wz

 

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


30.06. 2010     Poslední červnový den se připomíná jako Den ozbrojených sil České republiky (Den armády) - slaví se od roku 2002.

Sto dva let uplynulo od Tunguské události - tehdy v roce 1908 obří exploze neznámého původu zničila více než 40 000 stromů v oblasti v centrální Sibiře a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja Tunguska.


Proč došlo k úpadku pohanských kultů ..... O podivném přelomu na konci antiky se zde již psalo mnohokrát. Nyní drobný příspěvek k otázce, proč se křesanství prosadilo v konkurenci s jinými náboženskými či filozofickými systémy.

Základní teze, kterou zastává níže uvedená kniha, zní zhruba takto: Nástup křesanství nebyl výsledkem nějaké vnitřní síly tohoto náboženství, ale úpadku tradičního „pohanství“. Jinak řečeno: Klasické náboženství bylo odsouzeno k zániku (by se pozdní novoplatonici snažili o opak a podivným způsobem svůj filozofický systém na náboženství navázali) a další souboj se odehrával mezi novými kulty: křesanstvím (a mezi jeho různými podobami), gnosí, mithraismem, manicheismem. Tam zřejmě už rozhodla právě mocenská podpora.

„Klasické náboženství“ začalo ve 3. stol n. l. údajně upadat především z následujícího důvodu: příslušné kulty byly lokální, navázané na konkrétní místo. V Athénách se neuctívala nějaká obecná Athána, ale jedna podoba této bohyně. Prosperita těchto kultů byla svázána se zájmem místních elit. 1. a 2. století n. l. tomuto uspořádání vesměs přálo, císaři podporovali místní elity, ty ale současně měly určitý strop – nebylo možné přerůst hranice příslušné oblasti, tudíž peníze se utrácely „doma“.

Od 3. století se situace změnila. Císaři již ani nepředstírají, že by pro ně místní elity byly partnery. Přibývají jim tíživé povinnosti, naopak chaos umožňuje vzestup a získání mocenských pozic v centru. Z toho vyplývá, že náhle není efektivní investovat své prostředky (např.) do podpory místních kultů - a ty nezadržitelně upadají.

V okamžiku, kdy Konstantin křesanství nejprve legalizuje, zrovnoprávňuje a poté i začíná prosazovat, je v Římské říši podíl křesanů stále mizivý – cca 5-10 %, souvislejší enklávy jsou jen v pár oblastech na východě říše. Hlavním protivníkem už ale pro křesanství nejsou „klasické“ kulty, které mizí.

Zde již několikrát zmiňovaný E. R. Dodds kritizoval „znáboženštění“ pozdního novoplatonismu. Níže uvedená kniha chápe tento proces tak, že novoplatonici po Porfyriovi viděli úpadek klasického náboženství, které pokládali za součást klasické kultury – a snažili to vše uchovat tím, že to (rituály, oběti, věštby...) včlenili i přímo do svého filozofického systému. Což přirozeně z dnešního pohledu působí bizarně.      (Zdroj: Science WORLD)


U hradu Frýdštejna vznikají motýlí louky ..... Motýli nejsou jen letní ozdobou rozkvetlých luk, ale v přírodě hrají významnou roli. Stejně jako ostatní hmyz jsou důležitou součástí potravního řetězce – jsou na nich závislí pavouci, obojživelníci, ptáci... Nejenom pilné včelky a nemotorní čmeláci umí opylovat květy. Mnoho práce při opylování rostlin odvedou právě křehcí motýli.

V České republice žije 143 druhů denních motýlů, z nichž přibližně 70 druhů je různou měrou ohroženo. Zákonem je chráněno 22 druhů motýlů, z toho je kriticky ohrožených 8 druhů a silně ohrožených 11 druhů. V uplynulém století 18 druhů našich motýlů zcela vyhynulo. Nevymírají jen vzácné druhy, ale výrazně se snižuje i počet jedinců dříve zcela běžných druhů.

Příčinou úbytku motýlů je mizení jejich přirozeného prostředí. Původní květnaté louky s mnoha desítkami druhů kvetoucích rostlin a jen s několika druhy trav se mění v čistě travnaté, intenzivně hnojené a několikrát za rok sečené „zelené pouště“. Na rozlehlých lánech s chemicky ošetřovanými porosty řepky, obilí nebo brambor nenacházejí nejen motýli, ale ani

jiné druhy hmyzu vhodné podmínky pro život. Mnoho původních luk také zarostlo lesem, na jiných byly postaveny obrovské sklady, nákupní centra nebo parkoviště.

Jedinou cestou, jak zabránit dalšímu úbytku motýlů je zajistit, aby krajina byla co nejpestřejší. Aby na loukách kvetlo co nejvíce druhů květin, aby v jejich blízkosti byly křoviny, sem tam nějaký strom anebo kousek lesa... To je prostředí, které motýlům vyhovuje nejvíce.

V Českém ráji usiluje Správa CHKO o obnovu takových květnatých luk, jaké kdysi znali naši předkové. Zatímco se obvyklý trávník kolem většiny domů skládá z jednoho, maximálně několika druhů trav, na květnaté louce najdeme třeba osmdesát nebo sto druhů trav a kvetoucích rostlin. Právě tato pestrost je to, co přírodě prospívá nejvíce. Správa CHKO Český ráj zakládá květnaté motýlí louky jednak vlastními silami, jednak také vyzývá obyvatele Českého ráje, aby se připojili ke snaze o obnovu takovýchto luk.

Na tuto výzvu reagovala mimo jiné i rodina Víchova z Frýdštejna. Na svých pozemcích o rozloze více než 3 hektary v sousedství zříceniny hradu Frýdštejna se pokoušejí vytvořit co nejlepší podmínky pro život motýlů. Sehnali speciální osivo a založili květnaté louky, které sekají pouze jedenkrát ročně, a to až po odkvětu a dozrání semen většiny rostlin. Na rozdíl od trav, které se mohou šířit výhony, luční květiny potřebují ke svému rozmnožování zralá semena. Sečení pouze jedenkrát ročně na podzim zajišuje, že se květiny budou lépe množit a v dalších letech budou louky mnohem pestřejší. Široká paleta různých květin tak bude lákat k životu stále více motýlů. Pozdním sečením luk také nejsou ničena vajíčka motýlů a úkryty pro housenky, což také přispěje ke zvýšení počtu motýlů. Poněvadž přes pozemky procházejí dvě značené turistické cesty (červená na Pantheon a do Malé Skály a modrá na rozhlednu na Kopanině), zřídili Víchovi také dvě informační tabule pro turisty, na kterých vysvětlují problematiku ochrany motýlů.      (Zdroj: Ecomonitor)


Pracuje Rusko na novém Buranu? ..... Médii proběhla zpráva o možném vzkříšení Ruského vesmírného programu a stavby nových raketoplánů společně s novým super-těžkým raketovým nosičem po roce 2018. Nové nosiče by prý podle ředitele Moskevského stojního institutu Grenadije Raikunova měly být schopné vynášet přes 24 tun užitečné zátěže, což by odpovídalo oddalované raketě Angara A5. Testy rakety by měli začít v roce 2015 a komerční nasazení v 2018. Grenadij Raikun během této obchodní konference zmínil, že Ruští inženýři prý současně pracují na raketovém nosiči schopném dopravit na oběžnou dráhu zátěž větší než 100 tun. Ve vzdálenější budoucnosti je také plán nového raketoplánu a recyklovatelného raketového nosiče. Program sovětského raketoplánu Buran se podařilo dovést k jedinému bezpilotnímu letu v roce 1988 a byl ukončen v roce 1993 Borisem Jelcinem pro nedostatek peněz a kvůli složité politické situaci. Nezbývá než doufat, že se tentokrát najdou peníze a project se podaří dokončit.       (Zdroj: OSEL)


Ropná katastrofa? Logický důsledek kapitalismu ..... Od 20. dubna, kdy došlo v Mexickém zálivu k výbuchu ropné plošiny firmy BP, unikají do moře miliony litrů ropy denně. Největší ekologická katastrofa v dějinách Spojených států ničí jejich pobřeží, srazila akcie firmy BP o 40 % a otřásá důvěrou v administrativu Baracka Obamy. Nikdo však nedokáže únik ropy zastavit. Jakkoli musí tato situace každého děsit, neměla by nás překvapovat. Není totiž výsledkem nepředvídatelné a nešastné shody náhod, ale logiky soudobého kapitalismu.

Kapitalismus bez přívlastku a bez regulace vede k rozhodování firem bez ohledu na rizika, která se přímo finančně netýkají vlastního podniku, k masivnímu prorůstání ekonomické a politické moci, k manipulaci s pravidly jako součásti firemní strategie a k maniakálnímu přeceňování lidských možností v oblasti vlády nad přírodou. Ropná havárie představuje jedno z vyústění této kapitalistické logiky, v jejímž rámci se odehrává i likvidace ropy z mořského povrchu: během prvního měsíce na ni bylo použito přes 2 miliony litrů v Evropě zakázaného disperzantu Cerexit, pravděpodobně vysoce toxického, jehož přesné složení je však předmětem obchodního tajemství. Na konci června bylo rozhodnutím soudu zrušeno šestiměsíční moratorium na podmořskou těžbu v Mexickém zálivu, které byl nakonec v reakci na prohlubující se katastrofu nucen vyhlásit prezident Obama. Vzápětí se ukázalo, že soudce, který rozhodnutí udělal, je podílníkem firem, které se těžbou zabývají (např. Transocean). ...

... Hlasatelé kapitalismu nám tvrdí, že lidské zájmy a kapitál je potřeba respektovat v jejich svobodě, ponechat je vlastní dynamice a minimálně do nich zasahovat, zatímco přírodu musíme – a můžeme – ovládnout a kontrolovat. Je tomu ale přesně naopak. S přírodou musíme opatrně vyjednávat – je svobodnější, nespoutanější a nespoutatelnější, než si byly moderní společnosti ochotny připustit. Čím drastičtěji si ji snažíme podrobit, tím větší odpor klade a jednou nás nemile překvapí. Skutečný úkol spočívá naproti tomu v hledání cest, jak spoutat kapitál a držet v rozumných mezích společenské síly, které mají tendenci vytvářet džungle drsnější než sama příroda.       (Celý článek najdete na stránkách Ekolist)


Byla Venuše obyvatelnou planetou? ..... Kosmická sonda Venus Express, kterou k Venuši vyslala Evropská kosmická agentura ESA, pomáhá planetologům zjistit, zda v minulosti existoval na povrchu planety vodní oceán. Pokud ano, pak mohla dokonce začít svoji existenci jako obyvatelná planeta podobně jako Země.

V současné době jsou Venuše a Země diametrálně odlišné. Země je svěží a vlídná planeta, hemžící se životem. Venuše je naopak mimořádně žhavá – její povrch je zahříván na teploty vyšší než ty, jakých dosahujeme v kuchyňské troubě.

Avšak pod povrchem sdílejí obě planety mnoho překvapivých podobností. Například jsou téměř identické, pokud se týká velikosti, a nyní, díky kosmické sondě Venus Express, planetologové našli rovněž další podobné vlastnosti.

„Základní stavba Země a Venuše je velmi podobná,“ říká Håkan Svedhem, vědecký pracovník projektu Venus Express. Jak moc jsou obě planety podobné, o tom budou vědci z celého světa diskutovat v Aussois (Francie), kde se ve dnech 20. až 26. června 2010 uskuteční vědecká konference.

Jedna odlišnost však vystupuje nade vše: Venuše má velmi málo vody. Pokud by se množství vody na Zemi rozprostřelo rovnoměrně po ideálním povrchu planety, vytvořilo by souvislou vrstvu o tloušce 3 km. Pokud by však zkondenzovala veškerá voda v atmosféře Venuše, vytvořila by na povrchu celoplanetární „louži“ o hloubce pouhé 3 cm.

Přesto existuje ještě další shoda mezi oběma planetami. Před miliardami let, na počátku své existence, Venuše pravděpodobně obsahovala velké množství vody. Sonda Venus Express rozhodně potvrdila, že z planety stále uniká velké množství vody do okolního kosmického prostoru. Děje se tak proto, že ultrafialové záření ze Slunce doslova bombarduje atmosféru Venuše a rozbíjí molekuly vodní páry na atomy (2 atomy vodíku a 1 atom kyslíku). Ty následně unikají do kosmického prostoru.      (Zdroj: AstroVM)


Pravé barvy ledu ..... Ledový příkrov pozvolna odtává. Tragédie? Ani ne. Mezi Gróňany se šíří optimismus.

Když přelétáváte nad Grónskem vrtulníkem, nejdřív vidíte oslepující bílou plochu. Když ale zamíříte níže, uvidíte barvy. Ledový příkrov (bílá) lemují po délce mnoha kilometrů pásy tavných vod (modrá). I tady je sníh (hnědá), někdy s látkou zvanou kryokonit (černá). Tento materiál tvoří prach navátý do Grónska z mnohdy vzdálených pouští, požářiš, uhelných elektráren a dieselových motorů. Snižuje odraznost ledu a tak umožňuje zvýšené pohlcování slunečního tepla.

Tavná voda se shromažďuje v jezerech, poté odteče kanálem pokrytým sněhem, protože se o několik kilometrů dál otevře pod ledovým pokryvem ledovcový mlýn.

S teplejším klimatem se procesy urychlují. Prach se usazuje, led taje, vznikají jezera. A reportér NG Jamse Balog vše fotografuje.

Za stovky či tisíce let se geografická podoba ostrova zcela změní a hladina oceánu stoupne.      (Krásné obrázky najdete na stránkách National Geographic)


Koaliční dohoda o referendech je výsměch občanům ..... Vyjednávací týmy pravděpodobné budoucí vládní trojkoalice dnes dosáhly shody v otázce celostátního referenda. Toto referendum nadále zůstane v podstatě neaplikovatelným institutem, který politici občanům povolí pouze tehdy, pokud jim to bude vyhovovat. Od voleb ještě neuplynul ani celý měsíc a Věci veřejné právě bezprecedentně zradily jeden ze svých hlavní předvolebních slibů a zároveň pilíř jejich slibované strategie politických změn. Na čem že se to vyjednavači ODS, TOP09 a VV tedy shodli? Z webových stránek VV:

K9 odhlasovala kompromisní návrh o obecném referendu

Jedná se o bod, který je velice konfliktní s ODS, ta obecné referendum vždy odmítala. Navržený kompromis spočívá v tom, že i když nebude přijat zákon o obecném referendu, bude umožněna lidová iniciativa i všelidové hlasování podle následujícího modelu: když 250 tisíc obyvatel podepíše petici, vláda bude muset předložit návrh ústavního zákona o vypsání referenda ve znění petice do parlamentu, který rozhodne o tom, zda se referendum bude nebo nebude konat. V parlamentu bude k tomuto bodu volné hlasování, tedy koaliční strany nebudou nuceny hlasovat jednotně.

Tato dohoda znamená, že VV nedokázaly prosadit zákon o obecném referendu do koaliční dohody, ODS a TOP09 je naprosto převálcovaly. Z toho za stávajícího rozložení sil v parlamentu plyne, že zákon o obecném referendu nebude v tomto volebním období přijat. Jedinou možností pro jeho přijetí by bylo právě zavázání ODS a TOP09 k jeho podpoře nyní, v koaliční dohodě. Žádná jiná páka již později nevznikne a jejich poslanci a senátoři budou moci nadále vždy hlasovat pro jeho zamítnutí. Formulace „… i když nebude přijat zákon o obecném referendu, bude umožněna lidová iniciativa i všelidové hlasování …“ je naprosto zavádějící snaha rozmělnit vyjednávací prohru. I každému ve VV musí být totiž již nyní jasné, že žádný zákon o obecném celostátním referendu v tomto volebním období nevznikne.

Z dohody dále vyplývá, že se na nynějším stavu nezmění absolutně nic. Občané budou nadále stádo nesvéprávných individuí bez přístupu k přímému rozhodování. Nebudou mít žádné zákonem garantované právo vyvolat celostátní referendum. Stejně jako do teď, i nadále budou politickou vrchností milostivě připuštěni k referendu jen tehdy, pokud jim to vrchnost pro každý konkrétní případ povolí. A to navíc ústavní většinou. Samozřejmě, že politici pustí občany k rozhodování pouze tehdy, bude-li se to jim samotným hodit. Referendum však má být nástrojem pro řešení situací, kdy dochází k rozporu mezi postojem veřejnosti a postojem volených politiků.

Celý ten dohodnutý proces je naprosto nesmyslný a absurdní. Občané podepíší petici, která nařídí vládě, aby poprosila parlament. Parlament řekne NE, vláda pokrčí rameny a občané se rozejdou. Jedinou změnou oproti dnešku bude, že na petici nebude reagovat petiční výbor sněmovny, ale vláda. Nadále však vše stojí a padá na libovůli poslanců a senátorů. Celostátní referendum vyvolatelné občany v této zemi tedy další 4 roky nebude existovat.       (Zdroj: Britské listy)


První soukromá lesní rezervace Ščúrnica je opět o něco větší ..... Je to již sedm let, co se parta nadšenců kolem valašskokloboucké organizace ČSOP KOSENKA dozvěděla, že nádhernému přes sto let starému jedlobukovému lesu na návrší Ploščiny v nejsevernější části Bílých Karpat hrozí vykácení. Byl to jeden z nejlépe zachovaných přirozených lesů v této části hor, proto se rozhodli jeho vykácení zabránit. A jelikož dobrých vztahů se spoluobčany si cení stejně jako krásné přírody, dohodli se s vlastníkem na férovém řešení – les koupí. Díky veřejné sbírce Místo pro přírodu a stovkám mnohdy anonymních drobných dárců se to již následujícího jara podařilo. Les byl nazván podle studánky, která se zde nalézá, Ščúrnica.

Tím to však neskončilo. Naopak! Během aktivit za záchranu tohoto unikátního kousku přírody si valašskokloboučtí ochránci přírody uvědomili dvě důležité věci. Jednak, že k tomu, aby si mohl les žít po svém, podle zákonů přírody, bez zásahů člověka, je 2,5 ha strašně málo. Takový les by měl mít přinejmenším několik desítek hektarů. A pak, že v bezprostředním okolí vykoupených pozemků je ještě řada dalších velice pěkných a cenných porostů, které si také zaslouží ochranu. Podtrženo a sečteno – vznikla myšlenka na zřízení první soukromé lesní rezervace v České republice. Mnohdy náročná jednání s vlastníky o možnosti prodeje na jedné straně a oslovování dárců a sponzorů s prosbou o pomoc se záchranou tohoto (pra)lesa na straně druhé přináší své plody. 17 hektarů, které se Českému svazu ochránců přírody podařilo v uplynulých letech vykoupit, se právě rozrostlo o dalších 1,7! Nový pozemek je o to významnější, že propojil dvě dosud izolované části.

Začíná léto, doba prázdnin, dovolených a výletů. Přijďte se podívat, jak vypadá les, kterému lidé dávají volnost! Na severní okraj Ščúrnice se dostanete jednoduše. Z Valašských Klobouk zamiřte po trase naučné stezky Královec až ke stejnojmennému rekreačnímu středisku a pak pokračujte ještě asi 1,5 km po zelené turistické značce. Hned za vrcholem Ploščin s nádherným výhledem hluboko do slovenských Karpat prochází značená cesta okrajem Ščúrnice, upozorní vás na ni informační cedule. Chcete-li se ponořit do hloubi lesa a přejít přes hřeben Černé hory až do údolí Kolšov, kde leží nově vykoupený pozemek, můžete. Ščúrnica je volně přístupná. Jen prosíme, chovejte se zde tiše, ohleduplně a s pokorou před majestátem onoho zázraku zvaného les.

Vykoupené pozemky zatím stále netvoří souvislý celek. Pomoci vykoupit i zbývající pozemky můžete i Vy! Přispět na záchranu Ščúrnice můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 103. Bližší informace naleznete na stránkách www.mistoproprirodu.cz a www.zachranles.cz.       (Zdroj: Econnect)


Jak nakupovat včelí med? ..... Med je přírodní potraviny, kterou produkují včely medonosné z nektaru květin, z výměšků živých částí rostlin nebo z exkrecí hmyzu živícího se rostlinnými šávami, které zůstávají na jejich povrchu. Ty pak včely sbírají, přetváří a míchají s vlastními specifickými látkami, uloží je do polí pláství a nechají zrát.

Med přináší velké množství energie díky cukrům a obsahuje také malá množství bílkovin, minerálů, antioxidantů a dalších složek (jako jsou organické kyseliny a enzymy).

Konzumuje jej velká část populace, nezávisle na své společenské úrovni, snadno se dá proto zpeněžit v kterémkoliv místě.

Argentina je třetí největší světový výrobce a med ve velkém vyváží – do zahraničí putuje téměř 98% všeho medu, co se v zemi vyprodukuje, což představuje asi 20-25% z 400.000 tun medu, který se ročně objeví na světových trzích. V rozvinutých zemích (jako jsou USA, Kanada, země EU a Oceánie) je roční spotřeba medu na osobu na 650 gramech, zatím co v Argentině činí jen 150 gramů.

Obecně lze říct, že spotřebitelé se při nákupu řídí zvykem, cenou a reklamou.

V poslední době na trhu objevují levné náhražky, které je možno považovat za podvod, pokud nejsou jako takové označeny na svých etiketách a obsahují ve svém složení množství různých sirupů z kukuřice nebo jiných sladidel.

pro spotřebitele:

- ověřte, zda produktu nevypršela doba spotřeby

- pozorně si přečtěte etiketu, ujistěte se, že se jedná o produkt, který chcete koupit. Některé medy uvádějí botanický původ, čili z květů a nektarů.

- na etiketě musí stát „med“ a ne „potravina na bázi medu“, protože jsou to dva rozdílné produkty

- ujistěte se, že je balení dobře zavřené a nejeví známky předchozího otevření

- věnujte pozornost pokynům o skladování, které jsou na daném balení

- med přirozeně krystalizuje; pokud jej chcete dostat do tekutého stavu, můžete jej zvolna rozehřát ve vodní lázni; krystalizace sama o sobě neznamená, že se jedná o padělek

- tento produkt se nedoporučuje dětem mladším jednoho roku. Neměl by se používat ani k oslazení dudlíku, protože v zažívacím traktu takto malých dětí není dostatek kyselin, což přispívá ke vzniku spórů Clostridia botulina a následné produkci daného toxinu, což může u kojence vést ke vzniku botulismu.

- med se dá koupit na různých prodejních místech různého typu, jako např.: hyper a supermarkety, obchody s potravinami a u přímých producentů na jejich prodejních stáncích, ale také neoficiálně u cest apod. Pokud je to jen trochu možné, mělo by se ověřit, že med pochází ze zařízení, které bylo schváleno k jeho produkci nebo prodeji.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Kapradí, které vstalo z mrtvých ..... OSN vyhlásila rok 2010 rokem biodiverzity. Jeho součástí je i pokus o záchranu unikátních rostlin, které rostou na sopečném ostrově Ascension na jihu Atlantského oceánu.

Během rutinního průzkumu jižních svahů vulkánu Green Mountain vědci za holými balvany zahlédli trsy drobného kapradí se žlutozelenými listy připomínajícími výhonky petržele. Identifikovali je jako endemický druh Anogramma ascensionis z čeledi netíkovité (Pteridaceae), který rostl pouze na ostrově Ascension a který poprvé popsal botanik Sir Joseph Hooker v roce 1876. Toto kapradí vždy rostlo pouze na jižním úbočí sopky, ale od roku 2003 je oficiálně považováno za vyhynulé. Příčiny jeho vymizení nebyly známé, ale botanikové je dávali do souvislosti s rozšířením mnohem agresivnějších kapradin sleziníků, které devastují místní flóru.

Znovuobjevení živých rostlin původního druhu ostrovního kapradí umožnilo zahájit záchranný program. Populace na úbočí sopky je nestabilní, ale její přemístění z praktických důvodů nepadá v úvahu. Místní terén je neschůdný a vědci byli rádi, že mohou dvakrát týdně rostlinám přinést trochu vody. Díky této péči dvě ze čtyř objevených rostlin přežily natolik dlouho, že vytvořily spóry, které vědci přepravili do Královské botanické zahrady v Kew. Spóry cestu ve sterilních podmínkách přežily a dnes mají vědci několik desítek mladých rostlin unikátního kapradí. Tým na ostrově Ascension mezitím našel další dospělé rostliny, které rostou nedaleko místa původního nálezu. Vědci proto doufají, že se jim podaří vrátit kapradí na svahy Green Mountain. Kapradí hraje v místním ekosystému důležitou roli, protože stabilizuje drolivý sopečný popel.      (Zdroj: ČR Leonardo)


29.06. 2010     Devětadvacátého června 1793 se narodil člověk, jehož přičiněním se lidstvu usnadnila plavba loděmi poháněnými silou strojů. Byl to Josef Ludvík František Ressel - český lesník, spisovatel a vynálezce, který se proslavil vynálezem lodního šroubu.


Ekodesign "zakáže" další elektrospotřebiče a převálcuje zkostnatělé energetické štítky ..... Evropská unie po „zákazu“ žárovek chystá „zákaz“ i dalších neúsporných spotřebičů. Zatímco ale nové podmínky nařízení o ekodesignu, z kterých „zákaz“ vychází, jdou stále kupředu, podmínky směrnice o energetickém štítkování zaspaly dobu. Přínos energetických štítků pro snadnou orientaci spotřebitele brzy vezme za své. Paradoxně právě kvůli ekodesignu.

Výše zmíněný zákaz je v uvozovkách schválně. Fakticky totiž EU žárovky nezakázala. Unie prostřednictvím tzv. minimálních norem pro energetickou účinnost svítidel stanovila, že na trh se smějí dostávat jen svítidla, která se vejdou do předepsané spotřeby. „V praxi to znamenalo, že žárovky jakožto nejneúspornější zdroj světla ty normy splnit nemohly a proto se nesmí prodávat,“ říká Juraj Krivošík ze SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie.

Podobný osud nyní čeká i další domácí spotřebiče jako jsou pračky, myčky, ledničky a další. I pro ně EU připravila minimální normy energetické účinnosti – spotřebiče, které se do normy nevejdou, se postupně nebudou smět prodávat.

Až sem je vše v pořádku. Potíž je v tom, že zaspala legislativa spojená s tzv. energetických štítkováním. Štítky měly původně působit na zvyšování energetické účinnosti spotřebičů prostou soutěží na volném trhu, hnacím motorem měl být zájem spotřebitele. Spotřebitel se při svém nákupu díky štítku mohl rozhodnout, zda si koupí lednici s velkou spotřebou, nebo tu nejúspornější. A pro výrobce se tak stalo věcí prestiže nabízet výrobky nejvyšší kvality, do níž se nově počítá i spotřeba.

Dnes se na trhu v podstatě nevyskytují lednice s horší energetickou třídou než A. Původně se předpokládalo, že až tato situace nastane, budou kritéria pro jednotlivé energetické třídy přehodnoceny. Unie ale podlehla tlaku výrobců spotřebičů, kteří nechtěli přijít o těžko „dobyté“ áčko a místo nového nastavení kritérií se vydala cestou dodatečného členění kategorie A pro lednice na A+, A++ a A+++. Osud energetického štítku pro lednice nyní následují i ostatní spotřebiče. Od července příštího roku začnou platit kategorie A+ až A+++ i pro všechny ostatní štítkované spotřebiče. Jako krok k původnímu záměru lze vnímat fakt, že zároveň přestanou platit poslední tři nejméně úsporné třídy E, F a G a zachová se tím 7 stupňová škála.       (Zdroj: Ekolist)


Motorkáři ..... Asi před rokem a půl jsem psal do BL článek o devastaci lesa motorkáři a čtyřkolkáři na Karlovarsku. Kdosi mi odpověděl, že bych měl kontaktovat ninisterstvo vnitra a nikoliv si stěžovat na ignoranci řadových policistů, kteří se jen vymlouvají, že na honění motorkářů nejsou vybaveni.

Napsal jsem tedy na MV (tehdy pod patronátem I. Langera) a zaslal legislativní podnět v této věci a záhy jsem obdržel odpověď, že zásah proti motorizovaným hulvátům je v kompetenci obecních samospráv a že tudíž žádné úpravy zákona zpřísňující postih motorkářů či vyhlášky upravující používání terénních vozidel není potřeba.

Napsal jsem tedy i na magistrát KV a jako přílohu jsem odeslal kopii odpovědi z MV.

Odpověděli, mi že s motorkáři mají již léta problémy (dokonce najížděli se svými stroji i na pracovníky lesní stráže, kteří se je pokoušeli zastavit) a předali celou věc Lesům České republiky.

Ty si na mě vyžádaly upřesnění lokalit, kde jsem motorkáře pozoroval, a poté, co zkonstatovali, že na mnou uvedených místech ke zmíněnému porušování lesního zákona skutečně dochází, kontaktovali Policii ČR.

Ta mě záhy obeslala s tím, a jim poskytnu upřesňující informace, což jsem učinil s výhradou, že jsem už je podrobně informoval již bezpočtukrát dříve.

Asi za dva týdny jsem obdržel vyrozumění,že případ byl odložen vzhledem k tomu, že se nepodařilo dopadnout žádného motorkáře. Poté, co jsem krátce na to v odlehlých lesích Krušných hor, které byly kdysi svatyní klidu, zastihnul celou kavalkádu motorkářů, kteří si drze razili cestu po pěšině sloužící k přibližování dřeva, jsem se dopálil a napsal znovu na MV (Teď již za ministrování pana Peciny) s tím, že nyní od nich očekávám, že vezmou konečně na vědomí existenci tohoto problému a začnou jej konečně řešit.

Přišel mě přípis, že se zasadí o přešetření postupu karlovarských policistů v této věci a že tedy již mohu být klidný.

Od té doby i nadále potkávám v lesích motorizované bandity - cítí se už tak bezpečně, že se ani nenamáhají zakrývat SPZ. Již dvakrát jsem policistům nahlásil registrační značky čtyřkolek, ale po dřívějších zkušenostech s těmi, kteří hrdě o sobě tvrdí, že jejich krédem je "pomáhat a chránit", jsem už značně skeptický.

Celou tuto anabázi mám podrobně zdokumentovanou a případnému zájemci, který má ještě dost sil k tomu, aby se rval s větrnými mlýny naši policie a justice, je s radostí poskytnu.       (Zdroj: Britské listy)


NASA přehodnocuje zbylé mise raketoplánů ..... Když se podíváme na oficiální plán startů, zjistíme, že jsou před námi poslední dvě mise amerických raketoplánů, které se uskuteční v průběhu letošního podzimu. Nyní je ovšem téměř jisté, že tento plán nebude dodržen a tyto lety postihnou výrazné odklady. Navíc je zde pořád šance přidání jedné mise.

Poslední dva lety, které nyní najdeme v letovém plánu, jsou mise STS-133 a -134, které čekají na stroje Discovery a Endeavour.

Raketoplán Discovery by se měl na svou poslední misi s pořadovým číslem STS-133 vydat 16. září. Jeho úkolem bude doručit na Mezinárodní kosmickou stanici nosič ELC-4 s náhradními díly pro stanici a nákladní modul MPLM Leonardo, naplněný zásobami a výbavou. Leonardo ovšem nyní poletí na stanici ve verzi PMM (Permanent Multi-Purpose Module) a jak tato zkratka napovídá, na rozdíl od svých předešlých zásobovacích misí Leonardo nepoletí raketoplánem zpět na Zemi ale zůstane nastálo připojený ke stanici, kde bude sloužit jako skladiště. K misi STS-133 byly také nově přidány dva kosmické výstupy. Posádku bude tvořit velitel Steven Lindsey (nynější šéfastronaut NASA), pilot Eric Boe a letoví specialisté Michael Barratt, Nicole Stottová, Timothy Kopra a Alvin Drew.

Na polovinu listopadu je v plánu startů uvedena mise Endeavour STS-134, která by také podle aktuálních plánů měla být poslední misí raketoplánu vůbec. Endeavour doručí na ISS nosič ELC-3 s náhradními díly a také spektrometr AMS, který bude uchycen vně stanice a bude pátrat po temné hmotě a antihmotě. Posádka Endeavouru provede tři kosmické výstupy, při kterých se zaměří především na promazání pohyblivého kloubu, jež otáčí solárními panely kvůli maximálnímu osvětlení a výrobě elektřiny. Posádku této mise by měli tvořit velitel Mark Kelly, pilot Gregory H. Johnson a letoví specialisté Gregory Chamitoff, Michael Fincke, Andrew Feustel a Roberto Vittori (ESA, Itálie).

Nyní se přenesme z oficiálního plánu startů k faktu, že NASA minulé úterý požádala inženýry programu raketoplánů, aby zhodnotili data startů těchto dvou misí. Jejich příprava je totiž ve výrazném skluzu a listopadové startovací okno pro Endeavour trvá doslova jen pár dní kvůli konfliktům s misemi Sojuzů a s tím související výměnou dlouhodobé posádky stanice. Navíc je zde několik poměrně dlouhých period, kdy nedovoluje misi raketoplánu úhel, který dráha stanice svírá se slunečními paprsky.

Inženýři zahájili zhodnocování, které by mělo být hotovo do konce června, na začátku července se tedy snad dozvíme definitivní data startů těchto dvou misí. Zatím to vypadá následovně: Discovery STS-133 poletí 29. října 2010, Endeavour STS-134 potom 28. února 2011.

Stále ještě však nemůžeme vyloučit přidání jedné mise (Atlantis STS-135). Raketoplán Atlantis bude totiž při misi stroje Endeavour připravený ke startu coby záchranný letoun, kdyby posádku Endeavouru postihla závažná technická závada a oni museli zůstat na stanici ISS. Pokud se Endeavour bezpečně vrátí, Atlantis zůstane připravený ke startu i s pomocnými motory a externí nádrží. Tak proč toho nevyužít a neposlat ještě jeden pořádný náklad na ISS (když stanice s ukončením provozu raketoplánů přijde o nejsilnější dopravní kapacitu)? Pokud by startovala pouze čtyřčlenná posádka, nebylo by potřeba chystat ke startu další záchranný raketoplán, astronauté by se v případě vážných technických problémů na Zemi vrátili dvěma loděmi Sojuz.       (Zdroj: Astro)


Může být život na Marsu „pravoruký“? ..... Většina všeho živého na naší planetě je co do potravy dosti vybíravá. Ze dvou různých podob týchž esenciálních látek (optických izomerů), jako jsou aminokyseliny či cukry, dává většinou přednost jen jedné z forem. Vědci nedávno zjistili, že to však nemusí být pravda vždy. Pozor by si na to měli dát především budoucí generace „hledačů života“ na Marsu.

Sondy Viking 1 a Viking 2, které přistály na povrchu Marsu v roce 1976, nesly na své palubě malé biologické laboratoře. Jejich úkolem bylo provádět rafinované zkoušky, díky nimž by se podařilo potvrdit či vyvrátit předpoklad o přítomnosti života na Marsu. Jedním z nich byl i experiment, kdy sonda vmíchala do maranské půdy koktejl z živin, mezi nimiž byly kyselina mléčná a esenciální aminokyselina alanin. Sonda poté monitorovala, jaké plyny z půdy vycházejí. Její záměr byl jasný: kdyby byly v půdě přítomny nějaké mikroorganismy, prošly by živiny jejich metabolismem, přičemž na konci tohoto procesu by ¨musely být jiné chemické sloučeniny než na jeho začátku. Sondy sice zaznamenaly slabou proměnu, další pokusy nalézt život však selhaly. Výzkumy, které nedávno prováděl se svým týmem Henry Sun z Pouštního výzkumného institutu v Las Vegas naznačují, že na podobný typ experimentů by si vědci měli dát v budoucnu pozor. Většina známých pozemských organismů je totiž co do „jídla“ poměrně vybíravá. Co se týče animokyselin, tedy základních staveních kamenů proteinů, dávají pozemšané přednost tzv. L-izomerům, tedy „levorukým“ podobám molekul. U jiných typů živin, např. u cukru glukózy či kyseliny mléčné, jim zase „voní“ jen R-izomer, tedy molekula „pravoruká“. Sun se svými kolegy si dali tu práci a posbírali vzorky bakterií z nejrůznějších pouští a jezer celého světa. Ke svému překvapení zjistili, že i když bakterie dávaly ze začátku přednost jistému typu izomerů, během několika hodin byly schopné se „přeučit“ a v malém množství konzumovat i verzi druhou. Jakékoliv další experimenty se životem na Marsu by tedy měly brát v potaz i tuto eventualitu a výsledné metabolity monitorovat mnohem přesněji. Maranský život by mohl být nejen „pravoruký“, ale především mnohem méně vybíravý, než ten pozemský.       (Zdroj: 21@století)


Výstava Her a klamů ..... Jedinečnou výstavu s názvem Hry a klamy hostí Lipno nad Vltavou. Unikátní atrakci pro malé i velké návštěvníky, lze navštívit až do 11. září.

Liberecké sience centrum IQpark totiž zapůjčilo Lipnu putovní výstavu, určenou milovníkům her a tajemství přírodních zákonů. Na padesáti instalovaných exponátech si mohou zájemci vyzkoušet, jak fungují přírodní zákony a jak zábavná může být hra, postavená na jejich základech.

Kdo například nevěří, že je možné protnout svůj obličej s obličejem svého partnera, neměl by rozhodně návštěvu unikátní výstavy opomenout. Dospělí i děti si ale vyzkouší své reakce i při cestě kuličky labyrintem, ovládaným pouze nohama, zjistí, jak je možné si šeptat až na vzdálenost dvaceti metrů nebo rozluštit zdánlivě neřešitelné hlavolamy a hádanky.

Na výstavách v muzeu se nikdo nesmí dotýkat exponátů. Výstava Hry a klamy nabízí pravý opak. Tady se naopak doslova požaduje, aby se návštěvníci vystavených věcí dotýkali a hráli si s nimi.

Interaktivní expozice je založena na tom, že si lidé platnost přírodních zákonů nejprve vyzkouší takzvaně na vlastní kůži, teprve poté si mohou v některých případech přečíst teoretické zdůvodnění vyzkoušeného jevu.

Během dvou let navštívilo tuto putovní výstavu v deseti městech České republiky více než 250 tisíc návštěvníků. Takzvaná science centra jsou světovým hitem a zájem o ně trvale roste.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Senátoři přistoupili na návrh ČEZu - rozhodování o velkých projektech se má stát formalitou ..... Vliv na životní prostředí nemá být již nadále pro povolení stavby rozhodující. Senátoři včera schválili návrh senátora Jiřího Nedomy (ODS), několika jeho kolegů a společnosti ČEZ na novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Senátní návrh, který nyní musí posoudit vláda a poslanci, rozšiřuje působnost zmíněného zákona také na vodní a energetickou infrastrukturu včetně velkých elektráren. Návrh zákona u těchto staveb umožňuje sloučit posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) s územním i stavebním řízením.

Expertní hodnocení variant projektu i připomínky dotčené veřejnosti tak ztratí smysl, nebo již nebudou mít zásadní vliv na udělení územního a stavebního povolení. Klíčovou část novely předložila přímo společnost ČEZ, senátor Nedoma si její návrh následně osvojil. Elektrárenská firma a senátoři se tak snaží urychlit výstavbu nových jaderných reaktorů, vedení vysokého napětí nebo jezů na Labi i na úkor dotčené veřejnosti a systémové ochrany životního prostředí.

V procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou odborně hodnoceny varianty záměru, vyjadřuje se k nim státní správa, obce a dotčená veřejnost. Finální stanovisko, které u velkých staveb vydává ministerstvo životního prostředí, zpravidla doporučí nejvhodnější variantu umístění a vydá soubor podmínek pro její stavbu. V případě schválení novely by ale stanovisko s podmínkami příslušný úřad dostal později než investorovu finální podrobnou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Podmínky zajišující ochranu životního prostředí by se tak staly čistě formálními.

Proti novele se razantně postavilo také ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož kompetence územní a stavební řízení spadá. Proklamovaný cíl zkrácení přípravy staveb přitom novela neplní. Jejich zdaleka nejdelší fázi totiž představuje projektová příprava, která je plně v rukou investora, popřípadě soudní spory, které jsou v rukou soudů. Edvard Sequens ze sdružení Calla to komentuje: „Jednání senátorů opětovně prokázalo, že tomuto státu vládne a pro sebe výhodná pravidla mu diktuje společnost ČEZ. Věříme ale, že tentokrát ministři i poslanci odmítnou sloužit privátnímu zájmu na úkor občanů.“

Martin Sedlák z Hnutí DUHA připomíná: „Jde v poslední době již o druhý případ, kdy namísto našich volených zástupců rozhoduje společnost ČEZ. V případě legislativního přílepku, který mu přihrál desítky miliard za emisní povolenky, jí to vyšlo. Její nový návrh je prvním vážným testem pro formující se vládní koalici, která tvrdí, že bude hájit veřejný zájem.“       (Zdroj: Econnect)


Více dat skrze staré kabely ..... Vykopat a nahradit, nebo ještě nechat? Touhle otázkou se zřejmě trápí nejeden plánovač telekomunikačních společností. Řeč je o starých měděných kabelech, které byly dobré pro analogový přenos mluvené řeči, ale pro současný datový přenos sítě internet se již tolik nehodí.

Oproti optickým vláknům jsou žalostně pomalé – jenomže už jsou natažené a ještě nějaký ten rok mohou sloužit. Není proto divu, že se po celém světě pracuje na způsobech, jak zvýšit přenosovou kapacitu starých kabelů. Alcatel – Lucent, přední světový výrobce telekomunikační techniky, v uplynulých dnech prezentoval technologii, která dokáže přenést až 300 megabitů po dvou DSL linkách.

Tak velký přenos je možný díky kombinaci tří postupů – vectoringu, který odstraňuje z přenosové linky nežádoucí šum. Potom je nutný bonding, technologie, která sloučí více různých drátů do jednoho virtuálního s vyšší přenosovou kapacitou. A tím posledním postupem je fantomový mód, který přidá ke dvěma fyzickým ještě další, virtuální přenosový kanál a tím zvýší celkovou přenosovou kapacitu dvojice kabelu.

Nevýhodou této technologie je, že potřebuje mít dvojici dvojlinek – tedy dvě telefonní linky pro jednoho zákazníka. Další nevýhodou je, že objem dat 300 MB dokáže přenést pouze do vzdálenosti 400 metrů, na kilometr a dále je to jenom 100MB dat.     (Zdroj: VTM Science)


Geny pro výšku přestaly unikat ..... Výška lidské postavy představovala pro genetiky velkou výzvu. Na jednu stranu všichni věděli, že je z 80 až 90 % dědičná, ale na druhou stranu se zatím nepodařilo najít geny, které by určovaly, jak bude člověk vysoký.

Navzdory úsilí mnoha hledačů genů se zatím podařilo objevit jen asi 5 % genů odpovědných za naši výšku. Kvůli této „chybějící dědičnosti“ se vědci rozdělili do dvou táborů. Jeden tvrdil, že žádné neobjevené geny velkého efektu už v lidském genomu nezbývají, zatímco druhý byl o jejich existenci přesvědčen a chybu hledal v metodách výzkumu. Jak to doopravdy je, ukázala statistická studie australských výzkumníků.

Vědci se stejně jako jejich předchůdci zaměřili na souvislost mezi výškou člověka a variacemi jeho DNA, které se označují jako jednonukleotidové polymorfismy (SPN). Na rozdíl od dřívějších studií netestovali každý polymorfismus zvl᚝, ale u každého člověka současně otestovali téměř 300 000 různých variací. Širší přístup se osvědčil a vědci mohli na základě jednonukleotidových polymorfismů vysvětlit 45 % výškových variací lidské populace.

Vzhledem k tomu, že výška se dědí z více než 80 %, můžeme říci, že se podařilo odhalit nejméně polovinu dědičnosti. Také to ale znamená, že za lidskou výšku nejsou odpovědné žádné dosud nepoznané geny velkého efektu. Jak vysoko se během růstu vytáhneme, závisí velkém počtu genů, jejichž činnost je jen velmi nenápadná a dosavadní statistické analýzy ji prostě přehlížely.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Německé řetězce stáhly z prodeje české králičí maso ..... Německé obchodní řetězce Real a Edeka stáhly z prodeje králičí maso, které do Německa dodávala společnost Rabbit Trhový Štěpánov. Své rozhodnutí vysvětlily nevyhovujícím prostředím, ve kterém jsou zvířata chována. Důkazy o údajně nevyhovujících velkochovech získaly společnosti od ochránců zvířat. Firma se hájí tím, že vlastní certifikát opravňující k dodávkám na německý trh, nesrovnalosti nenašla ani Krajská veterinární správa. Podnik se chce bránit právními kroky.

Králičí maso v řetězcích Real a Edeka pochází z velkochovů v České republice a Itálii. Certifikát GGE, umožňující firmě dodávat výrobky na německý trh získala česká společnost v září 2009.

Chov králíků v klecích zákonem zakázaný není. První zemí, která se k tomuto kroku odhodlala, je Rakousko. Tamější majitelé králičích velkochovů musí klece odstranit nejpozději do roku 2012.

Organizace Vier Pfoten proti klecovým chovům zvířat bojuje již několik let. Rabbit Trhový Štěpánov se téměř dvacet let věnuje chovu, zpracování a distribuci vepřového, hovězího, drůbežího, králičího masa a vajec.       (Zdroj: Agris)


Věrnost je nepřirozená ..... Alespoň to tvrdí odborníci, podle kterých je párové soužití pro lidskou rasu proti přírodě. Ani většina zvířat nežije monogamním způsobem života. Být věrní svému partnerovi nám podle nejnovějších vědeckých poznatků nevštípila příroda, ale kultura. Proč jsou častěji nevěrní muži?

Nejnovější výzkum uvádí, že život s jedním partnerem nám jen vnutila kultura. Byli jsme přinuceni žít monogamně, a to nejen vlivem křesanství, ale i majetkovými poměry. Promiskuita je běžná i ve zvířecím světě a napomáhá úspěšnému nedegenerativnímu zachování rodu. Člověk je rovněž jako zvířata předurčen k tomu, aby své geny rozséval mezi více jedinců.

Ve zvířecí říši je věrnost typická jen pro určité druhy. S jedním partnerem žijí obvykle bobři, vydry, labutě, mořští koníci či sloni. „Monogamie je typická jen pro některé druhy zvířat, většina je promiskuitní. Věrnost ve zvířecí říši je spíš výjimkou. Pro některé savce je sice partnerské soužití silné a jsou k sobě sociálně vázáni, jiní naopak společně vůbec nežijí. Sloni patří k těm věrnějším. Celé generace žijí v rodinném seskupení, matka s dcerou nebo babičkou. Přesný opak je v případě lvů. Páří se s více samicemi,“ řekl hlavní veterinář pražské zoo Roman Vodička.

Ani ptákům není nevěra cizí. V případě deseti až čtyřiceti procent ptačích potomků je jiný samec otcem mláďat nežli partner samičky. „Co se týče ptáků, promiskuita se najde i tam. Jsou to hlavně kachny a kukačky,“ dodal veterinář.

Sexuolog Petr Weiss tvrdí, že lidé se dokážou v soužití přizpůsobit, takže určitě nejsou zcela monogamní. „Lidské přirozenosti jsou vlastní všechny, a už je to monogamie, polygamie nebo promiskuita. Jsou lidem přirozené. Je pro ně normální žít tak nebo tak. Přizpůsobují se podle toho, co je v aktuálních podmínkách pro reprodukci nejvýhodnější,“ řekl sexuolog Petr Weiss.

Na to však, aby mohl mít muž oficiálně více partnerek, je potřeba, aby je také materiálně zabezpečil. Ve východních kulturách platí, že co dá muž jedné ženě, musí totéž pořídit i těm ostatním.

Poznatky z biologie, stavba a funkce našeho těla svědčí o naší schopnosti žít s více partnery asi nejvíc. Větší sklon ke střídání partnerek mají muži. Žena je totiž omezená těhotenstvím. Musí dítě porodit a vychovat.

Naopak muž má dostatek spermií, které může odevzdat více ženám. „Muži jsou jednoznačně promiskuitnější. Touží totiž po pestrosti a jejich investice do reprodukce je menší nežli u žen,“ tvrdí Weiss.  Něžnější polovina si však pečlivěji vybírá otce svých dětí. V genech má uloženou informaci zabezpečit svým dětem co nejlepší podmínky. Proto žena hledá pro své potomky silného ťsamceŤ, který by ji i její dítě ochránil. Nevěru v Čechách podle průzkumu sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny přiznalo 34 % vdaných žena a 55 % ženatých mužů.      (Zdroj: Řev přírody)


28.06. 2010     Osmadvacátého června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. Toho dne v roce 1942 začala bitva o Stalingrad.

Vzpomínáte ještě na Cimrmanův let s hrabětem Zeppelinem jeho novou stíhací vzducholodí Karel, při kterém Cimrmanovi vypadl jeho kapesní nožík?  Tak právě osmadvacátého června o tři roky později Jára Cimrman nalezl v Grünbachu nejen nůž, ale i mocnou sloj černého uhlí.


Greenpeace testuje vodu v českých řekách na přítomnost nebezpečných látek nonylfenol a bisfenol A ..... Odběry vzorků z řeky Bíliny a u výpustí čistíren odpadních vod (ČOV) v Ústí nad Labem a v Praze završí 14denní sérii odběrů vzorků, jak z vybraných říčních profilů, tak u čističek, v Čechách a na Moravě. Cílem testování je získat informace o výskytu nonylfenolu a bisfenolu A. Přestože se jedná o tzv. endokrinní disruptory, velmi nebezpečné látky poškozující hormonální systém, nejsou v ČR monitorovány a neexistují ani žádné emisní limity pro jejich vypouštění. Podle evropské Rámcové směrnice o vodách je navíc v případě nonylfenolu ČR povinna tuto látku kompletně odstranit z vodního prostředí během následujících deseti let, avšak navzdory této skutečnosti nepřijímá v tomto ohledu žádná opatření.

Nonylfenol je vysoce toxická látka, která narušuje funkci hormonů. Přestože je její použití až na výjimky zakázáno, stále je dle dostupných dat vypouštěna do českých řek. Nejčastějším zdrojem emisí nonylfenolu jsou právě ČOV, které mají zákonnou povinnost úniky nonylfenolu hlásit do Intregrovaného registru znečištění (IRZ). „Podle našeho zjištění tuto povinnost neplní, a proto jsme již celý případ předali Inspekci životního prostředí,“ říká Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace a dodává: „Nejde nám o to pouze přimět ČOV, aby oznamovaly úniky nonylfenolu a aby byly stanoveny emisní limity. Skutečným řešením je eliminovat zdroj této nebezpečné látky, kterým je kromě průmyslu hlavně textil a další spotřební zboží zejména s Asie, z kterého se uvolňuje například při praní,“ dodává Jan Freidinger.

Přestože je nonylfenol evropskou legislativou označen jako prioritní nebezpečná látka, jeho vypouštění není v ČR ani monitorováno, a již vůbec ne regulováno. Greenpeace se proto rozhodlo ověřit výskyt této látky a přimět tak odpovědné instituce, aby začaly tento problém řešit. Ten se týká pravděpodobně i dalších chemikálií ze seznamu prioritních nebezpečných látek, které mají být podle evropské legislativy do dvaceti let od zapsání na seznam odstraněny z vodního prostředí.       (Zdroj: Greenpeace)


Změň své město z parkoviště na obývák ..... Už jsme si na podobné situace tak nějak zvykli. Auta symbolicky rozcapená na chodníku. Kolemjdoucí si velkoryse dávají přednost, beztak si ale občas při vyhýbání obarví záda fasádou. Cyklista na „horákovi“ se adrenalinově proplétá mezi nárazníky, oděn v helmě a reflexní vestě. Anebo brázdí centrum za cenu porušování podstatné části vyhlášky. Jinak by se totiž často nikam nedostal. Míjí i jedno z parkoviš, kdysi zřejmě náměstí. Maminky s kočárky bezradně hledají skulinu mezi naštosovanými auty. Motorizovaní policisté se prohánějí i po parcích. Scénu doplňuje nenapodobitelný koktejl výfukových zplodin, bručení motorů a sem tam nějakého zatroubení. A aby toho nebylo dost, z rádia nervózně hlásí jindy rozjívený moderátor, že „magistrála je zase na pětce“. Nešlo by to i jinak?       (Čtěte na stránkách Sedmá generace)


Daně nesníží výskyt obezity ..... Ke snížení obezity, je třeba výchova a větší informovanost o energetickém příjmu. Nelze očekávat úspěch prosazením návrhů několika amerických států na daň ze slazených nápojů.

V USA byla začátkem roku 2010 z iniciativy Michelle obalové vyhlášena kampaň „Let´s Move“ (Hýbejme se!), která zastřešuje řadu programů včetně takových, které působí na rodiče, aby se více zaměřili na výživu dětí a jejich pohybové aktivity, nebo které mají zlepšit školní stravování. Řada iniciativ pochází ze strany potravinářských a obchodních podniků. Např. Asociace výrobců nápojů v USA stanovila, že obsah energie v nápojích bude uváděn nejen na obalech nápojů, ale i na prodejních automatech (dokončení do r. 2012).

Málo efektivním postupem naopak je snaha o zavedení vyšší daně z produktů, které údajně zvyšují obezitu a které jsou navrhovány nejméně ve třech amerických státech (Kalifornie, Misisipi a New York. V Kalifornii by daň měla činit 1 cent za čajovou lžičku cukru obsaženou v komerčních nápojích. Celkové roční zvýšení daně se odhaduje na 1,5 mld. USD. V New Yorku byl první návrh projednáván v prosinci 2008, kdy měla daň ze sladkých sycených nápojů činit 18 %. Tato daň se měla vztahovat i na všechny ostatní slazené nápoje obsahující méně než 70 % ovocné šávy. Tento návrh byl zamítnut. Nyní je navrhována daň 1 cent/unci nápoje obsahujícího cukr.

Je nutná důkladnější výchova. Málo lidí je informováno, kolik energie (kalorií) může denně konzumovat, málo rodičů ví, kolik spotřebují jejich děti. Zvýšení daní však problém neřeší, to jen vyostří diskuse ohledně „zdravých“ a „nezdravých“ potravin a zvýší se tak nejistota spotřebitelů. Problém je třeba řešit, ne za něj platit.      (Zdroj: Agronavigátor)


New Horizons: v půli cesty k Plutu ..... Letící vesmírem rychlostí téměř 1,5 miliónu km za den překonala sonda NASA s názvem New Horizons (start 19. 1. 2006) již polovinu své cesty k Plutu – k hlavnímu cíli svého výzkumu. V nedávné době se „vzbudila“ a v průběhu několika měsíců se porozhlédne kolem sebe.

„Naše sonda se nachází velmi daleko v exotickém prostředí, uprostřed prázdnoty,“ říká Hal Weaver (Johns Hopkins University), vědecký pracovník projektu New Horizons. „A máme toho nyní hodně na práci.“

Je to mimořádná příležitost vyzkoušet přístroje na palubě sondy New Horizons ještě před tím, než v roce 2015 dosáhne Pluta. „Nesmíme zmeškat jediný vzácný okamžik při průletu kolem Pluta,“ říká Weaver. „Proto prověřujeme všechno, abychom si byli jisti, že veškerá technika bude nakonec fungovat tak, jak má.“

Devět zkušebních týdnů bylo zahájeno 25. května 2010. Letový plán kontrol důkladně prověří a překalibruje všech 7 vědeckých přístrojů na palubě sondy. Nejprve přijde na řadu LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager), jeden z největších dalekohledů, jaký se kdy nacházel v meziplanetárním prostoru.

„Čtrnáctého července 2015, což je datum největšího přiblížení, budeme schopni rozlišit na povrchu Pluta útvary menší než fotbalové hřiště,“ říká Weaver. „To je přibližně 300krát lepší rozlišení, než jakého bylo možné doposud dosáhnout.“      (Zdroj: AstroVM)


Zrození hvězdy v přímém přenosu ... Astronomům se nedávno podařilo přímo pozorovat událost skutečně jedinečnou - první fáze formování nové hvězdy z molekulárního mraku. Tento jedinečný „porod hvězdy“ se udál v molekulárním mračnu v souhvězdí Persea asi 800 světelných let od Země.

Takzvaný „Perseův molekulární mrak“ je jednou z několika „porodnic hvězd“, které dnes dokáží astronomové ve vesmíru rozlišit. Kolektiv astronomů z předních světových pracoviš včetně Yaleovy univerzity, Harvardovy univerzity a Astronomického ústavu na Institutu Maxe Plancka v Německu nedávno analyzoval data z několika pozemských teleskopů, zaměřených na objekt L1448-IRS2E. Podle nich se tento objekt nedávno nacházel v přechodu mezi takzvanou prestelární a protostelární fází. Co přesně astronomové pod těmito termíny myslí? Prestelární fází označují okamžik, kdy se zformuje obzvláště hustá oblast molekulárního mračna, ve fázi protostelární již gravitace posbírala tolik materiálu, že se vytvoří husté a horké jádro. Objekt L1448-IRS2E měl v okamžiku pozorování jádro již alespoň částečně zformované, což vědci odhadli podle toho, že z jeho centra tryskaly vysokou rychlostí proudy rozžhaveného plynu. Tento objekt, který září 10x méně, než naše Slunce, se astronomům podařilo nalézt podle světla, který odrážel prach v jeho okolí. „Nalézt objekty v tomto stádiu je velmi obtížné, nebo existují po velmi krátkou dobu a emitují velmi málo světla,“ říká hlavní autor studie Xuepeng Chen z Yaleovy univerzity. Vědci doufají, že podstatně více takových objektů se jim podaří spatřit díky Herschelově vesmírné observatoři, kterou Evropská vesmírná agentura (ESA) vyslal na oběžnou dráhu v květnu loňského roku.       (Zdroj: 21@století)


Hrozí Vám syndrom vyhoření? ..... Burnout syndrom neboli syndrom vyhoření se v dnešní době stává víc a víc problémem pro rozrůstající se skupinu lidí. Určité vyhoření, vyhasnutí, vyprahlost či vyčerpání se popisovala zejména v pomáhajících profesích jako je lékař, zdravotní sestra, učitel, sociální pracovník apod., kdy po určité době pracovní angažovanosti a zapálení pro práci a profesi dochází k ztrátě profesionálního zájmu ale též ztráty osobních zájmů. Silné a intenzivní zaujatí prací, určitým úkolem, zájmem či idejí ztrácí svůj lesk a nadšení.

Člověk už nezažívá ony blahé pocity při naplnění pracovním úkolem, a co víc, netěší se ráno do práce, která ho ještě nedávno tolik bavila a naplňovala. Že je vám to známé? Burnout syndrom se v dnešní době už dávno netýká jen zdravotních sester, lékařů či učitelů. Vyhořet můžeme takřka v jakékoli profesi – a samozřejmě o to víc a rychleji, když naše práce vyžaduje častý a intenzivní kontakt s druhými lidmi, interakce, komunikace a silnou duševní a emocionální angažovanost, když je naše práce závislá na neustálém hodnocení, když je práce stresující, požadující neustálý výkon, výsledky. A taky naopak, když nemůžeme následně hned vidět „plody“ našeho snažení, výsledky dobře vykonané práce – a jen se na nás valí další a další úkoly, povinnosti a hodnocení, pak si pozitiva naši profese pořád méně a méně přestáváme uvědomovat a ztrácíme motivaci k hledání sil pokračovat dál a s radostí ráno vstávat do práce.

Takovéto vyhoření riskují i jiné, než pomáhající profese, a tedy – nedá se mluvit o rizicích burnout syndromu jen z hlediska typu profese. Syndromem vyhoření trpí víc určité typy lidi, kteří jsou náchylnější k pracovnímu nebo osobnímu vyhoření. Obvykle jsou to jedinci vysoce odpovědni a zapojeni do své práce, silně motivováni; a obvykle mající nepřiměřeně vysoké standardy a nároky na svůj pracovní výkon. Až přehnaně jsou oddáni své práci či úkolu tak, že zapomínají na psychohygienu, režim práce a odpočinku, relaxaci, neumějí odložit myšlenky na práci a věnovat se volnému času, rodině, známým, přátelům, sobě samým a svým potřebám a myšlenkám, svým koníčkům, které nejsou pracovní. Nejen pouze sociální pracovníci, lékaři či psychologové (tedy profese pracující s lidmi, pomáhající profese) inklinují k vyhoření, přidávají se k nim manažeři, obchodníci, účetní, odborní specialisté a mohli bychom pokračovat dál.

Jak bychom se proti vyhoření měli bránit? Především je dobré pozorovat první příznaky, protože burnout syndrom nepřichází jen tak, jako blesk z jasného nebe, ale jde o postupný proces. Nejdřív je jedinec plně zaměstnán pozitivy své profese, práce mu jde od ruky, je plně angažován, vytížen, zaměstnán. O to víc se snaží na sobě pracovat, přesto má pocit, že nikdy nebude vědět všechno a že není možné všechno obsáhnout, co si daná profese vyžaduje. Zde je první varovný signál. Nenechte se strhnout pocitem, že ve své profesi musíte bezezbytku a dokonale ovládat všechno. To v žádném případě není možné. Od toho máme encyklopedie, slovníky, příručky, manuály, internet a informační zdroje. Značnou kapacitu našeho úsilí a paměti tak můžou zastoupit právě tyto „odborníci“.

Když se tahle intervence nepovede, jedinec má pak neustále pocit, že nic nestíhá, jeho práce pak začíná ztrácet organizovanost, pořádek a systém. Víc a víc se dále člověk dostává do stavů a pocitů stresu, úzkosti – a v této fázi člověk vlastně už ani neumí oddychovat. Když by si chtěl i „naordinovat“ nějaké psychohygienické volné odpoledne, tak zjišuje, že mu to nejde, že se neumí uvolnit, neumí přestat myslet na práci, nebo celkově, že neumí kočírovat své myšlenky, které mu brání k tomu, aby relaxoval. V poslední fázi jedinec přestává mít nejen radost z práce, ale přestává i cítit povinnost, závazek či odpovědnost k práci a pracovním úkolům. Naopak, i pouhá přítomnost druhých lidí, kolegů, klientů, zákazníků jej dráždí, rozčiluje a vyčerpává. Doma a přes noc člověk neumí načerpat nové sily na další pracovní den, takže začíná převládat chronická únava, vyčerpání, pocity zklamání, bezútěšnosti.

Jakmile se začnou přidružovat symptomy jako je únava, pokles (pracovního) výkonu v denních činnostech, potíže se spánkem, stravováním (nechutenství apod.), stavy deprese, úzkosti, potíže s pamětí a soustředěním, neschopnost se uvolnit, neschopnost prožívat pocity radosti a štěstí, naopak, když se přidruží pocity osobní nedostatečnosti, nízké sebedůvěry a problémy v mezilidských, osobních a pracovních vtazích – tehdy je dobré se zastavit a tento problém řešit.

Znovu najít ztracený smysl v životě i práci, pomoci nabourat každodenní stereotyp, ve kterém se jedinec pouze snaží „přežít“, nechce se citově angažovat a raději si ve všem nechává odstup, nám může pomoci naše okolí (rodina, blízcí, přátelé a známí) ale mnohem důležitější je nᚠvlastní vnitřní postoj a motivace. K tomu, aby nám naše rodina, přátelé, blízcí, kolegové a naše koníčky a zájmy mohli pomoci opět najít smysl našeho života a práce, musíme je k tomu nechat, dát jim šanci, nezabarikádovat se vnitřně ale taky přidat ruku k dílu a s vyhořením bojovat. V našem diáři se nám pak hezky bude prolínat práce a volný čas, a to je první hezký krůček.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Izotopy prozradí původ mincí ..... Mince putovaly z ruky do ruky už ve starověku. Vystopovat jejich původ bývá hodně zapeklitý problém. Někdy pomůže vědcům analýza izotopového složení kovu. Ta je typická pro jednotlivá naleziště, a tak se dá určit, kde byl kov na výrobu mince těžen. Často jsou podobné analýzy také jediným prostředkem, jak určit přesněji stáří mince.

Problémy nastávají u velmi vzácných mincí. Správci muzejních sbírek se v jejich případě často zdráhají vydat souhlas s odběrem vzorku pro analýzy. Pak musejí přijít na řadu tzv. nedestruktivní techniky, při kterých není mince viditelně narušena. Některé mince jsou však už tak nahlodané zubem času, že se vědci k jejich analýzám nijak nehrnou, i když v tomto případě by byl majitel s analýzou svolný.

Američtí archeologové a chemici se pokusili využít moderní chemické analytické metody k nedestruktivním analýzám. Pro test si vybrali mince ražené v antické Palestině a Izraeli tamějšími králi Herodem Agrippou I či Agrippou II. Mince označované jako „prutah“ se vyskytují na archeologických nalezištích poměrně hojně a vědci vedou spory o to, který král a kdy je nechal razit.

Nejde o ryze akademickou otázku. Mince jsou důležité pro datování archeologických nálezů. Herodes Agrippa I. je mohl nechat razit v letech 41 až 45 n.l. Pokud bylo platidlo raženo za Agrippy II., pak pochází až z období po roce 61 n.l.

Analýzy mědi, z které byly mince vyrobeny, jasně prokázaly, že pocházejí z doby vlády Heroda Agrippy I. K velkému překvapení archeologů pocházela měď z dolů, které otevřeli na území Izraele a Palestiny Římané. Ti se podle historických pramenů dostali na území Palestiny a Izraele až v 2. století našeho letopočtu.

Výsledky analýz mincí ale naznačují, že tento předpoklad o přítomnosti Římanů v Palestině může být mylný. Pro původ mědi Agrippova prutahu se nabízejí dvě různá vysvětlení. Buď se dostali Římané do oblasti Blízkého východu dříve anebo surovinu na výrobu mědi těžili místní obyvatelé z pozdějších římských dolů ještě před příchodem Římanů.      (Zdroj: VTM Science)


Experti : Poplatky u lékaře na 50 korun ..... Experti trojkoalice vyjednávající o budoucí podobě zdravotnictví doporučují navýšení poplatků za lékařské vyšetření ze současných 30 na 50 korun.

25. června 2010 - 07:35

Podle TOP 09 by se měla zvýšit i platba za pobyt v nemocnici z 60 na 100 korun za den a o deset korun, na stokorunu, by se měl zvednout i poplatek za návštěvu pohotovosti.

Zároveň by se měly změnit poplatky v lékárnách. Současná platba 30 korun za položku na receptu by se měla zrušit a místo toho by se mělo platit 30 korun za celý recept. "Bylo by to ale v kombinaci s tím, že léky, které jsou levné - zhruba do 50 korun, by si pacienti platili sami v plné výši," řekl Právu vyjednavač za ODS a exministr zdravotnictví TomᚠJulínek.      (Zdroj: První zprávy)

Experti ??? Fuj ... !!!


Zhubli po elixíru dlouhověkosti ..... Jíst vysoce kalorická jídla a ani trochu se nebát obezity. To je sen, který by rozmlsané lidské společnosti snad jednou mohl splnit resveratrol – kouzelná látka z červeného vína. Jeho antiobezitní účinky teď vědci poprvé otestovali na primátech.

Sloučenina resveratrol (3,4',5-trihydroxystilben) patří mezi rostlinné polyfenoly. Rostliny jej vyrábějí v odpovědi na stres vyvolaný různými faktory – a už se jedná o klimatické podmínky, těžké kovy, přemíru ozónu či slunečního záření nebo napadení plísní šedou (Botrytis cinerea). Vědci resveratrol zatím našli asi u 70 druhů rostlin, například v borůvkách, arašídech, a co je zvl᚝ důležité, také v hroznech vína. Přítomnost této látky s antioxidačními účinky by totiž mohla vysvětlit dobře známý francouzský paradox spojený s pitím červeného vína. Předmětem intenzivního zkoumání se ale resveratrol stal především díky tomu, že umí prodloužit život.

Resveratrol stimuluje aktivitu takzvaných sirtuinů, které chrání dědičnou informaci před poškozením. „Chráněné“ buňky pak mohou žít déle. K prodloužení života vlivem resveratrolu došlo u pokusných kvasinek, ale také u ryby halančíka Nothobranchius furzeri. Normálně tato rybka umírá stářím ve věku kolem 3 měsíců. Jedinci, kteří v krmivu dostávali resveratrol, si tento „jepičí život“ o polovinu prodloužili. Resveratrol ale není jen jakýmsi elixírem dlouhověkosti – má i další účinky, které by moderní lidská společnost velice potřebovala.

U myší, krmených tučnou stravou, resveratrol zrychlil metabolismus a myši tak ochránil před obezitou a s ní spojenými negativními zdravotními následky. Mohl by stejně fungovat také u lidí? To zatím nevíme, ale výsledky vůbec první studie antiobezitních účinků resveratrolu na primátech vyhlížejí vcelku slibně. Francouzští vědci resveratrolem krmili skupinku madagaskarských lemurů maki trpasličích (Microcebus murinus). Makiové mají v zimě období, během kterého přibírají na váze a hromadí tukové zásoby v ocásku. Pokusní makiové po čtyři týdny dostávali v každodenním krmení dávky resveratrolu (200 mg/kg/den) a vědci jim měřili teplotu, hladinu některých hormonů, míru pohybu a hodnotu klidového metabolismu.

Pod vlivem resveratrolu makiové snížili příjem energie o 13 % a hodnota jejich bazálního metabolismu se zvýšila o 29 %. Resveratrol také zabránil tomu, aby zvířata přes den upadala do stavu hluboké strnulosti, který jim pomáhá šetřit energii. Množství pohybu, který zvířata přes den vykonala, se nijak nelišilo od makiů z kontrolní skupiny. Sečteno a podtrženo, makiové krmení resveratrolem přibrali mnohem méně, než by normálně měli. Resveratrol proto i nadále zůastává dobrým kandidátem na terapii lidské obezity.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Každá domácnost věnuje solárním magnátům tisícovku za proud ..... Průměrná česká domácnost letos za elektřinu zaplatí okolo 12 tisíc korun. Příští rok se její náklady zvednou minimálně o deset procent. Samotná elektřina přitom výrazněji nezdraží. Vzroste však příspěvek na dotování energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, který je ukrytý v regulované části ceny elektřiny.

Domácnost, která nepoužívá elektřinu k vytápění a spotřebuje kolem 2,5 megawatthodiny za rok, může touto formou v příštím roce zaplatit až 1500 korun, z toho tisícovka bude směřovat k vlastníkům solárních panelů. Výše stejného příspěvku v letošním roce je pro typickou rodinu 415 korun."

Můj komentář: Klimaskeptici tvrdí už celou generaci, že globální oteplování je jen podvod s cílem vysát z lidí peníze. Nyní se zadostiučeněním vidíme, že se z toho stává mainsteamový názor. Mít pravdu je strašné.       (Zdroj: Klimaskeptik)


25.06. 2010     Pětadvacátého června máme v kalendáři Den roztroušené sklerózy v ČR.

V sobotu 26.6. ve 13:30 LČ nastává první letní Úplněk. Ten den je vyhlášen jako Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii). Vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN 7.12. 1987. Dále je Mezinárodní den spojených národů na podporu obětí mučení.

Na neděli 27. června připadá Den politických vězňů České republiky - Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950). Dále je Světový den rybářství, slaví se od roku 1985 a ještě Světový den sdělovacích prostředků. A ještě je také Světový den diabetiků - byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací diabetu a Světovou zdravotnickou organizací.


Skvělá zpráva: Horní Jiřetín rypadlům nedáme. A zrušíme vyvlastňování, rozhodla trojkoalice ..... Ekologická a místní občanská sdružení nadšeně přivítala výsledky nočního jednání lídrů vznikající vládní koalice. Ti se podle dostupných informací s konečnou platností shodli na zachování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a jejich promítnutí do připravované novely státní energetické koncepce. Koaliční lídři navíc slíbili, že v horním zákoně zruší předlistopadové paragrafy umožňující pro potřeby těžby vyvlastnit domy a pozemky místních lidí, kteří by je odmítli uhlobaronům prodat dobrovolně.       (Zdroj: Greenpeace)


Nastává éra velkochovů čmeláků? ..... Tušíte, že rajčata či jinou zeleninu, kterou s chutí jíte, svou prací možná zajistili bručící čmeláci? V současné době jsou neúnavnými pracanty nejen tradičně na rozkvetlých loukách, ale stále více tyto dělníky vítají velké skleníky či tzv. izolátory – uzavřené prostory, kryté plastem.

Dnes se malí okatí „včelí medvídci“ zapojili do velkého byznysu ve Španělsku, Německu, Francii, USA, Velké Británii, Portugalsku, Polsku, Řecku, Turecku, Itálii, některých zemích severní Afriky i jinde. Za pouhé ubytování, stravu a dobré zacházení majitelům skleníkového hospodářství po celý rok vydělávají značné peníze. V Evropě se dnes už chovají ve velkém, zejména pro potřeby skleníkového hospodářství.

Reprezentují sociální hmyz

Čmeláci náleží mezi tzv. společenský (sociální) hmyz – podobně jako včely, vosy, sršně atd., takže žijí ve společenství.

Místo, kde tradičně sídlí nᚠnejrozšířenější čmelák, avizuje už jeho odborné pojmenování „zemní“. Od odborníka, doc. RNDr. Antona Markoše, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK v Praze se 21. STOLETÍ dozvědělo: „Hnízdo čmeláků je velmi pozoruhodná stavba, jejíž základní charakteristikou je, že má vnitřek, ale žádný vnějšek. Je to jakási jeskyně, kterou lze dobře poznat jedině pohledem zevnitř, by jsme nuceni ho nejdříve rozkrýt a teprve potom si ho dopředstavit zakryté.“

V takovém přírodním hnízdě pod zemí neustále vládne tma. Čmeláci, kterých tu žije obvykle asi tři sta, se v něm pohybují jen díky čichu a hmatu.      (Podrobné a zajímavé povídání najdete na stránkách 21@století)


Opálená kůže je kompromis ..... My středoevropané máme světlou ple, ale pod ultrafialovými paprsky se většina z nás rychleji či pomaleji barví dohněda. Příčinou takové evoluční vychytávky je zřejmě vysoká sezónní variabilita v množství dopadajícího slunečního záření.

Pokud bychom měli setrvale tmavou ple, nemuseli bychom si dělat starosti se spáleninami a rakovinou kůže, ale v zimě by nám chyběl vitamín D. Světlá ple, která by se nikdy neopálila, by nám zase přivodila spáleniny a zruinovala zásoby fotosenzitivní kyseliny listové. Tento vitamín ze skupiny B-komplexu je nezbytný pro buněčné dělení a jeho nedostatek v době těhotenství může způsobit defekty plodu. Světlá ple, která se v létě dokáže opálit, je proto jakýmsi kompromisem.

K tomuto závěru došli vědci z Pennsylvánské státní univerzity, kteří zkoumali úhly, pod jakými v různých zeměpisných šířkách dopadají na zem ultrafialové paprsky typu A a B. Významné jsou především paprsky typu B, které v kůži stimulují tvorbu vitamínu D, ale také ničí molekuly kyseliny listové. A právě u tohoto typu paprsků je nejvyšší sezónní variabilita v množství záření, které ve vyšších zeměpisných šířkách dopadá na povrch Země.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Slavonické podzemí láká turisty už 12 let ..... Několik stovek metrů dlouhé podzemí vedoucí přímo pod náměstím ve Slavonicích na Jindřichohradecku slouží už 12 let jako přitažlivé místo pro turisty. Ve stísněných chodbičkách se mohou procházet celkem po dvou rozlišných trasách. ČTK to dnes řekla průvodkyně slavonického podzemí Petra Burghardová.

Vždy návštěvníkům nabídne před vstupem do propletence chodeb kratší a delší variantu. První trasa je dlouhá 130 metrů, druhá měří zhruba 400 metrů. Turisté se potom oděni do zapůjčených pláštěnek a vysokých gumových rybářských bot vydají na exkurzi do minulosti. Původně podzemí sloužilo k praktickým účelům, slavoničtí obyvatelé si ve 13. století začali dělat ve svých sklepech řemeslnické dílny. "A aby z nich odtékala voda, vznikly chodbičky, po nichž dnes chodí turisté," uvedla Burghardová.

Podzemí se line pod celým náměstím Míru ve Slavonicích. Ale nikdo nedokáže přesně posoudit, kolik dohromady měří kilometrů. Část, která je zpřístupněna pro turisty, však prý představuje jen zlomek z celkové délky. Podzemní šachty se nacházejí čtyři až sedm metrů pod úrovní země a díky tomu se v nich drží celoročně teplota sedm stupňů Celsia.

Turisté se krátce po příchodu do podzemí musejí přikrčit a následně v podřepu absolvovat téměř celou trasu. V nejužším bodě měří chodba jen 40 centimetrů a téměř celou dobu je vysoká jeden metr. Občas se stane, že některému z příchozích nedělá pohled na těsné prostory dobře. Také proto cedule u vchodových dveří doporučuje, aby se chodbám vyhnuli lidé trpící klaustrofobií.

Někteří zájemci se pustí do exkurze a až v jejím průběhu zjistí, že jim prostory slavonického podzemí nesvědčí. "Když se takoví lidé dostanou k nejužšímu místu trasy, většinou chtějí zpátky. Ale nikdy se nám nestalo, že by někdo z návštěvníků v podzemí uvízl," řekla Burghardová.

Podzemí patří obci Slavonice, ale o zpřístupnění pro turisty a jeho údržbu se stará dobrovolník Petr Chadim. Organizuje také pravidelné čištění šachet, na němž se většinou podílejí dobrovolníci. Jako jediné pomůcky jim slouží kbelík a lopatka. Posbírané nečistoty potom brigádníci vynášejí ven. "Jiným způsobem podzemí ani nelze udržovat. Žádné stroje se do něj nedostanou," dodala Burghardová.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


„Důkazy“ o životě na Saturnově měsíci Titanu aneb Když jakákoli data vyhovují přáním ..... Dvě studie, které staví na datech získaných sondou Cassini, prý skýtají důkazy o zcela nových formách života na Saturnově měsíci Titanu. Média sice přišla se senzačními titulky o uhlovodíkových mimozemšanech, ale než se případu ujme Ripleyová, postavme se nohama na naší pozemskou zem.

Lidové noviny, TN.cz a další přinesly zprávu o tom, že vědci z NASA získali důkazy o existenci života na největším Saturnově měsíci. Jestliže jste si během let našeho dezinformačního věku vypěstovali resistenci vůči článkům začínajícím slovy „vědci zjistili“ a „experti se shodují“, pak jste zákonitě museli být skeptičtí i k textům v novinách ohledně Titanu. A zcela oprávněně. Žádné důkazy o mimozemském životě v okolí Saturna totiž neexistují.

Základem dohadů jsou dvě studie, jež vyšly v magazínech Icarus a Journal of Geophysical Research, věnováné určitým aktivitám v atmosféře a na povrchu Saturnova měsíce Titanu.

Dříve, než si sáhneme na spekulace o tom, že pozorované procesy mohou být projevy života založeného na methanu, je potřeba si říct jednu zásadní věc: jevy, o kterých je řeč, je možné vysvětlit i pomocí nebiologických chemických procesů. Tohle v tiskové zprávě připouští i samotná NASA, by text věnovala zejména spekulacím o methanovém životě.

Domněnky odstartovala slovy, že „někteří vědci věří, že tyto chemické projevy podporují argumenty o existenci exotické primitivní formy života nebo to, co ji předchází.“

K rozvíření spekulací mezi některými astrobiology a v médiích stačily dva jevy. Vodík proudící směrem k povrchu Titanu, kde se jakoby ztrácí, a nedostatek chemické látky zvané acetylen (ethyn).

Nic víc ke štěstí milovníci života mimo Zemi nepotřebovali.

Astrobiolog z NASA Chris McKay v nedostatku acetylenu vidí klíčové vodítko. Tvrdí, že právě tato chemická látka by mohla organizmům založeným na methanu sloužit jako nejlepší zdroj energie. Pohřešovaný acetylen chybí tedy z toho důvodu, že se jim ve velkém živí dosud neznámé formy života (sic!).

Pro pozemský život acetylen žádným vhodným zdrojem potravy není – tento nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou mezi atomy uhlíku je v našich podmínkách látkou extrémně hořlavou a používá se převážně k chemické syntéze a sváření kovů. Jeho bod varu činí -88 °C. Jestliže vám vadily nízké teploty v uplynulé zimě, o Titanu ani neuvažujte, na jeho povrchu panuje příjemných -180 °C.

McKay je životem na Titanu doslova posedlý – v roce 2005 sepsal základní podmínky, které by na Titanu musely panovat, aby na něm život mohl existovat, a doplnil je „projevy“ takového života. Vzhledem k tomu, kolik toho astronomové o tomto měsíci věděli (a dlouho ví), to však nebyl zas tak nadlidský úkol.

„Překvapivě“: absence nebo nedostatek acetylenu je podle něj jednou z takových podmínek či důsledků. Za ještě více rozhodující faktor ale považuje právě proudění vodíku – to proto, že mezi jím stanovenými podmínkami slouží jako potrava i tento nejjednodušší chemický prvek. „Vodík jsme navrhli proto, že zjevně jde o plyn, který by organizmy na Titanu mohly konzumovat, stejně jako my na Zemi konzumujeme kyslík,“ řekl McKay.

Zjevné není ale v tomto případě nic, natož aby vodík byl samozřejmým zdrojem energie pro jakési nepotvrzené formy života na Titanu. Nejpodstatnější skutečností zůstává to, že život založený na methanu je čistě hypotetickou záležitostí. Dodnes totiž neexistují žádné důkazy, že takový typ života někde existuje nebo že je vůbec možný.

NASA poněkud překvapivě spojení mezi živými organismy a methanem argumentačně podpořila slovy, „ovšem na Zemi existují mikroorganizmy (založené na vodě), které mají z methanu užitek nebo jej produkují v podobě zplodin.“ Methan každou chvíli produkují i vědci z NASA – jak to podporuje možnost existence života založeného na methanu na Titanu, není jasné.      (Dále čtěte na stránkách SciNet)


Studenti proti školnému: 27. června, náměstí Jana Palacha, Praha ..... Návrhy rodící se vládní koalice na zavedení školného na veřejných VŠ vzbudily mezi leckterými studenty jasně odmítavé bouřlivé reakce. Proto se některé již fungující nebo právě vzniklé studentské iniciativy rozhodly uspořádat demonstrace proti tomuto kroku.

Jednou z nich je iniciativa Vzdělání není zboží!

Již J. A. Komenský řekl: „Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu," a proto bude uskutečněna proti snaze zavést školné oficiální studentská demonstrace, plánovaná na 27. června 2010, v Praze.

Demonstrace bude odstartovaná na náměstí Jana Palacha, a to od sedmnácti hodin. Více informací je možno najít na webových stránkách vzdelaninenizbozi.cz nebo na sociální síti facebook.      (Zdroj: Czech Free Press)


Centrum pro životní prostředí a zdraví zveřejnilo výsledky analýz obsahu pesticidů v jahodách a rajčatech ze supermarketů ..... Laboratorní analýzy jahod a rajčat zakoupených v prodejnách mezinárodních obchodních řetězců byly dnes zveřejněny v Plzni. Provedené testy zdokumentovaly kontaminaci pesticidy u třetiny vzorků. U žádného z nich nebylo prokázáno překročení maximálního limitu reziduí pesticidů (MLR). Avšak dvě ze tří prokázaných látek jsou považovány značně problematické. Odběr vzorků provedlo Centrum pro životní prostředí a zdraví v rámci mezinárodního projektu koordinovaného organizací Pesticide Action Network Europe. Analýzy provedla renomovaná holandská pobočka laboratoře AgriQ specializované na problematiku reziduí pesticidů.

„Za pozitivní výsledek lze považovat to, že u 2/3 nakoupeného zboží nebyla kontaminace pesticidy prokázána. Příznivá je skutečnost, že naměřené koncentrace nepřesáhly maximální limity reziduí, i to, že nebyla u žádného vzorku prokázána současná kontaminace více pesticidy najednou,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik. Podle Evropské komise byla v roce 2007 u více než 45% testovaných vzorků potravin prokázána kontaminace pesticidy. Zhruba u jednoho z 20 vzorků obsah pesticidů překračoval limit pro rezidua, ¼ testovaného ovoce, zeleniny a obilovin obsahovala 2 či více pesticidů. Každý 20. testovaný vzorek obsahoval 5 nebo více různých pesticidů.

„Bohužel dva z prokázaných pesticidů byly pro svou nebezpečnost zařazeny na černou listinu organizace Pesticide Action Network. Bifenthrin obsažený ve španělských rajčatech prodávaných řetězcem Tesco byl na ní zařazen vzhledem k vývojové a reprodukční toxicitě. Chlorpyrifos-methyl prokázaný v rajčatech z prodejny Globus je organofosfát blokující v nervovém systému klíčový enzym acetylcholinesterázu,“ konstatoval MUDr. Šuta.      (Zdroj: Econnect)


Pravděpodobně nejlepší pšeničné svrchně kvašené pivo na světě ..... Nová strategie prosazování 252 let starého bavorského pivovaru na trhu. ... Bavorský rodinný pivovar Jacob v Bodenwöhru na břehu idylického Hammersee je již od roku 1884 rodinným majetkem. V polovině 80. let dvacátého století padlo rozhodnutí, že bude vytvořena nová marketingová strategie hlavní značky jejich piva. V roce 1994 podal poprvé pivovar k testování u Německého agrárního sdružení (DLG) své přírodní nefiltrované pšeničné svrchně kvašené pivo Naturtrübes Weißbier a hned napoprvé byla tato ještě mladá pivní specialita oceněna zlatou prémií. Do dnešního dne obdržela tuto cenu již šestnáctkrát po sobě.

Pivovar se tohoto ocenění snaží využít v rámci kampaně v bavorském rozhlase a televizi, v tisku i vydáním kalendáře. Na webových stránkách společnosti je prezentováno heslem „Kdo se ho jednou napije, dělá to pořád znovu“.

Na přelomu tisíciletí se roční výstav piva tohoto rodinného pivovaru pohyboval kolem 30 000 hl, na konci roku 2009 se zvýšil až na 60 000 hl. Z toho 45 000 hl činí pivní sortiment, kde čtvrtinu tvoří nealkoholické pivo Jacob Alkoholfreies Weißbier.       (Zdroj: Agronavigátor)


Kaden vyvinul vodoměry s dálkovým odečtem  ..... Novinkou na trhu jsou elektronické vodoměry s rádiovým odečtem. Spotřebu vody lze zjistit během pár vteřin bez přístupu k měřícím místům.

Česká společnost Kaden z Osečnice v Orlických horách přichází na trh s novinkou, kterou vyvinula ve spolupráci s trutnovskou firmou Redas. Elektronické vodoměry s rádiovým odečtem nabízí uživatelsky jednoduchý systém, který je přesný a přitom neobtěžuje. Odečet spotřeby vody lze podle výrobce provést během pěti sekund bez nutnosti přístupu do domu a k jednotlivým měřícím místům.

Čeští inovátoři tak učinili přítrž ovlivňování spotřeby vody magnetem a zpětným odtočením vodoměru, jakož i sousedským sporům o spotřebu v domě, vstupu cizích osob do bytu či falešným odečítatelům vodoměrů. "Reagujeme tak na novou evropskou i naši legislativu pro měřidla. Na základě vládního nařízení platí nové předpisy pro certifikaci vodoměrů. Jejich zkoušky jsou přísnější a na trh se uvádí systémem prokázání evropské shody (CE). Navíc se chystají změny i v odečtech, podle připravovaných pravidel EU se zřejmě budou odečty energií provádět častěji (například každý měsíc). Proto přicházíme s výrobkem, který s předstihem splňuje všechna nová kritéria," uvádí Jan Veselý, jednatel a obchodní ředitel společnosti.

Princip nového vodoměru, který se vizuálně nijak zvl᚝ neliší od běžných přístrojů, které jsou v každé domácnosti, je jednoduchý. Elektronický systém je vybaven radiovým vysílačem a na požádání vodoměr vyšle data do notebooku nebo PDA. Elektronický vodoměr registruje velké množství dat a nelze jej podvést, a instalací magnetů na ovlivnění měření vody, nebo zpětným odtočením. Všechny takové pokusy se při odečtu mají zobrazit. Odečet vodoměru lze provést kdykoliv v reálném čase například při změně vlastníka bytu. Zamezí se tak "krádežím vody" i nepříjemným tahanicím o skutečnou spotřebu.      (Zdroj: Enviweb)


Jednání o zrušení zákazu lovu velryb dospěla do slepé uličky ..... Nejméně další rok zůstane v platnosti mezinárodní zákaz komerčního lovu velryb poté, co se Mezinárodní velrybářská komise (IWC) nedokázala shodnout na způsobu, jak lov kytovců za přísných podmínek legalizovat. Moratorium na lov k obchodním účelům platí takřka čtvrt století, Japonsko, Norsko a Island ho však s poukazem na výjimky dál obcházejí.

Osmaosmdesát států jednalo v Maroku o kompromisním návrhu, který podle agentury AP počítal s legalizací lovu velryb na deset let, nicméně za podmínky snížit počet ulovených kytovců v mořích nedaleko Austrálie na 400 ročně po dobu pěti let a pak na 200 kusů.

V současnosti je každý rok pro účely vědeckého výzkumu uloveno okolo 2000 velryb včetně druhů, kterým hrozí vyhynutí. Podle ochránců zvířat ale většina masa končí místo v laboratořích na stolech restaurací a suši barů.

Ze selhání rozhovorů se podle serveru BBC strany obviňují navzájem. Obhájci návrhu v čele s USA tvrdili, že lov by tak alespoň podléhal lepší kontrole, pokud není možné ho úplně zastavit. Odpůrci návrhu ale mají za to, že legalizace by pouze pobídla k lovu další země s velrybářskou minulostí, jakou je například Jižní Korea.

Podle některých zástupců jednání selhala proto, že Japonsko odmítlo zcela ukončit lov v antarktických vodách, kam za potravou připlouvají čtyři pětiny velrybí populace. Zástupci Japonska sdělili, že jejich země přišla na jednání s kompromisními návrhy. Podle serveru BBC souhlasila mimo jiné se snížením současné kvóty 935 ulovených velryb na 200 jedinců za deset let. Snahy Tokia ale podle jeho zástupců překazily státy, které nehodlají tolerovat ani jednoho uloveného kytovce.

"Jsem potěšen, že je nyní jasné,... že komise v budoucnosti nebude otevírat návrh komerčního lovu," řekl dnes podle AP australský ministr životního prostředí Peter Garrett.

Zatím není jasné, zda bude konference, naplánovaná až do pátku, pokračovat. "Po více než třech letech diskusí to vypadá, že jsme se dostali do slepé uličky," uvedla dnes po dvou dnech jednání za zavřenými dveřmi šéfka americké delegace Monica Medinová.

Novozélandský komisař IWC Geoffrey Palmer, který předsedá užší skupině 12 hlavních států, navrhl jednání odložit na příští rok.

Otázkou zůstává také budoucnost a efektivita seskupení. IWC vznikla v roce 1946 s cílem dohlížet na lov velryb, časem se však podle AP změnila v těleso, které se přinejmenším částečně zabývá jejich ochranou. Moratorium na komerční lov, které zabránilo každoročnímu vybíjení desítek tisíc jedinců, vydala IWC v roce 1986.       (Zdroj:Ekolist)


24.06. 2010     Na čtyřiadvacátý červen vyhlásila Světová zdravotnická federace Světový den osteoporózy.

Římskokatolická církev dnes slaví Narození sv. Jana Křtitele.

V roce 1942 byla v období heydrichiády vypálena obec Ležáky. Její obyvatele byli zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. 11 dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily. Osadu Ležáky tvořilo 8 domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák v katastru obcí Miřetice a Louka.


Počet podvodných e-shopů se zvyšuje ..... V České republice se zvyšuje počet podvodných internetových obchodů, které od svých zákazníků vylákají peníze za zboží předem, aniž by jim poslali zásilku. Informoval o tom ve středu business server Podnikatel.cz.

„Na české internetové scéně se objevily další dva e-shopy, které inkasovaly od lidí peníze, aniž by jim za ně zaslaly příslušné zboží. Tyto internetové obchody navíc svoji nekalou činnost prováděly více než půl roku. Jde o internetové obchody Eshop-knihy.cz a Eshop-galanterie.cz,“ řekl Daniel Morávek, zástupce šéfredaktora business serveru Podnikatel.cz.

Podle serveru Podnikatel.cz nejde o první pokus falešných internetových obchodů. Již dříve na podobném principu fungovaly například e-obchody Levne-nakupy.net nebo Shop-elektro.com, jejichž činnost prošetřuje v současné době policie.

Zákazníci by si měli dát pozor na internetové obchody, které po svých zákaznících požadují platbu předem. „Na internetu lze najít řadu diskusních fór, kde se zákazníci podělují o své zkušenosti s daným e-shopem a rozhodně se vyplatí obchod vždy prověřit,“ dodal Morávek.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Plným světlem vpřed! ..... Připravovaná japonská sluneční plachetnice Ikaros Budeme muset zvyknout, že významným hráčem v meziplanetárním prostoru bude/je Japonsko. Svědčí o tom nejen úspěšný návrat pouzdra sondy Hayabusa (snad) se vzorky z povrchu planetky Itokawa, ale též let japonské sondy pro průzkum atmosféry Venuše označované jako Planet - C/Akatsuki ("svítání").

Kamera a panel slunečních baterií na přístrojové části Ikara Cestou k Venuši Akatsuki vypustila jako zvláštní experiment speciální sondu Ikaros, která má za cíl otestovat "napnutí" plachty a manévrování ve vesmírném prostoru za pomoci tlaku slunečního záření. O startu sondy a jejích cílech zde již bylo referováno - viz www.astro.cz/clanek/4275 a tento článek vznikl jako vydechnutí: "Konečně se to povedlo!"

Po dvou neúspěšných pokusech s plachetnicí Cosmos 1 a spoustě zrušených plánů (např. let sondy k Halleyově kometě) je tady konečně první "vlaštovka".

Pohled na středovou část plachetnice Sonda Ikaros (o hmotnosti 310 kg a průměru přístrojové části 1.6 m) byla po uvolnění z letové sondy Akatsuki roztočena na 5 ot./min., pro napnutí plachty bylo nejprve potřeba rotaci snížit na 2 ot./min. Díky tomu se úspěšně podařilo odmotávat 4 cípy plachty, každý se zátěží 0.5 kg na konci - pro úplné odmotání bylo potřeba znovu sondu roztočit na 25 ot./min. Vytažené cípy vytvořily základní kříž, mezi jehož rameny se po uvolnění popruhů postupně začala rozvinovat plachta (polyimidová fólie o tloušce 0.0075 mm) a postupně se odstředivou silou podařilo napnout plnou plochu všech čtyř trojúhelníkových segmentů plachty, tedy 200 m2 (výsledná úhlopříčka je 20 m dlouhá). Rotace se při tom opět snižovala na přibližně 2 ot./min. Napínání plachty bylo zahájeno 3. 6. 2010 a skončilo úspěchem 10. 6. 2010, Ikaros se v té době nacházel 7.7 mil. km od Země.

Plachta je napnuta! Na plachtě se nacházejí piezoelektrická čidla pro měření četnosti srážek s mikrometeoroidy a pásy s křemíkovými panely slunečních baterií o tloušce 0.025 mm. Speciální LCD detektory na okraji plachty slouží pro měření poměru odrazivosti (pře změně nastavení plachty). Přístrojový oddíl má na svém povrchu rovněž solární články, baterie, manévrovací a telemetrický systém a malou kameru, která přinesla snímky rozvinuté plachty. Pokud vše bude probíhat podle plánu, pak by v následujících 6 měsících měla probíhat měření změny akcelerace, sledovány budou i změny mechanických vlastností plachty a samozřejmě nás bude nejvíce zajímat, jak bude možné s takovou plachtou manévrovat. Tož dobré světlo!      (Zdroj: Astro)


Virus prasečí chřipky se vyvíjí. Vědci varují, že mu nevěnujeme dost pozornosti ..... Vědci z University of Hong Kong pod vedením virologa Malika Peirise tvrdí, že virus chřipky, kterého se svět vloni obával, se vrátil zpět mezi prasata, kde vyčkává a vyměňuje si geny s jinými kmeny chřipky. Obávají se, že ho dostatečně nemonitorujeme, takže můžeme propást chvíli, kdy opět zaútočí na lidi. "To, že jsme pandemiii přežili, neznamená, že by nemohla přijít další," říká dr. Carolyn B. Bridgesová, epidemioložka z chřipkové divize amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci. "Musíme zůstat ostražití," dodává.

Obměna, během níž virus získá nový genetický materiál, je to, z čeho mají vědci největší obavy. Jak už se psalo v průběhu loňské epidemie prasečí chřipky, RNA viry, jako je chřipka, jsou obzvláště náchylné k míchání genů. A k tomu také došlo. Právě Peiris a jeho kolega Ji Guano objevili nový kmen chřipky.

Peiris a Guan tento kmen zaznamenali v lednu v hongkongských jatkách, kde pravidelně odebírají vzorky z prasat přicházejících z farem nacházejících se v jihovýchodní Číně. Nový kmen chřipky obsahuje gen z kmene, který způsobil pandemii a geny z dalších dvou chřipkových kmenů, jejichž genetickou rekombinací vznikl původní virus pandemické chřipky.

Na základě sekvencování genů nového chřipkového kmene ho vědci později v laboratoři znovu vytvořili a vystavili mu prasata. Kmen se ukázal jako nakažlivý, ale pouze mírně nebezpečný.

Peiris říká, že přesně nevíme, co se při míchání genů děje, nebo zda a kdy nový virus přeskočí zpátky na lidi. Můžeme ale rozhodně počítat s tím, že Hong Kong není jediným místem, kde k podobné genetické rekombinaci dochází. To je důvod, proč potřebujeme monitorovat chovy prasat mnohem pozorněji, než se to děje nyní.

"Neříkáme, že tento konkrétní virus představuje nějakou velkou hrozbu, nebo že by lidé měli přestat jíst vepřové maso," řekl, "ale totéž, co zde, se pravděpodobně děje i na jiných místech ve světě. A tam by mohly vzniknout jiné kombinace, které by mohly ohrozit lidské zdraví."       (Zdroj: iHNed)

Nejhorší je, že člověk už neví, komu a čemu má vůbec věřit ... je to snad úmysl?


Obyvatelé Velemína protestují proti "ekologům", zablokují E55 ..... Minimálně půl hodiny bude ve středu neprůjezdná silnice E55 v obci Velemín na Litoměřicku. Zablokuje ji tamní občanské sdružení, které tím chce protestovat proti váznoucí dostavbě dálnice D8. Policie demonstraci zprvu nechtěla povolit, nakonec prý ale svolila. Obec pod vrchem Milešovka bude neprůjezdná po 16:00.

"Policie nám to nejdřív zakázala, měla představu, že budeme jenom chodit přes přechod. Nakonec jsme se s ní ale domluvili a silnici zcela zablokujeme svými auty," řekl dnes ČTK jeden z organizátorů Petr Pokorný. Lze očekávat, že se z obou stran obce začnou tvořit dlouhé kolony. Podle pět let starého údaje Ředitelství silnic a dálnic jezdilo obcí denně zhruba 12 000 aut. V odpolední špičce by tedy mohlo z obou stran Velemína stát okolo tisícovky vozů.

Demonstrovat by mohlo až několik set místních. Silný provoz, který v obci panuje kvůli nedostavěné dálnici, považují místní za jeden z nejpalčivějších problémů. "Kamiony tu doslova ničí lidi i jejich majetek, už s tím něco musíme udělat. Nechceme řidiče obtěžovat, ale asi by to měli aspoň malinko pocítit," dodal Pokorný.

Demonstranti přečtou své výzvy vládě i dalším kompetentním orgánům, aby se vypořádaly s protesty dvou ekologických organizací a umožnily dálnici postavit co nejdříve. O totéž se bude snažit i petice, kterou na akci začnou místní podepisovat.

Stavbu dálnice, která měla být hotova už na konci letošního roku, provázejí čím dál větší administrativní obtíže. Dvě ekologické organizace neustále napadají rozhodnutí o její výstavbě i jednotlivá stavební povolení, což se jim celkem daří. Poslední bitvu vyhráli 17. června, kdy krajský soud v Ústí nad Labem oživil jejich odvolání proti územnímu rozhodnutí. ŘSD odhaduje, že dálnici dokáže dostavět nejdřív na konci roku 2012, spíše ale až později. Krajský úřad dokonce připustil, že by se šestnáctikilometrový úsek nemusel dostavět vůbec nikdy.       (Zdroj: Ekolist)


Z dějin zahrad ..... Zahrady mají své dlouhé dějiny s řadou zajímavostí, a to i když pomineme Čínu a Japonsko. Visuté zahrady Semiramidiny se staly pro Řeky jedním ze sedmi divů světa a zastínily i nedalekou Babylonskou věž (zikkurat). Zahradou byl i biblický Eden („rajská zahrada“) nebo mytická zahrada Hesperidek.

Už Egypané budovali zahrady jako umělecká díla, nejen coby obdobu pole. Pěstovali v nich sice užitkové datlovníky, ale vysazovali tu také cedry, cypřiše, platany a sykomory. Zahrada byla rozdělena přímými cestami, podél nichž rostly stromy, uprostřed se nacházela nádrž s lekníny a lotosy. Kolem cest byly také rozmístěny kbelíky, v nichž se pěstovaly květiny.

Sumerové, Babyloňané a Asyřané na rozdíl do Egypanů využívali při budování zahrad více nerovností terénu a návrší, často i uměle vybudovaných (viz i visuté, tedy terasovité zahrady zmíněné výše). V dobách vojenských expanzí vysazovali také exotické rostliny získané v podrobených zemích, například zimostráz. Perská zahrada často přecházela v neudržovaný les nebo oboru používanou k lovu zvěře, byla méně formální.

Řekové v zahradnictví navázali na kulturu okolních národů (především v helénistickém období), ale rovněž na domácí tradici, která sahá až k mínojské Krétě (viz krétské fresky). Zahrada mohla splývat s posvátným hájem nějakého božstva. Někde vysazení posvátného stromu předcházelo i stavbě chrámu (Athénina oliva na Akropoli apod.).

Řekové zavedli pěstování květin v květináčích, v Athénách se v 5. stol. př. n. l. objevily také skleníky. V zahradách Řekové pěstovali i hodně užitkových ovocných stromů, jabloně, hrušně, granátová jablka, fíkovníky i vinnou révu. Z květin byly oblíbené fialky, hyacinty, narcisy, lilie, mák, růže, šafrán, myrta, zimostráz a vavřín. V helénistické době se oblibě těšily také fontány.

Římská zahrada vycházela z helénistické. Římané do zahrad s oblibou přidávali klece s ptáky a budovali zde i rozsáhlejší vodní plochy.

Byzantská zahrada navazuje na řecké i římské tradice, ale přidává k nim orientální nádheru až určitou „nestřídmost“. V kašnách císařských zahrad opravdu tryskalo víno. Byly zde „vysazeny“ umělé pozlacené stromy a zlatí ptáci imitující zpěv. Podobnou mechanickou hračkou byli třeba i řvoucí lvi tlukoucí ocasy o zem. Orientálního původu byl také zvyk klást do zahrad ornamentálně zdobené koberce.

Koberce používaly také zahrady arabské, jejich účelem bylo kromě estetického dojmu také chránit rostliny před pískem nebo chladem. Arabové jako kultura původně pouštní považovali za doklad štěstí vodní plochy, oblíbili si i stupňovité vodní konstrukce. Samotný islámský ráj má podobu zahrady a právě předstíráním ráje získával budoucí „asasíny“ Stařec z hory. Z květin si Arabové nejvíce cenili růže, oblíbená byla myrta a datová palma – ty byly vyšlechtěny i do podoby miniaturních „bonzají“. Významnou dosud dochovanou maurskou památku představuje zahrada Alhambra v Granadě.

Arabové a ve stejné době také jejich současníci v Evropě přišli i se zahradními bludišti, které mívaly symbolický rozměr – mohly třeba představovat alegorii cesty k Božímu hrobu, ale i mýtus o Théseovi a Ariadně.      (Zdroj: Science WORLD)


Puffin: napůl letadlo, napůl vrtulník ..... Že se v hlavách leteckých konstruktérů se stále rodí nápady hodné fantazií Julese Verna dokazuje i letadélko Puffin z dílny mladého technika NASA Marka Moora. I když se jedná o projekt realizovaný doposud jen v počítačové simulaci, získal si mezi laickou i odbornou veřejností již obrovský počet fanoušků.

Anglické slovo „puffin“ má zajímavý český překlad. Značí totiž u nás nežijícího a tudíž nepříliš známého severského ptáka papuchalka z příbuzenstva alek. Mezi Brity i Američany však tento pták dosahuje popularity takřka srovnatelné například s tučňáky, za což může za to především jeho překrásné elegantní zbarvení. Inženýr Mark Moore se rozhodl použít toto pojmenování pro letadélko, které je podobně jako papuchalk skutečně rozkošné. Jedná se o jednomístný dopravní prostředek, který v sobě kombinuje vlastnosti letadla a vrtulníku. Startovní pozice stroje se podobá spíše pozici vrtulníku. Letadlo stojí jakoby „na zadních“ a startuje kolmo vzhůru tažené silou několika vrtulí. Jakmile však nabere rychlost a výšku, začne se chovat jako „slušné“ letadlo a nakloní se do vodorovné polohy. Pasažér ve stroji v podstatě leží - přední průhledná část, tradiční „kokpit“, je místem pro hlavu pilota. Z tohoto popisu je zřejmé, že stroj není nijak veliký. Na délku měří 3,7 m, rozpětí křídel je 4,4 m. Malým rozměrům odpovídá i velmi nízká hmotnost. Prázdné letadlo váží pouhých 136 kg, k tomu je třeba připočíst ještě zhruba 90 kg pro pilota a 45 kg pro baterii, která pohání motory vrtulí. Plně naložený dokáže vyvinout maximální rychlost 241 km/h, baterie vydrží na 80 km doletu.       (Zdroj: 21@století)


Strach je i prospěšný ..... Strach prožívá každý člověk. Prožíval ho i Ježíš. I Ježíš prožíval chvíle, kdy byl zděšený a před apoštoly to dal najevo. Jeho strach vyvrcholil před jeho ukřižováním, kdy se ze strachu potil krví. Strach je pro člověka ale v určitých situacích i prospěšný. Pomáhá nám, abychom přežili. Brání nám například skočit pod vlak nebo do ohně. Strach v nás vyvolává prozíravost a chrání nás, abychom nedělali věci se zbytečným rizikem. Existují ale i formy strachu, které nás zotročují.

V Bibli stojí „Neboj se" 365 x

V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu. „Neboj se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení. Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v Bibli nacházejí? Je to velmi zajímavé! Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát, kolik má rok dní. Jakoby nám Bůh říkal neustále, den za dnem: „Nebojte se!“

Příběh o orlu a kuřatech

V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty octlo mládě orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je kuřetem, a tak jedlo stejné jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata a létalo také jen jako kuřata, sotva do výšky plotu. Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel. Podívalo se do výšky a zatoužilo být orlem. Přepadla ho velká sklíčenost, protože bylo jen kuřetem. Ale orel na orlí mládě pohlédl a zavolal na něj: „Vzlétni! Roztáhni křídla a le! Vždy ty jsi orel!“ Ale malý orel opověděl: „Ne, ne, já jsem kuře.“ A zůstal zarmoucený, obrátil se a odešel za kuřaty. Tak celý svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem. Nikdy si neuvědomil, že orlem byl.

Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly. Vložil do nás srdce orla. V každém z nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme. Proč? Protože máme strach. Strach, který nás zdržuje od něčeho, co bychom mohli udělat.      (Zdroj: Víra)


Deprese zřejmě nejsou geneticky podmíněné, jak se tvrdilo ..... Jedna z nových analýz rázně vyvrátila předchozí tvrzení, že určitá genová mutace může u lidí vytvářet dispozice ke klinické depresi. Tato metaanalýza, prováděná vědci z the U. S. National Institute of Mental Health a publikovaná v magazínu the Journal of the American Association, je přehledem výsledků 14 oddělených studií, prováděných u celkem 14250 lidí, z nichž 1769 trpělo klinickou depresí, označovanou za závažnou.

Jedna z dřívějších často citovaných studií z roku 2003, publikovaná v časopise Science, došla ke zjištění, že lidé s určitou variantou genu, který má spojitost s transportem serotoninu, mají predispozici k rozvinutí deprese. Týká se to však případů, kdy za sebou mají stresující životní události. Serotonin je neurotransmiter, o kterém se vědci domnívají, že hraje důležitou roli při depresi - odtud pak pochází popularita léků proti depresi, které působí jako selektivní inhibitory absorpce serotoninu.

V nové studii se však nepodařilo nalézt jakoukoliv spojitost se zmiňovaným genem. Naopak odhalila, že bez ohledu na genetiku, u lidí s historií stresujících životních událostí byla pravděpodobnost rozvinutí klinické deprese o 41 % vyšší. „V případě původní studie, která nebyla replikována, bylo zveřejněno přehnaně mnoho chvály,“ sdělila výzkumnice Kathleen Ries Merikangas. „Kdyby se provedla replikace, šlo by pak o důležitý objev, ale takto byli už od počátku genetici jednotně skeptičtí.“

„Souhra mezi geny a okolním prostředím je v případě psychiatrických onemocnění značně komplexnější než u dalších forem onemocnění,“ připomněl Keith A. Young z Texaského A&M Health Science Center.

K. R. Merikangas poznamenala, že až 40 různých genů může jen samo o sobě hrát roli při aktivitě serotoninu. „Psychické poruchy jsou jedny z nejkomplikovanějších mezi všemi nemocemi,“ sdělila dále. „Už jsme se naučili více o tom, jak geny ovládají různé biologické dráhy v mozku, ale ještě důležitější je, jak je ten mozek připraven reagovat na faktory vnějšího prostředí. Jsme dosud na velmi primitivním stupni vědění.“       (Zdroj: CelostniMedicina)


Zamlčiavané dejiny ..... "Tajnostkárstvo je počiatkom tyranie."  (Robert A. Heinlein)

Vedci sa dnes už hromadne začínajú odvraca od teórie, že žudstvo by sa bolo prvýkrát objavilo v Afrike a odtiaž rozšírilo do celého sveta. Začína by jasné, že s takými lživými teóriami prichádzali vedátori, ktorí chceli zvies žudské poznanie na scestie, aby mohli v očiach sveta udržiava klamlivé presvedčenie o mimoriadnom

význame Blízkeho východu vo vývoji žudstva, čo vôbec nezodpovedá skutočnosti.

Victoria Lepage v austrálskom časopise New Dawn píše:

"V Strednej Ázii - lepšie povedané Eurázii - sa dávajú do pohybu rozsiahle tienisté sily, ktoré môžu raz navždy zmeni tvár našej globálnej spoločnosti a civilizácie.

Dokonca aj rovnováha geopolitických síl sa neúprosne presúva v prospech eurázijských supervežmocí - konkrétne Ruska, Číny, stredoázijských štátov a Indie. Z vnútornej Ázie začína du nový duchovný vietor a jej početné skryté mystické školy sú prísžubom novej priatežskej zmluvy nevídaných výšok medzinárodnej moci, politicky aj kultúrne.

Obrovský rozmer nadchádzajúcej turbulencie v dôsledku tohto posunu smerom zo Západu na Východ je nevypočítatežný; je to vonkajší príznak globálnej revolúcie vedomia. Táto transformácia vedomia, sprevádzajúca posun vo význame hemisfér, sa prejavuje

nadšením, ale aj vežmi nepríjemnými pocitmi u žudí, citlivých na evolučnú zmenu.

Ako Západ prechádza rastúcim ekonomickým a geopolitickým hrmotom smerom k tomu, v čom mnohí vidia zrod nového svetového veku, začínajú sa klás naliehavé otázky. Na čo to vlastne mutujeme a aké sociálne reality nahradia tie, ktoré teraz poznáme?

Záhadu a hrôzu nevyvoláva natožko rýchlos zmeny ako to, že ciež cesty je neznámy.       (Dále čtěte na stránkách Protiprúdu)


Bývalý riaditež farmaceutickej spoločnosti sa priznáva k spáchaným zločinom (Video) ..... Dr. John Rengen Virapenu (Eli Lilly a spol.) hovorí o praktikách vežkých farmaceutických firiem:

Strávil som 35 rokov svojho života prácou vo farmaceutickom priemysle, ktorý vlastne len vyhladzuje svetovú populáciu. A prečo to žudia v tomto priemysle robia? Pretože chcú peniaze, veža peňazí. Na vašich životoch im nezáleží. Starajú sa len o svoje peňaženky. Bol som takým istým zločincom ako sú oni. Mám tak isto krvavé ruky ako oni. . . . Vy nie ste chorí, vy ste konzumenti. A farmaceutický priemysel na vás zarába, pretože každého presviedčajú, že ste chorí.

źudia zomierajú na následky užívania legálnych liekov. Aj preto, že som napríklad podplatil švédsku vládu, aby vo Švédsku povolili užívanie Prozacu.(Prozac je najpoužívanjšie antidepresívum a je spájaný s vysokou úrovňou následných sebevrážd pozn. prekl.) A to sa vo Švédsku sa uďežuje Nobelova cena za medicínu a má poves jednej z najtransparentnejších krajín. Farmaceutický priemysel je najmocnejší na svete, spia v tej istej posteli spolu s vládami a využívajú korupciu na dosiahnutie svojich ciežov. NIektoré dobré veci, ktoré farmaceutický priemysel prináša samozrejme potrebujeme, ale väčšina toho, čo ponúkajú je bezcenný odpad. Nemajú záujem vylieči vaše choroby, viac ich zaujíma ako docieli, aby ste boli chorí. Majú záujem iba o liečbu symptómov a o pacientov s cukrovkou, kardiakov, reumatickú artritídu, artrózu, pretože s týmito chorobami môžete ži celkom dlho a lieky budete musie bra po celý zvyšok života.

V Pennsylvánii (USA) dostal farmaceutický gigant Eli Lilly a spol. pokutu 1,4 miliardy dolárov za "liek" na schizofréniu. Ponúkli ho domovom dôchodcov, pretože po ňom budú starí žudia tvrdo spa. No zatajili vedžajšie účinky a veža žudí zomrelo na poruchy obličiek, srdcové potiaže atď. Rovnako vysvitlo, že pacienti, ktorí brali zyprexu, dostali aj cukrovku. A kto je najväčším výrobcom liekov na cukrovku na svete? Eli Lilly a spol.

Baby boomers už dlho ži nebudú a farmaceutické firmy si preto musia nájs nových konzumentov. Svoju pozornos preto zamerali na deti. Vymýšžajú nové poruchy (nie choroby) a tie potom liečia svojimi "liekmi". Farmaceutický priemysel sa snažil presadi Prozac pre deti. . .      (Zdroj: Czech Free Press)


23.06. 2010     Na dnešek připadá Světový den házené - vyhlásila ho Mezinárodní federace házené IHF. Rovněž máme Mezinárodní olympijský den.

Svatojánská noc z 23. na 24. června je plná kouzel a nadpřirozené magie ...


Stát chce úplně přestat podporovat solární elektrárny na polích ..... Aktuálně připravovaná novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zruší od nového roku výkupní ceny a zelené bonusy pro energii z fotovoltaických elektráren umístěných na volných plochách. Podpora by se tak vztahovala jen na fotovoltaické panely umístěné na budovách.

Změny podle Lidovek.cz přinese novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Novela stanoví limit šesti tisíc korun za megawatthodinu. Obnovitelný zdroj, jehož energetické využívání vychází jako nákladnější, se již nebude těšit podpoře státu. Důvodem je podle Lidovek.cz snaha zabránit opakování fotovoltaického boomu v budoucnu. Podpora skončí také v případě, kdy některý z typů obnovitelné energie svým celkovým instalovaným výkonem dosáhne horní hranice uvedené ve vládní strategii, Národním akční plánu.

Podle serveru se chystá i zásah proti spalování dřevní hmoty a jiných druhů biomasy v zastaralých elektrárnách. Novela zákona má zaručit výhodnější cenu pouze pro moderní zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a s účinností výroby energie nejméně 70 procent. V současnosti se přitom biomasa spaluje hlavně v uhelných elektrárnách, jejichž účinnost je sotva poloviční.       (Zdroj: Ecomonitor)


Kontrola aktualizací nainstalovaných programů .....Zatímco Windows se o důležité aktualizace starají samočinně, u nainstalovaných programů často nevíte, zda jsou ještě skutečně v aktuálním stavu.

Mnohé programy už disponují integrovanou aktualizační funkcí – ovšem ne všechny. Kromě toho funkce často není aktivována. Chybějící aktualizace však ohrožují bezpečnost celého systému. Doporučuje se proto kontrolovat stav pomocí freewarového nástroje, jakým je například Secunia Personal Software Inspector.

Pro jeho nainstalování otevřete ťPSISetup.exeŤ, zvolte jazyk ťČeštinaŤ a spuste Průvodce. V licenčním ujednání klikněte na ťOsobní použitíŤ a pak na ťDalšíŤ. Poté můžete nástroj spustit. Po několika minutách spatříte v podobě seznamu výsledek kontroly. V něm se dozvíte, ke kterým programům chybějí aktualizace, a ve sloupci ťŘešeníŤ je rovnou k dispozici odkaz na jejich stažení. Po updatu je vhodné kontrolu případně provést znovu, aby byla příslušná položka ze seznamu odstraněna. Nástroj se integruje do systému a pak automaticky spouští kontrolu každý týden.

Přestože jsou rizika odstraněna, všechny zdroje nebezpečí jste ještě nezažehnali. Abyste proto získali podrobnou analýzu s pokyny k programům, pro něž neexistuje žádné takto jednoduché řešení, klikněte v okně programu vpravo nahoře na ťPokročilýŤ a dialog potvrďte tlačítkem ťOKŤ. Potom projděte všechny položky na kartách ťNezabezpečenéŤ a ťNepodporovanéŤ. Klikejte na jednotlivé položky, čímž získáte o příslušných programech podrobné informace. Podle situace nástroj ukáže, které aktualizace od výrobce jsou zapotřebí. Pomocí prvků zobrazených jako ťToolboxŤ pak podnikněte další kroky k zabránění příslušným rizikům. Zde se můžete vyptat na ťTechnické detailyŤ, prostřednictvím ťOdkazy onlineŤ otevřít důležité webové stránky firmy Secunia a výrobců nebo ťOtevřít složkuŤ. ťIgnorovat programŤ byste měli jen v případě, že se inkriminovaný soubor například nachází v záložní složce. V mnoha případech zde rovnou můžete ťStáhnout řešeníŤ. Prostřednictvím odkazu ť Komunitní fórumŤ se dostanete na stránky Secunia do diskusního prostředí o příslušném produktu. Zde můžete v angličtině hledat další pomoc. Zastaralý software odinstalujte, jakmile jej přestanete potřebovat.      (Zdroj: Chip)


Projekt digitalizace zpráv šifrovaných Enigmou ..... Během druhé světové války byli v Bletchey Parku soustředěni britští matematici a kryptologové, aby se zde pokusili prolomit šifru kódovanou německým strojem Enigma. Informace o projektu byly sice ještě dost dlouho po válce udržovány v tajnosti, nakonec však byly uvolněny.

Projekt digitalizace zpráv šifrovaných Enigmou

Průběh války s Enigmou byl od té doby několikrát zpracován v populárně-vědecké literatuře, beletrii i filmu, především jako součást životního příběhu hlavního aktéra celé záležitosti Alana Turinga.

Předpokládá se, že prolomení německé šifry trvání války podstatně zkrátilo. Spojenci takto např. v roce 1944 zjistili, že Německo neprohlédlo jejich lest a počítá s tím, že vylodění bude provedeno jinde než v Normandii.

Budovy, kde se v Bletchey Parku vše odehrálo, jsou dnes v katastrofálním stavu. Uvažovalo se i o tom, že objekty budou zbourány, aby posloužily jako místo pro novou zástavbu. Nadace, která se stará o záchranu areálu, měla co dělat, aby tomu předešla. Nyní se však její úsilí rozšíří a soustředí se na jádro celého příběhu: zachycované zprávy. Rozšifrované zprávy jsou v budově stále uloženy v papírové podobě jako archy nalepované do jakýchsi knih. K vlastním zprávám jsou k dispozici i „kartičky“ fungující jako rešerše a rejstříková hesla.

Americký Computerworld uvádí, že díky sponzorům by nyní tyto zprávy mohly být digitalizovány. Skenery, úložná zařízení a servery potřebné pro tuto práci věnovala společnost Hewlett-Packard. Vzhledem ke stavu původních dokumentů bude projekt vyžadovat dost lidské práce (knihy jsou příliš křehké a bude třeba listy otáčet ručně apod.), kterou provedou dobrovolníci. Dosud nebylo rozhodnuto, jak by výsledná digitální podoba měla být uspořádána, ale ihned po tomto rozhodnutí by se digitalizace měla rozběhnout.

Materiály by měly být také převedeny do čistě textové podoby pomocí OCR, aby v nich bylo možné jednoduše vyhledávat.      (Zdroj: Security World)


Nová tvář arsenu - pozdě bycha honit .....Chronickému působení arsenu jsou vystaveny miliony lidí. Desetiletá studie ukazuje na jeho dosud neznámou stránku. Pokud je organismus jednou vystaven vyšším dávkám, jejich pozdější snížení už nic nespraví.

Pro literáty to je zloděj džentlmen, vášnivý dobrodruh a nenapravitelný svůdce. Možná proto roste i jeho obliba v podobě křestního jména. V občanském průkazu ho má u nás již zhruba padesátka mužů. Původ je řecký, ale může jít o zkrácenou podobu latinského jména Arseniosa, což jazykozpytci překládají jako „mužný“. Fyzikové v něm vidí metaloid, něco jako chameleóna oplývajícího vlastnostmi kovů i nekovů. Homeopatové s ním léčí sníženou plodnost, ale většina lékařů ho označuje za jed, který zabíjí miliony lidí. To všechno je arsen, arzen, arzén, otrušík, utrejch, arzenik, arsenik, arsan a arsin (arsenovodík).

O jedovatosti arsenu rozhoduje rozpustnost sloučeniny, ve které ji organismus vstřebá. Například sulfid arsenitý je málo rozpustný a tak je netoxický. Kovový arsen není jedovatý, ale metabolizujeme si jej na oxid arsenitý a ten toxický je. V přírodě se arsen vyskytuje především ve formě sulfidů. Velmi jedovaté jsou jeho sloučeniny jako například oxid arsenitý. Sami si zhoršujeme situaci spalováním fosilních paliv. Čisté svědomí v tomto směru nemají ani hutě, ani rudný průmysl, stejně jako výroba barviv, koželužny, textilní a sklářský průmysl. Mnoha lidem život ztrpčují důlní vody a výluhy z elektrárenských popílků. Pozadu nezůstávájí ani odpadní vody z praní prádla. Riziková je i aplikace některých insekticidů a herbicidů. Ohledně našeho zdraví platí, že ten vázaný v organických látkách je méně toxický než ten ze sloučenin anorganických. Zhruba se počítá s tím, že sloučeniny As3+ jsou pětkrát až dvacetkrát toxičtější než sloučeniny As5+. Většinu arsenu, který pozřeme, je ve formě organických komplexů. Ty sice nejsou moc toxické, ale jak se říká, čeho je moc… Poškození se pak týká jater, ledvin, nervovového systému, kůže, zkrátka téměř všeho.      (Čtěte na stránkách OSEL)


BMJ odhaluje korupci ve Světové zdravotnické organizaci ..... Generální ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Chan na 63. konferenci o světovém zdraví (World Health), 17. května 2010. (AP/SITA) Generální ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Chan na 63. konferenci o světovém zdraví (World Health), 17. května 2010. (AP/SITA)

Generální ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Chan na 63. konferenci o světovém zdraví (World Health), 17. května 2010. (AP/SITA)

Světová zdravotnická organizace (WHO) loňského roku prohlásila, že se planeta ocitá vprostřed pandemie chřipky. Za WHO to uvedla její generální ředitelka, Dr. Margaret Chanová.

Její oznámení spustilo lavinu zděšených nákupů vakcín a antivirových přípravků, jako jsou oseltamivir (Tamiflu) a zanamivir (Relenza). Podle investiční banky J. P. Morgan si farmaceutické společnosti díky tomuto zděšení přišly na své, a jen na prodeji vakcín vydělaly až 7 miliard dolarů.

Ve skutečnosti se však z oné „pandemie" nic pandemii podobného nevyklubalo. Očekávaná množství nakažených a obětí na životech byla, jak se ukázalo, silně přehnaná. Řada zemí teď zjevně disponuje sklady plnými vakcín a léků, kterých se snaží zbavit, a to buď vrácením firmám, od kterých je nakoupily, nebo odprodejem do zemí dalších.

Samozřejmě, celá tahle přehnaná reakce a zbytečný výdaj mohly být pouze chybným a přeopatrným doporučením lidí z WHO nebo těch, kteří jim radí. Jenomže se objevily zprávy, že za domněle nestranným doporučením WHO stál, alespoň částečně, vliv farmaceutického průmyslu.

WHO taková obvinění v minulosti odmítalo jako „konspirační teorie". Konspirační teorie mohu být právě jen teoriemi. Někdy se ale může stát, že jsou pravdivé.

Výsledkem byla zpráva a související úvodník věnované této otázce v publikaci British Medical Journal (BMJ). Zpráva samotná je dost rozsáhlá, je v ní však odstavec, který problémy pěkně shrnuje:

„Společné vyšetřování BMJ a Úřadu pro investigativní žurnalistiku (Bureau of Investigative Journalism) odkrylo důkazy, jež vyvolávají znepokojující otázky ohledně toho, jak se WHO vyrovnávala s konflikty zájmů mezi vědci, kteří jí radí v otázce protipandemického plánování, a ohledně transparentnosti vědeckých analýz, které jsou podkladem jejích doporučení vládám. Bylo pro WHO vhodné nechat si radit od odborníků, kteří mají doložitelné finanční a výzkumné vazby na farmaceutické společnosti, produkující antivirotika a vakcíny proti chřipce?

„Proč byl autorem klíčového doporučení pro WHO odborník na chřipku, který za jinou práci dostal zaplaceno od Roche - výrobce oseltamiviru, a firmy GlaxoSmithKline - výrobce zanamiviru? A proč zůstalo složení pohotovostního výboru, na který se Chanová obracela o radu, tajemstvím, jež bylo známo pouze lidem uvnitř WHO?

„Nezbývá nám, než si klást otázku, zda jsou stěžejní zdravotnické organizace schopny efektivně zvládat střety zájmů, které jsou s lékařskou vědou úzce spjaty.g

Jsem si vědom, že když přednáším, často říkám věci, které jdou proti obecně vžitým názorům. Jakmile jsou některým lidem poskytnuta vědecká fakta, cítí se dost rozčilení z toho, že možná byli zaváděni způsobem, jenž klidně mohl ohrozit jejich zdraví, například aby jedli raději margarín, než máslo, nebo si složili jídelníček z nízkotučných potravin bohatých na cukry.

Znamená to, že bychom měli ihned odmítat, co nám vlády a zdravotnické organizace říkají? To ne. Když však doporučení neladí s fakty, stojí za to mít na paměti, že se vliv průmyslu dokáže projevit na té nejvyšší úrovni. Zdá se také, že dokáže položit zisk před zdraví veřejnosti.

Dr. John Briffa je londýnský lékař a spisovatel se zájmem o výživu a přírodní medicínu. Jeho stránky jsou Drbriffa.com.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Kaňon, který vznikl za 3 dny ..... Pouhé tři dny – i tak krátká doba může stačit na to, aby voda v krajině vymlela docela slušný kaňon.

Tradiční pohled na hluboké říční kaňony, jako je například arizonský Great Canyon, říká, že je tok řeky vymílal celé miliony let. Z historie Země ale známe i případy, kdy velké kaňony vznikly při krátce trvající katastrofické události. Jedna teorie říká, že podobné „megazáplavy“ mohly vyhloubit také kaňony na Marsu. Naneštěstí odlišit kaňon, který vznikl takříkajíc jednorázově, od toho, který voda hloubila jen zvolna, je velmi obtížné. Moderních příkladů rychlého vzniku říčních kaňonů je málo, ale jeden se odehrál před pár lety v Texasu.

V létě roku 2002 postihly Texas silné deště. Voda z přeplněného jezera Canyon Lake se vylila do údolí Guadelupe River a způsobila šest týdnů trvající záplavu. Jedním z jejích nejnápadnějších pozůstatků je 2,2 kilometru dlouhý a 7 metrů hluboký kaňon, který voda vymlela ve skalním podloží. Geologové z Kalifornského technologického institutu teď analyzovali letecké fotografie z doby před a po záplavě a přímo v kaňonu prozkoumali rychlost ukládání sedimentů. Zjistili, že eroze byla tak rychlá, že na vznik kaňonu stačily pouhé tři dny. Vědci to vysvětlují tím, že voda ze zvětralého podloží vyrvala velké balvany, které unášela s sebou, a vytvořila několik 10 až 12 metrů vysokých vodopádů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Sezóna trav v plném proudu: které luční květiny alergizují? ..... Začátkem léta přestávají alergiky trápit kvetoucí stromy a začíná sezóna trav a lučních květin. Rozkvetlá pole, louky a zahrady jsou sice pěkné na pohled, některým lidem však dokážou pořádně zatopit. Udělejme si malou botanickou exkurzi a podívejme se, které rostliny jsou nejčastějšími viníky zarudlých očí a pálení v krku.

Bojínek – pyl této velmi rozšířené trávy je silný alergen. Bojínek se běžně vyskytuje na loukách, trávnících i mezích od nížin až do podhorských oblastí a preferuje spíše vlhká stanoviště. Kvete bohužel po celé léto, od června až do srpna.

Lipnice – pokud můžeme nějakou trávu potkat v přírodě ještě častěji než bojínek, pak je jí určitě lipnice. Tato tráva je nejčastějším druhem vyskytujícím se na českých loukách nebo pastvinách. Pyl lipnice patří mezi středně silné alergeny.

Psárka – tato tráva je o něco ranější než ostatní druhy, přestává kvést, a tedy i rozšiřovat alergizující pyl již koncem července. Pyl psárky je středně silný alergen. Tato tráva je o něco náročnější na stanoviště než ostatní druhy, proto se s ní na loukách nesetkáme tak často. Vyžaduje vlhkou a výživnou půdu.

Žito – jedna z nejrozšířenějších obilovin působí pouze jako mírný alergen. Protože je žito odolnější než ostatní obiloviny, můžeme se s ním setkat i ve vyšších polohách. Jeho pyl nás obtěžuje od května do konce července.

Jitrocel – přestože o jitroceli každý ví, že je léčivý, pyl této sympatické kytičky je středně silným alergenem. S jitrocelem se můžeme setkat i na tom nejmenším trávníčku uprostřed města a kvete vlastně pořád, od května až do září.

Řepka – kvetoucí pole řepky můžeme vidět v průběhu května téměř všude. Pro oči alergika to je opravdu děsivý pohled, avšak ve skutečnosti alergizující potenciál řepky není ani odborníkům úplně jasný. Pyl řepky je všeobecně považován za mírný alergen, i když někteří odborníci zastávají názor, že může způsobovat zkříženou reakci s pyly některých trav a tím zhoršovat průběh alergií na tyto druhy.       (Zdroj: Pylová informační služba)


Na Šumavu se vracejí někteří vzácní ptáci, tetřívků výrazně ubývá ..... Návrat některých vzácných živočišných druhů, především ptáků, na území šumavského národního parku zaznamenali v poslední době ochránci přírody. Na Šumavě začal hnízdit vzácný orel mořský, hnízdí tam několik párů sokola stěhovavého, po dlouhých letech poprvé letos zahnízdil, i když neúspěšně, moták pilich. Naopak tetřívků na Šumavě v posledních letech rapidně ubývá a populace je na kriticky nízké úrovni, řekl ČTK ředitel správy parku František Krejčí.

"Moták pilich zahnízdil sice neúspěšně, ale po dlouhých letech. Myslím, že v historii národního parku úplně poprvé, na okraji vltavského luhu," uvedl. Za velkou raritu označil také asi před dvěma týdny pozorované jeřáby popelavé na louce u Jezerní slatě.

"Možná, že to souvisí s postupným oteplováním střední Evropy. Pokud to není změnou klimatu, pak je to dlouhodobou, cirka dvacetiletou, péčí o přirozené ekosystémy národního parku," míní Krejčí. Vzácné živočišné druhy mají podle něj k dispozici větší klid a plochy bez lesnické činnosti. I když je 80 procent parku volně přístupných, lidé míří především na notoricky známé trasy a místa, takže zvířata si mohou najít vyhovující klidnější lokality.

Mezi vzácné ptačí obyvatele parku patří také tři druhy tetřevovitých. Vážná situace je u tetřívků. Zatímco ještě před zhruba 25 lety jich bylo 500 i víc, nyní je jich řádově kolem stovky, uvedl Krejčí. Příčiny rapidního poklesu nejsou přesně známé, ale tetřívci mizí nejen na území parku, ale na celé Šumavě. Myslíme si, že už stavy tetřívka klesly pod minimální úroveň zachování stabilní populace," obává se ředitel.

Tetřevů hlušců je kolem 300. "Loni populace stagnovala, ale před tím dva roky šly stavy mírně nahoru," popsal situaci Krejčí. Upozornil na to, že v minulosti se vždy zvyšovaly stavy tetřevů po velkých polomech. "Díky ponechaným polomovým plochám mají ptáci větší klid a kryt pro svůj život," vysvětlil. Významně vzrostly i počty jeřábka lesního, kterého je nyní kolem 500 kusů.

Správci parku se snaží udržovat lokality, na něž je tetřívek vázaný. "Uspěli jsme s projektem stabilizace bezlesí. O zhruba 4000 hektarů se starají farmáři za dotace ministerstva zemědělství, správci parku zmapovali asi 2500 hektarů bezlesí. Bez péče by zarostly lesem. "To jsou zrovna lokality, na kterých byl ten tetřívek závislý. Takže letos spouštíme první etapu pětiletého projektu stabilizace bezlesí," doplnil Krejčí. Zhruba třicetimilionový projekt obnáší vyčištění ploch od náletových dřevin a sekání či spásání menších i větších louček bezlesí.       (Zdroj: Ekolist)


Kdo důvěřuje Bohu, může brát sebe i druhé s humorem ..... Kdo důvěřuje Bohu, může brát sebe i druhé s humorem Může se člověk naučit smyslu pro humor? To by bylo pěkné. S lidmi, kteří nemají smysl pro humor, to totiž není snadné. A oni to se sebou samotnými koneckonců také nemají snadné. Před nedávnem jsem měl co do činění s člověkem, z něhož nedostatek smyslu pro humor přímo čišel. Všechno, co jsem řekl v žertu, bral vážně a hrubě to vracel. Malíři, kteří v Římě na Piazza Navona malují karikatury, by si na něm smlsnuli, protože mu ten nedostatek humoru přímo koukal z očí: zasmušile stažené obočí, mrzoutské vrásky kolem úst a nasupeně našpulené rty.

Jeden opat mi kdysi řekl, že se u kandidátů, kteří mají zájem o život v jeho klášteře, dívá v prvé řadě na to, zda mají smysl pro humor. Víru by mohli přinejhorším ještě získat v klášteře, ale smysl pro humor ne. A je pravda, že pro život ve společenství je nesmírně důležité, aby se člověk nenechal unášet svým vlastním hněvem nebo ovlivňovat rozčilením druhých. Opravdu hodně pomáhá, když člověk umí to, co mu vadí, trochu odlehčit. Je však pravda, že se lidé bez smyslu pro humor nemohou změnit?

Humor je nejen dar, ale také zcela určitý postoj k životu. Kdykoli se objeví nějaký problém, je nutné mít po ruce lidi se smyslem pro humor. Ti o dva nebo tři kroky poodstoupí a to, co vypadalo velké a vzbuzovalo obavy, se rázem zdá být menší a neškodnější. Také vědí, že všechno pomine – to hrozné i to pěkné, a tak se mohou lecčemus, co berou druzí smrtelně vážně, zasmát nebo se tomu aspoň trošku pousmát.

Také u Ježíše ostatně vidíme takový humor. Řekl bych, že to byl takový „nevážný svatý“. Ježíš svým učedníkům radil, aby se neutápěli ve svých problémech a nedělali si příliš mnoho starostí. Netrapte se obavami z toho, co přijde. Vezměte si příklad z ptáků. Nesejí ani nežnou a jejich nebeský Otec je živí. Pečuje-li Bůh tak láskyplně o ptáky, čím spíše o vás?

Takto bezstarostně může mluvit pouze někdo, kdo plně důvěřuje Bohu. A na této důvěře podle mě stojí pravý smysl pro humor. Kdo ho má, vidí barvy i tam, kde druzí všechno vidí černě. A tento smysl pro humor není vrozený, je možné se mu naučit. Pokud se na vás dívá po ránu ze zrcadla unavený, mrzutý obličej a vy ho přimějete, aby se pousmál, jste na nejlepší cestě k tomu, abyste se mu naučili.       (Zdroj: Víra)


Jak si správně vybrat sluneční brýle ..... Nošení slunečních brýlí je nezbytnou ochranou očí proti slunečním paprskům a odrazům. Barva skel zabraňuje prudkému oslnění.

Modrá nebo růžová skla mění vnímání barev. Pro pohodlí očí je proto nejvhodnější šedá nebo hnědá barva. Sluneční brýle musí především chránit proti neviditelným slunečním UV paprskům, které jsou příčinou stárnutí oční čočky a předčasného výskytu šedého zákalu.

Dejte si proto pozor na brýle se zabarvenými skly bez UV filtru, které mohou zesílit škodlivý vliv UV paprsků. To se týká především dětí, protože do deseti let věku je průhledná oční tkán na sluneční paprsky citlivější.

Pečlivě zkontrolujte druh filtru. Kategorie 0 nabízí jen nízkou ochranu, která stačí, pokud je pro nás hlavním kritériem pohodlí nebo jestliže chceme pouze vypadat dobře. U moře nebo při lyžování je optimální kategorie 3. Nejvyšší kategorie 4 se doporučuje v případě, že slunce svítí výjimečně silně. Tato kategorie naopak není vhodná při řízení automobilu.

Ověřte si, zda je na brýlích značka CE. Pro evropský trh je čitelně natisknutá a nesmazatelná značka CE povinná. Je zárukou, že výrobek splňuje nároky Evropské unie a rovněž umožňuje odhalovat padělky.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


22.06. 2010     Dvaadvacátého června 1633 odvolal italský vědec Galileo Galilei před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se točí kolem Slunce.

V roce 1941 přepadlo nacistické Německo bez vyhlášení války SSSR (Blesková válka, Operace Barbarossa).


Mořští ptáci zamořují pobřežní jezera těžkými kovy, píše ScienceDaily ..... Těžké kovy jako rtu a olovo, které se dostávají do trávicího traktu mořských ptáků spolu s potravou, končí v sedimentech polárních jezer. Zjistil to tým biologů, vedený vědci z univerzity Queen´s, píše ScienceDaily.

Ptáci mají rozdílné potravní nároky a různé chutě – proto do sebe dostávají rozdílně namíchaný koktejl kovových znečišujících látek z oceánů. Tyto jednou sesbírané jedy se pak dostávají zpět do suchozemského ekosystému, což následně ovlivňuje další živé organismy,“ říká vedoucí výzkumu Neil Michelutti z univerzity Queen´s. Závěry výzkumu byly publikovány v žurnálu Proceedings of the Natioanl Academy of Sciences USA.

Tým sesbíral vzorky sedimentů z břehů dvou menších jezer na malém ostrově v kanadské Arktidě, kde jsou hnízdiště dvou druhů mořských ptáků: rybáků dlouhoocasých (Sterna paradisaea), jejichž hlavní potravou jsou rybky, a kajkami mořskými (Somateria mollissima), které se živí převážně měkkýši. Výzkumníci zkoumali v sedimentech přítomnost kovů a další ukazatele aktivity ptáků.       (Zdroj: Ecomonitor)


Praha se zavázala k systémové péči o zeleň ..... Koncepce péče o zeleň, kterou dnes odsouhlasilo pražské zastupitelstvo, by mohla napomoci lepšímu stavu zeleně v hlavním městě. Záleží však na tom, jaká bude vůle k jejímu naplňování. Dnes přijatý dokument například odmítá změny územního plánu, které mění využití stávajících zelených ploch, tedy v současnosti běžnou praxi pražského zastupitelstva. „Škoda, že nebyla tato koncepce schválena předtím, než byly přijaty desítky změn stávajícího územního plánu, které znamenají právě zástavbu zeleně. Připravena byla již před více než půl rokem,“ podotkl Mgr. LukᚠMatějka z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Koncepce například zahrnuje provedení chybějící pasportizace zeleně. Co nejvíce zeleně by mělo být převedeno ze správy Technické správy komunikací a Dopravního podniku hl. m. Prahy na městské části. Rozdělené vlastnictví zelených ploch a stromů znemožňuje systematickou a celkovou péči o zeleň v územních celcích. Navíc vzhledem k tomu, že TSK nemá jako hlavní náplň práce ochranu zeleně, často docházelo v minulosti k poškozování uliční zeleně.

Podle nové koncepce by jednotlivé plochy zeleně měly být rozšiřovány a spojovány, tak aby byl především dotvořen tzv. územní systém ekologické stability a zelený pás kolem Prahy. "Rozdrobené plochy zeleně nemohou plnit důležité funkce, jako je například koloběh vody, klimatizace či eliminace nebezpečných látek z exhalacemi zatíženého prostředí," upozorňuje Ing. Jakub Esterka z Arniky, odborník na biotechnické úpravy krajiny.

Bez zásadních změn ponechává Koncepce způsob financování péče o zeleň. "Nezbytně nutné je změnit současnou praxi, kdy peníze vynaložené na péči o tak zvanou ostatní zeleň, tedy například sekání trávníků nebo výsadba květin, několikanásobně převyšují náklady na nové výsadby stromů a péči o samotné stromy. Ty však mají z hlediska poskytování služeb důležitých pro kvalitu životního prostředí ve městě nesporně větší význam," doplnil Ing. Jakub Esterka.      (Zdroj: ARNIKA)


Snahy zrušit ministerstvo životního prostředí - reakce Hnutí DUHA ..... Hnutí DUHA bude mobilizovat veřejnost, aby se postavila proti plánům koaličních stran na zrušení ministerstva životního prostředí.

Ekologická organizace to anoncovala poté, co špičky ODS a Věcí veřejných potvrdily v tisku, že o plánu seriózně uvažují.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství je evidentní střet zájmů. Samostatné ministerstvo životního prostředí ve vládě hájí naši krajinu a tvoří nezávislou protiváhu agrárnímu resortu, který prosazuje zájmy dřevařů a intenzivního zemědělství. MŽP je má kontrolovat. Jeden úřad nemůže dělat obojí.“

„Obrat ‘zrušení ministerstva životního prostředí‘ se v češtině až příliš podobá slovu ‘smog‘. Koaliční strany spoustě lidí jenom potvrdí jejich dojem, že politické strany obětují zdraví a kvalitu života každého z nás zájmům lobbistických skupin.“      (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Slunce v roce 2013 lidstvo na měsíce neochromí ..... Předpověď maxima sluneční aktivity v roce 2013 Články, které se objevily "nezávisle" 18. června na všech hlavních internetových zpravodajských portálech (Novinky.cz, iDnes.cz, Aktualne.cz) jsou zajímavou ukázkou dezinterpretace závěrů konference Space Weather Enterprise Forum 2010, na němž se 8. června ve Washingtonu sešli vědci, novináři a zástupci komerční sféry z firem, jejichž provoz může být ovlivněn děním v blízkém okolí Země. Tématem nebylo nic jiného než blížící se maximum sluneční činnosti a jeho dopady na život lidí. Zprávy v českých sdělovacích prostředcích mají téměř katastrofický podtext.

Abychom předešli panice, je třeba několik naprostých dezinformací z článku uvést na pravou míru. ...

... Dá se očekávat, že v období kolem maxima sluneční činnosti bude Země ve zvýšené míře bombardována slunečními částicemi, které mohou (a budou!) interagovat s pozemskou elektronikou. Jak to funguje, jsme nedávno popisovali v článku www.astro.cz/clanek/4220. Kvůli své poloze jsou více ohroženy technologie ležící dále od rovníku. Může se stát (a zřejmě se stane), že se přetíží nebo vypadnou (black-out) rozvodné sítě v severní Evropě a na severu Severní Ameriky. Zřejmě bude ovlivněna komunikace, satelitní navigace. Nedá se ovšem očekávat, že by tyto výpadky trvaly déle než několik hodin. Operátoři postižených firem jsou velmi dobře informováni o blížícím se nebezpečí, nebo po zkušenostech z minulosti velmi úzce spolupracují s vědci, kteří okolí Země neustále monitorují. Tito operátoři mají současně v rukou nástroje, jak minimalizovat případné škody. ...  "Horké období", tedy perioda, během níž bude pravděpodobnost výpadků vysoká, bude trvat několik měsíců. Během těchto měsíců může dojít i k několika výpadkům (trvajícím několik hodin), s pravděpodobností hraničící s jistotou však nehrozí, že "následkem tohoto souběhu mohou rozsáhlé části světa postihnout výpadky v dodávkách elektrické energie na dlouhé měsíce" (Novinky.cz).

NASA vydala varování, aby se lidstvo připravilo na to, že možná krátkodobě přijde o svoji úroveň života, na jakou je zvyklé. Možná se stane, že několik hodin nebudete kvůli rušení moci poslouchat své oblíbené rádio nebo sledovat televizi v FullHD rozlišení. Možná se stane, že vaše GPS navigace ztratí svoji metrovou přesnost a tudíž vám na zahradě zabloudí automatická sekačka na trávu. Možná bude vᚠlet z Tokya do Toronta přesměrován kvůli zvýšené sluneční aktivitě jižně a tudíž poletíte o dvě hodiny déle. Možná vám vypadne na několik hodin internet. Možná vám přestane fungovat satelitní telefon, protože přenosová družice bude poškozena přilétajícím zmagnetizovaným oblakem. Možná, podobně jako po větší bouřce, budete několik hodin bez elektrické energie.

Lidstvo se stalo enormně závislým na elektronických technologiích. Proto bude mít následující maximum sluneční činnosti pozorovatelný (a nejspíš i ekonomický) dopad. Stejný dopad má ale například libovolná jiné technická chyba. Vzpomínáte na četné výpadky sítě bankomatů? Na výpadek značné části internetu kvůli útoku na kořenové DNS servery? Na kolaps letecké dopravy nad Evropou kvůli islandské sopce? Dopady sluneční aktivity nebudou horší. ...

... Jak už bývá nepěkným zvykem, články na internetových portálech jsou publikovány bez uvedení zdroje. Pak by snáze odhalilo, zda jde jen o mizerný překlad z cizího jazyka nebo převzetí agenturní zprávy a její vyšperkování do patřičně šavnaté formy. Pokud byl schopen autor tohoto článku vysledovat, původem je zřejmě tisková zpráva NASA prostě konstatující fakta, která byla zdeformována Daily Telegraphem a posléze převzata českými médii.

A perlička na závěr: vědci zabývajících se prognózami sluneční aktivity očekávají, že maximum příštího slunečního cyklu bude slabé, mnohem slabší než maximum minulého slunečního cyklu kolem roku 2001.      (Zdroj: Astro)


Městská chůze Nordic Walking ..... Chůze je nejpřirozenější pohyb člověka, během kterého jsou však namáhány pouze dolní partie těla. Pokud přidáte hůlky a přirozeně je zapojíte do své chůze začnete namáhat i horní polovinu těla a spalovat až o 40% více kalorií!

Chození s hůlkami neboli Nordic Walking bylo doposud spojováno pouze s horskou turistikou a sportovním oblečením. Není ale škoda dobrovolně se vzdát možnosti až několikanásobného spálení kalorií během procházky po městě, nebo na cestě do práce?

Hůlky můžete přizpůsobit svému osobitému stylu pomocí nápaditých nálepek, které z nich udělají originální módní doplněk. Na chůzi s hůlkami nepotřebujete žádné dlouhé návody nebo instruktážní kurzy. Prostě vezměte hůlky do rukou a zapojte je do své chůze.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Šelmy jdou za ovocem  ..... Šelmy si čas od času zpestří jídelníček rostlinnou potravou. Španělští zoologové zjistili, že tak lišky nebo kuny významně napomáhají šíření semen mnoha ovocných stromů.

Šelmy úmyslně vyhledávají například plody jeřábu ptačího. Svědčí o tom fakt, že počty kun a lišek jsou nejvyšší v těch místech, kde je nejvyšší hustota jeřábů. V různých letech se lišky a kuny stěhují přednostně tam, kde se na jeřábech urodilo nejvíce jeřabin.

Jeřáb ptačí patří v horách Pyrenejského poloostrova ke „stromům průkopníkům“. Jako první vyrůstá na holinách, pasekách a nekosených loukách. Teprve po něm se mohou uchytit na stejném místě i další stromy. Na nezalesněná místa se jeřáb zřejmě dostává díky šelmám, které sežerou jeřabiny spadlé ze stromu na zem a uvolněná semínka pak šíří s trusem během svých dlouhých toulek, při nichž pasou po masité potravě.      (Zdroj: VTM Science)


Houby už rostou, mykologové předpovídají žně ..... Během několika dní by se měla úroda hub zmnohonásobit. Podle mykologů jsou teď pro ně ideální podmínky. Trvá dostatečné vlhko a relativně teplé počasí.

Už teď začaly růst díky vlhku a teplu různé druhy hřibů - od takzvaných babek přes kováře až po hřib hnědý (panský). Objevují se také klouzky a ryzce. A předpovědi naznačují, že brzy se úroda hub znásobí.

"Během několika dnů to nabere na intenzitě," věří choceňský mykolog Libor Tmej. Jeho kolega ze Slatiňan Pavel Brůžek říká, že už je to jen otázka dnů. "Ke konci tohoto chladnějšího týdne začnou houby růst ve velkém," domnívá se.       (Zdroj: Agris)


Stěhování vstoupilo do druhé poloviny ..... Ve čtvrtek 17. 6. 2010 byla do nového areálu Železničního muzea Zlonice přepravena již pátá z devíti lokomotiv, kterými sbírkový fond disponuje.

V rámci druhého nosného pilíře redislokace sbírek dorazila do lisovického areálu další dvojspřežní parní lokomotiva. Tentokrát se jedná o stroj, který v roce 1921 dodala lokomotivka Krauss-Linz pro Rolnický cukrovar v Čelechovicích. Po dříve přemístěné orensteince (vyrobené téhož roku pro libáňský cukrovar pražského bankéře Davida Blocha) a dokončení převozu 3 úzkorozchodných lokomotiv počátkem měsíce, tak v původním depozitáři na zlonickém nádraží zbývá již méně než polovina z devíti historických lokomotiv, kterými sbírkový fond disponuje.

„Po otevření nové expozice železniční zabezpečovací techniky jsme přistoupili k technicky náročnějšímu stěhování lokomotiv, které dokončíme ještě v letošním roce", říká člen výboru sdružení pro ekonomiku a marketing Jiří Hagenštoc. „Současně se intenzivně věnujeme výstavbě nové úzkorozchodné železnice. Tu slavnostně představíme již 14. srpna letošního roku", dodává.

Přesun sbírek do revitalizovaného venkovského sídla začal letos počátkem jara. Jako první byla v dubnu návštěvníkům zpřístupněna expozice železniční zabezpečovací techniky a doplňková sbírka nákladních automobilů. V průběhu léta budou v rámci druhé etapy přemístěny lokomotivy. Současně probíhá též převoz veškerých zařízení úzkorozchodné železnice. Čtvrtý a poslední krok redislokace zahrnuje přemístění nákladních vagónů včetně výstavby simulované vlečkové koleje. Ten je připraven na příští rok stejně, jako dokončení oprav budov původního zemědělského komplexu v Lisovicích, západní části městyse Zlonice.

Vedení Klubu Železničního muzea Zlonice prosí návštěvníky o shovívavost při návštěvách v první polovině léta, kdy vlivem prováděných činností je komfort prohlídek znatelně snížen. Zásadní stavební úpravy budou dokončeny v termínu oslav spojených se slavnostním zahájením provozu nové úzkorozchodné železnice, které proběhnou v sobotu 14. srpna 2010.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Al Kajda navrhla podmínky uzavření míru s USA ..... Mluvčí Al Kajdy Adam Gadahn (mimochodem, americký rodák) se objevil na novém videu, které vyzývá Baracka Obamu, aby ukončil války v Iráku a Afghánistánu, a nabízí Spojeným státům podmínky k uzavření míru.

Gadahn požaduje, aby USA stáhly z muslimských zemí „všechny vojáky a špiony", propustily všechny muslimské vězně a ukončily svou podporu Izraeli. Navíc by USA měly svým občanům zakázat cestovat do Palestiny.

Video trvající čtyřiadvacet minut v angličtině s arabskými titulky kritizuje Obamu za jeho „agresi a vměšování" po celém Blízkém východě a konstatuje, že „spravuje věci upadajícího a obleženého impéria".

Adam Gadahn vydává prohlášení Al Kajdy - pod jménem Američan Azzám - od roku 2004. Pákistánská vláda ho údajně letos v březnu nakrátko zadržela, pak se ale ukázalo, že šlo o záměnu osob. V roce 2008 měl být pro změnu zabit při americkém leteckém útoku.      (Zdroj + video - Czech Free Press)


Palcát dokládá původ válek ..... Jednotlivé skupiny našich předků odedávna bojovaly mezi sebou. Ostatně i šimpanzi se příležitostně dopouštějí genocidy. Kdy se ale objevila válka připomínající svoji současnou podobu?

Samozřejmě, že k větší frekvenci válek je potřebná určitá hustota zalidnění, aby na sebe jednotlivé skupiny mohly vůbec narazit. Dále se uvádí, že je také třeba, aby existoval majetek, o který by mělo smysl bojovat (tedy věci, které jdou skladovat a přenášet, např. mouka, v mnohem menší míře maso). V těchto úvahách se pak válka spojuje ve větší míře až s neolitem. Jenže zde existují mnohá ale: Tak třeba - vždycky bylo přece oč bojovat, totiž o ženy. Nedá se také říci, že by etnika, která antropologové zastihli před vynálezem zemědělství, byla nějak mírumilovná. V úvahách tohoto druhu lze pokračovat téměř libovolně dlouho.

Robert L. O´Connell se na problém počátku válek dívá naopak způsobem méně spekulativním, který je přístupnější archeologickému zkoumání. Zastává názor, že na růst mezilidských střetů můžeme usuzovat od doby, kdy se objevily specializované zbraně pro boj s jinými lidmi.

Podle O´Connella je první takovou zbraní zřejmě palcát. Tato zbraň se nehodí pro lov zvířat (ta mají většinou relativně vyztuženou lebku, byla lovena spíše oštěpy či šípy a lovci se k nim stavěli spíše z boku než čelem), ale dobře se jím rozbíjejí lebky nepřátel. Obyčejný kámen uvázaný na klacek má v tomto ohledu smrtící účinky. Palcát na dochovaných reliéfech svírá v rukou už sjednotitel Egypta Narmer a vytlouká jím zajatcům mozky z hlavy, zbraň je však podle všeho o několik tisíciletí starší. Zbytky palcátů byly nalezeny v Catal Huyuku (anatolský neolit, cca 6000 př. n. l.). Právě do této doby řadí O´Connell tedy počátky války jako činnosti systematické, i když nikoliv ještě zrod bojovníků jako specializované profese. Uvádí také, že velký význam měla domestikace koně, která umožnila vznik pohyblivých skupin pustošících široké okolí (a kromě mobility schopných také přepravovat kořist). Na Předním východě vzrostla frekvence válek po roce 5500 př. n. l. velmi výrazně. (ovšem opět jedno ale - Aztékové, obyvatelé oblasti, kde žádná tažná zvířata nebyla známa, také nebyli právě mírumilovní a dokázali vést války velmi efektivně)

Smrtící účinky palcátů byly překonány až kovovými přilbami. Dva milimetry silný měděný plech vyztužený kůží už dokáže rozložit úder palcátu těžkého 2 kilogramy (údajně testováno experimentálně). Ani různá vylepšení, např. zdrsnění hlavy palcátu, nedokázalo už situaci zvrátit. V době kovů tak palcátu postupně zůstal jen symbolický význam, který nakonec vede až k přeměně této zbraně v královské žezlo.      (Zdroj: Science WORLD)


21.06. 2010     Dnes v 13:28 LČ vstupuje Slunce do znamení Raka. Je to okamžik letního slunovratu a začíná astronomické léto. Pokud bude tak vypráskané počasí jako na jaře, tak potěš pán Bůh

Na tento den připadá Evropský den hudby, Svátek hudby - Fete de la Musique - byl oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury.

A dnes máme také Mezinárodní den trpaslíků.

Vzpomeňme také na rok 1621, kdy se na Staroměstském náměstí v Praze odehrála poprava 27 účastníků českého stavovského povstání.


Zastupitelé ODS odmítli zařadit na jednání změnu územního plánu v Klánovicích .....  Hned v úvodu jednání Zastupitelstva Hl. m. Prahy odmítli zastupitelé ODS před zraky desítek obyvatel Klánovic zadat změnu územního plánu v Klánovickém lese z golfu na lesní porost. Společný návrh Zelených, SNK-ED a ČSSD požadoval přijetí změny Z1733/07 a podpořila jej celá opozice.

"Zastupitelé ODS dnes opětovně pohrdli výsledky referenda v Klánovicích, kde se pro záchranu lesa vyjádřilo 81% občanů. Je ostuda, že v den, kdy přijímáme Koncepci péče o zeleň v HMP se k ní pravicoví kolegové staví zády. Požádáme Pražany ve volbách o mandát, který nám umožní plány na likvidaci Klánovického lesa zvrátit," řekl bývalý radní pro životní prostředí Štěpánek.

K zachování lesa vyzval zastupitel Jiří Witzany: "Radní Langmajer a Mareček nesplnili slovo, proto jsme se pokusili navrhnout sami změnu ÚP ve prospěch lesa. Pro hlasovalo 28 zastupitelů opozice, bohužel ODS záchranu lesa opět zablokovala."

Zastupitelé ODS ignorovali i výzvu MČ připravenou bývalým starostou Klánovic Hrabalem a přednesenou současným starostou Klánovic.       (Zdroj: Ecomonitor)


Bezpečnost dat čtenářů ohrožena kvůli opencard ..... Osobní data čtenářů, kteří využívají v Městské knihovně v Praze opencard namísto tradičního čtenářského průkazu, jsou ohrožena. Nevládní organizace Iuridicum Remedium dnes upozornila, že v zabezpečení dat na opencard existuje závažný nedostatek, který útočníkovi umožňuje „odcizit“ elektronickou identitu uživatele karty a zjistit také jeho další osobní data. Tento nedostatek byl zjištěn právě v době, kdy je na využívání opencard nucena přistoupit pražská školní populace.

V souvislosti s prověřováním bezpečnosti aplikací umístněných v současné době na kartě, bylo Iure vážně znepokojeno aktuálním zjištěním prezentovaným kryptologem Tomášem Rosou. V přednášce na téma Vybrané aspekty bezpečnosti RFID konané 17. května 2010 na semináři Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně kryptolog uvedl, že z karet opencard založených na čipech MIFARE DESFire využívaných knihovnou je možné přes rádiové rozhraní bez vědomí držitele získat volně dostupná identifikační data, která lze následně pomocí jednoduchého emulátoru zadat do čteček na pobočkách Městské knihovny. Pokud čtenář postižený touto krádeží identity nemá aktivované doplňkové přihlašovací heslo (což podle našich zjištění řada čtenářů nemá), získává útočník přístup k celému souboru osobních dat čtenáře i k využívání některých služeb.

IuRe tyto informace ověřilo a může tak potvrdit, že zabezpečení dat skutečně obsahuje výše popsanou slabinu, která útočníkovi umožňuje přístup k osobním datům původního držitele i k některým službám. Tento fakt alarmující o to více, že od 13. června 2010 lze zakoupit časové předplatní jízdenky tarifních kategorií Dítě (10-15 let) a Junior (15-19 let) již pouze na opencard. To nepochybně také povede k vynucenému rozšířenému využívání opencard v Městské knihovně mezi dětmi a mládeží. V ohrožení se tak ocitnou data nejvíce zranitelné části populace.

Nevládní organizace se proto obrátila na ředitele Městské knihovny Tomáše Řeháka se žádostí o okamžité informování držitelů karty o existujícím nebezpečí a podniknutí dalších nezbytných opatření k odstranění mezery v zabezpečení dat.      (Zdroj: Big Brother Awards)


Sklon k sebevraždě může být v genech ..... Mutace tří dosud nepříliš známých genů zřejmě mohou člověka disponovat k pokusům o sebevraždu.

Sebevražda je v industrializovaných západních zemích ne zcela neobvyklou příčinou úmrtí a počet sebevražd se nadále zvyšuje. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace WHO v roce 2000 spáchal sebevraždu téměř 1 milion lidí. V roce 2020 to podle odhadů bude 1,5 milionu lidí. Kromě sociologických a psychologických příčin, které mohou člověka přimět k tomu, aby si vzal život, začali vědci asi před 20 lety zkoumat i genetické podklady sebevražedného chování. Klinický test, který by určil, nakolik je člověk disponovaný k sebevražedným pokusům, ale zatím neexistuje. Dosavadní studie se zaměřovaly na funkci serotoninu nebo hypotalamo-hypofyzární-nadledvinové osy a jejich výsledky nejsou klinicky využitelné.

Nadějněji vyhlíží práce týmu španělských a amerických vědců. Namísto toho, aby se soustředili jen na několik kandidátských genů, prozkoumali vědci 840 funkčních jednonukleotidových polymorfismů (SPN) ve 312 genech, které jsou aktivní v mozkové tkáni. Zjistili, že mutace ve třech takových genech mohou člověka predisponovat k sebevražednému chování. Jde o geny, které kódují části receptorů pro neurotransmitery serotonin, kyselinu gama-amino-máselnou a glutamát. Aniž by ignorovali sociální a kulturní faktory, vědci doufají, že objev by se mohl stát podkladem budoucích genetických testů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Pití s mírou prospívá! ..... Mírné pití alkoholu prospívá našemu zdraví a platí to i pro seniory, u nichž jedna až dvě skleničky denně pomáhají při prevenci kardiovaskulárních chorob. Lékaři z Harvardovy školy veřejného zdrav í v Bostonu zveřejnili výsledky studie, při níž analyzovali zdravotní Údaje 192 000 padesátiletých žen a 75 000 čtyřiapadesátiletých mužů z USA, kanady a Evropy. Všichni dobrovolníci zároveň badatelům poskytli informace o tom, jak často a kolik jsou zvyklí pít. ?Konzumace 30 gramů alkoholu, tedy dvou až tří skleniček denně, snižuje riziko vzniku cévních chorob u mažu o 31 procent a ti žen dokonce o 42 procent," uvedl vedoucí výzkumu Alberto Ascherio. Vědci současné připustili, že mírné pití alkoholu muže působit jako prevence i u mladých lidí, přestože ti nejsou kardiovaskulárními onemocněními tolik ohroženi. Zároveň odborníci ale varují před negativními následky nadměrně spotřeby alkoholu.       (Zdroj: Smísené okolí)


Mezinárodní trestní soud zařadil agresi na seznam zločinů ..... Členské státy Mezinárodní trestního soudu odhlasovaly to, aby útok na jinou zemi byl přidán na seznam zločinů stíhatelných tímto soudem s platností od roku 2017. Podle této smlouvy to bude hlavně Bezpečnostní rada OSN, která bude vynášet rozhodnutí, zda došlo k útoku. V případech, kdy Bezpečnostní rada OSN nevynese rozhodnutí o činu agrese, Mezinárodní trestní soud bude moci přistoupit k vlastnímu soudnímu řízení. Dopad jeho soudní moci bude však omezen, nebo za současných pravidel se signatářské státy Mezinárodního trestního soudu mohou jednoduše zprostit působnosti soudu. Mezinárodní trestní soud, který je chápán jako zásadní mezinárodní nástroj nenásilného řešení konfliktů, uznává 111 signatářských zemí. Pozici soudu však oslabuje také to, že několik silných zemí, jako je Čína, Indie, Rusko a USA,se vyjadřují vůči tomuto soudu kriticky a odmítají ho ratifikovat.       (Zdroj: AKT-INFO)


USA odmítají „agresi“ coby zločin podle mezinárodního práva ..... USA pod Obamovým vedením sice rozšířily spolupráci s Mezinárodním soudním tribunálem (ICC) v Haagu, nicméně se k úmluvě o něm nepřipojily a navíc se jim ani nepodařilo zabránit tomu, aby ICC na svém posledním jednání v ugandské Kampale nerozšířilo svou škálu i o zločin agrese, což je zločin, který po druhé světové válce úspěšně soudily právě jen USA, a to v Norimberku a Tokiu.

Zástupcům USA se podařilo trestání zločinu agrese jen oddálit až na rok 2017, kdy bude Washington proti trestání agresí muset bojovat znovu. Ukazují se tak meze Obamovy multilaterální vize světa, které navíc stavějí USA do přímého sporu s ICC.

Obava USA z trestání agrese coby mezinárodního zločinu je pochopitelná, nebo by se tak Washington dostal do problémů kvůli svým agresím po světě. „Žádný americký občan nemůže být souzen za ´agresí´, protože USA úmluvu o ICC nepodepsaly," pochvaluje si právní poradce amerického ministerstva zahraničí Harold Koh.      (Zdroj: Czech Free Press)


Slovník multikulturních výrazů a politické korektnosti ..... Antidiskriminační zákon, antirasismus, diverzita, multikulturalismus, nenávistný projev, zločiny z nenávisti, politická korektnost, rovnostářství – ze všech stran se na nás valí záplava newspeaku jak z Orwellova románu 1984. Každý den dochází k dobytí další pozice, k dalšímu vítězství liberálů a levičáků v kulturní válce, která zuří od šedesátých let 20. století. Dochází ke změně veřejného diskursu, ke změně terminologie. Co bylo dříve bráno jako standardní je dnes “nenávistné”, pole pro svobodnou diskusi se neustále zmenšuje a na tom co zbývá, číhají uměle vykonstruované novotvary z dílen inženýrů lidských duší.

Redakce Altermedia ČR se jako první pokouší přinést ucelenější definici této levicově-liberální terminologie. Níže uvedený seznam si nečiní nárok na úplnost nebo rigidní významovou přesnost. Jde spíše o podnět k diskusi v rámci sil usilujících o záchranu evropské civlizace, jejího kulturního a biologického dědictví. Vítáme všechny konstruktivní (i kritické) připomínky, doplňky a nová hesla.      (Slovník najdete na stránkách Altermedia)


Opět velký bratr? ..... Většina lidí si myslí, že zařízení GPS nás jen nasměrují do cíle naší cesty. V posledních letech však tato technologie pomohla vědcům i v jiných oblastech, od změření hloubky sněhu až po zjištění, že pokud se člověk ztratí, pohybuje se ve velkých kruzích.

Do seznamu neobvyklých využití GPS systémů lze nyní přidat i sledování chování davu.

Vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě zjistili, že GPS se dá použít pro sledování pohybu lidí v určité oblasti. Během prvních testů měli dobrovolníci s sebou malý GPS přístroj, který sledoval jejich pohyb. Získané údaje vědci použili k vytvoření map ukazujících úrovně aktivity v jednotlivých místech. Technologii otestovali i v reálných podmínkách zábavního parku ve Španělsku.

Spousta lidí už v současnosti vlastní mobilní telefony s GPS, což se dá v praxi použít pro sledování jejich pohybu v obchodních domech nebo národních parcích.

Pokud by bylo možné zpracovávat údaje v reálném čase, mohli by se například atrakce zábavních parků dynamicky přizpůsobovat poptávce zákazníků.

Pokud někdo přestal chodit do velkých zábavných parků, aby se vyhnul chaosu v davu, určitě ho tato zpráva potěší.      (Zdroj: Řev přírody)

Od toho nás ochraňuj Otec, Syn i Duch svatý ... Amen


Fotbalový šampionát je příčinou nestandardního chování ..... Nová vědecká studie odhalila, že evropští muži tvoří skupinu nejpověrčivějších diváků, kteří jsou ochotni podstoupit nejrůznější rituály, jen aby napomohli svému oblíbenému týmu k vítězství.

Studie, na které se podílela agentura Lightspeed Research a společnost Logitech, ukázala, že 65 procent dotazovaných mužů sedí na gauči vždy na stejném místě, aby nepřinesli svému týmu smůlu. K dalším pověrám patří zpívání národní hymny na začátku každého zápasu (15 procent respondentů) a téměř jeden z deseti (7 procent) respondentů nosí svůj „šastný“ kus oblečení. Desetina dotazovaných mužů uvedla, že se dobu trvání šampionátu nebude holit. To tak trochu připomíná zarostlé hokejisty v zámoří, kteří po dobu bojů o Stanley cup také nechávají své žiletky reznout.

A nebudou to jen rituály, co bude letos v létě obývacím pokojům vévodit. Ženy po celé Evropě by se měly obrnit trpělivostí, protože obývák bude okupovat jejich druhá polovička podléhající během fotbalového svátku nejrůznějším náladám. Studie ukázala, že v tomto emocionálně vypjatém období se muži po celé Evropě stávají poněkud náchylnějšími k hádkám. Čtvrtina respondentů uvedla, že při oslavování gólu zranili sami sebe nebo svého kamaráda, zatímco 21 procent z nich uvedlo, že přitom rozbili nějaký kus nábytku. Více než polovina dotázaných (53 procent) polila při výbuchu svých emocí koberec nebo gauč pivem a 24 procent mrštilo dálkovým ovladačem napříč obývákem.

Šetření však také ukázalo, jak ze začarovaného kruhu ven. 58 procent mužů přiznalo, že jediný způsob, jakým jsou během zápasu ochotni se zříct dálkového ovladače, je úplatek. Průzkum ukázal, že získání kontroly nad televizí bude členy rodiny stát něco mezi 200 až 1000 eury.

Každopádně, pro klid v českých rodinách je asi dobře, že se nᚠtým na šampionát neprobojoval...       (Zdroj: 21@století)


Žalobce chce pro aktivisty Greenpeace, kteří odhalili korupci ve velrybářském průmyslu, rok a půl vězení .....  Na Světový den oceánů připadlo soudní přelíčení s aktivisty Greenpeace Junichim Satu a Toruem Suzukim u soudu v japonském Aomori. Navzdory tomu, že vyšetřování korupce v japonském velrybářském průmyslu bylo vedeno veřejným zájmem a podpořeno vysokým komisařem pro lidská práva OSN, předložil dnes žalobce návrh na nejvyšší trest vězení, jaký kdy byl pro aktivisty Greenpeace v celé čtyřicetileté historii této organizace navržen. Ani potvrzující svědectví informátorů z velrybářského průmyslu podporující protichůdnost svědectví svědků obžaloby nezabránila návrhu na tak nepřiměřený trest.

Pracovní skupina pro svévolné věznění Rady pro lidská práva OSN uvedla, že 26ti denním zadržováním Satoa a Suzukiho byla porušena jejich lidská práva. Přesto dnes okresní prokurátor v Aomori požadoval, aby si oba odpykali trest vězení na rok a šest měsíců nepodmíněně za krádeže a přestupek překročení zákazu vstupu.       (Zdroj: Greenpeace)


18.06. 2010     O tomhle nám v dějepise neříkali ... Masakr na Švédských šancích (resp. Přerovský masakr) proběhl u Horní Moštěnice na návrší Švédské šance v noci z 18. na 19. června 1945. Příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky (bývalí příslušníci 1. československého armádního sboru) vedení poručíkem OBZ Karolem Pazúrem a osvětovým důstojníkem Bedřichem Smetanou zde zmasakrovali 265 obyvatel Dobšinej, Kežmarku, Gelnice, Mlynice a Janovej Lehoty pri Žiari nad Hronom. Povraždění byli hlavně Karpatští Němci a Maďaři, bylo však mezi nimi i několik Slováků. Naprostou většinu povražděných tvořily ženy a děti

V sobotu 19. 6.je Den rovnosti žen a mužů (poprvé se slavil r. 2006).

V neděli 20. 6.se slaví Světový den uprchlíků, slaví se od r. 2001, vyhlášen VS OSN k 50. výročí Úmluvy o postavení uprchlíků (1951). A protože je třetí neděle v červnu, oslavujeme také Den otců.


Fischer v EU chce, aby české domy byly závislé na plynu a uhlí, jak dlouho to jen půjde ..... Až do roku 2020 mají být české rodiny závislé na ruském plynu nebo uhlí z povrchových dolů. Premiér Jan Fischer bude zítra přesvědčovat EU, aby čeští developeři mohli stavět nedostatečně zateplené domy jak dlouho to jen půjde. Poukázalo na to Hnutí DUHA s odkazem na takzvané národní cíle, se kterými vláda jede na summit unie o strategii Evropa 2020.

Vláda navrhuje změnu stavebních norem tak, aby až od roku 2020 byly nově postavené budovy v takzvaném nízkoenergetickém standardu. Prakticky tak dovolí developerům, aby nadále stavěli a prodávali domy s vysokou spotřebou plynu nebo uhlí k vytápění.

Oproti dnes běžným budovám rodiny v nízkoenergetických domech zaplatí za vytápění poloviční účet. Takzvané pasivní domy – kterých se například v Rakousku staví tisíce ročně – mají spotřebu dokonce jen kolem 15 %. Domácnosti tak ušetří tisíce korun ročně za vytápění.

Nízkoenergetické a pasivní technologie jsou prověřené, zavedené a stavitelé s nimi mají zkušenosti. Překážkou jsou ovšem špatné normy, které umožňují developerům, aby stavěli další a další špatně zateplené domy. Hnutí DUHA prosazuje, aby developeři museli dodržovat nízkoenergetický standard již od roku 2013. Po roce 2015 by se nové budovy měly stavět ve standardu pasivním.

Studie ekologické organizace spočetla, že možnosti zateplování českých domů jsou pětkrát větší než veškerá energie z uhlí, kterou by dodávalo kontroverzní rozšíření uhelných dolů na Mostecku a bourání dalších obcí. Čísla Pačesovy komise také potvrdila, že součet příležitostí k zateplování domů, využití lepších technologií v nových budovách a vytápění obnovitelnými zdroji je u nás větší, než kompletní spotřeba uhlí a zemního plynu k vytápění.

Hnutí DUHA vede kampaň Velká výzva, jež má prosadit zákon, který rozhýbe investice do moderních zelených řešení: zateplování domů nebo čisté energetiky, pohodlné veřejné dopravy, snadné recyklace či místních potravin. Legislativa má po vzoru Velké Británie závazně stanovit, že české exhalace skleníkových plynů budou do roku 2050 klesat o 2 % ročně. Více na www.velkavyzva.cz.      (Zdroj: Econnect)


Jak nakupovat bez zbytečného plýtvaní ..... Nakupujte nebalené ovoce, zeleninu, vejce a další potraviny. Můžete také pít vodu z kohoutku namísto z plastových lahví. Rozhodněte se pro správné dávkování. Budete-li nakupovat koncentrované výrobky, jako například prací prostředky nebo přípravky na mytí nádobí, zmenšíte tak velikost obalů a tím i odpadků. Nebude vás to stát o nic dráž, pokud to nebudete přehánět s dávkováním.

Je užitečné nakupovat potraviny na váhu? Krátká sondហnapoví, že výsledkem nákupu na váhu (sýr, maso, ryby) jsou rovněž papírové obaly, plastikový sáček nebo krabička, i když je pravda, že tyto obaly jsou menší než v případě předem balených potravin.

Nakupujte náhradní náplně. Tak znovu naplníte již zakoupený obal a tím výrazným způsobem snížíte množství odpadu. Například na jeden kilogram pracího prostředku s náhradní náplní je třeba použít obalový materiál vážící 6 až 14 g, zatímco jinak by obal vážil od 50 do 80 g. Prodej náhradních náplní se ale v posledních deseti letech paradoxně snížil – zodpovědnost spotřebitele spočívá v jeho volbě.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


NP Šumava vysadí 2,2 milionů stromků pro zvýšení rozmanitosti lesa ..... Téměř dva a čtvrt milionu stromků nad rámec běžné výsadby vysází v příštích letech v zásahových územích Národní park Šumava. Pod koruny stromů v kulturních smrčinách i na holiny po těžbách kůrovcového dřeva vysázejí správci lesa odrostlé a poloodrostlé buky, jedle, javory, jeřáby, břízy a smrky. Projekt má posílit původní smíšenou skladbu lesů. Park získal na projekt 250 milionů Kč z Operačního plánu životní prostředí, řekl dnes novinářům ředitel parku František Krejčí.

Původní šumavské smíšené lesy během posledních 200 let lidé změnili v převážně smrkové porosty. Šumavský projekt na obnovu biodiverzity a stabilizaci lesních systémů v letech 2010 až 2014 je podle Krejčího zcela unikátní, nebo v Česku se stále většinou vysazuje smrk jako hospodářská dřevina. I když správci parku vysázejí stromky na roztroušených lokalitách zaujímajících plochu jen kolem 1100 hektarů, Krejčí je přesvědčen, že výsadby budou mít celkově vliv na mnohem větší území.       (Zdroj: Ekolist)


Jak teplou krev měli druhohorní mořští ještěři? ..... Otázka, za si dokázali někteří z druhohorních plazů udržet stálou tělesnou teplotu podobně jako to dnes dokáží ptáci či savci, je mezi paleontology diskutována již skutečně dlouho. Francouzští vědci přišli nedávno se důkazem, že přinejmenším obrovským formám plazů z druhohorních moří byla tato evoluční vymoženost skutečně dopřána.

Druhohorní plazi adaptovaní na život ve vodě, jako byli ichtyosauři, plesiosauři a mosasauři, museli být jistě velmi skutečně nebezpečnými a efektivními lovci. Vyvstává proto zcela přirozená otázka, zda jim k nebývalé evoluční úspěšnosti nepomohla evoluční inovace v podobě endotermie, tedy postaru „teplokrevnosti“. Jak ale něco takového zjistit u zvířat, jejich poslední zástupci vymizeli z moří přinejmenším před 65 milióny let? Tým francouzských geochemiků a paleontologů z několika institucí v Paříži a Lyonu se rozhodl přijít záhadě na kloub porovnáním poměru mezi dvěma stabilními kyslíkovými izotopy (18O/16O) ve zbytcích kostí těchto plazů s poměrem nalezeným u ryb ze stejného období i prostředí. Ryby si pro srovnání zvolili právě proto, že jsou mimo vších pochybnost organismy studenokrevnými. Z poměru mezi oběma kyslíkovými izotopy totiž dokáží vědci vyčíst, jak moc bylo jejich tělo ovlivňováno teplotou okolního prostředí. Po důkladném chemickém prozkoumání fosílií došli Francouzi k závěru, že u všech tří sledovaných skupin se vyskytovala schopnost udržet si tělesnou teplotu zhruba v rozmezí 35 – 39 0C. Jak přesně se jim to však dařilo, zůstane pro vědu asi navždy tajemstvím.      (Zdroj: 21@století)


Traktor pro úklid oběžné dráhy ..... Nízká oběžná dráha Země začíná být pěkným smetištěm. Za šedesát let co lidstvo létá do vesmíru se tam potlouká pěkná řádka vraků, větších a menších trosek. Jako poslední se k nim připojil prototyp supersonického kluzáku Falcon HTV-2, se kterým řídící středisko ztratilo kontakt 9 minut po jeho příletu na orbit.

Životnost současných vesmírných družic je omezena především zásobou paliva pro korekce jejich dráhy. Pokaždé, když se nějaká družice musí vyhýbat trosce, zkrátí to dobu, po kterou může pracovat. A protože čas jsou peníze, hledají se řešení, jak oběžnou dráhu vyčistit.

O jednom z nich, o malé solární plachetnici CubeSail jsme vás již informovali. Dnes se podíváme na studii laserového traktoru pro čištění orbitu. Systém je založen na novém druhu laserového tryskového motoru. Klasické raketové motory spalují palivo díky chemické reakci, laserový motor spaluje palivo laserem. Uvnitř motoru je třeba led, který je laserovým paprskem odpařován na vodní páru a tak vzniká potřebný tah.

Laser nemusí být nutně na stejném místě jako je motor. To umožňuje dodávat systému energie zvnějšku. A to má právě být principem laserového orbitálního traktoru. Na oběžnou dráhu má být vypuštěn jeden traktor, který svým laserovým paprskem bude ozařovat celou řadu cílů – vesmírných trosek. Na každou trosku ale bude potřeba „přilepit“ druhou část motoru – spalovací komoru se zrcadlem pro příjem laserového paprsku a se zdrojem paliva. Potom bude možno smést nebezpečné trosky do atmosféry, kde bezpečně shoří.       (Zdroj: VTM Science)


Správa KRNAP je se svými projekty úspěšná ..... Správa Krkonošského národního parku je v posledních letech velice úspěšná v čerpání dotací z fondů EU na různé projekty. Do finále vstupuje přeshraniční projekt „Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic“. Ve fázi realizace jsou například projekty Bezpečné Krkonoše a Krkonoše bez bariér. Naopak na začátku jsou projekty Rozvoj turistické infrastruktury v KRNAP a KPN, Společné vzdělávání pracovníků KRNAP a KPN, Krkonoše v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody a několik projektů na rekonstrukce lesních cest a turistických chodníků. V očekávání rozhodnutí o případné podpoře jsme i u projektu Krkonošského centra environmentálního vzdělávání. ...

... Tyto projekty se však nezrodily samy od sebe. Za úspěšnou žádostí o projekt se skrývají desítky až stovky hodin práce jednotlivců (v případě malých projektů) i celých týmů pracovníků Správy KRNAP a externistů, výborná spolupráce s kolegy z partnerského Karkonoskiego Parku Narodowego a regionální rozvojovou agenturou Euroregionu Glacensis. Bez této snahy by však do Krkonoš neplynuly finanční prostředky, za které mohou být například rekonstruovány turistické chodníky či rozvíjena turistická infrastruktura i s přihlédnutím k potřebám hendikepovaných občanů.       (Zdroj: Ecomonitor)


Potravinářská inspekce uzavřela hodnocení obchodních řetězců ..... Na sklonku roku 2008 Státní zemědělská a potravinářská inspekce oznámila svůj záměr hodnotit obchodní řetězce a výsledky tohoto hodnocení následně zveřejnit. Pro tyto účely byla ve spolupráci s Vysokým učením technickým vytvořena speciální statistická metodika, která zohledňuje rozdílný počet provozoven jednotlivých řetězců, rozdílný počet i rozsah kontrol. Na základě jejích výsledků lze určit, zda jsou mezi hodnocenými subjekty statisticky významné rozdíly. Zástupci všech hodnocených řetězců byli s pravidly, metodikou i výstupy podrobně seznámeni.

V první části roku 2009 byla tato metoda zkoušena a od začátku května 2009 již začal ostrý sběr dat pro hodnocení. Předmětem hodnocení nebyla například cenová politika řetězců, formát a uspořádání prodejen, nabídka sortimentu, dodavatelsko-odběratelské vztahy, kultura prodeje, přístup personálu, dostupnost provozoven atd. K těmto záležitostem SZPI nepřísluší se vyjadřovat.

Do hodnocení mohly být zahrnuty pouze povinnosti, které je SZPI ze zákona kompetentní kontrolovat. Z nich byly vybrány nejdůležitější oblasti potravinového práva a také oblasti, na které si opakovaně stěžují spotřebitelé (viz příloha č. 1). Výsledek hodnocení tedy vypovídá o tom, jak si jednotlivé řetězce stojí při dodržování vybraných předpisů. Každé hodnocené oblasti byla také přidělena určitá váha v rámci hodnocení. Větší váhu tak měly výsledky kontroly bezpečnosti potravin a menší váhu například výsledky kontroly jakosti ovoce a zeleniny.

Potravinářská inspekce k této aktivitě přistoupila proto, aby poskytla důležité informace spotřebitelům, ale především, aby motivovala obchodní řetězce k dalšímu zlepšování. Situace v řetězcích doznala přitom velkých změn již vlivem kauz v letech 2004 a 2005, po nichž řetězce zapracovaly na svých kontrolních systémech a celkově změnily svůj přístup. Zlepšující se trend se potvrdil i v rámci hodnoceného období (1. 5. 2009 – 30. 4. 2010), nebo z výsledků je zjevné, že postupem času ubývalo závažných nedostatků a zmenšil se i celkový počet nedostatků, což je pozitivní.

Konečné výsledky jsou: 3. místo (nejhorší) - Globus, Kaufland, Spar, Tesco ... 2. místo - Billa, Penny ... 1. místo (nejlepší) - Ahold, Lidl, Makro.

(Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce)


Sulfurcell - solární panely jako obklady ..... Klasické solární panely se prozatím hodí spíše na střechy, větší zahrady nebo do polí jakožto velké solární elektrárny. Začínají se ale také objevovat řešení, která se solárním panelem počítají jako s architektonickým prvkem. Sulfurcell z Německa takové solární panely vyrábí. pokračování…solární panely - Sulfurcell - Ferdinand Braun

Tenké solární panely Sulfurcell využívají tenkovrstvých solárních článků vyrobených pokročilou technologií polovodičů CIS. Celkem se v jednom modulu nachází 82 takových proužků. Modul je pak chráněn tvrzeným sklem. I přesto je několikrát tenčí než běžný solární panel.

Aby byl solární “obklad” co nejúčinnější, obsahují ventilaci a mají drenážní kanálky, kterými může proudit dešová voda a ochlazovat modul. Tím se zvyšuje jeho účinnost. Moduly vyžadují žádnou další podpůrnou konstrukci, lze je použít tak jak jsou.

Pro výrobu modulů se využívá méně materiálu, než je běžné u podobných typů. Namísto stříbra totiž firma Sulfurcell využívá indium. Tím se snižují materiálové, energetické, a tedy i výrobní náklady.      (Zdroj: Ekologické bydlení)


Dalekohled Kepler objevil 700 potenciálních exoplanet ..... Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil v úterý 15. června zprávu, podle které odhalil kosmický dalekohled Kepler za první měsíc vědecké části mise více než 700 potenciálních planet u cizích hvězd.

Kosmický dalekohled Kepler se do vesmíru vydal v březnu 2009. Na heliocentrické oběžné dráze kolem Slunce pozoruje téměř nepřetržitě na 156 000 vybraných hvězd. Cílový region se nachází mezi hvězdami letního trojúhelníku z větší části v souhvězdí Labutě a je možné ho vidět na letní obloze i z našich zeměpisných šířek.

Kepler se snaží planety u cizích hvězd ulovit pomoci tranzitní fotometrie. Pokud exoplaneta přechází z našeho pohledu před svou hvězdou, dochází k periodickým poklesům jasnosti hvězdy. Tyto poklesy jsou v řádu desetin až tisícin procenta, avšak Kepler je dokáže zaznamenat. Tranzitní fotometrii bylo do dnešních dní objeveno více než 80 ze 460 známých exoplanet.

Současné zveřejněné údaje pochází z první fáze vědeckého pozorování dalekohledu, která začala 13. května 2009 a skončila po 33,5 dnech 15. června 2009. Výsledky jsou tedy představeny přesně rok po ukončení této první oficiální fáze. Kepler by měl provádět vědecká pozorování nejméně do konce roku 2012.

Z výsledků vyplývá, že dalekohled zaznamenal u 850 hvězd pokles jasnosti, který mohl značit přítomnost exoplanety. Po důkladné analýze bylo vyloučeno 150 tranzitních událostí jako pravděpodobné falešné poplachy. Ve výsledku tak zůstalo 706 kandidátů na exoplanety, z nichž 306 je prezentováno nyní, zbytek bude představen v příštím roce.      (Zdroj: Science WORLD)


A nejsou to oni vlastně komunisté? ..... Tak destrukce funkcí státu pokračuje, a to za nadšeného aplausu medií. Sám se sebe se tak ptám, k čemu že vlastně ten stát zůstává.

Otázka je nastolena a vychází z vývoje společnosti jako entity. Proč se asi dali jedinci dohromady? Aby se měli lépe, než každý zvl᚝. Pravda, historické kotrmelce a zástupy diktátorů ten úvodní bonus jaksi vykořenili, zneužití ale na principu, domnívám se, nic nemění. A to ani tím, jak stádní jsme.

Co mne ale zaujmulo na stávajícím jednání tzv. středopravé (podle mého spíše středněhnědé) koalice je, jak postupně eliminují výdobytky civilizace které nás provázely. Stát by přeci měl zajišovat základní služby, jako vzdělání, obecné bezpečí, sociální zabezpečení nemohoucích, zdravotnictví a podobně, protože to by mělo být cílem moderního státu a důvodem pro obecné soužití. Místo toho jsou tyto služby postupně, salámovou metodou, ukrajovány až nezbyde nic. S každým dalším řezem se vlastně nic neděje, protože jde jen o kousínek, ale stokrát nic umořilo osla. Je jisté, že postupně se bude zvyšovat školné, odvody do připojištění důchodového i zdravotního pojištění, platby za komunikace, daně a další.

Jinými slovy, stát odumírá. A jsme u meritu nadpisu. Trockij psal, ve shodě s teoretiky komunistického hnutí, že revoluce a socialismus (přechodové zřízení komunismu) potřebuje toliko stát, který odumírá. A nᚠstát odumírá. Jistě, v jiném smyslu. Nikoliv jeho represivní složka, byrokratická špička, či armáda, řídící struktury a další, ale jeho základní funkce. Odumírá stát, který má smysl, aby vůbec existoval. Nezbývá než mu zamávat a dát těm pánům metál za to, že pětiletý plán splní na 120%.      (Zdroj: Czech Free Press)


17.06. 2010     Dnes proběhne už dvanáctý Den lékáren. Tentokrát se zaměří na rizika prázdninových aktivit. Je také příležitostí,nechat lékárníkem zkontrolovali obsah autolékárničky a doplnit chybějící vybavení. Nejpozději od 1. ledna 2011 musejí mít nové autolékárničky všechna auta v ČR. Lidé si mohou přinést i cestovní lékárničku. Lékárník jim poradí, jak doplnit vybavení podle toho, kam o dovolené pojedou a kolika lidem má sloužit

Dnešní Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci) byl vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN.

V roce 1888 absolvoval Jára Cimrman s hrabětem Zeppelinem výlet jeho řiditelnou stíhací vzducholodí Karel. Přitom upustil z výšky 1000 metrů nad městečkem Grünbachem svůj kapesní nožík. Později se pro něj vrátil, a při kopání v místech, kde měl nožík podle jeho výpočtů být zabořen v hloubce jednoho metru, objevil mocnou sloj kvalitního černého uhlí.


Jak se dorozumívají delfíni? ..... Vědci předložili zatím nejkomplexnější a nejpodrobnější evropskou studii repertoáru zvuků, které používá a komunikuje jimi delfín skákavý (Tursiops truncatus). Zabezpečují jedincům pozici v hierarchickém žebříčku skupiny a zabraňují fyzickému kontaktu v napjatých situacích při lovu, informuje server ScienceDaily.

„Zvuky používají, aby se zabránilo fyzické agresi v situacích s vysokou mírou vzrušení, například když se soutěží o stejný kus potravy," vysvětlil Díaz. Až do současnosti sice vědecká obec věděla, že tito savci pískají, ale netušila význam a způsob využívání těchto vysokofrekvenčních pulsujících zvuků. Pracovníci Výzkumného ústavu delfína skákavého (BDRI) fungujícího na Sardinii nyní ukázali, že jsou tyto zvuky životně důležité pro sociální život zvířat. „Vysokofrekvenční zvuky používají delfíni při osobním styku a udržují tím své postavení v sociální hierarchii. Zabrání se tak fyzickému konfliktu, což představuje významnou úsporu energie,“ uvedl Bruno Díaz, hlavní autor studie a výzkumný pracovník v ústavu BDRI, který rovněž vede.

Studie byla zveřejněná nakladatelstvím Nova Science Publishers v knize Delfíni: Anatomie, chování a ohrožení. Obsahuje nejkompletnější repertoár vysokofrekvenčních zvuků a pískotu, shromážděných pomocí zvukotěsných zařízení od roku 2005 ve vodách mimo území Sardinie. Podle odborníků jsou zvuky podobné tónům p횝alky většinou melodické, píše ScienceDaily.

„Umožňují delfínům zůstat navzájem v kontaktu, především matkám s mláďaty, a také koordinovat strategie lovu. Zvuky také zabraňují fyzické agresi v situacích s vysokou mírou vzrušení, například když delfíni soutěží o stejný kus potravy," vysvětlil Díaz.

Podle Diaze je kvalita pískání důležitá pro udržení určitého místa v hierarchii skupiny při lovu a ve chvílích zvýšené agrese: „Delfíni vydávají tento pronikavý zvuk v přítomnosti jiných savců svého druhu směrem k téže kořisti. Jedná se o to, vytvořit co nejlepší zvuk na nejdelší dobu. Ten nejméně dominantní z nich se brzy vzdálí, aby se zabránilo konfrontaci,“ doplnil Diaz.

Vědce také překvapilo, jak vysoká je kvalita zaměření směru jednotlivých zvuků, na rozdíl od hlasů lidí. Jeden delfín může poslat zvuk někomu dalšímu, kterého považuje za konkurenta, a ten jasně rozezná, že je zvuk adresován jemu, uvádí ScienceDaily.       (Zdroj: Ecomonitor)


Nanoželezo čistí vodu ..... Světový unikát v podobě čističky odpadních vod, která využívá nanotechnologie, testují vědci na olomoucké Univerzitě Palackého (UP).

V tamním Vědeckotechnickém parku (VTP UP) dokázaly dva výzkumné týmy vedené Radkem Zbořilem z Centra výzkumu nanomateriálů UP a Olegem Lysytchukem ze společnosti H+A Eco CZ zkompletovat moderní zařízení, jehož „pohonem“ jsou nanočástice železa. Díky nim je nyní možné z vody odstranit i takové toxické látky, které se dosud tradičními metodami nedařilo odbourat.

Vývoj nové patentované technologie trval zhruba pět let. Zařízení je s ohledem na malé rozměry a vysokou účinnost univerzálně použitelné v jakékoliv etapě čistícího procesu v závislosti na typu a koncentraci kontaminujících látek. Princip technologie je založen na kontaktu znečištěné vody a nanočástic železa o rozměru 40 až 100 nanometrů ve speciálním reaktoru. Český výrobce má pak výhodu v takřka neomezené dodávce nanoželeza, které je potřebné k odstranění organických i anorganických látek z vody. Na rozdíl od konkurenčních světových firem dokáže totiž česká firma vyrábět nanoželezo ve velkém množství.

Prototyp unikátního zařízení je chráněno řadou patentů. Nová technologie má kromě nižší pořizovací ceny a menších nákladů na provoz ještě řadu dalších předností. Jedná se především o malý rozměr zařízení, které se díky tomu, že nepotřebuje velké sedimentační nádrže jako klasické čistírny odpadních vod, vejde do několika metrů čtverečních.

Nezanedbatelnou výhodou technologie je podle rovněž skutečnost, že odpadním produktem transformace nanoželeza je netoxický oxid železnato-železitý. Ten lze díky specifickým magnetickým vlastnostem snadno separovat a použít tak pro další recyklaci.

Vyvinutý reaktor svým konstrukčním řešením dovoluje aplikaci nanoželeza při čištění podzemních vod, odpadních průmyslových vod, ale také znečištěných povrchových a pitných vod. Praktické testy navíc ukázaly schopnost nanoželeza eliminovat i látky, které byly doposud považovány za neodbouratelné.      (Zdroj: Science WORLD)


Český tisk opět z větší části ignoroval skupinu Bilderberg ..... Jednání skupiny Bilderberg se letos dočkalo překvapivě velké publicity. Alespoň tedy v západní Evropě. Český tisk až na výjimky dodržel bobříka mlčení – ze stránek tuzemských novin se čtenář o události nedozvěděl téměř nic.

Mladá fronta dnes zveřejnila k tématu pouze jednu krátkou, jakkoli jinak zdařilou glosu (“Indikátor Bilderberg“ z 9.6.). Ta se sice zasedání Bilderbergu dotýká, nepřináší o něm ale skoro žádné konkrétní informace. Ocenit proto zaslouží jedině Právo, jenž o akci publikovalo regulérní samostatnou zprávu (“Bilderberský klub pro udržení eura“ z 9.6.), by převelice stručnou. Pořád je to však lepší než Lidové a Hospodářské noviny, které se o Bilderbergu neobtěžovaly utrousit ani zmínku.

A přitom bylo o čem psát. Dokazuje to i série článků ve všech hlavních denících Španělska (El Mundo, El País, El Público), Velké Británie (The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, The Times), Francie (Le Figaro, La Liberation, Le Parisien) nebo Rakouska (Die Presse, Der Standard).

Neformální skupinu Bilderberg tvoří vybraní, téměř výhradně liberálně smýšlející příslušníci ekonomické, politické a v menší míře i mediální či intelektuální elity z Evropy, Spojených států amerických a částečně i z Kanady (jedinými nezápadními hosty jsou obvykle turečtí prominenti). Jejich pravidelné, v pořadí již padesáté osmé setkání se konalo tento rok ve Španělsku v luxusním hotelu „Dolce“ poblíž Barcelony ve dnech 3. až 6. června. Tradičně utajovanou soukromou schůzku mocných doprovázely nenásilné protesty aktivistů a s tím související zvýšená bezpečnostní opatření, která podle zpráv médií zaplatí španělští občané čelící zrovna připravovaným sociálním škrtům.

Proběhlé konference Bilderbergu se zúčastnilo více jak sto předem pozvaných osob, mezi nimi prezident Světové banky Robert Zoellick, matador americké zahraniční politiky Henry Kissinger, Obamův zvláštní vyslanec pro Afghánistán a Pákistán Richard Holbrooke, španělská i nizozemská královna, španělský premiér José Luis Zapatero, rakouský prezident Heinz Fischer, bývalý generální tajemník NATO Javier Solana či evropský komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia. Z podnikatelů dorazili například Bill Gates a představitelé nadnárodních korporací Siemens, Royal Dutch Shell, Fiat a také farmaceutické firmy Novartis, jenž profitovala z nedávné paniky kolem prasečí chřipky.

Všichni dohromady pak diskutovali (a rozhodovali?!?) o současné hospodářské, finanční a rozpočtové krizi, včetně budoucnosti společné evropské měny. Na přetřes ale měla přijít třeba i situace v Afghánistánu a další postup vůči Íránu.       (Zdroj: Britské listy)


AI: Firmy snižují náklady za každou cenu, dochází k porušování lidských práv ..... K závažnému porušování lidských práv dochází i ve světě podnikání a obchodu. České firmy stále častěji přesouvají výrobu do dalších zemí s cílem snížit své náklady. V jiném prostředí se musí potýkat s problémy, jako jsou dětská práce, nedostatečná mzda nebo práce v nebezpečném prostředí. Amnesty International dnes zveřejnila etický kodex, který firmám pomůže zorientovat se ve spleti nástrah souvisejících s podnikáním v rizikových zemích. Dostupný je na nových webových stránkách www.zakazdoucenu.cz. Zahájení kampaně se osobně zúčastnil ministr průmyslu a obchodu ing. Vladimír Tošovský.

„Požadujeme, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo etický kodex na svých webových stránkách a firmy jej zavedly do své každodenní praxe,“ uvedla Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International.

Na pultech českých obchodů končí zboží vyrobené tisíce kilometrů daleko, třeba v Číně nebo Bangladéši. Cena za toto zboží však může být vysoká - dětská práce, poškozené zdraví pracovníků továren a zničené životní prostředí. Nedostatek informací panuje také o původu některých dovezených surovin a materiálů.      (Čtěte na stránkách Econnect)


Jak je to vlastně s „temnou stránkou“ vesmíru? ..... Předpoklady o existenci temné hmoty a energie jsou výsledkem analýz stop po prvních okamžicích vesmíru. Co když však ale vědci tyto stopy interpretovali špatně ani temná hmota, ani a energie vlastně vůbec neexistují? Na možné chyby v dřívějších měřeních upozornili nedávno britští fyzikové z univerzity v Durhamu. Obrázek struktury vesmíru by se mohl opět výrazně proměnit.

30. června 2001 odstartovala z floridského mysu Caneveral raketa Delta II., které se podařilo na oběžnou dráhu vynést sondu, známou dnes jako WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Do vesmíru vzlétla s úkolem, který vypadá sice na prví pohled nenápadně, ve skutečnosti však může odborníkům napomoci v řešení těch největších záhad vesmíru. Zařízení na její palubě jsou určená k měřením fluktuací takzvaného reliktního (pozaďového) elektromagnetického záření, které je pozůstatkem doby poměrně těsně po takzvaném „Velkém třesku“. Nahradila tak starší, podstatně méně přesnou sondu COBE. Na základě naměření drobných fluktuací v pozaďovém záření pak odhadli astronomové složení vesmíru takto: 4% tvoří naše „stará známᓠviditelná (baryonová hmota), 22% pak temná, neviditelná hmota a 74% temná energie. Fyzikové Utane Sawangwit a jeho profesor Tom Shanks z univerzity v britském Durhamu proto nedávno zaslali do redakce odborného časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society pětistránkový dopis, v němž přesvědčivě ukázali, že i v datech poskytnutých sondou WMAP se vyskytují chyby mnohem zásadnějšího charakteru, než se dříve předpokládalo. Podle interpretace, kterou navrhují Sawangwit s Shanksem by však bylo možné vysvětlit fluktuace jinak a temná energie ani temná hmota by se vůbec nemusely dostat ke slovu. Pro řadu teoretických fyziků by to znamenalo skutečně velké oddechnutí – neznámá a vlastně i nepoznatelná temná hmota i energie nejednomu z nich připadala jako „králík vytažený z klobouku“. Ačkoliv není jednoznačně zřejmé, výtka britských fyziků znamená definitivní vyvrácení existence „temné stránky“ vesmíru, přeci jen znamenají důležitý krok tímto směrem. „Budou-li naše výsledky zopakovány novými výzkumy galaxií na jižní polokouli, může to pro teorii temné energie znamenat skutečný problém,“ říká mladý astronom Utane Sawangwit.       (Zdroj: 21@století)


Vítej doma, Sokole ..... V neděli v pozdních nočních hodinách úspěšně zakončil svoji misi japonský sokol, sonda Hayabusa, která vystartovala do vesmíru 9. května 2003. Jejím úkolem bylo přistát na asteroidu Itokawa, odebrat z něj vzorek a ten dopravit zpět na Zemi.

Podle posledních zpráv z terénu návratový modul sondy – včetně pouzdra se vzorkem – úspěšně přistál do Zakázané oblasti Woomera v Austrálii. Stalo se tak kolem půlnoci místního času. Hned po svítání vystartovali pátrací skupiny s vrtulníky a povedlo se jim pořídit první snímek z místa přistání.

Mluvčí Japonské kosmické agentury v rozhovoru pro Reuters uvedl, že návratový modul vypadá nepoškozený. Vzhledem k tomu, že se poblíž nachází posvátná místa australských domorodců, bude nutno při jeho vyzvedávání postupovat s maximálním taktem a opatrností.

Sondu pod startovním označením MUSES-C provázela na její cestě řada problémů. Po hladkém startu a úspěšném zažehnutí iontového motoru sonda v 12. září 2005 dorazila k planetce Itokawa. 4., 9. a 12. listopadu sonda podle programu úspěšně provedla nácvik sestupu, a proto 19. listopadu 2005 byl proveden první pokus o odběr vzorků.

Sonda po dvou poskocích nakonec přistála, ale odběr se nepovedl. Druhý pokus proběhl 26. listopadu, trval necelou minutu a kvůli úniku paliva byl nouzově přerušen. Poté došlo k výpadku spojení, které se podařilo opět navázat až 30. listopadu. Sondě ovšem nefungoval její orientační systém a pomalu se vzdalovala od planetky.

Další pokus odběru vzorku tedy nepřipadal v úvahu a sonda pomalu zahájila svůj návrat na Zemi. 8. prosince zřejmě v důsledku úniku paliva a rozrotování sondy, bylo opět ztraceno spojení. Další osud sondy byl v té době velmi nejistý. Vědci spočítali, že s pravděpodobností na 60% dojde ke stabilizaci chaotické rotace a bude možno opět navázat spojení.

23. ledna začala sonda opět komunikovat se Zemí, postupně se povedlo nahodit alespoň 2 ze 4 iontových motorů a poslat Hayabusu na návratovou dráhu. Nyní již víme, že je bezpečně doma a že je nepoškozená.

Jestli ale návratové pouzdro obsahuje vzorek kosmického prachu z planetky Itokawa nezjistíme, dokud pouzdro nebude vyzvednuto a otevřeno.       (Zdroj: VTM Science)


Česká obchodní inspekce upozorňuje spotřebitele! ..... V souvislosti se stoupající četností podání, která obsahují stížnosti na neseznámení s cenou za volání na telefonní čísla začínající trojčíslím 900, se Česká obchodní inspekce rozhodla upozornit spotřebitele na skutečnost, že za volání na tato čísla je účtován zvýšený tarif.

Stížnosti nejčastěji podávají spotřebitelé, kteří na základě tiskem inzerované nabídky půjčky volají nejdříve na běžné telefonní číslo, kde je hláska odkáže na další postup, spočívající ve volání na číslo začínající 900 … …Tito stěžovatelé vždy tvrdí, že nebyli na zvýšený tarif takového volání upozorněni. Šetřením těchto podání však bylo ve všech případech ověřeno, že informace o podmínkách volání, respektive o ceně hovoru za 1 minutu, tyto hlásky obsahují. Informace je sdělována až na konci hlásky, kterou volající nevyslechnou do konce nebo jí nevěnují dostatečnou pozornost. Výsledná částka účtovaná za takový hovor (též vzhledem k jeho délce) může dosáhnout výše i několika set Kč.

Česká obchodní inspekce chce proto upozornit spotřebitele, že volání na telefonní čísla začínající trojčíslím 900… … je vždy za zvýšený tarif. Cenu za 1 minutu volání pak vyjadřuje třetí a čtvrtá číslice tohoto telefonního čísla. Například volání na telefonní číslo 900 082 239 stojí 8,- Kč za jednu minutu, volání na telefonní číslo 900 952 357 stojí 95,- Kč/ za 1 minutu atd. Proto věnujte dostatečnou pozornost číslu, na které voláte i hlásce, která vám sděluje tarif, tím se vyvarujete nepříjemným platbám.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)

Je tu maličký omyl ... ne třetí a čtvrtá, ale čtvrtá a pátá číslice ...


Nedá se to číst, protože není o čem psát ..... Proč je dnes mnohem t잚í si s chutí přečíst nějaký dobrý článek? Záplava identických zpráv, neoriginálních textů a zejména čím dál větší bulvarizace — to jsou charakteristiky médií posledních let. Může za to i tlak na autory kvůli čtenosti a neschopnost managementu vydavatelství. V oblasti vědy to platí dvojnásob. Do tisku se dostávají čím dál větší nesmysly.

Sam Whitmore, populární osoba americké žurnalistiky a PR, člověk, který média bedlivě sleduje a komentuje, napsal článek na téma „Pageview Journalism“, tedy aktuální formy internetové žurnalistky, při které jde zejména o počet zobrazení článku. Řekl, co ví asi každý autor. „Žurnalisti si poslední dobou stěžují na tlak, aby jejich články generovaly co nejvíce zhlédnutí. Není to nic nového. Ale tlak sílí. Pro novináře je luxus, když si může dovolit napsat článek o neznámém, leč důležitém tématu,“ píše Whitmore. „Tohle bylo kdysi podmínkou práce novináře. Dneska takový přístup však ohrožuje jeho kariéru.“      (Podrobný článek najdete na stránkách Scinet)


Včelí produkty – risk, nebo zisk? ..... Med, propolis, mateří kašička, to všechno jsou výsledky poctivé včelí práce. Jejich postavení v lidové léčbě je nezastupitelné, může se však stát i hrozbou v podobě alergie! Stejně jako jakákoliv jiná potravina nebo látka, i včelí produkty můžou způsobit nepříjemnosti vyvoláním alergie u citlivých osob. I když tyto doplňky potravy vyvolávají alergie poměrně vzácně, tu a tam se může objevit až život ohrožující alergická reakce.

Med je velmi hustá, lepkavá tekutina, kterou vytváří včely sbíráním a zahušováním sladkého nektaru z květů. Už od pradávna byl používán pro léčbu řady nemocí a až později byl jeho léčivý účinek dokázán i vědecky. Propolis je také včelí produkt, velmi vzácný. Je to mazlavá látka, kterou včely čistí stěny úlů a povrch plástů. Také jím kryjí medové buňky a tím zajistí, že se med ani po dlouhé době nezkazí. Lidé propolis používají pro jeho silné protibakteriální a obranyschopnost podporující účinky. Stejně tak mateří kašičku včely tvoří a je pro ně velmi důležitá – je to krmení pro včelí larvy a potrava pro včelu matku po celý její život. Mateří kašička se používá v kosmetice jako doplněk potravy a součást léků.

Med je sice pomocník při řadě nemocí, ale někomu dokáže pěkně zkomplikovat život. Je zcela nevhodný pro děti do 18 měsíců. Je to proto, že jednou z mála bakterií schopných žít v medu je bakterie tvořící tzv. botulotoxin. Dítě nemá na rozdíl od dospělého tak kyselé prostředí v žaludku, aby bakterii zničilo. Proto je ohroženo vážnou nemocí – botulismem. Jiné bakterie obvykle v medu nejsou schopné žít, takže kvalitní med žádné neobsahuje. Existuje také možnost, že med bude jedovatý. K tomu dochází, když včely sbírají med z květů jedovatých rostlin, např. z oleandrů. V našich podmínkách se ale takové rostliny nevyskytují, proto ani med není jedovatý.

I když se dříve tradovalo, že med zmírňuje alergii na pyl, výzkumy odborných týmů nic takového nepotvrdily. Naopak med, propolis i mateří kašička mohou alergii vyvolat. Takoví lidé jsou asi 1–2 z tisíce. Alergii na med, propolis a mateří kašičku mají často lidé, kteří jsou alergičtí na včelí bodnutí. Alergické příznaky můžou být různorodé – nechutenství, průjem, zvracení, afty v puse, svědění, pálení, otoky kůže, kopřivka, ekzém, kýchání, kašel, astma.

Velmi vzácně se může objevit i život ohrožující anafylaktická reakce. Alergie na propolis se ale dá jednoduše zjistit – propolisovou tinkturu natřeme na ruku a necháme zaschnout. Když místo do 24 hodin zarudne, svědí nebo se udělají pupínky, alergii máme a propolis je pro nás nevhodný. Také astmatici by si měli dát obrovský pozor na včelí produkty a obzvláště mateří kašičky se zcela vyvarovat.       (Zdroj: Pylová informační služba)


Úvahy o životě - očima našich dětí: Etika MHD ..... MHD. Městská Hromadná Doprava. Téměř všichni těchto služeb každý den využíváme. O etice MHD se dá přemýšlet hned ze dvou hledisek. A to z úhlu cestujících a z úhlu řidičů. S etickými tématy se v MHD setkáváme každý den. A to bohužel nejčastěji v ne v dobrých příkladech.

Nejdříve otevřu téma o řidičích. Každému z nás se již stalo, že jsme dobíhali autobus a zamračený řidič dveře zavřel před nosem a v nejlepším případě ještě zamával a škodolibě se zašklebil. Toto rozhodně není ukázka morálního chování. Ovšem přivedlo mě to k zamyšlení. Proč to ti řidiči dělají? Proč se z nich stávají takoví protivní lidé? Došla jsem k názoru, že velkou část viny na tom má doprava. Řidič celý den opakuje stejnou trasu, každý den jsou kolony, každý den se setkává s cestujícími, kteří se nechovají jako spořádaní občané. Nejsou to příjemné situace a jsem si jistá, že toto povolání nemůže vykonávat cholerik. Bohužel s těmi se v každodenním provozu setkáváme nejčastěji.

Další téma jsou cestující. Jedni z nejproblémovějších jsou staří lidé – důchodci. Kolikrát již jsme slyšeli nadávky a urážky typu: „Ta dnešní mládež…“ „Vy parchanti!!!“ „To za nás…“ a mnoho dalších. Nepustím starší ženu sednout? Proč bych měla, je-li zde poloprázdný autobus? Nebo v dalším případě se zvednu a uvolním místo a babička mi vynadá, že si o ní myslím, že vypadá staře. Neznám člověka, který by se s nějakou takovou situací nesetkal. Položím si již kladenou otázku – proč to dělají? Dalo by se o tom diskutovat, ale možnou variantou je to, že jsou zkrátka znudění. Na jednu stranu to musíme chápat, člověk celý život pracuje a najednou – nic. Ale je toto chování etické? Je to morální? Ne, jistě že ne. Protože i oni bývali jednou takoví a nezáleží na tom, jestli to bylo v jejich době nebo v naší.

Na druhou stranu i u mladých lidí se setkáváme s odstrašujícími případy. Zvýšený hlas se dá ještě považovat za normální, ovšem dokazování si své výjimečnosti počmáráváním a ničením dopravního prostředku už je primitivnější záležitost. Houpání na tyčích a jiné psí kusy také nejsou výjimečné. Takže nemorálně se někdy vůči ostatním lidem chová i mladší generace.

A poslední skupinou nevhodných cestujících jsou – zvláště ve večerních hodinách – opilci a bezdomovci. S nimi se setkáváme každý den a většinou se nejedná o nic příjemného. Tito lidé nejen že zapáchají a nejsou nejčistší, ale svými řečmi často dosti urazí. V momentě, kdy se člověk opije, ztrácí jakékoliv morální meze a to u těchto lidí platí dvojnásob.

A jak tedy změnit tuto situaci v MHD? Jak ji napravit? Existuje vůbec takový způsob? Obávám se, že na to existuje jen jedna odpověď.

Vše záleží na lidech. Dokud se lidé nezmění, nezmění se vůbec nic.      (Zdroj: Jitřní země)


16.06. 2010     Na šestnáctý červen je vyhlášen Den afrického dítěte. Vyhlásila ho OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém. Sowetu v roce 1976. Dále máme Evropský den židovské kultury.

Šestnáctého června 1963 vyletěla na oběžnou dráhu kolem Země na palubě lodi Vostok 6 Valentina Těreškovová, jako první kosmonautka v historii.


Zdravotní tvrzení na obalech potravin klamou spotřebitele ..... Stovky distribučních společností uvádějící na tuzemský trh potravinové doplňky, které mají mít podle nápisů na obalech příznivé zdravotní či léčivé účinky, porušují legislativu EU. Mediafaxu to řekl Jan Vavrečka z Vysoké školy ekonomické v Praze.

V EU totiž podle jeho údajů platí od konce roku 2006 nařízení, které zakazuje nedoložená zdravotní tvrzení na obalech potravin uvádět. Zdravotní tvrzení jsou přitom slogany, které deklarují příznivé zdravotní účinky při konzumaci potraviny nebo potravinového doplňku na lidské zdraví, například „prevence proti rakovině“. To ale zdaleka nemusí být pravda.

O pravdivosti zdravotních či výživových tvrzení na obalech potravin rozhoduje totiž Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Ten ale zatím většinu žádostí o povolení zdravotních tvrzení odmítá.

Podle Vavrečky EFSA dokonce neuznal zdravotní tvrzení o preventivních účincích glukosaminu na kloubní onemocnění, což překvapilo i lékaře. Tato látka totiž nemá podle vědců z úřadu preventivní, ale léčivé účinky a význam tak má pro nemocné, ne ale pro zdravé jedince.

Do současné doby také EFSA neuznal jediné zdravotní tvrzení týkající se bylinných extraktů – a takových výrobků jsou na trhu tisíce. Pokud přitom při jejich prodeji nebude podle Vavrečky možné použít marketingové podpory o příznivých účincích takových výrobků na zdraví, budou jen velmi obtížně prodejné. Povinnost dodržet již platnou legislativu EU se podle něj dříve či později dotkne jen na území ČR stovek distributorských firem a desítek výrobních firem nabízející potravinové doplňky.

Právně postihnout výrobce za klamání spotřebitele je celosvětový i celoevropský problém. Právníci totiž nemají dostatečnou odbornost k tomu, aby mohli posuzovat vliv nějaké látky na lidské zdraví. To se ale v poslední době i díky verdiktům EFSA mění. Některé potravinářské společnosti za klamání spotřebitele zaplatily v zahraničí miliony amerických dolarů jako kompenzace za klamavé údaje.

Také na tuzemském trhu lze očekávat účinnější ochranu práv spotřebitelů vůči klamavým reklamám. Potvrzuje to například předseda Sdružení českých spotřebitelů (SČS) Libor Dupal. Podle něj „na území ČR nedochází dosud k efektivní ochraně spotřebitele ve smyslu uplatňování evropské legislativy, včetně předávání podnětů mezi jednotlivými dozorčími orgány v případech, kdy existuje důvodné podezření, že jsou komunikovány nepřípustné informace - v reklamě, na obale nebo v příbalové informaci produktu“. Pokud by tento stav trval i nadále, je podle jeho slov SČS připraveno podat na subjekty klamající spotřebitele žaloby.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)

Úřední šiml se nažere, až pukne - a lidi, co se odnaučili myslet zdravý selským rozumem, z toho zblbnou už úplně ...


Nové důkazy existence vody na Marsu ...... Byla kdysi rozsáhlá pánev Hellas Basin na Marsu obrovským jezerem? Nový projekt geologického mapování poskytl důkazy o přítomnosti sedimentů, které mohou mít souvislost s velkým množstvím kapalné vody. Odkryté jemné vrstvy výchozu hornin poblíž východního valu pánve Hellas mohou být interpretovány jako sled sedimentů vzniklých v důsledku eroze a transportu horniny z výše položených oblastí do přítomné vodní nádrže.

Použitím dat z různých kosmických sond (Viking Orbiter, Mars Global Surveyor a Mars Odyssey) výzkumníci charakterizovali geologické materiály a procesy, které tvarovaly oblast Hellas Planitia na jižní polokouli Marsu.

Mapovací tým prohlížel snímky s vysokým rozlišením. Upoutala jej při tom východní část oblasti Hellas Planitia, kde byly objeveny jemné vrstvy usazených depozitů. Je jednoznačné, že se jedná o naplaveniny z výše položených míst.

„Naše mapování a vyhodnocení charakteru terénu a hornin v oblasti Hellas od okraje pánve až po její dno poskytuje další pohled na etapy maranského klimatu, na četnost, rozložení a množství kapalných látek v historii Marsu,“ dodává Leslie Bleamaster.

Podle nejnovějších studií, provedených pracovníky University of Colorado (Boulder) byla před 3,5 miliardy roků pokryta oceánem přibližně jedna třetina povrchu planety Mars (včetně oblasti Hellas Basin). Podle výpočtů vědců existovalo na povrchu rudé planety asi 10krát menší množství vody v porovnání s pozemskými oceány (Mars má zhruba poloviční průměr než Země). Toto množství vody by pokrylo celou planetu Mars oceánem o hloubce 550 m.

Na snímcích povrchu Marsu, pořízených kosmickými sondami, bylo identifikováno přibližně 40 000 říčních údolí. Astronomové rovněž dospěli k závěru, že na Marsu zřejmě existoval globální hydrologický cyklus – podobně jako na Zemi – včetně dešových srážek, říčních toků, vytváření oblačnosti, ukládání ledu a podpovrchové vody.      (Zdroj: AstroVM)


Molekulární „pavouk“ velký 4 nanometry ..... Zmenšování technologií do velikostí, kde se šíře lidského vlasu podobá šíři Amazonky, zažilo v nedávné době další skok. Tým amerických vědců z několika prestižních univerzit publikoval v časopise Nature článek, v němž popisuje svého robůtka o velikosti pouhé 4 nanometry.

Drobounký robůtek z dílny týmu složeného z biochemiků a fyziků z Kolumbijské univerzity, Arizonské státní univerzity, Michiganské univerzity a Kalifornského technologického institutu (Caltech) má podobu čtyřramenného pavouka. Jeho centrální část je vytvořena z proteinu streptavidinu, „pavoučí nohy“ jsou však tvořeny vlákny enzymatické DNA. Tento nanopavouček však není jen pasivní hračkou, ale dokáže se dát sám do pohybu a po nějaké době sám zastavit. Jak je to ale možné, když je jeho tělo tak malinké, že v sobě těžko udrží informace o tom, jak se má chovat? Tajemství úspěch Američanů spočívá v tom, že tuto informaci zabudovali zně robota samého – do „kolejničky“, po níž se pohybuje. Tu opět netvoří nic jiného, než vlákno DNA, na které „přišili“ kratší vlákna DNA, tzv. oligonukleotidy. Při svém pohybu je robůtek vlastně „čte“ a dozvídá se od nich, co přesně má dělat. Takto vybaven ušel vzdálenost celých 100 nanometrů, což se rovná zhruba jeho 50 krůčkům. Možná se to jeví na první pohled jako málo, dřívější prototypy fungující na podobném principu však dokázaly učinit kroky maximálně tři. A k čemu vlastně slouží zařízení, které na první pohled vypadá jako nesmyslná hračka pro rozptýlení nudících se vědců? „Dokážeme si například představit, že na pavouka naložíme náklad léků. Ten se pak přichytí na dvojdimenzionální strukturu typu buněčné membrány, nalezne na ní receptor a propašuje léčivo do vnitřního prostředí buňky,“ popouští uzdu fantazii Hao Yan z Arizonské státní univerzity, který byl jedním ze členů výzkumného týmu.      (Zdroj: 21@století)


Silničáři na Vysočině přebírají od Arniky štafetu v natírání stromů ..... Natírat a chránit stromy se rozhodli pracovníci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Dnes od Arniky dostali kromě ocenění také vzorovou šablonu pro správné natírání stromů bílými pruhy. Jako první v republice se systematicky vracejí k bezpečnostnímu značení stromů v alejích podél silnic. Na možnost obnovení této pozapomenuté činnosti Arnika upozornila v souvislosti se zbytečným plošným kácením silničních stromořadí, ke kterému docházelo často i na Vysočině. Současně se značením, které zlepší bezpečnost jízdy v alejích, budou některé aleje v kraji také ošetřeny. Prvním stromořadím, ve kterém ošetření právě probíhá, je alej mezi Herálcem a Boňkovem. Zde se také dnešní setkání zástupců správců silnic, vedení kraje Vysočina a Arniky uskutečnilo.

Sdružení Arnika v rámci projektu Natírat a chránit od loňského jara opatřilo bílým nátěrem stromy v jedné aleji na Berounsku a ve dvou alejích na Vysočině, celkem téměř 500 stromů. "Současně jsme jednali s krajskou správou a údržbou silnic Vysočin, vedením kraje a zástupci dalších institucí zabývajících se ochranou zeleně. Jsme rádi, že díky spolupráci zodpovědných úřadů je právě Vysočina prvním krajem, který se rozhodl chránit řidiče i stromy," vyzdvihla význam rozhodnutí kraje Jana Vitnerová z jihlavské Arniky. "Více než před rokem jsme poprvé upozornili na to, že bezpečný provoz v alejích není nutné řešit jenom kácením. Díky vstřícnosti všech zúčastněných máme na Vysočině velmi pozitivní výsledky," dodala Jana Vitnerová.       (Zdroj: Econnect)


Nejstarší kožená bota ..... Vědci objevili v Arménii zachovanou botu, která je o tisíc let starší než pyramidy v Gize a o 400 let starší než Stonehenge. 5500 let starou botu, nejstarší koženou botu na světě, objevil mezinárodní tým archeologů.

Bota z kravské kůže, která se datuje do období 3500 let před naším letopočtem, je v perfektním stavu. Vyrobili ji z jednoho kusu kůže a byla tvarována tak, aby se přizpůsobila noze člověka, který ji nosil. Byla v ní tráva a archeologové se neumějí shodnout, zda měla držet tvar boty nebo sloužila jako tepelná izolace. "Nevíme, zda patřila muži nebo ženě," řekl Ron Pinhasi, vedoucí výzkumného týmu. "Přestože je malá, mohl ji nosit i muž té doby." Boty objevili v malé arménské jeskyni. Stabilní, chladné a suché podmínky jeskyně měly za následek výjimečně dobrý stav nalezených objektů, mezi nimiž byly velké nádoby se zachovalou pšenicí, ječmenem, meruňkami a jinými jedlými rostlinami. Zachování pomohla i vrstva ovčího trusu, který pokrýval zem v jeskyni a vytvářel kolem předmětů ochrannou vrstvu. "Nejdříve jsme si mysleli že bota a jiné předměty jsou staré tak 600-700 let, protože byly velmi zachovány, "řekl Pinhasi. "Pak jsme však dostali výsledky uhlíkové analýzy z laboratoří v Oxfordu a Kalifornii a zjistili jsme, že bota je starší o několik století než bota ledového muže Ötziho "Bota byla pod nánosem trusu taková zachována, že na ní byly ještě i tkaničky. Nejstarší známé boty na světě jsou sandály vyrobené z rostlinného materiálu, které se našly v USA. Jiné boty s podobným věkem objevily v Judské poušti v Izraeli, ty však nelze datovat přesně a jejich stáří se odhaduje na základě ostatních objevených předmětů v okolí. Bota má podobný typ, jako boty, které se v Irsku nosili ještě v 50. letech minulého století, což znamená, že tento typ obuvi se používal tisíce let na velkém území s rozdílnými přírodními podmínkami "Ještě nevíme, co dělala bota a jiné předměty v jeskyni," řekl Pinhasi. "Víme, že se zde nacházejí hroby dětí ale o tomto období historie víme velmi málo, takže nemůžeme s přesností říci, proč se v jeskyni všechny předměty nacházely." Vědci budou nyní pokračovat s přezkumu jeskyně.      (Zdroj: Řev přírody)


Zemi má zasáhnout silné sluneční záření ..... Po jedenácti letech spánku se naše obří horká hvězda Slunce začala probouzet a možná i vydechovat ve svém zívání obrovskou sluneční bouři směrem k naší planetě.

Mezitím se 8. června na fóru o vesmírném klimatu 2010 v americkém Washingtonu, D.C. shromáždili šéfové států, vědci, politici i veřejnost, aby prodiskutovali možnosti k ochraně moderního vybavení před Sluncem.

„Slunce se probouzí z hlubokého spánku a v několika příštích letech očekáváme, že zažijeme daleko vyšší stupeň sluneční aktivity,“ napsal v informačním materiálu Dr. Richard Fisher, vedoucí oddělení heliofyziky v NASA.

„Naše technologická společnost si zároveň vyvinula nevídanou citlivost na sluneční bouřky. Protnutí těchto dvou otázek je, proč jsme se sešli k debatě.“

Solární vyzařování se mění v síle i dopadu na magnetické pole Země. Záře jsou vysoce radioaktivní, ovšem lidé jsou proti této radioaktivitě chráněni atmosférou. Co trpí, je technologie. Žár ze záření může poškodit satelity a rentgenové paprsky mohou narušit radiokomunikaci.

Zřejmě nejnebezpečnějším typem záře pro člověka je vypuzování koronární hmoty (CME), ke kterému dochází během nejaktivnějšího období slunečního jedenáctiletého cyklu, což by tentokrát mělo připadnout na rok 2012.

K CME dochází, když ze sluneční koróny nebo jeho vnější atmosféry vybuchne plyn, který nese ohromné množství radioaktivního materiálu, jenž může dorazit k Zemi za 3 – 5 dnů.

Ve zprávě publikované americkou Národní akademií věd před dvěma lety, která nesla název „Závažné události kosmického klimatu – sociální a ekonomické dopady“, vědci předpověděli, že naše rozvinutá technologie je zranitelná vůči silným slunečním bouřím. V případě nejhoršího scénáře by rozvinuté země a jejich města s moderní technologií mohly čelit výpadkům proudu a devastujícím finančním ztrátám, které by činily dvacetkrát víc než ekonomické škody způsobené hurikánem Katrina.

V současné chvíli mohou NASA a představitelé účastnící se fóra o vesmírném klimatu jen poradit soukromého sektoru, leteckému průmyslu a každému, kdo podniká v elektrické energii, aby učinili zvláštní opatření pro budoucnost, kdy se kolosální solární bouře přežene Zemí.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Brusel propagoval biopaliva, teď už se jich bojí ..... Evropská komise stále tají velikost emisí vniklých při výrobě biopaliv. Jsou vyšší než u nafty a benzinu.

Biopaliva, která pocházejí z tropických pralesů, mokřadů či rašeliniš, nedostanou v EU nejspíš nutný certifikát. To se týká i přeměny lesa na plantáže, kde se pěstuje palma olejná, z níž se získává jedno z nejpoužívanějších biopaliv - palmový olej. Vyplývá to z dlouho očekávaných pravidel pro využívání biopaliv v EU, které včera zveřejnila Evropská komise (EK).

EU si stanovila cíl získávat do roku 2020 deset procent pohonných hmot z obnovitelných zdrojů. Na tomto cíli zpráva trvá, ale pravidla pro využívání biopaliv budou výrazně přísnější. Brusel k tomu vedou nálezy řady vědeckých zpráv o škodlivosti biopaliv, která je větší než v případě klasických paliv.

Omezení emisí nenastalo ...Stále více výzkumů ukazuje, že používání biopaliv k žádnému podstatnému omezení emisí skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým nevede a naopak je nepřímými důsledky zvyšuje. Získávání nové zemědělské půdy pro pěstování plodin na biopaliva totiž často jde na úkor lesů a mokřin, což ruší veškeré přínosy používání biopaliv v autech. Analýza, kterou EK nedávno k údivu pozorovatelů odstřihla od souhrnné zprávy o biopalivech a neuveřejnila, zjišuje, že kvůli bionaftě z evropské řepky se nepřímo uvolňuje do ovzduší 150,3 kilogramu CO2 na jeden gigajoule a u bioetanolu z evropské cukrové řepy je to 100,3 kg. To je zřetelně více než emise 85 kg z běžné nafty nebo benzinu.

Biopaliva nebo potraviny ... Unie tak bude biopalivům udělovat certifikáty, které mají platit pět let a mají zabránit přílivu takzvaných neudržitelných biopaliv na trh. "Nᚠrežim certifikace je nejpřísnější na světě a díky němu budou naše biopaliva splňovat nejvyšší normy v oblasti životního prostředí," řekl včera novinářům eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger.

Ekologičtí aktivisté však komisní návrh kritizují i přesto, že znamená zpřísnění pravidel. Neziskovým organizacím se například nelíbí, že pravidla nijak nenavazují na ceny potravin. "Pravidla neobsahují žádná sociální kritéria, ale jen obavy o životní prostředí. Rozvoj biopaliv může vést k tomu, že celé komunity ztratí svoji půdu kvůli produkci paliv a nebudou mít kde pěstovat zemědělské produkty," řekl internetovému serveru EUobserver Anders Dahlbeck z neziskové organizace ActionAid.

Další obavy vyvolává certifikát, který budou dovozci biopaliv muset získat u soukromé firmy, takže není vyloučeno, že se objeví auditoři, kteří za úplatu pustí na trh i biopaliva, která tam nepatří.

Zřejmě největší kritiku ale vyvolává , že EK od zprávy odstřihla a nadále tají výpočty objemu emisí, které při pěstování biopaliv vzniknou, přestože unikly do médií. Oettinger nicméně slibuje, že do konce roku je zveřejní.      (Zdroj: Agris)


Smradlavá helma pro větší bezpečnost cyklistů ..... Cyklistická helma je bezpečnostní prvek stejně jako módní doplněk. Pro mnohé tvoří jejich helma nezbytnou součást image na kole či na in-linech. Ale přilba dobře chrání hlavu cyklisty pouze tehdy, pokud je v perfektním stavu, tzn. bez prasklin.

Málokdo však vymění malinko nakřápnutou helmu za novou. Přitom ani neví, jak moc riskuje. Poškozená helma se může při další kolizi snadno rozletět na kusy a ochrání hlavu zhruba stejně „dobře“, jako slupka od melounu.

Protože lidé se nedají přesvědčit, přišel Dr. Christof Koplin z Fraunhoferova Institutu pro Mechaniku a Materiály se skvělým nápadem: vyrobit helmu, která při poškození začne vydávat nelibý zápach. Když je poškozena trochu, je cítit pouze malinký odér, avšak při velkém poškození vydává zápach přímo nesnesitelný.

O smrad se starají mikrokapsule, které jsou zataveny v materiálu přilby. Po pádu tedy odpadne starost jak zjistit, jestli je helma v pořádku – stačí si čichnout. A kromě toho bude nově možno havarovaného cyklistu po tmě nebo v mlze hravě najít po čichu.      (Zdroj: VTM Science)


Proč slimákům nechutná mech ..... Plzáci si téměř bez výjimky vybrali listy, na kterých byl methanol, ale ani stopa oxylipinů

Slimáci jsou schopni sežrat veškeré sazeničky na záhonku, ale plevelný mech nechají bez povšimnutí. Otázka, proč tomu tak je, trápila už německého botanika Ernsta Stahla na konci 19. století. O více než 100 let později máme odpověď.

„Mech si dokáže vyrábět chemické sloučeniny, které jej chrání před nepřáteli,“ říkají vědci z Univerzity Friedricha Schillera v Jeně, kde kdysi pracoval i Ernst Stahl. Tím, co drží slimáky v uctivém odstupu od stélek mechu, jsou látky oxylipiny. Vznikají z nenasycených mastných kyselin v chemické dráze, která zahrnuje oxidaci. K ní dochází v případě, že je stélka mechu poškozena a ke sloučeninám se dostanou molekuly kyslíku. Vědci oxylipiny objevili při zkoumání sloučenin z mechu dvouhrotce chvostnatého (Dicranum scoparium), který se vyskytuje téměř v každém evropském lese.

Účinky oxylipinů dali vědci otestovat skutečným „odborníkům“. Plzákům španělským (Arion lusitanicus), jejichž invaze dovedla nejednoho zahrádkáře k slzám, vědci nabídli lístky salátu. Polovinu z nich ošetřili oxylipiny extrahovanými z mechu, zatímco druhou postříkali methanolem. Plzáci si téměř bez výjimky vybrali listy, na kterých byl methanol, ale ani stopa oxylipinů. Nad listy ošetřenými by jen slaboučkou koncentrací oxylipinů štítivě ohrnovali nos. Vědci doufají, že se objev účinků oxylipinů stane základem pro nejedovaté prostředky k odpuzování slimáků.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Rada vlády pro lidská práva schválila návrh IuRe: Komplexně upravit využívání analýz DNA ..... Na svém včerejším zasedání schválila Rada pro lidská práva výraznou většinou hlasů (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel) podnět Výboru pro občanská a politická práva požadující zpracování komplexní zákonné úpravy využívání analýz DNA vypracovaný experty IuRe.

Podnět zejména míří na nedostatečnou úpravu uchovávání tzv. profilů DNA v policejní databázi, ale i na dílčí problémy v dalších oblastech (zdravotnictví, výzkum, soukromoprávní využívání analýz). IuRe doufá, že podnět bude vládou přijat a iniciativa IuRe a potažmo Výboru v budoucnu splyne s dosavadními výsledky pracovní skupiny při Uřadu pro ochranu osobních údajů a povede ke vzniku zákonné úpravy, která zajistí dostatečnou ochranu citlivých osobních údajů v souvislosti s využíváním analýz DNA odpovídající standartům definovaným zejména Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva.       (Zdroj: Iuridicum Remedium)


15.06. 2010     Dnes máme Mezinárodní den odpůrců vojenské služby a také Světový den proti násilí na seniorech.


Cestovní doklady potřebné pro cestování  ..... Kam stačí občanský průkaz a kam musíte mít cestovní pas ? Kam stačí mít zapsané dítě v pase a kam musí mít samostatný cestovní doklad ? Můžete do jednotlivých zemí cestovat s dítětem zapsaným pouze v občanském průkazu nebo nikoliv ?       (Podrobně se o této problematice poučíte na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nejstarší skalní malba ..... Francouzská Chauvetova jeskyně zřejmě ztratila primát nejstarší skalní obrazárny světa. Na severu Austrálie v Arnhemské zemi vědci narazili na malbu velkého ptáka, který nápadně připomíná vyhynulého příbuzného pštrosů z rodu Genyornis.

Ten, kdo malbu provedl na skalní stěnu okrovou hlinkou, zvíře zjevně velmi dobře znal. Poslední příležitost k pozorování genyornise ve volné přírodě však pominula před 40 000 roků. Pokud je malba starší než 40 000 let, pak jí patří bezesporu primát nejstaršího malířského díla na Zemi.

Malby srstnatých nosorožců, jeskynních lvů a další prehistorických zvířat z Cheuvetovy jeskyně vytvořili pravěcí lidé před 33 000 lety.      (Zdroj: VTM Science)


Liga lidských práv: Rozhodli se neočkovat, pokutu platit nemusí ..... Rodiče, kteří odmítli pokračovat v očkování dvouletého syna, nemusí platit pokutu 10 000 korun. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. Hygienická stanice v Brně pokutovala rodiče, přestože se u dítěte po aplikaci druhé dávky hexavakcíny projevily značné nežádoucí účinky. Podle ministerstva zdravotnictví však v tomto případě bylo jednání rodičů odůvodněné, nedosáhlo potřebného stupně společenské nebezpečnosti, a proto se vůbec nejedná o přestupek.

Rodiče dítěte dříve očkování neodmítali a svou starší dceru nechali kompletně naočkovat. U syna také začali s očkováním v souladu s očkovacím kalendářem. Když se však po druhé dávce hexavakcíny u jejich do té doby naprosto zdravého dítěte objevil atopický ekzém, ztráta chuti k jídlu, pozastavení motorického vývoje, negativní projevy na psychice a navíc souvislé půlroční onemocnění, rozhodli se z obav o jeho zdraví dítě dále neočkovat. Lékařka rodičům přesto doporučila v očkování pokračovat. Když nesouhlasili, kontaktovala hygienickou stanici. Hygiena pak uložila rodičům poměrně vysokou pokutu, aniž by k motivaci rodičů přihlédla. Ti se proti rozhodnutí prostřednictvím Ligy lidských práv odvolali.

Ministerstvo zdravotnictví, které se případem dále zabývalo, však dalo rodičům zapravdu. Přestože formálně povinnost stanovenou právními předpisy nesplnili, nejednalo se o přestupek, protože jejich jednání nebylo společensky nebezpečné. Podle ministerstva je nutné zohlednit, že rodiče se zákonné povinnosti evidentně vyhýbat nechtěli, své starší dítě očkovali a i mladší dítě začali očkovat. Zároveň ministerstvo připustilo argument rodičů, že i po dvou ze čtyř očkovacích dávek mohlo dítě získat proti nákazám imunitu, takže by zájem na ochraně veřejného zdraví nemusel být ohrožen vůbec.

„Zatímco ministerstvo považuje takový případ za ojedinělý, podle zkušeností Ligy jsou naopak negativní reakce na vakcínu poměrně častou příčinou toho, že rodiče své děti dále očkovat odmítnou“, uvádí právnička Ligy Zuzana Candigliota. Nyní by snad i úředníci hygienických stanic měli začít respektovat doporučení ombudsmana z roku 2003, který říká, že „pouze zjevně neodůvodněné nerespektování povinnosti ze strany rodičů by v případě selhání možnosti dohodnout se s nimi mělo být sankcionováno přiměřenou pokutou jakožto jedinou možnou sankcí.“       (Zdroj: Econnect)


Prohlášení SOS Student k obnoveným snahám o zavedení školného na Vysokých školách ..... V úterý 8. června 2010 v odpoledních hodinách přinesla média informace o tom, že se budoucí vládní koalice shodla na zavedení školného na vysokých školách.

SOS Student v minulosti vedl několik úspěšných kampaní proti zavedení školného na VŠ. Studenti i veřejnost se několikrát jasně vyslovili proti tomuto asociálnímu opatření ze strany vlády, které je namířené proti mladé generaci a proti vzdělanosti v naší republice.

Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na vysokých školách by tak mělo za cíl prohloubení rozdílů v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se studium na vysokých školách stalo prakticky nedostupným. Vzdělání však nemůže být výsadou určité skupiny obyvatelstva, musí být přístupné všem. V přístupu ke vzdělávání na veřejných školách nesmí fungovat ekonomické třídící síto. Čím více lidí získá možnost vysokoškolského vzdělávání, o to více se zlepší podmínky pro rozvoj naší ekonomické, hospodářské a kulturní úrovně. Odmítáme tvrzení, že zavedením školného na VŠ se zlepší úroveň vysokoškolského vzdělávání. Opak je pravdou. Pokud chceme upřímně zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání, dosáhneme toho jedině systémovými změnami a nikoli vylučováním části obyvatelstva ze vzdělávacího procesu na základě ekonomických omezení.Nedopusme, aby byl přístup ke vzdělání omezován z jakýchkoli důvodů - náboženských, politických, národnostních či ekonomických. S jasným záměrem eliminovat demokratickou diskusi je spojeno i načasování rozhodnutí zavést placené školné. Vyhlášení cíle budoucí pravicové koalice zavést školné na vysokých školách v době před letními prázdninami, tedy v době, kdy se studenti ze škol rozejdou, je vedeno snahou utlumit polemiku, snížit schopnost studentů účinně se organizovat a klást odpor. Obdobné jednání jsme viděli, i pokud jde o zavádění státních maturit, lze je tedy považovat za promyšlené a jednoznačně namířené proti otevřené diskusi a proti rozhodování na základě demokratických principů.Na tyto obnovené snahy budeme reagovat obnovením kampaně proti zavedení školného na vysokých školách. Vzdělání není byznys! Vzdělání je právo!      (Zdroj: Czech Free Press)


Návrat piva starého 9000 let ..... Rýže, med a plody hlohu – to jsou základní suroviny pro výrobu piva podle receptury staré 9000 let.

Při vykopávkách neolitické osady Jiahu v čínské provincii Hunan narazili archeologové na džbány používané k uskladnění piva. Nápoj se v nich pochopitelně nezachoval. Patrick McGovern z Pensylvánské univerzity podrobil 9000 let staré střepy důkladným analýzám, a z molekul uvízlých v pórech keramiky nakonec zjistil, z čeho se alkoholický nápoj připravoval. S recepturou na papíře se ale nespokojil. Společně se sládky americké pivovarnické společnosti Dogfish Head připravil nápoj, který lze považovat za „rekonstrukci“ neolitického piva.

Sládci použili jako zdroj škrobu ječný slad a rýži. Do kotle pak přidali med, hrozny, plody hlohu a květy chryzantémy. Vše vařili 45 minut a po vychladnutí přidali kvasinky používané při výrobě saké. Směs kvasila celý měsíc. Nápoj bude uveden na trh pod názvem Chateau Jiahu nejprve v kanadské provincii Britská Kolumbie. Pokud o něj bude zájem, začne se prodávat i v dalších kanadských provinciích. Vyhlídky nemá špatné. Na pivovarnickém veletrhu Great American Beerfest v roce 2009 získalo Chateau Jiahu zlatou medaili.

Patrick McGovern už „zrekonstruoval“ více starých alkoholických nápojů. Pivo označované Midas Touch (Midasův dotek) bylo uvařeno na základě údajů získaných analýzami zbytků nápojů v nádobách nalezených v 2500 let starém hrobu v Turecku. Snad v něm byl pochován bájemi opředený král Midas. Jako Theobroma byl pojmenován výsledek pokusu vyrobit z kakaových bobů a paprik nápoj produkovaný předkolumbovskými kulturami Střední Ameriky.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Zemědělci na Ukrajině oseli ječmenem o čtvrtinu menší plochu ..... Zemědělci na Ukrajině, která patří mezi přední vývozce ječmene na světě, oseli pro letošní sklizeň o 26 procent menší plochy této obilniny. Uvedl to dnes statistický úřad země; příčinu ale neoznámil.

Ukrajinské ministerstvo zemědělství uvádělo, že zemědělské podniky letos osejí 3,2 milionu hektarů. Podle statistiků to však bude jen 2,75 milionu. Zemědělská agentura UkrAgroConsult v reakci na statistiky oznámila, že přehodnotí předpověď letošní sklizně ječmene. Ministerstvo ale i přes redukci osetých ploch nechalo odhad celkové letošní sklizně obilí na 46 milionech tun.

Samotného ječmene se podle ministerstva letos sklidí 11 milionů tun místo 11,8 milionu za minulý rok. UkrAgroConsult letošní výsledek odhaduje na 11,4 milionu tun, napsala agentura Reuters.       (Zdroj: Agris)

No tak to vidíte ... tady zůstane úrodná půda ladem - a jinde lidé umírají hlady ...


Fenomén 3D ..... 3D televize, 3D filmy a 3D vysílání jsou hitem tohoto roku. Největší 3D televizi o úhlopříčce 84 palců, tedy 213 centimetrů, vyrobila firma LG. Pro sledování jejího 3D obrazu s parametry ultravysokého rozlišení (UHD, 3840x2160 pixelů) ale stále potřebujete obvyklé stereoskopické brýle. Firma LG se s tímto stavem proto nespokojila a předvedla také autostereoskopickou televizi s úhlopříčkou 47 palců, tedy 120 centimetrů. U té divák už brýle nepotřebuje. Zmiňované modely se bohužel zatím běžně neprodávají.

Současné 3D displeje ale přinášejí jen iluzi prostorového obrazu. Skutečný prostorový vjem může poskytnout pouze holografie, která jako jediná kompletně zrekonstruuje původní optickou informaci. Dosavadní holografická zařízení ale uměla reprodukovat jen statické obrazy. To už teď úplně neplatí. Výzkumníci z Arizonské univerzity totiž vyvíjejí holodispleje, které umí obnovovat prostorový obraz periodicky jednou za 3 minuty. V tomto případě jde o mazání a přepisování matrice z tzv. fotorefraktivních polymerů, které pro 3D hologramy slouží jako médium. Tohle je samozřejmě pouze začátek dlouhé cesty k videoholografii.

V této souvislosti zní velmi odvážně následující japonské prohlášení. Pokud Japonsko získá pořadatelství Mistrovství světa ve fotbale v roce 2022, bude vysílat fotbalové zápasy do celého světa jako realistické 3D video, navíc v plné velikosti a v reálném čase. Půjde prý o přenos obrazu na jiné stadiony, tedy pro masové publikum. Japonská zpráva ale nemluví o podrobnostech, jak by toho chtěli japonští uchazeči o pořádání MS dosáhnout.      (Zdroj: Řev přírody)


„Etruské Pompeje“ vydávají svědectví ..... Civilizace Etrusků se sice rozvíjela v oblasti pozdějšího centra civilizovaného světa, na Apeninském poloostrově, stále však patří mezi historiky a archeology k velkým neznámým. Nedávný nález nedaleko toskánského města Vetulonia má šanci posunout naše poznání záhadné civilizace o pěkný kus dále.

Toho, co o vyspělé a dlouho trvající civilizaci dávných Etrusků víme s jistotou, je skutečně poskrovnu. Je tomu tak v první řadě proto, že obyvatelé dávné Etrurie po sobě nezanechali žádné významné písemné památky. Ale i kdyby náhodou nějaký etruský Homér či Vergilius žili, stejně bychom měli se čtením jejich díla značné potíže. Jazyk Etrusků totiž na rozdíl od drtivé většiny ostatních evropských jazyků nenáležel do tzv. indoevropské jazykové rodiny a jeho slovní zásoba i gramatika by pro nás byla jen stěží srozumitelná. Při rekonstrukcích jejich všedního i svátečního života jsme tedy odkázáni na výzkum hmotných památek roztroušených v oblasti dnešního Lazia a Toskánska. Jedním z nich je i nedávno objevené naleziště asi 160 km severně od Říma zvané Poggiarello Renzetti, které vedoucí vykopávek Simona Rafanelliová z Archeologického muzea ve Vetulonii překřtila v interview pro kanál Discovery na „Etruské Pompeje“. Důvodem jejího přirovnání je především to, že se nejedná o nejčastěji nacházená pohřebiště, ale o velmi dobře zachované zbytky obydlí včetně řady věcí denní potřeby. Dům pochází z helénistického období mezi 3. a 1. stol. př.n.l., kdy Etruskové a Římané žili vedle sebe víceméně mírumilovně. Zkázu mu přivodil až požár, který pravděpodobně přikázal založit římský diktátor Lucius Cornelius Sulla v roce 79 př. n.l. Požáru, který dům zničil, vděčí však archeologové například za vynikající uchování hliněných cihel, které oheň „vypálil“. Simona Rafanelliová však připomíná, že výzkumy na této jedinečné lokalitě jsou stále ještě na začátku. Archeologové doufají, že se jim podaří odkrýt celou obytnou čtvr a vysvětlí také nalezené schodiště. „Toto schodiště vedlo k důležité budově na nedalekém vršku, která, mohla být například i chrámem,“ nechává se prozatím unášet fantazií dr. Rafanelliová.      (Zdroj: 21@století)


Mohou být stimulační účinky kávy jen iluze? ..... Stimulační účinky kofeinu mohou být jen iluzí. Pokus, který to naznačuje, byl proveden takto: dobrovolníci byli 16 hodin bez kofeinu, poté část z nich dostala „regulérní“ kávu, druhá skupina náhražku. Následoval test, který měl měřit úroveň pozornosti/bdělosti.

Mohou být stimulační účinky kávy jen iluze?

Podle výsledků studie se zdá, že pijáci kávy reagují spíše na pokles hladiny kofeinu, který v nich vyvolává úzkost, bolest hlavy a potřebu hladinu doplnit. Kofein nás snad jen vrací do normálního stavu. Interpretace autorů studie je taková, že tato látka tedy nic nepřináší: pokud si na něj jednou zvykneme, jen ho potřebujeme pro znovuuvedení do běžného provozu. Proti jakýmkoliv pozitivním účinkům již prý naopak působí tolerance.

Slabí pijáci kávy měli v testech pozornosti stejné výsledky, a už dostali kofein, nebo placebo. Silní pijáci měli bez kávy výsledky horší, s kofeinem stejné jako slabí pijáci.

Výzkum provedli vědci z University of Bristol a výsledky byly publikovány v časopisu Neuropsychopharmacology.

Poznámky: Z pohledu „kafaře“ se výsledky zdají být úplně absurdní, ale placebo je placebo... Ovšem skutečně to působí divně, jsou přece lidé, co si dají kávu ráno a zbytek dne již kofein nekonzumují, přesto ranní dávku potřebují. To by se ještě dalo vysvětlit potřebou doplnit pokles. Jenže i lidé, kteří kávu stabilně nepijí, si ji dávají v kritických situacích, a tvrdí, že např. působí proti únavě.

Popisovaných 16 hodin bez kofeinu by možná stálo za to nějak vztáhnout i ke spánkovému režimu. Káva, zvl᚝ s mlékem a sladká, se přece dá pít i před spaním...

Obecně: kofein má zřejmě tolik pozitivních i negativních (zvýšení tlaku apod.) účinků, že je jen na každém, jaké studie si vybere.

Možná nějaká historická studie: pila se káva spíše jako relaxační, nebo pracovní nápoj? Kdy, kde, jak a s jakými důsledky?      (Zdroj: Science WORLD)


Správa KRNAP otevřela obnovený dům v centru Vrchlabí ..... Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) 11. června 2010 ve Vrchlabí otevřela repliku poloroubeného domu s hrázděným štítem. Původní objekt stojící v sousedství trojice historických domů na náměstí Míru byl zdemolován v roce 1957. Obnovený dům bude složit Krkonošskému muzeu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

"První patro domu využijeme pro depozitáře, v dolní části vznikl veřejnosti přístupný depozitář. Dům nabízí také zázemí muzejním konzervátorům," uvedl Drahný.

Obnova domu se uskutečnila díky projektu Via Fabrilis - cesta řemeslných tradic, který je zaměřený na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území. Součástí projektu byla také rekonstrukce jednoho ze tří historických domků na vrchlabském náměstí Míru, ve kterém správa parku vloni umístila expozici tradičních řemesel nazvanou Z tvorby krkonošského lidu. Lidé mohou obdivovat například pro region typické podmalby na skle, dřevořezby či betlémy. Projekt připravila Správa KRNAP společně s Muzeem keramiky v polském Boleslavci, celkem instituce na projekt získaly zhruba 15 milionů korun.       (Zdroj: Ekolist)


14.06. 2010     Čtrnáctý červen je slaven jako Světový den dárců krve.


Deset fascinujících přírodních fenoménů ..... Britský deník The Independent vydal na svých internetových stránkách deset nejúžasnějších přírodních úkazů. Jde převážně o přírodní jevy, které se vymykají zažitým přírodním pravidlům a budí v mnoha případech až mystickou bázeň z neznámého nebo ne vždy zcela přesvědčivě vědecky zdůvodněného.

1. Severní polární záře ... Bezpochyby jedním z nejkrásnějších přírodních jevů jsou tzv. Aurory, známé jako záře zobrazující se v noci zejména v jižních a severních polárních oblastech. Jev nastává, když slunce uvolňuje vysoké energetické náboje, které cestují do vesmíru. Když se proud této iontové plazmy, známé jako sluneční vítr, konfrontuje s okrajem zemského magnetického pole, vysoké energetické částice se srazí a plyny v nich začnou zářit.

2. „Kajícníci“ ... Penitentes, v překladu tzv. kajícníci, je množství obrovských ledových hrotů natěsnaných vedle sebe, které můžeme nalézt na některých horských ledovcích. Svým vzhled připomínají mnišskou kapuci a odtud pochází jejich název. Hroty mohou dosáhnout až pětimetrové výšky a jsou způsobeny slunečními paprsky, které pronikly v některých částech ledu hlouběji než na jiných místech, což způsobuje vrcholy mezi dolíčky.

3. Plující kameny ... Záhadné pohybující se kameny na poušti v kalifornském Údolí smrti (Death Valley) pletou hlavy vědcům již celá desetiletí. Kameny vážící několik set liber se přemístily v průběhu let o stovky metrů a jejich stopy v písku působí poněkud děsivě. Nad příčinami pohybu vědci stále debatují. Jako první však byla vyloučena teorie působení mohutných větrů, nebo trasy kamenů většinou nemají rovnou linku.       (Zbývajících sedm úkazů najdete na stránkách Ecomonitor)


Turisté mohou po Šumavě opět jezdit "zelenými" autobusy ..... Na Šumavě se pomalu rozjíždějí takzvané zelené autobusy, jejichž provoz zajišuje národní park. První tři linky mohou turisté využívat od 1. června, všech šest pravidelných linek pak bude v provozu od začátku prázdnin. Loni se autobusy svezlo přes 135.000 lidí, o 37 procent více než předloni, řekl ČTK Josef Jiřička z Národního parku a CHKO Šumava.

Projekt veřejné dopravy má odlehčit chráněnému území od osobních aut a podpořit turistický ruch v této oblasti. V minulosti jezdily autobusy na bionaftu. V současnosti jezdí na běžnou naftu s příměsí biosložky a mají motory, které splňují přísné emisní limity.

"Loni jsme zvýšili standard cestování a počet linek, přibylo tedy i cestujících," podotkl Jiřička. Park tak mohl učinit díky dotaci z programu česko-bavorské spolupráce, podpora je na tři roky.

Jízdné v autobusech se řídí platnými tarify jako na běžných linkách. Cestující tedy platí podle vzdálenosti zastávek. Od loňska si však mohou turisté pořídit jednodenní jízdenku za 80 korun, uvedl Jiřička. Loni si ji koupilo více něž 4500 lidí. Jízdenka NP-Ticket, s níž mohou přestupovat téměř mezi všemi linkami, platí pro dospělého i se dvěma dětmi do šesti let nebo s jedním dítětem do 15 let.

Sezona "zelených" autobusů je naplánována do 30. září. Například na lince Nová Pec - Jelení Vrchy bude autobus o prázdninách jezdit denně, na hlavní lince Špičák - Kvilda pak ve dvouhodinových intervalech. Autobusy by také měly navazovat na na vlaky a návaznosti na prázdninovou dopravu v německém Národním parku Bavorský les.

Do Kvildy jezdí z Českých Budějovic a Plzně v sezoně cyklobusy. Kola mohou turisté přepravit i na většině linek "zelených" autobusů a letos se mohou těšit na novou cyklostezku u Prášil.       (Zdroj: Ekolist)


ChemBot: Robot procházející zdmi ..... Společnost iRobot je známa především jako výrobce robotických vysavačů, které se jako jedny z mála mohou chlubit umělou inteligencí. Možná nevíte, že má ve svém portfoliu i prototyp robota nazvaného ChemBot, který dokáže zcela jiná kouzla.

ChemBot se sám dokáže zformovat tak, aby se dostal do těch nejužších a nepřístupných míst. Jednoduše dokáže projít i prasklinkou ve zdi.

Tento speciální robot je vyroben z flexibilní silikonové kůže s řadou kapes, které obsahují směs vzduchu a volně balené částice. Když je vzduch z kapsy odstraněn, kůže se snaží vyrovnat tlakový rozdíl. Robot je složen z několika takových kapes, které mohou být nahuštěny nebo vypuštěny samostatně, přičemž ChemBot má dále schopnost vykonávat pohyb. Díky tomuto speciálnímu procesu, který se nazývá anglicky „jamming“, umožní tzv. pohyblivému klubíčku přechod mezi polotekutým a pevným stavem jen s mírnou změnou objemu.

ChemBot může být váženým pomocníkem ve vesmíru, pro vojenské účely i ve zdravotnictví. Neocenitelný se může stát při záchranných operacích v nepřátelském prostředí, při likvidaci a hledání pozemních, podmořských min a průzkumu jeskyň. Před jeho plným využitím je třeba dořešit několik neznámých, které se okolo prototypu ChemBot objevují, např. napájení jednotky, které by mohlo zapříčinit neschopnost pohybovat se. Dále také materiál, ze kterého bude vyrobený. Ten by měl být odolnější proti poničení.

Tento projekt našel podporu v agentuře DARPA (agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů amerického ministerstva obrany, zodpovědná za výzkum nových vojenských technologií americké armády). Ta se rozhodla výrobu tohoto prototypu financovat, jelikož vidí ChemBota jako mobilního robota, který bude v budoucnu velmi potřebný a žádaný.

Společnost iRobot nechce s modelem ChemBot nastolit revoluci, ale jen by ráda upozornila a poukázala na to, že i nejpodivnější technologie mohou najít své využití, a to i ve prospěch veřejnosti.      (Zdroj: Science WORLD)


Pracovníci CIA prováděli experimanty na vězních ..... Nová zpráva organizace Lékaři za lidská práva obvinila vládu bývalého amerického prezidenta George Bushe z provádění ilegálních a neetických experimentů na vězních, které držela ve vazbě CIA. Zpráva podrobně popisuje, jak lékaři, psychologové a další odborníci zkoumali účinek dlouhodobé spánkové deprivace na více než tuctu vězňů. Dále zaznamenali efekty simulovaného topení za pomoci vstřikování větší množství vody do plic vězňů. Frank Donaghue z organizace Lékaři za lidská práva řekl: „Zdá se, že CIA porušila všechny právní a etické standardy, které platily od druhé světové války a chránily vězně před tím, aby na nich byly prováděny experimenty. Nejen, že jsou tyto činy hrubým porušením lidských práv, ale jsou i těžkou urážkou základních amerických hodnot.”       (Zdroj: AKT-INFO)


Jeskyně buddhismu ..... Pod dunami čínské pouště Gobi leží řada topolů naznačující přítomnost sezonní řeky. Ve čtvrtém století začali buddhisté hloubit ve skále jeskyně a jejich temnotu krášlit malbami a sochami. Na Hedvábné stezce tak vznikl jeden z největších zázraků budhistického světa - půl druhého kilometru dlouhý jeskynní komplex Mo-kao. Z 800 jeskyní jich je pokryto malbami 492. Fresky pokrývají plochu 40x větší než Sixtinská kaple. K tomu přidejte asi 2000 soch a desetitisíce starých rukopisů.

Poutníci se tu modlili za bezpečný průchod přes obávanou pouš Taklamakan, nebo děkovali za průchod pouští. Tisíce Buddhů všech odstínů tu září ze stěn, jejich roucha se lesknou zlatem, vidíte nebeské nymfy a hudebníky v průhledných oděvech, ale můžete spatřit i ztvárnění mnohem světštějších postav - obdhodníků, mnichů a rolníků. Jeskyně jsou jakési časové schránky Hedvábné stezky, po desetiletí zde poutníci ztvárňovali vlivy Západu i Východu, umělecké a náboženské myšlenky.

Jeskyně mají za sebou pohnutou historii. Byly ničeny lidmi i postupující pouští, vyloupeny, mnoho z artefaktů dodnes visí v muzeích Velké Británie i zbytku světa. Dnes jeskyně trpí postupujícím pískem, vodou, sazemi z ohniš, solí, slunečním světlem, vlhkem z dechu turistů.... dalo by se pokračovat. Turisté mohou od roku 1980 navštívit vždy jen některé jeskyně. Akademie se snaží zdigitalizovat výzdobu všech jeskyní. Zatím jich mají jen dvacet.       (Pokud nemáte v nejbližších dnech cestu k Tun-chuang, podívejte se alespoň na fotogalerii na stránkách National Geographic)


V Německu ilegálně vysazena geneticky modifikovaná kukuřice ..... Navzdory oficiálnímu zákazu byla loni na podzim v Německu vysazena geneticky modifikovaná kukuřice, podle údajů Der Spiegel se tak stalo v pěti spolkových zemích, zatímco televize ZDF tvrdí, že v sedmi.

Greenpeace konstatuje, že touto kukuřicí byly osety asi 3000 hektarů, hlavně ve Šlesvicku-Holštýnsku, Meklenbursku a Dolním Sasku, nicméně otazníky visí i nad Bádenskem-Würtenberskem, Braniborskem a Severním Porýním-Vestfálskem.

Zatím není jasné, zda byla geneticky modifikovaná kukuřice zaseta omylem, nebo zda šlo o promyšlené porušení německých zákonů.

Podezření, že se geneticky modifikovaná kukuřice objevila mezi sadbou, se poprvé diskutovalo už na podzim. Vláda Dolního Saska dokonce přislíbila, že celou věc prošetří, ale kukuřice se už mezitím jaksi dostala na pole.

Greenpeace a němečtí zelení to považují za největší skandál související s geneticky upravenými plodinami v dějinách země a úřady se snaží identifikovat provinivší se farmáře, aby mohly rostliny zničit ještě předtím, než dojde k opylení.      (Zdroj: Czech Free Press)


Nový plážový parazit ..... Turisty, kteří míří do Švédska, nový objev příliš nepotěší. Do zdejších moří zavítal druh parazitické sasanky, jehož larvy by člověku mohly způsobit kožní problémy.

Vědci z oddělení mořské biologie na Univerzitě v Göteborgu před pár lety odhalili invazi amerických láčkovců rodu Mnemiopsis, kteří se podobají medúzám, ale patří mezi takzvané žebernatky (Ctenophora). Stejní vědci teď oznámili, že do moře kolem Švédska dorazily larvy dalšího nevítaného hosta: parazitické sasanky. Analýza DNA ukázala, že sasanka patří do rodu Edwardsiella, který se hojně vyskytuje v západním Atlantiku, ale ve vodách kolem Švédska dosud nebyl zaznamenán. Jeho larvy parazitují na žebernatkách, ale mohou se také zavrtat do pokožky plavců.

Podle výzkumníků může jít o podobného parazita, jaký plavcům v mořích kolem USA způsobuje nepříjemné kožní vyrážky. Obvykle nejsou nebezpečné a nevyžadují lékařské ošetření, ale přetrvávají několik dní. Největší počet larev sasanek ve vodách kolem Švédska vědci naštěstí očekávají až v září – tedy po skončení hlavní plážové sezóny. Zajímá je především to, jak se příchod parazita projeví na přemnožených populacích žebernatek, které jinak mají jen málo přirozených nepřátel.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Hrobka Amenhotepa III. skrývala obří sochu ..... Uvnitř egyptské hrobky faraóna Amenhotepa III. v Luxoru byla minulý týden nalezena obří socha Thotha. Socha, znázorňující egyptského boha moudrosti, je tři a půl metru vysoká, 1,2 metru široká a je vyrobena z červené žuly.

Socha je jedním z mnoha nových objevů, které byly v hrobce učiněny během stavebních prací, jejichž cílem je kontrolovat hladinu podzemních vod na západním břehu Luxoru.

Archeologové pod vedením Dr. Zahiho Hawasse našli také zachovalou kamennou hlavu Amenhotepa III., která je zřejmě nejlépe zachovalým obrazem faraónovy tváře.

Chrám byl postaven poblíž povodňových oblastí u Théb, nedaleko dalších dvou velkých soch známých jako Memnonovy kolosy. Obě zobrazují faraóna a měří přes 18 metrů na výšku.

Vědci se domnívají, že faraón Amenhotep III., který žil mezi roky 1390 a 1352 před naším letopočtem, byl dědečkem mladého krále Tutanchámona.

Nejnovější objev byl učiněn během „rutinních vykopávek“ týmem egyptských archeologů. Dr. Hawass ve svém prohlášení uvádí, že oblast pravděpodobně skrývá vícero podobných soch. V loňském roce byla nedaleko odtud například nalezena jedna socha vysoká přes 5 metrů.

Chrám Amenhotepa III. se zhroutil přibližně 200 let poté, co byl postaven. Podle prohlášení však další objevy mohou pomoci prokázat, že vchod do chrámu byl lemován uličkou Thothových soch.

Hlava Amenhotepa III., z osmnácté dynastie Nové říše, na nejnovější výstavě v Egyptském muzeu v Káhiře. Minulý týden byla v egyptském Luxoru nalezena v Amenhotepově hrobce i velká socha boha moudrosti Thotha.       (Zdroj: Vežká Epocha)


Slzy, které neznamenají dojetí ..... Ne vždy musí slzy odrážet naše emoce. Jejich zvýšená tvorba může být totiž součástí alergické reakce. Ta je nejen nepříjemná a obtěžující, ale v některých případech může dokonce ohrozit samotný zrak.

Spojivka – snadný cíl pro alergeny ... Oční projevy alergie nejčastěji souvisí se zánětem spojivek. Tato část oka je totiž přímo vystavena obrovskému množství alergenů ve vzduchu, jako jsou například pyly. Imunitní systém některých osob vyhodnotí tyto alergeny jako nebezpečné, a tedy nežádoucí, a začne proti nim bojovat. Výsledkem je zbytečně přehnaná imunitní – alergická – reakce, která vede ke svědění, pálení, slzení a zarudnutí typicky obou očí. Obvykle trápí dotyčného kromě těchto příznaků také alergická rýma.

Oko přichází do kontaktu s mnoha různými alergeny. Kromě pylu to mohou být i částečky prachu, srsti či kůže domácích mazlíčků, plísně, ale také kosmetické přípravky nebo lokálně užívané léky.

Nepíchejte do vosího hnízda! ... Ačkoliv je škrábání si místa, které svědí, přirozenou reakcí, nedělejte to! U podrážděných očí tím totiž ještě více "nabudíte" mastocyty – buňky, které hrají v alergické reakci jednu z hlavních rolí –, a všechny nepříjemné příznaky včetně svědění jen zhoršíte.       (Zdroj: Pylová informační služba)


Nenechte se zmanipulovat ..... Někdy se nám může stát, že narazíme na člověka nebo situaci, ve které je druhý jedinec mnohem dominantnější, kontroluje a řídí vzájemný rozhovor a stává se, že to vyústí až do manipulace. Může jít o nadřízeného, který nám vštěpuje svůj vlastní názor, o rodinného příslušníka, který od nás něco žádá, o partnera nebo přítele, který na nás vyvíjí nátlak a chce, aby určitá věc byla tak, jak chce on. Pozor však na slůvko „dominantní“. Mnohdy se necháme zmanipulovat tím, že ze sebe „protivník“ dělá obě, a vlastně tím získává převahu a je dominantní v dané situaci, protože si nás obtočil kolem prstu. A to z nás dospělých umějí velice hezky udělat taky „dominantnější“ ratolesti.

Bludným kruhem je, že nám je nepříjemné odmítnout (zejména v případech, kdy „protivník“ naléhá a naléhá), takže na jeho manipulaci nakonec přistoupíme a necháme se přemluvit, avšak nepříjemný pocit, který jsme měli během rozhovoru, a přemlouvání zůstává a my z takovéto konverzace odcházíme jako ti „poraženi“, jsme to my, kteří jsme se nechali vehnat do nějakého úkolu, který od nás šéf nebo partner, dítě požadovalo a jsme to my, kdo odchází se smíšenými pocity, rozmrzelí, nazlobení apod. Avšak manipulátor odchází s úsměvem, dosáhl svého a je spokojený. Proč pak by ne.

Jak se dá z takovéto situace vyjít bez újmy?

1. Vezměte zodpovědnost do vlastních rukou. Člověk sám je tou jedinou osobou, která doopravdy může řídit vlastní život. A to prostřednictvím svých rozhodnutí, svého vyhodnocení situace a toho, co je pro nás v danou chvíli a v dané situaci důležité. Někdy však bývá pro nás těžké být odpovědnými za cokoli a vlastně se i „dobrovolně“ necháme zmanipulovat a tím ospravedlňujeme naši slabost přijetí odpovědnosti.

2. Stanovte si cíle a priority. Když přesně víte, co je pro vás důležité, lépe setrváte na svém stanovisku a nenecháte se zmanipulovat. Když už na něco máte názor, představu nebo prioritu, můžete si lépe stát za svým a manipulátora věcnými argumenty spíše zarazit.

3. Stůjte si za svým. Manipulátoři rádi zkoušejí hranice. Když vědí, že jim něco prošlo jednou, samozřejmě, že to budou zkoušet znovu a čekat, že uspějí znovu.

4. Nebojte se, že když manipulátora odmítnete v jeho požadavku, že vás přestane mít rád, nebo že budete neoblíbeným. Když je naše odmítnutí opodstatněné, stojíme si za ním – je to berlička, která pomáhá jak nám, tak i druhým v našem okolí zorientovat se, co je pro nás důležité.

5. Pozor na milá slova, které můžou manipulátoři používat. Jednou z technik je projevení lichotky nebo zájmu, kdy manipulátor ví, že pak bude pro nás t잚í, říct ne.

6. Pocity viny jsou taky silnou zbraní, kterou nás někdy manipulátor může dostat. Strategii zde je, že svůj požadavek postaví tak, abychom jej splnili ne proto, že chceme, ale proto že „musíme“. Věta typu „Musíš to udělat, když mě mᚠrád/ráda“… Znáte to?

7. Technika pokažené gramofonové desky bývá u manipulátorů taky velice úspěšná. Jako pokažená gramodeska pořád dokola opakují svůj požadavek, až svoji obě zlomí a dosáhnou svého. Jasné stručné „Ne!“ bez jakéhokoli vysvětlování je zbraní, kterou se můžeme vůči této manipulační strategii bránit. A navíc, můžeme svoje „Ne!“ opakovat a opakovat taky jako pokažená gramodeska – avšak pozor! Nenechte se „zlomit“!

Vždy však záleží, s kým v dané komunikační situaci jsme, jiné je bránit se manipulacím svého šéfa, partnera a dítěte, protože s každým máme kvalitativně jiný vztah. Cílem a smyslem však je, abychom se nenechávali často vehnat do úkolů či pocitů, které jsou pro nás nepříjemné a „musíme“ je udělat nebo prožívat pouze proto, že jsme se nechali do nich vmanipulovat. Mnohdy si však vzdychneme… „Jsme dospělí. A to si vyžaduje dělat často věci, které nechceme… ale musíme.“       (Zdroj: Celostni Medicina)


11.06. 2010     Jedenáctého června 1881 bylo premiérou Smetanovy Libuše poprvé otevřeno Národní divadlo.

V sobotu dvanáctého června ve 13:14 LČ nastává Novoluní. Tento den se slaví jako Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí.


Zavedení univerzitního školného vedlo k likvidaci akademického charakteru britských vysokých škol ..... Ve středu 9. června 2010 se konala v souvislosti s hrozbou agresivní restrukturalizace, kterou se snaží proti vůli akademických pracovníků prosadit nové, nevolené, manažerské vedení University of Glasgow, dramatická odborová schůze. Účastníci v přeplněném sále schválili navrhované rezoluce, totiž: vyjádřili nedůvěru rektorovi, protestovali proti snahám vedení univerzity propouštět univerzitní učitele, požadovali, aby byl snížen horentní plat rektora z nynějších 280 000 liber ročně (cca 700 000 Kč měsíčně) na průměrný profesorský plat, požadovali, aby byl obnoven systém demokratické odpovědnosti vysokých funkcionářů univerzity a aby se univerzita navrátila k demokratické volbě svých vedoucích pracovníků. V posledních letech byl totiž tento demokratický proces pod tlakem peněz zrušen a vedoucí pracovníci jsou nedemokraticky jmenováni shora kabalou skupinky jiných manažerů.

Univerzitní učitelé v Glasgow budou v následujících dvou dnech písemně hlasovat o tom, zda jsou ochotni vstoupit na ochranu svých zaměstnání do stávky.

V dramatické a rozhořčené diskusi odborové schůze, vyšlo najevo, že učitelé z Glasgow University jsou doslova zděšeni novým manažerským étosem této vysoké školy. V důsledku zavedení vysokého školného především za postgraduální kursy (za PG kurs v oboru lékařství či zubařství se platí až 20 000 liber, tedy 600 000 Kč, ročně) univerzita v Glasgow zcela opustila akademická kritéria, argumentovali přítomní, a senior management se ji snaží proměnit v mlýnek na peníze, v komerční podnik, jehož účelem bude jedině vydělávat, a to jen v několika málo nejlukrativnějších oborech.

Dne 3. června 2010 vedení univerzity omylem rozeslalo přísně tajný strategický plán, v němž rozdělilo manažersky existující katedry podle množství peněz, které škole přinášejí, na „zlaté“, „stříbrné“ a „bronzové“ a připravilo razantní restrukturalizaci. Jejím účelem je zrušit ty obory, které škole nepřinášejí miliony a ušetřené peníze investovat do těch oborů, které miliony přinášejí, aby vydělávaly ještě více. Hrozí naprosté zglajšchaltování práce univerzity a likvidace velkého množství oborů; odborový svaz univerzitních pracovníků odhaduje, že ohroženo je až 600 učitelů z cca 1500 akademických zaměstnanců univerzity.      (Zdroj: Britské listy)


Spotřeba ropy ve světě loni klesla nejvíce od roku 1982 ..... Spotřeba ropy ve světě loni klesla o 1,2 milionu barelů na zhruba 84,07 milionu barelů denně, což je nejvýraznější pokles od roku 1982. V pravidelné statistické ročence s názvem Statistical Review of World Energy to uvádí britský těžební koncern BP. Podle něj se loni snížily také emise CO2, a to poprvé od roku 1998.

Spotřeba ropy klesla i v roce 2008, tehdy ale rozsah poklesu nebyl tak výrazný jako loni. Na spotřebu ropy má značný vliv hospodářská krize a s ní spojený pokles výroby.

Ruku v ruce se spotřebou šla i produkce ropy, která se loni snížila asi o dva miliony barelů denně. To je proti roku 2008 pokles o 2,6 procenta. I to byl nejvýraznější propad od roku 1982. Objem kapacit rafinerií se zvýšil asi o dva miliony barelů denně a z přibližně 80 procent se na něm podílely nové provozy v oblasti Asie a Tichomoří.

Prokázané rezervy ropy loni dosahovaly asi 1,33 bilionu barelů, což byl proti roku 2008 nárůst o 700 milionů barelů. Rezervy zemního plynu se zvýšily o 2,21 bilionu metrů krychlových, zatímco produkce o 2,1 procenta klesla. To je první propad za dobu, co se tyto údaje sledují.

BP ročenku vydává v době, kdy se potýká s velkou ekologickou katastrofou v Mexickém zálivu. Únik ropy z poškozeného vrtu po explozi ropné plošiny Deepwater Horizon je větší, než se čekalo, a havárie už překonala zatím největší katastrofu tohoto druhu, která Spojené státy potkala. Tou byla v roce 1989 havárie obřího tankeru Exxon Valdez u břehů Aljašky.       (Zdroj: Ekolist)


Skupina Bilderberg pred výročným stretnutím v Španielsku nanucuje verejnosti svoju agendu ..... Médiá v Európe a v západnej hemisfére, kontrolované skupinou Bilderberg, sa pred výročným stretnutím tejto skupiny v dňoch 4. až 7. júna v Sitges v Španielsku snažia presvedči verejnos, aby sa zmierila s jej dvoma hlavnými ciežmi: s americkým útokom na Irán a s finančnou pomocou pre Grécko a iné krajiny Európskej únie.

Už pred týmto plánovaným tajným stretnutím v Bilderberg v prísne stráženým hoteli Dolce v Sitges, čo je rekreačné stredisko asi 18 km od Barcelony, sa v americkom kongrese vynorila otázka výpomoci MMF peniazmi amerických daňových poplatníkov, aby bolo možné pomôc Európe. Kongresman Mike Pence (R-Indiana) predniesol návrh, aby MMF už neposkytoval európskym krajinám žiadne "pôžičky", kým sa všetky členské krajiny EÚ nebudú drža vlastných ústavných obmedzení, pokiaž ide o dlh, čo máloktorá z nich robí.

Senátor Jim DeMint (R-Južná Karolína) predložil podobný návrh v senáte. Ale už samotná hrozba, že by sa mohol schváli podobný zákon, donútila demokratov v senáte odsúhlasi dodatok k finančnej legislatíve, podža ktorého sa zakazuje Spojeným štátom ma účas na takých záchranných balíčkoch, u ktorých je jasné, že peniaze sa sotva vrátia spä. Dodatok schválili hlasovaním v pomere 94:0.

"Amerika teraz ani zďaleka nie je schopná da do poriadku svoj vlastný fiškálny dom a toto je najhorší čas žiada amerických daňových poplatníkov, aby si od Číny požičali ďalšie peniaze na záchranu nejakých cudzích krajín", povedal DeMint.

Bilderbergovcami kontrolovaný Washington Post 20. mája vyzval, aby sa MMF udelili moci akéhosi "globálneho diohliadateža". Skupina Bilderberg zneužíva finančnú krízu v Grécku a v iných krajinách EÚ na to, aby sa MMF premenil na svetové ministerstvo financií pod správou OSN. "To si zrejme vyžiada globálnu agentúru ako

MMF" vysporiada sa s týmto problémom, píše Post, pripisujúc ten názor Liliane Rojas-Suaréz z Centra pre globálny rozvoj.

A vojnové štvanie skupiny Bilderberg pokračuje. Podža výrokov Michaila Slobodinského (na stretnutí Trilaterálnej komnisie - AFP 24. mája 2010) Rusko a Čína zhodne podporili rezolúciu, odsudzujúcu iránsky neexistujúci "jadrový program".

Zamýšžaný izraelský letecký útok je stále ešte na stole.

Ciežom skupiny Bilderberg a Trilaterálnej komisie je, aby Spojené štáty uskutočnili letecký útok na Irán, ktorý by financovali americkí daňoví poplatníci a zaplatili zaň aj krvou. Izrael má jadrové zbrane už od roku 1962 a pritom nepodpísal zmluvu o nešírení jadrových zbraní a odmieta akékožvek inšpekcie svojich inštalácií. Obama stále vyzýva k novému "medzinárodnému poriadku" a v podobnom duchu sa niesol aj jeho prejav ku kadetom na West Point, z ktorých niektorí pravdepodobne zomrú na Blízkom a Strednom východe. "Jedine medzinárodný poriadok, o aký sa snažíme, sa môže vysporiada s výzvami našich čias", povedal. Prezident, ktorý verne slúži skupine Bilderberg, na sebe nikdy nemal oblečenú americkú uniformu.

"Nás nedefinujú hranice", povedal, stojac pri mexickom prezidentovi Felipeovi Caldaeronovi. Odstránenie štátnych hraníc a vytvorenie "Americkej únie" spolu s Mexikom a Kanadou, to je jeden z hlavných ciežov skupiny Bilderberg. ...       (Zdroj: Protiprúdu)


Návrat létajících obrů ..... 6. května roku 1937 na americkém letišti Lakehurst skončila éra velkých vzducholodí. V průběhu přistávacího manévru došlo k ničivému požáru na německé vzducholodi Hindenburg, při kterém zahynulo 36 lidí. Efektní barevné záběry a přímé rozhlasové vysílání z celého průběhu katastrofy znamenaly de facto konec éry vzducholodí.

Po druhé světové válce došlo k rozmachu velkých letadel a tudíž zde nebyla poptávka po vzducholodích. To až v poslední době rostou nové projekty vzducholodí jako houby po dešti. Zatímco projekt nebeského jeřábu JHL-40 je zatím pouze na papíře, největší současná vzducholoď Bullet-580 od společnosti E-Green Technologies se chystá na první let.

Je to 70 metrů dlouhá a 20 metrů široká vzducholoď v podobě gigantické kulky. Pl᚝ vzducholodi, který je vyroben ze speciální kevlarové tkaniny vyvinuté firmou E-Green technologies, má být kulkám odolný. Vzducholoď nadnáší héliová náplň.

Bullet-580 unese 900 kg nákladu a jedním z potencionálních zákazníků má být právě armáda. Vzducholoď totiž může zůstat ve vzduchu prakticky po neomezenou dobu, proto se hodí jako retranslační stanice nebo nebeský hlídač. Pokud máte v kapse 8 miliónů dolarů, může být tato loď klidně i vaše.      (Zdroj: VTM Science)


Nejstarší plemena psů ..... Na základě četných archeologických nálezů z různých koutů světa je pes považován nejen za první domestikované zvíře, ale i za první zvíře, které člověk cíleně choval.

Z kosterních nálezů několika druhů psů se odvozovaly a dodnes odvozují dnešní plemena. Za nejstarší praplemeno byl označen takzvaný pes bažinný neboli rašelinný (lat. Canis familiaris palustris Rütimeyer), od kterého se dodnes odvozují četné plemena špiců, pinčů a teriérů.

Skupina severských, vlkům podobných psů a pastevečtí psi jsou odvozovány od psa jehož kostra byla objevena ve vykopávkách u Ladožského jezera, a který dostal jméno Canis familiaris Inostranzewi.

Skupina dogovitých psů se odvozuje ještě i dnes od předka nazvaného Canis familiaris decumanus.

Z doby 4000 až 5000 let př. Kr. pochází pes bronzový (lat Canis familiaris Matras optimae), z něhož mají pocházet ovčáčtí psi.

Nejmladším psem má být Canis familiaris intermedius, ze kterého bývají odvozovat dnešní honiči a pudlové.

Podle teorie Gregoryho Aclanda, veterináře z Cornellské univerzity v Ithaky v USA ne člověk domestikoval psa, ale naopak, pes sám udělal první krok a začal žít s člověkem, protože se krmil jeho odpadky. Na oplátku hlídal "své" lidí před nepřáteli a pomáhal při lovu.

Pes patří nejen k nejstarším, ale i k nejvšestrannějším domácím zvířatům. Ze všech domácích zvířat existuje v největším plemenné variabilitě. Odhaduje se, že člověk vyšlechtil dodnes více než 400 různých plemen. Tuto variabilitu lze přičíst skutečnosti, že člověk využívá psa při různých úkolech: pes chrání stádo, pronásleduje a štve zvěř, přináší kořist, táhne těžká břemena, hledá a zachraňuje lidi nebo hlídá jejich majetek.

Podle prostředí, ve kterém žije a pracuje dané plemeno, musí pes vykazovat určité žádoucí fyziologické i povahové vlastnosti. Lovec v asijské stepi potřebuje psa rychlého a lovícího zrakem, zatímco lovec v hustých lesích střední Evropy využije spíše psa vytrvalého, s vynikajícím čichem a schopností uštvat zvěř. Díky šlechtění tedy člověk vyšlechtil plemena, které vyhovovaly určitému účelu.      (Zdroj: Řev přírody)


Zámek ve Valticích na Břeclavsku má obnovenou původní bylinkovou zahrádku ..... Práce na projektu trvala zahradníkům pět let. Přišel na čtyři miliony korun. Bylinkové zahrádky byly kdysi u každého šlechtického sídla. Nabízely zeleninu a bylinky pro kuchyni, popřípadě pro léčbu některých drobných neduhů. Přestože měly praktický význam, záhony v nich byly tvořeny esteticky tak, aby lahodily oku.

Všechny zahrádky po příchodu komunismu zanikly. Valtice jsou podle Krejčiříka jediným památkovým objektem na Moravě, který se bylinkovou zahrádkou může pochlubit. Obnovili ji odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici.

Pod záhony je zavlažovací zařízení. Zároveň je pod nimi i technologie, které v případě silných dešů přebytečnou vodu odvede tak, aby nebyla úroda poškozena. Zahrádka není jen novou expozicí zámku, ale návštěvníci si v ní mohou bylinky či zeleninu zakoupit. Vše je vypěstováno bez umělých hnojiv.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Jak akupunktura tiší bolest ..... Je akupunktura pouhé šarlatánství, anebo mají její léčivé účinky reálný základ? Moderní medicína dlouho neznala odpověď. Teď je jasněji aspoň v mechanismu, kterým akupunktura tiší bolest.

Účinky akupunktury jsou často připisovány placebo efektu. Pacient se po podráždění příslušného akupunkturního bohu jehlou cítí lépe, protože ví, že by mu zákrok měl přinést úlevu.

K rozpakům nad akupunkturou významně přispíval fakt, že lékaři neznali mechanismy, kterými by akupunkturní jehla mohla ovlivňovat procesy v lidském těle, např. potlačovat bolest nebo mírnit projevy alergie. Tišení bolesti akupunkturou bylo spojováno s uvolněním endorfinů nebo některých neurotransmiterů. Přesvědčivé důkazy však chyběly.

Tým biologů vedený dánskou neuroložkou Maiken Nedergaardovou působící v americkém University Rochester Medical Center odhalil molekulu, která zprostředkovává tišení bolesti akupunkturou. Vědci nejprve vyvolali bolest v pravé zadní noze laboratorních myší a pak jim vpíchli akupunkturní jehlu pod koleno do akupunkturního bodu označovaného jako Cu-San-Li nebo také jako „bod tisíce mil“. V následující hodině bolela myši tlapka mnohem méně.

Vědci zjistili, že v místě vpichu jehly se uvolní molekuly adenosinu, o nichž je známo, že tlumí bolest. Aby mohl adenosin působit, musí se navázat na speciální vazebné bílkoviny, tzv. adenosinové receptory. Maiken Nedergaardová a její kolegové odhalili, že myším, které v důsledku genetického defektu postrádají vazebnou bílkovinu pro adenosin, akupunktura od bolesti neuleví. A naopak. U normálních myší může být tišící efekt akupunktury ještě zesílen, pokud myš zároveň dostane lék bránící rozkladu molekul adenosinu.

Maiken Nedergaardová doufá, že její objev zveřejněný v prestižním lékařském časopise Nature Neuroscience pomůže k účinnějšímu tišení bolesti jak akupunkturou, tak i prostředky běžnými v západní medicíně.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Z alkoholu vás rozbolí hlava a z kávy také, jenže jinak ..... S horkou novinkou z pera německých vědců přichází vědecký časopis Headache, vydávaný nakladetlstvím Wiley-Blackwell pod patronací American Headache Society: Vysokoškoláky po pitkách bolí hlava.

Nás laiky tu a tam také bolí hlava, někdy více, jindy méně. Když se nám do ní koukne odborník, hned je mu jasné jsou-li bolesti primární, či sekundární a zda jde o migrenózní nebo o tenzní záležitost. Profesionálové „na hlavu“ již před časem odhalili, že tím trpí i mladí a že zhruba 5 % - 15 % adolescentů mívá migrénu, 15 % - 25 % TTH bolesti (tenzní) – podle anglického odborného výrazu tension-type headaches. Vědci z Ludwig-Maximilians-University v Mnichově oslovili 1 260 studentů ve věku 14 až 20 let a rozdali jim dotazníky. Ptali se v něm: „Bolela vás hlava v uplynulých sedmi dnech / třech měsících / šesti měsících?“ Pokud pokusná osoba některou z možností zaškrtla, spadla do skupiny „trpících“ a postoupila do dalšího kola. V něm všichni byli diagnostikováni sofistikovanějšími dotazy, které určily, zda šlo o migrénu, nebo ne. Kromě bolesti výzkum podchytil i životní styl studentů. K tomu v dotazníku sloužily věty typu: „ Snídáte před tím, než jdete do školy?“. „Jak mnoho piva, vína a koktejlů běžně pijete?“. „Kouříte?“. Kolik kávy běžně pijete?

Po předání údajů počítači, stroj vydal následující svědectví: 83,1 % studentů strádalo v posledních šesti měsících bolením hlavy. 10,2 % jich mělo migrénu, 48,7 % TTH a 19,8 % obojí. Co se stravy týče, 28,4 % studentů nesnídá, 16,5 % jich nesvačí a jen 24 % jich má v poledne něco teplého do žaludku. V alkoholu jsou teenageři v podstatě přeborníci. Pravidlelně, nejméně jednou týdne, si dopřává pivo 38,5 %, víno 18,6 % a 25,3 % si poroučí něco míchaného. Kuřáctví se mezi mladými dneska už moc nenosí. Bez čvaňháku se jich obejde 73,3 %. Kávu dosud nikdy nepilo 43,4 % dotázaných.

K oblíbeným kratochvílím výzkumníků patří zjišování korelací mezi naměřenými daty. V tomto případě vyšlo, že alkoholické nápoje, káva, a kouření, stejně jako nicnedělání (rozuměj malá fyzická aktivita) si s „kovaříky v naší hlavě" dobře rozumějí, zato jakýkoliv druh aktivity je odhání a působí na nás jako nějaký lék. Jistým překvapením je vztah k nebolení hlavy. Tady se zdá, že z mírné konzumace drog mají mladí prospěch. Nejde to moc dohromady s našimi dosavadními představami, nicméně statisticky vzato nejen alkohol, dokonce i kofein trpícím migrénou prospíval. Nepravidelná strava, stejně jako nedostatek tekutin, se na bolestech neprojevily.

Díky ochotě studentů a za vydané za podpory Společnosti „bolehlavu“ (Headache Society) teď s jistotou víme, že přemíra alkoholu, nikotinu a kofeinu s sebou nese problémy. Zatímco pijani a vdechovači kouře trpí jak migrénou, tak tenzními bolestmi, vyznavači kofeinu si více užijí „jen“ migrény.      (Zdroj: OSEL)


Mohou za to žlázy ..... Odpověď na volební výsledek je poměrně snadná, domnívám se. Dnešní charakteristický volič není volič rozhodující se na základě objektivních informací, které je ostatně i tak poměrně těžké z mainstreamu získat, ale volič rozhodující se vším ostatním.

Poněkud vulgárně řečeno, genitáliemi, prostě svou přirozeností danou genetickou výbavou člověka a hormony, které mu život ovlivňují. Vše je otázkou jen vhodného marketingu a toho, nakolik se tento marketing a reklama trefí do základních tužeb jednotlivce.

A jaké ty tužby jsou? Poměrně snadné a můžeme je asi rozdělit na dvě skupiny, které se sice částečně prolínají, ale mají přeci jen poněkud odlišnou koncepci.

Muži by rádi byli nadsamci, okolo sebe harém, o který se pokud možno nemusí starat, a vyhřívat se na výsluní obklopení kývaly, kteří je vynášejí do nebes. Bohužel ne každému se to povede. Tak se alespoň chtějí vyhřívat na výsluní slávy někoho jiného. Jsou kývaly, ano, jsou minoritními samci, ano, ale mohu říci, já jsem také členem tohoto „klubu výjimečných", kde je dokonce ten a ten. Všimněme si, jak se muži rádi kastují. Kolik mužů má na svém voze nálepku která říká: já hraji hokej, já se potápím, já jezdím na kole, já hraji golf (a jsem asi bohatý) a já volím TOP09. Muži chtějí být zařazeni do kategorie úspěšný a sexy - a máme tu zase ty genitálie - a pokud naše společnost definuje solidaritu jako společenstvo neúspěšných socek, nelze se divit reakci. To je skupina, se kterou nechce být asociován fakticky nikdo (pokud nezapojí mozek). Všimněme si kampaně pravicových medií i jejich stran. Vše je postavené tak, že úspěšní chtějí, pracovití chtějí, prostě Vy jste prostě dost dobří, tak jste naši...

Ženy naproti tomu uvažují jinak. Ano je pravdou, že ženy leckdy mají podstatně konstruktivnější myšlení než muži a dokáží analyticky vyhodnocovat zřejmě flexibilněji. Vše ale něco stojí, a tak i ony mají své slabé stránky. Mezi ně patří, opět s ohledem na žlázy vítězícími nad myslí, podvědomá snaha o zabezpečení. Dobrá partie je pro mnohé klíčovou otázkou. A tak jim dejte vyrovnaně shlížejícího, finančně zajištěného a nezávislého muže, pokud možno staršího a nákladně, i když ledabyle, oblečeného. Veskrze noblesní pán. To je ona jistota kterou hledají.

Velmi zjednodušuji, načrtl jsem pouhý rámec, ale rámec vycházející i z osobní zkušenosti a střetu s mými vlastními rodiči. Ani jeden z nich neznal program strany, kterou volil. Oba z nich si stěžují na situaci a otec si dokonce uvědomuje, že jeho život byl za minulého režimu pravděpodobně kvalitnější (jsou v těsně předdůchodovém věku), přesto oba dva podle všeho volili TOP 09 (určitě matka). Přečetl jsem jim některé body programu této strany a reakce mého otce zněla „to je zase nějaký tvůj názor". Nikoliv, odvětil jsem, jedná se o body programu této strany. Od té doby zmlkli, pravděpodobně přemýšleli, kde jsem to vzal, a nadále se věnovali vnukovi/mému synu.

Levice vskutku není sexy. Ale co více. Míti levicové myšlení znamená chápat potřeby druhých. Jedná se o umění empatie, je to vítězství mysli nad žlázami, jejichž vliv je velmi schématický a primitivní. Jsem určitě levicově zaměřen a jsem, v této jediné otázce, prostý idealista. Věřím, že člověk jako druh má kapacitu pro vítězství mozku nad geny a schématy, kterými nás příroda vybavila. Věřím v kapacitu. Leč nevěřím ve vítězství. Historie dává mé skepsi výčtem proher idealismu s oportunismem za pravdu.      (Zdroj: Czech Free Press)


BAUHAUS začal kopat základy hypermarketu v Ivanovicích. Navzdory zákonům ..... Firma BAUHAUS rozjela stavbu svého hypermarketu v Brně-Ivanovicích a najatá stavební firma tka začala odstraňovat ornici na poli kde má obří stavba vyrůst. A to přesto, že BAUHAUS nemá žádné stavební povolení. Pouze si pokoutně opatřil u tzv. autorizovaného inspektora certifikát opravňující ke stavbě. Aby se vyhnul námitkám obešel při tom nezákonně úřady, majitele a majitelky okolích domů. Ti by přitom byli zásadně poškozeni nebo obří prodejna jim má přitáhnout desítky kamionů a stovky auty rovnou k domu. Proti výstavbě se už v roce 2006 vyslovilo 73 % dotázaných v sociologickém průzkumu mezi občany a občankami Ivanovic. BAUHAUS názory veřejnosti trvale ignoruje a práva svých sousedů a sousedek opakovaně pošlapává. Ti proto na nelegální certifikát podali již dvě žaloby a několik stížností. Stavební úřad Brno-Ivanovice se vymlouvá a proti nelegální činnosti BAUHAUSu zakročit nechce. ...

... Budovaný BAUHAUS má přestavovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něho má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. „BAUHAUS začal nelegálně stavět na poli v těsné blízkosti domů, chce přesunovat celé hory zeminy a změnit terén. Chce přitáhnout desítky kamionů a stovky aut lidem přímo pod nos,“ popisuje záměry firmy Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou humanitní environmentalistiky FSS MU.       (Zdroj: Ecomonitor)


10.06. 2010     Desátého června 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn.

Další dvě výročí spojená s tímto datem jsou tragická. 1942 – Němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. Lidičtí muži byli ve skupinách - zprvu po pěti, pak po deseti - na místě stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. Další byli popraveni později nebo převezeni do koncentračních táborů. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).

Další masakr se odehrál roku 1944 ve francouzském Oradour-sur-Glane. Německé jednotky Waffen SS tam zmasakrovaly 642 civilních obyvatel včetně starců, žen a dětí a vesnici vypálily.


Povinná akce: Kupte svému poslanci lístek na tramvaj ..... Bez větší pozornosti na poslanecké prebendy jinak háklivého tisku přiklepla vláda 100 milionů „kompenzace" dopravním firmám. Kompenzace za to, že některé pasažéry musí dopravci převážet zdarma. Seznam takových pasažérů zní: Děti do 6 let, žáci 6 až 15 let, senioři nad 60 let, invalidní důchodci, ZTP, ZTP/P, návštěvy rodičů v ústavech… a ústavní činitelé.

Neboli: Nestačí, že poslanci mají MHD zadarmo a ještě od státu pobírají tučný příspěvek na dopravu. Daňoví poplatníci se ještě navrch složí na ušlý výdělek přepravních společností. Chápeme, každá legrace něco stojí, a za takovou si rádi připlatíme.

Takže teď už skutečně ústavní činitele vozíme za své. Představte si třeba, jak vašemu oblíbenému zákonodárci kupujete lístek na tramvaj nebo se mu s přáteli složíte na Opencard.

My optimisté ve Zprávách o páté se to snažíme vidět z té lepší stránky. Celá věc je už tak do nebe volající, že jestli se něco s poslaneckým luxusem nestane teď, potom snad už nikdy. Anebo se občané, co za veřejnou dopravu platí, prostě vzbouří.      (Zdroj: Aktuálně)


Mohl by život existovat i na Venuši? ..... Někteří vědci začínají v souvislosti s astrobiologií skloňovat v poslední době i téměř zakázané slovo Venuše.

Učebnice astronomie popisují druhou planetu Sluneční soustavy jako místo, kam si na letní dovolenou asi nevyrazíte. Vysoká teplota okolo 400°C, skleníkový efekt, který by ani Václav Klaus nezpochybnil, tlak bezmála 100x větší než na Zemi… tady by život nehledal ani nejoptimističtější galaktický stopař. Přesto se v poslední době začíná slovo Venuše objevovat v astrobiologických kuloárech a rozhodně se nemá na mysli přezdívka manželky některého z diskutérů.

Na rozdíl od ostatních těles, kde se život obecně očekává hlavně pod povrchem, na Venuši by mimozemské potvůrky měly vystrkovat růžky z mraků. Ve výšce okolo 50 km nad povrchem panují přijatelné teploty okolo 30 až 70°C a najdeme zde i vodní páru. Je však otázkou, zda by se případné poletující mikroorganismy dokázaly ubránit ultrafialovému záření ze Slunce. Někteří vědci např. z Kalifornského technologického institutu se domnívají, že ano. Už dříve se objevily teorie, že rovněž Venuše disponovala kdysi dávno podmínkami k životu a to včetně oceánu tekuté vody. Právě z něj by se mohl dostat před miliardami let život do atmosféry Venuše.

V pozadí úvah o životě na druhé planetě Sluneční soustavy je opět lukrativní kosmonautický projekt. Vědci by rádi k Venuši vyslali kosmickou sondu s atmosférickým balónem, jenž by teorie o možnosti života rozlouskl.      (Zdroj: Science WORLD)


Přepis telefonátu na text ..... Firmy Phonexia a OptimSys dnes uvedly na trh technologii přepisu telefonní řeči na psaný text. Systém dokáže zpracovat i nekvalitní signál, umí eliminovat okolní ruchy, šumy, i špatnou výslovnost. To doposud žádný software pro češtinu neumožňoval.

Současné komerčně nasazené systémy přepisu řeči jsou vyvinuty především jako diktovací systémy omezené na konkrétní obor. Vyžadují kvalitní zvuk, mikrofon, minimum okolních ruchů při nahrávání, důslednou artikulaci atd. Přepis nekvalitních nahrávek telefonních hovorů na text s jejich pomocí je realizován s velmi nízkou úspěšností. Technologie vyvinutá společností Phonexia oproti tomu dosahuje 85 % úspěšnosti. To stačí pro pochopení obsahu. S psanými informacemi lze dále pracovat např. indexovat. Se zápisy lze pracovat podle klíčových slov,... Úspěšnost systému se stále zvyšuje zejména přidáváním slov do slovníku, základní verze obsahuje přes jeden milion slov.

Nabízený systém nevyžaduje nové telefonní přístroje ani telefonní ústřednu. Zájem se očekává z řad firem kladoucích důraz na péči o zákazníky, provozovatelů call-center či jiných subjektů s potřebou monitorovat a zpracovávat telefonní provoz. Až doposud bylo možné archivovat spontánní telefonní konverzaci pouze v podobě zvukových nahrávek, jež neumožňovaly další zpracování. Systém vyvinutý ve spolupráci s VUT v Brně dovoluje telefonní hovory nahrávat, automaticky je přepsat a v podobě textu uložit a archivovat. Lze tak získat záznam z externích i interních jednání a vizuálně si záznam rychle procházet a nabýt představu např. o směru a vývoji obchodního jednání. Systém může být pomocníkem pro obchodní zástupce, kteří nemají čas mezi schůzkami pořizovat zápisy z jednání. Nově budou moci nadiktovat poznámky zavoláním na telefonní číslo, zvukovou nahrávku i přepis textu pak najdou v CRM systému pro další zpracování. Systém umí také detekovat monitorovaná slova např. název konkurence.       (Zdroj: OSEL)


Ekologičtí experti chtějí diskutovat o zavedení ekologického cla ..... Ekologičtí experti rodící se koalice ODS, TOP 09 a VV chtějí, aby vláda prosazovala zavedení ekologického cla na výrobky, jejichž vznik zatěžuje životní prostředí. Vyjednavač Věcí veřejných Vít Bárta ČTK řekl, že partneři názor jeho strany na zaveden cel na evropské úrovni akceptovali a doporučí, aby se formulace o ekologickém clu stala náplní práce týmu, který se zabývá zahraniční politikou.

Podobně se na dnešní schůzce zástupci ODS, TOP 09 a VV shodli v názoru na energetickou politiku státu. Už na minulé schůzce konstatovali, že nedoporučí prolamovat těžební limity uhlí. Zároveň je podle nich ale třeba, aby vláda přijala energetickou koncepci státu do roku 2030. Podklady k tomuto tématu skupina připraví pro expertní komisi zabývající se podnikáním.

Jednoznačně neuzavřeným tématem zůstává i po dnešku postoj budoucí koalice k ekologické superzakázce převyšující 100 miliard korun. Zatímco TOP 09 trvá na pokračování tendru s tím, že zásah vlády do soutěže by znamenal riziko vymáhání nákladů ze strany účastnících se firem, ODS a VV by daly přednost rozdělení zakázky na několik menších. Vláda bude muset o budoucnosti zakázky rozhodnout v prosinci, spolu s právníky nyní podle Bárty ekologická skupina hledá formulaci, která by na jedné straně dávala záruky odpůrcům superzakázky, na druhé straně ale nezavdala podnět k arbitráži.

Otevřený je zatím také případný přesun kompetencí v hospodaření s vodami z ministerstva zemědělství na ministerstvo životního prostředí tak, aby například o výstavbě nádrží v budoucnu rozhodovali ekologové, nikoli úředníci ministerstva zemědělství.

Znovu se ekologičtí experti ODS, TOP 09 a VV sejdou příští týden, do té doby budou mezi sebou čile diskutovat po internetu.      (Zdroj: Ekolist)

Obávám se, že jen naivní bloud věří tomu, že by politikové mohli dělat něco pro dobro  lidstva ... když se lze na jeho úkor hezky napakovat - i pod růžovou rouškou medových slov o ekologii ...


Správný pitný režim vás zbaví vrásek a únavy ..... Únavu, zažívací potíže, ledvinové kameny a spoustu dalších komplikací vám může způsobit nedodržování pravidelného pitného režimu. Pokud jste s plánovaným přísunem tekutin ještě nezačali, je právě nejvyšší čas. V horkých letních dnech totiž lidský organismus dostává pěkně zabrat. Přečtěte si nᚠčlánek a inspirujte se letním bio pitným režimem.

Vodu, kterou vypotíte, musíte tělu zase vrátit. Tělo dospělého muže se z 60 % skládá z vody. U malého kojence je poměr vody ještě vyšší. Voda v našem těle neustále cirkuluje. Tekutiny, které vypotíme nebo jinak vyloučíme, musíme organismu dodat zpátky. Porušení rovnováhy mezi příjmem a výdejem je provázeno nejen zdravotními problémy, ale projeví se také na pružnosti pleti, množství vrásek nebo kvalitě vlasů. Starou známou pravdu o minimálně dvou vypitých litrech tekutin denně zkrátka nijak neobejdete.

Pitný režim není charakterizován pouze množstvím tekutin, které je nutné lidskému organismu dodat, ale také pravidelností. Pokud za celý den nevypijete ani jednu sklenici vody a večer se budete snažit svůj prohřešek rychle napravit, můžete si přivodit takzvaný „stav převodnění“, na který mohou ledviny a další nadměrně zatížené orgány případě reagovat dokonce selháním. Stejně jako ve spoustě jiných případů i tady platí pravidlo – všeho s mírou.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Polárka trojhvězdou ..... Bezpochyby nejznámější hvězdou oblohy je Polárka. V minulosti její význam spočíval v určování světových stran, jelikož právě k ní směřuje severní část zemské osy. Dnes, v době GPS, už nemusíme sever určovat za pomoci hvězd. Polárce to však na zajímavosti neubralo. Skládá se totiž ze tří různých hvězd a ještě k tomu pravidelně mění svou jasnost.

Polárka patří mezi pulzující hvězdy odborně nazývané cefeidy. Jde o nestabilní hvězdy, jejichž atmosféra se periodicky nafukuje a smršuje. Tento zajímavý jev můžeme také pozorovat na vlastní oči. Je totiž doprovázen změnou jasnosti hvězdy. Cefeidy jsou velice užitečné hvězdy, jenž nám pomáhají určovat vzdálenosti ve vesmíru. Už od počátku 20. století je totiž známá závislost mezi periodou pulzací a jasností hvězdy. Umíme-li spočítat skutečnou jasnost hvězdy a změřit tu pozorovanou, umíme také vypočítat, jak daleko od nás hvězda září. Astronomové si tak pomáhají při zjišování vzdálenosti hvězd samotných, ale také galaxií, ve kterých se podaří nějakou tu cefeidu najít. Polárka má mezi pulzujícími hvězdami také své nej. Je ze všech nejblíže k naší sluneční soustavě.

Proměnnost však není to jediné, co je na Polárce zajímavé. Donedávna se předpokládalo, že Polárka je pětihvězdným systémem. Základem této malé hvězdné rodinky jsou dvě hvězdy Polárka Aa a Polárka Ab s hmotnostmi 4,5 a 1,5 Slunce. Polárka Aa je nejjasnější a největší z celého systému. Září 5000x víc než Slunce. Kdybychom udělali takový malý experiment a Slunce posunuli do stejné vzdálenosti v jaké je Polárka, neviděli bychom ho ani v dalekohledu. Polárka Aa a Ab obíhají kolem sebe ve vzájemné vzdálenosti asi 15 astronomických jednotek, což je o něco méně než vzdálenost Uranu od Slunce. Hvězdný pár však nemá soukromí. Ze stonásobně větší vzdálenosti je sleduje Polárka B, obíhající celou dvojici. Součástí systému by měly být podle některých astronomů ještě další dvě hvězdy s označením C a D. Na obloze jsou velice slabé a musí tedy jít o málo hmotné hvězdy.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Papírové kupony končí ..... Nekonečné fronty na kupony MHD by měly být minulostí. Děti školou povinné a studenti do 19 let si je budou moci koupit naposledy v sobotu 12.června. Poté ho již seženou jen v elektronické podobě prostřednictvím Opencard.

Platnost klasických dětských a juniorských kuponů však zcela nekončí. Pokud si koupíte například v neděli čtvrtletní kupon, bude vám platit po celou dobu,“ tvrdí mluvčí Opencard Martin Opatrný. Na konci tohoto týdne dojde ještě k další změně. Třicetidenní a devadesátidenní elektronické kupony nahradí měsíční a čtvrtletní.

Ale pozor: nebudu fungovat na principu papírových měsíčních a čtvrtletních kuponů, u kterých platnost začíná vždy prvního dne v měsíci.

Co nás čeká od 13.června? Děti a junioři si nekoupí papírový kupon na MHD. Končí 30 denní a 90 denní elektronické kupony. Nahradí je měsíční a čtvrtletní kupony s volitelným dnem začátku platnosti. Dospělí si mohou papírový kupon kupovat až do 12. listopadu 2010.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Genetikové potvrzují: Židé jsou skutečně jeden národ ..... Americkým a izraelským genetiků se nedávno podařilo ukázat, že izolované skupinky židovského národa, roztroušené po Blízkém východě a jižní a východní Evropě, mají společné nejen náboženství a kulturu, ale i geny. Jedná se o nejrozsáhlejší studii, která kdy byla na toto téma provedena.

Před vznikem samostatného židovského státu v roce 1948 byli živé po celé 2000 let národem, usazeným ve větších či menších skupinkách na řadě velmi vzdálených míst světa. Takzvaná židovská diaspora se začal formovat již zhruba před 2500 lety, tedy v době známé jako „babylónské zajetí“, svůj vrchol však dosáhlo nedobrovolné šíření obyvatel z oblasti Levantu po prohrané II. židovské válce v roce 135 n.l. Diaspora, neboli roztroušení židovských osad, má tedy obrovsky dlouhou tradici, která nemá obdobu u žádného jiného národa. Z hlediska genetiků je snaha nahlédnout do genů tak unikátní skupiny lidí velkou výzvou. Geny totiž mohou na jedné straně dokázat, že Židy spojuje více, než jen vyznávání Tóry, na druhé straně mohou také přispět k přesnější rekonstrukci složitých dějin migrace národa po celé planetě. Na zatím nejrozsáhlejší studii na toto téma, publikované nedávno v odborném časopise American Journal of Human Genetics, se podíleli genetici z New York University (NYU) a univerzity v Tel Avivu. Na rozdíl od výzkumů předcházejících, které se soustředily především na data z tzv. mitochondriální DNA či z chromozomu Y, si vědci tentokrát vytipovali mnohem větší počet míst, roztroušených po řadě míst genomu jaderného. Vzorky genů pak odebrali židovským populacím, které dnes žijí na území Iránu, Iráku, Sýrie, Turecka, Řecka, Itálie a východní Evropy. Pro srovnání si navíc vzali na pomoc data pořízená vědci z Human Genome Diversity Project, který mapuje různorodost lidských genů napříč všemi národy. „Každá židovská skupina je geneticky odlišná, vzájemné podobnosti však jakoby mezi nimi spřádaly společné „genetické vlákno“, říká vedoucí autor studie Harry Oster z New York University. I když jsou židovské geny podobné, přeci jen byly ovlivněny mixováním s okolními populacemi. Geneticky jsou nejbližšími příbuznými Židů podle autorů studie na jedné straně blízkovýchodní národy, jako jsou Drúzové, Beduíni a Palestinci, na druhé straně pak evropští Italové. Odlišnosti v rámci samotných židovských komunit však také nebyly zanedbatelné. Z genetické hlediska tvoří nejvíce osamocenou větev Židů ti, kteří žijí na dnešním území Íránu a Íráku. Podle počítačové simulace došlo k rozštěpení Židů na východní a západní linii před asi 100 – 15 generacemi, tedy právě v době „babylónského zajetí“.      (Zdroj: 21@století)


Po druhé vlně povodní hrozí komáří kalamita ..... Dlouhodobé deště a dvě vlny povodní můžou způsobit, že se letos výrazně přemnoží komáři. Hlavně na Břeclavsku může být situace už během několika týdnů kritická. Hygienici proto už teď plánují postřiky proti komářím larvám, ani s těmi to ale letos nebude jednoduché.

První povodňová vlna před dvěma týdny komárům až tolik neprospěla. Voda se rozlila hlavně do polí a luk, tam, kde se komáři normálně nelíhnou. Následující silné deště a současná druhá vlna záplav už ale tento obtížný hmyz potěšila mnohem více. "Přesycená půda už vodu nepřijala a navíc došlo k dalšímu zvýšení průtoků v řekách, tentokrát nejen v Moravě, ale i v Dyji a Svratce. Tím byly zasaženy další oblasti," popisuje současnou situaci hygienik Oldřich Šebesta, který se na problematiku komárů specializuje.

Jestli se letos dočkáme komáří kalamity nebo ne, se uvidí už přibližně za týden. Zatím je totiž voda pořád hodně hluboká a rychle teče. Komáří vajíčka a později larvy se tak nemohou vyvinout. Jakmile se ale toky uklidní a vysvitne slunce, začnou se larvy rychle líhnout. "Jejich vývoj ale bude pravděpodobně značně nerovnoměrný, což komplikuje provedení preventivních opatření," varuje Šebesta. Zatímco v některých místech už se komáři líhnou teď, na jiných se to dá čekat teprve příští týden.

A to nebude jediný problém s likvidací komárů. Obvyklé letecké postřiky totiž letos asi nepůjde v plné míře použít. Zaplavené louky ještě mnohde nebyly ani jednou posekány a jsou zarostlé vysokou trávou, podobně lesy se po sušším jaru značně rozrostly. K samotným larvám by se tak postřiky nejspíš vůbec nedostaly. Budou je proto muset provádět lidé přímo ze země, v rozmáčené půdě se ale do některých lokalit nejspíš vůbec nedostanou. "Naší prioritou je ochrana lidí, takže se zaměříme na okolí sídel. Je potřeba se připravit na možnost lokálních kalamit, rozsah ale zatím nelze odhadnout," dodal Šebesta.

Nejhorší situace se dá čekat jako vždy na Břeclavsku, hlavně v oblasti soutoku Dyje a Moravy a podél hranic. Kalamita ale může hrozit podél Moravy i v okolí Hodonína.      (Zdroj: EnviWeb)


Starosta Froněk hlasuje pro likvidaci zeleně ..... Na zasedání zastupitelstva HMP dne 3. 6. 2010 starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Froněk (ODS) prosadil další likvidaci zeleně na Praze 14 a v Horních Počernicích.

Zastupitelstvo HMP na svém zasedání ještě urychleně projednávalo několik desítek problematických změn územního plánu a to i přesto, že je souběžně projednáván nový územní plán pro Prahu. Starosta Froněk nejen že v debatě ke změnám 06 nevystoupil proti rozšíření golfového hřiště mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi (změna Z1159/06), ale sám navrhl ještě schválení dalších dvou změn (Z0974/06 a Z1405/06), které znamenají další úbytek zeleně a zahuštění dopravy pro Prahu 14 a Horní Počernice. Přitom obě tyto změny byly přerušeny s ohledem na nesouhlas některých institucí.

První ze zmíněných změn se týká dostavby stávajícího prodejního areálu severně od ulice Chlumecká. Schválená změna zasahuje více než 17 000 m2 a důsledkem jejího schválení je zmenšení plochy celoměstského systému zeleně a prosazená změna má vliv na okolí trasovaného biokoridoru. Jedná se o změnu nezastavitelného území a zeleně na zastavitelné území, vlastníkem pozemků je společnost LUCROS (1). Ve druhém případě jde téměř o 1 600 tis. m2, které se dosud nacházely převážně v nezastavěném a nezastavitelném území. Změna přinese výrazný nárůst zastavitelného území na úkor volné krajiny východně od Horních Počernic. A to vše bez předem jasného dopravního řešení celé oblasti.       (Zdroj: Ecomonitor)


09.06. 2010     Devátého června roku1934 se na filmovém plátně poprvé objevila postavička Kačera Donalda. Podle chronologie ŤThe Chronological Donald — Volume 1ť Leonarda Maltina postavu Donalda napadlo vytvořit Walta Disneye, když slyšel "kachní" hlas herce Clarence Nashe. V té době už byl myšák Mickey oblíbeným dětským hrdinou, a Disney chtěl vytvořit postavu s některými negativními charakterovými vlastnostmi, které ale nechtěl dát Mickeymu.


Soud zamítl žalobu na likvidaci modrásků u Přelouče ..... Rozhodnutí o zákazu škodlivě zasahovat do jejich biotopů stále platí. Městský soud v Praze na ústním jednání v pátek 4. června 2010 zamítl žalobu Ředitelství vodních cest ČR z listopadu 2007 proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které potvrdilo nepovolení výjimky k zásahu do biotopů modráska očkovaného a bahenního v trase plavebního kanálu u Přelouče. Soud se přiklonil k názoru ministerstva a Správy CHKO Kokořínsko, že stavbou dojde k nevratné likvidaci obou populací těchto modrásků bez náhrady. Investor tak bez této výjimky nemůže kanál začít stavět.

„Výsledek soudního sporu mezi investorem a MŽP nás velmi potěšil, přičemž největší uznání patří sdružení Svoboda zvířat Hradec Králové, které předložilo řadu cenných protiargumentů na záchranu modrásků, které jsou chráněni i Evropskou komisí,“ komentuje výsledek Miroslav Patrik z Dětí Země, které kauzu monitorují.

Investorovi v žalobě nepomohl ani znalecký posudek pražské firmy A-Consult plus, s. r. o., za 333 tisíc korun, který na základě vyhodnocení 11 variant měl dokázat, že pro přírodu je nevhodnější právě varianta přes Slavíkovy ostrovy, kde bylo zjištěno až 70 biotopů zvláště chráněných druhů organismů, včetně modrásků.

„Znalecký posudek za veřejné peníze se tváři, že objektivně hodnotí vlivy variant na přírodu, přestože příslušná firma neměla žádné oprávnění takový posudek v této oblasti vydávat, nebo předmět její činnosti se týká jen odhadů cen nemovitostí a jiných ekonomických a finančních ukazatelů,“ sděluje dále Patrik.

Podle něho je posudek spíše jen smutnou ukázkou toho, kam až mohou zajít někteří pracovníci České zemědělské univerzity v Praze zřejmě v touze za penězi a slávou, když svá jména propůjčí takovému povrchnímu a tendenčnímu materiálu, která má dokázat, že pro přírodu na Slavíkových ostrovech je jedinou záchranou její likvidace plavebním kanálem za 2,5 miliardy korun, přestože existují jiné varianty.

Jde o tyto osoby: profesor RNDr. Vladimír Bejček, CSc., profesor RNDr. Karel Šastný, CSc., docent Ing. Jiří Cibulka, DrSc., docent RNDr. Jan Novák, DrsC. a Mgr. Vladimír Vrabec, PhD.      (Zdroj: Ecomonitor)


Delegáti konference OSN o rtuti dostali ke svačině ryby obsahující nebezpečnou rtu ..... Jaké to je, jíst ryby kontaminované nebezpečnou rtutí, poznali dnes účastníci první přípravné schůzky k nové úmluvě o rtuti. Ochutnali totiž ryby, které ženám, jež se chystají mít děti, jsou těhotné anebo kojí, doporučuje Švédská potravinová správa jíst jen dvakrát až třikrát ročně. Důvodem je právě obsah rtuti, toxického těžkého kovu, nebezpečného zejména pro vyvíjející se lidský mozek. Delegátům tyto ryby jako “předkrm” v době oběda naservírovali lidé z členských organizací mezinárodní sítě IPEN (1) včetně Arniky. Zástupci vlád budou ve Stockholmu ode dneška po celý následující týden poprvé jednat, jak omezit používání rtuti - toxické látky, která ohrožuje zdravý vývoj dětí a miliony lidí po celém světě. Ryby kontaminované toxickou rtutí jsou totiž zejména v chudých částech světa hlavním zdrojem obživy.       (Zdroj: Arnika)


Kde projedou jen ekologická auta? ..... Možná jste si všimli, že na našich silnicích přibývá stále více automobilů, která mají kromě dálniční známky vylepenou na čelním skle barevnou nálepku s kódem v bílém poli. Je to jakási propustka do "čistých zón" v evropských metropolích, jejichž počet se stále zvyšuje.

Zpřísňující se ekologická politika a tlak na větší ohleduplnost k životnímu prostředí má řadu výsledků. Jedním z nich je i vytváření takzvaných nízkoemisních zón (LEZ - Low Emission Zones), kam některá vozidla vůbec nesmějí, jiná pouze s platnou ekologickou známkou či za poplatek. Nastavená omezení ovlivňují zejména nákladní a autobusovou dopravu, některá však také osobní a motocyklovou.

LEZ jsou pokládány za jedno z nejúčinnějších opatření ke snižování znečištění ovzduší, především jemnými částicemi a oxidy dusíku. Znečištění ovzduší je každý rok spojováno se 310 000 předčasnými úmrtími v Evropě. Ovlivňuje zejména velmi mladé a staré lidi a pacienty s onemocněním srdce a plic. Způsobuje zdravotní problémy jako astmatické záchvaty. Škody na lidském zdraví se odhadují na 427-790 miliard eur ročně.

Klasifikace ekologické ohleduplnosti jednotlivých automobilů je dána především dodržováním emisních norem EURO a také přítomností katalyzátoru, případně filtru pevných částic. Před cestou do některé z nízkoemisních zón je tedy dobré si tyto údaje zjistit.

Drtivá většina LEZ funguje nonstop, tedy 24 hodin denně 365 dní v roce. Výjimkou jsou jen některé zóny v Itálii. Právě tato země spolu s Německem má LEZ nejvíce, z nichž některé fungují déle než dva roky, a je tak možné měřit první skutečné dopady a zlepšení. Jedním z nejvíce sledovaných údajů je pokles emisí před a po zavedení LEZ. Asi nejvíce si pomohl německý Berlín, kde je zóna v provozu od ledna 2008 a při srovnávacím měření v dubnu 2009 byl zaznamenán pokles emisí dieselových částic o 24 % a prachových částic o 8%. Druhá fáze LEZ s přísnějšími podmínkami má v budoucnu pomoci ještě výrazněji.

Velikost zón není nijak pevně vymezená. Mohou pokrývat od malých území, historických center (například centrum Boloně, 3,2 km2) až po celá města (Londýn, 1 548 km2). Většina stávajících LEZ je situována v městských oblastech, ale třeba v Itálii a Rakousku také na některých úsecích dálnic      (Zdroj: Enviweb)


Děláte svou práci rád? Ne. Tak proč to děláte? ..... Před více než deseti lety přišel do mé pracovny v Yale mladý muž. Představil se jako Fred Bratman. Měl se mnou udělat interview do connecticutského vydání nedělních New York Times. Rozčiloval mě i fascinoval zároveň. Nezáleželo mu totiž na tom, co dělal, přesto jsem poznal, že mám proti sobě člověka naplněného velkými osobními dary.

Když mi asi půl hodiny kladl otázky, které zjevně ani jednoho z nás moc nezajímaly, bylo jasné, že interview se chýlí ke konci. Měl být napsán článek, který by si pár lidí přečetlo a mělo by z toho nepatrný - pokud vůbec jaký - užitek. Oba jsme to věděli a oba jsme cítili, že jsme mohli ten čas využít lépe.

Právě když se Fred chystal dát notes zpátky do aktovky a říci obvyklé "Děkuji vám," podíval jsem se na něj zpříma a řekl jsem:

"Povězte mi, děláte svou práci rád?"

K mému překvapení bez váhání odpověděl: "Ne, vlastně ani ne, ale je to moje zaměstnání."

"Když se vám to nelíbí, tak proč to děláte?"

"Pro peníze samozřejmě," řekl, a pak, netázán, dodal: "Já sice skutečně rád píšu, ale dělat tyhle malé noviny mě otravuje, protože při té omezené délce a předepsané formě nemohu pojednat o věci pořádně. Jak mám například udělat něco hlubšího o vás a o vašich myšlenkách, když se to musí vejít do 750 slov? ... Ale co můžu dělat?... Nějak si člověk musí vydělávat."

V jeho slovech jsem zaslechl hněv i rezignaci.

Náhle mě napadlo, že Fred se už začíná vzdávat svých snů. Za jeho sarkasmem a cynismem jsem cítil krásné srdce, které chtělo dávat, tvořit, žít plodný život...

Stali jsme se blízkými přáteli.      (Zdroj: Víra)


Odborníci na prasečí chřipku byli placení farmaceutickými společnostmi ..... Vědci, kteří vypracovali předpisy pro Světovou zdravotnickou organizaci, které vládám doporučily, aby nakoupily obrovské množství vakcín proti prasečí chřipce, dostali předtím zaplaceno od farmaceutických společností, které na prodeji vakcíny vládám vydělaly. Uvádí to zpráva British Medical Association a Bureau of Investigative Journalism. Předpisy pro Světovou zdravotnickou organizaci vypracovali tři vědci, kteří předtím dostali honoráře za jinou práco pro firmu Roche, která vyrábí Tamiful, a GlaxoSmithKline, která vyrábí Relenzu.

Podle finančních analytiků vydělaly farmaceutické společnosti z prodeje těchto léků až 7 miliard dolarů. Některé země, jako Polsko, se odmítly podřídit panice a vakcíny nekoupily. Naproti tomu Británie za vakcíny proti prasečí chřipce vydala až 1 miliardu liber. Britská vláda zahájila vyšetřování okolností tohoto případu.

Rada Evropy vydala v pátek zároveň ostře kritickou analýzy, v níž poukazuje na nedostatek otevřenosti ohledně plánovaní opatření proti pandemiím.       (Zdroj: Britské listy)


Záhada severního pólu Marsu ..... Oblast severního pólu Marsu kryje až tři kilometry silné souvrství prachu a ledu. Do něj se zařezává gigantické údolí, jež se délkou vyrovná slavnému Grand Canyonu, ale hloubkou a šířkou jej dalece předčí. Vědci se už čtyři desetiletí dohadují, jak toto ledové údolí vzniklo.

Podle jedněch jej vymlela voda z ledu, který roztál v důsledku sopečné erupce. Jiní připisují vznik údolí působení silných vichrů. Dalším nápadným rysem severní polární oblasti Marsu je soustava méně mohutných, spirálovitě stočených údolí, jež brázdí povrch ledovce. Podle některých vědců formovala vznik údolí rotace planety. Jiní se při vysvětlení opírají o složité propočty ztrát tepla z povrchu rudé planety.

Nejnovější výzkumy svědčí ve prospěch názoru, že jak obří údolí tak i systém menších údolí je dílem větru. Vichry však nevyfoukaly údolí v již vytvořené jednolité ledové mase. Spíše v některých místech v průběhu milionů let bránily formování ledu pomalu narůstajícího ledovce.      (Zdroj: VTM Science)


Starobylý původ řeky Jang-c'-iang ..... Řeka Jang-c'-iang za sebou nemá historii dlouhou jen pár milionů let. Podle nové studie se do oblasti Tří soutěsek poprvé zakousla asi před 45 miliony let.

Třetí nejdelší řeka světa, čínská Jang-c'-iang, hrála významnou roli v rozvoji čínské kultury. Nejdůležitější pro historický, kulturní i geomorfologický vývoj byla patrně 200 km dlouhá oblast Tři soutěsky, která odděluje Sečuán na západě od nížin střední a východní Číny. Bez transportní stezky vytvořené Třemi soutěskami by byla zemědělská oblast jihozápadní Číny, kde se pěstuje rýže, izolována od zbytku země nepřístupnými horami.

Dosavadní výzkumy stáří řeky se opíraly o analýzu říčních sedimentů ze Tří soutěsek, které byly staré jen něco mezi 1 až 2 miliony let. Zdálo se, že řeka je tedy relativně mladá, což jejímu tvaru příliš neodpovídalo. Vědci z Durhamské univerzity ale zjistili, že zkoumané sedimenty pocházely z vrstev, které se vytvořily dávno po vzniku Tří soutěsek. Stáří tohoto útvaru teď vědci odhadují na 45 milionů let, což znamená, že Jang-c'-iang je mnohem starší, než se zatím soudilo.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Probuzení kofeinem je pouhá iluze ..... Probuzení ranní dávkou kofeinu z pravidelného šálku kávy by mohlo být pouhou iluzí – alespoň podle nového průzkumu.

Výsledky studie, zaměřené na skupinu 279 lidí, vykonané vědci z Bristolské univerzity v Anglii naznačují, že bdělost hlášená pravidelnými pijáky kávy, typicky přisuzovaná kofeinu, může být nyní jen převrácením efektu ústupu kofeinu.

Kofein je znám jako stimulant a může navozovat stres, avšak pravidelní konzumenti kávy si vyvinuli toleranci k těmto efektům; tak to oznámili badatelé v časopise Neuropsychopharmaceology.

„Naše studie ukázala, že nezískáváme žádný prospěch z konzumování kávy – ačkoliv se tím cítíme být bdělí, je to proto, že nás kofein pouze vrátil zpátky do normálu. Na druhou stranu, protože kofein může zvyšovat stres, tolerance pak znamená, že pro většinu pravidelných konzumentů je tento efekt zanedbatelný,“ řekl Peter Rogers, jeden z vedoucích autorů studie, na tiskové konferenci.

Ve studii byla skupina 162 zřídkavých konzumentů kávy, která zahrnovala ty, kteří kávu pijí občas či vůbec ne, a zbývající skupina zahrnovala ty konzumenty, kteří ji pijí často či hodně. Účastníci museli hodnotit jejich úroveň stresu, bystrosti a bolesti hlavy před a potom, co si vzali buď kofein, anebo placebo. Jejich pamě, soustředěníschopnost a ostražitost byly také zhodnoceny řadou počítačově orientovaných pokusů.

Častí konzumenti kofeinu, kteří si vzali placebo, udávali pociování menší ostražitosti a měli více bolestí hlavy, řekl vědecký pracovník. Pro ty, kteří dostali kofein, byla úroveň bdělosti ta samá, jako u zřídkavých konzumentů, kteří žádný kofein neměli.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Mimozemšané z Titanu? ..... Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA spolu s Evropskou kosmickou agenturou chtějí hledat mimozemšany na Marsu. Patrně si však vybrali špatný objekt naší sluneční soustavy. Nedávno publikované výsledky totiž naznačují, že klíč k pochopení místa, jaké má člověka ve vesmíru, se možná nachází nedaleko Saturnu. Někteří vědci totiž věří, že jediným logickým vysvětlením jevů pozorovaných na Titanu, jsou exotické mikroorganismy.

Chris McKay, astrobiolog z NASA, přišel před pěti lety s hypotézou o životě, který funguje na jiných principech než pozemský. Namísto vody a kyslíku bude využívat například takové uhlovodíky jakým je třeba acetylen, který může sloužit i za případnou potravu. Vědec také předpověděl, že takové formy života by mohly dýchat vodík.

Tyto spekulace na pomezí vědecké fantastiky však nyní podpořily tři na sobě nezávislé studie. Podle nich se Titan chová přesně tak, jak to McKay před lety předpověděl. Sonda Cassini totiž nejenže potvrdila, že Saturnův měsíc připomíná tlakový hrnec plný organických sloučenin, ale i ukázala, že jedna z nich chybí - právě acetylen.

"Jednou z interpretací dat o acetylenu je, že ho cosi zkonzumovalo jako potravu," komentoval výsledky v magazínu Journal of Geophysical Research McKay

Podle USA Today by mohl tento fenomén naznačovat, že na povrchu tělesa, na kterém je asi sto osmdesát stupňů pod nulou, může existovat život. Dalším argumentem pro přítomnost mimozemšanů jsou výsledky publikované v magazínu Icarus. Údaje z Cassini totiž také ukazují, že v atmosféře Titanu je asi o polovinu méně vodíku, než vědci původně předpokládali. "

"Pokud se ukáže, že jde o příznaky života, bude to bezpochyby vzrušující," řekl McKay podle NASA. "Znamenalo by to druhou formu života, lišící se od pozemského na vodě založeného života.       (Zdroj: Řev přírody)


Otevření Opatské stezky II se blíží ..... Počet naučných stezek Lesů ČR se úspěšně rozrůstá. V Jihočeském kraji, u Vyššího Brodu v okrese Český Krumlov, se blíží otevření druhé části Opatské naučné stezky – Opatské stezky II - Klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů.

Slavnostní otevření této nové naučné stezky se uskuteční ve středu 9. června 2010 od 9.30 hodin a to u výchozího bodu – před Rožmberskou bránou cisterciáckého kláštera Vyšší Brod.

Stezka vznikla díky úsilí Lesů ČR – Lesní správy Vyšší Brod v úzké spolupráci s městem Vyšší Brod, rakouským turistickým svazem obcí Mühlviertler Kernland a Cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě.

Stezka sleduje od Vyšebrodského kláštera nově vyznačenou modrou turistickou značenou trasu až nad sousední obec Loučovice. Na více jak čtyřech kilometrech této stezky je umístěno 5 informačních tabulí, které návštěvníka seznámí s mnoha historickými, přírodními i technickými zajímavostmi na stezce i v širším okolí.

Stezka je poměrně dobře schůdná jak pro rodiny s dětmi, tak pro méně zdatné turisty. Z výchozího místa u Rožmberské brány Vyšebrodského kláštera návštěvník pozvolna vystoupá k poslední informační tabuli asi o 200 výškových metrů. U každého zastavení poskytují možnost odpočinku instalované lavičky a přibližně uprostřed stezky nalezne návštěvník zastřešené posezení.

Od jednotlivých informačních tabulí je možnost vrátit se do Vyššího Brodu okruhem po některé z navazujících turistických značených tras a navštívit tak další zajímavá místa v okolí. Od poslední informační tabule návštěvník může buď pokračovat do obce Loučovice a využít k návratu zpět do Vyššího Brodu místní železnici nebo využít některou z mnoha turistických značených tras.       (Zdroj: Agris)


08.06. 2010     Medarde, ne abys dneska kapal ... už máme vybráno za květen až až !!!

Dnes je Mezinárodní den oceánů ... tam je nakapáno vidy dost.

Roku 1600 začala v Praze první anatomická pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenský (Jessenius).


Američtí vojáci tajně bojují v 75 zemích světa ..... Zároveň se stále četnějšími zprávami, podle nichž Pentagon hodlá stále větší části svého rozpočtu vydávat na bojové operace, se stále více ukazuje, že Obamova globální válka proti terorismu je globálnější, než by se na pohled zdálo.

Ukazuje se totiž, že americké ozbrojené síly tajně operují nejméně v 75 zemích světa, kde vykonávají „mise proti Al Kajdě". Počet těchto operací údajně citelně narostl právě po Obamově nástupu do funkce.

Zasvěcené zdroje přitom připouštějí, že prezident Obama dovoluje mnoho věcí, které „předchozí administrativa nedovolovala" a že měl v úmyslu „být co nejagresivnější co nejrychleji".      (Zdroj: Czech Free Press)


Opravdu účinný auák ..... Ceny paliva stoupají a protože už zřejmě nepoklesnou, celý svět hledá jiné způsoby pohonu anebo se snaží zefektivnit stávající motory. Kromě jiného i proto, že vodíková nebo elektro auta vyžadují vybudování nákladné infrastruktury, kterou klasické spalovací motory na naftu nebo benzín mají už dávno hotovou.

Jednou z forem je spojení elektrického a spalovacího motoru do hybridního pohonu, jako je tomu například v Toyotě Prius. Firma Transonic Combustion představila vůz se zcela novým spalovacím motorem s účinností nad 50% (pro porovnání – účinnost běžných motorů je kolem 20%), který s podobnou aerodynamikou jako má Prius spotřebuje okolo 3,7 l na 100km při provozu na dálnici. Prius ji má kolem 5l.

Možné to je díky motoru s přímým vstřikováním paliva do válce. Palivová směs je předehřátím a natlakováním uvedena do superkritického stavu, takže ihned po vstříknutí do válce dojde k zážehu a k velmi rychlému a čistému spalování. Motor tak přestože pracuje na benzín nepotřebuje svíčky.

Přímé vstřikování paliva do válce též umožňuje velmi přesně kontrolovat okamžik zážehu vzhledem k optimální poloze pístu a tak ještě lépe využít energii paliva. Cenově i výrobně má být tento nový motor srovnatelný s ostatní současnou produkcí.

Prototyp právě vstoupil do testů u tří nejmenovaných výrobců aut, ale podle Mike Rockeho, víceprezidenta Transonicu, by tato firma raději rozjela vlastní výrobu aut s pomocí venture kapitálu a to už v roce 2013.      (Zdroj: VTM Science)


Do lékárny s rozumem v hrsti ..... Jaro nám zatím nestavuje příjemnou tvář. Rýma, kašel, bolesti kloubů, nebo depresivní nálada jsou našimi „věrnými“ společníky. Lékárny rostou jako houby po dešti, není proto žádný problém zajít si koupit volně prodejný lék. Kdo by odolal televizním reklamám, kde pán s ucpaným nosem se nadechne a rýma je pryč?

Platby za léky nahrávají farmaceutickým firmám i lékárníkům. Zatímco v roce 2008 stálo jedno balení léku (z celkového množství volně prodávaných) v průměru 196 Kč, v loňském roce to bylo již 229 korun, což je meziroční nárůst o 17 %. Skutečná spotřeba léků však neroste, naopak. Počet distribuovaných léků se snížil o 7,5 procent.

Vydáte-li se do lékárny, že potřebujete lék na chřipku, většina oslovených vám nabídne to nejdražší, co je na trhu. ťBohužel, mnoho lidí se ještě nenaučilo nebo se ostýchá odmítnout drahý lék a vyžadovat levnější, nebo takový, na který připlácí zdravotní pojišovna. Nebo to již zkusili a setkali se s nevraživými pohledy, Ťříká MUDr. Irena Zrzavecká z VFN v Praze a dodává: ťklasický Paralen koupíte jedno balení za 16 korun a udělá vám stejnou službu jako lék desetkrát dražší.Ť

Chcete-li předejít nepříjemnému překvapení u pokladny, vyplatí se zadat si na internetu www.mzcr.cz a kliknout na okénko Léky. Poté už stačí zadat alespoň první tři písmena léku a dozvíte se cenu, kterou zaplatíte a kolik vám doplácí vaše zdravotní pojišovna. V on-line lékárnách ušetříte sice na některých lécích až 10 procent, nemusíte běhat do lékárny a cenu vidíte okamžitě. Má to však jeden háček. Pokud si objednáte léky, které skutečně využíváte, čeká vás platba poštovného. Objednáte-li si léky za 350 Kč, za obchodní balík České pošty zaplatíte 119 korun. V obchodních podmínkách zmíněné lékárny jsme si přečetli, že pouze při nákupu za více než 1200 korun poštovné neplatíme. Potřebujeme-li léky rychle, kurýr nám tytéž výrobky doručí za 150 Kč. Zdarma by to bylo pouze při nákupu za více než 1500 korun.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Mimořádně: Amatérští astronomové zachytili dopad planetky na Jupiter ..... Neuvěřitelně kuriózní kousek se 3. června večer podařil amatérským astronomům Anthonymu Wesleymu (z Austrálie) a Christopheru Go (z Filipín). Zachytili přímou srážku planetky s obří planetou Jupiter, přičemž na záznamu je jasně patrný záblesk při srážce. Těleso nenávratně skončilo v Jupiterově husté atmosféře.

Naposledy jsme byli svědky podobné události minulý rok v červenci, kdy Jupiter zasáhla kometa. Samotný impakt jsme nepozorovali, ale mohli jsme ještě několik dní sledovat temnou "jizvu" v Jupiterově atmosféře. Více v článku Kamila Hornocha.

Pro astronomy je ale v historii nejznámějším případem dopad fragmentů komety Shoemaker-Levy 9 do Jupiterovy atmosféry v roce 1994. Kometa se k Jupiteru přiblížila o rok dříve a slapové síly planety ji doslova roztrhaly. Kometární fragmenty pak v rozmezí od 16. do 22. července postupně nenávratně "popadaly" do Jupiterovy atmosféry. Úkaz byl ovšem skryt za okrajem Jupiteru a jedinou, leč jasnou známkou dopadu byly výrazné temné skvrny na Jupiterově "tváři".

I po včerejší srážce bude v Jupiterově atmosféře pozorovatelná temná skvrna. Nebude však příliš výrazná. Na planetu Jupiter, která je nyní pozorovatelná v ranních hodinách v souhvězdí Ryb, namířil již i Hubbleův kosmický teleskop. Ten bude vývoj pozorovat.      (Zdroj: Astro)


Část americké armády paralyzoval výpadek GPS ..... Všechno, co se v armádě USA pohybuje, využívá satelitní globální poziční systém GPS. Nedávný výpadek, který postihl na několik dní přibližně 10 000 přijímačů GPS, ukázal, jak jsou americké ozbrojené síly na této technologii závislé a zároveň i zranitelné.

Stačilo přitom poměrně málo. Na jedné z pozemních kontrolních stanic systému GPS byl nainstalován nový software.

Pentagon žádné bližší údaje o tomto výpadku nezveřejnil, takže není známo, zda to nějak ovlivnilo probíhající mise v Afghánistánu a Iráku.

Přestože se výpadek dotkl poměrně malého zlomku z celkem 800 000 systémů využívajících GPS v amerických ozbrojených silách, jde podle expertů o vážný problém. Pentagon bude muset začít hledat cesty, jak se takovým potížím vyhnout, zvláště při představě, že by se GPS stalo terčem cíleného útoku.

„Pro americký styl vedení války je to středobod všeho, bez toho prostě nemůžete vytáhnout paty z domova,“ prohlásil ředitel serveru Globalsecurity.org John Pike.

Pentagon výpadek tajil

Pentagon výpadek pečlivě tutlal už od ledna a až nyní se dostaly informace na veřejnost. Letectvo údajně nejprve obvinilo dodavatelskou firmu z toho, že jí dodala závadný software, později se začalo mluvit o nenadálých potížích s kompatibilitou.

Letectvo muselo údajně stáhnout několik letadel a nemuselo jít o nějaké zastaralé stroje, protože výpadek postihl i prototyp robotického letadla X-47B.

Experti v této souvislosti upozorňují, že se americká armáda stala na GPS příliš závislá v zájmu přesného zasahování cílů, což zároveň omezuje vedlejší ztráty a také je efektivnější, pokud jde o náklady na nálože potřebné k zničení vybraného cíle.      (Zdroj: Protiprúdu)


Končí základní stavba unikátního mostu Opárno ..... Nad Opárenským údolím v severních Čechách právě v těchto dnech dorůstá do své finální podoby stavebně unikátní a svými technologiemi jedinečný most Opárno. Převede dálnici D8 přes přísně chráněné Oparenské údolí po dvou nezávislých mostních konstrukcích, které jsou navrženy jako železobetonové obloukové mosty o rozpětí 135 metrů se spolupůsobící podélně předpjatou deskovou mostovkou ve tvaru dvoutrámu. Most bude mít 13 polí o rozpětí od 17,5 do 24m a sedm z nich bude ležet nad obloukem. Takto velké železobetonové obloukové mosty jsou u nás naprosto neobvyklé a most Oparno bude mezi nimi druhý největší. O 15 metrů větší rozpětí má už jen Podolský most přes Orlík, který se stavěl před 70 lety.

Při stavbě Oparenského mostu se nesmělo vůbec vstoupit do chráněného Oparenského údolí. Protože tato oblast patří k přísně chráněným lokalitám, byla projektanty navržena konstrukce překlenující údolí bez nutnosti stavebního zásahu. Při výstavbě se postupovalo maximálně šetrně vůči životnímu prostředí a stavbaři dodržovali v chráněné krajinné oblasti mnoho omezujících podmínek. Most se stavěl pomocí unikátní technologie, kdy se staví vše se shora, aby nebyl porušen ekosystém v chráněném území pod mostem. V případě výstavby mostu tak hrály stěžejní roli bednící systémy PERI VARIO, šplhavý systém RCS a modulové lešení PERI UP.

ekomost

V údolí také byla vytvořena ochranná konstrukce, která zastřešuje železniční tra vedoucí údolím a brání tak jakémukoliv ohrožení bezpečnosti vlakového provozu. Přímo pod stavbou navíc vede naučná stezka, z níž si postup prací prohlížejí při hezkém počasí desítky lidí denně. Stavba dálničního mostu proto probíhá za zvědavého dohledu veřejnosti.      (Zdroj: Enviweb)


Prokletá Violet Jessopová: Jde s ní ke dnu Titanic, Britannic i Olympic! Smrti unikne díky svým krásným vlasům ..... Je osm hodin ráno a na zaoceánském parníku Britannic vypuká panika. Loď právě najela na minu! Violet pomáhá nemocným na palubu k záchranným člunům. Jedná logicky a beze zmatku. Z celé posádky je právě teď ona, prostá zdravotní sestřička, tou nejzkušenější. Smrtka na ni ale líčí marně. Violet zažila už zkázu Olympiku a přežila i Titanic!

Tři sesterské lodě – Olympic, Titanic a Britannic – čeká neblahý osud. Všechny patří White Star Line, britské rejdařské a loďařské společnosti z Liverpoolu. A všechny spojuje jméno ženy, která vejde do dějin. Nasaďte si plovací vestu a vydejte se s EPOCHOU po stopách Violet Jessopové (1887–1971), duchapřítomné stevardky, na kterou je i smrt krátká!       (Čtěte na stránkách Epocha)


Restaurace v Sydney nařídila hostům dojídat, nebo se nevracet ..... Plýtvání v podobě zbytků jídla na talířích rozlítilo jistou australskou restauratérku natolik, že ve jménu planety nařídila hostům sníst vše, co mají na talířích, nebo zaplatit pokutu a nevracet se. Napsala to dnes agentura Reuters. Těm, kdo odevzdají prázdný talíř, nabízí šéfkuchařka malé japonské restaurace v Sydney Jukako Ičikawová třicetiprocentní slevu.

"Abychom pomohli vytvořit udržitelnou budoucnost, požadujeme od našich hostů o trochu víc než ostatní restaurace," uvádí se v seznamu pravidel na dveřích asi třicetimístného podniku na sydneyském předměstí Surry Hills. Mimo jiné obsahuje i dojídání všech objednaných pokrmů připravených z bio potravin, které neobsahují lepek, mléko, cukr a vejce. Lidem, kteří neodevzdají čistý talíř, šéfkuchařka a zaměstnanci podniku doporučují, aby šli příště jinam.

"Dojíst jídlo znamená, že je snědeno vše kromě plátků citronu, gari (nakládaný zázvor v suši) a wasabi," uvádí menu. Za součást jídla je považována i zeleninová příloha.

Přísné opatření lidé přivítali, podle některých kritiků je však přehnané. Ičikawová se ale nebojí. Restaurace, která se nazývá "japonskou kuchyní bez pocitu viny", je prý rozšíření jejího "osobního mravního základu ve směru stravování a výživy", uvedla v prohlášení na webu. Připravovat výživná jídla je podle ní jedna věc, vážně však bere zodpovědnost vůči životnímu prostředí a snahu omezit plýtvání.       (Zdroj: Ekolist)


Přečtený genom hnědých řas ukazuje zákruty evoluce ..... Kompletní přečtení genomu první hnědé řasy (chaluhy) by mohlo osvětlit, jak se v evoluci objevily dvě významné inovace: fotosyntéza a mnohobuněčnost.

V rámci pětiletého projektu se podařilo osekvenovat genom Ectocarpus siliculosus, asi 20 centimetrů velké hnědé řasy, která se vyskytuje hlavně u pobřeží v mírných zeměpisných šířkách. Genom řasy má asi 214 milionů (párů) bází a 16 000 genů (pro srovnání, u člověka asi 3,1 miliardy párů bází a asi 20-25 000 genů).

Zdá se, že mnohobuněčný život vznikl nezávisle na sobě pětkrát: u rostlin, hub, živočichů, červených (ruduchů) a hnědých řas. Všechny tyto organismy ale podle vědců mají, jak se alespoň zatím zdá, určité podobné geny (kinázy, transportní a transkripční faktory), které by tedy mohly nějak souviset s mnohobuněčností.

Genom hnědých řas má dokazovat, že fotosyntéza vznikla už asi před 3,8 miliardami let u organismů podobných současným sinicím. Rudé a zelené řasy se naučily fotosyntéze právě při „sežrání“ buňky sinice (symbiogeneze). Dříve se předpokládalo, že hnědé řasy byly původně nefotosyntetizujícími buňkami, které splynuly s rudou řasou, k symbiogenezi došlo tedy při jejich evoluci několikrát. To stále platí, nicméně po přečtení genomu se pokládá za pravděpodobnější fúze zelených a rudých řas.      (Zdroj: Science WORLD)


Na mapě Evropy přibudou dva české národní geoparky ..... Na mapě Evropy dnes oficiálně přibudou dva národní geoparky. Česká ministryně životního prostředí představí geopark Český ráj a pak nový geopark Egeria.

Geopark Český ráj se stal prvním geoparkem v Česku před pěti lety, je výrazně větší než stejnojmenná chráněná krajinná oblast a vyznačuje se řadou geologických fenoménů, archeologických míst i historických památek.

Součástí česko-bavorského geoparku Egeria je zase tzv. oherský prolom - propadlina, která je geologicky nejvíce aktivní oblastí Českého masivu.

Každý ze dvou geoparků bude mít své logo, ministryně Rut Bízková také podepíše jejich certifikáty. Na označení český národní geopark čekají například Železné hory nebo Geopark Moravský kras.       (Zdroj: Ecomonitor)


07.06. 2010     Ve hře České nebe, poslední hře Divadla Járy Cimrmana, padne "v nebi" věta - "Už se nemohu dočkat až sem přijde ten ... Jára Cimrman. Nikdo netušil, jak bolestně brzy se toto přání splní. Jára Cimrman již tedy v osobě Ladislava Smoljaka v Českém nebi je ... A nám nezbývá, než doufat, že Tam Nahoře se přimluví za český národ. Nejen, aby svatý Václav nedal zahynout nám ni budoucím, ale hlavně aby nezahynul český humor. Český průmysl mohli skoro všechen vytunelovat a zničit ... české zemědělství přivést na okraj zkázy ... ale až zaikne i český humor, bude nám doopravdy zle ...


Dnes je Mezinárodní den chůze pro zdraví.

Sedmého června 1424 husitská vojska porazila vojenskou koalici složenou z umírněných husitských šlechticů, Pražanů a českých katolických feudálů v bitvě u Malešova.


xRušení ministerstva životního prostředí – reakce Hnutí DUHA ..... Hnutí DUHA bude mobilizovat veřejnost, aby se postavila proti plánům koaličních stran na zrušení ministerstva životního prostředí. Ekologická organizace to anoncovala poté, co špičky ODS a Věcí veřejných potvrdily v tisku, že o plánu seriózně uvažují.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství je evidentní střet zájmů. Samostatné ministerstvo životního prostředí ve vládě hájí naši krajinu a tvoří nezávislou protiváhu agrárnímu resortu, který prosazuje zájmy dřevařů a intenzivního zemědělství. MŽP je má kontrolovat. Jeden úřad nemůže dělat obojí.“

„Obrat ‘zrušení ministerstva životního prostředí‘ se v češtině až příliš podobá slovu ‘smog‘. Koaliční strany spoustě lidí jenom potvrdí jejich dojem, že politické strany obětují zdraví a kvalitu života každého z nás zájmům lobbistických skupin.“       (Zdroj: Ecomonitor)


Vedení Prahy nepřekvapilo a schválilo rychle další zástavbu zeleně ..... Hlasování o změnách územního plánu nepřineslo žádná překvapení: opět žádná diskuze mezi zastupiteli, jednotné hlasování vládnoucí ODS, zákaz vystoupení občanů, upřednostnění zájmů developerů a vlastníků na úkor veřejné zeleně a veřejné vybavenosti. Na 38. zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy tak došlo k definitivnímu schválení změn, které umožní nové satelitní čtvrti v Pitkovicích, Březiněvsi nebo v Letňanech, pražský okruh v úseku Březiněves až Satalice – vše na úkor zahrádkových osad, městské zeleně nebo kvalitní zemědělské půdy. Zastupitelé schválili pokračování příprav zástavby pražských nádraží Masarykova, Smíchovského a nákladového nádraží na Žižkově nebo vybudování tunelů pro zahloubení magistrály pod Václavské náměstí v centru Prahy. To jsou jen některé příklady z mnoha záměrů, které byly schváleny narychlo před komunálními volbami, mimo rámec projednávání nového územního plánu.      (Blíže na stránkách ARNIKA)


Energie, moc a prachy ..... Kolik nových jaderných elektráren potřebujeme ke štěstí? Kolik uhlí musíme spálit a kolik vesnic zbourat, abychom nepomrzli? Kdy sluneční elektrárny položí přenosovou soustavu? V posledních měsících skoro není možné otevřít noviny, ze kterých jedna z těchto otázek nevyskočí. Mediálně provařené otázky ale bohužel nemíří správným směrem.

Každý, kdo v devadesátých letech protestoval proti stavbě temelínských reaktorů, často slyšel větu: „Můžete si vybrat: buď Temelín, nebo devastace severních Čech.“ Jednalo se přitom pochopitelně o stavbu dvou temelínských reaktorů, které ČEZ s obtížemi spustil začátkem tisíciletí. Devastací severních Čech pak byla míněna těžba uhlí do hranice stanovené územními limity. O jejich prolomení se ministři Dlouhý ani Grégr nikdy nezmínili.

Spuštění dvou temelínských reaktorů devastaci severních Čech nezastavilo. Provoz Temelína neomezil emise skleníkových plynů ani dalších škodlivin. Uhelné elektrárny pokračovaly v provozu, Česká republika se stala předním světovým exportérem elektřiny.

Po patnácti letech se bývalí, současní i stínoví ministři průmyslu shodují, že je potřeba postavit další, patrně větší, dva bloky Temelína. A k tomu prolomit územní limity, zbourat Horní Jiřetín a Černice a spálit další stovky milionů tun hnědého uhlí. Argumentace zůstává stejná: neuskuteční-li se některý z jaderných či těžebních projektů, nastane energetická krize, zhasnou světla, vymrznou domy.

Oproti devadesátým letům však došlo k několika změnám. Česká republika vstoupila do Evropské unie, která sází na rozvoj obnovitelných zdrojů a vyžaduje jej i od členských států. Výroba energie z obnovitelných zdrojů prudce vzrostla a také u nás se o ní začalo nahlas mluvit. Na rozdíl od Německa, Dánska či Španělska se ovšem debata nevede o přínosech a potřebách čistých zdrojů, ale o děsuplných hrozbách a nutnosti omezit jejich rozvoj.      (Podrobnější informace viz Sedmá generace)


Po povodni - po nás potopa ..... Kontrolní činnost kompetentních odborů města Přerova je nulová a stejně tak se jeví činnost hospodáře, který má pečovat o čistotu na březích řeky Bečvy. V tomto případě mám na mysli podnik Povodí Moravy. Přikládám fotografie pořízené 1. června 2010, to je deset dní po velké vodě. Je téměř běžné, že někteří lidé ze zahrádek pod přerovskou Nemocnicí vytváří na břehu Bečvy, na pozemku ne vlastním, prakticky tzv. černé skládky. Beztrestně.

Protože jsem, bohužel, již pamětník a bohudík, pamě mi funguje, tak si dovolím připomenout situaci z padesátých let minulého století. Břehy Bečvy v Přerově byly čisté, porostlé stromy a keři. Povodní jsem zažil nepočítaně a každá velká voda jak přišla, tak odešla, břehy zůstaly čisté a obyvatelé Přerova využívali tato místa ke slunění, koupání, k rekreaci.

Po nástupu komunistů, jak bylo ostatně jejich zvykem, začali dávat do nájmu parcely v těchto místech, které zpravidla byly majetkem někoho jiného. Vždy to ovšem byla záplavová oblast, pravidelně při každé větší povodni zaplavená vodou. Dnes v těchto místech jezdí a parkují automobily a řidiči/zahrádkáři/ to zdůvodňují nutností přístupu ke svému „majetku“.

Jak tedy chápat myšlenkové pochody vzdělaných přerovských radních, kteří s klidným svědomím prodávají zbytky obecních pozemků lidem tam, kde by správně měl platit zákaz stavební činnosti. Nabízí se vysvětlení jediné, díru, kterou vytvořili v městské kase, je nutno zalepit jakýmkoliv způsobem.       (Zdroj: Ekolist)


Jak vlastně funguje akupunktura? ..... Principy fungování akupunktury nebyly z hlediska západní medicíny zatím dostatečně objasněny a řada lékařů ji proto dodnes považuje za pavědu. Studie, publikovaná nedávno v prestižním časopise Nature Neuroscience, ukazuje na jeden z možných mechanismů působení jehliček na molekulární úrovni.

Zabodáváním jehliček do různých míst těla léčí čínská medicína řadu nemocí nejméně 7000 let a bývá proto označována za nejstarší léčebnou metodu na světě. Řada pacientů, kteří byli touto metodou léčeni, na její příznivé účinky nedá dopustit. Pro skeptické vědce však stále často zůstává „pavědou“, ze níž nestojí nic jiného, než ziskuchtivost na straně „lékařů“ na straně jedné a naivita pacientů na straně druhé. A důvod? Při výkladu a obhajobě svých principů užívají zastánci západní medicíny představ a pojmů, které nemají svůj protějšek ve slovníku západní vědy a tak pro ni zkrátka neexistují. V posledních letech se však zejména ze západní strany stále více množí pokusy o to ukázat, že pomyslný most mezi západem a východem je možné začít stavět i ze západní strany. Klíč je v tom, aby se lékaři zbavili poněkud zastaralé představy těla jako velkého stroje a nahradili ji novou, kde je tělo spíše čtenářem nejrůznějších signálů či znaků. Jeden z takových signálů zprostředkovává i běžná látka adenosin, na jejíž úlohu při zkoumání efektů akupunktury se právě zaměřili autoři studie publikované v Nature Neuroscience. Své pokusy nekonali pochopitelně na lidech, ale na laboratorních myších. Adenosin plní v organismu řadu nejrůznějších funkcí, účastní se mimo jiné regulace spánku, srdeční činnosti a také potlačování nejrůznějších zánětů. Vědci přišli se zjištěním, že adenosin je také velmi aktivní ve spodních vrstvách kůže, které zasahuje právě akupunktura. Zjistili, že po zabodnutí jehličky do tkání myši byla koncentrace adenosinu až 24x vyšší, než na stejném místě před zabodnutím. Signál, který adenosin dále předá mozku má za následek sekreci přirozených „zabijáků bolesti“, endorfinů a velmi efektivně tak od bolesti ulevuje. „Je zřejmé, že akupunktura může aktivovat celou řadu nejrůznějších mechanismů. Tato studie je zajímavým příspěvkem k našemu prohlubujícímu se porozumění velmi komplexnímu zásahu do organismu, kterým je akupunktura,“ říká jeden ze spoluautorů studie Jurgen Schnermann.      (Zdroj: 21@století)


429 vzácných jilmů vysázeli v Libereckém kraji děti, studenti i zdravotně postižení.  ..... „Nabídku zapojení do projektu jsme zaslali stovkám organizací v celém kraji. Zájem jich projevilo celkem 29. Úkolem pro zájemce bylo podle našich instrukcí nalézt vhodné místo, kde by mohl stromek růst. Důležitá je hlavně dobrá živná půda, aby se stromky dobře ujaly, nutná je i domluva s majitelem pozemku. Spolu se stromky jsme spolupracovníkům přivezli kůly, plastové ochrany proti okusu zvěří a manuály s informacemi o jilmech a jejich výsadbě. Ta už pak byla na samotných účastnících,“ vysvětlila lektorka ekovýchovy Mgr. Jana Kleinerová.

Pro účastníky projekt nekončí sázením. Hlídají v budoucnu, jak jejich stromek roste a starají se o něj v době sucha. „Cílem projektu je nejen vrátit do krajiny ohrožený strom, ale také vzbudit u veřejnosti zájem o krajinu v okolí a posílit jejich vztah k přírodě,“ říká Mgr. Jan Korytář, předseda sdružení Čmelák, který s nápadem zapojit do záchrany jilmů místní školy před sedmi lety přišel. „Za dobu trvání projektu Šance pro jilmy se podařilo vysadit už 4742 jilmů. Většina ze stromků stále zdobí přírodu v Libereckém kraji, a to i přesto, že je sázeli laici. Podle informací, které máme z předchozích ročníků, se ujalo a přežilo první roky po výsadbě více než 90 % stromků. Ty, které byly vysazené v prvních ročnících projektu, jsou dnes i 10 metrů vysoké.“      (Zdroj: Econnect)


2010: Oblačná odysea aneb S pardubickou hvězdárnou na aviatické pouti ..... Symbolická kresba letu Jana Kašpara Až s podivem a rozhodně i s obdivem se v posledních dvou letech můžeme dívat na významná výročí, která nám připomínají slavné skutky neméně slavných a vyznaných lidí. V roce 2009 jsme s úžasem pohlédli na oblohu a připomněli si 400 let od prvního zdokumentovaného užití dalekohledu k astronomickému pozorování. Téhož roku i rovných 40 let od prvního přistání člověka na Měsíci. A letošní rok je opět ve znamení čtyřstého výročí, tentokráte od prvního pozorování Saturnových prstenců. Mezi vším tím kosmickým dobrodružstvím jako by skoro zanikalo jedno neméně významné, kterému je nyní rovných 100 let.

Artur Kraus Již od pradávna si lidé představovali, jaké to je létat v oblacích. A bylo mnoho takových, kteří svou touhu po dobytí nebeských výšin zaplatili cenou nejvyšší.

Mezi takovými snílky, kterým dobývání nebeských výšin nedávalo spát, byl i Artur Kraus, zakladatel první lidové hvězdárny v českých zemích. Mimo svou zálibu v astronomii se pokoušel, jako mnozí před ním, vytvořit letoun, jenž by napodobil pohyb ptačích křídel. Idea takovéto v pravdě ornitoptéry byla natolik fantastická a neuvěřitelná, že si díky svým pokusům vysloužil přezdívku "bláznivý baron".

Po několika neúspěšných pokusech o vzlet ovšem i Artur Kraus připustil, že na motorovém létání, které se v tehdejším království českém rozvíjelo, přeci jen něco bude. Právě tehdy se sešli dvě osobnosti, Artur Kraus a Jan Kašpar.

Ačkoli se dnes připomíná pouze slavný let Ing. Jana Kašpara, nelze opomenout významnou zásluhu barona Krause, který mu byl nejen nepostradatelným pomocníkem, ale navíc i jeho letovým ředitelem, což byla funkce v tehdejší monarchii ze zákona povinná. Byl to právě Artur Kraus, který přemluvil Kašparova otce, významného pardubického hoteliéra, jenž počítal s tím, že mladý Jan převezme podnik, aby mu dovolil věnovat se naplno aviatice. Ba co více, jeho organizační schopnosti a vyjednávací talent byly na tak vysoké úrovni, že Kašparova otce přesvědčil, aby svého syna v pokusech o dobývání českého nebe plně finančně podporoval.

Byl to právě baron Kraus, který Janu Kašparovi organizoval letová představení. Artur Kraus byl tím příslovečným člověkem v pozadí, který podal zprávu o Kašparově prvním vzletu dne 16. dubna 1910.

Toto osudové partnerství dvou výjimečných osobností zapříčinilo, že právě před 100 lety byla dobyta česká "nebesa".      (Zdroj: Astro)


Na vyhlídkovou věž v Prachaticích mohou zase turisté ..... Na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba v Prachaticích mohou ode dneška zase turisté. Zhruba rok byla vyhlídka zavřená kvůli opravě krovu a střechy kostela, jež přišla na 15 milionů korun. Kvůli nádhernému pohledu z výšky 40 metrů nad kamennou dlažbou musejí zájemci vystoupat 157 schodů na ochoz. Od čtvrtka si budou moci v prostoru pod krovem prohlédnout i výstavu obrazů Evy Spěváčkové, řekl dnes ČTK galerista Kulturních a informačních služeb města Miroslav Špaček.

Pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího se nachází v Prachaticích na Kostelním náměstí mezi Velkým náměstím a Píseckou bránou. Patří mezi nejvýznamnější a nejstarší prachatické památky. Jeho vlastníkem je římskokatolická farnost, která věž od roku 2006 pronajala radnici za účelem zvýšení turistického ruchu. Kostel je ve městě na Zlaté stezce zasvěcen patronu kupců, obchodníků, poutníků, nosičů nákladů a sirotků.

Mohutný vzhled kostela dotváří vysoká, po stranách valená střecha s 1500 metry čtverečních prejzové krytiny. Krov střechy je mistrovským tesařským dílem. Vyniká lehkou konstrukcí a důmyslnou vazbou bez jediného kovového prvku. Odborný průzkum v roce 2002 prokázal, že krov je ze dřeva káceného v letech 1474 až 1475.

Kostel byl důkladně opraven před válkou, v letech 1936 až 1938. V roce 1992 byla provedena kompletní oprava pláště kostela. O 14 let později se uskutečnila generální oprava velkých varhan. Současně s opravou střechy a krovu se loni začalo s restaurováním gotické malby v presbytáři kostela.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Británie, země neandrtálců ..... Archeologové objevili nové známky přítomnosti neandrtálců na Britských ostrovech. Dokazují, že tito lidé se na ostrovy vrátili o 40 000 let dříve, než se předpokládalo.

Předchůdci neandrtálců sice žili v Británii před začátkem poslední doby ledové, ale před 200 000 let je postup ledovců vytlačil na jih. Když se klima před 130 000 až 110 000 let oteplilo, cesta zpět byla uzavřená. Hladina kanálu mezi Britskými ostrovy a evropským kontinentem se zvedla, a lidem tak odřízla cestu. Dosavadní archeologické návraty naznačovaly, že k návratu neandrtálců došlo asi před 60 000 let.

Nové důkazy ale vypovídají o dřívějším načasování. Při vykopávkách v Kentu archeologové ze Southamptonské univerzity objevili dva opracované kusy pazourku staré 110 000 let. Pocházejí tedy z období, ze kterého důkazy o přítomnosti lidí na Britských ostrovech zatím chyběly. V té době ale neandrtálci žili na severu Francie. Někteří z nich zřejmě využili zakolísání hladiny moře a při jejím poklesu se rychle vydali do staronové vlasti. A co je tam tak lákalo? Podle archeologů to mohly být bílé útesy bohaté na valouny pazourku, které byly vidět přes kanál. Nad nimi se navíc proháněla stáda mamutů, nosorožců, koní a jelenů, která pro neandrtálce žijící v subarktických podmínkách představovala důležitý zdroj potravy.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Zkušený šerpa dvacetkrát zdolal Mount Everest .....Výstup na vrchol Mount Everestu může být nejen obtížný, ale i životu nebezpečný. Mnoho horolezců, kteří se pokoušejí zdolat jeho vrchol, si proto najímá šerpy - zkušené horolezce, proslulé jejich znalostí složitých horských terénů.

Jeden takový šerpa však nevystoupal na vrchol jen jednou, nebo dvakrát, ale během posledních dvaceti let se na jeho vrchol vypravil 20krát. Jmenuje se Apa a v pondělí v nepálském Kathmandu hovořil o svém triumfu.

„Cesta na vrchol je dnes plná lidí. Mnoho se toho za poslední roky změnilo," říká šerpa Apa, dvacetinásobný pokořitel Everestu.

Popularita Everestu neustále roste a stále více začínajících horolezců si za pomoci zkušených průvodců troufá na jeho vrchol. Mění se však i podmínky pro výstup.

„Dřív na něm bylo víc sněhu, dnes tam však najdete víc kamení," popisuje Apa a dodává, že vrchol hory zůstává i nadále beze změny.

„Vypadá to, že na vrcholu se (z hlediska podmínek) nic nezměnilo, ale pod ním se udála spousta změn," vysvětluje zkušený Apa, vůdce expedice Eco Everest.

Pokoří Apa Everest i po jednadvacáté? On sám říká, že s výstupy na nejvyšší horu světa už skončil.      (Zdroj: Vežká Epocha)


04.06. 2010     Čtvrtý červen je Mezinárodním dnem nevinných dětských obětí agrese. Slaví se u příležitosti výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982. Svátek je připomínán od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.

Toho dne v roce 1942 začala známá bitva o Midway, námořní střetnutí druhé světová války, v němž Spojenci porazili japonskou válečnou flotilu.

Pátého června je Světový den životního prostředí, v roce 1972 toho dne začala ve Stockholmu Konference OSN o problémech životního prostředí. Tento den je také Dnem rozvoje a vzdělávání dospělých.

Pranostika na neděli - O svatém Norbertu chladna jdou k čertu. Už aby to bylo ...


Elektrárny na oběžné dráze a konec populační exploze ..... Zakladatel soukromé zpravodajské agentury Strategic Forecasting předpovídá celosvětový politický vývoj pro 21. století...

Všechny strany budou hledat nové zdroje energie, kterými by nahradily uhlovodíky, a to z mnoha snadno pochopitelných důvodů. Solární energie je teoreticky nejefektivnějším zdrojem energie na Zemi, avšak solární energie vyžaduje obrovské sestavy přijímačů. Ty zabírají velký prostor na povrchu Země a mají mnoho negativních dopadů na životní prostředí – a to se nezmiňuji o tom, že jejich aktivitu narušuje střídání noci a dne.

Jako předzvěst blížící se globální války se rozvinou projekty pro příjem elektřiny vyráběné ve vesmíru, která bude vysílána k Zemi ve formě mikrovlnného záření – a prototypy těchto projektů se brzy stanou skutečností. Vojenské vesmírné rakety vynesou do kosmu nové prostředky pro získávání solární energie a armáda poskytne finanční záruky, stejně jak to učinila v případě Internetu a dálniční sítě – v podobě vládních dolarů. A to nastartuje masivní ekonomický rozvoj.

Na pozadí toho všeho však zůstane jedna nejzásadnější skutečnost jednadvacátého století: konec populační exploze. Do roku 2050 dojde v rozvinutých průmyslových zemích k dramatickému poklesu populace. Do roku 2100 dosáhnou dokonce i nejzaostalejší země porodnosti, která sotva stabilizuje jejich populaci. Celý globální systém byl od roku 1750 budován na základě očekávání postupně narůstající populace. Více pracovní síly, více spotřebitelů, více vojáků – takové bylo vždycky očekávání. Avšak v jednadvacátém století tohle přestane platit. Posune se celý systém produkce. Tento posun donutí svět k větší závislosti na technologii – zejména na robotech, které nahradí lidskou pracovní sílu, a na intenzivnějším genetickém výzkumu (ani ne tak za účelem prodloužení života, ale s cílem prodloužit produktivní věk).

Jaký bude bezprostřední výsledek klesající světové populace? Docela prostě řečeno, v první polovině století povede populační propad ke značnému úbytku pracovní síly v rozvinutých průmyslových zemích. Dnes vidí rozvinuté země problém v tom, jak udržet přistěhovalce za hranicemi. V první polovině jednadvacátého století je nový problém donutí, aby přistěhovalce přijímaly. To se dotkne i Spojených států, které budou soutěžit o klesající počet přistěhovalců a udělají všechno, aby přilákaly Mexičany do Spojených států – ironický, ale nevyhnutelný posun.

Tyto změny povedou nakonec ke krizi jednadvacátého století.      (Zdroj: Science WORLD)


Čím čmeláci „straší“ predátory? ..... Oranžovo-černo-bílé pruhování na zadečcích čmeláků informuje nejen predátory, ale i vědce o jednom: tento tvor je buď jedovatý, nebo si na jedovatého alespoň hraje. Britští vědci však zjistili, že čmeláci odstrašují ptáky i jinými způsoby, například svým charakteristickým „mručením“.

Výraznou kombinaci barev, která většinou zahrnuje střídání černých polí či pruhů s červenou, oranžovou nebo světle modrou barvou, nazývají biologové aposematickým zbarvením. Jeho hlavní funkcí je dát všem potenciálním predátorům na srozuměnou, že namísto chutného sousta jej může čekat sousto odporné, žihadlo či rovnou smrt v důsledku otravy. Nepříjemným žihadlem jsou chráněni i čmeláci a tak entomologové samozřejmě předpokládali, že jejich zbarvení je vzkazem pro hladové ptáky: „nejez mě, bude tě to bolet“! Zvídaví vědci z University of London (RHUL) v čele s dr. Nigelem Rainem z její Přírodovědecké fakulty se však rozhodli tento dříve nezpochybňovaný předpoklad dále otestovat. A jakou cestou se tedy vydali? Vyšli z myšlenky, že pokud by jejich zbarvení mělo pro ptáky či další potenciální predátory skutečně informativní hodnotu, pak by mělo být pravděpodobné, že druhy čmeláků žijící na jednom místě budou vypadat podobně. Navíc – kdyby se mezi místními čmeláky z ničeho nic objevil druh jinak zbarvený, měli by mu místní ptáci dávat přednost před těmi, kterých se „bojí“. Pro otestování své myšlenky si vybrali tři dosti vzdálené lokality: jednu na Sardinii, jednu v Německu a jednu ve Velké Británii. Ke svému překvapení se ale ptáci chovali úplně jinak, než by vycházelo z původního předpokladu. „Predátoři se na jinak zbarvený hmyz z jiných oblastí, který jsme na daných lokalitách testovali, vůbec nezaměřovali. Usuzujeme tedy, že zvláštní houpavý způsob, jímž čmeláci létají či jejich hluboké mručení, hrají při vzbuzování strachu predátorů z nepříjemného žihadla mnohem větší roli, než jsme si doposud mysleli,“ uzavírá dr. Raine.       (Zdroj: 21@století)


Praha bude pro turisty bezpečnější ..... Nová mobilní informačně-preventivní stanoviště, posílení počtu strážníků na Královské cestě i v hromadné dopravě, ale také městští policisté na koních, to vše čeká obyvatele i návštěvníky Prahy během hlavní turistické sezony.

Strážníci se zaměří především na prevenci kapesních krádeží a pouliční kriminality, soustředit se ale budou také na zvýšení bezpečnosti v MHD a na potírání nepoctivých taxikářů. „Prahu ročně navštíví kolem 4 milionu turistů, nejvíce pak v letních měsících. Bohužel v tomto období také stoupá výskyt určitých trestných činů. Chceme ohlídat všechna místa, kde je největší koncentrace turistů, a kde také dochází nejčastěji k porušování veřejného pořádku a páchání pouliční kriminality.

Úplnou novinkou je osm kladrubských koní, kteří budou sloužit v centru,“ uvedl první náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek. Nejen pro turisty budou v centru metropole připravena mobilní informační stanoviště - na Staroměstském náměstí, dvě na Václavském náměstí, na Hradčanském náměstí u Arcibiskupského paláce, u Anděla a na Vítězném náměstí. Strážníci v těchto stanovištích budou připraveni pomoci turistům i Pražanům jak radou či informací, tak v případě potíží. Lidé také budou mít u těchto stanoviš možnost napojit své psy.

Zvýšenou pozornost věnuje městská policie i zajištění bezpečnosti v metru, tramvajích i autobusech městské dopravy. I zde jsou hlavním problémem kapesní krádeže. O bezpečnost v MHD se postará 204 strážníků Hlídkového útvaru, kteří každý den kontrolují nejen stanice metra a jejich vestibuly, ale cestují také soupravami a starají se o pořádek v nich. V noci bude v nočních linkách tramvají hlídkovat dvacet dvoučlenných hlídek, strážníci tak hlídají každou druhou noční tramvaj. „Vzhledem k tomu, že městská hromadná doprava tvoří jakousi dopravní páteř tohoto města, chceme se zaměřit a dlouhodobě se zaměřujeme na to, aby právě cestování metrem, tramvajemi a autobusy MHD bylo bezpečné. Strážníci Hlídkového útvaru proto aktivně cestují těmito prostředky, další jsou připraveni v autohlídkách, abychom byli připraveni reagovat rychle a efektivně kdykoli a kdekoli,“ komentoval činnost Hlídkového útvaru ředitel MP Praha Vladimír Kotrouš.

Oproti loňskému roku se zdvojnásobil počet strážníků, kteří se zaměřují výhradně na nepoctivé taxikáře. Letos proto budou poctivost taxikářů místo jedné autohlídky kontrolovat dvě autohlídky. Činnost speciální skupiny TAXI bude zajišovat 20 strážníků.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Popírá zlo Boží existenci? ..... Často užívaný argument:

1/ Ve světě je zlo.

2/ Kdyby byl Bůh, něco by s tím byl udělal.

3/ Nic s tím uděláno nebylo.

4/ Bůh tudíž neexistuje.

Třetí tvrzení není tak evidentní. Tvoří vhodný terč pro silné protiargumenty, protože je samo o sobě dedukcí a potřebuje induktivně podepřít. Lze ukázat, že ve zkoušce pravdivosti a platnosti nemůže obstát, protože odhaluje předpoklady jednotlivce. O tom, zda Bůh existuje, nebo ne, toto tvrzení nic neříká; mluví jen o tom, že kdyby existoval, jednal by "podle mého".

Bez ohledu na slabost třetího tvrzení představuje tento typ argumentace ze strany ateistů pro teisty logické dilema. Mohou na ni reagovat několika způsoby. Jejich cílem bude odzbrojit otázku a pak předložit pádnější argumenty ve prospěch Boží existence. Otázka zla je samozřejmě jedním z největších diskusních bodů mezi teismem a ateismem. Dovolte mi předložit zde dvě smysluplné metody, které teisté mohou použít jako východisko:

1. metoda

(1) Ano, ve světě je zlo.

(2) Pokud existuje zlo, musí existovat dobro (problém, který musí ateista vysvětlit).

(3) Jestliže existuje dobro a zlo, pak musí existovat nějaký morální zákon, podle něhož lze rozsuzovat mezi dobrem a zlem.

(4) Jestliže existuje morální zákon, pak musí existovat i dárce morálního zákona.

(5) Pro teistu to ukazuje na Boha.

S tímto jako východiskem mohou teisté oslabit argument pracující s problémem zla a pak se zabývat předpoklady, o něž se tato argumentace opírá. Mohou ukázat, že některé předpoklady logicky neodpovídají ateistickému světovému názoru. Potom, jako poslední krok, mohou předložit argumenty ve prospěch Boží existence a vysvětlit, co Bůh řekl (a udělal) ohledně problému zla.

2. metoda

(1) Ve světě je zlo.

(2) Na existenci zla a svobody vůle v soustavě milujícího stvořitele není nic rozporuplného.

(3) Ve skutečnosti platí, že pojmy lásky a dobroty jsou bez Boží existence nevysvětlitelné.

(4) Protože člověk prožívá lásku a dobrotu, vypovídá to o Boží existenci.

(5) Proto není nerozumné věřit, že Bůh existuje.

Zde pak teisté zahájí svou argumentaci ve prospěch Boží existence. Ateisté mohou některé z těchto premis zpochybňovat, ale právě takto probíhá dialog složený z argumentů a protiargumentů.

Na toto téma bylo napsáno mnoho výborných knih. Problém zla má mnoho aspektů, jimiž je třeba se zabývat - morální problém, fyzický problém, metafyzický problém atd. Předmětem diskuse bude i otázka "nejlepšího ze všech možných světů". Reprezentativní pojednání o problému zla obsahují knihy Problém bolesti od C. S. Lewise a Philosophy of Religion (Filozofie náboženství) od Normana Geislera. Lewis se tímto problémem zabývá v jeho podstatě, Geisler ho rozebírá z filozofického hlediska.

Na předchozích ilustracích jsem chtěl ukázat, že logika má v každé diskusi o Boží existenci velice důležité postavení.       (Zdroj: Víra)


Internetový návrat ..... Internetový věk vrací lidstvo v jistém smyslu na úroveň prvobytně pospolné společnosti a stírá rozdíly mezi bohatými a chudými. Podle nedávné studie 26 antropologů, statistiků a ekonomů z institutu v Santa Fe má totiž internet potenciál zajistit rovnoměrnější distribuci bohatství jako v dobách lovců sběračů.

Ve věku internetu již neplatí, že znalosti jsou dostupné pouze bohatým, kteří si mohou dovolit platit školy až po nejvyšší univerzity, které otevírají cestu k dobře placeným místům.

Znalosti se nyní díky internetu dají získávat zdarma v dříve nevídaném rozsahu. Tím se moderní společnosti internetového věku dostávají na úroveň společností lovců sběračů, v nichž je bohatství (znalosti) dostupné a jeho rozdělování je rovnoměrnější.

V moderních západních společnostech je poslední dobou úspěch mnohem více založen na znalostech i sociálních kontaktech a jejich využívání. Takový kapitál se dětem předává mnohem hůře než půda, dobytek, továrny či peníze.

Jedna z koordinátorek studie Monique Borgerhoff Mulder upozornila, že právě u loveckých společností poskytovali úspěšní rodiče třikrát vyšší pravděpodobnost svému potomkovi, že bude také úspěšný. Naopak v případě zemědělských společností není třeba na tyto schopnosti a znalosti tolik sázet, jelikož díky bohatým rodičům je pravděpodobnost úspěchu potomků vyšší až jedenáctkrát a u pasteveckých dokonce dvacetkrát.

Internetový návrat k prvobytně pospolnému stavu rozdělování bohatství ovšem podle serveru Register neznamená, že nyní bude odstraněna nerovnost mezi lidmi.       (Zdroj: Řev přírody)


Aviatici se již v tomto týdnu slétnou do Pardubic .....V tomto týdnu vrcholí přípravy na velké oslavy sta let českého letectví. Ty proběhnou v rámci jubilejní dvacáté Aviatické poutě o víkendu 5. a 6. června na letišti v Pardubicích. Pro diváky je připraven nabitý, přes šest hodin trvající, letový program, jehož složení plně odpovídá významu celých oslav kulatého výročí. Novinkou letošního ročníku je uspořádání programu do několika komponovaných velkoprostorových divadelních představení. Při nich návštěvníci uvidí nejen samotné letecké vystoupení, povětšinou vzácných historických strojů, ale souběžně bude na zemi probíhat divadlo navozující dobovou atmosféru. Vlastního programu se zúčastní několik desítek letadel, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Již ve středu 2. června přiletí cvičný dvouplošník De Havilland D.H.82, na kterém se v dobách druhé světové války cvičili také naši piloti v sloužící v řadách britské RAF. Pozemní cestou se ve středu do Pardubic dopraví i historický Blériot XI z roku 1919 a trojplošný Fokker Dr.I. Oba historické skvosty přiveze ze Švédska pilot Mikael Carlson, který diváky na Aviatické pouti okouzlil již v roce 2006 zejména svým zopakováním přeletu po trase Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy v letounu Blériot.

Ve čtvrtek pak na plochu pardubického letiště dosedne dvojice letounů Spitfire a také jejich předchůdce ve službě RAF - legendární Hawker Hurricane. Oba typy jsou nesmazatelně spojeny s našimi piloty bojujícími v dobách druhé světové války v řadách britské RAF. Druhou válčící stranu pak zastoupí transportní Junkers Ju 52/3m a stíhací Focke-Wulf Fw 190, který uvidí návštěvníci Aviatické poutě v české premiéře. Na čtvrtek je naplánován i přílet dalších vystupujících, z nichž zmiňme například Jak-11.

Hlavní část příletů se odehraje v pátek. V ten den na plochu pardubického letiště přistanou ostatní vystupující. Z válečných strojů to bude německý Messerschmitt Bf 109, ruské konstrukce budou zastupovat Jak-3 a Jak-9. Přistanou i americké cvičné stroje z období druhé světové války v podobě dvouplošníku Boeing PT-17 Stearman a North American T-6 Texan. Premiéru v České republice bude mít také německý víceúčelový hornoplošník Fi 156 Storch. Polští přátelé také na pátek naplánovali přílet s legendárním a dnes v Evropě zcela unikátním MiGem 15UTI, který byl po náročné a dlouho trvající rekonstrukci zalétán minulý týden.

Vedle této řady skvostů přistanou i zástupci vojenských letectev z okolních států, kteří přijali pozvání na oslavy sta let českého letectví. Z řady letadel budou jistě divácky nejzajímavější MiGy 29, které do Pardubic přiletí hned ze tří států. Všechny výše uvedené typy letadel mají přímou souvislost s dějinami našeho letectví a plně zapadají do celkového pojetí programu. Podle doposud potvrzené účasti se letošní Aviatická pou stane největší leteckou podívanou v letošním roce a zcela jistě i jednou z největších v dosavadní historii českého letectví.

Věřme, že tento význam si uvědomí i počasí a návštěvníkům, kteří pardubické letiště navštíví v sobotu 5. či v neděli 6. června, ukáže svoji příznivější tvář a diváci si plně vychutnají zcela ojedinělý program.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Studie zázračného půstu jogína Prahlada Janiho přinesla výsledky ..... Po patnáctidenním vyšetřování indický Institut fyziologie a příbuzných věd ministerstva obrany ve čtvrtek 6. května zakončil studii 82letého jogína. Prahlad Jani, který tvrdí, že už od dětství žije bez jídla a vody, byl celých 15 dní monitorován třemi videokamerami 24 hodin denně. Výzkumní pracovníci jej během této doby podrobili různým lékařským testům. Výzkumný tým složený z 35 vědců nenašel jediný důkaz, že by jogín Jani během těchto 15 dnů cokoliv snědl nebo vypil.

Lékaři zároveň nenašli na jeho těle žádné známky hladovění či dehydratace. Domnívají se, že jógová cvičení vyvolala v jeho těle biologickou transformaci. Výzkumníci uvedli, že dle výsledků testů vykazuje jeho mozek stejný stav, jako mozek 25letého mladíka.

Ve skutečnosti, jak píše Daily Mail, bylo podle lékařů po dvoutýdenním půstu Janiho tělo zdravější, než tělo průměrného čtyřicátníka.

Pokud člověk nepřijímá potravu, obvykle dojde ke změnám v jeho metabolismu. Nic takového však u Janiho nebylo zpozorováno.

„Jeho tělo prošlo klinickými, biochemickými, radiologickými a dalšími relevantními vyšetřeními a po celou studii byly všechny výsledky v bezpečných mezích. Je zdravý a má bystrou mysl,“ řekl podle Daily Mail jeden z výzkumníků, Dr. G. Ilavazhagn. „Co je skutečně ohromující, a pro co nemáme vysvětlení, je to, že subjekt nevylučuje žádnou stolici ani moč. Pokud je mi známo, toto nemá z lékařského hlediska obdoby.“

Vědci budou pokračovat v analýze výsledků této studie a může trvat až dva měsíce, než budou mít k dispozici konečné závěry.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Rekordní hypersonický letoun ..... Oblast takzvaných hypersonických letů zaznamenává rekordní úspěch. Americký experimentální letoun Boeing X-51A Waverider totiž 25. května letět hypersonickou rychlostí téměř Mach 6 po dobu více než 3 minut. Žádný hypersonický stroj dosud nedokázal letět déle.

Může se zdát, že v současném letectví už neexistuje cíl, kterého bychom nedosáhli. Lidé běžně létají do kosmického prostoru, nadzvukové stíhačky běžně křižují oblohou. Jedna neprobádaná oblast na pomezí letectví a kosmonautiky ale přesto existuje: nachází se na rozhraní zemské atmosféry a kosmického prostoru. V této oblasti je možné létat takzvanou hypersonickou rychlostí. Při ní se stroj obvykle pohybuje vysoko v atmosféře a letí rychlostí vyšší než Mach 5, tedy téměř 6000 kilometrů za hodinu, letí tedy 5x rychleji než zvuk a zároveň rychleji než současné střely s plochou dráhou letu. Stavba stroje, který dlouhodobě vydrží značné tepelné a mechanické namáhání, je pro inženýry složitý problém na hranici současných možností. Hypersonický let, který trvá několik minut, proto musíme hodnotit jako velký úspěch.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Planéta Zem reaguje na nové kozmické vplyvy nevídanými zmenami ..... Deje sa čoraz viac vecí, aké by sa dia nemali. Jedna z kontrolných staníc (č. 55023) National Oceanic and Atmospheric Administration v Koralovom mori, ktorej úlohou je monitorova nebezpečenstvo v prípade výskytu vlny cunami, je teraz v pohotovosti, keďže v posledných dňoch sa v tej oblasti vyskytlo zemetrasenie s následnými otrasmi a za posledných 24 dní sa zmenšuje vzdialenos medzi kontrolnou bójou na hladine a morským dnom. Zdá sa, že morské dno sa v tejto oblasti dvíha rýchlosou 100 metrov za deň a vedci zaznamenali aj nezvyčajne nízke teploty tamojších povrchových vôd.

Špekuluje sa, že indo-austrálska platňa sa pohybuje severo-západným smerom, zráža sa a podsúva pod eurázijskú a práve ten pohyb bude v budúcnosti príčinou, že západná čas Austrálie sa postupne potopí a východná sa naopak zodvihne. Ale tento pohyb platní je vežmi pomalý; ten nemôže by príčinou pozorovaných zmien. A tie potvrdzujú aj iné pozorovacie stanice.

Vďaka siete snímačov, umiestnených v blízkosti sústrovia Kerguelen Plateau v Indickom oceáne, asi 3 tisíc km od Austrálie, vedci zaznamenali v hĺbke asi tri km prúd žadovo studenej vody, asi 40 krát silnejší než Amazonka, ktorý sa posúva smerom k Austrálii rýchlosou takmer 1 km za hodinu. Pritom chladné antarktické vody sa abnormálnym spôsobom zohrievajú.

A nevídané procesy, ktoré teraz pozorujeme na našej planéte, nie sú jediným nebezpečenstvom, ktoré môže v budúcnosti ohrozi život na nej. Ben Leach začiatkom roka informoval v denníku Telegraph verejnos, že americkí vedci z univerzity Villanova vo Philadelphii tvrdia, že hviezda T Pyxidis, vzdialená od nás približne 3260 svetelných rokov, sa chystá vybuchnú, čo môže ma za následok, že naša planéta úplne stratí ozónovú vrstvu.

K tomuto záveru došli na základe údajov z medzinárodného satelitu pre meranie ultrafialového žiarenia, ktoré ukázali, že táto hviezda je v skutočnosti dvojitá; jedna z nich je bielym trpaslíkom, ktorý vsakuje okolité plyny a stále rastie. Keď dosiahne kritický bod, vybuchne. Hubble teleskop zatiaž zaznamenáva série menších výbuchov - novy. Vedci tieto malé výbuchy sledujú už od roku 1890. Vyskytovali sa približne každých dvadsa rokov - až do roku 1967, kedy náhle ustali, hovoria vedci Edward M. Sion, Patrick Godon a Timiothy McClain z Americkej astronomickej spoločnosti vo Washingtone.

Robin Scagellová, vice-prezidentka britskej Spoločnosti pre popuárnu astronómiu však hovorí, že si netreba robi starosti. "Táto hviezda naisto čoskoro vybuchne, ale nemajte kvôli tomu nočné mory; to môže by časovo stále ešte vežmi ďaleko."       (Zdroj: Protiprúdu)


Kalifornie chce zákaz igelitových tašek v obchodech s potravinami ..... Zákazníkům v Kalifornii by se již brzy mohl prodražit jejich nákup, pokud si zapomenou vzít vlastní nákupní tašku. Zákon, který v noci na dnešek schválil kalifornský parlament, zahazuje obchodům s potravinami, alkoholem, lékárnám a večerkám rozdávat igelitové tašky. Pokud zákon vstoupí v platnost, bude Kalifornie prvním amerických státem, který zakáže igelitové tašky.

Zákazníci budou také muset zaplatit za papírové tašky poskytované v obchodech. Cílem nového zákona je snížení počtu igelitových tašek v oběhu, z nichž část končí na skládkách a část zůstává v přírodě a ničí životní prostředí.

Zákon ještě musí schválit kalifornský senát. Mluvčí guvernéra Arnolda Schwarzeneggera uvedl, že guvernér zákon podporuje, napsala agentura AP.

První velkou zemí, která zakázala igelitové tašky již v roce 2002, byla Bangladéš. V Evropě zakázal rozdávání igelitových tašek ve velkých obchodech jako první v roce 1999 francouzský ostrov Korsika. Prvním městem bez igelitek se stalo v květnu 2007 anglické městečko Modbury. Irsko uvalilo v roce 2002 daň na tašky, která snížila jejich používání o 90 procent.

V Česku již některé z velkých obchodních řetězců přestaly igelitové tašky dávat k nákupům zdarma, například loni v září je zpoplatnily prodejny Albert a jejich spotřeba následně klesla o polovinu. Bezplatné biologicky rozložitelné plastové tašky ve svých obchodech stále nabízí Tesco.       (Zdroj: Ekolist)


03.06. 2010     Třetího června 1974 se nedaleko Paříže zřítil sovětský dopravní letoun Tu-144. Při nehodě zemřelo 14 lidí. Byla to první havárie takového letadla. Tu- 144 bylo první supersonické dopravní letadlo na světě. Poprvé vzlétlo 31. prosince 1968, tedy o dva měsíce dříve než anglicko-francouzský Concorde. Do výslužby se ale dostal o mnoho dříve. Důvodem k jeho stažení z provozu nebyly havárie, ale finanční neúnosnost jeho provozu.


Mocní tohoto světa se připravují na protesty ..... Před blížícím se summitem skupiny G20 si torontská policie pořídila čtyři „zvuková děla" dlouhého dosahu, kterým se v angličtině říká long-range acoustic devices (LRAD).

Zbraně, které nemají demonstranty rovnou zabíjet, ale mohou je připravit o sluch, zůstanou ve výzbroji torontské policie i po summitu, který proběhne ve dnech 26. a 27. června. „Budou pro nás jednoznačně přínosem, nejen pro summit G20, ale i pro jakákoli další shromáždění v budoucnu," prohlásila mluvčí torontské policie Cindy Drummondová.

Podle ní hodlá policie zvuková děla primárně používat jako „komunikační nástroj", přičemž děla přirovnala k reproduktorům, které mohou vysílat varovná upozornění v padesáti jazycích. Torontská policie je prý už jednou použila při soudem povolené prohlídce.

Ve skutečnosti je ale LRAD, původně vyvinuté pro americké námořnictvo, nesmrtící zbraní, která je s to demonstrantům působit bolest za hranicí únosnosti. Původně byly používány od Iráku až po odhánění somálských pirátů, policie je ale stále více nasazuje i proti demonstrantům jako předehru k slznému plynu a zvukovým granátům. LARD dokáže zamířit zvuk na konkrétní osobu až na vzdálenost 600 metrů a udeřit na ni silou 135 decibelů, což je za hranicí snesitelné bolesti, která se pohybuje mezi 110 a 120 decibely. Jeden ze čtyř přístrojů, které si kanadská policie pořídila, je navíc mobilní, lze ho umístit na autech či lodích a může vygenerovat zvuk o síle 143 decibelů hlučně slyšitelný na vzdálenost 1500 metrů. Americký Národní institut pro výzkum hluchoty přitom uvádí, že trvalé poškození sluchu mohou způsobit zvuky dosahující hlasitosti 85 decibelů.

Torontská policie se ale dušuje, že při ochraně mocných tohoto světa bude využívat jen „varovnou" funkci LRAD...      (Zdroj: Czech Free Press)


Skupina Bilderberg: Určují cenu ropy i kdy bude válka! Za zavřenými dveřmi hotelu se rozhoduje o budoucnosti světa ..... Je rok 1954. V luxusním hotelu Bilderberg v malém nizozemském městě Oosterbeck probíhá zvláštní schůzka. Nizozemská královská rodina a rodina Rockefellerů pozvala na první setkání nejmocnější muže světa. Celý víkend se diskutuje o tom, jak bude vypadat svět v příštích letech.

Na závěr této schůzky se její aktéři rozhodnou, že se musí vidět častěji, nejméně jednou ročně. Hodlají totiž rozebírat mezinárodní situaci. Podle hotelu, kde se tato schůzka odehrála před 56 lety, si účastníci setkání dají název Klub Bilderberg. Od té doby se skupina schází pravidelně, každý rok na přelomu jara a léta a pokaždé v jiné zemi. Místem shromáždění je samozřejmě vždy ten nejluxusnější hotel nebo vila.

Na seznamu Klubu Bilderberg najdete vrcholné politiky, příslušníky generality, finančních institucí, velkých korporací, akademických obcí a médií. Mezi vyvolenými jsou předsedové Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Federálního rezervního systému, dále předsedové stovky nejmocnějších korporací na světě (např. DaimlerChrysler, Coca Cola, British Petroleum, Chase Manhattan Bank, American Express, Goldman Sachs, Microsoft), viceprezident Spojených států, ředitelé CIA a FBI, generální tajemníci NATO, senátoři a členové amerického Kongresu, evropští premiéři a nejvyšší editoři a ředitelé předních novin na světě. Kdybychom ale měli jmenovat všechny významné osobnosti, nestačily by nám ani všechny stránky této EPOCHY!

Myslí na naše blaho ... Světová elita má údajně za cíl vytvořit světovou vládu, která nevyvolá už nikdy žádné války a zaručí mír a prosperitu veškerého lidstva. Tuto vizi zformuluje už v roce 1991 někdejší předseda skupiny Bilderberg a stálý člen jejího řídícího výboru, americký finančník David Rockefeller (*1915). Pokud vás napadají otázky typu: „Kdo skutečně vládne tomuto světu?“, je na místě se zamyslet, zda vaše volební účast v jakýchkoliv volbách je vůbec nutná. Podle všeho zásadní otázky dnešního světa řídí právě Klub Bilderberg…

Pozvánky nejsou pro každého  ... Účast každého člena nebo hosta je podmíněna pozváním. I když na některá jednání má přístup pečlivě vybraný novinář nebo zástupce médií, na veřejnost se zprávy o těchto jednáních dostávají až po přísné cenzuře. Každý člen konference je vázán přísnou mlčenlivostí a organizátoři tohoto zasedání přesně určí, které informace z probíraných témat se mohou poté veřejně šířit. Přestože pozvánky na tyto schůzky jsou určeny pro nejvýznamnější aktéry světové politiky, účast každého z nich je vždy neoficiální. Stálicí těchto pozvánek jsou pouze dva hosté – americký diplomat Henry Kissinger (*1923) a David Rockefeller, kteří patří k řídícímu výboru klubu.

Místa schůzek jako vojenské pásmo ...Každý z vybraných luxusních hotelů je vždy v době schůzky uzavřen pro jakékoliv jiné hosty a přilehlá okolní zóna se stává přísně zakázanou téměř na hranici vojenského prostoru. Proto se jí říká „ticho smrti“. Například už několik dní před začátkem 35. kongresu Bilderbergu u italského Lago di Como v luxusní vile d'Este je všem obyvatelům blízké obce Cernobbio doručen písemný zákaz přiblížit se k pobřeží vily na méně než 300 metrů! Na jezeře, u jehož břehů se setkání Bilderbergu koná, je nezvyklé mrtvolné ticho bez rybářských lodí a civilních jachet. Na hladině jsou pouze tři hlídkující policejní čluny, pod hladinou pátrají potápěči po bombách a sama vesnice zírá na nezvyklé množství vojáků a policistů, až se starším obyvatelům vybavují vzpomínky na okupaci. Vilu hermeticky uzavře 1200 policistů, karabiniérů a příslušníků finanční stráže a celé okolí 24 hodin denně hlídají ostřelovači z okolních domů. Ticho přerušuje jen zvuk vojenského vrtulníku, který hlídá vzdušný prostor.       (Celý článek najdete na stránkách Epocha)


Inteligence - aneb moudříme s věkem či naopak hloupneme? ..... Zatímco se mnoho lidí stěžuje na to, že s přibývajícím věkem se jejich inteligence zhoršuje, výzkumy ukazují, že tomu není tak zcela úplně. Podle amerického psychologa Raymonda Cattella máme totiž dva hlavní druhy inteligence, kterou člověk disponuje. Zatímco tzv. fluidní inteligence po adolescenci začíná postupně ubývat, krystalická inteligence naopak pokračuje ve svém růstu přes dospělost a nadále se rozvíjí. Můžeme tedy říct, že lidská inteligence je složena z množství rozličných schopností, které interagují a spolu vytváří spolu jakousi celkovou individuální inteligenci.

Fluidní inteligence je chápana jako schopnost jedince myslet a uvažovat abstraktně a schopnost řešit problémy. Tento druh inteligence je považován za nezávislý od učení a zkušenosti či výchovy. To znamená, že se s fluidní inteligencí rodíme, její rozsah je nám geneticky předisponován. Pomocí ní tedy můžeme řešit různé problémy, situace a hádanky, vytvářet vlastní strategie k řešení problému, se kterým jsme se dosud nesetkali. S pomocí tohoto druhu inteligence tedy obstojíme při nových, dosud nezažitých úkolech a budeme je umět zvládnout a vyřešit. Fluidní inteligence však vrcholí v adolescenci, což znamená, že nejlepší úrovně těchto rozumových schopností dosahujeme kolem patnácti až dvaceti let. Posléze pak, přibližně ve věku třiceti až čtyřiceti let nám tyto naše schopnosti pomalu a postupně začínají ubývat. Netřeba však klesat na duchu (...když už klesáme s inteligencí), protože naštěstí zde máme kromě fluidní inteligence ještě inteligenci krystalickou.

Krystalická inteligence nám umožňuje učit se z minulých zážitků a těžit z již naučeného. Zahrnuje schopnost porozumět situaci, správně ji „přečíst“ a na základě předchozích zkušeností a znalostí je člověk schopen danou situaci rychle zvládnout. Tento typ inteligence je nejsilnějším v období dospělosti a přesahuje i do stáří. To znamená, že zatímco je mladý člověk v období adolescence díky fluidní inteligenci vynalézavý v schopnosti poradit si v nové situaci, kterou ještě nezná, vyřešit problém, se kterým se ještě nesetkal, starší jedinec si s krystalickou inteligencí rychleji a hravě poradí v různých situacích právě na základě dosavadních zkušeností, znalostí a praxe, kterou mladý člověk ještě neměl možnost získat. A daný problém tak vyřeší snad i rychleji a hravě než mladší člověk, protože ten ještě ony zkušenosti nemá a musel by na řešení problému přijít zdlouhavější cestou s pomocí fluidní inteligence.

Oba typy, jak inteligence fluidní tak krystalická vytvářejí celkovou kapacitu člověka se učit, myslet a řešit problémy. Inteligence, jak jí chápeme, je tedy dána komplementaritou, vzájemným doplňováním se schopností fluidní a krystalické inteligence. Různé životní situace a problémy tak můžeme vyřešit buďto díky fluidní inteligenci, kdy se nalezneme v řešení nové situace, přijdeme na tvořivý způsob, jak se s danou situací vypořádat, nebo s pomocí krystalické inteligence vyřešíme problém na základě našich zkušeností či učení. S věkem tedy rozhodně nehloupneme, čemu vděčíme právě inteligenci krystalické. Naopak, těžíme z toho, že nás život mnohému naučil, že můžeme při mnoha situacích čerpat řešení a znalosti z již odzkoušeného, a to nám umožní i rychlejší a snazší cestu k řešení.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Světový den životního prostředí 2010: Za ochranu biologické rozmanitosti ..... Světový den životního prostředí (5. června) je příležitostí k prezentaci ekologických témat a podpoře aktivit ve prospěch životního prostředí. Hostitelskou zemí hlavních oslav je letos Rwanda. Rozhodnutí o připomínání Světového dne životního prostředí přijalo v roce 1972 Valné shromáždění OSN. Členské státy tím podtrhly význam první globální konference o životním prostředí, která byla zahájena 5. června 1972 ve Stockholmu. V témže roce byl založen Program OSN pro životní prostředí (UNEP), který je také hlavním koordinátorem světového dne.

Miliony lidí a miliony živočišných a rostlinných druhů sdílejí jeden společný prostor. Jen ve vzájemné symbióze máme vyhlídky na bezpečnou a prosperující budoucnost.

Tradiční poselství k Světovému dni životního prostředí vydal šéf OSN Ban Ki-moon:

„Biologická rozmanitost, ta neuvěřitelná různost života na Zemi, jež nás udržuje při životě, je v ohrožení. Rostlinné i živočišné druhy vymírají rychleji než tomu bylo kdykoli v historii. K tomu přispívá především lidská činnost, jíž dochází k znečišování a vyčerpávání zásob vody, degradaci životního prostředí a změnám klimatu. Tisíce druhů jsou v ohrožení: žáby i gorily, obří rostliny i drobný hmyz.

Téma letošního Světového dne životního prostředí, „Mnoho druhů. Jedna Planeta. Jedna budoucnost.“, navazuje na výzvu Mezinárodního roku biodiverzity k zastavení vymírání druhů a zvyšování povědomí o obrovském významu milionů biologických druhů v půdě, lesích, vodách či pohořích. Na této spletité a velmi citlivé síti ekosystémů závisí naše zdraví a udržitelná budoucnost života.

Hlavní oslavy Světového dne životního prostředí probíhají letos ve Rwandě. Malá země v oblasti afrických Velkých jezer se stává světovým zeleným průkopníkem. V zemi je 52 biologických druhů ohroženo vymřením. Týká se to i velmi vzácných horských goril. Svým přístupem ale Rwanda ukazuje, že udržitelnost životního prostředí lze sladit s ekonomickými zájmy a růstem. Přestože se tato „země tisíců kopců“ potýká s řadou problémů jako je chudoba či degradace půdy, dělá maximum pro obnovu lesů, zavádění obnovitelných zdrojů energie, prosazuje udržitelné zemědělství a rozvíjí svou vizi zelené budoucnosti.

Kigali se 5. června stane centrem globálních oslav naší planety, milionů biologických druhů a propojenosti života na Zemi. U příležitosti Světového dne životního prostředí vyzývám všechny občany světa, aby nám pomohli spustit alram. Zapojte se a vyjadřujte se nahlas. Učte se a předávejte své zkušenosti a vědomosti. Propojme se znovu s přírodou. Společně dokážeme prosadit novou vizi pro biodiverzitu: Mnoho druhů. Jedna Planeta. Jedna budoucnost.“      (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


Češi se stále více zadlužují ..... Zadlužení domácností u bank a finančních institucí ke konci dubna dosáhlo 997,28 miliardy korun, což představuje meziměsíční nárůst o 3,93 mld. Kč (0,4 procenta). V pondělí 31. května o tom informovala Česká národní banka (ČNB). Meziročně se zadlužení domácností zvýšilo o 81,6 miliardy korun, tedy zhruba o 8,9 procenta.

Oproti únoru (+10,3 %) i březnu (+9,6 %) se tak tempo růstu znovu mírně snížilo. Každý obyvatel České republiky aktuálně dluží finančním institucím v průměru 94 918 Kč. Zadlužení podniků ke konci dubna činilo 897,63 miliardy korun. Meziměsíčně kleslo o 3,35 mld. Kč (0,4 %), meziročně se snížilo dokonce o 86,53 mld. Kč (8,8 %).       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Čokoláda jako prevence chorob srdce a cév ..... ČokoládaNizozemští vědci z univerzity ve Wageningenu tvrdí, že tabulka tmavé čokolády denně může snížit riziko srdečního onemocnění či mozkové příhody až o 39 procent. Kakaové boby jsou totiž plné takzvaných flavanolů, zvyšujících hladinu oxidu dusnatého v krvi a zlepšujících funkci cév. Mléčná ani bílá čokoláda po-dobné účinky na lidské zdraví nemají. "Malé množství tmavé čokolády pomáhá předcházet chorobám srdce, ale jen pokud je konzumována jako náhrada za jiné energeticky plnohodnotné potraviny, takže neohrožuje stabilní váhu," tvrdí vedoucí studie Brian Buijsse. Podle něj totiž stogramová tabulka čokolády obsahuje v průměru 500 kalorií, takže lidé by pojídání této sladkostí rozhodně neměli přehánět. Nadváha totiž riziko infarktu či mozkové mrtvice naopak zvyšuje.       (Zdroj: Smísené okolí)


Od motýlích křídel k ochraně bankovek ..... Britským nanotechnologům se podařilo „okopírovat“ mikroskopickou strukturu motýlích křídel. Nový materiál by v budoucnosti mohl vylepšit ochranné prvky bankovek.

Duhové barvy na povrchu křídel motýlů a dalších druhů hmyzu fyziky a biology fascinují už dlouho, ale většina pokusů o jejich napodobení zatím selhávala. Důvodem je, že barvy nejsou ani tak výsledkem barevných pigmentů, jako odrazu světla od mikroskopické struktury povrchu křídel. Vědci z Cambridgeské univerzity studovali povrch křídel otakárka Papilio blumei, který pochází z Indonésie. Mikroskopická struktura jeho křídel připomíná karton na vajíčka, ve kterém se střídají prohlubně a vyvýšeniny. Místo recyklovaného kartonu je ovšem tvoří vrstvy kutikuly a vzduchu, od kterých se odrážejí paprsky světla a vytvářejí duhové barvy.

Vědci toto uspořádání dokázali napodobit vrstvami atomů titanu a hliníku. Nový materiál vědcům pomůže lépe porozumět fantastickým barvám motýlích křídel, ale má také velmi praktické aplikace. Systém ještě potřebuje doladit, ale vědci jsou přesvědčeni, že umělá struktura by mohla šifrovat informace v optických prvcích bankovek, osobních dokladů či kreditních karet. Tím by se posílila jejich ochrana před paděláním.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nově objevený kráter pod Timorským mořem klíčem k době ledové? ..... Vědci z Národní australské univerzity ohlásili objev nového impaktního kráteru. Mount Ashmore se nachází pod Timorským mořem nedaleko australských břehů. Průměr kráteru se odhaduje na minimálně 50 kilometrů. Jeho stáří 35 milionů let až nápadně koresponduje s dalšími velkými krátery na Zemi.

Mount Ashmore je dalším kouskem do sbírky němých svědků událostí, které nastaly na Zemi před 35 miliony lety. V té době se naše planeta střetla s několika planetkami či jádry komet. V Chesapeake Bay poblíž pobřeží Virginie najdeme kráter o průměru 85 km, na Sibiři pak další o velikosti 100 km. Všechny tři spojuje přibližně stejné stáří. Vědci se domnívají, že kolize Země s několika tělesy vedla k drastickým změnám klimatu a době ledové.

Všechny zmíněné krátery jsou pochopitelně pohřbeny pod vrstvou sedimentů o tloušce řádově stovky metrů, takže při procházce na první ani druhý pohled nic nepoznáte.       (Zdroj: Exoplanety)


„Patnáctka“ opět létá ..... Jedna z plánovaných ozdob letošního jubilejního dvacátého ročníku Aviatické pouti, legendární MiG-15 byl po náročné rekonstrukci znovuzprovozněn v Polsku. Provozovatelé tohoto letounu již před časem přislíbili účast na Aviatické pouti a úspěšný zálet je dalším krokem ke splnění tohoto příslibu.

Jedná se o dvoumístnou verzi legendárního MiGu 15 označovanou MiG-15UTI. V sousedním Polsku byly „Patnáctky" používány od roku 1951 a pod označením Lim-1 pak byly od roku 1953 licenčně vyráběny v podniku WSK Milec. Modernější verze MiG-15bis pak byla vyráběna pod označením Lim-2, cvičné verze pak nesly označení SBLim-2. Poslední stroje tohoto typu dolétaly v Polsku v roce 1993.

„Patnáctky" však mají velký význam i pro československé letectví. Byl to právě tento typ, se kterým přišlo hromadné zavádění proudové techniky do našeho vojenského letectva. První kusy k nám přišly v roce 1951 a již v dubnu toho roku bylo rozhodnuto o licenční výrobě tohoto typu v Československu. Za tím účelem byl vybudován zcela nový závod ve Vodochodech, kde v následujících létech vyrobili celkem 3454 kusů a přes 1200 letadel tohoto typu bylo v průběhu třiceti dvou let služby zařazeno do výzbroje československého vojenského letectva. Poslední MiGy 15 v Československu dolétaly v roce 1983 a do dnešních dnů se nedochoval jediný letový exemplář. Na znovuzprovoznění však pracuje parta nadšenců z Plzně, ale je to běh na dlouhou tra, a tak se s MiGem 15 v našich barvách setkáme někdy v budoucnu.

Pokud se však podaří realizovat návštěvu přátel z Polska, tak budou mít návštěvníci Aviatické pouti, která se koná 5. a 6. června v Pardubicích, jedinečnou možnost uvidět, jak nejstarší Mig, který sloužil v Československu, tak zároveň i nejmodernější typ, který byl zaveden do naší výzbroje - dvoumotorový MiG-29. Ty by měly být na pardubickém letišti hned tři.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Se zajatými somálskými piráty se Rusové nepářou ..... Deset pirátů zajatých minulý týden ruským námořnictvem poblíž Somálska bylo v pátek posazeno na nafukovací člun bez navigačního zařízení a necháno svému osudu v Indickém oceánu. Ruské úřady předpokládají, že piráti jsou teď mrtví.

Úřady pro ruský tisk oznámily, že radarový kontakt s člunem byl po hodině ztracen a všichni piráti „patrně“ zemřeli, ovšem více podrobností odmítly sdělit. Komentátoři spekulují o tom, co se skutečně stalo, zvláště poté, co ruský prezident minulý týden naznačil, že zločince tvrdě potrestá.

„Budeme se muset zachovat jako naši předkové, když potkali piráty,“ prohlásil Medveděv. Ministr obrany v pátek informoval, že kvůli nedostatečným mezinárodním zákonům došlo ke změně v plánu a místo soudního procesu v Moskvě byli piráti vypuštěni na moře.       (Zdroj: Vežká Epocha)


02.06. 2010     Svět dnes slaví Den pozemního vojska.

Druhého června 1953 byla korunována britská královna Alžběta II. - dnes vládnoucí královna šestnácti nezávislých států označovaných jako Commonwealth Realm. Jedná se o tyto státy - Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. V každé této zemi je považována za panovnici samostatného státu a plnění královských povinností pro každou zemi je oddělené. Dále je hlavou Commonwealthu a nejvyšší představitelkou Anglikánské církve. I přes velký počet funkcí v souladu se zvykovým právem zasahuje do politiky jen výjimečně.


Tajemství starověké čínské malty ..... Vědci rozluštili chemická tajemství super-silné malty, kterou staří Číňané vyráběli z rýže. Zároveň zjistili, že lepkavá hmota je asi tím nejlepším materiálem pro rekonstrukce čínských starověkých budov.

Asi před 1500 lety začali čínští stavitelé používat zvláštní typ malty. Tradiční složky malty, jako je hašené vápno, míchali s lepkavou rýžovou polévkou. Tím vznikl jeden z prvních kompozitních materiálů, vyrobených jak z anorganických, tak organických složek. „Rýžová malta“ byla silnější a odolnější než malta vyrobená z čistého hašeného vápna a stavitelé ji používali při konstrukcích důležitých budov, jako byly hrobky, pagody a městské zdi. Některé z nich se zachovaly dodnes.

Příčinu skvělých materiálových vlastností teď objevili čínští vědci. Analýza odhalila, že anorganickou složku kompozitu tvoří uhličitan vápenatý a hlavní organickou složkou je amylopektin, který se nachází v zrnkách rýže i dalších obilnin. V maltě není jen lepkavý, ale také působí jako inhibitor, který kontroluje růst krystalů uhličitanu vápenatého a vytváří tak kompaktní mikrostrukturu. Vědci také zjišovali, jestli lepkavá rýže může pomoct restaurátorům při záchraně starých budov. Experimenty dokazují, že rýžová malta má stabilnější fyzikální vlastnosti, větší mechanickou odolnost a je kompatibilnější se starými stavebními materiály. Pro obnovu starověkých budov je proto vhodnější než obvyklé spojovací materiály.       (Zdroj: Ecomonitor)


Arnika vyzvala MPO, aby vzalo zpět zjednodušení ekologických norem ..... Ekologické sdružení Arnika 1.června 2010 vyzvalo ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského, aby stáhl z programu pondělního zasedání vlády návrh na zjednodušení ekologických zákonů, které má podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu podnikatelům přinést miliardové úspory. Arnika tvrdí, že návrh MPO není kvalitní a může omezit právo veřejnosti na informace o látkách poškozujících životní prostředí. MPO s výtkami ekologů nesouhlasí a návrh vládě v pondělí předloží.

Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika dnes ČTK sdělil, že sdružení se nelíbí zejména snaha omezit dostupnost informací, které má veřejnost k dispozici v Integrovaném registru znečišování (IRZ). "Zahájení příprav k přehodnocení zákonů může v budoucnu vést například k omezení práva veřejnosti na tak důležité informace, k jakým patří množství látek poškozujících životní prostředí a zdraví lidí vypouštěných konkrétními průmyslovými provozy," uvedl Petrlík, podle kterého nyní není důvod ekologické zákony přehodnocovat.

Petrlík podotkl, že díky povinnosti nahlašovat data do IRZ vznikají průmyslovým podnikům úspory, jelikož nemusejí platit sankce za úniky nebezpečných látek a mají nižší spotřebu surovin, které jim díky vlastní kontrole neunikají do ovzduší nebo vody. "Pokud by navrhované změny byly realizovány, veřejnost by se například nedozvěděla, jaké konkrétní látky vypouští devět z deseti firem ve Zlínském kraji, které figurovaly v žebříčcích největších znečišovatelů rakovinotvornými a potenciálně rakovinotvornými látkami pro rok 2008," uvedla Arnika.

MPO si ale stojí za tím, že zjednodušit ekologickou legislativu má smysl. "Jedná se o analytický materiál (návrh na zjednodušeni ekologické legislativy), jehož zpracování ministru průmyslu a obchodu uložila vláda svým jednomyslným rozhodnutím v prosinci loňského roku. Materiál má za cíl srovnání podmínek pro české podnikatele s podmínkami v ostatních státech EU a rozhodně neomezuje možnost informovat veřejnost," řekl dnes ČTK mluvčí MPO Pavel Vlček.

Návrh je podle Vlčka zaměřen pouze na redukci přenosů nebezpečných látek v odpadech, které Česko sleduje jako jediný členský stát EU. Ostatní státy EU kontrolují pouze množství produkovaných odpadů, tak jak to umožňuje příslušné nařízení. "Přenosy v ostatních složkách životního prostředí, jako je voda, vzduch a půda, však tento materiál nijak měnit nenavrhuje," upozornil Vlček.

MPO vypočítalo, že podnikatelé by v budoucnu mohli díky plánovanému zjednodušení ekologické legislativy ročně ušetřit až 8,74 miliardy korun a další 1,7 miliardy korun by činily jednorázové úspory. Sdružení Arnika ale vyčíslení úspor zpochybnilo.

Před schválením návrhu MPO varuje komise AV, která kritizuje zejména změny v zákoně o ovzduší, v zákoně o ochraně přírody a krajiny či v integrovaném registru znečištění. Nelíbí se jí například návrh, aby byly z právních norem vyškrtnuty emisní stropy. Výhrady mají akademici k bodům zabývajícím se kácením stromů, které podle nich povedou k úbytku zeleně ve městech i na venkově. MPO by zároveň podle komise nemělo vylučovat některá průmyslová odvětví z registru znečištění, ve kterém podniky každoročně zveřejňují údaje o svých emisích.

Ministerský návrh již v dubnu ostře kritizovala Strana zelených. Podle předsedy strany Ondřeje Lišky vrací většina z 96 navržených bodů ochranu životního prostředí a zdraví o dvě desetiletí nazpátek. Část kritiky zelených se pak shodovala s výhradami akademiků. MPO tehdy kritiku odmítlo jako účelovou a nekorektní. Nesouhlasilo s tvrzením, že návrh usiluje o seškrtání klíčových ekologických zákonů.       (Zdroj: Ekolist)


Omega-3 nenasycené mastné kyseliny – jejich nedostatek může způsobovat mnohem více nemocí, než se původně předpokládalo! ..... Pravděpodobně si jste již vědomi přínosů omega-3 nenasycených mastných kyselin (dále omega-3) v případě kardiovaskulárních nemocí, ale víte také, že tyto jsou výjimečně prospěšné pro dobrou náladu a uvědomovací funkce mozku? Je skutečností, že máme k dispozici ohromné množství důkazů dokládajících, že omega-3 mohou pomáhat ke zlepšení mozkových funkcí a být prevencí proti depresi.

Níže uvádíme několik citací a osvědčení od autorů a výzkumníků, působících na poli přírodní medicíny. Další informace je možné nalézt na NaturalPedia (www.naturalpedia.com) která je on-line encyklopedií znalostí o přirozeném zdraví.

Může konzumace většího množství omega-3 opravdu zlepšit vaše nálady? Odpovědí, podloženou na dostupných vědeckých a klinických důkazech může být obezřetné ANO. Jsou tu čtyři řady důkazů, dokládajících účinky omega-3 nenasycených mastných kyselin při depresi. V prvé řadě tu máme působivé populační studie dávající do souvislostí konzumování velkých množství ryb (tzn. přírodní zdroje omega-3) a nižší výskyty vážné deprese. Ve druhé řadě důkazů máme neurochemické studie zvířat (výzkumy zaměřené na chemii mozku).       (Dále čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Prvá americká raketová jednotka stojí v Požsku ..... Požská základňa vzdialená len 60 km od Kaliningradu  ... Po prvý raz v histórii Požska tam boli dodané rakety typu Patriot. Po tom, čo v nedežu dorazili rakety zem-vzduch na požskú základňu Morag, začala americká armáda v pondelok s vykladaním 37 nákladných vagónov, oznámilo americké vežvyslanectvo vo Varšave. Podža neho by mali by rakety na istom druhu rotačného princípu 30 dní za štvrtok umiestnené v Požsku. 100 až 150 vojakov, normálne umiestnených v nemeckom Kaiserslauterne by malo rakety udržiava a oboznamova s nimi požských vojakov. V stredu je plánovaná pozdravná ceremónia pre amerických vojakov. Termín príchodu bol viackrát posunutý.

Kvôli dobrej infraštruktúre ... Malé mestečko Morag je vzdialené len 60 kilometrov od ruskej exklávy Kaliningrad, bývalého Královca. Poliaci opakovane zdôraznili, že Morag bol vybratý ako miesto pre americké rakety kvôli jeho dobrej infraštruktúre – a nie z politických, alebo strategických dôvodov. USA a Požsko podpísali v decembri dohodu o umiestnení rakiet Patriot a amerických vojakov v tejto východoeurópskej krajine. Vláda prezidenta USA Baracka Obamu predtým vyhlásila, že sa vzdáva raketového obranného systému v Požsku a Česku, plánovaného jeho predchodcom v úrade George W. Bushom.

Flexibilnejšia obranná stratégia ... Namiesto toho oznámila flexibilnejší systém, ktorý sa má koncentrova na obranu proti iránskym raketám krátkeho (?) a dlhého doletu. Rusko pôvodne plánovaný raketový štít opätovne kritizovalo ako ohrozenie vlastnej bezpečnosti a hrozilo umiestnením rakiet Iskander v Kaliningrade. (APA)      (Zdroj: Protiprúdu)


Mistry v ochraně životního prostředí jsou Švédové ..... Neoficiálními mistry Evropy v ochraně životního prostředí jsou Švédové, v těsném závěsu za nimi jsou Švýcaři a Norové. Žebříček sestavil magazín Reader's Digest na základě vyhodnocení několika ekologických studií a zohlednění pěti ukazatelů ekologické angažovanosti států. Česká republika se umístila mezi 29 hodnocenými zeměmi na 18. příčce. Žebříček uzavírají Bulharsko a Řecko, informovala agentura APA.

Česko lepší Beneluxu ... "Většina vnímá ochranu životního prostředí jako šanci, ale některé země potřebují přísná pravidla z Bruselu," píšou autoři studie v červnovém vydání magazínu. Do studie je zahrnuto 27 členských států EU, jakož i nečlenské Švýcarsko a Norsko.

Mezi ekologicky uvědomělé země lze počítat i čtvrté Rakousko, páté Lotyšsko a šesté Německo s Finskem. Z regionu střední a východní Evropy se před Českem umístily Slovensko, Slovinsko a Rumunsko. Naopak ze sebou Česko nechalo například státy Beneluxu.

Nemocnice chlazená sněhem ... U Švédska autoři studie vyzdvihli jako příklad ukázkového ekologického projektu nemocnici, která je v létě chlazena sněhem napadaným přes zimu.

Kromě toho ve Švédsku existují kanceláře ochlazované mořskou vodou, vojenská vozidla i lesní traktory s hybridním pohonem a 500 kilometrů dlouhá dálnice E14, která se má stát "zelenou" dálnicí: čerpací stanice budou nabízet bioplyn, etanol, řepkovou naftu i dobíjecí stojany pro elektromobily.

Do roku 2020 má polovina energetické produkce Švédska pocházet z obnovitelných zdrojů, od roku 2030 mají být automobily zcela nezávislé na benzinu a naftě a do roku 2050 by tato skandinávská země mohla být CO2 neutrální, tedy nevypouštěla by do ovzduší více tohoto skleníkového plynu než ho spotřebují tamní stromy.

Ve srovnání s ostatními regiony se podle APA ukazuje, že Evropa je i ve světovém měřítku v ochraně životního prostředí na čele. "Evropa má know-how na to, aby razila přechod na obnovitelné energie a vedla svět do nové hospodářské éry," řekl k tomu americký ekonom Jeremy Rifkin.      (Zdroj: Agris)


Atmosféru na Uranu vysvětluje dopad komety ..... Planeta Uran má v atmosféře neobvykle vysoký obsah oxidu uhelnatého. Podle nové studie se zdá, že je to důsledek impaktové události, ke které došlo asi před 200 let. Vysoká koncentrace atmosférického oxidu uhelnatého může mít dvě různá vysvětlení: zaprvé, v hloubi Uranu existuje rezervoár plynu, ze kterého oxid uhelnatý pomalu uniká na povrch. Vědci z observatoře v Paříži už dříve zjistili, že stratosféra obsahuje asi dvakrát více oxidu uhelnatého než níže troposféra – což teorii vnitřního zdroje činí málo pravděpodobnou. Reálnější možností je externí zdroj oxidu uhelnatého.

I tady se ale nabízejí další dvě možnosti. Uran mohl bombardovat „tvrdý d隝“ z prachu a mikrometeoritů. Při erozi částic v atmosféře by se v takovém případě uvolňovala voda spolu s malým množstvím oxidu uhelnatého. Takovému scénáři ale realita příliš neodpovídá, protože atmosféra Uranu obsahuje mnohem více oxidu uhelnatého než vody. Zbývá poslední možnost: pád komety, při kterém se díky vyšší teplotě uvolnilo velké množství oxidu uhelnatého.

Této teorii odpovídají i nově získaná data, která získal teleskop Herschel. Odpovídají dřívějším propočtům, podle kterých Uran před 200 lety zasáhla kometa o průměru 2 km. Vědci také upozorňují na kometu Shoemaker Levy, která v roce 1994 zasáhla Jupiter. I v tomto případě se do planetární atmosféry uvolnilo víc oxidu uhelnatého než vody. Neptun je menší než Jupiter a jeho gravitační působení je mnohem slabší. Nachází se ale velice blízko Kuiperova pásu plného velkých ledových těles, což zvyšuje pravděpodobnost impaktové události. Vědci odhadují, že zásahy od přibližně dvoukilometrových komet může Uran utrpět každých 2000 let.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Přijdeme náměsíčnosti na kloub? ..... Úplněk, noční chodec v transu a hororové scény... Děsí vás nevysvětlitelná noční dobrodružství, při kterých spáči „ožívají“ a ohrožují sebe nebo své okolí? Bojíte se, že i vy se někdy dostanete do „spárů úplňku“ a provedete něco hrozivého? ENIGMA se rozhodla vydat se po stopách záhadného jevu zvaného náměsíčnost a zjistit, co „bdělost ve spánku“ vlastně znamená a kam až může v extrémních případech zajít!

Je půlnoc a na jasném nebi záři obrovský úplněk. Měsíční světlo dopadá okny do potemnělého pokoje a ozařuje postel, na které spí velmi neklidným spánkem muž. Neustále se převaluje a vypadá to, jako by ho něco vyrušovalo. Najednou se zklidní a pomalým pohybem se posadí. Jenomže vzhůru zcela jistě není! Vstává a vydává se na podivný pochod bytem, přičemž má ruce napřažené před sebe a vypadá, jako by byl v transu... Asi tak si představujeme náměsíčného člověka. Jenže co je to skutečně „náměsíčnost“? A proč platí za záhadný jev a vyskytuje se jen občas a jen u někoho? Navzdory obecné představě o putujícím spáči s napřaženými pažemi vyvolává somnambulismus (náměsíčnost) často jednání naprosto odlišné. Jak může „bdělost ve spánku“ nastat a které neuvěřitelné věci jsme při ní údajně schopni provádět?

Co znamená být náměsíčný?  ... „Dá se říci, že určitá část mozku ještě ‚spí‘, zatímco jiná ‚bdí‘,“ popisuje stav náměsíčnosti prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. z pražské Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Na toto zjednodušené vysvětlení však ještě navazuje: „Pacienti – zpravidla děti – se probouzí z hlubokých stadií tzv. NREM spánku, který je přítomný hlavně v první třetině noci, tedy u dětí zpravidla před půlnocí. Jde o tzv. disociativní probouzecí reakci, kdy dochází k aktivaci pohybové aktivity bez současného dosažení bdělého stavu.“ Dotyčný je tedy puzen k pohybu, aniž by se probudil a ráno si ze svých činností obvykle nic nepamatuje. Proč ale někteří svým chováním v nočním transu děsí své spolubydlící, zatímco jiným se takové stavy vyhnou? Údajně v tomto případě hraje velkou roli dědičnost. Pokud tedy trpí některou ze spánkových poruch rodiče, čeká takový osud pravděpodobně i jejich potomky. S občasným somnambulismem se prý setká až 30 procent dětí, které jsou k takovým stavům náchylnější než dospělí. V tomto případě hrají prim chlapci, dívky zase více trpí nočními můrami, které přicházejí k ránu. Tato skutečnost je vysvětlována tím, že děvčata mají rozvinutější fantazii. Co ale tyto stavy v noci vyvolává?

Jakou roli hraje úplněk? ... Jak k náměsíčnosti dochází, vysvětluje prof. Nevšímalová následovně: „Podnětem disociované probouzecí reakce může být světlo, hluk, ale i přítomnost jiných poruch spánku (např. chrápání, spánková apnoe), nebo úzkostná porucha. Častým provokačním momentem bývá i horečnaté onemocnění, u starších dětí i nepravidelný a nedostatečný spánek.“ Jak ale zdůvodnit to, že je s „bdělostí ve spánku“ tak často asociován právě úplněk? I na to se ENIGMĚ dostává odpovědi: „Světlo měsíce, zvláště je-li v úplňku, může být podnětem k probouzecí reakci, která náměsíčnost vyvolá. Stejný vliv může mít např. i světlo lampy z ulice, která svítí přímo na lůžko dítěte,“ říká prof. Nevšímalová. Ačkoliv je úplněk zdařilou kulisou k tajemným nočním dobrodružstvím, zdá se, že je jinak téměř nevinný. Pokud někdo trpí náměsíčností, říká se, že by neměl být prudce probouzen, jenomže údajně je velmi těžké takového jedince skutečně probrat, protože se nachází v nejhlubším stadiu spánku. Jak to ale vůbec vypadá, když je někdo „bdělý“ a zároveň „spí“?      (Dále čtěte na stránkách Enigma)


Proč musel zemřít inženýr Diesel ..... Co je to diesel, ví snad každý - bez naftového pohonu si současný svět ani nejde představit. Život muže, po kterém se jeden z nejrozšířenějších typů motorů jmenuje, ale dodnes zahaluje nejedno tajemství.

Největším z nich je jeho záhadné zmizení v Lamanšském průlivu.

V říjnu 1913 vytáhla posádka holandské rybářské lodi Coertsen z vod Severního moře podivný úlovek: tělo muže starého něco přes 50 let. Prohledali mu kapsy, dali stranou doklady i osobní drobnosti a znovu jej vrátili do mokrého hrobu - na malé plachetnici nebylo místo pro mrtvé. Mimoděk se tak postarali o jednu velkou záhadu historie.

Jenže v té době na řešení záhad nebyl čas. Do vypuknutí první světové války chyběly už jen měsíce a muž z hlubin v ní posmrtně sehrál významnou úlohu. Pokud ovšem byl tím, za koho jej považovali. Jisté je jen jedno: doklady nalezené u ­mrtvoly zněly na jméno Rudolf Christian Karl Diesel.      (Čtěte na stránkách Enviweb)


Stříbřitá oblaka s chvostem komety? ..... Stejně jako každý rok i letos v období kolem letního slunovratu, který nastane 21. června, máme šanci pozorovat noční svítící oblaka. Tato podivuhodná oblaka, která nás v minulém roce svou četností velmi mile překvapila, doplní v druhé půli června s velkou nadějí očekávaná kometa C/2009 R1 McNaught. Pakliže i letošní sezóna nočních oblak (zkratkovitě NLC z angl. Noctilucent clouds) bude tak pestrá a kometa dosáhne předpovídané jasnosti, bude nepochybně velmi zajímavé tuto raritní nebeskou kompozici v průběhu června sledovat. Avšak dočkáme se ji?

Noční svítící oblaky blízko Kuanas v Litvě 3. 7. 2007. Foto: Donatas Tamonis Noční svítící oblaka, jak je nazýváme po česku, vznikají v období kolem letního slunovratu (zpravidla v červnu a v první půli července) v závratných výškách okolo 85 km nad zemským povrchem. Leží tedy přibližně sedmkrát výš než nejvýše položená atmosférická oblaka (tzv. cirry). Po soumraku běžná oblaka ztmavnou, nebo získají nažloutlý nádech vlivem světelného znečištění z měst. Naopak NLC začnou být pozorovatelná právě za a po soumraku, nebo klesající Slunce je nasvěcuje zespod. Spatřit je můžeme ve chvíli, kdy se Slunce nachází ve výšce přibližně 6° - 16° pod obzorem. Díky tomu je v tomto období můžeme pozorovat, nebo Slunce v noci neklesne pod obzor níže jak 18° a oblaka, vyskytují-li se zrovna v atmosféře, zmizí jen v kolem tzv. místní půlnoci (v našem letním čase je to několik minut před 1. hodinou ranní).

Druhým faktorem umožňujícím pozorování oblaků v době kolem letního slunovratu je fakt, že ve vrstvě zemské atmosféry, v níž NLC vznikají (tedy v mezosféře, proto se také NLC občas nazývají mezosférická oblaka) se v červnu a červenci ustálí teplota (paradoxně na nejnižší v roce - kolem minus 130° C). A to ke vzniku NLC velmi nahrává. Samotná příčina vzniku NLC ještě není zcela známa - spekuluje se o tom, že jsou do velké míry způsobena průmyslovou činností, odpadem z letů raketoplánů či prachem z mohutných sopečných erupcí případně kosmickým prachem. Ve všech případech se totiž jedná o velmi jemné prachové částce fungující jako kondenzační jadérka, na něž se nabaluje vodní led přicházející jak ze spodních vrstev zemské atmosféry tak při reakcích vrchních vrstev atmosféry se slunečním zářením. Právě samo Slunce pak výskyt NLC ovlivňuje, nebo stabilní teplotu v mezosféře značně narušuje sluneční aktivita. Ta byla v minulém roce v hlubokém minimu, zatímco letos se Slunce již citelně "probouzí" a výskyt NLC by tedy mohl být oproti minulému roku mnohem vzácnější.

Noční svítící oblaka 13. července 2009 nad Sečskou přehradou. Foto: Petr Horálek. Oproti běžným vysokým oblakům rozeznáme NLC především tak, že jejich výška se v průběhu první poloviny noci bude zmenšovat (vlivem klesající "baterky" - tedy našeho Slunce) zatímco v druhé polovině noci před rozbřeskem zvětšovat. Samotná NLC jsou velmi vláknitá a svou nápadnou strukturu neztratí ani při pohledu malým dalekohledem, například loveckým triedrem. Najdeme je vždy kolem severního obzoru (výjimečně se mohou rozkládat ve velmi širokém pásu od severozápadu až k severovýchodu - jako například minulý rok 13. července), a to v nepříliš velkých výškách nad obzorem (maximálně kolem 40°). Prozradí se i svou neobvyklou stříbřitě namodralou barvou a především pak - díky své výšce nad zemským povrchem - malým pohybem na obloze.

Iontový chvost komety C/2009 R1 McNaught ze 25. května 2010. Foto: François Kugel. Jak naznačuje název článku, můžeme si letošní vyhlížení nočních svítících oblak zpestřit pozorováním poměrně jasné komety C/2009 R1 McNaught. Kometa se bude v průběhu června pohybovat nevysoko nad severním obzorem ze souhvězdí Andromedy přes Persea do Vozky. Koncem června by pak mohla dosáhnout 3. - 4. magnitudy a mohla by tedy být bez větších obtíží pozorovatelná pouhýma očima na městy neosvětleném severním nebi.      (Zdroj: Astro)


Slovní hříčky a staroegyptská magie ..... Slovní hříčky jsou pro nás prostě půvabné poetické hračky. V minulosti bývala ovšem rozšířená víra, že slova nejsou jen jmény, ale např. ta nějak podobně znějící jsou spolu vnitřně propojena bez ohledu na to, že jejich etymologie je různá.

Tento přístup je zřejmě poprvé ironizován v Platónově dialogu Kratylos. Zajímavý je následující příklad, jak „magické“ slovní hříčky používali staří Egypané - samozřejmě jde o uměle vytvořené zaříkání (autor Jiří Janák, viz níže) pro potřeby češtiny.

Prostředek k upokojení nepřítele. Vlas svého nepřítele se sukem svař a nechej zchladit, neb chlad suku svařeného ochladí svár soka tvého.

Pozoruhodné na tom není použití vlasu, tyhle magické praktiky byly rozšířeny všeobecně (až po voodoo apod.). Specifické pro Egypany je však míra využívání prostředků slovní podobnosti (suk-sok, svařit-svářit se) a šíře významů (slovesa zchladit/ochladit, tj. doslovný a přenesený význam).

Proto v egyptské mytologii známe nejenom vytvoření věci tím, že se řekne její jméno, ale příslušné slovo po vyřčení bohem vytvoří i slova podobná (vnějškově, etymologicky nepříbuzná). Například lidé vznikli v jedné verzi mýtu poté, co stvořitel začal plakat (člověk – remec, slza – remic). Přitom nebylo ani nutné, aby to stvořitel takto zamýšlel...       (Zdroj: Science WORLD)


01.06. 2010     První červen se již tradičně slaví jako Mezinárodní den dětí. Podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 1950.


V Peru objevili pyramidu, ve které se bydlelo ..... Pokušení stavět své stavby do jehlanovitého tvaru, tedy pyramidy, neodolali ani dávní obyvatelé Jižní a Střední Ameriky. Kanadští archeologové nedávno v Peru objevili zbytky po 1400 let staré pyramidě, která kupodivu sloužila nejen jako náboženské shromaždiště či pohřebiště, ale také jako bydlení pro vysoce postavené členy společnosti.

Nejznámější předkolumbovskou civilizaci z území dnešního Peru byla jistě civilizace Inků. To však neznamená, že by v době před jejich nástupem tento cíp Jižní Ameriky žádnou kulturou neoplýval. Během zhruba prvních sedmi staletí našeho letopočtu se na severu dnešního Peru rozvíjela například kultura Močiků, po níž nedávno nalezli výraznou stopu odborníci z univerzity v kanadském Torontu pod vedením prof. Edwarda Swensona. Jednalo se o výrazný „kopeček“ v jinak poměrně rovinatém prostředí, o němž byl prof. Swenson od počátku přesvědčen, že spíše než příroda se o jeho vznik přičinila lidská ruka. Po začátku vykopávek netrvalo dlouho než bylo zcela jasné, že kopeček je ve skutečnosti pyramidou s plochým vrcholem, typickým výtvorem močické kultury. „Naším největším překvapením bylo, když jsme na vrcholu pyramidy objevili luxusní „bydlení“,“ říká prof. Swenson. Celý komplex luxusních „bytů“ mohl poskytnout přístřeší až 25 lidem. Kromě rezidenčních místností a drobných dvorků zde odhalili i dávnou kuchyň, včetně truhlic, v nichž byla pěstována morčata. Odborníky také překvapil počet měděných kuchyňských nástrojů, které zde objevili – nožů. špachtlí či nádobí. Podle prof. Swensona svědčí množství měděných nástrojů o tom, že moc elit močické společnosti spočívala v první řadě v kontrole nad těžbou a výrobou mědi. Pyramida však přeci jen podle všeho nesloužila jen jako luxusní rezidence pro bohaté vrstvy. Kromě zbytků po obytných prostorách zde archeologové objevili i těla několika nedospělých dívek, které byly podle řady indicií rituálně obětovány. Více však prozradí až další vykopávky, které budou pod vedením kanadských vědců trvat přinejmenším do začátku letošního podzimu.      (Zdroj: 21@století)


Několik slov k odluce církve od státu ..... V předvolební době se v některých stranických programech jako jeden z bodů v oblasti církví uvádí úsilí o odluku církve od státu. Je jistě velmi vhodné diskutovat o této záležitosti, jen nevím, jestli v době rušné kampaně bude dosti klidu, ochoty a rozvahy toto téma probrat opravdu seriozně, ne pouze kvůli „lapání“ volebních dušiček, a už na jedné nebo na druhé straně. Rád bych proto přispěl do diskuse a připomněl dvě důležité skutečnosti, na které je třeba nezapomínat.

Především je třeba zdůraznit, že v naší zemi je už odluka právně zakotvena v nejvyšším zákoně, v ústavě. Ústava ČR z roku 1992 říká, že: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání (Listina základních práv a svobod, čl. 2.) Jinými slovy řečeno, stát je nekonfesní. V článku č. 16 téhož dokumentu je dále uvedeno: Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. Kdo by tedy chtěl ve svých volebních programech prosazovat odluku církve od státu, jako by se vlamoval do otevřených dveří.

Je ovšem pravda, že politická reprezentace od r. 1990 nebyla s to tuto odluku naplnit i v oblasti ekonomické. Dosud, dvacet let po pádu komunismu, není uskutečněno majetkové narovnání. Následkem je, že církev nemůže být samostatná a na státu nezávislá ekonomicky. Je sice placena ze svého majetku, ten však drží ve svých rukou stát, a tak se ekonomicky udržuje přes státní rozpočet.

Tyto a další skutečnosti by měly být jistě zakotveny ve zvláštním zákoně o církvích, kde by byla formulována řada konkrétních ustanovení. Původní, tak zvaný „církevní zákon“ z r. 1991, který byl vyhovující, byl narušen nevhodným zásahem ministra Dostála a jeho novelou. Téměř deset let poté nebyla tato chyba ještě napravena. Vypracování takového solidního zákona, který nám dosud chybí – to je jeden z potřebných kroků k dovršení procesu odluky.

Druhá věc v této souvislosti je ještě závažnější, protože ti, kteří mluví o odluce, si ji představují podle idejí starých 200 let, vzniklých ve Velké francouzské revoluci. Její představa byla, že obě instituce, církev i stát, jsou od sebe úplně oddělené, veřejný život je dán civilními, státními zákony, církev se v něm příliš neobjevuje, nemá k němu čím přispět, „nemluví do něj“. Náboženství je soukromou věcí.

Minulé století přineslo k rozvoji ideje odluky další poznatky. Filosofové a někteří odborníci sociologie náboženství začali chápat, že náboženství nezmizí samo dalším vývojem společnosti jako nepotřebné. Naopak, stále znovu se obnovuje. V životě společnosti lze zaznamenat určitou prázdnotu, která mnohdy vyvolává právě touhu po náboženství. I někteří politici začali chápat, že duchovní rozměr, jehož určitým nositelem církve jsou, je pro veřejný život a život společnosti potřebný. Začala se tak rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují, navzájem spolupracují. Začaly se tak vymezovat oblasti spolupráce a vytvářet její pravidla, například v oblasti sociální, v oblasti umění a památek. Dokonce i Francie, stát úzkostlivě laický, v poslední době hledá a vytváří institucionální styčné body pro řešení otázek, týkajících se obou stran. Takovouto podobu odluky si také církev už dávno přeje.

Pro naši zemi to znamená, že ti, kdo jsou hlasateli ideje odluky, by se měli zasazovat o řešení těchto dvou předpokladů odluky: majetkové narovnání a zákon o církvích. Tyto skutečnosti jsou samozřejmě důležité i pro dořešení našeho vztahu s Vatikánem.      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Asteroid na kolíznom kurze: Rusi zvažujú ostrežovanie super-raketou - „Vzgljad" ..... Ruská kozmicka firma NPO Lavočkin chce vyvinú kozmický aparát na prieskum asteroidu Apophis, informujú v stredu noviny „Vzgljad".

Asteroid by mal 2029 tesne minú Zem, o desa rokov neskôr by sa mohol dokonca so Zemou zrazi. Viktor Schor z Ústavu pre aplikovanú astronómiu informuje vo „Vzgljade" o pravdepodobnosti takejto zrážky a možnostiach ako jej zabráni.

Apophis bol objavený v 2004. Ukázalo sa, že v r. 2029 preletí mimoriadne blízko Zeme. Po posledných odhadoch by mala vzdialenos asteroidu k stredu Zeme predstavova cca 38 000 kilometrov. Tým sa letová dráha asteroidu zmení. Možné zmeny môžu zahŕňa návrat asteroidu k Zemi o 7 rokov, teda v 2036. To by mohlo vies ku kolízii. Jej pravdepodobnos je ale vežmi malá, je odhadovaná na 0,0004 percenta.

Ak by asteroid narazil na Zem, bola by to katastrofa. Bola by spustošená plocha mnoho stoviek kilometrov štvorcových.

Existuje však možnos, zabráni zrážke medzi Apophisom a Zemou. Napríklad by sa asteroid dal odrazi ostrežovaním raketou vážiacou viacej ton. Tým by sa zmenila jeho dráha, čo by zrážku vylúčilo.       (Zdroj: Protiprúdu)


Co vykradači hrobů nenašli ..... Archeologové se radují. Na Kypru našli hrobku z doby kolem roku 400 př.n.l., která po staletí unikala pozornosti místních vykradačů pohřebiš. Při stavbě silnice na kyperském pobřeží narazili dělníci na hrob a okamžitě přivolali archeology.

Ti jsou přesvědčeni, že hrob je součástí velkého, dosud neznámého pohřebiště z helénských či římských dob. Stáří hrobu se odhaduje na 2400 let. V té době byl Kypr pod kontrolou egyptských Ptolemaiovců. Hrobka s bohatě zdobenými rakvemi patřila movité rodině a jak dokazují neporušené pečeti, jako zázrakem unikla vyloupení.

Vykrádání pohřebiš se stalo v posledních dvou staletích na Kypru výnosným byznysem. Za jedinou noc si mohl úspěšný lupič vydělat víc, než na kolik si jinak přišel tvrdou prací po celý rok. Hrobka byla před zahájením detailního průzkumu opět uzavřena a nepřetržitě ji hlídá ozbrojená stráž.      (Zdroj: VTM Science)


První českou certifikovanou přírodní zahradu hledejte ve Valticích ..... Nově otevíraná Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích naplnila filosofii mezinárodního projektu Přírodní zahrada bez hranic a jako první česká zahrada získává certifikát v podobě smaltované plakety s logem Přírodní zahrada.

Nositel tohoto certifikátu dává najevo, že na své zahradě nepoužívá pesticidy, lehce rozpustná minerální hnojiva, ani rašelinu. Kromě těchto tří hlavních kritérií, které musí splňovat každá přírodní zahrada, mají být na pozemku uplatňovány ještě některé další principy jako kompostování, využívání srážkové vody, mulčování, druhová rozmanitost a další.

Vedle certifikování zahrad je ideálem projektu prosazujícího tato pravidla, aby některé oceněné, certifikované přírodní zahrady navíc utvořily propojený celek ukázkových zahrad, které by byly přístupné pro veřejnost a šířily tak myšlenku přírodního zahradničení dál. Tímto by se naplnil i další, neméně důležitý cíl projektu, jímž je podpora regionální a trvale udržitelné „zahradní“ turistiky.      (Zdroj: Econnect)


V brněnské zoo patrně dvě vlčice společně pečují o mláďata ..... Chloubou brněnské zoo jsou mláďata vzácných vlků arktických. Zatím se však neví, kolik jich přišlo na svět. Vše dokonce nasvědčuje tomu, že jde o potomky hned dvou vlčic, které je mají v jedné noře a pečují o ně společně. Pokud se to potvrdí, bude to dost netradiční situace, řekl k tomu dnes ČTK zoolog brněnské zahrady Jiří Vítek. Připomněl, že ještě loni byly vlčice velké sokyně. Jedna druhé zahubila její potomky.

V přírodě se obvykle stává matkou pouze vůdčí samice vlčí smečky. Loni nastala v brněnské zoo situace, kdy obě chované vlčice přivedly na svět potomky. Následně byla část z nich zahubena. Nyní vše nasvědčuje tomu, že našly společnou řeč.

"Nevíme přesně, kolik vlčat v noře je. Občas jsou vidět i venku. Vše ale nasvědčuje tomu, že je jich příliš mnoho na to, aby šlo o potomky pouze jedné samice," vysvětlil zoolog.

Pravdu se chovatelé dozví za několik týdnů. Při očkování vlčat jim bude odebrána krev a udělány testy DNA. Z nich pak zjistí, zda se skutečně obě vlčice staly matkami.

Vlci arktičtí jsou nápadití svojí statností a bílým kožichem. V brněnské zoo mají moderní výběh, jehož součástí je také srub kanadských indiánů z kmene Haida, z něhož lze šelmy pozorovat.

V zoologických zahradách jsou vlci arktičtí chováni zřídka. Základem brněnské vlčí smečky je samec Attila, jehož získala zahrada ze zoo Sóstó v maďarském městě Nyíregyháza, a dvě samice Alex a Claire ze zoo v Amnéville ve Francii.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jasnou kometu C/2009 R1 McNaught najdeme v červnu nízko nad severním obzorem ..... Po více jak dvouleté přestávce se na noční obloze opět rýsuje malé kometární představení. To přinese další kometa objevená australským astronomem Robertem H. McNaughtem, která nese označení C/2009 R1 (McNaught). Kometa by měla být v období kolem letního slunovratu a krátce po něm viditelná pouhýma očima a v té době bude pozorovatelná celou noc. Žel jen při své nízké poloze nad severním obzorem...

Kometu objevil Robert H. McNaught na observatoři Siding Spring v Austrálii za pomoci 0.5m Uppsalla Schmidt teleskopu a CCD kamery. Objev provedl ze snímků pořízených 9. září 2009, na nichž se kometa jevila jako mírně kondenzovaný objekt o hvězdné velikosti kolem 17.3 magnitudy. Už krátce po objevu bylo jasné, že půjde o poměrně jasný objekt roku 2010, nebo při své vzdálenosti byla kometa již poměrně dost aktivní. Datum průchodu přísluním (nejbližším bodem u Slunce) byl určen na 2. července 2010. Při tomto okamžiku bude kometu od Slunce dělit vzdálenost asi 0.4 AU (tedy přibližně 60 milionů km). Přízemím ledové kometární jádro proletí už 15. června, a to ve vzdálenosti přibližně 3x větší (asi 1.1 AU).

Do počátku června bude kometa doménou spíše druhé poloviny noci a ranní oblohy. Ve čtvrtek 20. května se kometa přesunula do jižní oblasti souhvězdí Andromedy (dala se najít mezi hvězdami Alpheratz a Algenib, které tvoří východní "stranu" Pegasova čtverce). Tehdy již měla hvězdnou velikost kolem 8. magnitudy a byla pohodlně v dosahu malých dalekohledů a binokulárů. Na konci května bude nejspíše o magnitudu jasnější. 30. května bude jen 2.5° jižně od hvězdy Mirach v Andromedě. V té době bude mít na obloze velmi rychlý pohyb a 10. června se octne v Perseovi, kde o 4 dny později projde otevřenou hvězdokupou Mel 20 asi 2.8° jižně od hvězdy Mirfak. Následující den těsně míjí hvězdu delta Persei s hvězdnou velikostí 4. magnitudy. Sama kometa by měla být jen o magnitudu slabší (a tudíž již za dobrých podmínek již pozorovatelná pouhýma očima). Dne 21. června pak prolétá jen 2° severně nad Capellou ze souhvězdí Vozky a v té době by již mohla dosahovat 4. magnitudy. Poslední možnost k jejímu spatření pak máme na počátku července, kdy ji nalezneme vpravo od spojnice Castor-Pollux (jasné hvězdy v souhvězdí Blíženců) za pokročilého soumraku. Tehdy by měla dosahovat až 3.5 magnitudy. V době své maximální jasnosti bude kometa ležet v cirkumpolárních souhvězdích nízko nad severním obzorem a bude proto viditelná celou noc. Do letního slunovratu bude nejlépe pozorovatelná ráno před rozbřeskem, po něm spíše na večerní obloze.      (Zdroj: Astro)


Šálek dobré kávy neškodí ..... I když je nejčastěji a nejlépe prozkoumanou látkou obsaženou v kávě kofein, obsahují kávová zrna přibližně dalších 200 složek, které mají na lidský organismus pozitivní vliv. Mezi látky s velmi významnými účinky patří zejména skupina látek nazývaných antioxidanty, které se v kávě nachází v takovém množství, že je jejich účinek srovnatelný s antioxidanty v jiných potravinách. Dokonce je i převyšuje.

Antioxidanty jsou přírodní látky, které se nachází v různých koncentracích v některých potravinách, jako je např. ovoce, zelenina, víno, káva, čaj, čokoláda apod. Tyto specifické látky jsou pro lidské tělo nepostradatelné. Jsou totiž tzv. zhášeči volných radikálů. Volné radikály vznikají v lidském těle přirozeně v rámci důležitých biochemických procesů (metabolismu), které jsou pro správné fungování našeho těla nezbytné. Dále se do něj dostávají ze znečištěného prostředí, potravou a tekutinami. Nadměrné množství volných radikálů, které na nás působí v důsledku špatného stravování, stresem, pobytem ve znečištěném prostředí nebo nadměrným vystavením slunečnímu záření, může urychlovat stárnutí, poškozovat tkáně a eventuálně způsobovat některé nemoci. A tomu právě antioxidanty dokážou zabránit.

„Jejich pozitivní účinek je dokázán např. při snižování ukládání cholesterolu do cév, tedy ochraně kardiovaskulárního systému, a existují dokonce studie prokazující zabránění vzniku některých nádorových onemocnění,“ říká doc. MUDr. Pavel Kohout, z FN v Praze Motole. Přebytečné volné radikály, které tělo k běžnému metabolismu nepotřebuje, v lidském těle kolují a hledají molekuly, s nimiž by reagovaly a stabilizovaly se tak. Při tomto procesu se mohou slučovat s molekulami tělních buněk a narušovat tak integritu těch zdravých. Při těchto procesech vznikají další volné radikály a proces se tak neustále opakuje. Výsledkem pak je předčasné stárnutí buněk a poškozování tkání. Je rovněž velmi pravděpodobné, že volné radikály přispívají ke vzniku degenerativních a zánětlivých onemocnění. Tento jev je v odborné terminologii označován jako oxidační stres. I když tělo přirozeně produkuje určité množství antioxidantů, které brání nadměrnému vzniku volných radikálů, příjem antioxidantů v potravě hraje nezbytnou roli při doplňování jejich hladiny v těle a pomáhá udržovat v organismu správnou oxidační rovnováhu.

Velkou a velmi významnou skupinu látek s antioxidačními účinky tvoří tzv. polyfenoly. K nim je řazena i kyselina chlorogenová (kombinace kyseliny kávové a chinové), v kávě nejhojněji zastoupený polyfenol. Tato látka reprezentuje důležitou část kávových antioxidantů podílejících se právě na zmíněné neutralizaci volných radikálů, tedy ochranně buněčné bílkoviny a DNA. „Káva má tedy díky této skupině antioxidačních látek podobné příznivé antiaterogenní a kardioprotektivní účinky jako zelený čaj anebo červené víno,“ dodává MUDr. Kohout.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Mise sondy Phoenix na Marsu skončila ..... Kosmická sonda Phoenix se vydala vstříc rudé planetě 4. srpna 2007. Pod heslem „výzkum efektivně a levně“ měla po několik týdnů zkoumat své okolí v severních oblastech Marsu. K přistání na povrchu planety došlo 25. května 2008, krátce nato se vyslanec lidstva pustil do tvrdé práce.

NASA si dobře uvědomovala, že Phoenix na povrchu Marsu nevydrží dlouho. Na solární panely se snášel prach a délka slunečního svitu se s přicházející zimou zkracovala. Byl tak jen otázka času, kdy sonda nebude mít k dispozici potřebné množství energie. Naposled zavolal Phoenix domů 2. listopadu 2008. NASA se poté několikrát pokoušela se sondou navázat spojení a to zejména v obdobích, kdy v severních oblastech Marsu vystoupá slunce vysoko nad obzor a teploty dosahují přijatelných hodnot. Phoenix se však neprobral a NASA se už nepodařilo s ním navázat spojení. V úterý 25. května 2010, dva roky po přistání byly snahy o komunikaci ze základnou Vastitas Borealis ukončeny.

Phoenix potvrdil přítomnost vodního ledu jen několik centimetrů pod povrchem, zkoumal maranské počasí a získal informace o chemickém složení půdy na rudé planetě. Jeho data zkoumají vědci po celém světě dodnes.

Před pár dny pořídila sonda MRO z oběžné dráhy Marsu snímky oblasti přistání sondy Phoenix. Na fotografiích je patrná i samotná sonda a jeden stín, který vrhá rozložený solární panel. Sonda ale disponovala dvěma panely, druhý stín však na snímku není…proč? Vědci se domnívají, že došlo k jeho zničení poté, co se na panel usazovala námraza z oxidu uhličitého.

Sonda Phoenix přinesla mnoho cenných informací o maranské půdě i o změnách počasí na planetě. Významným způsobem posunula vpřed naše znalosti o Marsu a v historii výzkumu Sluneční soustavy ji bude už navždy patřit čestné místo. Godbye Phoenix a díky za vše!      (Zdroj: Science WORLD)


Ministr Tošovský navrhuje velké škrty v zákonech, které chrání naše zdraví ..... Zpráva Arniky, Ateliéru pro životní prostředí, Hnutí DUHA, Ekologického právního servisu a Zeleného kruhu ...

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský připravuje razantní seškrtání klíčových ekologických zákonů, jež chrání zdraví veřejnosti. 28.května skončila lhůta, ve které se k jeho návrhům mohly vyjádřit ostatní ministerstva.

Ekologické organizace varovaly, že hlavním terčem ministrových návrhů je důležitý zákon o ochraně ovzduší. Tošovský navrhuje, aby velcí znečišovatelé – jako jsou hutě nebo uhelné elektrárny – v místech se silným smogem napříště nemuseli dodržovat zpřísněné limity na exhalace škodlivého prachu. Byly by také zmírněny povinnosti monitorovat vypouštěné škodliviny nebo při povolování nového zdroje znečištění prozkoumat, zda a jak přispěje ke koncentraci nebezpečných látek ve vzduchu.

Přitom ještě v lednu předseda vlády ve Sněmovně slíbil, že vláda naopak bude pracovat na nové legislativě, která by snížila znečištění. Řekl to poslancům během debaty o katastrofální smogové situaci na Ostravsku. Znečištění v některých městech Moravskoslezského kraje letos v zimě čtyř- až osminásobně překračovalo zákonné limity a výrazně tak ohrožovalo zdraví místních obyvatel.      (Zdroj: Ecomonitor)


31.05. 2010     Pozor, dnes je Světový den bez tabáku! Vyhlásila ho v roce 1988 Světová zdravotnická organizace (WHO).

Posledního května roku 2004 bylo zinscenováno fiktivní otevření pražského supermarketu Český sen, hlavní součást filmového dokumentárního projektu studentů Filipa Remundy a Víta Klusáka Český sen. Studenti si najali reklamní agenturu, aby pro ně udělala reklamu nového hypermarketu pod názvem Český sen. Natáčeli a dokumentovali celou přípravu a průběh reklamní kampaně a nakonec i dav koupěchtivých nebo jen zvědavých cca 3000 zákazníků, kteří v sobotu 31. května 2003 přišli na parkoviště v pražských Letňanech. Tam manažeři hypermarketu přivítali zákazníky, přestřihli pásku, ochranka odstranila kovové zábrany a lidé se rozběhli po louce ke kulise čelní stěny hypermarketu. Když se po „otevření“ ukázalo, že šlo jen o akci studentů filmu, strhla se ve sdělovacích prostředcích diskuse mezi dvěma tábory, které nápad a realizaci drtivě kritizovaly nebo naopak podporovaly. Čtenář a posléze divák si tak mohl udělat představu o tom, jak fungují reklamní kampaně.      (Podle Wikipedie)


Nepotřebujeme stát, který by vše reguloval a řídil .... (Podle Benedikta XVI.)

Nepotřebujeme stát, který by vše reguloval a řídil Lásky bude vždy třeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, kde by mohla být služba lásky nadbytečná. Kdo se chce zbavit lásky, směřuje k tomu, že se zbaví člověka jako takového. Vždy bude existovat utrpení, které také volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat osamocenost. Vždy se budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k bližnímu.

Stát, který se chce starat o všechno, se nakonec stává byrokratickou instancí, která není s to zajistit to nejdůležitější, co trpící člověk a každý člověk potřebuje, tedy osobní láskyplnou pomoc. Nepotřebujeme stát, který by všechno reguloval a řídil, nýbrž takový stát, který by na základě principu subsidiarity velkodušně uznával a podporoval iniciativy vycházející z různých společenských sil a propojující bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří potřebují pomoc.

V minulém století jsme zažili revoluce, jejichž společným programem bylo nečekat už nic od Boha, vzít osud světa zcela do vlastních rukou. Tak se lidská a dílčí hlediska stala absolutním měřítkem lidského směřování.

Absolutizace toho, co není absolutní, nýbrž relativní, se nazývá totalitarismus. Ten neosvobozuje člověka, ale naopak mu bere jeho důstojnost a zotročuje ho.

Svět nemohou zachránit ideologie. Svět může být zachráněn jedině obrácením se k živému Bohu, který je naším Stvořitelem, zárukou naší svobody, zárukou toho, co je opravdu dobré a pravdivé. Pravá revoluce spočívá jedině v radikálním obrácení k Bohu, který je měřítkem spravedlnosti a zároveň je věčnou láskou. Co jiného než láska by nás mohlo zachránit?

Jedině od Boha přichází pravá revoluce, podstatná změna světa.      (Zdroj: Víra)


Rozšířené operace americké armády zahrnují špionហpro možný útok na Írán ..... Zatímco počet amerických vojáků rozmístěných v Afghánistánu převýšil jejich počet v Iráku, schválily Spojené státy významné rozšíření tajných vojenských operací v zahraničí, které zahrnují shromažďování tajných informací pro možný útok na Írán. Podle deníku New York Times, vydal v minulé září vrchní velitel amerických sil na Blízkém východě generál David Petraeus tajný rozkaz rozšiřující úlohu jednotek speciálních operací po celém Blízkém východě, ve Střední Asii a na Somálském poloostrově. Toto nařízení požaduje shromažďování tajných informací a vytvoření vazeb s místními ozbrojenými silami k potlačení bojových skupin stojících v opozici proti Spojeným státům. Rovněž umožňuje špionážní mise v Íránu, které by mohly připravit cestu pro útok americké armády. Mezi tyto povolené operace patří také objevování opozičních skupin, které by mohly potenciální americký útok podpořit.       (Zdroj: AKT-INFO)


Bill Gates podporuje výskum vakcín vo forme nanočastíc ..... Po spžasnutí bubliny s prasacou chrípkou, kedy vyšlo najavo, že vlády sa len tak žahko nedajú nahovori na hromadné očkovanie obyvatežstva v prípade, kedy to nie je adekvátne vedecky podložené, globalisti sa nevzdávajú a prichádzajú s ďalšími iniciatívami, ako vakcíny svetovej populácii vnúti.

Nadácia Billa a Melindy Gatesových oznámila, že finančne podporuje 78 nových inovatívnych iniciatív a projektov v súvislosti s diagnostikovaním infekčných ochorení a zdravím rodiny. Ide o granty pre také projekty ako vyvinutie lacného mikroskopu v podobe telefónu na diagnostikovanie malárie, štúdiu o strategickom rozmiestnení mäsožravých rastlín tam, kde hmyz prenáša nebezpečné ochorenia, ale aj o výskum nano-častíc, ktoré by vypúšali očkovacie látky do tela vtedy, keď sa

človek spotí.

V Európe granty tejto nadácie získali výskumné inštitúty a neziskové organizácie v Nemecku, Švédsku, Nórsku a vo Vežkej Británii.       (Zdroj: Protiprúdu)


Raketoplán Atlantis po 25 letech skončil ..... Ve čtvrtek 26. května přistál v Kennedyho kosmickém středisku raketoplán Atlantis. Při své misi k Mezinárodní kosmické stanice strávil ve vesmíru 11 dní. Na samotném letu by možná samo o sobě nic pozoruhodného nebylo, kdyby to nebyl vůbec poslední let tohoto raketoplánu.

Jak víte, raketoplány končí, s jistotou nás čekají už jen dva starty. Atlantis teď bude v pohotovosti jako záchranný letoun v případě problémů při dvou zbývajících misích. Máme tak příležitost ohlédnout se stručně za tím, co raketoplán vykonal.

Na svou první misi se vydal 3. října 1985. Co přesně bylo jeho úkolem, to si nepovíme. Let byl zcela pod kontrolou Ministerstva obrany. A takových letů vykonal celkem 5.

Do vesmíru se Atlantis podíval během své 25leté éry 32krát. Jedním z hlavních úkolů bylo vypouštění družic, a už komunikačních nebo vědeckých. V roce 1989 vyslal sondy Magellan k Venuši a Galileo k Jupiteru, o dva roky později vynesl Comptonovu gama observatoř.

Roku 1995 se stal prvním americkým raketoplánem, který přistál u Ruské orbitální stanice Mir. A když Mir shořel v atmosféře, byly od roku 2000 všechny další mise raketoplánu zaměřeny na výstavbu a zásobování Mezinárodní kosmické stanice. Tedy skoro všechny až na jednu. Loni v květnu doletěl až k Hubbleovu kosmickému dalekohledu, který se dočkal své poslední opravy.      (Zdroj: Astro)


Čistá Jizera patří mezi největší projekty svého druhu ..... Rozsáhlý projekt rekonstrukce a výstavby nové kanalizace v pěti městech v okrese Semily (Liberecký kraj) výrazně zlepší životní podmínky pro obyvatele a pomůže životnímu prostředí v okolí řeky Jizery, která je klíčovým vodárenským zdrojem.

Projekt Čistá Jizera zahrnuje výstavbu a rekonstrukci celkem 73 kilometrů kanalizací a zhruba 11 kilometrů vodovodů v městech Semily, Turnov, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí.

Téměř miliardový projekt je financován především z Fondu soudržnosti: dotací ve výši 540 milionů korun v rámci OPŽP, a částkou přes 30 milionů od Státního fondu životního prostředí. Zbylou část nákladů hradí investor a jednotlivá města ze svých rozpočtů a z 300milionového úvěru.      (Zdroj: Enviweb)


Stal se Facebook rejdištěm podvodníků? ..... Fenomén. Tento termín naprosto vystihuje aplikaci Facebook, která v poslední době ovládla internet. V současnosti Facebook aktivně využívá 400 000 000 lidí po celém světě a v USA jsou tyto stránky navštěvovanější než vyhledávač Google. Nelze se tedy divit, že se Facebook stává rájem i pro mnohé podvodníky.

O co jde? Především o to, že se na této sociální síti vyrojil nespočet skupin nebo aplikací, které svým důvěřivým uživatelům kradou a posléze zneužívají jejich osobní data. Nejde však jen o to. Členství ve facebookové skupině, která například slibuje svým členům peníze, iPhony nebo SMS zdarma, může šeredně zavirovat počítač. Přesto se stále nachází dostatek naivních a důvěřivých lidí, kteří se do takových skupin vrhají přímo po hlavě. Pokud je uživatel Facebooku k členství ve skupině lákán možností získat mobil, notebook či peníze, jedná se stoprocentně o podvod. Přesto například skupina s názvem „Každý měsíc rozdáváme mezi naše fanoušky 20 000 Kč“ má 135 000 členů.

Terčem reklamy snadno a rychle

Existují ovšem i rafinovanější způsoby, jak oklamat uživatele Facebooku a přijít snadno k penězům. Kdo z nás rád nejezdí na dovolenou? Před nedávnem se na Facebooku objevila na první pohled nevinná skupina „Potřebuji dovolenou“. Tisíce lidí se staly jejími členy. A ti pak najednou byli doslova bombardováni nabídkami na prázdninové pobyty od nejrůznějších cestovních agentur a kanceláří. Je jasné, že autor této skupiny na tom rozhodně nebyl škodný.

Mnoho lidí si stěžuje na to, že je reklama obtěžuje na každém kroku, ale přitom ji vlastně nevědomky sami vyhledávají. Příkladem může být skupina „Změň si barvu pozadí a jiné vlastností Tvého Facebooku !!!“. Vyměnit nastavení Facebooku samozřejmě nejde, ale to si ne každý uvědomuje. Navíc za touto skupinou stojí jistá ne příliš důvěryhodná společnost, proslulá zejména svým spammerstvím.

Blýská se na lepší časy?

Vrcholem arogance a bezcitnosti podvodníků jsou skupiny, které těží z lidského neštěstí. Ničivé zemětřesení na Haiti máme ještě v živé paměti. Krátce po tomto neštěstí se na Facebooku objevilo několik skupin, slibující pomoc postiženým Haianům, například „Přidejte se kvůli pomoci občanům HAITY“ (ano, i s tou pravopisnou chybou) nebo „Haiti – za každého člena 10 Kč“. Opět šlo o zneužívání osobních dat, v některých případech měli na svědomí autorství těchto skupin rasisté, kteří pak mohli dát průchod svým zvráceným názorům. Velmi podezřelé jsou i některé skupiny, které slibují svým uživatelům Facebooku, že svým členstvím pomohou komusi těžce nemocnému.

Velkým nebezpečím pro osoby, zaregistrované na Facebooku, jsou různé aplikace, které po instalaci kradou data z počítače. Zde platí jednotlivé pravidlo – používat aplikací co nejméně. Na Facebooku již vznikají společenství, která na podobná nebezpečí upozorňují a aktualizují seznam podvodných stránek a aplikací. A proti podvodníkům lze bojovat i humorem, jak o tom svědčí názvy skupin „Stalker Kačer – Zjisti, kdo z tvých přátel je kačer!“ nebo „Až zde bude 100 000 lidí, stejně nikdo nic nedostane.“      (Zdroj: 21@století)


Na webu najdete nové stránky nazvané Žít nebo těžit. Přečtete si v nich informace o plánech na rozšiřování uhelných velkolomů, platných limitech těžby a budoucnosti Ústeckého kraje i české energetiky vyléčených ze závislosti na těžbě uhlí.


Indonésie ohlásila dvouleté moratorium na kácení lesů ..... Indonésie oznámila, že je připravena vyhlásit dvouleté moratorium na odlesňování svého území. Toto opatření je součástí dohody mezi norskou a indonéskou vládou, v jejímž rámci Oslo poskytne Jakartě miliardu dolarů na záchranu lesů na zmíněném souostroví. Informovaly o tom dnes tiskové agentury.

Indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono a norský premiér Jens Stoltenberg ve středu přihlíželi slavnostnímu podpisu dohody, který se odehrál v předvečer zahájení ekologické konference v Oslu zabývající se právě ochranou lesních porostů.

"Indonésie je připravena pozastavit na dva roky udělování nových smluv na přeměnu rašeliniš a přirozených lesních porostů," uvádí se v indonéském prohlášení.

Část norských dotací by měla být využita na vytvoření monitorovacích systémů k ochraně lesů, které jsou schopny pohlcovat velké množství skleníkových plynů.

Indonésie má společně s Brazílií jedny z největších tropických pralesů na světě. Patří ale také k zemím nejvíce postiženým odlesňováním, tedy vypalováním a kácením lesů s cílem získat pozemky pro farmy, silnice a města. Odlesňování zasahuje především ostrovy Sumatru a Borneo.       (Zdroj: Ekolist)


Botanická zahrada v Troji slavnostně otevřela bezbariérovou cestu ..... Hlavní město Praha ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy se rozhodlo usnadnit přístup vozíčkářům a rodinám s kočárky ke skleníku Fata Morgana. Za účasti populárních herců ze současných televizních seriálů byla včera slavnostně otevřena nová bezbariérová cesta a nejatraktivnější část pražské botanické zahrady se tak stala snadno přístupnou. Slavnostního otevření byli přítomni i čestní hosté, vozíčkáři z Ústavu pro tělesně postižené ve Snědkovicích, kteří jako první měli možnost novou cestu vyzkoušet.  ...

...Přístup do Botanické zahrady je bezbariérový. Parkování aut označených značkou pro invalidy je možné na všech parkovištích. Ve skleníku Fata Morgana a u poklady venkovní expozice Areál JIH je bezbariérový WC na euroklíč.

Velkou pozornost věnuje zahrada také zrakově postiženým návštěvníkům. V dubnu tohoto roku představila veřejnosti novou Stezku pro nevidomé, která je součástí již několik let probíhajícího projektu Zahrada. Stezka je lemována třiceti informačními panely, na nichž jsou také texty v Braillově písmu. Projekt Zahrada vznikl za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy. V botanické zahradě je handicapovaným návštěvníkům k dispozici odborná průvodcovská služba. Je třeba se předem ohlásit telefonicky nebo e-mailem. Podrobné informace na internetových stránkách www.botanicka.cz .       (Zdroj: Ecomonitor)


Huntingtonova chorea a cesta lidstva k demenci ..... DNA lidí, kteří trpí Huntingtonovou choreou, ukazuje podle Roberta Pollacka konec celého lidského druhu. Závěr je jediný - stále více lidí bude trpět demencí už ve středním věku.

Huntigtonova chorea vede ve středním věku nejprve k demenci a posléze ke smrti. Choroba přitom nevznikla klasickou mutací, ale jako problém s kopírováním DNA. Určité sekvence DNA kódující protein huntigtin bývají při kopírování zdvojeny (Pollack přirovnává celý proces ke koktavosti). Čím více zdvojení, tím méně je takto kódovaný huntigtin funkční - protein hraje přitom roli ve fungování mozkových buněk.

Lidé, kteří zdědili lehce "zakoktaný" gen kódující huntingtin jsou sami téměř bez příznaků, ale předávají tuto variantu dál (eventuálně mezitím dojde k dalšímu prodloužení opakujících se sekvencí).

Zajímavé je, že opakování v genu kódujícím huntigtin má ze všech primátů údajně pouze člověk. Pollack z toho vyvozuje, že původní lehké zdvojení by z druhé strany mohlo mít nějaký vztah k výjimečným lidským mentálním schopnostem.

Protože Huntingtonova chorea se projevuje ve středním věku (nemoc je dominantní, propukne, i pokud je druhá varianta genu relativně v pořádku), přírodní výběr ji těžko může vymýtit. No a protože v čase "koktavost" příslušného genu podle Pollacka neustále vzroste, závěr je jediný - stále více lidí bude trpět demencí už ve středním věku.       (Zdroj: Science WORLD)


28.05. 2010     Poslední jarní Úplněk nastává dnes krátce po půlnoci - v 1:07 LČ. Osmadvacátý květen je Mezinárodním dnem počítačů. To proto, že 28. května 1936 vyšel článek "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", který vypracoval anglický matematik Alan Mathison Turing. Položil v něm základy počítačové vědy, když navrhnul abstraktní stroj (tzv. Turingův počítač), který měl dokázat zapisovat a mazat symboly a provádět různé výpočty a tak zodpovídat logické otázky.

Připomeňme si, že noc z pátku 28.května na sobotu 29.května je u nás a v sousedním Rakousku Nocí kostelů.

Na sobotu 29. května připadá Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Roku 1953 dosáhli Sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay jako první lidé vrcholu Mount Everestu.

Hezký svátek se slaví v neděli 30. května - Den koní v České republice.

Toho dne se také slaví Svátek sousedů. Tradici založil r. 1999 v Paříži bývalý pařížský zastupitel Atanase Périfan; cílem je sblížení lidí, kteří spolu obývají jeden dům, ulici nebo čtvr. V ČR byl poprvé slaven r. 2006.Roku 1434 došlo k bitvě u Lipan.


Krkonošské muzeum vystavuje Květy, stébla, kořínky aneb krkonošské louky vyprávějí ..... Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí uspořádalo k Mezinárodnímu roku biodiverzity výstavu Květy, stébla, kořínky aneb krkonošské louky vyprávějí. Včera zahájená výstava představuje jeden z nejvýznamnějších fenoménů Krkonoš – květnaté horské louky. Výstavu ve vrchlabském klášteře mohou návštěvníci zhlédnout až do 29. srpna 2010.

Každá louka v našich horách žije svůj vlastní příběh. Určité osudy však mají krkonošské louky společné – stvořil je člověk. Vypiplal je takřka z kamení a ony ho po staletí živily. V polovině 20. století o svého hospodáře přišly – a už jeho odsunem do Německa, zestátněním nebo kolektivizací – a nyní se s nimi jejich majitelé často učí znovu žít. Snaha vrátit loukám jejich původní bohatost a krásu je nedocenitelná, nikde jinde než v Krkonoších totiž takové nenajdete.

Osudy krkonošských luk jsou demonstrovány na šesti lokalitách zajímavých z ekologického, botanického či historického hlediska – Klínových Boudách, Dvoračkách, Sklenářovicích, Bílé louce, Janových Boudách a Velké Pláni. Jejich prostřednictvím výstava představuje způsob hospodaření na loukách v minulosti i současnosti, jejich jedinečné druhové bohatství, život v podzemí či rozdíly v uspořádání krajiny.

Snahu vrátit loukám jejich původní bohatost a krásu, o kterou přišly ztrátou svých hospodářů v pohnutém 20. století, podporuje prostřednictvím Programu péče o krajinu i Správa KRNAP.

Jako doprovod výstavy je vyhlášena soutěž o nejkrásnější louku Miss louka a vychází průvodce Putování po krkonošských loukách (též jako příloha červnového čísla časopisu Krkonoše – Jizerské hory), jehož tisk byl financován Ministerstvem životního prostředí České republiky. Výstava je otevřena až do 29. srpna 2010 denně mimo pondělí od 8 do 17 hodin.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jak se dostat z dluhové pasti? ..... Stav, kdy jakýkoli subjekt nedokáže splácet svoje dluhy, se obecně označuje jako insolvence, neboli úpadek a platné právo stanovuje způsoby jeho řešení. Smyslem institutu oddlužení je, aby lidé, kteří se utopili v dluzích, a kterým naskakují denně nehorázné úroky, dostali ještě jednu šanci svojí prekérní situaci vyřešit.

Celá akce je dlouhým během, který na 5 let značně poznamená život předluženého jedince. Odměnou je ale návrat do normálního života, což každopádně stojí zato! Oddlužení musí být schváleno soudem na návrh v rámci takzvaného insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení je v globální rovině jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení. Na území České republiky se pojmem insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona, které je zvláštním druhem občanského soudního řízení. Jeho charakteristickou zvláštností je to, že v sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak i řízení vykonávacího. K tomu, aby insolvenční řízení mohlo proběhnout není třeba exekučního titulu. Cílem insolvenčního řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů. Ve své podstatě nemá povahu kontradiktorního řešení sporu o právo mezi stranami.

Ačkoli je insolvenční zákon platící na našem území necelé tři roky stále ještě širokou veřejností považován za horkou novinku, tak vlastní institut insolvence se v našich dějinách vyskytuje již po několik století.

K tomu, aby předlužená fyzická osoba mohla podat návrh na insolvenci, musí mít minimálně 2 věřitele. Insolvenční zákon obsahuje pro tyto případy nepodnikajících fyzických osob zvláštní ustanovení o tzv. nepatrném konkursu. Jak již bylo řečeno, oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele, tedy pro toho, kdo skutečně nepodniká a nemá dluhy z podnikání. Není tedy možné chtít ukončit podnikání a pak své staré dluhy řešit oddlužením.

Typickým adeptem pro oddlužení je běžný zaměstnanec, který si na splátky koupil třeba plazmový televizor a pak náhle přišel z důvodu restrukturalizace podniku o práci a není schopen své staré dluhy nabrané v dobré víře plnit. Další podmínkou je, že dlužník nemá více jak 50 věřitelů. Nepatrné konkursy jsou v porovnání s konkurzy proti podnikajícím osobám ovládány flexibilnější úpravou a soudu je dána možnost přizpůsobovat projednávané věci tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu ukončení těchto řízení.

Návrh na oddlužení může podat výhradně dlužník. Pokud návrh splňuje náležitosti stanovené zákonem, insolvenční soud oddlužení povolí. Vše se podává na formuláři vydaném Ministerstvem spravedlnosti, a to u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště, nebo se zdržuje. Formulář spolu s instrukcemi k jeho vyplnění získáte v sídle každého krajského soudu a na internetu (http://insolvencni-zakon.justice.cz). O způsobu oddlužení hlasují nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku, na schůzi prostou většinou hlasů počítaných podle výše jejich pohledávek.

Neshodnou-li se, rozhodne o způsobu oddlužení soud. V podstatě se nabízejí dvě možnosti. Tou první je jednorázový odprodej majetku dlužníka, tou druhou, je stanovení splátkového kalendáře na dobu 5 let.

Neprodleně po skončení jednání soud rozhodne, zda dlužník bude moci projít procesem oddlužení. Soud se teoreticky bude řídit hlavně poctivostí návrhu dlužníka a předpokladem, že nezajištění věřitelé v oddlužení obdrží plnění ve výši minimálně 30 % svých pohledávek. Pokud soud na počátku řízení dojde k názoru, že splacení této částky je v horizontu 5 let nepravděpodobné, návrh na oddlužení zamítne, v opačném případě je stanoven splátkový kalendář.

Výhodou pro dlužníky je, že během splátkového kalendáře zůstanou dlužníkovi dispoziční oprávnění k jeho příjmům, ale může s nimi naložit jen tak, jak mu povolí soud. V reálu to znamená, že dlužník nadále ovládá svůj bankovní účet a sám provádí veškeré potřebné platby, včetně uspokojení věřitelů.       (Další informace najdete na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Hodnoty lidí v České republice ..... Sociolog Libor Prudký s kolektivem spolupracovníků vydal publikaci Inventura hodnot: Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky (Academia, Praha, 2009). Jak název napovídá, kniha je přehledem sociologických výzkumných metod souboru hodnot ve společnosti a zároveň analýzou empirických sociologických výzkumů hodnotového systému občanů České republiky.

Když už v Britských listech planě diskutujeme o tom, zda jsou někteří čtenáři myšlenkově uzavření a xenofobní či nikoliv, není bez zajímavosti shrnout závěry této knihy ...      (je to trochu delší, takže doporučuji přečíst celé na stránkách Britských listů)


UFO létají pomocí magnetických monopólů? ..... Věci kolem UFO jsou v lepším případě spekulace, v horším podvod či šarlatánství. Pusme se ale přesto do tohoto tématu. Jaké by tyto hypotetické kosmické lodě měly vlastnosti a jaké by používaly technologie?

Michio Kaku nejprve popisuje jevy, které bývají nejčastěji odpovědné za pozorování UFO (Venuše, světélkující bahenní plyny, meteory, mimořádné atmosferické jevy, radarové ozvěny, meteoritické balóny, letadla a samozřejmě „talíře“ zkonstruované lidmi). Nicméně přesto zůstává několik snad celkem spolehlivě zdokumentovaných pozorování, která se tímto způsobem vysvětlit nedaří.

Nyní se pustíme do spekulací a jako myšlenkový experiment připustíme (velmi nepravděpodobný) scénář, že přes sebou máme opravdu mimozemské kosmické lodě. Co o nich můžeme říci? Nevysvětlená pozorování mají údajně následující shodné rysy: náhlé změny směru v letu, ruší přívod elektrického proudu, zapalování v autě, vznášejí se tiše, nepohybují se pomocí trysek, nevystřelují proud paliva.

Náhlé změny letu vytvářejí setrvačné síly, které by cokoliv živého (alespoň pozemský život) roztrhaly. Pravděpodobněji proto jde o nějaké automatické sondy, žádné lodě s mimozemšany. Tichý pohyb i interakce s elektrickým proudem naznačují, že pohon talířů by mohl být nějak založen na magnetismu. Klasický magnet se ovšem v zemském magnetickém poli může sice různě natáčet, nezajistí ale pohyb. Kako spekuluje, že pohonem UFO by tedy mohly být magnetické monopóly.

Vyspělá civilizace by je mohla buď dokázat připravit laboratorně, nebo posbírat nějaké, které zbyly z raného vesmíru (kosmologie předpokládá existenci magnetických monopólů těsně po velkém třesku).      (Zdroj: Science WORLD)


Kam sahala moc svatyně Žiži? ..... Kopce na levém břehu Vltavy jsou si hodně podobné. Připomínají bochánky těsta naskládané za sebou. Děvín, Paví vrch, kopec Mrázovka nebo Petřín. Jen poslední z nich – hradčanský výběžek – se od nich trochu odlišuje. Už našim předkům připomínal hřbet delfína, i když tohoto mořského tvora tehdy na vlastní oči asi nikdo neviděl! Z nějakého důvodu si zde lidé postavili důležitou svatyni. Až později je tady budován Pražský hrad, pod nímž se postupně rozrůstá metropole. Dochází k tomu díky určité výjimečnosti tohoto místa?

Možná to ani netušíte, ale Pražský hrad je světovým unikátem! Jedná se totiž o největší hradní komplex na světě (je dlouhý 570 a široký 130 metrů – pozn. red.), který je nepřetržitě již 1100 let sídlem státní moci. S něčím takovým se ve světě jen stěží setkáte. Zůstává ale záhadou, proč si Přemyslovci na začátku 10. století budují sídlo právě zde. Na svém hradišti na Levém Hradci jsou již dobře zabydlení, tak proč najednou pociují potřebu se stěhovat o 9 kilometrů na jih? Historici přinášejí překvapivé informace. Naše předky sem údajně láká moc tajemné svatyně na pahorku Žiži, která zde již zřejmě funguje delší dobu. Touží Přemyslovci po tom, aby se tajemné božiště stalo součástí jejich nového sídla a zvýšilo jeho moc? Táhne je sem nějaký „příznivý duch místa“?

Kde se tady vzal? ... Hradčanský hřeben původně vypadal docela jinak, než jak jej známe dnes. Před více než tisícem let jde o úzkou šíji mírně se svažující k východu, kterou na severu a jihu lemují příkré svahy. Teprve později na nich vznikají nové stavby a rozšíří hradní areál do dnešní podoby. V jednom místě, ještě nezastavěné a téměř ploché planiny, vystupuje nevelká, ale nepřehlédnutelná tmavá břidlicová skála. Dodnes není jasné, zda se jedná pouze o přírodní výtvor, nebo ji lidé ještě zvyšují navezením hlíny. Tomuto pahorku se od dávných dob říká Žiži a právě na něm se údajně nachází pradávná svatyně! Dnes budete na Hradčanech toto místo hledat jen těžko, i když ještě na začátku 20. století je prý pahorek patrný, přestože jej císařovna Marie Terezie (1717–1780) nechává o něco snížit, aby nebránil stavebnímu rozvoji hradu. Když za 1. republiky dochází k rozsáhlé úpravě hradních nádvoří a jejich zarovnání do jedné roviny, pahorek navždy mizí pod dnešní dlažbou. Kde jej dnes máme hledat? Několik desítek metrů dlouhé návrší se zřejmě nachází pod třetím nádvořím nedaleko vstupu do katedrály sv. Víta. Začíná přibližně v místech, kde nyní stojí Starý proboštský palác a žulový obelisk, a táhne se pod středním křídlem až pod druhé nádvoří, někam ke kašně.

Proč zrovna Žiži? ... O podivném skalním útvaru a svatyni na něm píše už český kronikář Kosmas (1045–1125) a je to právě on, kdo používá název Žiži. Co toto staroslovanské tajemné slovo znamená? Nejčastěji je zmiňována souvislost s ohněm nebo žhavými uhlíky. Český badatel Aleš Česal (*1976) připomíná, že se třeba na Slovensku dodnes ohníčku říká žiža. „Bylo to místo, kde plál oheň. Asi se zde pálily obětiny nebo přímo mrtvá těla. Ve Svarožičově chrámu v Retře (v severovýchodním Německu u řeky Tollense – pozn. red.) podle tradice hořel věčný oheň. Navíc tam byl chován bílý kůň, podle jehož chůze a způsobu překračování zkřížených břeven se věštilo,“ uvádí badatel. Odehrává se něco podobného před staletími také na Pražském hradě?      (Dále čtěte na stránkách Enigma)


Tajemství "planetárního rozumu" ..... Kolektivní chování zvířat se od kořenů liší od chování samotných jedinců. Houfu či populaci je vlastní nám dosud nepochopená vlastnost, kterou můžeme nazvat "jednotnou vůlí" nebo "velícím impulsem". Tomu se podřizují všichni jedinci.

Při pozorování hejna stěhovavých ptáků nebo mračna kobylek, které sledují přísně stanovenou trasu, vědci dosud nemohou odpovědět na otázku - co jimi hýbe?

Mračno kobylek neomylně nachází cestu přes písečnou půdu k zeleným oázám - tam, kde je potrava. To je možné objasnit genetickou pamětí nebo instinktem, až na jednu zvláštnost: pokud z houfu izolujeme jedince, okamžitě ztrácí směr a začne se chaoticky vrhat jednou na tu - podruhé na jinou stranu. Samotný jedinec nezná ani směr pohybu, ani cíl. Ale odkud pak to ví houf?

Zkoumáním každoročních přeletů ptáků vědci vytvořili hypotézu, že jejich pohyb řídí starší a zkušenější členové. Hypotéza nevyvolávala pochybnosti, dokud japonský ornitolog profesor Jamamoto Churouke nezjistil, že hejna stěhovavých ptáků vůdce nemají! Stává se, že v době přeletu stojí v čele hejna téměř mládě. Z deseti případů vedlo šestkrát houf mladé ptáče vylíhlé v létě, nemající tedy žádnou praxi. A navíc, pták izolovaný od hejna obvykle nedokáže najít potřebný směr.

Někteří odborníci se domnívají že i ryby "dostávají rozum", když se ocitnou v houfu. To dokazují pokusy, během nichž musely ryby hledající východ, plavat v labyrintu. Ukázalo se, že skupiny ryb zvolily přesný směr rychleji než jednotlivci.

Francouzský výzkumník Luis Thomas, který dlouhá léta zkoumá termity napsal: "Vezměte dva nebo tři - nic se nezmění. Ale pokud zvýšíte jejich počet do nějakého "kritického množství", stane se zázrak. Jakoby dostali důležitou roli - termiti začnou vytvářet pracovní brigády a navyšovat malé kousíčky všeho, k čemu se dostanou, pěkně jedno na druhé Nejprve postaví sloupy, které pak spojí střechami, dokud nezískají místnost připomínající chrám." Povědomí o stavbě vznikne tedy pouze tehdy, pokud je přítomno určité množství jedinců.       (celý text najdete na stránkách Řev přírody)


V USA vznikají mateřské školky v lese ..... Děti v mateřské školce Eriny Kennyové, které se učí ve volné přírodě, se obvykle neběží schovat, když začne pršet nebo sněžit. Zůstanou tam, kde právě jsou - v malém soukromém lese. To je jejich třída, píše agentura AP.

Tráví tady tři hodiny denně, čtyři dny v týdnu, volně běhají pod cedry a jedlemi ve Vashon Island ve státě Washington.

Tato unikátní lesní mateřská školka nazvaná Cedarsong Nature School je jednou z několika, které byly otevřeny v posledních letech ve Spojených státech. Jejich cílem je odpoutat děti od televize a zavést je do světa přírody.

"Americké děti už netráví venku moc času," říká Kennyová. "Je stále více třeba upozorňovat rodiče, že jejich děti skutečně potřebují mít větší spojení s přírodou."

Kennyová otevřela Cedarsong v roce 2008 s pěti dětmi. Příští rok chce rozšířit školu na pětidenní. Školné je 100 dolarů denně (přes dva tisíce korun). Seznam žadatelů se prý stále rozrůstá.

Cedarsong je vlastně takový tábor. Jsou tam tři chatky, z nichž jedna slouží jako knihovna, v druhé je nářadí a třetí slouží jako záchod. Většina dětí prý ale stejně chodí čůrat přímo v lese.

Tábor má také místa, kde si děti hrají. Mají pohádkový domeček, což je lesní chatka pokrytá kapradím. Mají také stolky, na nichž pečou koláče z bláta, kyblíky a hrabičky, a také místo na táboráky. Připravuje se i polní kuchyně.

Děti rády pojídají to, co jim nabídne les. A různé pupeny nazývají "lesním cukrovím".

Pro Kennyovou je mateřská školka vyvrcholením její práce s dětmi a lásky k přírodě. Malé děti by se podle ní neměly učit komplikované věci. Neměla by se do nich hustit matematika nebo jazyky. Prý často dostává otázku, co se tedy děti učí v její škole. Odpovídá, že tyto děti mají dobré znalosti ze základních věd o životním prostředí. Časem podle ní bude více důkazů, že tyto školy jsou vhodným modelem pro děti.

Kennyová tvrdí, že děti by měly zkoumat svět samy od sebe. Ona a její pomocnice využívají k výuce přirozenou dětskou zvídavost. V jejich škole rozhodují každý den děti, co budou dělat, nikoliv učitelé. Dopoledne třeba šplhají po stromech, potom se rozhodnou pro zpěv a odpoledne si upečou koláč z bláta.       (Zdroj: Ekolist)


Světový den bez tabáku 2010 - 31. května ..... Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně připomíná Světový den bez tabáku, který si dává za cíl zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a prosazování efektivní politiky vedoucí ke snižování kouření. Užívání tabákových výrobků je po hypertenzi druhou největší příčinou úmrtí celosvětově a v současné době

Téma letošního Světového dne bez tabáku je „Gender and Tobacco“. Světová zdravotnická organizace tento den využije k tomu, aby zviditelnila škodlivé vlivy tabákového marketingu a kouření na ženy a dívky. Kontrola tabákové epidemie mezi ženami je důležitou součástí jakékoliv komprehensivní strategie kontroly tabáku. Letošní kampaň rovněž bude klást důraz na nutnost, aby všechny země, které již ratifikovaly Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), důsledně zakázaly reklamu, propagaci a sponzoring tabákových výrobků podle ústav a ústavních principů jednotlivých členských států.

WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost roku 2005, varuje, že „kouření a užívání dalších tabákových výrobků ženami a mladými dívkami celosvětově vzrůstá“. Rámcová úmluva je první mezinárodní úmluvou realizovanou pod záštitou WHO a vznikla v odpověď na globální tabákovou epidemii a je to legislativní nástroj, který zdůrazňuje právo všech lidí na zdraví. Tato úmluva je milníkem v oblasti podpory veřejného zdraví poskytuje novou legislativní dimenzi pro mezinárodní zdravotnickou spolupráci. K dnešnímu dni Rámcovou úmluvu ratifikovalo 169 států, poslední v řadě je Andora, která úmluvu ratifikovala 17. května 2010 na 63. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě. Tímto se aktuální počet zemí Evropského regionu WHO, které FCTC ratifikovaly, zvýšilo na 47. Česká republika Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku zatím neratifikovala a zůstává tak jedinou zemí Evropské unie, která se k boji proti tabákové epidemii legislativně nepřipojila.

Celosvětově kouří více než 1 miliarda lidí, z toho ženy čítají zhruba 20%. Nicméně, tabáková epidemie mezi ženami vzrůstá. Ženy jsou hlavní cílovou skupinou marketingových taktik tabákového průmyslu, který má potřebu získávat nové uživatele tabákových výrobků, aby tak nahradil téměř polovinu současných kuřáků, kteří předčasně umírají na nemoci spojené s užíváním tabáku.

Obzvláště znepokojující je vzrůstající prevalence uživatelů tabákových výrobků mezi dívkami. Nová zpráva WHO nazvaná Women and health: today’s evidence, tomorrow’s agenda poukazuje na fakt, že marketing tabákových výrobků se stále více soustředí na dívky. Data ze 151 zemí dokazují, že 7% dospívajících dívek a 12% dospívajících chlapců jsou kuřáci. V některých zemích se jsou čísla prevalence kuřáků mezi dívkami rovná těm mezi chlapci.

Světový den bez tabáku 2010 zdůrazňuje, jak důležité je kontrolovat vzrůstající tabákovou epidemii mezi ženami. Ředitelka Kanceláře WHO v ČR, Dr. Alena Šteflová potvrzuje, „ochrana a podpora zdraví žen je naprosto klíčové pro veřejné zdraví a rozvoj nejen současné populace, ale i generací budoucích“.      (Zdroj:Informační centrum OSN Praha)


Vláda schválila další ochranu území pro kanál Dunaj-Odra-Labe ..... Vláda na svém pondělním zasedání schválila pokračování ochrany území pro vodní kanál Dunaj-Odra-Labe, řekl novinářům po jednání kabinetu premiér Jan Fischer. Ochrana v praxi znamená, že na dotčených pozemcích je omezena nebo zakázána stavební činnost, která by znemožnila případnou budoucí stavbu průplavu. Prodloužení územní ochrany ale nesouvisí s rozhodnutím o stavbě průplavu.

Kabinet měl návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) projednat už před měsícem, nakonec se o něm však ministři nebavili. MMR totiž dostalo za úkol dokument dále projednat s novou ministryní životního prostředí Rut Bízkovou.

Chráněný koridor vzbuzoval v minulých letech řadu sporů. Stavební uzávěra v zóně vadila například místním samosprávám i podnikatelům. Ministerstvo dopravy v minulosti argumentovalo tím, že kanál je zásadní pro rozvoj české lodní dopravy. Ministerstvo životního prostředí bylo naopak proti jeho výstavbě, protože by prý zdevastoval velkou část povodí zmíněných řek. Plány na stavbu kritizují také ekologové.

Myšlenka na propojení tří významných evropských řek je stará minimálně čtyři století. Nejvíce se k realizaci přiblížila v první polovině 20. století, aktivity ale dvakrát přerušilo vypuknutí světového válečného konfliktu.      (Zdroj: Agris)


Umíme teleportovat fotony ..... Čínští vědci přenesli bezdrátově na vzdálenost 16 km kvantové stavy mezi částicemi. Přenos vlastností částice je prakticky totéž, jako kdyby byla přenesena fyzicky.

Při pokusu došlo k přenosu fyzikálních vlastností fotonů. I když se tomuto procesu říká kvantová teleportace, k teleportaci objektů známé z vědecko-fantastických příběhů máme ještě velmi daleko. Jde spíš o okamžitý přenos informace, která vyjadřuje úplný stav určité elementární částice.

Přenos je možný díky exotické vlastnosti malých objektů, které se chovají kvantově. Této vlastnosti se říká kvantové zapletení. Je to situace, v níž jsou dvě vzdálené elementární částice spojeny jakýmsi neviditelným poutem. Když se změní vlastnosti jedné, změní se zároveň vlastnosti druhé částice. Přenos vlastnosti částice je prakticky totéž, jako kdyby byla přenesena fyzicky, protože částice stejného druhu se stejnými fyzikálními vlastnostmi v kvantovém světě nelze rozlišit.

Rozšíření metody na velké soubory částic, např. na makroskopické objekty, bude ale velmi obtížné. Možná se to ukáže jako zcela nemožné. Hlavní význam kvantové teleportace je ale jinde – v oblasti bezpečné a nikým nerušené komunikace a kryptografie.

Vědci uskutečnili první kvantovou teleportaci už v roce 1997. Dosud se ale dařilo teleportovat kvantovou informaci na vzdálenost řádově stovek metrů a navíc jen v rámci optických vláken. Nový experiment čínských vědců proběhl se spolehlivostí přenosu 89 % a odehrál se v prázdném tunelu. Tento typ přenosu tedy bude vhodný pro komunikaci na velké vzdálenosti ve vesmíru, jsme o krok blíž představě kvantové globální komunikace.

Zprávu o čínském pokusu přinesl časopis Nature Photonics. Na novém rekordu se podílel tým vědců z těchto pracoviš: Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale a Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, také v Hefei.      (Zdroj: ČR Leonardo)


27.05. 2010     Sedmadvacátého května 1942 provedli Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha (zemřel 4. června 1942). Jednalo se o operaci s krycím názvem Operace Anthropoid. Nacisté bezprostředně poté vyhlásili stanné právo a později provedli zastrašovací akce – obce Lidice a Ležáky byly vypáleny a obyvatelé popraveni nebo odvedeni do táborů.

Téhož dne, ale o rok dříve byla potopena německá bitevní loď Bismarck s 2 300 lidmi na palubě.


Sběr bioodpadu pronikl i do pražských sídliš ..... Pražské služby, a. s., ve spolupráci s městskými částmi Prahy 4 a 15 zahájily pilotní projekt „Biodpad z domácností“ ve vybraných pražských sídlištích.

Součástí informační kampaně byla i setkání s občany, mateřskými a základními školami, která se konala ve dnech 17.5. a 20.5. přímo ve vybraných lokalitách Prahy 4 a Prahy 15., kde byly za účasti zástupců obou městských částí a společnosti Pražské služby poskytnuté veškeré informace o pilotním projektu, o tom, co vlastně do bioodpadu z domácností patří nebo naopak nepatří, kde budou přistavené kompostejnery na sběr bioodpadu, četnost svozu a informace, že pilotní projekt je pro občany zdarma a je financován společností Pražské služby. Na setkání participovala také společnost Ekodomov, která se věnuje problematice bioodpadu a kompostování a především dětem v hravé formě předvedla výhody sběru bioodpadu vč výsledného produktu tj. kompostu s hemžícími se živočichy.

Celý projekt bude monitorován a vyhodnocen. Výsledky by měly sloužit k nastavení užší spolupráce mezi hl. městem Prahou a Pražskými službami, a. s., v oblasti separace bioodpadu z domácností.       (Zdroj: Ecomonitor)


Českem se šíří nová móda: elektrokola ..... Cyklisté sedí v restauraci a u piva čekají, až je konečně dojedou jejich méně zdatné polovičky. Tento zažitý obrázek z mnoha šumavských hospod se v letošním sezoně začíná pomalu měnit. A to kvůli nové módě elektrokol.

Pravověrní cyklisté se nad lidmi, kterým při šlapání pomáhá elektromotor, zatím jen shovívavě usmívají. V Česku i v ostatních evropských zemích přesto zažívají elektrická kola nevídaný rozmach. Prodeje těchto kol meziročně stoupají o stovky procent a na některé typy "elekrošlapadel" musí zákazníci čekat jako na luxusní auta.

"Opravdu už se stává, že hospoda je plná žen, které mají venku odstavená elektrokola a čekají na své zpocené muže na klasických bicyklech. Dřív tomu bylo přesně naopak," říká Martin Řezáč ze společnosti Lipno servis, provozující půjčovnu turistických potřeb.

Lipenská půjčovna začala letos vůbec poprvé nabízet turistům vedle klasických kol i bicykly s elektrickým pohonem, a to zejména kvůli zvýšené poptávce ze strany cizinců. "Nic jiného nám nezbývalo, protože ten zájem je opravdu velký," tvrdí Řezáč. Elekrokola si podle něj velmi často půjčují právě ženy, které s nimi hravě stačí svým mužům-sportovcům i při jízdě v kopcovitém terénu. A někdy je dokonce hravě předjedou.       (Zdroj: Lidovky)


Lidé ovlivňovali klima už vybíjením mamutů, teploty tím klesaly ..... Lidé neovlivňují životní prostředí teprve od průmyslových dob. Škodili mu už před 13 000 lety vybíjením mamutů. Přesvědčeni jsou o tom američtí vědci, podle nichž tito obrovští býložravci svými střevními plyny rozhodující měrou přispívali k regulaci klimatu na Zemi. Po vyhynutí mamutů teploty poklesly.

Rychlé vymření mamutů a jiných obrovských zvířat v důsledku rozpínavosti lidí v Americe před 13 000 lety by mohlo podle studie vědců z Novomexické univerzity vysvětlovat tehdejší pád teplot.

Severoameričtí býložravci vylučovali obrovské množství metanu, píše tým kolem vědkyně Felisy Smithové v aktuálním vydání přírodovědeckého časopisu Nature. Metan má přitom coby skleníkový plyn 30krát větší účinek než oxid uhličitý. Náhlý úbytek plynu přispěl ke globálnímu ochlazení, pokud jej přímo nezavinil, vysvětlují vědci.

Epocha lidského ovlivňování životního prostředí, nazývaná též jako antropocén, tak podle studie nezačíná až s průmyslovou revolucí kolem roku 1800, ale už před zhruba 13 000 lety.

Vědci vycházejí z množství metanu, které do ovzduší vypouštějí krávy a další dnešní přežvýkavci. Vzorky z vrtných jader v ledu z doby mizení mamutů přitom údajně potvrzují, že vyhynutí zvířat provázelo snížení koncentrace metanu v atmosféře o zhruba 180 objemových procent.

Grónské vzorky ledu z různých dob ukazují, že snížení obsahu metanu o 20 procent má za následek pokles teploty o zhruba jeden stupeň Celsia. Ve sledovaném období tak měla teplota klesnout o devět až 12 stupňů, což podle expertů potvrzují měření. "Vyhubení obřích živočichů je první katastrofální událostí, kterou lze přičíst lidské činnosti," uzavřeli vědci.       (Zdroj: Ekolist)

A prděli a prděli ... a pokud neumřeli, tak prdí dodnes ...


Aspirant na fotografii roku: Cassini opět u Enceladu ..... Spočítat všechny průlety sondy Cassini okolo dvou největších měsíců planety Saturn by vám asi zabralo poměrně dost času. Od roku 2004 už zaslala sonda od krále prstenců stovky a tisíce krásných a vědecky cenných snímků. Na počátku týdne ji však čekal manévr vskutku nevšední.

V pondělí ráno si Cassini dala k snídani průlet okolo měsíce Enceladus ve vzdálenosti 435 km. Už několik hodin poté byly na internetu nové a úchvatné fotografie tohoto astrobiologicky velmi zajímavého tělesa. Zejména jeden z nich aspiruje na astronomickou fotografii roku. Kosmická sonda dokázala na dech beroucím snímku zachytit tři ledové gejzíry na Enceladu.

Přibližně 48 hodin po průletu okolo Enceladu si dala sonda Cassini dnes ráno našeho času zákusek v podobě průletu okolo měsíce Titan ve vzdálenosti 1 400 km. V historických análech nenalezneme podobný případ, kdy by Cassini v tak krátkém časovém odstupu prolétla bez nutnosti velké korekce okolo dvou nejlukrativnějších cílů.

Právě Cassini stojí za objevem ledového vulkanismu na Enceladu, který už 5 let přitahuje pozornost vědců. Na mysl se dostává řada otázek. Jaké je složení těchto gejzírů a jaký je jejich původ? Už v roce 2005 se zrodila teorie, podle které má ledový vulkanismus původ v oceánu kapalné vody. Ten se má nacházet jen 7 metrů pod povrchem.

Pod povrchem Enceladu určitě nějaká voda je. Zůstává však otázkou v jaké podobě. Jedna strana astrobiologického světa se domnívá, že v tekuté podobě a že bychom tudíž měli Enceladus zařadit do skupiny potencionálních kandidátů na hostitele života. Druhá část astrobiologů (a zejména planetologů a astronomů) si myslí, že vodní pára vzniká sublimací z podpovrchových vrstev ledu. Podle nich je Enceladus sice zajímavým cílem pro další výzkum, ale je pouze chladným, nehostinným tělesem s výskytem ledu, tvrdým jako skála.       (Zdroj: Exoplanety)


Mezinárodní studentský tým prozkoumá způsob hospodaření s vodou v hlavním městě ..... Je systém hospodaření s vodou v Praze udržitelný? Jak zaručit, že v rozvíjejících se částech města bude fungovat systém nakládání s vodou i vodní koloběh? Jak pomoci udržet vodu v urbanizovaném prostředí tak, aby plnila svou funkci a nezpůsobovala problémy, například povodně? Nejen na tyto otázky by měl odpovědět výzkum, který v hlavním městě dnes zahajuje tým studentů z nizozemské univerzity ve Wageningenu. Zvolili si téma, jež je v době klimatických změn i překotné zástavby dosud nezastavěných pozemků více než aktuální. Následující dva týdny stráví v Praze průzkumem situace i rozhovory s odborníky, úředníky či politiky. Na dnešním úvodním semináři jim východiska pro jejich výzkum přiblíží odborníci z několika institucí, například Českého vysokého učení technického, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva životního prostředí, Povodí Vltavy a Pražských vodovodů a kanalizací.       (Zdroj: ARNIKA)


Proč převažuje hmota nad antihmotou? .....Mezinárodní vědecký tým, pracující ve Fermilabu v nedaleko Chicaga, přišel nedávno s návrhem na řešení jedné z největších záhad současné vědy – proč vlastně převažuje ve vesmíru hmota nad antihmotou?

Od fyziky vysokých energií můžeme očekávat odpovědi na ty nejzásadnější otázky, které fyzikové a kosmologové vůbec mohou vyslovit. Jednou z nich je i dávná záhada, proč je vlastně pozorovatelná (baryonová) hmota vesmíru složená především z hmoty a nikoliv z anitihmoty. Projekt DZero, který již sedmým rokem běží v dnes již druhém největším srážeči částic, Tevatron Collideru ve FermiLabu v nedaleko amerického Chicaga, má proto na první pohled nenápadný úkol: zkoumat interakce mezi protony a antiprotony při srážkách o nejvyšších dostupných energiích. Tyto srážky produkují pro fyziky velmi slibné neutrální částice mesony, které „žijí“ pouze 1,5 pikosekund, tedy biliontin sekundy (10-12). Ani mesony, které jsou složeny z páru kvarku a antikvarku, však nejsou všechny stejné – záleží na tom, o který ze šesti základních typů kvarků se jedná. Jejich důležitou vlastností je právě to, že dokáží oscilovat mezi hmotou a antihmotou. V takzvaných „B-továrnách“, kterých je dnes na světě již několik, dokáží vědci připravit již několik typů B mesonů, tedy mesonů složených z b-kvarku a některého z dalších kvarků. V gigantickém Tevatron Collideru však mají přístup i k velmi neobvyklé a „vzácné“ částici - tzv. Bs mesonu, který obsahuje podivný („strange“) kvark. A nyní to nejdůležitější: Během svého kraoučkého života osciluje tento meson mezi dvěma formami, z nichž každá je svou vlastní antičásticí mnohem rychleji, než další B mesony. Fyzikové by očekávali, že oba stavy budou stejně pravděpodobné, jejich výsledky se však zdají nasvědčovat opaku. „Podle toho, co jsme naměřili se však zdá, že přednost dávají hmotě,“ popisuje výsledek jeden z mluvčích vědeckého týmu Dmitrij Denisov. Zda-li se však fyzikům skutečně podařilo najít zlomový bod, od něhož se později odvíjela převaha hmoty nad antihmotou, to ukáže až čas.      (Zdroj: 21@století)


Učitelé a žáci jsou příliš závislí na internetu ..... Až 68 % učitelů považuje bezplatné on-line zdroje typu Google a Wikipedia za preferovaný zdroj informací a odkazuje na ně své žáky. Ti však s těmito zdroji často neumějí pracovat, protože jim většina informací na internetu není šita na míru, ukázal v pondělí zveřejněný průzkum Nakladatelství Fraus. Plných 43 % učitelů odkazuje žáky základních a středních škol nejčastěji na internetový vyhledávač Google, 35 % pak na Wikipedii. Pouze jedno procento učitelů v průzkumu uvedlo, že své žáky na internetové zdroje neodkazuje vůbec.

Odborníci na didaktiku v tomto trendu vidí klady i rizika. "Je do značné míry pozitivní, že si děti touto formou osvojují informace, a máme z mnoha stran ověřené, že interaktivní schopnosti počítačů a internetu zvyšují chu dětí do učení," uvedl vedoucí odborných konzultantů Nakladatelství Fraus Jiří Havlík. Vyhledávače by však podle jeho názoru nikdy neměly převážit nad strukturovanou školní látkou, v níž se jednotlivý poznatek stává součástí výuky. "Riziko vyhledávačů spočívá v tom, že děti často nedokážou získané informace bez další interpretace a procvičení zařadit do souvislostí. Zatímco učitel má za úkol s pomocí výukových materiálů a příkladů provést žáka k pochopení probírané látky, internetový vyhledávač dítě často spíše rozptyluje, nabízí mu příliš mnoho odpovědí v jazyce, který mu je cizí," doplnil Havlík.

Naopak učebnice v žácích podle odborníků rozvíjejí schopnost budovat vědomosti adekvátně k jejich věku a úrovni znalostí. "Pokud si představíme systém vzdělání jako svého druhu budovu rostoucí od základů, pak fakta v učebnicích představují cihličky, se kterými si žáček poradí, bude je umět vzít do ruky, nebudou pro něho příliš těžké ani neforemné. Právě proto je těžké napsat dobrou učebnici, autor se musí trefit do věku a situace, kterou žáci žijí," řekl psycholog Jiří Šimonek z agentury DAP Services, která se zabývá zejména výzkumy v oblasti školství.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Kdo se zasní, ten žije mnohonásobně ..... Jedu tak do práce v autobuse (dopoledne po mé trase téměř nelze chodit pěšky, protože by se člověk udusil výfukovými plyny... lepší je to večer při návratu z práce), a tu si všimnu, že se všude seče tráva benzínovými sekačkami: za řevu, smradu a likvidace všeho živého, co v trávě mohlo ještě přežívat. Kde jsou mé vlčí máky, které tak krásně rozkvetly uvnitř betonové výstavby?

Dnes je móda, že všechno musí být jednostejné, rovné, "upravené" a zahrádkáři sečou týden co týden svůj trávník, aby udrželi fádní tupost ploché zeleně bez květů a rozmanitosti.

Kolik energie, hluku a smradu to jen stojí! Člověk se ani zasnít nemůže. A z trávy se stává něco nežádoucího, odpadního.

Kéž by se vrátily doby sečení kosou dvakrát během léta, nenápadné zvuky brousku otírajícího se o železo, vysekávání remízků a škarp pro potravu králíkům za zvuku vesnického klekání a za vůně čerstvě posečené otavy.

Všude vrzání cvrčků a kobylek a nad hlavou hvízdající káňata. A seno!

Jak voňavé, vznešené a ušlechtilé je seno, jak proniká chřípím a šustí v rukou! Seno schnoucí pod prudkým červencovým sluncem, aby dalo potravu dobytku v době, kdy sedlák rozlomí skývu chleba při štědrovečerní večeři a venku mrzne až praští. Kdo se zasní, ten žije mnohonásobně.       (Zdroj: Britské listy)


Střídavě neobyvatelno ..... Z planet kroužících kolem cizích hvězd nás přednostně zajímají ty obyvatelné. Jejich rozlišení není jednoduché. Kromě jiného i proto, že některé světy mimo naši sluneční soustavu mohou svou pohostinnost opakovaně získávat a zase ztrácet. Vyplývá to z výsledků počítačového modelování amerických astronomů.

Planety za obvyklých okolností svou dráhu příliš nemění. To však neplatí, pokud v jejich blízkosti obíhá kolem společné hvězdy i obří plynná planeta podobná například našemu Jupiterovi. Kolem cizích sluncí obíhají tyto obří planety obvykle po silně eliptické dráze a s menší obyvatelnou planetou si mohou celkem nečekaně pohrát. Když se plynný obr od malé „kamenné“ planety vzdálí, dovolí jí obíhat kokem hvězdy po dráze, která se hodně blíží kružnici.

Taková planeta si může udržovat podmínky příhodné pro život. Jakmile se ale plynný obr přiblíží, zaúřaduje jeho mohutná gravitace. Kruhová dráha malé kamenné planety se změní v protáhlou elipsu. To zavede planetu tak daleko od hvězdy, že její povrch zamrzne. Planeta může pod vlivem plynného obra měnit svou dráhu poměrně rychle – během méně než jednoho tisíciletí.      (Zdroj: VTM science)


Britský lékař zbaven licence za názor, že očkování vede k autismu ..... Britská lékařská komora zbavila doktora Andrew Wakefielda jeho licence k vykonávání povolání za to, že spojil autismus s očkováním proti spalničkám a jiných onemocněním.

Doktor Andrew Wakefield se narodil v rodině lékařů a poté, co roku 1981 obdržet v Kanadě lékařskou licenci, stal se v roce 1985 členem Královské lékařské akademie.

Publikoval ve svém oboru mnoho výzkumných prací a podle BBC se zajímal o možné spojení mezi autismem a očkovacími látkami.

Výzkumná práce, kterou Wakefield publikoval roku 1998 v lékařském časopisu Lancet, poskytla dostatečný důkaz, že vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám mohou u dětí vytvořit autistické symptomy. Podle agentury AP způsobil článek velký rozruch a počet dětí, které obdržely očkování, klesl ve Velké Británii z 95 procent v roce 1995 na 50 procent v roce 2000.

Ačkoliv mnoho článků v lékařských žurnálech tvrdí, že očkování proti spalničkám jsou bezpečná a mohla zabránit nedávným epidemiím, Wakefield si za výsledky svého výzkumu stojí a roku 2004 otevřel v USA autistické centrum.

Časopis Lancet letos v únoru Wakefieldův článek stáhl s odůvodněním, že nebyl řádně schválen místním etickou komisí. V rozhovoru s deníkem Boston Globe Wakefield uvedl: „Domnívám se, že některá očkování jsou neopodstatněná,“ a navrhl, aby se celkový počet očkování na jedno dítě snížil.

Lékaři se sice ještě neshodli na konkrétním závěru ohledně spojitosti mezi autismem a očkováním, ale existuje důkaz, že očkovací látky mohou mít na děti trpící specifickými zdravotními podmínkami negativní účinky. Wakefield se údajně hodlá proti pondělnímu usnesení odvolat.       (Zdroj: Vežká Epocha)

A je to tady ... novodobý hon na čarodějnice začíná ...


26.05. 2010     Šestadvacátého května 1986 přijalo Evropské společenství Evropskou vlajku v podobě, jak ji známe dnes - zlatých hvězd na modrém pozadí. Přestože je vlajka spojována s Evropskou unií, původně byla užívána Radou Evropy a měla reprezentovat celou Evropu, nikoliv konkrétní organizaci. Podoba vlajky byla Radou Evropy přijata 8. prosince 1955 a navrhl ji hlavní herold Irska Gerard Slevin.


Příroda je zas o něco čistší ..... Do jarního kola 18. ročníku kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World) se letos přihlásilo 140 organizací. Podle zatím získaných výsledků se do úklidu zapojilo 9 500 dobrovolníků, z toho 8 000 dětí. Z volné přírody se podařilo sesbírat 65 tun odpadu.

Do celosvětové kampaně Clean Up the World, kterou u nás tradičně koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se přihlásily základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci od jara uklízeli odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, čistili koryta vodních toků a jejich břehy, likvidovali černé skládky, apod.

Mimo jiné se ve spolupráci se střední školou v Údlici podařilo vyčistit od odpadků část řeky Ohře, bylo využito 58 kanoí a 8 raftů a z řeky bylo vytaženo přibližně 6 kontejnerů odpadků. K největším úlovkům vytaženým z řeky patřily dva malé trezory, kuchyňský sporák na uhlí, lednice a samozřejmě spousty pneumatik.

Na mnoha místech byly tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili!  Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet      (Zdroj: Ecomonitor)


Japonský umělý otakárek létá ..... Časopis Bioinspiration and Biomimetics zveřejnil zprávu o sestrojení funkční repliky motýla – ornitoptéry. Ta odhalila, že k létání toho motýli v mozku moc nepotřebují. Otakárci se od mnohých jiných motýlů liší tím, že mají plochu křídel k hmotnosti jejich tělíčka nezvykle velkou. Tato disproporce má za následek nižší frekvenci mávání křídel, ale nejen to, velká křídla s sebou nesou potřebu robustního upnutí, které jde na úkor rozsahu pohyblivosti, což je připravilo o manévrovatelnost. Otakárci s velkými křídly se tak dopracovali od aktivního řízeného letu k pasivnímu, prakticky neřízenému pohybu. A tak zatímco mnozí jiní motýli zvládají aerodynamické síly bravurně, otakárci nechávají cloumat svým majestátem.

Zkusme na chvíli věřit japonským vědcům, že si jen nehráli a že umělotinu motýla skutečně potřebovali k ověření hypotézy. Ta spočívala v domněnce, že pro let vpřed by měl stačit velmi jednoduchý řídící systém, který pouze vydává pokyny k mávání křídel a k letu nepotřebuje zpětnou vazbu.

K odhalení pravdy sestrojili něco, co rozměr křídel a hmot má jako skutečný motýl. Za vzor jim sloužil exotický otakárek Papilio karna, jehož napodobili tvarem křídla, tlouškou membrány i žebrováním. Také hmotnost 0,39 gramů je jako u živé předlohy, jen ten tvar těla z balzového dřeva, gumy a drátku připomíná vše, jen ne motýla.

Umělý výtvor mává křídly a také skutečně létá. Za pomoci rychlostní kamery a počítačového software vědci analyzovali let svojí repliky a porovnávali jej s letem živého exempláře. Z obrázků pak odvodili aerodynamické schopnosti skutečného motýla. Tím nejdůležitějším poznatkem, kterým se vědci ve svém článku chlubí, je potvrzení hypotézy, že s pomocí jednoduchého mávání, bez jakékoliv zpětné vazby létat lze.

Z poznatku, jak snadno mohou motýli létat vyplývá, že se obejdou bez složitého řídícího centra a že jim k létání stačí několik málo neuronů.       (Zdroj: OSEL)


Strava jako v pravěku ..... Člověku prý nejlépe svědčí strava, jakou měli naši prapředci z doby kamenné. Maso, ryby a také tučný morek z kostí, jazyky a nejrůznější vnitřnosti. Prospívá to i mozku.

K tomuto základnímu výčtu proteinů je třeba přidat nejrůznější druhy ovoce, zeleniny, ořechů, bobulí, semínek a kořínků. Nejméně sto druhů za rok. Výběr by neměl být omezený. Moučné výrobky a cereálie by se podle těchto teorií na jídelníčku vůbec neměly objevit. Paleolitický člověk je také neznal, a jaké dělal pokroky. Zastánci tohoto druhu diety odmítají i mléko a mléčné výrobky.

Protože při takové stravě budou uhlohydráty pocházet především z ovoce a zeleniny, získá tím člověk automaticky i významný přísun důležité vlákniny, zhruba sto gramů denně. Strava bude bohatá na vitaminy i minerály. Jde o stravu typickou pro lovce a sběrače plodů z doby, kdy ještě neznali zemědělství, a jejich strava tak cereáliemi nebyla zatížena. Obsahovala minimální dávky sodíku, ale velké množství draslíku. Sodík ve větších dávkách přispívá k hypertenzi, tedy k vysokému krevnímu tlaku a je obsažen především v soli a solených potravinách, jako jsou třeba uzeniny a konzervované potraviny. Draslík naopak snižuje krevní tlak, reguluje hospodaření s vodou, je potřebný při tělesném i duševním stresu a zvyšuje aktivitu centrálního nervového systému.

Díky této stravě, kterou naši předkové konzumovali v dlouhém období od 2,5 milionu let př. n. l. až do 10 000 let př. n. l., dokázali prý být v klidu a udržet normální srdeční pulz i v situaci, kdy čelili třeba jeskynnímu medvědu nebo jinému predátorovi.      (Čtěte na stránkách 100+1)


Kdy lidé žili v jeskyních? ..... Ve sledu různých prehistorických kultur můžeme odlišovat období, kdy lidé jeskyně vyhledávali, v jiných dobách je ale naopak ignorovali. Mohla by zde být nějaká zákonitost?

Samozřejmě člověka asi napadne, že by to mohlo záviset na klimatu, alespoň pokud jde o to, zda lidé v jeskyních bydleli. Pokud jde o návštěvy jeskyní za jinými účely (obrazárny v magdalenienu apod.), pak bychom mohli pokrčit rameny a říct, že jeskynní umění může být výsledkem konkrétních výtvarných stylů a náboženských představ. V pozdějších obdobích hrálo roli, jak se lidé živili (rybářské kultury budou asi obývat oblasti s méně jeskyněmi), do jeskyní se lidé mohli ukrývat v době válek.

Faktorů je zkrátka příliš mnoho, přesto však např. ve středoevropském neolitu a eneolitu se zdá, že do hry vstupuje ještě nějaká jiná zákonitost. Přítomnost hrobů a ještě spíše keramických střepů v jeskyních je v některých kulturách/obdobích běžná, jindy zcela schází. Níže uvedený zdroj uvádí, že nápadný je především zájem o jeskyně v dobách značně rozšířených a plynule se vyvíjejících kultur.

V takových obdobích měli lidé zřejmě více času poznat detailně krajinu, v niž žili, nedocházelo k neustálým migracím. Možná, že jeskyně navštěvovali prostě proto, že je ve svém „revíru“ dokázali objevit a předat tuto znalost další generaci...

Nicméně užití jeskyní v neolitu i eneolitu bylo velmi různorodé. Rozlišují se např. na „uklizené“ a „neuklizené“ podle toho, zda se v nich nacházejí celé nádoby či jejich torza nebo jen drobné střípky, zda zde nalézáme stopy po výrobě kamenných nástrojů nebo zbytky potravy. „Uklizené“ jeskyně byly zřejmě takové, které byly obývány intenzivněji, odpad se z nich odstraňoval (a zůstaly jen zapadlé střípky). Naopak např. svatyně spadají do druhé kategorie míst navštěvovaných spíše jednorázově.      (Zdroj: Science WORLD)


Bez časového řádu v nás narůstá stres a nespokojenost ..... Co pomůže v průběhu dne k duševnímu zotavení? Bez časového řádu v nás narůstá stres a nespokojenost Technika přináší i řadu nových problémů

S rozvojem techniky jsme se odpoutali od přirozeného řádu přírody. S technickými vymoženostmi dokážeme utvářet život dokonce i přímo proti přírodním zákonitostem. Díky světlu umíme změnit noc v den… Novými přístroji dokážeme ovlivňovat řadu věcí. Technika nám umožňuje značnou nezávislost na přírodě a mnohé usnadňuje řadou příjemných vynálezů, ale tím přináší i řadu pokušení a nových problémů. Získali jsme naprosto novou svobodu a možnosti, které nám ovšem ne vždy slouží ku prospěchu.

Své bankovní transakce můžeme provádět sedm dní v týdnu a dvacet čtyři hodin denně, stejně jako nakupovat po internetu. Noc, kterou naši předkové uměli využívat kvůli nedostatku světla jen ke spánku, prožíváme při nejrůznějších aktivitách – často až do ranních hodin. Neděle – v Bibli den určený k odpočinku – je dnes pouze další příležitostí k utišení žízně po prožitcích. Nebo ji využíváme k vyřízení nedodělané práce.

Často přehlížíme, že opouštěním přirozeného řádu se vytrácejí ze života podstatné zkušenosti, zejména přirozené fáze odpočinku a životní rytmy. Někdejší závislost na denních a ročních dobách – například čas k setbě nebo nutná zimní přestávka v zemědělských pracích a delší doba odpočinku, protože i noci byly delší, nutila lidi ještě nedávno žít v souladu s rytmem přírody.       (Čtěte na stránkách Víra)


Saturnův měsíc Mimas: Hvězda smrti v naší sluneční soustavě ..... Astronomové své dalekohledy zaměřují na nejvzdálenější místa vesmíru, přesto je i v naší sluneční soustavě řada objektů, které na své důkladné prozkoumání ještě čekají. Skvělým objevitelem je v tomto ohledu sonda Cassini, která již šest let zkoumá Saturn a jeho okolí.

Sonda se nevěnuje jen krasavci mezi planetami – Saturnu, ale i jeho oběžnicím. Naposledy si z blízka prohlédla měsíček Mimas. Termín měsíček je vskutku na místě, protože Mimas je mrňous, jeho průměr je pouhých 400 kilometrů, což je méně, než měří Česká republika od západu na východ. I přesto je tento miniměsíc v mnoha ohledech zajímavý. Je to například nejmenší těleso, které se v naší sluneční soustavě dokázalo zformovat do tvaru koule.

Zjizvená tvář ... Mimas byl objeven již v roce 1789 anglicko-německým astronomem Williamem Herschelem. První detailnější informace o něm přinesla až americká sonda Voyager 1, která kolem něj prolétla v roce 1980. Pořízené fotografie ukázaly, že Mimas kdysi potkala dramatická událost v podobě srážky s jiným tělesem. Značnou část povrchu měsíce totiž zabírá impaktní kráter – pozůstatek srážky, která se pro Mimas málem stala osudnou. Kráter, který by ve stejném poměru na Zemi zakryl celou Severní Ameriku, nese jméno právě po objeviteli Mimase Williamu Herschelovi.

Díky průzkumu sondou Cassini mají nyní vědci přibližný scénář, jak k celé události došlo. Kdysi dávno se Mimas srazil s tělesem, jehož průměr přesahoval deset kilometrů. To není v kosmických měřítcích mnoho, ba naopak, ale i tak dokázal tento kus hmoty na Mimasu nadělat slušnou paseku.

Vesmírná havárie  ... Nejen že zde vyhloubil 140 kilometrů široký a 10 kilometrů hluboký kráter, uvnitř kterého jsou šest kilometrů vysoké hory. Impakt navíc značně poškodil vnitřní stavbu Mimasu. Trhliny v jeho kůře jsou dodnes patrné. Kdyby planetka, která se s tímto měsíčkem srazila, byla jen o chlup rychlejší, žádný Mimas by již dnes neexistoval. Není bez zajímavosti, že Mimas je velmi podobný Hvězdě smrti z filmové série Hvězdných válek.

Herschelův kráter je dnes zachován v podstatě v nezměněné podobě. Sonda Cassini upřesnila měření teploty povrchu Saturnova měsíce, která se pohybuje pod 200 stupni Celsia. Při takové teplotě se vodní led stává extrémně tvrdým a tak brání změnám na povrchu. A jak nízká hustota Mimasu napovídá, právě vodní led je jeho základním stavebním materiálem. Mimas je tak svým způsobem zakonzervován a po miliony let se jeho tvář mění jen minimálně.      (Zdroj: 21@století)


Kelp ..... Kelp je hnědá mořská řasa, patřící do čeledi Laminariacea. Mořské řasy jsou zdrojem potravy lidstva od nejstarších dob. Mořské řasy jsou nejčistším, nejkvalitnějším a organismem nejsnáze využitelným zdrojem lehce stravitelných bílkovin a sacharidů. Kelp se vyznačuje antibakteriálními a antivirovými účinky. Pomáhá rovněž snižovat hladinu cholesterolu a krevní tlak.

Řasa obsahuje řadu minerálů a stopových prvků - mimo jiné jód, hořčík, vápník, síru, draslík, železo, zinek, mangan a měď. Obsahuje také cukry (manitol) a škroby, vit. A, B, C, bílkoviny, tuky. V potravinářství se běžně používá k přípravě alginátů, sloužících jako aditiva.

Působení kelpu se využívá v redukčních programech, protože napomáhá při spalování zásobního tuku, podporovat obranyschopnost organismu, zlepšovat kondici, trávení a vylučování toxických látek z těla. Pomáhá snižovat horečku, podílí se na snížení hladiny cholesterolu a krevního tlaku. Dostatečné množství jódu u těhotných je nezbytným předpokladem pro správný vývoj centrální nervové soustavy plodu.

Nedostatek jódu vede ke zpomalování duševních funkcí, k nárůstu tělesné hmotnosti a ochuzuje organizmus o energii. Nevhodné je užívání kelpu a dalších přírodních zdrojů obsahujících jod pro osoby trpící tyreotoxikózou (nadměrnou činností štítné žlázy – vysokým obsahem hormonů štítné žlázy v krvi).       (Zdroj: CelostniMedicina)


Stříbrná historie planety Země ..... Izotopy stříbra prozradily detaily z nejstarší historie naší planety. Ve srovnání s jinými tělesy sluneční soustavy je Země chudá na vodík, uhlík a dusík. Na Zemi je i méně stříbra. Poměr izotopů stříbra v zemském plášti se však dokonale shoduje s poměrem izotopů tohoto kovu v meteoritech, jejichž materiál vznikal v časných fázích formování sluneční soustavy.

Tyto meteority jsou však bohaté na prvky, na něž je pl᚝ Země chudý. Tým geoložky Marie Schönbächlerové z University of Manchester rekonstruoval z těchto dat okolnosti, za nichž vznikala Země. Podle nejnovějších výzkumů opírajících se o analýzy izotopů stříbra v meteoritech a zemském plášti vznikalo zemské jádro velmi rychle, během pouhých 5 až 10 milionů let po vzniku sluneční soustavy.

Vytvořilo se z materiálu chudého na vodík, uhlík a dusík a dosáhlo objemu asi 85% současné velikosti Země. Zhruba 26 milionů let po vzniku sluneční soustavy se Země srazila s tělesem velikosti Marsu, jež bylo na „nedostatkové“ prvky poměrně bohaté. Tato kolize uvolnila dostatek materiálu, aby vznikl Měsíc.      (Zdroj: VTM Science)


BSA o nelegálním softwaru ..... V sekci Digi a věda elektronické verze Hospodářských novin se objevil článek BSA: Máte nelegální software? Pak pozor na daňový únik. Článek, pod kterým není podepsán konkrétní autor ale pouze redakce, je opět ukázkou převzetí PR článku tentokrát pravděpodobně od BSA (Business Software Alliance), která je společností, jenž řídí největší softwarová společnost světa Microsoft.

Této firmě jde samozřejmě o maximalizaci zisků a o co největší ztrpčení života uživatelům,kteří si nenainstalují její operační systém. Pokud pomineme zcela špatnou reputaci BSA, která de facto ani v ČR nemá působiště, tak článek je scestný z toho důvodu, že snad ke každému placenému software lze najít jeho ekvivalent v podobě freeware, za který není nutné platit. Speciálně se to týká linuxových serverových aplikací. Podle prezentované informace – tedy že daňová správa se při své kontrolní činnosti již běžně zabývá otázkou uznatelnosti nákladů na hardware, které se bez legálně nabytého softwaru stávají daňově neuznatelnými – by provozovatelé serveroven a podobných služeb mohly skončit s podnikáním, protože by náklady na hardware, na kterém “běží“ například linuxové aplikace, nebyly uznány.

Microsoftu se tedy opět podařilo postrašit počítačové uživatele a vnutit jim myšlenku, že jedině placený software je ten správný. Že ale internetová verze tištěných Hospodářských novin iHned.cz a následně také aktuálně.cz takovou zprávu plnou polopravd nekriticky otisknou, je smutné.       (Zdroj: Řev přírody)


Na Jizerce se pro veřejnost otevřela tmavá obloha ..... V osadě Jizerka u polských hranic se 22.května 2010 symbolicky otevřela tmavá obloha pro veřejnost. Právě v těchto místech se nachází takzvaná rezervace tmy, jediná přeshraniční na světě. Ideální podmínky pro pozorování noční oblohy by mohly do tohoto koutu Jizerských hor přilákat větší počet turistů, řekl ČTK vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiří Hušek.

Vyhlášení rezervace neznamená pro místní obyvatele v podstatě žádnou zásadní změnu. "Je to víceméně proklamativní záležitost. Jde o jakousi dohodu, že se společně budeme snažit chránit noční oblohu. To znamená, aby tam nepřibývaly nějaké zbytečné světelné poutače nebo lasery. Rozhodně to neznamená, že by lidé nemohli v noci svítit," vysvětlil Hušek.

Oblast v okolí osady Jizerka je pro noční pozorování oblohy ideální, protože v Jizerce není veřejné osvětlení a přes okolní hřebeny hor není vidět světlo z měst a obcí. Oblast tmavé oblohy se rozkládá na téměř 75 kilometrech čtverečních a kromě Jizerky se v ní nachází i polská obec Orle. Díky tmě se dá v Jizerce pozorovat pouhýma očima 1000 hvězd, zatímco ve městech asi 200 a ve velkoměstech pouhých 20.       (Zdroj: Ekolist)


25.05. 2010     Pětadvacátý květen je slaven jako Den Afriky (Den africké svobody), výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963. Začíná Týden solidarity s obyvateli koloniálních zemí.

Také je dnes Mezinárodní den pohřešovaných dětí (Poměnkový den) - slaví se od roku 1986 - symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě ".

Dále je též Ručníkový den (anglicky Towel Day) je svátek, při kterém každoročně 25. května fanoušci Douglase Adamse a jeho díla s sebou všude nosí viditelně ručník. Tato recese je odkazem na Adamsovo stěžejní dílo Stopařův průvodce po Galaxii, ve kterém je ručník označen za nejpotřebnější věc, kterou stopař u sebe může mít. Dalším recesistickým svátkem je Den ankh-morporské revoluce (Šeříkový den)


Turisté dostanou v Krkonoších více volnosti. Až na borůvkáře ..... Přestože nový návštěvní řád Krkonošského národního parku začne platit až na podzim, návštěvníci našich nejvyšších hor si budou moci užívat větší volnosti už od léta. Strážci budou tolerantní. Více volnosti dostanou v Krkonoších turisté. Strážci totiž budou s předstihem tolerovat třeba vstup mimo značené cesty i v druhé přísně chráněné zóně parku, což současný návštěvní řád nepovoluje, ale nový už ano.

„Podobu nového návštěvního řádu jsme konzultovali s krkonošskými obcemi. Ty k němu měly řadu připomínek, čímž se spuštění nových pravidel posunulo z původně uvažovaného začátku letošního roku na jeho závěr. Turisty jsme však nechtěli připravit o hlavní výhodu, kterou jim nový návštěvní řád přináší, a proto budou naši strážci už v létě tolerovat jejich pohyb ve volném terénu druhé zóny,“ uvedl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Původní a dosud platný návštěvní řád začal platit už v roce 1993. „Od té doby byl třikrát doplněn, ale s ohledem na vývoj legislativy a posun v právních výkladech jej již bylo nutné modernizovat kompletně,“ doplnil Drahný.

Krkonoše se podle přísnosti ochrany přírody dělí na tři zóny a ochranné pásmo. Zatímco starý návštěvní řád zakazuje návštěvníkům volný pohyb mimo značené cesty v první i druhé zóně národního parku, nová pravidla toto omezení zachovávají už pouze v první, nejpřísněji chráněné zóně.

„Pokud šel dosud někdo v druhé zóně volným terénem, tak ho naši strážci minimálně upozornili na to, že porušuje návštěvní řád. A mohl dostat i pokutu. Letos v létě strážce takové turisty už jen pozdraví a zeptá se, zda něco nepotřebují,“ vysvětlil Drahný.

Změna se týká téměř 3,5 tisíce hektarů Krkonošského národního parku. Celkově budou moci turisté v letní sezoně chodit volným terénem po 92 procentech jeho území.

„Výjimkou bude jen období od konce července do poloviny října, kdy v některých částech druhé a třetí zóny dočasně zakazujeme vstup mimo značené cesty v obraně před bezohlednými sběrači borůvek,“ upozornil Drahný.

Až začne na podzim nový návštěvní řád Krkonošského národního parku platit naplno, budou mít díky jednoduššímu vjezdu do chráněného území snazší život i řidiči. Povolení budou potřebovat jen pro vjezd do přísněji chráněných zón. Do třetí, nejméně chráněné zóny se dostanou po zaplacení poplatku. Dosud je pro vjezd na území celého parku nutná vládní výjimka.      (Zdroj: Ecomonitor)

No nazdar ... tam to bude vypadat ...


Stromy by se brzy měly dočkat o něco přísnější ochrany ..... Ještě do konce mandátu současné vlády by měla být schválena novelizovaná vyhláška, která zpřísní podmínky pro kácení stromů. Vyplynulo to z pátečního setkání zástupců nevládních organizací s ministryní životního prostředí Rut Bízkovou. Současná úprava totiž umožňuje kácet bez povolení zdravé stromy, které jsou až několik desítek let staré. Novelizovaná vyhláška by měla snížit hranici pro objem kmene stromů, jež lze bez povolení kácet, a to z 80 cm alespoň na 60 cm. Nevládní organizace by přitom přivítaly i přísnější pravidla, například 40 cm, jak je tomu na Slovensku.

„Paní ministryně si je vědoma naléhavosti přijetí novely vyhlášky, která může ihned předejít zbytečnému kácení stromů. Celkově by se tak zlepšila ochrana dřevin u nás, jejíž standard bohužel krátkodobě klesl,“ říká právní expert Arniky LukᚠMatějka. Právě kvůli zmíněné vyhlášce předala před týdnem Arnika spolu se zástupci dalších iniciativ ministerstvu životního prostředí petice, požadující lepší právní ochranu stromů. Petici Arniky Zachraňme stromy a obdobnou petici iniciativy Naše stromy podepsalo dosud na 33 tisíc lidí. Ministryně zároveň informovala o zahájení prací na komplexní novele vyhlášky a nových metodikách. Ty by vyřešily dlouhodobé problémy s kácením jako je např. objektivní vyčíslení ekologické újmy, od které se odvíjí i dostatečná náhrada za kácení stromů.

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu na ochranu přírody a krajiny, který byl vloni na podzim novelizován. Na jednu stranu sice zrušil výjimku pro správce silnic, kteří nově nemohou kácet stromy podél silnic bez povolení, na druhou stranu však vypustil podmínku, kdy stromy o objemu kmene menším než 80 cm směly bez povolení kácet pouze fyzické osoby. Formálně tak toto umožňuje i právnickým osobám jako vlastníkům pozemkům.

Ohroženy jsou proto například ovocné aleje, nebo ovocné stromy mívají menší obvod kmenu. „Kácení ale hrozí i ve městech, a to zejména na pozemcích určených k zástavbě. Tím, že neproběhne řádné povolovací řízení, nemůže být ani určena náhradní výsadba za pokácené dřeviny. Přitom se může jednat o stromy, které po několik desítek let poskytují své služby, jako je například čištění vzduchu od prachu. Plošné kácení tak může zhoršit životní prostředí,“ zdůraznila mluvčí Arniky Zora Kasiková.       (Zdroj: ARNIKA)


Vítězství pro kanadské pralesy: Klíčová dohoda o ochraně boreálního lesa v Kanadě přijata ..... Největší a nejambicióznější dohody pro zachování lesů, jaká kdy byla oznámena, se dnes podařilo dosáhnout v Kanadě: byla přijata Dohoda o ochraně kanadských boreálních lesů. Po více než sedmi letech náročné kampaně za ukončení probíhající devastace boreálních lesů bylo dnes vynaložené úsilí v Kanadě korunováno úspěchem. Greenpeace a osm dalších nevládních organizací se dohodlo na uzavření příměří s dřevařským průmyslem - bitva za záchranu boreálních lesů byla zastavena.

Na oplátku se pak 21 největších hráčů kanadského dřevařského průmyslu z dřevařského sdružení (FPAC) dohodlo, že přistoupí k okamžitému moratoriu na těžbu na ploše téměř 29 milionů hektarů lesa, který pokrývá prakticky všechna nejdůležitější stanoviště ohroženého lesního jelena karibu.

Dlouhodobá dohoda obsahuje závazek stran spolupracovat v průběhu příštích 3 let tak, aby byl pro celou oblast působnosti dohody vypracován plán ochrany tohoto území. Toto neobvyklé spojenectví dřevorubeckých společností a ekologických skupin bude společně zajišovat dlouhodobou ochranu až 72 mil. ha lesa – oblasti dvakrát větší než je Německo, která se táhne napříč Kanadou.

Tato dohoda je výsledkem téměř desetiletí trvající tvrdé kampaně, intenzivního tlaku trhu a nenásilných přímých akcí. Je to jistě nejlepší příležitost k ochraně rozsáhlých ploch divoké přírody a biologické rozmanitosti, ohrožených lesních jelenů karibu i k bezpečnému uložení miliardy tun uhlíku, který by v případě pokračující těžby přispěl negativně ke změně klimatu.       (Zdroj:Greenpeace)


Japonská sonda AKATSUKI míří k Venuši ..... V pátek 21. 5. 2010 (ráno místního času) vypustila Japonská kosmická agentura JAXA kosmickou sondu AKATSUKI. Původní označení sondy k výzkumu Venuše bylo Venus Climate Orbiter (VCO) nebo PLANET-C. Sonda bude navedena na eliptickou oběžnou dráhu kolem planety ve vzdálenosti 300 až 79 000 km od povrchu. Tento široký rozsah vzdáleností umožní zevrubná pozorování meteorologických jevů v atmosféře planety a rovněž povrchu Venuše, stejně tak i pozorování částic unikajících z atmosféry Venuše do kosmického prostoru.

Sonda bude rovněž pořizovat detailní snímky Venuše a pozorovat větrné vichřice, které vanou nad povrchem planety rychlostí dosahující 100 m/s, tj. 60krát vyšší rychlostí, než jakou planeta rotuje kolem své osy. Tento fenomén je stále velkou záhadou Venuše, který nelze vysvětlit na základě současných poznatků.

Kosmická sonda AKATSUKI bude detekovat infračervené záření za účelem pozorování a objasnění záhad kolem atmosféry Venuše pod vrstvou oblačnosti a podmínek na povrchu planety. Kromě toho bude ověřovat přítomnost aktivních sopek a bleskových výbojů.

Jedním z úkolů sondy AKATSUKI bude pochopení atmosférické cirkulace. Meteorologické údaje budou získávány na základě globálního mapování oblačnosti a výskytu stopových prvků pomocí čtyř kamer, pracujících v oboru ultrafialového a infračerveného záření, detekcí viditelného světla pomocí vysokorychlostní zobrazovací kamery a studia vertikální struktury atmosféry prostřednictvím radiové aparatury. Rovníková eliptická dráha se západním oběhem je vhodná k pozorování pohybu a časových variací atmosféry Venuše, která rovněž rotuje západním směrem. Systematické a průběžné zobrazování poskytne obrovský datový soubor o dynamice atmosféry. Výsledky japonské sondy doplní poznatky evropské sondy Venus Express, která studuje Venuši odlišnými přístroji.      (Zdroj: AstroVM)


Ruské vojnové archívy budú sprístupnené na internete ..... Ruský prezident Dmitrij Medvedev poveril ministerstvo obrany, aby do konca 2012 ukončilo digitalizáciu všetkých ruských archívov Druhej svetovej vojny a zverejni tieto dokumenty v internete ako vožne prístupné zdroje.

Medvedev sa v piatok, pri návšteve štábu obrany Moskvy, oboznámil priebehom webového projektu „Hrdinstvo žudu vo Vežkej vlasteneckej vojne od 1941-1945“.

Ako sa Medvedev vyjadril, vie, že na portále „Hrdinstvo žudu“ bolo už zverejnených 230 000 frontových správ a 30 miliónov podkladov na vyznamenania, že od času jeho zriadenia zaznamenal skoro 1,5 milióna návštevníkov.

Medvedev bol potom informovaný, že v rámci projektu treba ešte spracova ďalších, viacej ako 100 miliónov dokumentačných listov s celkovou váhou 400 ton. Na digitalizáciu týchto archívnych dokumentov je nasadených denne 350 osôb.

V prvej etape týchto prác bolo od 9. apríla do 9. mája tohto roku zverejnených na webovej adrese: www.podvignaroda.ru 2.500 frontových správ a 780 000 podkladov pre vyznamenania.

Podža ruského ministra obrany Anatolija Serdjukova, ktorý pri návšteve v štábe prezidenta sprevádzal, budú práce započaté v roku 2007 na sprístupnenie archívu Vežkej vlasteneckej vojny pokračova.      (Zdroj: Protiprúdu)


Jak je snadné zahltit mozek ..... Zahltit mozek hromadou čísel lze docela snadno, zajímavé ale je, jaký vliv to má i na naše další rozhodování. Přetíženi informacemi preferujeme například i jiné pokrmy.

Většina lidí si bez problémů dokáže zapamatovat maximálně sedmimístné číslo. Takže si vezmeme následující pokus. Dobrovolníkovi sdělí, že se účastní výzkumu dlouhodobé paměti. Dostane za úkol si zapamatovat 7místné číslo. Pak má přejít chodbou do nějaké vzdálenější místnosti a tam číslo zopakovat. Cestou je mu ještě nabídnuto malé občerstvení, může si vybrat mezi čokoládovým dortem a ovocným salátem.

Pak se stejný pokus udělá s dobrovolníky, kteří ale mají za úkol si zapamatovat čísla o menším počtu cifer. Všichni byli „obelháni“, ve výzkumu nejde totiž o pamě, ale o vliv zahlcení mozku na rozhodování. Kdo volil častěji čokoládový dort? V průměru první skupina.

Předpokládejme, že a už je relativní obliba čokoládový dort vs. ovocný salát jakákoliv, lidé se silou vůle budou snažit spíše o posun této preference směrem k salátu (zdravější, nejde na tloušku...). Co tedy měříme, je, co nám zahlcení mozku udělá s vůlí. Zatížený/přetížený mozek už nedokáže naše impulzy ovládnout, podlehneme pokušení. Nedokážeme odložit potěšení. (Poznámka: může být, že se za námahu také prostě odměníme, tento mechanismus ale kniha nepopisuje.)

Podle Lehrera jsme zahlceni mnohem častěji, než si uvědomujeme. „Přetížení“ se nemusí dostavit zdaleka jen v důsledku nutnosti si pamatovat čísla. Prefronální kortex začne být vystrašený. Jakmile se přetíží, výrazně ale vzroste pravděpodobnost, že se budeme rozhodovat „chybně“ - ve smyslu jinak, než bychom chtěli v normálním stavu.      (Zdroj: Science WORLD)


Voličovo poučení z předvolebního období ..... Za několik dnů u nás skončí další z mnoha pravidelných dívadel, sehrávaných voličům v tak zvaných demokratických státech.

Lze tedy již začít s prvními pokusy o hodnocení alespoň jednotlivých dramatických kusů, když celkové hodnocení poskytnou teprve výsledky samotných voleb. Je možné konstatovat, že hlavní role na prknech, jež znamenají politický svět, obstarali i tentokrát především všeobecně známé hvězdy, které jsou sice voliči již dávno okoukané, leč jejich agentury neobjevily nové talenty, takže jsou pořád "star", ačkoliv jsou již spíše jenom staré. I letos se objevily na scéně nové hvězdičky, ba se dokonce znova oživila nejedna obstarožní primadona. Přesto ale o celé atmosféře tyátru soutěže o diváckou přízeň rozhodovali již známí lídři.

Dvě ve sněmovně dosud nejpočetněji zastoupené strany, prý ten letošní festival her, ale i forbín, vedly podle scénářů sepsaných tvůrci přímo z bezmezně obdivovaných, až některými politiky milovaných USA. Jako vždy nepřehlédnutelné vedlejší role, se snahou získat za ně co nejvyšší ocenění, předváděli prakticky i skoro všichni kdysi hlídači demokracie, dnes vesměs mediální slouhové politiků, takže se zase prokázala obrovská přesila lokajů v modrých livrejích.

Formálně tedy se na letošních předvolebních kláních nic nezměnilo. A přesto jsem nabyl nezvratného dojmu, že v tomto období došlo k zásadní kvalitativně změně nejen celé dramaturgie, ale i hereckého provedení. Do hry byli zapojeni totiž i "volitelé" a nejen "volenci". Z voličů se stali nejen diváci, ale podle nejnovějších nápadů zahraničních dramatiků i bezprostřední herci, i když zatím pořád jenom pasivní.

Volební hry byly hned na první pohled méně komediální a více thrillerové. Byly jen jakoby pouze kvantitativně, řečeno novojazykem dneška, agresívnější, což by lid, svrchovaný to zdroji moci měl ale číst přesněji - byly novou kvalitou, byly neskrývaně bezohledně predátorské. V jednotlivostech byly jednoznačně hulvátštější, bez skrupulí drzé, neskrývaně cynické, až vědomě podvodné a především nesmiřitelně nenávistné. V dosavadních kampaních byli sice voliči vždy diváky urážek a sprostot, kterými se navzájem častovali kandidáti. S ironií Čechům prý vlastní, se ale na předváděná dramata vždy dívali jako na manželskou hádku temperamentních Italů, kteří jakmile se vyvztekají, tak si jdou zasouložit.

Voliči se tím dopouštěli neodpustitelné a možná až osudové chyby. Zvolením kandidátů, kteří se navzájem uráželi, obelhávali, činili si podrazy, až mnohdy naprosto bezdůvodně předváděli svou sprostotu, jim prakticky vyjadřovali souhlas, že se tak mohou chovat minimálně mezi sebou. Toho oni také bezodkladně využili a na vzájemné urážení si dokonce uzákonili beztrestnost. Každé prostředí dlouhodobým působením zanechává stopy. Tak i hulvátská sněmovna. Postupně se všechny druhy politické neomalenosti přenášely i mimo sály poslanecké budovy. Byla jimi zaplavena prakticky všechna, nejen bulvární média, až se postupně vytvořilo klíma, které se obrátilo proti voličům samotným.

A tak v letošní předvolební kampani byli poprvé dokonce samotní voliči uráženi. Cynismus politiků a drzost jejich mediálních sluhů tím byla dovršena. Místo toho, aby se politici za pomoci svých poskoků ucházeli o přízeň voličů, dovolil si posmívat se jim. Zatím sice jen některým vybraným skupinám, viz issomádlovský zelenkismus, ale drzý cynismus si již dovolili vůči všem formou fingované žádosti o předvolební půjčku pro TOP09 prostřednictvím Kalouskem padělaného poštovního formuláře.      (Zdroj: Czech Free Press)


Částečně sušená rajčata příčinou hepatitidy A ..... Koncem r. 2009 zveřejnila ministerstva zdravotnictví NSW (New South Wales) a WA (Western Australia) v návaznosti na státy Victoria a South Australia varování proti konzumaci částečně sušených (semi-dried) rajčat, která nejsou podrobena důkladnému tepelnému ošetření. Při hodnocení výskytu 80 případů hepatitidy A ve státě Victoria bylo zjištěno, že se ze dvou třetin jednalo o onemocnění po konzumaci částečně sušených rajčat. Polovina registrovaných případů vyžadovala hospitalizaci. Symptomy zahrnují horečku, nevolnost, nechu k jídlu, bolesti břicha, tmavou moč a žloutnutí kůže a očí. Virus hepatitidy se šíří prostřednictvím stopových množství fekálií.

Ačkoli většinou se jednalo o osoby, které onemocněly po návratu ze zahraničí, bylo na podzim 2009 zjištěno 5 případů u Australanů, kteří necestovali. Tři z nich konzumovali v předcházejících týdnech částečně sušená rajčata, používaná jako složka lahůdkářských výrobků      (Zdroj: Agris)


Bakterie napomáhají růstu stromů ..... Bakterie rozhodně nemusejí být jen nežádoucími parazity, kteří svým hostitelům způsobují jenom problémy. Nové výzkumy bakterie rodu Enterobacter naznačují, že by symbióza bakterií s topoly zvyšují jejich růst o celých 40%! Dobrá zpráva je to zejména pro ty, kteří se rozhodli pěstovat tyto stromy pro stále více žádoucí biomasu.

O tom, jak rozsáhlé sítě nejrůznějších symbióz fungují napříč celou biosférou díky nejrůznějším bakterií, se začali vědci přesvědčovat zhruba od 80. let minulého století. Dnes je výzkum bakterií a jejich prospěšnosti v centru zajmu zejména rostlinných specialistů, jejichž úkolem je vypěstovat plodiny s čím dál větším výnosem, vhodné do nejrůznějších podmínek. Příběh neuvěřitelně úspěšné symbiózy bakterií rodu Enterobacter s kořeny křížence topolu chlupatoplodého s topolem bavlníkovým (Populus trichocarpa x deltoides) se nedávno pokusili zrekonstruovat genetikové z Brookhaven National Laboratory v New Yorku. A proč se soustředili právě na topoly, které jsou z laického hlediska prostě jen běžnými, nepříliš zajímavými stromy? “Topol je modelovým stromem pro produkci biopaliv. Stal se jím zejména proto, že je schopen růst na půdách, které nejsou v vhodné k zemědělskému obdělávání. Takové topolové plantáže by pak na polích nekonkurovaly plodinám důležitým pro výživu populace,” vysvětluje Daniel van der Lelie, který výzkum newyorských vědců vedl. Vědcům se podařilo nejen „přečíst“ genetickou výbavu bakterie, která žije uvnitř kořenů rostliny, ale i přijít na to, k čemu přesně jednotlivé geny slouží. Podařilo se jim identifikovat při skupiny genů, které jsou pro topoly velice výhodné. První skupinu tvoří látky, které napomáhají topolům snáze přečkávat období sucha a také napomáhat jejich koexistenci se těžkými kovy v půdě. Další skupina genů umožňuje bakteriím produkovat látky, které chrání topoly před houbovými a bakteriálními infekcemi. A konečně třetí, a možná nejdůležitější je schopnost bakterií produkovat „fytohormony“, které podporují růst jejich hostitelů. U látek z poslední skupiny zjistili vědci ještě jednu velmi důležitou zajímavost. Bakterie začnou produkovat více těchto hormonů v momentě, kdy hostitelská rostlina produkuje více cukru sacharózy. Čím více si tedy topoly své bakterie „krmí“ cukrem, tím více a lépe rostou. Vědci očekávají, že další výzkum této zajímavé spolupráce by mohl vést jak k navýšení produkce biomasy, tak k nové zbrani v boji proti půdní erozi a rozšiřování pouští.      (Zdroj: 21@století)


Křoviny - zapomenuté popelky současné krajiny ..... Nejsou velkolepé jako vysoké lesy ani romantické jako květnaté louky, spíše vyvolávají představu divokosti a nespoutanosti. Řeč je o křovinách, pozapomínaném a přece důležitém prvku krajiny. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) se snaží tuto skutečnost napravit vydáním brožurky Křoviny - významný biotop v kulturní krajině.

Stručná a přece užitečná brožurka představuje nejčastější rostlinné druhy těchto stanoviš, jejich minulost i současnost. "Keře ve volné krajině neměly nikdy jednoduchý život," píše se v ní. Zatímco v 17. a 18. století byly jejich nepřáteli býložravá zvířata, zejména kozy, později musely ustoupit člověku a jeho nárokům na intenzivní zemědělství.

Od dob kolektivizace se podmínky pro křovinná společenstva až na výjimky příliš nezměnily, píší autoři brožurky. Podle AOPK jsou ohroženy zejména nešetrným lidským hospodařením, a už příliš intenzivním nebo žádným, eutrofizací a nepůvodními druhy. Výjimkami je především obnova rozptýlené zeleně, ke které dochází v rámci komplexních pozemkových úprav, vznik územního systému ekologické stability a ponechávání půdy ladem.

Brožurka vyzdvihuje především protierozní funkci křovin rozptýlených v krajině. Avšak aby byly schopny účinně plnit tuto funkci, musí být jejich podíl v zemědělské půdě nejméně 1,5 %. To platí však pouze pro rovinatý terén. V kopcovitém území, kde se navíc přidává ohrožení i vodní erozí, by se jejich zastoupení mělo pohybovat alespoň okolo 6 %. Dále je v brožurce připomínán význam křovin pro život zvířat (hnízdění, potrava, úkryt), mikroklima (menší teplotní výkyvy a vyšší vlhkost vzduchu), i jejich stabilizační, vodohospodářskou, hygienickou a krajinotvornou funkci.       (Zdroj: Ekolist)


24.05. 2010     Dnes je Evropský den národních parků - ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909, vyhlášen Federací evropských parků, poprvé se slavil v roce 1999. A protože je čtvrté pondělí v květnu, slaví se také Mezinárodní den mléka.

Čtyřiadvacátého května 1391 byla v Praze založena Betlémská kaple.

Roku 1844 odeslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádraží v Baltimore první telegram na světě.

A v roce 1941, za Druhé světové války,v průběhu bitvy v Dánském průlivu, potopila bitevní loď Bismarck potopila bitevní křižník HMS Hood.


Analýza genomu člověka bez potíží poprvé vede k léčbě ..... Lékaři poprvé použili genetickou informaci „klinicky“ zdravého člověka, aby mu předpověděli pravděpodobnost budoucích chorob a doporučili preventivní léčbu. Vědci ze Standfordu takto analyzovali genom 40letého Steva Quakea. Ten požádal o prozkoumání svého zdravotního stavu i genomu z toho důvodu, že jeho vzdálený příbuzný v 19 letech náhle ve spánku podlehl zástavě srdce. Příslušná dosti vzácná porucha (hypertrofická kardiomyopatie) má genetické příčiny, a Quakea zajímalo, zda podobné nebezpečí nehrozí i jemu. Vědci jsou nyní na základě genetického i klasického (věk, obezita...) vyšetření schopni údajně odhadnout pravděpodobnost, že dotyčnému hrozí konkrétní choroby (různé typy rakoviny, diabetes 2. typu, Alzheimerova choroba...).

Co se týče původního problému, Quake neměl žádné příznaky, ale genetické riziko bohužel ano. Současně u něj byla zjištěna zvýšená hladina lipoproteinů. Za normálních okolností, se znalostí pacientova věku, ale bez genetických dat, by lékaři zřejmě vyčkávali. Po posouzení genomu mu ale navrhli začít ihned brát léky snižující hladinu cholesterolu...

Až dosud se genetické testy prováděly pouze jako součást léčby po zjištění konkrétní choroby/příznaků.      (Zdroj: Science WORLD)


Přestavba pražských nádraží je velká příležitost. Zastupitelé ale musí začít hájit zájmy občanů, konstatuje studie .....  Plánovaná přestavba nádraží Masarykova, Žižkov, Smíchov a Bubny je velkou příležitostí. Pozemky jsou natolik velké, že zde mohou vyrůst technologicky vyspělé čtvrti s ekologicky šetrnou architekturou, které vzbudí zájem celé Evropy. Developeři však zatím šanci nevnímají a projektují konvenční budovy, které sice přinesou rychlý zisk, ale město poškodí. Magistrát výstavbu nekoriguje a občané nemají možnost uplatnit svůj názor. To je třeba změnit. Takové jsou závěry studie vypracované studenty nizozemské Univerzity Wageningen ve spolupráci se sdružením Arnika, kterou na základě jejich loňského výzkumu Arnika nyní vydává.

„Praha má mimořádnou příležitost proměnit se díky přestavbě svých brownfields v město udávající směr moderním konceptům výstavby,“ vysvětluje profesorka Univerzity Wageningen Karen Fortuin, která studentský projekt vede. „V dnešní době se s ohledem na životní prostředí a omezené zdroje uplatňují uzavřené cykly, pasivní energetické domy, recyklace materiálů, technologie využívající dešovou vodu a podobně. Projekty navržené pro pražská nádraží jsou z tohoto pohledu zastaralé a samy o sobě představují problém,“ dodává profesorka.

Za největší riziko považují studenti dopravní obslužnost nových čtvrtí, které mají vyrůst na místě pražských nádraží. Silniční sí je už dnes přetížená a další nárůst automobilové dopravy je z hygienického a zdravotního hlediska nepřijatelný. Město ani soukromí developeři přitom nejsou schopni srozumitelně vysvětlit, z jakých prostředků bude do nových čtvrtí zavedena veřejná doprava.

Autoři studie kritizují také nechu developerů respektovat genia loci jednotlivých míst. Například společnost Orco prosadila, aby z unikátních skladových hal na nádraží Praha-Bubny byla sejmuta památková ochrana. Objekt přitom mohl být součástí nové čtvrti. Demolice stále hrozí také funkcionalistickému překladišti na Nákladovém nádraží Žižkov, které je mimořádnou technickou památkou.

Studenti analyzovali také potřeby obyvatel městských částí, v nichž se diskutovaná nádraží nacházejí. Došli k závěru, že nová výstavba musí počítat s dostatečně velkými novými parky a veřejnými prostranstvími, která vyváží výstavbu. Navrhují také propojení rozvojových ploch s ostatními čtvrtěmi sítí zelených pásů, které by umožňovaly pěší chůzi a cyklistickou dopravu a byly také koridory pro migraci volně žijících živočichů.

Součástí studie jsou také další konkrétní doporučení. Studenti například navrhují zřízení nezávislého orgánu, odpovědného za řešení brownfields. Měla by také existovat právně závazná kritéria pro vytváření zelených ploch, která nebudou moci developeři beztrestně ignorovat v dalších fázích projektování. Dále studie vyzdvihuje možnost dát revitalizovaným památkově cenným objektům novou sociální funkci, například vznikem galerií a kulturních středisek. Jak důležité pro větší efektivnost zapojení občanských sdružení do rozhodovacího procesu vidí studenti vytváření silných aliancí a sítí.      (Blíže na stránkách ARNIKA)


Předporodní a poporodní depresí trpí i tatínkové ..... O tom, že ženy prodělávají během těhotenství a také po porodu řadu hormonálních změn, které mohou vyústit v nepříjemné a vleklé deprese, se popsalo již opravdu hodně papíru. Američtí lékaři však nedávno zjistili, že tyto deprese se nevyhýbají ani velkému procentu tatínků.

Zrození nového života je obrovským důvodem k radosti, pro řadu matek však bohužel znamená bránu do psychického pekla. Deprese, které se mohou rozvinout jak reakce na těhotenství a porod, jsou mezi maminkami bohužel poměrně široce rozšířené. Podle všech předpokladů by měli být vůči něčemu takovému tatínkové imunní – jejich mozek se přeci v koktejlu hormonů nekoupe. Američtí psychiatři James F. Paulson a Sharnail D. Bazemorová z americké Eastern Virginia Medical School však nedávno přišli se studií, podle níž se deprese nevyhýbá ani nezanedbatelnému počtu nastávajících či novopečených otců. V období vymezeném koncem prvního trimestru těhotenství a prvními narozeninami dítěte trpělo depresí přesně 10,4% z celkového sledovaného počtu 28 004 otců. Nejčastěji se deprese objevovala mezi 3 – 6 měsícem po porodu (25,6%), nejméně v prvních třech měsících po porodu (7,7%). A co z těchto výsledků vědci vyvozují? Jejich hlavním závěrem je, že depresivní potíže jsou v podstatě „nakažlivé“. Když se objeví u matky, přenesou se v mnoha případech i na otce. Lékaři, v jejichž péči se postižené maminky nacházejí, by proto měli věnovat péči nejen jim, ale pro jistotu i jejich partnerům. Rodiče trpící depresí totiž vytvářejí pro novorozence velmi nepříznivé prostředí, s jehož důsledky se pak bude muset vyrovnávat po celý zbytek života.       (Zdroj: 21@století)


Apetit vlků ..... Španělská vědkyně doložila, že vlci ze severovýchodu Iberského poloostrova upřednostňují jako kořist divoká zvířata před domácími. Zoologička Isabel Barjaová z Autonomní univerzity v Madridu to pře časem oznámila v časopise Wildlife Biology.

Zkoumala iberijské poddruhy vlka Canis lupus signatus. Spolehlivě prokázala, že oblíbenou kořistí těchto šelem je srnčí, jelení a černá zvěř, které vždy věnují pozornost raději než hospodářským zvířatům na pastvinách ve svém revíru, přesto, že jde o množství snadno přístupných ovcí, koz, krav a koní.

Údaje sbírala v pohoří Macizo Central Orensano v regionu Orense, který je součástí severošpanělském Galicie. Vycházela zejména z analýz vlčího trusu. Vyšlo najevo, že 81,7 procenta vlčí kořisti tvoří divocí kopytníci, zatímco domácí jen 11,3 procenta, zbytek jsou jezevci, psy, kočky a králíci.

Hlavní kořist představuje srnčí zvěř, kterou vlci loví celoročně. Jsou v tom však sezónní výkyvy: převládají léto (52 procent srnčí kořisti) a jaro (26,2 procenta této kořisti). Celkově vzorky trusu z května 1998 až října 2002 ukázaly, že 62,8 procenta kořisti tvořila srnčí zvěř, 12 6 procenta jelení a 10 procent divočáci.

Z hospodářských zvířat se na tom podílely ovce 7,7 procenty, kozy 2,9 procenty. Podle všeho jde o důsledek působení vlků jako mrchožroutů. Během výzkumu totiž z dotčené oblasti nebyly hlášeny žádné útoky na pasoucí se stáda.

Isabel Barjaová zvl᚝ zdůraznila, že konzumace masa divokých a domácích zvířat vlky pouze okrajově závisela na hojnosti a dostupnosti té které kořisti.

"Vlk upřednostňuje srnčí, jelení zvěř a divočáky před dobytkem přesto, že ve svém revíru může najít velké množství obou typů potravy," řekla.

Výzkum, který provedla Isabel Barjaová, významně doplňuje podobné výzkumy z jiných částí světa, ze kterých vyplývá, že vlci se neživí nejsnáze ulovitelnou kořistí a raději loví divoká zvířata. Pokud jej však přinutí hlad, pustí se do dobytka. Přesto by však přinejmenším v rámci sledované oblasti nebylo přesné nazvat je potravními oportunisty.

V oblastech, kde je málo různých divokých kopytníků a kde se vlci živí dobytkem, by vzrůstající počet divoké kořisti, ostražitost dobytka a omezený přístup k mršinám mohl vlky donutit, aby se specializovali na konzumaci divoké zvěře a toto chování přenesli na svá mláďata. Nepochybně by to pomohlo zmenšit na minimum konflikt mezi lidmi a vlky a podpořilo zachování psovitých šelem v přírodě, doplnila Isabel Barjaová.      (Zdroj: Řev přírody)


Povodně ve střední Evropě ..... Po intenzivních srážkách způsobených tlakovou níží Yolanda vystoupily z břehů vodní toky v Srbsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a České republice. Zahynulo nejméně třináct lidí, z toho osm v Polsku, kde mají povodně zdaleka nejhorší průběh. Zvláště ničivá je povodňová vlna na Visle. Nebezpečí hrozí i Varšavě, kde by měla hladina v pátek vystoupat na 750 centimetrů. Pokud se voda dostane přes ochranné hráze na pravém břehu, počítá krizový plán s evakuací až 100 tisíc obyvatel hlavního města. Překonání zábran na levém břehu by si vynutilo evakuaci desítek tisíc lidí.

Dr. Katarzyna Grabowska, expertka na klimatologii z Varšavské univerzity, naznačila, že za povodně ve střední Evropě je částečně odpovědný popel z islandské sopky Eyjafjöll. Slovenský klimatolog Milan Lapin zase poukázal na abnormálně vysokou teplotu oceánů v posledních měsících, což vedlo ke zvýšenému výparu vody z oceánů. "Čekalo se jen na výskyt cyklóny ve střední Evropě, která jako dostředivý vír nasává teplý a vlhký vzduch z okolí (hlavně ze Středomoří a z teplejších částí Atlantiku)," uvedl Lapin. "Tak vzniká potenciál pro vysoké úhrny srážek."

Povodeň v osadě Žabník v Ostravě - Koblově, 17. května 2010

Povodeň v Ostravě-Koblově, osada Žabník, 17. května 2010. Foto: HZS Moravskoslezského kraje

D隝 přecházel na horách ve sněžení. Ve středu ráno leželo na Lysé hoře 50 centimetrů sněhu. Tolik sněhu v květnu meteorologové nepamatují. Období od 1. do 17. května bylo na některých místech ČR nejdeštivější za více než 100 let, uvedl Milan Šálek z Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle statistiky Hasičského záchranného sboru při povodních zasahovalo 4253 hasičů. Evakuováno bylo celkem 1198 osob, 241 bylo zachráněno, 331 nouzove ubytováno, 11 lidí utrpělo zranění, 1 člověk zemřel. Zasaženo bylo 2100 objektů.

Do 21. května se v souvislosti s vydatnými dešti objevilo přes 20 nebezpečných sesuvů půdy, které ohrožují domy a cesty. Evakuováno bylo zatím 11 osob. Tři budovy v Dolních Domaslavicích čeká demolice.      (Blíže na stránkách Gnosis9)


Biologická rozmanitost? Evropané nevědí. ..... Podle nedávno zveřejněného průzkumu Eurobarometru mnoho Evropanů neví, co si má představit pod pojmem biologická rozmanitost.

Zároveň se však domnívají, že o jejím úbytku nemají dostatečné informace. O biologické rozmanitosti neslyšelo v EU průměrně 34 % lidí, v ČR je jich dokonce 48 %. Na druhé straně v Česku lidé nejlépe uměli definovat, co znamená ztráta biodiverzity: jen 8 % respondentů nedokázalo na tuto otázku odpovědět. Za hlavní příčinu úbytku biologické rozmanitosti označuje zhruba čtvrtina dotázaných znečištění životního prostředí. Jako důvod pro svou nečinnost v úsilí zastavit úbytek biologické rozmanitosti občané uváděli zejména nízké povědomí o tom, co je možné učinit.       (Zdroj: Agris)


Nová pravidla o létání při sopečném prachu mají snížit chaos ve vzduchu ..... Nová pravidla o letech v sopečném prachu byla v úterý zavedena ve Velké Británii. Tyto předpisy by měly zredukovat narušení letecké dopravy způsobené pokračující erupcí sopky na Islandu.

Uvolnění norem Civilním leteckým úřadem (CAA) umožňuje letadlům cestovat po dobu určenou výrobcem motorů ve vzdušném prostoru při dvojnásobné koncentraci sopečného popela, než jakou stanovily evropské předpisy. Předpisy jsou platné od úterý a leteckému průmyslu, který v pondělí utrpěl odhadovanou ztrátu jednoho tisíce zrušených letů, přinesly velkou úlevu. Pondělní lety byly zrušeny kvůli předpovědi národního meteorologického úřadu (Met Office), že se k ostrovu opět blíží mrak sopečného prachu.

CAA tvrdí, že nové předpisy budou znamenat, že vzdušný prostor v Británii a Irsku, který byl byl dříve uzavřený, teď bude moci být bezpečně otevřen.

Andrew Haines, výkonný ředitel CAA prohlásil: „Bezprecedentní situace si vyžadují nová opatření a výzvy, kterým čelíme, by se neměly podceňovat. Přední světoví vědci nám říkají, že nesmíme jednoduše předpokládat, že účinek této sopky bude stejný jako u jiných vulkánů někde jinde. Její blízkost u Británie, časový úsek, ve kterém bez přestání vybuchuje a změny počasí jsou všechno mimořádné charakteristiky.“

„Prací CAA je zajistit bezpečnost veřejnosti tím, že vydáme bezpečná rozhodnutí založená na vědeckých a technických důkazech. Nebudeme naslouchat těm, kdo říkají ´tak počkejme a uvidí se.´“

Nízkonákladová letecká společnost Flybe byla první, kdo obdržel certifikát od výrobce svých motorů a podle CAA budou rychle následovat další.

Výkonný ředitel Flybe, Jim French v tiskovém prohlášení řekl, že kdyby se tyto nové předpisy zavedly o dva dny dřív, mohli jako firma zrušit jen 21 letů namísto 380.

Dubnová ztráta 1,7 miliard dolarů, kterou leteckému průmyslu způsobila sopka Eyjafjallajökull, následovaná posledním uzavřením britskému vzdušného prostoru, rozhněvala šéfy aerolinek.

Výkonný ředitel British Airways, Willie Walsh popsal pondělní zákaz letů na Heathow a Gatwicku jako „velmi přehnanou reakci na velmi malé riziko".

„Jsem velmi znepokojen, že rozhodnutí o otevření a uzavření letiš jsou založená na teoretickém modelu. Neexistoval žádný důkaz, že obloha nad Londýnem obsahuje prach, a stejně bylo Heathow zavřeno," prohlásil Walsh.

Omezení letů jsou v současnosti založena na předpovědi koncentrací popelového mraku. Model je částečně zpracováván počítačem za použití klimatických vzorců poskytnutých Met Office. Nedělní a pondělní zrušení letů bylo založené na těchto předpovědích, ovšem měření neukázala žádný prach.

Kromě předvídatelných kalkulací výdrže motoru je hlavním zdrojem důkazu nebezpečí sopečného prachu let britských aerolinek z 24. června 1982, kdy stroj na cestě z Londýna do Aucklandu vletěl do popelečného mraku vzniklého výbuchem sopky Galunggung v Indonésii.

Všechny čtyři motory se zastavily, ale letadlo proletělo mrakem a motory pak znovu naskočily. Stroj tehdy bezpečně přistál v Jakartě. K žádným zraněním tehdy nedošlo.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Spící novorozenci nasávají informace ..... Novorozenec, který vypadá, že spí, může ve skutečnosti nasávat informace jako houba.

Dítě, které je náhle vypuzeno z dělohy do zcela odlišného vnějšího světa, musí rychle začít modifikovat svou fyziologii i chování. Součástí adaptace je i schopnost učit ze zkušeností. A jak ukazuje nová studie, učení se neomezuje jenom na bdělý stav. Vědci z Floridské univerzity pouštěli pípavé zvuky 26 spícím dětem starým 10 až 73 hodin. Každé pípnutí doprovázel závan vzduchu nasměrovaný na víčko dítěte, který jej přiměl ke svraštění víček.

Už po dvaceti minutách spící děti pochopili o co se jedná a při zaznění pípnutí se zavrtěly. Elektrody, kterými vědci sledovali činnost mozku, přitom ukázaly aktivitu v prefrontální kůře, která se podílí na paměti. U spících dospělých vědci nic podobného nezaznamenali. Domnívají se proto, že zdánlivě spící novorozenci mohou být v jakémsi polovědomém stavu, který jim umožňuje čerpat informace z okolí.      (Zdroj: ČR Leonardo)


V Klatovech se po restaurování otevřela unikátní barokní lékárna ..... Unikátní barokní lékárna U Bílého jednorožce, kterou založili v 18. století jezuité, se dnes otevřela v Klatovech po několikaměsíčním restaurování. Opravou prošel barokní mobiliář z takzvané oficíny, tedy z přední prodejny lékárny, náklady na renovaci činily asi 1,3 milionu korun. Památku ročně navštíví na 20.000 turistů. Stejně kompletně vybavené lékárny jako v Klatovech se prý dochovaly asi jen tři na světě, řekla dnes ČTK průvodkyně Monika Salvová.

Vzácný dřevěný nábytek z roku 1733, vyrobený převážně z lipového dřeva, dostal původní barokní podobu. Restaurátoři zajistili a konzervovali zdobené zásuvky, police, sloupy i zlacené hlavice sloupů, na několika místech doplnili pár chybějících kousků a vrátili některé zachované ulámané části. Vyleštili zlacení a nábytku dodali původní barevnost včetně patiny.

Klatovská lékárna je unikátní mimo jiné proto, že setrvala v kompletní sestavě tak dlouho na stejném místě. Když vybavení lékárny po zrušení jezuitského řádu koupil v roce 1773 městský apatykář Jan Michael Firbas, nastěhoval ho do domu na náměstí. Lékárna tam fungovala až do roku 1966.

Kromě vzácného nábytku od jezuitů, je součástí lékárny ucelený soubor léků a zbytků léčiv. "Jsou to některé i staré léky - sušená krev z jelena a z kozla, sušení brouci, například švábi, kteří sloužili jako močopudný lék. Jsou tu brouci košenila, kteří se používali jako přírodní karmínové barvivo. Jsou tady račí očka, která se vkládala pod víčko pacienta, když měl nějaký zánět nebo nečistotu v oku," vyjmenovala Salvová.

Lékárna navíc disponuje nástroji a pomůckami na výrobu mastí, léků, pilulek, pomůckami na pouštění krve žilou či přikládání baněk. V dobové lahvi jsou jako ukázka kdysi hojně využívané léčebné metody živé pijavice. I když některé staré recepty dnes nevyvolávají přílišnou důvěru, k řadě metod se i dnes zejména alternativní medicína vrací. Salvová připomněla například pijavice, léčbu drahými kameny, bylinky nebo přikládání larev mouchy bzučivky na odumírající tkáň.

Klatovská lékárna je také ukázkou toho, že už v době baroka mělo dobře vybrané jméno apatyky svůj obchodní význam. Lékárny se často pojmenovávaly po orlech, jelenech, lvech, jednorožcích a dalších silných tvorech. "Věřilo se, že když se rozemelou jejich drápy, kly, rohy, zobáky, že pacient požije něco silného a získá jejich vitalitu, energii a sílu," vysvětlila Salvová.

Jednorožec byl nejmagičtějším tvorem a lidé věřili, že esence z jeho rohu dokáže téměř cokoliv od léčby nemocí, přes získání lásky až po lék na dlouhověkost. Pod stropem oficíny je proto dlouhý zub z mořského kytovce narvala, který měl připomínat bájného jednorožce.       (Zdroj: CZeCOT logo turistický portál České republiky)


Kdo byl tajemný kronikář Dalimil? ..... Někomu se Dalimilova kronika může jevit jako zastaralá a nudná kniha, již musíme znát jen proto, že byla jako první svého žánru napsána v českém jazyce. Jenomže realita je jiná. Na díle je toho zajímavého dost! Spis totiž svým názvem odkazuje k falešnému autorovi, o němž naprosto nic nevíme, a jsme tudíž nuceni si položit poměrně úsměvnou otázku: Kdo vlastně napsal Dalimilovu kroniku?

Pokud se domníváte, že o této knize nevíte zhola nic, nejspíš jste na omylu. Příběhy, které zpracovává „Dalimil“, jsou totiž v 19. století také jednou z inspirací českému spisovateli Aloisi Jiráskovi (1851–1930) při tvorbě jeho Starých pověstí českých. A kdo z nás neslyšel alespoň o nich? I v Dalimilově kronice se tak setkáte například s příběhy o praotci Čechovi, Libuši, či dívčí válce, a na rozdíl od Jiráska jsou dokonce veršované! Je tu však jeden háček. Samotný autor díla totiž v předmluvě píše: „… věř, že dá mnoho práce napsati takovou kroniku, nebo musím z rozličných sestavit jednu. Nevím totiž o žádné kronice úplné.“ Očividně tak netuší, že i jeho kniha bude v budoucnu také postrádat komplexnost – mnoha lidem totiž nedá spát jméno jejího autora! Ačkoliv z pozdějších odborných studií vzejde hned několik „nesporně pravých Dalimilů“, pravda zůstává nepoznána. Je snad pátrání naprosto beznadějné?      (Dále čtěte na stránkách Enigma)


21.05. 2010     Měsíc před začátkem léta - v pátek 21. května - vstupuje Slunce v 5:33 do znamení Blíženců. Pod záštitou UNESCO se slaví Světový den kulturního rozvoje.

V sobotu 22. května se slaví Mezinárodní den biodiverzity (biologické diverzity) - rozmanitosti živé hmoty obývající Zemi, svátek všeho živého. Byl vyhlášen OSN. V letech 1994 - 2000 se slavil 29. 12., kdy byla přijata Konvence k biologické diverzitě. V prosinci roku 2000 bylo rozhodnuto, že se bude slavit v den, kdy se konal Summit Země v Rio de Janeiro (22. 5. 1992).

Třiadvacátého května 1618 začala aktem tzv. třetí pražské defenestrace třicetiletá válka; stavové vedeni Jindřichem Matyášem Thurnem vyhodili z oken královského místodržitelství na Pražském hradě Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, Jaroslava Bořitu z Martinic a písaře Filipa Fabricia.

Letnice, Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky jsou křesanským svátkem slaveným 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně - letos tedy připadají na 23. května. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů. Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání. Čtěte na stránce Svatodušní svátky známé-neznámé ...


Boží Duch – Duch demokratický - Co vlastně slavíme o Letnicích? .....Obávám se, že svatodušní svátky patří k oněm křesanským svátkům, které se pro nás staly záhadou. Jiné svátky jsou snáze pochopitelné – o Vánocích slavíme narození Ježíše Krista, o Velikonocích jeho vzkříšení. Ale i když si vzpomenete na příběh o Letnicích, spojujete si tuto událost patrně pouze s velikým zmatkem. Kdesi se shromáždili Ježíšovi učedníci a stoupenci a najednou se ozval hukot jako při bouřce, objevily se ohnivé jazyky a všichni mluvili jeden přes druhého. Co se to stalo?

„Dostanete sílu Ducha svatého,“ slíbil Ježíš svým učedníkům. A tuto sílu skutečně dostali. Vstoupila do učedníků a naplnila je radostí. Onen hukot a ohnivé jazyky by mohly vést k přesvědčení, že na ně tato síla sestoupila v důsledku nějakého přírodního jevu. Ale nebyl to žádný přírodní jev. Byl to Duch lásky a odvahy, který naplňoval také Ježíše. Duch Boží. Co tedy slavíme o svatodušních svátcích? Řekl bych, že slavíme to, že Bůh každému, kdo věří v Ježíše, dává svého Ducha. Že člověk nemusí být žádný světec, prorok ani papež, aby mohl tohoto Ducha lásky a odvahy mít. Duch Boží je z tohoto pohledu Duch velmi demokratický. Nedělá žádné rozdíly. Je to Boží dar pro všechny.

A tento Duch, myslím, není nijak tajemný. Církevní otcové jej označují velmi hezkým slovem. Říkají mu Utěšitel. To znamená, že tam, kde působí tento Duch, dostává se lidem bez naděje nové odvahy k životu a dokonce i nejhorší pesimisté si náhle dovedou představit lepší svět, v němž je více lásky. Vím, že jsou v současné době mnozí lidé hrdí na to, že už Boha a jeho Ducha lásky nepotřebují. V křesanech vidí jen slabochy, kteří si musí vymýšlet útěchu z nebe, protože život bez pomoci shůry nezvládnou. Když se však podívám, jak jsou dnes na vzestupu deprese a úzkostné poruchy, jak se lidé cítí přetížení a utíkají se k drogám, říkám si, že by se nám síla Ducha svatého vlastně docela dobře hodila. Svatodušní svátky jsou důvodem k radosti. Kéž bychom je tak vnímali – jako den naděje pro všechny.      (Zdroj: Víra)


Blanka si vybírá další krutou daň - obavy z mizení zeleně se potvrdily ..... Tvrzení magistrátu, že tunel Blanka zvýší množství zeleně, se ukazuje jako nepravdivé. Podle dostupných dokumentů má být po ukončení stavby největšího tunelu vysázeno pouze 454 stromů, 8220 keřů a dalších 100 m2 keřových ploch, což je zhruba polovina původního množství zeleně. Občanská sdružení již před dvěma lety při zahájení výstavby tunelu spočítala, že zmizí téměř tisíc stromů a čtyřicet tisíc metrů čtverečních keřů. Potvrzuje se tak obava sdružení, že tunel Blanka povede k výraznému úbytku zeleně zejména v Praze 6.

Podle Martina Skalského ze sdružení Arnika jde obecně o celopražský trend: „Čísla, která jsou k dispozici, ukazují, že v Praze se dlouhodobě kácí více stromů, než kolik se jich vysadí. Průměrně je nahrazen pouze každý druhý pokácený strom. Přesně to je i případ stavby tunelu Blanka, u něhož se magistrát dušoval, že nepoškodí životní prostředí,“ řekl Martin Skalský.

Kácení postihlo stromy na Prašném mostě, zeleň u vojenských hřbitovů pod Pohořelcem, zelený pás ve Svatovítské ulici a stromy ve Střešovicích. Sdružení Arnika, Ateliér pro životní prostředí a EKO Břevnov označila již v roce 2008 správní řízení o kácení dřevin v souvislosti s výstavbou Městského okruhu jako nezákonné. Stavba totiž neprošla povinným hodnocením vlivů na životním prostředí, tzv. procesem EIA.

Kompenzaci ztrát způsobených kácením dřevin lze podle současné právní úpravy řešit stanovením „přiměřené“ náhradní výsadby. Zákon tak nechává na uvážení rozhodujících úředníků, v jaké podobě a množství o kompenzačních opatřeních rozhodnou. „Náhradní výsadby jsou v případě Blanky částečně zadány i na střechách podzemních garáží. Navíc nelze skutečné náhradní výsadby posuzovat jen jako porovnání počtů vykácených a vysazených stromů. Nová sazenice dosáhne funkcí vzrostlého stromu až za mnoho let,“ upozornil Martin Skalský z Arniky.

Navíc při posuzování stavby dochází ke střetu zájmů, protože ji prosazuje hlavní město Praha a zásadní povolení následně vydává jeho úřad - magistrát hl. m. Prahy. „Málokterý úředník je ochoten riskovat svou kariéru a bránit záměrům svého zaměstnavatele,“ uvedl Martin Skalský.

Zřetelný úbytek zeleně není jediným negativním důsledkem stavby Městského okruhu na životní prostředí obyvatel dotčených částí Prahy. Ačkoliv stavba je prezentována jako čistě podzemní, která nemá postihnout životní prostředí, v jejím důsledku došlo k významnému poškození parku Stromovka a hrozilo i poškození Letenských sadů. „I zmíněné stavby tak bohužel potvrzují trend, že zelen v Praze přibývá jen „na papíře“, zatímco ve skutečností tomu tak není. Stromy ve městě přitom výrazně zmírňují vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví, proto by v Praze rozhodně měly přibývat, nikoli mizet,“ dodala mluvčí Arniky Zora Kasiková.      (Další informace najdete na stránkách ARNIKA)


Jak souvisí vymizení neštovic a nástup AIDS? ..... Vakcína používaná k očkování proti pravým neštovicím v laboratorních podmínkách pětkrát snížila tempo replikace viru HIV. Podle vědců je tedy možné, že na prudkosti epidemie AIDS se spolupodílel i konec očkování proti pravým neštovicím, k němuž došlo po vymýcení této choroby (očkovat se v různých zemích přestávalo zhruba v 50.-70. letech). Výzkumníci z George Mason University, George Washington University a UCLA zjistili, že v krvinkách lidí, kteří byli očkováni proti neštovicím, se viru HIV zdaleka tak nedaří.

Není přesně jasné, jakým způsobem ale vakcína proti AIDS působí, zřejmě mění nějaké receptory na povrchu bílých krvinek, a tyto receptory shodou okolností využívá jak virus HIV, tak i virus neštovic. Nicméně od tohoto zjištění je k přípravě účinné vakcíny proti HIV ještě dlouhá cesta...      (Zdroj: Science WORLD)


Genetické modifikace ..... V genech je uložena informace o stavbě každého živého organismu a jeho fungování. V přírodě se kříží, tedy kombinují, pouze geny blízce příbuzných druhů nebo jedinců v rámci stejného druhu. Genetické inženýrství však umožňuje přenášet geny i mezi odlišnými druhy a měnit tak živé organismy způsobem, který by v přírodě nebyl možný. Vědci např. vkládají do DNA rajčat geny z bakterie, do jahod geny z ryby a do ovoce geny lidské. Takto vznikají geneticky modifikované organismy, které bývají označovány zkratkou GMO.

Žádné GM potraviny v mém nákupním vozíku!

JAK POZNÁM GM POTRAVINY? Pokud produkt obsahuje jakoukoli přísadu vyrobenou z GMO, musí být označen!  Geneticky upravené plodiny, jako např. GM sója a GM kukuřice, mohou být obsaženy v desítkách tisíc potravinářských výrobků – od kukuřičných vloček, čokolády, sucharů, salátových dresinků, nealkoholických nápojů, pomazánek, hotových pokrmů až po margaríny, rostlinné oleje a různá dochucovadla. V Evropě, kde většina veřejnosti odmítá GM potraviny, je převážná část GM plodin využíváno jako krmivo pro dobytek. To znamená, že geneticky modifikované organismy se mohou vloudit do vašeho nákupního košíku skrze maso, mléčné výrobky a vejce, které jíte. Od 1. května 2004 (datum vstupu do EU) musejí všichni výrobci potravin dodržovat nový zákon EU vyžadující značení GM potravin. Každá složka či přísada vyrobená z GMO musí být na výrobku uvedena bez ohledu na to, zda je možné GM složku detekovat či nikoliv. Z GM plodin mohou pocházet například sojový olej, rostlinný olej, glukóza, škrob či sojový lecitin.

NEZAPOMEŇTE ZKONTROLOVAT "DROBNÁ PÍSMENA“ NA OBALU ... Většina výrobců potravin v Evropě garantuje, že ve své produkci nepoužívá žádné GMO. Nicméně od 1. května 2004, kdy vešla v platnost nařízení EU o značení GM potravin, se s nimi můžete setkat ve svém obchodě. Upozornění na přítomnost GM složky ve výrobku můžete obvykle nalézt mezi informacemi o složení výrobku na obale. Z toho je zřejmé, že nová pravidla o značení stále spotřebiteli nezaručují, že bude dostatečně jasně upozorněn na výrobek z GMO.

NOVÁ LEGISLATIVA MÁ STÁLE MEZERY ... Jako každý zákon, bohužel i ten evropský o značení potravin z GMO má své mezery; potraviny vyrobené ze zvířat, která byla krmena GM krmivem, značeny být nemusejí. Uvážíme-li, že tři čtvrtiny z celkového množství dovezené GM sóji je využito jako krmivo pro prasata, skot a drůbež, jde o opravdu závažný problém. Vejce, maso, mléko a mléčné výrobky (sýry, jogurty, atd.) tak nemusí být označeny.

Podpořte kampaň Greenpeace! ... Objevili jste označený GM produkt ve vašem obchodě? Prosíme, ihned nás o tom informujte. Greenpeace se postará, aby se tato informace okamžitě dostala ke spotřebitelům. Jako genový detektiv můžete učinit i více. Jednejte a dejte prodejci a výrobci na vědomí, že GM potraviny jíst nechcete. Využijte svou moc, kterou jako spotřebitel máte a spolu s mnoha dalšími se zapojte do kampaně, buďto prostřednictvím emailu nebo přímo v obchodech. Vaše aktivita je tou nejlepší cestou, jak výrobcům potravin ukázat, že GM potraviny nemají na trhu budoucnost.       (Zdroj: Greenpeace)


Hlad peněz ..... „Industriální civilizace rabuje životní prostředí. Máme usilovat o její reformu anebo jen sledovat její pád? Ti, kdo obhajují ekonomický růst často argumentují tím, že jenom bohaté země si mohou dovolit chránit životní prostředí. Čím větší je ekonomika, tím více peněz bude dostupných na zastavení znečišování, na investice do nových typů energie, na ochranu divočiny. Jenom bohatý může žít udržitelně,“ napsal George Monbiot na svých webových stránkách.

Každý kdo sledoval katastrofu v Mexickém zálivu, má dle Monbiota důvod o tom pochybovat. Nejbohatší země světa se rozhodly nepřijmout pravidla, která mohla zabránit úniku ropy na Deepwater Horizon a zdůvodnily to tím, že taková opatření by znemožnila dosažení většího blahobytu.

Monbiot uvádí řadu dalších argumentů zpochybňujících tvrzení, že jedině ekonomický růst a blahobyt mohou zajistit ochranu životního prostředí. Celosvětově byla míra odlesnění v letech 2000 – 2005 nejnižší v Demokratické republice Kongo (DRK), zatímco ve Spojených státech byla nejvyšší. Úbytek lesů (6% ročně) byl téměř dvakrát tak rychlý jako v Indonésii a desetkrát rychlejší než v DRK. Jak je to možné? Důvodem je skutečnost, že chudé země mají méně peněz na investice do zpřístupňování odlehlých oblastí a na kácení dřeva.

Bohaté země však nerabují jen své vlastní zdroje. Environmentální pohromy způsobené ropným průmyslem v Ekvádoru a Nigérii nejsou vyvolávány ekvádorskou ani nigerijskou poptávkou, ale žízní bohatých zemí po ropě. Odlesnění v Indonésii je způsobeno poptávkou bohaté části světa po palmovém oleji a po dříví, v Brazílii je potom důsledkem našeho hladu po dřevu a zvířecích krmivech, vysvětluje Monbiot.       (Dále čtěte v Britských listech)


Život na Zemi má společný počátek ..... Původ různých forem u společného předka tvoří jedním ze základních myšlenkových pilířů evoluční teorie. Podle rozsáhlé statistické analýzy, publikované nedávno v časopise Nature, je představa jednoho společného předka všeho živého mnohem pravděpodobnější, než konkurenční hypotéza „mnohočetného původu“ života.

Co mají společného bakterie, mechy, člověk a třeba pivní kvasinka? Stopy všech dnes tolik rozdílných organismů by měly podle Darwinovy teorie vést ke společnému předkovi, který žil v dávné minulosti. Pro takového společného předka se již dokonce ve vědecké komunitě vžilo roztomilé pojmenování LUCA (z angl. Last Universal Common Ancestor). Co když je ale představa, že život vznikl na Zemi jen jednou chybná a ve skutečnosti tomu bylo tak, že se rozbujel několikrát nezávisle na sobě? Namísto jednoho evolučního stromu, tedy odborně řečeno kladogramu, by podle hypotézy „mnohočetného původu“ muselo existovat takových stromů několik vedle sebe. Kdybychom navíc připustili možnost, že jednotlivé druhy si mohou svou genetickou výbavu vzájemně vyměňovat (což je minimálně např. u bakterií zcela běžné), nedostali bychom dokonce ani různé stromy, ale jakousi nepřehledně propletenou „sí života“. Podle autora studie, biochemika Douglase Theobalda z Brandeis University ve Walthamu v americkém státě Massachusetts, máme dnes pro testování konkurenčních hypotéz v rukou mnohem lepší prostředky, než tomu bylo v minulosti. Pokrok je patrný zejména ve dvou oblastech. První z nich je moderní genetika, díky nimž máme nyní k dispozici již relativně širokou zásobárnu informací o struktuře genů širokého spektra organismů. Druhou jsou přirozeně pokroky ve výkonu výpočetní techniky, díky niž můžeme poměrně rychle porovnat dříve nepředstavitelné množství dat. Theobald si pro své srovnání vybral 23 genů, které vědci považují za univerzální pro vše živé. Poté si z každé z dnes známých a znávaných domén života, tedy od bakterií, archebakterií a eukaryotických organismů vybral 4 reprezentativní zástupce a údaje o struktuře jejich genů nechal prosévat počítačem. Výsledky jeho analýz byly podle něj zcela jednoznačné. Život na Zemi je skutečně „monofyletický“ - za vším tedy stojí jeden společný předek.      (Zdroj: 21@století)


Českokrumlovsko bude mít díky Lesům ČR další naučnou stezku: GRANÁTNÍK ..... Slavnostní otevření již tuto sobotu od 14 hodin ... Milovníci turistiky a návštěvníci Českokrumlovska v Jižních Čechách budou mít od soboty 22. května další zajímavý cíl pro své toulky po krásách regionu. Lesy ČR slavnostně otevřou zcela novou Naučnou stezku Granátník, která je situována do okraje masivu hory Kle. Vychází z obce Srnín, stoupá na vrchol Granátníku a přes Vyšný v Českém Krumlově se vrací zpět do Srnína.

Naučná stezka Granátník je dlouhá osm a půl kilometru a veřejnost na celkem devíti informačních panelech seznamuje nejen s přírodními podmínkami oblasti, ale také s historií místního vojenského opevnění vybudovaného před druhou světovou válkou.

Výstavbu stezky financovaly Lesy ČR a to v rámci svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Na tvorbě stezky Lesy ČR úzce spolupracovaly se Správou CHKO Blanský les a obcí Srnín.

Naučná stezka Granátník se otevírá u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který před 10 lety vyhlásilo Valné shromáždění OSN právě na 22. květen a nedávno proběhnuvší akce Týden lesů. Cílem akce je zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně s lesníky, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.

Slavnostní otevření Naučné stezky Granátník začne ve 14 hodin, na návsi obce Srnín (okres Český Krumlov, Jihočeský kraj), u informačního panelu číslo1.      (Zdroj: Agris)


Největší přístroj na světě ..... V roce 2020 vyletí do kosmu součástky největšího přístroje, jaký kdy lidstvo vyrobilo. Jeho celkové operačním rozměry budou doslova meziplanetární. Detektor gravitačních vln LISA tak ve své velikosti vlastně překoná ženevský Large Hadron Collider.

Už přes 40 let se vědci, zatím bez úspěchu, snaží zachytit nějaké gravitační vlny, pocházející z hlubin vesmíru. Existence těchto vln nutně vyplývá z Einsteinovy obecné teorie relativity a proto je velmi důležité ji ověřit. Jde o jakési relativně malé rozvlnění časoprostoru (čili gravitačního pole, které určuje jeho zakřivení), které vzniká zejména při prudkých srážkách mohutných vesmírných těles, např. černých děr. Tyto vibrace, které se šíří vesmírem na obrovské vzdálenosti, by se měly projevit mj. i rozkmitem prostorových vzdáleností mezi různými body prostoru.

Příslušný rozkmit by měl být tím znatelnější, čím jsou tyto body od sebe vzdálenější. A toho chce právě využít společný projekt dvou vesmírných agentur - americké NASA a evropské ESA. Kolem roku 2020 mají být na různé oběžné dráhy kolem Slunce vyneseny celkem 3 družice, které budou mezi sebou mít rozestupy zhruba 3 miliony mil (asi 5 milionů kilometrů). Uvnitř každé ze tří družic se má volně vznášet krychle ze speciální slitiny zlata a platiny. Vzdálenosti mezi krychlemi budou nepřetržitě měřeny pomocí série laserových impulsů. Ostatně proto se celý takto složený přístroj jmenuje LISA, tedy Laserová interferometrická kosmická anténa (Laser Interferometer Space Antenna).

Vtip projektu tkví v jeho nebývalé přesnosti - polohy krychlí budou měřeny s přesností na 40 milióntin milióntiny metru. Volně vznášející se krychle by měly eliminovat i vliv vnějších negravitačních sil, které působí na vnější povrch družice, např. tlak slunečního záření. Tyto vlivy budou průběžně korigovány malými motorky, aby se krychle nacházela stále zhruba uprostřed vymezeného prostoru a aby byl její let výsledkem působení čistě gravitačního pole. Samozřejmě vyhodnocení experimentu bude složité, družice bude vystavena i dalším gravitačním poruchám, zejména těm, které mají původ ve Sluneční soustavě. Průchod skutečných gravitačních vln prostorem, ve kterém se nalézají družice, by ale měli vědci po počítačové analýze bezpečně rozpoznat.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Dobrá zpráva ..... V areálu psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích lze spatřit unikátní kolonie vlaštovek. Podle ornitologů je s pětatřiceti hnízdícími páry zřejmě největší v Česku. Vlaštovky sem nalákal tradiční způsob chovu zvířat. Na farmě v areálu léčebny totiž mimo jiné chovají ve sto let starých stájích čtyřicet koní. Ve stájích se doslova "zastavil čas" a to hnízdícím vlaštovkám vyhovuje. V celé Praze hnízdí kolem stovky párů.

Vlaštovek v Česku dramaticky ubývá a to v souvislosti s modernizací venkova a úbytkem chovu hpspodářských zvířat. Musejí také čelit nástrahám při své cestě na zimoviště a v některých oblastech Afriky představují i jediný zdroj bílkovin.       (Zdroj: časopis městské části Praha 8 - Osmička 5/2010)


Slavíme Evropský den parků ..... Správa Krkonošského národního parku se jako každý rok aktivně připojuje k oslavám Evropského dne parků. Při této příležitosti pořádáme několik akcí pro veřejnost. „Krkonoše jako nejstarší český národní park nemohou stát stranou těchto oslav. Pořádáme tradiční úklid hor pro žáky škol i speciální výstavu výtvarných děl dětí, které se v zimě zúčastnili našeho programu Jelen lesní, seznamte se… Největším lákadlem pro širokou veřejnost je ale připravovaná exkurze Na hory za doly. Její účastníci se vydají v doprovodu profesionálního strážce Správy KRNAP po trase z Černé hory do Černého Dolu. Dozvědí se mnoho zajímavostí o okolní přírodě a zejména o hornické naučné stezce Berghaus, která bude vrcholem exkurze,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka.

Tím ale výčet pořádaných akcí nekončí. Jejich přehled najdete na www.krnap.cz a www.europarc.cz.

Informace o akcích, které pořádají ostatních chráněná území najdete na www.mzp.cz       (Zdroj: Ecomonitor)


20.05. 2010     Kalendář říká, že je dnes Mezinárodní den stepu ... proč ne.

Jinak roku 1498 přistál Portugalec Vasco da Gama v Kalikatu na západním pobřeží Přední Indie, a objevil tak mořskou cestu do Indie. Svými třemi cestami do Indie (1497-1499, 1502-1503, 1524) položil základy k pozdějšímu utvrzení Portugalska jako koloniální moci.

A v roce 1927 odstartoval americký pilot Charles A. Lindbergh z Long Islandu do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. Pro zajímavost - jeho vnuk Erik Lindbergh zopakoval tento let o 75 let později - v roce 2002, v čase 17 hodin a 17 minut.


Greenpeace slaví úspěch: Nestlé dopřeje orangutanům pauzu ..... Nestlé, největší světová firma vyrábějící potraviny a nápoje, včera oznámila, že přestane používat výrobky pocházející z ničení deštných pralesů. Tento krok přichází po dvouměsíční celosvětové kampani Greenpeace, která poukazovala na to, že Nestlé používá palmový olej ve výrobcích jako je např. KitKat (1). Rozšiřování palmových plantáží však vede k devastaci deštných pralesů a rašeliniš a dohání ohrožené orangutany až na pokraj vyhubení.

Pat Venditti, vedoucí lesní kampaně Greenpeace International, prohlásil: „Jsme rádi, že Nestlé konečně dopřeje orangutanům pauzu a vyzýváme další mezinárodní řetězce, jakými jsou Carrefour a Wall-mart, aby učinily totéž. Od začátku naší kampaně kontaktovaly Nestlé statisíce lidí, mezi nimi i spotřebitelé z České republiky, aby jejímu vedení sdělily, že nehodlají kupovat výrobky mající vazbu na ničení deštného pralesa.“

Podle své nové obchodní politiky se Nestlé zavazuje identifikovat a vyloučit ze svého řetězce dodavatelů firmy, jež vlastní nebo spravují „vysoce rizikové plantáže či farmy navázané na odlesňování“ (2). Toto vyloučení by se týkalo firem jako je například Sinar Mas, v Indonésii nechvalně proslulý dodavatel palmového oleje, celulózy a papíru (3), pokud by nesplňovaly kritéria určená touto politikou. Důsledky těchto kroků dopadnou i na obchodníky s palmovým olejem, jako např. Cargill, který nadále vykupuje tuto surovinu od firmy Sinar Mas.

„Opatření Nestlé vysílá jasný signál společnosti Sinar Mas i ostatním firmám okolo průmyslu palmového oleje, že ničení deštných pralesů již na globálním trhu není dále akceptovatelné. Je třeba, aby se firmy začaly chovat slušně a přešly k implementaci moratoria na odlesňování deštných pralesů a zavedení úplné ochrany rašeliniš. Greenpeace bude usilovat o rychlou realizaci plánů firmy Nestlé a celý proces bude pečlivě monitorovat,“ uvedla Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jak nahlásit škodu způsobenou záplavami? ..... Česká pojišovna (ČP) vydala manuál, jak nahlásit škodnou událost způsobenou záplavami rychle a bez zbytečného zdržování obou stran. Ve stručném návodu vybízí Česká pojišovna všechny své klienty, aby si ještě před telefonátem na infolinku 841 114 114 poznamenali údaje, které operátorovi nadiktují.

Pojišovně je třeba nejdříve oznámit číslo pojistné smlouvy, pokud ho klient nezná, uvede rodné číslo osoby, která pojištění sjednala. Poté by měl následovat stručný výčet informací, které popisují škodu. Zejména kdy ke škodě došlo a jaký je její rozsah. Naposledy sdělí postižený kontaktní telefon na sebe. Jestliže je nemovitost, ve které postižený bydlel před záplavou, poškozena a nedá se v ní přebývat, nahlásí adresu, kde bude k zastižení.

„Klient by měl zamezit vzniku dalších pojistných událostí. S úklidem a opravami by proto neměl čekat až na příchod pracovníka pojišovny. Ještě předtím by měl poškozené a zničené věci vyfotografovat,“ řekla Dagmar Koutská z odboru komunikace ČP. „Pokud klient bude potřebovat vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, je nutné to sdělit mobilnímu technikovi, který přijde na postižené místo provést prohlídku. Standardní likvidace jinak probíhá na základě předložených faktur,“ dodala.

Odpovědi na dotazy, týkající se stavu pojistné události, zjistíte prostřednictvím čísla 841 114 114.

Podrobnější informace a pokyny včetně formuláře na hlášení škody naleznou klienti na internetových stránkách České pojišovny (http://www.ceskapojistovna.cz/default.aspx?section=1001&novinka=33).      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nesehnutí: Na místě nelegálního kácení už se staví ..... Dnes ráno (17.5. 2010) byla na místě nelegálně vykáceného borovicového háje na ulici Horníkova v Brně - Líšni zahájena stavba bytového komplexu. Nezákonnost vykácení více než čtyř set borovic přitom již v minulosti potvrdila Česká inspekce životního prostředí i ombudsman. Investor zcela ignoruje skutečnost, že o platnosti územního rozhodnutí pro tuto stavbu v současnosti stále rozhodují soudy, a nebere ohledy ani na ostrý nesouhlas místních.

Stavba byla zahájena pouze na základě certifikátu autorizovaného inspektora, je tedy typickým příkladem toho, jak lze v praxi využít nedokonalosti nového stavebního zákona a obejít stavební řízení, a tedy i případné připomínky jeho potenciálních účastníků. Tento případ se tak může stát nebezpečným precedensem. Na zítřejším zasedání Zastupitelstva města Brna bude projednáván záměr změny územního plánu v této lokalitě z plochy smíšené na plochu zeleně.

Celý případ od začátku provází celá řada nezákonných postupů, jejímž vyvrcholením je dnešní zahájení stavby. Soud dal v minulosti sdružení NESEHNUTÍ za pravdu, že stavba je v rozporu s územním plánem a zrušil územní rozhodnutí, bez něhož nelze zahájit stavební řízení. I bez územního rozhodnutí však byly borovice pokáceny. Nezákonnost tohoto postupu potvrdila Česká inspekce životního prostředí i Úřad veřejného ochránce práv. Následně autorizovaný inspektor vydal certifikát povolující stavbu, který byl novým stavebním zákonem postaven na roveň stavebnímu povolení. Postupoval přitom nesprávně hned z několika důvodů. Neprojednal plánovanou stavbu se zákonem určenými osobami, mezi které patří jak vlastníci sousedních pozemků, tak např. sdružení NESEHNUTÍ. Vydal souhlas se stavbou v době, když již byl zveřejněn rozsudek soudu, kterým byla zrušena platnost územního rozhodnutí, bez něhož souhlas se stavbou nelze vydat. Vydal souhlas se zastavením i k pozemku, na který nebylo vydáno územní rozhodnutí.      (Zdroj: Econnect)


Kde hnízdí nejméně známý pták na světě? ..... Vědcům z americké Wildlife Conservation Society a švédské Göteborgs universitet se podařilo v odlehlé části severovýchodního Afghánistánu objevit vůbec první lokalitu, kde hnízdí rákosník severoindický (Acrocephalus orinus).

Ten získal v roce 2007 přezdívku nejméně známý pták na světě.

Vědcům se podařilo tyto vzácné ptáky pozorovat ve Vachánském koridoru na severovýchodě Afghánistánu, přičemž na jejich identifikaci použili kromě pozorování v terénu i DNA testy a porovnávání s muzejními exponáty.

Odchytili a po identifikaci znovu vypustili téměř dvacet jedinců, což je vůbec nejvyšší počet od objevení tohoto druhu v roce 1867 na severu Indie.

Druhé pozorování těchto nenápadných ptáků se v přírodě podařilo až v roce 2006 v Thajsku.

O dva roky později odchytili vědci dalších deset jedinců v Afghánistánu a na severu Pákistánu, ale až dosud se jim nepodařilo zjistit, kde tito ptáci hnízdí      (Zdroj: Řev přírody)


Nově objevený rondel u Kostelce nad Orlicí ..... U Kostelce nad Orlicí v lokalitě zvané "Tabulky" byl nalezen rondel o průměru asi 100 metrů. Objevil se na letecké fotografii. Stáří se odhaduje na 3–5 tisíc let. Také se na letecké fotografii objevily základy budov a patrně i ona tvrz vladyky Čižinského z Čižin u Lupenice. Tajemná vesnice se nacházela mezi Lhotou u Tutlek a osadou Dubí u Lupenice. Podle legendy zanikla roku 1200 n. l. a archeologové ji až dosud marně hledali. Patrně byla tímto způsobem konečně nalezena. Jaroslav Švarc, Lupenice  ...... (Zdroj: Záhadno)


Který druh světla řídí biologické hodiny? ..... I slabé světlo z monitoru počítače má sílu posunout ručičky naších vnitřních biologických hodin a může přispívat ke vzniku nespavosti.

Chod biologických hodin je v buňkách našeho těla seřizován střídáním noci a dne. Původně se vědci domnívali, že biologické hodiny reagují na podráždění světločivných buněk sítnice – čípků a tyčinek. Střídáním dne a noci se však řídí i biologické hodiny nevidomých, kterým čípky a tyčinky nefungují. Proto bylo seřizování biologických hodin připsáno neuronům sítnice vybaveným pigmentem melanopsinem. Ty se nepodílejí na vidění a pracují i v sítnici nevidomých.

Melanopsin je citlivý na modré světlo s krátkou vlnovou délkou. Lékaři proto začali využívat modré světlo u některých pacientů ke korekci vadného chodu biologických hodin. To se osvědčilo například u lidí trpících duševní depresí během krátkých zimních dní.

Tým amerických neurologů vedený Stevenem Lockleyem z bostonské Harvardovy university odhalil, že seřizování biologických hodin je složitější záležitost. V pokusech vědci potvrdili, že biologické hodiny dobrovolníků reagují na efekt modrého světla zprostředkovaný melanopsinem. Lidé vystavení modrému světlu usínali později. Stejný účinek však mělo i zelené světlo. Na to melanopsin nereaguje. Je však na ně citlivý pigment v čípcích sítnice. Efekt zeleného světla byl patrný i v případech, kdy byla jeho intenzita poměrně nízká.

Objev zveřejněný v lékařském časopise Science Translational Medicine má velké praktické využití. Doposud měli vědci za to, že slabé světlo bez výrazné modré složky nemá na chod našich biologických hodin velký vliv. Podle Lockleyho ale může i světlo tlumených lamp či světlo z monitoru počítače působit prostřednictvím čípků na naše biologické hodiny a přispívat ke vzniku nespavosti. Pokud jsme večer vystaveni takovému světlu, můžeme mít následně problémy s usínáním.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nejlepší ekofarmou se stala AgroFyto z Valašska ..... V soutěži o nejlepšího ekologického zemědělce roku letos zvítězila společnost AgroFyto z Horní Lidče na Valašsku, která se věnuje především chovu mléčného a masného skotu. ČTK o tom v úterý informovali organizátoři soutěže.

Putovní trofej pro vítěze, takzvaný Bartákův hrnec naplněný mincemi v hodnotě 15.000 korun, bude vítězům předán poslední květnovou neděli přímo na jejich hospodářství.

Ekostatek, působící ve valašských obcích Lidečko a Horní Lideč v Chráněné krajinné oblasti Beskydy mezi Valašskými Klobouky a Vsetínem, dnes obhospodařuje 690 hektarů luk a pastvin a 157 hektarů orné půdy. Na pastvě může být celoročně 650 kusů skotu, z čehož je 120 dojnic Holštýnského plemene a 530 zvířat masného plemene Siementhal.

Chystají prodej biomasa

Krávy z farmy průměrně denně nadojí 2000 litrů mléka, které mlékárna ve Valašském Meziříčí zpracovává na biovýrobky. Letos chce podnik zahájit také prodej hovězího biomasa ze dvora. Celý provoz firmy zajišuje 17 pracovníků. Společnost spolupracuje s obcemi i při zimní údržbě komunikací, veřejných zelených a sportovních ploch.

Porota ocenila zejména úspěšnou transformaci bývalého jednotného zemědělského družstva na dnešní efektivní soukromý zemědělský podnik. "Za vývojem jistě nikterak bezbolestným je zde úctyhodná pracovitost, vytrvalost až zdravá tvrdohlavost oceněných i jejich týmu, uvedl zakladatel soutěže, nestor českého ekologického zemědělství, Richard J. Barták.

Ocenění, jehož smyslem je především propagace biopotravin a ekozemědělství u veřejnosti, bude letos předáno již poosmnácté. Cena se uděluje vždy na statku vybraného ekozemědělce. Hodnoceny jsou nabídka a úroveň služeb, objem a kvalita bioproduktů, ekologické vztahy hospodářství, přínos pro rozvoj oboru či využití druhotných surovin a energetických zdrojů na farmě. V loňském roce soutěž vyhrál ovocnář Bedřich Plíšek z Jičínska.      (Zdroj: Agris)


Tajomné ochorenie spájajú so zmiznutým izraelským vedcom ..... 24. apríla začali všetky médiá na Stredozápade Spojených štátov prináša správy o čudnom, prv nepoznanom, plesňovom ochorení, šíriacom sa vzduchom krajinou, ktoré si vyžiadalo život už šiestich osôb v štátoch Oregon, Washington a Idaho. Podža popredných mikrobiológov, ktorí spustili poplach o novom druhu ochorenia, ide o nový genotyp plesne Cryptococcus gatti.

Cryptococcus gatti možno za normálnych okolností nájs v tropických a subtropických oblastiach Indie, Južnej Ameriky, Afriky a Austrálie. Ale americkí mikrobiológovia hovoria, že nový druh plesne, vyskytujúci sa teraz na americkom kontinente, je z dôvodov zatiaž nepochopených oveža smrtežnejšie, než inde sa vyskytujúce druhy.

Lekári na tichomorskom Severozápade hlásia, že touto novou plesňou je už nakazený vežký počet osôb a môžu sa ňou nakazi rovnako aj domáce zvieratá a že príznaky sa neobjavujú skôr ako dva až štyri mesiace od styku s nákazou. U žudí sa ochorenie

prejavuje pretrvávajúcim kašžom, ostrými bolesami v hrudi, horúčkou, nočným potením, chudnutím, bolesami hlavy a dychavičnosou. Pri skorej diagnóze možno chorobu úspešne lieči protiplesňovými liekmi, podávanými orálne, ale nijako jej nemožno predís a nie je k dispozícii ani preventívna vakcína. Keď sa správne nediagnostikuje, pleseň v organizme postupuje chrbticovou tekutinou a centrálnym nervovým systémom a v konečnom dôsledku vyvolá smrtežnú meningitídu.

Na základe analyzovania 21 prípadov určili úmrtnos na 25 %. Niektoré denníky a iné médiá citujú slová Edmonda Byrnesa z oddelenia molekulárnej genetiky a mikrobiológie na Duke univerzite: "Táto nová pleseň robí starosti, pretože ohrozuje inak zdravých žudí. Toto ochorenie sa zvyčajne vyskytuje u pacientov, ktorým transplantujú orgány alebo ktorí sú nakazení vírusom HIV, ale teraz je to iné. ...C.gatti sa teraz v Spojených štátoch nezastavitežne šíri a škála postihnutých stále rastie."

Podža zverejnených dokumentov americká armáda experimentovala s týmto druhom plesne už v 50-tych rokoch na vojenskej základni Fort Detrick, Frederick, štát Maryland. Ich záujem prebudili pokusy britských vedcov s kôrou austrálskeho eukalyptu. Ale s plesňou Cryptococcus gatti experimentujú aj vedci Izraelského inštitútu pre biologický výskum v Ness-Ziona. A sú tu náznaky, že práve s touto plesňou mohol v tajnosti robi pokusy aj 56-ročný izraelsko-americký vedec Jozef Moše, žijúci v Kalifornii, ktorý v roku 2009 nakrátko vzbudil pozornos medzinárodnej komunity.       (Dále čtěte na stránkách Protiprúdu)


Astronomové objevili nejstarší kupu galaxií ..... Dva různé astronomické týmy světa, jeden americký a druhý japonský, nedávno pozorovaly dosud neobjevenou „kupu galaxií“, obrovitý útvar, který drží pohromadě gravitace. Její stáří 9,6 miliardy let z ní dělá nejstarší známou známý objekt tohoto typu v celém vesmíru.

Nahloučení hvězd neboli galaxie drží pohromadě gravitační síla. Tatហsíla dokáže spojit do větších celků i mnoho jednotlivých galaxií do takzvaných „kup“. Kupy galaxií jsou proto největšími objekty v celém vesmíru. Astrofyzik Jeff Cooke z kalifornského technologického institutu objevil v roce 2008 asi 11 miliard let staré objekty, které nazval „protokupami“. Výzkum těchto objektů se však nezastavil a nedávno ohlásily dva astronomické týmy, jeden z japonského Institutu pro vesmírnou fyziku a matematiku a druhý z A&M University v Texasu objev kupy staré 9,6 miliardy let. Objekt, který je nyní v odborném světě znám pod kódem CIG J02182-05102, by měl astronomům napovědět mnohé o roli gravitace při utváření struktury vesmíru. Oproti dříve objevené „protokupě“ je to již zcela standardní, obrovské nakupení asi 60 galaxií, které vzniklo relativně nedlouho po „velkém třesku“, který astronomové kladou zhruba před 13,7 miliardy let.       (Zdroj: 21@století)


Stavěli Římané také falangy? ..... Ve 3. století za císaře Caracally naverbovali Římané v Makedonii i ve Spartě asi 15 000 vojáků do války proti parthské, respektive novoperské říši. Nevčlenili je však do svých legií, ale postavili z nich falangy...

Stavěli Římané také falangy?

Problém je ovšem v tom, zda se skutečně jednalo o obnovu bojové techniky řecko-makedonského období nebo pouze o název. Zdá se, že blíže pravdě je druhá možnost a tyto „falangy“ se blížily standardním kohortám. Vojáci byli vybaveni podobně jako legionáři, tedy klasickými oválnými štíty a středně dlouhými meči. Neměli k dispozici velké štíty, jejichž spojením falanga vytvářela hradbu, kde z mezer vyčuhovala kopí. By ve výzbroji je také zmiňováno kopí, šlo podle všeho spíše o vrhací oštěp (pilum), což byla opět zbraň ze standardní výbavy legionářů.

Název falanga měl tedy spíše propagandistický význam, měl upomínat na Alexandra Makedonského, jehož úspěchy v boji na východě by římští císaři rádi napodobili. Obecně šlo prostě o označení vojáků z pravidelných jednotek na východních hranicích. Kromě Caracally je stavěl např. také císař Alexander Severus.

To ale na druhé straně neznamená, že by ve 3. a 4. století nedocházelo ve výzbroji a taktice legií k určitým změnám. Proti perským obrněným jezdcům a velbloudům např. jako zbraň přibyl „ježek“, železné bodce, které legionáři házeli na zem či zahrabávali do písku před (předstíraným) ústupem. Namísto dřívějších krátkých mečů se zhruba od 2. století začaly prosazovat meče středně dlouhé (gladius) - teorie, že nové meče se používaly spíše k sekání než bodání, však zřejmě pravdě neodpovídá. Od Severovy vlády začali běžné vojáci nosit meč nalevo – dříve tak činili pouze důstojníci. Změn doznávaly štíty i pilum, ovšem starší názor, že pilum přestalo ve 3. stol. být významnou zbraní, zřejmě neplatí. Součástí výzbroje zůstala dýka (pugio).       (Zdroj: Science WORLD)


19.05. 2010     Devatenáctého května je tzv. Open Discussion Day (česky Den otevřené diskuse). Tento den vybral francouzský blogger Ploum inspirován oznámením Roberta Quattlebauma, který se rozhodl přestat dnem svých narozenin 19. května 2006 používat uzavřené komunikační sítě.

Tento den je určen všem, kteří chtějí šířit povědomí o otevřené komunikaci. Tohoto dne by se mělo přestat používat uzavřené sítě (jako je ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AIM, Skype apod.), nebo je nepoužívat aspoň tento den a dát o tom vědět co největšímu počtu lidí na těchto sítích.


Cyklisté umírají hlavně při jízdě v obci ..... Za posledních šest let na českých silnicích při dopravních nehodách zahynulo 527 cyklistů, další téměř 3 tisícovky byly těžce raněny. Vyplývá to z velkého rozboru ministerstva dopravy. Ve vesnici a v malých městech je to velmi běžný obrázek. Starší žena vychází z obchodu a v každé ruce třímá těžkou tašku s nákupem. Dojde ke svému kolu, tašky zavěsí na řidítka a vydá se na cestu domů. Ačkoli je poměrně zdatná cyklistka, kvůli různě těžkým závažím je její jízda nejistá. Přesto většinou po několika minutách kličkování dorazí k vratům svého domu.

Když však bude mít smůlu, stane se z ní ukázkový příklad usmrceného cyklisty v Česku. Právě ve vesnicích totiž umírá nejvíce řidičů bicyklů. Zastavěné území cyklistům vůbec nepřeje. Z celkového počtu více než 24 tisíc nehod s účastí cyklistů se jich 79 procent odehrálo v obci. To je jen jeden z mnoha závěrů, který přináší analýza cyklistických nehod z dílny ministerstva dopravy. Na základě údajů z policejních statistik zkoumá šestileté období mezi lety 2004 až 2009.

Během této doby zemřelo na tuzemských silnicích 527 cyklistů, dalších 2885 jich bylo těžce zraněno a 17 353 poraněno lehce. Skutečná čísla raněných však mohou být daleko vyšší. Policejní statistiky totiž neobsahují řadu drobnějších střetů, ke kterým nevyjíždí policejní hlídka. Nejvíce cyklistů - a to 103 - zahynulo v roce v roce 2007. Loňský rok byl naopak se svými 72 zabitými cyklisty tím nejlepším ze sledovaného období.

I přesto však není nad čím jásat. „Jsou to stále hrozivá čísla. Navíc si nijak výrazně nevšímám, že by se postoj státu k cyklistům měnil k lepšímu. Stále platí, že je preferována hlavně automobilová doprava a cyklisté a chodci jsou jaksi navíc,“ zoufá si Michal Křivohlávek z cyklistického hnutí Auto*Mat.

Zdaleka ne všechny nehody však způsobí neukáznění motoristé. Policejní statistiky jsou k cyklistům nemilosrdné. Za více než polovinu nehod mohou sami řidiči bicyklů. Nejčastěji havarují kvůli nesprávnému způsobu jízdy. „Pod tímto souslovím je skryto především kličkování u krajnice a další jízdní nešvary,“ říká dopravní odborník Jaroslav Hořín. Téměř pětina viníků nehod z řad cyklistů je navíc v době havárie opilých. „To jsou klasické vesnické nehody, kdy je kolo používáno pro cestu do hospody a zpět,“ říká Hořín.      (Zdroj: Lidové noviny)


Stromy by se brzy měly dočkat o něco přísnější ochrany ..... Ještě do konce mandátu současné vlády by měla být schválena novelizovaná vyhláška, která zpřísní podmínky pro kácení stromů. Vyplynulo to z pátečního setkání zástupců nevládních organizací s ministryní životního prostředí Rut Bízkovou. Současná úprava totiž umožňuje kácet bez povolení zdravé stromy, které jsou až několik desítek let staré. Novelizovaná vyhláška by měla snížit hranici pro objem kmene stromů, jež lze bez povolení kácet, a to z 80 cm alespoň na 60 cm. Nevládní organizace by přitom přivítaly i přísnější pravidla, například 40 cm, jak je tomu na Slovensku.

„Paní ministryně si je vědoma naléhavosti přijetí novely vyhlášky, která může ihned předejít zbytečnému kácení stromů. Celkově by se tak zlepšila ochrana dřevin u nás, jejíž standard bohužel krátkodobě klesl,“ říká právní expert Arniky LukᚠMatějka. Právě kvůli zmíněné vyhlášce předala před týdnem Arnika spolu se zástupci dalších iniciativ ministerstvu životního prostředí petice, požadující lepší právní ochranu stromů. Petici Arniky Zachraňme stromy a obdobnou petici iniciativy Naše stromy podepsalo dosud na 33 tisíc lidí. Ministryně zároveň informovala o zahájení prací na komplexní novele vyhlášky a nových metodikách. Ty by vyřešily dlouhodobé problémy s kácením jako je např. objektivní vyčíslení ekologické újmy, od které se odvíjí i dostatečná náhrada za kácení stromů.

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu na ochranu přírody a krajiny, který byl vloni na podzim novelizován. Na jednu stranu sice zrušil výjimku pro správce silnic, kteří nově nemohou kácet stromy podél silnic bez povolení, na druhou stranu však vypustil podmínku, kdy stromy o objemu kmene menším než 80 cm směly bez povolení kácet pouze fyzické osoby. Formálně tak toto umožňuje i právnickým osobám jako vlastníkům pozemkům.

Ohroženy jsou proto například ovocné aleje, nebo ovocné stromy mívají menší obvod kmenu. „Kácení ale hrozí i ve městech, a to zejména na pozemcích určených k zástavbě. Tím, že neproběhne řádné povolovací řízení, nemůže být ani určena náhradní výsadba za pokácené dřeviny. Přitom se může jednat o stromy, které po několik desítek let poskytují své služby, jako je například čištění vzduchu od prachu. Plošné kácení tak může zhoršit životní prostředí,“ zdůraznila mluvčí Arniky Zora Kasiková.       (Zdroj: ARNIKA)


Do Mikulova se po tříleté přestávce vrátil pár čápů ..... Do Mikulova se v uplynulých dnech po tříleté přestávce vrátil pár čápů bílých, který hnízdí na stojanu v ulici Na hradbách. Jejich návrat mnohým milovníkům přírody udělal velkou radost, řekl dnes ČTK vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Čápi mají ve zvyku vracet se po zimě do svých původních hnízd. Proč se tak nestalo v minulých letech v Mikulově, se zatím neví. Není ani jisté, zda současný pár čápů je ten původní, nebo jde o novou dvojici, která si našla domov.

"To se případně uvidí až později při kroužkování. Už nyní jsou velkou atrakcí. Kromě Mikulova lze jejich hnízda najít i v nedalekém Sedleci a Dolních Věstonicích," dodal Matuška.

Čápi patří mezi vodní ptáky. Oblast Pálavy na Mikulovsku je přitom jedním z jejich nejvýznamnějších hnízdiš.       (Zdroj: Ekolist)


Proč nemají bohatí a úspěšní více dětí?  ..... Jednou z velkých záhad evoluční psychologie je nabouraná souvislost mezi sociálním statutem/majetkem a reprodukčním úspěchem. V moderních společnostech neplatí, že by bohatí či úspěšní měli více dětí. Jak to vysvětlit?

Skutečně, slavní sportovci, bohatí průmyslníci či vrcholní politici nemají nijak zvl᚝ vysoký počet dětí, „naopak každý je přesvědčen, že se chudí nekontrolovaně množí“ (citát ze zdroje níže). Logickým vysvětlením je, že příslušná vazba existovala v podmínkách, kdy probíhala drtivá většina naší evoluce, tyto podmínky se však drtivě lišily od současných. Roli může hrát:

- dostupnost antikoncepce

- zákonem vynucovaná monogamie

Bod 1: Evoluce „naprogramovala“ lidi k tomu, aby jim sex byl příjemný, nemohla ale počítat s tím, že se sex oddělí od reprodukce.

Bod 2: Muži vysokého postavení nemají možnost „přeměnit zdroje ve výhradní kontrolu nad reprodukcí velkého počtu žen“. (i když zčásti jim tato možnost zůstává)

Obecně existuje korelace mezi socioekonomickým statutem a množstvím potenciálních potomků/sexuálních partnerů. Prokázala se však pouze u mužů do 40 let, nikoliv nad touto hranicí. Výkladů těchto skutečností existuje celá řada, žádný však není zcela přesvědčivý.

Kromě dvou výše uvedených bodů existují ale i další vysvětlení:

- bohatí muži ve skutečnosti mají stále větší počet dětí, ale nelegitimních. (Jednou z možných strategií žen je mít materiální zajištění od jednoho muže a geny od jiného.)

- menší množství dětí ve vyšších vrstvách je důsledkem specializovaného vzdělání před zahájením reprodukce. Reprodukční období je pak kratší (a zejména plodnost žen výrazně závisí na věku; to by ale mužům z vyšších vrstev nemělo bránit brát si výrazně mladší ženy...).

- je možné, že pro bohaté se více vyplatí investovat do menšího množství dětí, „nerozmělňovat“ náklady. Některé modely opravdu nasvědčují této hypotéze, i když na pohled není jasné, proč by tomu tak mělo být.      (Zdroj: Science WORLD)


Včelí království ..... Že včely dělají med ví každé malé dítě. Také ovšem opylují květiny a ovocné stromy, bez čehož by nebyla úroda. Ani hodnota ostatních včelích produktů není zanedbatelná, stačí se podívat na složení mnoha kosmetických výrobků a produktů zdravé výživy.

Přitom včelaření je specifická profese i koníček. Člověk musí mít cit pro přírodu, vůli s ní bojovat, ale i pokoru před jejími zákonitostmi. Musí umět všelico technického pochopit, vyřešit, sehnat či zaimprovizovat. Musí žít biorytmem včel, a přitom musí myslet ještě ekonomicky a obchodně. Když ročně vyprodukuje malý včelař kolem dvaceti kil, "velkovčelař" čtyřicet kil medu, spočtěte si, za kolik se musí uživit (kupuji med od včelaře z okolí v místním obchůdku za 120 Kč za kilo, výkupní cenu neznám, ale vyšší nebude).

Prostě musíte mít včely rád.

Až v létě budete odhánět včely od chlebů s marmeládou, vzpomeňte si na naši fotogalerii. A jenom foukněte, a odletí, plácnutí nechte vosám.      (Zdroj + obrázky: National Geographic)


Život v přírodě mizí rychleji, varuje OSN ..... Současný úbytek druhů snese srovnání jen s vyhynutím dinosaurů. Investice do ochrany ekosystémů se mohou zúročit až stonásobně.

Vymírání živočišných a rostlinných druhů podle nové zprávy OSN vážně ohrožuje celou planetu. Odborníci se obávají, že se stále více blížíme k okamžiku, kdy dojde k nenapravitelnému selhání přírodního společenství. Dopady na lidstvo by v takovém případě byly nedozírné.

"Rozsah škod na ekosystému Země je mnohem větší, než jsme si dříve mysleli. Vymírání druhů postupuje až tisíckrát rychleji, než je historicky přirozené," prohlásil před včerejším vydáním zprávy Global Biodiversity Outlook 3 (GBO3) předseda Konvence pro biologickou diverzitu OSN Ahmed Djoghlaf. Zpráva shrnuje vývoj rozmanitosti přírodních druhů za posledních osm let.

Příroda si už nepomůže ... Až donedávna se soudilo, že vývoj nových druhů dokáže vymírání vyvážit. Podle odborníků z nezávislé Komise pro přežití druhů, která oficiálně prohlašuje živočišné a rostlinné druhy za ohrožené nebo vyhynulé, jsme téměř jistě překročili hranici, kdy už tato rovnováha neplatí.

Celková situace ohrožuje obnovitelnost přírodních zdrojů, na kterých je člověk závislý. Zejména při zhroucení celého systému hrozí masivní úbytek zdrojů potravy a pitné vody a nárůst přírodních katastrof a zdravotních rizik. Nízká rozmanitost zasahuje i genofond druhů zemědělských plodin a zvířat. Chovných druhů například od roku 2000 vyhynulo více než šest desítek.

Mohou za to lidé ... Nejvíce je vymírání živočišných a rostlinných druhů spojováno s úbytkem jejich přirozeného prostředí. Ačkoliv se od roku 2002 podařilo výrazně omezit mýcení tropických pralesů a mangrovníkových porostů v jihovýchodní Asii, další významné ekosystémy stále mizí v nenávratnu.

Může za to především nadměrné využívání přírodních zdrojů lidmi, znečištění, klimatické změny a zavádění cizích druhů, které vytlačují nebo přímo hubí původní živočichy a rostliny.

Zpráva GBO3 uvádí za druhy nejvíce ohrožené vymíráním obojživelníky a mořské korály. Jako další jsou obecně nejvíce ohroženi obratlovci z tropických a sladkovodních ekosystémů.

"Od roku 1970 jsme snížili živočišnou populaci o 30 procent, porosty mangrovníků a mořských řas o 20 procent a společenství živých korálů dokonce o 40 procent," uvedl Joseph Alamco, hlavní výzkumný pracovník Programu pro životní prostředí OSN (UNEP).

V ohrožení a často bez ochrany se nachází také stále více druhů mořských živočichů, zejména lovných ryb. Konference o obchodování s divoce žijícími druhy, která se konala letos v Katarském Dauhá, nepřiznala chráněný status žádným novým mořským živočichům, především kvůli politice Japonska.      (Dále čtěte na stránkách Enviweb)


Umělá kůže, která se potí ..... Pacientům, kteří díky rozsáhlým mechanickým úrazům či popáleninám potřebují kožní transplantáty, svitá další naděje. Čínští lékaři jsou na nejlepší cestě vytvořit umělou kůži, kterou dokáže organismus nejen dobře přijmout, ale která umí i produkovat pot. Nové implantáty by tedy mohly udržovat důležitou funkci kůže, kterou je regulace vnitřní teploty organismu.

Kůže je velmi důležitým orgánem těla. Její primární funkcí je oddělovat vnitřní prostředí organismu od prostředí vnějšího. K splnění takto náročného úkolu je proto vybavena přepestrou řadou nejrůznějších dílčích „zařízení“, mezi které patří i potní žlázy. Pocení umožňuje jak vylučování řady odpadních látek, tak termoregulaci, která zabraňuje nebezpečnému přehřívání. Vytvořit umělý kožní implantát, který by si po „zapracování“ do organismu udržel schopnost pocení, je proto dlouhodobým cílem několika týmů tkáňových inženýrů celého světa. K jeho splnění mají výrazně nakročeno lékaři z Burnsova institutu při Všeobecné nemocnici lidově-osvobozenecké armády v čínském Pekingu. Tým vedený dr. Xiaobingem Fu uměle připravil „lešení“ z jedné z nejdůležitějších stavebních látek kůže, proteinu kolagenu, které „osázeli“ nedospělými kožními buňkami, takzvanými keranocyty. Aby zajistili vývoj potních žláz, rozmístili v takto připravené matrici ještě drobné želatinové kuličky, které nesly pro změnu zárodky buněk potních žláz. Poté přidali ještě růstový faktor, který spouští růst a dělení buněk a čekali, jak se bude buňkám v umělém prostředí dařit. Po dvou týdnech skutečně vznikla „kůže“, na níž byly vytvořeny ostrůvky, které skutečně připomínaly potní žlázy. Asi 3 mm2 takto vytvořeného implantátu poté voperovali na zadní nohu myši. K jejich překvapení přijalo myší tělo cizorodou tkáň dobře – jizvy se hojily dokonce rychleji, než u jiných umělých implantátů. Tkáň sice ještě skutečný pot netvořila, vědci však považují svůj úspěch za krok správným směrem. Podle dr. Fu by tato metoda mohla v budoucnu vést i k implantátům, které by obsahovaly zárodky vlasů či mazových žláz.      (Zdroj: 21@století)


Do skanzenu Veselý kopec přijedou bylinkáři ..... Do skanzenu Veselý kopec na Chrudimsku přijedou v sobotu 22. května odborníci na byliny a koření. Celodenní program návštěvníkům přiblíží používání bylinek a koření v tradiční lidové kuchyni, léčitelství, kosmetice i magii. ČTK to řekla vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová.

"Na Veselý Kopec přijedou pozvaní výrobci, kteří se zabývají zpracováním přírodních produktů. Zájemci si tak budou moci koupit například bylinné čaje, včelí produkty, produkty z bylinek, koření, přírodní mýdla, ale také sazenice bylinek a dalších rostlin," uvedla Vojancová.

Lidé ochutnají například různé pomazánky ochucené bylinkami, saláty nebo bylinkové čaje. Mimo to se zájemci dozvědí něco i o využití rostlin při barvení textilií.

Skanzen ročně pořádá několik akcí, věnuje se například tématu Vánoc, Velikonoc nebo lidovému stavitelství. Letošní sezonu zahajoval Hrnčířskou sobotou. Skanzen je nejnavštěvovanější státní památkou v kraji. Loni se mezi roubenky přijelo podívat 81.000 lidí.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Pražané hromadně likvidují malé zajíčky! ..... Během několika málo dní přijal Český svaz ochránců přírody, který v Praze koordinuje záchranu zvířat, 8 mláďat zajíce polního! Všechna tato mláďata přinesli lidé, kteří se domnívali, že jsou zajíčci opuštění. Nebylo tomu tak! Malí zajíčci se zbytečně dostali do lidských rukou a většina z nich přes veškerou péči odborníků ze záchranných stanic nepřežije!

Zaječice svá mláďata ponechávají mnoho hodin o samotě. Je to jejich strategie, jak ochránit mláďata před predátory (např. liškami, psy).

Malí zajíčci se totiž rodí téměř bez pachu a i jejich zbarvení jim umožňuje dokonale splynout s prostředím. Pro predátory jsou tak prakticky „neviditelní“. Matka se k nim vrací pouze jednou až dvakrát denně, aby je nakojila. Je zcela normální, že mládě sedí na jednom místě několik hodin a nehýbe se. V takovém případě nepotřebuje cizí pomoc! Pokud by bylo opuštěné či osiřelé, pak by pobíhalo po okolí a matku hledalo. Proto pokud naleznete mládě zajíce, které tiše sedí v trávě, nedotýkejte se ho! Neodnášejte ho do záchranné stanice. Takové mládě lidskou pomoc nepotřebuje a zbytečně by přišlo o péči své matky, která je mnohem lepší, než náhradní lidská péče. Více jak polovina zajíčků v zajetí uhyne!

Lidskou pomoc potřebují pouze skutečně osiřelá či opuštěná mláďata nebo mláďata zraněná a také mláďata savců, kterých se dotkl člověk či pes. V Domě ochránců přírody v Praze jsme od počátku roku přijali už 23 mláďat. Kromě malých zajíčků to byla nejčastěji mláďata holubů, ale také muflonče a dokonce tři malí divočáci!       (Zdroj: Temere)


Mobilní telefony: Obavy o zdraví rostou ..... Mnoho odborníků již dnes přirovnává trh s mobilními telefony k cigaretovému průmyslu na začátku 20. století. „Jsou mobilní telefony dalšími cigaretami?" ptá se deník MSN Money. „Vyzařování z mobilů: stejné jako tabákový kouř?" táže se Business Week.

Sedmého února vydal neurochirurg MBBS, Bsc.(Med) Vini Gautam Khurana, Ph.D., FRACS studii „Mobilní telefony a mozkové nádory - obava o zdraví veřejnosti".

„Očekává se, že toto nebezpečí má daleko širší dopad na zdraví lidí než azbest nebo kouření a bezprostředně se týká nás všech, obzvl᚝ mladší generace včetně velmi malých dětí," říká Dr. Khurana.

Jeho devětašedesátistránková analýza je „systematickým a stručným, přesto komplexním posudkem". Khurana usiloval o vědecké a objektivní shrnutí dat týkajících se používání mobilních telefonů. Přezkoumáváním více než stovky zdrojů ze současné lékařské a vědecké literatury včetně tisku a internetu strávil 14 měsíců.

„Spojení mezi mobilními telefony a nádory na mozku by nemělo být déle považováno za mýtus," tvrdí.

Rada Dr.Khurany těhotným ženám zní: Během těhotenství či s dítětem v náručí nepoužívat mobilní telefony.

„Mnozí onkologové říkají, že omezují své vlastní používání mobilů, nepřidržují telefon u ucha a namísto toho využívají hlasitý odposlech, headsety a hands-free sady," napsala Olga Kharifová pro Business Week. Novinářka zaznamenala, že profesor a spolupracovník Columbia University Martin Blank, který zkoumá účinky elektromagnetické radiace na živé buňky, dokonce žádný mobil nemá.       (Celý článek najdete na stránkách Vežká Epocha)


18.05. 2010     Osmnáctý květen jako Mezinárodní den muzeí, vyhlásila v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM).

V roce 1891 byla otevřena budova Národního muzea. Národní muzeum bylo ale založeno už dříve, 15. dubna 1818 jako Vlastenecké muzeum. Roku 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu.


Většina českých vín je maximálně ekologická ..... Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pomáhá českým a moravským vinařům aplikovat vědecké postupy a poznatky do praxe. Nejnovější poznatky vědy a výzkumu v oblasti pěstitelství a zpracování vína prezentuje na konferenci ‚Odraz vědy a výzkumu ve vinohradnické a vinařské praxi,‘ kterou pro vinaře a vinohradníky pořádá v Lednici.

„Konference byla koncipována na základě požadavků vinařů. Aktuálně se tedy mluvilo o kvalitě hroznů, která souvisí i s klimatickými změnami, pěstování odrůdy sauvignon blanc a o ošetřování půdy na vinicích. Přednášejícími jsou domácí, ale hlavně zahraniční odborníci. Smyslem akce je totiž také seznamovat domácí vinaře a vinohradníky s trendy a poznatky v zahraničí,“ říká Pavel Paloušek ze Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity v Brně.

„Současný trend ve vinařství je postaven na ekologizaci vinohradnictví. Přibývá biovinařů, většina vinohradníků ale pracuje v takzvané integrované produkci, kde chemické vstupy, které jdou do vinice, jsou vázány na prognózy a signalizaci chorob a škůdců a půdních rozbory. Tím se chemické vstupy minimalizují. Dá se říci že produkce hroznů a následně vína je v České republice maximálně ekologická,“ dodává Paloušek.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jezero v Antarktidě nezamrzá ani při -40°C ..... Astrobiologie se zabývá otázkami života ve vesmíru, avšak inspiraci hledá i na povrchu naší planety. Už delší dobu přitahuje pozornost astrobiologů i dalších vědců malé jezero Don Juan, které nalezneme v západní části Antarktidy.

Jezero v Antarktidě nezamrzá ani při -40°C

Co do velikosti (přibližně 300 metrů) spadá Don Juan spíše mezi malá jezírka. Se svou hloubkou sotva 10 centimetrů by dokonce aspirovalo na kategorii „velká louže“. Přesto neváhá nejeden astrobiolog cestovat tisíce kilometrů, aby mohl poblíž tohoto skvostu světové geologie pracovat. Don Juan je nejslanějším jezerem na světě. Jeho vody jsou 8x slanější než slavné Mrtvé moře a v souboji s pozemskými oceány vyhrává dokonce 18x.

Jezero bylo objeveno v roce 1961, ale teprve několik posledních let je vděčným cílem astrobiologů, geologů i biochemiků. Nedávno prováděl v jeho okolí výzkum tým pod vedením vědců z University of Georgia, který zde nalezl dosud neznámý geologický mechanismus vzniku některých skleníkových plynů – zejména oxidu dusného.

Astrobiologové se domnívají, že nejbližší příbuzný jezera Don Juan neleží na Zemi ale na Marsu. Poznatky z kosmických sond naznačují, že by se pod povrchem rudé planety mohly nacházet obdobná jezírka velmi slané vody. Don Juan je dobrým příkladem toho, že podobné jezera tekuté vody mohou existovat i při velmi nízkých teplotách. Samotný Don Juan prakticky nikdy nezamrzá a to i přesto, že se zde teploty pohybují okolo -30 až -40°C.

Antarktické jezero bude vhodnou „laboratoří“ pro testování přístrojů, které se mají vydat na palubách kosmických sond k Marsu. Rudá planeta zůstává pro astrobiology jedním z hlavních cílů v rámci Sluneční soustavy, a to i přesto, že se do popředí zájmu dostávají spíše některé měsíce Saturnu a Jupiteru (Enceladus, Titan, Europa).      (Zdroj: Science WORLD)


EDCs endokrinní disruptory ..... Jmenoval se Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, mnohem známějším se ale stal pod jménem Paracelsus a studenti přírodních věd o něm dodnes hovoří jako o otci moderní toxikologie. Tento švýcarský lékař, který se narodil v patnáctém století a slavným se stal ve století šestnáctém, zavedl použití chemických látek v lékařství. Jeho tvrzení, že jed od léku odlišuje pouze podávané množství a že dokonce i využití toxických látek může být bezpečné, pokud množství zůstane pod určitou hodnotou, je stále ještě ústředním principem moderní toxikologie. To snad může vysvětlit, proč průmyslově vyráběné chemické látky nikdy nebyly tak přísně kontrolovány jako například léčiva či pesticidy. A tak i když chemikálie podílející se například na výrobě plastových lahví proniknou do lidského těla, považovalo se donedávna za zhola nemožné, že by tak malé množství mohlo jakkoli uškodit lidskému zdraví. S dokonalejší technikou biomonitoringu ale můžeme dnes již zachytit hladinu lidské expozice na úrovni až 1 částice k triliónu, což lze přirovnat k hodnotě asi dvacetiny kapky vody ku množství vody v bazénu olympijských rozměrů. Vědci si tak uvědomili, že lidé mají v sobě mnohem více chemikálií, než se původně předpokládalo. Výzkumy zároveň potvrdily, že některé látky mohou škodit i při velmi nízkých koncentracích. Například bezpečné množství pro olovo, které prokazatelně snižuje IQ, bylo sníženo z hodnoty 60 mikrogramů (rok 1970) na dnešních 10 mikrogramů.

Dnes známé jedy nejsou zdaleka tím jediným, čím lidstvo zamořuje své životní prostředí. Přičiněním člověka se do životního prostředí dostávají desetitisíce chemikálií. Asi tisíc z nich je schopno významně narušit křehkou hormonální rovnováhu živočichů i člověka. Patří k nim i takové běžné látky, jako jsou třeba pesticidy anebo plasty používané k výrobě nádob na nápoje a součástek elektroniky. Tyto látky se vyskytují všude kolem nás, doslova nás obklopují a významně narušují fungování hormonální soustavy. Jsou nejen produkovány ve velkém objemu, ale stejně tak i ve velkém vypouštěny průmyslovými podniky do životního prostředí.

Evropská komise se látkami narušujícími hormonální systém – endokrinními disruptory – začala vážně zabývat v roce 1999, přičemž dodnes bylo z hlediska jejich vlivu na endokrinní systém vyhodnoceno přes 600 látek, z toho více než polovina byla klasifikována jako látky podezřelé z působení na hormonální systém a označena coby endokrinní disruptory. Působení těchto látek narušujících endokrinní systém člověka i zvířat může způsobovat například neplodnost, ale i rakovinné bujení. Většinu těchto látek, které narušující funkce endokrinního systému, sami vyrábíme.      (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Radioaktivní prameny ..... Vysvětlit vznik radioaktivních vod je jednoduché jen v prvním přiblížení. Radon, respektive jeho izotop 222Rn vzniká alfa rozpadem z radia (izotop 226Ra z uranové rozpadové řady). Radium je přítomno v hornině a dceřinný radon se rozpouští ve vodě, která je s horninou ve styku. V určité úrovni obsahuje radon každá přírodní pramenitá voda či voda čerpaná z vrtu. Jen povrchové vody radon takřka neobsahují, protože ve styku se vzduchem tento těkavý plyn z vody velice rychle uniká, podobně jako CO2 z otevřené sodovky. Dokonce i voda z vodovodu původně pocházející z povrchového zdroje (např. v Praze z nádrže Želivka) vykazuje měřitelnou radioaktivitu. Aktivuje se totiž sekundárně při průtoku potrubím, kde je na stěnách sorbováno malé množství radia na „vodním kameni“.

Na aktivaci vod radonem v přírodě je hned několik teorií: Jedna z nich například hovoří o průchodu radonu nanopóry z celého objemu horniny a jeho vstupu do vody. Další, nejvíce „esoterickᓠteorie uvažuje transport radonu do vody ve formě tzv. geoaerosolu ve formě vlnové, je opřena o kvantovou mechaniku. Asi nejpropracovanější je v současnosti je teorie aktivních povlaků. Na stěnách struktury (např. puklin), kterými voda proudí je mateřské radium sorbováno v povlaku porézních hydratovaných oxidů železa či manganu. Radon se z povlaku snadno uvolňuje do vody.

Tyto teorie však jsou schopny objasnit pouze vznik vod s aktivitami maximálně první stovky Becquerel na litr. Nás ovšem zajímají vody, které překračují hranici aktivity pro radioaktivní minerální vody danou Lázeňským zákonem a to je v ČR 1500 Bq na litr. Na tak vysokou úroveň aktivace horninou ani zmíněné povlaky nestačí. Zde musí mít zdroj aktivace vyšší kvalitu a můžeme uvažovat pouze o aktivaci vody přímým kontaktem s uranovým či radiovým zrudněním, které voda na své cestě v podzemí potkává.

Nejvíce záhadné jsou konkrétní případy takových vývěrů. Ve většině případů ze země teče pouze voda o vysoké aktivitě radonu se zanedbatelnými obsahy mateřského radia či uranu.

U povrchu žádná radioaktivní hornina není a pod povrch nevidíme. Pokud ale uvažujeme rychlosti proudění podzemní vody a poločas rozpadu radonu (3,8 dne) musí být zdroj aktivace vlastně velmi blízko, řekněme maximálně první stovky metrů od vývěru.

Právě tyto otázky vzniku radioaktivních vod nás zajímají nejvíce a s naší výzkumnou skupinou se jim intenzivně věnujeme.      (Čtěta na stránkách National Geographic)


Mladí lékaři mají nesmírně nízké platy ..... K napsání tohoto článku mě inspiroval inspiroval článek na serveru Novinky.cz a přečtení mnoha nenávistných komentářů pod ním. Článek informuje o jednání v Lékařském odborovém klubu, kde se plánuje masové podávání výpovědí státních lékařů z pracovního poměru, pokud nedojde k výraznému zlepšení jejich platových podmínek.

Když se ve sdělovacích prostředcích udávají průměrné platy, mají lékaři většinou nad 35-40 tisíc. To je sice moc hezké, ale z hlediska státních lékařů zcela mylné číslo. Plat za normální pracovní dobu (8 hodin denně 5 dnů v týdnu) se u začínajícího lékaře v současné době pohybuje kolem necelých 15 tisíc čistého. Vychází to asi na 90-95 Kč čistého na hodinu práce. Jde od samého počátku o značně zodpovědnou, vysoce specializovanou a psychicky náročnou práci. I mladý lékař má ve svých rukou zdraví a život pacientů a přitom dostává plat, za který by leckterý člověk s mnohem nižším vzděláním nehnul prstem.

Platové tabulky: Dle tabulek platných ve státních nemocnicích v ČR bude lékař po nástupu do práce v 25 letech věku brát za VŠ práci cca 14 tisíc čistého měsíčně, po zařazení do oboru se jeho plat zvýší na cca 15 tisíc čistého. Po 4 letech praxe ve 29-30 letech věku budete pobírat skvělý plat 16 tisíc čistého. Po 6 letech to bude dělat 16,5 tisíc čistého. A teď další velký skok – pokud po 5-6 letech složíte velice obtížnou atestaci, vyskočíte na neuvěřitelných 17-18 tisíc čistého. Finanční motivace k atestaci je v našem státě prostě neodolatelná. A po 32 letech praxe ve věku asi tak 57 let (pokud se do té doby nezblázníte) dostanete kolem 23 tisíc čistého. Kompletní platové tabulky najdete ZDE).

Nástupní plat lékaře ve státní nemocnici je cca 14 tisíc čistého měsíčně. Plat atestovaného lékaře ve státní nemocnici po 32 letech praxe je asi 23 tisíc čistého měsíčně.

Znám docela dost lékařů, kteří si kromě práce vydělávají bokem. Pozoruhodný je případ jedné kamarádky lékařky, která uvažuje o letní brigádě (!) po práci, aby si trochu přivydělala.

Velice trefnou poznámku k platům lékařů měl jeden vysoce postavený pracovník jedné z pojišoven, který s námi měl seminář v 6. ročníku na lékařské fakultě. Řekl víceméně toto: „Platy lékařů jsou neúměrně nízké a dalo by se to relativně snadno napravit, kdyby byla chu. Jenže proč vám ty peníze navíc dávat, když poslušně makáte za málo?“ Měl samozřejmě pravdu.

Co si o nás lidé nahoře myslí, jsem pochopil i z reakce ředitele jedné z pražských nemocnic, když se ho medička zeptala, jak má se svým měsíčním platem vyjít. Pan ředitel se usmál a řekl: "Kolegyně, vždy vy budete stejně pořád ve špitále. K čemu by vám ty peníze byly? Vždy byste je neměla ani kde utratit." Zájemci o medicínu si teď tuhle vtipnou větu za trest přečtou desetkrát znovu.

A chcete nebo ne, tak nakonec přijde situace zlomu. Například když se nevyspalí ve dvě ráno poslušně hrbíte před vulgárním alkoholikem, který se milostivě přišel nechat vyšetřit, protože po X pivech upadl na hlavu, a řeknete si – To jsem tvrdě studoval 6 let, abych za takovou práci bral tyhle peníze?       (Čtěte v Britských listech)


Jaro v plné síle velí radnicím: Šlápněte do pedálů elektrokol! ..... Evropskou unií podporovaný projekt >>GoPedelec!<<, k němuž se coby partneři hlásí mnohé neziskové organizace i města jako Utrecht, Graz, Stuttgart nebo Miškolc, nabízí podnětnou inspiraci také municipální sféře v Česku.

Elektrokolo (pedelec) se však leckde u nás s podporou radnic ujímá i spontánně.

Legislativa Evropské unie řadí mezi jízdní kola pouze ta elektrokola, která mají elektromotor již z výroby v zadním nebo předním náboji kola o maximálním stálém jmenovitém výkonu 0,25 kW, jehož výkon se postupně snižuje, až se přeruší, jakmile stroj dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo i dříve, přestane-li cyklista šlapat. Elektrokola, která splňují tyto požadavky, proto nevyžadují, aby jejich jezdec vlastnil řidičský průkaz a mohou se bez omezení používat jako každé běžné jízdní kolo.

>>Elektrokolo nejenže rozšiřuje možnosti ekologicky šetrné dopravy zejména ve větších urbanizovaných celcích, ale vychází vstříc i těm, kdo by kvůli vyššímu věku, horší kondici či fyzickému hendikepu jinak jízdní kolo nepoužili. Ve městě je elektrokolo většinou značně rychlejší než auto nebo hromadná doprava. Proto má i široké využití jako dopravní prostředek pro úředníky, správce komunikací, městské strážníky, poštovní doručovatele či jako alternativa k použití služebního vozu na kratší vzdálenosti,<< tvrdí Mgr. Jakub Ditrich ze společnosti ekolo.cz, která je za Česko partnerem projektu GoPedelec!.

Při asistovaném šlapání dojezd moderních elektrokol činí více než 50 kilometrů. Většina jízd automobilem přes den ve městě však v průměru obnáší pouze 37 kilometrů. Také provozní náklady (včetně pojištění a případných oprav) jsou u elektrokol padesátkrát nižší (1 km = 0,09 Kč) než u auta.

V západní Evropě už přišli na to, že elektrokola nemusí dobře sloužit pouze radnicím, ale vhodně i výhodně doplňují systémy veřejné městské dopravy. Zřizují se tam proto půjčovny elektrokol, někdy kombinované s možností zapůjčení i klasického jízdního kola. Například v Nizozemsku takové půjčovny často najdete u vlakových nádraží. V německém Duryňsku zase masivní nasazení elektrokol do půjčoven přilákalo zcela nové kategorie turistů, kteří z jejich sedel mohou bezproblémově obdivovat přírodní krásy regionu.      (Zdroj: Enviweb)


Na mláďata v přírodě nesahejte! ..... Soudného člověka asi nenapadne sahat na mláďata ve volné přírodě, například na mladá ptáčata či zajíčky. Někdy je však těžké odolat puzení si roztomilého živočíška pohladit nebo jej „zachránit“.

Za prvé - a to především - se mohou rodiče odradit a mládě poznamenané pachem člověka opustí, za druhé je člověk může poranit a za třetí se může i vystavit riziku, zejména jde-li o roztomilá frišlata, malá divoká prasátka, že je matka, divoká svině, bude srdnatě bránit.

A to nemluvě o tom, že není vhodné sahat v přírodě ani na uhynulá zvířata a navazovat kontakt s těmi, která ztrácejí přirozenou plachost.

Pokud se někdo ve volné přírodě pohybuje především na jaře, měl by si uvědomit, že nastává období hnízdění a vyvádění mláďat, tudíž by se měl pohybovat obezřetně a po cestách, aby nerušil. Pokud se setká s něčím podezřelým, například poraněným zvířetem, podivně plachým či uhynulým, udělá dobře, když bude informovat místní myslivecké sdružení, popřípadě místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Informace k této problematice je možno najít na internetu zde: http://eagri.cz/public/eagri/file/1591/Dop_VZZ.htm      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Bonobové také vrtí hlavou ..... Když nᚠpartner v rozhovoru zavrtí hlavou, je nám okamžitě jasné, co tím chce říci. Otáčení hlavy je jednoznačnou známkou nesouhlasu. Primatologové z německého Lipska nedávno přichytili naše blízké příbuzné, šimpanze bonobo, jak užívají prakticky stejné gesto. Podle německých vědců to ukazuje na pradávný původ gest lidských.

Oba druhy afrických šimpanzů, tedy šimpanz učenlivý (Pan troglodytes) i menší šimpanz bonobo (Pan paniscus) jsou podle všeho nejbližšími příbuznými člověka. Není proto divu, že s nimi sdílíme řadu společných rysů. Jedním z nich je i řada gest, kterým přikládáme stejný nebo podobný význam. Zoologové z Institutu pro evoluční antropologii Maxe Plancka se sídlem v nedalekém Lipsku nedávno nafilmovali samici šimpanze bonoba Ulindi, jak se kroucením hlavy snažila zakázat své dceři Luize, aby si hrála s jídlem. „Přesto, že se Ulindi snažila Luizu přimět, aby si přestala hrát s kouskem pórku, Luiza si jí ale nevšimla. Nakonec i tedy Ulindi zavrtěním hlavy jasně naznačila, že jídlo není na hraní,“ popisuje své pozorování mladá vědkyně Christel Schneiderová. Podobná pozorování se německým primatologům podařilo zopakovat ještě 12x. Vědci zdůrazňují, že bonobové mají oproti šimpanzům učenlivým podstatně pestřejší rejstřík komunikačních gest. Je tomu pravděpodobně proto, že na rozdíl od svého sesterského druhu žijí bonobové podstatně mírumilovnějším životním stylem, v němž hraje vzájemná komunikace významnější roli. Otázka, zda je původ gesta u bonobů i u lidí stejný, však zůstává stále otevřená. „V některých kulturách, například v Bulharsku, znamená zavrtění hlavou souhlas,“ dodává Schneiderová.       (Zdroj: 21@století)


Alkohol pomáhá viru HIV ..... HIV pozitivní lidé by se zřejmě měli vyvarovat alkoholu. Podle nové studie totiž alkohol urychluje progresi jejich onemocnění.

Alkohol snižuje obranyschopnost organismu tím, že podněcuje programovanou smrt čili apoptózu buněk imunitního systému, poškozuje buněčné organely mitochondrie a potlačuje imunitní reakce. Dřívější studie na pokusných zvířatech také dokázaly, že alkohol ovlivňuje reakce, kterými imunitní systém odpovídá na přítomnost infekce virem HIV. U pokusných transgenních myší to mělo za následek rychlejší rozvoj onemocnění AIDS. V buněčných kulturách alkohol zase zpomaloval množení bílých krvinek označovaných jako CD4+ lymfocyty, jejichž úbytek je hlavní známkou nemoci AIDS.

Tým výzkumníků z několika amerických amerických institucí teď zveřejnil výsledky 30měsíční studie, během které vědci sledovali vliv pití alkoholu na zdraví pacientů infikovaných virem HIV. Výsledky studie ukazují, že časté pití alkoholu, definované jako spotřeba dvou a více alkoholických drinků denně, urychluje progresi onemocnění. Její známkou je snižování počtu CD4+ lymfocytů, které s konzumací alkoholu korespondovalo jak u lidí, kteří užívají antiretrovirovou terapii, tak u těch, kteří léčbu odmítli. Stejně působila i kombinace alkoholu a užívání drog, jako je kokain nebo crack.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Pentagón zvažuje pri kybernetickom útoku vojenský úder ..... Silné vyhrážky z Washingtonu: USA si chcú v prípade virtuálneho útoku na svoje počítačové siete vyhradi vojenskú reakciu. Nebezpečenstvo kybernetických útokov sa stále zväčšuje, povedal vysokopostavený úradník Pentagónu.

Washington – Je útok hackerov vojnový akt? USA si chcú v prípade virtuálneho útoku na svoje počítačové siete vyhradi vojenskú reakciu. V takomto prípade budú USA „zvažova odpoveď, ktorá nebude obmedzená na kybernetickú oblas", povedal vysokopostavený úradník Pentagónu, James Miller vo Washingtone.

Avšak v tejto oblasti existuje ešte mnoho "právnych šedých zón", povedal. Tak sa bude musie najprv definova, kedy sa môže kybernetický útok hodnoti ako vojnový akt. Nebezpečie kybernetických útokov stále rastie, povedal Miller. "Naše siete sa musia denne bráni tisícom takýchto pokusov."

Len v samotnom US-ministerstve obrany je 90.000 spolupracovníkov prepojených cez počítačové siete. "V uplynulých desiatich rokoch narástol počet, ako aj kvalita pokusov o prienik do našich sietí", povedal Miller ďalej.      (Zdroj: Protiprúdu)


17.05. 2010     Sedmnáctý květen je Světovým dnem telekomunikací - a to u příležitosti založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865. Slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Na 17. květen také připadá Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Sedmnáctý květen byl zvolen jako den, kdy došlo k vyškrtnutí homosexuality z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (1990). Smyslem tohoto dne je akcentace respektování práv lidí s jinou než heterosexuální orientací a ukončení diskriminace a násilí pramenící z homofobie.


Největší bobří hráz světa byla objevena díky snímku ze satelitu ..... Pravděpodobně nejzajímavější věc na největší bobří hrázi světa je ta, že nikdo neměl tušení o její existenci, dokud si badatelé nepovšimli satelitního snímku. Obrovská přehrada je připomínkou toho, že na Zemi stále ještě existují místa, kde příroda pořád vládne, píše server Edmonton Journal.

Jedno takové místo se nachází v odlehlé části národního parku Wood Buffalo, pod masivem hor Alberta´s Birch. Generace bobrů desetiletí pracovali na zbudování 850 metrů dlouhé hráze. Přehrada je delší než osm fotbalových hřiš nebo jeden a půl násobek výšky torontské telekomunikační CN Tower.

Bobři v národním parku Wood Buffalo stavěli posledních 35 let, což znamená, že ji stavěli v porovnání o 15 let déle, než byl stavěn Taj Mahal, jeden ze sedmi divů světa. Bobři ve stavbě průběžně pokračují a přehrada působí i tři roky po svém objevu velký rozruch. Hráz je viditelná z vesmíru.

Přírodovědec Jean Thie se pokoušel odhalit vliv oteplování na tání trvale zamrzlé půdy a měření rozměrů bobřích přehrad bral jen jako svou zábavu. „Tahle je neobvykle dlouhá,“ řekl Jean Thie a doplnil, že většina bobřích přehrad je menší než 100 metrů. „Je to součást ´bobřího pásma´, území mezi národním parkem v Riding Mountain v Manitobě a národním parkem Alberta´s Birch.“

„Jsou to úžasní inženýři – vodohospodáři. O této oblasti lze skutečně hovořit jako o krajině bobrů, kde možná stovky přehrad ovlivňují proudění a hladinu vody.“ Jean Thie ještě doplnil, že se taková místa vyskytují v nepřístupných oblastech. Skromný autor objevu nespustil obvyklou mediální lavinu, pouze svůj objev publikoval na svých webových stránkách.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jahody ve vesmíru ..... Budou se jahody pěstovat ve vesmíru? Hodně lidí si představuje cestování do vesmíru jako velkou romantiku a zážitek plný příjemných chvil. K tomu má dnešní kosmonautika, ale přeci jen ještě hodně daleko. Například kosmická strava, i když se stále zdokonaluje, gurmánským zážitkem určitě není.

Odborníci se snaží kosmickou stravu vylepšovat, ale stále jsou to z hlediska labužníka náhražky. Jako doma na Zemi si lidé ve vesmíru budou připadat teprve tehdy, až si budou moci pěstovat vlastní plodiny.

Právě tomu se snaží pomoci výzkum na americké Purduově univerzitě a vědci ohlásili první plodinu vhodnou pro pěstování ve vesmíru. A hned jednu z nejoblíbenějších a nejchutnějších - jahody. Pro kosmické účely je nejvhodnější odrůda vyšlechtěná v roce 1991 v Kalifornské univerzitě. Ta nese označení Seascape. A proč právě tato odrůda jahod?

Tak především je nezávislá na změnách množství denního světla. Vědci svítili na část rostlinek 10 hodin denně a na část 20 hodin denně. Při nižším osvětlení se sice urodilo méně plodů, ale za to větších. Takže celkový objem zůstal zachován. To má svou důležitost právě v kosmu, kde méně kusů plodin znamená méně práce pro astronauty.

Jahody jsou navíc poměrně malé plodiny, třeba na takové melouny by se jistě místo nenašlo. Jahody jsou dosti nenáročné a to je také velmi důležité, protože to znamená, že budou odčerpávat jen nepatrnou část energie kosmické lodi. Pokud testy skončí úspěchem, můžeme očekávat, že jejich pokračování proběhne už v kosmu, pravděpodobně na Mezinárodní kosmické stanici. Za pár let tak možná uvidíme astronauta, jak ukusuje krásně červenou a šavnatou jahodu.      (Zdroj: Astro)


Z deníku lékaře lidumila ..... Zase se mi tu rozčiloval věčně nespokojený neurotik P. N. Je to hodně inteligentní člověk, ale nemá to někde v hlavě v pořádku. Povídal: „Doktore, odpovězte upřímně. Kolik znáte internistů, kteří řekli svým pacientům pravdu? Vždy oni ty diabetiky, kardiaky, hypertoniky „léčí“ mnohdy celoživotně či přinejmenším doživotně bez úspěchu. I přes nejlepší snahu vědecké medicíny jsou to pořád nemocní diabetici a kardiaci. Tak kolik znáte takových lékařů, kteří by pravdivě sami sobě i nahlas svým pacientům přiznali: Já se stydím, ale nevím, proč máte vaši nemoc, co je její příčinou. Neznám lék, který by ji trvale odstranil. Přiznávám, že neumím vyléčit vaši nemoc, a nejsem skutečný odborník.

Kolik znáte kožních specialistů, kteří by se takto poctivě přiznali, že nedovedou trvale vyléčit lupenku či chronický atopický ekzém?

A kolik lékárníků už řeklo pacientům: Já vám už nebudu dávat další tašky léků. Chodíte sem deset, dvacet, třicet let a sami přeci vidíte, že vaše nemoc není vyléčena a že to nebyly léky.

Kolik znáte psychiatrů, kteří i přes mnohdy desítky neúspěšných hospitalizací dál píší psychofarmaka schizofrenikům, kteří dále zůstávají schizofreniky. Nežijeme všichni v jedné velké schizofrenii? Cožpak nikdo nevidí, že je to lež? Vždy to je propracovaný systém založený na strachu, lži a manipulaci.

Celá ta nová reforma zdravotnictví „řeší“ jen důsledky důsledků neřešených příčin! Je samozřejmě – stejně jako ty předchozí – zcela nesmyslná a ve skutečnosti neřeší vůbec nic. O zásadní změně kvality péče či o skutečné prevenci ani zmínka. Milionům nemocných zase nikdo neměl odvahu říci, že skutečně uzdravit se mohou jenom oni sami, a to zásadní změnou svého dosavadního způsobu života. V tom jim placení lékařských výkonů nepomůže. Dokud nebudeme mít odvahu ke skutečné reformě od Lži k Pravdě, nemůže se ve společnosti ani ve zdravot-nic-tví nic změnit. A je člověk, který lže sám sobě i druhým, slušný člověk? Jsme slušní lidé?…“

Ten chudák má ale starosti. Antidepresiva samozřejmě odmítl. Dělá chybu. Sám je beru už dlouho. Život je pak takový lehč텠      (Zdroj: CelostniMedicina)


Dřevěné prkénko, nebo plast? ..... Materiál sice může mít vliv na bakterie, ale způsob, jakým ho udržujete, je důležitější. Můžou být ze dřeva, z plastu… a našli jsme na trhu dokonce i „antibakteriální“. Na tato prkénka jsme umístili různé druhy bakterií a pak prkénka vystavili takovým podmínkám, jaké nastávají při běžném použití. Jako když tam krájíte syrové potraviny. Pak jsme je omyli a zkoumali jejich povrch. Rozdíly mezi nimi byly nepatrné. Dřevo obdrželo nejlepší výsledek: svými póry absorbuje šávy a mikroorganismy, což je odlišné u plastu, u kterého tekutiny a bakterie zůstávají na povrchu.

Čištění: Dbejte na čistotu vašeho prkénka, po každém použití jej omyjte tekoucí vodou za použití čisticího prostředku. Dobře jej zbavte mastnoty, protože mastnota chrání bakterie před účinky dezinfekčních prostředků. Nechte prkénko oschnout pokud možno na vzduchu, jinak použijte čistou utěrku. Po krájení si umyjte ruce a stejně tak umyjte i nože. Včas vyměňte prasklé prkénko.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Pramen léčivé energie ..... Současný život na zeměkouli naléhavě potřebuje léčivou energii. Příliš mnoho lidí je duchovně, duševně i tělesně nemocných, sklíčených, pesimistických a destruktivních. Léčivou energii potřebujeme pro denní společenský život, pro zacházení se sebou samými, pro styk s přírodou, pro politiku a hospodářství, výchovu a vzdělání, pro světový mír, rozvíjející se politickou spravedlnost a pro zachování Stvoření pro všechny nadcházející generace

Reiki je jeden takový léčivý pramen, takovou potřebnou láskou, světlem v temnotě srdcí a institucí.

Dennodenně prosí mnoho lidí za tuto sílu spirituality, posílají své dobré myšlenky – díky pomocí léčení Reiki na dálku – za politiku, pro světový mír, pro léčení přírody, za zachování naší Země. Registrují, že mnohé se již změnilo, že se zvětšuje ekologické uvědomění, že vojenské bloky slábnou, že mír je možný – sice ne šmahem, nýbrž se zvraty, a naděje tudíž není „scestná.“ A v neposlední řadě připisují tyto změny velkou měrou svým snahám o léčivou energii. Zlepšují šanci našeho společného života.

V našem věku, ve kterém kultury srůstají v jeden svět, východní myšlení nabývá pro západního člověka stále víc na významu…Jsou oživovány a zvažovány také zkušenosti a moudrosti, které jsou dědictvím celé historie kultury, vytvářející vnitřní jádro – „esoteriku“ lidského vědění. Jsou odpovědí na „exoterně“ vnějškovou, nesmyslně vykořisující a pohrdající „kulturu“ našich dnů.

Reiki je pro východní a západní myšlení ideálem. Je praktikována v obou kulturách (možná v profesi léčitele, společně s homeopatií, masážemi apod.), rovněž existuje snaha o vědecký výzkum.

Tato otevřenost namísto okultní skrytosti se ukazuje také v tom, že Reiki je svázána se známým spirituálním a teologickým věděním. Kromě toho je Reiki praktická a snadno použitelná a během všedního dne úspěšně používaná, bez příliš mnoha úkonů a technik.

Jak nám říká pojmenování, v Reiki se navzájem sjednocuje univerzální a životní energie. Tato energie byla všem národům známá pod mnoha rozličnými označeními,konec konců i křesanské mystice a křesanskému učení meditace.      (Čtěte na stránkách Jitřní země)


Jak se tváří myš ..... Také myši vyjadřují své emoce grimasami. Ty mají mnoho společného s výrazy tváře u lidí. Kanadští vědci sledovali „tváře“ myší, které byly v klidu, a následně sledovali ty samé myši poté, co jim byla píchnuta bolestivá injekce roztoku kyseliny octové.

Záběry podrobili biologové důkladnému rozboru počítačovým programem pro analýzu obrazu. Ten prokázal, že myši reagují na bolest změnou ve výrazu „tváře“. Zvířata mhouří oči, které se jim tak posouvají blíže k sobě, a zároveň krčí nosy. Podobné grimasy lze pozorovat i v obličeji člověka trpícího bolestí.

Myš k tomu ještě přidává změny v poloze hmatových vousů a sklopení uší dozadu. Změny ve výrazu „tváře“ v reakci na bolest se u myši a člověka podobají natolik, že by mohly představovat univerzální reakci typickou pro většinu savců.      (Zdroj: VTM Science)


Meteorit ukrývá tajemství Sluneční soustavy ..... Dva miniaturní meteority, nalezené v Antarktidě ve vrstvách sněhu starých 40 a 55 let, mohou odhalit doposud skrytá tajemství vzniku naší Sluneční soustavy. Nalezené úlomky byly označeny jako částice 19 a 119. Jejich hmotnosti se pohybují řádově v desítkách mikrogramů.

Výzkumníci odkryli tyto fragmenty vesmírného materiálu roztavením sněhu a přefiltrováním vzniklé vody. Zkoumaný sníh napadl zhruba v polovině minulého století poblíž Francouzsko-italské polární stanice Concordia v centrální části Antarktidy. Vědci nalezli nekontaminované vzorky objektů, které se „toulaly“ Sluneční soustavou po mnoho miliónů let, než ukončily svoji kosmickou pou srážkou se Zemí. Tento objev byl publikován 7. 5. 2010 v časopise Science.

„Když jsme roztopili sníh a dívali jsme se na částice uvnitř tohoto velmi čistého sněhu, předpokládali jsme, že některé z nich by mohly být mimozemského původu,“ říká vedoucí výzkumu Jean Duprat (Universite Paris-Sud, Orsay, Francie), který spolupracuje s Francouzským polárním institutem Paul Émile Victor v Antarktidě. „Bylo to vůbec poprvé, co jsme měli k dispozici tak neskutečně čisté vzorky.“

Nalezené vzorky se ukázaly být neobyčejné ještě z jiného důvodu. Dva fragmenty meteoritu byly doslova obaleny uhlíkem, který je vzácný v kamenech jako jsou tyto. „Více než polovina jejich objemu je tvořena materiálem bohatým na uhlík,“ říká Duprat. „To je neobyčejné, protože u tohoto typu meteoritů dosahuje množství uhlíku obvykle několika procent celkové hmotnosti.“

Dalším překvapujícím aspektem fragmentů meteoritu bylo velké množství v nich obsaženého deuteria, které je velmi vzácnou formou vodíku (zatímco jádro normálního vodíku je tvořeno jedním osamoceným protonem, deuterium obsahuje jeden proton a jeden neutron).

Obě tyto stopy – velké množství přítomného uhlíku a deuteria – sdělují astronomům, že tyto malé meteority pravděpodobně pocházejí z komet. Komety, jak známo, uvolňují materiál v době, když prolétávají v blízkosti Slunce. Částice, které jsou zachyceny gravitací Země, dopadají na zemský povrch, kde se ukládají.

„Co bezpečně víme, je, že tyto částice pocházejí velmi pravděpodobně z mateřského tělesa, které se jen velmi málo změnilo od počáteční fáze vzniku a vývoje naší Sluneční soustavy, protože složení těchto částic je velmi primitivní,“ říká Duprat.

Vědci se domnívají, že nalezené fragmenty meteoritu pravděpodobně vznikly ve Sluneční soustavě ještě dříve, než se zformovaly planety – když Slunce ještě bylo obklopeno protoplanetárním diskem, který se stal stavebním materiálem pro vznik planet.

Jako takové poskytly nalezené meteority důležité vodítko k vysvětlení, jak se utvářel nᚠplanetární systém a mohly by dokonce naznačit, jak život na Zemi začal svoji existenci. Někteří odborníci předpokládají, že komety a meteority poskytly organické látky, které umožnily vznik zárodků života na naší planetě.

„Velmi vysoký obsah uhlíku (jak vyplývá z nalezených fragmentů) mohl mít velký vliv na původ vznikajících organických molekul na mladé Zemi, s následnými důsledky pro nejrannější prebiotickou chemii,“ doplňuje Larry R. Nittler (Carnegie Institution of Washington), který nebyl členem výzkumného týmu.      (Zdroj: AstroVM)


Uklidňující dotek ženy ..... Hazardní hry, extrémní sporty a adrenalinové kousky spojuje zpravidla přítomnost základního personálního elementu, ženy. Proč se svůdné a rafinovaně oděné krásky lehce dotýkají ramene hráčů pokru, se slunečníky asistují závodníkům formulí či motorek a nepřihlížejí třeba turnaji v piškvorkách či soutěži ve sběru tříděného papíru?

Jonathan Levav z Columbia University se ve své poslední studii uveřejněné v Psychological Science zabýval výše zmíněným fenoménem. Všechny situace spojuje základní fakt podstoupení rizika. Účastníci experimentu měly originální možnost hraní hazardních her či finančních investic. Předtím během přivítání a zároveň během experimentu však byly podrobováni předem jim neznámou avšak přesně definovanou měrou osobní pozornosti svůdných asistentek či asistentů. Výsledek jistě nepřekvapí, pokud fenomén dotykem a chováním vstřícné ženy prokazatelně hrál uklidňující roli v následném podstoupení mnohem většího rizika mužskými dobrovolníky.

Vysvětlení nabízí studie několik. Stejně jako v dětství uklidňuje dítě dotek matky, může být též uklidňující pro muže během psychicky vypjaté situace. Můžeme však také celkem oprávněně předpokládat, že svůdná žena v muži podněcuje chování směrující k možnosti páření. Z praxe je tato možnost evidentní, kdy muži ve snaze zaujmout ženu různá rizika podstupují velmi běžně a dobrovolně.      (Zdroj: OSEL)


Lingvistická perlička: Zvlčení ..... Jak už z řady příspěvků na tomto serveru bylo možno odhalit, jeho redaktor chová sympatie k psovitým šelmám, a již jde o psy či vlky (nebo i příslušnou formu lykantropů). Následuje drobná a nevážně míněná lingvistická kuriozita na toto téma.

Lingvistická perlička: Zvlčení

Pokud určitý proces probíhá dostatečně často, vyplatí se pro něj v jazyce vymyslet speciální slovo. Takže dejme tomu „něco čistit kartáčem“ lze ekonomicky zkrátit na kartáčovat, naopak pro „míchání bramborové kaše“ taková optimalizace podle všeho neexistuje.

Nyní si vezměme proměnu člověka ve zvíře. Máme slovo zvlčit (zvlčet? v korpusech není obsaženo ani jeden z těchto tvarů, ale bezesporu existuje), je zde ale ještě nějaké jiné slovo pro podobnou proměnu? Pokud ne, pak je to jistě důkazem těsného vztahu mezi lidmi a vlky, proto byl pes jistě prvním domestikovaným zvířetem etc.

Máme zde podobná slova zepsout, zprasit, opičit se či zkonit, ale ty vyjadřují cosi vnějšího, nikoliv vnitřní proměnu dotyčného. (V této souvislosti je zajímavé to „zkonit“, tj. pokazit. Kůň jinak přece není symbolem blbosti. Prase možná není špinavé, ale má tuto pověst, čili „zprasit“ do tohoto obrazu zapadá. Ale „zkonit?“, eventuálně „ty jsi kůň“ – proč? Destruktivní síla koně, že vše podupe a rozšlape? – to ale přece není pravda. Nebo nějaká souvislost s nájezdy Mongolů? – konstrukce nejspíš krajně přitažená za vlasy.)

Existuje slovo pro proměnu ve zvíře obdobnou zvlčení? V diskusích na toto téma jsem zatím zaznamenal návrh „zeslepičet“, ale nejsem si jist, zda tento výraz uznat...

Poznámka: Toto prosím berte jako hru, v níž může být zábavné pokračovat a rozvíjet ji. Jistěže „zvlčet“ neznamená stát se vlkem, ale je to de facto prostě synonymem „zdivočet“.       (Zdroj: Science WORLD)


Co dělat s pocitem osamělosti ..... Co dělat s pocitem osamělosti Jste osamělí? Cítíte-li se osamělí, rozhodně v tom nejste sami!

Osamělost je totiž v dnešní společnosti velmi rozšířená. Zdá se, že čím vyspělejší technika nás spojuje, tím více se cítíme osamělejší a oddělenější.

Osamělost vypovídá o tom, že něco není v rovnováze, že něco v našich životech chybí. Možná to "něco" je někdo, koho jsme milovali a on zemřel. Jindy to může být vážná nemoc, která vyvedla nᚠživot z rovnováhy a zanechala v nás pocit osamělosti. Osamělost je zvl᚝ těžká, je-li spojena se zármutkem nebo nemocí.

Dobrou zprávou je, že za osamělostí tepe život. Můžete najít jiný způsob, jak být spojen sám se sebou, s druhými i s Bohem. Možná stačí několik chvil a uvědomíte si, že když hledáte, naleznete.

Naleznete, že opravdu nejste sami!

* Trvalá osamělost je pocit, který nám říká, že nᚠživot je neúplný nějakým způsobem vychýlený z rovnováhy. Osamělost není problém – je to příznak, který nás upozorňuje na nějaký problém.

* Podobně jako nevítaný plevel v zahradě se také trvalá osamělost musí vytrhnout i s kořenem. Pátrej po odpovědích na otázky typu: Kdy se cítím nejvíce osamělý? Existuje nějaký stereotyp, který ve mně navozuje osamělost? Co mi nejvíce pomáhá, když se cítím osamělý?      (Zdroj: Víra)


14.05. 2010     Čtrnáctého května ve 3:04 LČ nastává Novoluní. Před sto pětapadesáti lety byla poprvé vydána Babička od Boženy Němcové a tento den je také Světovým dnem hypertenze.

Roku 1316 se narodil pozdější císař Karel IV.

Patnáctý květen byl vyhlášen jako Mezinárodní den rodiny, OSN jej vyhlásila poprvé roku 1994; dále je Světový den proti mozkové mrtvici

Neděle 16. května je Dnem památky obětí AIDS. Toho dne roku 1868 byl položen základní kámen Národního divadla.


V Břehyňském rybníce u Doks byl nalezen prales ze 14. století ..... Porost měl až do stavby rybníka ráz pralesa, tedy přírodního lesa bez většího ovlivnění člověkem. Převládala v něm borovice, vzácně byl zastoupen smrk.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. dlouhodobě spolupracuje s Botanickým ústavem AV ČR a Jihočeskou Univerzitou na přírodovědném a archeologicko-historickém výzkumu přírodně i kulturně unikátní oblasti Dokeska. V rámci tohoto projektu byly na dně vypuštěného Břehyňského rybníka objeveny plochy pokryté zdaleka nápadnými kořenovými soustavami a spodními částmi kmenů stromů. Jedná se o pozůstatky pralesa datované do 14. století.

Břehyňský rybník u Doks byl založen podle písemných pramenů někdy mezi lety 1366-1460. Zdánlivě nezajímavý terénní detail – pařezy na dně rybníka – ukázal původní druhové složení a vzhled pralesa a jeho první těžbu při středověké kolonizaci Bezdězska. Osídlení se v krajině mezi dnešními Doksy a Bělou pod Bezdězem objevuje ve 12. století, teprve ve druhé polovině 13. století zde proběhl kolonizační boom a v nevelké vzdálenosti byla založena tři královská města – Doksy, Kuřivody a Bezděz se stejnojmenným hradem. Zatímco většina jiných měst byla zakládána už v osídlené kulturní krajině, v této oblasti se museli kolonisté vypořádat s blízkostí velké plochy neosídlených, zemědělsky nevyužitelných lesů sahajících až k Mimoni a Českému Dubu, které tady trvají dodnes.

Teprve, když vypuštěný bahnitý rybník částečně zamrzl, bylo možno po ledě překonat hlubokou rašelinu a dostat se ke stromům. Z tloušky kmenových bází byla odhadnuta velikost stromů, podle mikroskopické stavby vzorků dřeva byly jednotlivé stromy druhově určeny.

Z těchto zjištění se podařilo rekonstruovat celou historii někdejšího lesa, jeho původní prostorovou strukturu a druhové složení. Ukázalo se, že jde o pozůstatky lesa, který zde rostl těsně před vybudováním rybníka. Kmeny samotné během staletí uhnily a rozpadly se, jenom jejich nejspodnější části přetrvaly, protože byly impregnovány látkami z rašelinné půdy. Porost měl až do stavby rybníka ráz pralesa, tedy přírodního lesa bez většího ovlivnění člověkem. Převládala v něm borovice, vzácně byl zastoupen smrk.

Před prvním napuštěním rybníka byl les částečně vytěžen. Slabší stromy byly ponechány, silnější byly pokáceny. Stopy po zásecích sekery se zachovaly vzácně, ale způsob těžby prozradila poloha pařezů. Velké silné stromy byly totiž většinou zachovány v původní poloze, zatímco tenčí stromy mají kořeny často překocené. Před napuštěním byly tyto silné stromy pokáceny a jejich pařezy pak byly stabilní, kdežto slabší stromy byly ponechány na místě a po napuštění ztratily v rozmočené rašelině stabilitu a vyvrátily se. Terénní část je v současné době dokončena, její výsledky procházejí zpracováním.      (Zdroj: Science WORLD)


V Olomouci lze do kontejnerů dávat baterie, mají na ně kapsu ..... Co s vysloužilým mobilem nebo rozbitou elektronickou hračkou? V Olomouci je lidé mohou vyhodit do dvou desítek kontejnerů rozmístěných po městě a v příměstských částech. Nyní k nim nově přibyly i nádoby na baterie.

Olomouc se před 1,5 rokem stala teprve druhým moravským městem, v němž byly v rámci pilotního projektu umístěny kontejnery na drobná elektrozařízení.

Právě mobilní telefony, elektronické hračky, kalkulačky a jiné malé spotřebiče totiž končí v popelnici mnohem častěji než větší druhy elektroodpadu.

„Lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální zástupce kolektivního systému Asekol pro Olomoucký kraj Zdeněk Kovářík.      (Zdroj: Olomoucký deník)


Osm občanských organizací vyzývá vládu: ušetřete 8 miliard. Tunel u Muzea Praze uškodí ..... Osm občanských organizací (včetně Dětí Země) vyzývá vládu: ušetřete 8 miliard. Tunel u Muzea Praze uškodí

Česká vláda může v pátek ušetřit 8 miliard korun. Nebo je poslat na dostavbu severojižní magistrály – vybudování dálničního tunelu u Muzea. Osm nevládních organizací žádá v otevřeném dopise ministry, aby peníze vložili do potřebnějších investic pro lepší život ve městě. „Zabetonování severojižní magistrály do tunelu je extrémně drahé a naprosto zbytečné,“ varuje Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat. „Dálnice do centra města nepatří. Zaplate raději nové linky metra a tramvají, zlepšení městské a příměstské železnice, nebo opravte silnice a chodníky,“ vyzývají nevládní organizace ministry.

Projekt na zahloubení severojižní magistrály – druhé nejvytíženější silnice v zemi – se poprvé objevil zhruba před třemi lety. Praha totiž nesplňuje evropské limity pro hluk a čelí proto několika žalobám občanů a kritice Evropské unie. Auto*Mat v loňském roce na zveřejněné „tunelové“ studie reagoval vytvořením urbanistické studie, kterou se snaží posunout téma k věcné koncepční diskusi a hledání vhodného řešení.

„Řešením katastrofálního znečištění životního prostředí Prahy automobilovou dopravou bohužel není přemístění aut na několika vybraných místech pod zem, jak se snaží obyvatele přesvědčit někteří politikové,“ vysvětluje Michal Křivohlávek z Auto*Matu. „Nezbytné je přistoupit k dopravní koncepci a snižování automobilového provozu. Drtivou část cest totiž nevyvolává tranzit, ale popojíždění obyvatel Prahy z jednoho místa na druhé. Množství aut projíždějících denně po Praze je zbytečné, protože město má kvalitní veřejnou dopravu,“ dodává.

V pátek má o enormní investici rozhodovat ekonomická rada ministrů. Praha totiž na tunel, jehož jeden metr by přišel na 10 milionů, nemá peníze, a požádala o pomoc. Pokud ministři záměr posvětí, rozhodovala by pak o mimořádném vyčlenění peněz ze státního rozpočtu vláda. Dopis občanských organizací ministry žádá, aby 8 miliard ušetřili.

„Česká republika má nepochybně mnohem naléhavější problémy. Stavět v době krize tunel, který ničemu nepomůže, by bylo neomluvitelné plýtvání. Pražané potřebují zmírnit zátěž z dopravy, ne zbytečný beton za miliardy,“ dodává mluvčí Auto*Matu Křivohlávek. Současné vedení města dalo navíc Pražanům slib, že zahájí přeměnu magistrály na městský bulvár. Volební období končí za půl roku a bylo by podvodem na voličích započít projekt, který uchová kapacitu pro 100 000 aut v centru a přeměnu na městský bulvár tak fakticky znemožní.      (Zdroj: Děti Země)


Vědci tvrdí, že do roku 2012 vyvinou léky schopné zastavit proces stárnutí ..... Na konferenci, kterou tento týden v Británii uspořádala The Royal society, hovořili vědci o pokroku, kterého bylo dosaženo ve vědě o stárnutí. Vědci identifikovali nejméně 10 genových mutací, které prodlužují život myší až o polovinu, a u lidí bylo zjištěno, že několik genetických variací je spojeno s dlouhověkostí. Jde například o geny jménem sirtuiny, o nichž jedna italská studie zjistila, že se vyskytují častějí u mužů nad 100 let než všeobecně v populaci. Pobočka firmy GlaxoSmithKline nyní zkoumá sirtuiny a jejich vazby na nemoci spojené se stářím, jako jsou rakoviny a cukrovka.

Jiné genetické variace ovlivňují vznik růstového hormonu a růstového faktoru, podobného inzulínu (insuline-like growth factor - IGF). Obě tyto látky zrychlují metabolismus a organismy s rychlejším metabolismem umírají dříve. Zpomalit stárnutí by se zřejmě dalo zpomalením metabolismu blokováním receptorů růstového hormonu a IGV.

Malá biotechnologická firma, Proteostasis, v Massachusetts, zkoumá způsoby, jak využít IGF jako potenciálního terče pro léky proti stárnutí. Jiným klíčovým cílem léků je enzym zvaný cholesterylová esterová transferová bílkovina (cholesteryl ester transfer protein, CETP), který ovlivňuje úroveň "dobrého" cholesterolu, který chrání před nemocemi srdce. Léky, které utlumují CETP, vyvíjí dvě velké farmaceutické společnosti, Merck a Roche.

Výsledky výzkumů, vedoucích k lékům proti stárnutí, budou "zřejmě k dispozici pro testování od r. 2012," řekl na konferenci profesor Nir Barzilai z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. "Setkávám se s lidmi, jimiž je sto let, jimž nejenže je 100 let, ale také jsou ve vynikajícím zdravotním stavu," řekl Barzilai. "Lidé, kteří umírají mezi sedmdesáti a osmdesáti lety, bývají v posledních letech svého života nemocní. Století lidé umírají zdraví, a to náhle."

Barzilai předpokládá, že lidé budou brzo od čtyřiceti nebo padesáti let svého života brát jednu pilulku denně, která zastaví příznaky stáří. Má-li k tomu však dojít, bude nutno přehodnotit stáří jako nemoc a začít ho považovat za vyléčitelnou chorobu, aby se na jeho léčení uvolnily výzkumné prostředky.

Stárnutí nelze zvrátit, ale bude ho zřejmě možné zbrzdit či odložit. Lidé se dožívají extremně vysokého věku teprve tak padesát let a je to hlavně důsledkem zlepšení ve zdravotnictví, v životním stylu a v životním prostředí. Od poloviny padesátých let se nejvíce prodlužuje život u lidí nad osmdesát let, jejichž pravděpodobnost, že se dožijí devadesátky, se nyní zdvojnásobila. Žijeme lépe déle a trávíme méně svých let ve stáří jako invalidi či lidé závislí na jiných.       (Zdroj: Britské listy)


Proč potetovaní rockeři přitahují ženy? ..... Na tělech hudebníků skupin jako jsou Red Hot Chilli Peppers či Guns´n´ Roses byste našli celou přehlídku nejrůznějších motivů. Proč však mají zdobení těla bolestivým vpichováním barvy pod kůži, ve zvláštní oblibě právě nejrůznější rockové hvězdy? Nedávno publikovaná studie naznačuje, že ve hře je pradávná evoluční síla, pohlavní výběr.

Jednou z největších vad na lidské kráse je podle biologů nesymetrie. Naše preference symetrických tváří a těl má totiž hluboký evoluční smysl – je totiž indikátorem jak zdravého vývoje, tak absence poškození nejrůznějšími parazity. Lidé proto od nepaměti dělají, co mohou, aby nedostatky symetrických rysů zamaskovali. Ti, kdo by typovali, že lidé maskují nedostatek symetrie také svým tetováním, jsou však na omylu. Z výzkumu, který prováděli polští vědci z univerzity ve Wroclawi totiž vyplývá pravý opak. Polští vědci si vybrali vzorek 200 mužů i žen, z nichž polovina byla výrazně potetována, zatímco druhé tyto ozdoby chyběly. Vybrané jedince pak podrobili přísným testům s jediným cílem – zjistit, jak jsou na tom právě s tělesnou symetrií. Zatímco u žen nenašly mezi tetovanými a netetovanými prakticky žádné rozdíly, u mužů byla situace poměrně výrazně jiná. Symetričtější, tedy zdravější a také „krásnější“ jedince, nalezli vědci v mnohem větším počtu mezi potetovanými. Vyvstává tedy otázka: proč se již tak krásní lidé nechávají zkrášlovat ještě více? S odpovědí opět přispěchá jedna z dílčích hypotéz v teorii pohlavního výběru, takzvaná teorie handicapů. Všichni totiž vědí, že pořídit si tetování je nejen bolestivé, ale také poměrně drahé. Potetovaný muž tedy dává svému okolí najevo: „já na to mám“, tedy jak finančně, tak osobní statečností. Není také žádným tajemstvím, že z lidí s podobným osobnostním profilem se také často stávají rockové hvězdy, kterým dělá pozornost ostatních dobře. Už je vám tedy jasné, proč mladíci ve videoklipech často hýří všemi barvami?      (Zdroj: 21@století)


Rostliny a živočichové si mohou konkurovat ..... Souboj dvou velkých říší. Přesně tak by se dal označit objev potravní konkurence mezi masožravou rostlinou a pavoukem.

Potravní konkurence je dobře známý fenomén a nikoho nepřekvapí, že se dravci na afrických pláních přetahují o ulovenou kořist. Nebo že mezi rostlinami rostoucími na jednom místě probíhá tichá, ale o to intenzivnější válka o zdroje světla a vody. Nový objev ale ukazuje, že konkurenční boj nemusí probíhat jen v rámci živočišné nebo rostlinné říše. Pozoruhodnou výjimkou je masožravá rostlina rosnatka vláskatá (Drosera capillaris) a pavouk Sosippus floridanus.

Oba druhy žijí v bažinách Floridy a živí se pestrou škálu much, mravenců, cvrčků a chvostoskoků. Rosnatka svou kořist lapá díky lepkavým kapičkám na listech a pavouk dělá to samé s pomocí hustě tkaných sítí. Ekology z Jihofloridské univerzity zajímalo, jestli si rostliny a pavouci s tak podobnou loveckou strategií mohou konkurovat. Zjistili, že v oblastech, kde rosnatky nežijí, uloví pavouci mnohem víc kořisti. Také způsob tkaní sítí vypovídal o tom, že pavouci jsou si rostlinných konkurentů vědomi a činí opatření na zefektivnění lovu. Dopad pavouků na rosnatky vědci hodnotili v laboratoři a došli ke stejným závěrům: přítomnost pavouků znamená, že rosnatky si musí poněkud utáhnout opasky.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nízké sebevědomí brání lásce a vztahům ..... Nízké sebevědomí brání lásce a vztahům Jediným nepřítelem pokory není pýcha, jak by se mohlo zdát. V pokorné lásce k druhým nám brání i to, neuvědomujeme-li si vlastní hodnotu.

Bill Wilson, zakladatel Anonymních alkoholiků, kdysi napsal: „Někdy se utápíme v pocitech viny a v nenávisti k sobě samotným. Rochníme se v této špíně a často nám to dokonce poskytuje zvrácené potěšení… Něco takového je pýcha naruby.“ Jsme-li skutečně pokorní, pak sami sebe nesnižujeme. Láska nás volá, abychom potvrzovali hodnotu druhých, ale volá nás i k tomu, abychom si byli vědomi hodnoty své.

Nízké sebevědomí nám mnohdy brání dávat a přijímat skutečnou lásku. Colin, třicátník žijící v Seattlu, zápasil s depresí a osaměním. Byl zasnouben s úspěšnou mladou ženou, která ho obdivovala. Bylo však pro něj těžké dát jí najevo svou lásku a jednou dokonce zasnoubení zrušil. Po čase je opět obnovil. V práci měl na starosti desítku zaměstnanců a pracoval na střední manažerské pozici, nicméně na pracovišti neměl žádné přátele. Vztahy mu působily spíše bolest než radost.

Mluvili jsme spolu v mé kanceláři a řeč se stočila na Colinovo dětství. Podobně jako mnoho jiných lidí, které jsem poznal, vyrůstal Colin v rodině, jež byla kritická a neschopná poskytovat povzbuzení. I v dospělosti mu znělo v uších: „Jsi nezodpovědný, hloupý, ošklivý, tlustý, ničemný.“ Čím déle jsme mluvili, tím mi bylo jasnější, že Colin nebude schopen mít někoho opravdu rád, dokud si neuvědomí, že on sám má velkou hodnotu. Jinými slovy, nebude schopen dát najevo lásku ani skrze pokoru, ani žádným jiným způsobem, dokud nepozná, že sám je hoden lásky.

Pro lidi jako Colin je prvním krokem k lásce rozpoznání vlastní hodnoty. Musí být vděčni za to, kým jsou, a za dary a schopnosti, jimiž byli obdařeni. Nemohou se snížit, dokud se nejprve nepovýší a nerozpoznají, že poselství, která slyšeli v dětství, jsou lživá. Jakmile rozpoznají vlastní hodnotu, začnou být schopni skutečné pokory.     (Zdroj: Víra)


Čokoláda jako prevence chorob srdce a cév ..... Nizozemští vědci z univerzity ve Wageningenu tvrdí, že tabulka tmavé čokolády denně může snížit riziko srdečního onemocnění či mozkové příhody až o 39 procent. Kakaové boby jsou totiž plné takzvaných flavanolů, zvyšujících hladinu oxidu dusnatého v krvi a zlepšujících funkci cév. Mléčná ani bílá čokoláda po-dobné účinky na lidské zdraví nemají. "Malé množství tmavé čokolády pomáhá předcházet chorobám srdce, ale jen pokud je konzumována jako náhrada za jiné energeticky plnohodnotné potraviny, takže neohrožuje stabilní váhu," tvrdí vedoucí studie Brian Buijsse. Podle něj totiž stogramová tabulka čokolády obsahuje v průměru 500 kalorií, takže lidé by pojídání této sladkostí rozhodně neměli přehánět. Nadváha totiž riziko infarktu či mozkové mrtvice naopak zvyšuje.       (Zdroj: Smísené okolí)


Budíky pro lidi, kteří neradi vstávají ..... Rána, obzvl᚝ ty pondělní, mohou být krutá a ze vstávání na čas do práce se může někdy stát obtížná procedura. Naštěstí tu máme díky moderní technologii několik budíků, s jejíž pomocí se vám podaří vstát včas. Některé na to jdou zdvořile, zatímco jiné se pro vás mohou rychle stát prokletím vašeho života.

SnuzNLuz ... Bez pochyby nejnelítostnějším z partičky je SnuzNLuz. Tento budík s wifi se vám, pokud zaspíte, přihlásí na vᚠbankovní účet a daruje z něj peníze neziskové charitativní organizaci, kterou nesnášíte nejvíc. Abyste zařízení nastavili, musíte si vybrat z 1 600 podporovaných bankovních institucí a pak si zvolit vaše nejnenáviděnější neziskovky ze seznamu čítajícího 6 200 jmen. Uživatel si zvolí, jakou částku budík pokaždé, když zmáčknete tlačítko SNOOZE (zdřímnout), daruje. Začíná se na deseti dolarech a dost možná, že pak už si to i rozmyslíte a vstanete. Je celkem pravděpodobné, že se jedná o jediný přístroj, který přiměje řezníka, aby daroval peníze organizaci na ochranu zvířat nebo demokrata, aby věnoval nějaké finance republikánům. Jak to podali tvůrci z ThinkGeek Labs, díky tomuto budíku „se lidé po celém světě, co si rádi přispí, třesou strachy - konečně je to pravda; kdo si přispí, ten ztratí!"

Clocky ... Pokud právě vám dělá vstávání z postele problémy, Clocky může být pro vás tím pravým řešením. Tento malý budík s kolečky vám dá jednu šanci, abyste vstali. Když zmáčnete tlačítko SNOOZE, přístroj seskočí z vašeho nočního stolku, rozjede se po podlaze a schová se - to vše, zatímco zvoní. Abyste jej vypnuli, musíte vstát z postele a najít ho. Stěží můžete začít ráno líp, než šmátráním pod šatníkem ve snaze vypnout budík!

Blowfly (masařka) ... Pokud potřebujete hrozbu důkladnějšího pátrání, abyste se probudili, budík Blowfly je přesně to, co hledáte. Na rozdíl od mnoha jiných typů budíků, které vám při zmáčknutí tlačítka „přispat" dají varování, tento model vystřelí do téměř třímetrové výšky otáčející se rotor, který pak bude létat po pokoji a přistane na nahodilém místě. Abyste zastavili jeho neutichající sirénový hluk, budete muset vstát, rotor najít a dát jej zpátky do budíku. Hodiny nemají tlačítko SNOOZE, ale začnou znovu fungovat, až se vyškrábete z postele, najdete vrtuli a vrátíte ji na původní místo. Po sedmi minutách se spustí znova.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Jupiter ztrácí pruhy ..... Na obrázcích v médiích, v učebnicích i jinde, je Jupiter se svými charakteristickými pruhy – jeden výrazný tmavý pruh je na každé polokouli. Tedy byl tam do té doby, než se před očima astronomů minulý podzim cudně schoval za Slunce. A tam se převlékl.

Poté, co se opět vynořil ze slunečního zákrytu, už neměl jižní rovníkový pruh. První, kdo na to přišel, byli amatérští astronomové. Nebylo to poprvé, co se tento pruh ztratil. Poprvé si astronomové jeho zmizené povšimli v roce 1973 a podruhé se nakrátko ztratil v roce 1990. Tmavý pruh je oblast, kde trvale chybí vysoká oblačnost a je tak možno pozorovat tmavší mraky z nižších vrstev atmosféry.

Jak se zdá, tato změna je součástí podstatně složitějšího procesu změn v celé plynném obalu této obří planety. V poslední době se mění jak barva jednotlivých útvarů v atmosféře planety, tak jejich poloha a velikost. Podle Glena Ortona z Jet Propulsion Laboratory v kalifornské Pasadeně nám současné změny ukazují, jak málo toho víme o dynamice těchto procesů.      (Zdroj: VTM Science)


13.05. 2010     Ve čtvrtek 13. 5. 2010 slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Jde o událost, která se stala 40 dní po Ježíšově vzkříšení. Podobně jako vzkříšení má i nanebevstoupení zásadní význam v životě křesanů.

Třináctý květen - na druhého ledového muže, Serváce -  je také Světový den koktejlu, slavil se poprvé v roce 1999 v síti hotelů Radisson po celém světě. Připomíná se jím první definice koktejlu, která vyšla 13. 5. 1806 v americkém periodiku The Balance. U jeho zrodu stál barman a znalec míchaných nápojů Alexandr Mikšovic, který původně působil v hotelu Alcron


Badatelé a snílci, zbystřete. Otevírá se veřejná sbírka vynálezů Járy Cimrmana ..... Rádi byste pokračovali v odkazu fenomenálního badatele a všeuměla Járy Cimrmana, kterého jsme chtěli zvolit největším Čechem? Právě pro vás zakládají pořadatelé Oslav Prahy veřejnou sbírku jeho odkazů. Přihlaste se a vzdejte hold i badatelovým "otcům" Smoljakovi a Svěrákovi.

Porota ocení, když vezmete v úvahu dobu, kdy Jára žil, a způsob, jakým myslel. zaměří se i na doprovodný text, v němž autor svůj vynález popíše a vysvětlí jeho funkci.

Sbírka je unikátní v tom, že tentokrát nebude Cimrmanovo dílo (jinak uložené v divadle nesoucím jeho jméno) uchovávat, nýbrž i rozšiřovat.

Na internetové stránce http://www.sbirkajara.cz můžete k fotografii svému výtvoru přiložit i video a samozřejmě "návod".

"Zasílat je ovšem možné i věci, které nejsou tak docela vynálezy, ale jsou cimrmanovským způsobem poetické či kuriózní nebo je s nimi spojen zajímavý příběh či historka. Půjde-li o předmět alespoň trochu v duchu velkého Járy, jeho zařazení do sbírky nebude určitě nic bránit," upřesňuje podmínky organizátor projektu Oslavy Prahy Robert Kozler.       (Zdroj: iDNES)


Ruce pryč od Máchy! ..... Na vlastenecké vlně máchovského jubilea se veze i spousta křupanů, které by nešastný český buřič a básník, kdyby jen mohl, kopl pěkně rozmáchle do zadní části těla. A jistě by se trefil, protože vypasené zadky našich novodobých papalášů jsou monumentálnější, než jakákoli jiná část jejich těl, o duších nemluvě. Dám ruku do ohně, že kdyby dnes začal někdo psát tak svobodomyslně a pravdivě jako svého času Mácha, česká kulturně-úřednická smetánka by se nad tím pohoršovala neméně, než tehdejší fanglemi opletení obrozenci.

Ve čtvrtek se v pantheonu Národního muzea pompézním slavnostním večerem otevírala výstava Tvář Karla Hynka Máchy a já, naivka a snílek, jsem si se svou devítiletou dcerou sedl hned do první řady, vedle míst vyhrazených, jak jsem o chvíli později s hrůzou zjistil, slavnostním řečníkům, jejichž vysoké funkce měly zřejmě přidat této původně kulturní akci na významu. Při spatření jednoho z nich - misomusa a hrobníka pražské kultury z magistrátu Pechy, který je v kulturních kruzích metropole neslavně proslulý jako nejprve pobočník a později nástupce „likvidátora divadel" Richtera - byl jsem jat zlou předtuchou. Ta nelhala.

Pánové První náměstek ministra kultury Karabec a generální ředitel Národního muzea Stehlík (druzí dva z celebritní trojky) v naleštěných lakýrkách a perfektně padnoucích oblecích skutečně předstoupili, jeden po druhém, před publikum a z papírků přečetli své projevy přetékající nabubřenými frázemi a čabrakově sokolským pathosem. Pak usedli zpět na své židle - tři jim patrně kvůli výše zmíněným osobním fyzickým předpokladům nestačily - a nehledě na to, že slovo dostal v té chvíli kurátor výstavy, který mluvil na rozdíl od prvních dvou jmenovaných prostě a skromně, žoviálně vtipkovali, až se za břicha popadali, zcela bezostyšně se hlasitě bavili, přičemž pan generální ředitel muzea opakovaně žďuchal ostrým loktem do mé dcerky, která s pláčem na krajíčku prchla ze své židle. Pan generální, zřejmě zcela pohlcen významem své osoby umocněným blízkostí lepší společnosti, před kterou právě panáčkoval, si toho ani nevšiml. Nabubřelá sebestřednost z něj přímo čišela.

„Co je to za pány, tati?" zeptala se mě vyděšeně dcera.

„To jsou papaláši, víš, vysoce postavení křupani," nenechal jsem její otázku bez odpovědi.

Ještě než začal - mimochodem svěží a zdařilý - koncert orchestru a sboru Univerzity Karlovy, vypařili se velkomožní „pánové přes kulturu" z pantheonu pryč. Nejspíš přednášet oficiální zdravici na další kulturně zaměřenou žranici...      (Zdroj: Czech Free Press)


Pozemská civilizace nanečisto ..... Počítačový simulátor by měl v budoucnu odhadnout rizika, která hrozí lidstvu na planetě Zemi. Grandiózní projekt má být spuštěn v roce 2022 a jeho navrhovaný rozpočet je 1,3 miliardy dolarů.

Lidé sbírají kvanta informací o planetě Zemi a zároveň prudce vzrůstá výpočetní výkon našich počítačů. A vědci ve Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu se rozhodli, že z těchto dat vytvoří globální model naší civilizace a planety Země. Pak bychom mohli simulovat a předpovídat, co se s naší civilizací může v blízké budoucnosti stát.

Tento softwarový projekt se jmenuje "Living Earth Simulator" a jeho hlavním propagátorem je Dirk Helbing ze zmíněného curyšského institutu. Jde samozřejmě o dlouhodobý projekt. V první fázi se má zaměřit na dynamiku dat z oblastí ekonomie, dopravy, ekologie a zdraví. Mezi jeho zdroje dat bude pravděpodobně časem patřit i souběžně vznikající globální monitorovací systém s názvem Planetary skin, který vyvíjí NASA. Tento projekt není prvním svého druhu, různé superpočítače a výpočetní gridy se už dlouho zabývají např. simulováním vývoje finančních trhů nebo vývojem klimatu. Navrhovaný model má ale všechny dosavadní překonat. Ve své čistě geografické podobě má mimojiné být dokonalejší než všechny dnes často používaný modelu Google Earth či její vyspělejší varianty Liquid Galaxy.

Dirk Helbing vychází při rozvoji svého nápadu z dosavadních techno-socio-ekonomických prací a koncepcí, ale možná trochu i ze sci-fi. Podobné představy rozvíjel totiž už Isaac Asimov ve svém literárním cyklu "Nadace" - v jeho rámci popisoval novou syntetickou vědu s názvem psychohistorie, která se zabývala klíčovými aspekty budoucího vývoje lidstva.

Projekt "Living Earth Simulator" má být spuštěn k roku 2022 a jeho navrhovaný finanční rozpočet je 1,3 miliardy dolarů, projekt bude financován z veřejných zdrojů. Měl by také veřejnosti sloužit, což bude v době globalizovaného propojeného světa neocenitelné. A časopis MIT Technology ještě přidává poznámku: otevřenost systému veřejnosti je lepší varianta, než kdyby podobný model měl sloužil nějaké jedné "vyvolené" megakorporaci nebo armádě.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Noemova Archa nalezena, tvrdí archeologové ..... Archeologové z Duchovního společenstva Noemovy archy (Noah’s Ark Ministries International neboli NAMI) oznámili, že našli archu, u které je 99,9 procentní šance, že jde o starověký biblický artefakt známý jako Noemova archa.

Tým patnácti výzkumníků pátrajících ve východním Turecku našel archu na hoře Ararat, ve výšce 3 962 m. n. m. Jeden ze členů týmu, dokumentární filmař Wing-cheung Yeung tvrdí: „Není to Noemova archa na sto procent, ale myslíme si, že na 99,9 procent je to ono,“ informoval deník World Net Daily. NAMI, která expedici organizuje, je evangelický křesanský spolek se sídlem v Hongkongu.

Zdá se, že vnitřek archy je vybaven několika odděleními, o kterých spolek tvrdí, že byly použity pro přechování zvířat, ovšem skeptikové říkají, že může jít stejně tak o prostory na skladování zbraní a jídla.

„Pátrací tým i já osobně jsme vstoupili do dřevěné konstrukce vysoko na hoře. Konstrukce je rozdělena do různých prostor. Domníváme se, že je to ta samá konstrukce, o které se píše v historických záznamech a ta samá stará loď, o které mluvili místní lidé,“ okomentoval pracovník NAMI Man-fai Yuen.

Odhadování věku dřeva archy pomocí karbonu ukazuje, že dřevo se datuje 4 800 let nazpět. Dosud nebyly provedeny žádné další testy od nezávislých organizací a turecká vláda nezveřejnila, co se s archou stane.

NAMI neuveřejnila žádné podrobnosti o velikosti dřevěné konstrukce. Archa byla nalezena podle biblických záznamů, které uváděly místo posledního odpočinku lodi na hoře Ararat. V bibli se popisuje, že šlo o plavidlo 137 metrů dlouhé, 23 metrů široké a téměř čtrnáct metrů vysoké.

Příběh o Noemově arše má svůj původ v šesté kapitole Knihy Genesis, kde se píše, že Noe sestrojil archu na popud od Boha, aby v ním přepravil všechny zvířata z oblasti, kde žil. Tím, že Noe loď postavil, zachránil zvířata a malou skupinu lidí od velké potopy, kterou vytvořil Bůh, aby zničil zkažené lidstvo té doby.      (Zdroj: Vežká Epocha)


Kvantová fotosyntéza ..... Svět je dobře zařízen. Co jeden organismus vylučuje, to druhému slouží jako potrava. Živočichové vydechují kysličník uhličitý a rostliny jej pomocí fotosyntézy přeměňují na kyslík. Uhlík použijí ke své výživě a kyslík vyloučí jako odpad.

Vědci už dlouho bádají nad tím, jak přesně fotosyntéza funguje. Velmi dobře již po chemické stránce dokáží popsat tento proces u bakterií, ale pořád jim unikalo, jak vlastně dojde k přenosu energie, jak se ten foton ze slunečního světla dostane dovnitř a předá svoji energii.

Graham Flemming a jeho tým z Berkeley Lab dokázali pozorovat fotosyntézu na proteinu FMO elektronovou spektroskopií po jednotlivých femtosekundách (femto je 10e-15) na úrovni dějů v jednotlivých molekulách látky. Protein FMO je taková anténa, která zachycuje světlo a převádí jej na energii nutnou pro fotosyntézu.

Felimnův tým učinil šokující objev. Fotosyntéza funguje díky elektronové oscilaci, kvantově provázané mezi vstupem a výstupem proteinu FMO na vzdálenost 30 angstromu (1 angstrom odpovídá průměru atomu vodíku). Doposud podobné jevy pozorovali vědci pouze při velmi nízkých teplotách v přísně nastavených laboratorních podmínkách, ale rostliny to dokáží za širokého rozsahu teplot sami od sebe.

Vzdálenost, na kterou dochází ke kvantové provázanosti může být u rostlin mnohem větší, protože jsou složitější a fotosyntézu zajišují komplexnější molekuly. Přenos energie ze slunečního záření je okamžitý a bezztrátový, navíc dokáže automaticky najít vhodného příjemce uvnitř buňky. Objev fungování fotosyntézy na kvantové úrovni nám otevírá cestu k novým solárním článkům i dalším aplikacím.      (Zdroj: VTM Science)


Japonský robot bude kráčet po Měsíci? ..... Připravovaný japonský robot Maido-kun, který by se měl procházet po povrchu Měsíce Skupina japonských inženýrů a techniků zahájila přípravu dvounohého humanoidního robota, uzpůsobeného k pohybu po povrchu Měsíce. "Rozhodli jsme se pro robota podobného člověku, protože to je pro nás velmi fascinující a stimulující," říká Hideo Sugimoto. "Vyrobíme atraktivního robota, který bude naše představy šířit ve vesmíru."

Tým konstruktérů je součástí konsorcia šesti malých firem, nazvaného Astro-Technology SOHLA (Space Oriented Higashiosaka Leading Association), které má sídlo v prefektuře Osaka, v regionu Kansai na ostrově Honšú - nejvýznamnějším ostrově Japonska.

Předpokládané obrovské vývojové náklady mohou způsobit potíže skupině odborníků, plánujících realizaci robota, avšak společnost je připravena se o to pokusit. Konstruktéři se domnívají, že projekt může podpořit japonský výrobní průmysl a ukázat tak veřejnosti, že i malé a střední společnosti mohou mít vysoké cíle a být schopné konkurence.

Japonsko je známo pro své pokročilé automatické výrobní technologie. Zdejší společnosti mohou využít své odborné znalosti k vývoji robota, který bude schopen fungovat na povrchu Měsíce, uvádí deník Daily Yomiuri.

Minulý rok společnost Astro-Technology SOHLA úspěšně realizovala malou technologickou družici o hmotnosti 50 kg, která byla pojmenována Maido-1. Byla určena k ověření funkčnosti různých běžně dostupných konstrukčních prvků pro levné mikrodružice. Na heliosynchronní oběžnou dráhu kolem Země byla vypuštěna 23. 1. 2009 nosnou raketou HII-A. Daily Yomiuri informoval, že společnost předběžně pojmenovala robota vzhledem podobného člověku "Maido-kun" - na počest úspěšné družice. Odhadovaná cena robota, jehož výška bude menší než průměrná výška člověka, je přibližně 1 miliarda jenů (asi 10,6 miliónu dolarů).

Připravovaný japonský robot Maido-kun, který by se měl procházet po povrchu Měsíce Japonská vláda a Japonská kosmická agentura JAXA jsou připraveny vyslat výzkumného robota na Měsíc v roce 2015 a společnost Astro-Technology SOHLA doufá, že jimi navrhovaný robot bude schopen absolvovat plánovanou misi a na povrchu Měsíce tak následovat Neila Armstronga a další americké astronauty. O tomto svém plánu informovali zástupci konsorcia 27. dubna 2010.       (Zdroj: Astro)


Draci budou „sklízet“ energii přílivu  .....Energetičtí draci oheň neplivou, ale metaforicky řečeno spíše vyrábějí. Mohou totiž zachytit energii, která by jinak „zbůhdarma“ proudila oceány či atmosférou, aniž by z ní kdokoliv cokoliv měl. Draky, kteří dokáží využít energii přílivu a odlivu, nedávno zkonstruovali švédští inženýři z firmy Minesto. První draci Deep Green by měli začít sklízet energii už příští rok v Severním Irsku.

V místech na mořském pobřeží, kde jsou periodicky zaplavována rozsáhlá území, by byl skutečný hřích energii dodávanou přitažlivostí Slunce a Měsíce nevyužít. Myšlenka na přivlastnění této energie pochopitelně není nová. Doposud existují z principu dva typy zařízení, které se snaží využít síly proudící vody. První z nich fungují velmi podobně, jako hydroelektrárny zabudované do přehradních hrází. Druhý typ využívá přímo proudu, který je vzniká díky pohybu hladiny při přílivu či odlivu. Doposud roztáčel tento proud pouze speciální turbíny. Švédští inženýři však již v roce 2003 pojali zajímavější nápad, který se jim teprve nedávno podařilo přivést k realizaci. Napadlo je využít unikátní technologii „draků“, kteří jsou již pokusně využíváni k získávání energie z větrných proudů v atmosféře. „Drak“, který na první pohled připomíná surfařské prkno, je připevněn na asi 100 metrů dlouhém laně. Jak jej proud vody strhává sebou, roztáčí turbínu, která je schopná vyrobit okolo 500 kilowattů denně. Švédům se tak podařilo navrhnout technologii, která dokáže využívat celých 40% dostupné energie a je tak zdaleka nejefektivnějším zařízením, která se do dnešní doby ke „sklizni“ energie přílivu a odlivu užívají. Další budoucnost svého projektu vidí Švédové v propojení s pobřežními větrnými elektrárnami.       (Zdroj: 21@století)


Již patnáct tisíc občanů žádá čistější ovzduší pro Ostravsko ..... Na patnáct tisíc podpisů se již nashromáždilo pod peticí za čistější ovzduší pro Ostravu. „Pod internetovou peticí dnes máme přes 14 tisíc podpisů, další stovky lidí připojily svůj podpis pod tištěnou verzi petice,“ sdělila mluvčí petičního výboru Vendula Krčmářová. „Zájem lidí vyjádřit jasně svůj nesouhlas se zdejším stavem ovzduší je obrovský, prakticky přibývá 1 000 podpisů denně,“ dodala. Petice, zveřejněná 26. dubna, požaduje, aby zodpovědné instituce v rámci svých kompetencí co nejdříve učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy nejpozději do 3 let.

Začátkem tohoto týdne se také sešel petiční výbor, aby naplánoval další postup. „Požádali jsme krajský úřad o schůzku s hejtmanem Jaroslavem Palasem na začátku června, abychom jej informovali o petici a dozvěděli se, jaká řešení pro ovzduší nabízí kraj,“ řekla Krčmářová. „Koordinační schůzky budeme pořádat pravidelně, nebo již nyní, v průběhu petice, chceme apelovat na kompetentní úřady, aby neprodleně realizovaly opatření ke zlepšení stavu ovzduší,“ dodala Krčmářová.

Petici je možné podepsat na internetu http://www.arnika.org/podepiste/petice-za-cistejsi-ovzdusi-pro-ostravu a také na několika místech v Ostravě: vegetariánská restaurace Burfi, Vojanova ulice, Moravská Ostrava; prodejna zdravé výživy Zdravý styl - Ladislav Michalík, Nádražní 36, Moravská Ostrava; Antikvariát Fiducia, Nádražní 30, Moravská Ostrava.      (Zdroj: Arnika)


Starostové: Případů objíždění mýtného přibylo, platit se má všude ..... Lednové rozšíření povinnosti platit mýtné a únorové zvýšení pátečních sazeb o polovinu odvedlo další nákladní auta z dálnic na objízdné trasy skrze přilehlé obce. Na dnešní tiskové konferenci se na tom shodlo pět starostů postižených obcí. Řešením by podle nich bylo mimo jiné rozšíření mýta i na silnice nižších tříd.

"Ta situace je dlouhodobě neudržitelná, ale není velké chuti na straně státu to řešit," řekl Antonín Lízner, starosta Příšovic, které leží u liberecké rychlostní silnice R10. V Příšovicích se prý počet náklaďáků v lednu zvýšil o desetinu, přitom už v roce 2007 po zavedení mýtného vzrostl o 15 procent. Těžká doprava podle Líznera ohrožuje bezpečnost a zdraví obyvatel a způsobuje například praskliny na domech nebo nadměrný hluk.

Starostové tvrdí, že už vyčerpali všechny možnosti k omezení kamionové dopravy a nyní je na řadě stát a kraje. Stát by se měl mimo jiné zasadit o plošné zpoplatnění většiny komunikací, na silnicích 2. a 3. třídy by navíc měly být vyšší sazby než na dálnicích, kam by se objíždějící kamiony měly vrátit.

Se zavedením plošného mýtného souhlasí většina stran, které mají šanci dostat se do parlamentu. Některé ale s podmínkou, že výnosy musí převýšit náklady. Proti se staví dopravci.

Jak uvedl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka, případné rozšíření mýta se bude řešit po volbách. "Musí to být politické rozhodnutí, které nemůže učinit úřednická vláda," řekl Hanzelka.

Ministerstvo zatím nemá vyčíslené náklady ani odhady výnosů a nezodpovězena zůstává řada dalších otázek. Například zda by mýtný systém na silnicích nižších tříd financoval stát nebo kraje, či do jaké míry by to zvýšilo inflaci. Zřejmé je zatím pouze to, že kamiony na "dvojkách" by hlídal satelit a ne mýtné brány jako na dálnicích.       (Zdroj: Ekolist)


Vědci objevili „černé zlato“ mezi přehlíženými daty z NASA ..... Přibližně polovina ropy v oceánech přirozeně „probublávᓠz mořského dna – Země se jí vzdává, jako kdyby neměla žádnou cenu. Satelity NASA každoročně pořídí tisíce snímků, část z nich ale zůstane stranou, protože nikomu nepřipadá, že by mohly mít jakékoli využití. Na řadě takových „nedůležitých“ snímků ovšem vědci loni rozpoznali právě vývěry černého zlata – ropy. Informoval o tom loni server NASA.

Čchuan-min Chu, optický oceánograf univerzity ze St. Petersburgu na Floridě, a jeho kolegové z Národní oceánografické a atmosférické správy (NOAA), a rovněž spolupracovníci z dartmouthského střediska University of Massachusetts, objevili, že mohou detekovat ropu volně unikající z mořského dna zkoumáním satelitních snímků s odrazem slunečního záření od hladiny oceánu.

Většina badatelů se obvykle snaží tyto slunečním pableskováním znehodnocené snímky vyřadit, stejně jako by se zbavovali přeexponovaných klasických fotografií. „Snímky zaznamenávající odraz slunečního záření od hladiny oceánů pro nás neměly nikdy význam, když se zabýváme biomasou moří nebo chlorofylem řas,“ řekl Chu. „Tentokrát jsme ale našli poklad.“ Tato nová technika může poskytnout pohotovější a finančně efektivnější prostředky k průzkumu oceánu.

Například lze takto zjistit, kde ropa z mořského dna prosakuje. Snímky lze využít i ke sledování ropných skvrn a k odlišení úniků ropy přírodních od člověkem způsobených. Ropa výrazně snižuje členitost a optickou drsnost hladiny oceánu. V závislosti na úhlu kamery a odrazu světla vytváří ropa kontrastní vrstvu hladšího povrchu. Únik ropy se tak dá objevit s použitím leteckých nebo satelitních snímků díky tomu, že na snímku je dané místo buď světlejší nebo tmavší než okolní vody.       (Zdroj: Ecomonitor)


12.05. 2010     Dvanáctý květen přivádí prvního z "ledových mužů" - Pankráce.

Toho dne je Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Vyhlásila je Mezinárodní rada sester, protože v tento den se narodila Florence Nachtingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první ošetřovatelskou školu, a která syndromem trpěla.


Ztotožňuji se! ..... V časopisu "Reflex" položil čtenář Honza M. z Olomouce renomovanému psychiatrovi Cyrilu Höschlovi otázku: "Co říkáte rostoucí agresivitě policie? Je to tu už jako v Bronxu, kvůli ukradenému autu zastřelí člověka." Profesor Höschl odpověděl:

Zazlívám novinářům, že vytvářejí falešnou představu o poměru viny mezi zločinci a represivními složkami, jejíž jste zřejmě i Vy obětí. Tak především: primárně roste agresivita a oprsklost zločinců, policejní razance je většinou až toho důsledkem. Každý prevít, který krade, loupí a vraždí, má a musí vědět, že je to riziková činnost a že při ní může být zastřelen. Řeknu to natvrdo a politicky nekorektně: mrtvý zločinec mě nedojímá, měl to vědět. Dojímají mě oběti.

Ten policista, co naskočil onehdy u Olomouce za zlodějem do prchajícího auta, si "nehrál na hrdinu", on hrdinou je! Má můj obdiv a úctu! Jen víc takových! Když žena, která ozbrojena přepadla vězeňskou eskortu, aby osvobodila svého muže, řádně odsouzeného zločince, pláče v televizi, že o něj při policejním zásahu přišla, mne nedojímá: a co jako myslela? Že s nimi policajti půjdou na veselku? Jestliže pokrytecká humanita chránící zločince, a ne oběti bude policisty nemotivovat, může to skončit jejich pasivitou, nezájmem, nihilismem a skutečným "Bronxem".

Kdesi jsem četl, že za agresivitou policistů je mj. jejich zkratkovitá snaha "dokončit akci za každou cenu". Já říkám bravo! S tou proporcí viny je to asi jako ve Vaculíkově Sekyře, jež začíná historkou o tom, jak měli králíka k obědu: "Maminka odstavila hrnec ze sporáku, potom sestra řekla, že chce hlavu, nejmenší bratr plakal a větší se mu posmíval, chtěl jsem si tu hlavu sníst bez sestry, běžel jsem s ní na dvorek a zamkl se v záchodě, kde bylo víc klidu. Maminka tou dobou nalila polévku a nejmenší bratr hned do ní plácl dlaní. Tak jsem mu opařil ruku".

Ještě že jsou policisté, které nezlomí ani to, že a udělají cokoli, je to vždycky špatně: když zločince nechytí, jsou neschopní, když ho chytí nebo i zastřelí, jsou agresivní. Od stolu a z kazatelen se to náramně snadno kritizuje. Namísto toho mělo by se opakovaně hlásat: budeš-li krást, loupit nebo vraždit, hrozí ti újma na zdraví nebo i smrt. Pamatuj na to, je to riskantnější než cigarety.      (Zdroj: Blog Vladimíra Tupého)


Do skalního města Apolena v Českém ráji nesmějí turisté ..... Do skalního města Apolena v Českém ráji mají turisté ode dneška vstup zakázán. Dlouhodobě ho totiž ničili. Kontroly ani domluvy nepomohly, podle ochránců přírody už nešlo přihlížet.

Pro někoho je to asi neodolatelná touha vyrýt do skály své jméno a připojit k němu rok svého vandalského činu.

Kdyby to ale takhle šlo dál, v Apoleně by toho po lidech moc nezůstalo. Podle strážce přírody Petra Kořínka se zdejší skály rozpadají před očima.

“Skála jako taková se zdá tvrdá, ale ve skutečnosti je pískovec tvrdý jenom na povrchu, je to jenom krusta silná maximálně několik milimetrů. Pokud se krusta poškodí rytím, tak se sama neudrží, zvláště za vlhka, rozpadá se a sype,“ upozorňuje Kořínek.

Uzavření je podle správy Českého ráje jedinou možností, jak asi 17 let milionů let staré skalní město uchránit.

Turisté v něm totiž i přes zákaz také tábořili, pálili ohně, kopali a zkoušeli hledat poklady. Zákaz vstupu sem teď mají na neurčitě dlouho dobu.       (Zdroj: Ecomonitor)


Greenwash: EU splnila Kjótský protokol účetními triky ..... Nechci vás tady moc obtěžovat svými skeptickými názory, ale rád bych vás upozornil, že jsou věci, na kterých se shodneme. Tohle není žádná ochrana přírody:

Podle loňské studie SEI (Stockholm Environment Institute) je evropská politika boje proti skleníkovým plynům jen papírový tygr. Například Velká Británie vykazuje, že se jí jakoby podařilo splnit Kjótský protokol a snížila emise skleníkových plynů od roku 1990 asi o 18 %. Toho se však dosáhlo tím, že výrobní fabriky byly přestěhovány mimo EU, často do Číny. Spolu s nimi z EU mizí pracovní místa a HDP. Emise tedy zmizí v EU a protunelují do Číny. Výrobky vyrobené v Číně se pak dovezou zpátky do Británie.

Je to takové "zametání evropských GHG emisí pod čínský koberec". Čína v roce 2007 překonala USA a stala se jedničkou v emisích skleníkových plynů. Ale celá třetina výroby je výroba pro vyspělé země.

Pokud se podíváme na růst britské spotřeby výrobků (při jejichž výrobě vznikají emise), ukáže se, že VE SKUTEČNOSTI emise, za které Britové nesou odpovědnost, vzrostly o více jak 20 %.

Interní dokument Evropské komise, který unikl na veřejnost počátkem roku 2010, zase ukazuje, že EK plánovala účetními podvody papírově splnit i ekologické cíle v otázce biopaliv. Palmové plantáže by se překlasifikovaly na „pralesy“ a tím by na papíře už jakoby nedocházelo k likvidaci pralesů, když se vykácí a nahradí pěstováním biopaliv.

Eko-aktivisté takovéto fiktivní předstírané ochraně přírody říkají "greenwash".       (Zdroj: Klimaskeptik)


Jak ušetřit: Věděli jste?

* Že snížíte-li termostat na svém ústředním topení doma o 1 stupeň, ušetříte ročně cca 2000 Kč?

* Že když si v konvici na čaj uvaříte vodu jen na jeden hrnek a ne celou konvici vody, ušetříte ročně cca 1000 Kč?

* Že když budete úplně vypínat televizi i další elektronické přístroje a nenechávat je v pohotovostním modu, ušetříte ročně cca 1100 Kč?

Informace jsou z letáku firmy Scottish Gas, skotských plynáren, distribuovaného do skotských domácností.       (Zdroj: Britské listy)


Pesticidy v biozelenině ..... Vyjádření Potravinářské komory ČR k článku, který uveřejnily Hospodářské noviny dne 7.5.2010.

Hospodářské noviny uveřejnily dne 7.5.2010 článek zaměřený na výskyt pesticidů v biozelenině. V článku se uvádí, že z 39 testovaných vzorků deset nevyhovělo. Obsahovaly pesticidy.

Na tuto informaci reagovala Potravinářská komora ČR (PK ČR) tiskovou zprávou, kterou vydala 10.5.2010 její Sekce pro biopotraviny (viz příloha).

Příloha: Biozelenina s pesticidy pocházela převážně z dovozu      (Zdroj: Agronavigátor)


Státní dohled nad Internetem? Již od června ..... Je 1. května 2010, 16:22 a web poslanecké sněmovny zase nefunguje. Že by první vlaštovka oficiální cenzury Internetu? Dosud provozovali cenzuru Internetu na vlastní pěst jen mobilní operátoři. Teď se přidala oficiální státní cenzura pod hlavičkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Státní představitelé se dušovali, že cenzura Internetu nehrozí, a poukazy na cenzurní směrnici 2007/65/ES zlehčovali. Tato směrnice pod heslem boje proti přístupnosti porno-webů dětem zavádí plošnou cenzuru Internetu a bere občanům právo na anonymitu na Internetu.

Na zákonu, který směrnici provádí, se zázračně shodli zástupci všech politických stran kromě KDU-ČSL a prezident zákon podepsal 28. dubna 2010. Zákon se týká webů, jejichž provozovatel sídlí v České republice a které vysílají audiovizuální pořady, jež mohou soupeřit s televizním vysíláním. Svěřuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ukládání sankcí, monitorování obsahu internetového vysílání a vedení evidence. Rozpočet Rady však s nárůstem výdajů nepočítá a Rada při svých několika desítkách zaměstnanců naštěstí nemá na provádění dozoru kapacity. Zákon zavádí pro internetového vysílatele povinnost vyhradit 10 % pro evropskou tvorbu, čímž poškodí vysílaní tematicky zaměřené mimoevropsky. Nedodržení předchozích povinností považuje za správní delikt a hrozí za ně pokuta až milion nebo dva miliony korun.

Zákon se vztahuje jen na české poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb. I kdyby se podobná legislativa přijala ve zbytku EU, nemohla by mít na celosvětový výskyt porno-webů žádný vliv, protože více než 90 % porno-webů sídlí mimo EU. Tento postup může mít dva důsledky: Buď se evropské porno-weby přesunou do zahraničí a EU si svou hospodářskou politikou vypustí rybník, nebo EU zavede evropský firewall a tím pošlape ústavně zaručené lidské právo vyhledávat informace bez ohledu na hranice.      (Zdroj: Czech Free Press)


Je jasnovidectví unikátní schopnost, či jen mistrný klam? ..... Příznivci Harryho Pottera vědí, že Škola čar a kouzel v Bradavicích měla mezi volitelnými předměty také jasnovidectví. Tentokrát však nejde o výmysl spisovatelky – jasnovidectví (paragnózie) má velice prastaré tradice.

Definuje se jako schopnost vidět bez pomoci zraku – díky mimosmyslovému vnímání (ESP). Jasnovidci mj. se zavázanými očima poznávají různé barvy, čtou myšlenky lidí. Vidí prožité události jiných osob, ale také lidské (i zvířecí) vnitřní orgány, takže diagnostikují případné choroby.

První prý byla Sibyla ... Do dějin se zapsala bájná Sibyla, která měla působit v řeckých Delfách. Nebyla však toho jména jediná, nebo staří Římané tak označovali věštkyně obecně. Pojmenování pochází z latinského sibulla – prorok.

V raných dobách starověku se filozofové (Platon, Herakleitos), zmiňují jen o jedné věštkyni, později o více. Aristoteles uvádí až 10 věštkyň, v době starého Říma znali dvanáct Sibyl. Kumská Sibyla věštila ve skalní jeskyni; tu se podařilo archeologům najít. Později v jedné z nejznámějších věštíren – v Delfách – lidé označovali jasnovidné věštkyně jako sibyly (s malým s). Velký význam věštkyň dokazují i četná umělecká díla. Např. slavný Michelangelo v Sixtinské kapli za období let 1508–1512 namaloval na stropní fresce vedle sedmi proroků také pět sibyl.

Libuše, Nostradamus a ti druzí … Naši přední umělci věnovali pozornost rovněž tuzemské věštkyni – Libuši, mytické postavě českých dějin, kněžně a manželce Přemysla Oráče. Její životní příběh poprvé popsala Kosmova kronika z počátku 12. století.

Avšak žili a žijí údajní jasnovidci skuteční. Nejslavnějším se stal Michel de Nostredame (1503–1556). Francouzský lékař, jasnovidec a prorok detailně popsal např. průběh 1. a 2. světové války, přistání na Měsíci, AIDS, teroristické útoky na New York a další události. (Jedná se však jen o aktualizující výklad jeho veršovaných proroctví.)

Americký „spící prorok“ Edgar Cayce (1877–1945) „pracoval“ v hlubokém spánku či hypnóze. V transu diktoval diagnózy a způsoby léčby, odpovídal na otázky o budoucnosti jednotlivců i celé země. Přitom nebyl vzdělaný a v bdělém stavu o dané tematice nevěděl nic!

Jeho krajan Ted Serios (1918–2006) údajně dokázal obtisknout myšlenku na fotografický

materiál. (Tato schopnost se v angličtině nazývá thoughtography, čili fotografie myšlenek.) Poprvé se představil světu v roce 1964 v americkém Chicagu, kdy před odborníky „nafotil“ několik obrázků, které si předtím vryl do paměti. Jak to dělá? Sedí, fotoaparát si opře o kolena tak, aby objektiv směřoval k hlavě. Když cítí, že přichází okamžik, kdy má v očích obraz – stiskne spouš. Na filmu se objeví fotografie zhmotnělé myšlenky. Vědci u univerzity v Denveru, kteří ho sledovali, se domnívají, že může jít o dar podvědomého „já“, tvořícího viditelné fluidické tvary. Když dáme podvědomému „jᓠza úkol, jak určitou věc vyřešit, docílíme úspěchu.      (Podrobně čtěte na stránkách 21@století)


Hrad Velhartice ukazuje obrázky malované ústy či nohama ..... Výstava obrazů, které jejich autoři namalovali vzhledem ke svému postižení nohama nebo ústy, jsou od soboty do konce května k vidění v bývalém hradním pivovaru státního hradu Velhartice na Klatovsku. Díla devíti malířů, doplněná o stručné informace z jejich životopisu, mají ukázat, jak se tělesně postižení autoři dívají na svět a jak prostřednictvím svých obrazů mnohdy i komunikují s okolím, řekl ČTK mluvčí plzeňských památkářů David Růžička.

Výstava se jmenuje Ne ruka, to duše maluje! a ukazuje práce lidí, kteří se buď s postižením narodili nebo utrpěli během života nějaký úraz. "Našli v sobě nějaký talent, obrovskou sílu a z malování obrazů se jim stal i životní cíl a nutnost. Dokázali se svou pílí a cílevědomostí vyrovnat se skutečností," popsal Karel Stránský z nakladatelství malířů s tělesným postižením malujících ústy a nohama UMÚN.

Mezi malíři je podle něj například i člověk, který žije většinu života v ústavní péči. Díky tomu, že v sobě objevil malířský talent, obrazy se staly jeho komunikačním prostředkem s okolím. Pestrobarevné obrazy, akvarely, oleje i pastely na výstavě nabízejí nejrůznější témata od přírodních motivů po architekturu či lidské tváře.

Památkáři v Plzeňském kraji se už delší dobu snaží vymýšlet projekty i pro postižené lidi. Například na vodním hradě Švihov nabízeli překlad do znakové řeči, pro vozíčkáře je zatím plně bezbariérový pouze zámek Kozel u Plzně. "Snažíme se hledat různé formy spolupráce. Myslíme si, že jednou z možností je, aby se památkové objekty staly platformou pro setkávání obou komunit - jak té zdravé, tak té s nějakým handicapem," řekl Růžička.

Jedním z takových projektů bylo vystoupení nedoslýchavé Andrey Kalců, která se věnuje uměleckému vyjádření znakové řeči. Právě setkání slyšících a neslyšících posluchačů a diváků koncertu podle Růžičky oběma stranám více otevřelo oči a pomohlo porozumět druhým.

Památky v kraji by chtěly do budoucna rozšířit programy pro zdravotně postižené lidi třeba o divadla. "V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější dialog, protože nám pomůže ty projekty skutečně efektivně zacílit ne jen podle toho, co my si myslíme, že je dobré, ale podle skutečných potřeb těch lidí," dodal Růžička.       (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


Prvé fotografie a videá Slnka zo sondy Solar Dynamics Observatory ..... Sonda odštartovala 11. februára 2010 z Floridy, pričom posledné dva mesiace stabilizovala svoju polohu, aby nadobudla geosynchrónnu obežnú dráhu a pripravila prístroje. Ako náhle sonda otvorila poklopy začala zhromažďova fotografie, z ktorých boli ohromení všetci odborníci po celom svete.

Zariadenia na sonde sú skonštruované tak, aby nám umožnili lepšie porozumie slnečným vplyvom na životné prostredie Zeme štúdiom slnečnej atmosféry v malých škálach časopriestoru a v mnohých oblastiach vlnových dĺžok súčasne.       (Prohlédněte si na stránkách Astro)


Překvapivý přenos genů mezi savci a hmyzem ..... Horizontální přenos genů (tj. nikoliv z generace na generaci) je běžný mezi různými druhy bakterií. Nám do genomu občas takto zasahují viry. Objev, že něco takového může probíhat i mezi savci a hmyzem, je ale velkým překvapením.

Výzkumníci z University of Texas v Arlingtonu prokázali horizontální přenos genetické informace hned mezi několika druhy. Přeneseným úsekem DNA byl vždy transpozon, tedy genetický element, který se může v genomu „množit“, tj. kopírovat se a přeskakovat sem a tam.

V jižní Americe žije krev sající hmyz (triamonie), který je znám tím, že může způsobovat tzv. Chagasovu nemoc, protože, je-li sám infikován, na svou obě přenáší parazitické prvoky trypanozomy. Genetický materiál hmyzu byl nyní prokázán u vačice oposum a u kotula veverkovitého (squirrel monkey) – příslušné transpozony byly shodné z 98 %. Bylo by zajímavé zjistit, zda by se něco takového nedalo prokázat i u původních obyvatel Jižní Ameriky.

Druhý zjištěný přenos transpozonu se odehrál mezi parazitickou motolicí a hostitelským vodním plžem. Příslušné motolice napadají i člověka, čili i zde mohlo dojít k obdobné výměně genetického materiálu.

Ukazuje se, že vztahy mezi hostiteli a parazity mohou evoluci posouvat ještě více způsoby, než jsme si dosud mysleli. U člověka se odhaduje, že transpozony představují asi 50 % DNA – a mohli jsme je tedy získat zdaleka nejen od virů.

Původní text bohužel nezmiňuje, jak konkrétně se mohl horizontální přenos genů mezi hmyzem a jeho oběmi proběhnout, ani to, zda takto přebrané úseky DNA mají nějaký adaptivní význam, tj. zda se na transpozonu nacházejí jiné geny než ty, které mu umožňují přeskakovat (geny kódující příslušný „skákací“ enzym), zda se transpozon nachází někde v regulačních sekvencích, narušil při svých přeskocích původní geny apod.       (Zdroj: Science WORLD)

A co teprve, až se zjistí, že probíhá přenos genů mezi savci a geneticky mutovanými rostlinami ... to teprve bude ta správná legrace ...


11.05. 2010     Jedenáctého května 1786 bylo v Praze na Koňském trhu otevřeno divadlo Bouda. Bylo založeno českou divadelní společností kvůli zájmu o české hry a jeho oficiální název zněl Královské-císařské vlastenecké divadlo. Pro své finanční potíže (dluhy) byla budova roku 1789 stržena. Poté tato společnost hrála na mnoha místech v Praze, od roku 1792 bylo toto divadlo přesunuto do zrušeného kláštera U Hybernů. Je zajímavé, že stržení divadla bývá často vykládáno jako snaha potlačit češtinu, popř. jako nějaké nepřátelství německy mluvící části obyvatelstva, pravda je taková, že se toto divadlo nebylo schopné uživit kvůli své nižší kvalitě a pouze české produkci.


Turistické vybavení je opět v terénu ..... Jak postupně odtává sníh z turistických cest, tak pracovníci Správy KRNAP do terénu navracejí turistickou infrastrukturu, která slouží návštěvníkům k orientaci, poučení i zábavě. K cestám se tak postupně vrací zejména dřevěné směrovníky a značení cyklostezek. V letošním roce navíc vyznačí nově vyhrazené cyklotrasy, které rozšíří stávající 400kilometrovou sí.

Správa Krkonošského národního parku věnuje značné úsilí, aby návštěvníci Krkonoš na svých cestách našli kvalitní turistickou infrastrukturu. Za poslední roky byly značné finanční prostředky investovány do oprav turistických chodníků. Pro pohodlné posezení návštěvníků slouží řada odpočinkových míst. Značnému zájmu se těší nespočet panoramatických pohledových map na dřevěných panelech, které jsou umístěny na místech dalekého rozhledu. Dřevěné informační tabule zaměřené na přírodu Krkonoš a vědomostní panely pro děti spojené s poznáváním krkonošských zvířat a rostlin zase přispívají k ekologické výchově. Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám v zimním období je nezbytné toto vybavení terénu před zimou demontovat.

V současné době je po celých Krkonoších instalováno 5 kompletně vybavených dětských hřiš a téměř 150 odpočinkových míst, na tři desítky panoramatických map a více než 350 dřevěných informačních tabulí. Do zkvalitnění vybavení terénu a jeho oprav Správa KRNAP každoročně investuje částku okolo jednoho milionu korun.

Na území KRNAP je více než 400 km, což je v porovnání se srovnatelně velkými zahraničními národními parky úctyhodné číslo a mezi správami jiných národních parků v Evropě vyvolává značný údiv, že se vůbec tak velký počet tras pro cyklistiku v národním parku vyhradit dá.       (Zdroj: Ecomonitor)


Sokrates z amazonské džungle ..... Naše civilizace byla v poslední době opakovaně konfrontována s nevůlí přírody. Vymýšlíme strategie, jak přírodě čelit, jak na ni vyzrát. Máme pocit, že zmůžeme všechno. Jak však přírodu a život vnímají jiné kultury?

Jednou před lety jsem seděl u indiánů Eceeche v osadě Palmareal v peruánské Amazonii poblíž brazilských a bolivijských hranic před chatrčí, kde jsem bydlel přes osm měsíců. Jako obvykle mne obtěžovali komáři, a tak jsem je vždy krvežíznivě rozplácnul po stehně nebo po ruce. Tak, jak je to u nás bělochů běžné, zabíjíme, abychom nebyli obtěžováni. Indiáni si mě ale nechápavě prohlíželi - oni komáry nezabíjí, jen je odhání. Nerozumněl jsem jim, proč je nezabijí, co je to za blbost, je jen odhánět, vždy přiletí znovu a zase mě budou nenasytně vysávat...

"A proč bych je měl zabíjet? Co mne k tomu opravňuje? To, že jsem silnější a mocnější? Oni přece také chtějí žít," odpovídají mi. Nech žít, budeš žít, je jejich základní ekologické krédo, které se u nás vytratilo už dávno.

My vydáváme miliony na složitou a leckdy málo funkční ochranu životního prostředí, které neustále ničíme. Indián nepotřebuje žádné dolary, protože se ke všemu v okolí chová ohleduplně. Vyznává totiž něco, co by se dalo s nadsázkou nazvat Darwinovu teorií naruby.

Darwin naruby ... Podle našich vlastních představ stojíme na samém vrcholu vývoje, nad všemi zvířaty a rostlinami, jsme prostě pány všeho tvorstva. To z nás udělalo nelítostné vládce nad vším živým, čehož pochopitelně rádi zneužíváme, mnohdy aniž to tušíme. Chceme si přírodu "uklidit" k obrazu svému. Prostě zabijeme pavouka, protože nám překáží. Indiáni v Palmareal každý den pavouky - chlupaté jedovaté sklípkany - vymetou před chatrč, aby tam za čas zase nalezli a druhý den byli zase vymeteni. A tak to jde pořád dokola. Stejně jako s komáry, hady, mravenci, pavouky a ostatní zvěří.

Jeden Pemón z Velké savany ve Venezuele a syn náčelníka mi před časem chytil velkého černého mravence. (Zkuste si schválně chytit v trávě mravence tak, abyste mu neublížili.) On jej chytil do jakési ohlávky ze stébla trávy, aby mi ukázal jak kouše a zasazuje i žihadlo ze svého zadečku - a tak mi imitoval jejich iniciační slavnosti. Šamani při nich přejíždějí po nahých tělech adeptů dospělosti dmychadlem vypleteným z trávy, v jejichž smyčkách je uvězněno na tři stovky hladových mravenců. Nechal jsem si dát žihadlo a Pemón pak mravence láskyplně pustil do trávy se slovy: "Nešlapejte nám po našich mravencích".

Indián prostě není pán všeho tvorstva. Jeho "Darwin" říká něco podstatně jiného. Dříve všichni byli lidmi a za určité chyby, nedokonalosti a hříchy byli proměněni v různá zvířata. Takže všichni jsou vlastně lidé, a tedy bratři. Tapíři, jeleni, ryby, kapybary, ptáci, ale i ti komáři a chlupatí sklípkani jsou příbuzní a nelze je zabíjet, protože by to byla vražda. Tak chytře si nastavili svoji mytologii před desítkami tisíc let, aby se nezpronevěřili tomu, proč tu vlastně jsme. Proto, když jdou lovit, musí zvěř předem požádat o odpuštění z důvodů přežití, a tím se zruší kletba kanibalismu. Ne však při zabíjení pro zabíjení a pro neomalené přežírání.

Chamtivě se přejídat je vlastně velký přestupek, je to přímo kanibalismus, což si žádný indián nedovolí. Změnit se v kanibala je snad největší trest, znamená to proměnit se v samotné zlo. My jsme se podle jejich filozofie se svými zvyky v kanibaly proměnili.

Indián nepotřebuje žádné složité a náročné mezinárodní organizace na ochranu životního prostředí, zvířat i rostlin. Vše řídí jeho duchovní víra, kterou v něm udržuje šaman. Samozřejmě pracuje zdarma, nebo ochrana životního prostředí je posvátnou záležitostí. Stejně jako léčení, obřady dospívání a umírání. Je to poslání.

Není snad jednoduššího vyjádření vztahu k přírodě, je v tom celá indiánská nativní filozofie: není třeba vynakládat ohromné majetky, abychom dali najevo, jak moc chceme přírodu chránit, stačí nešlapat po mravencích.       (Zdroj: Enviweb)


Praha zažije jedinečný pouliční festival ..... Unikátní kulturní akce Nonstopcity street free festival, který pořádá nezisková organizace Nonstopcity-kultura v ulicích pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy, oživí pražské ulice v pátek 14. května 2010. Tato jedinečná kulturní událost je díky spojení hudby a světelné show výjimečnou originální akcí, která se v rámci České republiky koná poprvé.

Nonstopcity street free festival, který přinese zábavu do ulic, je pro všechny návštěvníky zcela zdarma. Program bude od 17 do 22 hodin a je vhodný pro zájemce všech věkových kategorií, včetně rodin s dětmi. I když bude festival především přehlídkou hudebních kapel a interpretů, k vidění budou i divadelní a loutková představení pro děti i dospělé. Jednotlivé umělecké styly budou od sebe navzájem odděleny prostřednictvím podií, které budou umístěny na osmi různých pražských lokacích. Zde pak budou mít umělci možnost předvést divákům a posluchačům své umění.

V rámci celého festivalu bude probíhat unikátní světelná show. Každé místo, kde bude probíhat program, bude mít svůj jeden velký světelný paprsek a zároveň bude nasvíceno za pomocí tisíce malých červených LED diod světýlek. Nad hlavním městem se tak objeví jedinečný světelný pohled osmi červených paprsků mířících vzhůru do nekonečné tmy. Tato světelná show vyvrcholí laserovou projekcí na vybranou budovu na ambient scéně, kde bude také probíhat program. "Po setmění se zde díky unikátní interaktivní projekci bude kreslit skrz laserové ukazovátko na vybranou plochu. Někteří z návštěvníků budou tak mít možnost si kreslení laserem vyzkoušet a stát se na chvíli autorem originálního obrazce," říká Petr Hozman, zástupce organizátora festivalu neziskového sdružení Nonstopcity-kultura v ulicích.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Podepište se pod přísnější ochranu stromů, vyzývají nevládní organizace ministryni Bízkovou ..... Stromy, které měla loňská novela zákona na ochranu přírody lépe chránit, dnes díky zpoždění s přijetím novely prováděcí vyhlášky častěji padají k zemi. Stát totiž v současnosti dovoluje snadné kácení stromů, které jsou mladší než přibližně 50 let, respektive mají obvod kmene menší než 80 cm. S každým zdravým stromem, který je pokácen, ale hrozí zhoršení životního prostředí, jak často upozorňují ekologové, lékaři i vědci. Nevládní organizace proto znovu důrazně vyzývají Ministerstvo životního prostředí, aby schválilo připravenou vyhlášku, která tento stav napraví.

Přímo před sídlem ministerstva se proto dnes sešli zástupci Arniky a iniciativy Naše stromy, které podpořila mimo jiné i herečka a někdejší poslankyně Táňa Fischerová a symbolický Krakonoš (fotografie zde: http://www.arnika.org/Fotogalerie/predavani-petic-za-zachranu-stromu). Smyslem akce bylo předat ministryni Rut Bízkové petice s požadavky na lepší ochranu stromů, za nimiž stojí podpora více než 33 000 lidí. „O schůzku jsme paní ministryni Bízkovou žádali již několik týdnů a navrhovali postupně různé termíny setkání. Bohužel nám i dnes dopoledne bylo řečeno, že nebude přítomna. Petice jsme proto předali na podatelně ministerstva. Velkým překvapením pak bylo, když paní ministryně přibližně 20 minut po předání petice vyšla z budovy ministerstva, aby nasedla do připravené limuzíny. Doufejme, že její vstřícnost k ochraně stromů a životního prostředí bude větší, než k setkání s občany,“ podotýká mluvčí Arniky Zora Kasiková.

„Odborná i široká veřejnost se dnes jasně staví za nutnost důsledné ochrany stromů. Petice Zachraňme stromy, kterou vypracovala Arnika, a obdobnou petici iniciativy Naše stromy, dosud podpořilo více než 33 tisíc lidí a význam zeleně ve znečištěném ovzduší zejména ve městech opakovaně vyzdvihují také lékaři. I přes tento tlak zůstává přísnější vyhláška – by je připravena – na stole již třetího šéfa Ministerstva životního prostředí neschválena,“ říká LukᚠMatějka, zástupce petičního výboru petice Zachraňme stromy.

Chybějící vyhláška navíc není jediným nebezpečím, které reálně hrozí stromům a zeleni v České republice. Na programu vlády se má brzy objevit návrh ministra průmyslu a obchodu zrušit ochranu dřevin na pozemcích silničářů, developerů a dalších podnikatelů a také zrušit povinnost náhradních výsadeb. „Je neuvěřitelné, že se v době, kdy máme čím dál větší povědomí o důsledcích znečištěného ovzduší pro lidské zdraví, objevují záměry, které by znamenaly nepochybné zhoršení životního prostředí. Je přitom prokázáno, že právě stromy mají ve městech zásadní pozitivní vliv na omezení znečištění vzduchu,“ říká LukᚠMatějka.      (Zdroj: ARNIKA)


Správný pitný režim vás zbaví vrásek a únavy ..... Únavu, zažívací potíže, ledvinové kameny a spoustu dalších komplikací vám může způsobit nedodržování pravidelného pitného režimu. Pokud jste s plánovaným přísunem tekutin ještě nezačali, je právě nejvyšší čas. V horkých letních dnech totiž lidský organismus dostává pěkně zabrat. Přečtěte si nᚠčlánek a inspirujte se letním bio pitným režimem.

Vodu, kterou vypotíte, musíte tělu zase vrátit.

Tělo dospělého muže se z 60 % skládá z vody. U malého kojence je poměr vody ještě vyšší. Voda v našem těle neustále cirkuluje. Tekutiny, které vypotíme nebo jinak vyloučíme, musíme organismu dodat zpátky. Porušení rovnováhy mezi příjmem a výdejem je provázeno nejen zdravotními problémy, ale projeví se také na pružnosti pleti, množství vrásek nebo kvalitě vlasů. Starou známou pravdu o minimálně dvou vypitých litrech tekutin denně zkrátka nijak neobejdete.

Pitný režim není charakterizován pouze množstvím tekutin, které je nutné lidskému organismu dodat, ale také pravidelností. Pokud za celý den nevypijete ani jednu sklenici vody a večer se budete snažit svůj prohřešek rychle napravit, můžete si přivodit takzvaný „stav převodnění“, na který mohou ledviny a další nadměrně zatížené orgány případě reagovat dokonce selháním. Stejně jako ve spoustě jiných případů i tady platí pravidlo – všeho s mírou.

Biodžusy, minerálky, voda. Co si vybrat? ... Nevíte, co všechno je vhodné do pitného režimu zahrnout? Jeho základem může být obyčejná pitná voda z vodovodu, kterou dochutíte například šávou z čerstvě vymačkaného citrónu nebo limetky. Pokud vám taková voda nechutná, zkuste balenou kojeneckou vodu nebo neperlivou minerálku. Vody s vysokým obsahem minerálů nebo sycené minerálky používejte pouze jako doplněk pitného režimu. Jejich nadměrná konzumace by vám totiž mohla způsobit nepříjemné zažívací potíže.

Obecně se také nedoporučuje konzumovat velké množství sladkých limonád nebo džusů, které obsahují spoustu cukru a zvyšují pocit žízně. Džus zkuste do pitného režimu zařadit v rámci snídaně nebo jako první pomoc po sportovním výkonu.

Doplní ztracenou energii, osvěží a zažene únavu. Pokud nepatříte mezi milovníky hustých biodžusů s dužinou, zřeďte si ovocnou šávu trochou vody. Pamatujte, že nejlepší biodžus je ten domácí, vyrobený z čerstvě vymačkaného ovoce.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Olivová hora ..... V Jeruzalémě, a ve Svaté zemi vůbec, přibývá v tyto dny stále více poutníků. Město je plné autobusů a dalších dopravních prostředků. Lze tu potkat přátele z různých zemí. Na Olivové hoře jsem se setkal s farníky z jedné curyšské farnosti, v čele s jejich farářem, mým známým. Byli mezi nimi lidé z různých koutů světa: z Německa, z Francie, dokonce i z Prahy. O pár kroků dále vidím zase skupinu ze Slovenska, z Bratislavy. To bylo fotografování! Připojil jsem se pak ke švýcarské skupině, se kterou jsem se setkal předtím. Německy nebo italsky mluvící skupiny potkáváte na každém kroku.  ...

... Vrame se ale na Olivovou horu. Zvedá se ve východní části Jeruzaléma a je nejvyšším místem v řetězci kopců. Vytvářejí jakýsi val, oddělující svaté město od judské pouště. Pouš leží na západ od města. Když vystoupíte až na vrchol, můžete za Betánií a Betfage jasně vidět začínající pouš. V Samařsku je krajina také kopcovitá, převážně pustá, ale přece jen sem tam rostou olivovníky nebo jiné stromy; Judská pouš je naproti tomu naprosto pustá.

V biblické době býval Jeruzalém, v době židovských Velikonoc, zaplaven poutníky. Ti se převážně uchylovali na Olivovou horu, aby pod olivovníky přenocovali.

Olivová hora byla také Ježíšovým oblíbeným místem. Utíkal se sem k modlitbě, k rozhovoru s Otcem. Strávil tu třeba i celou noc v modlitbě… Přicházel sám nebo s apoštoly: „Potom se podle svého zvyku odebral na Olivovou horu a učedníci ho následovali“ (Lk 22,39). Na svazích těchto krásných míst lze všude chodit v Ježíšových stopách, nořit se do událostí jeho života, dotýkat se jich. Evangelia tu opravdu ožívají, mají konkrétní a plastickou podobu.

Zvláště po ránu je odsud nádherný pohled na Jeruzalém: Skalním chrám, mešity, Staré město... V době Kristově se bylo vidět i nádherný třetí chrám, postavený králem Herodem.      (Čtěte na stránkách kardinála Miloslava Vlka)


Už stačí... ..... Tisíce robotníkov a vedúcich odborov hnevlivo pochodovalo kvôli stratenej práci a zruinovaným životom v najväčšom anti-Wall street zhromaždení od vypuknutia úverovej krízy v New Yorku.

Doprava vo finančnom okrsku zastala , keďže zhromaždené davy zaplavili ulice. Požadovali odpovede od pôvodcu problémov - od bánk.

Tieto tisícky žudí v New York City predstavujú milióny žudí v celých USA. Títo všetci majú spoločný pocit krivdy - pocit ktorý svoj vrchol dosiahol v Amerike.

V hlasnom volaní po zodpovednosti žudia požadujú ukončenie neporiadku na Wall Street.

"Robia presný opak toho, čo robil Robin Hood, kradnú chudobným, ktorí potrebujú na prežitie a dávajú to bohatým - nedáva to zmysel," povedala 9 ročná Sam Kesler, pravdepodobne najmladšia protestujúca v New Yorku. Bez ohžadu na jej vek, aj Sam má obavy, že niečo nie je v poriadku s ekonomikou krajiny.

Ako výsledok podvodov z Wall Street, milióny Američanov stratili svoje domovy a o milión žudí viac stratilo svoju prácu.

"Ak vrcholné 1% z bohatstva v tejto krajine kontroluje politické rozhodnutia na základe ktorých peniaze, ktoré prichádzajú priamo z bánk idú na bonusy namiesto toho, aby riešili problémy, žudia musia by znepokojení" uvádza jeden z protestujúcich.

Namiesto záchrany žudí, vláda Spojených štátov nariadila daňovým poplatníkom uhradi účet za spoločnosti, ktoré sú "príliš vežké na krach". Čas plynul a nikto nebol potrestaný za vytvorenie ekonomickej cunami. źudia na uliciach vežmi dobre vedia, že keby takúto istú schému urobili oni, že by už dávno boli vo väzení, kým tí z Wall Street nielen že tam nešli, ale ešte dostali aj bonusy.

Len mesiace potom, čo ich bežní Američania udržali na hladine, bankári opä začali s utrácaním stoviek miliónov dolárov na bonusy.

źudia si uvedomujú, že Spojené štáty potrebujú dobré finančné pravidlá, aby bolo isté, že sa takáto katastrofa nezopakuje. A napriek verejnému poburéniu, nie je veža bankárov, ktorí by si hrýzli pery od hanby.

Rekordne vysoká hotovos je utrácaná na armádu lobistov, pracujúcich 24 hodín denne vo Washingtone proti finančným reformám. Už ani sochy býka na Wall Street, ako symbolu finančného optimizmu, sa žudia pre šastie nedotýkajú, ale naopak táto socha potrebuje svojich bodyguardov.      (Zdroj: Proti prúdu)


Čím dokonalejší zpěv, tím větší harém ..... Cizinec, nebo místní sameček, který se dobře vyzná ve svém prostředí? Samička zpěvných ptáků rákosníků je dokáže rozlišit podle hlasu.

Rákosníci velcí (Acrocephalus arundinaceus ) obývají velkou část Evropy i západní Asie. Mají charakteristický hlas a vědci je často využívají při studiu vokální komunikace a pohlavního výběru. Polští vědci teď přišli na to, že starší ptáci jsou mnohem lepší zpěváci než ti mladší a kromě jednoslabičného „vrzání“ zvládnou i dvouslabičné trylky. Výsledky studie také ukázaly, že čím víc se sameček – a už starší či mladší - drží na jednom místě, tím je jeho zpěv konzistentnější.

Samičky rákosníků zřejmě podle zpěvu mohou nejen rozlišit staršího a zkušenějšího samečka od mladšího, ale také poznat, jestli je pták místní, nebo přilétl z jiných oblastí. Při výběru samečka pak sázejí na jistotu: vědci zjistili, že čím sofistikovanější a konzistentnější zpěv, tím větší harém sameček má. To znamená, že samičky upřednostňují samce, kteří jsou dobře obeznámeni s místními podmínkami a vědí, kde je nejlepší místo pro stavbu hnízda, kde se nacházejí zdroje potravy a kde naopak číhají predátoři.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Věřili staří Egypané, že jejich bohové jsou ze zlata? ..... Už Řekové či Římané na jednu stranu měli tendenci k nekritickému objevu egyptské moudrosti (srovnejme i s dnešní dobou), na druhé straně se ale celé řadě rysů egyptského náboženství posmívali – například místnímu uctívání zvířat nebo znázorňování božstev ve zvířecí podobě.

Věřili staří Egypané, že jejich bohové jsou ze zlata?

Některá egyptská božstva ovšem zvířecí podobu vůbec neměla (Ptah) a zdá se, že od Předdynastické doby dokonce existovala tendence znázorňování bohů ve zvířecí podobě spíše potlačovat na úkor rysů lidských nebo kombinovaných. Podle jedné interpretace se v tom odráží rostoucí sebevědomí egyptské civilizace – zvířata, původně uctívaná jako zdroj síly a nezkrotnosti, již takto přestávala být vnímána s tím, jak lidé čím dál více ovládali přírodu, např. spoutali Nil zavlažovacím systémem.

Obecně ale staří Egypané (nebo alespoň kněží, písaři apod.) později božstva se zvířaty neztotožňovali, spíše je pokládali za jednu z možných podob bohů. Podobně jako odedávna existuje obsese „pravými jmény“, Egypané také spekulovali o pravém „těle/podobě“ svých bohů, kterou odlišovali od jejich projevů. Podoba znázorňovaná ve výtvarném umění nebo kultovní socha nebyla tou pravou, v ní bohové setrvávali pouze na nebesích. Tuto podobu budou moci poznat až zesnulí, přirozeně ti, kteří úspěšně projdou posledním soudem. V tomto smyslu byli i egyptští bohové „abstraktní“, „skrytí“ a popisovaní negativní teologií.

Nicméně pokud už byli Egypané přesvědčení, že došlo ke kontaktu s pravou podobou boha, pak hlavním projevem takové události byla moc – příchod boha je spojován s bouří, zemětřesením, vichřicí a ohnivou září. S posledním projevem pak souvisejí i představy Egypanů, dle nichž by pravá těla bohů dlících na nebesích mohla mít jako stavební materiál namísto „masa“ zlato, stříbro a drahé kameny.      (Zdroj: Science WORLD)


Kladno udělalo první krok k vyčištění bývalé Poldovky ..... Kladenská radnice se pustila od první fáze čištění průmyslové zóny. Areál koksoven Vojtěšské huti, kde stojí zbytky železobetonových staveb ze čtyřicátých let minulého století, by se měl stát prvním místem průmyslové zóny, který bude vyčištěný od starých ekologických zátěží.

Město si nechalo vypracovat analýzu rizik, které se má stát podkladem pro žádost do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Když máte zjištěné, jaké je tu znečištění, máte zákonem uznaný podklad, na jehož základě můžete žádat o peníze,“ vysvětluje náměstek primátora Miroslav Bernášek. Do roku 2013 je možné žádat o evropské dotace, později by odstranění musel zaplatit stát nebo město.

Podle odhadů by vyčištění sedmihektarového pozemku mělo stát zhruba 150 – 200 milionů korun. Cena je orientační, moudřejší prý město bude, až se začne kontaminovaná půdu vykopávat. „Navíc nevíme, jak se změní poplatky za ukládání odpadu, ani to, kam budeme nebezpečný odpad vozit k uložení, tedy jaké budou náklady na dopravu,“ říká Yvona Jonášová z firmy WASTECH, která analýzu vypracovala.

Koksovna, která byla na Vojtěšské huti v provozu od poloviny devatenáctého století, byla uzavřena před dvaceti lety. Analýzou z povrchových vzorků i z hloubkových vrtů se zjistilo, že půda obsahuje benzol, dehet či fenolové a amonné vody. Možný je prý i podíl na snížení kvality vody v Dřetovickém potoce, s jistotou však autoři studie vylučují kontaminaci podzemních vod ve větší hloubce.

Průzkum přišel na tři miliony Kč, 2,7 milionu zaplatil OPŽP, zbytek město. Území, které se má vyčistit, je přitom v majetku soukromých firem, takže město vlastně pečuje o cizí majetek.       (Zdroj: Ekolist)


10.05. 2010     Různé věci hýbou světem ... od zásadních až po zdánlivě malé a bezvýznamné. Ale i ty z vnějšího pohledu bezvýznamné záležitosti mohou být důležité pro ty, jichž se týkají. Takže jeden příklad z mého okolí, kde má dostat zdravý rozum a s ním samozřejmě i příroda zase jednou na frak ... otázku kšeftíků ponechme stranou.

Na stránkách www.vrabi.info je zveřejněna Petice občanů a přátel městské čtvrti Brandýs nad Labem – Vrábí za důstojné životní prostředí v souvislosti s vybudováním kruhového objezdu na křižovatce Pražská-Průmyslová-Seifertova, č. zakázky 96_01_2020.

Občané a přátele městské čtvrti Vrábí děkují představitelům města a Středočeskému kraji za iniciativu zajistit bezpečnost pro chodce na velmi frekventované křižovatce. Touto peticí reagují na návrh kruhového objezdu, vypracovaného firmou SUNCAD, s.r.o., Praha 13, dne 03/2010, a žádají o přepracování návrhu zohledňujícího důstojné životní prostředí v následujících ohledech: (dále viz petice).

Na vysvětlenou - na nepatrném prostoru se má postavit megalomanský kruhový objezd za milióny (a spolknout další zeleň) tam, kde by mnohem lepší službu zajistil prachobyčejný a mnohem levnější semafor.


Zábory půdy ohrožují českou krajinu, pomoci mají poplatky ..... Ochrana biodiverzity, zábory půdy a zákony o ochraně ovzduší byly nejzajímavější témata předvolební debaty, kterou v úterý uspořádala Společnost pro trvale udržitelný život. Zástupci politických stran se shodli, že půdu se stále nedaří chránit, problém je i s ochranou druhové rozmanitosti. Nedaří se ani zastavit zhoršování kvality ovzduší, na kterém se podílí jak doprava a průmysl, tak vytápění rodinných domů.     (Zdroj: Ekolist)

Tak ten článek je odstrašující příklad toho, jak se politika cpe opravdu až absurdně všude ... kdyby lidi nechali přírodu na pokoji, a si všechno dělá sama po svém a přirozeně, odměnila by se jim přívětivým životním prostředím. Ale to je bohužel jen fikce, takže jsme a budeme tam, kde jsme ... a dobře nám tak. Dokud budou všude roztahovat politikové svoje špinavé a chtíčné pařáty místo toho, aby se problematikou zabývali věcně a citlivě odborníci na dané věci, půjde to s námi ne od deseti k pěti, ale nejmíň k minus pěti ... chjo ...


Laserový paprsek přivolá d隝 ..... Kdo by nechtěl poroučet větru a dešti. K vyvolání deště se zatím používaly různé chemické látky, které po rozptýlení v atmosféře měly fungovat jako kondenzační jádra. Experimentovalo se takto především s jodidem stříbrným, ale použít lze i kuchyňskou sůl nebo sloučeniny, které vytvářejí některé mikroorganismy (ty zřejmě potřebují d隝, aby se dostaly zpět na zem).

Švýcarští vědci z univerzity v Ženevě nyní přišli s jiným přístupem k problému. Laserový paprsek může být podle nich dostatečně energeticky bohatý na to, aby se podél jeho dráhy rozkládaly molekuly kyslíku a dusíku a vznikala celá řada iontů a radikálů. Hydroxylové radikály pak reagují s oxidy dusíku a síry za vzniku celé řady dalších sloučenin. Ty mohou také fungovat jako kondenzační jádra, kolem nichž se tvoří mraky, alespoň pokud vzduch obsahuje dostatečné množství vlhkosti.

Postup byl již kromě laboratoře (směs vody a vzduchu při -24 stupních C, což mělo simulovat podmínky v atmosféře, použity byly extrémně krátké pulzy laseru fungujícího v infračervené oblasti spektra) proveden i v reálné atmosféře nad Berlínem. Nevytvořily se mraky viditelné pouhým okem, ale měření rozptylu světla ukázala, že následkem pulzu kapiček vody přibylo a zvětšily se.      (Zdroj: Science WORLD)


Ekologické zemědělství biodiverzitě příliš neprospívá ..... Dlouhodobý trend ve vzrůstajícím povědomí o prospěchu ekologického zemědělství je více než patrný. Poskromnu se však již delší dobu objevují studie, které tento způsob hospodaření hodnotí spíše kriticky a to nejen vzhledem k nedostatečně prokázané příznivosti produktů na lidské zdraví, ale také vzhledem k příznivému vlivu na biodiverzitu.

Zatím pravděpodobně z nejdetailnějšího porovnání eko x konvenčního zemědělství 32 farem obojího typu zpracovaného prestižní University of Leeds vyplývá, že příznivý vliv ekologického zemědělství na biodiverzitu je zhruba o 12.4 % větší než v případě zemědělství konvenčního. Výzkum nebyl nikterak skromný a zahrnoval 192 ploch, ve kterých byla sledována druhová bohatost ptáků, bezobratlých, rostlin a půdní makrofauny. Nad výsledky však vyvstávají zásadní dilemata a otázky. Podle racionálních propočtů se bude muset globálně minimálně zdvojnásobit zemědělská produkce v příštích 40ti letech, abychom udrželi potravinami nasycenou a tudíž mírumilovnou lidskou populaci. S tím se nutně bude muset zvýšit také obhospodařovaná plocha a pojetí kultivace zemědělské krajiny. Vzhledem k biodiverzitě je právě toto kámen úrazu. Dřívější poznatky o prospěšnosti ekologického zemědělství biodiverzitě byly hodnoceny na drobných farmách s nerozlehlými políčky střídajícími se remízky, křovinami a v návaznosti na lesní či vodní biotopy. Umístíme li však ekologické pojetí do klasického rozměru konvenčního zemědělství velkých ploch a jejich homogenizace výsledek ku prospěchu biodiverzity v ekologickém pojetí nebude výše zmíněných 12.4 %, ale 9.1 %. Rozrůzněnost a kultivace krajiny tak má jistě význam patrný.

Řešení pozitivního efektu zemědělství na biodiverzitu při zachování produkčního potenciálu jsou více než zajímavá. „Nejúrodnější plochy bude pravděpodobně nutné plně využít k intenzivní zemědělské produkci.“, konstatuje Tim Benton, vedoucí výzkumu. Ostatní však již nabízejí alternativy nikoliv v rozsáhlé implementaci ekologického pojetí nízkých kvót dobytka na plochu, absenci řady agrotechnických zásahů apod., ale spíše v dehomogenizaci konvenční zemědělské krajiny remízky, křovisky, palouky, mokřady apod. V nejméně produktivních oblastech je pak extenzivní hospodaření zcela na místě. Obecný předpoklad je však přijatelnost tohoto modelu nejen ve Velké Británii. Poměry české kotliny konzervativních ochránců zavírajících přírodu do rezervací, devastování krajiny pod rouškou agro-envi dotací a neschopnosti státní správy přijmout relevantní opatření vedly sice environmentální problematiku k vytvoření armády bezmála 3000 administrativních ochránců přírody za posledních 20 let, nicméně poklesu biodiverzity se ani zdaleka zabránit nepodařilo.      (Zdroj: OSEL)

prokristapána ... jakým jazykem to je psáno? Je to česky, není to česky ...


Jogína, který přežil 70 let bez jídla a vody zkoumají indičtí lékaři ..... 82letý Indický jogín, Prahlad Jani, tvrdí, že strávil přes 70 let bez jídla a bez vody, a je podruhé zkoumán vědci, kteří objevili, že stav jeho biologie je vskutku neobyčejný.

Jani řekl, že opustil svůj domov, když mu bylo sedm let, aby žil jako putující mnich, a byl posvěcen bohyní o rok později. Tvrdí, že na jeho patře je průchod, skrze něhož spouští jeho hlava nektar, který ho vyživuje a umožňuje mu tak žít bez jídla a vody.

„Jestliže jsou jeho tvrzení ověřená, znamenalo by to průlom ve zdravotnické vědě,“ řekl Dr. G. Ilavazhagan z indického Obranného institutu fyziologie a příbuzných věd (DIPAS) v tiskové konferenci. „Mohlo by to pomoci ve vypracování strategie pro přežití bez jídla a vody, když nejsou dostupné; například v přírodních pohromách lidé zažívají takovouto situaci. Stejně tak naši vojáci, ti se mohou také střetnout s takovou situací, když jsou pryč na pouštích nebo v lesích či v oblastech s velkou nadmořskou výškou.“

V roce 2003 byl Jani udržován pod dohledem po dobu deseti dnů ve Sterlingově nemocnici v Ahmedabádu, v Indii. Nekoupal se a každý den mu bylo dáno pouze množství 100 mililitrů vody pro zvlhčení úst, které bylo po použití odměřeno, aby bylo jisté, že nic nevypil.

Lékaři nezjistili žádná zhoršení v jeho zdravotním stavu, ačkoli lehce ztratil váhu. Zjistilo se, že se v jeho močovém měchýři vytvářela urina, ale ta byla později reabsorbována.

Od 22. dubna letos je Jani zpět v Sterlingově nemocnici kvůli dalšímu zkoumání týmem 35 vědců z indické Organizace pro vojenský výzkum a vývoj. Dvě kamery monitorují 24 hodin denně jeho činnost v jeho pokoji, zatímco jiné ho sledují, když místnost opustí.

Experiment bude trvat 15 až 20 dní a bude zahrnovat magnetickou rezonanci (MRI), krevní testy a ostatní měření Janiho mozkové a srdeční aktivity.      (Zdroj: Vežká Epocha)


O výsledku voleb nerozhodnou jen billboardy ..... Zelený kruh, Hnutí DUHA, FoRS a Glopolis připravili pro všechny voliče a voličky předvolební stránky www.chytravolba.cz. Návštěvníci tohoto portálu mají možnost seznámit se s konkrétními postoji nejen parlamentních stran k otázkám životního prostředí a rozvojové spolupráce.

Užitečnou předvolební pomůckou je především takzvaná „předvolební kalkulačka“. Byla připravena na základě odpovědí parlamentních i neparlamentních stran na tři desítky palčivých otázek, s jejichž řešením se budou poslanci v novém volebním období s největší pravděpodobností potýkat. Každý návštěvník stránek si může snadno porovnat své postoje s postoji stran a zjistit tak, které z politických uskupení je mu bližší. Na obdobném principu funguje na stránkách i „parlamentní kalkulačka“. V té si může návštěvník jednoduše porovnat své postoje s postoji stran projevenými v některých konkrétních hlasováních.

Kromě názorových kalkulaček nabízí stránky také stručné analýzy konkrétních kroků v programech relevantních politických stran zaměřené na oblast životního prostředí a rozvojové spolupráce, zaměřené převážně na konkrétní závazky a opatření, které strany navrhují, předvolební názory významných osobností, videozáznamy z předvolebních debat o životním prostředí i rozvojové spolupráci, anketu o největšího „Špinavce“ uplynulého volebního období a řadu dalších materiálů.       (Zdroj: Ecomonitor)

Jistě dobrý nápad - ale nebylo by rozumnější poslat už konečně všechny politiky tam, kam patří a svěřit vše do rukou lidí, kteří svému oboru rozumí doopravdy? Kterým půjde o prospěch lidí a ne nějaké pochybné strany?


Nutriční složení potravin: online databáze ..... Volně přístupná databáze nutričního složení potravin (ve slovenštině).  Výskumný ústav potravinársky v Bratislavě (VÚP) uvedl v dubnu 2010 do provozu online databázi nutričního složení potravin. Uvedená databáze je volně přístupná veřejnosti na adrese: http://www.pbd-online.sk/.       (Zdroj: Agronavigátor)


Unikátní zpráva o IT: otřesné příběhy lidí, kteří vyrábějí naše mobily, blu-ray disky nebo počítačové sestavy ..... Nová zpráva mexické nevládní organizace CEREAL přináší informace o otřesných podmínkách, v nichž vzniká velká část světové elektroniky. Českou verzi zprávy představila v pátek 7. května Společnost pro Fair Trade ve spolupráci se dvěma Mexičankami, přímými svědkyněmi porušování lidských a pracovních práv v továrnách elektronického průmyslu. Dalším hostem tiskové konference bude Lucie Studničná z odborového svazu KOVO, která má přehled o porušování pracovních práv v českém prostředí.

Nokia, Flextronics, HP, Microsoft, IBM, Lenovo, Dell nebo Panasonic. Denně používáme jejich výrobky, za jejich vznikem jsou ale často 16hodinová pracovní doba, sexuální obtěžování a ponižující zacházení s mnoha tisíci zaměstnanci, kteří mají jen malé nebo žádné možnosti se proti tomuto jednání bránit. „Naprostá většina elektroniky používané v Evropě a Severní Americe se vyrobí a smontuje v Thajsku, Číně, Tchaj-wanu nebo právě v Mexiku,“ uvádí Luděk Štěrba ze sdružení Společnost pro Fair Trade, které českou verzi zprávy představí na tiskové konferenci 7. května v Praze. „Nic jako počítač vyrobený z evropských součástek neexistuje,“ dodává Luděk Štěrba. Z Mexika přitom pochází například 70 % všech médií DVD nebo 50 % všech na světě vyrobených přístrojů BlackBerry.

Autoři zprávy z organizace CEREAL vyslechli a zaznamenali v průběhu let 2008 a 2009 okolo 4 tisíc příběhů zaměstnanců elektronického průmyslu v Mexiku. Deset z nich vybrali jako reprezentativní vzorek stavu výrobních podmínek velké části světové elektroniky. Patří sem například případ mexické továrny společnosti Flextronics, která opravuje herní konzole Xbox pro Microsoft. Na 70 zaměstnanců zde připadají 2 písemná povolení, která umožňují lidem odejít na toaletu. Čekací doba na odchod na WC je tak někdy až 8 hodin.       (Zdroj: Econnect)

Celá zpráva je ke stažení na adrese http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/data/files/it/pracovni_podminky_v_casech_krize.pdf.


Astronomové objevili vodu na jednom z asteroidů ..... Snad každý školák by dokázal říci, že zatímco komety se skládají především z vody, přesněji řečeno ledu, asteroidy nejsou vlastně ničím jiným, než vesmírem poletujícími kusy horniny. Americkým astronomům se však nedávno podařilo tuto učebnicovou pravdu zpochybnit. Asteroid 24 Themis je podle nich pokryt tenkou vrstvou ledu.

Mezi oběžnou dráhou Marsu a Jupitera se nachází rozsáhlá oblast, která je prakticky přeplněná planetkami a asteroidy nejrůznějších velikostí, takzvaný „hlavní pás“. Jedním z největších objektů v této oblasti je i asteroid 24 Themis, který je se svými 198 km průměru často považován již za planetku. Pozornost astronomů poutá nejen díky své velikosti, ale i díky svým neobvyklým vlastnostem. Jak 24 Themis, tak i řada objektů v jeho okolí má podle nich řadu vlastností, které je spíše než k asteroidům řadí spíše ke kometám (odborníci jim proto říkají „komety hlavního pásu“). Američtí astronomové Andrew S. Rivkin a Joshua P. Emery publikovali nedávno v časopise Nature studii, podle níž se tato tělesa podobají kometám ještě více, než se dříve myslelo. Z několika nezávislých spektroskopických analýz totiž vyplynulo, že povrch 24 Themis je pokryt tenkou vrstvou ledu. A nejen to! Kromě ledu zde astronomové našli i stopy po organických sloučeninách, zejména po polyaromatických uhlovodících. To, na co narazili, je však podle nich jen špička ledovce. Předpokládají, že voda a asteroidy se spolu „kamarádí“ mnohem více, než se dříve myslelo a je jen otázkou času, kdy bude objevena na mnohem více asteroidech. O tohoto objevu je již jen krůček k myšlence, že by to mohly být právě takové asteroidy a nikoliv komety, kdo v dávné minulosti dopravil na Zemi vodu. Astronomové proto začali o svém objevu mluvit jako o poslu dávné minulosti, jakési analogii „živé fosílie“.       (Zdroj: 21@století)


Brahmi ..... Pod názvem Brahmi se můžeme setkat s výtažkem z rostliny Bacopa monniera L. Tento výtažek obsahuje účinné látky označované jako bakopasidy. Výtažek má sám o sobě nahořklou a svíravou chu. Tyto látky mají pozitivní účinky na oblast mozku a řadí se mezi glykosaponiny.

Tyto účinky lze označit jako nootropní a vazodilatační, což znamená, že jako nootropika pomáhají zlepšovat zásobování mozku kyslíkem a jako vazodilatační látky rozšiřují cévy. Brahmi je jedna z nejoblíbenějších bylin ájurvédské medicíny. Ájurvédská medicína je pět tisíc let stará indická medicína pro tělo i mysl, nejstarší dochovaný léčebný systém na světě. Skládá se z jednotlivých unikátních systémů výživy, cvičení, bylinné terapie, relaxace, meditace, pročišování organismu, aromaterapie a masáží.

Z těchto důvodů byla tato rostlina využívána v tradiční medicíně jako nervové tonikum, jako lék proti duševním a dalším nervovým chorobám. Uváděly se její močopudné a očišující účinky. Výtažky z této rostliny v přírodních přípravcích mohou pomoci při zhoršené možnosti učení, zpomalených reakcích, nespavosti, nervovém napětí a dalších problémech. Některé zdroje v ájurvédské medicíně uvádějí, že přímo podporují vznik nových spojení mezi synapsemi nervových buněk v mozku.

Užívá se samostatně nebo v čajových směsích. Brahmi je jedna z nejoblíbenějších bylin ájurvédské medicíny. Vyskytuje se i v tradiční čínské medicíně jako tzv. yang-tonikum doporučované při impotenci a revmatismu. Podle odkazů z různých zdrojů by se účinek měl objevit po 15 až 20 dnech užívání. Přípravky obsahující brahmi se mohou vzájemně ovlivňovat se všemi nootropními léky nebo živinami, proto je při užívání více přípravků nutné dávat pozor na dávkování a podle potřeby je snížit. Při současném užívání s nootropními látkami jako je například ginkgo biloba nebo piracetam může způsobovat podrážděnost nebo nespavost.       (Zdroj: Celostni Medicina)


Záhadný nález: egyptská modř v románském kostele ..... Oltářní obraz v barcelonském kostele ze 12. století obsahuje stopy barviva, které se přestalo používat hned po pádu římské říše.

Egyptská modř je minerální barvivo obsahující křemičitany mědi a vápník. Staří Egypané a Římané jej používali k dekorování předmětů a fresek, ale po pádu Západořímské říše v roce 476 se egyptská modř úplně přestala vyrábět. Stopy egyptské modři ale tým archeologů z barcelonské univerzity objevil na oltářním obraze ze 12. století, který se nachází v kostele Sant Pere de Terrassa v Barceloně.

Při analýze barevných pigmentů z oltářního obrazu vědci zjistili, že většina barviv pocházela z levných místních zdrojů – bílá barva byla vyrobena z vápence, zatímco zdrojem černé byly obyčejné saze. Objev egyptské modři byl nesmírným překvapením, ale výsledky analýz vypovídají jasně. Na oltářním obraze se také nenašly stopy žádného z modrých barviv (azurit, lapis lazuli nebo aerinit), která se běžně nacházejí v románských freskách.

Známky toho, že by Španělé ve středověku ovládali výrobu egyptské modři, neexistují a toto barvivo také nikdy nebylo nalezeno v žádné jiné středověké fresce. Nejpravděpodobnější vysvětlením celé záhady proto je, že stavitelé kostela nějak přišli ke kusu egyptské modři, který se dochoval z dob římské říše, a rozhodli se jej použít při výzdobě oltáře.      (Zdroj: ČR Leonardo)


07.05. 2010     Sedmého května 1765 byla na vodu spuštěna HMS Victory, nejstarší sloužící bitevní loď na světě. Je členem Royal Navy a bojovala již v bitvě u Trafalgaru. HMS Victory je řadová loď I. třídy britského královského válečného námořnictva a v současnosti je zároveň i světovým unikátem, nebo se jedná o nejstarší válečnou loď, která je v záznamech vedena jako loď nacházející se v činné službě. V současné době loď funguje jako námořní muzeum a zároveň je stále vedena jako loď v aktivní službě a je vlajkovou lodí Druhého lorda Admirality. Dnešní vzhled lodi však neodpovídá stavu u Trafalgaru zcela přesně, např. z estetických důvodů bylo ponecháno nízké zábradlí místo vyššího a plného pažení (barricade) na příďové i záďové palubě, které loď získala během rozsáhlých oprav v letech 1800-1803.

V sobotu 8.5. je státní svátek - Den osvobození od fašismu - a také Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Dále se slaví Mezinárodní den Červeného kříže - u příležitosti výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže

Druhou neděli v květnu se slaví Svátek matek ... v roce 1907 Američanka Anna Jarvisová zahájila kampaň za ustanovení Dne matek, 1908 Den matek se poprvé slavil ve Filadelfii, 1914 na návrh prezidenta W. Wilsona schválil Kongres USA Den matek jako národní svátek. Symbolem svátku se stal bílý karafiát - symbol něhy, nevinnosti a trpělivosti. V Československu se Svátek matek poprvé slavil 13.5.1923.

Devátý květen je Dnem Evropy; tento den je známý také pod názvem Schumanův den - v roce 1950 totiž přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman významný projev k založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).


Do záchodu spláchneme každý den 27 000 stromů ..... Denně skončí na skládkách odpadů a smetištích materiál přibližně z 270 000 stromů. Zhruba 10 % z tohoto množství připadá na toaletní papír. Ve svém článku pro květnovo-červnové číslo časopisu World Watch Magazine to píše novinářka Noelle Robbins.

„Nárůst populace, přijetí ´západního´ životního stylu a zlepšení kanalizace v rozvojových zemích jsou hlavní spouštěče většího používání toaletního papíru,“ tvrdí Noelle Robbins. „Výsledkem je, že lesy na severní i jižní polokouli jsou pod neustálým tlakem konkurenčních papírenských společností, které se snaží pokrýt rostoucí poptávku spotřebitelů.“

„Širší poptávka po toaletním papíru v rozvojových zemích je signálem pro výrobce, s dopadem na lesy po celém větě. S rostoucím tlakem na snížení odběru dřeva z lesů, přesouvá své zájmy řada výrobců na stromové plantáže.“ Podle autorky je však tato „léčba“ mýcení lesů problém mnohem horší než samotná „nemoc“. Stromové plantáže jsou totiž pěstovány jen s ekonomickým ohledem na zisk buničiny a vlákniny, takže tyto plantáže často vytěsňují řadu rostlin a živočichů. Navíc tyto monokultury vyžadují obrovské množství pesticidů a hnojiv a spotřebují rovněž veliké množství vody.

Zatímco někteří výrobci toaletního papíru spoléhají na lesy, jiní zase kvůli potřebným surovinám vybírají popelnice. „Zastánci recyklovaného toaletního papíru stavějí na tom, že převod prvotní buničiny na toaletní papír vyžaduje obrovské množství vody, zatímco recyklovaný papír tyto nároky již nemá. Recyklací se navíc uvolňuje místo na přeplněných skládkách. Podle různých odhadů tvoří množství papírového, a tudíž recyklovatelného odpadu přibližně 35–40 % objemu skládek v USA.       (Zdroj: Ecomonitor)


Chloupky nepukalky jsou pro stavitele lodí vzorem ..... Tým německých výzkumníků ze tří ústavů a jedné university (Bonu, Rostoku a Karlsruhe) publikovali v časopisu Advanced Materials podrobnosti o stavbě listu, který snižuje povrchové tření vody tak významně, že by jeho uplatnění mělo snížit lodím náklady na palivo o 10%.

Zvláštní tvary povrchů věcí dokážou divy. Vlásky sestavené do kužele se chovají podle zákona „hůl do vody vhozená, jeví se býti zlomenᓠa dělají předmět pro světlo o určité vlnové délce neviditelným. Velmi krátké chloupky zase propůjčí předmětu schopnost samočištění. Nynější objev se týká zvláštního tvaru chloupků, jaký má jedna z vodních kapradin - nepukalka obtížná (Salvinia molesta). Její listy jsou extrémně hydrofobní. Když je ponoříte a pustíte, bleskurychle vyplavou na hladinu a zůstanou při tom suché. Stejně tak když jí skrápíte vodou, její povrch nedá kapkám vody šanci na listech ulpět.

Příroda obdařila rostlinu povrchem, který ve skutečnosti nemá nikdy šanci být mokrý. Vděčí za to vrstvičce vzduchu, kterou je rostlina schopna si za všech okolností udržet. Její list se nesmočí ani když ho necháte pod vodou týden. Vědci takový povrch nazvali „superhydrofóbní“, jde o vlastnost, kterou by šlo využít v celé řadě odvětví. Od rychle schnoucích plavek až po zaoceánské lodě.       (Zdroj: OSEL)


Voličům chybí zrcadlo ..... Bulvární média, která otevřeně boxují za tzv. pravici, dělají svou práci naprosto hrubým a neomaleným způsobem, místo argumentace užívají dehonestace, politické protivníky z levé strany se snaží všemi myslitelnými způsoby znemožňovat, zesměšňovat a zošklivovat, což se jim bohužel u snadno ovlivnitelných mladých lidí bez větších problémů daří. Málokdo ze studentů si dovolí nebýt v prostředí svých kolegů politicky „in“; hesla, která konzumují, jsou přece tak jasná a srozumitelná, že o nich netřeba přemýšlet.

V pondělním rozhovoru pro ČT Jan Čulík zmiňuje fakt, že v ČR nejsou skutečně seriózní noviny. Jan Vnouček ve včerejším vydání charakterizuje chování médií jako štvanici, kampaň MFD na téma studentských „voleb“ v podobném duchu zde komentuje i politolog Filip Šimeček.

Médiím se prostě z nějakého důvodu nehodí analyzovat programy stran a s výsledkem potenciální voliče objektivně seznámit. Zajímavější je odstraňování „politických dinosaurů“ (líbivý slovník nečitelné strany Věci veřejné) či dehonestace stran, které alespoň deklarují potřebu jisté sociální spravedlnosti, ve prospěch „odpovědnosti“.

Na téma odpovědnost se přitom vyjadřují lidé, kteří jí jako volení zástupci lidu neprojevili v minulosti zcela nedávné vůči tomuto lidu ani zbla – vzpomeňme jen kauzy radar či uznání Kosova, vzpomeňme korupčních afér a s nimi spojených projevů papalášské nadutosti a ignorance.

Velmi by prospěl test, který by s pomocí variabilních odpovědí na nejrůznější témata dokázal vyhodnotit to, nakolik se postoje respondenta shodují s programy – nejen parlamentních, ale všech – stran. Existuje, pravda, server kohovolit.eu, otázky v jeho testu jsou však již dílem neaktuální, dílem nepostihují spektrum témat, jež volič pokládá za důležité a dává šanci jen stranám parlamentním.

Nic takového bohužel není. Strategie poplatných médií směřuje k tomu, aby se předpokládané vítězství levice rozmělnilo. Hodí se k tomu všechno: vyhrožování Řeckem, výzvy k volbám malých a nevýznamných stran, „hlídky“ Věcí veřejných, již zmíněné studentské „volby“, posilování generačních konfliktů v rodinách, veřejné urážení i násilí.

Nelze si přitom ani na vteřinu myslet, že by kterýkoli větší redakční tým nedokázal dát test výše uvedeného typu během dvou tří dnů dohromady a poskytnout tak voliči objektivní vodítko pro to, která strana nejlépe vyjadřuje jeho postoje a názory.

O to však ale nejde: jde přece o moc: o potřebu ukotvit svá mocensko-ekonomická postavení počínaje pozicemi, na nichž jsou příjmy mimo rámec všech představ, až po servismany těchto lidí na nejrůznějších úrovních. Včetně těch mediálních pochopitelně.

Proto tolik hrůzy z možného výsledku voleb, z toho, že by se mohla pravidla hry na základě vědomého a objektivního rozhodnutí odpovědných a nikoliv vyhecovaných voličů do budoucna změnit. Proto tolik hysterie, hraní na city, ovlivňování nezkušených, proto tolik unfair a podpásových úderů. Účel přece světí prostředky.       (Zdroj: Britské listy)


Mayové stavěli vodovody ..... Vodní systém v mayském městě Palenque je zřejmě nejstarším vodovodem Nového světa. Dokazuje, že uměle natlakovaná voda se zde objevila ještě dříve než španělští dobyvatelé.

Dlouho se soudilo, že vodovodní systémy pracující s tlakem vody patří k technologiím, které do Ameriky importovali španělští kolonizátoři. V roce 1999 ale archeologové našli ruiny města Palenque, které lidé obývali už v roce 100, ale které největšího rozmachu dosáhlo během klasického mayského období v letech 250 ž 600. Kolem roku 800 bylo město opuštěno. Mapování ruin města odhalilo sí hustou akvaduktů, kterou teď prozkoumali archeologové i odborníci hydrologii.

Zaměřili se na částečně zborcený uzavřený kanál Piedras Bolas Aqueduct dlouhý 61 metrů, jehož průměr se postupně zužuje. Kanál vede ze svahu a jeho zúžení spolu s gravitací zřejmě vytvářelo tlak, který teoreticky mohl hnát vodu až do šestimetrové výše. K čemu Mayové natlakovanou vodu používali, zatím není jasné. Systém akvaduktů jim ale pravděpodobně pomáhal bránit záplavám a regulovat množství vody ve městě během šest měsíců dlouhého období dešů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Deset úkazů, které vědecké společenství nemůže vysvětlit ..... Skrze vývoj a činy moderní vědy lidstvo čím dál víc věří, že věda má schopnost podat vysvětlení každé existující věci na naší planetě a v našem vesmíru. Pojďme si však ukázat, že ačkoli mnoho jevů ve světě má vědecká vysvětlení, ne všechny úkazy mohu být objasněny dnešní moderní vědou.

Například, věda ještě stále nedala definitivní odpověď týkající se procesu, kterým byl vesmír původně vytvořený. Věda také nemůže vysvětlit vznik náboženské víry. Vstupováním do světa nadpřirozena narazíme na mystické projevy, které nebyly vědecky rozumně vysvětleny, protože vědecké metody nemohou být aplikovány na měření či studování těchto úkazů.

Podívejme se na některé z těchto neobjasněných úkazů a připomeňme si tak, že příroda je sama o sobě zázračná a že mnoho věcí je stále zahaleno rouškou tajemství.      (Čtěte na stránkách Vežká Epocha)


Krev mamutů „promluvila“: proč nemohli zmrznout? ..... Přivést těla mamutů zamrzlá v sibiřské půdě zpět k životu sice neumíme, díky kouzlům moderní genetiky se však nedávno podařilo vzkřísit alespoň jejich část. V laboratořích v australském Adelaide se znovu zhmotnila důležitá součást jejich krve – hemoglobin. Mimo jiné přispěl k odpovědi na otázku, jak mohli mamuti přežívat během třeskutých mrazů.

Australským vědcům z univerzity v Adelaide pod vedením prof. Alana Coopera se nedávno podařilo takřka doslova „přetočit pásku evoluce“. Z těla mamuta, která zamrzl v sibiřské permafrostu někdy před 25 – 43 000 let, se jim nejprve podařilo získat gen, který tvořil předpis pro důležitou složku krve, hemoglobin. Poté už stačila „drobnost“, kterou však dnešní genetikové zvládají poměrně hravě. Získaný gen vložili do běžné bakterie Escherichia coli a nechali ji, aby podle tohoto předpisu vyrobila mamutí hemoglobin sama. Z výsledku, který bakterie přivedly na svět, pak dokázali vyčíst skutečně pestrou paletu zajímavých informací. Funkcí hemoglobinu je vázat a rozvážet po organismu kyslík. Při nižších teplotách se sice kyslík naváže na hem, tedy součást hemoglobinu těsněji, o to větší problém má však s tím, aby se z něj opět uvolnil. Vědcům se v jeho struktuře podařilo identifikovat jedinečnou mutaci, díky níž si klíčový protein udržel svou funkci i za nižších teplot. Dokázali však přijít i na to, že tato změna neproběhla najednou, ale ve třech postupných krocích. Podle jejich názoru tak objevili molekulární stopu po dlouhodobém procesu, během něhož se z původně afrických chobotnatců stala zvířata, která bez problémů přežívala na zamrzlých pláních Evropy, Asie a Severní Ameriky.       (Zdroj: 21@století)


Nefertiti nebyla matkou Tutanchamona ..... Krásná Nefertiti nebyla matkou egyptského faraona Tutanchamona. Vyloučila to studie egyptských vědců, jejíž výsledky v Káhiře oznámil šéf egyptské Nejvyšší rady pro památky Zahí Havás. Výzkum, jehož součástí byly testy DNA u Tutanchamona a několika dalších mumií egyptských faraonů, odhalil také dědičné nemoci, které mladého faraona sužovaly.

Podle vědců byl Tutanchamon synem krále Achnatona, známého jako Amenhotep IV. Pomocí analýzy DNA se podařilo najít také jeho matku, její totožnost ale nebyla zatím s jistotou určena. Vědci pouze vyloučili možnost, že by šlo o královnu Nefertiti. „Tutanchamonova matka byla dcerou Amenhotepa III. a královny Teje,“ přiblížil Havás její původ.

Matkou by tak s největší pravděpodobností mohla být Achnatonova sestra, s níž se král podle tehdejších zvyklostí oženil. Tutanchamon pravděpodobně zemřel na sně ze zlomeniny spojenou se zimnicí podobnou malárii. Podle vědců měl rozštěp horního patra a trpěl deformací dolních končetin.      (Zdroj: VTM Science)


Internetové kavárny v Bělorusku musejí špiclovat své hosty ..... Běloruská vláda nařídila majitelům internetových kaváren a počítačových klubů, aby shromažďovali a ukládali osobní údaje svých hostů. Podle běloruského serveru electoname.com o tom vláda rozhodla na svém zasedání 29. dubna.

Použít počítač a internet tak od nynějška bude možné jen po předložení osobních dokladů, z nichž si personál musí vypsat hlavní údaje. Personál navíc musí ukládat záznamy o tom, jaké webové stránky dotyčný na internetu navštívil nebo na jaké IP adresy odesílal poštu. Tyto údaje se podle zákona, který vstoupí v platnost 1. července, se musejí uchovávat jeden rok.

Vláda tak reagovala na výnos svého šéfa a prezidenta Alexandra Lukašenka, který počátkem letošního roku vydal výnos o regulaci běloruského internetu. Lukašenko v něm požadoval kontrolu návštěvníků internetových kaváren, nebyl ale příliš konkrétní.      (Zdroj: Czech Free Press)


Další úspěch novokaledonských vran ..... O dovednostech krkavcovitých ptáků se zde již psalo několikrát. Zřejmě největší obdiv vzbuzují mentální výkony vran z Nové Kaledonie (corvus moneduloide). Na YouTube se nyní objevilo nové video opět ukazující, jak novokaledonská vrána zvládne přemýšlet několik kroků dopředu. Nepostupuje přitom metodou pokus-omyl, ale vše má připravené. Než začne něco dělat, nejprve zkoumá celou situaci, ale pak už jde najisto: nejprve vytáhne na větev provaz a z něj sebere přivázaný klacík. Tímto klacíkem vytáhne z klece delší, jinak nedostupný klacík, a tím pak konečně dosáhne i na potravu uloženou v další kleci.      (Zdroj: Science WORLD)


Každý Čech loni vytřídil 35,8 kg odpadu, nejpilnější jsou Pražané ..... Každý Čech loni vytřídil 35,8 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, stejně jako v roce 2008. Nejvíc třídí odpad Pražané, obyvatelé Plzeňského a Královéhradeckého kraje. Celkově se loni sebralo a zpracovalo téměř 490 000 tun odpadu, včetně kovů, oznámil dnes ČTK místopředseda Svazu měst a obcí Hospodářská krize měla v uplynulém roce na oblast tříděného sběru odpadů negativní dopad. "Snížení poptávky po druhotných surovinách a následný pokles výkupních cen se negativně podepsaly na jejich třídění a následné recyklaci," uvedl Jiránek. Trh s druhotnými surovinami se postupně stabilizuje, ceny se ale, až na výjimky u některých druhů papíru a kovů, drží zhruba na polovině cen z počátku roku 2008.

Města a obce spolu s obalovou firmou EKO-KOM, která v ČR provozuje systém zpětného odběru a využití obalových odpadů, nakoupily loni více než 11 000 nových kontejnerů na papír, plast, sklo a nápojové kartony. Dohromady už je v 5861 obcích k dispozici 189 000 kontejnerů. Jedno sběrové místo se třemi kontejnery připadá průměrně na 163 obyvatel.       (Zdroj: Ekolist)


06.05. 2010     Dnes je výročí významné pro milovníky patnácté cimrmanovské hry "České nebe". Zde se mnozí prvně seznamují s postavou Radeckého - no a právě šestého května 1848 rakouské vojsko pod vedením maršála Jana Josefa Václava Radeckého porazilo dvakrát silnější sardinskou armádu krále Karla Alberta v bitvě u Santa Lucie.

Roku 1937 při přistávání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala vzducholoď Hindenburg. Když byl Hindenburg ve výšce asi 60 metrů, vzplanul v zadní části požár a během 34 sekund celá vzducholoď zcela shořela. Z celkem 36 pasažerů a 61 členů posádky při katastrofě zahynulo 13 cestujících a 22 členů posádky. O život přišel i jeden ze členů pozemního personálu.


Výzkum NESEHNUTÍ: za 7 let zabraly nákupní řetězce plochu 900 fotbalových hřiš ..... Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ zveřejnilo výsledky průzkumu ekologických dopadů expanze nákupních řetězců v České republice za posledních sedm let. Nejrozsáhlejší výzkum svého druhu zahrnul supermarkety, hypermarkety, diskonty, nákupní centra či hobby markety vystavěné na našem území v letech 2003-2009. Prodejny nákupních řetězců zabírají nezastavěné plochy a zemědělskou půdu a pohánějí nekontrolované bujení měst do krajiny, poškozují přírodu a způsobují nemalé nárůsty intenzit automobilové dopravy. Investoři své velké prodejny nedostatečně začleňují do okolní zástavby a realizují záměry zhoršují kvalitu bydlení v okolí. NESEHNUTÍ se problematikou velkoprodejen a jejich společenskými a ekologickými dopady zabývá dlouhodobě a prosazuje usměrnění obchodních sítí směrem k větší pestrosti a hustotě lidem dostupných obchodů.

Dnes zveřejněné výsledky výzkumu „Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003–2009“ zahrnují 442 velkých prodejen nad 400 m2 prodejní plochy (229 diskontů, 89 hypermarketů, 78 nákupních center, 18 supermarketů, 17 hobby marketů a 11 specializovaných velkoprodejen). Data pro výzkum byla získána zpracováním údajů o záměrem veřejně dostupných v informačním systému EIA kam je dodávají přímo investoři záměrů.

Modelovým příkladem umístění velkoprodejny v letech 2003-2009 je výstavba diskontu (Lidl, Penny, Plus …) v okrajové části města velikosti 20–50 000 obyvatel.

Nové velkoprodejny si vyžádaly různě rozsáhlé zábory ploch (volných i zastavěných) – celkem jako 900 fotbalových hřiš. Z celkového záboru 572 ha byla většina plochy (63 %) plocha volná (většinou zemědělská půda polí, luk nebo sadů), zbytek byla plocha zpevněná nebo zastavěná budovami či jinými zařízeními. Výsledný zábor byl využit pro stavbu komunikací a parkoviš (45 %) pro obsluhu prodejních budov, pro samotné budovy bylo použito asi 31 % zabrané plochy, zbytek byl ponechán volný (například pro pozdější expanzi).

V období 2003–2009 bylo vystavěno celkem šest obřích nákupních areálů na plochách větších než 10 hektarů. Ve všech případech se jednalo o umístění tzv. „na zelené louce“. Celková plocha bujení nákupních areálů do volné krajiny (sídelní kaše) je za roky 2003 až 2009 téměř 230 hektarů.      (Zdroj: Ecomonitor)


IPCC: 5 600 nevědeckých citací, Indie vystupuje ..... Třetina citací klimatické bible Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) odkazuje na literaturu, která neprošla vědeckou kontrolou (peer-review). Citovány jsou články z novin, tiskové zprávy nebo také hlášení aktivistických a nátlakových skupin. Vyplývá to ze zprávy čtyřicítky auditorů z dvanácti zemí světa.

Mezivládní klimatický panel, organizace založená a fungující pod taktovkou OSN, vydává zhruba co šest let obsáhlou zprávu o stavu klimatu na planetě Zemi. Poslední čtvrté hlášení sestavené z vybraných dokumentů a nikoli vlastního výzkumu vyšlo v roce 2007.

Zpráva o takřka třech tiscích stránkách je základem dvou souhrnných hlášení, jedním pro politiky, vlády států, a jsou pilířem pro další vývoj volající „k záchraně planety“. Boj proti klimatu přitom s sebou nese změny politické, společenské i ekonomické, v lokálních i globálních měřítkách.

Vzhledem ke kritice a skandálům, které IPCC a jejího šéfa v posledních měsících provázejí a jež byly minimálně v jednom případě motivovány politicky, se čtyřicítka auditorů rozhodla veškeré citace použité ve zprávě o klimatu detailně prozkoumat.

Zjistili, že z 18 500 citací celkem 5 600 neodkazuje na vědeckou literaturu podrobenou vědecké kontrole. Zjištění je v příkrém rozporu s tím, co tvrdí IPCC a co médiím neustále zdůrazňuje předseda IPCC Rádžendra Pačaurí.

V konečném hodnocení celkem 21 kapitol zprávy složené ze 44 kapitol dostalo nejhorší známku „5“.      (Zdroj: Science WORLD)


Často slyšíme jinak než politici mluví ..... V předvolebním varu jde o zajisté záslužný a poučný výzkum. Na jedné straně sliby na druhé létající vejce a sliby nesplněné. Poslední výzkumy však potvrzují, že politická rétorika, alespoň v rámcově slušně demokraticky fungujících zemích, nemusí být daleko od pravdy a upřímnosti. Mnohdy však na rozdíl od toho co voličské individuum slyší a jak si sdělení vyloží.

Martin McKee a David Stuckler z University of Oxford dokazují, že dobře a stejně informované skupiny lidí s různým politickým přesvědčením dosahují naprosto odlišných interpretací předložených sdělení. Třem skupinám hlásícím se k volbě Demokratů, Republikánů a Nezávislých ve Spojených státech amerických byly předloženy čtyři verze sdělení o cukrovce. Jedno sdělení bylo zcela neutrální, zbylé tři se věnovali příčinám z pohledu genetického, životního stylu a ekonomického statutu jednotlivců. Zatímco příznivci Nezávislých a Demokratů interpretovali výsledky spíše ze sociálního pohledu, Republikáni spíše naopak genetického. Demokrati pak také v řešení průkazně častěji navrhovali řešení v podobě restrikcí uvalených na nezdravá jídla.

„Politici jsou často napadáni za sliby, které nedodržují. Nicméně problém bývá pravděpodobně uvězněn ve vnímání a interpretaci posluchačů.“ konstatuje McKee. Otázkou však je, zda li můžeme jen doufat či se děsit, že podobných výsledků bychom se dobrali také v naší politické kotlině a na sliby politiků skutečně došlo.      (Zdroj: OSEL)


Česká republika neplní své závazky: národní seznam evropsky významných lokalit je neúplný ..... Nevládní organizace nesouhlasí se tím, jak se Česká republika vypořádala s povinností doplnit soustavu Natura 2000. I po novelizaci národního seznamu evropsky významných lokalit není dostatečně chráněno 27 typů přírodních stanoviš a 10 evropsky významných druhů rostlin a živočichů (1). Během doplňování národního seznamu evropsky významných lokalit jsou bohužel zřejmě více zohledňovány politické zájmy, než odborné argumenty, nebo oproti doporučení odborníků bylo 24 lokalit vyřazeno a 6 výrazně zmenšeno. Nevládní organizace se proto obracejí na Evropskou komisi se stížností na postup českého státu.      (Zdroj: Arnika)


Poslední magnetická bouře byla nejdelší od roku 2005, na slunci je pět skupin skvrn ..... V neděli 2. května zasáhl magnetické pole Země silný poryv slunečního větru, který vyvolal magnetickou bouři. Ta trvala nepřetržitě 18 hodin. Po celou tuto dobu byl Kp index na úrovni 6 a 5. "Na této úrovni se index držel od 2. května 16:00 moskevského času (14:00 SELČ) do 3. května 10:00 moskevského času (8:00 SELČ), což je 18 hodin v kuse," konstatoval Sergej Bogačev z Lebeděvova fyzikálního institutu v Rusku. "S ohledem na nízkou sluneční aktivitu v minulých letech můžeme tuto bouři považovat za velmi silnou. Naposledy byla bouře s delší dobou trvání pozorována 24. a 25. srpna 2005."

Letos je to už třetí silná geomagnetická bouře. Předchozí dvě se odehrály v dubnu (5.-6.4. a 12.4.). "Je zajímavé, že bouři z 5. dubna a bouři z 2. května od sebe dělí 27 dnů, což je přesně jedno otočení Slunce. Na základě toho lze předpokládat, že i událost z 12. dubna se bude opakovat za týden, totiž 9. května. Toho dne tedy může dojít k velké geomagnetické bouři," předpověděl Bogačev.

Po několika měsících rostoucí sluneční aktivity a téměř každodenního výskytu slunečních skvrn nebyla ve druhé polovině dubna celých 12 dnů na povrchu Slunce pozorována ani jedna skvrna. To se však před několika dny změnilo. Dnes bylo na přivrácené straně Slunce viditelných dokonce pět skupin drobných skvrn, což je nejvíce od roku 2006.       (Zdroj: Gnosis9)


Liberalizace poštovního trhu v roce 2013: bruselská hloupost v rukách českých hujerů… ..... Další z řady seminářů Fontes rerum pořádaných ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice se uskutečnil na téma Liberalizace poštovního trhu v roce 2013: šance anebo hrozba? V souvislosti s rozhodnutím EU, že od 1. ledna 2013 bude nutné liberalizovat veškeré poštovní služby v České republice, se na otázky, jak tento krok zlepší poštovní služby, kolik bude stát daňové poplatníky a co liberalizace udělá s Českou poštou, snažili v diskusi odpovědět Petr Angelis - člen představenstva Asociace alternativních poštovních operátorů, Ivo Doležal - PricewaterhouseCoopers, Marek Ebert - náměstek předsedy Českého telekomunikačního úřadu; Marcela Hrdá - generální ředitelka České pošty a Karel Koukal - předseda podnikového koordinačního odborového výboru České pošty.

Poslouchal jsem velice pozorně jednotlivé diskutující, snad pozorněji, než kdykoliv předtím, protože jsem měl zejména prvních vystoupení pocit, že liberalizace poštovního trhu je něco, co má přinést do zaostalých českých zemí nový svěží vítr pokroku a civilizace. Čím déle jsem poslouchal, tím více jsem měl pocit, že se někde musel někdo zákonitě zbláznit. Radostné představování další devastace důležité společenské infrastruktury, kterou bezesporu komunikační sí stávajícího českého poštovního trhu je, mne uváděla v němý úžas.

Vyvrcholením bylo v tomto smyslu vystoupení pana Eberta, který neviděl v liberalizaci šanci ani hrozbu, ale výzvu, a radostně popisoval, jak se k tomu ČTÚ postaví čelem a výsledek jistě bude ještě liberálnější než liberalizace sama.

Celkově první tři vystoupení ujistila přítomné o tom, že cílem liberalizace není nic jiného než další útok na nervovou soustavu a peněženky obyčejných lidí, kteří až dosud měli relativně vysokou jistotu, spočívající v tom, že vědí jak naložit s poštovní zásilkou a že dokonce mohou spravedlivě očekávat, že dorazí na místo určení.

Na druhé straně vzroste byrokracie i výdělky soukromých firem a dokonce prý není problém ani to, že bude vedle sebe více poštovních schránek různých pošt, do kterých budeme moci házet psaníčka. Jen se prý nesmíme splést. Na Novém Zélandu je to přece normální. Až vystoupení Marcely Hrdé a Karla Koukala mě poněkud uklidnila, protože z nich bylo patrno, že se od nás zdravý rozum neodstěhoval definitivně.

Generální ředitelka České pošty jasně vystihla, že pošta je o trochu víc než jen byznys posílání zásilek. Že je to významné místo, kde se občan potkává se svým státem a má i řadu jiných funkcí, utvářejících významný společenský kapitál. V tomto smyslu má mít Česká pošta více než 10 miliónů klientů a to bez ohledu na to, jaké je její postavení na trhu poštovních služeb. Karel Koukal na závěr vystoupení panelistů potom velmi jasně a bez obvyklé odborářské agitky ukázal, v čem je celý záměr liberalizace mylný a proč nemůže být úspěšný, přestože byl ve svých formulacích velmi uměřený.

Nedávné vzbouření na vsi kolem likvidace poštovních úřadoven na méně lukrativních místech v České republice se sice podařilo zažehnat odvoláním generálního ředitele a počet poboček snad má i mírně vzrůst, ale z Bruselu se již valí další, tentokrát systémová pohroma. Položil jsem v diskusi otázku, kde se bere v Bruselu ta obsese, že se vše, co funguje, musí liberalizovat, transformovat, a tedy i zničit.

Nepochopil jsem, proč se ti radostní diletanti v europarlamentu nesoustředí třeba na to, aby se vytvořil nějaký jednotný evropský poštovní prostor s národními a regionálními sítěmi a namísto toho se soustředí na to, jak fungující národní systémy rozvalit a potom je dávat obtížně dohromady. Skutečně, v Bruselu už neumí řešit ani ty problémy, které sami generují, a to je opravdu smutné.

Evropští i domácí politici se rozčilují, že schází větší generační soudržnost a jsou zděšeni z klipu Issové a Mádla, ale přitom neustále diskriminují nejen starší generaci a venkov, třeba i tím, že jim berou poštovní styk s argumentem, že jsou přece elektronická média…

Takže milí čeští politici, když jste se tak hezky a aktivně přihlásili k liberalizaci a tím i likvidaci poštovního trhu, jeďte přesvědčit bábu a dědu, a posílají smsky a mejlujou. A možná byste mohli jako sociální prevenci proti případné kritice přestat učit děti psát vůbec…       (Zdroj: Britské listy)


Evropský extrémně velký dalekohled bude stát v Chile ..... O ambiciózním projektu evropského extrémně velkého dalekohledu se mluví už dlouho. Delší dobu je také známo, že průměr hlavního zrcadla bude úctyhodných 42 metrů. Co ale bylo předmětem dlouhých debat, bylo místo, na kterém nakonec bude dalekohled stát.

Ve hře byly kromě Chile i Kanárské ostrovy. Obě bašty evropské pozorovací astronomie měly svá pro i proti. Kanárské ostrovy jsou přeci jen blíž Evropě, ale někdy bývají dalekohledy paralyzovány písečnými bouřemi, které navanou písek ze Sahary.

EELT.jpg Konečné rozhodnutí padlo před pěti dny 26. dubna. Rada ESO nakonec vybrala favorizovanou Chile. Dalekohled bude postaven na Cerro Armazones, což je jen 20 kilometrů od velké observatoře Paranal. Nový největší dalekohled světa se může těšit na skvělé podmínky - 320 jasných nocí ročně. A nadmořská výška 3060 metrů zaručuje minimální rušení atmosférou.

Chilská vláda už souhlasila, že nové observatoři ohlídá podmínky pro práci, tedy ochranu před světelným znečištěním a těžařskými pracemi. Můžeme se tak společně těšit na rok 2018, kdy by měla být celá stavba dokončena.      (Zdroj: Astro)


Doplňte si lékárničku v autě! ..... Lékárničku v autě musíte stále kontrolovat a obměňovat. Koupit si novou lékárničku neznamená mít na nějaký čas vyhráno. Stále musíte sledovat novinky, které lékárničku doplňují a samozřejmě za nesplnění povinné výbavy, nebo prošlých pomůcek, vám hrozí pokuta.

Lékárničky v automobilech v následujících měsících projdou několika změnami. Podle vyhlášky ministerstva dopravy je musí řidiči doplnit o resuscitační masku, fólii proti prochladnutí a leták s návodem, jak postupovat při dopravní nehodě. A je třeba to stihnout do konce roku.

Vyhláška nově upravuje i parametry současného vybavení lékárniček. Určuje například velikost náplastí, šíři a savost obvazů nebo délku nůžek. Například nůžky budou muset být nerezové a 15 centimetrů dlouhé, minimální požadavky klade vyhláška i na trojcípý šátek. Po konzultaci se záchranáři naopak mizí dřívější požadavek na sterilitu nebo spínací špendlík.

Ministerstvo se snaží také zavést celoplošnou povinnost užití zimních pneumatik od listopadu do března. Návrh je nyní v meziresortním řízení. Zatím se ministerstvo přiklonilo spíše k liberálnějšímu pojetí, kdy povinnost mít "přezuto" bude platit pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem nebo na silnicích, kde se námraza dá předpokládat. Podobný systém platí například v sousedním Německu, nebo na Slovensku.

A ještě jedna připomínka, řidiči, kteří si dosud nevyměnili řidičský průkaz, by měli využít volných úřadů, kdy se ještě netvoří fronty , tak jak je tomu při výměně na poslední chvíli, to znamená do konce roku. Zbývá vyměnit ještě téměř 792.000 dokladů, aktuálně přitom řidiči mění zhruba 50.000 průkazů měsíčně.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Fyzikové poprvé přímo pozorovali spin elektronů ..... Spojenému týmu amerických a německých fyziků se nedávno podařilo poprvé přímo pozorovat takzvaný spin elektronů v atomech kobaltu. Jejich pozorování může výrazně přispívá k poznávání procesů na subatomární úrovni a své uplatnění nalezne zejména v oboru budoucnosti – spinové elektronice.

Na subatomárních úrovních, tedy v hájemství kvantové fyziky, existuje řada vlastností, které nemají žádnou obdobu ve světě naší běžné zkušenosti. Jednou z nich je i takzvaný spin, jakási vnitřní „rotace“ částice. Podle toho, jakých hodnot spinu může příslušná částice nabývat, je fyzikové dělí na fermiony a bosony. Spin fermionů, jako jsou elektrony, protony či neutrony, může nabývat pouze násobků ½ (tedy ½, 1, 3/2...), spin bosonů (fotony, gluony, mezony atd.) můžeme naopak vyjádřit pouze celým číslem (0,1,2..). Jednou z výhod poločíselného spinu elektronů je, že se mohou vyskytovat ve svou stavech – „spinem nahoru“ či „spinem dolů“. Právě této vlastnosti by měla využívat technologie budoucnosti – spinová elektronika. Zatímco současné počítače využívají k uskladňování informací celé desítky až tisíce atomů, spintronickým zařízením by mohl k uchovávání či přenášení informací ve dvojkové soustavě stačit pouze jediný elektron. Celá věc má však jeden háček. Spin je sice dokonalou teoretickou konstrukcí, která umožňuje fyzikům vysvětlit obrovskou škálu procesů, které na subatomární úrovni probíhají, zatím se však ještě nikomu nepodařilo tento jev přímo pozorovat. Tedy – až donedávna. Vědci z univerzity v Delaware v americkém státě Ohio spolu se svými kolegy z univerzity v Hamburku využili unikátních vlastností elektronového skenovacího mikroskopu. Atomy kobaltu, nanesené na destičce vyrobené z manganu manipulovali prostřednictvím mikroskopu tak, že jejich elektrony otáčely buď spinem nahoru, nebo spinem dolů. Experiment vědci zatím prováděli za velmi neobvyklých podmínek: pomocí kapalného hélia za teploty 10 Kelvinů (-263,15 0C). Aby bylo možné využít jej v ve stolních počítačích, bude nutno jej zopakovat za běžných pokojových teplot. Vedoucí autor studie Andre Kubetzka z univerzity v Hamburku však optimistický: „Kombinace manipulace atomů a citlivosti spinu nám dává novou perspektivu pro konstruování struktur na úrovni atomu a průzkumu jejich magnetických vlastností,“ vysvětluje mladý německý fyzik.       (Zdroj: 21@století)


Proč se u nás provádí očkování proti TBC „non lege artis“ a protizákonně? ..... Dozvídáme se příležitostně, že jsou odborné lékařské kruhy alarmovány úmrtími novorozenců v důsledku neadekvátní aplikace GBC vakcíny v období mezi 4 - 6 týdnem věku, která je předepsána vyhláškou MZ.

Protože je při aplikaci BCG vakcíny, tedy tzv. kalmetizaci používána živá vakcína, která si zachovává zbytkovou virulencí, dochází u těchto novorozenců k četným vedlejším reakcím.

Již dlouho je MZ známo, že u dětí s vrozeným defektem imunity, které jsou očkovány krátce po porodu, kdy defekt imunity není ještě znám a nemůže být diagnosticky zjištěn, hrozí po očkování generalizace infekce, vakcinóza s možným letálním koncem.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


05.05. 2010     Dne 5. května 1945 vypuklo v hlavním městě Praze povstání . Česká národní rada vydala prohlášení o konci Protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. I zde probíhaly nejdříve demonstrace, které však brzy přešly do otevřeného odporu. Povstalci v Praze i na celém území Čech a Moravy se zmocňovali zbraní, obsazovali pošty, železnice a důležité silniční křižovatky. K odbojovým a partyzánským skupinám se přidávaly tisíce povstalců z řad českého obyvatelstva; bývalí vojáci, četnictvo. Okupantům bylo bráněno, aby uskutečnili odvoz strojů, zařízení, a dopravních prostředků do Německa, aby nedocházelo k ničení továren atd. (plán ARLZ – taktika spálené země). Povstalci znemožňovali plynulé zásobování fronty i organizovaný ústup wehrmachtu.

Pátého května se také slaví Den Evropy, výročí založení Rady Evropy 1949 (jiný Den Evropy se slaví ještě 9.5.). Dále je Den boje za rovná práva handicapovaných (Den boje proti diskriminaci zdravotně postižených) a Mezinárodní den porodních asistentek.


Zemědělci se přou s výrobci krabic o mléko z automatů ..... Konzumenti ztratili chu na mléko z automatů. Alespoň to naznačuje výrazný pokles prodejů. Zemědělci z něj viní státní úředníky a výrobce obalů Tetra Pak. Podle nich zbytečně straší lidi možnými následky konzumace mléka.

Ještě na začátku února vozil každý den soukromý zemědělec Robert Erlebach do svého automatu v centru Liberce 400 litrů mléka. Stačilo však pár výroků hlavního hygienika Michaela Víta o možných zdravotních komplikacích a ve stejném automatu si lidé denně „nadojí“ už jen kolem 150 litrů.

„Lidi to vystrašilo. Přitom pokud se mléko tepelně upraví, je naprosto nezávadné,“ zlobí se Erlebach. Velký boom automatů na mléko, díky kterým mohou lidé pít čerstvé a průmyslově neupravované a odstřeďované mléko, skončil. Producenti tak přicházejí o zisk - prodej přes automaty jim vynáší více, než když mléko prodají mlékárně. Na druhou stranu musí zpravidla splácet automat.

Zemědělci se teď zlobí na úředníky i výrobce kartonových obalů, firmu Tetra Pak Česká republika. Podle nich totiž lidi zbytečně straší. Jeden ze sporů už musela řešit i policie.

Mléko z automatů je přitom nezávadné, pokud si ho lidé sami doma tepelně upraví. „Když budou lidé s mlékem zacházet tak, jak mají, tak jim nic nehrozí,“ potvrzuje Jiří Hlaváček z odboru veterinární hygieny při Státní veterinární správě ČR.      (Zdroj: Ecomonitor)


Vláda má projednat omezení práva na informace o toxických látkách. Proč? Přeje si to průmysl a odbory ..... Vláda premiéra Jana Fischera bude pravděpodobně těsně před volbami rozhodovat o razantním zásahu do práva veřejnosti na informace o toxických látkách vypouštěných průmyslovými podniky. Téměř polovina průmyslových provozů a informace od více jak tisíce z nich o chemických látkách v odpadech, to vše má zmizet veřejnosti z očí na základě návrhu na změnu v Integrovaném registru znečišování (IRZ). Do vlády jej předkládá ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský v rámci velkých škrtů v ekologické legislativě. „Děje se tak pod záminkou protikrizových ekonomických opatření, ale ve skutečnosti jde o zásadní zásahy do legislativy ve prospěch průmyslu proti zájmům veřejnosti,“ zhodnotil návrh ministerstva vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika a kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

„Například ve Zlínském kraji by se lidé po naplnění přání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) nedozvěděli o tom, co vypouští devět z deseti největších znečišovatelů rakovinotvornými a potenciálně rakovinotvornými látkami. Z registru mají zmizet i hlášení většiny provozů, které vypouštějí do ovzduší nebezpečný styren. A tak by se dalo v nekonečném výčtu ztrát pokračovat,“ shrnul míru omezení pro veřejnost, státní správu, samosprávu či lékaře dostupných informací Jindřich Petrlík.

IRZ bez problémů funguje již šestým rokem a představuje unikátní databázi informací o znečišujících látkách. „Díky této databázi si také samy podniky mohou lépe kontrolovat, kde mohou ušetřit – například na poplatcích za úniky látek či na surovinách, které prostě jen tak utíkají do ovzduší nebo do vody,“ upozornil vedoucí Arniky Děčín Kamil Repeš.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Uživí zemědělci a potravináři národ? ..... Na 102. Žofínském fóru prezentovaném mottem: „Mají zemědělci a potravináři živit národ, nebo si jídlo dovezeme?,“ hodnotil prezident Agrární komory ČR Jan Veleba současný stav českého zemědělství. I přes růst dotací zaznamenává resort zemědělství pokles produkce. Farmáře trápí již delší dobu nízké výkupní ceny.

„Zemědělská produkce se v roce 2009 v běžných cenách propadla na hodnotu 97,38 miliardy korun, což je v meziročním srovnání o 18,06 procenta méně. Z toho obiloviny představují propad o 27,75 % a mléko o 29,52 %,“ uvedl Veleba. Přitom dotace a podpory představovaly nárůst o 4,8 miliardy korun, což je více o 16 procent. Z resortu odešlo pět tisíc zaměstnanců, což představuje 3,7 procenta.

V zemědělských podnicích byly vyčerpány finanční rezervy a prvovýrobci to vše přičítají pasivní zemědělské politice Evropské unie i České republiky. Dále je to absence agro-potravinářské koncepce, což je ryze český problém, stejně jako chybí definice poptávky státu po potravinách nebo při péči o krajinu, pokud jde o rozvoj venkova. „Zneklidňuje nás rostoucí závislost na podporách,“ řekl dále Jan Veleba a upozornil na stárnutí zemědělské populace. Přes 50 % tvoří věková kategorie 45–59 let. Je to i nízké finanční ohodnocení, kdy lidé v zemědělství mají plat v průměru na úrovni 75 % průměrné mzdy ČR, co odvádí obyvatele venkova od práce v zemědělství, uvedl.

„Velkým problémem českého zemědělství je ztráta nosných komodit. Příkladem je výroba vepřového masa. Zatímco před vstupem do Evropské unie jsme produkovali 411 tisíc tun, v roce 2009 to bylo již jen 285 tisíc tun. Došlo i k prudkému pokles stavu dojnic, aktuálně je jich nyní 360 tisíc kusů,“ konstatoval dále Jan Veleba.

Dochází ale i ke ztrátě zemědělské půdy, což je nevratný proces. Roční propad pět tisíc hektarů znamená denní úbytek patnáct hektarů. „V této tristní situaci bytostně postrádáme schválení novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ta je bohužel stále v nedohlednu,“ posteskl si Veleba.

Kriticky se vyjadřoval k přemíře byrokracie. „Kontroly kompetentních orgánů České republiky jsou často vedeny nad rámec potřeby, legislativy a zvyklostí Evropské unie,“ řekl Veleba.

Upozornil i na další bolest agrárního sektoru, na nerovnováhu ve vertikále: prvovýroba - zpracování – obchod. Mimo jiné to dokumentoval na meziročním poklesu příjmů, který nejvíc postihl prvovýrobu, a to 25 procenty. U zpracovatelů se příjmy snížily o pět procent a u obchodu jen o tři procenta. Pokles se projevil také ve spotřebitelských cenách o 4,5 procenta, zatímco u cen průmyslových výrobců potravin to bylo o sedm procent a nejmarkantnější dopad propadu o 25 procent pocítili ovšem zemědělci, a to je alarmující. Proto Jan Veleba ocenil schválení zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, což je podle něj první krok ke zlepšení situace. Měli bychom se proto snažit o to, aby se tento zákon neobcházel.      (Zdroj: Agris)


O dočasnosti demokracie ..... V roce 1787 Alexander Tytler, skotský profesor historie na Universitě of Edinburgh, řekl na adresu athénské republiky, zaniklé před 2000 lety, toto: "Demokracie je vždycky dočasná a nemůže trvale existovat jako forma vlády. Demokracie vždy existuje jen do doby, než voliči zjistí, že mohou sami sobě "navolit" velkorysé dary z veřejných prostředků. Od toho okamžiku většina vždy volí ty kandidáty, kteří jim slíbí co největší podíl na veřejných prostředcích, což má za následek, že každá demokracie nakonec zajde na zhroucení financí, po němž vždy následuje diktatura."

Průměrná doba trvání největších civilizací lidstva od počátků historie je kolem dvou set let. Během těch dvou set let národy vždy procházejí následujícími obdobími:

1. od nesvobody k víře

2. od víry k odvaze

3. od odvahy ke svobodě

4. od svobody k blahobytu

5. od blahobytu k uspokojení

6. od uspokojení k apatii

7. od apatie k závislosti

8. od závislosti k nesvobodě

Podle Wikipedie tento profesor Tytler sice žil, avšak samotný text je zřejmě apokryf. Což neznamená, že není přesný a strašlivě předvídavý.

My jsme v bodě 7., bod 8. se chystá.       (Zdroj: Řev přírody)


Velká balónová katastrofa ..... V roce 1960 založila NASA svoji balónovou divizi pod názvem Columbia Scientific Balloon Facility ve městě Palestine, stát Texas. Za tu dobu vypustili přes 2000 balónů a i když nebyly všechny starty úspěšné, mají průměr nehod pod 4%.

Právě NASA sponzorovala prozatím poslední start velkého, héliem plněného stratosférického balónu, který měl ve čtvrtek 29.dubna tohoto roku vynést do výšky 40 km zařízení Nuclear Compton Telescope. Tento gamma teleskop je vyrobený ve spolupráci univerzit v Berkeley a na Taiwanu (National central University) a měl sloužit k výzkumu kosmického záření. V této konkrétní misi bylo jeho úkolem pátrat po izotopech hliníku Al26.

Pozorování tohoto izotopu s velmi krátkou životností je důležité pro naše pochopení procesů při explozích nov a supernov. Umístění dalekohledu na balón je kompromisem, protože zemský povrch je pro podobná pozorování nevhodný a vynést podobné zařízení až na oběžnou dráhu je prozatím mimo finanční možnosti realizátorů.

Bohužel ale 121 metrů velký balón nachystaný na Australské balónové letecké bázi Alice Springs neodstartoval nejlépe. Po pravdě – byla to naprostá katastrofa. Silný poryv větru, který se krátce před startem opřel do těla ohromného balónu vytrhnul gondolu s teleskopem z úchytu na startovacím jeřábu a praštil s ní o zem. Následně ji vláčel po zemi s několika odskoky a zdemoloval pár nedaleko zaparkovaných aut. Při havárii naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale teleskop nešetrné počínání nevydržel.

Televize ABC přinesla video, na kterém je celá nehoda natočena, spolu s výpovědmi svědků. Mluví na něm i muž, zachycený jak krátce před nárazem vyskakuje ze svého džípu a tím si zachraňuje svůj život. Kromě teleskopu došel značné úhony i balón, který se protrhnul a spadnul zpátky na zem.

Zdroje neuvádějí cenu balónu, ale samotný gamma teleskop měl cenu přes 2 milióny dolarů. Nezbývá než doufat, že výzkumníci měli dobrou havarijní pojistku a že příští start s opraveným (no, podle záběru spíše úplně novým) teleskopem jim už vyjde podle jejich představ.      (Zdroj: VTM Science)


EU opět povolí tekutiny v příručních zavazadlech ..... Letečtí pasažéři v Evropě si opět budou smět vzít s sebou do letadla svůj oblíbený nápoj. Evropská Unie oznámila, že zákaz nošení tekutin na palubu bude do tří let uvolněn a i ostatní opatření pro leteckou bezpečnost v eurozóně se zjednoduší.

Byl také stanoven konečný termín pro instalaci nových skenovacích vybavení na letištích v EU, které budou schopny rozlišit výbušné tekutiny od vody, krémů, sirupu, zubní pasty a jiných neškodných látek tekuté povahy.

„Tyto předpisy přichází s výrazným krokem vpřed v označení začátku konce současných omezení tekutin v příručních zavazadlech s jasnou a konečnou lhůtou, kterou je duben 2013,“ řekl v tiskovém prohlášení Siim Kallas, viceprezident Evropské komise.

Po teroristických útocích v USA roku 2001 se mezinárodní bezpečnostní předpisy v letectví drasticky zpřísnily. Dveře do kabiny pilota musí být neprůstřelné, stříbrné příbory nahradily ohýbací plastové a pletací jehlice se staly zakázanými položkami.       (Zdroj: Vežká Epocha)


Britské jaderné ponorky vypluly na moře s potenciálně katastrofálním defektem ..... Britské jaderné ponorky Turbulent a Tireless byly v mořích dlouhodobě v provozu s hermeticky uzavřenými bezpečnostními ventily. Mohlo to vést ke katastrofální explozi, ztrátám na životech a rozšíření radioaktivity v mořích.

Bezpečnostní ventily na ponorkách mají být otevřené, aby mohla unikat v nouzové situaci unikat z chladičů jaderných reaktorů pára. Defekt nebyl zaznamenán na jedné ponorce déle než dva roky, kdy byla mezitím v běžném provozu, na druhé nebyl zaznamenán přes rok.       (Zdroj: Britské listy)


Čína v rámci programu zredukovania populácie začína so sterilizáciou ..... Čínska vrchnos sa v rámci programu na zredukovanie populácie chystá v nasledujúcich štyroch dňoch sterilizova v južnej časti krajiny takmer 10 000 osôb. Niektorých obyvatežov Puning City v provincii Guangdong donútia prejs procedúrou aj proti ich vôli. Pôjde o žudí, ktorí už majú najmenej jedno diea, aby sa dodržali prírastkové kvóty.

Podža čínskej tlače tým, čo sterilizáciu odmietnu hrozí, že zadržia ich prestárlych otcov a matky a budú ich drža vo väzení. Amnesty International hovorí, že nútená sterilizácia "sa rovná mučeniu". V meste Puning už údajne stihli zatvori stovky osôb.

Peter Sharp, Infowars: "China`s Population Control Program to Begin Sterilization" http://www.infowars.com/chinas-population-control-program-to-begin-sterilization      (Zdroj: Protiprúdu)


Kvantové peníze proti padělání ..... Cokoliv, co má nějakou cenu, bývá předmětem falšování. Padělají se umělecká díla i samotné peníze. V digitálním světě, kde elektronické peníze představují řetězec nul a jedniček, odpovídá padělání prostě neoprávněnému kopírování/generování příslušného kódu.

Vědci ale nyní přišli s myšlenkou, že proti kopírování by mohli použít zákonů kvantové fyziky: se systémem nelze manipulovat bez toho, aby se sám změnil, a po zásahu tak zůstane stopa. Tento princip používá např. kvantová kryptografie jako ochranu proti odposlechu. Podobně kvantové peníze by byly prostě digitální informací, kterou by kopírování změnilo.

Mohlo by něco takového fungovat? Jak zařídit, aby se ale peníze „nezměnily“ při platbě nebo při ověřování pravosti?

Celý (poněkud složitý) text na toto téma najdete na New Scientistu.

Poznámka: Bylo by hezké, kdyby nějaký podobný princip omezil i možnosti centrálních bank tisknout stále nové peníze.      (Zdroj: Science WORLD)


V New Yorku si na rotopedech vyrábějí zelenou energii ..... "Dodejte více energie svému cvičení! Omezte svou váhu a zároveň svou uhlíkovou stopu!" Ve sportovním klubu v New Yorku dvacítka lidí usilovně šlape na rotopedech... a vyrábí tak energii pro zásobování budovy, napsala agentura AFP.

V zemi plné fitness, která se dříve jen málo starala o skleníkový efekt, se zápal hnutí za záchranu planety zmocnil také světa kultury těla. Vynalézavý inženýr vypracoval systém, který umožňuje přeměňovat energii vzniklou cvičením v čistou a obnovitelnou.

Mechanismus je jednoduchý. Receptory umístěné na podstavci rotopedů přenášejí stejnosměrné napětí 12 voltů vyráběné cyklisty do generátoru, který je přeměňuje ve střídavé napětí 110 voltů, což je ve Spojených státech norma. Budova s fitness tak získává vlastní elektrický proud a její účty za elektřinu jsou nižší.

"Vynalezl jsem tento systém v roce 2007, od roku 2008 jsem ho testoval v malé tělocvičně v Connecticutu (na severovýchodě Spojených států), počátkem letošního roku v New Yorku a ve Washingtonu," uvádí šestačtyřicetiletý Jay Whelan, generální ředitel firmy Green Revolution, která má na přístroj patent.

Dvacet lidí vyrobí asi tři kilowatty za hodinu, po kterou cvičení trvá. Denně jsou zde čtyři kurzy, a sál tak měsíčně dodává 300 kilowattů. "To stačí na osvětlení domu po dobu šesti měsíců," říká Jay Whelan. "Tímto tempem za jeden rok cvičenci dokážou vyrobit dost elektřiny k tomu, aby celý měsíc zásobovali 72 domů," tvrdí.       (Zdroj: Ekolist)


04.05. 2010     Dnes máme Den hasičů v České republice. Slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry.


Zeleninová alchymie ..... Našinec odchovaný svíčkovou potkává zeleninu často jen coby neochucenou přílohu ke smaženým jídlům v restauraci, což je docela škoda. Přitom i na malé zahrádce se dá vypěstovat slušné množství plodů.

Udržovat zahradu jen s okrasnými květinami je tudíž hříšné nevyužití šance. Ekolog k tomu jen podotkne, že nejlepší produkt pochází z vlastní zahrádky, protože na stůl nemusel cestovat přes půl zeměkoule a nezanechal za sebou viditelnou "ekologickou stopu".

Sklízejte až do podzimu

Právě nyní se na tržištích objevují první skleníkové výpěstky, ale zároveň se rozšiřuje výběr předpěstovaných (nejen) zeleninových sazenic. Pokud nebyl čas či prostor na předpěstování, ale na zahrádce máte kousek místa na malé "zeleninové oddělení", ještě pořád tedy není nic ztraceno. Začátkem května se do země stěhují předpěstované košáloviny (květák, kadeřávek, kadeřavá kapusta, hlávkové zelí, brokolice, kedluben) pro letní sklizeň, do venkovního záhonu putují také okurky, pórek a především salát.

Při postupném výsevu můžete mít navíc zásobu čerstvé zeleniny až do konce léta. Stále znovu lze vysévat například jarní cibulku nebo špenát. Semena cibule se kladou do záhonu poměrně hustě, přesto se rostlinky neprotrhávají. Sklízí se ještě malé, asi 15 cm vysoké. Naopak špenát se musí vysévat řídce, do řádků vzdálených zhruba 25 cm, a později vyjednocovat.

Kromě záhonu lze v květnu vysazovat zeleninu také do pařeniště. Patří tam košálovité odrůdy, které se sklízejí na podzim, jako je růžičková kapusta, zimní zelí, pozdní květák nebo brokolice.      (Zdroj: Enviweb)


Petice Ostravské ovzduší – za 5 dní téměř 6 tisíc nespokojených obyvatel ..... Od pondělka, kdy byla spuštěna internetová verze petice za čistější ovzduší na Ostravsku, do pátečního poledne ji podepsalo již téměř 6000 lidí. „Podpisy stále přibývají a máme už také podepsaných několik papírových petičních archů,“ komentovala ohlas petice Vendula Krčmářová, mluvčí petičního výboru. „Je úžasné vidět, že lidé na petici takto zareagovali a že jim skutečně není lhostejný špatný stav ovzduší na Ostravsku,“ dodala.

Lidé mohou podepisovat petici jak na internetu, tak i na několika místech v Ostravě (např. v antikvariátu Fiducia, vegetariánské restauraci Burfi nebo prodejně Zdravý styl v Ostravě). „Příští týden přibudou další podpisová místa a rádi bychom v následujících týdnech také uspořádali podpisovou akci přímo v ulicích. Uvítáme proto všechny dobrovolníky, kteří jsou ochotni se sběrem podpisů pomoci,“ řekla Krčmářová.

Petice vznikla jako iniciativa občanů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se neustále opakují situace, kdy jsou mnohonásobně překračovány zákonné limity pro škodliviny v ovzduší. Uplynulá zima byla důkazem toho, že situace na Ostravsku potřebuje neodkladné řešení.Petice požaduje, aby kompetentní úřady neprodleně učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy nejpozději do 3 let.

Petice je adresována všem kompetentním úřadům a institucím, které mohou situaci ovlivnit: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy.      (Zdroj: Arnika)


Kdy začali lidé nosit šaty? Lidské vši napoví! ..... Se ztrátou tělesného ochlupení se před našimi předky, kteří se přestěhovali do chladnějších oblastí, objevil nový problém: Jak ochlupení, které tělo chrání před nepřízní počasí a podnebí nahradit? Vynález šatů na sebe proto nenechal dlouho čekat. Kdy přesně k němu došlo, však vědci přesně netuší. Mnohé však napověděla nedávno provedená genetická analýza našich parazitů.

Archeologové a paleontologové se bohužel musí spoléhat pouze na nálezy věcí, které se mohou uchovat skrze věky: fosilizované zbytky kostí, zbytky obydlí či nástrojů. Oblečení však bohužel jen tak nezkamení a o dávné módě tedy můžeme spekulovat na základě důkazů velmi nepřímých. Hustou mlhou byla zahalena i sama doba, kdy se lidé začali poprvé halit do šatů: odhady se pohybovaly v nesmírně širokém rozpětí mezi 1 miliónem a 40 000 lety. Velmi originální prezentovali na nedávno konaném setkání členů Americké asociace fyzických antropologů vědci z Pennsylvánské státní univerzity. Využili sice moderní genetické metody, nezaměřili je však na lidi, ale na tvory nám skutečně blízké – vši. Povrch našeho těla totiž dnes čas od času obývají dva druhy vší: veš dětská (Pediculus capitis), která dává přednost porostu naší hlavy a veš šatní (Pediculus humanus), které se zase nejvíce daří v záhybech oblečení. Pomocí metod molekulární genetiky je možné zhruba odhadnout, kdy k oddělení obou druhů došlo. Dřívější odhady, které byly založeny pouze na srovnávání mitochondriální DNA, umisovaly dobu oddělení obou druhů pouhých 70 000 let před dnešek. Američtí vědci vedení Andrewem Kitchenem však užili k přesnějšímu datování užili i částí jaderné DNA a nakonec posunuli dobu oddělení až na dobu před 190 000 let. „Podle laboratorních studií je dokonce možné, že se veš šatní oddělila od vši dětské jen během několika málo generací,“ vysvětluje dr. Kitchen. Američané jsou přesvědčení, že objevili důkaz, že lidé nosí šaty ji po dobu 190 000 let.       (Zdroj: 21@století)


Ostropestřec ..... Tahle až dvoumetrová kytička není jen impozantního vzrůstu, ale i nezvyklé krásy. Nádherný bodlákový květ s oduševnělou červenofialovou barvou se nepatrně liší odstínem podle alkality půdy stanoviště. Více modré přibývá zásaditostí půdy, ale vyloženě kyselou půdu ostropestřec nesnáší. Listy této rostliny mají rozsáhlé nepravidelné bílé skvrny jako maskování, které je ale ve skutečnosti nepřehlédnutelným varováním v celo zeleném listoví ostatní vegetace, že zde hrozí nějaké nebezpečí.

No, ostropestřec je bodlák a mimořádně dlouhé a ostré ostny na jeho listech doporučují, abyste ho míjeli ne blíž než metr. Raději dva. Ostropestřec pochází z jižnějších krajů a je celkem dobře adaptován na tamní horko sníženým odparem vody z jakoby voskovaných listů. Bílá barva na nich zase snižuje teplotu na poledním slunci, protože takové slunné a bezvětrné polohy se mu líbí. U nás se výhradně pěstuje. Pěstování na poli je trochu náročnější na půdu a hnojení, protože urostlá rostlina potřebuje veliké množství stavebního materiálu. Ostropestřec se hodí jako obranná rostlina na okraj polního pozemku se zeleninou, protože je jako plot úspěšnější proti komukoliv než pletivo. Také je nádherně okrasný na předzahrádkách, kam nechodíte, ale často hledíte.

Ruční sběr semen ostropestřece je dosti nepříjemný až nebezpečný, ale má zásadní výhodu v možnosti postupného sbírání nejvyzrálejších semen. A to je docela deviza, protože semena nedozrálá mají podstatně méně účinných látek. Účinné látky jsou částečně obsaženy i v listech a kořenech, podobně jako u příbuzného artyčoku, který se u nás zatím moc nepěstuje k naší škodě a škodě našich jater, protože je to také rostlina významně hepatoprotektivní. Artyčok by tu i rostl, ale nesnáší mráz. A to ani omylem posvěceným Nobelovou cenou za mír (2007) v rámci úmyslně zkresleného řečnění o globálním oteplení (artyčok, zmrzlí bezdomovci a nᚠprezident vědí své..., ostatní jen to, co úředníci EU dovolí) za účelem lukrativního obchodu s emisemi.       (Zdroj: Celostnimedicina)


Krkonošské muzeum vystavuje Velké prádlo ..... Krkonošské muzeum Správy KRNAP Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou zítra zahájí výstavu Velké prádlo – aneb jak naše babičky praly, žehlily a mandlovaly. Návštěvníci se budou moci přenést sto i více let do minulosti a podívat se, jak to vypadalo v prádelnách našich babiček. Výstava bude otevřena od 1. května 2010 a potrvá do 24. dubna 2011.

Vystaveny budou desítky exponátů ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí a Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Řadu zajímavostí zapůjčili přímo pasečtí obyvatelé. Návštěvníci zde najdou jednoduché nástroje, jako např. valchy, a to od nejstarších dřevěných přes kamenné až po smaltované a plechové, které se používaly v minulosti k ručnímu praní. Dále pak ruční pračku „Blesk“, které je připisována lehčí a snadnější práce než s valchou, a také různé typy praček z počátku 20. století.

Prádlo se po vyprání muselo ještě upravit, a tak nemohou chybět mandlovací desky, často na rubové straně zdobené krásnou řezbou. Stejně tak není možné opomenout žehličky. Na výstavě jsou k vidění různé typy – na dřevěné uhlí, elektrické, žehličky se železnou vložkou, která se vkládala do kamen. Vše je doplněno fotografiemi, dobovými reklamami a různými radami pro hospodyně z tehdejších časopisů a kalendářů.

Výstava bude otevřena od 1. května 2010 a potrvá do 24. dubna 2011. Upozorňujeme však návštěvníky, že v srpnu bude na jeden měsíc přerušena. V té době bude totiž výstavní prostor uvolněn pro výstavní akci Paseckých hudebních slavností.       (Zdroj: Ecomonitor)


Postupná ztráta svéprávnosti ..... Příliš zastupitelský politický systém dělá z většiny zajatce, kteří mají jen formální možnost odporu a z jejichž mocenského podílu významně ujídá kasta privilegovaných hodovníků na veřejných statcích.

Ve chvíli, kdy dochází k největšímu zakrývání politických reálií tunami billboardů, je nejlepší doba rozhodnout se, jak vlastně s těmi volbami naložit. Uvědomit si, kdo jsme jako občané, jak nás definují zákony a co vlastně máme chtít po státu, který tvoříme.

Ústava České republiky praví, že lid je zdrojem veškeré státní moci. Ústavou kooptovaná Listina základních práv a svobod dále uvádí, že lidé jsou svobodní a rovní ve svých právech. Současný stav? „Příliš" zastupitelský politický systém dělá z většiny zajatce, kteří mají jen formální možnost odporu a z jejichž mocenského podílu významně ujídá kasta privilegovaných hodovníků na veřejných statcích. Podle ústavy není mezi občany rozdíl, avšak tato forma jejího naplnění legitimizuje systém, v němž neplatí politická svéprávnost. Změní to politický marketing s projektovým názvem Věci veřejné, nebo snad uzákonění referend na úrovni krajů?

Nejde ani tak o to, že přístup k výkonu moci je nerovnoměrný, k tomu asi bude docházet v konkrétních případech vždy. Daleko horší je, že nerovnoměrnost přístupu je zavedeným principem. Na jedné straně stojí mocensky impotentní občan, který se jednou za čas vydává k volbám, aby rozdal karty pro pokračování politické hry, a na straně druhé etablovaný politik, vybavený osobní i stranickou suitou. Vzniká sí, která má možnost dosahovat na veřejné statky a těžit z nich o to více, o kolik je běžný občan zkrácen.

Je to princip provázaný s trojí mocí - s exekutivou, legislativou i justicí. Výkonná moc je prvotním hybatelem a správcem. Vznikající nerovnoměrnost v právech a povinnostech lze snadno podepřít legislativně, a justice pak dokončí obklíčení. Kde se lze odkázat na zákon, případně spolehnout, že čin bude definován jako beztrestný, je úplně jedno, že se vše děje v rozporu se „zdravým selským rozumem". Jinými slovy, nejlepší krádež je ta, která je provedena podle zákona.

Co mají společného velké aféry divokých let devadesátých jako třeba lehké topné oleje nebo Harvardské fondy s korupčními a klientelistickými kauzami nového tisíciletí typu „pět na stole v českých", půjčky Stanislava Grosse od nemajetných strýců, kontakty „Íčka" s kmotrem Mrázkem, předražené mýtné brány, prodeje titulů na právech v Plzni, Opencard a další globální i lokální a mediálně méně známé či (většinou) zcela neveřejné kousky?      (Zdroj: Czech Free Press)


Ropákem roku se stal ministr Tošovský, Zelenou perlu získal náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda ..... Celkem 98 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 18. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 15. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just a další osobnosti.

Titul Ropák 2009 získal

1) Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu – Česká republika (245 bodů) - za předložení návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce zahrnující prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku, ačkoliv to odmítá 72 % obyvatel státu, rozšíření těžby uranu, ačkoliv odstranění škod z té předchozí má stát 60 miliard korun, zahájení těžby uhlí v Beskydech, rozšíření výroby elektřiny z jaderných elektráren, pokračování čistého vývozu elektřiny a redukce emisí oxidu uhličitého do roku 2050 jen o 30 %, ačkoliv by to mělo být kolem 80 %.

Zelenou perlu 2009 získal

1) Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje (ČSSD) (165 bodů) „Prostě jsem pro prolomení limitů, aby se ta kultura tady trošičku zvedla.“

z rozhovoru pod názvem Obrat v Ústí, koalici nevadí bourání obcí kvůli uhlí http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=650888, 22. 10. 2009      (Další umístění najdete na stránkách Econnect)


Duben byl v Číně nejchladnější za posledních 49 let ..... Duben 2010 byl v Číně nejchladnější od roku 1961 s průměrnou teplotou vzduchu 8,7 stupně Celsia, což je o 1,3 stupně pod normálem. Velmi studený byl minulý měsíc v Pekingu a místní obyvatelé marně vzpomínají, kdy naposledy zažili tak rozpačitý nástup jara. Kromě toho byl duben v Číně nejdeštivějším za posledních 36 let (od roku 1974). Úhrn srážek byl v celostátním průměru 54 milimetrů - 14 milimetrů nad normálem. Nejvyšší srážkové úhrny naměřili meteorologové na severozápadě. Pršelo však i na suchem postiženém jihozápadě. Vytrvalé srážky zvedly koncem dubna hladinu jezera Pcho-jang-chu v jižní provincii iang-si na nejvyšší úroveň v tomto ročním období od roku 1993.      (Zdroj: Gnosis9)


Razie v EU včetně ČR za daňové úniky kolem emisních povolenek ..... Policejní složky několika zemí Evropské unie včetně České republiky podnikly sérii zásahů a dalších opatření v souvislosti s vyšetřováním daňových úniků při obchodu s povolenkami na emise oxidu uhličitého. Tři lidé byli zadrženi v Německu a jeden v Británii, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na německou prokuraturu ve Frankfurtu nad Mohanem.

"Zátahy a další opatření se uskutečnily v Británii, Dánsku, Belgii, Finsku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, České republice a na Kypru," citovala agentura mluvčího frankfurtské prokuratury. Koordinovaná akce se kromě daňových úniků týká i vyšetřování praní špinavých peněz.

Mluvčí české kriminální policie Pavla Kopecká i mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek zátah na daňové úniky z povolenek na emise nepotvrdili. Oba řekli, že o akci nevěděli.

Frankfurtský vrchní státní zástupce Günter Wittig serveru Focus Online řekl, že v Německu provedlo ve středu asi 1000 policistů prohlídky ve více než 230 bytech a kancelářích po celé zemi, mezi nimi i v centrále největší německé banky Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem.

Vyšetřování se zaměřuje proti zhruba 150 podezřelým z asi 50 společností. Daňovými úniky při obchodech s emisními povolenkami údajně způsobili škody za nejméně 180 milionů eur (4,6 miliardy korun).       (Zdroj: Ekolist)


Návšteva nespustenej atómovej elektrárne Zwentendorf v Rakúsku ..... O projekte prvej Rakúskej atómovej elektrárne rozhodla Rakúska vláda v roku 1958. Miesto výstavby bolo blízko malej dediny Zwentendorf pri Dunaji vzdialenej iba niekožko desiatok kilometrov od Viedne.

Hlavným dodávatežom stavby bol Nemecký Siemens a jej odovzdanie prebehlo v roku 1977. Nainštalovaný reaktor typu BWR mal poskytova výkon 730MW. Rok na to rozhodli občania v tesnom referende o uzatvorení Zwentendorfu, odkiaž museli odvies čerstvo navezené palivo. Je zrejmé, že energetická lobby a prevádzkovatelia jadrovej elektrárne podcenili silu verejnej mienky, pretože referendum dopadlo v pomere 50,47% proti spusteniu, len 49,53% bolo za. O budúcnosti smerovania jadrovej rakúskej energetiky tak rozhodlo približne 1% voličov, čo bolo z celkových zúčastnených takmer 20 000 žudí.

Zwentendorf bol od roku 1978 zakonzervovaný a prebiehali len udržiavacie práce ktoré stáli Rakúsko každý rok 50 miliónov šilingov. Vždy sa počítalo s opätovným spustením. Toto sa odkladalo až po rok 1986, kedy bolo po výbuchu jadrového reaktora v Černobyle definitívne rozhodnuté: Rakúsko nikdy nespustí žiadnu atómovú elektráreň a Zwentendorf ostane zatvorený. Podobné typy elektrární však elektrinu stále vyrábajú v Nemecku a tak je Zwentendorf vynikajúcim miestom pre získanie technických zručností. Elektráreň momentálne slúži ako výukové centrum, väčšina súčastí je zakonzervovaná a niektoré časti boli predané. Hneď vedža Zwentendorfu bola postavená tepelná elektráfreň Dürnrohr. V jadrovej elektrárni nebola nameraná žiadna radiácia, za to Dürnrohr, ktorý spažuje uhlie, jej vypustí viac do ovzdušia aj v súčasnosti. V blízkosti areálu je vybudovaná zatiaž malá slenečná elektráreň, no plánuje sa s jej rozšírením.      (Zdroj: Science WORLD)


03.05. 2010     Dnešek je Světovým dnem svobody tisku. Byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993, poprvé se slavil roku 1994. Je to také Den Slunce a Světový den alergie a astmatu, který vyhlásila Globální iniciativa pro astma, v ČR se slaví od roku 1999.


Pozor! 6. vlna změn územního plánu přichází ..... Ani četné protesty občanů Prahy neodradily vedení hlavního města od pokračování v rozsáhlých změnách územního plánu. Ty mají často spekulativní charakter a vedou k zástavbě zeleně a orné půdy. Takzvaná šestá vlna změn se bude projednávat ve čtvrtek 6. května.

Šestá vlna změn územního plánu zahrnuje 83 různých záměrů, mezi nimi přestavbu Smíchovského nádraží, areálu Grafoprint na Smíchově, čokoládovny v Modřanech nebo průmyslových objektů v Jankovcově ulici v Holešovicích. Předpokládá se také výstavba nových budov a celých čtvrtí v dosud nezastavěném území – například v Horních Počernicích, Písnici, Čakovicích i jinde.

Součástí balíku změn je také etapa projektu takzvaných Velkých Roztyl, rozšíření zázemí letiště v Ruzyni nebo dostavba hotelu Diplomat v Dejvicích. Předpokládá se také zrušení zahrádkových osad Veselská a Točná. Řada návrhů zasahuje do zelených ploch – například na Červeném vrchu, v Ďáblicích, Hodkovičkách, Komořanech, Košířích či Záběhlicích.

"Je třeba si uvědomit, že celkem v této vlně jde o území velikosti 198 Strahovských stadionů, tedy plochu nezanedbatelnou. Z velké části navrhuje plošnou zástavbu s jednostranným využitím, což kromě zástavby volné krajiny, zeleně a orné půdy znamená i budoucí problémy spojené s nedostatkem veřejného vybavení a dopravní dostupnosti," upozorňuje LukᚠMatějka z Arniky.      (Zdroj: Arnika)


Hrozí biologická katastrofa? ..... Třetina amerických včelstev zase nepřežila zimu. Ze Spojených států přicházejí znepokojující důkazy o tom, že ve velkém vymírají včely. Už čtvrtý rok tam více než třetina včelstev nepřežila zimu.

Úpadek přibližně 2,4 milionů včelstev v uSA začal r. 2006, kdy zemřely statisíce včelstev. Od té doby už zahynuly v USA více než tři miliony včelstev a po celém světě miliardy. Vědci stále netuší, co způsobuje tuto genocidu.

Podle výročního průzkumu spravovaných včelstev poklesl loňskou zimu počet včelstev v uSA o 33,8 procent.

Odumírání včelstev je vážnou hrozbou úrodě. Podle odhadů závisí až třetina veškerých potravin na opylování od včel.

Potenciálními příčinami odumírání včelstev mohou být parazité, virové či bakteriální infekce, pesticidy či špatná výživa v důsledku intenzivních zemědělských metod. Američtí vědci nalezli ve včelách, ve včelím vosku a v pylu 121 různých pesticidů, což naznačuje, že pesticidy jsou problém. "Jsme přesvědčeni, že jemné interakce mezi výživou, pesticidy a dalšími stresy způsobují odumírání včelstev," konstatoval jeden americký vědec.       (Zdroj: Britské listy)


Japonská sonda HAYABUSA se vrací ..... Japonská kosmická sonda Hayabusa, poškozená a jen napůl funkční, musí být ještě přesně nasměrována k Zemi pomocí několika korekčních manévrů, provedených improvizovanou činností iontových motorů v závěrečné fázi letu před tím, než se v červnu letošního roku uskuteční její dlouho očekávané přistání na zemském povrchu.

Japonská kosmická agentura JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) oznámila minulý týden, že brždění sondy Hayabusa v atmosféře a její přistání na padáku se uskuteční 13. 6. 2010.

Přistáním bude završena odvážná a strastiplná cesta k planetce Itokawa trvající 7 roků. Sonda Hayabusa pravděpodobně provedla odběr vzorků z povrchu cílového asteroidu, avšak její odběrové zařízení nefungovalo tak, jak mělo. Vědci jsou na pochybách, zda byl plánovaný úkol splněn. Řídící tým si není jist, zda nějaká hornina či prach z asteroidu byl umístěn do sběrné komory sondy. O odběr materiálu se sonda pokusila v listopadu 2005. Ve všem bude jasno až po úspěšném zvládnutí přistávacího manévru.

Junichiro Kawaguchi, projektový manažer sondy Hayabusa řekl, že sondu potkalo velké množství problémů. „Kosmická sonda není v dobré formě,“ prohlásil Kawaguchi počátkem dubna. „Pokud by byla v dobrém technickém stavu, mnohem snadněji bychom ji dopravili z vesmíru na Zemi.“

Sonda Hayabusa byla vypuštěna 9. května 2003. Během letu musel řídící tým několikrát řešit různé závady. Například na sondě vypověděly službu hned tři ze čtyř iontových motorů. Počátkem prosince 2005 bylo provedeno přepracování palubního software, aby bylo možno použít vypouštění pracovní látky pro iontový motor (xenonu) pro řízení orientace sondy. Problémy odsunuly odlet sondy od asteroidu Itokawa, což si vynutilo odklad jejího návratu na Zemi z roku 2007 na rok 2010.

Sonda v ceně 200 miliónů dolarů byla blízko zkrachování mise v listopadu 2009, kdy jediný funkční iontový motor sondy přestal pracovat. Avšak technici v řídícím centru byli schopni propojit jednotlivé komponenty dvou různých iontových motorů, čímž zajistili návrat sondy směrem k Zemi. Podařilo se jim zkombinovat neutralizér iontového motoru A s iontovým zdrojem motoru B a vytvořit tak funkční motorovou jednotku, což umožnilo pokračovat sondě v motorickém letu k Zemi.      (Zdroj: AstroVM)


Vampýrský hrob z Moravy ..... Velkomoravský hrob opředený tajemstvím pradávných rituálů objevili minulý týden archeologové Slováckého muzea v areálu archeoskanzenu na Modré. Dělníkům, kteří hloubili příkop kvůli položení podzemního elektrického kabelu, zkřížily cestu ostatky vampýra.

„Jedná se o zvláštního jedince, který se ve svém životě od ostatních něčím odlišoval. Mohl být poznamenán nějakými anatomickými defekty či jiným postižením. Aby se po smrti nevrátil a jeho duch nikoho neděsil, zavalili pohřbívající jeho tělo pískovcovými kameny. Jedním kamenem mu navíc prorazili lebku. Pískovcové kvádry před tímto úkonem prošly vysokým žárem, což zřejmě mělo zajistit očistné účinky,“ poukázal na obavy starých Slovanů z vampýrské pomsty vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Miroslav Vaškových.

Asi 130 centimetrů vysokou kostru převezli pracovníci do Slováckého muzea. „Pravděpodobně ji předáme na antropologickou analýzu, která by měla určit pohlaví, věk v době úmrtí i případné anatomické deformace těla zemřelého,“ dodal Vaškových s tím, že Moravané z devátého století se zpravidla nedožili více než čtyřiceti let. Po skončení analýz budou ostatky vampýra uloženy v muzejním depozitáři a následně vystaveny ve staroměstském Památníku Velké Moravy.      (Zdroj: Řev přírody)


Hojení zlomených kostí se dá urychlit ..... Čekání na to, až se zahojí zlomená kost, je zdlouhavé a například pro atlety také velmi drahé. Dobrá zpráva je, že hojení kostí se zřejmě dá znatelně urychlit.

Vědci ze lékařské fakulty Stanfordovy univerzity zkoumali rodinu proteinů Wnts, které u obratlovců regulují růst kostí. Věřili, že pokud by zlomená kost dostala „extra dávku“ těchto proteinů, zahojila by se rychleji. Problematická byla špatná rozpustnost proteinů ve vodě, ale tu vědci v roce 2008 vyřešili tím, že proteiny zabudovali do hydrofilních (tedy vodě přátelských) částic liposomů. V nové studii proto mohli proteiny Wnts vyzkoušet na pokusných myších.

Do holeních kostí uspaných myšek vyvrtali 1 milimetr široké otvory. Do poraněné oblasti kosti pak injekcí vstříkli dávku liposomů s „nákladem“ proteinu Wnt3a nebo jen neúčinný fyziologický roztok. Výsledky studie ukázaly, že kosti myší, které dostaly liposomy, se hojí mnohem rychleji. Za 72 hodin po poranění měly myši ošetřené liposomy v místě poranění o třetinu až polovinu více nové kostní hmoty. Po 28 dnech se jejich kosti kompletně zahojily, zatímco myši, které do rány dostaly jen fyziologický roztok, na to samé potřebovaly ještě další dva týdny.     (Zdroj: ČR Leonardo)


Záhadné pouštní linie .....Před druhou světovou válkou si piloti britské RAF všimli podivných linií v pouštích Izraele, Jordánska a Egypta. Tvoří je zídky poskládané z nasbíraného kamení, které se často táhnou na kilometry daleko. Dvě zídky se obvykle sbíhají v jednom místě, kde je vyhloubena kruhová jáma. V Jordánsku se podařilo odhalit systémy zídek, jejich celková délka přesahuje 60 kilometrů.

Účel těchto prastarých staveb zůstával dlouho záhadou. Vědci spřádali různé teorie, např. že zídky sloužily jako ohrady pro dobytek. Fantastové viděli s zídkách přistávací dráhy mimozemšanů. Nejnovější archeologický průzkum potvrdil, že zídky jsou staré 2 300 až 2 400 let. Jejich stavitelé je opustili před 2 200 roků. Mimo jakoukoli pochybnost sloužily k lovu zvěře, především gazel a dalších kopytníků.

Lovci je stavěli v blízkosti pastvin, přírodních napajedel i cest používaných zvěří při migracích. Zídky nepředstavovaly nepřekonatelnou překážku. Obratně naháněná stáda se však přesto nechala liniemi zídek v pohybu usměrnit. Na konci naháněcích koridorů byly skryty jámy. Lovci je vyhloubili tak, aby zvíře uvidělo past až na poslední chvíli a pádu do jámy už nedokázalo zabránit. Tam pak lovci poraněnou kořist dobili.

V době bronzové žila v oblasti dnešních izraelských, jordánských a egyptských pouští celá řada velkých zvířat. Vedle gazel to byli i divocí osli, přímorožci, kozorožci nebo pakoně. Zdá se, že každý systém zídek byl zbudován pro lov jednoho druhu zvířat. Napovídá tomu jejich umístění. Lovci museli znát dokonale zvyky zvířat a jejich chování. Linie zídek vedli tak, aby šance na úlovek vybraného druhu zvěře byla co nejvyšší.

Záhadou zůstává, proč lidé tyto lovecké stavby po pár staletích opustili. Vědci spekulují, že v této oblasti mohlo dojít ke změně klimatu a stáda zvěře krajinu opustila. Nelze ale vyloučit, že lidé ztratili o zvěř zájem, protože se usadili a začali se živit zemědělstvím.      (Zdroj: VTM Science)


Mohli by pozemští mikrobi infikovat Mars? ...... Lidské pátrání po životě na Marsu by mohlo být přivedeno v niveč. Takový je alespoň závěr amerických mikrobiologů z university ve floridském Gainesville. Hrozí totiž nebezpečí, že když sondy na povrchu Marsu objeví známky života, může se jednat o potomky bakterií, které sem dovezly průzkumné sondy. Toto nebezpečí si pochopitelně v NASA uvědomovali již dávno. Doufali však, že je možné předejít mu tím, že před odletem věnují strojům maximální péči a dokonale je sterilizují. I kdyby se jim však nepodařilo všechny nevítané nájemníky zničit, předpokládali, že by bakterie buď nepřežily dlouho cestu pustým vesmírem, nebo by zahynuly v nepříznivých podmínkách atmosféry Marsu. Pomyslné „chyba lávky!“ se ozvalo nedávno v odborném časopise Applied and Environmental Microbiology. Vědci se rozhodli uměle napodobit podmínky panující na Marsu (nižší vlhkost, tlak, teplota, vysoká salinita, vysoké množství UV záření) a testovali, jak by si s tímto prostředím poradily dva běžné druhy pozemských bakterií Escherichia coli a Serratia liquefaciens. Došli k závěru, že přinejmenším druh E. coli by za vhodných podmínek na Marsu přežít mohl. Tedy – pouze přežít, nikoliv však se rozmnožovat. Ani tento závěr však není příliš optimistický. Když přežije E. coli, nemohly by jiné druhy prospívat ještě lépe? Podle autorů studie to není vyloučené a doporučují proto, aby se studiu mikrooganismů v budoucnu věnovalo co nejvíce vědeckých týmů.       (Zdroj: 21@století)


Medvěd podle Durova ..... Mají zvířata lidi v oblibě? Oddanost psa bývá příslovečná, ale jinak lze nacházet mnoho problémů, které my lidé zvířatům způsobujeme. Ovšem nestranný hodnotící pohled by měl být zaměřen odjinud, ne od nás.

Medvěd v moskevské zoologické zahradě Až poslední desítky let jsou výhrady proti cirkusovému krocení zvířat nebo jejich chování v klecích zvěřince, když zoologická zahrada může poskytnout lepší podmínky zvířatům v zajetí. Rovněž nucení zvířat k nečekaným vystoupením - jízda medvěda na motorce nebo proskakování lva hořící obručí a podobně, je vlastně nepřirozenou lidskou kratochvílí. Ten silnější, tedy ten lépe vybavenější, přece nemusí slabším měnit jejich svět a život podivným způsobem.

Slovo krotitel bylo již před lety zavrženo a v češtině nahrazeno slovem drezér. Na znak toho, že vůle by neměla být lámána.

Ovšem jaký je rozdíl mezi dřívějším dálkovým a nynějším distančním studiem? Mezi oblastí a regionem? Mezi jedem a toxinem? Řekněte Sněhurce, znáte-li takovou dívku, že jablko není v pořádku, ale nezachráníte ji. Pozřela by ovoce a otrávila by se jím, protože výraz jablko je toxické by neznala.       (Čtěte na Gnosis9)


Jaký je současný rekord v pamatování? ..... New Scientist přinášel seriál o „rekordech“, jichž dosahují různí lidé. Popisuje se zde třeba případ člověka z NASA, který dokázal několik vteřin přežít téměř úplné vakuum (přitom omdlel a jeho poslední vzpomínka byla, jak se mu – za nízkého tlaku – v ústech vaří sliny, jistě věru zvláštní zážitek). Nicméně, jaké jsou rekordy na poli paměti? Číňan Chao Lu si dokázal v roce 2005 zapamatovat a bezchybně odmemorovat 67 890 číslic z rozvoje čísla Pí.

Na základě toho, kolik jsme toho schopni do mozku uložit, NewScientist odhaduje, že mozek normálního dospělého má kapacitu cca 125 MB (tj. nad tento objem už další věci do paměti ukládáme stejnou rychlostí, jako zapomínáme), nicméně takové číslo je třeba brát s velkou rezervou. Nakonec, ukládání textových a grafických dat je hodně ovlivněno tím, zda se používá komprese (a jaká).

A jaká je rychlost ukládání do paměti? Lu potřeboval na zapamatování 40 000 číslic asi 1 000 hodin. Za touto schopností samozřejmě stojí hlavně propracované mnemotechnické pomůcky, asociování číslic s jinými objekty.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Mohutný hlubinný oceánský proud nalezen u Antarktidy ..... Vědci objevili rychle se pohybující oceánský proud o objemu zhruba 40 Amazonek poblíž Antarktidy. Tento hlubinný proud může výzkumníkům pomoci sledovat dopady klimatických změn na světové oceány, píše agentura Reuters.

Tým australských a japonských vědců uvedl ve studii, zveřejněné v nedělním vydání časopisu Nature Geoscience, že je tento proud klíčovou součástí globálních cirkulačních systémů v oceánech, které pomáhají kontrolovat klima na zemi. Vědci prý tento proud objevili již dříve, ale neměli o něm žádné informace, uvedla Reuters.

„Nevěděli jsme, zda je významnou součástí cirkulačních procesů, a ukázalo se, že ano,“ řekl jeden z autorů studie, Steve Rintoul. Podle Rintoula z Výzkumného centra pro klima a ekosystémy Antarktidy v australském Hobartu jde o nejrychlejší hlubinný oceánský proud, jaký byl doposud objeven v hloubkách větších než tři kilometry pod hladinou. Jeho průměrná rychlost je 20 cm za vteřinu. K přepravě více než 12 milionů kubických metrů velmi studené slané vody z Antarktidy potřebuje pouhou jednu vteřinu.

Proud prý nese vodu bohatou na kyslík, jež klesá v blízkosti Antarktidy do hluboké oceánské pánve, a dále putuje na sever kolem Kerguelenského souostroví v jižní části Indického oceánu a pak se dále větví.

Oceánský proud je součástí mnohem rozsáhlejší sítě, která pokrývá světové oceány a funguje jako distributor tepla po celém světě. Například Golfský proud přivádí teplou vodu do severního Atlantiku, což přináší severní Evropě poměrně mírné klima. Kdyby proud přestal proudit, jako se to již v minulosti stalo, část Evropy by zmrzla, říkají vědci.       (Zdroj: Ecomonitor)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz