou účinnost smějí být od 1. prosince 2013 na trh uváděny pouze pračky a myčky energetické třídy A+ a lepší (u myček šířky 45 cm a menší je to nadále energetická třída A). Energetická třída A+ tedy bude nejhorší dostupnou třídou na evropském trhu pro tyto spotřebiče a spotřebitelé tak ze sedmi tříd na energetickém štítku fakticky volí pouze mezi třemi nejvyššími energetickými třídami: A+++, A++ a A+. Dalším požadavkem, jenž vstupuje v platnost, je, že myčky uváděné na trh po tomto datu musejí mít třídu účinnosti sušení A.

Obdobné nařízení pro minimální energetickou účinnost, tzv. ekodesign, se v současné době týkají více než 20 kategorií spotřebičů. Jsou mezi nimi například chladničky, světelné zdroje, televizory či klimatizace. Na základě požadavků na ekodesign jsou tak mimo jiné od léta 2012 uváděny na trh jen chladničky třídy A+ a lepší a jak dále vysvětluje Juraj Krivošík ze SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, „pro většinu kategorií tzv. bílé techniky, respektive domácích spotřebičů, tedy chladničky, myčky nádobí a pračky, již třída A neznamená úsporný výrobek, ale naopak výrobek, který se již nesmí dodávat do prodejen.“

Požadavky na ekodesign napomáhají zvyšovat energetickou účinnost (a tedy snižovat provozní náklady) elektrospotřebičů, jejich interakce s legislativou o štítkování však přináší jistá úskalí pro spotřebitele. Jak upozorňuje Juraj Krivošík, „spotřebitelé musejí nyní při výběru spotřebičů dávat mnohem větší pozor na jednotlivá plus na energetickém štítku. Nejúspornější jsou výrobky třída A+++, liší se však podle kategorie výrobků, u televizorů je to zatím A++.“

Pro spotřebitele tak může být obtížné orientovat se ve všech změnách energetických vlastností výrobků a především zjistit, které výrobky jsou skutečně nejúspornější na trhu. Pomoc jim nabízí databáze www.uspornespotrebice.cz, jež poskytuje informace o deseti hlavních kategoriích domácích spotřebičů, od chladniček a mrazniček přes světelné zdroje, pračky a myčky nádobí, až po televizory a kávovary.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Pozor na kravaty! ..... Nejde o legraci, je to holý fakt. Zdraví mužů ovlivňuje nošení kravaty.Vědci přišli na to, že kromě běžných rizikových faktorů, které mají vliv na vznik zeleného zákalu, může mít podíl na jeho tvorbě i pořádně utažená kravata.

Se stupněm utažení totiž stoupá tlak v očích a ve snaze, aby kravata a košile co nejlépe seděly u krku, zároveň jejich nositel stlačuje cévy, které zásobují jeho hlavu krví. Dojde ke zhoršenému prokrvení očí i mozku, urychluje se smrt většího počtu mozkových buněk. A to je pak příčinou také dalších různých nemocí, nejen zeleného zákalu.        (Zdroj: Doplněk)


20.11. 2013     Dnes je slaven Světový den dětí. Dne 20.11. 1989 Valné shromáždění OSN jednomyslně přijalo Úmluvu o právech dítěte. Ratifikovalo ji téměř 200 států. ČR se připojila od roku 1992. Úmluva obsahuje 54 článků, ve kterých se píše např. o tom, že dítě nemá být zneužíváno, týráno, že každé! dítě má právo na život, dítě nesmí být odděleno od svých rodičů, nejsou-li pro to velmi závažné důvody, … Na stejný den připadá i Světový den dětí. Na první pohled by se mohlo zdát, že den byl vyhlášen právě na připomínku uzavření Úmluvy, ale není tomu tak. Již roku 1954 se objevil nápad slavit Den dětí. O 5 let později (1959) byla 20. 11. schválena Deklarace práv dítěte.

Další dnešní oslava se týká Dne industrializace Afriky. Vyhlásila jej OSN, připomínat si jej můžeme od roku 1993.


Program Spotřebitelský ombudsman slaví úspěchy ..... Program nazvaný „Spotřebitelský ombudsman“ vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v květnu letošního roku. Spotřebitelský ombudsman, ačkoli by se z názvu mohlo zdát, není žádná konkrétní osoba ani nový úřad. Jedná se totiž o novou agendu živnostenských úřadů. V rámci této agendy přijímají živnostenské úřady stížnosti spotřebitelů (zejména v souvislosti s předváděcími akcemi). Živnostenské úřady tyto stížnosti postupují spotřebitelským organizacím (mj. sdružení Spotřebitel net). Spotřebitelské organizace promptně komunikují se stěžovateli a s živnostenskými úřady. Do programu Spotřebitelský ombudsman jsme zapojeni již od jeho začátku. Dle našeho názoru již uplynula dostatečná doba pro zhodnocení této akce.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Tisíce lidí protestovaly v Americe a Británii proti mainstreamovým médiím ..... Tisíce lidí se po celých Spojených státech a Velké Británii spojily a hromadně protestovaly proti mainstreamovým médiím. Protestující se zaměřili na ředitelství mediálních gigantů, jako je Fox News, BBC a NBS, odsoudili jejich omezené pokrytí světových událostí a problémů.

March Against Mainstream Media (MAMM) organizoval protesty mezinárodně přes sociální média.

V prohlášení na webu MAMM organizace uvedla, že velká média měla dvě možnosti: “podávat zprávy o tisících lidech, které protestují před jejich vlastními budovami, protože neuveřejňují důležité zprávy,” nebo je ignorovat.

Napříč Amerikou mávali protestující transparenty a odsuzovali současné zpravodajské kanály. “Bojkotujte média!” píše se na jednom transparentu ve městě High Point v Kalifornii, zatímco ve městě Kansas příznivci hnutí nosili masky Anonymous se zprávou “Amerika si zaslouží pravdu!”

Opakující se téma, které se při tšchto protestech objevilo, je pokrytí médií ohledně jaderné katastrofy ve Fukušimě v Japonsku, kterou v roce 2010 zasáhlo zemětřesení a vlna tsunami.

“Radiace z této elektrárny dorazila až k nám a ovlivňuje nás, ne jen Kalifornii, ale celý svět. Jak nás ovlivní, jak ovlivní naši vodu, naše potraviny, náš život?” řekl jeden z demonstrantů pro KMPH Fox 24.

Mezitím v Londýně protestovali před kancelářemi BBC. Jet Barnett, jeden z organizátorů MAMM řekl pro RT, že protest byl známkou toho, že lidé začínají hledat zprávy v alternativních médiích.

“Chceme, aby mainstreamová média slyšela, že lidé konečně přichází společně a donutí je ke změně,” řekl Barnett pro RT s tím, že organizace bojuje za obnovení novinářské integrity.

Důvěra v americká mainstreamová média posledních několik let prudce klesá, pouze 44% Američanů důvěřuje hromadným sdělovacím prostředkům, uvedl v září průzkum institutu Gallup.       (Zdroj: FreePub)

U nás je to snad lepší? Média hlavního proudu se změnila na politickou/bulvární žumpu, kde se dá najít spousta urážek a sprosťáren, ale informace se vytratily ...


Náhodný objev ohromující trvalé fotovodivosti ..... Když krystaly titanátu stroncia osvítí světlo na deset minut, stanou se několikasetnásobně elektricky vodivějšími. A vydrží jim to několik dní po zhasnutí světla.

Fotovodivost je když se nějaký materiál stane elektricky vodivějším v důsledku pohlcení elektromagnetického záření. Dnes již klasickým příkladem je vodivý polymer polyvinylkarbazol, který se běžně používá v xerografii anebo sulfid olovnatý, který bývá k vidění v detektorech infračerveného záření, třeba v tepelně naváděných raketách – jako je americký Sidewinder či ruský Atoll. Čerstvý objev překvapivě intenzivní trvalé fotovodivosti dává tušit, že se brzy objeví nové pozoruhodné aplikace tohoto jevu.

Byla to jen hříčka náhody Doktorandka Marianne Tarun z Washingtonské státní univerzity a její kolegové si šťastnou souhrou okolností všimli, že krystal titanátu stroncia (SrTiO3, formálně titaničitan strontnatý, strukturou podobný perovskitu), s nímž pracovali, je nějak podezřele dlouho a intenzivně vodivý. Nejdřív si mysleli, že jim titanát stroncia něco kontaminovalo, naštěstí ale pokus nezrušili a nevyhodili do popelnice. Zaujalo je to a po sérii experimentů zjistili, že pozorovanou vodivost titanátu stroncia vyvolává pouhé světlo.

Byl z toho velký poprask. Ukázalo se, že po osvětlení trvajícím 10 minut se zvýší elektrická vodivost titanátu stroncia čtyřistakrát a že pak trvá dlouhé dny po vypnutí zdroje světla. Vědcům se už sice povedlo vyvolat podobný jev v jiných materiálech, nikdo to ale nebylo takhle dramatické. Trvalá vodivost krystalu titanátu stroncia funguje při pokojové teplotě, což ji činí velmi pěkně dostupnou pro spoustu praktických aplikací. Nově objevený jev by se mohl stát třeba základem holografických pamětí, které by značně zvýšily kapacitu paměťových médií.        (Čtěte na stránkách OSEL)


V naší DNA je gen soucitu ..... Organizátorům letošního Vegetariánského dne v pražském Toulcově dvoře se povedl kardinální úlovek: jejich pozvání přijal Sid Thomas (*1951), britský aktivista radikální ochranářské organizace Sea Shepherd, se kterou celou loňskou zimu v antarktických vodách v přímých akcích bránil japonským velrybářům v lovu velryb.        (Čtěte na stránkách Sedmá generace)

Opravdu doporučuji si ten rozhovor přečíst. Je poměrně dlouhý, ale stojí za to ...


Mezinárodní vesmírná stanice existuje 15 let ..... Blíží se jedno zajímavé výročí – 20. listopadu uplyne 15 let od vypuštění prvního modulu tohoto kosmického monstra. Monstrum je možná trošku ošklivý, leč výstižný výraz. Na oběžné dráze ve výšce přes 400 kilometrů nad povrchem Země proletí každý den 16krát nad našimi hlavami téměř 450tunový kolos, jehož celková rozloha si v ničem nezadá s fotbalovým hřištěm. Je to ta největší a také nejdéle obydlená základna mimo tento svět. Mezinárodní posádky složené z amerických, ruských, kanadských, evropských a japonských astronautů se na její palubě střídají od podzimu 2000. V současnosti na ISS najdeme šestičlenné posádky, které zde tráví bezmála půl roku. Celkem třináct obyvatelných modulů nabízí posádce komfort větší než veliký dům s pěti ložnicemi. A to přibudou ještě další sekce! Americké solární panely o rozpětí přes 70 metrů vyrábí množství elektrického proudu jako menší elektrárna.

K čemu nám ale je stanice za řádově stovky miliard USD? Kosmickým agenturám slouží k výzkumům, které připraví lidstvo na expanzi například na Mars. Pokusnými subjekty jsou sami astronauti, kteří na sobě sledují působení dlouhodobého kosmického letu (řídnutí kostí, ochabnutí svalstva, zhoršení zraku, dopad kosmické radiace, srdeční potíže, problémy s páteří) a odborníci na Zemi zkoumají, jak se s tímto vypořádat. V neposlední řadě posádka stanice sleduje vliv kosmického letu na ryby (třeba se jejich chovem a konzumací bude živit posádka letu na Mars), sleduje Zemi a objevuje nové technologie využitelné k budoucím kosmickým misím.

Ač se to nezdá, ISS přináší mnohé novinky pro zlepšení života obyčejných lidí. Z technologií Mezinárodní kosmické stanice byl odvozen třeba neurochirurgický robot, robot pro diagnostiku a léčbu rakoviny prsu. Posádka stanice pomáhá hledat lék na rakovinu, AIDS. A to nemluvíme o tom, že lékařské postupy pro zkvalitnění života astronautů v kosmu mohou pomoci léčit pacienty s různými chorobami v nemocnicích na Zemi.

Lidé na ISS pomáhají z výšky se studiem Země, monitorováním přírodních katastrof a hurikánů. Technologické pokusy ve stavu beztíže, který na stanici panuje, také přinášejí nový materiál, slibující mosty a budovy odolnější proti zemětřesením.

Jednou z pěti partnerských organizací, které vybudovaly a nyní provozují stanici, je i Evropská kosmická agentura, jejímž členem je již přes pět let také ČR.        (Zdroj: Science WORLD)


Země stále přichází o lesy ..... Obrázkům kácení stromů se co do emocionální působnosti vyrovnají snad jen obrázky umírajících zvířat či ubývání ledovců. Patří zkrátka téměř k emblémům zhoubného vlivu člověka na přírodu. S využitím služeb Google Earth však mohla vzniknout velmi podrobná mapa, zobrazující zalesněné plochy v průběhu let 2000 – 2012.

Výsledkem práce výzkumného týmu, jehož hlavou byl prof. Matthew Hansen z University of Maryland, je mapa, v níž lze zobrazení nastavovat až do výše 30 nad koruny stromů. Tento technologický pokrok bere dech, tím však nadšení končí. Z porovnání záznamů vyplynulo, že Země ztratila za prvních 12 let nového tisíciletí 2,3 miliony km2 lesů, tedy plochu zhruba o velikosti Mongolska (na mapě vyznačeno červeně). Na vině je odlesňování, požáry a výkyvy počasí, jimž šlape na plyn globální změna klimatu. Největší ztráty se týkaly Indonésie, Malajsie, Paraguaye a Angoly.

Tato ztráta však byla přeci jen částečně kompenzována – současně přibylo asi 800 000 km2 lesů nových. Zdaleka nejlepším “nahrazovačem” ztrát je Brazílie.       (Zdroj: 21@století)


Uznávaný expert promluvil: Chemtrails jsou globální skrytou operací pro totální kontrolu ..... Clifford E. Carnicom je od roku 1999 uznávaným expertem na globální skryté operace rozprašování aerosolu do atmosféry známé jako „chemtrails". 1. března 2011 poskytl rozhovor pro Exopolitics TV, ve kterém řekl, že tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci, aby se mohly využít elektormagnetické operace jako je HAARP, meteorologická válka, tektonická válka (zemětřesení), ovládání mysli, pokročilé sledovací technologie a aby se podporovalo vyhledávání vyspělého technologického pohonu včetně UFO.

Celkový účel těchto skrytých operací rozprašování aerosolu do atmosféry a její přeměny na plazmu je dosáhnout „absolutní kontroly" nad lidskou populací. Tato naprostá kontrola je doprovázena použitím kombinovaných účinků sedmi zbraní, které využívají atmosféru podobnou plazmě s účinky zbraní životního prostředí, biosféry a to vše je zacíleno na lidskou populaci. Ačkoli C. Carnicom dává přednost termínu „aerosol", globální operace rozprašování aerosolu do ovzduší je také známa jako „program chemtrails". Když Carnicom odhadoval 10.1. 2011 současný dopad tajného rozprašování aerosolu uvedl: „Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe, jsou nyní vystaveny velké hrozbě.       (Čtěte na stránkách Czech free Press)


Chůze s hůlkami není jen pro důchodce ..... Skoro na každém kroku můžeme potkat nějakého nadšence s dlouhými hůlkami. Nordic walking - doslovně přeloženo - severská chůze - by se dal zjednodušeně označit jako lidový sport pro všechny. Běžná chůze s dlouhými hůlkami k nám přišla z Finska a dá se provozovat za každého počasí a v každé roční době. Jde o příjemný druh pohybu, kterému se může bez problémů věnovat úplný začátečník, člověk mladý i v pokročilém věku. Základem tohoto sportovního odvětví je běžnou chůzi dokonale sladit s pohyby paží, nohou spolu s odrážením holí. Pomocí holí jsou namáhány svaly celého těla, přitom klouby dolních končetin jsou odlehčeny. Nordic walking je nepochybně ideální fyzickou aktivitou pro ty, kdo si chtějí zlepšit kondici, mají předepsaný pohyb v rekonvalescenci, potřebují zhubnout, slouží jako vhodná rehabilitace po některých operačních výkonech.

Chůze s hůlkami kromě jiného zlepšuje činnost srdce a cév, přispívá ke správnému držení těla, zlepšuje pohyblivost páteře, je ideální i pro lidi s různými tělesnými omezeními například revmatismem, má nesporně pozitivní vliv na psychickou pohodu. Snižuje riziko osteoporózy, aktivuje imunitní systém, předchází křečovým žilám, pomáhá cévnímu systému.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


A DOST! Žhavá novinka 2! ..... Největší telefonní společnost v zemi O2 na základě série reportáží A DOST! a d-Testu odstřihuje linky začínající 9 a nabízející podvodné půjčky. Z jeho sítě se tak na ně nikdo nedovolá a nemůže být okraden. Asociace poskytovatelů mobilních služeb navíc změní svůj kodex, kterým zakáže veškeré poskytování půjček po telefonu.       (Zdroj: CEZ OKNO)


Test bylinných doplňků stravy v Americe - často jen rýže a pšenice ..... Potravinové doplňky z bylin prodávané ve Spojených státech a Kanadě jsou falšované anebo neobsahují to, co by měly, naznačují výsledky studie skupiny kanadských vědců. Zprávu přinesl americký deník The New York Times.

Bylinné přípravky podle článku obsahují často rostlinné náhražky, jako sóju, rýži, pšenici a jiné plodiny či traviny. Trh s těmito potravinovými doplňky, z nichž některé o sobě tvrdí, že pozitivně působí na lidské zdraví, činí jen v USA hodnotu pět miliard dolarů.

Test prováděli vědci metodou tzv. „čárového kódu DNA”. Prověřováno bylo celkem 44 bylinných přípravků od 12 různých firem, píše Times. Celá čtvrtina vzorků vůbec neobsahovala prezentované složení, zatímco jiné byly hojně šizeny různými náhražkami. Mezi zkoumanými vzorky byly přípravky z echinacey, třezalky horské, jinanu dvoulaločného a další.

„Naznačuje to, že problém je rozšířený a že kontrola kvality je u řady společností, ať už z nevědomosti, neschopnosti či nepoctivosti, nepřijatelná,“ okomentoval výsledky David Schardt z Centra pro vědu ve veřejném zájmu, napsaly americké noviny.       (Čtěte na stránkách velká Epocha)

Jo, jde jen o to, zda to šidili výrobci nebo jde o podvrhy v zájmu likvidace všeho, co ubírá zisky farmaceutickým koncernům. Člověk dneska už nemůže věřit ničemu ...


19.11. 2013     Dnešku vévodí Mezinárodní den mužů. Některé české seznamy významných dnů uvádí, že Den mužů připadá na 3. 11., ovšem ve světě se s tímto datem nesetkáte. Mezinárodní den mužů je spojen s datem 19. 11. Poprvé se slavil roku 1999 v Trinidadě a Tobagu, ale oslav se již účastní státy napříč celým světem. Důvod, proč je zvoleno právě toto datum, se mi nepodařilo zjistit.

Další dnešní svátek je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Za jeho vznikem stojí Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. Den byl vyhlášen zřejmě roku 2000, ČR se připojila roku 2001.

A do třetice svátek nejzajímavější - Světový den toalet. Ten má být každoroční oslavou toalet a hygienických zařízení a připomínkou jejich zásadního přínosu pro veřejné zdraví, osobní důstojnost a udržitelnost životního prostředí.


Také jste naštvaní z politiků? Máme pro vás tip. Adoptujte si jednoho! ..... Mnoho lidí je dnes oprávněně rozpačitých a rozhořčených z politické situace u nás. A mnozí neví, co s tím. Kromě nadávání na politiku existují nejrůznější možnosti, jak se do řešení věcí veřejných zapojit. Jednou z těchto možností, která je dostupná úplně každému (křesťanovi), je možnost se za politickou situaci u nás vytrvale a společně modlit.

Na výročí listopadové revoluce se 17. 11. 2013 spouští zcela nová iniciativa „Adoptuj si politika.cz“, která lidi spojuje v jakési modlitební stráži nad našimi politiky. Každý, kdo se do iniciativy zapojí, obdrží jednoho politika, za něhož se bude pravidelně přimlouvat. Adoptovat politika k modlitbě si může buď jednotlivec, anebo rodina, společenství, komunita, farnost, sbor… Cílem projektu je motivovat lidi ke společné a vytrvalé modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanecké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o zákonech a o celkovém směřování naší země. Nejde o propagaci nějakých politických stran ani o prosazení jakéhokoli politického názoru.

„Adoptuj si politika.cz“ vychází z dobře fungujícího slovenského projektu “Adoptuj si politika.sk”, který byl spuštěn 1. ledna 2013, v den 20. výročí vzniku Slovenské republiky, u nás projekt začíná symbolicky 17. listopadu, na výročí sametové revoluce.

Do projektu se lze zapojit prostřednictvím webové stránky „Adoptujsipolitika.cz“. Zájemci, kteří nepoužívají internet, se mohou zaregistrovat i telefonicky.        (Zdroj: Víra)


Pes pochází z Evropy, a ne z Asie, zjistili vědci srovnáním DNA ..... Prvního psa na světě domestikovali evropští lovci a sběrači. Dokládá to genetická studie, kterou zveřejnil tým pod vedením Olafa Thalmanna z univerzity ve finském Turku v odborném časopise Science. Vědci se přitom dlouho klonili k názoru, že domácí psi pocházejí z východní Asie či Blízkého východu. Spory ale prý neustanou.

Prapředkem psa byl vlk, který přišel na chuť soužití s člověkem. Příchylnost zřejmě vyvolala potrava nalezená v lidských odpadcích nebo zbytky masa na kostech zvěře ulovené člověkem. Lidé časem přišli na to, že pes je druhem užitečným při lovu i k ochraně. Z vlků se postupně v tomto přívětivém prostředí stali psi.        (Zdroj: Ekolist)


Kovová horečka a džihádisté v Česku. Hrozí železniční tragédie? ..... Současní ministři dopravy a vnitra se nacházejí ve svízelné situaci. Podle všeho budou muset čím dál častěji vysvětlovat, proč se občané nedostanou včas do zaměstnání a kdo za to může. Jak již v minulosti informoval časopis TÝDEN, policisté totiž opouštějí České dráhy a na jejich místo nastupuje soukromá bezpečnostní agentura.

Předchozí vedení resortu vnitra a současné vedení Policie ČR se v rámci úsporných opatření rozhodly zlikvidovat specializované policejní útvary, jež měly chránit majetek Českých drah a zajišťovat bezpečnost na železnici. Tento trend pravděpodobně trvá a s jeho důsledky jsou každodenně konfrontováni jak drážní zaměstnanci, tak cestující.

Podle Policejního prezidia existovalo na konci roku 2012 na celém území republiky ještě sedm železničních oddělení a dvě oddělení specializovaná na doprovod vlaků. Nicméně odchod policistů pokračuje a už letos mají být zrušena poslední oddělení železniční policie, konkrétně v Ústeckém kraji, což tamější senátor Jaroslav Doubrava považuje za velmi špatné rozhodnutí. "Zloději se mohou radovat," říká a dodává: "Železnice je nyní méně krytá. Policisté už nemohou do takové míry cíleně zasahovat v prostředí, které dobře znají."

Zloději se radují ... Každoročně je na dráze spácháno velké množství trestných činů. Jenom škoda Českých drah, nikoli tedy na majetku cestujících, je kvůli krádežím vyčíslena v desítkách milionů korun. Vrcholem bylo odcizení kusu železnice včetně desetitunového mostu a jeho odprodej do sběrných surovin. Dochází tak k narušování zabezpečovacích zařízení a je pravděpodobně jen otázkou času, kdy dojde k železničnímu neštěstí, ke zranění cestujících a obětem na životech.

Rozhodnutí o odchodu policistů ze železnice přitom nespadlo jen tak z nebe. Bylo součástí takzvaných úspor v Policii ČR a specialisté z těchto útvarů byli nesmyslně přesouváni na místní oddělení policie, kde vykonávali a vykonávají úplně jinou činnost. Lze konstatovat, že v tomto smyslu stát rezignoval na elementární zajištění bezpečnosti na drahách.       (Zdroj: Týden)

Tak - a teď je otázka, kdo je větší zločinec: zda ten, kdo trhá koleje a krade měděné kabely nebo ten, kdo to dopustí, ač má prostředky tomu zabránit ...


Švýcarsko: Omezení platu manažerů na maximálně 12-násobek nejhůře placeného pracovníka firmy ..... Švýcary napadlo, jak ukončit korporátní chamtivost a zvrátit příjmovou nerovnost.

Nové pravidlo by omezilo měsíční plat špičkových manažerů na maximálně pouhý dvanáctinásobek platu nejhůře placeného zaměstnance ve firmě. Jinými slovy by manažeři dostali za měsíc maximálně to, co nejhůře placený zaměstnanec vydělá za rok.

Tento návrh může znít něco jako od Occupy Wall Street nebo něco od jiného radikálního protestního hnutí, ale ve skutečnosti pochází tento návrh od národa, který je ve světě známý tím, že neopovrhuje vyděláváním peněz – Švýcarsko. 24. listopadu proběhne ve Švýcarsku referendum, zda se tento poměr 1:12 ukotví v ústavě.

Iniciativa se opírá o tradiční politické skupiny, včetně sociálních demokratů a zelených, které tvrdí, že se plat generálních ředitelů (CEO) ve Švýcarsku vymkl kontrole a je potřeba jej zkrotit. Citují řadu údajů, že se poměr platů změnil z 1:6 v roce 1984 na 1:43 v dnešní době. A to je jen průměr. V některých společnostech, zejména v bankách, je tento rozdíl ještě větší – top manažeři, jako například generální ředitel Credit Suisse Brady Dougan a Andrea Orcel, hlava investiční banky UBS, vydělávají stonásobky platů svých podřízených.

Stoupenci této kampaně považují platovou nerovnost za sociální nespravedlnost. Video karikatura vytvořená stranou sociálních demokratů zobrazuje švýcarskou zdravotní sestru, která je ohromena tím, že platy top manažerů dosáhly “astronomických rozměrů,” i když se její plat téměř nezvýšil. Regula Rytz ze strany zelených říká, že je nezbytná změna ústavy, protože ani vláda, ani byznys nemá “recept proti samoobslužné mentalitě korporátních obleků.”       (Zdroj: FreePub)


Spotřební elektronika je poruchová ..... Poruchovost elektroniky prodávané v ČR stoupá, za poslední dva roky se zvýšil počet reklamací u spotřební elektroniky o čtvrtinu.Údaj vyplývá ze statistik prodejce elektroniky Alza.cz.

Mezi nejméně poruchové zboží patří v posledních letech bílá technika, domácí spotřebiče a spotřebiče z kategorie péče o tělo. Naopak nejvíce poruchové jsou mobilní telefony, tablety či notebooky, tedy především produkty, které lidé používají každodenně.

Obecně prý platí, že zboží méně renomovaných výrobců je poruchovější. Vyšší poruchovost mají také telefony s otevřeným operačním systémem, jako je Android.

"Spolehlivost klesá pouze u zboží, které se dá klasifikovat jako neznačkové, tzn. levný dovoz. U renomovaných značek je kvalita pořád vysoká," dodal mluvčí Euronics Bohuslav Komín. Nejnižší spolehlivost je podle něj u malé bílé elektroniky. Procento reklamací dosahuje dvě až pět procent z celkových prodejů.       (Zdroj: Spotřebitel)


Slovo o holotropním dýchání ..... Velmi zřídka potkávám někoho, kdo o tomto fenoménu léčby a výchovy "Jak žít" slyšel. Ještě vzácněji potkávám někoho, kdo je s ním dobře obeznámen nebo dokonce jej prožil. Takže existuje jakési matné povědomí, že je to věc nebezpečná, temně podivná a bláznivá. Nevědomost sice nečiní hřích, ale zavádí od skutečnosti a to většinou velmi daleko.

Proto zde uvádím základní informace: Metodu holotropního dýchání vytvořili profesor Stanislav Grof a jeho žena Christina v sedmdesátých letech dvacátého století. Mnoho let ji používali v psychoterapeutické práci u pacientů s nejrůznějšími obtížemi. Měli úspěch v situacích, kde jiné metody neuspěly. Pomáhali často účinně bez použití léků umělého i přírodního původu. Často i při jejich užití významně podpořili jejich účinek /práce s nevyléčitelně nemocnými. Později se manželé Grofovi věnovali pečlivé výuce terapeutů po celém světě. V mnoha zemích jsou skupiny lidí, kteří se věnují holotropnímu dýchání.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Lidé nepocházejí ze Země, tvrdí americký expert ..... S kuriózní hypotézou přišel americký ekolog dr. Ellis Silver. Je přesvědčen, že před 60 000 až 200 000 lety vysadili mimozemšťané na naši planetu již hotové jedince rodu Homo sapiens. Podle něj pro to svědčí velké množství důkazů, mj. naše pokožka, která je citlivá vůči Slunci, a také bolesti páteře a zad při práci, jež zjevně souvisí s nižší gravitací na domácí planetě. Země podle něj mohla sloužit jako vězení pro živočišné druhy s přirozenými sklony k násilí.

Ve své knize „HUMANS ARE NOT FROM EARTH: A SCIENTIFIC EVALUATION OF THE EVIDENCE“ Ellis zmiňuje i další odlišnosti lidského druhu, které svědčí o tom, že nepochází ze Země. Je to například mimořádně velká hlava dítěte, která se velmi obtížně dostává porodními cestami, a dělá z porodu vysoce rizikovou záležitost jak pro matku, tak pro dítě. Žádný další živočišný druh na naší planetě tyto problémy nemá.

Lidstvo také velmi často trpí chronickými nemocemi. Důvodem je fakt, že naše tělesné hodiny jsou nastaveny na 25hodinový den, což se prokázalo ve spánkových laboratořích. A proto se mnozí z nás necítí na Zemi dobře. „Podle mě se lidstvo vyvinulo na jiné planetě a bylo sem přeneseno jako již vyvinutý druh,“ soudí Ellis.

Autor doufá, že jeho kniha vyvolá diskusi a povede k pátrání o důkazech, zda je jeho teorie správná. I další vědci jsou přesvědčeni, že některé bakterie se na Zemi dostaly z vesmíru. Astrobiolog z NASA Chris McKay ale tvrdí, že dospět k závěru, že se tady vyvinul mimozemský život, je „velký skok“.       (Zdroj: ProcProto)


Mohou sledovat vaše umístění, i když máte telefon vypnutý .....Věděli jste, že NSA může sledovat polohu vašeho telefonu, i když je vypnutý a baterky jsou vyndané? Federálové mají tuto technologii již nejméně 10 let. V článku pisatel Dana Priest rozvádí, jak jsou týmy zaměstnanců NSA rozmístěné po planetě oddané sledování telefonů v reálném čase.

Od září 2004 nová technika NSA této agentuře umožnila najít telefony, i když jsou vypnuté. JSOC má vojska zvaná „Nálezci“ a tohle jim dává tisíce nových cílů včetně členů rozrůstajícího se al-Kaiídou sponzorovaného povstání v Iráku, tvrdí členové této jednotky.

NSA ve stejné době vyvinula nový počítačový sborník, zvaný Regionální brána v reálném čase, do nějž vojenští a zpravodajští důstojníci mohou uložit každý bit dat nebo rozsáhlých dokumentů a vybrat si z něj telefonní čísla nebo seznamy potenciálních cílů. Rovněž velitelům umožňuje, aby si našli a sledovali jakýkoliv typ dohledu, co je v daném teritoriu k dispozici.“

Tato technika, s níž může NSA odposlouchávat mobily, i když jsou vypnuté a bez proudu, se nejspíš provádí se spolupachatelstvím telekomunikačních společností, které se ukázaly být ke šmírování NSA vstřícné. Programové trojské koně zamaskované za běžné systémové aktualizace jsou tou pravděpodobnou metodou, přes níž NSA získává přímý přístup k mobilům a dalším zařízením milionů Američanů.       (Čtěte na stránkách CEZ OKNO)


U Hradeckého rybníka v Tovačově objevili ornitologové další vzácný ptačí druh - pěnici malou ze Střední Asie ..... Pěnice malá žije na východ od Kaspického moře a dosud nebyla nikdy pozorována v České republice. Její první výskyt u nás byl zaznamenán v sobotu 16. listopadu v keřích u Hradeckého rybníka v Tovačově. Jejím objevitelem se stal velmi zkušený ornitolog Lubomír Doupal z Olomouce.

Jde o jednu z nejmenších pěnic na světě, měří pouze 11 až 12 cm. Je podobná naší pěnici pokřovní, ale na rozdíl od ní je světle hnědá a má rezavý ocas s bílými krajními rýdovacími pery. Je velmi čilá a obvykle na sebe upozorní pocukáváním rezavým ocáskem, čímž připomíná chování našeho rehka domácího. Video první pěnice malé v ČR si můžete prohléhnout na videokanále Moravského ornitologického spolku: Video Adolf Goebel: http://youtu.be/PoP52yMjsoY Video Jarmila Kačírková: http://youtu.be/jdPageZO7Hc       (Zdroj: Agris)


Kometa ISON bouří, už je vidět i bez dalekohledu ..... Dlouho očekávané kometě ISON narostl druhý ohon, jak se přibližuje ke Slunci. Ve středu 13. listopadu ráno zaznamenalo několik pozorovatelů nezávisle na sobě prudké zjasnění komety. Ta skokově zjasnila o cca 1 mag a její jádro zdvojnásobilo produkci vody. Kometě při cestě ke Slunci zbývají už jen dva týdny, pomalu se tak na ranní obloze přibližuje obzoru a do samotného průletu se budou podmínky její viditelnosti už jen zhoršovat. Navíc je stále nejasné, zda se průletu dožije. V těchto dnech již ale pozorovatelé hlásí její viditelnost pouhýma očima.

Silné zjasnění ... Kometa ISON 14. listopadu 2013. Foto: Joel Short.Zatímco v uplynulých dnech kometa příliš nezjasňovala, ve středu ráno to dohnala skokovým zjasněním. První přišla zpráva z 60cm dalekohledu TRAPPIST, který je umístěn na Evropské jižní observatoři v Chile na La Silla. Ten pravidelně monitoruje produkci vody z jádra této komety. Sublimující voda je hlavním „palivem“ kometární aktivity. Produkce molekul OH se zdvonásobila na 2x1028 za sekundu. Vedlejším produktem bylo celkové zjasnění komy – ta byla o cca 1 mag jasnější než předešlou noc. Zároveň se zvýšila i producke prachu. Je otázkou, zda pozorované zjasnění znamená reaktivaci zatím dost slabé komety, nebo to souvisí s možným zánikem jádra, které někteří astronomové očekávají.

Dva ohony ... Doposud jsme u komety mohli pozorovat poměrně výrazný a dlouhý prachový ohon. Začátkem listopadu začali první astrofotografové pozorovat jakési zdvojení, ze kterého začal růst druhý ohon. Jedná se o tzv. iontový ohon tvořený z ionizovaných molekul plynu unášených slunečním větrem. „Poryvy“ tohoto větru způsobené eruptivní aktivitou Slunce mohou způsobit krátkodobé přetržení ohonu. Něco takového bylo možné vidět na jednom snímku ze středečního rána.       (Čtěte na stránkách Astro)


18.11. 2013     Je to sto třicet let - 18.listopadu 1883 bylo po požáru znovu otevřeno Národní divadlo v Praze, a to Smetanovou Libuší. Téhož dne přesně o sto let později bylo Národní divadlo znovu otevřeno po několikaleté rekonstrukci a přestavbě.


ČNB si myslí, že lidé sedí na penězích. Není to tak, varují experti ..... Většina ekonomů se shoduje, že představa České národní banky (ČNB), že skokovým oslabením koruny na 27 Kč za euro zvýší spotřebu domácností, sníží nezaměstnanost a posílí výkonnost hospodářství, se nemusí naplnit.

Expertům není především jasné, kdo má začít více utrácet, když mzdy a platy již několik let reálně nerostly a od roku 2011 kupní síla obyvatel klesá. Většina domácností totiž neutrácí hlavně proto, že jen obtížně vyjde s penězi od výplaty k výplatě, nikoliv proto, že hromadí úspory.

„Podle statistiků má zhruba 40 procent domácností problém, jak vůbec vyjít se svými příjmy, a úspory netvoří. Patnáct procent domácností má vyšší výdaje než příjmy a žije z půjček a rezerv. Pro ně je tedy opatření ČNB naprosto bezvýznamné,“ řekl Právu ekonom Jaroslav Šulc.

Pak je zde podle Šulce skupina domácností, která má skutečně velké příjmy. Ty ale rovněž kroky ČNB nepodnítí k větším nákupům, protože nakupují stále stejně bez ohledu na vývoj cen.

Kdo bude nakupovat po vyprodání starých zásob? Řadu lidí sice ČNB podle obchodníků skutečně vystrašila a ti se rozhodli nakoupit zboží z dovozu ještě za staré ceny, je však otázkou, kolik lidí se do obchodů po vyprázdnění skladů požene. „Centrální banka se snaží podnítit nákupní horečku, když tak trochu naznačuje, že nepřipustí, aby bylo levněji. Z toho soudím, že má představu, že lidé mají volné peníze ve slamníku. To ale neodpovídá realitě. Platy klesají už několik let, mzdy výrazně nerostou. Lidé se možná vyděsí, začnou nakupovat, ale nikoli z nějakých skrytých rezerv, jen uspíší předvánoční nákupy,“ řekl Právu šéf analytického oddělení ČMKOS Martin Fassmann.       (Zdroj: Novinky)


Málo darovaného jídla? Kvůli daním ..... Ročně uvaří více než 40 tisíc porcí jídla. Lidí, kteří se do denního centra olomoucké Charity chodí najíst, ale přibývá. Právě proto byl letos odstartován projekt Centrum potravinové pomoci – jenže dary, které dostává od lidí, stále nestačí a podporu nemá ani z EU.

„Měli jsme představu, že bychom mohli pomoc předávat jednotlivým organizacím 
a farnostem, aby oni dál pomáhali lidem v nouzi a svým klientům. Ale stále jsme bohužel v začátcích," říká vedoucí olomouckého charitního Střediska Samaritán pro lidi bez domova Petr Prinz.

Právě proto, že těch, kdo už nemají ani na jídlo, přibývá, ve 107 českých obchodech Tesco, Albert, Globus, Interspar a Makro zítra proběhne první Národní potravinová sbírka. Vybrané jídlo pak poputuje do potravinových bank a odtud do azylových domů, domovů pro seniory a dalších organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Dnes přitom žije pod hranicí chudoby celá desetina Čechůa dalších 1,7 milionu lidí musí vystačit s příjmem těsně nad ní. „Matky samoživitelky patří k těm nejohroženějším chudobou a po zaplacení všech výdajů jim na den na jídlo může zbýt i jen stokoruna pro celou rodinu. Darováním jedné či více trvanlivých potravin může lidem v nouzi pomoci každý," podotýká herečka Ivana Jirešová, která sbírku podporuje.       (Čtěte na stránkách Agris)

Tak tohle by si měli vyzkoušet manažeři ČNB na vlastní kůži, než začnou přemýšlet, jak z lidí vydojit více peněz (viz předchozí zprávička).


Evoluční příběh Červené karkulky ..... Když aplikujeme na pohádky důmyslné metody fylogenetiky, tak se dozvíme, že se evoluční linie Červené karkulky se odštěpila od Vlka a sedmi malých kůzlátek asi před tisícem let.

Dívka přezdívaná podle módního doplňku „Červená karkulka“ jde lesem za babičkou, které nese něco k snědku. Potká vlka, který ji chce sežrat, ale ne hned. Dá se s dívkou do řeči a ta mu neopatrně prozradí, kam má namířeno. Vlk ji navrhne, aby babičce nasbírala květiny, čehož pak následně využije k přepadení a sežrání babičky u ní doma, vydávaje se přitom za Karkulku. Když Červená karkulka přijde k babičce, tak ji taky sežere. Pak přijde na scénu dřevorubec, rozřízne přežranému vlkovi břicho, zachrání babičku s Karkulkou a vlkovi zašije do břicha kamení. Vlk se probudí a při pití se převáží do studny a utopí se. Tolik pohádka o Červené karkulce, tak jak ji obvykle známe.

V dnešní době je daleko nejznámější verze bratří Grimmů z roku 1857. Ve skutečnosti jde ale o celou skupinu příběhů s bohatou historií. Pevným orientačním bodem je nejstarší známá tištěná verze Le Petit Chaperon Rouge (1697), kterou z francouzského folklóru konce 17. století vytěžil ve sbírce Pohádky matky Husy Charles Perrault. Zřejmě poprvé do příběhu zavedl červenou čepičku a jak je u Perraulta zvykem, jeho verze byla daleko temnější a drsněji moralizující, než je tomu v dnešní podobě příběhu. Vítězem střetnutí je vlk, který sežere babičku i s Karkulkou a je konec. Historie Červené karkulky je ale podle všeho mnohem hlubší. Její stopy lze vysledovat ve folklóru celé řady zemí. Některé takové příběhy se dodnes vyprávějí a od oficiální Červené karkulky bratří Grimmů se přitom dost liší. V prvotních podobách Červené karkulky nebývá záporným hrdinou vždy vlk, ale také vlkodlak či zlobr. Záporný hrdina obvykle nechá dívku vypít babiččinu krev a sníst její maso, takže ji nevědomky donutí k rituálnímu kanibalismu. Někdy zase vlk přiměje dívku, aby si k němu lehla do postele a ta se pak snaží utéct. Ještě daleko děsivější průběh mají varianty o Catterinelle, holčičce, která nese košík s dobrotami tetě/strýčkovi. Cestou něco sní a nahradí to oslím trusem. Z příbuzného se vyklube čarodějnice anebo vlkodlak a v noci si pak pro holčičku přijde a sežere ji ve vlastní posteli. Různých variant je takřka nepřeberné množství. Kolem původu a historie Červené karkulky panuje celá řada nejasností a sporů, na první pohled neřešitelných.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Na Palackého náměstí v Praze dnes začal růst mrakodrap ..... Ve čtvrtek 14. listopadu se uzavřelo Palackého náměstí v Praze. Začala tady výstavba mrakodrapu? Nesmysl? Jenom aby...

Zatím ho staví jen z papírových krabic, to ale neznamená, že nemůže opravdu vzniknout – členové sdružení Arnika a dalších nevládních organizací položili základy fiktivnímu mrakodrapu přímo na pražském Palackého náměstí. Chtějí tak upozornit na tristní situaci, která podle nich panuje okolo plánování a povolování výstavby v Praze. Magistrátní úředníci ani politici se podle Arniky obyvatel vůbec neptají, jak by mělo hlavní město vypadat, a nehledají celospolečenskou shodu ohledně směřování Prahy. Vytvoření takzvaného Metropolitního plánu je v nedohlednu.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Nejvyšší vánoční strom u nás je na Kvildě ..... Na šumavské Kvildě mají v předstihu hotové to, co ještě nikde jinde v Čechách – vánoční strom. S přípravou tu museli začít o hodně dříve než ostatní – zdobí tu totiž nejvyšší živý vánoční smrk v České republice, a možná i na světě.

Strom je více než 25 metrů vysoký a je na něm více než 4000 světelných LED diod – což je o zhruba 500 více než loni. Na stromě jsou řetězy o celkové délce více než 400 metrů. „Společně ve dvojici s další zdejší dominantou - krásným kostelem svatého Štěpána - obrazně připomínají historické soužití člověka s přírodou. Je dobře, že šumavské smrky rostou do nebe. Nás přitom těší fakt, že každý návštěvník se s oběma dominantami - kostelem a vánočním smrkem - může vyfotit prostřednictvím našeho fotopointu, který je hned naproti u našeho nově zrekonstruovaného informačního střediska,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava

Certifikát pro nejvyšší vánoční smrk u nás udělila Kvildským pelhřimovská agentura Dobrý den. Smrk v Kvildě je možná i nejvyšší žijící vánoční strom na světě. Tuto informaci nyní prověřuje agentura Elite world records private Limited.

Šumavská Kvilda má vedle vánočního stromu i další republikové primáty - je nejvýše položenou obcí v zemi, v katastru obce pramení nejdelší česká řeka Vltava a Kvilda je i nejstudenějším místem Česka,       (Zdroj: Silvarium)


Dlouhá historie modrých džín ..... Na nápad vyrábět kalhoty ze stanové látky a kapsy zajistit proti utržení kovovými cvočky přišel německý imigrant do USA Levi Strauss (1829 – 1902), jehož firma Levi Strauss & Co. byla založena v San Francisku v Kalifornii v roce 1853. Patentovány byly v roce 1873 a původní model, který je označen číslem 501 a má poklopec na knoflíky, se vyrábí dodnes.

Pojmenování džíny (nebo anglicky blue jeans) pochází z francouzského označení pro barvivo, které se k barvení těchto kalhot používalo: bleu de Gênes, neboli janovská modř. Někdy se jako synonymum pro tyto kalhoty objevuje i pojmenování rifle, které však vychází pouze z pojmenování jednoho z výrobců, či texasky, což je název odvozený od texaských kovbojů, kteří je zpopularizovali v období okolo 1. světové války.

Původně stály džíny 1 dolar, dnes je to celosvětový byznys s obratem 40 000 000 000 dolarů ročně. Cesta, na jejímž konci stojí kalhoty, začíná na bavlněném poli. Bavlna se češe ručně a jeden česač za den sklidí asi 50 kg, pokud je ke sklizni využíváno strojů, pak speciální kombajn dokáže sesbírat 50 kg bavlny za 5 minut. V 1 tuně nasbíraného materiálu je asi 400 kg bavlněného vlákna. Z 200 kg čisté bavlny se dá vyrobit přibližně 325 kalhot.       (Zdroj: 21@století)


Případ z Kursku ..... Kurský web ddd.kursk.ru publikoval zajímavou novinku. Počátkem září 2013 se na jedné služebně policie ve městě Kursk rozezvučel telefon. Obsahem telefonátu bylo oznámení, že se po perónu vlakového nádraží v obci Ryškovo prochází jakýsi cizí muž v oděvu policisty z dob Sovětského svazu. Na místo vyjela operativní skupina vedená majorem Černovjajevym. Na místě skutečně po perónu kráčela klidným krokem osoba, oděná do uniformy policisty Sovětského svazu. Tento člověk si udiveně prohlížel vše kolem.

Muž vypadal čistě, upraveně, měl nažehlenou uniformu i košili a nablýskané boty. Na opasku měl kožené pouzdro na pistoli. Z kapsy uniformy vyňal při kontrole - coby doklad - pověření spolupracovníka policie, vydané policejním oddělením v Tamboru r.1984 a znějící na jméno Viktor Ageev. K překvapení operativců vypadal muž stejně jako na fotografii z roku 1984, za dlouhé roky se vůbec nezměnil! Kurští policisté zatelefonovali do Tamboru a bylo jim potvrzeno, že Viktor Ageev byl kdysi skutečně jejich spolupracovníkem, ale je již téměř 30 let nezvěstný. To, co uslyšeli, vyvolalo u kurských policistů šok. Kde se ten muž nacházel tolik let? Proč nezestárnul, proč má na sobě dávno neplatnou uniformu? Sám muž jim ale nemohl zodpovědět nic. Na nic se zprvu nepamatoval, dokonce ani na své vlastní jméno. Ve všech přítomných to zanechávalo pocit, jakoby sem byl přenesen z dávných sovětských dob.

Jak jen v tomto případě nepomyslet na paralelní světy? Tím víc, že si po čase náš hrdina vzpomněl na něco z minulého času, na nevelké kosmické lodě ve tvaru disku, na neznámé bytosti, které se s ním stýkaly. Od lidí se odlišovaly pouze obrovským rozměrem hlavy a skoro přes třetinu obličeje velkýma očima. Bytosti se s mužem dorozumívaly spisovnou ruštinou a zajímaly se o jeho práci i osobní život.       (Čtěte na stránkách CEZ OKNO)


Evoluční příběh Červené Karkulky ..... Když aplikujeme na pohádky důmyslné metody fylogenetiky, tak se dozvíme, že se evoluční linie Červené Karkulky se odštěpila od Vlka a sedmi malých kůzlátek asi před tisícem let.

Dívka přezdívaná podle módního doplňku „Červená Karkulka“ jde lesem za babičkou, které nese něco k snědku. Potká vlka, který ji chce sežrat, ale ne hned. Dá se s dívkou do řeči a ta mu neopatrně prozradí, kam má namířeno. Vlk ji navrhne, aby babičce nasbírala květiny, čehož pak následně využije k přepadení a sežrání babičky u ní doma, vydávaje se přitom za Karkulku. Když Červená Karkulka přijde k babičce, tak ji taky sežere. Pak přijde na scénu dřevorubec, rozřízne přežranému vlkovi břicho, zachrání babičku s Karkulkou a vlkovi zašije do břicha kamení. Vlk se probudí a při pití se převáží do studny a utopí se. Tolik pohádka o Červené karkulce, tak jak ji obvykle známe.

V dnešní době je daleko nejznámější verze bratří Grimmů z roku 1857. Ve skutečnosti jde ale o celou skupinu příběhů s bohatou historií. Pevným orientačním bodem je nejstarší známá tištěná verze Le Petit Chaperon Rouge (1697), kterou z francouzského folklóru konce 17. století vytěžil ve sbírce Pohádky matky Husy Charles Perrault. Zřejmě poprvé do příběhu zavedl červenou čepičku a jak je u Perraulta zvykem, jeho verze byla daleko temnější a drsněji moralizující, než je tomu v dnešní podobě příběhu. Vítězem střetnutí je vlk, který sežere babičku i s Karkulkou a je konec. Historie Červené Karkulky je ale podle všeho mnohem hlubší. Její stopy lze vysledovat ve folklóru celé řady zemí. Některé takové příběhy se dodnes vyprávějí a od oficiální Červené Karkulky bratří Grimmů se přitom dost liší. V prvotních podobách Červené Karkulky nebývá záporným hrdinou vždy vlk, ale také vlkodlak či zlobr. Záporný hrdina obvykle nechá dívku vypít babiččinu krev a sníst její maso, takže ji nevědomky donutí k rituálnímu kanibalismu. Někdy zase vlk přiměje dívku, aby si k němu lehla do postele a ta se pak snaží utéct. Ještě daleko děsivější průběh mají varianty o Catterinelle, holčičce, která nese košík s dobrotami tetě/strýčkovi. Cestou něco sní a nahradí to oslím trusem. Z příbuzného se vyklube čarodějnice anebo vlkodlak a v noci si pak pro holčičku přijde a sežere ji ve vlastní posteli. Různých variant je takřka nepřeberné množství. Kolem původu a historie Červené Karkulky panuje celá řada nejasností a sporů, na první pohled neřešitelných.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Švýcarský základní příjem: 55 000Kč měsíčně pro všechny ..... V USA se letos hodně řešila minimální mzda. Pracovníci fast foodů ve Spojených státech několikrát stávkovali a prezident Obama mluvil o zvyšování minimální mzdy, která je nyní 7,25 dolarů/hodinu. Pracující v USA i zahraničí požadují více za práci, kterou dělají – ale co kdyby dostávali zaplaceno i jen za to, že jsou občané?

Nepodmíněný základní příjem by se mohl ve Švýcarsku stát realitou, Iniciativa za bezpodmínečný základní příjem (Basic Income Initiative) podala návrh petice s 125 000 podpisy navrhující bezpodmínečnou platbu pro každého občana ve výši 2500 franků (cca 55 000Kč) za měsíc. Švýcarští úředníci nyní organizují referendum o bezpodmínečném příjmu, které by se mohlo uskutečnit už příští rok.

“Není to tak praštěné, jak se může zdát,” řekl v rádiu Public Radio International Karl Widerquist, profesor na Georgetown University a politický odborník na základní příjem. “Je to nápad, který dává lidem spodní hranici příjmu, myšlenka, že příjem nezačíná od nuly.”

Tato myšlenka není nová. Thomas Paine v roce 1795 obhajoval národní fond, který by každému nad 21 let dával 15 liber “jako částečnou náhradu za ztrátu přírodního dědictví kvůli zavedení systému pozemkového vlastnictví.”

V 60. letech minulého století Milton Friedman obhajoval negativní daň z příjmu, při které by stát zaplatil rozdíl, pokud by váš plat klesl pod určitou minimální výši.       (Zdroj: FreePub)


Domácí kysané zelí je opět v módě. Lidé se znovu učí, jak si ho vyrobit ..... Výroba vlastního kysaného zelí bývala kdysi velmi rozšířená. Teď se k ní lidé opět vrací. Zapomenutou dovednost znovu oživují nebo se od začátku učí, jak na to.

Zatímco dříve si lidé na podzim kupovali celé hlávky a ty pak krouhali a nakládali, dnes si většina zájemců pořídí přímo krouhanku. „Zájem je větší než minulý rok," podotýká Jiří Očenášek, vedoucí zelárny v ZD Podchlumí na Jičínsku, která vyrábí Dobrovodské zelí a potvrzuje, že většina zákazníků chce zelí krouhané. To pochází z místních polí, které družstvo obhospodařuje.

Zájemci jsou především starší lidé a je spousta těch, kteří si přijdou i pro radu, říká Očenášek. „Je pravda, že lidé, co přijdou poprvé, se ptají, co s tím mají dělat." V Dobré Vodě jsou na takové případy připraveni. K zelí dostávají sůl a kmín namíchaný v odpovídajícím váhovém poměru a letáček s návodem, jak se o surovinu správně postarat.

Ti, kterým chybí čas a podmínky, si jezdí pro čerstvé kysané zelí rovnou do výroben. Krouhárna zelí v Tuchlovicích ve Středočeském kraji zpracovává české zelí již 18 let. Eva Kutová, majitelka firmy, říká, že letos prodávají o něco víc čerstvého zelí, v drtivé většině krouhané. Je to pro ně výhodnější. Přesto zákazníci preferují spíše hotové balení.

„Dřív si starší lidé zelí nakládali sami. Dnes to chtějí mít mladí všechno hotové, proto jezdí i v průběhu roku pro už hotové kysané zelí. Jinak by si ho museli uchovávat v sudu, starat se o to. A to už ti mladí neumějí," míní Kutová.

Větší zájem než o kysané čerstvé zelí je v její krouhárně o ochucené zelí. Firma nabízí různé varianty, s kápií, křenem, rozinkami a ananasem nebo pikantní korejské kim-či. Spíš než na vaření používají hlavně mladší lidé kysané zelí jako přílohu k jídlu, protože se chtějí zdravěji stravovat, říká Kutová.        (Čtěte na stránkách velká Epocha)


15.11. 2013     Podle Lunárního kalendáře dnes začíná pro naše tělo biologická zima.

PEN klub, jakožto organizace zasazující se o lidská práva, roku 1993 vyhlásil na 15. listopad významný den, a to Den vězněných spisovatelů.


Otrávenost (českou) politikou ..... Politické strany se stávají federacemi zájmových skupin, které bojují o finanční zdroje. Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Petr Příhoda: Jsou stejné jako nemoci celé české společnosti. Je to především hodnotová dezorientace, čili demoralizace. Má tisíc a jednu podobu.Ukazuje se nejen to, že politické strany ztrácejí schopnost artikulovat politickou vůli veřejnosti, ale že i veřejnost přestává tuto politickou vůli mít. Děje se tak ale i v zemích, o nichž říkáme, že jsou vyspělé.

„Otrávenost politikou“ je téma, o němž starostlivě uvažují i analytici v západoevropských zemích. Přitom tam ale ještě pořád „žijí z podstaty“, kterou u nás komunistický režim likvidoval. Zdá se, že moderní západní, čili masová konzumní společnost, uvyklá určitému komfortu, je už něčím jiným než společnost 19. a počátků 20. století, kdy se vytvářely mechanismy demokratického fungování. U nás (i v jiných postkomunistických zemích) je to zřejmější. Politické strany, především ty velké, se stávají federacemi zájmových skupin, které si konkurují v boji o finanční zdroje.

Možná je zde stále jeden zásadní problém: nedostatek výrazných tváří, nemyslíte?

Petr Příhoda: Česká polistopadová politika má řadu výrazných tváří: Klaus, Tlustý, Topolánek, Zeman, Paroubek, Grebeníček, Rath atd. Výraz dodávají tváři i média. Vám ale jde asi o něco jiného – o morálně a myšlenkově integrovaný vůdcovský talent, který je přitom úspěšný. Zkrátka „formát“. To je ale téměř kvadratura kruhu, neboť jde o celoevropsky nedostatkové zboží. Ani my jich neměli v minulosti mnoho: Palacký, Masaryk, Švehla, předválečný Šrámek – kdo další?

Konzumní masová společnost preferuje mediálně vyrobené celebrity, nikoli osobnostní formát. A z politiků ty tzv. charismatické, neboli sugestivní tváře, ale zpravidla jen krátkodobě. Ti „oslovují“ voliče.       (Čtěte na stránkách Víra)


Kamera v mobilu dokáže prozradit naše hesla ..... Že nekouká na displej? Nevadí. S vhodným prográmkem a akcelerometrem vytvoří trojku, která PIN při komunikaci s bankou prolomí, aniž bychom museli stát u zrcadla. Že v mobilu nemáte akcelerometr? A víte to jistě?

Akcelerometr, pohybový senzor, polohové čidlo, nebo také gyroskop, to všechno jsou výrazy pro čidlo, bez něhož jsou už telefony prakticky neprodejné. Pomocí těchto chytrých udělátek telefony a tablety poznávají, zda je držíme svisle, nebo podélně a podle toho servírují obrázky na displeji. Ty lepší umí při spuštěném přehrávání hudby a stisknutém tlačítku pouhým cuknutím přejít na další skladbu. Zcela nepostradatelné jsou pro zdarma předinstalované hry, při nichž pohybem telefonu udržujeme například kuličku v chodu, auto na dráze,... A u těch ještě skvělejších akcelerometrem řízený GESTURE CONTROL umožňuje příchozí hovor přijmout či odmítnout pouhým poklepem na displej. Telefonem můžeme dnes sledovat třeba i kolik uděláme za den kroků,... v nabídce vychytávek se výrobci předhánějí a svorně uvádějí, že výhodou je, že aplikace funguje i minimalizovaná na pozadí.

Zhruba tři roky nás, ti co se v tom vyznají, upozorňují na riziko akcelerometrů a nedoporučují například odkládat mobil poblíž počítače. Pokud totiž jste při komunikaci s okolím nějak někde do telefonu „nakoupili“ i špehovací prográmek, vaše soukromí není v bezpečí, jak si možná myslíte. Akcelerometr v mobilu položený na stůl blízko klávesnice počítače totiž dokáže zachycovat vibrace. Senzory v telefonech nejsou nijak zvlášť citlivé a vzorkují situaci zhruba stokrát za sekundu, samy tedy nemohou určit, jakou klávesu jste stiskli. Dokáže to až program s příslušným algoritmem, který bere do úvahy jak údery, tak rychlost jakou po sobě údery následují. Každý jsme v tom totiž jaksi charakteristický a to jak silou úhozů do různých kláves, tak co se týče rychlosti dvojic úhozů po sobě jdoucích. Akcelerometr navíc dokáže zjistit, zda jsme ťukli na bližší, nebo na vzdálenější straně klávesnice, což algoritmu usnadňuje život, protože se tím počet kombinací podstatně zužuje.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Žijeme ve světě přehlceném informacemi? ..... Pokusní jedinci i při vysoce nadoptimálním informačním zatížení (25 zpráv za 30 minut) stále žádali o vyšší míru informací.

Technologie elektronické komunikace k nám dorazily velmi rychle a téměř bez varování. Slovo e-mail se objevilo v tisku (pokud se spolehneme na slovník OED) roku 1982. Otiskl ho časopis Computerworld a obdržel jen málo ohlasů: „Používání ADR/Emailu je údajně snadné a služba nabízí jednoduché ovládání v angličtině.“ Za rok časopis Infosystems napsal: „Email podporuje pohyb informace prostorem.“ A další rok (stále celé desetiletí před tím, než většina lidí znala toto slovo) švédský informatik Jacob Palme vydal ve stockholmském QZ Computer Center prorocké varování, které bylo stejně jednoduché, přesné a důkladné jako ostatní, jež následovala v dalších desetiletích. Začal těmito slovy:

Pokud systém elektronické pošty používá mnoho lidí, může informační zahlcení způsobit vážné problémy. Příčinou je, že je nesmírně snadné poslat zprávu velkému množství lidí a že systémy jsou často uzpůsobené tak, že odesilateli poskytují nad komunikačním procesem příliš mnoho kontroly, zatímco příjemci příliš málo….

Lidé dostávají nadměrné množství zpráv, které si z časových důvodů nemohou přečíst. To také znamená, že opravdu důležité zprávy je v přívalu méně důležitých těžké najít.

Až v budoucnu dospějeme k ještě větším systémům zpráv, které se budou více a více propojovat, přinese to potíže téměř všem jejich uživatelům.

Použil statistiky ze své místní sítě. K napsání průměrné zprávy bylo třeba 2 minut a 36 vteřin, zatímco k jejímu přečtení 28 vteřin. To by nebylo špatné; až na to, že lidé mohli snadno rozeslat mnoho kopií téže zprávy.

Když se psychologové a sociologové snaží zkoumat informační zahlcení metodami svých oborů, získávají různorodé výsledky. Již v roce 1963 se dvojice psychologů pustila do kvantifikace účinku nadbytku informací na proces klinické diagnózy. Podle očekávání zjistili, že příliš mnoho informací (přiznali, že práh není snadné přesněji stanovit) často znehodnocuje úsudek. Své pojednání nazvali „Does One Sometimes Know Too Much?“ (Ví toho někdy člověk příliš?). A poněkud škodolibě uvedli jako bonus i alternativní názvy: „Never Have So Many Done So Little“ (Ještě nikdy nedokázalo tolik lidí udělat tak málo) a „Too Much Information Is a Dangerous Thing“ (Je nebezpečné mít příliš mnoho informací). Jiní se snažili měřit účinky informačního zatížení na krevní tlak a tepovou a dechovou frekvenci.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Viry zamořily Mezinárodní vesmírnou stanici, tedy její počítače ..... Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) byla zamořena - a ne jednou - počítačovými viry a způsobují to zpravidla infikovaná zařízení pronesená i přes povinné kontroly.

Stanice byla postižena malwarem před letošním květnem. Skutečnost odhalil nyní šéf antivirové společnosti Kaspersky Lab. Eugene Kaspersky během konání Canberra Press Club 2013 v Austrálii. ISS následně přešla z operačního systému Windows XP na Linux kvůli stabilitě a lepší funkčnosti.

„Nestává se to často, ale nebylo to poprvé,“ komentoval zprávu o počítačových virech na palubě vesmírné stanice mluvčí NASA.

Nezkontrolovaný notebook dostal do vesmíru v roce 2008 ruský kosmonaut. Přes USB propojení se rozšířil virus W32.Gammima.AG. Zasaženy byly jak palubní počítače, tak notebooky ostatních astronautů. Virus je červ zaměřený na zcizování logovacích údajů z online her.       (Zdroj: National Geographic)


Do řek v Českém Švýcarsku se letos vrátily desítky lososů ..... Losos obecný je tažnou rybou, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Do řek v severních Čechách se letos vrátily až desítky lososů. Rybářům se povedlo zdokumentovat několik dospělých ryb v řece Kamenice v Českém Švýcarsku a také několik kilometrů za hranicemi v Německu v říčce Lachsbach. Přesné číslo ale ochránci neznají, protože většinu ryb není možné spatřit, jejich počet ale odhadují na desítky.

Jednu dospělou rybu zahlédla stráž národního parku v Edmundově soutěsce ve Hřensku, další odlovili rybáři v německém Bad Schandau. Ochránci našli i mrtvého lososa, kterého zřejmě ulovila vydra. "Společná snaha rybářů a ochrany přírody o návrat lososů do našich vod viditelně přináší své plody, ještě však nějakou dobu potrvá, než se lososí populace bude schopna udržet bez podpory člověka," řekl ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Losos obecný je tažnou rybou, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Ochránci přírody a rybáři se o jejich návrat snaží od roku 1998. Lososí plůdky vysazují do řeky Kamenice každý rok. Poprvé se dospělý losos vrátil v roce 2002 a od té doby jich každoročně přibývá.        (Zdroj: Ekolist)


Spolana, Synthos, Geosan a elektrárny – firmy, které vévodí toxickým žebříčkům středních Čech ..... Data Integrovaého registru znečišťování i žebříčky Arniky obsahují data o emisích do vzduchu, vody a půdy, nalézt v nich lze i tzv. přenosy prostřednictvím odpadů. Jestli je Středočeský kraj v něčem jedinečný, je to rychlost, s jakou se dere mezi oblasti s největšími emisemi nebezpečných sloučenin. Zatímco ve většině Česka emise a přenosy v odpadech celkově klesají, Středočeši dohánějí Ostravsko. „Zásluhu“ na tom mají hlavně firmy Spolana a Synthos kvůli produkci rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek. Provoz společnosti Geosan pak opouštějí značná množství dioxinů, a elektrárny v Mělníku přispívají k nelichotivému trendu emisemi rtuti a látek způsobujících kyselé deště. Odhalují to žebříčky největších znečišťovatelů, které každoročně sestavují odborníci sdružení Arnika.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Kombinace černé kávy, mléka a smetany nepůsobí na naše tělo ani trochu příznivě! ..... Kombinace černé kávy, mléka a smetany nepůsobí na naše tělo ani trochu příznivě! Naopak, zatěžuje dvanácterník, který pak v křeči stáhne svoje hladké svalstvo a následně začne vyřazovat z provozu slinivku břišní. Dále zablokuje i celý žlučník. Ten je vlastně zásobovací skladiště žluči v našem organismu. Žluč se má samočinně do trávící soustavy uvolňovat vždy tehdy, když sníme cokoli mastného, aby byl přijatý tuk pro následné strávení předem dostatečně emulgován.

Jestliže nám ale žlučník z jakéhokoliv důvodu řádně nefunguje, máme zaděláno na mnohé další zdravotní problémy označované dnes za běžné civilizační nemoci. Snad největším problémem je však nulová osvěta a to, že se tohle opravdu varující vědecké poznání zpravidla dozvídáme až tehdy, když je nám už 70 let a v průběhu předešlých padesáti let jsme oblíbenou kávu tak rádi popíjeli právě s mlékem, či smetanou, protože jen tak nám to chutnalo a obchody jsou toho doslova plné.             (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Louky přišly o polovinu motýlů. Mohou za to i ekologické dotace ..... Motýlů v Evropě dramaticky ubývá. Oproti roku 1990 jich je o téměř polovinu méně. Upozorňuje na to poslední zpráva Evropské agentury pro životní prostředí. O motýly přichází i česká příroda, zcela zmizel třeba žluťásek barvoměnný. Paradoxně na tom mají svůj podíl i ekologické dotace z Bruselu.

Vědci zkoumali početnost 17 běžných druhů lučních motýlů v 19 zemích napříč starým kontinentem. Evropská agentura životního prostředí pak vydala zprávu, kterou označila za alarmující – za pouhých dvacet let se počet motýlů propadl o padesát procent.

Motýli jsou přitom považováni za důležitý indikátor, ukazující celkové trendy ve vývoji i u ostatního hmyzu, který tvoří asi dvě třetiny všech živočišných druhů na celém světě. Hmyz přitom zajišťuje důležité "služby" – třeba opylování plodin. Jsou na něm závislí další živočichové včetně ptactva.

"Dramatický pokles motýlů by měl rozeznít poplašné zvony," řekl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury životního prostředí. A připomněl úlohu motýlů a dalšího hmyzu pro ekologickou rovnováhu. V Česku od poloviny 20. století z celkového počtu 161 druhů denních motýlů vymřelo 19 (dva po roce 1990) a jen dva vyhynulé druhy se do Česka znovu vrátily ze zahraničí. Celkem 84 druhů je v různém stupni ohrožení, třiadvacet kriticky.

U většiny druhů se přitom území jejich výskytu v české krajině zmenšilo. Existují ale výjimky. "Expanze náročnějších druhů mohou souviset se současným oteplováním klimatu," konstatují odborníci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Entomologického ústavu Akademie věd v poslední zprávě. Evropská ekologická agentura zveřejnila dva hlavní důvody, proč motýlů na loukách ubývá. Je to intenzifikace zemědělství, kdy vznikají rozsáhlé plochy orné půdy a pastvin, na kterých se navíc používají chemická hnojiva.

V horských a podhorských oblastech je to naopak fakt, že se zde zemědělství nevyplácí a půda, která se nechává ležet ladem, pak samovolně zarůstá stromy a keři. Místo pestré krajiny "parkový trávník" 

Přední český entomolog Martin Konvička uvedl, že motýli potřebují pro svůj život pestrou, různorodou krajinu. "V minulosti hospodařil každý rolník trochu jinak, což právě tuto pestrou krajinu vytvářelo," řekl Konvička. Připomněl, že k této unifikované přírodě na mnoha místech přispívají i ekologické dotace z Bruselu, respektive podmínky českých úřadů při jejich rozdělování. Kvůli tomu pak v krajině vzniká "parkový trávník". "Působí sice udržovaně, ale je bez života," konstatoval Konvička, podle něhož myšlenka dotací na udržování krajiny není špatná. Problémem je ale detailní nastavení. Pravidla mnohdy přesně určují, kolikrát ročně se musí louka posekat, v jakých termínech nebo kolik dobytka se smí na vymezeném prostoru pást. Kdokoli se od plánu odchýlí, riskuje citelné sankce.       (Čtěte na stránkách Silvarium)

Kam se člověk podívá, tak vidí, že ten Brusel je opravdu jen na škodu a pro zlost.


Neandrtálci používali párátko ..... Historie párátka je překvapivě dlouhá a pestrá. K úlevě od bolesti dásní ho používali už neandrtálci. Párátko k odstranění zbytků potravy uvízlé mezi zuby používal už pravěký člověk Homo habilis před 1,9 miliony let. Jasně to dokazují stopy, které jsou dodnes patrné na zubech těchto lidí. Neandrtálec z Pyrenejského poloostrova si ulevoval párátkem od bolestivého zánětu dásně.

Pravěká bolest zubů ... Kus horní čelisti neandrtálce nalezený ve španělské jeskyni Cova Forada vypovídá o tom, že si její majitel opakovaně ulevoval od bolestivého zánětu jednoduchým párátkem. Jde o nejstarší svědectví o využití tohoto nástroje k léčbě zdravotních komplikací.

Dávný obyvatel jeskyně Cova Forada trpěl těžkým zánětem dásně, který mu narušil i kost horní čelisti. Kost zřídnula a částečně se i zeslabila, takže se odhalila i část kořene zubu obvykle skrytá v čelisti. Za života musel mít neandrtálec toto místo dásně a jeho okolí silně nateklé, prokrvené a citlivé.

Nevíme, co všechno nemocný neandrtálec podnikal, aby si od potíží ulevil. Možná žvýkal léčivé byliny, snad zkoušel i nějaká zaříkadla. Pokud používal tyto léčebné procedury, nezůstala po nich na čelisti žádná stopa.

Párátko přinášelo úlevu ... Párátko zanechalo na stěně zubu vyrůstajícího neandrtálci ze zanícené dásně neklamné stopy. Na zubu je jasně patrná rýha vybroušená opakovaným zasouváním ostrého předmětu. Jak uvádějí španělští vědci Marina Lozanová, Carlos Lorenzo a Gala Gomezová z Institut Català de Paleoecologia Humana I Evolució Social, Maria Eulalia Subiràová z Universitat Autònoma de Barcelona a José Aparicio z Diputació Provincial de València ve studii publikované předním vědeckým časopisem PLoS ONE, jde o nejstarší zdokumentovaný případ, kdy pravěký člověk použil párátko nejen pro primitivní ústní hygienu, ale pro léčebné účely.

Neandrtálci tak podali přes propast věků další hmatatelný důkaz o svých schopnostech a dovednostech. Dnešní věda už v nich zdaleka nevidí jednoduché primitivy, ale přiznává jim kvality, jež byly donedávna výsadou jen našich přímých předků Homo sapiens. Ukazuje se například, že neandrtálci mohli být autory jednoduchých maleb na stěnách jeskyní.       (Zdroj: VTM)


Čínské kompaktní město bez aut ..... Z existujícího města ze zpravidla již automobilová doprava odstranit nedá. Chceme-li mít město bez aut, musíme ho postavit zcela nově, na zelené louce. Tak uvažují iniciátoři čínského projektu progresivního města Great City, které se obejde bez aut. A také v řadě jiných směrů bude toto město mimořádně efektivní a ohleduplné k životnímu prostředí.

Město Great City vyroste jako satelitní městečko v původně zemědělské oblasti, na okraji průmyslového velkoměsta Čcheng-tu, hlavního města provincie Sečuán. Ve svém centru bude mít kompaktní jádro, vytvořené z úzce propojených výškových budov a infrastruktury. Městečko bude obývat asi 80 tisíc lidí. Vše bude ponořeno do zeleně, která má pokrývat kolem 60% celkové plochy města – ta činí téměř půldruhého kilometru čtverečního.

Městu bude místo aut dominovat pěší doprava. Vše bude prostupovat systém zelení rámovaných chodníků, protože vzdálenosti ve městě nebudou velké. Ze středu města na periférii se chodec dostane během deseti minut. Dopravní spojení s okolními městskými centry obstará hromadná doprava.        (Zdroj: ČR Leonardo)


14.11. 2013     Dnešní Světový den diabetu (diabetiků) se slaví na počest narozenin Frederika Bantinga, kanadského lékaře, který stál za objevem inzulínu a jeho léčebných účinků u lidí trpících cukrovkou. Za tento objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Druhý čtvrtek v listopadu se také slaví jako Světový den jakosti (kvality).


Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 ..... Za komunistickou neprostupnou hranici nečekaně vycestovaly tisíce lidí ... Všichni skeptici se divili, když z bolševického Československa začínaly začátkem listopadu 1989 do Říma přijíždět zvláštní vlaky (byly čtyři), autobusy (bylo jich hodně přes sto), nespočítaně aut a jeden letecký speciál. A nebyli to ani odboráři, ani lidoví milicionáři s manželkami odměnou za zásluhy o výstavbu socialismu, ale skuteční poutníci. Celkem jich přijelo nebo přiletělo z vlasti asi deset tisíc. Kolik krajanů, včetně Němců, našich bývalých občanů, přibylo z celého světa, nikdo nespočítal. Ještě dva dny před svatořečením vypadalo vše beznadějně chaoticky, nebylo člověka, který by nám byl přesně řekl, co a jak se bude dít. Báli jsme se, že vše skončí fiaskem.

Desítky dobrovolníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář ... Na přípravě svatořečení Anežky České pracovaly dva výbory, jeden v Římě, v čele s biskupem pro český exil Jaroslavem Škarvadou, a jeden v Praze, jemuž předsedal pražský pomocný biskup Antonín Liška.

Byl jsem v něm pověřen funkcí tiskového referenta. Ač nerad musel jsem z tohoto titulu vejít ve styk s komuniatickým Sekretariátem pro věci církevní Ministerstva kultury. Jaké však bylo mé překvapení, když místo dřívějších zlobných primitivů jsem se setkal s novými, mladšími a vzdělanějšími referenty, kteří nám vycházeli vstříc. Na počkání a bez jediného cenzurního škrtu schválili do tisku připravené texty plakátů, instrukcí pro poutníky a programů svatořečení. Logo poutě znak Anežkou založeného řádu rytířů z červenou hvězdou, které navrhl grafik Jiří Blažek - vetkané do hedvábné stuhy, označovalo pak naše poutníky v Římě.

Desítky brigádníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář zajišťující přepravu, valuty a různé formality poutníkům nejen z českých zemí, ale i ze Slovenska.        (Čtěte na stránkách Víra)


Co nám způsobuje stálé překyselení ..... Nemusí dojít k extrémnímu poklesu pH, stačí pouze mírné, ale dlouhodobě překyselení a dojde k narušení aktivity enzymů. Bez enzymů by nebylo nic. Netrávilo by nám to, nemohli bychom opravovat tělo, prostě NIC.

Překyselení také porušuje membrány buněk – to je, jako byste měli například sklad potravin nebo stavebnin a neměli byste žádnou vrátnici. Každý by dovnitř mohl chodit, jak by se mu zachtělo, a mohl by si vzít, co chce. Jak by to zakrátko vypadalo, to si dovedete představit. Asi by vám to coby majiteli (tedy skoro už by se chtělo říci „původnímu majiteli“) lezlo na nervy, že? Však ono to taky na nervy leze, a to doslova. Dochází k dráždění nervových buněk, což může vést až k depresím…

Organismus je citlivější k elektrosmogu a také k jedům. Nedostatek vápníku vede k problémům, jako je lámavost nehtů, ekzémy, bolesti kloubů, bušení srdce, srdeční slabost, vysoký tlak, nespavost, svalové křeče, kažení zubů, ale i poruchy paměti.

Když se tělo snaží vyrovnat to překyselení, dochází ke ztužení vazivových tkání. Tělo je pak méně pružné.

Přemýšleli jste, proč každého staršího, ale mnohdy už i leckterého mladého člověka bolí klouby? Jistě, může to být třeba degenerací kloubů, která pramení ze špatného postoje, z vybočení pánve. Ta může být způsobena třeba nestejnou délkou končetin nebo jednostranným pohybem. Svůj vliv tu hraje ale i výživa.

Při překyselení se snižuje obsah minerálů v chrupavkách. K neutralizaci krve (řekli jsme si přece, ta že musí mít stálou hodnotu stůj co stůj) tělo potřebuje vlastní zásadité látky.

Ber kde ber, nejlépe, kde to zatím tolik nevadí. A tak odebírá minerály třeba z pokožky hlavy – no a začnou nám padat vlasy. Pak sáhne na zuby, na kosti… Jenomže ono to odebrání zásaditých látek – řečeno při tom třeba ke zhuštění kloubního mazu.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Ocúny – nahaté podzimní kvítí ..... V podzimním čase můžeme na vlhkých lukách potkat kvítí pastelových barev, které ohlašuje, že léto nás již nepochybně opustilo. Jemně barevný květ vyrůstá přímo ze země samostatně, bez opory stonku nebo listů. Vzhledem nám může připomínat naháčka.

Ocún jesenní (naháč) nás doprovází v podzimním čase jako zvláštní zjevení. Některé druhy kvetou zjara. Zničehonic se v trávě objeví květ nevšedního tvaru a barvy. Jeho stonek je nezvykle zkrácen a skrytý v zemi; vyrůstá z hlízy, která mu poskytuje veškeré živiny. Někdy si jej lidé pletou s podobným šafránem, ale podle květů, listů a hlíz se dají rozlišit.

Ocún (Colchicum L.) náleží k čeledi ocúnovitých. Srostlé okvětní lístky vytvářejí velmi dlouhou korunní trubku, jež vyrůstá z paždí listenu; květ zblízka přisedá na hlízu. Květy jsou oboupohlavní. Po odkvětu se ocúny zatáhnou zpět do země a zmizí – doslova jakoby se po nich slehla zem.

Teprve na jaře v místě, kde zmizely v zemi, vyraší dlouhé lesklé listy. Ve svém středu nesou semeníky, které jsou nápadně veliké – skoro jako vlašský ořech.

Hlízy dokážou rozkvést i mimo půdu – pokud je doma naskládáte do košíku nebo misky, mohou vás potěšit jako podzimní dekorace – vykvetou bez zalévání.       (Zdroj: Velká Epocha)


Začíná konfiskace majetku? ..... Mezinárodní měnový fond navrhuje ve své zprávě „Taxing Times", aby vlády jednorázově zabavily 10 procent veškerého majetku všem svým občanům a tím se dostaly ve svém zadlužení na "snesitelnou úroveň" před rokem 2007.

Dva přední finanční politice sociální demokracie v Německu tento nápad vřele vítají, píše server Zvědavec. Říká to sama zpráva:

"Prudké zhoršení stavu veřejných financí mnoha zemí oživuje zájem o ´dávku z majetku´ (´capital levy´) - jednorázovou daň z privátního bohatství - coby mimořádné opatření s cílem obnovit udržitelnost dluhů... Vybrat takovou daň, dojde-li k tomu dřív než bude pozdě, je možné a lze předpokládat, že se nebude opakovat... a mnozí ji shledají tím spíš fér, zváží-li se rizika alternativních variant, od zneplatnění veřejného dluhu až po jeho anulování cestou inflace... Daňové sazby třeba stanovit tak, aby veřejný dluh vrátily na úroveň před krizí. Redukce zadlužení na úroveň z konce roku 2007 si vyžádá (například v 15 zemích eurozóny) daňovou sazbu kolem 10 procent z domácností s kladným čistým jměním´."

MMF chystá daň z hlavy. Zatím jen z každé, co nedluží víc, než toho sama má. Zkusili to už Bourboni. Pak ale padaly jejich hlavy. Syndrom nenažrané impotence, jímž trpí elity u koryt, to bere až před pád Bastily.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)

Tak to u nás by museli lidem sebrat toho majetku nejméně 20 procent, aby mohli půlku hned rozkrást ... Syndrom nenažrané impotence ... krásný pojem, to stojí za to si zapamatovat ... sedne to na NĚ jako ulité.


Apollo 11 - Utajený příběh .....  Potom, čo Neil Armstrong v júli 1969 ako prvý vystúpil na Mesiac, bol projekt Apollo 11 vyhlásený za najväčší americký technologický úspech. Za vlajúcou americkou vlajkou sa však skrýva úplne iný príbeh: utajené svedectvo o tom, ako blízko stála celá výprava k úplnej katastrofe...

Po uplynutí takmer štyridsiatich rokov členovia expedície odhaľujú, čo sa na prvej ceste po povrchu Mesiaca skutočne stalo. Dokumentárny film je príbehom o tom, ako primitívna počítačová technológia v kombinácii so zlyhaním ľudského faktora takmer spôsobila smrť celej posádky.

DOKUMENT nájdete na tejto adrese http://www.youtube.com/watch?v=oaXtsl4IsVQ        (Zdroj: CEZ OKNO)


Smrtící dikobrazí bodliny ..... Lovečtí psi, lišky, jezevci. To všechno jsou podle nové studie dravci, kteří občas zahynou v boji s jedním z největších hlodavců – evropským dikobrazem obecným.

Ostny savců jako je ježek či dikobraz jsou modifikované chlupy vyztužené keratinem, které slouží k obranným účelům. Nejkomplexnější zbroj mají dikobrazi rodu Hystrix, jejichž pruhované bodliny bývají přes 30 cm dlouhé. O tom, jak je používají proti predátorům, víme překvapivě málo. Tým italských a kanadských vědců proto po dobu 18 měsíců pozoroval dikobrazy obecné (Hystrix cristata) v Toskánsku, kteří se musí bránit liškám, jezevcům i loveckým psům.

Identifikovali přitom čtyři různé obranné techniky, které dikobrazi používají v závislosti na míře ohrožení. První z nich je výhružné vztyčení bodlin, po němž následuje chřestění ocasu, které stačí na odehnání většiny osamocených predátorů. Pokud ne, přidruží se dupání a chrochtání. Posledním, nejvyšším stupněm, je útok, při kterém dikobraz útočí bokem nebo prudce nacouvá do protivníka a zapíchne bodliny do jeho těla. Během studie vědci nezaznamenali, že by dikobraz takto útočil proti osamocenému predátorovi. K boji došlo pouze v případech, kdy čelil přesile, například jej obklíčila smečka psů.

O tom, že dikobrazi myslí svou obranu smrtelně vážně, svědčí to, že celkem čtyři divocí predátoři – dva jezevci a dvě lišky - napadení ježatého hlodavce nepřežili. Jsou to vůbec první takové případy popsané ve vědecké literatuře. Mimo to zraněním způsobeným dikobrazími ostny podlehli i dva lovečtí psi.        (Zdroj: ČR Leonardo)


K udržení zdraví stačí cvičit 12 minut za týden technikou Tabata ..... Lidské tělo bylo vytvořeno k tomu, aby se hýbalo a dokonce i v naší nemocné společnosti si mnoho lidí uvědomuje důležitost pohybu. Bohužel ale mnoho lidí nedojde dál, než k tomuto poznání. Příliš mnoho Američanů necvičí vůbec, protože se domnívají, že by na to potřebovali mnoho času nebo námahy. Už po několika měsících lidé zpravidla vzdávají své plány na cvičení - právě takovým jedincům nyní mohou odborníci a lékaři doporučovat systém cvičení, pocházející z Japonska a pojmenovaný podle jeho autora „Tabata“. Tato metoda může zabrat pouhé 4 minuty a výzkum už prokázal, že je velmi efektivní pro každého - tělesná kondice tedy nerozhoduje.       (Čtěte na stránkách Natural Magic)


Velké Přílepy – svatyně mezi Nebem a Zemí ..... Severozápadně od Prahy leží Velké Přílepy. Oblast je spolu s okolními archeologickými lokalitami v Úněticích, Černém Vole a Libčicích nad Vltavou jednou z nejstarších sídelních oblastí v Čechách obývanou soustavně již od mladší doby kamenné.

Archeologické výzkumy v tomto regionu byly zahájeny ve čtyřicátých letech 19. století průkopníkem české archeologie Václavem Krolmusem a jeho následovníky. Vykopávky pokračují až do současnosti – především záchrannými výzkumy v místech rozsáhlejší výstavby. Přinášejí nálezy prakticky ze všech prehistorických období: od sídlišť kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné (3500–2000 př. n. l.), přes nálezy z období únětické kultury (starší doba bronzová 2000–1800 př. n. l.) až po vykopávky z doby římské z počátku letopočtu.

Projíždíme-li Velkými Přílepy směrem na Noutonice a Lichoceves, zaujme nás na západním konci vsi ostrý zalesněný kopec. Místní mu říkají U Křížku podle kříže na jedné z vrcholových skalek. V současné době nevede na vrchol žádná znatelná cesta, ale stoupat vzhůru je poměrně snadné. Rozervané skály nás těsně pod vrcholem překvapí svou výší a mohutností – ze silnice tato majestátní scenérie není pro hustý les vidět. Vrcholové skalky jsou pak dvě – na jedné je zmíněný dřevěný kříž, na druhé, nižší pak krásný výhled severozápadním směrem, a hlavně energetický bod, o kterém se zmiňuje Ing. Pavel Kozák ve své knize Tajemná místa Prahy.

svatyne-velke-prilepy-2wMísto se podle známého psychotronika a badatele nachází na plošince v mechu asi tři metry severozápadně od břízy a souvisí s dalšími silovými body na okraji Prahy: hradištěm Podhoří a Džbán, kostelíkem na Jenerálce a kostelem sv. Markéty na Břevnově. Jak píše Ing. Kozák, v dávných dobách mělo místo, a také dnes stále má, zvláštní a aktuální význam. Nadprůměrná síla energie zde vychází zejména z vysoké zemské energie. Přesto tu existuje možnost mentální komunikace nejen se Zemí, ale i k Nebi. Pojmem Nebe v tomto případě autor nemá na mysli totéž, co duchovní prostor, ale spíše Vesmír jako místo existence. A v tom tkví právě výjimečnost místa. Tato svatyně je místem harmonizačním: Člověk se tu stává alespoň na chvíli součástí soustavy Země – Vesmír. Záleží dále již na každém z návštěvníků, jak dlouho v ní setrvá i po opuštění kopce. Přejme si, abychom v této chvilkové harmonii dokázali zůstat již nastálo.       (Zdroj: Boiohaemum)


Lososi se vracejí do domovských řek v Českém Švýcarsku ..... Lososi obecní se v těchto dnech vracejí do svých domovských řek v Českém a Saském Švýcarsku. Od konce října se podařilo zdokumentovat několik dospělých jedinců v říčce Kamenici v Českém Švýcarsku i v toku Lachsbach u německého města Bad Schandau.

Plůdek lososa se do Kamenice a dalších toků vysazuje již 15 let, o několik let později se podařilo zaznamenat první vracející se jedince. Nyní rybáři a ochranáři odhadují, že se do vodních toků na německé i české straně hranice mohly zpátky dostat desítky lososů. Prokazatelně zaznamenat je však možné pouze jednotlivé ryby, většina navrátilců lidské pozornosti uniká.

„Společná snaha rybářů a ochrany přírody o návrat lososů do našich vod viditelně přináší své plody, ještě však nějakou dobu potrvá, než se lososí populace bude schopna udržet bez podpory člověka,” říká ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

První dospělí lososi byli v Kamenici spatřeni již v posledním říjnovém týdnu, kdy se je podařilo natočit v Edmundově soutěsce u Hřenska.

„Na dvě desítky potvrzených návratů lososů ohlásili saští rybáři díky pravidelným kontrolním odlovům prováděným v blízkosti malé vodní elektrárny na říčce Lachsbach u Bad Schandau,” uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Odlovené ryby tam byly po dokumentaci a umělém vytření opět vráceny do vodního toku, aby mohly odplout zpět do moře.       (Zdroj: Silvarium)


Levné a ekologické čistící prostředky ..... Bezpečné a levné čistící prostředky lze připravit také pomocí několika jednoduchých ingrediencí, mezi které patří zejména mýdlo a voda. Ty mohou často nahradit mnoho drahých speciálních výrobků, které často škodí nejen prádlu, ale také ekologii i našim rukám. Úporná špína se přitom často poddá, necháme-li ji odmočit v mýdlové vodě nebo v ní také špínu několikrát drhneme, dokud nezměkne.

Roztok na nádobí ... Mýdlové vločky nebo také malé kousky mýdla vsypeme do zahřáté sklenice od kompotu, zalijeme horkou vodou a necháme rozpustit. V oblastech s tvrdou vodou je dobré přidat navíc jednu až dvě lžičky prací sody. Směs použijeme k mytí nádobí. Při mytí mastných kusů přidáme do vody ještě lžičku prací sody nebo octa.

Prášek na praní ... Použijeme směs mýdlových vloček a prací sody v poměru 1 : 1. Po přidání několika lžiček prací sody také lépe pracují biologicky rozložitelné prací prášky.

Bělidlo ... Dobré bělící a dezinfekční účinky má borax, třebaže není tak silný jako dnešní běžná bělidla na bázi chlóru.

Cídící prášek ... V poměru 1 : 1 smícháme kuchyňskou sůl s jedlou sodou, což pak nanášíme na vlhkém hadříku.

Omývání zrcadel a kachlíků ... Směs vody a bílého octa v poměru 1 : 1 zamícháme a používáme k mytí.

Změkčovač prádla ... Smicháme jeden díl jedlé sody, jeden díl bílého octa a dva díly vody. Používáme stejně jako průmyslově vyráběné změkčovače.        (Zdroj: Doplněk)


13.11. 2013     Dnešní den si připomínáme jako Mezinárodní den nevidomých. Připadá na výročí narození muže jménem Valentin Haüy (1745-1822). Haüy byl odborníkem na stará písma, což ho přivedlo k myšlence umožnit četbu i nevidomým pomocí reliéfního písma. Založil také první školu pro nevidomé, kde studoval i nevidomý Louis Braille.

Další dnešní svátek, Mezinárodní den dobrosrdečnosti, byl vyhlášen roku 2000 v Singapuru a poprvé si jej bylo možno připomenout o rok později.

Den stromu a dřeva, vyhlásila Botanická zahrada UK z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerové


Pádlujeme-li spolu namísto proti sobě, dostaneme se rychleji dál ..... Společenství, kolegialita a loajalita začínají u mně ... Pracovní tým netvoří jen nadřízení a podřízení. Všechno nezávisí jen na nejvyšším vedení. Rozhodujícím faktorem je prostředí uvnitř podniku, které tvoří společenství všech zaměstnanců. Každý může přispět svým dílem.

Plujeme na stejné lodi ... K vytváření dobrého pracovního společenství přispívají především dvě věci: kolegialita a loajalita. Kolega je v úzkém významu ten, kdo se mnou sdílí povolání, můj spolupracovník. Skrývá se tu předložka „cum“ neboli „s“. Kolegialita proto znamená i „sourozenecké“, svorné smýšlení s ochotou vzájemně si pomáhat. Sám sebe vnímám na stejné úrovni s ostatními. Jdu s nimi toutéž cestou, nepůsobím proti nim. Pro dobré klima v podniku je tato sounáležitost naprosto rozhodující. Mnohé firmy přicházejí o spoustu energie tím, že zaměstnanci nedovedou spolupracovat, ale že mezi sebou soupeří. Tak se vzájemně vysilují. Jeden se snaží vyštípat druhého. Shazuje na něho vinu za chyby, aby se sám před ostatními objevil v lepším světle. Kolegialita vychází z přesvědčení, že všichni plujeme na stejné lodi. Pádlujeme-li spolu místo proti sobě, dostaneme se rychleji dál.

K tomu je potřeba soudržnosti. Nesmím čekat, až druzí udělají první vstřícný krok a až se mě zastanou. Kolegialita vždycky začíná u mě. Posloužím druhému, převezmu jeho službu, a tak vytvořím kolem sebe prostředí, které povzbudí i ostatní, aby se zachovali podobně.

Špatné ovzduší v práci ... Často se setkáváme se stížnostmi na špatné ovzduší v práci. Lidé tím skutečně trpí. Je tu ale povzbuzení. Dva nebo tři spolupracovníci, kteří dokážou držet za jeden provaz, vystačí na provoz se stovkou zaměstnanců. Když spolu ti dva nebo tři dokážou dobře vycházet a chovají se kolegiálně i k ostatním, dokážou změnit prostředí na celém pracovišti. Jeden na to sám jistě nestačí. Nalezněme alespoň jednoho stejně smýšlejícího. Začněme spolu uvažovat, jak se chovat a přiblížit k ostatním. Odrazí se to na nich.       (Zdroj: Víra)


Šmejdi to budou mít od příštího roku těžší ..... Spolu s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se změní některá pravidla týkající se tzv. smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy smluv uzavřených na předváděcích akcích nebo s podomními prodejci. Sdružení Spotřebitel net stále zaznamenává stížnosti na nekalé praktiky pořadatelů předváděcích akcí. Problémů je celá řada od nátlaku na podepsání smlouvy, přes nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy až po reklamace zboží zakoupeného na předváděcích akcích.

Co nás tedy čeká a nemine? Především se od 1. 1. 2014 můžeme těšit na novou definici smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání. Nově bude do této skupiny spadat i smlouva, která sice byla sjednaná v prostorech obvyklých pro podnikání, ale poté, co byl spotřebitel osloven mimo tyto prostory. Spotřebitel net před časem informoval o změnách pro nakupování po internetu. Tyto změny se vztahují i na smlouvy s pořadateli předváděcích akcí. Zákon nyní jednoznačně stanoví, že lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je zachována i v případě, že je dopis odeslán poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy tak nemusí být do konce lhůty doručeno. Zákon ale zároveň ukládá kupujícímu povinnost vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Stejná lhůta platí i pro vrácení peněz kupujícímu.

„Výše uvedené změny se uplatní na smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Pro ostatní smlouvy bude platit dosavadní právní úprava, ledaže si strany sjednají, že se jejich smlouva bude po Novém roce řídit novým občanským zákoníkem. Očekáváme, že bude trvat několik měsíců, než se nová právní úprava dostane do povědomí lidí. Do té doby budou spotřebitelé pravděpodobně vyhledávat rady právníků více než obvykle,“ dodává poradkyně sdružení Spotřebitel net Kristýna Opletalová.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Jak to bylo s pádem planetky nad Čeljabinskem ..... Je pravděpodobné, že Čeljabinská planetka a planetka 86039 byly kdysi součástí jednoho tělesa. V prestižním vědeckém časopise Nature vychází článek „Dráha, struktura a původ čeljabinského tělesa“ pod vedením českých astronomů z Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR. Pád malé planetky nad Ruskem 15. února letošního roku vyvolal celosvětovou pozornost a řada vědeckých týmů nyní tuto vzácnou událost analyzuje. Čeští astronomové se jí věnují od samého počátku a již 23. února jako první na světě rigorózní metodou spočítali dráhu tělesa. V novém článku dráhu a rychlost tělesa dále zpřesňují, studují jeho brzdění a rozpady v atmosféře a také vývoj prachové stopy, která po průletu bolidu v atmosféře zůstala. Zpřesněná dráha ve Sluneční soustavě se ukázala být velmi podobná dráze planetky 86039 (1999 NC43), což je velká blízkozemní planetka o průměru přes 2 km. Ve spolupráci s kanadskými astronomy, kteří jsou spoluautory článku, bylo ukázáno, že je jen nepatrná pravděpodobnost (1:10 000), že blízká shoda dráhy s takto velkou planetkou je čistě náhodná. Je tedy pravděpodobné, že Čeljabinská planetka a planetka 86039 byly kdysi součástí jednoho tělesa.       (Čtěte na stránkách ScienceWORLD)


V první polovině letošního roku bylo odevzdáno 540 tun použitých baterií. Rok 2013 by tak mohl být rekordní! ..... Češi si již pomalu zvykají na to, že použité baterie do koše nepatří... Za první pololetí letošního roku jich k recyklaci odevzdali 540 tisíc kilogramů.Za celý loňský rok to přitom bylo celkem 921 tisíc kilogramů. V Čechách jsou letos zatím premianty ve sběru Praha, Ústecký a Plzeňský kraj, na Moravě dosahuje nejlepších výsledků kraj Olomoucký. Podle neziskové společnosti ECOBAT, která se zabývá zpětným odběrem baterií a akumulátorů, stojí za nárůstem předevšímprůběžné kontroly a rozšiřování sběrných míst, stejně jako aktivnější zapojení společensky zodpovědných firem.

Podle údajů společnosti ECOBAT se za prvních šest měsíců letošního roku vybralo 539 805 kilogramů použitých baterií a akumulátorů, což činí 59 procent celkového sběru v roce 2012. "Dosavadní výsledky nás těší," říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, a dodává: "Více než dříve jsme se zaměřili na kontrolu a rozšiřování stávající sběrné sítě."Loni se v ČR zpětně vybralo 29 procent baterií z celkového počtu, který byl uveden na trh. Letos by mohl být tento poměr opět o něco vyšší.        (Čtěte na stránkách EnviWeb)


Observatoř Arecibo slaví padesátiny ..... Největší celistvé ucho do vesmíru funguje už půl století a má toho za sebou už opravdu hodně. Je zdrojem dat pro SETI@home, ohmatává planetky v blízkosti Země, našel první planetu mimo Sluneční soustavu, poslal poselství mimozemšťanům a zahrál si v několika filmech nebo třeba v díle kultovního seriálu Akta X. Poblíž portorického města Arecibo vyrostl před padesáti lety nejslavnější radioteleskop na světě. Arecibo má průměr přes 300 metrů a naslouchá vlnám o vlnové délce 3 cm až 1 m.

S nápadem na stavbu radioteleskopu přišel William E. Gordon z Cornellovy univerzity. Původně mělo Arecibo sloužit pouze pro výzkum zemské ionosféry. Nakonec se však jeho výzkumný repertoár, a tedy i zvažovaný průměr, rozrostl. Stavba započala v roce 1960 a hotovo bylo v listopadu 1963.

Při stavbě radioteleskopu se využilo krasového závrtu. Teleskop je vyroben z 38 778 hliníkových panelů o rozměrech 1×2 metry. Nad ním visí ve výšce 150 metrů vlastní anténa na konstrukci o hmotnosti 900 tun. Drží ji 18 ocelových lan zavěšených na třech betonových pilířích. Jeden má výšku 110 a zbývající dva 80 metrů.

Observatoř Arecibo původně provozoval tandem Cornellovy univerzity a Národní vědecké nadace. V posledních letech na něj však dopadla citelnou měrou vlna úspor. Už tak napjatý rozpočet byl postupně z 10 milionů dolarů ročně snížen na méně než polovinu. Nakonec nad observatoří převzali otěže SRI International, Universities Space Research Association a místní Metropolitan University. Observatoř má dnes 140 zaměstnanců. Většinou se jedná o technický personál, který zajišťuje údržbu a chod observatoře. Vědeckých pracovníků je pouze 16 a kromě vlastního výzkumu pomáhají rovněž vědcům z celého světa, kteří chtějí Arecibo využít.

Vědecké výsledky ... Dnes je Arecibo veřejnosti známo především kvůli dvěma oblastem výzkumu. Tím prvním je hledání mimozemských signálů v rámci projektu SETI@home. Druhým pak radarová astronomie a to zejména studium planetek, které prolétají blízko Země. Arecibo je dokáže „ohmatat“ a určit jejich přibližný tvar a velikost.       (Zdroj: VTM)


V arboretu na Opavsku by se měl začít stavět nový obří skleník ..... V Arboretu Nový Dvůr na Opavsku na příští rok chystají stavbu velkého skleníku. Náklady na projekt dosahují 88 milionů korun. Téměř polovinu zaplatí EU z regionálního operačního programu. Ve skleníku návštěvníci najdou například tropický deštný prales. ČTK to dnes řekla mluvčí Slezského zemského muzea (SZM) Květa Gebauerová.

Vedení muzea už zahájilo jednání o dalších možných zdrojích financování. Pokud se zbývající finance podaří získat, může být stavba skleníku zahájena na jaře 2014. "Projekt je klíčový pro transformaci Arboreta Nový Dvůr v moderní expoziční areál. Pevně věřím, že jsme se významně přiblížili realizaci stavby, na kterou čekají jak návštěvníci, tak naši odborníci," řekl ředitel SZM Antonín Šimčík. Skleník ponese jméno po J. G. Mendelovi, významném slezském rodákovi, přírodovědci a zakladateli genetiky, který se s přírodními vědami při studiu na gymnáziu v Opavě seznamoval i díky sbírkám zemského muzea. "Unikátní skleníková expozice nabídne dvě části. První bude věnovaná biotopu nížinného tropického deštného lesa, představí stromové velikány, liány, keře, palmy i kapradiny a byliny deštného lesa Amazonie, rovníkové Afriky, východního Madagaskaru, jihovýchodní Asie, Indomalajsie či Australasie," představil budoucí skleník vedoucí novodvorského Arboreta Dalibor Lička.

Druhá část, kterou podle něj zatím nedisponuje žádný podobný skleník ve střední Evropě, představí muzejní expozice exotických přírodnin a seznámí návštěvníky s množstvím exponátů ze sbírkových fondů Slezského zemského muzea. Pro děti je plánován interaktivní dětský koutek.      (Zdroj: Silvarium)


S odpadem do moře ..... Mise planetární sondy GOCE ( Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer – Průzkumník gravitačního pole a cirkulace oceánů), která několik let velmi přesně mapovala gravitační pole Země a topografii mořského dna, v neděli skončila. Evropská kosmická agentura ESA navedla jednotunový satelit zpět k zemi. Jeho ohořelé zbytky bezpečně skončili v Atlantiku poblíž Falklandských ostrovů.

Toto je obvyklá praxe s dosloužilými satelity, byť z faktu, že ESA neměla sebemenší tušení KDY a KDE sonda klesne k Zemi, poněkud mrazí. Od doby, kdy člověk začal posílat sondy a satelity na oběžnou dráhu, padlo na zemský povrch či do moří již více než 15 000 tun odpadu. Je téměř zázrak, že dosud nikdy nedošlo k žádnému zranění či k hmotným škodám.

A aby nedošlo k faktickému naplnění poněkud škodolibého titulku: agentura začal ihned činit kroky k vyzdvižení odpadu z oceánského dna…       (Čtěte 21@století)


Noblesní pařížská restaurace usazuje neatraktivní hosty tak, aby nebyli vidět ..... Mít dost peněz na večeři v luxusní pařížské restauraci Georges ve světoznámém Pompidouově centru ještě nemusí znamenat, že se za vás číšníci a vedení podniku nestydí. A třebaže přijdete v obleku Hermés a šatech Chanel, můžou vás uklidit dozadu, kde nebudete moc vidět. Nejlepší a viditelná místa jsou totiž určena bohatým, a především atraktivním lidem.

Bývalá číšnice z této noblesní restaurace tak listu Le Canard Enchainé potvrdila to, co se o podobných podnicích v Paříži šušká. Všechny nechutné stereotypy jsou podle ní pravdivé. Především pak právě diskriminace kvůli vzhledu. Nejste-li totiž dost hezcí jako modelové a modelky, v restauraci vás nevidí rádi. Vaše peníze ano, ale předražené pokrmy si musíte sníst schovaní. Vidět v podniku totiž musejí být samí krásní lidé.

„Pohlední muži a krásné ženy jsou usazováni v přední části, kde jsou vidět, zatímco ošklivé je třeba držet vzadu schované,“ cituje číšnici Le Canard Enchainé.

Hosté restaurace Georges v šestém patře Pompidouova centra jsou na očích všem, kdo procházejí kolem, zvláště pak návštěvníkům muzea. Manažeři chtějí mít nejlepší reklamu a usazují na nejviditelnější místa ty nejatraktivnější hosty.

Majiteli podniku jsou bratři Gilbert a Jean-Louis Costes. První ze sourozenců prý praktiku sám vymyslel. „Bušil to do nás pořád dokola a byl na to velmi hrdý, protože je to prý jeho nápad,“ tvrdí nejmenovaná servírka na stránkách listu Le Canard Enchainé.

Ovšem občas mohou sedět vepředu prý i oškliví lidé. „Tehdy, ale pouze tehdy, když jsou to celebrity,“ dodává číšnice.       (Zdroj: Novinky)


Co střežil Castel del Monte – nejtajemnější hrad středověku? ..... Jihoitalská Apulie je krajem, kudy doslova kráčely dějiny. Milovník historie si tu přijde opravdu na své a ještě se může pokochat návštěvou asi největší existující hradní záhady na celém evropském kontinentu. Stačí nasměrovat své kroky k hradu Castel del Monte.

Nemusíte být zrovna znalcem okultních věd i dalších záležitosti „mezi nebem a zemí“ a tenhle „Castel“ vás na první pohled zarazí. Ať se na hrad díváte, jak chcete a počítáte, co chcete, skončíte u čísla osm. Hrad má tvar oktagonu, v rozích stojí osmero věží, pochopitelně také s půdorysem osmiúhelníku. A pokračovat můžeme dál… Osm oken hledících z osmi pokojů, osm stěn na nádvoří s osmi oblouky. V této dvoraně kdysi stával bazén, který byl pochopitelně také oktagonální a s osmi výklenky. Co hradu ale zcela chybí, jsou stáje, střílny a vlastně celý obranný systém. Nejednalo se tedy v žádném případě o stavbu pevnostního charakteru.

Měl být Castel del Monte místem, kde se mohli smrtelníci potkávat s mimozemským světem?

I když jste duše střízlivá a věci nemateriální považujete za babské povídačky, musíte si začít klást otázky. Jaký tohle všechno mělo smysl? Měl být Castel del Monte místem, kde se mohli smrtelníci potkávat s mimozemským světem? Nebo si tu někdo znalý numerologie hrál s číslicí osm a hledal vesmírný řád? Tomu by ostatně napovídalo i to, že zde během slunovratů a rovnodenností dochází k pozoruhodným a rozhodně ne náhodným světelným efektům.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Tunely ztracených civilizací ..... Úvaha je to vlastně docela prostá a samozřejmá: pokud nás někdy v minulosti navštívili mimozemšťané, nebo tu kvetly vyspělé technické civilizace, jistě někde ukryli plody svého vědění na časy, až lidstvo vyspěje do úrovně, kdy je pochopí. Na povrchu to být nemůže, protože tam jsme nic nenašli. Zbývá tedy jen podzemí.

Ve fantastické literatuře se to záhadnými jeskyněmi s intelektuálními poklady cizích kosmonautů nebo Atlanťanů jen hemží. Obvykle je střeží tajemná kouzla, nevraživí domorodci a záhadu nakonec navždy pohřbí nepřející, omezení, mocichtiví nebo zištní současníci. Obvykle zasáhnou jako Deus ex machina právě včas, aby autor nemusel příliš důkladně vysvětlovat, co že to úžasného v podzemí bylo (mohlo by se ukázat, že sám trpí značnými mezery ve svém přírodovědeckém vzdělání) a vysvětlovat proč se tyto zázraky nestaly součástí vědy.

Něco jiného je fantazie, něco jiného skutečnost. Argentinský badatel maďarského původu Juan Moritz (podle jiných zdrojů Moricz) už od konce 60. let tvrdí, že přesně takové podzemní objekty objevil. Tak jako v literatuře i zde ovšem zapracovala lidská omezenost, takže se o tomto vpravdě historickém objevu stále ještě nedočtete v učebnicích.

Přesto nelze Moritzovo oznámení tak docela smést ze stolu. Výlety do záhadného podzemí totiž podnikl i s dalšími svědky, kteří odtud přinesli fotografický materiál.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


12.11. 2013     Dvanáctého listopadu 1989 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena Anežka Česká.


Zahrádkáři se bát nemusí. Zákaz vlastních semínek nehrozí ..... V poslední době mohly malé zahrádkáře vyděsit zprávy a petice upozorňující na „bruselský diktát“ a plán EU zakázat pěstování a vyměňování si vlastních semínek. Podle odborníků, kteří se evropskou legislativou zabývají, však lidé obavy mít nemusí. Nové nařízení se sice připravuje, má ale pravidla pro nakládání se semeny naopak spíše zjednodušit.

Po e-mailu a sociálních sítí se poslední měsíc opět začaly šířit zprávy o „bruselském diktátu“, který lidem zakáže pěstovat zeleninu z vlastních semínek, vyměňovat si semínka se sousedy, zkrátka zasít cokoli, co předtím nebylo registrováno. Což by mohlo znamenat například i konec pro staré nebo místní odrůdy rostlin.

Pravda je ale taková, že i když bude návrh schválen, používáním vlastních semínek ani vyměněním semínka dýně se sousedkou se do ilegality nedostanete. Takové věci totiž v současném návrhu vůbec nejsou.        (Zdroj: Ekolist)

Jenže - dá se tomu věřit? EU za dobu své existence vyprodukovala tolik pitomostí, že člověk je od Bruselu schopen čekat cokoliv ...


Rovnoměrně rozložená příjmení jsou vzácná ..... Nakolik mají určitá příjmení tendenci soustřeďovat se blízko sebe? Josef Novotný z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty spolu s Jamesem Cheshirem z University College London analyzovali strukturu příjmení v Čechách a na Moravě z hlediska jejich statistického rozložení.

Zaměřili se na to, nakolik mají určitá příjmení tendenci soustřeďovat se blízko sebe (to znamená vyšší pravděpodobnost, že jejich nositelé jsou propojeni). Kupodivu se ukázalo, že většina příjmení vykazuje v zastoupení výrazné regionální rozdíly, a to i včetně nejčastěji používaných příjmení. Naopak rovnoměrně rozložená příjmení jsou celkem vzácná (Hruška, Hrubý, Liška, Toman, Kočí a Prokop).

Mnohem více závisí koncentrace příjmení na místě na Moravě a ve Slezsku, Čechy jsou více promíchané („nižší populační stabilita“). Podle autorů je hlavní příčinou promíchání zřejmě migrace spojená s poválečným osídlováním Sudet.

Na Moravě je také vyšší výskyt příjmení, která jsou slovesy v minulém čase; příslušný jazykový mechanismus vzniku těchto příjmení byl tedy místně specifický.

Specifické shluky tvoří příjmení ukrajinská nebo vietnamská. Bylo by velmi zajímavé porovnat tyto výsledky s populačně-genetickými daty.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Budeme pohánět jaderné reaktory thoriem? ..... Thorium je běžnější a bezpečnější než uran. Tak pro ho pořádně nevyužít v jaderné energetice?

Tak trochu v pozadí mediální slávy uranu a plutonia, jako štěpných materiálů pro jaderné reaktory, se krčí další pozoruhodný prvek, radioaktivní kovové thorium. V současnosti se v jaderné energetice intenzivně pracuje na výzkumu možností jeho využití jako jaderného paliva, především v Indii, která má bohaté zásoby thoria, ale i v mnohých dalších zemích, Českou republiku nevyjímaje. Thorium má totiž, navzdory pojmenování po hromovládném Thórovi, jako jaderné palivo oproti uranu a plutoniu mnohé výhody. Především je na Zemi zhruba třikrát běžnější než uran, v zemské kůře se vyskytuje ve slušné průměrné koncentraci 9,6 miligramů na kilogram. Prakticky veškeré pozemské thorium představuje izotop thorium-232, který je slabým alfa-zářičem, s poločasem rozpadu cca 14 miliard let. Z thoria je také komplikovanější vyrábět jaderné zbraně, i když to je v zásadě také možné.

Ohledně použití thoria jako jaderné paliva panují mezi odborníky nemalé rozpory. Pozoruhodný prvek má své nadšené zastánce i zaryté odpůrce. K těm prvním se nedávno hlasitě připojil známý švédsky diplomat a politik Hans Blix, bývalý švédský ministr zahraničí (1978-1979) a dlouholetý ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE, v letech 1981-1997). Veřejně vyzval jaderné vědce, aby pracovali na technologiích využití thoria v jaderných reaktorech. Zdůraznil přitom mnohem větší bezpečnost reaktorů používajících thorium a také větší obtížnost využití thoria k výrobě jaderných zbraní. Blix sice není vědec, je si ale vědom těžkostí, které vývoj podobných technologií obnáší. Přesto věří, že by se thorium mělo co nejlépe zužitkovat.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Česká pomoc zachraňuje desetitisíce afrických dětí před hladem ..... Více než 560 místních dobrovolníků Člověka v tísni pomáhá již rok bojovat s dětskou podvýživou v Angole. V provincii Bié zdevastované občanskou válkou, kde trpí nedostatkem potravy každé šesté dítě, vyškolení dobrovolníci vyšetřili 230 000 dětí a přes 32 000 z nich se s podvýživou léčí.

Díky speciální terapeutické výživě se uzdraví 96 % dětí. Komunitní zdravotní dobrovolníci působí dohromady na území velkém jako polovina České republiky.

„Angolu loni zasáhla extrémní sucha a farmáři tak přišli o velkou část svojí již tak malé úrody. To v postižených oblastech ještě více prohloubilo dětskou podvýživu,“ vysvětluje příčiny podvýživy koordinátorka angolských projektů Jitka Škovránková. Člověk v tísni se spolu s dalšími organizacemi podílí na léčbě v šesti provinciích, kde je situace nejzávažnější. Například v provincii Bié, kde Člověk v tísni pracuje, je podvyživené každé šesté dítě.

Řešení závažné situace navíc komplikuje velmi nízká hustota zalidnění a obrovské vzdálenosti. „Člověk v tísni vyškolil 560 komunitních zdravotnických dobrovolníků, kteří pracují zejména v oblastech, jež jsou vzdálené od zdravotních středisek často i desítky kilometrů. Zprostředkovávají přístup k základní péči v místech, kde by to jinak nebylo možné,“ říká Michaela Sedláčková, která projekt koordinuje přímo v Angole.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Semena javoru zabíjejí koně ..... Příčinou atypické myopatie u koní jsou semena javoru. To je závěr tří aktuálních studií z Belgie a USA. Onemocnění postihuje výhradně koně na pastvě a je téměř vždy smrtelné. Chovatelé koní by proto měli kontrolovat výskyt javorů na pastvinách a v jejich blízkosti, uvádí informační služba aid.

Nemocná zvířata mohou vykazovat topornou chůzi, poruchy koordinace, rychlé dýchání a tmavou moč. Studie ukázaly, že v moči a krvi nemocných koní lze prokázat hypoglycin A. Tento toxin obsažený v semenech javoru blokuje metabolismus tuků ve svalových vláknech. Činnost svalů potřebných k udržení stability těla nebo k podpoře dýchání, ale i vláken srdečního svalu je tak omezena nebo inhibována.

Tolerovatelná denní dávka pro koně se odhaduje na minimálně 26 a maximálně 373 mg/kg, proto stačí příjem 165 až 8.000 semen. Vzhledem k tomu, že jeden strom může vytvořit přes 500.000 semen, je příjem snadno možný. Semena koně konzumují zejména při malé nabídce krmiva na pastvě. Chovatelé by proto na silně spasených plochách měli koňům nabízet také seno.        (Zdroj: Agronavigátor)


Prodej za provize stále kvete! ..... Původně jsem myslela, že budu psát o ukončování podomních prodejců a Šmejdů na předváděčkách, ale opak je pravdou. Na naši právní poradnu se stále obracejí spotřebitelé, kteří se cítí podvedeni při nákupech na předváděcích akcích, či dokonce i na ulici. Nové místečko si našli před obchodním řetězcem, tam proudí hodně spotřebitelů a seniorů.

To není můj osobní výmysl, ale problém spotřebitelky, která bohužel „nalétla“. Tentokrát dostala nabídku přímo před Penny v Kralovicích u Plzně. Nekupte zázračnou biolampu za 30.000 Kč, která léčí celou rodinu. Spotřebitelka to komentovala pouze „a to jsem si myslela, že mne to nemůže potkat“.

Prodejkyně vyhlídkou slušné provize hned sepsala smlouvu a nechala si ji podepsat spotřebitelkou a paní hned nedošlo, proč vlastně „přidržuje“ smlouvu k podpisu a tím zakrývá kus papíru. Dala prodejkyni zálohu, podepsala a šla domu. Tam si důkladně pročetla smlouvu a zjistila, že podepsala zároveň půjčku od Home Credit. V současné době jí naše právní poradkyně radí odstoupit od smlouvy na biolampu a zároveň i od Home Creditu. Zatím je vše v jednání.

Nepříjemnosti, které si způsobila a nalétla pouličnímu prodejci, ji stojí plno nervů a také ztracený čas vyjednáváním, zatím s nejasným koncem. Nenechte se nachytat a nedůvěřujte takovým prodejcům.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Ženšen - Panax ginseng c. a. Mey ..... Ženšen pochází ze sibiřské tajgy přímořského a vladivostockého kraje, severu Číny a Koreje. Jeho pěstování je velmi obtížné, poněvadž kořen lze na plantážích sklízet až po čtvrtém roce, doporučuje se však sklízet kořeny starší šesti let i později. Tato rostlina se dožívá stáří až několika staletí. Ženšen má český název Všehoj léčivý, často je také nazýván kořenem života.

Je to vytrvalá rostlina asi půl metru vysoká, který má čtyři až pět dlouho řapíkatých listů. Listy se skládají z pěti lístků a mají podobný tvar jako Kaštan koňský. Ženšen kvete malými oboupohlavními květy, světle zelené barvy. Z květů se později vyvíjí zelené, bobulovité plody a v létě se zabarvují do jasně červené barvy. Kořen ženšenu často svým tvarem připomíná lidskou postavu. Léčivou drogou je kořen, někdy i list. K hlavním obsahovým látkám této byliny patří ginsenosidy, celkem jich existuje třináct druhů. Panax ginseng obsahuje panaxany, což jsou látky, které dokážou snižovat krevní cukr a polysacharidy jsou řetěz sacharidových molekul, jenž posilují imunitní systém těla. Dále kořen obsahuje také vitamin C, skupina vit. B, minerální látky, třísloviny, pektiny, fytosteroly, pryskyřice, slizy, škroby, saponiny, alkaloidy, a další. Například saponiny jsou látky, které rozpouští hleny, posilují nervový systém, vážou přebytečné žlučové kyseliny a zamezují rozmnožování choroboplodných zárodků v těle. Dále na sebe vážou cholesterol z potravy a okamžitě jej vylučují, tudíž zabraňují jeho ukládání. Třísloviny zase účinně aktivují látkovou výměnu a zažívání. Uklidňují střeva a žaludek.

Všehoj léčivý je velký harmonizér a antistresor, který pomáhá organismu vyrovnat se s dlouhodobým psychickým zatížením. Je to vynikající prostředek, který silně posiluje organismus a je ochranným faktorem při celkovém nepříznivém zdravotním stavu. Dále zlepšuje látkovou výměnu, snižuje hladinu krevního cukru, stimuluje výkonnost štítné žlázy, pohlavních žláz a nadledvinek. Posiluje paměť, zbystřuje smysly, chrání před vyčerpáním a selháním adaptačních mechanismů, reguluje krevní tlak. Výzkumy ukázaly, že ženšen vyrovnává uvolňování stresových hormonů v těle a podporuje orgány, které tyto hormony vytvářejí – hypofýzu a hypotalamus umístěné na spodině mozkové a nadledviny, jenž jsou uloženy na horních pólech ledvin. Všehoj dále upravuje krvetvorbu, chrání před rakovinou, při ní brzdí vývoj metastáz. Výborné výsledky se ukázaly při podávání Všehoje v onkologii, nemocní po aplikaci ženšenu vnímají méně bolesti, nejsou tak unavení a jsou psychicky více vyrovnaní. Ženšen podle výzkumů silně působí na některé typy maligního bujení přímo jako kancerostatikum. V onkologii není vhodná kombinace Všehoje s včelí mateří kašičkou.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Nasycené tuky nezpůsobují srdeční choroby ..... Je důležité si uvědomit, že státní výživová doporučení jsou z velké části ovlivněna zemědělskými dotacem. Nejsou vytvořena na základě vědy o výživě. Zkrátka, důvodem, proč se vám říká, že základem vaší stravy mají být obilniny, je to, že za obilniny jsou farmáři státem placeni. Je jich hodně, a jsou levné, ve srovnání se zdravějšími potravinami jako je zelenina, na kterou je poskytováno málo dotací.

Výživově nemístná potravinová pyramida z roku 1992 má v nejširší základně obilniny, a radí vám, abyste snědli denně 6 – 11 porcí chleba, obilovin, rýže a těstovin. Tento nadbytek sacharidů, většinou rafinovaných, je přesně ta strava, která podporuje hromadění tuku a vytváří inzulínovou rezistenci a s ní spjaté nemoci, jako jsou cukrovka, srdeční choroby a rakovina. Na vrcholku pyramidy jsou tuky a cukr. Zatímco cukr tam bezpochyby patří, tuky ne.

Jak bylo výše zmíněno, většině lidí bude prospěšné, když budou přijímat 60-70% svého celkového příjmu kalorií ze zdravých tuků. Nasycené tuky z živočišných a rostlinných zdrojů mohou poskytnout řadu zdravotních výhod, a vaše tělo je vyžaduje, aby správně fungovaly: buněčné membrány, srdce, játra, kosti, plíce, hormony, imunitní systém, pocit sytosti a genetická regulace.

Potravinová pyramida byla v r. 2011 nahrazena grafem MyPlate (Můj talíř), kde již obilniny hrají mírně nižší úlohu, a jako nejvýznamnější složka stravy zde figuruje zelenina. Jedním z největších problémů tohoto grafu je, že odstranil z talíře veškeré tuky! S výjimkou malé porce mléčného výrobku, který má být bez tuku či nízkotučný, jinak tam tuky zcela chybí.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Sonda Voyager 1 prolétá prostorem plným zvuků ..... Tvůrci vědecko-fantastických filmů bývají často kritizováni kvůli tomu, že nám vesmírné exploze servírují i se zvuky. Je přece známo, že vzduchoprázdnem se zvuk nešíří. Fyzik Don Garnett ale na tiskové konferenci NASA „zvuky vesmíru“ představil.

Nejde o zvuky v pravém smyslu slova, ale o záznam elektronových vln v ionizovaném plynu, kterým prolétá sonda Voyager 1. Lidské ucho je registrovat nedokáže, ale s pomocí moderní techniky je možné jejich znění zprostředkovat. Voyager 1 se nyní nachází v neprobádaných hlubinách vesmíru a Garnett spolu s kolegy očekává další vzrušující objevy.       (Zdroj: ProcProto)


HOAX: Na Kamčatce našli stroj starý 400 milionů let ..... Archeologové z Univerzity v St. Petersburgu objevili na poloostrově Kamčatka podivné fosílie. Pravost těchto fosílií nebyla potvrzena. Podle archeologa Jurije Golubeva tento objev vědce překvapil a minimálně bude schopen změnit historii (nebo prehistorii).

Není to poprvé, kdy byl v tomto regionu nalezen takový artefakt (starobylý objekt). Tento objekt je překvapivě zachován přímo v kameni (což je pochopitelné, protože poloostrov je domovem mnoha sopek). Analýza ukázala, že je vytvořen z kovových částí, které vypadají jako mechanismus převodu podobný těm v hodinkách. Úžasné je, že jsou všechny tyto části datovány stářím 400 milionů let!

A teď vážně… Tim Farley, geolog: „To mě opravdu rozesmálo. Jako geolog jsem okamžitě poznal kusy lilijice (Crinoidea), mimořádně běžné fosilie v mořských usazeninách po celém světě. Tato část lilijice (Crinoidea) je z těchto „ozubených koleček“, které se rozkládají, ale dobře zachovávají.“

„Kdo mohl udělat takovou nováčkovskou chybu? Spousta věcí pocházejících v dnešní době z Ruska je medializovaných kvůli cestovnímu ruchu a propagaci. Nejsem si jistý, jaké je pozadí tohoto případu, ale není to poprvé, kdy byly fosílie mylně považovány za věci, které jim jsou podobné, ale ve skutečnosti jimi nejsou.“       (Zdroj: FreePub)


11.11. 2013     Dnešní den se slaví jako Den válečných veteránů. Připomínáme si jej na výročí uzavření příměří mezi Spojenci a Německem ze dne 11. 11. 1918 (kapitulací Německa skončila 1. světová válka). Myšlenka na připomínání si tohoto dne se začala rodit již rok po skončení války v dohodových státech. Americký prezident Wilson téhož roku vyhlásil Den příměří. Oficiálním svátkem se ale stal až o 7 let později, tedy roku 1926. Roku 1954 byl tento den přejmenován na Den veteránů. Od roku 2001 patří i k českým, oficiálně uznaným významným dnům.

Na svatého Martina začíná Mezinárodní týden vědy a míru.


Svatomartinské víno otevřeme už v pondělí ..... Již v pondělí, 11. listopadu v 11 hodin otevřeme letos podeváté první lahve Svatomartinských vín. Letošním přísnějším hodnocením prošlo celkem 116 vinařství s 356 víny, a vinaři tak na trh dodají cirka 2 000 000 lahví Svatomartinských vín.

S rostoucí popularitou Svatomartinských vín u veřejnosti, roste také zájem malých vinařů o možnost prodávat mladá vína pod značkou Svatomartinské. Zatímco většina velkých vinařských firem se k obnovené tradici přidala už během prvních let její novodobé existence, v posledních letech přibývají hlavně menší vinařské firmy. Malovinařů tak z letošních 116 zapojených vinařství do projektu Svatomartinské bude bezmála polovina (57).       (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Zásady správné výživy se kolem nás míhají vzduchem, často s kadencí dělostřelby světové války. Nicméně některá omílaná tvrzení o škodlivosti či naopak prospěšnosti některých potravin se ve světle řady výzkumů jeví jako čirý výmysl ..... Například takový špenát se díky popletenému obsahu železa stal na desítky let nutričním hitem s Pepkem námořníkem v podobě zelené kejdy ve školní jídelně mého mládí. Sever Authority Nutrition sestavil seznam hlavních mýtů, které ovlivnily stravování miliónů lidí.

Vejce plná cholesterolu ... Nanejvýš tři vejce do týdne, znělo dlouho jedno ze stravovacích doporučení, protože vejce prý obsahují velké množství cholesterolu. A ten zatrachtilý cholesterol zvyšuje přece riziko srdečních chorob. Jenže řada studií dokumentuje, že vejce nezvyšují ten „špatný“ cholesterol, ale naopak ten dobrý cholesterol. A nejen to, vzhledem k tomu, že vejce obsahuje zárodečný materiál pro živého tvora je zároveň přirozeným zdrojem multivitamínů.

Vejce je pro lidi vlastně perfektní potravina obsahující bílkoviny, zdravé tuky , vitamíny, minerály a antioxidanty, které chrání pro oči. Zároveň obsahují i cholin, který je důležitou živinou pro zdraví mozku. A takové vajíčko k snídani pomáhá paradoxně lidem zhubnout účinněji než nějaké celozrnné bulky.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Jak běžné jsou v Galaxii obyvatelné Země? ..... Podle nové analýzy dat lovce planet Kepler jsou v Mléčné dráze miliardy Zemí v obyvatelné zóně hvězd podobných Slunci. Z kterého konce Galaxie začneme?

Donedávna jsme se trápili s tím, jestli ve vesmíru vůbec jsou nějaké další obyvatelné planety. Jestli náhodou Země není jediná anebo velice vzácná planeta svého druhu. Teď víme, že to byla bláhovost a že ta správná otázka vlastně zní, kolik že milionů obyvatelných Zemí v Mléčné dráze vlastně je. A čísla jsou to velmi slibná.

Obrovský kus práce odvedl vesmírný dalekohled Kepler, budiž mu vesmír lehký, který před vynuceným koncem pozorování v květnu 2013 prozkoumal malou část oblohy v souhvězdích Labutě a Lyry. Každou půlhodinu nafotil 150 tisíc hvězd a u nich objevil přes 3 tisíce solidních kandidátů na exoplanety. Už dnes je mezi těmito objevy potvrzena celá řada pozoruhodných hvězdných systémů. Právě díky Keplerovi můžeme s čím dál větší jistotou odhadovat, kolik je v Mléčné dráze planet pozemského typu u hvězd jako je Slunce.

Erik Petigura z Kalifornské univerzity v Berkeley a jeho kolegové se soustředili na 42 tisíc hvězd ze zorného pole dalekohledu Kepler, které jsou jako Slunce anebo o něco menší a chladnější, tedy na hvězdy spektrálních tříd G a K. U těchto hvězd nalezli celkem 603 kandidátů na exoplanety, z nichž 10 velikostí odpovídalo 1 až 2 průměrům Země a zároveň obíhalo v obyvatelné zóně dané hvězdy, kterou si autoři definovali jako oblast, kde na planetu dopadá záření odpovídající čtyřnásobku až jedné čtvrtině slunečního záření dopadajícího na Zemi. Petigurův tým si také dal tu práci a podrobil své algoritmy pro vyhledávání planet v Keplerových datech souboru testů, které měly za úkol ověřit, kolik planet typu Země v obyvatelných zónách badatelé neobjevili. Badatelé postupovali velmi lstivě a do dat z dalekohledu Kepler namíchali falešné planety, jejichž počet znali.

Když Petigura a spol. prohnali data statistickými analýzami a testy, dospěli k závěru, že terestrické planety v obyvatelné zóně obíhají kolem 22 procent, čili více než jedné pětiny všech hvězd podobných Slunci.      (Čtěte na stránkách OSEL)


Disk, který nás přežije o milion let ..... Vypalujete si data na DVD? Nebo je ukládáte na jiné záložní paměťové médium, například externí pevný disk nebo paměť flash? Pak musíte počítat s tím, že toto datová skladiště zde nebudou napořád: jejich životnost by nemusela ani překročit délku lidského života. Nizozemští vědci však nedávno přišli s novým typem disku, který by mohl uchovat data po celý milion let.

Disk je vytvořen z prvku wolframu a pokryt inertním keramikem, využívaným často jako izolant, nitridem křemičitým. A jak si vědci z univerzity v Twente, kde projekt vznikl, mohou být jistí, že takový dik skutečně vydrží celý milion let, jak slibují? Pochopitelně, že byli odsouzeni k tomu, aby efekty stárnutí simulovali.

Jako nejefektivnější se jim zdála metoda zahřívání. Se zvyšující se teplotou totiž chemické látky podléhají tzv. Arrheniovu zákonu, z něhož lze vypočítat rychlost chemické degradace. S využitím tohoto zákona vypočítali, že hodina při teplotě 188 0C odpovídá celému milionu let při teplotě 27 0C. A výsledek? Disk z nového materiálu přežil svůj milion let bez úhony.       (Zdroj: 21@století)


Počítač už si můžete vytisknout i na levné tiskárně ..... Moderní tiskárny mají vysoké rozlišení a nízkou cenu. Tým vědců přišel na způsob, jak pomocí nich tisknout elektronické obvody a senzory pro rychlé prototypy.

Při tvorbě nových elektronických zařízení je stejně jako u jiného segmentu nutné nejdříve vyrobit prototypy. V případě elektroniky je výroba složitá a časově nákladná. Inženýři z USA, Japonska a Velké Británie ale přišli na to, jak zrychlit výrobu pomocí klasické tiskárny a speciální vodivé směsi.

Výzkum se uskutečnil pod záštitou Microsoft Research.

Stačí šest tisíc a můžete tisknout ... Inženýři použili klasickou levnou inkoustovou tiskárnu v ceně 80 dolarů (přibližně 1 900 Kč s DPH). K výzkumu byl použit model Brother DCP-J140w, pro který bylo postupně optimalizováno nastavení v ovladačích v oblasti kvality tisku, nastavení barev a podobně.

Hlavní změnou je výměna klasického barevného inkoustu za vodivý stříbrný inkoust, který je složen z nanočástic o velikosti 0,1 mikrometru. Tento inkoust byl vstříknutý přímo do prázdné cartridge, podobně jako při doplňování náplně. Tiskárna je stejně jako tento speciální vodivý inkoust běžně v prodeji; celkové startovní náklady se pohybují kolem šesti tisíc korun.

Díky tomu je možné velmi rychle a snadno tisknout elektronické obvody pro různé formy zařízení – od jednoduchých počítačových obvodů, přes antény až po senzory. Pomocí vytvořených obvodů lze samozřejmě také přenášet napájení a analogové či digitální signály.       (Čtěte na stránkách VTM)


Houbařům sezona nekončí, rostou pozdně podzimní druhy ..... Hub v lesích a na loukách od minulého týdne mírně ubylo, ale houbaři s prázdnou neodejdou. Rostou zejména pozdně podzimní druhy a takzvané dřevní houby, mezi něž patří například václavky. Lidé stále mohou sbírat i čirůvky, řekl předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa.

„Na loukách a v lesním humusu rostou čirůvky dvojbarvé, fialové nebo mlženky," vyjmenoval příklady nyní rostoucích hub Landa. Z dřevních hub se objevují třepenitky makové nebo hlívy ústřičné. Podle Landy hlívy ústřičné, které jsou v podstatě zimní houby, začaly letos poměrně dřív růst a lidé je nalézají zejména na ořešácích.

Tím, že některé druhy hub přestaly růst, neobjevují se už tolik ani nejjedovatější muchomůrky. „Ale mohli bychom se setkat s jedovatou čepičatkou jehličnanovou, která se dá zaměnit za opěnku. Kolem pařezů nyní hojně roste hnojník inkoustový, který sám o sobě jedovatý není, ale při současném požití alkoholu vyvolá reakci otravy," upozornil Landa.

Předpokládá, že pokud se nezmění současné počasí, mohly by houby stále ještě růst. Ale vše záleží na počasí, dodal mykolog.       (Zdroj: Agris)


Stromy, které se plazí. Nutí je k tomu drsné klima Krkonoš ..... Extrémní klima v krkonošské tundře životu příliš nepřeje. Některé rostlinné druhy si však z toho našly cestu ven. Třeba smrky se nemnoží semeny, ale větvemi, podobně jako jahody na zahrádkách.

Všechno je tady tak nějak menší a jiné. Kleče nebo smrky se v krkonošské tundře svojí velikostí blíží bonsajím. Klidně i stoletý smrk dorůstá jen do dvoumetrové výšky. Aby toho nebylo málo, jeho uspořádání větví připomíná prapor vlající ve větru a mohutný kmen se překvapivě plazí po zemi. Nad hranicí 1300 metrů nad mořem v Krkonoších to však není nic mimořádného. Panuje tu drsné klima podobné severní Skandinávii.

"Silná a dlouhodobá sněhová pokrývka, hodně vlhkosti, vítr a nízké teploty, zkrátka drsné klimatické podmínky tady způsobují, že smrk nedorůstá do takové výšky, jak jsme zvyklí. Díky tomu se větve stromů přimykají k zemi a může docházet k jejich zakořeňování, k takzvanému hřížení," křičí v poryvech větru Radek Drahný ze Správy Krkonošského národního parku, a přesto jeho hlas rychle zaniká. Razíme si cestu rozbahněnou krkonošskou tundrou za unikátním jevem, který lze v Česku pozorovat jen výjimečně.

Na pláně nasáklé vodou, kde pramení Labe, Mumlavský nebo Pančavský potok, běžný návštěvník hor nesmí. Je to nejpřísněji chráněné územní KRNAP a pro vědce hotová laboratoř. Právě toto místo je jedním z mála, kde se smrky nerozmnožují semeny, jak je jinde běžné, ale podobně jako třeba jahody na zahrádkách. Díky extrémním klimatickým podmínkám smrk ztepilý prošel unikátní proměnou: množí se zakořeňováním větví. Jinde by to byl mohutný strom, tady větší keř.        (Čtěte na stránkách Silvarium)


Objevy ruských vědců přinášejí vysvětlení širokého spektra nadpřirozených schopností člověka ..... Již je tomu pár let dozadu, co se ruským vědcům jako prvním na světě podařilo komplexně přeprogramovat lidskou DNA, a to prostřednictvím specifických verbálních výrazů a frekvence. Genetici jsou tak konečně schopni vysvětlit jevy, které dříve byly považovány za tajemné a v podstatě i nemožné. Jevy, které byly klasickou vědou zcela odmítány.

Objev mohl být uskutečněn díky tomu, že se ruští vědci odvážili vkročit na území, které bylo až do nedávna považováno za velké tabu a kde západní vědci měli dokonce zakázáno provádět jakýkoliv výzkum (to platilo zhruba do roku 1998). Jak mnozí tuší, ve hře je tzv. „nekódující část lidské DNA“. Po celou dobu byla veškerá studia zaměřena výhradně a pouze na 10% celkové kapacity naší DNA, která bývá označována jako „kódující DNA“. Je zodpovědná například za stavbu bílkovin.

Jak jsem již informoval v mnoha jiných mých materiálech, skupina ruských vědců v čele s biofyzikem a molekulárním biologem Peterem Garjajevem byla přesvědčena o tom, že „zbylých“ 90% lidské DNA (nekódující část) musí obsahovat nesmírně cenné informace a pro nás zatím neznámý potenciál.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Mýtus bílá versus černá ..... Většina lidí je zvyklá dělit svět kolem sebe na černý a bílý. Světlo a tma, láska a nenávist …dobro a zlo. Nic mezi tím. A zatímco jedno vnímají veskrze pozitivně, druhé bez rozmýšlení zavrhnou. A přitom pokud by neexistovala černá, neviděli bychom bílou. Kdybychom neznali nenávist, neuvědomovali bychom si ani moc lásky. Co když by i Bůh ztratil svou sílu a možná i smysl bez svého protipólu?

Velkým překvapením pro mne bylo zjištění, že stoprocentní černá se v přírodě prakticky nevyskytuje. Co se nám na první pohled zdá býti černé, je ve skutečnosti buďto tmavě šedá nebo s nádechem odstínu jiné barvy. Byla jsem svědkem polemiky na téma, zda je možné považovat černou za barvu. Přitom tiskař vám řekne, že černá je vlastně součtem všech barev, zatímco bílá vznikne jejich odečítáním.

Černá a bílá mají pro všechny národy světa svou symboliku. Je ale nepochybně zajímavé, že mnohdy opačnou. Zatímco západní svět uznává bílou barvu jako sváteční a vnímá ji jako symbol čistoty, mnoho východních národů ji považuje za barvu smuteční.

A abychom nemuseli měnit šablonu svého pohledu na svět, přidělili jsme Bohu veškerá pozitiva, k němu se modlíme za vše, čeho se nám nedostává a pokornými díky ho zahrneme jakmile dosáhneme drobných úspěchů. Jak se ale s Bohem slučují všechny nepravosti, hříchy a zlo, které my, obyčejné lidské bytosti pácháme? Ne, to s Bohem přece nemůže mít pranic společného, ten je přece dobrý, svatý …bílý!

A na scénu přichází Satan! Nebo Ďábel, Lucifer, Antikrist… jak je libo. Prostě nastupuje černá v celé parádě! Hned je nám lépe na srdíčku, viďte? Je to přece jen lepší, než připustit, že veškeré zlo si děláme sami. Že není vše jen černé nebo bílé. Že dokonce i to, co se nám zdá černočerné a zlověstné je třeba pro naše dobro.        (Čtěte na stránkách Esoterika)


Proč jsou muži nevěrní? ..... Myslíte si, že nevěra mužů pramení z toho, že doma mají nepříliš atraktivní protějšky? Jak potvrzuje jedna americká studie, až 88 procent nevěrníků přiznává, že jejich milenka není o nic hezčí než manželka. Milenka však v nich dokáže vzbudit pocit, že jsou obdivovaní, vzrušující, že dokáží ženu upoutat. Více než devadesát procent mužů přiznalo, že i když nejsou spokojeni s intimním životem v manželství, sex není prvotní příčinou jejich nevěry. Postrádají však citové souznění, v manželství se cítí nedocenění.

Bez zajímavosti není ani další údaj z této americké studie. Většina flirtů se odehrává na pracovišti, v době volnočasových aktivit, kdy se svým půvabným protějškem nacházejí společná témata k hovoru, a postupně jejich vztah přeroste do sexuální roviny.       (Zdroj: Doplněk)


8.11. 2013     Osmého listopadu 1620 bylo české stavovské vojsko poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze. Vlády v českých zemích se po ní ujal Ferdinand II. Štýrský.


Blíží se Velké minimum sluneční aktivity? ..... Na to, že naše Slunce je ohromná koule rozžhaveného plynu, v jejímž středu zuří termojaderná fúze úžasných rozměrů, je vlastně docela poklidné. Takový běžný žlutý trpaslík středního věku. To ale neznamená, že by Slunce bylo naprosto stabilní a neměnné. Ve skutečnosti neustále dochází ke změnám sluneční aktivity, které jsou podle všeho velice komplikované a mají cyklické i nepravidelné prvky. Nejznámější je jedenáctiletý cyklus slunečních skvrn nebo též Schwabeův sluneční cyklus. Na tento cyklus přesně sedí dvaadvacetiletý Haleův cyklus magnetického pole Slunce, které se vždy za 11 let přepóluje a za dalších 11 let se zase přepóluje zpátky. To ale zdaleka není vše. Vědci předpokládají existenci řady dalších cyklů sluneční aktivity: 70 až 100letý Gleissbergův cyklus, 210letý Suessův či de Vriesův cyklus, 2 300letý halštatský cyklus a také 6 000letý cyklus Xapsose a Burkeho. Sluneční aktivita nás očividně velmi dráždí. Koho by nelákalo vědět, co se děje s mateřskou hvězdou? Také je jasné, že Slunce ovlivňuje klima, i když se neustále dohadujeme, jakým způsobem a jak moc.

Bude to asi znít už opravdu trapně, ale nikdo zatím neví, co přesně změny aktivity Slunce způsobuje. Podle některých by sluneční aktivita mohla souviset se slapovými silami vyvolanými gravitací obíhajících plynných obrů Sluneční soustavy, především Jupiteru a Saturnu. Další možností jsou třeba projevy vnitřní dynamiky Slunce, například působení torzních, čili kroutivých oscilací vyvolaných rotací sluneční hmoty. Průzkum okolních hvězd naznačuje, že Slunce asi nebude se svojí aktivitou nijak výjimečné. Už jsme objevili řadu hvězd s hvězdnými skvrnami, někdy mnohonásobně většími, než jaké vídáme na Slunci. Vše nasvědčuje tomu, že různým typům hvězd je vlastní různá aktivita, záleží například na tom, jestli mají hvězdné partnery či nikoliv. Sluneční aktivitu teď bedlivě sleduje vesmírná observatoř SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory), která odstartovala v roce 1995. Jak už to ale v podobných případech bývá, družicová data pokrývají zatím jen směšně krátký časový úsek a o delších cyklech z nich nic rozumného nevydolujeme.

Se Sluncem se teď každopádně děje něco, co jsme v moderní době ještě nezažili. Podle britského fyzika Michaela Lockwooda z Univerzity v Readingu sluneční aktivita právě padá volným pádem, neuvěřitelně rychle. Je to až strašidelné, takto rychle prý sluneční aktivita neklesala posledních 9 300 let. Lockwood a jeho spolupracovníci před dvěma lety odhadovali, že s desetiprocentní pravděpodobností přichází Velké minimum sluneční aktivity, srovnatelné se slavným Maunderovým minimem. To se odehrálo mezi lety 1645 až 1715 a bylo nejdrsnějším chladným obdobím Malé doby ledové. Na Slunci v té době nebyly prakticky žádné skvrny a nebyly k vidění polární záře.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Může malware komunikovat přes mikrofon a reproduktory? ..... Věřit se tomu nechce, ale kdo za to dá ruku do ohně? Dragos Ruiu, organizátor hackereské soutěže Pwn2Own, přišel s tvrzením, že jeho počítače napadl malware BadBIOS. O kódu těchto vlastností nikdo jiný neslyšel, je tedy možné, že Ruiu vše publikoval jako mystifikaci, možná se prostě mýlí – a nebo že by mohl mít pravdu? BadBIOS má určité pokročilé až podivné vlastnosti – infekce z USB i bez zapnutého Autorunu, infekce různých OS, infekce na úrovni BIOSu – nicméně největší kontroverzi vzbudila jeho údajná schopnost komunikovat i přes mikrofon a reproduktory.

Ruiu tvrdí, že své počítače odpojil od místní sítě i Internetu, vypnul Wi-Fi a Bluetooth, pak vše vyčistil, přesto se ale malware stále projevoval. Pomohlo až vypnutí reproduktoru a mikrofonů. Sám žádnou komunikaci nezaznamenal, proto tvrdí, že informace se přenášela ultrazvukem.

Je něco takového možné? Převládá skepse.

Ještě snad stojí za to dodat, že asi by to mělo fungovat tak, že počítač už byl infikován a nedostatečně vyčištěn. Malware se pak dokázal znovu oživit, eventuálně by mohl citlivé informace posílat ven i ze zcela izolovaného počítače (snad vazba BadBIOS a špionážních služeb?). Druhá verze, že takto by šlo nakazit i počítač nový, je ještě fantastičtější…       (Zdroj: ScienceWORLD)


Bio: Zájem veřejnosti roste, stejně jako nabídka .....Biopotraviny jsou ve společnosti velmi známé. Někdo je kupuje pravidelně, jiný čas od času a najdou se i spotřebitelé, kteří se těmto produktům vyhýbají. Jak se vyvíjí situace na trhu s biopotravinami? Roste zájem, stagnuje nebo snad klesá?

V září se opět dostaly biopotraviny trochu více do středu zájmu médií. Bylo to zásluhou tradičního „Měsíce biopotravin“, který si letos dal za cíle zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitě biopotravin a zlepšit povědomí o přínosu biopotravin i ekologického zemědělství a jeho vlivu nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví.

Chutnější, ale dražší ... Spotřebitelé kupují biopotraviny zejména proto, že jsou kvalitnější, chutnější a neobsahují zbytečné chemické látky. „V současné době existuje již stabilní skupina spotřebitelů, která zná přednosti biopotravin, a proto je kupuje. Dokonce ani v době současné ekonomické krize zájem spotřebitelů o biopotraviny neklesá,“ uvádí Dana Večeřová, ředitelka odboru komunikace na Ministerstvu zemědělství.

Naopak hlavní překážkou pro větší rozšíření biopotravin mezi spotřebitele zůstává již tradičně jejich cena, která je průměrně dvakrát vyšší. Třeba u masa nebo sladkostí to může být i více, naopak mléčné výrobky jsou dražší jen zhruba o čtvrtinu.

Tedy za vším hledejme peníze? Asi to nebude tak jednoznačné. „Biopotraviny neprávem získaly kvůli řadě nepodložených negativních zpráv poměrně špatnou pověst,“ smutně konstatuje velký zastánce biopotravin Tom Václavík z Green Marketingu, s optimismem však dodává: „Jakmile se toto podaří překonat, spotřeba opět poroste.“        (Čtěte na stránkách Příroda)

Příšerné je, když se člověk na tohle podívá z toho úhlu pohledu, že ještě pamatujeme doby, kdy takovéhle potraviny byly naprosto normální - respektive jiné nebyly. Asi někde udělali soudruzi v NDR chybu ...


Olomoučtí vědci objevili na ostrově Borneo zcela novou rostlinu ..... Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci objevili při výzkumu v deštných lesích Bornea dosud neznámý druh rostliny. Objevil ji jeden z vědců při uklouznutí. Podle tvaru květu dostala jméno Thismia hexagona. Rostlinu zajímavou nejen svým šestiúhelníkovým vrcholem květu, ale i způsobem života, vzal na vědomí již i vědecký svět prostřednictvím uznávaného mezinárodního časopisu Phytotaxa, informovali ČTK zástupci olomoucké univerzity.

"Rostlina je již na první pohled velmi zvláštní. Vypadá spíše jako houbička či podivný živočich. Je totiž nezelená, na zdánlivě bezlisté lodyze má většinou jen jeden květ s chapadélky. Je velmi nenápadná, vysoká sotva deset centimetrů, barvou splývá s opadaným listím. Proto není jednoduché ji najít," popsal nový druh flóry Martin Dančák z katedry ekologie. Thismia hexagona podle něj patří mezi mykoheterotrofní rostliny, což je skupina nezelených rostlin bez chlorofylu. Zatímco většina nezelených rostlin se vyživuje paraziticky, tato využívá ke svému životu symbiózu s houbovými vlákny.        (Zdroj: Ekolist)


Smoothie ..... S tímto nezvyklým názvem se v současné době setkáváme čím dál častěji. Můžeme je zahlédnout ve stáncích zdravé výživy, v restauracích nabízející čerstvé saláty, zeleninové a ovocné šťávy, velmi často také v knihách věnovaných alternativním výživovým směrům. Základem je anglický výraz „smooth“, značící jemný, krémový a právě takové smoothie je.

Smoothie můžeme chápat jako zdravý, mixovaný nápoj, jehož základem je ovoce a zelenina, popřípadě kombinace obojího, nejlépe bez přidaného cukru, umělých sladidel či konzervantů. Ani zde se však meze fantazii nekladou, do smoothie můžeme přidat, kromě ovoce a zeleniny, další a další zajímavé ingredience, jako jsou vysoce výživné kakaové boby, mladý ječmen, namočená chia semínka, ovesné vločky, včelí pyl (pozor alergen!), psyllium, melasu či karobový prášek.

Získáme tak výživný, krémový a hustý koktejl, který poslouží jako rychlá snídaně, popřípadě kvalitní svačinka. Můžeme jej také pojmout jako zdravou alternativu nápoje před větší fyzickou aktivitou. Tělo tak ušetří zásobní glykogen, protože díky rychlým cukrům z ovoce bude moci okamžitě čerpat energii. Přidáním proteinového prášku se nápoj stává výborným zdrojem kvalitních bílkovin potřebných k obnově svalových buněk.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Tutanchamona nezabila sněť, ale tragická nehoda ..... Byl jedním z posledních vladařů z mocné 18. dynastie, která vládla Egyptu v 16. až 13. století př. n. l. S jeho jménem se pojí jedna z největších archeologických senzací i zprávy o skutečné „faraonově kletbě“. A Tutanchamon, který vládl necelých deset let a zemřel jako osmnáctiletý mladík, láká archeology i nadále.

Výzkumy jeho tělesných ostatků probíhají od jejich objevení Howardem Carterem v roce 1922 a vědci přicházejí se stále novými poznatky. Dlouho se mluvilo o tom, že Tutanchamon skonal na následky malárie nebo na sněť ve zlomenině, kterou mu způsobil pád z vozu taženého koňmi. Nejnovější výzkumy už dokážou docela dobře zrekonstruovat, co se vlastně tehdy před více než 3330 lety stalo.

Tutanchamon skutečně zemřel kvůli pádu z vozu, ale jeho zranění musela být mnohem horší než jen zlomená noha. Známý egyptolog dr. Chris Naunton je přesvědčen, že mladíkovo tělo bylo vozíkem doslova zmasakrováno a že neměl velké šance na přežití. A to i navzdory lékařskému umění, kterým byli egyptští lékaři a kněží v jedné osobě proslulí.

Smůla ho provázela i po smrti. Jeho tělo bylo velmi nedbale nabalzamováno, takže se oleje a další balzamovací látky vzňaly a nebožtík celý ohořel. Žár ale nemohl být příliš velký, protože zlatá maska a další cenné předměty, které Tutanchamonovo tělo pokrývaly, byly nalezeny v podstatě neporušeny.       (Zdroj: ProcProto)


Austrálii brázdil obří ptakopysk ..... Australští ptakopyskové patří jistě k nejpodivuhodnějším tvorům na světě. Spolu s ježurami a paježurami jsou jedinými savci, kteří se nikdy neodnaučili snášet vejce. Z hlediska zoologů tvoří proto velmi starobylou samostatnou větev savců, zvanou příznačně ptakořitní. Jejich dnešní zástupce je možné spočítat na prstech jedné ruky. Nedávný nález přidal do této skupiny dalšího, sice již vyhynulého, přesto však úžasného tvora. Je jím ptakopysk velikosti bernardýna.

Fosilní zbytky doposud neznámého druhu, který byl pojmenován Obdurodon tharalkooschild, byly nalezeny v australském státě Queensland na slavné lokalitě Riversleigh. zatím ještě nebylo provedeno radiokarbonové datování, podle uložení ostatků odhadli vědci jejich stáří mezi 5 – 15 miliony let.

Na rozdíl od svého současného příbuzného, možná dokonce vzdáleného potomka, který nemá ve svých zobákovitých čelistech žádné zuby, byl tento druh ozubeným dravcem. Ta oběť mu nejspíše nepadali jen vodní korýši, ale i menší obratlovci, například žáby. Z jeho těla se nezachovalo mnoho – ponejvíce právě jen zuby. Na základě jejich velikosti vědci odhadují, že byl přinejmenším 2x větší, než jeho současný příbuzný. Tedy takový menší bernardýn.

Nejedná se pochopitelně o jediný vyhynulý druh ozubeného ptakopyska, který by byl vědcům známý. Nejstarší z nich, Monotrematum sudamericum, žil již před 61 miliony let v Jižní Americe.       (Zdroj: 21@století)


Ötziho „příbuzní“ z Tyrolska ..... V Tyrolsku prý podle rakouských vědců žije 19 lidí, kteří mají geneticky blízko ke slavnému Ötzimu, jehož 5300 let stará přirozená mumie se našla roku 1991 na ledovci v Ötztalských Alpách. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že jsou to jacísi jeho „vzdálení příbuzní“, protože měli s Ötzim společné předky. Další takové „příbuzné“ by prý „muž z ledovce“ mohl mít i v jiných alpských regionech. Nikdo to ale zatím blíže nezkoumal.        (Zdroj: ČR Planetárium)


Jak se stavělo Zakázané město ..... Kameny na stavbu Zakázaného města se přepravovaly po zledovatělých silnicích. Vyplývá to z nové analýzy čínského dokumentu ze 17. století.

Zakázané město je komplex budov v Pekingu, které po staletí sloužil jako sídlo čínských císařů. Při jeho stavbě, které začala na počátku 15. století, byly použity velké kamenné bloky o váze až 300 tun, které pocházely z asi 70 km vzdáleného lomu. Otázkou bylo, jakým způsobem je stavitelé transportovali na místo určení. Kolo sice bylo v Číně známé už kolem roku 1500 před naším letopočtem, ale i největší povoz s koly by zřejmě neuvezl víc než 95 tun. Předpokládalo se proto, že kamenné bloky byly přepravovány na dřevěných saních, které po silnicích táhl velký počet lidí.

Číňané však tuto metodu dokázali značně zefektivnit a počet tahounů snížit. Vědci, kteří nově přeložili čínský dokument ze 17. století, zjistili, že se v něm hovoří o transportu kamenného bloku, který byl určený k opravě paláce. Kámen vážil přes sto tun a k jeho přepravě došlo v zimě. Pohyboval se na saních po silnici polévané vodou, která zmrzla na tenkou vrstvu ledu. Ten sloužil jako lubrikant a snižoval tření. Vědci propočítali, že na tažení kamene po neupravené silnici by bylo potřeba přibližně 1500 mužů, na tažení po obyčejném ledu nejméně 300 mužů, ale na tažení po tenké ledové vrstvě pouhých 50. Touto metodou kámen dorazil do Zakázaného města za pouhé čtyři týdny, což znamená, že se pohyboval průměrnou rychlostí 8 centimetrů za sekundu.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Pecky z Pecky – „Zlaté české ruce“ a obdivuhodné výrobky z přírodních materiálů ..... Tušili byste, že když sníte oblíbené letní ovoce, zůstane po něm něco trvanlivého? Pecka. Obyčejná pecka se většinou vyhodí do koše nebo na kompost. Někdy ji rozlouskne dlask tlustozob. Ale ne vždy tak musí skončit. Někteří lidé přišli na to, že z pecek se dá ledacos vyrobit; pro ozdobu, pro zahřátí, na hraní, ke zhojení… Pro potěšení.

V městečku Pecka najdete krásně zpracované ovocné pecky v mnoha různých podobách. Z pecek udělali šikovní lidé půvabnou bižuterii, vonné amulety, hojivé předměty a polštářky, hračky pro děti i věci denní potřeby. Vkusně barvené přírodní korálky potěší jako dárek. Vybrat si můžete v krámku v Pecce nebo objednat přes e-shop. Mohou být skvělým tipem pro vánoční dárky.       (Zdroj: Velká Epocha)


7.11. 2013     Sedmého listopadu 1917 vypukla Velká říjnová socialistická revoluce. Ruští bolševici svrhli prozatímní vládu Alexandra Kerenského a nastolili vládu sovětů.


Indická sonda míří na Mars ..... Indie se zařadila do malého klubu zemí, které poslaly sondu k Marsu. 5.listopadu v 10:08 zaburácely v Indii motory nosné rakety PSLV. Tentokrát nebyla na jejím vrcholu družice, ale první indická sonda k Marsu. Po Měsíci chce Indie dobýt také rudou planetu a zařadit se tak do prestižního klubu vedle SSSR, USA, Evropy a Japonska, ačkoliv Zemi vycházejícího slunce se nakonec Mars dobýt nepovedlo. Zda bude Indie úspěšnější, to se dozvíme v září 2014.

Do konce listopadu zůstane sonda Mangalyaan na velmi protáhlé eliptické dráze (377 – 80 000 km) kolem Země s oběžnou dobou 76 hodin. Na meziplanetární dráhu se vydá až 30. listopadu.

Hlavním úkolem sondy je především testování a získávání zkušeností pro mladý indický výzkum Sluneční soustavy. Na palubě je samozřejmě také celá řada vědeckých přístrojů zejména pro výzkum atmosféry.

Indie se zapsala do historie kosmonautiky hned dvakrát. Nejen tím, že vyslala svou první sondu k Marsu, ale také zcela opačným postupem jejího vývoje. Zatímco běžnou praxí je postupné odkládání a prodražování projektu, Indie sondu postavila díky silné finanční injekci za pouhých 15 měsíců!

Už 18. listopadu má k Marsu odstartovat také americká sonda MAVEN, která se zaměří na výzkum atmosféry.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Reinkarnace a vzkříšení - je v tom rozdíl? ..... Křesťané nevěří v reinkarnaci, nýbrž ve vzkříšení. Věříme, že ve smrti se vrháme do Boží náruče. Všechno dobré, čím jsme žili, bude zachráněno v Bohu. Přicházíme k němu jako osobní bytosti.

Buddhismus sám chápe reinkarnaci jako prokletí ... Pojetí reinkarnace hlásané na Západě odporuje i samotné východní tradici, odkud myšlenka reinkarnace pochází. Buddhismus sám chápe reinkarnaci jako prokletí. Snahou je spočinout v nirváně, což je jakési neosobní rozplynutí se v univerzu. Pouze ti, kteří nedokážou udělat rozhodující krok, se musí vydat cestou reinkarnace. Buddhismus navíc nehlásá osobní reinkarnaci, ale karmu. V hinduismu je myšlenka reinkarnace odpovědí na otázku, může-li člověk dojít očištění. Křesťané ale věří, že všechno, co na nás dosud bylo znečištěno, Boží láska ve smrti očistí.

Reinarnace z psychologického hlediska ... Reinarnace není řešením ani z psychologického hlediska. Mnoho lidí se zdravotními či psychickými problémy kontaktuje různé léčitele. Ti pak nezřídka příčiny hledají "v minulých životech". Současné problémy se tak odsouvají kamsi do mlhavé minulosti. Je to nezodpovědné a mnohé lidi z toho přepadá strach. Domnívají se, že je jejich povinností odtrpět si hříchy předchozího života. Rozhodně to není radostná zvěst. Křesťané touží ve smrti dojít naplnění v Boží slávě, a tím splnění všech svých tužeb. Pokládají to za mnohem lidštější a útěšnější než myšlenku reinkarnace.       (Zdroj: Víra)


Vitamín B6 ..... Vitamín B6 (pyridoxin) je společné označení pro tři sloučeniny odvozené od organické aromatické sloučeniny, látky pyridin. Jsou to pyridoxol, pyridoxal a pyridoxamin. Tyto sloučeniny, včetně fosfátů (odvozené sloučeniny od těchto látek obsahující fosfor v molekule) jsou zařazeny do skupiny vitamínů rozpustných ve vodě. V organismu z nich vznikají deriváty, které ovlivňují metabolismus aminokyselin a sacharidů.

Aktivní formou tohoto vitamínu je sloučenina pyridoxal-5-fosfát. Jedná se o důležitou látku, označovanou jako důležitý kofaktor enzymů. To znamená, že funguje jako látka v souladu enzymy, pod označením koenzym. Tato látka se pevně váže na bílkovinné části celé řady enzymů a umožňuje jejich katalytickou aktivitu, což znamená, že pomáhá urychlovat metabolické reakce a chemické reakce v buňkách. Zmíněné enzymy působí při rozkladu a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z potravy. Je důležitý v procesech přeměny zásobních cukrů v játrech a svalech na energii.

Všechny formy vitamínu B6 se mohou vyskytovat v potravě a jsou vstřebávány do střeva.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Stromů okolo krajských silnic ubývá ..... Stromů kolem krajských silnic ubývá. Vysazuje se jich podstatně méně, než se vykácí. V letech 2003 až 2011 se pokácelo přes 120 tisíc stromů, uvedli ekologové ze sdružení Arnika, kteří vycházeli ze statistik krajských silničních správ. Jako náhradu vysadili silničáři 70 tisíc stromů, často však na jiných místech, než kde se původně kácelo. Nejčastějším důvodem je podle silničářů špatný stav stromů a především bezpečnost na silnicích.

Nejlepších hodnot dosahují podle statistik kraje Moravskoslezský a Středočeský, kde vysadili stromů více, než pokáceli, a to i přesto, že nejvíce stromů bylo pokáceno právě ve středních Čechách. K nejhorším patří Jihočeský a Plzeňský kraj.

Aktivisté sledovali zejména situaci u silnic druhé a třetí třídy, kam aleje historicky patří a kde roste i většina nejcennějších českých a moravských alejí. Podle nich prý není jasné, kde se nové stromy nacházejí, protože řada krajů poskytovala neúplné informace.

"Pro přírodu i řidiče je to ke škodě, protože dobře ošetřované aleje jsou nejen plné života, ale pomáhají i řidičům při orientaci při zhoršené viditelnosti či zabraňují tvorbě sněhových jazyků," sdělila ČTK vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky. Podmínky kácení alejí zpřísnila letos například novela vyhlášky o ochraně dřevin, která začala platit začátkem července. I k ní však mají odborníci připomínky.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Deset rostlin, které podivuhodně plodí – kešu, sezam, skořice, wasabi ..... Kolikrát se zastavíme, abychom se zamysleli, jak jídlo, které konzumujeme, roste? Z jaké rostliny asi pochází, jak se pěstuje, jak se zpracovává? Některé plodiny vás mohou překvapit. Přinášíme vám deset pro nás exotických plodin, jež rostou a plodí hm... poněkud neobvykle.

1. Kešu ... Proč jsou kešu oříšky tak drahé? Je to proto, že každý ořech je ve skutečnosti jediným semenem plodu zvaného „kešu jablko". Toto ovoce roste na stromě zvaném ledvinovník západní. Správně by se ořechům nemělo říkat ořechy, ale nažky. Kešu jablko má tvar hruškovitý a „ořechy" rostou na jeho spodku. Zpracování není snadné, protože ořechy jsou uzavřeny ve dvouvrstvé skořápce obsahující jedovatý olej. Aby bylo možné dostat se k jedlé části ořechu, je třeba vše nejdřív opražit, aby se zničily toxiny.

Kešu jablko je chutné, sladké s nakyslým dozvukem. Má vysoký obsah tříslovin, takže vám v ústech zanechá pocit sucha (podobně jako nezralý banán nebo plané trnky). V Brazílii tyto plody jedí čerstvé nebo je používají na výrobu sirupu, džusu, vína. V některých latinskoamerických státech si ovoce cení daleko víc než ořechů, které kvůli nesnadnému zpracovávání vyhazují. Naopak v Thajsku se zbavují rychle se kazícího plodu a kešu ořechy ve velkém vyvážejí do světa.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Kontroverze kolem Krakena ..... Moře druhohorního triasu mohl teoreticky brázdit dosud neznámý obří tvor, jehož “koníčkem” bylo hrát si s kostmi svých obětí. Toto podivné monstrum bylo provizorně nazváno “Kraken”. Jeho zbytky zatím nikdo nenalezl, stopy po jeho řádění se však množí. S dalšími přišel na nedávné paleontologické konferenci autor této myšlenky Mark McMenamin.

S “teorií Krakena” přišel Mark McMenanim již v roce 2011. Snažil se tak vysvětlit zvláštně rozházené fosílie ichtyosaura Shonisaurus popularis, které nalezl v nevadské poušti. Podle něj byly uspořádány tak ukázkově, že to nemohlo být dílem nahodilých přírodních procesů. I v dnešních mořích však existují tvorové, kteří něco podobného s oblibou dělají: hlavonožci, například chobotnice. Tvor, který byl schopen manipulovat kostmi dravého ictyosaura o velikosti menšího autobusu však rozhodně nemohl být žádný drobeček.

McMermaninova teorie se však mnoha vědcům zdála až příliš fantastická. Zbytky těla ichtyosaura byly sice opravdu zvláštně uspořádané, šlo však o ojedinělý nález, u něhož opravdu nebylo možné vyloučit dílo náhodných procesů. Vědec se pomalu smiřoval s tím, že jeho myšlenku jeho kolegové zavrhnou. Nedávno však v depozitáři v muzeu v Las Vegas nalezl kosti ichtyosaura, které byly ve velmi podobném uspořádání, jako jeho dřívější nález.

McMermanin se zaradoval a začal pátrat dál. Ukázalo se, že depozitář obsahoval ještě další poklad. byla jím zvláštní fosílie, v níž paleontolog nakonec rozpoznal zobákovité čelisti obřího hlavonožce. Nález má samozřejmě k průkaznosti stále daleko. Myšlenka na to, že druhohorní moře brázdili neznámí obří hlavonožci je však přinejmenším velmi vzrušující!       (Zdroj: 21@století)


Myš umí proměnit jed štíra v účinné analgetikum ..... Vědci zkoumali druh myši, který je odolný proti jedu štíra. Co zvláštního testy prokázaly?

Některé druhy díky evoluci získaly značné výhody pro přežití. Silnější jedinci se mohou pyšnit ostrými a nebezpečnými zuby nebo neprostupnou silnou kůží. Jiné druhy využívají k obraně a lovu jedy, které kořist buď usmrtí, nebo alespoň ochromí. Menší a slabší zvířata jsou pak odkázána na svou schopnost maskování nebo útěku.

U myši žijící na americkém jihozápadu se během let vyvinula odolnost proti jedu štíra. Jed, který u jiných savců způsobuje silné bolesti až smrt, na tento druh myši nepůsobí. Vědci z univerzity v Michiganu ve spolupráci s texaskou univerzitou se rozhodli zjistit, čím to je, že právě tento druh je proti štířímu bodnutí odolný.

Malé chlupaté překvapení

Myš Onychomys (Grasshopper mouse) je jen vzdáleně příbuzná s myší domácí. Vyskytuje se především v Mexiku a Spojených státech. Tato myš je masožravým hlodavcem. Její jídelníček obsahuje například hmyz, červy, štíry, hady, ale také i jiné myši. Onychomys loví stylem kočkovitých šelem a ke své kořisti se blíží velmi tiše a nenápadně. O její schopnosti odolávat jedu již vědci věděli velmi dlouho. Nyní však myš podrobili několika testům, aby zjistili příčinu.

Vědci shromáždili několik myší a štírů k testům. Nejdříve museli otestovat, zda myš cítí bolest z toxinu. Myši vpíchli malé množství jedu štíra a posléze také nejedovatý solný roztok – potřebovali zjistit rozdíl reakcí na bolestivý a nebolestivý podnět. Myš si po obou aplikacích olizovala tlapky, což je podle vědců klasická reakce na vpich. Co však vědce překvapilo, bylo to, že po aplikaci jedu si myš olizovala tlapky mnohem méně, než po fyziologickém roztoku.

Vědecký tým tato skutečnost silně překvapila. Podle vedoucí studie (abstrakt), Ashlee Rowe, to vypovídalo o možnosti, že jed na myš působí jako analgetikum a veškerou bolest naopak potlačuje. Tuto domněnku však musely potvrdit chemické testy.       (Čtěte na stránkách VTM)


Karlův most v Číně ..... Číňanům se líbí pražský Karlův most. A to natolik, že se rozhodli pro stavbu jeho zmenšené kopie. Místo na patnácti vyroste na čtyřech pilířích, místo třiatřiceti na něm postaví osm soch. Kamenem ho chtějí pouze obložit, jinak bude z betonu. Dokonalá replika v poměru 3 : 2 bude stát Číňany přibližně asi čtyřicet tisíc euro.

Karlův most bude k vidění v zábavním parku ve městě Šchang-čou, kam se přestěhoval i český pavilon z šanghajského Expa 2010. Dokonalou pražskou atmosféru má ještě umocnit malý pivovar. Že má Praha v Asii dobrý zvuk, svědčí i replika Staroměstského orloje, kterou před pár lety postavili v Jižní Koreji.       (Zdroj: Doplněk)


Po teplé zimě stromy déle spí ..... Teplejší zimy netrápí zdaleka jen milovníky zimních sportů. Vrásky dělají i biologům, protože mohou vyvolat i velmi razantní změny v druhovém složení stromů a keřů. Zima je pro stromy mírného klimatického pásma obdobím vegetačního klidu, z kterého se s nástupem jara probouzejí do období nového růstu. Vědci byli přesvědčeni, že během mírnějších zim neupadá strom do tak hlubokého „zimního spánku“ a zjara se pak snáze a rychleji „probouzí“.

To, co nám velí zdravý selský rozum, však nemusí odpovídat realitě. Přesvědčili se o tom vědci z Technische Universität München pod vedením Julie Laubeové, kteří výsledky svého výzkumu publikovali na stránkách vědeckého časopisu Global Change Biology. Němečtí biologové využili klimatické komory k tomu, aby napodobili asi třiceticentimetrovým větvičkám 37 druhů stromů a keřů různě tuhou zimu. Větvičky pocházely ze sbírek Weltwaldu, který se nachází poblíž Freisingu. Bavorští lesníci tu pěstují dřeviny a keře pocházející z různých klimatických pásem. Každý pokus trval šest týdnů.

Větvičkám byla simulována různě tuhá zima a pak vědci změnili podmínky v klimatické komoře tak, aby imitovaly jaro. Ukázalo se, že čím nižší byly poklesy „zimních“ teplot, tím rychleji začaly na větvičkách „na jaře“ rašit pupeny. U všech stromů a keřů však nebyl tento efekt stejně silný. Výrazně reagoval na tuhou zimu intenzivním jarním růstem například habr, buk nebo americký javor cukrový. Slabší odezva byla typická pro šeřík, lísku nebo břízu. Obecně platí, že původní dřeviny a keře přizpůsobené typickému středoevropskému klimatu patří k těm, které jsou na mrazivé zimy zvyklé. Tyto původní středoevropské rostliny musí výrazně utlumit svou látkovou výměnu a na jaře se pak rychle obnovují plný chod metabolismu.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Ľudia sú rozzúrení: Tesco bude snímať tváre zákazníkov ..... Projekt, ktorý spúšťa sieť čerpacích staníc Tesco, zasiahne každého z jej návštevníkov. Až 450 čerpacích staníc TESCO vo Veľkej Británii dostane systém na rozoznávanie tvárí zákazníkov.

U nás ich nie je mnoho, no v Británii, kde sa projekt momentálne spúšťa, spoločnosť inštaluje na 450 prevádzok špeciálny systém snímajúci tváre zákazníkov. Dôvod je jednoduchý. Práve týmto spôsobom chce firma rozpoznať tvár a pohlavie zákazníka, pričom na základe získaných údajov mu ponúkne konkrétnu reklamu. Napríklad mužovi v stredných rokoch ponúkne počas tankovania (a v budúcnosti i nakupovania) inú reklamu, než mladej tínedžerke. Samozrejme, že žiadne povolenie si pýtať nebude.

Ako sa dalo čakať, mnohým vodičom v krajine sa projekt nepáči. Reklamná spoločnosť stojaca za projektom to však vidí inak, chce dať reklame akýsi nádych budúcich technológií. „Je to niečo podobné, ako poznáme z filmu Minority Report. Systém by mal zmeniť podobu reklamy, plánujeme umiestniť obrazovky do čo najväčšieho možného počtu supermarketov,“ vyjadril sa šéf reklamnej agentúry Amscreen Simon Sugar.

Autori projektu oponujú slovami, že použitá technológia nijako neotravuje a neovplyvňuje konanie zákazníkov, zároveň tiež spĺňa podmienky ochrany súkromia a osobných údajov. Koho by však tešilo, keby vašu tvár počas nákupu snímali kamery a vyhodnocovali vašu náladu? Ak sa systém osvedčí a dorazí aj k nám, zarytím odporcom zostane už len nakupovať na tržniciach.       (Čtěte na stránkách ADAM.sk)

No tak doufám jen, že se to k nám hned tak nedostane. A když už, tak ne k seriózním firmám. Jinak bych jezdil tankovat v masce Fantomase ...


6.11. 2013     Dnešní den je v kalendáři uveden jako Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů (Mezinárodní den prevence proti zneužívání životního prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech). Tento den vyhlásila OSN roku 2001, přesněji 5. 11., poprvé jsme si ho tudíž mohli připomenout již o den později, ve stejný rok.


Lhaní je návykové! ..... Lhaní je velmi návykové. Jedna lež vede ke druhé, jak se snažíme zamaskovat svůj klam. Proto si snadno navykneme nevidět nepoctivost ve svém vlastním životě. A hlavně začneme nedůvěřovat druhým. Jako poradce jsem se setkal s lidmi, kteří se tak zamotali do svých podvodů, že uvěřili vlastním lžím. Pokud budou i nadále žít ze svého falešného já, prožijí vlastně jakýsi pseudoživot.

Světoznámý Frank W. Abagnale lhal celý život a nakonec ho lhaní přivedlo až do vězení. Mezi šestnáctým až jednadvacátým rokem svého života se stal jedním z nejlepších padělatelů na celém světě. Na podvodné šeky v té době vylákal 2,5 milionu dolarů v padesáti amerických státech a šestadvaceti dalších zemích. Úspěšně se vydával za advokáta, pilota, vysokoškolského profesora a dětského lékaře. Nakonec ho zatkla francouzská policie. V jeho případě naštěstí nakonec dobré návyky nahradily ty špatné. Dnes je Abagnale váženým odborníkem na zpronevěru a padělky všeho druhu.

Trest pro lháře: sám přestává věřit druhým ... Film Chyť mě, když to dokážeš z roku 2002 líčí, jak Abagnale vršil jednu lež na druhou. Z filmu bylo ale rovněž patrné, že Abagnale ztrácel důvěru v ostatní, takže se nakonec ocitl v izolaci, bez jakýchkoli zdravých vztahů. George Bernard Shaw kdysi poznamenal: „Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám nemůže nikomu věřit.“ Jedním ze skrytých nebezpečí návykového lhaní je právě toto: Čím méně věrohodní jsme my sami, tím méně věrohodní nám připadají všichni ostatní. Návykové lhaní ničí vztahy více, než bychom si dokázali představit.

Návyková je i pravdomluvnost ... Dobrá zprává je, že návyková je i pravdomluvnost. Pokud vědomě v každodenním životě pěstujeme poctivost, budou nás bít do očí všechna nepoctivá slova, která vypustíme z úst. Začneme je nenávidět, protože si uvědomujeme, jak ničí naše vztahy. Čím jsme pravdomluvnější, tím lépe se cítíme. Být poctivý je osvobozující, a to jak psychologicky, tak z hlediska vztahů. Nemusíme vzpomínat: Co jsem říkal naposledy? Víme totiž, že každému říkáme pravdu.       (Zdroj: Víra)


Zvíře už nebude věc, ale živý tvor ..... Podle stávajícího občanského zákoníku je zvíře jen věc. Od ledna 2014 se podle nového občanského zákoníku stane živým tvorem. Nebude už možné ho vyhodit, opustit, či dát do úschovy. Takže konečně i zvíře bude mít svá práva a majitel tím také bude více chráněn. Že zvíře není pouhá věc, ale naopak v mnohých rodinách je to člen, který je partnerem v osamění, je věrným přítelem, společníkem a dokonce u handicapovaných je neodmyslitelným pomocníkem. Proto je ostuda, že až dosud se zvíře bralo jako věc.

Změnou přispěje k vyšší ochraně zvířat. Na zvíře se bude nahlížet jako na smysly nadaného živého tvora, který má zvláštní význam a hodnotu. Při ochraně života či zdraví zvířete bude právně možné způsobit i škodu, například zachránit cizího psa z rozpáleného auta i za cenu rozbití okna.

Pokud někdo ublíží zvířeti, bude povinen uhradit náklady na léčbu. Doposud to kolikrát fungovalo tak, že domácího mazlíčka někdo napadl, nebo byl přiotráven, prokáže-li se pachatel, bude muset zaplatit celé ošetření, i když bude finančně hodně náročné.

To se také týká vlastníků psa, který napadne jiného a způsobí mu vážná zranění, která musí ošetřit veterinární lékař. Hradí veškeré výdaje majitel psa, který zaútočil a způsobil zranění. Možná to přispěje i k tomu, že majitelé psů si budou lépe své miláčky hlídat a budou je mít na vodítku. U větších plemen se určitě vyplatí náhubek, jinak se může stát, že se majitel agresora nedoplatí.

Je to úleva i pro majitele, kteří nemají potom dostatek peněz nechat zvíře u veterináře ošetřit. Dokonce bude brána i jiná než peněžní hodnota zvířete, například citový vztah. Nový občanský zákoník dává majiteli mazlíčka právo na náhradu takzvané ceny zvláštní obliby, to znamená nemajetkové újmy, kterou utrpí, pokud mu ho někdo zraní nebo zabije.

I v tomto směru se náš právní řád konečně dostává na úroveň obvyklou v západní Evropě. V případě psa jde totiž o tvora, který bývá fixovaný na svého pána a zadržováním by mu mohla být způsobena újma, což se neslučuje s jeho povahou živého tvora.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Jižní Korea bojuje se závislostí na on-line hrách. 3 miliony hráčů potřebují odbornou pomoc ..... Kvůli velkému počtu závislých a desítkám případů úmrtí na následky nadměrného hraní on-line her připravuje jihokorejská vládní strana další preventivní zákony. Herní průmysl se přitom významně podílí na exportu Jižní Koreje a vláda se zavázala jej podporovat.

Jihokorejská vláda se hádá kvůli regulaci on-line her. Zákonodárci tamní vládní strany chtějí omezit jejich hraní, zejména kvůli škodlivým dopadům na sociální život závislých hráčů.

Ministerstvo pro vědu, informační technologie a plánování budoucnosti to ovšem odmítá a argumentuje, že právě internetové hry jsou jedním z důležitých faktorů, které pomáhají z Jižní Koreje budovat softwarové impérium. Korejci skutečně pokládají on-line hry za jeden z nejsilnějších kreativních exportních artiklů.

Poslankyně vládní konzervativní strany Saenuri, Shin Eui-jin, od dubna usiluje o přidání nadměrného hraní on-line her na oficiální seznam závislostí. To by podle The Wall Street Journal státu umožnilo na herní průmysl více dohlížet.

V jihokorejském parlamentu už na projednání čeká jiný zákon, který po softwarových studiích požaduje 1 procento z jejich ročních tržeb. Povinný příspěvek by putoval do speciálního fondu na podporu lidí bojujících se závislostí na online hrách.

Podle návrhu poslankyně Shin potřebuje přibližně 3,3 milionu Jihokorejců kvůli vysokému stupni závislosti odbornou pomoc.       (Čtěte na stránkách iHNed)


Hormonální úpadek: jeden ze čtyř mužů trpí nízkou hladinou testosteronu ..... Vypukla válka proti mužům. Vedou ji hormony a útočí tam, kde to nejvíc bolí – pod pás. Nejnovější data ukazují, že až jeden ze čtyř mužů trpí nízkou hladinou testosteronu. Tento stav okrádá muže o jejich elán, vitalitu, mužnost a celkový zdravotní stav a je to stále horší a horší.

Muži i ženy potřebují ke svému fungování a rozkvětu testosteron, ale jeho nedostatek snášejí mnohem hůře právě muži. Testosteron je hormon, který jim dává mužské charakteristiky v čele s hlubokým hlasem, sexuálním libidem, sebedůvěrou a celkovým zdravím. Svaly, kosti i sperma potřebují testosteron ke svému rozvoji a růstu. Nálady, touhy a energie jsou zase testosteronem regulovány.

Jeden významný expert v oboru udává jako běžné důvody nízké hladiny testosteronu například: nedostatek minerálů (především zinku), nadměrný stres, který bývá asociovaný s produkcí kortizolu, sníženou hladinu dehydroepiandrosteronu, příliš časté cvičení bez dostatku odpočinku, úraz hlavy nebo varlat, vystavení estrogenům z prostředí nebo stravy, akumulaci tělesného tuku a s ní související inzulinová rezistence.

„Je přirozené, že testosteron s přibývajícími roky ubývá, avšak vzhledem k věku byly stanoveny určité přirozené hladiny, kterých nedosahuje už mnoho mužů ve svých dvacátých a třicátých letech života“ napsal Jim LaValle R.Ph., MS., C.C.N. o tomto palčivém problému pro LifeTime WeightLoss. A dodává: „Muži by měli učinit patřičné kroky, aby upravili svůj nedostatek testosteronu tím, že budou stimulovat jeho přirozenou produkci, a to dokud nevyčerpají všechny svoje možnosti.“       (Čtěte na stránkách NaturalMagic)


Nový světový řád odhalen! ..... Hroutí se Nový světový řád přímo před našima očima? Povstávají lidé po celém světě proti “vševidoucímu oku”?

Edward Snowden spustil skandál kolem tajných špionážních programů NSA, které odhalily tajné plány NATO a USA na ovládnutí světa. Očividně sedm miliard lidí na tomto světě nechce, aby byly jejich e-maily ukradeny a shromažďovány, každý telefon odposloucháván a nahráván, každý obličej sledován satelity…a každý světový politik vydírán a ovládán.

Toto pondělí a úterý 4. a 5. listopadu se po celém světě konají shromáždění odhalující globální špehování.

V pondělí 4. listopadu se lidé po celém Íránu shromažďovali na památku obsazení amerického velvyslanectví v roce 1979, které je jinak známé jako “Doupě špionáže.”

A v úterý 5. listopadu se koná Million Mask March (u nás Pochod milionu masek v Praze) sdružující příznivce Anonymous, Wikileaks, hnutí Occupy, Oath Keepers, informátory a hacktivisty na více než 430 místech po celém světě.

Íránci, kteří se proti “Doupěti špionáže” shromažďují od roku 1979, předběhli svou dobu. 34 let po obsazení americké ambasády jde celý svět v jejich stopách a protestuje proti americké špionáži.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Potravinářské giganty v USA dávají miliony, aby zabránily značení GMO ..... General Mills, Coca-Cola a dalších více než 30 firem bylo přinuceno zveřejnit údaje o tom, kolik peněz darovaly na zabránění povinného značení geneticky modifikovaných surovin. (Justin Sullivan/Getty Images)

Voliči v americkém státě Washington 5. listopadu rozhodnou, zda se zde jako v prvním státě USA bude od výrobců a prodejců vyžadovat povinné označování geneticky upravených surovin. Teprve nedávno vyšlo na veřejnost, které velké potravinářské firmy utrácejí miliony dolarů na to, aby značení GMO zabránily.

Sdružení Moms for Labeling (Matky za značení) bylo první, kdo obvinil Svaz výrobců potravin z porušování zákona o zveřejňování informací týkajících se financování kampaní. Sdružení tvrdí, že svaz přijímal peníze na kampaň proti značení GMO od potravinářských společností, ale zároveň zatajoval totožnost těchto firem, aby je ochránil před hněvem veřejnosti. Soudce případ zamítl kvůli formalitě.

Státní návladní Bob Ferguson nicméně podal 16. října novou žalobu, která přijata byla. Den poté Svaz výrobců potravin zveřejnil jména 34 společností, které finančně přispěly na kampaň k potlačení návrhu zákona. Mezi těmito jmény (viz níže) figurují výrobci potravin a nápojů známí nejenom ve Spojených státech, ale všude na světě.

„Dle našeho názoru je to jasné porušení zákona. Jde o důležité porušení, zejména s ohledem na velikost a částky v dolarech, o kterých tu hovoříme," uvedl Ferguson na tiskové konferenci v Seattlu.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Festival Ezoterika 2013 ..... Sedmý ročník festivalu a prodejní výstavy Ezoterika se uskuteční o víkendu 16. – 17. 11. v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích. „I letos se mohou návštěvníci těšit na pestrou paletu vystavujících a prodejců s nejrůznějším ezoterickým sortimentem – drahé kameny, léčivé obrazy, bio potraviny, bylinné čaje, literatura, výkladové karty, CD s relaxační hudbou, oleje, amulety a mnohé další.

Připravena je také široká nabídka přednášek a služeb, přijede řada zajímavých osobností - kartáři, léčitelé, diagnostici, astrologové, chiromanti, bylinkáři, numerologové, kineziologové a další,“ vysvětluje produkční festivalu Radek Novák.

Výraznou a charismatickou osobností mezi přednášejícími bude astrolog Mgr. Vladimír Halama, přírodovědec, lektor, psychoterapeut, astrolog a hudebník v jedné osobě, přední propagátor integrálního celostního přístupu. V sobotu 16. 11. bude od 15 hodin přednášet na téma Magie a věštění v historii a dnes s podtitulem Jak nám mohou tradiční nauky pomoci v životě? Unikátní pohled na předpovědní metody dávné moudrosti lidstva očima moderní vědy - psychologie, sociologie, fyziky apod.       (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Hodina býka a bubáci příliš sametové revoluce ..... Dělám trochu pořádek v papírech a tak jsem narazil na svůj text pocházející ze samého počátku 90. let. Tehdy jej v novinách Občanského fóra neotiskli a decentně mi přitom naznačili, že tak to přece vůbec není. Dnes se víc než kdy jindy ukazuje, že přesně tak to je. Až z toho mrazí, protože text současně i naznačuje, že jestli se nebudeme hodně snažit, tak hned tak líp nebude.

Mezi lidmi sílí pocit, že se věci neubírají tím směrem, jaký jsme měli v listopadových ulicích na mysli, když jsme volali po změnách. V rozhodujících článcích moci jsou stále lidé pochybné minulosti a nejasných cílů, zákonodárné sbory se zabývají nepodstatnostmi a i to málo potřebných opatření, které se podaří prosadit, se v praxi obrací ve svůj opak. Ti, kdo se měli dobře za totality, mají se nyní ještě lépe, ti kdo se měli špatně, mají se ještě hůře. Vina je kladena (nikoliv neprávem) starým strukturám, temným silám, totalitní demoralizaci a dalším bubákům přespříliš sametové revoluce...

V této souvislosti není bez zajímavosti, že ruský spisovatel, vědec a myslitel Ivan Jefremov formuloval už před mnoha lety v poněkud odlišných podmínkách zákon, který jakoby mluvil přímo k naší současnosti. Nazval jej (patrně pod vlivem staroindické filosofie, ze které často čerpal) zákonem Ahrimanovy střely.

Spočívá v tom, že při špatně uspořádané společnosti (lze jej však aplikovat i na ekologii a další složité systémy) se všechny akce - i dobře myšlené - mění v omyly, zmar a neúspěch. Za určitým bodem devastace u jakýkoliv zásah vede jen k dalšímu zhoršení. Ahrimanova střela likviduje vše, co vybočuje z průměru; v případě deklasované a demoralizované společnosti (nebo zdevastované přírody) tedy ničí vše, co se nad průměr vyvišuje, co směřuje k více žádoucímu uspořádání. Sebeušlechtileji myšlené iniciativy a skutky nakonec stejně vedou jen k dalšímu rozmnožení zla. "Ahrimanova střela šílela, odstraňovala z cesty slušné a čestné lidi, rozmnožovala řady padouchů...," říká Jefremov ve svém sci-fi románu Hodina býka.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Stoterabytové pevné disky na obzoru? ..... Technologie a kapacity pevných disků sice stále narážejí na jistá omezení, avšak vědcům se nakonec zatím vždy podařilo tato omezení překonat. Zdá se, že příští posun limitů v této oblasti bude spočívat v přechodu k trojrozměrným záznamovým strukturám nebo k magnetickému záznamu za pomoci tepelného působení.

Jedním ze současných omezení je okolnost, že dnešní pevné disky jsou stále založeny na takzvaných plotnách – na dvojrozměrných strukturách, v nichž se informace ukládají v rámci tenké vrstvičky magneticky reagujícího materiálu. Odborníci z Floridské mezinárodní univerzity však přišli na způsob, jak rozšířit oblast magnetického záznamu do třetího rozměru. Tato metoda přitom zahrnuje nutnost dalšího zmenšení jednotlivých magnetických zrn, tedy elementárních prvků magnetizace.

Místo jedné magnetické vrstvy v plotně se jim povedlo nad sebou vytvořit a zprovoznit vrstvy tři, přičemž bylo nutno tyto vrstvy od sebe oddělit vrstvami izolace. Vtipem takové konstrukce je fakt, že tyto tři vrstvy pracují spřaženě – tedy tam, kde šlo v původní jedné vrstvě nalézt informační kapacitu jednoho bitu, lze nyní pro čtení i zápis využívat až osmi logických bitů (23=8).

Zatímco současný praktický limit paměťové kapacity pro magnetické pevné disky činí zhruba 4 terabyty (4 TB), po zavedení stále ještě dvourozměrné tepelně magnetické technologie HAMR (Heat-assisted magnetic recording) se tento limit může zvýšit až na hodnotu 60 terabytů (60 TB). Po příchodu trojrozměrné technologie magnetického záznamu se však bude možné dostat až nad hranici 100 terabytů (100 TB). Příslušné výrobní postupy jsou však v porovnání s těmi současnými poměrně složité. V praxi se proto zmíněné technologie projeví zřejmě až někdy po roce 2020 nebo 2025.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Občanské vysílání: televize od lidí pro lidi ..... Nedávno jsem přišel s myšlenkou, že by v Čechách měla vzniknout nová televizní stanice poskytující alternativní pohledy na svět, tedy takové, které se do současných masmédií a veřejnoprávního vysílání nedostanou.

Možnost mít více zdrojů informací je pro rozvoj svobodně smýšlející společnosti důležitá. K mému potěšení již existuje řada kvalitních internetových blogů a informačních serverů, které jsou nezávislé na velkých mediálních a zpravodajských společnostech, a dobře tuto úlohu plní . Nezávislé celoplošné televizní vysílání zde však pořád chybí a myslím, že česká společnost by takový zdroj nezávislých informací uvítala.

Tato iniciativa může přijít jedině zdola, z řad občanů. Smyslem vysílání by měla být podpora a rozvoj občanské společnosti, alternativních médií, nezávislého zpravodajství, politiky, kultury, dobrých společenských projektů a jiných užitečných občanských aktivit založených na pozitivních hodnotách.

Dalším účelem svobodného vysílání by mělo být poskytování prostoru aktivitám široké nezávislé občanské společnosti, posilování a rozvíjení informovanosti, sounáležitosti a spolupráce mezi občany, šíření pozitivních lidských hodnot, duchovních hodnot, národních tradic, moudrosti a informací, které se z různých důvodů běžně nedostanou do komerčních a veřejnoprávních médií.

Občanská televize by neměla být zaměřena na zisk, nýbrž na plnění své společenské úlohy. Její prostor by měl být otevřen nezávislým organizacím, sdružením, alternativním informačním médiím, šiřitelům národní kultury, malým politickým stranám a dalším veřejně prospěšným subjektům, které přispívají k dobrému rozvoji společnosti. Televize by měla být nezávislá, nezaujatá a politicky nadstranická.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


5.11. 2013     Pátého listopadu 1414 byl v Kostnici zahájen kostnický koncil, v jeho průběhu byl mimo jiné souzen a upálen Jan Hus a sesazen papež Jan XXIII.


Recyklovat se dá všechno. I cigaretové filtry nebo použité žvýkačky ..... U odpadů je vtip v tom, že si myslíme, že to jsou odpady. Stačí se na odpady podívat jako na suroviny, kterou lze přeměnit v něco nového. A rázem je po problému s plnými skládkami. To je v kostce filosofie americké recyklační společnosti TerraCycle.

Že jde zrecyklovat PET lahev dnes už asi nikoho nepřekvapí. Tom Szacky, zakladatel TerraCycle, svou firmu vede k vývoji technologií, pomocí kterých se dá zrecyklovat i méně běžný odpad (byť pro Toma Szackyho to odpad není). Například sáčky od chipsů, použité žvýkačky nebo cigaretové nedopalky.

Ne všechno se dá recyklovat v pravém smyslu slova, u některých materiálů jako jsou třeba právě cigaretové filtry, jde o takzvaný downcycling, proces, při kterém se získá méně hodnotná surovina. Nicméně i to je lepší. „Příroda nezná nic jako odpad. Lidská společnost se musí v přírodě inspirovat a najít způsoby, jak věci, které už nepotřebuje, přemění na jiné. A pak znovu a znovu,“ říká Tom Szacky.       (Zdroj: Ekolist)


Lidé se zkušenostmi jsou k nezaplacení ..... Když se ve firmách propouští, zaměstnavatelé se někdy zcela neuváženě zbavují starších pracovníků. Jsou to přitom lidé, kteří mají zkušenosti a potřebný nadhled. Jak lidi kolem padesátky vrátit do hry?

„Postavení osob nad padesát let na trhu práce zdaleka není úměrné tomu, co mohou nabídnout. Napravit se to snaží řada našich projektů s podporou Evropského sociálního fondu,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Jedním z takových je projekt s příznačným názvem Využijme zkušeností v Plzeňském kraji. Jeho specifickým rysem je, že se zaměřuje na zaměstnance již od 45. roku věku. Podle organizátorů tak lze předcházet nezaměstnanosti ve vyšším věku. „Už klienti, kterým ještě není ani 50 let, uvádějí jako důvod, proč ztratili práci, především takzvanou

nadbytečnost. Jako důvod, proč nemohou práci najít, uvádějí věk,“ říká Vladimír Nový z Krajské pobočky Úřadu práce v Plzni. Věkový průměr klientů v projektu je 53 let, velká část z nich ztratila práci zrušením pracovního místa ze strany zaměstnavatele, jen malé procento odešlo ze zaměstnání na základě svého rozhodnutí, třeba v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem.

Projekt na západě Čech s rozpočtem více než 23,5 milionů korun běží od září 2011a skončí v září 2014. Zatímco v USA nebo v Japonsku je zaměstnanost věkové skupiny 55 až 64 let přes 60 %, průměr EU činí stejně jako u nás

45 %, u žen pak pouhých 34%. Jde tedy o závažný problém a projekt se snaží svým klientům pomoci různými aktivitami. Ty mají za cíl vrátit je na trh práce. Do projektu zatím vstoupilo 328 klientů, z nichž 75 již je zpět v zaměstnání. Více než tři stovky dalších zahájilo kurzy IT a 194 klientů prošlo kurzy jiných profesních rekvalifikací.

Účastníci mají nejčastěji středoškolské vzdělání a zájem o rekvalifikaci na pozice administrativních pracovníků, zaměstnanců sociálních služeb, skladníků, řidičů vysokozdvižných vozíků nebo floristek.

Projekt „Využijme zkušeností“ probíhá mimo hlavní sídla úřadů. Proč? „Zkušenosti ukazují, že klienti mimo oficiální prostředí Úřadu práce lépe navazují kontakty s realizačním týmem projektu, stávají se vstřícnější a ochotnější zapojit se do aktivit. V okresních kontaktních kancelářích je k dispozici počítač, internet, tiskárna, telefon a hlavně zde probíhá individuální poradenství,“vysvětluje přednosti takového přístupu Nový.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Vymahači nahánějí dlužníky, kteří nic nedluží ..... Do takové situace se můžete lehce dostat. Ve své důvěřivosti pomůžete svému známému, nebo i blízkému a podepíšete na sebe půjčku, s tím, že ji bude splácet. Může to být velký omyl a dotyčný půjčku nesplácí a samozřejmě vymahači jdou vytrvale po vás, jako po dlužníkovi. Těžko se potom dokazuje, že to nejste vy, kdo dluží.

Podle novinek.cz je jedním z takových případů paní M., kterou přes deset let naháněli vymahači dluhů jménem úvěrové firmy Provident Financial. A jak k tomu došlo?

Podepsala sice úvěrovou smlouvu, jenže peníze z půjčky nečerpala, neboť si je prokazatelně ponechala tehdejší obchodní zástupkyně Providentu. Ta se k tomu policii sama přiznala a poté za to byla i odsouzena. Ale tím bohužel příběh nekončí.

Provident přesto posílal vymáhací firmy osobě, která nic nedlužila, ač to bylo prokázané a potvrzené od soudu. Provident podepsal dodejku o doručení rozsudku soudu, z něhož vyplývá, že podvedená, kterou léta nahání, nic nedluží.

Podle novinek.cz řekl Právu tiskový mluvčí Providentu Ondřej Holoubek: „Případ se stal před více než deseti lety a pravděpodobně tehdy došlo k omylu z naší strany. Poté, co jedna z klientek naši pohledávku rozporovala, jsme řízení ihned zastavili a ještě se dodatečně omluvíme“.

No nevím, jak přijmout omluvu za deset let nátlaku drsných vymahačů k zaplacení peněz. Určitě to není příjemné zpestření života, ale hlavně je to psychická zátěž, cítit se oklamaný a stále stát na rozbušce.       (Zdroj: Spotřebitel)


Chcete se zapojit do studie o déja vu? ..... Psychologové vycházejí z teze, že na vynořování zmíněného pocitu mohou mít částečný vliv například prožitky z útlého dětství.

Široká veřejnost se může aktivně zapojit do výzkumu psychologického jevu známého pod s názvem déja vu. Prchavý pocit, že se člověku odehrává před očima děj, který už kdysi musel zažít, ačkoliv ví, že tomu tak není, v současnosti zkoumá skupina psychologů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU). Výzkum má formu dotazníkového šetření a odborníci nyní hledají jeho další účastníky.

Psychologové vycházejí z teze, že na vynořování zmíněného pocitu mohou mít částečný vliv například prožitky z útlého dětství. Tuto skutečnost se snaží ověřit formou on-line dotazníku, který už vyplnilo asi 370 respondentů. Nyní se hledají další, přihlásit se do studie je možné na webu ivmdr.fss.muni.cz/deja-vu.

„Rádi bychom k vyplnění dotazníků přilákali především více mužů a lidí, kteří déja vu neprožívají, nebo si tím nejsou jisti,“ uvedla Lenka Lacinová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, která výzkum vede. Z dosavadní zkušenosti vědců totiž plyne, že se hůře hledají hlavně lidé, kteří jev neznají. Experti udávají, že v populaci je jich asi 20 procent.

Šetření psychologů navazuje na dlouholetý výzkum neurologa Milana Brázdila, s nímž dnes psychologové spolupracují. Brázdilovi se už dříve podařilo zjistit, že rozdíl mezi lidmi, kteří jev zažívají, a těmi, kteří nikoliv, spočívá v odlišnostech v části mozku jménem hipokampus. „Z animálních studií víme, že právě tato oblast mozku je v raném období života velmi zranitelná vlivem deprivace, tedy silného stresu,“ říká Lenka Lacinová, která patří do asi sedmičlenného vědeckého týmu. Jeho členové se teď možnost, zda existuje souvislost mezi výskytem pocitu už poznaného a kvalitou blízkých interpersonálních vztahů, ve které se odráží různé zážitky z dětství, snaží ověřit formou dotazníkového šetření.       (Zdroj: Science WORLD)


Byl sestaven první plně protetický muž ..... Co dělá člověka člověkem? Inženýři sestavili prvního člověka pouze z umělých tělesných náhrad.

Kolik na sobě můžete mít protéz a náhrad, aby vás stále ještě považovali za člověka? A kolik lidské tkáně na sobě musíte mít, aby vás za lidskou bytost považovat začali?

Pokud se stane nehoda a člověk přijde o končetinu, není dnes již žádnou novinkou, že dostane protézu. Stejně tak, pokud má například nefunkční srdce, lze mu již dnes pomoci umělým srdcem. Doba navíc pokročila natolik, že například náhrady končetin mohou být připojené k nervovým zakončením člověka a velmi dobře tak nahrazují funkčnost chybějící končetiny.

Jak velké může být procento nahrazených částí těla, aby byl člověk ještě považovaný za plnohodnotnou lidskou bytost? Pokud se podíváme na filmové zpracování této otázky, vzpomeneme si například na RoboCopa, z jehož lidského těla zůstal jen mozek, mícha a oči. V tomto případě bychom už nemluvili o člověku, ale o kyborgovi.

Inženýři ze společnosti Shadow Robot Co. ve Velké Británii se rozhodli jít opačným směrem. Nevytvořit z člověka robota, ale z robota „člověka“. Jejich cílem bylo vytvořit z umělých končetin a orgánů „lidskou bytost“. Projekt vedli Rich Walker a Matthew Godden.

Vzorem pro prvního bionického muže se stal Bertolt Meyer, který sám používá bionickou ruku, dokonce jednu z nejmodernějších a nejvyspělejších bionických rukou, které jsou nyní ve vývoji.

REX má téměř všechny důležité vnitřní orgány. Umělé srdce, krev, plíce s průdušnicemi, slinivku, slezinu, ledviny a funkční oběhový systém. Tento model umělého srdce byl implantován již více než 100 lidem a umožnil jim tak prodloužit dobu života až do transplantace srdce. Oběhový systém vytvořil Alex Seifalian z univerzity v Londýně. Tepny a žíly jsou vyrobené z polymeru, který je vhodný k výrobě i jiných syntetických orgánů.

Mozek napodobuje jen minimální funkce lidského mozku. Oči mu nahrazují retinální protézy. Byl mu implantován kochleární implantát a nainstalován jednoduchý systém rozpoznávání řeči. Aby však nebyla komunikace s ním pouze jednostranná a mohl i on na základní úrovni odpovídat, nainstalovali mu propracovaný program, díky kterému je schopen konverzovat.

Výsledný „muž“ chodí, mluví, zřetelně mu bije srdce, ale člověk to přesto není. Je jen směsicí smontovaných umělých částí těla. Tým měl navíc pouze 6 týdnů na jeho celé sestavení. Jako celek jej pak tvůrci vyčíslili na celý 1 milion dolarů.       (Čtěte na stránkách VTM)


V Tatrách žije téměř 1200 kamzíků ..... Zoologové v Tatrách letos na podzim napočítali 1186 kamzíků. Stavy těchto sudokopytníků tak dosáhly nového rekordu v šestapadesátileté historii sčítání na polské i slovenské straně Vysokých Tater, uvedl zoolog státních lesů Tatranského národního parku Jozef Hybler.

Proti loňsku počet kamzíků v Tatrách stoupl o 90. Tradičně nejvíce zvířat, až 872, bylo zjištěno ve slovenské části pohoří. Nejpočetnější stáda žijí v jeho východní části, v Belianských Tatrách, kam je vstup turistů omezen. Zoology potěšilo, že během sčítaní zaznamenali až 170 kamzíčích mláďat.

Nejméně kamzíků zaznamenali zoologové v 90. letech, kdy jich v Tatrách žilo méně než 300. Hybler ČTK řekl, že k následnému rozšíření kamzíčí populace přispělo přikrmování a ochrana zvířat před pytláky. Kamzíkům prý prospívá také zákaz pohybu veřejnosti po asi čtyř desítkách turistických stezek, který v národním parku platí v období od začátku listopadu do poloviny června.

Sčítání kamzíků v Tatrách, které jsou nejsevernější oblastí jejich výskytu na světě, se koná dvakrát do roka.       (Zdroj: Silvarium)


Konec plastových tašek zdarma, poslední řetězec je zrušil ..... Plastové tašky zdarma. Fenomén, který léta přispíval k vytváření tun zbytečného odpadu. Firmy samotné v posledních letech přiznávají, že to takto dál nejde. Jako poslední z velkých potravinářských řetězců se nyní rozhodl plastové tašky zdarma zrušit provozovatel hypermarketů Globus.

Zákazníci od příštího roku za tašku v Globusu zaplatí korunu, uvedla mluvčí obchodů Pavla Hobíková.

Podle vyjádření řetězce lidé vnímají téma odpovědného přístupu k životnímu prostředí čím dál více a postupně mění své nákupní zvyky. Roste tak počet těch, kteří volí alternativní tašky pro opakované použití, nosí si vlastní tašky nebo se alespoň více zamýšlejí, zda si jednorázové tašky u pokladny opravdu vezmou.

„Proto jsme se rozhodli v příštím roce tyto tašky zpoplatnit. Zákazníci za tašku zaplatí jednu korunu a výtěžek z prodeje bude použit na dobročinné účely. Větší důraz na ekologii a šetrný přístup k životnímu prostředí je součástí měnícího se životního stylu a my věříme, že naši zákazníci tuto změnu pochopí,” uvedla Hobíková.       (Čtěte na stránkách Agris)


Herodův hrob opět halí tajemství ..... V roce 2007 oznámili archeologové nález hrobky judského krále Heroda Velikého. Nyní odborníci nález zpochybňují.

Judský král Herodes Veliký (74 př. n. l. - 4. př. n. l.) byl vazalem římského impéria. Proslul blaze i neblaze. Nový zákon mu připisuje „vraždění neviňátek“, i když mnozí historici pochybují, že se král tohoto hrůzného činu dopustil. Na druhé straně není sporu o tom, že nechal povraždit celou řadu svých pokrevních příbuzných a vysloužil si v dějinách přízvisko Ukrutný. Označení Veliký se vztahuje k jeho budovatelským počinům. Nechal přestavět Jeruzalémský chrám a z jeho příkazu vyrostla řada význačných staveb, kromě jiných i pevnost Masada. Ale i při těchto aktivitách se prosazovala Herodova krutá povaha. Aby získal peníze na své projekty, uvalil na obyvatele Judeje drastické daně.

Ke grandiózním Herodovým počinům patřila i pevnost Herodium zbudovaná na uměle navršené hoře v Judské poušti asi 12 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Podle židovského historika Flavia Josefa byl Herodes Veliký pohřben právě v Herodiu ve velkolepém mauzoleu na zlatém lůžku. Na poslední cestu jej vyprovodila kompletní judská armáda a početné smuteční procesí občanů Judeje. Přesné místo Herodova hrobu však upadlo v zapomnění.

V roce 2007 oznámil izraelský archeolog Ehud Netzer nález Herodova hrobu. V Herodiu narazil na malou stavbu o půdorysu 10 x 10 metrů a v ní na tři rakve. Nejskvostnější z nich byla vytesána z červeného kamene a ozdobena krásnými ornamenty. Právě tuto rakev považoval Netzer za rakev krále Heroda Velikého.

Izraelský archeolog zahynul v roce 2010 na následky zranění po pádu během vykopávek v Herodiu. Jeho následovníci v čele s archeologem Josefem Patrichem z Hebrejské university v Jeruzalémě ale Netzerův názor nesdílejí. Patrich se domnívá, že Netzerem objevená hrobka je příliš malá a skromná na krále Herodova ražení.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Pět GMO propadáků ..... Jakmile dostanou povolení, američtí vědci začnou s pokusy na posledním druhu GMO plodiny, pomerančích. Tato nová odrůda pomerančů navržená výzkumníky z Cornellovy univerzity se podobá ostatním rostlinám genetického inženýrství v tom, že si vytváří vlastní pesticid.

Pokud farmáři a související odvětví průmyslu projeví zájem, modifikované pomeranče by mohly být příštím velkým trhákem. Anebo propadákem. Geneticky pozměněné plodiny jsou v americkém zemědělství velmi oblíbené. Podle amerického ministerstva zemědělství jsou v USA téměř všechna sója, kukuřice a bavlna geneticky modifikované.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Zlepšuje mrkev zrak? ..... Mezi odborníky, kteří se zabývají lidským zdravím, je karotka řazena na jedno z prvních míst v žebříčku prominentních potravin. Patří rovněž k nejstarším známým léčivým rostlinám. Je to chutná zelenina, která patří tradičně k nejlevnějším. Je bohatá na vitaminy, stopové prvky, mienerály. Z mnoha živin, které karotka obsahuje, zůstává nejdůležitější karoten, protože z něho tvoří lidský organismus vitamin A, který má vliv na funkci očí. Vidění ve tmě závisí na přítomnosti tzv. oční purpury, což je vlastně červené barvivo obsažené v tyčinkách oční sliznice, které ovlivňuje kvalitu lidského zraku v podmínkách s nedostatkem světla. Světlem se toto barvivo spotřebovává a znovu se obnovuje pomocí zmíněného vitaminu. Proto se od nepaměti těhotným ženám doporučuje jíst dostatek karotky, aby zůstal karoten zajištěn v odpovídající míře také pro vyvíjející se plod. Obdobně stíhači a letci mají zvýšený příděl karotky v pravidelných dávkách. Nedostatek tohoto vitaminu totiž vede k tzv. noční slepotě. U těžkých případů, kdy tělo dlouho hladoví, pak i k úplnému oslepnutí. Vitamin A hraje nesmírně důležitou roli rovněž při tvorbě a obnově kůže, sliznice, rohovky i sítnice.

Hlavní složkou karotky je tedy provitamin A, který se nachází v její olejnaté části, jež ovšem tvoří nepatrný podíl celkové masy. Při žvýkání a kousání mrkve se dostane do střeva mnohem menší množství vzácné látky, než při strouhání. Nejlépe se mrkev zpracovává v odšťavňovači, kdy získáme šťávu, která dodá tělu maximum vitaminů. Dětem by se pak do ní mohlo kápnout trochu smetany nebo oleje k lepšímu vázání karotenu. Ovšem jakákoliv účinnost s vitaminy nemá téměř smysl, jde-li pouze o jednorázovou záležitost, neboť důležitou roli sehrává též pravidelnost.        (Zdroj: Doplněk)


4.11. 2013     Čtvrtého listopadu 2004 Senát ČR schválil zákon, který zrušil brannou povinnost.


Mlha nad uhelnou krajinou ..... Územní ekologické limity těžby chrání už 22 let před zbouráním tři desítky severočeských měst a obcí, které mají tu smůlu, že je jejich zakladatelé postavili nad ložisky hnědého uhlí. Zachování či prolomení těchto limitů je evergreenem předvolebního období, letos ovšem poněkud kakofonickým.

No řekněte: Komunistický lídr Pavel Kováčik přesvědčoval před necelými třemi týdny diváky České televize, že KSČM limity prolamovat nebude ("Za nás ne."). Týž Kováčik ve čtvrtečním speciálu Martina Veselovského hřímal, že KSČM pokračování těžby podporuje, a prolomení limitů bude jedním z jejích požadavků na sociální demokracii v případě vzniku menšinové vlády.

Zástupkyně ODS se v televizi jako jediná z přítomných vyslovila pro prolomení limitů. U Veselovského naopak expert ODS Frélich ujišťuje, že jeho strana jejich zrušení odmítá.

SPOZ podle kalkulačky jasně podporuje plány uhlobaronů, ale její lídři Kužvart a Švihlíková nás v médiích přesvědčují o opaku.

Z ČSSD zaznívá jasný hlas pro prolomení limitů (Foldyna, Urban, Hašek), ale i hlas přesně opačný (Špidla, Sobotka, Dienstbier).

ANO fert chce podle kalkulačky i ankety Zeleného kruhu limity zachovat, ale jeho zakladatel Babiš o tom netuší, soudě aspoň podle jeho děčínské debaty s občany.

Prase aby se v tom vyznalo.

Volič ovšem není prase. Podle výzkumů veřejného mínění je pravděpodobné, že se mu nelíbí devastace severních Čech těžbou, znečištění ovzduší zplodinami z elektráren i domácích kotlů, vyvlastňování a bourání domovů tisíců lidí či odklonění státního uhlí za stovky miliard do vlastnictví uhlobaronů Tykače a Dienstla. Vybírat si podle těchto kritérií voleného zástupce se ovšem ukazuje jako nečekaně obtížné. Nad uhelnou krajinou visí neprůhledná politická mlha.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Převažující směr vrtění ocasu prozrazuje náladu psů ..... Převažující směr vrtění ocasu prozrazuje náladu psů. Pokud vrtí spíš doleva, trápí je negativní pocity, pokud doprava, jsou naladěni pozitivně. Zjistili to američtí vědci, kteří tento poznatek v časopise Current Biology vysvětlují rozdílnými úkoly hemisfér mozku. Podle způsobu vrtění ocasu mohou ostatní psi zjevně vyčíst, jak je daný jedinec naladěn.

Mrskání ocasem orientované spíš doprava vyvolává aktivní levá polovina mozku, a svědčí tak o pozitivních emocích - například při pohledu na majitele. Je-li aktivnější pravá polovina, následuje vrtění orientované doleva. To nastává například tehdy, když je pes konfrontován s jiným nepřátelsky naladěným jedincem.

Kvůli studii vědecký tým pod vedením Giorgia Vallortigary z Tridentské univerzity v Itálii sledoval a natáčel 43 psů různých ras. Pokusná zvířata byla konfrontována jak s jinými skutečnými psy, tak i s jejich digitálními siluetami. Když se psi dívali na jedince vrtící ocasem doleva, byli viditelně neklidnější, zjistili vědci. U některých se až dvakrát zrychlil tep. Psi sledující protějšky, kteří ocasem vrtěli doprava, naopak zůstali klidní.

"Směr vrtění ocasem tedy pro psy něco znamená," vyvozuje Vallortigara z pokusu. "Pes, který svým vrtěním dává najevo pozitivní emoce, tím vyvolává klidnou reakci u svého protějšku," řekl italský vědec. Na siluety bez pohybu ocasu psi reagovali podrážděněji než na ty, které ocasem vrtěly doprava. To vědci vysvětlují tím, že ocas, který je v klidu, není pozitivním signálem, ale může znamenat napětí a strach. Asymetrické vrtění ocasem je podle vědců nevědomou řečí těla, ale ostatní psi ji interpretují správně. Užitečná tato znalost může být i pro majitele čtyřnohých mazlíčků, protože mohou přesněji odhadovat jejich náladu.        (Zdroj: Ekolist)


Začíná vyklízení bazénu s vyhořelým palivem čtvrtého bloku Fukušimy I ..... Nedávné tajfuny s intenzivními lijáky, které zasáhly i oblast Fukušimy, prohloubily problémy s radioaktivní vodou v areálu elektrárny. Pro jejich řešení je kritické spuštění dekontaminačního zařízení ALPS do stabilního provozu, což se zatím nedaří. Přesto se na druhé straně v řadě oblastí značně pokročilo. Začíná vyklízení palivových článků z bazénu čtvrtého bloku a rybáři začali s testovacími výlovy vybraných druhů ryb v pobřežních vodách okolo Fukušimy.

Práce v elektrárně

Velmi důležitého pokroku bylo dosaženo při přípravě vyklizené bazénů s vyhořelým palivem. Podařilo se připravit místo ve společném bazénu pro uložení palivových článků a připravit podmínky pro ukládání palivových souborů tam. Jako test budoucího vyklízení bazénů poškozených bloků posloužilo vyklizení palivových souborů z šestého reaktoru. Ten cunami přestál bez úhony. Přípravné práce začaly 17. září a bylo nutné postupně sejmout betonový poklop reaktoru, posléze víko kontejnmentu a víko tlakové nádoby. Nakonec byla vyjmuta část vnitřního zařízení, která blokovala přístupu k aktivní zóně a 17. října začal přesun palivových článků. Ten by měl probíhat do konce listopadu. Reaktor číslo šest zůstal stejně jako reaktor číslo pět během cunami a následné havárie nepoškozen. Přesto je nepříliš pravděpodobné, že by mohl být při současném postoji veřejnosti někdy v budoucnu znovu spuštěn. Ovšem konečné rozhodnutí o budoucnosti těchto bloků se čeká až příští rok.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Nevyžádané zásilky ..... Sdružení Spotřebitel net zaznamenalo zvýšený počet stížností a dotazů týkajících se nevyžádaných zásilek (zejm. holicích strojků, aj.). Dovolujeme si proto poskytnout rady prostřednictvím médií.

Spotřebitel je zpravidla telefonicky kontaktován firmou, která mu nabízí zdarma určité zboží. Pokud spotřebitel souhlasí, je mu zboží skutečně zasláno. Ke zboží je však přiložena faktura; firma se snaží zmást spotřebitele tvrzením, že výrobek je prý zdarma, ovšem poštovné je potřeba zaplatit. Firma také tvrdí, že jsme zavázáni k placenému odběru dalšího zboží, protože firma má toto uvedeno ve svých obchodních podmínkách. Pokud se spotřebitel rozhodne nezaplatit, následují nejrůznější formy nátlaku na zaplacení požadované částky; dlužná částka je navyšována, je vyhrožováno exekucí, atp. Mnoho spotřebitelů je oklamáno nebo dokonce zastrašeno, a raději zaplatí. Domníváme se, že v této situaci nejlépe uspěje informovaný spotřebitel.

V uvedeném případě došlo k uzavření smlouvy darovací. Za zboží proto nelze požadovat jakoukoli platbu. Uvedené se vztahuje i na poštovné, protože poštovné je součástí ceny výrobku a cena výrobku byla dohodnuta jako 0. Firma navíc porušila ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele, protože spotřebitele neupozornila na případnou povinnost zaplatit poštovné.

Od darovací smlouvy lze podle zákona odstoupit pouze za výjimečných okolností. Firma po Vás proto nemůže požadovat darované zboží zpět.

Pokud se firma odvolává na své obchodní podmínky, tyto nejsou vůči Vám závazné. Nemohli jste se s nimi seznámit, protože jste byli kontaktování po telefonu, a navíc jste s nimi ani nevyslovili svůj souhlas.

Pokud Vám firma vyhrožuje navyšováním dlužné částky či exekucí, nemusíte se zpravidla ničeho obávat. Exekuci vždy nutně předchází soudní řízení, ve kterém byste byli soudem vyzvání k vyjádření a mohli se účinně bránit. Bez soudního řízení totiž nemůže proběhnout žádná exekuce (s několika výjimkami).       (Zdroj: Spotřebitel)


Elektrické autobusy v ulicích měst ..... Ve světě panuje stále větší důraz na omezení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Zejména ve velkých městech se proto hledají ekologicky šetrná řešení, která jsou hozenou rukavicí pro výrobce dopravních prostředků.

Na tento trend reaguje i plzeňská Škoda Electric, která přichází s vlastním konceptem bateriových elektrobusů. V současnosti firma pracuje na vývoji dvou základních typů.

Západočeská "eko" vizitka

Jedná se o 12metrové nízkopodlažní autobusy s výkonem 160 kW, jejichž koncepce sleduje poslední technologické trendy a využívá moderní řešení. První typ škodováckého elektrobusu, představený v září 2013 na pražském Václavském náměstí při akci Týden mobility, bude mít dojezd kolem 150 km a jeho nabíjení se bude odehrávat v depu v nočních hodinách. Výroba druhého typu s průměrným dojezdem do zhruba 30 km je plánována během příštího roku. Vozidlo bude koncipováno tak, aby baterie bylo možné dobíjet velmi rychle - v řádu minut - na konečných stanicích či na zastávkách.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Potomci Muže z ledovce mezi námi ..... Ötzi (Oetzi), známý muž z ledovce, má v dnešním Rakousku minimálně 19 příbuzných.

K číslu se dospělo následujícím způsobem. Výzkumníci z Lékařské univerzity v Innsbrucku požádali obyvatele Tyrol, aby poskytli vzorky své DNA. Celkem se takhle sešlo 3 700 vzorků od mužů-dárců krve. Z nich 19 mělo stejnou (a jinak prý krajně nepravděpodobnou) mutaci jako člověk, který v Alpách zahynul kolem roku 3300 př. n. l.

Číslo 19 se vzhledem k počtu vzorků zdá být až neuvěřitelně vysoké (kolik by to bylo pro celé Tyroly a kolik pro další okolní země?). Vědci ovšem upozorňují, že nemusí jít o potomky přímo Ötziho, ale i o potomky jeho blízkých příbuzných.

Zpráva obsahuje další informaci – podle jiných genetických dat dotyčný pocházel ze Sardinii. Už v eneolitu tedy prý v Evropě existoval čirý pohyb lidí. Ötzi mohl být například i voják/žoldnéř, jak o tom ostatně svědčí i to, že byl ozbrojen (měděná sekera mohla mít v eneolitu docela velkou cenu) a zahynul v boji (ať už finální příčinou smrti mohlo být cokoliv, třeba umrznutí). Může to být ale i tak, že Ötzi sám žil celou dobu v oblasti Alp a s lidmi z jižnějších oblastí měl společné předky. Ostatně podle knihy Konrada Spindlera Muž z ledovce (Mladá fronta 1998) mohl být Ötzi polokočovným pastýřem (bačou). Na rozdíl od většiny současných Evropanů trpěl laktózovou intolerancí – to aby to bylo celé ještě zamotanější.       (Zdroj: Science WORLD)


1. 11. 1512: Strop Sixtinské kaple ožívá ..... Prvního listopadu tomu bylo přesně 500 let a 1 rok k tomu, co byla užaslé veřejnosti představena renovovaná Sixtinská kaple, jejíž stropní klenbu pokryl svými obrazy a freskami italský renesanční malíř, sochař a architekt Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Stalo se tak na „zakázku“ papeže Julia II.

Umělec pracoval na díle pět let a rozdělil jej do několika tématických celků, jako např. Stvoření světa nebo Prvotní hřích. V době veřejné inaugurace 1. listopadu 1512 bylo Michelangelovi 37 let.       (Zdroj: 21@století)


Urbanovy koupele ..... Urbanovy koupele Blíží se podzimní výkyvy v počasí a s tímto faktem se zvýší počet nachlazení, začne nás trápit rýma, objevují se chřipky a jiné infekty. Nejčastější klinické příznaky nemoci probíhají pod obrazem kataru horních cest dýchacích. V takovém případě používá stará tradice napařování nad hrncem s horkou vodou. I dnes tuto metodu používáme - nazýváme ji Urbanovy koupele.

Posadíme se k umyvadlu, dřezu nebo velké nádobě. Napustíme horkou vodou, tolik horkou kolik sneseme. Do vody můžeme také přidat bylinné esence např. s eukalyptem, ale není to důležité. Do teplé vody ponoříme ruce tak hluboko, aby voda sahala až nad lokty. Přes hlavu přehodíme ručník nebo osušku. Nyní se napařujeme a inhalujeme. Dějí se dvě věci. Za prvé inhalujeme páru která působí na sliznice, hleny se rozpouští, nejsou tak vazké a obvykle se spouští sekrece z nosu. Za druhé teplou vodou ruce zčervenají jako rak, cévy na rukou se roztáhnou a reflexně se roztáhnou i všude, kde jsou sliznice horních cest dýchacích. Napařujeme asi 10 minut, pokud je ještě voda teplá. Totéž můžeme také praktikovat na nohy.

Po ukončení je vhodné vypít předem připravený lipový čaj. Je důležité, aby byl opět horký a po malých doušcích ho vypijeme. Do těla dostáváme velké teplo a podpoříme tím proces pocení. Potom rychle zalezeme pod deku a provedeme asi 30 minutové pocení. V těle vytvoříme takové podmínky, kde se bakteriím a virům nedaří. Pocením vylučujeme z těla mnohé toxiny. Tuto proceduru děláme v začátku nemoci až 3 x denně, je to pro tělo dost vyčerpávající, a proto je nutné, abychom celý den trávili doma a v klidu.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Nejen český česnek, levnému dovozu podlehla i maďarská paprika ..... Neodmyslitelnou součástí maďarské kuchyně je paprika. Ta vypěstovaná přímo v Maďarsku se ale stala spíš vzácností – domácí pěstitele drtí levná konkurence z ciziny. S tím se někteří Maďaři nechtějí smířit, a bojují proto za renesanci maďarské papriky.

Podobně jako se čeští pěstitelé česneku brání dovozu toho čínského, i maďarská paprika je ohrožená levnějším práškem nebo polotovary z Číny. Konkuruje jí však i Brazílie či Srbsko.

Peter Szabó se rozhodl, že to tak nenechá. Seknul s dobře placenou prací v Británii a vrátil se na maďarský venkov. Proti levné zahraniční konkurenci se rozhodl bojovat jedinou možnou zbraní: kvalitou. "Chci, aby lidé dál jedli maďarskou papriku. Věřím tomu a dal bych za to i život: čisté potraviny a žádná chemie," říká.

Kvalitu maďarské papriky nepřímo potvrzují také někteří dovozci papriky ze zahraničí. Podvodně ji totiž označují jako maďarskou.       (Čtěte na stránkách Agris)


Najdeme na měsících Marsu materiál samotné planety?..... Možná si pamatujete na neúspěch ruské sondy Fobos-Grunt, jejíž mise skončila ještě dříve, než pořádně začala. Občas se objeví spekulace a výhledové plány o tom, že by místo na povrch Marsu mohla pilotovaná posádka přistát na některém z měsíců. Výhodou je především nízká gravitace a tedy podstatně snadnější návrat. Vědecké přínosy podobné mise nebudou ve srovnání s přistáním na Marsu zrovna valné, ale cílem by bylo spíše vybudovat jakýsi základní tábor pro budoucí lety na Mars.

Ať už k Phobosu nebo Deimosu vyrazí automatická sonda nebo parta astronautů, bude zřejmě jedním z hlavních cílů odběr vzorků. Fobos-Grunt jich měl odebrat asi 200 gramů. Tým vědců nedávno provedl simulaci, ve které se snažil nalézt odpověď na otázku, zda můžeme na povrchu měsíců nalézt vzorky samotného Marsu.

Jak by se tam dostaly? Podobně jako se dostalo na Zemi několik marsovských meteoritů. Při dopadu kosmického projektilu je z povrchu planety vyvrženo velké množství materiálu, který za pár milionů let doputuje až k nám. Nejnovější analýzy Curiosity podávají další důkaz, že objevené meteority skutečně pocházejí z Marsu.

Ale zpět k měsícům rudé planety. Na povrchu Phobosu a Deimosu samozřejmě nebudeme hledat meteority z Marsu. Materiál z planety má být přímou součástí povrchové vrstvy a tedy obsažen v jakémkoliv odebraném vzorku. Podle simulací by 200 gramů mělo obsahovat asi 0,15 miligramů materiálu z Marsu, jehož původ je ve srážkách z posledních 10 milionů let.       (Čtěte na stránkách VTM)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz