wz

 

Přehled starších zpráviček

 

 


31.10. 2008      Omlouvám se všem příznivcům Říše snů - leč jakási porucha DNS serveru poněkud komplikovala zveřejnění těchto zpráviček ...

Ha, ha, ha ... komický svátek v této době ... Světový den spoření ...  vyhlášen byl v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně.

Posledního října roku 1892 vydal Arthur Conan Doyle  knihu Dobrodružství Sherlocka Holmese.

Na první den měsíce listopadu připadá sabat Samain - keltský nový rok. Prvního listopadu 1887 se narodil Josef Vaňásek, pražský vrchní policejní rada a šéf pověstné pražské "čtyřky" známý z televizního seriálu "Hříšní lidé města pražského"jako rada Vacátko. Zemřel 8. února 1938. V katolickém kalendáři je 1. listopad svátkem Všech svatých.

Druhý listopad má v civilním kalendáři označení Památka zesnulých a v katolickém kalendáři Památka všech věrných zemřelých.


Tajemství renesanční krásy ..... Portrét Diany de PoitiersVíce než dvacet let byla milenkou francouzského krále Jindřicha II. Ani v pětašedesáti letech neztratila nic ze své krásy. Diana de Poitiers. Když se s Dianou sekal francouzský spisovatel Brantôme v roce 1566, bylo jí přes pětašedesát let a za několik měsíců pak zemřela. Přesto byl uchvácen její krásou. Svědčí o ní ostatně i četné portréty, většinou díla Françoise Cloueta i jiné písemné zprávy. Zdá se, že Diana de Poitiers dokázala zastavit čas. Měla prý bílou kůži jemnou a hladkou jako porcelán. Podle pověstí pila denně bujon obsahující zlato a přísně utajované bylinky a drogy.

Porcelánově bílá kůže nebyla novinkou šestnáctého století, v němž Diana de Poitiers žila. Už v antice byla bílá pokožka součástí kánonu krásy. V Římské říši patřila nezbytně k vznešenému původu. Také v renezanci ji předepisovaly estetické normy krásy. Bílá kůže odlišovala po celá staletí společenskou smetánku od lidí pracujících na poli a dalších prostých občanů. Křesťanství tento přístup jen utvrdilo a dalo mu nový rozměr. Bílá pokožka byla podle něj projevem čisté bílé duše.      (Jak na to dámy šly, čtěte na stránkách 100+1)


Rostliny mají svého „přítele na telefonu“ ..... Lidé zcela přirozeně vnímají rostliny jako usedlé a pasivní organismy, které se v případě ohrožení prakticky nemohou bránit. Čím hlouběji se však noříme do tajemství jejich fungování, tím více se tento zjednodušený obraz rozpadá. Nové výzkumy ukazují, že některé rostliny dokáží účinně spolupracovat s mikroby, kteří je zbavují infekcí.

Rostliny se nemohou pohybovat a tak jediný způsob, jak si udržovat dobré sousedské vztahy, je pro ně chemie, říká Harsh Bais, docent botaniky na americké University of Delaware. Výzkum drobné brukvovité rostliny houseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), který slouží rostlinným fyziologům jako modelový organismus ukázal, že rostliny dokáží používat skutečně sofistikovaný systém signalizace. Vědci pokusně infikovali houseníček patogenními bacily Pseudomonas syringae, které patří k významným škůdcům rostlin. Ukázalo se, že na obranu proti němu si rostliny dokázaly „zavolat o pomoc“. Prostřednictvím kořenů vypustily do země signální látku, kterou byla v tomto případě kyselina jablečná. Na toto „zavolání“ přispěchaly na pomoc jiné bakterie, které žijí v půdě, Bacillus subtilis. Tento „přítel na telefonu“ jim napomáhá posílit jejich imunitní systém a zároveň dokáže opentlit jejich kořeny ochranným biofilmem.      (Zdroj: 21@století)


Sinaj a pravidla lidského žití ..... Výstup na horu Sinaj patří k k nejznámějším a nejvyužívanějším turistickým atrakcím Egypta. Odehrává se z teplotních důvodů v noci a je vázán na východ Slunce. Tento samotný jev ovšem není to nejdůležitější a nejpůsobivější, čím se hora vyznačuje. Tím je dávná událost Mojžíšovy rozmluvy s Bohem v místě dnešní vrcholové kaple, kterou později zopakoval Eliáš v nižší poloze, u tzv. Eliášova stromu.

Hospodin tehdy za Mojžíšovy přítomnosti přikročil k činu, jenž byl nutný z hlediska stavu vyvoleného národa, který měl nést poselství Ducha na této planetě. Prchající Židé nežili vůbec způsobem, který by odpovídal úloze, pro kterou byli vybráni. Navíc byli těžko ovladatelnou a vzpurnou komunitou, jež měla i problém s uznáním autorit – Mojžíše a Árona.

Deset přikázání byla proto formulována skutečně formou příkazu, proti kterému nemělo být odvolání ani odporu. Jednotlivé body – které pak převzali i křesťané – řešily nejvíce vadící projevy a skutky uvnitř kmene Hebrejců v době, kdy měli najít svá nová bydliště. Nebylo ovšem možné, aby byly v plném rozsahu tesány do kamene. Spíše byly signovány symboly nebo písmeny a výklad činil Mojžíš.

Doslovná znění se v pozdějších dobách lišila a to i v rámci křesťanských textů; my starší jsme se v katechismu také učili jen jednu zjednodušenou variantu. Je zajímavé je porovnat a tedy je uveďme podle Kralické bible a školního podání /v závorce/:

1. Já jsem Hospodin Bůh tvůj; kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž jsou na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. /V jednoho Boha věřiti budeš./

2. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo. /Nevezmeš jeho jména nadarmo./

3. Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš a dělati všeliko dílo své. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá… /Pomni abys den sváteční světil./

4. Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. /Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi./

5. Nezabiješ. /Nezabiješ./

6. Nezcizoložíš. /Nesesmilníš./

7. Nepokradeš. /Nepokradeš./

8. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. /Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému./

9. Nepožádáš domu bližního svého. /Nepožádáš manželky bližního svého./

10. Nepožádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho… /Aniž požádáš statku jeho./

Přikázání ukazují na to, která provinění byla u Židů nejčastější a nejzávažnější a jež musela být zapovězena především. Ještě v křesťanském středověku byla aktuální. Až do dnešních časů však byla a jsou některá z nich buď soustavně porušována nebo pozbyla na významu v souvislosti s měnícími se preferencemi. Mezi ty druhé náleží patrně 1. přikázání, které se již stalo samozřejmou součástí našeho života a přikázání 6., 8., 9. a 10., jež jsou naopak trvale neúčinná.      (Zdroj: Energie krajiny Pavla kozáka)


Záhady keltských hrobů ..... Výzkum středoevropských keltských hrobů z laténského období přináší několik otázek: kde jsou hlavy, kde jsou děti a vlastně i kde jsou samotní Keltové z doby oppid...

U Moevres ve Francii byl nalezen hrob stovky Keltů pohřbených bez lebek. V menší míře jsou podobné nálezy známy i od nás – třeba u Tuchomyšle bylo nalezeno 10 bezhlavých těl. Máme i celou řadu dalších „bezhlavých“ keltských pohřbů, jenže archeologové si často nejsou jisti; nemohlo docházet prostě k přednostnímu rozkladu lebky? Tam, kde o setnutí moc nepochybujeme, zase neznáme podrobnosti. Šlo o způsob popravy, nebo se takhle pohřbívali lidé zemřelí úplně jinak? Co se dělo s hlavami? (Snad si keltští bojovníci schovávali lebky svých zabitých soků? To je zvyk, který by člověk čekal spíše v Tichomoří...)

V keltských hrobech prakticky chybějí těla malých dětí. Znamená to, že Keltové měli tak malou dětskou úmrtnost? Nezdá se, spíše zřejmě nemluvňata nepovažovali za lidské bytosti, a proto je nepohřbívali. Výjimky se prakticky týkají jen pohřbů dítěte v jednom hrobě s matkou (snad úmrtí při porodu)? Možné je ale i to, že dětské kostry snáze podléhají zkáze, nebo se při výzkumu spíše přehlédnou. Nejpravděpodobnější ale je, že nejmenší děti se opravdu nepohřbívaly. Jinak byl průměrný věk v keltských hrobech na našem území asi 35-40 let, muži se dožívali věku o něco vyššího.

Podivnou skutečností je i to, že z 2.-1. století př. n. l., když vrcholila sláva oppid, keltské hroby z našeho území prakticky scházejí. Nevíme, proč tomu tak je. Keltové třeba mohli pohřbívat své mrtvé žehem a popel házet do řek. Mohli ho volně rozhazovat, dávat do mělkých jamek. Nebo mohli mrtvé dokonce dávat do korun stromů. K radikální změně pohřebního ritu došlo podle všeho náhle, nejpozději kolem roku 170 př. n. l., ale spíše o pár desítek let dříve. I předtím systematicky užívaná pohřebiště/nekropole byly tehdy opuštěny. Zvláštní je i to, že některé mohyly z doby bronzové nesou na sobě pozůstatky předmětů a aktivit z 2.-1. stol. př. n. l. Používali snad Keltové k rozsypávání popela hroby mnohem starší? Nebo zde kdovíproč začali provádět nějaké náboženské obřady, mysleli si snad, že jde o hroby jejich dávných předků či nějakých héroů?      (Zdroj: ScienceWORLD)


Odvrátená tvár technického pokroku ..... Dávne zmienky o vílach, rusalkách, vodníkoch, gnómoch, obroch a podobne nie sú a nikdy ani neboli iba výplodom fantázie. Sú to celkom reálne bytosti, ktoré mohli vnímať a ešte... Dnešní ľudia sú zväčša hrdí na súčasné, výrazné napredovanie vedy a techniky, ktoré nám umožňuje žiť na veľmi vysokej životnej úrovni. Doposiaľ nebývalý, vedecko technický rozvoj však negatívne poznačil vnútorný život tých, ktorí pracujú v zmienenej oblasti. Stali sa z nich totiž ľudia prehnane hrdí, ba až pyšní na svoj vlastný rozum a jeho možnosti. Nadobudli totiž presvedčenie, že už dokážu zvládnuť a vyriešiť takmer všetky problémy sveta bez toho, aby sa snáď ešte bolo treba zapodievať nejakými „rozprávkami“ o duchovnom rozmere bytia. Niečo podobného odsúvajú so zhovievavým úsmevom do oblasti neškodného náboženského folklóru, ktorý nemá pre každodenný život a tobôž nie pre vedu a techniku, absolútne nijaký praktický význam.

Väčšina súčasnej vedy a techniky je teda iba výplodom rozumu, bez účasti ducha. Takí sú i ľudia, pohybujúci sa okolo nej – rozumoví a bez ducha. Ľudia, ktorí svojim jednostranným rozumovým úsilím, vybičovaným až do krajnosti, z hmoty namáhavo vytrhávajú poznanie o jej zákonitostiach a sú na to patrične hrdí.

Avšak bez zohľadnenia duchovného rozmeru bytia, len a len čisto rozumovým úsilím vydobyté poznatky zostanú práve pre túto ich obmedzenosť vždy iba poznatkami toho najnižšieho druhu. Práve preto má väčšina všetkého, čo ľudia vymysleli a používajú, mnohé vedľajšie negatívne účinky, či už na človeka samotného, alebo na celú okolitú prírodu. Škodlivé účinky, o ktorých sa vie a mlčí, alebo o ktorých sa ešte doteraz, v celej ich ďalekosiahlosti, vôbec nič nevie.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Technické fantazie z bondovek jsou už skutečností ..... Tvůrce agenta 007 Ian Fleming, který se narodil před 100 lety, by se asi divil, jakým vývojem prošla technika od doby, kdy psal své příběhy. Starosti jeho hrdiny už jsou vzhledem ke konci studené války pasé, zato některé technické vymoženosti z dílny vynálezce Q nikoli. Většina z nich byla na svou dobu velmi pokroková a dnes už se stávají součástí běžného života. Příklad za všechny - telefon s GPS, píše francouzský magazín Courrier International. Záležitostí z říše fantazie už přestaly být například falešné otisky prstů z filmu Diamanty jsou věčné z roku 1971. Japonský šifrér Cutomu Macumoto v roce 2002 prokázal, že je poměrně snadné zkopírovat otisky prstů a následně podle nich vytvořit falešné. S využitím želatiny, jakou obsahují například gumoví medvídci, lze vytvořit otisky, které oklamou 80 procent scannerů. Ve filmu Zítřek nikdy neumírá z roku 1997 se objevil vůz ovládaný telefonem. Bond řídí ze zadního sedadla - prstem jezdí po dotekové obrazovce telefonu nabízející pohled z předního sedadla. Přístroj nazvaný ShakerRacer dnes dokáže pilotovat auto na dálkové ovládání přes mobilní telefon vybavený měřičem zrychlení. Jeho uživatel má telefon jako volant a ukazatel žádaného směru. Tento způsob je poněkud jednodušší než metoda vynálezce Q. Dálkově ovládané roboty na vyhledávání výbušnin už též opustily říši fantazie - i s touto myšlenkou přišel Q v témže filmu. Hudbou nepříliš vzdálené budoucnosti není už ani neviditelný automobil, v němž se James Bond proháněl před šesti lety ve snímku Dnes neumírej. Tehdy zmizení umožnila elektronika a počítače. Dnes to zvládnou zvláštní materiály, díky nimž se světlo kolem vozu láme tak, že jej činí neviditelným.      (Podle stránek Řev přírody)


Volební štáby znají u možných voličů i číslo bot .... Chystáte se volit? Obamův štáb vysvětluje čísla o velkém nárůstu předčasně hlasujících, kterých může být letos až třetina všech oprávněných voličů, nadšením demokratické základny pro svého kandidáta.

Jedna z Obamových voliček, Patty Laufersweilerová z Datonu v Ohiu, měla ovšem trochu jiný důvod k brzkému odevzdání hlasu.

"Už jsem chtěla mít pokoj od telefonátů, zda budu volit - a tak dál... Když jsem pak řekla, že jsem už odvolila, byl klid," vysvětluje sedmapadesátiletá zdravotní sestra. Stejně jako ona, byli nebo stále jsou miliony ostatních Američanů bombardováni telefonáty či také opakovaně vyrušeni zaklepáním na dveře: "Dobrý den, já jsem dobrovolník ze štábu kandidáta XY, chystáte se volit?"

Paní Laufersweilerová, která pravidelně jezdí z Datonu do Columbusu na hokejová utkání tamních Blue Jackets, měla tu smůlu, že v minulosti prostřídala svoji přízeň mezi demokraty a republikány a je tak vhodným objektem zájmu pro obě kampaně. Přiznává, že ji překvapilo, a spíše prý "nemile", že volající z obou kampaní věděli, že má doma dospívající děti.

"Znají vaše číslo bot, jakým jezdíte autem, jaký používáte toaletní papír," popisuje ovšem Joe Hallett, vedoucí domácí redakce ohijského deníku Columbus Dispatch, že stranické mašinerie dotáhly mapování voličstva až ke strašidelné dokonalosti Velkého bratra.

Jako první to byli republikáni, kteří před volbami v roce 2000 vnesli do kampaně klasické marketingové postupy. K tradičním informacím o stranické příslušnosti si od velkých společností, nabízejících kreditní karty, a od dalších organizací, jež sbírají data o konzumentech, legálně odkoupili jejich databáze.

"K jednomu člověku tak dnes mají třeba až dvě stě různých informací. Věřte, že když vám volají, tak už o vás vlastně všechno vědí." dodává Joe Hallett a připomíná, že tento takzvaný "mikrotarketing" (mikrozacílení) republikáni ještě jen zlepšili před čtyřmi roky, což výrazně pomohlo Georgu Bushovi obhájit úřad.       (Zdroj: Brány vnímání)


Cítíte se zvláštně? ..... Blíží se poslední říjnové dny, které jsou jistým ulehčením. Mnozí si uvědomují, že se jejich životy přeskládávají, snaží se zbavit se různých strachů a také nacházejí více vnitřní síly k uskutečnění toho, po čem touží. Mnozí již prošli branami změn a směřují pryč od problémů a negativních událostí. To, co se kolem děje, úspěšně vidí jako to, co je jich emocionálně nedotýká. Samozřejmě někteří pociťují opak. Události jsou nyní poklidné, všichni nabírají sílu před příchodem dalších změn. Blíží konec roku, vše se postupně stabilizuje, i když jisté výkyvy znovu přijdou. Probíhá spoustu energetických změn. Způsobují různé nehody, jako jsou požáry nebo nefunkčnost elektrických a jiných zařízení. Uskutečňují se i v atmosféře a na všech kontinentech. Vše se mění. Každým dnem se objevují zprávy o objevu živočichů, kteří již měli být dávno vyhynulí nebo se při bližších zkoumáních Země ukazuje, že spoustu věcí není tak, jak se dosud všichni domnívali. Toto bude pokračovat dále a nové „objevy“ budou nabírat na důležitosti. Probouzí se vědomí, objevují se případy vidění „čehosi“, co neodpovídá ničemu, co dosud znáte. Jakoby jste se probouzeli do jiné reality a po chvilce upadali zpět, avšak s pocitem údivu nad tím, kde jste se před chvílí ocitli. Objevují se další a další úkazy, které dosud nebyly pozorovány. Stále více lidí vnímá tyto jevy v atmosféře Země. Mnozí se snaží si toto vysvětlit tím, co znají, avšak tímto uklidňují pouze sami sebe, neboť časem tyto úkazy budou stále více patrné a již nebudou stačit běžné argumenty k jejich vysvětlení. Dále je pro stále větší množství lidí viditelný světelný energetický obal, začíná být znatelná osmá čakra, nacházející se několik centimetrů nad hlavou. Probouzení lidí je daleko masovější, mnozí začínají hledat cesty ve svých nitrech a jsou stále více přístupnější věcem mezi nebem a zemí. Mějte se sebou trpělivost a buďte klidní a láskyplní k ostatním a učte se to, pro co jste si sem přišli.      (Zdroj: Jitřní země)


Mimosmyslová špionáž - dálkové pozorování I. ..... V oblasti parapsychologických jevů existuje celá řada jevů, které byly velmi záhy, přes popírání oficiálních institucí, tajně zkoumány a využity k vojenským účelům. Již celé století se vědci celého světa zabývají výzkumem těchto pozoruhodných fenoménů, a po většinu doby je pevně spjat se zájmem velkých armád, v čele s bývalým SSSR a USA, a jejich snahou o využití jevů parapsychologie v oblasti obrany.

Na Východě se pro veškerou hraniční vědu vžil obecný pojem psychotronika. Je to slovo vzniklé v Čechách a označuje v podstatě spojení či vzájemné působení hmoty a ducha. Jsou tím míněny určité zjevné formy hypotetické energie, které by se podle amerického podplukovníka Johna B. Alexandera, jak píše ve starší americké armádní studii o vlivu parapsychologických jevů na vytrvalost a výkonnost dělostřelců, "mohly ukázat jako významné pro účinné použití ve vojenské oblasti". Americký fyzik Thomas E. Bearden, bývalý zpravodajský důstojník, taktik a odborník na letecké obranné systémy, vidí v psychotronice ideální nástroj k vysvětlení dosud nepochopitelných jevů z oblasti logiky, fyziky, metafyziky a matematiky. Podle jeho názoru je psychotronika přirozeným spojovacím článkem mezi fyzickým a psychickým či fyzikálním a parafyzikálním. Pod pojem psychotronika v širokém smyslu nespadají jen psychokinetické efekty, nýbrž také celé spektrum mimosmyslového vnímání, jako jsou telepatie, jasnozření, prekognice, retrokognice, mimotělní zkušenost atd.

Podle definičního třídění ruských vědců rozlišujeme dva obory paranormálních jevů: bioinformatika a bioenergetika. Bioinformatika (tzn. mimosmyslové vnímání, ESP) zahrnuje získávání a výměnu informací mimosmyslovou cestou (nikoli normálními smyslovými orgány). V podstatě rozlišujeme následující formy bioinformace: hypnózu (kontrolu vědomí), telepatii, dálkové vnímání, prekognici, retrokognici, mimotělní zkušenost, "vidění" rukama nebo jinými částmi těla, inspiraci a zjevení. Naproti tomu bioenergetika popisuje jevy souvisící se vznikem objektivně vnímaných efektů, aniž by brala v potaz normální fyzikální síly nebo energie. Patří sem: psychické pohybování předměty (psychokineze), podobně vyvolaný ohýbací efekt, antigravitační jevy, změny energie, elektromagnetické působení bez dostatečného fyzikálního vysvětlení, nevysvětlitelné chemické a biologické procesy probíhající zřejmě za účasti vědomí, psychometrie a proutkařství.

Známý americký lékař a parapsycholog dr. Stanley Krippner, který před lety vedl Maimonidovo středisko pro výzkum snů v Brooklynu, načrtl na prvním Mezinárodním psychotronickém kongresu, konaném od 18. do 24. června 1973 v Praze, kvality a úkoly idealistického psychotronického výzkumu ...      (Podrobné povídání dále viz DušeCZ & Esoterika)


Skládání dílků mozaiky: Osa zla šlápla Mědvědovi na ocas zatímco hrozí jaderná válka .....  "Vezmi si pěšáka a já vezmu tvého koně." "No jo, ale Blízký východ bude vystaven matu." "To ještě uvidíme. Hezká slavnost."

Zatímco svět klimbal během měsíc trvajícího cyklického snu olympijských her, využila Osa zla možnosti a přesunula své šachové figurky na práh Ruska. Východní Medvěd zareagoval a propagandistická mašina USA/VB/Izraele se rozjela na plné obrátky.

Jak je dobrým zvykem, byli to běžní lidé, kdo draze zaplatil za tuto smrtící šachovou partii. Šachová hra s Ruskem na úkor lidské rasy.

Před měsícem jsme pozorovali známky rodící se nové ‚studené války‘. Prvním výstřelem v tomto konfliktu se zdá být válka v Jižní Osetii a Gruzii, která se podobá té v Afgánistánu, v době kdy byli Tálibánci „bojovníci za svobodu“ a kdy se „ústředí terorismu“ nacházelo v komunistické Moskvě. Obecné rysy rozehrané dynamiky jsou v tomto případě docela jasné a řada autorů ji popsala a jejich články byly zveřejněny na SOTT v průběhu posledních dnů. Ale aby bylo vše zcela jasné, je třeba, pro obecně ucelenou představu, znát alespoň pět klíčových věcí:

1. I když se zápádní média snaží svět přesvědčit o úplném opaku, Gruzie vstoupila do Jižní Osetie předtím, než Rusko vstoupilo do Gruzie.

2. Gruzie je loutka Osy zla (USA, Izrael, VB a dalších spojenců) a pouze jedním z hráčů ve hře mnoha tahů, která má Rusko buď přinutit k poslušnosti nebo vyprovokovat.

3. Ropovod, který prochází napříč Gruzií, spojuje středoasijské producenty se západními trhy.

4. Ke konfliktu došlo po podpisu americko-polské dohody o umístění protibalistického raketového systému v Polsku.

5. Množí se zprávy o pohybu velkého počtu amerických lodí, které směřují do Perského zálivu.

Podívejme se tedy podrobněji na každý z těchto bodů ...      (Čtěte na stránkách Na severu)


30.10. 2008      Třicátého října 1918 byla podepsána Martinská deklarace, která proklamovala připojení Slováků k nově vznikající ČSR.

Ke stejnému datu roku 1968 podepsal prezident Ludvík Svoboda v Bratislavě ústavní zákon o československé federaci.


EU chce občany zavalit geneticky modifikovanými potravinami ..... Evropská unie v utajení připravuje dosud nevídanou kampaň s cílem rozšířit po celém kontinentu geneticky modifikované potraviny, konstatuje nedělní vydání listu The Independent s odvoláním na důvěrné dokumenty. Dokumenty popisují sérii soukromých jednání zástupců evropské sedmadvacítky a odhalují plány na „urychlené“ zavedení geneticky modifikovaných plodin a potravin na trh, stejně jako způsoby, jak „zvládat“ nesouhlas veřejnosti. Předáci EU chtějí, aby se „zástupci zemědělství“ a „průmyslu“ – zřejmě včetně biotechnologického gigantu Monsanto – hlasitěji ozývali proti „zákonným“ argumentům ekologů. Předpokládají totiž, že v okamžiku zveřejnění plánů všeobecný odpor proti geneticky modifikovaným potravinám vyvolává masové protesty. Utajená setkání organizoval šéf Evropské komise José Manuel Barroso, který patří mezi stoupence geneticky upravených potravin, a předsedal jim vedoucí jeho úřadu Joao Vale de Almeida. Předsedové vlád všech 27 členských států byli vyzváni, aby na schůzky delegovali své zástupce. Údaje o účastnících, obsahu jednání i přijatých závěrech byly sice drženy v tajnosti, The Independent on Sunday však získal dokumenty o dvou setkáních – ze 17. července a z 10. října. Z nich vyplývá, že francouzský prezident Nicolas Sarkozy a německá kancelářka Angela Merkelová za sebe vyslali své poradce, zatímco například Británii reprezentovala Sonia Phippardová, ředitelka sekce potravin a zemědělství britského ministerstva životního prostředí. První setkání vyústilo ve výzvu k „urychlení schvalovacího procesu založeného na pádných argumentech, které by byly přijatelné pro veřejnost“, kdežto na druhém se účastníci shodli, že „rozhodnutí lze přijímat rychleji, aniž by se činily kompromisy v otázce bezpečnosti“. José Manuel Barroso navíc vyzval premiéry, aby přesvědčili své ministry zemědělství a životního prostředí o výhodnosti geneticky modifikovaných potravin.      (Zdroj: Czech Free Press)


Japonce hrozí za zabití svého virtuálního manžela vězení .....  Třiačtyřicetiletá Japonka se rozhodla zabít postavičku svého virtuálního manžela ve videohře a nyní jí za to hrozí vězení. Žena hrála online hru MapleStory, když se s ní její virtuální manžel bez jakéhokoliv varování rozvedl. To ženu tak rozlítilo, že se ilegálně dostala k jeho přihlašovacím údajům a postavičku nechala zemřít. Žena je za svůj čin ve vazbě.

Japonka je v těchto dnech ve vězení v Sapporu a čeká, zda bude čelit obvinění z ilegálního přístupu k osobním údajům a manipulace z daty. Učitelka hry na piano byla zatčena ve středu a odvezena 1000 kilometrů od svého bydliště v jižním Miyazaki do Sappora, kde její "manžel", 33letý úředník, žije.

Pokud bude Japonka z výše uvedených činů obžalována a usvědčena, hrozí jí až pět let vězení a pokuta do výše 100 000 korun. Policejní úředník ze Sappora, který případ vyšetřuje, agentuře AP řekl, že podezřelá použila mužovo ID a heslo, aby se přihlásila do hry pod jeho profilem a jeho virtuální postavičku zavraždila.      (Zdroj: Novinky)

Svět zešílel, nedovedu si to jinak vysvětlit ... Když bouchnu papírovej pytlík, dostanu asi trest smrti za vraždu provedenou obzvláště zavrženíhodným způsobem ...


Project Camelot: Rozhovor s Billem Homannem na téma "Tajemství křišťálové lebky" ..... Fascinuje mne technologie, pomocí které byly vytvořené křišťálové lebky. Mnoho let se zabývám jejich studie a nejsem sám. V poslední době bylo dosaženo neuvěřitelných výsledků na tomto poli bádání. Tyto výsledky nás výrazným krokem přiblížily k pochopení něčeho skutečně mysteriózního, říká badatel a výzkumník Bill Homann se kterým byl uskutečněn v rámci Projektu Camelot velmi zajímavý rozhovor. Křišťálová lebka je skutečně fenomén, bohužel široká veřejnost o všech aspektech velmi intenzivního výzkumu tohoto mysteriózního předmětu není dostatečně informována. Možná i právě proto, abychom alespoň částečně napravili tento dluh, přináší nezávislý internetový magazín Matrix 2001 svým věrným čtenářům exkluzivní rozhovor s Billem Homannem na téma nejnovějších poznatků z výzkumu té nejznámější křišťálové lebky. Osobně jsem velmi rád, že se toto téma opět po delší době může objevit na mých stránkách a věřím, že bude příjemným osvěžením především těm, kteří se touto problematikou zabývají do větší hloubky.      (Zdroj: Matrix-2001)


Pravěká ohniště ..... Lidé už před 790 000 lety zřejmě uměli rozdělávat oheň. Kdy lidé poprvé používali oheň? Samozřejmě záleží na tom, co tím přesně myslíme, je třeba rozlišit hlavně to, zda ho pouze získávali z přírodních zdrojů, nebo zda ho uměli rozdělávat. Každopádně se ale zdá, že první osídlení Evropy se bez ohně odehrát nemohlo. Naleziště Gesher Benot Yaaqov leží v severním Izraeli a datuje se do doby před asi 790 000 lety. Předešlá studie publikovaná v roce 2004 vedla k závěru, že oheň zde již byl znám. Teď ale vědci přišli s ještě silnějším tvrzením: tehdejší obyvatelé ho uměli i rozdělávat. Oheň se totiž používal nepřetržitě ve všech 12 zkoumaných vrstvách naleziště. Jak ho ale tehdejší lidé rozdělávali, to se neví.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Špekáčky mají naději na evropskou ochranu ..... Česko společně s Francií chce, aby Evropská unie i v budoucnu chránila tradiční místní speciality.

Postoj obou zemí tak znamená, že by se unijní ochrany mohly dočkat i špekáčky, o jejichž ochranu žádají společně Česko a Slovensko.

Evropská komise navrhuje, aby se v budoucnu zrušila ochrana "tradičních zaručených místních specialit". Definitivní rozhodnutí má padnout v době českého předsednictví. Je to dědictví

"Francie je pro zachování ochranných označení potravinářských výrobků. My jsme jednoznačně pro udržení ochrany místních specialit. I naše liberální agrární politika chce chránit tradiční potraviny, které jsou součástí kulturní tradice a dědictví," řekl náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.

Registraci špekáčků může kromě snahy Evropské komise ale ohrozit také neshoda na české straně mezi zpracovateli masa.

Problém je na straně tuzemských drůbežářů. Ti totiž požadují, aby ochrana názvu špekáček byla tzv. "s výhradou", což by umožnilo, aby bylo možné tento název použít i pro špekáčky z drůbežího masa.

Český svaz zpracovatelů masa a slovenská strana ale usilují o ochranu názvy špekáček "bez výhrad". Drůbeží špekáčky by se tak musely jmenovat jinak.      (Zdroj: Agris)


Pronásledování voličů v USA .....  Do hlavních amerických voleb zbývají stále skoro 2 týdny, ale v mnoha státech již začala první hlasovaní a s nimi se objevují zprávy o pronásledování voličů. Demokratický guvernér amerického státu Ohio Ted Strickland obvinil místní Republikány, že pokoušejí zastrašit voliče žádostí o hromadné soudní řízení, které by zpochybnilo jejich způsobilost. Republikánská strana podala větší počet žádostí o právní spor zpochybňující status okolo 200,000 nově zaregistrovaných voličů v Ohiu a obviňují je z volebního podvodu. Guvernér Strickland uvedl, že Republikánská strana se snaží tyto voliče zastrašit. Mezitím v neděli v Severní Karolíně skupina republikánských stoupenců během prvního hlasování pokřikovala a zesměšňovala skupinu převážně černošských podpůrců Baracka Obamy.      (Zdroj: AKT-INFO)


Jak vymazat vzpomínky? ..... Většina z nás zažila jistě řadu věcí, na které bychom rádi zapomněli. Vzpomínky na smrt našich blízkých, ztrapnění před kolektivem nebo problémy v patrnerství se nám však vracejí tím neodbytněji, čím více se je snažíme vytěsnit.

Vzpomínky jsou vlastně shluk molekulárních propojení, který je neustále stavěn a zase bourán prostřednictvím specifickým enzymů, říká Todd Sacktor z lékařského centra SUNNY v newyorském Brooklynu. Vědci pod vedením Joe Tsiena z Medical College v Augustě v americké Georgii jsou nyní na stopě molekulární podstatě procesu, který má na svědomí právě jejich vytváření a skladování v dlouhodobé paměti. Vypěstoval zvláštní klon myší, které vykazovaly vysokou hladinu proteinu α-CAMKII. Ukázalo se, že takto „vylepšené“ myši si nepamatují šok, kterému je dříve vystavily. Ačkoliv Joe Tsien nepotvrdil, že by bylo možno tento mechanismus použít i v případě lidí, varuje zároveň před přehnaným optimismem. Všechny vzpomínky včetně těch nejbolestnějších mají svůj účel. Ze zkušeností se učíme proto, abychom v budoucnu opakovali stejný typ chyby, uzavírá.      (Zdroj: 21@století)


Jsme svědky tichého převratu? ..... Vláda chce ještě tento týden prosadit hlasování o smlouvách o vojenské základně USA v obou komorách Parlamentu. Přes velkou volební porážku se koaliční vláda pokouší v tichosti a velmi rychle ratifikovat smlouvy s USA o umístění vojenské základny na našem území. Z posledních sil a v obavách z politické změny, chystající se v USA, se vláda snaží urychlit proces schvalování, protože později by smlouvy nemusely projít. Již zítra má ve sněmovně proběhnout první čtení smluv a ve čtvrtek mají být definitivně schváleny senátem. Vláda chce využít skutečnosti, že ještě naposledy mohou volit končící senátoři, po jejichž odchodu ODS přijde o většinu v Senátu. To znamená, že smlouva bude schválena díky senátorům, kteří již evidentně nevyjadřují vůli vyjádřenou voliči v právě proběhlých volbách.. Je na místě otázka, zda se ODS a KDU-ČSL vyplatí udělat takto riskantní krok, který pravděpodobně způsobí další pokles důvěry voličů v jejich strany. Mohlo by dokonce dojít k vnitřnímu rozkolu, jak se už stalo ve Straně zelených. Politikům, kterým záleží na budoucnosti jejich strany, je to jasné. Proč tedy koaliční strany tolik tlačí, když vědí, že se tohle jednání obrátí proti nim?
Vysvětlení je bohužel příliš jednoduché. Kdo dnes hýbe naší politickou scénou a má moc ovlivnit rozhodování jak vlády, tak politických stran, je hrstka lidí úzce napojená na ekonomické zájmy USA. Po internetu se šíří řada dokumentů, které do detailu popisují velmi úzké vazby vysoce postavených osob naší politické scény na zbrojní společnosti přímo zainteresované na výstavbě radaru (www.nenasili.cz/…e-radar-v-cr). Tyto lidi nezajímá budoucnost naší republiky a už vůbec ne budoucnost jejich politických stran. Média bohužel nechtěla dát těmto faktům prostor. A tak, za tiché spoluúčasti nejvlivnějších českých médií včetně veřejnoprávní televize, bezmocně přihlížíme tomu, jak se píše jedna z nejtemnějších stránek dějin naší země v období po roce 1989. V těchto obavách jsme se obrátili také na prezidenta ČR s žádostí o intervenci. Na jeho reakci zatím čekáme.
Od ukončení květnové hladovky Jana Tamáše a Jana Bednáře se každý den jedna osobnost ze světa kultury, politiky, vědy, lékařství, sportu a mnoha dalších oblastí účastní řetězové hladovky. Žádají o přerušení jednání o radaru na jeden rok. Stále více lidí překonává strach veřejně vystoupit a dává jasně najevo svůj názor. Jak ukazuje videodokument na www.nenasili.cz/cs/videa, do hladovky se zapojují lidé ze širokého spektra české společnosti. Také průzkumy veřejného mínění jasně dokazují, že Češi s radarem dlouhodobě nesouhlasí. Dnešní události připomínají tichý převrat. Hrstka lidí vzala osud naší země do svých rukou bez ohledu na vůli občanů, jasně vyjádřenou v uplynulých volbách.
Obracíme se proto s výzvou na všechny senátory a poslance ČSSD a KSČM, aby využili všech demokratických prostředků k tomu, aby takovémuto hlasování o radaru zabránili. Vyzýváme též všechny senátory a poslance koaličních stran, kteří v dobré vůli věří v prospěšnost vojenské přítomnosti USA na našem území, aby ještě jednou zvážili svůj postoj a především, aby se nestali komplici těch, kdo chtějí vše možné, jen ne všeobecné dobro. Jestli opravdu věříte v užitečnost radaru, je správné, abyste se zasazovali o to, aby zde umístěn byl. Na ale způsobem, který je výsměchem demokracii. Proto prosíme, mějte při hlasování na mysli to, že jste představiteli demokratického státu, že zastupujete lidi, kteří vás zvolili, že jste zodpovědní především svému vlastnímu svědomí, svým dětem a generacím, které teprve přijdou, nikoliv jen politické straně. „Umístit či neumístit radar v Česku je historické rozhodnutí, které by mělo proběhnout po široké veřejné diskuzi za souhlasu většiny obyvatel. Ale učinit toto rozhodnutí v situaci, kdy se mezi lidmi i politiky vytváří jedovatá atmosféra plná nedůvěry, by mělo dlouhodobý negativní dopad na českou společnost. Naději na svobodu a opravdovou demokracii, kterou jsme získali po sametové revoluci, by opět vystřídal pocit nedůvěry v instituce, pocit bezmoci a zrady,“ stojí v prohlášení k řetězové hladovce. „Proto navrhujeme na jeden rok přerušit jednání, zahájit hlubší diskuzi na toto téma uvnitř ČR, získat stanovisko EU k tomuto plánu a počkat na stanovisko nové administrativy USA.“ – Hnutí Nenásilí     (Zdroj: Síla nenásilí)


Americký veterán obviňuje Pentagon z použitia jadrových zbraní v Iraku ..... Americký vojnový veterán obvinil Pentagon, že v posledný deň prvej vojny v Perzskom zálive použil v južnom Iraku jadrové zbrane.

Jim Brown, mechanik vtedajšej armádnej 10. horskej divízie, povedal talianskemu televíznemu kanálu RaiNews24, že Washington v roku 1991 zhodil na púštnu oblasť v blízkosti mesta Basra pri hranici s Iránom jadrovú bombu. Vraj k tomuto bombovému útoku došlo v posledný deň vojny s Irakom, dňa 27. februára a výbuch sa rozsahom rovnal výbuchu 13kiloton TNT.

RaiNews24 má vo štvrtok odvysielať 30-minútový dokument o tejto záležitosti, kde je zahrnutý aj rozhovor s Jauádom al-Alim, irackým lekárom, podľa ktorého sa v Basre zvýšil počet výskytu rakovinových nádorov z 32 v roku 1989 na 600 v roku 2002. Televízne štúdio hovorí, že Pentagon Brownove obvinenia poprel hovoriac, že v prvej vojne v Perzskom zálive sa používali len konvenčné zbrane.

Mnohí poprední predstavitelia americkej armády si myslia, že ničivý atómový útok na Japonsko vôbec nebol potrebný, keďže krajina už hľadala spôsoby kapitulovať tak, aby si zachovala tvár. "Japonci už boli porazení a chceli sa vzdať", povedal William D. Leahy, bývalý admirál a náčelník vtedajšieho generálneho štábu. Press TV: "Pentagon finishes off Iraq with nukes?" http://www.presstv.com/detail.aspx?id=71647... http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=9484      (Zdroj: Prop.sk)


Slunce nemá tvar ideální koule ..... Američtí astronomové použili data z družice RHESSI (Reuven Ramaty High-Energy Solar Spectroscopic Imager), z nichž určili „kruhovitost“ slunečního kotouče s doposud nevídanou přesností. Z výsledků měření vyplynulo, že Slunce nemá tvar ideální koule. V letech s vysokou sluneční aktivitou se Slunce jeví částečně jako „slupka ananasového melounu“, který viditelně zvětšuje své zploštění: rovníkový průměr Slunce se stává nepatrně větší než polární průměr.

Na připojeném diagramu je zploštění Slunce 10 000krát zvětšeno, aby bylo snadněji rozpoznatelné. Červená křivka – to je ideální koule. Modrá křivka představuje zprůměrovaný tvar Slunce za tříměsíční periody. Křivka, vytvořená černými hvězdičkami, kopíruje 10denní průměrné hodnoty tvaru Slunce. Odchylky v desetidenní křivce jsou reálné a jsou způsobeny silnými magnetickými „horskými hřbety“ v okolí slunečních skvrn.

„Slunce je největší, a proto tedy i nejhladší těleso ve Sluneční soustavě, s odchylkami od ideálního tvaru maximálně 0,001 %, protože má mimořádně silnou gravitaci,“ říká spoluautor studie Hugh Hudson (UC Berkeley). „Proměřování jeho přesného tvaru však není vůbec snadný úkol.“      (Zdroj: AstroVM)


27.10. až 29.10. 2008      27.10. 1108  je tomu 900 let, co kníže Svatopluk přikázal vyvraždit Vršovce - kvůli jejich údajné kolaboraci s Poláky. Z rozsáhlého rodu zůstala naživu jen jedna rodina. Tito zbylí Vršovci však dokázali do konce 12. století v podstatě získat zpět dřívější pozice.

Osmadvacátého října je státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Před devadesáti lety, tedy v roce 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný Československý stát.

Devětadvacátého října těsně po půlnoci - v 0:14 - je Novoluní. 301 rok uplynul od okamžiku, kdy byla roku 1787 v Praze uvedena premiéra opery Don Giovanni od W. A. Mozarta.


Počkejte, doporučuje studie Pentagonu ohledně plánu umístit americký radar do Čech ..... Podle nedávno vydané studie Pentagonu (1) není žádný důvod stavět nové základny v Polsku a České republice, přinejmenším do doby než se prokáže, že protiraketová obrana funguje. Studie říká, že současný protiraketový systém potřebuje zásadní „opravy“, protože Protiraketová agentura (MDA) nesmyslně spěchala s rozmisťováním systému na úkor výzkumu a pečlivého vývoje nástroje, který skutečně funguje.

Studii si nechal Pentagon vypracovat institutem IDA (Institute for Defence Analyses) pod vedením uznávaného odborníka, generála Larryho Welche.

Autoři studie dokonce vyjadřují pochybnost i o samotné schopnosti MDA udržovat a obsluhovat zbraně, které vyvíjí a doporučují co nejrychleji předat většinu programů pod vojenské velení a MDA ponechat pouze roli výzkumnou a koordinační, stejně jako tomu byl před nástupem G. Bushe.      (Zdroj: Ecomonitor)


Jaká je současná rozloha arktického ledu? ..... Hysterie politiků USA, Evropské Unie a Mezivládního panelu o změně klimatu (IPCC) pokračuje navzdory realitě. Možná nebude dlouho trvat a budou volat: „Zachraňme lední medvědy – mrznou.“

Jaká je tedy ta realita? Stručně: Rozloha arktického ledu se blíží normální standartní odchylce. Standartní odchylka je v následujícím grafu označena jako šedý pruh okolo průměrné měsíční hodnoty z let 1979-2007 (černá linka).      (Graf i další informace najdete na stránkách OSEL)


Naše předky lovili obrovští krokodýli .....  Naši předkové nebyli jen lovci, ale běžně se stávali i kořistí. Kosti ze dvou nejslavnějších afrických lokalit nálezů fosilních hominidů, keňských Olduvai Gorge a Koobi Fora ukazují, že naši předkové byli ohrožováni pořádně silnými predátory – obrovskými krokodýly!

Na obou slavných lokalitách, které bývají někdy nazývány „kolébkami lidského rodu“, byly nalezeny fosilizované kosti obrovských, až 7,5 metru dlouhých vyhynulých druhů krokodýlů. Kosti hominidů z Olduvajské rokle staré přes 2 milióny let dokonce vykazovaly zřetelné známky otisků krokodýlích zubů. Nálezy oznámil v nedávné době specialista na krokodýly, Christopher Brochu z University of Iowa. Tyto důkazy mimo jiné do značné míry podlamují smysluplnost již tak dost nedůvěryhodné „teorie vodní opice“. Tato teorie, poprvé publikovaná roku 1960 oxfordským zoologem Alisterem Hardym vysvětluje absenci ochlupení na většině povrchu lidského těla tím, že v jisté fázi žili předkové lidí ve vodě. Po nálezu velkých vodních predátorů na lokalitách tak důležitých pro vývoj lidského druhu však už skutečně chybí důvody, proč tuto zvláštní teorii ještě zastávat.      (Zdroj: 21@století)


Sdružení Obrany Spotřebitelů vytváří chat na téma: Spotřebitelské úvěry. Obchody, banky a různé společnosti nám po celý rok nabízejí spotřebitelské úvěry, předvánoční úvěrový boom ale začíná již v říjnu. Některé nabídky mohou být velmi lákavé. Na co si ale máme dát pozor, když projevíme zájem a budeme se chtít zadlužit? Co dělat, když nebudeme moci pohledávku splácet? Nejen o tom budeme hovořit s finančním analytikem SOS Michalem Kebortem v internetové diskuzi 30. října mezi 14. a 15. hodinou na webu SOS.

Jsou spotřebitelské úvěry bezpečné? Na co si máme dát pozor a kterým společnostem se máme raději vyhnout? Pokud máte jakékoli dotazy, pak je náš chat to pravé místo pro diskuzi.

Chcete-li se zapojit do naší internetové diskuze k tomuto tématu, můžete klást své dotazy 30. října mezi 14. a 15. hodinou. Budeme se těšit na vaši účast. V případě, že nestihnete chat on-line, můžete si ho přečíst na webu, kde bude posléze zveřejněn. Své dotazy můžete zasílat již nyní na naši adresu. Ptejte se na vše, co vás zajímá!

Tady by se již slušelo mravokárně hlásat - lidi, neblbněte a neberte si na Vánoce úvěry. Když na něco nemáte dneska, myslíte si, že to v tom srabu, co teď ve světě panuje, budete mít pak čím splácet? A exekutoři se na vás jen třesou ...


Americké hlasovací přístroje přepínají hlasy ve prospěch republikánů ..... Také v amerických hlasovacích místnostech se již objevují technické problémy. V Západní Virginii nejméně ve dvou volebních okrscích někteří voliči používající elektronické hlasovací přístroje prohlašují, že jejich hlasy byly změněny z volby pro demokraty na volbu pro republikány. V obou obvodech jsou to republikáni, kdo dohlíží na průběh voleb. Jedna volička, bývalá zdravotní sestra Shelba Ketchum tvrdí: “Klikla jsem na Obamu a na počítači se ukázalo “McCain”. To mě opravdu znepokojuje. Jestli McCain vyhraje volby, bude asi nějaká chyba v těch přístrojích.” Volební administrátoři dávají vinu voličům a říkají, že jsou nepozorní. Oba tyto volební obvody používají přístroje vyrobené firmou Election Systems & Software.       (Zdroj: AKT-INFO)


Protiteroristické zákony lze snadno zneužít proti disentu ..... Nedávné rozhodnutí britské vlády zmrazit účty islandských bank na základě britského antiteroristického zákona názorně ukazuje, jak lze takovou legislativu zneužít pro zcela jiné účely, prohlásil pro AFP Martin Scheinin, zvláštní zpravodaj OSN pro otázky ochrany lidských práv v boji proti terorismu. „Naznačuje to rizika, že opatření, původně přijatá ve jménu boje proti terorismu, přesahují i do oblastí, které nemají s terorismem nic společného,“ prohlásil Scheinin. Islandský premiér Geir Haarde minulý týden označil krok britské vlády za „šikanování menšího souseda“ a pohrozil, že jeho země přijme proti zmrazení účtů zákonné protiopatření. Scheinin, finský profesor práva, britský krok popsal jako „součást mimořádného režimu“. Podobné praktiky „mohou být snadno zneužity například proti protestům opozice nebo demonstrantům,“ dodal. „V mnoha zemích jsme nyní svědky toho, jak se uplatňování antiteroristických zákonů rozšiřuje a zároveň ospravedlňuje bojem proti terorismu,“ konstatoval Scheinin.      (Zdroj: Czech Free Press)


Za neúctu ke stromům je pokuta od stovek do několika milionů ..... Vojkovský starosta zařídil prořezávku lip za 4000 korun, majitel lesa u Soutic si pěstoval kůrovce za 7,5 milionů.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v posledních létech řešila na Benešovsku neúmyslné pochybení při péči o veřejnou zeleň i devastace lesních porostů z nedbalosti.

Ve Vojkově inicioval starosta prořezávku tří lip uprostřed obce. S motorovou pilou na ně vyrazil dřevorubec bez dendrologických znalostí, který podle inspekce neodbornou prořezávku větví způsobil stromům snížení jejich životaschopnosti, omezení fyziologických funkcí, destrukci kosterní struktury a ztrátu stability. Za amatérský postup dostal dřevorubec, nikoliv starosta, ve správním řízení pokutu 4000 korun.„O podobných neodborných prořezávek hrozí, že se ořez stromů stane příkladem pro další podobné úpravy,“ podotkl Jan Svoboda z oblastního inspektorátu.

Daleko závažnější případ řešila ČIŽP na Vlašimsku, kde se u Soutic vzhledem k nezodpovědnému jednání vlastníka lesa přemnožil lýkožrout, kterému vytvořil ideální podmínky majitel J.D.H. Ten v roce 2002 včas nezařídil zpracování nahodilé těžby stromů popadaných při větrné kalamitě.

Ve veškerém napadeném dříví stihl kůrovec po roce dokončit svůj vývoj, v němž mu nebránily žádné lapače či otrávené lapáky, takže se hmyzí škůdce mohl šířit i do okolí.

Kůrovec z jednoho opuštěného stromu dokáže napadnout až deset zdravých stromů.ČIŽP se soutickým případem začala zabývat v roce 2004. „Majitel lesa buď s námi komunikoval velmi agresivně, nebo s úřady nejednal vůbec,“ připomněl ředitel oblastního inspektorátu. Tehdy bylo v lokalitě Borka lýkožroutem smrkovým napadených několik stovek metrů kubických porostů na zhruba dvou hektarech.      (Zdroj: Agris)


Obezita a stres ..... V současné době je člověk stále více vystaven sociálnímu stresu – někteří ho řeší nadměrnou konzumací zejména sladkostí, jiní naopak nejsou schopni sníst vůbec nic, jejich váha jde nezadržitelně dolů, stejně jako imunita a psychická stabilita. Pokud uvidíte obézního člověka, není tedy vůbec na místě usoudit, že jde o někoho, kdo se má neobyčejně dobře. Opak bývá pravdou – stres, nepohoda a nevyspání učinily své. Tělo má snahu „křivdy“ kaloricky kompenzovat.

Stres ve 21. století má zcela jinou podobu, než na jakou je člověk od přírody připraven. Forma stresu je především sociální – nikoliv ohrožení příslušníky cizího kmene nebo lov divokého zvířete. V těchto dávných dobách měly reakce, které ovšem nastupují v organismu dodnes, hluboký smysl: činnost trávicího systému byla pozastavena, svěrač žaludku i střeva se uzavřel, sekrece trávicích šťáv (trávicí enzymy slinivky břišní a šťávy žaludeční) ustala, namísto trávicího traktu bylo přednostně prokrveno příčně pruhované svalstvo, aktivovala se činnost potních žláz, oční čočka byla zaostřena na dálkové vidění, zvýšila se frekvence srdečního tepu i síla srdečních stahů, zvýšil se krevní tlak, byla aktivována lipolýza tuku v tukových buňkách... Bylo možno vyrazit, bojovat o život, utíkat, lovit, bránit se.

Na příkladu stresu velmi názorně vidíme, jak neskonale pomalu se organismus člověka přizpůsobuje změnám prostředí, které člověk sám navozuje. Poplašná reakce má v lidském těle stále stejný průběh!!! Ačkoliv stres má diametrálně odlišný charakter! Je to např. křivda na úřadě, časová tíseň, strach z nadřízeného, obava ze závažného rozhodnutí (náročná a odpovědná povolání – piloti, lékaři, letoví dispečeři, makléři, ředitelé velkých firem, ale i učitelé apod.), vztek na příbuzné apod. Nemůžeme utíkat, bojovat, prát se, nikoho praštit... Naopak musíme zůstat, zachovat klid, soustředit myšlenky a sebeovládání. Často navíc bez hnutí sedět. Mastné kyseliny a cukry, které nám jako pohotovostní zdroj energie kolují v žilách, se opět ukládají bez využití a v nepříznivých formách v těle. Mohou přispívat k devastaci cév. Pokud se tento stav opakuje často, může se stát dokonce do jisté míry chronickým – zvýšení krevního tlaku se stává trvalým, objevuje se nespavost, práce trávicího systému je oslabena, vylučování trávicích šťáv trvale narušeno...      (Zdroj: CelostniMedicina)


Přežili by kočky a psi jako vegetariáni? ..... O něčem takovém jistě uvažuje přesvědčený vegetarián, který by rád, aby jeho domácí mazlíček sdílel jeho filozofii. Co se psů týče, ti by se bez masa v nejhorším případě ještě i obešli. Kdo se bez něj však neobejde, jsou kočky. Kočky maso potřebují. Nebo alespoň něco, čím by se dalo kompenzovat. Řeč je například o aminokyselině taurinu, která v rostlinné stravě chybí, a vitaminu A.

Psi dokážou vitamin A vyrobit z karotenoidů, jež zkonzumují spolu s něčím rostlinným, ale kočky jej získávají jen z masa zvířat. Kočky jsou rovněž citlivé na nedostatek aminokyseliny argininu, kvůli němuž také potřebují ve své stravě dostatek masa. Ze psa zkrátka vegetariána uděláte, i když by blahem zrovna nevrněl, avšak kočka by vám dříve či později pošla.       (Zdroj: VTM Science)


Levá i pravá ruka Ďábla... aneb Použitá nadsázka, nemusí být nadsázkou ... směřuje vždy, skrze majitele, k jedinečné metě ..... Na rozdíl od pana www.osud.cz si nemyslím, že gangsterský kapitalizmus a přípravy na neocon totalitu utrpěly volební porážku. Naopak, vše jde hladce podle plánu. Uvážím-li zejména uměle vygenerovanou finanční krizi a snahy odpovědných o nasílení dalších nepřirozených tendencí. Zvítězila jen levá ruka ďábla, zatímco pravá přeskupí své síly do ještě temnější podoby. Rovněž se domnívám (mohu se však mýlit), že celosvětově není praktikován gangsterský kapitalizmus, ale přímý global fašistický systém. Nedbající základních lidských hodnot, práv a svobod. A už vůbec skutečných jednotlivých národních zájmů. Rozhodně můžeme na vlastní oči, aniž zbytečně utrácíte za sci-fi, sledovat fantastický úkaz. Metamorfózu Bestie. Veškerý život i podnikání, je ve zdravé společnosti, soupeřením názorových rovin, technologií, filosofií. Při zachovávání Mravního řádu a etiky. A právě tato jemná mechanika neexistuje již pěknou řádku desetiletí. Přičemž jsou záměrně vedeny devastující útoky právě proti těm komoditám, jež zachovávají tradiční vnímání lidského společenství. Tedy proti rodině a její celistvosti. Hospodářská, potravinová a finanční, tedy i politická nezávislost je nesnesitelným trnem v globalizovaném oku. Velkou používanou zbraní je postupná devastace veškerých souvisejících morálních a zejména právních aspektů a práv. Prý v zájmu udržení práv a svobod. Tomuto drzému sloganu snad již nikdo nevěří. A přesto:

Levá ruka Ďábla se rovněž zhlédla v shangenském prostoru: Přesnějí v Karl Marx samosprávných regionech, když dle těchto tezí musí český národ sofort odklusat na germánské smetiště dějin. A vypustit na sebe bezzubého Krakena Čech a Moravy? S protézou leninsky ocelových zubů? S ješitnými hlavami někdejších neomezených vládců našeho myšlení, v nichž zapustily samosprávné celky velmi hluboké kořeny. Samosprávné celky v sovětské EU a později GU mají svůj počátek v tezích, jež vyšly do světa skrze Marx Engelse a surového praktikanta V. I. Lenina.       (Zdroj: Matrix-2001)


24.10. 2008      Dnešek je Světovým dnem informací o rozvoji, slaví se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1972 24.10. Dnes je také Den Organizace spojených národů (OSN), 24.10. 1945 totiž vstpoupila v platnost Charta OSN  - slaví se od roku 1947.

POZOR - o víkendu končí letní čas .... ach jo, to už bude tma odpoledne a ta chvilka světla navíc ráno nestojí za řeč ...


Záhada mise "Apollo 20"- Příběh pokračuje!!!! ..... Po jisté době se nezávislý internetový magazín Matrix-2001 vrací k seriálové kauze “Apollo 19 a Apollo 20”. Důvod je prostý. Vyskytly se nové skutečnosti o kterých byste jistě měli být informováni. Luca Scantamburlo je ústředním badatelem, který se velmi vytrvalým způsobem snaží objasnit nejen sérii podivuhodných videí o kterých se šíří všemožné spekulace, ale identitu doposud žijícího člověka, který o sobě sděluje, že se osobně jako astronaut zúčastnil mezinárodní a přísně tajné kosmické mise Apollo 19 na Měsíc. Posádka této mise prý na Měsíci skutečně přistála a objevila zde sérii velmi podivuhodných artefaktů včetně obrovského velmi starého plavidla. Luca Scantamburlo se tomuto případu věnuje velmi intenzivně jako nezávislý investigativní novinář. Případu okolo kterém je v oficiálních sdělovacích prostředcích naprosté ticho. Vše nasvědčuje tomu, že jediný Kevin Smith pootevřel čestnou diskuzi o tomto kontroverzním tématu (bližší informace jsou k dispozici v rozhovoru, který proběhl v květnu 2007 ve Phoenixu v Arizoně v pořadu “The Kevin Smith Show”. Mezi nemnoho zpráv, které na naše téma existují by bylo dobré upozornit na materiál jehož autorem je Steev Johnson a který vyšel v dvouměsíčníku “UFO – Data Magazine” pod názvem “Apollo XX. Controversy, str. 31-35 v listopadu roku 2007. Dnes je zřejmé, že příběh Apollo 19 – Apollo 20 je složený množství pravdivých skutečností, ale i padělků. Existují zde mnohé neslučitelné fakty a dokonce i falešná data. Zároveň však máme k dispozici i zajímavá videa a mnohé velmi podrobné informace týkající se výzkumu Vesmíru a kosmických letů. Sám Luca Scantamburlo, který je velmi střízlivý novinář říká, že každopádně stojíme před některými jádry pravdy které mohou být velmi důležité pro budoucnost lidstva.      (Zdroj: Matrix-2001)


Puška vystřelí a zvíře šetrně zabalí do sítě ...... Picra je speciální puška s vystřelovací sítí, která slouží například k odchytu poraněných labutí či zatoulaných psů. Šetrný lapač využívá Liga na ochranu zvířat v třebíčském útulku pro opuštěná zvířata, jehož je provozovatelem. Zatím ho má jen vypůjčený, ale ráda by si pořídila svoji vlastní odchytovou síť.

„Je to výborná věc. Nedávno jsme využili síť k odchytu zraněné labutě na Jihlavsku. Pokrýváme celou Vysočinu,“ sdělil Petr Ondráček, předseda Ligy na ochranu zvířat. Ochránce zvířat přivolávají k zatoulaným nebo poraněným zvířatům městští strážníci, sami obyvatelé a pomoc mnohdy vyžadují radnice měst i vesnic.

Vlastní puška s vystřelovací sítí by ochráncům zjednodušila práci.

Jenže je poměrně drahá. Stojí kolem 80 tisíc korun.      (Zdroj: Ecomonitor)


V Praze přibývá lidí, kteří odmítají reklamu do schránky ..... Česká pošta zveřejnila novou statistiku počtu domácností, které odmítají reklamu do schránky. Od jara přibylo v Praze dalších 522 domácností, které nechtějí reklamu. Díky tomu se do domácností za rok dostane asi o 10 tun méně papíru. Je to jednoduchý způsob předcházení vzniku odpadu, které šetří i nejvíc surovin a energie. Recyklací letáků se vrací cca. 40 %, jejich spálením asi 5 % vložené energie.

Nejvíce lidí odmítajících reklamu přibylo ve Vokovicích (892), Dejvicích (302) a Bubenči (143). Naopak v jiných částech Prahy lidí se samolepkou na schránce ubylo - Smíchov (314), Háje (273), Šeberov (145).

Pokud by se počet vytištěných letáků skutečně snížil o 10 tun, ušetřilo by se asi 400 GJ tepelné energie. Tedy množství, které by pokrylo celoroční spotřebu teplé vody asi pro 200 lidí. Je to také množství energie, které pokryje celoroční vytápění asi pro 100 menších bytů. Novou statistiku naleznete na webu České pošty v souborech ke stažení.       (Zdroj: stránky hnutí ARNIKA)


Hlavonožci „křičí“ prostřednictvím inkoustu ..... Že olihně a další hlavonožci zvyšují svou šanci uniknout predátorům prostřednictvím inkoustový oblaků je známá věc. Vědci nyní zjistili, že vypouštění inkoustu do vody má i další funkce.

Zatímco většina olihní žije samotářsky v tmavých mořských hlubinách, některé druhy jiné druhy, jako například oliheň karibská (Sepioteuthis sepioidea) žijí značně společenským životem ve světlých povrchových vodách. Právě dostatek světla umožňuje těmto tvorům s výborným zrakem přijímat různé typy optických signálů. James Wood se svými kolegy z Bermudského institutu oceánských věd zkoumal, do jaké míry jsou olihně schopny reagovat na signály vyslané jinými jedinci. Zjistil, že oblaky inkoustu, které vypouští olihně při útěku slouží zároveň jako signál pro ostatní. Olihně tak na druhé vlastně křičí: „Pozor, predátor na obzoru!“ James Wood vypouštěl do akvária s olihněmi i inkoust zbavený tmavého barviva melaninu, aby zjistil, jestli je podstata signálu chemická nebo optická. Na bezbarvý inkoust však olihně nereagovaly. Woodova zkoumání ukazují, že společenský život těchto měkkýšů je komplexnější, než jsme čekali.      (Zdroj: 21@století)


Kukuřice a biopalivové šílenství ..... Kukuřice patří ve světě mezi nejrozšířenější zemědělské plodiny. Využití nachází v potravinovém průmyslu, spotřebovává se jako krmivo a v posledních letech jde stále větší podíl produkce na výrobu biopaliv.

Není se tedy čemu divit, že s rostoucí cenou zaznívá stále ostřejší kritika snášející se na hlavy přívrženců pěstování plodiny pro potřeby etanolového průmyslu. Silná zemědělská a ekologická lobby ve světě přispěla k rozpoutání biopalivového šílenství, které bude jen velmi obtížné zastavit. Pojďme se nyní podívat, jakým způsobem lze na celé věci profitovat.      (Čtěte na stránkách Agris)


Stavět hypermarket na poli bude dražší, rozhodla vláda ..... Až na 1,5 milionu korun za hektar by se mohly zvýšit odvody za vyjmutí pozemků z půdního fondu. A to v případě, že parlament přijme navrhovanou podobu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Jde o opatření, které má pomoci k ochraně zemědělské půdy před masivním záborem pozemků, především na stavbu nových továren a obchodních center. Právě mizení úrodné půdy považují odborníci za jeden z největších ekologických problémů v zemi.

Většina odborníků však poukazuje na to, že ani zdražení není do budoucnosti dostatečné a odvody by měly být větší. Ani někdejší první náměstek ministra zemědělství a exředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Tomáš Doucha nepovažuje navrhované poplatky za dostatečnou ochranu zemědělské půdy. Maximálně možný odvod v novele zákona totiž činí zhruba 1,5 milionu za hektar.

"To je v praxi 150 korun za metr, což je nedostatečné. V případě, že budou pozemky použité například na bytovou výstavbu, se zhodnotí mnohonásobně více," konstatuje Doucha ...      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy)

Tak to je dobrý ... zhodnotí ... z hlediska půdy je to jedno, znehodnotí se tím její význam pro život planety, ať už tam stojí betonová kráva taková nebo maková, nebo snad ne?


Starověké vysílačky? ..... Přišli naši předkové do kontaktu s mimozemšťany? Jsme ve vesmíru sami? Taková je jedna ze základních filozofických otázek našeho bytí. Nedokážeme na ni odpovědět. Pouze hledáme indicie. Tady je jedna z nich…

Vycházejme z hypotézy, že k jednomu takovému dávnému setkáním mezi lidmi a mimozemšťany došlo tak, jak je to popsáno ve Starém zákoně. Dokladem tohoto setkání je existence archy úmluvy – spojovacího prostředku mezi židovským národem a bohem. Jeho nevýhodou byla jeho nebezpečnost. Archa dokázala na místě zabít toho, kdo se jí dotkl, bez ohledu na to, zda to byl její vlastní kněz anebo nepřítel. Zacházení s archou tedy vyžadovalo jistá bezpečnostní opatření, řekněme třeba jako v dnešních atomových elektrárnách anebo jiných nebezpečných provozech. Pozůstatky těchto opatření můžeme, teoreticky vzato, spatřovat i v některých dnešních židovských obřadních náležitostech.      (Dále čtěte na stránkách Záhadno)


Cítíte se zvláštně? ..... Blíží se poslední říjnové dny, které jsou jistým ulehčením. Mnozí si uvědomují, že se jejich životy přeskládávají, snaží se zbavit se různých strachů a také nacházejí více vnitřní síly k uskutečnění toho, po čem touží. Mnozí již prošli branami změn a směřují pryč od problémů a negativních událostí. To, co se kolem děje, úspěšně vidí jako to, co je jich emocionálně nedotýká. Samozřejmě někteří pociťují opak. Události jsou nyní poklidné, všichni nabírají sílu před příchodem dalších změn. Blíží konec roku, vše se postupně stabilizuje, i když jisté výkyvy znovu přijdou. Probíhá spoustu energetických změn. Způsobují různé nehody, jako jsou požáry nebo nefunkčnost elektrických a jiných zařízení. Uskutečňují se i v atmosféře a na všech kontinentech. Vše se mění. Každým dnem se objevují zprávy o objevu živočichů, kteří již měli být dávno vyhynulí nebo se při bližších zkoumáních Země ukazuje, že spoustu věcí není tak, jak se dosud všichni domnívali. Toto bude pokračovat dále a nové „objevy“ budou nabírat na důležitosti. Probouzí se vědomí, objevují se případy vidění „čehosi“, co neodpovídá ničemu, co dosud znáte. Jakoby jste se probouzeli do jiné reality a po chvilce upadali zpět, avšak s pocitem údivu nad tím, kde jste se před chvílí ocitli. Objevují se další a další úkazy, které dosud nebyly pozorovány. Stále více lidí vnímá tyto jevy v atmosféře Země. Mnozí se snaží si toto vysvětlit tím, co znají, avšak tímto uklidňují pouze sami sebe, neboť časem tyto úkazy budou stále více patrné a již nebudou stačit běžné argumenty k jejich vysvětlení. Dále je pro stále větší množství lidí viditelný světelný energetický obal, začíná být znatelná osmá čakra, nacházející se několik centimetrů nad hlavou. Probouzení lidí je daleko masovější, mnozí začínají hledat cesty ve svých nitrech a jsou stále více přístupnější věcem mezi nebem a zemí. Mějte se sebou trpělivost a buďte klidní a láskyplní k ostatním a učte se to, pro co jste si sem přišli.      (Zdroj: Cesty duší)


Ovlivňuje nás jméno? ..... Má naše jméno vliv na to, jakou máme povahu, charakter, jak v určitých situacích reagujeme? Francouzští psychologové dospěli k závěru, že křestní jméno má na člověka vliv zcela prokazatelně.

Protože jde o francouzskou studii, srovnávali vědci mimo jiné jména Lili a Filomena. Průzkumy ukázaly, že Lili je pro většinu lidí už od kolébky brána jako okouzlující krásná křehká dívenka, na kterou se každý usmívá a snaží se jí vyhovět. Filomena je od útlého dětství pokládána za studenou, vzdálenou, prostou citových výlevů, nepříliš půvabnou a hlavně staromódní. Podle toho se k ní lidé i chovají. Přístup okolí pak zcela určitě ovlivní budoucí chování dítěte, jeho začlenění do společnosti i jeho charakter.

TŘI ETAPY

Evropští psychologové na rozdíl od amerických neberou podobné studie příliš vážně. V USA vyšlo na toto téma množství prací a studií. Shodují se v tom, že jméno velmi výrazně ovlivňuje život ve třech životních etapách. Poprvé když jsou dítěti čtyři až pět měsíců a začíná si uvědomovat samo sebe. Zvuky, které k jeho osobě patří, to znamená především jeho jméno, které často vyslovujeme, může být libozvučné, hřejivé nebo studené či dokonce pro uši malého dítěte špatně až nepřátelsky znějící. Záleží hodně na tom, jak dítě podvědomě vlastní jméno přijme. Druhou ještě významnější etapou, v níž má jméno velkou váhu, je nástup do školy. Američtí vědci došli k závěru, že děti, jejichž jména jsou společností považována za krásná nebo alespoň atraktivní, mají nejlepší školní výsledky. Vysvětlují to především tím, že tyto děti mají samy o sobě vysoké mínění vytvořené předchozím chováním okolí. Navíc takové jméno budí sympatie i u učitelů, kteří se k nim podvědomě chovají vstřícně. Za třetí v každém jazyce existují jména, která jsou spojována s hlupáky, uličníky nebo přímo zlosyny ať už vlivem pohádek, románů, historických příběhů či skutečné historie. Takové jméno je pro dítě obrovským hednikepem. Ne nadarmo zbylo po druhé světové válce jen velmi málo lidí, kteří si nechali jméno Adolf. Stejně negativně, i když v jiném směru, působí jména příliš vznešená, která u okolí budí tendenci dítěti se vysmívat.       (Dále čtěte na stránkách 100+1)


EFSA zahájil veřejnou diskusi k bezpečnosti nanotechnologií pro potraviny a krmiva .....  K návrhu stanoviska EFSA ze dne 14.10.2008 se lze vyjadřovat do 1.12.2008. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 14.10.2008 veřejnou diskusi ke svému návrhu vědeckého stanoviska týkajícího se nanovědy a nanotechnologií a bezpečnosti potravin a krmiv. Evropská komise si vyžádala toto stanovisko jako první krok, neboť je třeba vzít do úvahy, zda existující přístupy k posuzování rizika lze odpovídajícím způsobem aplikovat na tuto novou technologii. Nanotechnologie zahrnují použití látek o velmi malém měřítku. Uvedený návrh stanoviska EFSA se zaměřuje na nově vyrobené nanomateriály (engineered nano materials, ENM), které se budou záměrně vnášet do potravinového řetězce. Ve stanovisku se diskutuje o postupech posuzování rizika v dané oblasti, nejde o posouzení určité specifické aplikace ENM. Stanovisko EFSA využije Evropská komise k vydání vhodných opatření, k posouzení existující legislativy, k určení rozsahu případných dalších požadavků na vědecká stanoviska EFSA na tomto poli. Vědecký výbor EFSA, který zahrnuje předsedy všech vědeckých panelů EFSA, řídí tuto práci, která má multidisciplinární charakter a odborností spadá do působnosti řady specializovaných vědeckých výborů EFSA. Pomáhá jim pracovní skupina vědců s relevantními zkušenostmi.      (Dále čtěte na stránkách Agronavigátor)

Kdo má nějakou tu zahrádku, měl by začít pomýšlet na vlastní produkci potravin. Než nám nenápadně s "krásnými potravinami" ze supermarketů implantují do organismu nanočipy s cílem z nás udělat ještě poslušnější roboty než už jsme.


23.10. 2008      Třiadvacátého října 1526 Český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka habsburská vláda nad českými zeměmi, trvající téměř 400 let.

Šmoulové (v originále Les Schtroumpfs) jsou animovaný seriál, původně komiks, od belgického kreslíře Peya. Šmoulové jsou modří skřítci vysocí dva couly, jejich příběh je zasazen do středověké Evropy. Peyo přimaloval do frankofonního belgického komiksu Johan & Pirlouit malé modré trpaslíky - ti se na veřejnosti objevili před padesáti lety - 23.září 1958.

Trpaslíci si získali popularitu a tak v roce 1959 dostali vlastní příběh v časopisu Le Journal de Spirou. První černobílý film vznikl v roce 1965 a trval 90 minut. V roce 1976 vznikl další příběh, který se v roce 1983 dostal i do USA ... a pak vznikaly další a další ...


Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny ..... Pohotově a nemilosrdně zneužívají globalisté a centrální banky ekonomických těžkostí světa v prosazení svých snah zavést jednotnou světovou měnu a bezpříkladnou centralizaci globální finanční moci. Různá prohlášení a oznámení světových vůdců a centrálních bank v posledních týdnech jasně ukázala, že jejich agenda, další konsolidace ekonomické moci a kontroly měn do rukou několika vyvolených, rychle akceleruje – vše ve jménu vyřešení finančních krizí, které vznikly jako následek systému ničím nekrytých peněz. Ten systém byl vytvořen a udržován těmi stejnými lidmi, kteří teď volají po jednotné, centrální měně. Původní smlouva Bretton Woods z roku 1944, urychlená depresi z třicátých let a druhou světovou válkou, dala vzniknout Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance a položila běžné standardy světového obchodu. Při nynější finanční krizi vidí vůdcové EU další příležitost k zavedení globálních regulací a k omezení suverénních ekonomik.      (Zdroj: Matrix-2001)


V českých lesích vzniklo další bezzásahové území ..... V Česku je v současnosti devět bezzásahových území o celkové výměře 655 hektarů. Posledním vyhlášeným územím je Libický luh u Velkého Oseka. V budoucnu má být lesních porostů ponechaných přirozenému vývoji až 2,5 tisíce hektarů. Bezzásahová území vznikají od roku 2002 v lesích, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Tehdy Lesy ČR podepsaly dohodu se Správou chráněných krajinných oblastí (předchůdce dnešní Agentury ochrany přírody a krajiny), díky které bylo možné bezzásahové lesy vyhlásit na území chráněných krajinných oblastí. Dnes Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) podepsaly dohodu, která umožňuje vyhlásit bezzásahovost i na územích národních přírodních rezervací a národních přírodních památek mimo chráněné krajiné oblasti. První z nich je právě národní přírodní rezervace Libický luh u Velkého Oseka.       (Zdroj: Ekolist)


Robot pro výzkum jižního pólu Měsíce ..... Kamenné svahy vyhaslé sopky Mauna Kea, která je nejvyšší horou Havajských ostrovů, poslouží jako cvičný polygon měsíčního terénu, na kterém budou vědci Carnegie Mellon Robotics Institute, NASA a dalších organizací provádět zkoušky robota, určeného k průzkumu Měsíce.

V průběhu experimentů v terénu, které jsou naplánovány na období od 1. do 13. listopadu 2008, bude robot nazvaný Scarab napodobovat lunární misi za účelem extrahování vody, vodíku, kyslíku a dalších sloučenin, které mohou být potenciálně těženy za účelem využití při dalších výzkumech Měsíce. Robot pohybující se na čtyřech kolech se bude přemísťovat na různá místa a pomocí vrtáku, vyrobeného kanadskými odborníky, bude odebírat v každém místě vzorek horniny v délce 1 m. Každý vzorek bude chemicky analyzován pomocí vědeckých přístrojů NASA, které budou tvořit základní vybavení robota.

„Lidé se nevrátí na povrch Měsíce k dlouhodobému pobytu, dokud nenajdeme surovinové zdroje, které usnadní jejich pobyt na Měsíci,“ říká profesor William Whittaker, ředitel Robotics Institute´s Field Robotics Center. „Technologie vyvíjené pro robota Scarab pomohou určit jakékoliv zdroje vody, které by mohly existovat na Měsíci, které najdeme jako surový materiál pro novou etapu jeho výzkumu.“

Scarab byl navržen a postaven pro program NASA s názvem Human Robot System pracovníky Carnegie Mellon University. Poslouží pro pozemní zkoušky technologií, které by mohly být použity při konstrukci robota k výzkumu kráterů v oblasti měsíčního jižního pólu, kde robot bude operovat v prostředí věčné temnoty a za teplot kolem -230 °C. Bude vybaven laserovým zařízením pro „noční“ vidění. Robot neobvyklého vzhledu je vybaven výkyvnou nápravou, umožňující zdolávat písčitý terén či kamenité svahy, překonávat překážky o výšce 50 cm a provádět odběr vzorků pomocí vrtné soupravy. Robot o rozměrech 165 x 90 cm a hmotnosti 400 kg bude spotřebovávat pouze malé množství energie kolem 100 W. Energii mu bude dodávat radioizotopový generátor. Pohyb robota bude velmi pomalý – rychlostí přibližně 5 cm/s.       (Zdroj: Astro)


Hrozí nám vodní invaze? ..... Nejnovější výsledky výzkumů naznačují, že člověkem vytvořené vodní nádrže usnadňují šíření invazivních druhů živočichů a rostlin.ˇ

Podle studie publikované v časopise Frontiers in Ecology and the Environment bylo při porovnání druhové skladby přirozených jezer a umělých vodních nádrží – vytvořených přehrazením řek – zjištěno, že tyto umělé vodní nádrže jsou až třistakrát pravděpodobněji domovem invazivních vodních druhů živočichů a rostlin, než přírodní jezera

Umělé vodní nádrže jsou mnohem více ohroženy invazí kteréhokoliv z těchto pěti druhů, a to od těch „pouze“ dvakrát ohroženějších nárůstem výskytu stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum) nebo raka Orconectes rusticus až po třistanásobné ohrožení výskytem korýše Bythotrephes cederstroemi. Umělé vodní nádrže byly také pravděpodobněji hostiteli rozmanitého spektra dalších invazivních druhů, než přírodní jezera.      (Zdroj: OSEL)


Medúzy v Čechách ..... Potápěči objevili v zatopeném lomu v Řečici u Blatné malé medúzy. Několik jich vylovili a dovezli expertům Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech. Ti potvrdili, že jde o sladkovodní medúzy, které jsou ve střední Evropě vzácné a vyskytují se jen ojediněle. Na rozdíl od mořských, které bývají postrachem plavců, tyto drobné sladkovodní medúzy neublíží. "Medúzka je velká dva až tři centimetry a její jed je účinný na zooplankton a jeden až dva milimetry velké tvory," vysvětluje Pavel Kozák z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech. Medúzy objevili v řečickém lomu při tréninku potápěči. Pod hladinou jich žijí celá hejna. Potápěči jich vylovili do lahve deset a přepravili do výzkumného ústavu. Jihočeští vědci, kteří se specializují na vodní živočichy, medúzky znají. V kraji ale jejich výskyt zkoumají vůbec poprvé. Mluví o nich jako o veliké vzácnosti. "Je to dravec, který se živí drobnými vodními živočichy. I tak pro naše ekosystémy nepředstavuje žádné větší nebezpečí," dodává Kozák. Nyní medúzy poputují na genetické testy do britských laboratoří, aby se zjistilo, odkud pocházejí. Téměř průsvitná medúza je těžko viditelná, nejvíce se s ní setkají potápěči a rybáři. Koupající se lidé ji snadno přehlédnou, většinou se vyhýbá břehům, v noci vyplouvá k hladině.      (Zdroj: Řev přírody)


Elektromagnetické síly a biofyzikální štít ..... Všechny naše orgány mají své vlastní elektromagnetické pole, které působí vzájemně na jiná energetická pole a na energetická pole jiných lidí v okolí; encefalografy (EEG) mohou změřit naše mozkové vlny, EKG nahrává energetické vlny ze srdce. EMG ze svalů. Podobně se energetická pole rozprostírají až za povrch těla a mohou být detekována 30 až 38 cm od povrchu těla senzitivní osobou.

To proto, že každá buňka v těle má elektrický náboj a všechny buňky vytvářejí "biomagnetické" pole okolo těla, jak můžeme vidět na snímcích NMR snímačů (zobrazení pomocí nukleární magnetické rezonance). Tyto přístroje jasně ukazují, že energetická pole okolo člověka jsou poměrně velká, větší než tělo, a působí jako ochrana proti všem zmagnetizovaným částicím, které se snaží do tohoto prostoru vstoupit.

Elektromagnetické síly člověka jsou normálně velmi silné, ale když dochází kontinuálně k porušování vlivem špatné výživy, která je chudá z hlediska elektromagneticky nabitých minerálních látek a kovů, pak se elektromagnetická pole značně oslabují. Snímače detekce elektromagnetických polí u člověka mohou ukázat, kde je elektromagnetická vodivost buněk slabá nebo vůbec žádná.Je-li elektromagnetismus člověka nízký, jsou tito lidé vystaveni elektromagnetickým zásahům zvenčí, tj. záření z vnějšího prostředí prostupuje buněčný materiál.

Toto pole, tím že je větší než člověk, má tendenci se překrývat s polem kohokoliv, kdo se nachází poblíž. Většina z nás si to v běžném životě ani neuvědomuje, ale jestliže člověk na svého bližního myslí láskyplně, bude tento blízký člověk cítit i výraz tepla a lásky.

Toto energetické pole nebo aura je velmi dobře známa už po staletí a léčitelé všech stupňů kultur jsou schopni léčit tím, že reorganizují toto "aurické" tělo. To je základní úkon, který léčitel na pacientovi provádí, i když často nevědomě.       (Zdroj: Duše)


Den Spojených národů 2008: Cesta vpřed se nazývá partnerství ..... Již od roku 1948 si každoročně 24. října připomínáme Den Organizace spojených národů. V ten den vstoupila v roce 1945 v platnost Charta OSN, základní dokument organizace.

V letošním poselství ke Dni OSN generální tajemník Ban Ki-moon bilancuje plnění Rozvojových cílů tisíciletí, kterým bylo věnováno zářijové zasedání OSN. Zdůraznil především důležitost partnerství, které se osvědčilo v boji s malárií a ukázalo cestu, jak postupovat při řešení jiných světových problémů. Ban Ki-moon vyzývá všechny partnery a politické lídry, aby se chopili svých úkolů a dodrželi své sliby. Celý text poselství generálního tajemníka OSN


Hadí síla ve starém Egyptě ..... Přestože se s nimi setkáváme v egyptských chrámech a hrobkách na každém kroku, nebyly dlouho rozpoznány i proto, že jejich popisy a vyobrazení byly brány doslova a považovány... EGYPTSKÉ REFLEXE Je všeobecně známo, že hadí síla (hadí síly) byla známa v Indii a Tibetu, a ti, kdo se domnívali, že je to pouhý výplod lidské fantazie, ji často na tyto země také omezovali. Hadí síla je ovšem skutečnost a tvoří základ energetického systému všech živých tvorů.

Není proto překvapivé, že její existence byla známa celosvětově - například i v zemích Latinské Ameriky a v Africe, ale i v Evropě například u Keltů. Indie a Tibet se staly jejich téměř symbolem jen proto, že vedle toho, že zde byla jejich znalost značně pokročilá (byť v praxi omezená jen na zasvěcené), evropským badatelům (příznačně nikoli ovšem zaslepeným misionářům počátku Novověku) se v těchto zemích tyto znalosti podařilo zastihnout ještě živé. Egyptolog - znalec magie... V rámci egyptské kultury se o této znalosti dosud vůbec neuvažovalo, neboť egyptologové o její existenci vůbec nevěděli a nedávali ji do této souvislosti ani s indickou kulturou. To samozřejmě dokládá pouze to, že v těchto kruzích chyběly a stále většinou chybějí základní teoretické i praktické znalosti magie. Situace je to ovšem mimořádně nešťastná již proto, že magie hrála v Egyptě klíčovou úlohu a bez její znalosti není vůbec možné pochopit neadministrativní texty a ani vyobrazení, které nám Egypťané zanechali. Nezáleží tu ani příliš na tom, zda je dotyčný praktickým vykonavatelem (nebo jestli tomu vůbec věří!), ovšem důkladná znalost z tohoto oboru je zcela nezbytná - už proto, že vám každý zkušený překladatel řekne, že při překladu je třeba především rozumět překládanému textu, a to zdaleka nejen po stránce jazykové, ale hlavně obsahové.      (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Petice "Ne 10 miliard!" v Poslanecké sněmovně ..... Již zhruba 10 let je veden ostrý spor o trasování severozápadního segmentu silničního okruhu okolo Prahy, v němž se angažují kromě oficiálních státních a samosprávných institucí, obcí a městských částí i občanská sdružení a tisíce jednotlivých občanů. Konkrétně se jedná o technicky velmi komplikovanou tzv. jižní variantu J vedenou středem MČ Praha Suchdol , napříč několika chráněnými územími a v bezprostřední blízkosti Bohnic, Čimic a MČ Praha -- Dolní Chabry a Ďáblice a tzv. variantu severní Ss umístěnou o zhruba 3 km severněji, převážně v polích a v dostatečné vzdálenosti od obcí. Střet o to, která varianta okruhu jakožto součásti transevropské dálniční sítě bude definitivně prosazena, se v posledních měsících a týdnech výrazně přitvrzuje.

Po bouřlivých veřejných ústních jednáních v březnu t.r. v rámci územního řízení a stovkách následných nesouhlasných připomínek a námitek vydal Stavební odb. pražského Magistrátu pod zjevným tlakem politickéEnviWebho vedení HMP na přelomu srpna a září t.r. územní rozhodnutí pro jižní trasu J, aniž by se s podanými námitkami a připomínkami řádně vypořádal. Proti tomuto územnímu rozhodnutí se občané a dotčené městské části Suchdol a Dolní Chabry v zákonném termínu odvolali. Ministerstvu pro místní rozvoj jako nadřízenému orgánu bylo adresováno cca 350 takovýchto odvolání. Ministerstvo na žádost podepsanou 650 občany písemně přislíbilo věcné a nestranné posouzení všech podání přísně podle zákona. Rozhodnutí má být učiněno během několika málo měsíců. V případě, že oproti očekávání MMR potvrdí výrok Magistrátu, jsou občané potenciálně postižení jižní trasou J odhodláni bránit svá práva soudní cestou.       (Zdroj: EnviWeb);

Jen tak selským rozumem vzato ... kdyby se místo těch megalomanských projektů tunelů pod Stromovkou prostředky přesunuly sem a silnice vedla pod zemí, mohlo by se ulevit Praze i nám všem.


Zemědělskou půdu musíme chránit před rostoucím zastavováním ..... Vláda schválila návrh ministerstva životního prostředí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). „Zemědělská půda je v první řadě klíčový přírodní zdroj, bez kterého se žádná země neobejde. V dnešní době bývá v krajině často zastavována nejrůznějšími skladovými, obchodními či průmyslovými areály. Dnes schválená novela přispěje k její výrazně účinnější ochraně,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Novela kromě ochrany krajiny před nadměrným rozšiřováním zastavěných území pomůže také chránit půdu před znečišťováním a erozí.

S rozvojem měst a s rostoucí výstavbou průmyslových zón na volných plochách (tzv. „zelené louce“) dochází k masivním záborům půd, často těch nejkvalitnějších, v rovinatých územích, tyto plochy jsou obvykle vybetonovány a půda zde přestává plnit svůj účel: být zdrojem přírodní rozmanitosti, pomáhat vytvářet charakter krajiny a zadržovat v ní vodu (protipovodňová ochrana). Přitom je v České republice dostatek nevyužívaných zastavěných ploch, tzv. „brownfields“, s nimiž je možné pro ekonomický rozvoj počítat.

K vyšší ochraně půdy zákon využívá především ekonomických nástrojů. Zvyšuje sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně zvýšení vymahatelnosti odvodů. Základní cenou, ze které bude výpočet vycházet, budou ceny zemědělských pozemků stanovované příslušnou vyhláškou Ministerstva financí. Tato cena se násobí koeficientem podle stupně ochrany (cennosti) zemědělské půdy na daném pozemku. U půd zařazených do třídy ochrany IV a V navrhované zvýšení odvodů fakticky pouze kopíruje inflaci od roku 1992, kdy byly sazby naposledy stanoveny. U nejcennějších půd v I. a II. třídě ochrany ovšem novela počítá s významně vyšším navýšením sazeb.

Obce s rozšířenou působností budou rozhodovat o vynětí půdy ze ZPF do výměry 1 ha. Krajské úřady budou tato rozhodnutí vydávat u pozemků do velikosti 10 ha. U větších pozemků bude orgánem ochrany ZPF Ministerstvo životního prostředí.

Kontrolu bude kromě orgánů ochrany ZPF vykonávat i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), především v oblasti ochrany půdy před znečištěním.

Podle novely zákona se budou pořizovat informace o půdě pro registr informací o půdě. Registr povede resort životního prostředí. Informace obsažené v registru budou podkladem pro práci orgánů ochrany ZPF i pro veřejnost.      (Zdroj: Tisková zpráva MŽP)


22.10. 2008      Dnes je podle Wikipedie Den porozumění koktavosti ... Na to mě napadá jeden vtípek ... Přijde do podniku nový ředitel a svolá zaměstnance, aby se jim představil ... Jmenuji se Kot, praví - pro koktavé spolupracovníky prostě Dušan ...


Indie slaví. K Měsíci vypustila svoji první družici .....  Indie chce výrazněji promluvit do boje o dobývání vesmíru. Časně ráno místního času proto vypustila k Měsíci nepilotovanou raketu.

Na palubě veze družici Čandraján-1, která by ji měla pomoci dostat se mezi vesmírné velmoci.

V příštích dvou letech by měla družice, jejíž jméno znamená v češtině Měsiční loď, ve vysokém rozlišení fotografovat povrch Měsíce. Podle serveru CNN se zaměří především na polární oblasti, kam nedopadají sluneční paprsky. Později by měl ze snímků vzniknout trojrozměrný atlas.      (Zdroj: Aktuálně)


Arnika zahájila petici za záchranu pražské zeleně .....  Znečištění ovzduší dosahuje v Praze enormních hodnot a lékaři bijí na poplach. Příčinou je především automobilová doprava. Podle odborníků může zamoření vzduchu výrazně snižovat městská zeleň. V Praze se však místo rozšiřování parků často kácejí zdravé stromy a zelené plochy ustupují tlaku stavebních firem. Problém může ještě zhoršit nový územní plán. Arnika proto dnes zveřejnila petici adresovanou magistrátu i městským částem a vyzývá je k zachování zelených ploch a zastavení kácení. Obyvatelé metropole mohou požadavky podpořit na petičních stáncích nebo prostřednictvím internetu.

„Setkáváme se s desítkami případů nesmyslného kácení stromů a rušení zelených ploch. Jde o celospolečenský problém, proto jsme oslovili odborníky i osobnosti veřejného života. Účastí v petičním výboru naše požadavky podporují botanik Václav Větvička, lékař Radim Šrám z Akademie věd ČR a herec Petr Vacek,“ upřesňuje mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Petr Vacek k podpoře petice říká: „Souhlasím s názorem Václava Havla, že Praha nemá žádný future systems a že výstavba bují jako rakovina. První obětí těchto zhoubných novotvarů je zeleň. Braňme se rakovině města. Jde o náš život“. Arnika petici zveřejnila u příležitosti letošního Dne stromů. Zároveň se blíží období vegetačního klidu a tím i doba, kdy začne případů kácení přibývat.      (Dále čtěte na stránkách sdružení ARNIKA)


Problematika globálních změn klimatu v souvislosti s obavami obyvatel ČR – výsledky průzkumu Eurobarometru ...... S názorem presidenta Klause, že globální změny podnebí nejsou závažným problémem, souhlasí u nás pouhých 6 % respondentů. Dle šetření považují globální změny klimatu občané za třetí nejvážnější světový problém – závažnější než ekonomickou recesi (klima za vážný problém považuje skoro trojnásobek lidí než hospodářskou recesi), války a šíření jaderných zbraní.

Pouhých 22 % českého veřejného mínění souhlasí s názorem, že se problém přehání.

S dalšími prezidentovým názorem, totiž že emise oxidu uhličitého mají pouze zanedbatelný vliv na podnebí, souhlasí 25 % českého veřejného mínění; s tím, že jde o nezastavitelný proces, se kterým nelze nic dělat, souhlasí 27 % respondentů.

Snižování emisí Češi, Moravané a Slezané s velkou převahou považují za ekonomické plus: podle 57 % bude mít kladný vliv na hospodářství, opak si myslí pouhých 28 %. Za přílišnou považuje snahu EU o pokles znečištění EU, si myslí pouze 2 % dotázaných. Naopak 50 % soudí, že dokonce i Evropská unie naopak dělá příliš málo pro řešení problému. To, že česká vláda nedělá dost, soudí 71 %. Plán Evropské komise, aby EU do konce příštího desetiletí zajišťovala pětinu energie z obnovitelných zdrojů, podporuje 57 % dotázaných v průzkumu Eurobarometru a pouhých 13 % si myslí, že je až příliš ambiciózní. Celých 42 % respondentů by bylo ochotno zaplatit více za zelenou energii, jen 24 % nikoli. Názor "mlčící většiny," na kterou se pan prezident tak rád a často odvolává, z výsledků průzkumu vyplývá zcela jasně. Je nejvyšší čas začít to politikům důrazně připomínat.      (Zdroj: Greenpeace)


Pokud se zajímáte o kruhy v obilí, přečtěte si obsáhlý článek na stránkách blog.iDNES.cz - je zde i řada odkazů na další, neméně obsáhlá povídání ...


Očkování proti nikotinu .....  Hned tři farmaceutické společnosti dokončily vývoj vakcín proti nikotinu.

Na samotný nikotin náš imunitní systém nereaguje jako na cizorodou látku a nechává jej bez povšimnutí. Očkovací látka se proto skládá z molekuly nikotinu navázané na bílkovinný nosič, který připomíná komponentu obalu některých virů.

Bílkovina slouží k „upozornění“ imunitní obrany na nikotin. Lidský organismus si po očkování vytváří protilátky proti několika různým částem velké molekuly. Některé z protilátek se dokážou navázat i na samotný nikotin. Nikotin spojený s protilátkou neprostoupí z krve přes stěnu cév do mozku. Tím se prakticky zabrání tomu, aby si kuřák svou cigaretu „užil“.       (Zdroj: VTM Science)


Zázvor - zázračná rostlina ..... Zázvor je velice důležité, mnohostranné i známé koření, ale víte o jeho úžasných léčivých účincích?

Zázvor je nejpopulárnější ze stovek rostlin z čeledi zázvorovitých. Správně botanicky je však oddenkem, ne kořenem. Vyskytuje se v mnoha podobách od jemného po hodně pálivý a pro správný růst vyžaduje tropické podmínky a úrodnou půdu.

Po tisíciletí využívaly účinků zázvoru miliony lidí. Pro své duchovně povznášející účinky, snadnou stravitelnost a posilující účinky byl zázvor součástí mnoha východních receptů. V sanskrtu je zázvor příhodně pojmenován jako „višvabhésadž“, univerzální medicína.

V dřívějších dobách byl zázvor užíván k hojení ran, jako analgetikum (lék proti bolesti), k léčení artritidy, vředů a jako povzbuzující prostředek. Dále byly jeho zdravotní účinky používány k léčení respiračních, kardiovaskulárních, reproduktivních a zažívacích problémů.      (Zdroj: Hare Krišna)


Barevné sny souvisí s barevnou televizí ..... Máte barevné sny? A jak často? Zdá se, že to souvisí s tím, zda jsme se jako děti dívali na černobílé nebo barevné filmy či televizi.

Studie provedené v první polovině tohoto století vedly k závěru, že velká většina snů je černobílých. Od 60. let ale respondenti ve větší míře začali uvádět, že mají barevné sny. Mezi studiemi byla ovšem řada rozdílů, takže možná souvislost s vizuálními podměty napadla vědce až nyní. Samozřejmě roli může hrát třeba to, kdy si lidé sny zaznamenávají (předpokládalo se, že pokud si ráno nepoznamenáme, že sen byl barevný, můžeme mít už v poledne pocit, že byl černobílý). Eva Murzynová z univerzity v britském Dundee nyní provedla výzkum se dvěma skupinami osob – na jednu stranu vzala lidi starší než 55 let a proti nim postavila skupinu mladší než 25 let. Zvolila obě metody; lidé vyplňovali v poledne dotazníky, záznamy do deníku si ale vedli hned po probuzení. Nepotvrdilo se, že by pocit barevnosti snu s tím ale nějak souvisel. Naopak mezi oběma věkovými skupinami byly významné rozdíly. V obou případech jen menšina uváděla, že by snili pouze černobíle, ale tento podíl byl jasně největší u lidí, kteří v dětství neměli barevnou televizi a sledovali pouze černobílé filmy. I u lidí, kteří televizi nijak neholdují, se zřejmě vytváří nějaká emoční vazba, která způsobí, že sny pak vypadají podobně.      (Zdroj: ScienceWORLD)

No a co my, co se na televizi prakticky vůbec nedíváme ??? Asi nemáme na sny nárok ... Ještě aby se mi zdály sny prokládané reklamou ... bléééééééééééééé !!!!!!!!!!


Ruzyně opravuje ranveje, letadla budou přelétat Prahu ......  Od pondělí se bude na pražském letišti Ruzyně opravovat hlavní ranvej a veškerý provoz se přesune na vedlejší dráhu. Letadla proto budou přelétat nad hustě obydlenými částmi Prahy 4, 5 a 6. Letiště slibuje, že alespoň mezi půlnocí a pátou ráno zůstane uzavřeno, aby Pražany v noci nerušil hluk motorů. Podzimní úprava drah se provádí každoročně před zimní letovou sezonou.foto: Jan Záleský, iDNES.cz

Podzimní úprava drah se provádí každoročně před zimní letovou sezonou.

Pravidelná podzimní údržba hlavní ranveje potrvá od 20. do 31. října. Už v září se opravy dočkala vedlejší dráha.

Odklonění provozu na vedlejší dráhu obvykle vyvolává hněv obyvatel čtvrtí, nad nimiž vede letový koridor k méně používané ranveji. Letos se proto letiště dohodlo s městskými částmi na omezení nočního provozu ve dnech výluky hlavní dráhy.

"V noci od 24:00 do 5:00 hodin nebude naplánován jediný let. Výjimku budou tvořit pouze lety v nouzi a pro záchranu lidského života a lety zpožděné," sdělila mluvčí letiště Eva Krejčí. Zpožděné linky, které by nestačily přistát do 1:00, ale budou muset počkat do rána.      (Zdroj: iDNES)

No chápeš to Šebestová? Když se přiblížím k letišti v 1:01, tak mám smůlu a budu muset kroužit až do 5:00 (asi nad městem?) .... a když mi dojde palivo, spadnu tiskové mluvčí na hlavu ...


Inspirace v hudební tvorbě ..... Hudba je nejvznešenější ze všech druhů umění, dokáže oslovit jakéhokoliv člověka kdekoliv na světě. Je kouzelná i fascinující když z ticha vystupuje a do ticha se opět navrací. Dokáže povznést naše city a nálady daleko lépe, než je tomu u psaného nebo mluveného slova. Pokud nám hudba které nasloucháme má pomoci odhalit naše vyšší Já, musí sama o sobě působit na vyšší úrovni a jedině tehdy bude plnit své nejvyšší poslání. Když skladba svými tóny otevírá naše srdce vzácnému pokojného míru, tak zajisté koná svou nejdůležitější práci. Existují hlubší úrovně lidského vědomí, odkud je občas čerpáno člověkem, který je schopen vzdát se alespoň dočasně svého ega a je ochoten opustit své povrchní myšlenky a city. Inspirace probouzí v člověku tvořivou sílu, která přichází z bezčasovosti, a ten kdo ji obdrží ji vyjádří v čase. Když je takto inspirován, předává jen to co bylo sděleno jemu, neboť to přichází z hloubky jeho vyššího já . Takto je pozvednut do vyšší úrovně a obdrží náznaky bezčasého bytí, jehož krásu se pak snaží ve svém díle více či méně vyjádřit. Posláním inspirovaného skladatele je vytvářet a udržovat vznešenou náladu. Krása projevená v takovémto díle nás vede k nádhernému vědomí jenž je ukryto v našem nitru. Praxe meditace významně podporuje tvůrčí práci a pomáhá vytvořit podmínky pro příchod inspirace, která se může objevit i ve formě záblesku. Stejně tak jako existuje estetické vnímání krásných tvarů, tak také existuje estetické vnímání hudby. Hudební dílo, které je skutečně inspirované, přináší radost tomu kdo jej tvoří, stejně tak jako tomu kdo jej poslouchá.      (Zdroj: Matrix-2001)


Na zrušených železnicích mohou vyrůst cyklostezky ..... Konverze rušených železnic na cyklostezky je plně v souladu s národním i mezinárodním konceptem rozvoje bezmotorové dopravy a ekologicky šetrné turistiky. Přínosy přitom plně kompenzují náklady s tím spojené, takže rozšíření podobných projektů v ČR brání jen nedokonalá legislativa v oblasti drah a nepříliš vstřícný přístup drážních organizací", říká Luboš Kala z Nadace Partnerství. Praktické zkušenosti některých měst a obcí pak hovoří zejména o vysoké administrativní a cenové náročnosti převodu nevyužívaných drážních pozemků. Vlastnictví pozemků je přitom jedním ze základních předpokladů pro získání dotací z fondů EU.

V době, kdy lidská společenství všude na světě bojují o udržení jedinečnosti místa, kde žijí, jsou tzv. Greenways efektivní cestou k zachování kvality života, ke zpřístupnění většího rekreačního zázemí pro turisty a obyvatele sídel a k ochraně křehkých přírodních zdrojů. Myšlenka a realizace Greenways rovněž pomáhá vytvářet historické a kulturní povědomí regionu a podporovat ekonomické aktivity přímo svázané s příjemným životním prostředím a zdravým životním stylem.      (Zdroj: Ekoserver)

Jak krátkozraké je ale rušení železnic, to zřejmě ukáže již blízká budoucnost ...


V Británii nařídili na UFO i střílet, ale marně, uletělo ..... Britské ministerstvo obrany v pondělí zveřejnilo další dokumenty 1450 stránkového spisu o neidentifikovatelných létajících předmětech UFO z let 1986 až 1992. Kromě případů, které by se spíše hodily na psychiatrii, je tam i několik velmi znepokojivých informací. Nejde jen o UFO, které viděl pilot společnosti Alitalia v roce 1991, ale také případ, kdy americký vojenský pilot dostal rozkaz UFO sestřelit. To však v tu chvíli zmizelo. 20. 10. 2008 16:55 - LONDÝN

Dva američtí piloti, držící pohotovost, dostali v květnu 1957 rozkaz vystartovat a sestřelit neidentifikovatelný létající předmět, uvedla agentura Reuters. Milton Torres, pilot stíhačky F-86D Sabre, na UFO vypálil 24 neřízených raket. Při akci se však cítil velmi frustrován, protože objekt se pohyboval neuvěřitelně rychle - asi 12 000 kilometrů za hodinu. Na radaru zanechával stopu jako letadlová loď.       (Zdroj: Novinky)


21.10. 2008      Jednadvacátého října 1520 objevil Magalhães Magalhãesův průliv. Tento průliv spojuje Atlantický a Tichý oceán; odděluje pevninskou část jihoamerického kontinentu od Ohňové země. Je významnou námořní cestou, spojující oba oceány; z důvodu nepříznivého klimatu je plavba průlivem i dnes obtížná.

Tohoto dne roku 1879 vyzkoušel Thomas Alva Edison první žárovku s uhlíkovým vláknem (svítila 13 a půl hodiny). Stal se tak praotcem ponocování, jak trefně poznamenávají Šimek a Grossman v jednom ze svých Návštěvních dnů.


Titul Strom roku patří Lípě Jana Gurreho z Římova ..... Památná lípa rostoucí u římovského kostela Sv. Ducha získala díky rozsáhlé kampani 33 967 hlasů. Duší celé kampaně byl římovský starosta Vladimír Koupal, který také včera na Koncertu pro stromy převzal titul Strom roku a šek na ošetření lípy na jaře roku 2009. Druhou příčku obsadila oskeruše z Josefova u Hodonína s vysokým počtem 18 091 hlasů, překvapivě třetí skončil s 16 555 hlasy favorit soutěže - dub rostoucí v branické ulici Mezivrší.

Díky hlasování pomocí DMS se v letošním ročníku ankety podařilo vybrat plných 620 tisíc korun. Tyto peníze budou rozděleny mezi žadatele o grant na výsadbu stromů. Za uvedenou částku lze vysadit například 620 alejových lip o výšce tři metry, jejichž stromořadí by dosáhlo délky čtyř kilometrů, nebo 2 500 ovocných stromů starých či krajových odrůd, které by pokryly sad o rozloze pěti hektarů.      (Zdroj: Strom života)


Studium medúz inspiruje technické dizajnéry ..... Studium živočichů stále častěji inspiruje technické inženýry k inovativnímu myšlení v jejich oborech. Výhodou je, že zatímco příroda sama je svázána řado omezení, technici se mohou poučit z „konstrukčních chyb“ přírody a začít vždy „na zelené louce“.

John Daribi, osmadvacetiletý syn nigérijských imigrantů, je pracovníkem Kalifornského technologického institutu. Vyrostl ale ve vnitrozemském Toledu v Ohiu a podle vlastních slov neumí ani plavat. Co jej tedy přivedlo k zvláštní zálibě v organismech, které si jako první osvojily techniku plavání, mořských medúzách? Podle jeho vlastních slov to nebyla záliba v mořské biologii, ale jeho vášeň pro techniku. V analýzách pohybu medúz totiž hledá odpověď zavilé otázky, které stojí před konstruktéry strojů, které se pohybují ve vodě. Detailní sledování pohybu medúz prostřednictvím kamer s dokonalým rozlišením a laserů se snaží odhalit, jak si dokáží medúzy poradit s vodními víry, které vznikají při jejich pohybu. Ukázalo se, že si medúzy s tímto problémem nejen poradí, ale dokáží ho dokonce využívat pro to, aby byl jejich pohyb snazší. Takto získané poznatky bude možno dále využívat při konstruování datasběrných mořských bójí, ponorek ale i pozemských větrných mlýnů.      (Zdroj: 21@století)


Nedostatek vláhy .... Sucho se v tomto roce stalo velkým problémem houbařů či lesníků. Letošní houbařská sezona údajně patří k nejhorším v historii, lesy zase trápí dlouhodobý nedostatek vláhy. Přitom ale klimatologové nezaznamenali vážnější úbytek srážek oproti jiným letům. Podle některých studií naopak srážek přibývá, protože teplejší vzduch pojme více vlhkosti. Mění se ale jejich podoba. Stále častěji se objevují přívalové deště, zatímco přírodě více vyhovují mírné, ale déletrvající přeháňky. "Srážky jsou intenzívnější, ale kratší a rychle odtečou, aniž by vláha zůstala v půdě," potvrzuje Tomáš Vrška z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví. Tato situace způsobuje problémy především smrkovým porostům, které potřebují vlhčí klima. Jak upozorňují odborníci, na vysychání krajiny má svou neblahou zásluhu i člověk. Svými zásahy - například narovnáváním koryt řek - narušuje tradiční koloběh vody.      (Zdroj: Smísené okolí)


Pro mobil povinně s pasem ..... Každý Brit, který si bude chtít koupit mobilní telefon, bude muset předložit pas nebo nějaký jiný autorizovaný doklad totožnosti. Toto nařízení je zatím poslední etapou snah britské vlády směřujících ke vzniku totálně prošpiclované společnosti. Jak uvádí nedělník The Sunday Times, v rámci vytváření celonárodní databáze – vznikající kvůli boji proti terorismu a zločinu – se budou muset registrovat majitelé všech 72 milionů mobilních telefonů v Británii, přičemž vláda už o těchto opatřeních začala jednat s Vodafonem a dalšími operátory. Celá akce má zacíleno na majitele 40 milionů telefonů s předplacenými kartami. Ty se dají pořídit, aniž by zákazník při nákupu uváděl své jméno, adresu nebo údaje z kreditní karty. Mobily s předplacenými kartami mají kvůli anonymitě v oblibě zločinci a teroristé, ale také miliony slušných lidí, kteří si jen přejí komunikovat s ostatními v soukromí. Registrováním mobilů tak chce nyní vláda ucpat díru ve svém plánu na monitorování a shromažďování údajů z internetu a telefonických hovorů všech Britů. Oficiálně by povinná registrace uživatelů mobilů měla být oznámena příští rok, konstatuje The Sunday Times. Britská vláda už investovala miliardu liber do pilotní fáze databáze Velkého bratra, která počítá s instalací tisíců „černých skříněk“, které budou na komunikačních linkách Vodafonu a BT jako první zachytávat a ukládat hovory a údaje o volajících. The Sunday Times uvádí, že návrh nyní ale naráží na odpor uvnitř samotné vlády, přičemž někteří činitelé ministerstva vnitra namítají, že plán celonárodní databáze je nepraktický, neproporční a potenciálně nezákonný. Tato revolta přiměla ministryni vnitra Jacqui Smithovou, aby oficiální oznámení o vzniku Velkého bratra odložila až na příští rok.      (Zdroj: Czech Free Press)


Ezopovy bajky ..... Ezop žil v 6.století před naším letopočtem. Byl to propuštěný thrácký otrok. Připisuje se mu autorství velkého množství bajek. Ty byly v průběhu staletí převyprávěny, ale jejich podstata zůstává stejná. Vždy užitečné ponaučení.

Některé z příběhů si můžete přečíst na stránkách Jitřní země.

O pyšné lampě ..... Na stole stála svítící lampa, čistá a vyleštěná. Její světlo bylo zářivé a dopadalo na stůl i do celého pokoje. Lampa byla na sebe velmi pyšná. Ani stůl, ani knihy nesvítily, jen ona zářila.

Řekla: "Podívejte se na mně, nikdo z vás neumí svítit. Svítím víc, než měsíc na obloze i s hvězdami. Dovedu svítit tak, jako slunce!" Co se tak chlubila, hrálo si u stolu malé kotě. Zatáhlo za cíp ubrusu a bác. Lampa spadla a zhasla.

"Proč nám nesvítíš teď", ? řekla kniha. "Už ze mne nikdo nemůže číst, když nesvítíš! Ale podívej se, měsíc svítí dál! Stačilo malé kotě, aby tě sfouklo, ale měsíc, hvězdy i slunce vyzařují světlo navěky."

Ponaučení: Pýcha předchází pád.


Předpovědi a proroctví o konci světa ..... Předpovědi a proroctví o konci světa známe od mnoha autorů - tentokrát ovšem sáhněme po zdroji ne tolik známém - je jím Sir Arthur Conan Doyle, britský spisovatel, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně ovlivnily podobu detektivního žánru.

A. C. Doyle se veřejně přihlásil ke spiritismu roku 1916 v článku otištěném v časopise Light. Po smrti syna a dalších blízkých se A. C. Doyle stal i propagátorem spiritismu, o kterém napsal celou řadu článků a publikací. Jeho spiritistické aktivity byly hlavním důvodem cest, které podnikl s rodinou během dvacátých let do Ameriky, Austrálie a Afriky. Spiritismus ovlivňoval také jeho literární tvorbu, např. The Land of Mist, vydaný v roce 1926.

V roce 1930 předpověděl:

* Přijde období obrovských přírodních katastrof, při kterých zahyne větší část lidské populace a na vině budou zemětřesení a obrovské přívalové vlny.

* Přijde válka, která bude signálem následovné krize a ta bude následovat okamžitě.

* Zkáza a vymknutí civilizovaného života bude neuvěřitelná.

* Nastane chaos, ale jen na krátký čas ( asi na tři roky ), po něm dojde k rekonstrukci a obnově pořádku.

* Hlavní centra nepokojů se budou nalézat v oblasti na východ od Středozemního moře ( Blízký Východ ), kde postupně zcela zmizí nejméně pět států.

* V Atlantiku se vyzvedne země, což zapříčiní již zmíněné obrovské přívalové vlny, které přinesou obrovskou katastrovu na pobřeží Ameriky, Západní Evropy, v Irsku a na Britských ostrovech.

* Další přírodní katastrofy budou následovat v Tichém oceáně a v Japonské oblasti.       (Zdroj: Záhady a mystéria)


Potápěči čistili tatranská jezera, vytáhli 400 kilogramů odpadků ....  Různé smetí bývá tradičně v plesech, u nichž je největší pohyb lidí. Za 15 let akcí Čistá voda už potápěči z jezer vylovili více než 3,5 tuny odpadů.

V chladném počasí a při teplotě vody přibližně osm stupňů Celsia sestoupili potápěči do Popradského, Štrbského a Velického plesa. Z jezer se jim nakonec podařilo vynést až 399 kilogramů odpadu, řekl ČTK jeden z organizátorů akce Pavol Kráľ.

"Plesa se nejvíc znečistí po zimní sezóně, jsou zamrzlá a turisté nechávají na ledu část odpadků," řekl Kráľ.

Jdu na první vysokohorský ponor a hned v Tatrách, takže se velmi těším," řekl těsně před akcí Miroslav Pešina z Prahy. Český potápěč se dosud potápěl ve Středozemním a Rudém moři, možnosti potápění v Tatrách však neodolal.

Z vod Štrbského plesa vytáhli potápěči list historické pily, kterou se kdysi na jezeře řezal led. Železný předmět dopravili ke břehu pomocí ponořeného balonu, který ho nadlehčoval.

Potápěči vydrží ve studených jezerech asi 30 minut

Až 25 kilogramů nového restauračního zařízení objevili potápěči v Popradském plese. Zařízení po nálezu vrátili do blízké vysokohorské chaty; podle Krále ho do jezera pohodili vysokohorští turisté.

Pohyb ve studené vodě sice nemusí být příjemný, potápěči však mají ulehčenou orientaci. Voda je totiž v jezeře čistá, a tak je v ní vidět na vzdálenost několika metrů.

Potápěči v tatranských jezerech vydrží přibližně 30 minut. Před studenou vodou je postupně přestane chránit i silný neoprénový oblek. Pohyb v něm na břehu horského plesa navíc není jednoduchý, celá výstroj se dvěma kyslíkovými lahvemi totiž váží přibližně 50 kilogramů.      (Zdroj: EnviWeb)


Únava ..... Únavu můžeme charakterizovat jako vyčerpání, ztrátu energie a životního elánu po fyzickém či duševním vypětí, nedostatku spánku nebo nemoci. Může se ale také objevit bez vysvětlitelné příčiny. Jestliže trpíme zvýšenou únavou, jako první bychom si měli nechat udělat krevní rozbor, který nám ukáže jestli naše tělo nebojuje s infekcí či jiným vážným problémem. Únava může též znamenat i podvědomou obranu proti zvýšenému stresu nebo přemrštěné nároky na naší výkonnost. Každý by měl znát své hranice výkonnosti a rozhodně by je neměl překračovat.

Jakýkoliv nedostatek pro organismus nezbytných látek může také vyvolat únavu, proto je důležité neustále pravidelně doplňovat vitaminy C, A, E a skupiny B, vápník, hořčík, zinek, železo. Vitamin C najdeme v ovoci, zelenině a hlavně rakytníku řešetlákovém či šípkách. Vitamin A také obsahuje ve velkém množství rakytník řešetlákový. Vitamin E najdeme v tučných rybách, ořeších, semenech a rakytníku řešetlákovém. Na skupinu vitaminů B je bohaté lahůdkové sušené či pivovarské droždí a melasa. Vápník získáme z rybiček, mandlí, ořechů, melasy. Hořčík zase obsahují celá zrna, listová zelenina, melasa, ořechy, karob či kakao. Zinek nám dodají v potřebném množství dýňová semena či olej z nich lisovaný. Na železo je bohatá melasa, dýňový olej, listová zelenina, kopřiva, meruňky.

Pocitem dlouhotrvající nebo stále se vracející únavy trpí v posledních desítkách let čím dál více lidí, lékaři se jím neustále zabývají a mluví se o něm jako o chronickém únavovém syndromu. Chronický únavový syndrom se vyznačuje pocitem hlubokého a dlouhodobého či trvalého vyčerpání. Nemocní mají dále poruchy spánku, deprese, špatnou soustředěnost a nezvládají běžné denní úkoly. Příčiny tohoto zdravotního problému se neustále prozkoumávají, ale vědci uvádí, že důležitou roli hraje oslabená imunita organismu.      (Zdroj: Celostní Medicína)


Sladová limonáda ..... Na technické universitě v Berlíně byla vytvořena receptura pro výrobu sladového nápoje. Již dva roky bádá tým potravinářských odborníků nad nápojem připravovaným ze sladu, vařeným podobným způsobem jako pivo. Vývoj nového nealkoholického nápoje probíhal podle několika studí a dvou diplomových prací. Nově vytvořený sladový nápoj snese srovnání se současnými nápoji dostupnými na trhu. Nový výrobek je nyní přichystán k uplatnění na trhu. Podle vedoucího vývojového týmu již probíhá jednání s potencionálními obchodními partnery. Jedná se o svěží, lehce nakyslý nápoj s jemnou příchutí kyseliny uhličité, jantarovým zbarvením, s výtečnými výsledky chuťových testů. Při čepování se tvoří stabilní pěnová koruna, která může potěšit náruživé konzumenty piva. Konečnou recepturu a podrobnosti, které se týkají výrobního potupu však není možné od členů vývojového týmu získat. Byly zveřejněny zcela obecné informace o tom, že je v principu nápoj vyráběn jako pivo, ovšemže bez chmelu. Přece jen bylo sděleno něco z tajemství výroby. Autoři receptury prozradili, že se při výrobě nepoužívá vůbec žádný přídavek cukru. Pro vytvoření požadované chuti a aromatu má značný význam, že jsou do každé nové várky použity kvasinky a bakterie mléčného kvašení. Doposud byly vytvořeny dvě varianty světlá a tmavá jako prototyp pro stáčené nápoje. Při senzorických testech obstály oba dva nápoje. Kdy přijde nový výrobek na trh se nedá v tuto chvíli přesně odhadnout. Je třeba ještě zvolit správné pojmenování a zvážit možnou prodejní sílu.      (Zdroj: Agronavigátor)

S příchutí kyseliny uhličité ... no to je přece popis úplně obyčejné sodovky ... No a že by pěna potěšila ortodoxního pivaře, když po napití neucítí očekávanou chuť ... no nevím, nevím ...


Jak trénovat hmyz ..... Hmyz dokáže laiky i vědce stále překvapovat. V poslední době se pozornost odborníků často stáčí ke zkoumání jejich podivuhodných mentálních schopností. Řada druhů hmyzu udivuje schopnostmi naučit se a zapamatovat si velmi komplikované záležitosti. Zkoumání amerického lišaje druhu Manduca sexta přineslo řadu zajímavých poznatků.

Vědci z amerického Národního ústavu zdraví (NIH), Národního ústavu standardů a technologie (NIST) a Čínské univerzity v Hongkongu spojili své síly a zkoumali, jak lze funguje vytváření asociací u amerického lišaje, který je pro podobný typ experimentů běžným modelovým organismem. Lišaje trénovali podobně jako trénoval I.P. Pavlov své psy. Zatímco Pavlovovi psy začali slintat, když zaslechli zvuk zvonku, lišajové byli trénováni na jiný typ podnětu, specifickou vůni. Vysouvali svůj sosák, neboť očekávali odměnu v podobě kapky cukrové šťávy. Vědci přiložili na houbovitá tělíska (součást jejich nervových zauzlin) elektrody a zkoumali, jak tato část nervové tkáně reaguje a jak tedy dochází k vytvoření podmíněného reflexu. Baranidharan Raman (NIH/NIST) popisuje průběh jejich reakce takto: Je to jako když jdete do obchodu s kávou. Když vejdete, je vůně intenzivní. Pak se postupně ztratí na pozadí a zřetelnou se stane, až když ochod zase opustíte. Pro vytvoření spoje mezi vůní a odměnou je tedy důležitý interval mezi podnětem a odměnou, který u lišajů tvoří několik sekund. Při příliš krátkém nebo příliš dlouhém intervalu se lišajové nenaučili nic.      (Zdroj: 21@století)


20.10. 2008      Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. Plejádu barev doplňují zrající plody jeřabin, švestek a jabloní. Na konci vegetačního období stahují stromy živiny do kořenů, aby na jaře opět v plné síle vyrašily. Konec vegetačního období až do zamrznutí půdy je také časem, kdy je možné stromy sázet. A to vše je důvodem k oslavě. K oslavě Dne stromů. Ten se od roku 2000 opět vyhlašuje i v České republice, a to 20. října      (Blíže viz stránky Nadace partnerství).


Austrálie cenzuruje internet ..... Austrálie je první zemi západního stylu, která se pokusí cenzurovat internet. Vláda bývalé britské kolonie vyvinula filtrační internetový systém a odmítá umožnit občanům, aby se ho nezúčastnili.

Zdá se, že nejmenší zlo, ve které může průměrný Australan doufat, je to, že ze dvou cenzurních filtrů dostane ten lehčí. Ale to znamená, že o obsahu internetu budou rozhodovat úřady ve státní zprávě odpovědné za ochranu mysli všech spořádaných Australanů.

Vláda utratila 125,8 milionu dolarů na kyber-bezpečnost. Máte-li internetový účet, můžete si vybrat mezi dvěma formami cenzury. První, která blokuje obsah nevhodný pro děti, a druhá, která blokuje „ilegální materiál“.

Nicméně zákazníci, kteří doufají v provizi opt-out (tzn. nezvolit ani jednu formu cenzury), budou zklamáni. Australská vláda využívá této příležitosti k vymazání všech stránek, které nejsou vhodné pro zdraví národa. Zdá se, že porno bude dovoleno, ale stránky, o kterých státní úředníci usoudí, že by neměly být viděny, včetně kontroverzních legálních témat, jako marihuana nebo eutanazie, budou blokovány. Mohlo by to také být použito k umlčení stránek s legálním protestem, který je zaměřen proti státním autoritám.      (Zdroj: Zvědavec)


SVĚT V KOLIZI: Co skrývá Area 51 v souvislosti se současnými událostmi ---------- -- Podivná mise vědce Neel Kashkariho ----------------- Kam vlastně putuje 700 miliard dolarů záchranného balíčku? ..... Ruská armáda oznámila, že existují indicie naznačující, že tzv. „americký záchranný balík“ ve výši 700 miliard dolarů, který byl před nedávnem podepsán prezidentem Bushem, byl vložen do rukou jednoho jediného muže a to současného amerického ministra financí Henryho Paulsona resp. jeho hlavního poradce. Jde o poměrně hodně ojedinělý akt, který do jisté míry může mít skryté pozadí související s alternativou komplexního zhroucení světové finanční infrastruktury. Existuje fakt, který dělá celý tento akt velmi podivným a tento fakt souvisí s mužem, který dostal za úkol zachránit kolabující „západní systém“. Jde o indo-američana, který se jmenuje Neel Kashkari, který v současné době slouží jako hlavní poradce amerického ministra financí. Viz. http://www.novinky.cz/clanek/151289-usa-jmenovaly-sefa-zachranneho-programu-pro-financni-sektor.html Tento člověk je ovšem v ruských zpravodajských službách podstatně lépe znám jako letecký inženýr, který sloužil jako velitel instalace, která se nazývá „Stargate Commander of Area 51”. Před tím, než se tento člověk dostal do nejvyšších finančních kruhů USA, patřil mezi špičkové vědce NASA. Stál za realizací mnoha technologických divů např. James Webbova kosmického dalekohledu, který by měl eliminovat nedostatky Hubbleova teleskopu. Pan Kashkari byl prý zaměstnán u amerického obranného konglomerátu TRW. Mezi mnoho jiných dodávek této instituce patří i silně utajované projektu v oblasti „Groom Lake“ v Nevadě, která čtenářům spíše známá jako „Area 51“.       (Více již najdete v reportáži.na Matrix-2001)


Když sto již nesmí být sto ..... Musíme si věřit… Říkají nám nedůvěryhodní. A já se ptám, co s námi všemi udělá, kolem papírového zlatého telete poskakující, téměř bezvědomé obludarium. Pokud jsem si od krále králů, pana Bolka vypůjčil onen termín, pak v návaznosti na několik předvolebních pomocných krasavců, vystavených podél rozbombardovaných, nicméně systémem Kapsh ostře sledovaných komunikací. Když čas je jejich druhý největší nepřítel. Aniž mu mohou uniknout. Tím prvním jsou vždy drzí domorodci.       (Dále čtěte na stránkách Dýmající zrcadlo)


Co vůbec smíme vědět o svých vlastních dějinách? ..... Postavili Sfingu v Gíze staří Egypťané před asi čtyřmi tisíci lety, nebo ji má na svědomí starší naprosto neznámá civilizace? A co vlastně víme o dějinách lidstva? Koncem 90. let minulého století si americký amatérský egyptolog John Anthony West všiml, že podstavec, na němž v egyptské Gíze leží tělo proslulého lva s lidskou hlavou, nese stopy vodní eroze. Zvláštní bylo, že na okolních pyramidách, jejichž vznik je datován do stejné doby, nic takového k nalezení není. Se svými pozorováními se svěřil geologovi Robertu Schochovi. Vyrazili spolu do Egypta a Schoch po důkladném zkoumání přímo na místě souhlasil s Westovým názorem – voda se v této dnes vyprahlé pouštní oblasti nalézala asi devět tisíc let před naším letopočtem a Sfinga je tudíž přibližně dvakrát starší, než se dosud předpokládalo. Podivné na této teorii je snad jen to, že by ji musela postavit civilizace, o níž vůbec nic nevíme. Prostě odkudsi přišla, vysochala Sfingu, nic jiného po sobě nezanechala a zase tajuplně zmizela. Malí Egypťané se ve školách učí, že jsou hrdými potomky stavitelů Sfingy a pyramid a na tomto dědictví je založena celá filozofie a národní identita dnešního egyptského státu. Proto po zveřejnění podivné teorie o vodní erozi, která fakticky přepisovala dějiny, zavládla lehká panika a oba američtí badatelé byli z Egypta promptně a více méně v tichosti vypovězeni. V roce 1993 však americká televizní stanice NBC odvysílala o nové teorii dokumentární pořad, který odstartoval lavinu protestů. Do jejich čela se postavil šéf egyptského úřadu na ochranu památek Zahí Hawás a po bok se mu postavil egyptolog Marc Lehner, který je považován za největší světovou kapacitu právě na Sfingu. Schocha rychle obvinil z „ignoranství a necitelnosti“, čímž spor z profesionální roviny shodil do roviny osobní a o faktech se kdokoli odmítl bavit. Přesně v tomto duchu se následně odehrávala konference o stáří Sfingy, na níž se sešli Hawás, Lehner a Schoch, a na níž Westa nepustili, protože je amatér a nemá náležité akademické vzdělání. Skutečné stáří Sfingy je tedy dál nejasné, ale navzdory tomu to experty nechává v klidu. Před časem mi to potvrdil i náš přední egyptolog docent Břetislav Vachala: „To říkali geologové, ale egyptologové to nepřijali. My Sfingu datujeme stále do doby čtvrté dynastie Ráchefa, tedy stavitele prostřední gízské pyramidy.“       (Dále čtěte na Czech free press)


Z mobilů se kazí pleť, varují dermatologové ..... Je to hotová noční můra pro každého teenagera. Britští dermatologové zjistili, že se z užívání mobilního telefonu mohou na tváři udělat pupínky. A pokud si říkáte, že psaní zpráviček je přeci naprosto bezpečné, pak na to zapomeňte. Pupínky vám mohou vyrazit i na bříškách prstů.

Nová diagnóza: Dermatitida z mobilu - Doktor Graham Lowe z Britské asociace dermatologie začal tomuto onemocnění říkat "dermatitida z mobilu".

"K alergické reakci dochází následkem častého kožního kontaktu s objekty, které obsahují nikl. Vyrážka se nejčastěji objevuje buď na tvářích, nebo na uších, podle toho, která část mobilu se dostává do styku s pokožkou," vysvětluje doktor Lowe a dodává: "Teoreticky by se mohla objevit i na prstech, pokud byste hodně textovali na telefonu, který má kovová tlačítka."

"Užívání soupravy hands-free kontakt s niklem minimalizuje," dodává k tomu mluvčí Asociace GSM, která zastupuje mobilní operátory po celém světě.      (Zdroj: Novinky.cz)

Nejhorší jsou ale ty pupínky na mozku, ty nejsou vidět ...


Bůh Internet ..... Nějakých 10+ let zpět byly ulice plné dětí. Lidé byli nuceni chodit pro informace do knihovny, zapnout si televizi, nebo nedej bože mít kontakt s lidmi osobně. Vidíte nějaký rozdíl oproti dnešku?

Začínalo to u dial-up připojení. Pomalé, placené za čas strávený online a navíc se vám nikdo nedovolal. Většině lidí sloužilo ke čtení e-mailů, případně jako zdroj informací. Od nového roku nás už čeká za snesitelné peníze připojení až 20mb/s (výrazné zvýšení rychlosti je důsledkem konkurenčního souboje mezi poskytovateli). DVD bysme tedy měli teoreticky stáhnout za cca 30 minut, v praxi to bude kvůli vytížení nejspíš i několikrát víc, ale pořád na dřívější dobu něco nepředstavitelného. Nemáme žádná omezení na přenesená data ani čas strávený online. Krom stahování filmů a seriálů, které připoutaly k obrazovce nejednoho mladistvého i dospělého, už dlouho trávíme čas sociálními interakcemi. Kde jinde než na netu můžeme mít tolik reálných i virtuálních kamarádů a lidí se kterými budeme do krve diskutovat den co den .) Virtuální zábavu s komunikací mezi lidmi sjednotily online hry, které dodaly lidem možnost pocitu vítězství nad pravými lidmi. Uznejte, že pro člověka který v tom vyrostl, nebo ještě „lépe“ má nějaký handicap v reálném světě, znamená internet téměř vše.

Mění se všechno, pod článkem u zprávy najdete video, lidem si zavoláte i s videem a to jsou pořád drobnosti oproti tomu co přijde. Takže vyvstává otázka, je na to člověk připravený? Křivá záda a záněty šlach nejsou úplně správnou výbavou pro člověka, který by měl být na vrcholu sil...

Kam myslíte, že až to zajde?      (Zdroj: Svíce)


Finanční krize učí Brity doma si vařit ..... V rámci šetření nekupují Britové už tolik biopotravin, v kurzu jsou hamburgery; na druhou stranu se ale vyhazuje méně jídla. Finanční krize už začala doléhat i na "obyčejné" Brity. Tedy přesněji řečeno na jejich žaludky. Začali šetřit na nákupech potravin, kupují jídlo v laciných fastfoodech a diskontních prodejnách. A místo chození do restaurací se učí vařit.

"Dřív jsem chodila do restaurace na večeři alespoň dvakrát týdně. Teď jdu maximálně jednou, nebo vůbec. S přáteli se raději zveme navzájem na domácí kuchyni, to ušetří hodně peněz," říká Londýňanka Tara Wilsonová.

Poslední dva měsíce se snaží své účty za potraviny bedlivě sledovat. Finanční krize dohromady se zvyšujícími se cenami potravin ji donutila šetřit. "Nic jiného mi nezbývá, ceny se za poslední rok zvýšily o tolik, že se vyplatí sledovat slevy a výhodné akce," říká.

Podle statistik se teď na jídle snaží šetřit více než polovina britských domácností, čím dál tím víc lidí třeba tím, že si místo jídla v restauraci raději nosí do práce oběd z domova.

A asi třetina Britů jí méně zdravě než loni - místo čerstvých potravin kupují zmražené polotovary a místo, aby jedli drahé ovoce, zeleninu a biopotraviny, zajdou si raději do nějakého fastfoodu.      (Zdroj: EnviWeb)


Plzeňské pivo je po sto letech stále stejné ..... Švýcarští vědci zjistili, že nejznámější české pivo Pilsner Urquell má po 111 letech stále stejnou chuť i kvalitu i přesto, že se změnily některé výrobní postupy. Nově naměřené hodnoty porovnali s měřením z roku 1897, které bylo nedávno nalezeno v archivu pivovaru.

Zaměstnanci laboratoře Labor Veritas zjistili, že odchylky se nachází pouze v řádu setin až desetin procenta. Ta samá laboratoř prováděla testy i před 111 lety, tehdy ale vystupovala pod jménem St. Gallen. "To, co řekla nezávislá švýcarská laboratoř, která zkoumá potraviny z celého světa, potvrzuje slova několika generací našich sládků o tom, že pivo je stále stejné, i když se zásadně změnila výrobní technologie," uvedl Vladimír Jurina z Plzeňského Prazdroje.       (Zdroj: Agris)

Co se ale mění zaručeně, to je cena ... a jakým směrem ... zkusme hádat ....


Celosvětové ekonomice hrozí kolaps .... Profesor Nouriel Roubini z Newyorské univerzity předpovídá, že Spojeným státům a celosvětové ekonomice hrozí v nejbližší době totální finanční kolaps. Roubini, který je obecně uznáván za předpověď současné finanční krize, píše: “Nyní jsme dosáhli bodu, kdy po vážných škodách nemůžeme vyloučit kolaps celého finančního systému a celosvětovou hospodářskou krizi. Aby se předešlo této ekonomické a finanční katastrofě, musí dojít k významné politické změně v ekonomickém uspořádání a velmi radikálnímu, koordinovanému přístupu k řešení problémů ve všech rozvinutých a rozvíjejících se trzích.“ Americká vláda a některé evropské vlády prozatím přistoupily k částečnému znárodnění velkých bankovních domů. Avšak podle listu Washington Post je tu stále riziko, že některé z bank mohou zneužít této státní pomoci k vlastnímu prospěchu a neobnovit úvěrovou službu, která by pomohla krachující ekonomice. List Wall Street Journal dodává, že plán částečného znárodnění bank na roky dopředu svazuje bankovní sektor s federální vládou a vystavuje tedy daňové poplatníky riziku případných dalších ztrát u těchto bank.      (Zdroj: AKT-INFO)


Magistrála v Legerově ulici by se měla zúžit do tří pruhů ..... Magistrála v Legerově ulici v Praze by se měla zúžit ze čtyř na tři pruhy. Souhlas se zkušebním omezením na půl roku dnes vyslovil dopravní výbor magistrátu. Konečné rozhodnutí o tom, že se jedna z dopravně nejvytíženějších pražských ulic skutečně zúží, učiní magistrátní dopravní odbor. Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) věří, že se odbor bude doporučením výboru řídit. Řekla to dnes ČTK. Magistrála. Praha 2 chce magistrálu zúžit od ulice Boženy Němcové k Rumunské. Foto: Martin Mach/EkoList

Praha 2 chce magistrálu zúžit od ulice Boženy Němcové k Rumunské. Doufá, že se díky tomu sníží znečištění a hluk v Legerově ulici. Ta patří dlouhodobě mezi území s největší koncentrací prachu v Česku i s největší hlukovou zátěží v metropoli.

Omezit magistrálu v Legerově ulici se snaží druhá městská část již několik let. Požadovala také zřízení světelné křižovatky u ulice Boženy Němcové. To se nelíbilo sousední Praze 4, která se obávala, že se budou kolony tvořit již na jejím území. Praha 2 nakonec křižovatku se semafory prosazovat přestala. "Věříme, že užitek omezení bude větší než případné problémy," řekla Černochová.

Omezení by mělo platit od ledna do července, poté budou vyhodnoceny jeho klady a zápory. Pokud se opatření osvědčí, čtvrtý pruh by mohl začít sloužit pro parkování a zásobování.       (Zdroj: EkoList)

No ... tak nějak vzato selským rozumem - těch aut tam asi bude jezdit pořád stejně, nebo možná víc. Pokud jim zúžím cestu, musela by se pohybovat rychleji, aby se stávající "průtok" zachoval. V opačném případě se nutně budou před zúžením hromadit. Tohle nemá řešení - respektive má; striktně oddělit místa, kde bydlí lidi od míst, kde se odehrává jakákoliv doprava.


17.10. 2008      Sedmnáctý říjen je v kalendáři veden jako Světový den úrazů. Také je Mezinárodní den za vymýcení a odstranění chudoby, vyhlásilo ho VS OSN v roce 1992.


CA: Vrať telefon, zachráníš gorilu ..... Odevzdání mobilního telefonu k recyklaci znamená, že se na skládky nedostane řada nebezpečných chemických látek, které škodí životnímu prostředí. Vedle toho ale důsledná recyklace telefonů může pomoci i světově ohroženým gorilám nížinným, napsal deník Cape Argus.

Na spojitost mezi telefony a životním prostředím goril nížinných jako první poukázal časopis National Geographic. Ochránci přírody upozorňují, že důsledné třídění použitých telefonů ulehčí skládkám odpadů od celé řady potenciálně nebezpečných chemických látek, např. arzenu, mědi, kadmia, olova a zinku.

Jenže při výrobě mobilních telefonů se používá také nerost koltan, který se těží hluboko v lesních porostech Konga ve střední Africe, domovské oblasti světově ohrožené gorily nížinné. Kvůli celosvětovému hladu po surovinách, které se používají při výrobě elektroniky, se těžba v Kongu zcela vymkla kontrole. Následkem toho v posledních letech dochází k rozsáhlému ničení původní oblasti výskytu goril a také k vybíjení zvířat kvůli nelegálnímu obchodu s masem, píše deník Cape Argus.

Výrobce mobilních telefonů Nokia před nedávnem rozjel celosvětovou kampaň, která má přesvědčit zákazníky, aby své doslouživší telefony odevzdali k recyklaci. Podle firmy většina lidí netuší, že jejich staré přístroje je možné rozebrat a materiály z nich znovu využít.

Markus Terho, mezinárodní ředitel firmy Nokia pro vztahy k životnímu prostředí a obchod, řekl deníku Cape Argus: "Kdyby každý ze tří miliard majitelů mobilních telefonů na celém světě vrátil alespoň jedno nepoužívané zařízení ke zpětnému zpracování, mohli bychom ušetřit 240 000 tun surovin a snížit emise skleníkových plynů o stejné množství, jako kdyby ze silnic zmizely čtyři miliony automobilů."      (Zdroj: Ecomonitor)

Vrať telefon a nepořizuj si novej ... zachráníš i sám sebe ... před vyškvařením mozku od zbytků myšlenek nevymytých televizí, reklamami a barevnými časopisy o celebritách ...


Vláda neplní slib, tresty pro firmy nebudou ...... Dva roky slibují politici přísnější tresty pro firmy, které uplácejí, ničí přírodu nebo se podílejí na finančních machinacích. Ve skutečnosti ale na tyto plány v tichosti rezignovali. Česko tak zůstane jednou z posledních zemí Evropy, která bude za vážná provinění trestat dál jen konkrétní manažery - a nikoli celou firmu.

Právě tohle měl vyřešit nový zákon, kvůli němuž na české politiky tlačí Evropská unie. Když dnes například šéfové firmy uplácejí kvůli zakázkám nebo se podílejí na praní špinavých peněz, mohou skončit u soudu, ale jejich společnosti se často nestane téměř nic. Ministři Topolánkovy vlády původně tvrdili, že to změní. Novinku mělo připravit ministerstvo vnitra, práce ale zastavilo. "Nejsme si jisti, jestli by zákon něčemu pomohl," váhá náměstek Zdeněk Zajíček (ODS).

V Evropě jsou běžné dvě cesty: buď prohřešky právnických osob patří mezi trestné činy, a firmy se tak ocitají před soudem. Nebo o trestech rozhodují úřady. Koalice chtěla původně jít druhou cestou - s tím, že by se firma mohla odvolat k soudu. Když by například z továrny unikly jedy a otrávily vodu v řece, mohly by úřady rozhodnout, že se provoz musí zavřít. "Zrušení firmy by byla velká hrozba. Sice si každý může založit novou, ale ztratí tím svou cennou podnikatelskou historii," vysvětluje David Ondráč      (Zdroj: EnviWeb)


400 let dalekohledu ..... Necelé dva týdny před narozením vynikajícího italského fyzika Evangelista Torricelliho (*15.10. 1608 až +25.10. 1647) došlo k jinému, pro astronomy jistě stěžejnímu, objevu, který nelze jen tak opominout – byla podána patentová přihláška na dalekohled.

Asi těžko si lze představit dnešní (nejen) astronomii bez takové samozřejmosti jako je dalekohled. Dlouhá staletí se museli pozorovatelé spoléhat pouze na svůj zrak, popř. si museli vystačit s čistě mechanickými přístroji (kvadranty, armilární sféry, ...). K zásadní změně došlo počátkem 17. století.

Žádost na patentová práva na „přístroj přibližující pomocí čoček věci vzdálené“ na 30 let podal 2. 10. 1608 Hans (Johann) Lippershey z Middelburgu (1570 až září 1619), nizozemský brusič skel a výrobce brýlí. Nicméně „přibližovací skla“ byla známa již mnohem déle. Již např. staří Peršané a Arabové používali k tomuto účelu zvlášť vybírané kombinace krystalů nerostů (např. horského křišťálu), popř. je nahrubo tvarovali do vhodného tvaru.

Vynález dalekohledu Objev toho „pravého“ dalekohledu pak byl s největší pravděpodobností dílem šťastné náhody. Podle tradovaných zvěstí měl Lippershey dát dětem na hraní nepotřebné čočky tak, aby měl večer klid na práci. Když pak vzhlédl od brusičského stolu uviděl, jak se na sebe přes ně dívají a náramně se tím baví. Jiná verze hovoří o brusičovu učni, který zkoušel právě vybroušené čočky na brýle. Jednu přiložil k oku, druhou pak držel v natažené druhé ruce. Překvapený učeň následně samým překvapením upadl. Když pak seznámil svého mistra s objevem, připravil mu bezesnou noc během níž a následných dní umístil čočky do dřevěného tubusu. Zrodil se první opravdový dalekohled.      (Zdroj: Astro)


Inteligence žen se po porodu dítěte zvyšuje ..... Dosud se mínilo, že matky po porodu přizpůsobí svou mentální kapacitu dítěti a že tedy jejich inteligence poklesne. Nejnovější výzkum však prokázal, že je tomu právě naopak - ženám se po porodu IQ zvyšuje.

Tzv. „baby brain“ efekt - poporodní snížení inteligence je podle vědců z Richmondské univerzity hloupost. Ženy totiž musí již během těhotenství svůj mozek mobilizovat, aby se dokázaly s mateřstvím vyrovnat. A právě díky tomu se jejich inteligence po porodu dítěte ještě zvýší.

Mateřství by tak mohlo být dobrou prevencí Alzheimerovy choroby, protože podle expertů z Richmondu efekt zvýšeného IQ vydrží až do pozdního věku.

„Tyto změny by mohly přetrvávat po zbytek jejich života,“ tvrdí profesor Craig Kinsley z Richmond University.

Tzv. „baby brain“ neboli mozek miminka by mohl být pouze klamem pro okolí. Matky totiž z pohledu pozorovatele přizpůsobí své chování a vnímání nově narozenému potomkovi, což ale nemusí nutně znamenat, že jejich inteligence klesá. Jen pro pozorovatele z okolí se její chování může jevit jako příliš infantilní.      (Zdroj: Novinky)


V původní maltě Karlova mostu jsou skutečně vejce! ..... Karlův most v Praze byl asi opravdu postaven za pomoci vajec přidávaných do malty. Vědecká expertiza rozboru malty z mostu potvrdila přítomnost bílkoviny, která se vyskytuje ve vejcích a legenda o přidávání vajec do malty při stavbě mostu se tak nejspíš zakládá na pravdě. Rozbor provedla laboratoř Ústavu biochemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) a ověřila laboratoř biologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Získání původní malty nebylo vůbec snadné a trvalo několik let. Objevena byla nakonec při rekonstrukci mostu až letos na jaře. Po jejím získání zahájil ústav dosud nejpodrobnější a nejdražší analýzu vzorků odebraných z několika sond přímo z nitra mostu. Rozbor spočíval v metodě peptidového mapování pomocí enzymového rozkladu. Ta je svou přesností srovnatelná s otisky lidského prstu, je to tedy velmi podrobná charakteristika. Podle pověsti o stavbě Karlova mostu se kvůli tomu, aby byl most pevný pro všechny časy, rozdělávalo vápno syrovými vejci. Legendu se dříve nedařilo potvrdit ani vyvrátit. Ve středověku se malta tvrdila či změkčovala všelijak, od mléka či tvarohu přes volskou krev či žluč až po pivo a víno. Proteiny, které dokážou ovlivnit a zkvalitnit maltu, byly objeveny již dříve v jiných historických stavbách. Mléčné bílkoviny byly prokázány například v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě z 12. století či v gotickém mostě v Roudnici nad Labem ze 14. století.       (Zdroj: Řev přírody)


Proč má Saturn efektnější prstence než jiné planety? ..... Proč se prstence Saturnu liší od ostatních velkých planet sluneční soustavy a jsou jasně nejvýraznější? Možná proto, že planeta si dokázala déle udržet jeden ze svých měsíců v určité pozici. Současné prstence vznikly rozbitím tohoto měsíce. K události mělo dojít během posledního velkého bombardování asi 700 milionů let po vzniku planety. Rozbitý měsíc se nacházel přesně na tom správném místě, na tzv. Rocheově hranici, takže trosky pak namísto rozptýlení vytvořily nádherné prstence. (Rocheova hranice je nejnižší vzdálenost, pod níž by už těleso namísto spořádaného oběhu bylo roztrháno slapovými silami planety – Wikipedia) A proč tato situace nastala u Saturnu, ale ne u jiných velkých planet? Sebastien Charnoz z pařížské Diderotovy univerzity se domnívá, že pokud by další planety měly v době svého vzniku měsíce na Rocheově hranici, tyto dráhy by byly nestabilní a měsíce by se buď vzdalovaly, nebo dopadly na povrch. V případě Saturnu do hry ale vstoupila rychlá rotace této planety, která měsíc na hranici udržela po 700 milionů let – a proto má Saturn tak působivé prstence.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Autentický hlas z Cchinvali ..... CFP! s laskavým svolením adresátů přináší dopis od jejich známé, akademičky, z jihoosetinského Cchinvali. Popisuje události, o nichž naše vláda dodnes nejraději mlčí. (Některá jména jsme z dopisu záměrně vynechali).

Drazí, Cchinvali, 24. srpna 2008 děkuju vám, že jste nás podpořili v tak těžké chvíli našeho života, že jste měli o nás starost. Vaše energie nám pomohla přežít. Chtěla bych vám napsat podrobný dopis, ale sotva se to podaří. Myšlenky jsou jako z olova, hlava je těžká. V předvečer války byla situace velmi napjatá. Psala jsem vám o tom v dopise odeslaném ještě před začátkem té hrůzy. Další dopis jsem odeslala hned po jejím skončení, pokud mne nemýlí paměť. Sedmého jsme sledovali oblíbený televizní pořad „Minuta slávy“. Začalo pršet a zahřmělo. Hřmění ale nepřestávalo a ozvaly se výbuchy. Pochopili jsme, že začalo další ostřelování – a jaké! Byl to začátek palby, země se pod výbuchy otřásala. Sousedi pro nás přišli, abychom šly do sklepa, ale rozhodly jsme se zůstat v bytě. Sestra M. měla začátkem devadesátých let zlomený obratel a nemůže dlouho sedět. Já jsem se také vážně zranila (2. srpna), nešťastně jsem upadla a dosud se mi špatně sedí. Už jsem vám psala, že po celou tu strašnou dobu jsme v noci byly doma a jenom přes den jsme sešly do sklepa. My – myslím tím všechny, kdo zůstali ve městě – jsme prošli všemi okruhy pekla! To nejsou pouhá slova, to je krutá pravda. Byla to vyhlazovací válka. Po intenzivním ostřelování města 2. srpna – a ostřelování trvalo i v následujících dnech – začala evakuace dětí, žen a starců z města i z okolních vesnic. Ale mnozí, dokonce i s dětmi, se přece jen rozhodli zůstat v naději, že k válce nedojde. Večer 7. srpna vystoupil v gruzínské televizi Saakašvili a dlouze mluvil o tom, jak miluje osetínský národ, že nás mnohé spojuje v minulosti i současnosti (velmi mnoho smíšených manželství). Kolik bylo v jeho projevu přetvářky a klamu. Doslova po dvou hodinách začala palba na město a vesnice. Ostřelování začalo ve 22,30. Palba nepřestávala ani na chvíli. Ráno 8. srpna nás sousedi přinutili, abychom odešly do sklepa. Byly tam i děti – šestiletá holčička a dva školáci. Představte si jak bylo jejich rodičům. Osmý srpen byl hrozný. Ukázalo se, že gruzínské tanky vtrhly do města ze západu, tedy z naší strany. Přirozeně jsme neměly žádné informace. V jednu chvíli zašli k nám do sklepa dva muži z domobrany a řekli nám, že Gruzínci jsou ve městě. Někdo začal plakat, ale hned ho utišili. Cítili jsme, že náš okrsek a náš dům byl zasažen. Jak se později ukázalo, ostřelovaly nás gruzínské tanky z vyvýšeniny nad zastávkou. Doslova nás zalévaly střelami z „gradu“. Lidé se pokoušeli utéct z města, ale i na ně stříleli z tanků. Stříleli na děti, ženy i starce. V jednadvacátém století! Představitelé národa, který se pokládá za vyvolený, zvláštní, ušlechtilý a moudrý! Zdá se mi, že dosud nebylo vynalezeno slovo, které by dokázalo vyjádřit to, co nám Gruzínci udělali! Osmého jsme pocítili, že náš dům byl zasažen granátem, od výbuchu se zatřásl. Nebylo možné ani vystrčit nos, taková byla palba. Najednou zavolali z vedlejšího sklepa, že je cítit oheň, že snad hoří střecha. Když se na ulici ozval hluk motorů – projížděly tanky, všichni se domnívali, že jsou to ruské tanky, ale byli to Gruzínci. Střelba a bombardování pokračovalo. Po setmění jsme se sestrou odešly do našeho bytu.      (Dále čtěte na stránkách Czech free press)


Nepřítel stres, včera a dnes ..... Před pár týdny jsem četl v jednom magazínu rozhovor s psychiatrem J. Praškem. Řeč se postupně stáčela na oblast stresu a nesmírnou současnou popularitu depky. Praško tvrdí, že (o pár století) dříve bylo stresu daleko více, než nyní. Stačilo vyjít za vesnici a kdykoliv jste mohli být přepadeni, ženy znásilněny. Čili dříve stres souvisel se samotným přežitím jednotlivce. Zatímco dnes prožívají lidé stres kvůli tomu, že je někdo má nebo nemá rath.

Těžko polemizovat se slovutným psychiatrem z pozice laika. Ale přesto jsem toho názoru, že dnes máme spoustu stresorů, které dříve neexistovaly. Je to hlavně permanentní hlídání času a záležitosti s tím související. Bylo by zajisté velice příjemné racionálně přijmout postoj, že nemá cenu stresovat se kvůli banalitám, které bezprostředně nesouvisí s vlastním přežitím, popř. přežitím našich blízkých. Tedy, jak praví lidová mluva - když nejde o život, jde o...V mnoha ohledech na tom něco je; občané například často vyjadřují obavy ze ztráty zaměstnání. I kdyby přišli o práci dlouhodobě, dokonce se stali nezaměstnatelnými, v Evropě a Severní Americe je sice čeká citelný pokles životní úrovně, ale rozhodně jim a jejich potomkům nehrozí smrt hladem. Podobné je to s dalšími ranami osudu. Přesto se obávám, že tak jednoduché to není a v budoucnu lze očekávat jedině zhoršení. Už teď značná část Američanů pravidelně užívá Prozac (apod.) a západní Evropa jim úspěšně šlape na paty. Podle nějakého zdroje i Češi začínají zdatně sekundovat.

Zkrátka a dobře, moc rád bych přijal postoj pana Praška, který zní rozumně, ale vím, že to nedokážu.      (Zdroj: Svíce.cz)


Sušické Solo stěhuje výrobu, ochranné známky ale zachová .....Sušická Solo sirkárna, která letos ukončí výrobu zápalek v Česku, počítá se zachováním všech ochranných známek. Zastavení výroby v Sušici podle včerejšího vyjádření zástupců firmy nemá vliv na unikátní a ve světě chráněné symboly, jakým je například známý klíč, dýmka nebo nůžky.

Známky, které mají podle některých odhadů hodnotu vyšší než celá továrna, budou dál provázet produkci Sola. Byť krabičky zápalek bude produkovat už některá z asijských zavedených sirkáren.

"Vlastnictví všech ochranných známek zůstává dál majetkem transformované společnosti," vyjádřil se zástupce firmy Jiří Janoušek.

Solo sirkárna nebude od příštího roku v Sušici vyrábět, ale nadále bude fungovat jako obchodní firma. Výrobní zařízení spolu s know-how výroby zápalek bude převezeno a instalováno v Asii, kde je možnost nalézt sirkárny s dlouholetou tradicí a znalostí výroby zápalek, uvádí sirkárna v oficiálním prohlášení. Přesná cena, na jakou lze ochranné známky dnes ocenit, není podobně jako v případě názvů a symbolů některých dalších tradičních českých výrobků známá. Podle odhadů ale půjde o stamiliony korun.

Solo sirkárna, kterou ovládá brněnská společnost Česká investiční a správcovská a podnikatel Martin David, zastaví výrobu v Česku kvůli propadu odbytu, silné koruně a růstu nákladů.

Solo vyváží zápalky prakticky do celého světa a téměř po celou dobu existence sirkárny, založené před 169 lety. První ochranná známka - klíč - byla zaregistrována už v roce 1895.      (Zdroj: Agris)

Zachování ochranných známek v Asii jistě dojme bývalé české zaměstnance, nyní nezaměstnané, k slzám. A naši předkové se asi otáčejí v hrobech tak, že je z toho to zemětřesení ... a to bude sílit ...


Bezstarostná jízda ..... Putovní výstava Dětí Země informuje o nevýhodách a rizicích spojených s nadměrným používáním automobilů, obsahuje i řadu zajímavostí o cyklistice, veřejné dopravě i letecké dopravě.       (Výstavu si můžete prohlédnout na webových stránkách)


16.10. 2008      Dnes máme Světový den potravin (též Světový den výživy),slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981. A ještě něco - dnes je také Světový den páteře; ten se samozřejmě týká jen těch, kdo páteř mají ...


Postřílej jiné kandidáty, vyzývají nezávislí starostové ..... Počítačovou hru, kde hráč může zlikvidovat nevhodného kandidáta na post libereckého hejtmana, umístilo na svých internetových stránkách sdružení Starostové pro Liberecký kraj.

"Je to odlehčení od tvrdě vedené předvolební kampaně," míní jejich lídr Martin Půta. Odborníci ale jejich výtvor odsuzují.

"Může se to zdát jako banalita, ale zvláště nebezpečná je symbolika, která je v tomto případě použita," varuje politolog Tomáš Lebeda

Po spuštění hry je možné zastřelit kteréhokoli z kandidátů ucházejících se o křesla v krajském zastupitelstvu, a tím rozhodnout o jeho složení. Před zaměřovačem defilují stylizovaní zástupci všech politických stran, které mají papírové předpoklady hejtmanství ovládnout.       (Zdroj: Aktuálně)

Co dodat ... reality show "Boj o koryto" vrcholí ....


Ovzduší zůstává základním problémem českého životního prostředí ..... Vláda na svém zítřejším jednání projedná Zprávu o životním prostředí ČR v roce 2007. „Po předchozí stagnaci v letech 2005–2006 se stav životního prostředí v zemi začíná mírně zlepšovat,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Zpráva ale zároveň zdůrazňuje, že zásadní problémy, na něž upozornily již předchozí zprávy o životním prostředí ČR, nejen přetrvávají, ale jsou stále naléhavější. Narůstají negativní dopady rostoucí automobilové dopravy, rostou emise skleníkových plynů a nedaří se snižovat znečištění ovzduší z vytápění domácností,“ upozorňuje ministr Bursík. Ve všech těchto oblastech MŽP připravilo nebo připravuje návrhy ke zlepšení situace.

Emise skleníkových plynů a znečišťujících látek po strmém poklesu v úvodu 90. let dále neklesají, v posledních letech naopak v některých případech dokonce mírně rostou. Strmě roste znečištění z mobilních zdrojů, které v roce 2006 dosáhlo 13 % celkových skleníkových emisí. Měrné emise skleníkových plynů v ČR stále patří mezi nejvyšší v Evropě. Energetická náročnost české ekonomiky se snižuje, přesto je ale stále výrazně vyšší, než je evropský průměr.

Doprava je nadále jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší a její vliv na kvalitu ovzduší neustále stoupá. Silniční doprava se podílela v roce 2006 na emisích NOx 32 %, těkavých organických látek 23 %, prachových částic frakce PM10 33 % a jemného polétavého prachu frakce PM2,5 dokonce 46 %. Významným zdrojem prachových částic je i vytápění domácností (30 % PM10 a 23 % PM2,5). Jen velmi pomalu klesá podíl tuhých fosilních paliv pro vytápění domácností. Na většině území ČR jsou překračovány cílové imisní limity pro přízemní ozón, což představuje riziko pro lidské zdraví i ekosystémy. Stále dochází k překračování imisních limitů pro částice PM10 i cílových imisních limitů stanovených pro benzo(a)pyren. Narůstá výskyt alergických onemocnění u dětí, zejména předškolního věku.

Přepravní výkony osobní dopravy rostou, pokračuje nárůst individuální automobilové dopravy a letecké dopravy. Počet registrovaných vozidel se meziročně zvýšil o 4 % u osobních a 14 % u nákladních vozidel. Vysoké stáří vozového parku komplikuje snižování znečištění z dopravy. V nákladní dopravě zajišťuje většinu přepravních výkonů nákladní silniční doprava (71 %), jejíž zátěž na životní prostředí je ze všech druhů nákladní přepravy největší.

Zdravotní stav lesů v ČR podle míry defoliace (odlistění) jehličnatých stromů starších 60 let patří mezi nejhorší v Evropě.

Produkce odpadů dle předběžných výsledků meziročně stoupla, stále vysoký podíl odpadů je ukládán na skládky. Přetrvává vysoký podíl skládkování komunálního odpadu. Ačkoli se zvýšila výtěžnost tříděného sběru obalových odpadů, míra recyklace celkového komunálního odpadu stagnuje a ani z poloviny nedosahuje míry recyklace Rakouska, Německa či Nizozemí.      (Z tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí)

Ale co s tím? Jezdit chceme, elektřinu chceme ... atd ... jediné řešení tedy bude, odstranit lidstvo ...


Kompostování chrání životní prostředí ..... Kompostování mrvy skotu, i když se provede s minimálním úsilím, může významně snížit koncentraci antibiotik v hnoji a chránit tak životní prostředí. Vědci zjistili, že tímto způsobem by se mohl případný obsah antibiotik snížit o více než 99 procent.

Použití antibiotik, jako léčebných prostředků, je v živočišné výrobě, stejně jako v humánní medicíně, poměrně rozšířené. Vědecké studie ukázaly, že v závislosti na typu antibiotik, druhu a kategorii zvířat, je zhruba 20 až 75 procent podaných antibiotik vyloučeno močí a výkaly. Na první pohled je zřejmé, že to může mít velký vliv na životní prostředí. Má-li se zabránit získání rezistence některých kmenů bakterií na antibiotika, je důležité, aby tato rezidua byla rozložena během vyzrávání hnoje, a tak se zabránilo jejich uvolnění do okolní přírody.      (Zdroj: OSEL)


Jak vznikl Měsíc ..... Bez Měsíce si těžko umíme představit pozemský život. Příliv a odliv způsobený jeho gravitační silou zřejmě ovlivnily přechod života z vody na souš. Měsíc nás ovlivňuje i v mnoha jiných směrech.

Jedinečnost pozemského Měsíce potvrzují nové výzkumy uvnitř naší sluneční soustavy i analýzy dat ze vzdálenějších galaxií. Podle nejpravděpodobnější teorie vznikl Měsíc po srážce Země s neobvykle velkým vesmírným tělesem. Ke kolizi došlo krátce po vzniku planetárního systému, když naše Slunce bylo staré sotva třicet milionů let. Ukrajinská astronomka Naďa Gorlova působící v USA se proto zaměřila na okolí čtyř set podobně mladých hvězd a srovnávala údaje získané vesmírným Spitzerovým teleskopem. Pouze v jednom případě objevila mračno prachu, které mohlo vzniknout při obdobné kolizi a mohlo by se vyvinout v nový měsíc. Mohutná srážka v raném stadiu vývoje měla pro Zemi dalekosáhlé následky a v některých směrech příznivě ovlivnila vznik budoucího života. Vědci předpokládají, že náraz vyrval část zemské kůry a pláště. Z této hmoty a z části planetky se později formoval Měsíc. Na povrch Země se při tom z jádra planetky dostaly těžší prvky. Analýzy měsíčních vzorků ukázaly mnohem nižší zastoupení kovů než na Zemi. Rudné žíly důležité pro rozvoj lidské civilizace tak mohou mít svůj původ právě v této dávné kolizi.      (Dále čtěte na stránkách 100+1)


Schopnost učit se závisí na „vnitřních hodinkách“ ..... Učili jste se včera večer do noci a dnes si nic nepamatujete? Máte potíže soustředit se po ránu na nové informace? Výzkumy amerických vědců prováděné na laboratorních hlodavcích mají možná vysvětlení. Za schopností zapamatovat si informace stojí vnitřní „hodinky“, hormonálně řízené cykly cirkadiálních rytmů.

Tým amerických vědců pod vedením Normana Rubyho z univerzity v kalifornském Stanfordu zkoumal chování křečíků džungarských (Phodopus sungorus). Prostřednictvím střídavého vystavování křečíků dlouho trvajícímu osvětlení či tmě se pokoušel manipulovat nastavení jejich vnitřních „hodinek“, cirkadiálních rytmů. Poté vědci zkoušeli, jak tyto změny ovlivní jejich chování. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Zvířata s výrazně rozhozenými "hodinkami" nebyla schopna rozpoznat uspořádání věcí ve svém okolí a chovali se, jako kdyby v něm byli poprvé. Vysvětlení lze podat i na neurochemické bázi. Vylučování sloučeniny známé jako GABA dochází k potlačení mozkových funkcí a mozek je tak lépe připraven k relaxování. Rozhozením cirkadiálních rytmů však dochází k tomu, že se GABA vylučuje konstantně a mozek, resp. jeho část zvaná hippocampus nedokáže účinně zaznamenávat informace. Noman Ruby naznačuje, že podobný mechanismus by mohl stát za zhoršováním paměti u starších lidí, u nichž se také projevuje degradace cirkadiálních rytmů. Tento objev by mohl napomoci otevřít novou cestu ve zkoumání příčin a léčení závažných neurologických onemocnění u lidí, např. Alzheimerovy nemoci.       (Zdroj: 21@století)


Průvodce zelené elektroniky ..... Minulé vydání Greenpeace Průvodce zelenější elektronikou bylo ve znamení zpřísněných chemických a odpadových kritérií a zavedení nových kritérií energetických. Výsledkem bylo snížení bodového zisku většiny hodnocených společností. Nicméně značky jako Nokia a Samsung, ale i další se s novými nároky velmi rychle vyrovnaly.

Tyto značky výrazně pokročily k „ozelenění“ své produkce díky environmentální politice, které nereflektuje pouze nové energetické požadavky, ale i přísnější pravidla pro toxické látky a odpad.

Průvodce zelenější elektronikou je jedním ze způsobů, jak přimět elektronický průmysl, aby přijal odpovědnost za své výrobky během jejich celého životního cyklu – od výroby po likvidaci. Chceme, aby výrobci přispěli k řešení problémů spojených s elektronickým odpadem a zapojili se i do boje proti klimatickým změnám.

Poprvé byl Průvodce vydán v srpnu 2006, nyní vám přinášíme již deváté vydání. Průvodce hodnotí lídry na trhu mobilních telefonů, počítačů a herních konzolí dle jejich politiky a praktického přístupu k používání toxických látek, recyklaci a energetice.      (Průvodce najdete na stránkách Greenpeace)


Uran v pitné vodě ..... Již řadu let je především v Německu stále znovu diskutován obsah uranu v pitné vodě. Tento problém má nejen vědecké, popřípadě výživářsky fyziologické, ale i politické pozadí. Mnohé politické kroky tak vedou k nejistotě obyvatelstva, a proto je nutné, aby média uváděla tuto situaci na pravou míru. Tak byla stanovena, po mnoha dlouhých diskusích, mezní hodnota výskytu uranu 2 μg na litr přírodní minerální vody. Tato hodnota byla stanovena i pro kojeneckou pitnou vodu. Stanovená mezní hodnota je v Evropské unii jedinečná, u dalších států Evropy se řídí parametry stanovené WHO (Světovou zdravotnickou organizací), kdy je stanovena krajní hodnota pro pitnou vodu 15 μg na litr. Obecně je hraniční hodnota 30 μg na litr. Je třeba, aby tyto údaje byly médii poskytovány v dostatečné šíři.      (Zdroj: Agronavigátor)

Propánakrále ... politické kroky v souvislosti s uranem ve vodě ... snad kdyby do toho zasahoval někdo rozumnější než jsou politikové - bez ohledu na příslušnost a zbarvení ...


Vědci upozorňují, že hluk z osobních hudebních přehrávačů poškozuje sluch .... Delší poslech hlasité hudby z osobního hudebního přehrávače může trvale poškodit sluch. Toto zjištění vyplynulo z výzkumu Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika Evropské unie.

"Podle závěru zkoumání hrozí pěti až deseti procentům osob používajících osobní hudební přehrávače trvalá ztráta sluchu, pokud poslouchají velmi hlasitou hudbu nad 89 decibelů po dobu nejméně pěti let každý týden zhruba pět hodin," uvedl mluvčí českého zastoupení Evropské komise Martin Stašek. V Evropské unii se to může podle něj týkat až deseti milionů lidí.

V současné době existuje evropská bezpečnostní norma, která omezuje úroveň hlučnosti osobních hudebních přehrávačů na 100 decibelů. Nadměrné vystavení takovému zdroji hluku může poškozovat sluch. Do značné míry je mu možné předcházet snížením úrovně hlučnosti a doby poslechu. Tyto faktory mohou ovlivnit sami spotřebitelé.       (Zdroj: EnviWeb)

Ach jo ... spotřebitelé, faktory, výzkum ... zdravej rozum je to, co lidem chybí - a pokud pak ohluchnou, je to jejich blbost.


Praha má další nové nádraží  ..... Slavnostním otevřením definitivně skončila kompletní rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Praha-Vršovice. Práce probíhaly ve třech etapách od roku 2002 a České dráhy za ně zaplatily více než 50 milionů korun. Spotřebitelům tak slouží nové nádraží, které již není ostudou metropole.

Budova vršovického nádraží byla postavena v roce 1872, k další úpravě a rozšíření pak došlo na samém sklonku století v roce 1899. Cílem právě dokončené rekonstrukce proto bylo nejen zkvalitnit prostřední pro zákazníky a zaměstnance ČD, ale také vrátit objektu původní historizující podobu. Součástí projektu byla i úprava přednádražního prostoru.

„Samotná budova nádraží patří mezi nemovité kulturní památky. Stylově jde o historizující neoklasicistní objekt s prvky neorenesance,“ upřesňuje ředitel Regionální správy majetku v Praze Jan Skalický. „Také proto byla rekonstrukce velice náročná jak finančně, tak technicky. Bylo potřeba strhnout pozdější přístavby, krovy a stropní konstrukce zbavit dřevomorky, opravit střechu a vyměnit okna i dveře. Obnovili jsme samozřejmě také fasádu a přístřešek nad prvním nástupištěm.“ Ještě před zahájením komplexní opravy vyměnily České dráhy celý systém ústředního vytápění, včetně plynové kotelny.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Med je již vytočen, dobrou chuť! .....  S jistou mírou nadsázky lze říci, že nejen včely, ten pilný hmyz, ale ani čeští včelaři nešidí. Včely to neumí a včelaři dobře vědí, že se to nemůže vyplatit. Přesvědčují se o tom orgány státního veterinárního dozoru.

Veterinární inspektoři provádějí běžné kontroly u zpracovatelů, obchodníků i v tržní síti. Dlouhodobě se sleduje obsah cizorodých látek v medu nejen původem z České republiky, ale také z jiných států.

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo od počátku roku odebráno již 172 vzorků medu od českých včelařů a provedeno 762 vyšetření na širokou škálu cizorodých látek od reziduí veterinárních léčiv až po pesticidy nebo těžké kovy. Při žádném z těchto vyšetření nebylo prokázáno nadlimitní množství nebo výskyt zakázaných látek.

Státní veterinární správa také v rámci dozoru nad výrobou a zpracováním medu provádí kontroly výrobních provozů. Od začátku roku 2008 bylo dosud zkontrolováno 80 % všech podniků. Bez závažných nálezů a závad. Občasné závady se vyskytují například ve značení medu.       (Zdroj: Státní veterinární správa ČR)


15.10. 2008      Patnáctý říjen je v kalendáři zapsán jako Den bílé hole - byl původně vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích. Tohoto dne se rovněž slaví Světový den venkovských žen.

Od 15. října 1582 začal ve většině katolických zemí platit gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu následoval rovnou 15. říjen.


Krátery ve Stromovce: důvodem může být nejasná odpovědnost za monitoring podloží ..... V neděli vzniknul v pražské Stromovce již druhý kráter, vyvolaný ražbou tunelu Blanka. Za opakované technické potíže stavby Městského okruhu může zřejmě fakt, že zatímco stavba probíhá, není zajištěno sledování geologického podloží. Výběrové řízení na dodavatele monitoringu není dodnes ukončeno. Metrostav navíc získal na monitoring přes 50 milionů korun bez výběrového řízení. Není ale jisté, zda podloží stále sleduje. Arnika dnes podala kvůli kráteru uprostřed parku v pořadí již druhé trestní oznámení.

„Rozhodnutí magistrátu zahájit stavbu před tím, než se uzavře výběrové řízení (1), mohlo způsobit, že stavba není řádně monitorována. To by mohlo vysvětlovat, proč ve Stromovce vzniknul už podruhé obří kráter,“ řekl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Výběrové řízení, vypsané v létě 2006, magistrát zrušil. Znovu bylo vypsáno letos v dubnu s tím, že skončí v červenci. Výsledek ale nebyl dosud vyhlášen. To zároveň znamená, že stále není vybrána firma, která má geotechnický monitoring zajišťovat (2).

„Metrostav dostal bez výběrového řízení více než padesát milionů z veřejných prostředků. Předpokládáme, že by měl být schopen zajistit bezpečnost stavby pod hojně navštěvovaným parkem,“ pokračoval Martin Skalský. Podle něj by se měla firma omluvit všem Pražanům za excesy, které stavbu provádějí, a vyvodit z nich důsledky.

Arnika dnes podala v pořadí již druhé trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli obecnému ohrožení. „Propadnutí půdy v místech, kde se denně pohybují stovky lidí, jen zázrakem nikoho nezranilo. Poddolovaná místa nejsou nijak označena. Za takové hazardování se zdravím a životy návštěvníků Stromovky musí někdo nést zodpovědnost,“ zdůraznila tisková mluvčí Arniky Zora Kasiková.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


SVĚT V KOLIZI: 516 bilionů dolarů tikající časovanou bombou - Jak mocným nástrojem k vyvolání ekonomického chaosu může být lidská psychika? Je možné, že experiment na Washingtonské Univerzitě naznačil strategii Systému? ..... Dnešní svět zírá do propasti celkového ekonomického kolapsu v měřítku, které nemá obdoby od roku 1929, což velmi trefně zhodnotil ekonomický odborník Will Hutton, když řekl: „V týdnu krachu v roce 1929, Wall Street klesl o 23%. Minulý týden došlo k poklesu o 18%, Londýn a Frankfurt o 21% a Japonská Nikkei o 24%. Každé velké finanční centrum na mezinárodním bankovním trhu je více či méně zmražené. Důvěra v systém se bortí. Globální systém je ochromen v takovém měřítku, které si v ničem nezadá s rokem 1929. Ekonomický propad se týká celosvětového bankovního obchodu, úvěrových trhů, ale je také důsledkem zhroucení majetkových hodnot prakticky po celém světě. Ekonom Nick Bloom ze Standfordské Univerzity varuje: „Nedávná rozkolísanost akciového trhu si co do počtu propadů v ničem nezadá s rokem 1929. Bloom, který také pracuje na prestižní „London School of Economics“ patří do skupiny ekonomů, kteří mají za to, že problémem není úroveň trhu cenných papírů, ale rozsah kolísání. Před několika dny jsme mohli zažít jednu z nejdivočejších fluktuací. Británie by během příštího roku, říká Nick Bloom, mohla zažít propad ekonomiky až ve výši 3%. Zatím to vypadá jako zcela nereálné, ale pokud by k tomu došlo, pak půjde o nejhorší rok od třicátých let 20. stol. Další nemilé informace zveřejnila tisková agentura „London Times“ v článku pod názvem „IMF varuje, že trhy by se mohly zhroutit o dalších 20%“. Další podrobnosti se čtenáři dozví v reportáži na stránkách Matrix-2001


The Times: Voda z bývalých dolů vytápí nizozemské město ..... V době, kdy účty za paliva rostou velice rychle, vypadá objev rozsáhlých zásob horké vody zcela zdarma příliš dobře na to, aby to byla pravda. Ale přesto je právě horká voda tím, co ohřívá domy, kanceláře a obchody v nizozemském Heerlenu, píše deník The Times. Heerlen, město v provincii Limburg, spustilo první geotermální elektrárnu na světě, která využívá vodu ohřívanou v hlubokých šachtách starého uhelného dolu. Ten je od sedmdesátých let uzavřený.

Holandské čerpání "bezplatné energie" je průlomem v moderních ekologických technologiích. Především tím, že využívá dědictví dolů, které množstvím vypuštěných emisí výrazně přispěly ke klimatickým změnám, píše deník The Times. "S hrozbou změn klimatu a stoupajícími cenami energií, si nikdo nemůže dovolit zůstat stranou," říká heerlenská radní Riet de Wit. "Dokázali jsme, že místní iniciativa může přinést místní řešení pro trvale udržitelný zdroj energie. A co víc, náš koncept může být uplatněn všude, kde jsou nevyužívané doly," dodala.

Plán vypadá jednoduše. Po ukončení těžby bylo potřeba najít práci pro bývalé horníky a využít uzavřené doly. Nově postavené domy jsou proto napojeny přímo na geotermální teplárnu, která z hloubky až 800 metrů čerpá vodu o teplotě 35 stupňů Celsia. Ta nejprve ohřeje 350 domácností, potom je vedena zpět do dolu, kde se ohřeje k novému použití. Jedinou nevýhodou je podmínka, že domy musí být poměrně blízko k bývalému dolu. Pokud je v domácnosti potřeba teplejší voda, dohřejí si ji obyvatelé pomocí vlastního bojleru.       (Zdroj: Ecomonitor)


Malé bublinky uvězněné v ledu vyzradily svá tajemství ..... Porovnání vzorků antarktického ledu a oceánských usazenin ukazuje na složité spojení mezi hladinou oxidu uhličitého, oceánskými proudy a podnebím; což může pomoci vysvětlit minulé, přítomné i budoucí klimatické trendy

V posledních letech se vedou vášnivé diskuse o klimatických změnách, o tom zda stoupající hladina oxidu uhličitého přispívá ke globálnímu oteplování, které na oplátku může způsobovat změnu cirkulace světového oceánu s potenciálně katastrofálními důsledky, či nikoliv.

V dokumentu publikovaném v časopise Science výzkumníci prezentovali nová data z analýz vzorků ledu a oceánských usazenin datovaných do období před 90 tisíci lety, které naznačují, že oteplování zemského klimatu, změny hladiny oxidu uhličitého a oceánské proudy jsou velmi těsně propojeny. Tyto výsledky poskytují vědcům více údajů a přesnější pohled na to, jak tyto jevy byly spojeny v minulosti, což může vést k lepšímu porozumění budoucím klimatickým trendům.

S podporou National Science Foundation analyzovali geologové Jinho Ahn a Edward Brook z Oregon State University 390 vzorků ledových kostek odebraných z antarktického ledovce na Byrdově výzkumné stanici. Vzorky jim nabídly ukázku zemské atmosféry a podnebí s datováním do doby před 20 až 90 tisíci lety. Řezy ledových vzorků byly pečlivě rozdrceny, čímž došlo k uvolnění plynů z bublinek, které byly vytvořeny při zmrazení v průběhu dávných tisíciletí. Tento pradávný vzorek plynu byl analyzován, aby byla změřena úroveň oxidu uhličitého obsaženého v každém z odebraných vzorků.      (Zdroj: OSEL)


Tajemný král Artuš ..... Poutá pozornost historiků, je vděčným tématem filmařů. Legenda o králi Artušovi, rytířích kulatého stolu a o hledání svatého grálu má své obdivovatele i po patnácti stoletích.

Žil skutečně král Artuš, který sjednotil keltské kmeny a postavil se proti nájezdům anglosaských dobyvatel? Existoval hrad Camelot a kulatý stůl? Kde se vzaly pověsti o svatém grálu? První písemné zmínky o králi jménem Artuš (anglicky Arthur) pocházejí z osmého a devátého století n. l. a jsou obsaženy ve spisech Annales Cambriae (Velšské letopisy) a především pak v Historia Brittonum (Historie Britů). Autorem byl údajně mnich Nennius a jde o vůbec nejstarší pramen. Přímá písemná svědectví o Artušovi však chybějí. Autoři píšící v šestém století, tedy v době, kdy měl král žít a vládnout, se o jeho osobě vůbec nezmiňují.

Mlčení historických dokumentů podle některých odborníků není rozhodující. Legendy o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi (v díle Historia Brittonum je ještě nazýván Ambrosius) mohly přežívat v ústním podání až do dvanáctého století, kdy se jim dostalo větší pozornosti. Ti, kdo příběhy legendárního krále vyprávěli, je postupně doplňovali motivy z bohaté keltské mytologie.       (Dále čtěte na stránkách 100+1)


Ohrožení hlodavci jsou sčítáni z vesmíru ..... Mnoho z nás jistě překvapí, že prvním živočišným druhem, k jehož sčítání bylo použito vesmírných satelitů, je zrovna hlodavec. A přeci! Toto prvenství patří od nedávné doby ohroženým kalifornským tarbíkomyším.

Tarbíkomyš velká (Dipodomys ingens) je největší ze všech tarbíkomyší, amerických hlodavců z čeledi pytloušovitých. Přesto není žádný obr – její tělo bez mohutného ocasu měří okolo 15 centimetrů. Spíš než myš nebo krysu připomíná jiné zvíře, podle které dostala také svůj anglický název: klokaní krysa. Ke sčítání těchto hlodavců užili vědci satelity, které zásobují daty izraelské ministerstvo obrany. Proč se však vědci odhodlali k takto podivnému kroku? Tarbíkomyš velká je totiž centrálním bodem potravní pyramidy, která v kalifornských lesních stepích vznikla. Živí se semeny trávy, která vyžírají v okolí svých doupat. Ta pak slouží za úkryt například ohroženým hlodavcům syslům Nelsonovým (Ammospermophilus nelsoni) a ještěrkám gambeliím páskovaným (Gambelia sila). Na chutných tarbíkomyších si naopak rády smlsnou lišky velkouché (Vulpes macrotis). Právě vyhryzaná tráva v okolí doupat umožňuje, aby byly drobní hlodavci dobře patrní i vesmíru. Vědci doufají, že porovnávání snímků pořízených satelitem jim umožní lépe porozumět tomu, jak tito hlodavci žijí a účinněji pak napomáhat regulaci celého ekosystému.      (Zdroj: 21@století)


V Ekvádoru získala příroda ústavní práva ..... V rámci změn ústavy přijatých koncem září se Ekvádor se stal prvním státem na světě, který zaručil řekám, lesům, rostlinám či živočichům ústavní práva v mnohém podobná s těmi, která mají lidé. „Přírodní komunity a ekosystémy mají nezadatalné právo na existenci, rozvoj a vývoj,“ konstatuje text nového znění ústavy. „Je povinností všech vlád Ekvádoru, všech společenství a všech jednotlivců tato práva prosazovat…a každý člověk, skupina lidí, komunita nebo národnost bude moci požadovat uznání těchto práv.“ „Jako ústavní změna je to naprosto přelomové,“ říká Theresa McClenaghanová z Kanadského sdružení pro ekologické právo v kanadském list Globe and Mail. Motiv tohoto kroku však nemusí být až tolik sentimentální, jako spíše čistě praktický, poznamenává deník. Ekvádor už dlouhé roky bojuje s praktickým prosazením zákona, který požaduje, aby zahraniční těžařské firmy po sobě odstranily ekologické škody. Už delší dobu se například pokouší vydolovat kompenzaci od americké naftařské firmy Texaco, která vyvezla 17 milionů tun ropného odpadu do deštného pralesa, čímž z této oblasti učinila místo v Ekvádoru známé jako „Amazonský Černobyl“. Ústavní práva přírodě by podobným ekologickým tragédiím měly propříště zabránit.      (Zdroj: Czech free press)


Greenpeace spustilo nové webové stránky kampaně za záchranu mořských živočichů (plodů) .....  Na stránkách jsou uveřejněna kritéria pro rybářství a akvakultury, jejichž hospodaření není trvale udržitelné. Mezinárodní červený seznam mořských plodů obsahuje dvacet druhů, které jsou silně ohroženy rybářskými praktikami neslučitelnými se zásadami trvale udržitelnosti. Mezi druhy na seznamu je například tuňák, treska a žralok.

Kritéria pro zanesení ryb, chycených v přírodních podmínkách, do červeného seznamu:

- historie druhu ho činní náchylným k nadměrnému využívání - druh pochází z vylovených a vyčerpaných populací nebo je loven takovým tempem, že populace bude brzy zdecimována - rybolovné metody (jako jsou např. výbušniny, jed, vláčení sítí po dně, bagrování dna) používané pro chytání daného druhu jsou zničující pro další mořské živočichy a jejich životní prostředí.       (Zdroj: Greenpeace)


Prales na Ještědském hřebenu možná přežije ..... Ohrožený Nový prales na Ještědském hřebenu má naději, že přežije. Pravděpodobně tam totiž zůstane dřevěné oplocení, které chrání nově vysazené stromky před zvěří. Stavební úřad v Českém dubu sice vydal exekuční příkaz, aby Společnost přátel přírody zhruba 1,5 kilometru dlouhý plot odstranila, Česká inspekce životního prostředí v Liberci však rozhodla opačně. ČTK to včera řekla Dagmar Čemusová ze Společnosti přátel přírody.

Pokud by společnost musela oplocení zlikvidovat, pralesu by hrozil zánik. "Vysoká a mufloní zvěř by mladé stromky ničila, a tak jsme vydali předběžné opatření, že by se oplocenka neměla odstraňovat," uvedla ředitelka České inspekce životního prostředí v Liberci Hana Kolářová. Stavební úřad v Českém Dubu pozastavil po dohodě s inspekcí výkon exekučního příkazu k likvidaci oplocení.

Českodubská radnice považuje nepovolenou výstavbu oplocení za porušení zákona o myslivosti. Nesouhlasí s ním ani odbor životního prostředí na libereckém magistrátu.      (Zdroj: EnviWeb)


České korunovační klenoty .....  Tyto vzácné doklady lidského umu, jdoucího historií po celá tisíciletí, jsou dokumentovány a představeny s použitím technologií starých pouhých několik let; ještě nedávno by takováto podrobná prohlídka představených drahocenností nebyla technicky možná. Vždy mi bylo líto, že krása zlatnických technik a drahokamů naší nejvýznamnější movité památky není adekvátním způsobem přiblížena širší veřejnosti. Bohatá fotodokumentace byla pořízena v letech 1998 a 2003 při detailním průzkumu klenotů, kterého jsem měl tu čest se zúčastnit. Vzhledem ke specifickému zornému úhlu nadšeného obdivovatele, restaurátora a fotografa jsem se rozhodl vydat knihu samostatně, vlastním nákladem, a zpřístupnit ji všem na webových stránkách. (Andrej Šumbera, autor)


14.10. 2008      Dnes ve 22:03 bude Měsíc v Úplňku - naposledy letos podle letního času.

Čtrnáctý říjen se slaví jako Světový den normalizace (World Standards Day), vyhlášen na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946.


Kdy vyvrcholí duchovní krize člověka? ..... Tento příspěvek nemá za úkol probouzet pesimistické nálady ani zavrhnout vše dobré co člověk během své pestré historie vytvořil, ale upozornit na nadcházející etapu vývoje naší civilizace. Naše současná věda vnímá člověka pouze jako živočicha z masa a kostí, který se liší od zvířat pouze schopností myslet a tvořit. Lidské vědomí je považováno za produkt činnosti mozku, přestože není možné prokázat jeho vznik. Současné vědecké teorie o vzniku vesmíru a života jsou již neudržitelné a většina těch, kteří je podporují, nejsou ochotní přijmout vyšší stanovisko a jednou provždy opustit svůj materiální názor. Filozofie pravdy chápe člověka jako bytost, jejíž vědomí je nezávislé na hmotném těle a veškerou existenci vesmíru, hmoty a života umisťuje do Mysli. Etické a morální zásady, stejně jako mentální principy, v ní byly přítomny po celá tisíciletí. Zpočátku však pouze ve formě tajných nauk a mystérií, které nebyly přístupné běžnému člověku, ale byly určeny především pro adepty duchovně a morálně natolik vyspělé, aby bylo vyloučeno její zneužití.

Tyto tajné nauky byly předávány těm, jejichž postavení ve společnosti mělo velký význam pro všechny. Vždy po celou lidskou historii zde existovali moudří filozofové a myslitelé, kteří se snažili ovlivnit náš vývoj a zapojit vědomě každého člověka do duchovní evoluce, která je součástí jeho života. Přestože se věda ve svých výzkumech filozofii velice přiblížila, nedokázala se s ní spojit a převzít její vznešené pravdy a cíle. Nezájem o tyto principy u dnešních politiků i představitelů většiny jednotlivých států přivedl naši společnost k zásadní krizi.      (Zdroj: Matrix-2001)


Česko je první v EU v třídění a recyklaci plastů ..... Obyvatelé Česka na sebe mohou být hrdí. Podle statistiky Evropského statistického úřadu jsou první v Evropě v třídění a recyklaci plastů. Předběhli tak i pořádkumilovné Německo. Špatně si ale nevedou ani ve znovuvyužití papíru nebo skla. Za rok 2006 se v Česku recyklovalo 44,3 procenta plastových obalových odpadů.

"Já mám ještě příznivější zprávu, protože mám novější čísla než Eurostat. Za rok 2007 se podařilo recyklovat až 51,7 procent plastových obalových odpadů. Tato nová čísla předložíme ve středu vládě," řekl pro on-line deník TÝDEN.CZ Jakub Kašpar, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Informace, že Česká republika není k recyklaci odpadů rozhodně lhostejná, potěšila i hnutí Greenpeace. Jan Freidinger navíc vyzdvihl přednosti tohoto materiálu. "Plast je velmi žádaný odpad, protože se dá lehce a levně zpracovat," řekl.      (Zdroj: EnviWeb)


Zachraňme žárovky! ..... To, čeho jsem se obával, se zřejmě naplní. Protižárovková nákaza se rozšíří i k nám. Zákaz bude pravděpodobně ustaven pro celou Evropskou unii - již se to dohodlo mezi ministry, Evropská komise nyní připraví návrh nařízení. Proto vyzývám všechny, kterým to není lhostejné: nenechme si žárovky vzít.

Žárovky nepatří mezi příliš účinné zdroje světla - na viditelné světlo přemění jen několik procent spotřebovávaného výkonu, drtivá část se přemění v teplo. To vede k jednoduché úvaze: když se všechny žárovky nahradí něčím účinnějším (zářivkami, výbojkami, LED), ušetří se spousta energie. Jenže tak jednoduché to zase není.

Než se dostanu k tomu, na jaké problémy zákaz žárovek narazí, ještě mnohem více mi vadí sám fakt, jak k tomu EK a ministři přistupují. Jedním slovem: vrchnostensky. "My nařídíme, vy se podřiďte." Ptal se někdo občanů, zda takový zákaz chtějí? Neptal. Podobně, jako u mnoha jiných věcí. Přitom jsou to právě občané zemí EU, kdo celou tu legraci zaplatí.

Ale jsou tu i ryze praktické záležitosti, které vyvstávají, pokud se uvažuje o zákazu žárovek. Podívejme se na ně ...      (Čtěte v blogu Lukáše Jelínka)


Enviromentální katastrofy vyhánejí z domovů miliony lidí ..... V současnosti je na Zemi nejméně 51 milionů uprchlíků - 26 milionů lidí z domovů vyhnaly války a 25 milionů k útěku přinutily enviromentální katastrofy. Stále větší pozornost vzbuzují problémy, jako je stoupající hladina moře, neúroda, šíření pouští nebo nedostatek pitné vody. Do poloviny tohoto století přinutí katastrofy spojované s klimatickými změnami k vystěhování asi 200 milionů lidí. Konflikty a soupeření o přírodní zdroje ohrozí bezpečnost celého světa. Vyplývá to ze studie vědců z univerzity OSN (UNU) v Bonnu.

OSN "Experti odhadují, že do roku 2050 bude muset kvůli enviromentálním problémům své domovy opustit 200 milionů lidí, to je množství, které zhruba odpovídá dvěma třetinám současných obyvatel Spojených států," uvedli autoři studie.      (Zdroj: Gnosis9.net)


Ambasády světových velmocí přijaly delegaci hnutí Nenásilí v rámci kampaně Vesmír pro mír ..... Ve středu 8. října předali zástupci hnutí Nenásilí dopis velvyslanectví Ruské federace, Číny a Spojených států amerických v ČR. Dopis upozorňuje na nebezpečí militarizace vesmíru a byl předán v rámci celosvětového týdne aktivit „Vesmír pro mír“.

Umístění zbraní ve vesmíru znamená pro ty, kdo budou tyto zbraně ovládat téměř neomezenou možnost kontroly planety Země. Dodnes existovala mezi velmocemi určitá rovnováha, která bránila vzniku tragických konfliktů. Vojenské snahy o ovládnutí vesmíru ze strany velmocí tuto strategickou rovnováhu narušují. Následky lze jen těžko předvídat. S ohledem na možné finanční a energetické krize lze předpokládat, že snahy o ovládnutí zdrojů naší planety silou jsou víc než reálné.

Tyto úvahy byly předmětem středečních rozhovorů mluvčího hnutí Nenásilí Jana Tamáše se zástupci největších světových velmocí v ČR.

“Pokud jde o pokusy získat převahu prostřednictvím militarizace vesmíru, je Rusko současným vývojem velmi znepokojeno,“ sdělil 1. tajemník ruské ambasády Vladimir Fedorov. „Co se týče umístění radaru systému raketové obrany v ČR, rozhodnutí je samozřejmě v rukou českého parlamentu,“ dodal.

“Čína si nepřeje umístění zbraní ve vesmíru. Snahy o ovládání vesmíru poškodí mír a bezpečnost. Při prosazování vlastních bezpečnostních zájmů, je třeba také brát ohled na bezpečnostní zájmy jiných zemí,“ zdůraznil mluvčí čínského velvyslanectví Zhou Qian v oficiálním prohlášení ze dne 2. října.

“Na hrozby je třeba se připravit dříve, než se stanou hrozbami,“ upozornil rada pro kulturní a tiskové záležitosti velvyslanectví Spojených států amerických John Law s odvoláním na možné hrozby, které by mohly v budoucnu představovat země jako např. Írán.

Ačkoliv témata rozhovoru byla choulostivá, setkání představitelů hnutí Nenásilí s diplomaty proběhla ve vlídné a přátelské atmosféře. Věříme, že tento námět napomůže představitelům zmiňovaných zemí znovu zvážit rizika, která militarizace vesmíru představuje pro celé lidstvo.      (Zdroj: Síla nenásilí)


Víno ročníku 2008 je opět kvalitní. A hůř už nebude ..... Vinaři na Moravě jsou v půlce sklizně. A zatím hlásí slušnou úrodu - co do objemu i do kvality.

Přestože počasí letos nebylo zrovna ukázkové, milovníci vín z Čech a Moravy se nemusejí bát, že by ročník 2008 byl slabší než ty předchozí. Vinné keře sice potrápily choroby, ale zato nemusely čelit suchu ani krupobitím.

Pěstitelé už navíc umí s révou pracovat tak, aby i za méně příznivých okolností dosáhli maximálních výsledků.

I v následujícím roce tak bude u obchodníků dostatek přívlastkových vín, která čeští spotřebitelé v posledních letech vyhledávají.      (Zdroj: Agris.cz)


Tunel Blanka sníží nehodovost v Praze ..... Výstavba Tunelu Blanka, která probíhá v hlavním městě, je jednou z nejsledovanějších a největších staveb poslední doby. Celá trasa tunelu je dlouhá 6,5 kilometru. V budoucnu by tuto komunikaci mělo brázdit více než 50 tisíc motorových vozidel v běžném pracovním dnu. Ročně by tak měly automobily tunelem Blanka urazit více než 103 milionů kilometrů.

Kromě faktu, že tunel Blanka, který bude navazovat na již současně zprovozněný tunelový komplex Strahovského tunelu a Mrázovky, výrazně zkrátí jízdní dobu průjezdu Prahou a zkvalitní cestování, přinese tato stavba i jiná pozitiva pro obyvatele Prahy.

Statistiky dopravních nehod v Praze ukazují, že na jeden milion najetých kilometrů je na běžné pražské silniční síti ročně pět až šest nehod. Na kvalitních komunikacích typu městského okruhu je tento počet nehod však až o 35 procent nižší. Při zprovoznění celého tahu Malovanka – Troja a tedy převedení dopravy z přetížené a nevyhovující uliční sítě na kvalitní komunikaci, bude tak každým rokem na pražských silnicích o 413 nehod méně. To může představovat pět dopravních nehod s těžkými následky, 33 nehod s lehkými následky a ve zbytku se jedná o ušetření škod za drobné karamboly vzniklé nepozorností řidičů.

Další tisíce korun řidiči ušetří díky tomu, že budou Prahou projíždět plynuleji bez zastavovaní na světelných křižovatkách, nutností rozjíždět se a poté ihned zastavovat.      (Zdroj: WEB Reporter)

Možná, že nehodovost se sníží díky tomu, že se doprava nahnáním dalších 50 000 aut do města zcela zastaví, zkolabuje a bude pokoj ....


Co to je teorie Gaia? ..... Teorii Gaia (nazvanou podle řecké bohyně Země) vymyslel sir James Lovelock v šedesátých letech.

Podle této teorie se veškeré organismy na celé planetě dohromady chovají jako jeden velký superorganismus, ale přitom zůstavají samostatné. K této teorii jej dovedl projekt, na kterém pracoval v té době pro NASA, a sice způsob zjištění života na planetě Mars. Sir James Lovelock správně upozornil, že život nemůže na planetách existovat po delší dobu jinak než v podobě celoplanetárního ekosystému, který má vliv na všechny povrchové vrstvy planety (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, litosféra...).

Při hledání života je tedy třeba zaměřit se na změny, které nejsou vysvětlitelné jiným způsobem (například obsah kyslíku v pozemské atmosféře). Teorie Gaia byla mnohokrát špatně interpretována a vykládána dokonce i nábožensky. Ve skutečnosti jde o model, z něhož vychází mnoho jiných v současnosti používaných modelových ekosystémů.      (Zdroj: VTM Science)


Britský velitel prohlašuje, že NATO nedokáže porazit Taliban .....  Tento týden představuje sedmé výročí invaze do Afghánistánu. Britský vojenský velitel prohlásil, že nevěří, že okupační vojska NATO jsou schopna porazit Taliban. V rozhovoru pro londýnské Sunday Times brigádní velitel Mark Carleton-Smith řekl: "Tuto válku nevyhrajeme. Jedná se jen o to omezit odpor na zvládnutelnou úroveň." Carleton-Smith je velitelem britských sil v nepokoji zmítané provincii Helmand. Jeho komentář přišel několik dní poté, co britský velvyslanec v Afghánistánu, Shehard Cowper-Coles na diplomatickém shromáždění prohlásil, že okupace vojsky NATO představuje neúspěch.      (Zdroj: AKT-INFO)


Kořenová čistírna v Němčovicích je atrakcí Plzeňského kraje ..... Kořenová čistírna v malé vsi Němčovice, která vyřešila veškeré problémy s vypouštěním odpadů, je atrakcí Plzeňského kraje. Podobné zařízení mají jen dvě místa v regionu. Roční provoz přijde na 40.000 korun. Čím více lidí se k ní připojuje, tím víc se snižují náklady na stočné, řekl ČTK starosta Němčovic Karel Ferschmann. Tato výrazně proekologická obec je od pátku nejlepší v třídění odpadů v kraji a postaví si sběrný dvůr.

"Dnes už je na čistírnu připojeno všech 124 obyvatel a máme rezervu," dodal starosta. Například pro nový stavební obvod s 15 rodinnými domky. "Pokud je pře- nebo poddimenzována standardní gravitační čistírna, tak buď nečistí, nebo nefunguje," uvedl Ferschmann. Navíc stavební i provozní náklady u běžných čistíren jsou desetinásobné, hlavně kvůli odběru elektřiny a opotřebování strojů. Němčovičtí nejvíce utratí za správce.

Čistírna funguje bez problémů a pro malé obce je ideální. Není to ale jen pro 200 nebo 300 obyvatel. Například Spálené Poříčí z Plzeňska má 1800 lidí a čistí "kořenovkou". Znečištěná voda protéká kolem kořenů rostlin, které z ní "vychytávají" nebezpečné látky.

"Máme vyřešený problém. Nemusíme platit za odchylné vypouštění odpadních vod, nebo dokonce pokuty," řekl Ferschmann. Při plnění parametrů spotřeby kyslíku má vesnice do roku 2016 povolení na vypouštění vody z čistírny do potoka. Zařízení se kontroluje čtyřikrát ročně.

Kořenová čistírna přišla Němčovice na 4,2 milionu korun. Jezdí k nám delegace z obcí celé ČR, dodal starosta.       (Zdroj: Ekolist)

Pokud jezdíte do Českého ráje, mohli jste si kořenové čističky všimnout na trase mezi Valdštejnem a Hrubou Skálou - jak je arboretum; jsou tam i tabule popisující princip.


13.10. 2008      Tohoto dne roku 1307 byly tisíce členů Řádu templářů na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení. Má se za to, že od té doby je pátek 13. považován za nešťastná den.

Třináctého října  1781 vydal císař Josef II. tak zvaný Toleranční patent; tím vlastně vyhlásil neomezenou náboženskou svobodu.


Na některé silnice od listopadu jen se zimními pneumatikami ..... Motoristé budou moci od listopadu do března na některé komunikace vyjet pouze se zimní výbavou. Tato povinnost vyplývá ze stejnojmenné značky, kterou zavedla novela vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. Za zimní výbavu budou dle vyhlášky považovány pouze zimní pneumatiky s dostatečným dezénem nebo sněhové řetězy.

Značka "zimní výbava" má zamezit vjezdu vozidel, zejména kamiónů na letních pneumatikách, na některé úseky silnic, kde v případě sněhové pokrývky často dochází k blokování dopravy. Zimní výbavou se rozumí řetězy nebo zimní pneumatiky s minimálně čtyřmilimetrovým vzorkem.

Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka řekl, že značky nebudou fixně nainstalovány na žádném úseku nejstarší české dálnice D1, která je častým místem dopravních nehod. Mohly by se zde objevit pouze nárazově, v případě kalamitního stavu. Za úseky silnic 1. třídy zodpovídají kraje a instalace značek je v jejich kompetenci ...

... Za neuposlechnutí značky, bude neukázněným motoristů hrozit pokuta do výše dvou tisíc korun.       (Zdroj: Novinky.cz)

A zase jsme u toho ... když bufu ohrožovat lidi na životech jízdou na letních gumách, kde mám mít zimní, dostanu pokutu "až" 2 000 Kč. Když někde pustím volně psa, kde kdosi papeže papežštější strčil cedulku, mohu dostat pokutu až 50 000 Kč. Kruci, může ten nepoměr někdo logicky zdůvodnit?


Cena za ztrátu biodiverzity bude v desítkách miliard eur ročně ..... Kolik nám „vydělává“ příroda? Jakou hodnotu mají ekosystémové služby? Kolik nás bude stát ztráta živočišných či rostlinných druhů? Odpovědi by měla v roce 2010 přinést studie TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiverzity). Studie má vyčíslit ekonomické ztráty, způsobené do roku 2050 úbytkem biologické rozmanitosti a zánikem ekosystémových služeb. Dílčí výsledky jsou už k dispozici.

22. září byla v Praze představena předběžná zpráva ke studii TEEB. Prezentace průběžných výstupů se kromě Pavana Sukhdeva a Patricka ten Brinka, ředitele bruselské pobočky Institutu pro evropskou environmentální politiku (IEEP), zúčastnil i Ladislav Miko, ředitel Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.

„Od roku 1700 se globální rozloha lesů scvrkla o 40 %. Lesy přitom zcela zmizely z 25 zemí. Od roku 1900 ztratil svět 50 % mokřadů. Během posledních dvou dekád zmizelo 35 % rozlohy mangrovníkových porostů, přitom v některých zemích je jejich ztráta až 80 %. Míra vymírání druhů je podle odhadů 100 až 1000 krát rychlejší, než by bylo přirozené vymírání. To vše kvůli lidskému vlivu na ekosystémy a druhovou rozmanitost,“ říká Patrick ten Brink.       (Zdroj: Ekolist)

Je to jistě neveselé ... ale proč se, proboha, musí pořád všechno přepočítávat na peníze? Dalo by se přece jednoduše napsat - lidi, neblbněte - když zničíte lesy, tak se udusíte ... a ne kolik eur to bude stát.


Hibernovaný hvězdný magnet ..... Objeven první opticky aktivní magnetar ..... Astronomové objevili nejbizarnější kosmický objekt, který 40 krát zablikal a poté opět zmizel. Jedná se pravděpodobně o chybějící článek patřící do rodiny neutronových hvězd, první objekt se silným magnetickým polem, který vykazuje krátkou a silnou aktivitu i ve viditelném světle.

Tento podivný objekt nejprve zavedl své objevitele na špatnou stopu, když jej identifikovali jako klasický záblesk záření gama, který obvykle doprovází smrt hvězdy ve vzdáleném vesmíru. Krátce nato se ale zdroj projevil unikátními vlastnostmi, které ukázaly, že se nachází mnohem blíže. Po úvodním gama záblesku následovala třídenní aktivní perioda, během které bylo pozorováno 40 záblesků ve viditelném světle. Další epizoda záblesků, tentokrát infračervených, následovala za jedenáct dní, a byla zaznamenána přístroji ESO/VLT. Poté se zdroj stal opět neviditelným.

„Máme co do činění s objektem, který byl před touto krátkou aktivní periodou dlouhé období v hibernaci“, vysvětluje Alberto J. Castro-Tirado, hlavní autor článku, který vyšel v časopise Nature.      (Zdroj: AstroVM)


Jak jedí Britové ..... Jídlo hraje významnou roli v mnoha aspektech lidského života včetně romantických, rodičovských a společenských vztahů. Lidé s vysokou hladinou oxytocinu jsou přátelští, navazují lépe milostné vztahy a vynikají příkladnou rodičovskou láskou.

V roce 2005 se francouzský prezident Jacques Chirac postaral o pořádný rozruch prohlášením na adresu Britů. Řekl, že není možné důvěřovat národu, který má tak špatnou kuchyni. Následující měsíc zveřejnil britský tisk seznam domácích šéfkuchařů, mistrů svého oboru. Konečné zadostiučinění pro Británii přišlo o několik měsíců později. Věhlasný Michelinův průvodce, který eviduje podniky s nejlepším jídlem a službami, přiznal několika britským restauracím vysoká ohodnocení. Kde se vlastně klišé o neslaných a nemastných anglických jídlech vzalo?      (Čtěte na stránkách 100+1)


Jak čeští politikové likvidují humanitní obory ..... Jsem jen rozhněvaný vysokoškolský profesor, který učí na "prestižní" fakultě nejstarší středoevropské univerzity v ústavu, kde je průměrný plat učitelů momentálně nižší než je průměrný plat pedagogů v českém základním školství. Všichni přitom víme, že mzdy učitelů na našich základních školách jsou mizerné.

Článek Petra Bílka, který vyšel v týdeníku A2 a v Britských listech 26. 9., se dočkal odezvy i ve velkých českých denících. Právo se o něm zmínilo 7. 10. ve svém článku o finančních poměrech na Filozofické fakultě (z neznámých důvodů k němu slouží jako doprovodné foto studenti před Fakultou architektury ČVUT), o den později a seriózněji reagovala MF Dnes. Zde shrnuje Tomáš Zahradníček smysl Bílkovy úvahy jako varování před krizovou situací humanitních oborů na tradičních filozofických fakultách. Kritizuje glajchšaltovaný přístup k vysokému školství, na které tyto obory doplácejí: "... náročné věci se obyčejně nedají naučit snadno a rychle, nelze je ani vyučovat masově. Stovku manažerů turistického ruchu naděláte za čtyři roky s pár učiteli, ale naučte se stejnými prostředky sto lidí svahilsky a uveďte je k tomu do historie a kultury východní Afriky!"

Uvidíme, zda se kromě novinářů ozvou i příslušní političtí činitelé. Bílkův článek musí působit na čtenáře, kteří neznají poměry na Filozofické fakultě v Praze, vskutku otřesně. Působí tak i na mě, i když učím na téže fakultě a ve stejném ústavu jako Petr Bílek. O věci jsme pochopitelně mnohokrát diskutovali a hledali řešení. Takřka všechna uvedená fakta znám, protože o nich byla řeč na fakultě i na schůzích ústavu. Ale jejich seřazení dává dohromady vskutku kafkovsky děsivou logiku, řetěz neosobní byrokracie a nezájmu, který s ospalou, ale důslednou setrvačností likviduje smysl akademické výuky.       (Zdroj: Britské listy)


Ministr Bursík chce zbourat Labskou boudu ..... Zbourat Labskou boudu a zamezit další výstavbě apartmánových domů. To jsou dvě základní věci, které by během svého působení na ministerstvu životního prostředí chtěl pro Krkonoše dokázat Martin Bursík.

„Zatímco někteří politici po sobě nechávají dálnice nebo jiné stavby, já bych chtěl odstranit Labskou boudu. Jednáme o jejím odkoupení a likvidaci,” uvedl Bursík v úterý večer na setkání s občany Vrchlabska. Majitelé si boudu cení na téměř 40 milionů a další miliony bude stát bourání. „Chtěli bychom na to získat peníze z Evropských fondů,” upřesnil Bursík.S likvidací Labské boudy počítá i nový plán péče o Krkonošský národní park (KRNAP). Kromě revitalizace vzniklé plochy má být do původního stavu uvedena i silnice vedoucí na Labskou z Vrbatovy boudy. Další známou krkonošskou stavbu - Luční boudu - chce Bursík přestavět na středisko ekologické výchovy.

Obyvatele trápí apartmány Většinu obyvatel Krkonoš ještě více než boudy trápí výstavba apartmánových komplexů. Správa KRNAPu, která spadá pod ministerstvo životního prostředí, má proti výstavbě apartmánů jen omezené prostředky. Může použít buď hledisko ochrany krajinného rázu, nebo ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů.      (Zdroj: Agris)


Lidská evoluce končí, tvrdí britský vědec ..... Lidská evoluce bere rychlý konec, a to hlavně kvůli nedostatku starších otců na Západě. To je jádro přednášky, kterou dnes na londýnské University College přednese genetik profesor Steve Jones. Podle Jonese, kterého cituje list The Times, má evoluce tři roviny – přírodní výběr, mutaci a náhodnou změnu. „Vcelku nečekaně jsme změnou reprodukčních zvyklostí snížili hladinu lidské mutace,“ tvrdí Jones. „Změny sociálního chování obvykle ovlivní i naši genetickou budoucnost,“ podotýká a poukazuje například na antikoncepci či moderní přístup k manželství. Ačkoli genetiku mohou ovlivnit i chemikálie či radioaktivní zamoření, jedním z největších spouštěčů mutací byl vyšší věk mužů. Mužské buňky se s věkem dělí rychleji. „Při každém dělení je tu naděje na chybu, mutaci, omyl,“ podotýká Jones. „U devětadvace­tiletého muže (což je u mužů na Západě průměrný věk reprodukce) je asi 300 rozdílů mezi spermatem, které vytvořilo jeho, a spermatem, které předává – a každý z těch rozdílů má příležitost způsobit chybu. U padesátiletého otce tento počet hodně překračuje tisícovku. Pokles počtu starších otců tak proto výrazně omezuje množství mutací.“ „Za dávných časů,“ dodává profesor Jones, „existovali mocní muži, kteří měli stovky dětí,“ a jako příklad uvádí superplodného Maročana Muláje Ismaíla, který zemřel v 19. století a podle všeho po sobě zanechal 888 dětí. Aby tohoto neuvěřitelného počtu dosáhl, musel po dobu 60 let každý den souložit v průměru s 1,2 ženy. Dalším faktorem, který Jones zmiňuje, je oslabení přírodního výběru. „Ve středověku by polovina našich dětí nepřežila svůj jednadvacátý rok, nyní jich ale na Západě přežívá 98 procent,“ připomíná. Problematická je také otázka náhodnosti. „Lidský výskyt je – s ohledem na zákony živočišné říše, desettisíckrát častější než by měl být, a musíme za to poděkovat zemědělství. Bez něho by dnes světová populace dosahovala asi tak půl milionu lidí.“ „Malé izolované populace se na principu náhodnosti mohly vyvíjet, protože některé geny se ztrácejí samy o sobě. Dnes jsou ale světové populace propojené a pravděpodobnost náhodné změny se snižuje. Historie vzniká v posteli,“ připomíná profesor Jones. „Dnes jsou ale ty postele až příliš blízko u sebe. Propadáme do globálního mišmaše a naše budoucnost je neveselá.“      (Zdroj: Czech free press)


USA brání distribuci antikoncepce v Africe ..... Obhájci ženských práv kritizují americkou vládu kvůli restrikcím uvaleným na zdravotní pomoc v několika afrických zemích. Ministerstvo zahraničí nařídilo příjemcům americké pomoci v Africe, aby byl ukončen program distribuce antikoncepce africkým ženám, které chtějí mít méně dětí. Tento program je řízen hlavní zdravotnickou organizací Marie Stopes International. Podle kritiků budou mít tyto restrikce výrazný vliv na zdravotní programy v nejméně šesti afrických zemích. Vládnoucí Republikánská strana ve Spojených státech je silně ovlivněna náboženskými skupinami, které jsou proti dobrovolnému používání antikoncepce pro kontrolu porodnosti.      (Zdroj: AKT-INFO)


České zbraně jsou i nadále vyváženy do rizikových míst ..... Nezodpovědné dodávky zbraní ohrožují globální bezpečnost, úřady proto při povolování vývozu zbraní musí důkladně posuzovat i otázky lidských práv. To se týká také České republiky, která včera zveřejnila svou Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR za r. 2007.

Amnesty International (AI) vítá zveřejnění zprávy jako důležitý krok k tomu, aby se vývoz zbraní dostal pod veřejnou kontrolu. Ze zprávy je však patrné Česká republika nemůže mít vzhledem k zodpovědnému obchodu se zbraněmi zcela čisté svědomí. I letos putovaly zbraně do zemí, kde dochází k porušování lidských práv. Chybí také veřejné výstupy zpětných kontrol toho, zda exportované zbraně nejsou zneužívány.

"České zbraně opět putovaly i do míst, kde dochází k vážnému porušování lidských práv. Nejsou však dostupné informace, zda je věnována dostatečná pozornost zárukám, které by předešly zneužití zbraní. Mezi odbytišti českých zbraní jsou mimo jiné země jako Etiopie, Irák, Jemen, Vietnam či Afghánistán," upozornila Amnesty International.      (Zdroj: Amnesty International)


Nikdy neříkáme všechno .... "Nikdy neříkáme všechno". Tato věta mě zní v hlavě jako největší otazník a zároveň jako vykřičník od mé poslední cesty k sibiřským šamanům. Sám nevím čím jsem si zasloužil takovou důvěru jednoho z místních velice významných šamanů, ale pro jeho bezpečí a práci zde neuvedu ani jeho jméno ani místo působení, přestože oboje znám. Na celém setkání byla tato věta nejzávažnější, ale jeho "varování" šlo ještě hlouběji: " Nikdy žádný, ani ten nejnižší, nebo nejhloupější šaman neřekne vše, protože ani nemůže. On sám totiž vše neví a ti z nás, kteří "vše" vědí, vidí i to komu je celá věc určena a přesto ani tomu neřeknou vše. Naopak ti co jsou skutečně znalí věci většinou podávají informace v úplně obráceném smyslu. Nesnáším skupinky pomatených cizinců v napodobeninách šamanských "chalatů" s notýsky a dýhovým bubnem v ruce jedné a s bankovkou v ruce druhé. Šaman nemá za úkol někoho zachraňovat, tím méně učit. Jeho hlavním úkolem je udržovat rovnováhu mezi "světy". Vaše civilizace je určena k zániku, stejně jako byla naše. Na tom nikdo nic nezmění. Skuteční šamani to vždy a všude na zemi věděli a proto se snažili svými "informacemi" k tomuto přispět. Já sám, přestože jsem ze starého šamanského rodu, bez přerušení tradice, se považuji za obyčejného "chama" (něco jako správce obřadů). V mém rodě byli opravdu silní a skuteční šamani, ale ta doba už je pryč stejně jako naše síla. Jsme jen živořící bytosti žijící na pokraji společnosti, snažící se o udržení tradice a to nemá s úkolem skutečného šamana nic společného." Nechci k tomuto přidávat žádný svůj komentář, protože vše je, zdá se mi, nad slunce jasné.      (Zdroj: Šamanská jurta)


10.10. 2008      Dnes máme Světový den duševního zdraví, byl vyhlášen Světovou federací duševního zdraví. Dále je dnes Světový den zraku a také Světový den proti trestu smrti.

Dvanáctého října 1492 se janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus dostal při hledání cesty do Indie k pobřeží Ameriky. V USA se tento den slaví od roku 1792 jako Columbus Day, výročí objevení Ameriky. Ve Španělsku slaví státní svátek Objevení Ameriky.


Pokud potřebujete v těchto dnech jet na Mladou Boleslav, pak se, pokud to jde, vyhněte Brandýsu nad Labem. Příslušní Činitelé zřejmě zešíleli a udělali z průjezdu městem překážkovou dráhu. Víkendový průjezd mění v očistec již notoricky známá rekonstrukce mostu přes Labe (respektive jeho nepatrné části ještě nad souší přes výpadovku na Toušeň) na R10, která bude podle tempa prací trvat asi tak do roku 3128, kdyby se takhle stavělo všude, tak žijeme v jeskyních dodnes. Průjezdu náměstím směrem na Kostelec a Neratovice stále brání dostavba radnice. Na konci tzv. průmyslového okruhu poblíž prodejny Lidl se staví kruhový objezd, takže komunikace směrem od R10 k náměstí je uzavřená (a musí se to objíždět vlevo po tom okruhu). A teď se zatloukl poslední hřebík do rakve - starou silnici od Prahy (přes Vinoř a Dřevčice) zpomaluje semafor na Vrábí, před jakousi obří dírou, pár metrů za vyústěním toho průmyslového okruhu. Takže dostat se od R10 do města může trvat déle než třeba jízda z Prahy do Brandýsa. Před semaforem se přirozenou cestou hromadí fronta vozidel přijíždějících "po staré" od Prahy a veškerá doprava od Mladoboleslavské R10 je zaústěna bokem do této nehybné fronty - z vedlejší silnice. Vřelé díky za skvěle zkoordinované akce, milí Příslušní Činitelé ...


Početní stavy takřka poloviny všech druhů savců se snižují  ..... Početní stavy takřka poloviny všech druhů savců se snižují a zhruba třetina jich čelí vyhynutí, uvádí se v nejnovějším aktualizovaném Červeném seznamu Světové unie ochrany přírody (IUCN), neuznávanějšího přehledu biodiverzity na planetě. Seznam obsahuje 44 tisíc živočišných a rostlinných druhů, přičemž poslední údaje konstatují, že čtvrtině z 5487 druhů savců bezprostředně hrozí, že z naší planety provždy zmizí. Skutečná situace přitom může být ještě pochmurnější, neboť vědci nebyli s to u 836 druhů savců kvůli nedostatku dat jejich situaci vůbec klasifikovat. V reálu může počet ohrožených druhů savců dosahovat až 36 procent,“ připouští podle agentury AFP Jan Schipper z IUCN. K nejohroženějším druhům přitom patří primáti, naši nejbližší příbuzní na žebříčku evoluce, a mořští savci, konkrétně několik druhů velryb, delfínů a sviňuch. Někteří vědci tvrdí, že aktualizovaný Červený seznam, který byl zveřejněn na zasedání IUCN v Barceloně, je dalším důkazem, že Země prochází první vlnou masového vymírání druhů od vymření dinosaurů před 65 miliony let. Za posledních půl miliardy let došlo na planetě jen k pěti takovým údobím vymírání. Červený seznam klasifikuje živočišné a rostlinné druhy v pěti kategoriích v závislosti na pravděpodobnost jejich vyhynutí. Takřka 40 procent z celkem 44 838 druhů je v kategorii „ohrožené“ a další tři tisíce jich jsou „kriticky ohrožené“, což znamená, že je u nich vysoká pravděpodobnost vyhynutí. Červený seznam ale přinesl i několik pozitivních zpráv, které svědčí o tom, že ochranářské aktivity mohou přinášet hmatatelné výsledky a zabránit tak některým druhům, aby skončily v kategorii „vyhynulý“. Z této skupiny do kategorie „ohrožený“ se přesunuli například severoamerický tchoř černonohý, koně Przewalského v Mongolsku či bizoni v Evropě.      (Zdroj: Czech free press)


Do Švýcarska se poprvé po půlstoletí vrátil losos ..... Poprvé po půl století chytil rybář ve Švýcarsku lososa. Švýcarské úřady nyní doufají, že se tato ryba do tamních vod vrací, napsala agentura AP.

Rybář ulovil 91 centimetrů dlouhou samičku lososa atlantského v neděli v Basileji na řece Birs, která je přítokem Rýna. Poté, co byl jeho úlovek náležitě zdokumentován, pustili rybu zpět na svobodu.

Ještě ve 30. letech se losos v Basileji poměrně hojně vyskytoval, od roku 1958 tam však již nebyl spatřen.

V Basileji se již delší dobu snaží o to, aby se do Birsu losos vrátil, ročně do něho nasadí na 50.000 vajíček této ryby. Erich Staub z ministerstva životního prostředí říká, že v případě nedělního úlovku šlo o rybu, která doplavala po Rýnu na otevřené moře a pak se vrátila zpět. Urazila tak asi 2000 kilometrů.

Státy, kterými Rýn protéká, dlouhodobě usilují o zlepšení kvality vod v této řece. Vybudovaly na ní také "schody", díky nimž ryby mohou překonávat překážky jako například jezy.       (Zdroj: Ekolist)


Ruští vědci hlásí vynález superzbraně budoucnosti ..... Ruští vědci prý vynalezli zbraň budoucnosti. Podle serveru Izvestia. ru jí má být velmi výkonný elektromagnetický generátor vydávající výboje o výkonu několika miliard wattů, což je srovnatelné s výkonem jaderného reaktoru. Díky tomu, že přístroj vydává velmi krátké výboje, lze jej vyrábět ve velmi malých rozměrech. Takových, aby se přístroj vešel třeba na psací stůl, informuje jeden z fyziků, kteří se na vývoji podíleli. Vynález prý způsobí další vědeckotechnickou revoluci, bude využitelný ve všech možných oborech lidského konání. Prvním, kdo tento vědecký zázrak využije, bude však ruská armáda. „Nikdo ještě nezkoušel domyslet, co tak silný výboj udělá s živým organismem,“ říká jeden z vynálezců, Michail Jalandin. Novou superzbraň však bohužel nelze fotograficky zdokumentovat v akci, neboť výboj okamžitě zničí všechna elektronická zařízení v okolí. (český zdroj neuveden)      (Zdroj: Záhadno)


Jed škorpiónů možná skrývá lék na rakovinu ..... Jedovatým škorpiónům se každý raději obloukem vyhne. Poslední lékařské výzkumy však ukazují, že jed jednoho z nich možná skrývá účinný lék na některé typy rakoviny. !

Štír druhu Leiurus quinquestriatus žije v severní Africe a v oblasti arabského středního východu. Tento zvláštně trávově zelený druh dorůstá délky až 11 cm a pro vědce je již dlouho středem zájmu. Ačkoliv je jeho štípnutí extrémně bolestivé, zdravý dospělý člověk by se smrti obávat neměl. Jeho obávaná zbraň, jedový bodec na konci zadečku však skrývá řadu „pokladů“. Jed je skutečným koktejlem neurotoxinů s podivně znějícími názvy jako chlorotoxin, charybdotoxin, scyllatoxin a agitoxin. Právě první z nich, chlorotoxin se ukazuje jako látka, k níž by se mohly upínat naděje nemocných s mozkovým nádorem gliomem, ale i s nádory plicní a prsní tkáně. Výzkumy, které podnikají vědci v Transmolekulárním ústavu v Cambridge v americkém Massachusetts ukazují, že tento krátký peptid má tendenci vázat se pouze na rakovinné buňky, zatímco ty zdravé nechává zcela nedotčené. Vypadá to, jakoby jej tyto buňky sbíraly, říká Michael Egan z toho ústavu. Díky technologii založené na škorpióním jedu by se mohla naše schopnost vyhledat v těla rakovinné nádory zvýšit až 500krát!      (Zdroj: 21@století)


Když SMS jízdenka selže, zajímá dopravce jen pokuta ..... Už tři čtvrtě roku si mohou lidé v metropoli koupit jízdenku na hromadnou dopravu přes mobil. Každý měsíc tento způsob využije kolem 750 tisíc cestujících. Někteří službu chválí, někdo si stěžuje na nedodržení dvou minut pro potvrzení lístku. Úřad pro ochranu osobních údajů teď prověřuje, jestli si dopravní podnik nenechává telefonní čísla zákazníků déle, než je třeba.

Pošlete zprávu, ale jízdenka nepřijde. A protože spěcháte, nastoupíte do autobusu. To byste ale neměli dělat, abyste nedopadli jako pan Hrdlička. Když mu SMS jízdenka asi po pěti minutách konečně dorazila, revizor už si opisoval údaje z občanky: "Ukazoval jsem mu SMSku, vůbec ho to nezajímalo, protože už vypisoval bloček. Vůbec se se mnou nebavil."

Podle dopravního podniku udělal chybu pan Hrdlička. Když mu SMS jízdenka nepřišla do slibovaných dvou minut, do autobusu vůbec neměl nastoupit. "Cestující může nastoupit do dopravního prostředku pouze s platným dokladem. Pokud mu SMS nepřišla, je lépe pořídit si jiný doklad," potvrzuje mluvčí dopravního podniku Ondřej Pečený.      (Zdroj: ČT24)

S takovými službami jděte do ... jetele ...


Ježíškova pošta přežila ..... Česká pošta před časem oznámila, že zruší své málo užívané pobočky, protože jsou ztrátové. Pošta na Božím Daru nejspíš tuto čistku přežije, ikdyž mají otevřeno pouze pár hodin denně, a to jen díky poštovním zásilkám s přáním, které sem lidé posílají před vánoci Ježíškovi.     (Zdroj: deník METRO)


Vzkaz pro milovníky hub: Začínají růst ..... Houbařům se blýská na lepší časy. Na plné košíky si ale ještě nějaký ten týden počkají. Suché zářijové počasí vystřídaly srážky a ranní mlhy a houby začínají růst. Nejvíce rostou na Vysočině a Šumavě, poradil předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa.

"Řekl bych, že je to ještě v počátcích, ale houby začínají růst. Krátký den, ranní a večerní mlhy, teplota vzduchu, vlhkost při zemi, to všechno v současné době přispívá růstu hub. Na příští týden máme ještě o něco příznivější výhled na počasí, jestli ale opravdu začnou růst houby ve velkém, se ukáže tak za dva týdny," řekl Landa.

V otázce, jestli houby rostou nebo ne, se samotní houbaři nemohou shodnout. "Nedávno jsme byli s manželem na týdenní dovolené v Horní Bečvě v Beskydech. Celý týden jsme chodili po houbách, ale našli jsme za tu dobu jen dva hřiby. Houby teď vůbec nerostou," postěžovala si pro on-line deník TÝDEN.CZ Eliška Valová.

Opačný názor má ale většina houbařů, kteří se chlubí svými "úlovky" na internetových stránkách nahouby.cz. Houbař ze zlínského kraje našel za hodinu 15 kilogramů klouzků, jiný z okolí Dečínska si přinesl domů 332 hnědáků.

"Hodně dobře rostou houby na Vysočině a Šumavě, ale čím blíž ke středu republiky, tím je to horší. Okolo Prahy skoro nic nenajdete," řekl Landa.

Nejvíce se objevují kováři, klouzky, kozáci a holubinky. Začínají ale růst i lišky, krásnohorky a různé druhy šťavnatek. „Stále se dá narazit na téměř všechny druhy letních hub, růst by už chtěli ale i podzimní houby," řekl Landa.     (Zdroj: Agris.cz)


Virtuální muzeum zkamenělin ..... ve zkušebním provozu si můžete prohlédnout na stránkách GeoWeb ....


Týden tibetské kultury ..... Týden tibetské kultury se uskuteční od 20. do  25. října. Během těchto dnů navštíví Prahu mniši z dalajlamova kláštera Tašilhunpo. Jedná se o projekt na podporu a zachování tibetské kultury. Na programu je, mimo jiné, vůbec poprvé v ČR - představení tradičního rituálního tance Čham.

Od 20. října budou každý den mniši kláštera Tašilhunpo tvořit ve věži Novoměstské radnice v Praze pískovou mandalu Čenrezig. Mandala bude slavnostně rozmetána v sobotu odpoledne 25. října, kdy bude po procesí k Vltavě věnována řece. V průběhu týdne bude věž otevřena divákům, kteří mohou umění mnichů průběžně sledovat. Návštěvní hodiny naleznete v programu Týdne tibetské kultury.      (Zdroj: Tibet česky)


09.10. 2008      Devátého října roku 1000 Leif Eriksson objevil Vinland, noha Evropana poprvé stanula na půdě Severní Ameriky.

Dnešek je slaven jako Den Světové poštovní unie (Světový den pošty), slaví se v den jejího založení v roce 1874.


Chávez ohlásil rusko-venezuelské námořní manévry v Karibiku ..... Krokem, který nepochybně spustil alarm ve Washingtonu, venezuelský prezident Hugo Chávez ohlásil, že venezuelské a ruské lodě by mohly brzy provést námořní vojenské cvičení v Karibiku. „Ruská válečná flotila je zde vítána“, prohlásil Chávez ve svém týdenním zpravodajském vystoupení. „Pokud to bude možné, uspořádáme cvičení v našich karibských vodách“. Ruské vojenské námořnictvo, včetně jaderného křižníku, je očekáváno ve venezuelských přístavech na konci listopadu nebo v prosinci, řekl Chávez. Venezuelský lídr je znám pro svá rétorická vystoupení a znovu nezklamal. „Jen kňučte, Yankeeové,“ řekl posměšně na adresu Bushova Bílého domu. Vztahy mezi jihoamerickými národy a USA byly napjaté už i předtím, než se v roce 2002 pokoušely převratem svrhnout Cháveze. Chávez např. kritizoval americký styl volného obchodu v regionu a prosazoval spíše národní ropnou politiku. A když se navíc ukázalo, že USA podporovaly opozici zapletenou do pokusu o puč, vztahy klesly hluboko pod bod mrazu a již nikdy se nezlepšily. Bushův režim bohužel udělal vše pro to, aby Cháveze ještě více provokoval. V dubnu ohlásil Pentagon, že obnoví svou čtvrtou flotilu v Karibiku. Flotila má základnu v Mayportu v Jacknsonvillu na Floridě a spadá pod americké Jižní velitelství (Southcom) v Miami. Southcom má v současnosti pod svým velením asi 11 plavidel, toto číslo by se mohlo v budoucnu zvyšovat.      (Zdroj: Matrix-2001)


Záhadný zvuk nad našimi hlavami ..... Inspirováno článkem popisujícím problémy s nedefinovatelným zvukem, jež ztrpčuje život jisté rodině na Třebíčsku .... Víme skutečně, co se to vlastně děje? Již druhým rokem pozorujeme, na několika od sebe vzdálených místech, zajímavý úkaz: Monotonní bzučení o stejném kmitočtu, přicházející z volného prostoru, jehož hlasitost kolísá, aby signál zcela vymizel a vzápětí se obnovil, co do hlasitosti na stejné intenzitě. Nejedná se sice o příliš častý jev, nicméně trvající od několika minut i několik desítek minut. Někdy i hodin. Přičemž se směr, odkud zvuk přichází, může průběžně dramaticky měnit Podtrhuji skutečnost, že možné zdroje tohoto zvuku se v místech pozorování nevyskytují a pozorování je jištěno minimálně dvěma nezávislými pozorovateli. Pokud píši, že se jedná o různá a co do topografie zcela odlišná místa, mají společného jmenovatele: Jsou to místa, kde pozorujeme na obloze a okolí jiné a podle našeho mínění zcela odlišné jevy. Vymykající se mediálním pravdám. Zpočátku byl signál zaznamenáván od půl jedné ráno do třetí hodiny ranní. Později již i ve dne, zejména v odpoledních hodinách. Jedna zarážející skutečnost, kterou není možné opomenout a staví celou problematiku do zcela jiného světla, spočívá ve faktu, že většina elektrických spotřebičů (lux, zahradní sekačka, různé elektrické motory) jsou, zajisté s příslušnou státní, či ISO normou, naladěny na stejnou frekvenci. Takže bzučení přicházející z volného prostoru mnohdy splyne se zvukem, jež vydává nepříliš vzdálená sekačka. V průběhu času, právě od dob, kdy se tlf operátoři pochlubili) úplným pokrytím naší vlasti tlf signálem, zároveň s nasílením „práškováním“ ionizačními chemtrails, se výskyt podivného občasného bzučení, ale i výskyt jiných nesouvisejících jevů navýšil.       (Dále čtěte na stránkách Dýmající zrcadlo)


Pár poznámek ..... S odhlasováním záchranného balíčku je každý Američan o $ 2000 chudší. Paulson v rámci tohoto „převratu“ dostal ve finančním sektoru k dispozici diktátorské pravomoci, přičemž ekonomice a dokonce ani trhům tento krok nepomůže. To znamená, že počínaje dneškem začnou jít burzy dolů a tentokrát to bude skutečně „natvrdo“. Hloubku propadu lze jen odhadovat. Bude to ovšem celkově o tisíce bodů. $800 000 000 000 vynaložených na tento zatím poslední bailout mělo být použito zcela jiným způsobem a to na investice do infrastruktury, tvorbu nových pracovních míst, pomoc občanům ohroženým exekucí apod.

Bloomberg dnes poprvé zmiňuje možnost návratu ducha deflace. Je to logické a nevyhnutelné.

Irsko, Řecko a teď už i Německo a Rakousko se zaručily za 100% vkladů v bankách. Rozum napovídá, že jsou to jen plané sliby, které mají jen jeden účel – zabránit runům na banky. Jak mohou tyto státy efektivně ručit za vklady, které dosahují i několikanásobků jejich HDP?

Island raději zcela vynechávám, to je kapitola sama pro sebe. Tento ostrov je jedno velké kasino, ve kterém nevyhraje nikdo. Krona poklesla za minulý týden asi o 20%.

Finanční instituce mají k sobě navzájem nulovou důvěru a nepůjčují si. Finance přijímají jen největší instituce od CB a ty tuto likviditu drží. Menší hráči se tak ocitají na suchu.

Euro bude mít sestupnou tendenci a můžeme být velmi rádi, že máme vlastní měnu a vlastní CB.

FED se bude snažit o další inflaci, ale zákonitě neuspěje.

Peak oil je na 99% za námi. V příštích letech bude globální spotřeba pravděpodobně stagnovat nebo i mírně klesat. Investice do nákladných megaprojektů budou omezeny, některé projekty zrušeny. V letech 2012 – 2015 bude produkce ropy podle projekcí klesat o 2 – 3 mbd ročně. Tento pokles bude pro importéry akcelerován ELM a probíhající deprese se dále prohloubí. Další vývoj je již zcela nepředvídatelný. Popravdě je v takto chaotické situaci obtížné prognózovat cokoliv. Zůstává tak jen jedna jistota – směr je čím dál prudčeji dolů.      (Zdroj: Oil Peak - zlom ropy)


Začíná platit zákon, který podle kritiků umožňuje "špiclování" ..... Operátoři musí od 1.září shromažďovat údaje o tom, kdo, kdy, odkud a kam volal mobilním telefonem. Evidovat budou i údaje o neuskutečněných hovorech, kdy někdo někoho třeba jen "prozvoní". První zářijový den totiž nabývá účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích. Podle kritiků norma představuje výrazný zásah do osobních svobod a umožňuje "špiclování" lidí.

Povinnost uchovávat a za určitých okolností i předávat některé údaje měli operátoři už dříve. Novela, která do českého práva promítá nároky jedné z evropských směrnic, však jejich povinnosti rozšiřuje. Podobně jako telefonní hovory bude dokumentována i počítačová komunikace, data budou archivována půl roku.      (Zdroj: České noviny)


Průlet kolem Merkuru ..... 7.října 2008 začala do řídícího střediska proudit data pořízená při průletu sondy Messenger nad Merkurem. Během průletu bylo zjištěno několik nových útvarů na povrchu Merkuru. Zvlášť zajímavý se už z prvních snímků jeví například dosud netušený rozsah paprsků vybíhajících od kráteru Kuiper. Třetí průlet kolem Merkuru čeká sondu 29.9.2009, aby 18.3.2011 konečně "zaparkovala" na jeho oběžné dráze.     (Zdroj: OSEL)


Profesionální deformace ..... Profesionální deformace - ilustrační foto Pracovní návyky, způsob práce, reálná nebo třeba jen iluzorní moc nad lidmi, pochlebování a obdiv související se zastávaným postem, jakož i řada jiných obdobných vlivů mohou naše chování ovlivnit ne právě nejlepším směrem. Profesionální činnost samozřejmě formuluje i jiné, kladné návyky – namátkou přesnost, zodpovědnost, chladnokrevnost, poctivost… Ty ale nechme stranou, vždyť píšeme o podivínství.

Z třicátých let minulého století pochází výzkum zjišťující vliv profese na osobnostní rysy. Zjistilo se, že rubem pedagogické práce bývá jistá autoritativnost, poučující styl komunikace, podřídivost vůči autoritám a lpění na své důstojnosti spojené s malým smyslem pro humor. Změnu za následujících šest desítek let nechť posoudí čtenář sám.      (Zdroj: Zdravcentra)


Dva giganti ..... Boeing a Airbus. Giganti leteckého průmyslu. Oba nabízejí vynikající letadla a nestačí krýt poptávku. Dlouhé seznamy objednávek mají na několik let dopředu. Proč tedy vývoj i výroba váznou? Jaké mají perspektivy?.

Obě firmy se snaží podstatně zredukovat výrobní náklady. Zdá se, že v současné době s tím má větší problémy Boeing než Airbus, který se naopak úspěšně vzpamatovává z dvouleté krize. Boeing uzavřel některé výroby kvůli stávkám svých zaměstnanců. Těm se nelíbila bezpečnost provozu, žádali vyš­ší platy a více výhod.

Airbus potíže řeší tzv. outsourcingem, tedy převedením částí výroby do zemí, kde jsou platy nižší a lidé jsou vděční za práci. Například začátkem letošního září prodal Airbus továrnu v Bristolu a místo ní mu francouzská firma postaví moderní továrnu v Tunisku. Navíc se jeho zaměstnanci spokojili s průměrným růstem platů o 1,5 procenta ročně, zatímco zaměstnancům Boeingu se zdá nabídnutý 11procentní růst mezd za tři roky plus bonusy málo.

Zdaleka to neznamená, že Airbus má potíže za sebou. Letoun A380 má více než dvouleté zpoždění a klesající síla dolaru a americká finanční krize snižují zisky společnosti. Airbus proto chce ušetřit další 1,4 miliardy dolarů. Podle oficiálního prohlášení ale nebude propouštět, protože vzhledem k velkým zakázkám výroba v příštích letech stoupne o padesát procent a budou se naopak najímat další pracovní síly.       (Zdroj: VTM Science)


Mikroorganismy hodují v podmořském bufetu ..... Organismy se dokáží živit ledasčím. Pro laiky i mnohé vědce je však překvapením, když zjistí, že některé z nich se dokáží živit surovou ropou. Američtí vědci zkoumali zásobárny ropy uložení stovky metrů pod mořským dnem a došli k velmi překvapivým závěrů.

Pro anaerobní bakterie, tedy takové, které nepotřebují ke svému života kyslík, představuje surová ropa královsky zásobený bufet. Ropa se totiž skládá z obrovského množství látek a současná studie vědců z kalifornské Santa Barbary a Woods Hole v Massachusetts ukázala, že bakterie dokáží využívat více než 1 500 z nich. A co více! Ukazuje se, že bakterie hrají zásadní roli při přeměně některých složek ropy na zemní plyn. Ropný ekosystém je totiž obydlen velkým množstvím různých druhů, které si mezi sebou tak dlouho předávají dílčí meziprodukty, až skončí u zemního plynu.       (Zdroj: 21@století)


Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě ..... Jako každoročně vydalo americké ministerstvo zahraničí i letos (19. 9. 2008) zprávu o stavu náboženské svobody ve světě, v níž hodnotí situaci ve všech státech, včetně České republiky. Jelikož si česká média většinou zprávy (stejně jako už loni) vůbec nevšimla, uvádíme zde některé kritické připomínky amerického ministerstva zahraničí ke stavu v České republice.

Ve zprávě amerického ministerstva zahraničí se podotýká, že česká vláda „celkem“ respektuje náboženskou svobodu v praxi; nicméně kriticky upozorňuje na některé skutečnosti.

„V listopadu 2005 byla sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o církvích, která vstoupila v platnost následující měsíc. Zákon upravuje zřizování a pravidla charit, škol a jiných institucí, sponzorovaných církvemi. V lednu 2006 podala skupina dvacetipěti lidoveckých senátorů Ústavnímu soudu proti novele zákona stížnost, která obsahuje obvinění, že novela protiřečí článku 16, § 2 Listiny základních lidských práv a svobod, v níž se stanoví, že „církve a náboženské společnosti… zakládají (nebo zřizují) náboženské řády a jiné církevní instituce nezávisle na státních úřadech.“ Stížnost senátorů se soustředila na ústavnost formulací zákona a na úroveň státního dozoru nad institucemi, sponzorovanými církvemi. V říjnu 2007 byla tato stížnost zamítnuta.“

Do kapitoly, nadepsané „Omezování náboženské svobody“, zařazuje zpráva amerického ministerstva zahraničí především otázku restitucí či majetkového narovnání s církvemi.       (Celý text je k dispozici na stránkách kardinála Miloslava Vlka)


Rozum mořských savců - humor ..... Delfíni mají smysl pro humor. To, co se občas popisuje u psů, že se dokážou smát, bylo popsané i zde. Dr. F. G. Wood předvedl se Splashem kousek, který jej nikdy zvlášť neučili a nepředváděli na představeních. Když někdo z lidí položil na okraj bazénu ruku sevřenou v pěst, Splash okamžitě připlaval a chytil se jí koncem své zobákovité tlamy s tvrdými pysky, Pak ji zatahoval stále hlouběji a lehce tiskl svými zuby. Nakonec, když ruka byla panicky odtažena, Splash pokaždé odplaval na boku, jedno oko a dýchací otvor nad hladinou, a vydával přerývané zvuky velmi podobné lidskému smíchu.

Plískavice plochočelá (Lagenorhynchus obliquidens) Ačkoliv jsou výborně vybavení pro útok, vůči člověku ho nepoužívají. Není ani z dějin známý útok na člověka.

Delfíni mají takovou sílu, že by mohli bez potíží zchromit nebo dokonce i zabít člověka, stejně tak jako trhají na kousky velké žraloky. Ale oni nikdy člověka nenapadají. Náš starý známý Bubbles jednou honil v bazénu potápěče, plaval za ním doslova všude jako pejsek, opatrně oždiboval pysky konečky gumových ploutví, třel se mu hlavou o nohy - zkrátka všemožně se snažil přilákat jeho pozornost. Ale v žádném případě nebyl agresivní.

Ano, je znám případ, když si kulohlavec chtěl pohrát s potápěčem v bazénu a přátelsky do něho strčil. Chlapce to stálo několik polámaných žeber a delfín byl asi velmi překvapen panickým útěkem svého přítele.

Delfíni však dovedou být osobností, která se nedá. Vůči inteligentním tvorům - lidem, nezaútočí zničujícím skutkem, ale vůči zvířeti zvolí trest ve smyslu - kdo z koho.

V jiném případě delfínovi strašně ublížili: náhle mu vytáhli z tlamy krevetu. Protože to nečekal, nejdřív docela ztratil hlavu, a pak se výhružně rozjel. Bylo to natolik působivé a hrozivé, že se všichni dali na útěk. Všichni až na jednoho, který pochopil, že ve vodě delfínovi neuteče. Jakmile se tedy delfín přiblížil, začal ho odvážně odstrkovat holí. Poměrně rychle byl pak uzavřen mír.

Tentokrát to tedy prošlo hladce ale za nějaký čas lidé měli možnost posoudit, jak to mohlo dopadnout. Bubbles chytil rybičku a ještě ji nestihl spolknout. Vtom proplouvala kolem velká mořská želva, která natáhla svůj hadí krk a vytrhla kořist Bubblesovi. V okamžiku byl tlustý krunýř želvy rozdrcen mocnými čelistmi. Názorná lekce.       (Zdroj: Gnosis9.net)


08.10. 2008      Dnes je Mezinárodní den boje proti popáleninám, byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy.


Násilí v televizi a agrese mladých diváků ..... Bylo provedeno mnoho studií testujících spojitost mezi násilím v televizních programech a agresivním chováním mládeže, avšak většina těchto studií přehlížela několik dalších potenciálně významných činitelů, včetně pozoruhodných souvislostí mezi násilným chováním a zobrazovaným typem násilí, ale i rasové a etnické příslušnosti diváků.

Vliv násilí ve sdělovacích prostředcích na chování je nejenom zajímavou psychologickou otázkou, ale také důležitým problémem týkajícím se zásad slušnosti a společného soužití a také veřejného zdraví. V nové studii, objevující se v Perspecitves on Psychological Science, časopise Association for Psychological Science, zkoumali psychologové Seymour Feshbach z University of California v Los Angeles a June Tangney z George Mason University jaký byl vliv násilnických televizních programů na závadné chování u dětí z odlišných etnických skupin.

K prozkoumání této spojitosti vedli psychologové studii, která hodnotila zvyklosti při sledování televize, inteligenci a chování u dětí ve 4., 5. a 6. třídě. K odhadu těchto ukazatelů, vyplnili rodiče a učitelé těchto dětí dotazník o chování dětí, kde byla detailně rozebírána dětská agresivita, trestné jednání a krutost. Děti podstoupily IQ testy a vyplnily dotazníky určující jejich sledování televizních programů (které byly později výzkumníky rozčleněny na násilnické nebo nenásilnické), které sledovaly v průběhu sedmidenního období.

Výsledky ukázaly kladnou korelaci mezi množstvím sledovaných násilnických pořadů v televizi a špatným chováním u bělošských chlapců i dívek a afroamerických dívek. Je zajímavé, že i když byla objevena korelace mezi sledováním násilnických pořadů v televizi a horšími školními výsledky u afroamerických chlapců, přesto tito chlapci nevykazovali zvýšenou agresivitu nebo nižší IQ.      (Zdroj: OSEL)

Při vší úctě k psychologům a dalším vědátorům ... byly doby, kdy se nikdo nezamýšlel nad tím, jestli rodič smí dát dítěti pohlavek nebo ne ... prostě kdo zlobil, dostal pár facek nebo lískovkou nějakou tu ránu na zadek - a nehroutil se z toho, nevolal na rodiče policajty ani nekvílel na lince důvěry ... Prostě dostal, co zasloužil a příště si dal pozor. Ano, nosily se dlouhé vlasy a mládeži se říkalo, že jsou chuligáni - ale tolik kriminality, násilí a bezohlednosti nebylo ...


Perlička: Amón a amoniak ..... Jak by mohl souviset egyptský bůh Amón s čpavkem? Kupodivu, obě slova mají stejný původ. Historie by měla sahat do helénistického Egypta, kdy byl v jedné egyptské oáze vybudován chrám bohu Amónovi, respektive nějaké jeho synkretické kombinaci s Diem. V chrámu se topilo velbloudím trusem. Přitom se na zdech usazovaly saze a v nich bílé krystalky amonných solí (možná salmiaku?). Těmto krystalkům se pak začalo říkat Amónova sůl a od toho je odvozen i název čpavku-amoniaku.

Zdroj: Michal Novotný, Zákulisí slov podruhé, Motto, Praha 2004

Mimochodem se zde píše, že „amin“ je obsažen i ve vitamínu, což je dost překvapivé, člověk by spíš čekal, že zde je to prostě koncovka. Vitamíny jsou chemicky hodně různorodé; ale jak lze dohledat, historicky to na začátku 20. století opravdu takto vzniklo, vitamíny byly původně „životně důležité aminy“.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Z kohoutků teče bezpečná voda, někde ji bez vaření mohou i kojenci .....  Chuť vody se může místně lišit, je to ale dáno hlavně různým stářím rozvodů vody v domech. Za ty už nezodpovídají vodárny, ale majitel. Z kohoutků ale i tak v Česku v drtivé většině teče voda bezpečně pitná.

V roce 2006 byly překročeny normy pitné vody jen ve 0,28 procenta z celkem více než 837 tisíc měření kvality vody z vodovodu. Parametry vody a množství látek, které obsahuje, navíc vodárenské společnosti zveřejňují na svých internetových stránkách.

„Pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než kontroly balené vody. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů,“ tvrdí například tisková mluvčí společnosti Moravská vodárenská Helena Koutná. Přesto v posledních letech obrovsky přibylo těch, kteří pijí hlavně minerálky.

Stačí sledovat, jak na sídlištích i vesnicích přibývá přeplněných kontejnerů na PET láhve. Dokazuje to jen, jak snadno lidé podléhají reklamě, což potvrdily i výzkumy prestižních univerzit. „Vědecké testy prokázaly, že voda z kohoutku je pro naše zdraví stejně dobrá jako balená voda. Ta ovšem stojí v průměru pětsetkrát víc,“ citoval server iDnes doktora Stephena Edberg z univerzity v Yale.      (Zdroj: EnviWeb)

Přesně tohle říká i můj přítel, vodohospodář Jarda. A navíc dodává - ať si Arabové nechají tu smradlavou ropu. My máme jiný poklad, který nám může svět závidět. Zásoby kvalitní podzemní pitné vody, jedné z nejlepších na světě.


Česká republika - globální Lourdy ..... Znáte to: „Bůh učinil veliký zázrak, pánové, všude byl pátek, jen kolem mne úterý…“ tvrdil rabín užaslým souvěrcům, když jim vysvětloval, proč se o šábesu ohnul u Staré synagogy pro napěchovanou šrajtofli, která ležela na chodníku. Léta jsem se tomu smál, ale dnes už pro podobné výroky nemusíme chodit do židovských anekdot. Rád bych v této souvislosti připomenul ochotnické vystoupení českého premiéra, guvernéra ČNB a ministra financí s prohlášením, že nám žádná krize nehrozí, nýbrž že pouze začnou normální časy.

Sám jsem před mnoha lety zažil na jedné besedě v Ústí nad Orlicí, že na mou poznámku o tom, že možná bychom měli hledat kořeny svých neúspěchů v nižší produktivitě práce, vystoupil bývalý vedoucí tajemník a řekl mi: „Možná se někdy někde stalo, že v kapitalismu byla vyšší produktivita práce než v socialismu, ale to nikdy neplatilo v okrese Ústí nad Orlicí!“ Psal se rok 1991, bylo jaro, a on sklidil aplaus od lidí, kteří ho skoro nachlup před rokem chtěli vyloučit pomalu i od zahrádkářů, o partaji nemluvě. Když tak poslouchám ony výroky o tom, že se nás finanční krize nedotkne, tak se mi vrací nejen ten krásný židovský vtip, ale i ten výrok z Ústí nad Orlicí. Naprosto chápu, že to může říci politik, který nechce plašit voliče, které šikuje k urnám. Ale co dokáže dohnat k takovým sdělením odborníky, to opravdu nechápu. Jedině snad to, že si říkají, že každý den, který vydělávají na slepé důvěře lidí, prostě stojí za to.

V každém případě ovšem hrozí, že pokud víra uzdravuje, tak tady má hodně lidí zaděláno na život věčný. Nebo snad že by spíš platilo, že kdo lže, ten krade…?!?       (Zdroj: Britské listy)


Astronomové předpověděli srážku Země s planetkou ..... Astronomům se povedl husarský kousek. Poprvé v historii předpověděli srážku Země s planetkou. Objekt s označením 2008 TC3 vstoupil do atmosféry naší planety 7.10. 2008 brzy ráno.

Planetku 2008 TC3 objevil astronom Richard Kowalski z observatoře Mt.Lemmon teprve včera ve vzdálenosti jen asi 1,2 vzdálenosti Měsíce od Země! Okamžitě se rozjela rozsáhlá pozorovací kampaň, která měla za cíl zpřesnit dráhu planetky a určit místo, kde objekt vstoupí do zemské atmosféry.

Dráha planetky 2008 TC3 ve sluneční soustavě Díky zapojení velkého počtu observatoří v krátkém čase se to nakonec podařilo. Planetka 2008 TC3 vstoupila do atmosféry dnes ve 4:46 našeho času rychlostí asi 13 km/s nad severem Súdánu. Velikost planetky se odhadovala asi na 3 metry. Vzhledem k velikosti objektu žádné nebezpečí nehrozilo, planetka s největší pravděpodobností zcela shořela v atmosféře. Obyvatelé dané oblasti ale měli nevšední podívanou, mohli totiž spatřit velmi jasný meteor (tzv. bolid).

Podobně velkých objektů vstoupí každý rok do atmosféry několik. Většina z nich ale shoří nad neobydlenými oblastmi a nejsou tak pozorovány. Nyní to bylo ale poprvé, kdy astronomové střet naší planety s cizím objektem předpověděli.      (Zdroj: Astro)


Zmenšení ploch s geneticky modifikovanými plodinami v EU ..... Letošní pokles je způsoben francouzským národním zákazem pěstování GM kukuřice, který v lednu vstoupil v platnost. V Evropské unii je ke komerčnímu pěstování povolena jediná geneticky modifikovaná plodina, a to Bt kukuřice MON 810 biotechnologické firmy Monsanto.

Plocha osetá touto plodinou vykázala v roce 2008 pokles o něco více než 2%, přičemž se na tomto poklesu hlavně podílel zákaz pěstování této GM plodiny ve Francii, která ho zavedla vzhledem ke stále sílícímu odporu veřejnosti ke GMO. Zpráva, kterou zveřejnila asociace biotechnologického průmyslu EuropaBio 29.září uvádí, že letos byla v EU GM kukuřice pěstována na celkové ploše 107 719 hektarů v sedmi státech Unie oproti loňské rozloze 110 007 hektarů plochy. V roce 2007 byla přitom Francie druhým největším producentem GM kukuřice, jediné v EU povolené k pěstování GM plodiny.

Španělsko zůstává nadále výrazně největším výrobcem GM kukuřice, náleží mu asi 74% celkové rozlohy oseté GM plodinami. V řadě zemí došlo k nárůstu ploch osetých GM kukuřicí: v Polsku a Rumunsku se plochy zvětšily několikanásobně, na Slovensku se plocha zdvojnásobila a v České republice došlo k nárůstu o 68%, přičemž ČR je druhým největším pěstitelem GM kukuřice v EU. Bt kukuřice MON 810 zůstává i nadále jedinou GM plodinou schválenou v EU ke komerčnímu pěstování. Povolena byla již před 10 lety.      (Zdroj: Greenpeace)


Proč je konopí vlastně ilegální? .... (výňatek z článku) ..... Konopí začalo totiž mnohé ohrožovat. Levný a trvanlivý konopný papír byl trnem v oku mediálního magnáta Williama Randolpha Hearsta, před jehož papírenskou divizi využívající jako surovinu dřevo byl výhled na milionové ztráty a případný bankrot. Totéž se týkalo mnohých papíren a dřevařských firem. V roce 1937 si navíc dnešní chemický gigant DuPont nechal patentovat způsob výroby umělých vláken z ropy a uhlí a novou technologii výroby papíru z dřevěné drtě. Už tehdy počítal s tím, že tyto nové procesy budou v příštích padesáti letech představovat nejméně tři čtvrtiny celé jeho produkce. Všem těmto mocným bylo jasné, že s levným konopím nemohou soutěžit, ale když už do svých projektů vložili desítky milionů, museli jednat. První zákonodárný útok na konopí vycházel z národního zákona o střelných zbraních z roku 1934. Zákon sice prodej zbraní jako takových nezakázal, ale ve jménu bezpečnosti občanů na něj uvalil daň ve výši 200 dolarů (v dnešním kurzu asi 4000 dolarů), čímž se legální nákupy značně prodražily. Jako první podobný postup proti konopí použil generální rada ministerstva financí Herman Oliphant a svůj zákon o dani z marihuany předložil Kongresu ke schválení v dubnu 1937. Podporovalo ho Hearstovo bulvární impérium – na titulních stranách přinášelo fotografie havarovaných vozů, v nichž se našla alespoň jedna marihuanová cigareta, zatímco autonehody způsobené pod vlivem alkoholu – podle statistik jich bylo až tisíckrát víc – se odsouvaly na zadní stránky. Hearst své čtenáře varoval, že černoši pod vlivem marihuany znásilňují bílé ženy a stejnou hrozbou pro bílé je jazz, směska „satanismu a woodoo.“ Jeho redaktoři dokonce popisovali, že si „negři a Mexikánci“ pod vlivem marihuany dovolí stoupnout bělochovi na jeho stín, podívat se mu do očí, pak si prohlédnout jeho ženu a dokonce se přitom i zasmát. Jen si představte tu hrůzu a opovážlivost! Titulky typu „Marihuana z hodného chlapce udělala za 30 dní zloducha!“ nebo „Hašiš vybízí uživatele pít lidskou krev!“ spolehlivě vyvolaly mezi čtenáři paniku. Málokdo z nich si uvědomoval, že motivem celé té hysterie jsou jen a jen peníze, a tak začali své děti před tou ďábelskou plodinou chránit. ...      (Zdroj: Czech free press)


Situace pěstitelů cukrové řepy je rok od roku horší ..... Pěstování jedné z tradičních plodin na Litoměřicku, cukrové řepy, možná brzy skončí. Situace pěstitelů je totiž rok od roku horší. Musejí snižovat osevní plochy, někteří by mohli v příštích letech od této plodiny zcela upustit.

Naprostá většina zemědělců, kteří se na Litoměřicku zabývají pěstováním cukrové řepy, se shoduje na tom, že za současné problémy v jejich odvětví může takzvaná cukrová politika Evropské unie, díky které se Česká republika, bývalá „cukrovarnická velmoc“, stává pozvolna zemí, kam je nutné cukr dovážet.      (Zdroj: Agris)

A o to přece šlo, ne? Zlikvidovat vlastní zdroje a následně vytvořit závislost na dovozu ... Jestli ono to není tím, že v České republice je český už pomalu jen ten název ...


Muchomůrka vs moucha ..... Co mají muchomůrky společného s mouchami? Označení muchomůrka se skutečně vztahovalo ke slovnímu spojení mořit mouchy, ale vztahovalo se původně jen na muchomůrku červenou. Její plodnice obsahují několik jedovatých látek (některé z nich jsou halucinogenní), ze kterých se při otravě nejvíce uplatňuje muskarin.

U člověka se otrava projevuje zvracením, případně ztrátou vědomí. Příznaky se objevují přibližně 15–30 minut po požití. Pro naše předky ale bylo důležitější, že muskarin účinkuje dostatečně také na mouchy. Používali na jejich hubení klobouk z velké muchomůrky, slabě potřený cukerným roztokem nebo posypaný moučkovým cukrem. Po rozšíření mucholapek používání muchomůrek vymizelo. Oslazené plodnice totiž byly nebezpečné nejen mouchám, ale také malým dětem.      (Zdroj: VTM Science)


Komunální odpad příští rok možná podraží .....  Za vyvážení popelnic by mohli obyvatelé hlavního města časem platit až 1200 korun ročně místo dnešní pětistovky.

Hlavní město zřejmě nechce zůstat stranou všeobecného zdražování a do rozžhavené atmosféry se chystá přiložit také své polínko. Není totiž vyloučeno, že od příštího roku budou Pražané platit podstatně víc za komunální odpad.

„Rada si zřejmě vytkla za cíl, že bude Pražanům život zdražovat a ztrpčovat,“ soudí zastupitel Karel Březina (ČSSD). Podle materiálu Informace o navýšení poplatku za směsný komunální odpad, který má Právo k dispozici, by zdražení mělo být takřka o pětinu, respektive o 17,7 procenta.

Materiál se odvolává na to, že naposledy se poplatek za odpad zvyšoval před třemi roky, inflace se od té doby zvýšila na 14,4 procenta a podražily energie i služby. Dotace města za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu tak neustále stoupá. Zatímco v roce 2005 dotovalo město tuto službu 45 milióny korun a vloni 67 milióny, letos to bude už takřka 82 miliónů. Pražané platí pouze za směsný odpad, náklady na separovaný sběr jsou plně v režii města.

Politici nechtějí o zdražení příliš hovořit, když jsou v dohledu volby.      (Zdroj: Ecomonitor)

To je začarovaný kruh ... EU nás nutí mít na všechno stále větší a důmyslnější obaly a při naší národní vlastnosti snížit se být papežštější než papež .... ale co pak s tím, kam s nimi?


07.10. 2008      Dne 7.10. roku 1904 začal Jára Cimrman zdobit stěny hospody “U Sirotků” všelijakými říkankami. Do dějin vešel nápis osmý a poslední: Chlast - slast ... Připomeňme si nápisy, které tomuto závěrečnému předcházely: Za první půllitr věnoval Cimrman hostinskému tento nápis: "Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích."

Druhé dvojverší upomíná patrně na bankrot správce liptákovské kampeličky Jaroslava Rychtaříka: "Varuj se hazardu vzpomeň si na Jardu!"

Třetí pivo vypil Cimrmann za epigram : "Nechoďte na dvorek vzadu je záchodek."

Čtvrté pivo ho inspirovalo k nápisu: "Sirotek je naše máma." Bohužel nějaký vandal k tomu připsal: "Sirotková je náš táta."

Páté pivo: "Nový York a Liptákov - mé obce nejmilejší."

Šesté pivo :  "Do hospody s umytýma nohama."

Sedmý půllitr: "Teplé pivo je horší než studená Němka."


Úřady musí při pokutách za parkování na chodníku prokázat, že jde o chodník ..... Rozsudek Nejvyššího správního soudu naznačil řidičům taktiku, jak se bránit pokutám za parkování na chodníku. Podle soudu totiž úřady v případě pokutování řidiče za tento přestupek musí jednoznačně prokázat, že se jedná o chodník. Nestačí přitom, že místo, kde řidič zaparkoval, jako chodník vypadá a běžně lidem slouží k chůzi.

Nejvyšší správní soud řešil případ muže, který dostal od libereckého magistrátu pokutu 1 500 korun. Právě proto, že údajně parkoval na chodníku. Podle soudu ale řidič pokutu platit nemusí. Radnice totiž dostatečně neprokázala, že místo, kde parkoval, se dá označit za chodník.Soud se řídil podle katastru nemovitostí. V něm je plocha, kde muž parkoval, zapsána jako společný dvůr, nikoli jako komunikace.      (Zdroj: iDNES)

Takže, pokud je úsek nové dálnice veden v katastru ještě jako louka, mohu tam jet třeba 200 km/h ??? Pro louky přece neplatí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ... Zajímavé možnosti nabízejí zákony ...


Černý puntík bych udělil zpravodaji města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi za článek o staroboleslavském nádraží. Tamní železniční trať není napájena střídavým proudem, ale stejnosměrným. A napětí není 24 000 V, ale "jen" 3 000 V. Copak to by člověk dokázal pochopit, ale psát v roxe 2008  WOLTY s dvojitým Wééé, to je dost síla ... To i můj FrontPage červeně podtrhne jako chybu ...


Vojenské letiště Davison a 12. letecký prapor 11. září: Historky odhalují nové detaily ..... Pár minut poté, co byl Pentagon zasažen, byly na radaru blízkého vojenského letiště spatřeny dvě letadla, kroužící kolem Pentagonu a rapidně klesající, přičemž jedno z nich vysílalo nouzový signál. Identita těchto dvou letadel je nejasná, stejně jako důvod, proč jedno vysílalo nouzový signál. Tento a další detaily o útoku na Pentagon z 11. září byly odhaleny řídícím letového provozu na letišti, v jedné z více neř 1300 ústních historek vztahujících se k útoku, které byly zaznamenány vojenskými zaměstnanci. K dnešnímu dni bylo uvolněno veřejnosti pouze malý počet z těchto historek, což vyvolává otázky o tom, jaké důležitější detaily mohly být v jiných, neuvolněných rozhovorech.

Řídící letového provozu (jehož jméno je na přepisu rozhovoru začerněno) pracoval na kontrolní věži na vojenském letišti Davison, které je umístěno ve Fort Belvoir, vojenské základně 12 mil jižně od Pentagonu. Byl informován, že zprávy říkají, že do Pentagonu narazilo letadlo. On se pak podíval na radar, který ukazoval dvě letadla kroužící nad Pentagonem. Řídící řekl:"Nahoře na věži máme malý radar. Jmenuje se D-Bright. Slouží jen k ujištění se například když letadlo hlásí, že je šest mil západně od letiště, že tomu tak skutečně je."

Letadla jsou vybaveny elektronickým zařízením nazývaným transpordér, které identifikuje letadlo na kontrolorově obrazovce a podává informace jako jeho přesná poloha a výška. Piloti můžou oznámit kontrolorům letecké dopravy mimořádnou situaci během letu vytočením 7700 na jejich transpondéru. Řídící kontrolor si vzpomíná, že se podíval "na místo kde je Pentagon(na radarové obrazovce), a koukám, bylo tam letadlo křičící 7700, což znamená mimořádná situace. A kroužilo a rychle klesalo dolů a kroužilo".

Také si všiml dalšího letadla: "A byl tu další bod, bez jakéhokoliv označení, byl to jen bod" bez žádných doprovodných informací vysílaných transpondérem, jako je volací číslo letadla a rychlost. Pokračoval popisem dvou letadel: "Ale bylo tam letadlo kroužící nad oblastí a křičící pohotovost, pohotovost... a další přilétající letadlo prudce klesající a letící rychle, takže to kroužilo kolem-oni kroužili kolem a pak oba body zmizely. Ale zůstaly ve vzduchu."        (Zdroj: Matrix-2001)


O české brambory prý nikdo nestojí ..... Zemědělci nemohou prý konkurovat levnějším dovozcům, a proto pěstují brambory už jen pro vlastní potřebu.

Rok od roku snižují zemědělci na Klatovsku plochy pro výsadbou brambor, za což mohou zahraniční dovozci, kteří na náš trh dodávají brambory za bezkonkurenčně nízké ceny. Přitom Klatovsko bývalo významnou bramborářskou oblastí. Spotřebitelé však musí sáhnout opět hlouběji do svých peněženek.

„Brambory patří mezi komodity pěstitelsky mimořádně náročné, ale i ekonomicky velmi nákladné. Z pohledu rentability se propadají na jednu z posledních příček mezi pěstovanými plodinami,“ říká ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.

Na Klatovsku bylo v letošním roce vysázeno 600 ha brambor, z toho 200 ha byly brambory konzumní (největší pěstitel ZD Měčín), 150 ha brambory sadbové (největší pěstitel Vesa Velhartice) a 250 ha brambor průmyslových, které se používají na škrob (největším pěstitelem je Agrospol Malý Bor, který pěstuje brambory na zhruba 120 ha). Jedním z důvodů, proč obliba pěstování brambor na našem okrese klesá, je nestálá farmářská cena.      (Zdroj: Agris)

No a až se "levným dovozům" podaří všechno u nás zlikvidovat, tak nám našponují ceny tak, že budeme rázem kde? Ano, samozřejmě ... v pr... Já nevím, jak kde - ale u nás v Brandýse jezdili s bramborami zemědělci ze Semic - no a kdo by rád nekoupil, když mu to složí až za vrata?


USA vykročily k rasovému profilování, Britové ke spoutání internetu ..... Nová pravidla pro FBI, která umožňují zahájit vyšetřování člověka jen na základě jeho rasy či etnického původu, vstoupila v platnost podpisem ministra spravedlnosti USA Michaela Mukaseyho. Podle jeho slov má nový padesátistránkový dokument poskytnout „přehlednější, jasnější a srozumitelnější pravidla pro operace FBI…což má umožnit, aby se FBI stala pružnějším a efektivnějším sběračem zpravodajských informací.“ Podle šéfa senátního justičního výboru Patricka Leahyho však nové pravomoci ři sledování osob pro FBI zacházejí příliš daleko. „Nový předpis umožňuje monitorovat Američany a používat vůči nim i další způsoby vměšování do jejich soukromí, aniž by přitom byl k dispozici důkaz o tom, že vůbec něco spáchali,“ konstatoval Leahy podle agentury AFP. A Americká unie občanských práv (ACLU) nový předpis rovnou označuje za „první krok k vytvoření institutu rasového profilování coby politického nástroje americké vlády“. Bojem proti terorismu se ohání také britská vláda, která hodlá investovat 12 miliard liber do vytvoření databáze, která by monitorovala a ukládala veškeré informace o e-mailech, telefonních hovorech i o tom, jaké internetové stránky kdo vyhledává. Jak píše deník The Times, na projekt, který má pokrývat dva největší britské poskytovatele internetu, firmy BT a Vodafone, zatím odešla první miliarda. Prozatím měla tajná služba MI5 možnost monitorovat e-maily a sledované internetové stránky jen se zvláštním souhlasem ministerstva vnitra, nyní bude mít skutečné pré. Podrobnosti o celém projektu mají být zveřejněny v listopadu při každoročním projevu královny. Kritici tohoto šmírování však pochybují, jestli se projekt vládě vůbec podaří uskutečnit. Objem dat, který chce monitorovat, je totiž úctyhodný – jen loni bylo v Británii posláno 57 miliard textových zpráv, což je 1800 zpráv každou vteřinu… …No, není lepší se raději rozčilovat nad odposlouchávaným skypem v Číně?      (Zdroj: Czech free press)


Burzovní vzestupy a pády ..... Že by za burzovními vzestupy a pády dnešních dní a týdnů byla vládnoucí mocenská elita? Když padnou ekonomiky na kolena, když dolar ztratí svou hodnotu, tak jej USA díky tomu bude moci stáhnout z finančního oběhu po celém světě za pakatel.

Tím, že dolar ztratí svou hodnotu,vrátí se zpět do bank v USA a bude volná cesta pro již dříve zmiňované AMERO. A nebude náhoda, že poté se USA opět zvedne z prachu a AMERO bude jednou z nejsilnějších měn. A to, že dolar klesá již delší dobu, a že komodity mají takovou a ještě vyšší cenu, je jen hra mocipánů, přetrvávající tisíciletí. Je to hra pro nás, abychom uvěřili, že to bylo zapříčiněno jen nějakou špatnou shodou náhod, a že ty a ty nadnárodní instituce, se staly pouhou hříčkou přírody, kdy přišly do obrovských finančních problémů. A máme taktéž uvěřit, že největší společnosti se hroutí a s nimi i systém. Ale systém tvoří právě ony společnosti, a kdykoli si zamanou, vznikne takováto krize, která se povětšinou uklidní, až státní finanční injekcí - a tedy z daní! Díky tomu se svět začne opět polarizovat na 2 protichůdné názory. komunismus x kapitalismus, křesťané x židé, křesťanství x muslimové levá x pravá, atd… V minulosti se jak známo žádný z těchto protichůdných názorů na světě neobešel bez konfliktu. Vládnoucí elita, tvořící na jedné části planety lid, oddaný té či oné ideologii, a na druhé je lid učen opačnému pohledu na svět. Musí se vytvořit rozdíly, aby vládnoucí vrstva, která skryta za oponou hrajíce s námi šachy, mohla bezmezně vládnout. Tak vyvstává na povrch odvěký nepsaný kodex panovníků, kde mimo jiné jest: „ROZDĚL A PANUJ“. A kdože to stojí za oponou? Tak to opravdu těžká otázka jest!!! Avšak někdo jistě ví víc než dost! Čas od času, někdo vyjde na veřejnost s těmito informacemi, ale z pravidla bývá velmi rychle umlčen!!! Protože vládnoucí elita, ať už začneme Bílým domem, či Vatikánem, nebo dalšími významnými rody po celém světě, je pouze a jen nevědomá mafie, hrající si na Boha.      (Zdroj: Jitřní země)


Neandrtálci hodovali na tuleních a delfínech ..... Ačkoliv přezdívka neandrtálec by jistě nikomu nezněla lichotivě, tito naši příbuzní rozhodně nebyli nějakými nešiky. Ačkoliv nepoužívali nijak sofistikované zbraně, byli schopni udolat tuleně ba i delfíny, což ukazuje, že museli být zručnými loveckými stratégy.

Při průzkumu jeskyní v okolí Gibraltaru, v nichž před 40 000 lety sídlili neandrtálci, objevil tým antropologů kosti tuleňů a dvou druhů delfínů. "Neandrtálci jistě nebyli hlupáci", říká Clive Finlayson, jeden z pracovníků Gibraltarského muzea, který se na výzkumech podílel. "Museli mít přinejmenším slušnou znalost ročních období a podle nich si plánovali lov". Výzkum sice ukázal, že neandrtálci tato zvířata skutečně jedli, přinesl však zároveň několik nevyřešených otázek. Známky řeznických praktik totiž vykazují pouze kosti tuleňů, zatímco delfíní kosti jsou jakoby netknuté. Vědci předpokládají, že z delfínů konzumovali neandrtálci především tuk. Ještě větší záhadou jsou jejich lovecké techniky, nad nimiž však vědci mohou už skutečně jen spekulovat.       (Zdroj: 21@století)


Tajemná monstra .....  Anakonda, Godzilla, King Kong. Filmové příběhy o hrůzu nahánějících netvorech spolehlivě plní pokladny kin. Jsou jejich notně přerostlí hrdinové výplodem čiré fantazie, nebo v odlehlých koutech světa dodnes přežívají neznámá zvířata? Spolehlivých svědectví o existenci záhadných živočichů je více, než bychom čekali.

V roce 1932 noviny Rhodesian Herald zveřejnily neobyčejný zážitek Švéda J. C. Johanssona. Při lovecké výpravě v provincii Kasai sledoval dva slony. „Byli to samci. Jak dorazili k řece, uviděl jsem něco neuvěřitelného. Na břehu stála asi patnáct metrů dlouhá nestvůra s ještěrčí hlavou a mohutným ocasem. Najednou velkou rychlostí zmizela. Pustili jsme se za ní přes velký močál. Po čase jsme zahlédli, jak trhá kusy z mrtvého nosorožce. Zřetelně jsem slyšel praskání kostí, byl jsem sotva pětadvacet metrů daleko. Pak se ještěr vrhl do hluboké vody.“

Mokele mbembe Tento netvor je u domorodců znám pod jménem čipekve – vodní lev. Zdržuje se poblíž velkých vodních ploch a močálů. Má protáhlou hlavu plnou ostrých zubů ozdobenou malým rohem. Pohybuje se prý stejně dobře po dvou jako po čtyřech. Jeho výskyt ve střední Africe potvrdil i lovec velké zvěře F. Hobler: „Váží určitě okolo čtyř tun. Napadá nosorožce, hrochy i slony. Místní lovci po nocích slýchávali, jak čipekve požíral zabitou kořist, rval z ní ohromné kusy masa a drtil kosti. Hlavu a ocas měl jako ještěr. Vypravil jsem se do močálů, abych ho vystopoval. Nepodařilo se mi ho nalézt, ale jsem přesvědčen, že existuje.“

V nebezpečných bažinách Likouala v Kongu se údajně ukrývá jiné tajemné zvíře nazývané mokele mbembe. Podle domorodého rybáře Lateka Pascala v roce 1959 připlula dvě tato zvířata kanálem do jezera Tele. Pygmejové úzkou vodní cestu zablokovali zátarasem z kmenů stromů. Když se jedna z nestvůr pokoušela vrátit a překonat barikádu, zabili ji oštěpy. Úlovek rozřezali a snědli. Všichni, kteří maso pozřeli, zemřeli. Kostra zabitého zvířete leží kdesi na dně řeky.        (Zdroj: 100+1)


Vinná réva .... Vinná réva patří mezi hodnotné ovoce. Hroznové víno obsahuje vitamin C a skupinu vitaminů B (kromě B12). Mají rovněž mnoho manganu, hořčíku a draslíku. Toto ovoce urychluje průchod moči ledvinami, močovým měchýřem a močovými cestami. Takto se vyplavují bakterie, které zapříčiňují záněty této oblasti organismu. Mají také větší množství fruktózy (ovocného cukru), takže nejsou příliš vhodné ve větší konzumaci pro diabetiky. Slupky hroznů jsou bohaté na vlákninu. Vláknina je pro nás organismus velmi důležitá. Nutí střevo dostatečně pracovat, tím pádem odstraňuje zácpu, zbavuje tělo jedovatých látek a váže i látky tukové.

Podporuje snížení nadváhy, odvádí z těla toxiny, čistí ledviny, močový měchýř a močové cesty, díky většími obsahu ovocného cukru pomáhají při únavě, nervozitě a depresích.

Semínka z vinné révy jsou velmi ceněna pro své antioxidační vlastnosti. Výtažky z drobných jadýrek tmavé vinné révy patří do skupiny flavonoidů - antioxidantů, které chrání tělesné buňky před poškozením nestabilními molekulami kyslíku, jimž se říká volné radikály. Flavonoidy hrají důležitou roli v prevenci rakoviny a srdečních onemocnění.      (Zdroj: CelostniMedicina)

Maličkou výhradu bych měl ... vinná réva není ovoce, ale ta rostlina, na kterém hrozny rostou ... ale pořád lepší než když člověk u stánků čte ten patvar "hrozno" ... kde se tohle vzalo ...


V kyselejších oceánech se zvuk šíří snadněji ..... Významná část emisí oxidu uhličitého končí v oceánech. Od začátku průmyslové revoluce oceány absorbovaly odhadem asi 150 miliard tun CO2 z antropogenních zdrojů, což vedlo ke zvýšení kyselosti mořské vody o 30 procent. Změny chemických vlastností vody se mimo jiné projevují i snadnějším šířením zvukových vln. Jak nyní upozornili experti z kalifornského výzkumného institutu Monteray Bay Aquarium Research Institute (MBARI), zvýšená hlučnost dělá potíže některým druhům mořských savců. Zpráva se objevila 1. října 2008 v odborném časopise Geophysical Research Letters.

Monteray Bay Aquarium Research Institute - MBARIKonzervativní scénáře Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) předpokládají, že do poloviny tohoto století klesne pH mořské vody ze současné průměrné hodnoty 8,1 na hodnotu 7,9. To je o 0,3 pH méně než před dvěma stoletími. Pokud se tato předpověd naplní, projeví se okyselení mimo jiné tím, že se zvuk v oceánech bude šířit do větší vzdálenosti - podle americké studie bude pronikat až o 70 procent dál než nyní a o 80 procent dál, než na začátku 19. století.

Čím je voda kyselejší, tím méně zvuků o nízké a střední frekvenci je vodou absorbováno. Podle propočtů autorů studie bude mít okyselování největší dopad na zvuky v pásmu do 3 tisíc hertzů (kmitů za sekundu), kam patří i zvuky o velmi nízkých frekvencích, které používají mořští savci. Snadnější přenos zvukových vln už sice na jednu stranu delfínům a velrybám umožňuje komunikovat na větší vzdálenosti, ale současně stoupá celkový šum. Navíc kvůli rozmanitým lidským aktivitám se v posledních padesáti letech hlučnost oceánů prudce zvýšila.        (Zdroj: Gnosis9.net)

Jak se do oceánu volá, tak se z oceánu ozývá ...


06.10. 2008      Šestého října 1944 překročili vojáci 1. československého armádního sboru v rámci Karpatsko - Dukelské operace čs. hranici a vstoupili na území Československa. Proto se tento den slavil jako Den československé lidové armády.

Podle přehledu svátků připadá na první pondělí v říjnu hned několik významných dnů. Světový den dětí byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986. Světových den lidských sídel, vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986. Světový den architektury, slaví se z rozhodnutí Mezinárodního svazu architektů v roce 1996 společně se Dnem lidských sídel.


Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy ..... Pod tímto heslem byl vyhlášen již třetí ročník národního kola společného stipendijního projektu L´Oréal Česká republika, České komise pro UNESCO a Akademie věd ČR pro mladé a talentované vědkyně do 35 let z oborů živých nebo materiálních věd. V letošním roce pak laureátky mohou získat až 3 stipendia v částce 200 000 Kč na každé stipendium Cílem stipendia je finančně pomoci talentovaným vědkyním realizovat perspektivní vědecký výzkum, s tím, že rozhodnutí o způsobu využití stipendia je plně na volbě laureátek. Za uplynulé dva ročníky, do kterých bylo přihlášeno na 64 různých projektů, byla udělena stipendia 6 českým badatelkám za více než milion korun. Uzávěrka přihlášek je i v letošním roce stanovena do 31.října 2008 s plánovaným slavnostním vyhlášením výsledků v lednu 2009. Další informace, včetně formulářů přihlášek lze najít na stránkách Pro ženy ve vědě.       (Zdroj: 21@století)


Ředitelství vodních cest ČR zahájilo stavbu kotviště ..... Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu nového kotviště pro sportovní plavidla v Litoměřicích. V blízkosti přístaviště pro výletní lodě vybudovaného Povodím Labe, s.p., vyroste do konce letošního roku ještě plovoucí molo pro lodě sportovní.

Kotviště vznikne na pravém břehu Mlýnského ramene při jeho ústí do Labe nad přístavištěm pro osobní dopravu. Hlavní součástí přístaviště bude plovoucí molo, které bude tvořeno podélnou přístupovou lávkou s jednostranným zábradlím a příčnými lávkami. Kotviště umožní bezpečné uvázání až 16 sportovních plavidel.

V místě soutoku, na pravém břehu Labe, se nachází Lodní náměstí, které je využíváno osobními lodními dopravci při zastávce v Litoměřicích. Rekreační plavba měla dosud zázemí pouze v místním jachetním oddíle, jehož kapacity však byly nevyhovující a provoz neměl veřejný charakter. Vzhledem ke stále více se rozvíjející rekreační plavbě na Labi a Vltavě je nutné vybudovat pro sportovní plavidla vhodné kotviště a zázemí pro posádky plavidel.

Cílem vybudování nového kotviště je posílení možnosti individuální turistiky v celé přilehlé oblasti. V současné době se v úseku řeky Labe mezi Mělníkem a obcí Žernoseky, tj. od Litoměřic proti proudu cca 44 km a po proudu cca 8 km, nenacházejí žádná stálá zařízení pro bezpečný výstup a nástup pasažérů využívajících malou osobní lodní dopravu. Vybudováním kotviště pro malá plavidla dojde k rozvoji cestovního ruchu na dolním Labi a zvýší se tím využívání labsko-vltavské vodní cesty.      (Zdroj: Enviweb)


Berlín sází na chůzi a jízdní kola ..... Rozvoj pěší a cyklistické dopravy jako alternativy k autům, která zabírají příliš mnoho prostoru, znečišťují ovzduší a zabíjejí lidi při nehodách. Takový je cíl dopravní politiky německé metropole. V Berlíně na rozdíl od Prahy klesá množství automobilů a město dělá vše proto, aby chůze a jízda na kole byla co nejpříjemnější. Tyto dva druhy dopravy jsou nejlevnější, nejzdravější, a nemají negativní vliv na veřejný prostor. Odborníci z Berlína přijeli do Prahy představit konkrétní opatření pražským politikům a úředníkům. Pozvali je Nadace Partnerství a iniciativa Auto*Mat. ..... „Praha se od Berlína může mnohému naučit. Setkání s tamními špičkami mezi odborníky na dopravu může obohatit lidi zodpovědné za rozvoj Prahy. Také naše město by měla následovat trendy a rozvíjet se jako moderní metropole 21. století,“ vysvětlil smysl pozvání hostů z Berlína Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

Po ulicích Berlína se denně pohybuje na kole 400 tisíc lidí, přičemž 20 tisíc z nich kombinuje kolo s veřejnou dopravou. Podíl cyklistů na objemu dopravy dnes činí 12%. Cílem radnice je dosáhnout během čtyř let patnáctiprocentního podílu. V Praze jezdí pravidelně na kole jen 2% lidí, nicméně plná třetina dotázaných tvrdí, že by na kole jezdila, pokud by k tomu byly vhodné podmínky. V tom je právě kámen úrazu.

Zatímco na hlavních tepnách v širším centru Prahy dnes nalezneme pouhých pět cyklistických pruhů, Berlín jich má více než 200 kilometrů. K tomu lidem na kolech slouží 200 obousměrně průjezdných jednosměrek, 22 tisíc cyklistických stojanů a další opatření. Jízdní kolo je možné převážet nejen v metru, ale i v tramvajích a autobusech.      (Zdroj: Econnect)


Na Venuši je větrno ..... Je velmi dobře známo, že na Venuši vanou velice silné větry. Nyní vůbec poprvé evropská sonda Venus Express dala dohromady 3D snímky oblačnosti s rozložením větrů v atmosféře Venuše pro jednu polokouli planety. Nejvýkonnější průzkumník atmosféry, jaký kdy byl k Venuši vyslán – sonda Venus Express – využila výhodnou oběžnou dráhu kolem planety a unikátní vědecké přístroje na své palubě. Sonda tak byla schopná proniknout svým „pohledem“ skrz husté atmosférické vrstvy a pořídit kvalitní komplexní snímky. Sonda průběžně monitorovala planetu od zahájení výzkumu v roce 2006 a vědci nyní mají dostatek dat k tomu, aby mohli začít sestavovat komplexní obraz jevů v atmosféře Venuše. Přístroj VIRTIS (Visual and Infrared Thermal Imaging Spectrometer) zkoumal tlustou pokrývku kolem Venuše, tvořenou oblačností, shromažďováním dat o rychlosti větrů v těchto vrstvách. Oblast výzkumu zahrnovala výšky v rozmezí 45 až 70 km nad povrchem planety na celé jižní polokouli až po rovník. Výzkum byl prováděn nad jižní polokoulí proto, že zde sonda Venus Express dosahovala největší vzdálenosti od povrchu planety: kolem 66 000 km. To umožnilo sondě globální pohled na celou jižní polokouli planety.      (Zdroj: AstroVM)


50 let kardiostimulátoru ..... V těchto dnech uplynulo 50 let od chvíle, kdy se začaly používat kardiostimulátory. Jde o přístroj, který lidem s nemocným srdcem zachraňuje a prodlužuje život. Současná zařízení ale vypadají úplně jinak než první přístroje tohoto druhu - jsou 25 krát lehčí a lékaři jejich prostřednictvím mohou zdravotní stav pacientů každodenně kontrolovat. Denně v Česku podstoupí operaci, při které je do těla nemocného zaveden kardiostimulátor, přes 20 lidí. Za 45 minutový zákrok získá pacient minimálně pět let života a navíc zdravější srdce. Kardiostimulátor je dvacetigramový přístroj, který pohání nemocné srdce. Cesta kardiostimulátoru do Česka nebyla vůbec jednoduchá. "My jsme museli součástky pro vývoj kardiostimulátoru deklarovat jako náhradní díly pro rentgen, aby to vůbec prošlo," uvedl Vladimír Bičík, tvůrce 1. českého kardiostimulátoru. S pomocí týmu lékařů a inženýrů nakonec první pacient obdržel československý kardiostimulátor už v roce 1965. Bylo to tedy sedm let poté, co podobný přístroj poprvé voperoval švédský chirurg Åke Senning. Podle Miloše Táborského, přednosty Kardiocentra Nemocnice na Homolce, se v prvních letech musely kvůli větší velikosti implantáty umisťovat do břišní oblasti. Nyní už ale přístroj nepředstavuje objemnou záležitost, a chirurgové jej tak mohou voperovat kousek pod klíční kost. Navíc lékaři díky kardiostimulátoru kontrolují stav všech těchto pacientů v Česku na dálku, neboť stimulátor vysílá signál, který je v nemocnicích vyhodnocován. V Česku lékaři ročně implantují přes osm tisíc kardiostimulátorů, přičemž u dvou tisíc z nich jde o výměnu starých za nové. Přístroj totiž funguje na baterky a vydrží pět až deset let. Nárok na něj mají narozdíl od transplantací všichni lidé s arytmií. Také srdce nemocných domácích mazlíčků mohou být přístrojem "vylepšena" Své uplatnění našly kardiostimulátory i jinde než v humánní medicíně. Milovníci zvířat jej například mohou pořídit svým nemocným mazlíčkům. S kardiostimulátorem žijí v Česku někteří psi, a dokonce i jedna oslice.      (Zdroj: Řev přírody)


Jakým způsobem se z kávy s kofeinem dělá káva bez kofeinu? ..... Kofein se z kávových zrn odstraňuje tak, že se zrna nejprve spaří horkou vodou nebo párou. Za tím účelem se používá buď silnější rozpouštědlo jako například metylenchlorid nebo octan etylnatý nebo jemnější rozpouštědlo - samotná voda. Všechna tato rozpouštědla, obzvláště potom ta první dvě, odstraňují některé z chuťových molekul a spolu s nimi i kofein.

Chuť však odstranit nechceme, je tudíž potřeba ji zase vrátit zpět. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je provést extrakci nejdřív vodou a potom vodu promíchat s malým množstvím metylenchloridu. Tímto procesem se z vody odstraní kofein, ale zůstane v ní většina chuťových molekul. Zbylá voda se potom přidá zpátky k upraveným kávovým zrnům, aby reabsorbovala chuť.       (Zdroj: VTM Science)


FBI zakázala agentům říci v televizi „pravdu o 11. září“  ..... Vedení FBI zakázalo dvěma svým zvláštním agentům, Marku Rossinimu a Douglasu Millerovi, účast v natáčení dokumentárního filmu veřejnoprávního kanálu PBS, který měl pojednávat o rivalitě, která před 11. zářím panovala mezi FBI, CIA a Národní bezpečnostní agenturou NSA. Důvodem k zamítnutí je podle oficiálních zdrojů snaha „nerozviřovat staré neshody se CIA“, konstatoval producent dokumentu James Bamford. Všeobecně se soudí, že v součinnosti mezi americkými tajnými službami to před 11. zářím skřípalo kvůli byrokratické mašinérii, kvůli „neschopnosti pospojovat mezi sebou jednotlivé body“. Rossini s Millerem, kteří byli v době před 11. zářím přiděleni k protiteroris­tickému středisku CIA, však byli připraveni na kameru prohlásit, že jim tehdy vedení CIA zakázalo předávat klíčové informace vedení FBI a později je přimělo, aby tuto skutečnost zatajili. „Nátlak na to, aby lidé při vyšetřování, které v roce 2004 vedla inspekce ministerstva spravedlnosti, neříkali pravdu, existovala,“ cituje v této souvislosti americký blog Spy Talks nejmenované zpravodajské zdroje. Inspekce se tehdy zabývala hlavně informacemi, které CIA měla – a nechávala si je pro sebe – o pohybu dvou podezřelých, Naváfa Hazmího a Chálida Mihdhára, kteří do USA přiletěli z Malajsie. Rossini s Millerem o tom nesměli informovat FBI a zvláštní je, že navzdory několika žádostem o těchto okolnostech nemohli vypovídat ani před oficiální komisí, která vyšetřovala události z 11. září.      (Zdroj: Czech free press)


Jak napravit situaci na Wall Street ..... Přátelé, nejbohatších 400 Američanů – ano, pouhých čtyři sta lidí vlastní VÍCE než všech 150 milionů nejchudších Američanů. 400 bohatých Američanů ovládlo majetek poloviny celé země! Jejich celkový majetek má hodnotu 1,6 bilionu dolarů. Během osmi let Bushovy vlády jejich bohatství vzrostlo o téměř 700 miliard dolarů – tedy o tutéž částku, jakou nyní požadují pro „záchranu“ finančního systému. Proč nedají k dispozici na svou záchranu ty peníze, které vydělali za Bushovy vlády? Pořád jim ještě zbude skoro bilion dolarů!

Samozřejmě, to oni neudělají – alespoň nikoliv dobrovolně. Když George W. Bush přicházel do prezidentského úřadu, od Billa Clintona dostal rozpočtový přebytek ve výši 127 miliard dolarů. Protože ty peníze byly NAŠE peníze a ne jeho, udělal s nimi to, co s nimi rádi dělají bohatí lidé – bezohledně je utratil. Teď máme dluh ve výši 9,5 bilionů dolarů. Proč proboha bychom měli těmto zlodějům dávat ještě další své peníze?

Rád bych navrhl vlastní plán na záchranu finančního systému. Mé návrhy, jejichž seznam uvádím níže, jsou založeny na jednoduchém a prostém přesvědčení, že se bohatí musejí prostřednictvím svých platinových záruk zachránit sami. Lituji, pánové, ale vždyť vy nám to opakujete pořád: There … is … no … free … lunch. Nikdo nemůže dostat oběd zadarmo. A děkujeme vám, že nás učíte, abychom nenáviděli lidi, kteří jsou závislí na podpoře v nezaměstnanosti. Takže my vám žádnou podporu vyplácet nebudeme.

Zde je můj návrh, nyní známý jako „Mikův záchranný plán“. Má deset jednoduchých, jasných bodů. Těchto:        (Dále čtěte v Britských listech)


Kampaň proti parku nepodporují ani hejtmanovi voliči ..... Ministerstvo životního prostředí dnes představilo reprezentativní průzkum veřejného mínění v Jihočeském kraji, podle kterého místní lidé drtivou většinou podporují národní park na Šumavě. Rovněž pokud by si museli vybrat mezi ochranou přírody a rozvojovými projekty, jednoznačně volí první. Platí to i pro zhruba tři čtvrtiny voličů ODS.

Mírně většinovou podporu mezi Jihočechy má rovněž ponechání částí národního parku divoké přírodě, i pokud v některých místech starší stromy uschnou vlivem kůrovce. Jedinou výjimku tvoří voliči KSČM a lidé s nižším vzděláním.

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy v Hnutí DUHA, řekl: „Jihočeši jsou na svůj národní park pyšní a chtějí důslednou ochranu šumavské přírody. Průzkum ukazuje, jaký dojem si lidé v kraji z debaty o Šumavě odnášejí. Snad jenom jedna věc je politicky scestnější než bojovat proti národnímu parku – dělat to měsíc před volbami. Politici si musí vybrat. Buď vezmou veřejné mínění na vědomí, nebo si budou vymýšlet krkolomné argumenty, že si jejich voliči myslí něco jiného, než si myslí. Sladké sny.”      (Zdroj: Ecomonitor)


Už to tu sice bylo, ale .... K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 Kč. Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.

Vzor průkazu, jehož platnost končí, najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR


03.10. 2008      V sobotu 4.10. je Mezinárodní den zvířat, jeho oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den. Tento světec proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994.

V neděli 5.10. slavíme Mezinárodní den učitelů - ten byl vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO.


Na všech letištích v EU mají být „svlékací“ skenery ..... Do dvou let mají být na všech letištích EU skenery, které umožní vytvářet trojrozměrný obraz postav pasažérů včetně detailů, které jsou jinak skryty pod oděvem. Přístroje tak budou fakticky „svlékat“ kontrolované – na obrazovkách totiž budou zřetelně viditelné například i genitálie pasažérů a další intimní místa. 

Napsal to britský Daily Telegraph, podle nějž chystané unijní nařízení stanoví, že tyto nové skenery mají být používány „individuálně nebo v kombinaci jako prvotní či druhotný prostředek a za definovaných podmínek“. Nařízení má začít platit od dubna 2010.

Proti záměru se již ozval šéf dopravního výboru Evropského parlamentu Paolo Costa. „Jaký bude dopad používání těchto skenerů na zdraví cestujících? Jaký to bude mít dopad na jejich soukromí? Jak budou obrazová data uchovávána a jak budou ničena?“ položil zneklidněn otázky v dopise, zaslaném Evropské komisi, která návrh nařízení připravila.

Ještě ostřejší námitky mají ochránci práva na soukromí. „Nemyslím si, že lidé jsou informováni, co tyto skenery dokážou a jak ponižující je mít vlastní tělo na obrazovce,“ řekl listu Gareth Grossman ze skupiny Policy at Liberty.

Podle skupiny Statewatch chce Brusel po vzoru USA podrobit „pasažéry včetně žen, starých lidí a dětí hanebné a nedůstojné zkušenosti“.

Nová technologie byla již na dobrovolné bázi zkoušena na britském Heathrow. Letiště však samo zkoušky přerušilo. Technologii prosazují zejména USA, protože umožňuje odhalit i předměty skryté přímo na těle.      (Zdroj: Novinky)

Hle, co všechno se dá podnikat pod rouškou boje proti terorismu ... Ale proč hned pašovat do letadla tritol nebo Semtex? Co třeba zkusit ideologické bomby ... prostě "té špatné části světa" infiltrovat pár vlastních politiků  ... a zánik přijde už sám ... Pak by ale místo porno-skenerů stačily detektory dutých hlav ...


Vědci "zvážili" zatím největší známou hvězdu naší Galaxie ..... Ačkoliv teoretické modely předpovídají existenci hvězd i 150krát těžších než je naše Slunce, až do dnešní doby nenašli hvězdáři takovou, která by dosahovala hmotnosti více než 83 Sluncí. Nově "zvážená" hvězda překročila magickou hranici stonásobku váhy Slunce dokonce 16 krát!

Vážným kandidátem na místo, kde lze v naší galaxii najít nejtěžší hvězdy, je po dlouhou dobu mlhovina Carina, vzdálená od Slunce asi 20 000 světelných let. Nachází se v ní i hvězdokupa známá pod označením NGC 3603 nebo také A1. V ní lze nalézt skupiny velmi "mladých" hvězd, které vznikly asi před třemi milióny let. Hvězdy této hvězdokupy jsou hvězdami Wolf-Rayetova typu. Jedná se o vesmírná tělesa, která jsou velmi žhavá a velmi intenzivně vyzařují energii do okolního vesmíru v podobě tzv. "hvězdného větru". Tým z univerzity v kanadském Quebecku pod vedením profesorů A. Moffata a N. St-Louise využil data ke "zvážení" hvězdy kombinaci dat poskytnutých Hubbleovým teleskopem a integrálního polního spektrografu SINFONI umístěného v jihoamerickém Chile.      (Zdroj: 21@století)


Lidé loni vypustili 10 miliard tun uhlíku, koncentrace CO2 je 383 ppm ..... Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší se v roce 2007 zvýšila o 2,2 ppm na 383 ppm (parts per million, částic na milion, miliontin). V posledním desetiletí minulého století tato hodnota stoupala o 1,5 ppm za rok. Průměrný nárůst za období let 2000 až 2007 je 2 ppm za rok. Současná koncentrace oxidu uhličitého je nejvyšší za posledních 650 tisíc let a zřejmě i za posledních 20 milionů let.

Navzdory Kjótskému protokolu stoupaly po roce 2000 antropogenní emise CO2 čtyřikrát rychleji než v 90. letech. Loni dosáhly úrovně 10 miliard tun uhlíku za rok (o 100 milionů tun více než v roce 2006), z toho 8,5 miliard tun bylo emitováno při spalování fosilních paliv a výrobě cementu a za 1,5 miliardy tun může odlesňování, což se primárně týká tropických pralesů. Jejich plocha se v minulém roce zmenšila o 13 milionů hektarů (130 tisíc km2, rozloha bývalého Československa).

Global Carbon Project Mezi lety 1850 a 2007 bylo do atmoféry při spalování fosilních paliv a výrobě cementu uvolněno celkem 348 miliard tun uhlíku. Meziroční růst emisí po roce 2000 (3,5 %) je podstatně vyšší než v 90. letech (0,9 %) a překonává i nejpesimističtější scénáře Mezivládního panelu pro změnu klimatu (počítalo se maximálně s 2,7 %).

Nejrychleji stoupají emise v rozvojových zemích - zejména v Indii a Číně. Právě Čína v roce 2006 předstihla Spojené státy a nyní je největším producentem CO2 na světě. Je téměř jisté, že Indie během několika let (zřejmě už letos) přeskočí Rusko a zařadí se na třetí místo hned za Čínu a USA. Od roku 2005 jsou za většinu emisí odpovědné rozvojové státy, které nejsou vázány Kjótským protokolem, jejich procentuální podíl na celkových emisích se stále zvyšuje. V roce 2007 činil už 53 procent.       (Zdroj: Gnosis9.net)

No a co my, malí lidičkové? Bude alespoň důvod nám pod rouškou ekologie pořádně zdražit paliva ... a o to přece jde, ne?


Tajemné jeskyně Chua-šan - největší umělé jeskyně dávné Číny ..... Chua-šanské jeskyně se nacházejí na předměstí Chuang-šanu v čínské provincii An-chuej a patří mezi největší a nejúžasnější pozůstatky starověké Číny. Jsou velmi rozsáhlé a plné prapodivných konstrukcí. Část jeskyně vyplňují vrstvy stěn, jež vytvářejí složité bludiště, a druhou část zdobí ohromné kamenné sloupy. V jeskyni však nebyly nalezeny žádné fresky, nápisy ani buddhistické rytiny. Původ Chua-šanských jeskyní je tedy obestřen tajemstvím a pro archeology zůstává nezodpovězenou otázkou. Před několika lety vyzývalo město Chuang-šan archeology, geology, průzkumníky i veřejnost, aby jeskyně prozkoumali. Kdokoli by dokázal určit rok, kdy byly jeskyně vybudovány, a jejich účel, dostal by, podle článku hongkongského deníku Ta-kung-pao, štědrou odměnu.

V síni 35 se nachází podzemní palác, zcela vytvořený člověkem, a v současné době je největší svého druhu v Číně. Síň je 186 metrů hluboká a 20 metrů vysoká. Strop drží 26 sloupů seskupených v piktografických řadách. V paláci můžeme nalézt místnosti, lůžka, mosty a pavilony, které jsou s velkým umem vytesány z kamene. Kromě toho se zde nalézá několik prastarých podzemních jezer. Jsou velmi hluboká, avšak voda v nich je tak průzračná, že je jasně vidět až na dno. Hladina nejníže položeného jezera je několik metrů pod hladinou nedaleké řeky Sin'-an.      (Zdroj: Matrix-2001)


Ministři mohou hlasovat ve prospěch alejí, další stromy jsou však stále ohroženy ..... Ministři na dnešním zasedání vlády rozhodují o zpřísnění pravidel pro kácení stromů podél cest. Ačkoliv bod měl být na programu jednání kabinetu minulý týden, byl odložen. Dojde-li k souhlasu, vláda pošle do parlamentu návrh novely zákona (1), který ukončí privilegium silničářů kácet stromořadí bez povolení. Napříště budou muset žádat obecní úřady jako všichni ostatní. „Změna zákona může zachránit tradiční aleje, vysazované od dob Marie Terezie. Stromy rostoucí na březích řek, ve městech a obcích jsou však stále ohroženy. Novela zákona mohla být progresivnější,“ říká Petra Humlíčková z legislativního centra Zeleného kruhu.

„Až přijde novela zákona do Parlamentu, budeme žádat poslance o její vylepšení. Zákon by měl lépe chránit veškerou zeleň, ne jen silniční aleje. Zbytečné kácení zdravých stromů je v posledních letech vážným problémem, který přispívá k nevyhovujícím stavu životního prostředí ve většině regionů České republiky,“ dodala Kateřina Ptáčková, ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Podle současné právní úpravy mohou správci silnic kácet stromy bez povolení, jen po dohodě se silničním správním úřadem. To je výjimka oproti ostatním žadatelům, kteří musejí žádat obecní úřady o vydání písemného povolení. Přede dvěma lety tak zmizela řada významných alejí zejména na Vysočině, ale i v jiných krajích. Silničáři neměli kvůli mírné zimě práci s odhrnováním sněhu a začali plošně mýtit stromy.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Feynman: mohlo by umění mít vlastnosti vědy? ..... Fyzik a popularizátor Leonard Mlodinow cituje rozhovor, který před více než 20 lety vedl na Caltechu s Richardem Feynmanem. Jak se liší umělecká a vědecká fantazie? Odpověď je rámcově jasná, vědeckou fantazii omezují fyzikální zákony, respektive empirická realita. Teorie může být sebehezčí, ale experiment ji prostě usvědčí z nepravdivosti. Možná, že idea a matematický aparát se uplatní i jinde, ale vlastní myšlenka je v původní podobě ztracena a nedá se s tím nic dělat. Za prověření kvality díla v umění je naopak odpovědné prostě jakési estetické měřítko, to je ale nějak subjektivní, byť ho můžeme zkusit kvantifikovat třeba ekonomickým úspěchem díla. Jak by to muselo vypadat, aby umění získalo povahu vědy? Dejme tomu, že by existoval nějaký „bůh umění“; tomu by malíř vždy předal obraz a on by pouze řekl ano/ne (respektive „to se ještě uvidí“, nebo, pokud bychom vycházeli z falzifikovatelnosti, pak by bůh estetiky říkal pouze „ne“ a „ano“ by bylo jen podmínečné). Malíři by za těchto okolností byli vychováváni k tomu, že přijmou estetické cítění příslušné božské bytosti, i když by původně s tím jejich nebylo v souladu. Následně by ho rozvíjeli do větší hloubky a neustále ověřovali, zda jdou správnou cestou. Umění ale namísto toho funguje ve vlnách, módách a stylech. Není kompaktní sumou vědění, která se neustále rozšiřuje. Spisovatelé samozřejmě také nějak reflektují to, jak se psalo v minulosti, vycházejí z toho, vymezují se vůči tomu, odkazují se na to – dá se ale říct, že kvůli tomu píší lépe?      (Zdroj: ScienceWORLD)


Na cestě k dospělosti ..... Co se děje v mozku dospívajících? Čím se liší jejich myšlení od dětí i dospělých? Poprvé v historii má věda v rukou přesné odpovědi.

V roce 1989 zahájil americký Národní institut pro duševní zdraví (NIMH) dlouhodobý projekt zaměřený na výzkum mozkové činnosti dvou tisícovek vybraných pacientů. Práce trvaly dvacet let. Každé dva roky podstoupili pacienti různá vyšetření včetně snímkování magnetickou rezonancí (MRI).

Mezi zkoumanými osobami byli i zcela duševně a fyzicky zdraví lidé ve věku od tří do sedmadvaceti let. Údaje o nich posloužily k výzkumu normálního průběhu dospívání a s tím souvisejících mozkových změn. Letos na jaře byly výsledky publikovány v odborném tisku. Vyplývá z nich, že mozek dospívajících je jedinečný, odlišný od mozku dětí i dospělých.        (Díle čtěte na stránkách 100+1)


Pivovary tají, o kolik zdraží ..... Ani jihočeským pivovarům se zřejmě nevyhne nová vlna zdražení. Postupně se asi přidají k poslednímu ohlášenému zvýšení cen Plzeňského Prazdroje, který je rozhodujícím hráčem na trhu. Jen se zdráhají mluvit o tom, kdy a o kolik by mohla cena narůst.

Inflace, dražší chmel a ječmen a nebo větší výdaje za dopravu. To jsou argumenty pivovarů. „Vývoj cen na trhu sledujeme, ale máme vlastní nezávislou cenovou politiku a rozhodně nekopírujeme další výrobce. Zajímají nás především naše výrobní náklady a ty bohužel rostou,“ zdůraznil mluvčí Budějovického Budvaru, n. p., Petr Samec.

„Musíme udržovat špičkovou kvalitu našeho piva, proto musíme akceptovat ceny nejkvalitnějších surovin od našich dodavatelů,“ doplnil Samec. Například cena žateckého chmele se letos podle Samce výrazně zvýšila – asi o třetinu. „Růst výrobních nákladů budeme muset v dohledné době promítnout do cen piva. Nemohu ale sdělit, kdy k tomu dojde a jak bude zdražení velké,“ řekl Samec.

Podobně se o možném zdražení zdráhají hovořit ve druhém pivovaru. „Právě jsme ve fázi vyhodnocování cen vstupů, takže zatím není možné úpravu cen námi vyráběných piv vyloučit ani potvrdit,“ uvedl za Budějovický měšťanský pivovar ředitel společnosti Daniel Dřevikovský.

Prazdroj plánuje zvýšení cen od 1. listopadu. „Udělali jsme maximum, abychom udrželi růst cen na rozumné úrovni,“ uvedl k průměrnému připravovanému zvýšení cen o čtyři procenta generální ředitel firmy Mike Short.

Rozdíly mezi pivovary ale postupně rostou. „Jen podle ceny se to nedá brát, ale je fakt, že už kolikrát váhám, jestli nemám zkusit levnější konkurenci,“ komentoval Pavel Žírek z Českých Budějovic. U některých malých pivovarů totiž půllitr stojí až o několik korun méně, než u velkých podniků.      (Zdroj: Agris.cz)


Kačina odhaluje další poklad ..... Od 18.8 do 5.10. 2008 probíhá na zámku Kačina výstava: Brambory - skrytý poklad. Výstava je součástí 1. prohlídkového okruhu

Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem brambor a Národní zemědělské muzeum Praha se připojuje k oslavě této významné plodiny, která se stala věhlasným fenoménem, potravinou a významnou surovinou. Výstava je věnována původu a historii brambor, zavedení brambor na evropský kontinent a do Čech, jejich botanickým vlastnostem a chemickému složení, pěstování, sklizni, skladování i mnohostrannému využití. Na obrázcích, v textech, tabulkách a grafech jsou představeny tradiční i současné způsoby pěstování, odrůdy, šlechtění a výzkum. Pozornost je věnována i významným bramborářským organizacím a osobnostem. Stranou nezůstává ani téma brambor v obyčejích, pranostikách a písních. O tomto víkendu 4. - 5. 10. bude na Kačině k vidění Hubertova jízda a slavnost brambor a lidových řemesel.

V rámci vstupného na slavnosti je prohlídku zámeckých expozic zdarma. Součástí bohatého programu je výše uvedená soutěž pro mladé výtvarníky Namaluj koníčka. Děti budou soutěžit se svými vrstevníky při kreslení a malování nejkrásnějšího koně. Svůj obrázek „koně snů“ mohou děti přinést již hotový z domova, nebo ho vytvořit přímo na slavnosti na zámku.       (Zdroj: Čáslavsko)


Nakupování a odpady ...... Na stránkách Veronica naleznete informace k tématu nakupování a odpady, především internetovou podobu publikace Nekup to! O environmentálně šetrné nakupování vydanou Ekologickým institutem Veronica. Oproti papírovému vydání zde naleznete rozšířená některá témata či některá témata v publikaci nezpracovaná (úklid, praní, nábytek, nátěrové hmoty,...).

Celá publikace ve stažení ve formátu PDF.


02.10. 2008      Druhý říjen je Světový den hospodářských zvířat, slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího.

Pak tu máme na dnešek ještě nějaké další svátky - Mezinárodní den zvonů, Svátek andělů strážných a také Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým dnem nenásilí.

Dnes je to 400 let, co si (roku 1608) holandský optik Hans Lippershey nechal patentovat dalekohled.


Candáty a štiky ochrání rezervace .....  Dvě rybí rezervace na největší vodní nádrži v Česku – Lipenském jezeře vyhlásil v těchto dnech na žádost rybářů jihočeský krajský úřad. Chráněnou oblastí se tímto rozhodnutím staly Kyselovská a Račí zátoka.

Místa při pravém břehu jezera chce chránit Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu kvůli dramatickému úbytku dravých a ušlechtilých ryb, hlavně candáta a štiky. Rezervace mají těmto rybám vytvořit lepší podmínky pro rozmnožování. Podle hospodáře rybářského revíru Milana Hladíka je v těchto zátokách vhodné prostředí díky členitému pobřeží a rákosovým porostům.

Kyselovská zátoka má rozlohu 120 a Račí 16 hektarů. Lokality se nachází na západní, většinou návětrné straně nádrže, a tak jsou chráněné před vlnobitím a erozí. Oblasti, ve kterých bude zakázaný lov ryb na udici, ale ještě musí správci revíru vyznačit bójkami a cedulemi.

„Také proto bude platnost rezervací až od příští sezony v roce 2009,“ řekl technik rybářského svazu Tomáš Kepr.

Kyselovská zátoka leží na pravém břehu naproti osadě Dolní Vltavice a Račí zátoka naproti osadám Jenišov a Karlovy Dvory.

Proti rezervacím přitom nic nenamítají sportovní rybáři ani majitelé penzionů. Podobný zákaz lovu už má Lipno také u osady Žlábek, kde je takzvané trdliště, to znamená místo pro tření, bolena.

„Ryby přece musí mít někde klid,“ míní majitel penzionu ve Zvonkové Roman Matoušek.

Lipenské jezero letos oslavilo padesát let od svého napuštění. Má rozlohu 4,5 tisíce hektarů a z větší části leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava.       (Zdroj: Ecomonitor)


Násilí páchané na člověku ..... „Podivné časy to jsou, v nichž žijeme, kdy staří i mladí jsou učeni ve škole nepravdy. A ten jediný člověk, jenž si troufá říct pravdu, je najednou nazýván bláznem a hlupákem.“     Platón

Člověk je tvor moudrý, rozumný a schopný. Myslí si, že on je pánem tvorstva a podle toho se tak i chová a údajně vládne. Ale je tomu skutečně tak? Nejsme náhodou obětí manipulací, násilí a klamu? Během jednoho lidského života je člověk vystaven obrovskému množství donucovacích prostředků. I když se ze začátku osobnost člověka brání a nechce podlehnout všem násilnostem, nakonec smířen se svou bezmocí, poslechne a tiše souhlasí se svým prázdným životem. Můžeme to nazvat „střihání křídel“. Je to odstřihnutí člověka od jeho Vyššího Já, od Duše. Na tomto zločinu se podílí celá řada lidí, počínaje našimi rodiči, příbuznými, učiteli, lékaři, kněží, politiky a v konečné fázi námi samými. Proč? Domnívám se, ba, jsem o tom přesvědčena, že jsme drženi v iluzi a nemáme dost odvahy ani informací na to, abychom přeťali ten začarovaný kruh. Avšak není všem dnům konec, zatím. Můžeme s tím ještě něco udělat?      (Zdroj: Matrix-2001)


Jste jen tmelem v rukou firemních majitelů serverů a softwaru ..... Webové programy jako Gmail od Googlu donutí uživatele, aby přijali uzamčené, firemní systémy, které budou během času stát stále více, varuje aktivista za software zdarma.

Koncept používání webových programů jako Gmail je "horší než blbost", zdůrazňuje Richard Stallman. "Je to falešná marketingová kampaň."

Tzv. "cloud computing" - kdy se technologie dodává prostřednictvím internetu tehdy, kdy ji potřebujete, nemáte ji v harddisku vlastního počítače - šíří velké internetové a technologické firmy, včetně Google, Microsoftu a Amazonu.

Avšak Richard Stallman, zakladatel nadace Free Software Foundation a tvůrce počítačového operačního systému GNU varuje, že "cloud computing" není nic jiného, než jen past. Lidé mají být donuceni, aby si kupovali uzamčené, firemní systémy. Doporučuje, aby uživatelé počítačů trvali na tom, aby měli informace ve vlastních rukou a aby je nepředávali někomu třetímu.

Stále větší počet lidí si ukládá informace na veřejných serverech, přístupných na internetu, a nikoliv na svých vlastních počítačích. Miliony lidí si dnes dávají svá osobní data, jako jsou emaily, fotografie a stále častěji i svou práci na servery, které vlastní firmy jako Google.

Potenciálně to může vést k tomu, že bude uživateli jednou odepřen přístup k jeho vlastním souborům

"Důvodem, proč byste neměli používat webové aplikace, je to, že nad nimi nemáte vlastní kontrolu," varuje Stallman. "Je to tak špatné jako když používáte firemní program. Pracujte na vlastním počítači s kopií programu, který respektuje svobodu. Pokud používáte firemní program nebo server někoho jiného, jste bezbranní. Jste jen tmelem v rukou těch lidí, kteří vyvinuli ten software.      (Zdroj: Britské listy)


V říjnu vtrhne do obchodů s elektronikou Recyklománie ..... Každý, kdo v obchodech s elektronikou v průběhu října zakoupí nový televizor nebo počítačový monitor a přitom prodejci odevzdá svůj starý k recyklaci, obdrží 500 korun. Kampaň pod názvem Recyklománie pořádá kolektivní systém ASEKOL, který se zabývá organizací zpětného odběru a recyklací vysloužilých elektrozařízení. Kampaň má podpořit nejen ochranu životního prostředí, ale i blížící se digitalizaci.

Občané, kteří vlastní starý, nepotřebný nebo zcela nefunkční televizor či monitor, mohou v říjnu ušetřit při nákupu nového. Stačí, když kupující nového LCD či plazmového televizoru nebo počítačového monitoru zakoupí výrobek značky výrobce zapojeného do kolektivního systému ASEKOL a obratem odevzdá svoji starou televizi či monitor. „Spotřebitel při nákupu obdrží bonusový šek, který spolu s kopií účtenky zašle k nám do ASEKOLu. Následně od nás obdrží částku 500 korun,“ objasňuje proces vyplacení peněz Jan Vrba ze společnosti ASEKOL, která akci organizuje. Recyklománie se týká 22 značek televizorů a 9 značek počítačových monitorů, které bude možno pořídit v několika stovkách prodejen. Aktuální seznam prodejců a značek zapojených do projektu Recyklománie je k dispozici na webu.      (Zdroj: Enviweb)


Proboha proč? ...... České ministerstvo obrany dnes oznámilo, že chce zdvojnásobit misi v Afghánistánu. Provinční rekonstrukční tým v Lógaru by posílil o dalších více než 200 vojáků. Návrh předloží ve středu vládě na jejím zasedání. Vedení NATO už několikrát vyzvalo své členy, aby posílili své kontingenty. Tálibán totiž nabírá na síle a i šéf amerických jednotek v Afghánistánu musel nedávno přiznat, že koaliční vojska „nevítězí“, což lze směle přeložit, že prohrávají. Budiž, to jsou fakta. Jen už jaksi nikdo neříká proč to všechno. Proč tu beztak už dávno zbídačenou zemi vůbec pomáháme dál okupovat a ničit? Proč tam máme vítězit a v čím je to zájmu? O co tam komu doopravdy jde? Ví to vůbec někdo z těch, kteří o tom na českém ministerstvu obrany rozhodují? (Paní Parkanová je od této otázky z objektivních důvodů osvobozena). Nebo jen slepě posloucháme NATO? A ví to někdo aspoň tam?      (Zdroj: Czech free press)


Na D1 bude do konce roku již 28 infotabulí ..... Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo instalaci dalších informačních proměnných tabulí na naší nejzatíženější dálnici D1. Do konce roku jich přibude 22 nových kusů, takže celkových 28 tabulí bude znamenat výrazné pokrytí, které zvýší přísun informací pro řidiče tam, kde je nejvíce potřebují

Pracovníci dodavatelských firem zahájili montáž vlastního zobrazovacího zařízení na 96. kilometru ve směru na Brno, poté bude následovat i montáž tabule na opačné straně dálnice na stejném kilometru ve směru na Prahu.

Informační panel ze skládá z textové tabule a z proměnné dopravní značky. Informační tabule bude řidičům přinášet textovou informaci v českém jazyce na třech řádcích textu a proměnné dopravní značky budou zobrazovat výstražné dopravní značky typu: pozor nebezpečí smyku, pozor kolona, pozor námraza, mlha, práce na dálnici, nehoda apod. Vlastní textová tabule má rozměry 4,5 x dva metry. Je to hliníková samonosná konstrukce osazená elektronikou, světelnými zdroji a také vyhříváním pro provoz v kritických zimních podmínkách. Texty ze zobrazují rozsvícením některých z 18 816 bílých LED diod volně programovatelného displeje, a to v souladu s legislativou a příslušnými předpisy ve třech řádcích každý o 15 znacích. Výška jednoho znaku je 320 milimetrů. Texty se v kritických situacích budou zobrazovat i v anglickém jazyce a pro zdůraznění se budou na dvou po sobě jdoucích tabulích v některých případech i opakovat.

Podjezdná výška je asi 5,6 metrů. Základová konstrukce je tvořena 30 metry krychlovými armovaného betonu. Z důvodu bezpečnosti je nosná konstrukce tabule opatřena svodidlem. Tabule je napojena na silový rozvoj elektrické instalace a má příkon čtyři kVA. Pro datovou komunikaci využívá infrastrukturu vybudovanou v rámci elektronického mýta.      (Zdroj: WEB Reporter)

Jistě chvályhodné ... ale osadit pár jednoduchých výstražných značek na nebezpečí náledí i na jiné komunikace by určitě nepřišlo moc draho, stačilo by klidně teplotní čidlo, solární panel jako zdroj proudu pro akumulátory a ještě pár LED diod výstražně mrkajících pod příslušným symbolem.


V naší zemi denně mizí 13 hektarů půdy! ..... Podle evidence LPIS (geofrafického informačního systému pro evidenci využití zemědělské půdy) je u nás využíváno 3,5 milionu zemědělské půdy,z toho orné 2,620 milionu hektarů. Od roku 1927 ubylo 826 000 hektarů zemědělské půdy, což představuje 19 procent výměry. Od roku 1990 do roku 2000 jde o úbytek zhruba tisíc hektarů a od roku 2000 do současnosti se zábory zemědělské půdy zvýšily na přibližně 4000-5000 hektarů ročně.

Mezi roky 2002-2006 je to zhruba 24 000 hektarů, což představuje úbytek 13 hektarů za jeden den! Půdu zabírají většinou velké průmyslové společnosti, supermarkety a logistická centra. Na tiskové konferenci 16.9.2008 to oznámil Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. Česká vesnice

Česká republika se chová neomluvitelně lehkovážně. Přitom podle něho v materiálu Reforma zemědělské politiky ČR, kterou nechal vypracovat a za nímž si stojí ministr zemědělství Petr Gandalovič není o ochraně půdy proti vysokým ztrátám ani slovo, řekl Veleba. To potvrzuje i stínový ministr zemědělství Michal Hašek. „Zatím neexistuje žádný návrh zákona, který by reguloval úbytek zemědělské půdy.“

Podle prezidenta Agrární komory v průměru stojí hektar zemědělské půdy u nás 55 tisíc korun. Ovšem jde o průměr, protože například na Českomoravské vysočině je to 30 tisíc za hektar a v úrodných níže položených územích to může být i 100 tisíc korun. Stavební parcela je ve zcela jiných relacích a pohybuje se podle lokality v rozmezí od 200 korun do 1 500 korun za metr čtverečný. Pokud jde o pronájem půdy je v rozmezí od 1 do 2 procent z ceny půdy.

Naproti tomu vlády jiných zemí přistupují k otázce ceny půdy daleko zodpovědněji. V Nizozemí se od roku 2006 zvýšila cena zemědělské půdy o 50 procent, za hektar zemědělské půdy se v přepočtu platí 875 tisíc korun, ve Velké Británii za první čtvrtletí 2008 stoupla cena zemědělské půdy o 26 procent, což je 350 tisíc korun za hektar.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


Každý z nás má své jedinečné místo .....  Každý z nás má své jedinečné místo Každý den se stává tolik hrozných věcí, že nevíme, zda ta trocha dobra, které odvedeme my, má vůbec ještě nějaký smysl. Když několik tisíc mil od nás lidé hladoví, když války zuří téměř u našich hranic, když nesčetní lidé v našich městech nemají své domovy, vypadají naše vlastní činnosti nicotně. Takové úvahy nás však mohou ochromit a oslabit.

A tady nabývá důležitosti slovo „povolání“. Nejsme totiž povoláni k tomu, abychom zachránili svět, vyřešili všechny problémy a pomohli všem lidem. Ale každý z nás má své jedinečné povolání ve své rodině, na pracovišti, ve světě.

Nepřestávejme proto prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé roli je pro člověka právě tím nejléčivějším prostředkem na nemoci této doby.       (Zdroj: Víra)


Svoboda místo strachu: výzva NNO ..... Na 11.října 2008 plánují lidskoprávní organizace z celého světa společnou protestní akci proti nekontrolovanému rozšiřování pravomocí tajných a bezpečnostních služeb nazvanou Svoboda místo strachu (Freadom not Fear). Globální protest je reakcí na v historii bezprecedentní prolamování práva na soukromí, které zesílilo zvláště v rámci tzv. celosvětového boje proti terorismu. Po 11. září 2001 jsme tak ve zvýšené míře svědky plošného nasazování kamerových systémů, archivování údajů o mobilní a jiné elektronické komunikaci občanů, zavádění systémů sledování cestování a pohybu, provádění masových odběrů biometrických údajů pro národní databáze DNA.

Shromažďování dat o elektronické komunikaci, které je dle našeho názoru v rozporu se základními lidskými právy, zvláště pak právem na soukromí. Znemožňuje důvěrnou komunikaci např. mezi novináři a jejich informačními zdroji, lékaři a pacienty, právníky a jejich klienty, knězi a zpovědníky. Přesto však neexistují důkazy, které by svědčily o tom, že tato opatření vedou ke zvýšení úspěšnosti vyšetřování trestných činů. Naopak, nashromážděná data mohou být zneužita ke sledování politické, obchodní a soukromé komunikace a následnému vydírání dotčených osob.      (Podrobné informace najdete na stránkách Iuridicum Remedium)


Vatikán uznal Darwina ..... Ravasi Arcibiskup Gianfranco Ravasi (zástupce Vatikánu na konferenci vědců, teologů a filozofů v Římě) uznal Darwinovo dílo jako slučitelné s křesťanstvím. Anglikánská církev chce zajít ještě dále a adresovat posmrtně Darwinovi omluvu. Vyzývá k usmíření křesťanství a darwinismu. Vatikán se ale za své dřívější postoje k Darwinovi omlouvat nebude. Je to další příklad jak věda postupně vytlačuje křesťanství jako víru mezer. Otázkou zůstává, kdy běžná populace připustí, že Bůh nestojí za vznikem druhů či vyšších taxonů. Že Adam a Eva nikdy nebyli a že povídání o jejich vyhnání z ráje, o jejich potomcích a v podstatě celý starý zákon jsou pouze legendy (i když vskutku úctyhodné). Připuštění neexistence kreace by mělo mít další dopady. Evoluce je totiž v rozporu s existencí nesmrtelné duše (tím pádem s rájem či peklem) a objektivním životním cílem. To, že neexistuje žádný objektivní cíl lidské existence (kromě toho být součástí evoluce) neznamená, že si každý nemůže vytvořit svůj vlastní subjektivní cíl. Nad něčím takovým se už musí přemýšlet a tomu se budou mnozí zřejmě bránit.      (Zdroj: OSEL)


01.10. 2008      První říjen je Mezinárodním dnem seniorů - vyhlásila ho rezoluce VS OSN a slaví se od roku 1991.

Dále je Mezinárodní den hudby - ten se slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974

Mezinárodní den lékařů se slaví od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984

Dále je slaven Světový den cyklistiky, který vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky.

Den světového vegetariánství, vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978


Milionáři zase závodili na D1, policie znovu jen přihlížela ..... Podle policie je současný závod spontánní akcí účastníků minulé jízdy, kteří si chtěli zážitek zopakovat.

Nejfrekventovanější česká dálnice D1 v úterý zažila další ilegální závod luxusních sportovních vozů. Část posádek závodu Diamond Race se totiž rozhodla zopakovat si trasu z minulého týdne a vyrazili tak z Prahy přes Bratislavu do Budapešti a zpátky. Podle běžných řidičů se přitom po dálnici pohybovali stejně jako minulý týden mnohdy až dvousetkilometrovou rychlostí. 

Dopravní policie podle slov svého šéfa Martina Červíčka nasadila na kontrolu závodníků veškerou dostupnou techniku včetně vrtulníku, zabránit celé akci ale nedokázala. "Závodu se tentokrát účastnilo zhruba deset až dvanáct posádek, které se spontánně dohodli si trasu projet znovu,“ řekl k tomu Právu Červíček.

No nenaštve vás to ??? Co k tomu dodat ... v článku na stránkách Novinky.cz si o tom všem udělejte obrázek sami. Policie přihlíží ... a až bude platit nový sazebník, tak když dvěma takovým grázlům dost rychle neuhnete do pole, dostanete 2x6 bodů za bránění v předjíždění a přijdete o papíry ... a oni budou vysmátí ...

Fakt nevím, co má policie za problémy ... sazebník pokut a postihů mluví jasnou řečí, kamery jsou pomalu na každém rohu - a to i na dálnici - tak snad není o čem mluvit. Akorát, že taková celebrita, VIP či milionář jsou jaksi nad věcí ...  No a je tu další možnost ... ne tak nepravděpodobná ... tříštit všeobecnou pozornost tak, aby se příliš neupnula na jiné věci ... Jenže tady jde o životy ... a ne jen těch nabobů, co si jich neumí vážit, ale i o naše.


BBC: Vědci hledají plodiny odolné vůči změnám klimatu ..... Začal mezinárodní výzkum, jehož cílem je najít zemědělské plodiny odolné vůči klimatickým změnám. Projekt, který organizuje Global Crop Diversity Trust, má za úkol najít odolné odrůdy nejčastěji pěstovaných plodin, včetně kukuřice nebo rýže, píše internetové zpravodajství BBC.

Vědci chtějí zkoumat přirozenou odolnost semen proti extrémním vlivům počasí, jako je sucho, záplavy nebo velké výkyvy teplot. Podle nich pomůže výzkum v budoucnu ochránit produkci potravin před klimatickými změnami. "Měli bychom zajistit větší úrodu na stejně velkém pozemku, ale s využitím menšího množství vody a energie," vysvětluje výkonný ředitel trustu Cary Fowler. "Pokračovat v pěstování požadovaných rostlin je možné pouze tehdy, budeme-li mít k dispozici co nejvíc jejich odrůd." Projekt má k dispozici 1,5 milionu dolarů na granty pro jednotlivé národní banky semen.

Genový lov je až posledním stupněm v procesu zachování pestrosti plodin. V posledních letech probíhala setkání expertů na hlavní druhy zemědělských plodin, jako obilí, rýže, čočka a kukuřice. Z každého setkání vyplynulo několik úkolů, které pomohou stanovit nejlepší strategie pro zachování jednotlivých plodin, informuje BBC.

"Odborníci nám pomohli určit, které soubory semen jsou pro genetickou rozmanitost nejdůležitější," řekl Fowler BBC. "To nám poskytuje vědeckou základnu pro téměř všechno ostatní, co děláme. Tyto informace pomohly vypíchnout vlastnosti potřebné pro co nejvyšší šanci na budoucí rozvoj," dodal. Vědci například zkoumají, jakou odolnost proti vysokým teplotám vykazují rostliny v době, kdy kvetou. "Toto období růstu je pro rostlinu kritické, nicméně doteď jsme o něm měli jen velmi málo informací," uvedl Fowler.

Výzkumníci z projektu doufají, že v následujících 12 - 24 měsících dají dohromady kompletní seznam vlastností umožňujících odolávat klimatickým změnám a plodin, ve kterých se vyskytují. "Pak je ještě bude potřeba zařadit do šlechtitelských programů," říká Fowler. Dodává, že získané informace budou dostupné všem - veřejným i soukromým organizacím - v online databázi. "Pěstitelé rostlin budou moci po zadání vyhledávacích kritérií, jako je tolerance k suchu nebo teplu, v databázi získat vhodné vzorky," slibuje Fowler.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Realizace adaptivní optiky pro ferokapalinová deformovatelná zrcadla ..... Výhodou dalekohledů s tekutými zrcadly je poměrně nízká cena a současně značná velikost, navíc bez případných defektů, které vznikají při výrobě klasických zrcadel. Na druhou stranu je toto vyváženo nemožností natáčení – zrcadlo směřuje vždy do zenitu. První generace tekutinových zrcadel se stavěla na přelomu 20. a 21. století. Byla ze rtuti, jejíž povrch byl do parabolického tvaru deformován rotací. Největšího průměru dosáhl šestimetrový dalekohled LZT (viz AB 2005/32). Omezujícím faktorem byla donedávna i absence adaptivní optiky, která slouží ke korekci atmosférických turbulencí. ...

... Druhá generace tekutinových zrcadel vznikla v roce 1994 a jejími autory jsou R. Ragazzoni a E. Marchetti. Italští vědci nechali procházet elektrický proud tekutou rtutí a její povrch deformovali pomocí cívek generujících magnetické pole. První experimenty spočívaly v deformování zrcadla jako celku. Testovaný princip je ale možné využít i pro rychlé lokální deformace povrchu zrcadla, které budou současně fungovat jako systém aktivní i adaptivní optiky. Pro adaptivní optiku je důležitá schopnost zrcadla rychle kompenzovat turbulence atmosféry, které mění tvar vlnoploch přicházejícího světla. U standardních zrcadel se odpovídajícím způsobem deformuje sekundární nebo terciální zrcadlo, u tekutinových je možné pomocí soustavy cívek deformovat přímo primární zrcadlo.

Ukázalo se však, že překážkou v případě rtuťových zrcadel je vysoká hustota rtuti, k dostatečné deformaci bylo nutno užít vysokých proudů. Řešení v tomto případě spočívá v nahrazení rtuti ferokapalinou. Ferokapalina je suspenze nanočástic s průměrem obvykle menším než 10 nanometrů z magnetitu nebo jiného feromagnetika, které jsou rozptýleny v nosné kapalině.       (Dále čtěte na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Čaj, káva, kakao: O kofeinu a podobnosti čokolády s marihuanou .....  Základem přípravy nápojů, které si obvykle dáváme k snídani, to je čaje, kávy nebo kakaa, je proces zvaný extrakce. Extrakce je operace, při které přecházejí složky z pevné nebo kapalné směsi do jiné kapaliny. V našem případě se jedná o extrakci látek z listů nebo prášku do vody, tedy o louhování. Tyto látky se dělí na dvě hlavní skupiny: složky ve vodě dobře rozpustné a složky ve vodě rozpustné obtížně. Účinnost louhování a spektrum látek, které v extraktu najdeme (a tím chuť nápoje), se výrazně liší podle použitých podmínek. Záleží na množství prášku nebo listů, na teplotě a délce trvání extrakce a na složení vody, kterou pro louhování používáme. Proto existují přesné postupy, jak připravovat čaj nebo kávu. Pokud prodloužíme dobu extrakce, množství extrahovaných látek se zvyšuje a v extraktu pak najdeme i látky ve vodě hůře rozpustné. Teplota rovněž výrazně zvyšuje účinnost extrakce, proto by nikoho nenapadlo připravovat čaj nebo kávu ve studené vodě. Zvláštní skupinou látek jsou složky sice ve vodě nerozpustné, avšak těkavé, tvořící aroma výsledného nápoje. Jejich uvolňování se výrazně zvyšuje s teplotou, dlouhá doba extrakce však způsobuje jejich ztráty. Aromatické látky nejlépe extrahujeme takzvanou parní destilací – za použití vodní páry (tak se dají jednoduše připravit těkavé rostlinné oleje a esence a nebo např. výtečné espreso). Chuť kávy připravené louhováním se velmi liší od kávy extrahované párou. Na chuť a kvalitu nápoje má zásadní vliv také složení vody a to zejména její tvrdost nebo kyselost či přítomnost solí (nemluvě o nežádoucích příměsích, jako je třeba zápach). Na přípravu kávy by se měla používat středně tvrdá voda. Příliš tvrdá voda účinnost extrakce snižuje a způsobuje tvorbu povlaků na povrchu čaje nebo kávy. Vodu lze údajně změkčit přídavkem několika zrnek soli nebo jedlé sody. V případě problémů je nejjednodušším řešením použití balené pitné vody (samozřejmě neperlivé).        (Dále čtěte v podrobném článku na stránkách ScienceWORLD)


Proč potřebuje naše civilizace urychlovač LHC a hrozí nám od něj nebezpečí? ..... Odpovědi na dvě nejčastější otázky veřejnosti a novinářů týkající se projektu Large Hadron Collider (LHC). V pátek vyšel na Neviditelném psovi příspěvek Ondřeje Neffa, který se věnoval i LHC. Nejčastější témata v diskuzi pod ním byla dvě. První by se dalo shrnout takto: „Jaký je praktický přínos tohoto zařízení a není to jen hrozně drahá hračka pro pár ztřeštěných fyziků?“ Druhé pak zhruba takto: „A nezpůsobí urychlovač katastrofu. Nevznikne černá díra nebo něco jiného a nepohltí Zemi?“Nedávno jsem se účastnil online chatu o tématu LHC na tn.cz. Přišlo zhruba šedesát dotazů. Odpověděl jsem na něco přes dvacet. Hlavním důvodem bylo, že se v daném časovém okamžiku při tempu mého datlování prostě více napsat nedalo. Druhým však bylo to, že se řada otázek v trochu obměněné formě opakovala. A právě tyto opakované otázky se nejčastěji týkaly zmíněné dvojice témat. Myslím, že veřejnost má právo na takové otázky a odpovědi na ně. Zároveň patřím mezi ty hračičky, kteří se okolo experimentů na LHC ochomejtají. Mým hlavním pracovním tématem jsou teď sice jiné experimenty, které hledají možnosti efektivnějšího využití jaderné energetiky, ovšem ani tam není praktické využití jisté. Takže cítím jistou povinnost na zmíněné otázky odpovědět.       (Velmi podrobný rozbor si přečtěte na stránkách OSEL.cz)


Radar v Česku bude jiný než ten na Kwajaleinu ..... Česká masmédia začala konečně pracovat se skutečností, na kterou upozorňovali a upozorňují nezávislí odborníci – plánovaný americký radar v Česku nebude totožný s existujícím prototypem na pacifickém atolu. Právě na něm však byla provedena veškerá měření zadaná vládou, která jsou tedy nutně nepřesná, ba zavádějící.

Jak vyplývá například z informací serveru Novinky.cz (7.2.08), radar z Kwajaleinu by měl před svým přemístěním do ČR projít jakýmsi blíže nespecifikovaným zdokonalením: „Radar chtějí Američané do Česka převézt z Marshallových ostrovů, bude kvůli tomu modernizován.“ Ve stejném smyslu se několikrát vyjádřil i svého času pověřenec vlády Tomáš Klvaňa.

Iniciativa Ne základnám žádá oficiální místa o vysvětlení, co se přesně skrývá pod pojmem „modernizace,“ zda jde i o navýšení výkonových parametrů, jejichž hodnoty nejsou ostatně nijak stanoveny ani v tzv. hlavní smlouvě o radaru.

V tomto duchu odeslala Iniciativa Ne základnám oficiální žádost na Úřad vlády České republiky, Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí.      (Zdroj: tisková zpráva Ne základnám)


Hubblův kosmický dalekohled má problémy, start mise STS-125 je ohrožen ..... HST na oběžné dráze kolem Země. Hubblův kosmický dalekohled má od víkendu technické problémy. NASA v současné době situaci řeší a nelze vyloučit ani nutnost odkladu startu mise STS-125. Raketoplán Atlantis se má přitom podle plánu k Hubblovu dalekohledu vydat už 15. října.

Ve středu 1. října oslaví NASA 50 let své existence (viz v seriálu na ČRo Leonardo). Oslavy ale zřejmě částečně pokazí zpráva, kterou NASA vydala dnes pozdě odpoledne našeho času.

O uplynulém víkendu došlo k poruše řídicího systému Hubblova kosmického dalekohledu. Veškerá vědecká pozorování byla okamžitě přerušena a podle všeho dalekohled v tuto chvíli nemůže zaslat zpět na Zemi uložená data.

NASA se nyní pokusí nahodit druhý řídicí systém s označením „B“. Podobná operace se uskuteční poprvé v osmnáctileté historii Hubblova kosmického dalekohledu, takže výsledek je značně nejistý. Vědci si ale věří a během tohoto týdne chtějí vrátit nejslavnější astronomický přístroj zpět do provozuschopného stavu.

Pokud se nepodaří druhý systém spustit, má NASA ještě druhou možnost, jak problém vyřešit a to výměnu řídicího systému při nejbližší servisní misi. Start raketoplánu Atlantis (STS-125) je ale aktuálně naplánován na 15. října brzy ráno našeho času. Pokud by posádka dostala nový úkol, v podobě výměny řídicího systému, musela by být mise odložena nejméně do února příštího roku. Za dva týdny se tak náročná operace nedá natrénovat. Nemluvě o tom, že potřebné díly na Mysu Canaveral ani nejsou.       (Zdroj: Astro.cz)


Budou se v USA konzumovat geneticky upravená zvířata? ..... Den, kdy budou mít spotřebitelé na stole maso a mléko z geneticky upravených zvířat, je zase o krok blíž.

Americký správní úřad pro potraviny a léky (FDA) předložil podle agentury Reuters veřejnosti k připomínkování návrh pravidel pro postupné komerční využití těchto zvířat.

Úřad zveřejnil navrhovaná detailní pravidla, která budou muset chovatelé geneticky upravených zvířat dodržovat. Chce rozhodnout, zda nejsou tato zvířata pro člověka, životní prostředí - i sama pro sebe - nebezpečná.

Spojené státy jsou známé liberálnějším přístupem ke geneticky modifikovaným potravinám.      (Zdroj: Agris.cz)


Ontario na Titanu ..... Nádrž kapalného etanu objevili vědci na Titanu, měsíci planety Saturn. Je to první jezero tvořené kapalinou mimo Zemi. Údaje o něm přinesl spektrometr VIMS na palubě sondy Cassini. Přírodní nádrž je dlouhá 235 kilometrů a má rozlohu přibližně 20 tisíc čtverečních kilometrů. Protože velikostí připomíná jezero Ontario na hranici Spojených států a Kanady, dostala název Ontario Lacus. Vzhledem k tomu, že povrch jezera pohlcuje 99,5 procenta světla, musí být zrcadlově rovný a výjimečně klidný. Žádná pevná látka vytvořená přírodou by nemohla být tak hladká, tvrdí vědci. Po jeho okrajích jsou zřetelné tmavě zbarvené mělčiny nebo možná mokrá vysychající místa. Podle měření VIMS se v něm ukrývá směs etanu, metanu, dusíku a některých uhlovodíků s nízkou molekulovou hmotností. Jezero patrně vzniklo jako výsledek deště, při němž částice etanu vznikající v atmosféře rozkladem metanu dopadají na povrch Titanu.

Metan je nejdůležitější složkou atmosféry Titanu a jeho koloběh zde funguje podobně jako cirkulace vody na zeměkouli. Jak se píše ve zprávě NASA, data získaná sondou Cassini poskytují řadu důkazů o vypařování a pohybu tekutiny po povrchu měsíce - je zde i řada kanálů, které ústí do Ontario Lacus. Údaje o jezeře na Titanu přinesl článek vedoucího projektu VIMS Roberta Browna z Arizonské univerzity v časopise Nature. Hloubku jezera se ale prozatím nepodařilo určit.      (Zdroj: Smísené okolí)


Zákon zpřísní trest za nebezpečné předjíždění či ohrožení chodců .... Necháte se někdy za volantem vyprovokovat k závodění a nechcete se nechat předjet rychlejším autem? V budoucnu by to bylo za šest bodů. Za dvojí takové porušení pravidel byste tedy už mohli přijít o řidičák. Plyne to z analýzy dopravních expertů, kterou se má ve středu zabývat Topolánkova vláda ...      (Zdroj: Novinky.cz)  

Ano, samozřejmě ... pokud nespadnu samou úctou rovnou do škarpy, když mě budou předjíždět dvoustovkou účastníci těch milionářských závodů, proti kterým je "policie bezmocná" a o kterých "nic neví", dostanu nejspiš rovnou doživotí ...


Cesta sebeobjevování - elektronický šamanismus ..... V dnešní době a v nejbližší budoucnosti se jeví jako nejsmysluplnější cesta k sebehledání bez rizik AUDIOVIZUÁLNÍ STIMULACE. Ano, právě ty, do očí blikající a do uší bušící stroje, ke kterým má (měla) většina z nás takový ODPOR. Přiznám se, že i můj názor na tyto mašinky prodělal nebývalý vývoj. "Je to odporná technika". "Možná vhodné jako doplněk pro natvrdlé začátečníky, berličky pro ty co nejsou schopni ponořit se jinak" atp. Přístroj jsem přitom vyzkoušel jen několikrát. ODPOR (ať již k technice, k "drogám", sexu……) je nedůstojný duchovně zaměřenému člověku. A tak jsem si tu ďábelskou mašinku prostě půjčil na měsíc.

Prvotní experimenty mi připadaly jako něco mezi návštěvou matějské pouti a přiblblým audiovizuálním cirkusem. Při šestém či sedmém sezení s přístrojem jsem byl zaskočen mnohovrstvým účinkem: vytržení mysli z vnějšího prostředí, úplné "rozpuštění" myšlenek, proplouvání mozkovými centry až k srdci, k blažené radosti z toho, že JSEM. Velmi podobné jako když praktikujete hyperventilaci (holotropní dýchání), hypoventilaci (náročná jógová cvičení), nebo si dáte pár "prásků" konopného kouře.

Zkusil jsem aplikovat přístroj i několika klientům, kteří mne vyhledali. Ve všech případech se jednalo o různé formy neurotických obtíží. Pravdou je, že u dotyčných nebylo působení přístroje hned tak razantní. Při prvních experimentech byl charakteristický neklid až úzkost z toho, jak přístroj působí. U některých klientů se objevil až lehký třes končetin. Po cca třetím, čtvrtém sezení s přístrojem tyto úzkostné symptomy odpadly, objevily se však negativní vzpomínky z minulosti. Nazval bych to spontálním projevem regrese. Tato fáze léčení je sice pro klienta nepříjemná, avšak zároveň úlevná. Teprve až při desáté až dvanácté aplikaci bylo možné říci, že se klient (obyčejní lidé, kteří nikdy nepraktikovali jógu, meditaci ani transovní techniky) dostávali ke své prapodstatě - k DUŠI. Postupně začali nacházet svou identitu - zbavovat se neurózy.       (Dále čtěte na stránkách Esoterika.cz)


30.09. 2008      Třicátého září se slaví Mezinárodní den překladatelů - a to na svátek patrona překladatelů, svatého Jeronýma. V České republice se v tento den uděluje Cena Josefa Jungmanna jako ocenění Obce překladatelů za nejlepší přeložené dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce, a to v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v minulém kalendářním roce.

Podle Wikipedie je dnes také Světový den srdce a Světový den moří.


10 nejzdravějších nápojů na světě ..... Vědci z kalifornské univerzity vytvořili seznam deseti nejlepších nápojů na světě. Seznam se zakládá na obsahu antioxidantů v nápojích. Antioxidanty se dnes stali velmi populárním pojmem především díky reklamě. Takřka každá společnost vyrábějící čaj anebo jogurty považuje za nevyhnutné oznámit na obalu, že její výrobek obsahuje antioxidanty, i když většina zákazníků netuší, co to znamená. Antioxidant je společný název pro prvky bojující proti volným radikálům. Volné radikály představují molekuly schopné ničit jiné molekuly a buňky lidského těla. Za normálních okolností slouží jako obrana proti virům a baktériím, zúčastňují se procesu tvorby hormonů a jiných životných funkcí. S přibývajícími roky však jejich počet narůstá a začínají tělo ničit ze vnitř. Mnoho nebezpečných chorob (rakovina, artritida, onemocnění srdce, vředy) jakož i samotný proces stárnutí vznikají podle lékařů právě díky přítomnosti volným radikálů. Antioxidanty nás dokážou před těmito problémy chránit. Mezi antioxidanty patři například vitamíny A, C, E, zinek či selen. Ve velkém počtu se jednotlivě nachází v mnoha potravinách, je však těžké najít všechny na jednom místě. Pomocí těchto poznatků vytvořili vědci seznam deseti nejužitečnějších nápojů.
1. Šťáva z granátového* jablka Kromě složek zmiňovaných výše, obsahuje také hořčík, fosfor, vápník, železo a sodík. Je velmi příznivá pro oběhový systém. Šťáva se ale nedoporučuje těm, kteří mají žaludeční vředy anebo problémy s kyselinou.
2. Červené víno Nápoj je známý svou schopností předcházet vzniku rakoviny. Mnoho odborníků na výživu doporučuje vypít denně sklenici červeného vína.
3. Grepová šťáva Obsahuje množství vitamínů skupiny B, které jsou dobré pro zdravé nehty a vlasy, jakož i kyselinu citrónovou, která ničí mikroby. Grepová šťáva také posiluje paměť, předchází rakovině prsu a zabezpečuje pružnost kůže.      (Jak je to dál? Čtěte na stránkách Řev přírody)


Abeceda lidštiny ..... Zápis komunikace (a z ní pramenících poznatků) pomocí zvuku proběhl v historii této poslední „indoevropské“ civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím civilizace vyčerpala směrové formy zápisu a čtení poznatků načerpaných kontaktem s okolím.

Druhým aspektem jazyků a jejich zápisu je rytmus, v zápisu vyjádřený mezerou mezi slovy. Tyto mezery při vnímání mluvené řeči nevnímáme, jsou nástrojem k vytvoření a propojování asociačních řad ve vědomí v době, kdy se jednotlivá slova učíme vyslovovat a spojovat se zrakovým vjemem. Mezery slouží našemu podvědomí k napojování dalších významů toho kterého slova – a k vytváření jiných asociačních řad.

Není běžně známé, že asociace v lidském vědomí a podvědomí vedou hluboko do naší historie, že ony jsou zodpovědné za různé formy a kvalitu nejen paměti, ale i za kvalitu různých proroctví. Vždy záleží, jak uspořádané vědomosti máme, o jaké pojmy se naše vnímání světa opírá. Protože ty nejobecnější pojmy mají nejdelší historii. Nemáme potřebu jinými slovy vyjadřovat slovo prostor, čas, pohyb, klid, ale můžeme je jinými slovy upřesnit, zařadit do určité informační vrstvy, do určitého jazyka. Jiná situace je u slova „všechno“, „nic“, kde první vyžaduje upřesnění, a druhé si stačí samo. Pokud slovo NIC vztáhneme na veškerou existenci, přesněji na „opak všeho, co existuje“ – pak tato tři písmena mohou být počátkem nové etapy vnímání naší existence v prostoru.

Zjistíme, že v třech písmenech významu českého slova NIC lze najít známé principy vývoje našeho světa, kmit a rotaci. Písmeno I je jakousi membránou, předělem mezi „kmitem“ (N) a nedokončeným okruhem (C), cyklem. Ano, „kmit“ i „rotaci“ je zvykem malovat jinak, ale bez osobní fantazie by vývoj pokračovat nemohl.      (Celý článek najdete na stránkách Záhady.cz)


Bushova „válka proti Al Kajdě“ je propadák, věří jí jen v Keni ..... Konstatuje to průzkum, který pro BBC provedla Marylandská univerzita v rámci svého programu výzkumu mezinárodních politických postojů PIPA. Ze třiadvaceti zkoumaných zemí jen obyvatelé Keni soudí, že americký prezident ve svém válce proti teroru vítězí. „Navzdory své drtivé vojenské převaze je americká válka proti Al Kajdě všeobecně vnímána jako bezvýsledná a mnozí navíc věří, že Al Kajdu ve skutečnosti ještě podpořila,“ uvádí ředitel PIPA Steve Kull. V průměru mezi všemi hodnocenými zeměmi si jen každý pátý dotázaný myslí, že se Spojeným státům podařilo Al Kajdu oslabit, 29 procent si myslí, že válka proti teroru nemá žádné výsledky a každý třetí je toho názoru, že naopak Al kajdě pomohla. Takřka polovina dotázaných pak soudí, že ve válce proti teroru vítěze není. Dokonce i v samotných Spojených státech si jen třetina dotázaných v průzkumu BBC myslí, že Bushova „válka“ Al Kajdu oslabila, zatímco zhruba stejný počet lidí si myslí, že ji naopak posílila. Zhruba čtvrtina je toho názoru, že se Al Kajdy nijak zásadně nedotkla. „Francouzi a Mexičané vykázali nejvyšší počet (takřka polovinu) názorů, podle nichž Bush svou válkou Al Kajdu ve skutečnosti jen posílil,“ konstatuje průzkum s tím, že podobný názor se objevuje i v dalších spojeneckých zemích: v Itálii ho zastává 43 procent lidí, v Austrálii 41 procent a v Británii 40 procent. Bezmála třetina dotázaných v Austrálii, Kanadě, Mexiku, Británii, Itálii a Francii si myslí, že nevítězí nikdo. Zatímco tento názor převládá v patnácti zkoumaných zemích, jen ve třech si lidé v ásadnějších počtech myslí, že Bush ve svém tažení proti teroru vítězí – a to v Keni, Nigérii a v Turecku, byť jen v Keni je tento postoj opravdu převládající. Průzkum se také zabýval postoji k A Kajdě. „V průměru vyjádřilo negativní pocity proti této skupině 61 procent, 8 procent je označilo za pozitivní a 18 se neumělo rozhodnout,“ konstatuje průzkum. Jedinou zemí, kde pozitivní postoje vůči Al Kajdě převážily, je Egypt. S ohledem na současný vývoj asi nepřekvapí, že jedinou zemí, kde se lidí shodli na tom, že Al Kajda jednoznačně vítězí, je Pákistán. Česká republika nebyla do průzkumu zahrnuta, z evropských zemí byli dotazováni jen občané Francie, Británie, Německa a Itálie.      (Zdroj: Czech free press)


Shenzhou-7: úkol splněn ..... Přistání Shenzhou 7 Dva čínští kosmonauti úspěšně absolvovali první výstup mimo palubu kosmické lodi – do volného kosmického prostoru. A to teprve při třetím čínském pilotovaném letu. Čínský kosmonaut Zhai Zhigang zcela opustil kosmickou loď na dobu 14 minut. Druhý z kosmonautů Liu Boming se rovněž nacházel v dehermetizovaném orbitálním modulu a krátce se z výstupního otvoru vyklonil.

Oba kosmonauti byli z bezpečnostních důvodů připoutáni ke kosmické lodi pomocí lan. Zhai Zhigang se přemísťoval po povrchu modulu pomocí úchytek a madel, upevněných na vnějším povrchu kosmické lodi. Po 14 minutách byl poklop výstupního otvoru uzavřen a začalo napouštění atmosféry.

Výstup byl načasován tak, aby byla zabezpečena nepřetržitá komunikace prostřednictvím flotily sledovacích námořních lodí, pozemních stanic a telekomunikačních družic na geostacionární dráze. V době kosmické vycházky kosmická loď přelétala nad Afrikou, Indickým oceánem a Asií.

První čínský výstup do kosmu Zhai Zhigang měl na sobě v době výstupu skafandr Feitian, vyvinutý čínskými odborníky, umožňující bezpečný pobyt ve volném kosmickém prostoru. Cena skafandru o hmotnosti 120 kg se udává 4,4 miliónu dolarů. Druhý kosmonaut měl na sobě ruský skafandr Orlan. Oba skafandry mají podobný vzhled. Čína zakoupila tři ruské skafandry v roce 2004.

Třetí člen čínské posádky – Jing Haipeng – sledoval průběh kosmické vycházky z návratové kabiny, která i během výstupu dvojice kosmonautů nebyla dehermetizovaná. Před výstupem strávili kosmonauti více než 30 minut dýcháním čistého kyslíku za účelem odstranění dusíku z krevního řečiště. Obdobnou proceduru podstupují jak ruští, tak američtí kosmonauti.      (Zdroj: Astro.cz)


Kaprů je dost, vody je málo ..... V nejbližších dnech začínají výlovy kaprů na Vánoce. Nejdříve se začíná s malými rybníky, větší přijdou na řadu počátkem října a s koncem výlovů se počítá v půli listopadu.

Zdravotní stav ryb v rybnících je, zdá se, dobrý, a podle rybářů bude kaprů opět na předvánočním trhu dostatek. Kontrolu zdravotního stavu i zacházení s odlovenými rybami mají na starosti místně příslušné krajské veterinární správy. Podle zkušeností z minulých let zde neočekáváme problémy.

Pro představu lze uvést, že se u nás ročně vyloví zhruba 20 000 tun tržních ryb (z čehož je kaprů asi 17 tisíc tun). Z celkového množství se může asi něco kolem 9 tisíc tun prodat živých, okolo 9 tisíc tun se vyveze a ke dvěma tisíců tun se zpracuje na různé rybí výrobky.

Jediné, na co si rybáři stěžují, je chronický nedostatek vody, kterou musejí šetřit. Málo dešťů způsobilo setrvalý deficit a lze jen doufat, že podzimní a zimní období budou v tomto ohledu štědřejší.      (Zdroj: Agris.cz)


Najděte své silové zvíře ..... Své silové zvíře asi nejlépe najdete formou meditace. Možná, že ale vaše zjištění nebude takové jaké jste si představovali. Snad místo silných tygrů, krásných hřebců či jiné divé... Již v dávných dobách byli lidé přesvědčeni, že každý člověk má svého ochránce. Představovali si ho ve zvířecí podobě. Můžeme tedy o tomto ochránci mluvit jako o silovém, totemovém či symbolickém zvířeti. Tyto silové zvířata se naším předkům zjevovali při meditacích nebo ve snech. Vážili si jich a viděli v nich velkou ochrannou moc, která je opatruje během jejich života.

Dnes můžeme toto totemové zvíře pokládat za jakousi symbolizovanou část našeho podvědomí. Určitě by nebylo na škodu tohoto posla duše opět probudit k životu.

Své silové zvíře asi nejlépe najdete formou meditace. Možná, že ale vaše zjištění nebude takové jaké jste si představovali. Snad místo silných tygrů, krásných hřebců či jiné divé a rychlé zvěře, jenž si asi každý z nás ze začátku představuje, se vám zjeví malá šedivá myška. Jedné krásné blondýnce se například zjevil jako silové zvíře obtloustlí mopslík. I takovému člověk, kterému se velice líbí delfíni a má doma velkou sbírku jejich sošek, se nemusí v jeho podvědomí zjevit právě toto rozkošné zvířátko, ale může to být například i pelikán nebo jiná forma zvířete. Toto zvíře pak můžete navštěvovat ve svých meditacích a radit se s ním, jen je ho třeba přijmout do svého života.     (Čtěte na stránkách Záhady a mystěria)


Kyselina listová ..... Kyselina listová, nazývaná též někdy folacin či vitamin M patří do skupiny vitamínů B. Je nezbytná pro činnost některých enzymů. Také je potřebná pro činnost nukleových kyselin. Tyto kyseliny představují genetický materiál buněk a proto významně zasahují do procesů růstu a reprodukce. Kyselina listová hraje rovněž významnou roli při tvorbě červených krvinek v kostní dřeni a při vývoji vlastních funkcí nervového systému. Nejdůležitějším zdrojem jsou jedlé houby, játra a čerstvá listová zelenina. Dále se kyselina listová vyskytuje v kořenové zelenině, pomerančích, ořeších, sušených luštěniných a vaječném žloutku ...

... Nedostatek kyseliny listové může způsobovat výrazné snížení počtu červených krvinek (anémie), dále únavu, snížení chuti k jídlu, nevolnost, průjem a vypadávání vlasů. Může způsobit i vředy v dutině ústní, bolesti jazyka či zpomalení růstu kojenců a dětí. Jako průměrná dávka se všeobecně uvádí 400 mikrogramů denně. V období těhotenství a kojení se potřeba kyseliny listové zvyšuje a je třeba výši dávky probrat s lékařem. Vyšší dávky kyseliny listové nejsou toxické. Mohou však vést ke zhoršení nedostatků koexistujícího vitamínu B12 (může maskovat jeho nedostatek). Kyselina listová by se neměla podávat při léčbě anémie, pokud se nezjistí její příčina.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Problémy zadluženosti sociálně slabých občanů narůstají ..... Společnost Člověk v tísni pořádá besedy pro odbornou veřejnost, na kterých upozorňuje na zadluženost sociálně slabých občanů. Mnohé finanční společnosti poskytují finanční půjčky nezaměstnaným, kterým jsou při nesplacení pohledávek uvaleny exekuce na jejich sociální dávky. Jak zjistil Jan Mišurec, na nehumánní jednání těchto firem upozorňuje také finanční analytik SOS Michal Kebort, který je do kampaně Společnosti člověk v tísni také zapojen.

Smyslem kampaně Spotřebitelský úděl organizované Člověkem v tísni je upozornit na problematiku novodobé lichvy, řekněme anglickým termínem loansharkingu, a na to, že to není problém, který by se týkal několika málo lidí, ale skutečně je to problém, který vznikl v České republice v masovém měřítku.      (Bližší informace najdete na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů)


Svoboda informací v Česku pokulhává, nepomohla ani novela zákona .....  Mnohé úřady se chovají jak nedobytné pevnosti a je prakticky nemožné od nich získat informace. Předloňská novela zákona, která měla situaci zlepšit, nepomohla. Vyplývá to ze zprávy sdružení Arnika, zveřejněné u příležitosti Dne práva na informace. Arnika upozorňuje na množství kauz z praxe, které se podobají jako vejce vejci. Úředníci odmítli vydat občanům informace, porušili tím zákon – a nic se nestalo. Některé kauzy skončily u soudů, ty se ale vlečou.

„Česká republika porušuje mezinárodní Aarhuskou úmluvu a evropskou informační směrnici, podle kterých mají občané právo na informace, jež má k dispozici veřejná správa. Právo na informace zůstává do značné míry jen na papíře,“ shrnuje právní expert Lukáš Matějka ze sdružení Arnika.

„Velkým problémem je, že současná legislativa neobsahuje ani po předloňské novelizaci žádný účinný mechanismus, jak by se lidé mohli bránit proti zvůli úředníků. Když se zkrátka úředník rozhodne, že občanům určitou informaci nevydá, nejde jeho osobně ani úřad jako celek potrestat. Existuje sice možnost podání stížnosti nebo soudní žaloby, v praxi však nefungují. Stížnost nadřízené úřady zpravidla nevyslyší podobně jako odvolání. Pak už zbývá jen soudní žaloba. Případ se tím ale protáhne na dva roky,“ vysvětlil právník Matějka.       (Zdroj: stránky sdružení Arnika)


Europoslanci překvapili a odmítli pomalejší snižování emisí u aut ..... Klíčový výbor Evropského parlamentu včera proti všem očekáváním odmítl návrhy na pomalejší snižování emisí u aut. Původně se očekávalo, že europoslanci podpoří návrh, podle nějž by se emise u nových vozidel měly postupně do roku 2015 snížit na 130 gramů CO2 na kilometr. Komise přitom zaujímá daleko tvrdší postoj a přesně takové snížení emisí chce již o tři roky dříve, tedy v roce 2012.

Předseda parlamentního výboru pro životní prostředí Miroslav Ouzký (ODS) řekl, že návrhy na postupné a tedy pomalejší snižování emisí CO2 neprošly.

Zákonodárci podpořili komisní návrh, jenž je tím nejtvrdším, který je v současnosti ve hře. Výbor navíc schválil ještě dlouhodobý cíl, který automobilkám ukládá snížit emise CO2 až na 95 gramů na kilometr do roku 2020. Výsledek hlasování vyvolal ostré reakce zástupců automobilového průmyslu; naopak ho vřele přivítali ekologičtí aktivisté.      (Zdroj: Greenpeace)


29.09. 2008      Dnes v 10:12 LČ nastává první podzimní Novoluní.

Před sedmdesáti lety, 29.9. 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, v níž bylo rozhodnuto o odstoupení československého pohraničí (Sudet) Německu.


Svaz průmyslu hlásí katastrofu. Už zase ..... Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku připomněly, že energetické společnosti už dnes tržní cenu povolenek k exhalacím započítávají do nákladů na elektřinu, ačkoli je od státu dostávají zdarma [2]. Proto velcí znečišťovatelé na současném obchodování s emisemi vydělávají miliardy korun.

Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého.

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl: „Jasně, přijde ekonomická katastrofa. To Svaz průmyslu říkal už před prvním kolem obchodování s emisemi, pak před druhým, ale nic se nestalo. Napotřetí se tomu nějak nechce věřit. Na rovinu. Velké firmy s obstarožními technologiemi a vysokými exhalacemi zatím kvůli díře v zákoně na obchodování s emisemi vydělávaly miliardy. Reforma má tuhle perverznost odstranit a špinavým podnikům se to vůbec nelíbí.“

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku řekl: „Jak potvrdila studie agentury New Carbon Finance, aukce povolenek na emise z uhelných elektráren cenu elektřiny nezvýší. Sníží neoprávněné multimiliardové zisky energetických společností, která nám cenu povolenek účtují už teď, aniž by za ně platily. Výnosy z aukcí lze použít na snížení účtů domácností a snížení odvodů za zaměstnance.“      (Zdroj: Ecomonitor)


Podzimní barvy jakou souboj stromů s hmyzem? ..... Proč se na podzim barví listy? „Biochemické“ vysvětlení je dobře známé, ale jaký je účel toho všeho, respektive jaké zde působí selekční tlaky? Takže nejprve dobře známé vysvětlení: žlutá až červená barva podzimního listí je prostě výsledkem zániku chlorofylu. Jak se dny zkracují, je pro strom méně výhodné udržovat v chodu fotosyntetizující továrnu. S výjimkou jehličnanů pak stromy v mírném a subpolárním pásu fotosyntézu přeruší. Ještě předtím, než ale listy opadají, z nich strom vyčerpá užitečné chemické látky, mj. chlorofyl. Pročež barva listí na podzim je prostě výsledkem „ztráty zelené“. Zůstanou žluté až oranžové karotenoidy a červené až tmavočervené antokyany. Karotenoidy pomáhají při fotosyntéze, stromu se je však zřejmě nevyplatí odvádět zpět (možná je na chlorofylu tak cenná přítomnost dusíku - v heterocyklu). Až sem je to snad jasné, nicméně teď začnou podivnosti. Antokyany do listů proudí právě až s počátkem podzimu. Proč to strom dělá, když jinak už z listu začíná látky stahovat? Teorií existuje celá řada: možná chce odpudit hmyz, možná naopak barvou přilákat ptáky, aby pojídali plody a rozšiřovali semena. Listy jsou ovšem červené jen hodně krátkou dobu... Marco Archetti přišel s tím, že stromy tímto způsobem demonstrují svoji sílu: jsme dost silní, abychom si mohli vyrobit látku XY, manifestují tak svoji zdatnost a zdraví, podobně jako to může činit paví ocas. Stromům ale nejde o pohlavní výběr, nýbrž se takto snaží právě odpudit hmyz: jsem zdraví a silný strom, pokud do mě před zimou nakladeš vajíčka, zvládnu nasyntetizovat i dost látek proti larvám. Zkus to radši vedle... (Slabý strom si už tak silnou investici do přesunu antokyanů do listů nemůže dovolit.) Nicméně, ačkoliv to zní zajímavě, testována tato teorie ve větší míře dosud nebyla... Také je pravda, že barvy listů závisejí na tom, jak je teplo/slunečno, červená je jasnější na jižní straně atd. U jednoho druhu stromů závisí intenzita zbarvení i na zeměpisné šířce. Možná zde hraje tedy roli ještě nějaký jiný mechanismus: například antokyany mj. chemicky působí tak, aby zpomalily rozklad chlorofylu (který je možná tak cenný, že se současně s jeho stahováním vyplatí do listů pumpovat další látky).      (Zdroj: ScienceWORLD)


Stanovisko EFSA ke klonování hospodářských zvířat ..... Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) vydal 15. července 2008 vědecké stanovisko o „bezpečnosti potravin, zdraví, welfare a dopadech na životní prostředí týkající se zvířat získaných klonováním metodou přenosu jader somatických buněk, jejich potomků a produktů získaných od těchto zvířat“. Evropa tím reagovala na vývoj situace za Atlantikem. Počátkem tohoto roku vydal stanovisko na totéž téma i americký Ústav pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration - FDA).

Zvětšit obrázek Klony masného skotu (Trans Ova Genetics)

FDA konstatovala, že živočišné produkty získané z klonů hospodářských zvířat jsou pro konzumenty bezpečné. Tímto oficiálním verdiktem ukončila FDA sedmileté hodnocení bezpečnosti masa a mléka skotu, prasat a koz. Na počátku hodnocení požádala FDA chovatele klonů v USA, aby se do vynesení konečného verdiktu dobrovolně zdrželi obchodování s masem a mlékem těchto zvířat a dokonce i s masem a mlékem získaným od jejich potomků. Po vynesení verdiktu FDA o zdravotní nezávadnosti americké ministerstvo zemědělství požádalo chovatele klonů, aby v moratoriu pokračovali. Větší biotechnologické firmy, které zabývají klonováním hospodářských zvířat, se verdiktu ani v nejmenším nevzpíraly. Věří, že doba zvířecích klonů dříve či později přijde. Moratorium chtějí využít pro osvětu mezi americkou veřejností, která čerpá představy o klonech především z hollywoodských druhořadých scifi a netají se odporem a strachem z klonů hospodářských zvířat. Jednotlivé chovatele, kteří do klonů investovali, však dostává moratorium v řadě případů do svízelné situace, protože klony jsou pro ně v současnosti „mrtvý kapitál“, který nelze využívat a dále zhodnocovat.       (Velmi podrobný článek najdete na stránkách OSEL.cz)

No a o tom to je ... kapitál ... zhodnotit ... ještě víc peněz ... a co bude po nás? Potopa? No a co ... nás už to pálit nemusí ... Ach jo ...


Vůně levandule uklidňuje podle vědců pacienty v zubní čekárně .....  Zmírňuje bolesti hlavy a napomáhá spánku - a teď navíc badatelé dospěli k závěru, že levandule může také bázlivcům usnadnit návštěvu u zubaře. Podle studie vědců z londýnské King's College lidé čichající vůni levandulového oleje méně propadají úzkosti a strachu z dentistova zákroku, píše zpravodajský server BBC News.

Na konferenci Britské psychologické společnosti (British Psychological Society) však zaznělo tvrzení, že levandule nemá na nervozitu pacientů v čekárně žádný vliv. Spíše než vonné oleje je podle dentistů pomáhají běžně zklidnit takové techniky jako hypnoterapie.

Všech 340 pacientů, kteří badatelům posloužili jako "pokusní králíci", čekal plánovaný zubařský zákrok. Polovina z nich byla po čtyři týdny vystavována vůni linoucí se z pěti kapek levandulového oleje ve vodě zahřívané lampičkou, zbytek ne. Míra úzkosti těch, kteří levandulovou vůni nečichali, dosahovala stupně 10,7 ve srovnání se 7,4 stupně "čichačů".      (Zdroj: Zdravcentra)


Víno snižuje riziko onemocnění jater  ..... Podle studie kalifornské univerzity může k prevenci onemocnění jater přispět každodenní sklenička vína.

Osoby, u nichž je zvýšené riziko vzniku srdečně cévních onemocnění jsou náchylnější i k jaterním chorobám nevyvolaným alkoholismem - NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease). K prevenci onemocnění jater může přispět každodenní sklenička vína. K takovému závěru dospěli výzkumníci lékařské fakulty Univerzity Kalifornie v San Diegu. Podle průzkumu se riziko u osob konzumujících jednu skleničku vína denně snížilo na polovinu proti osobám nekonzumujícím alkohol. Studie se zúčastnilo téměř 12 tis. osob (7 211 abstinentů a 4 543 osob s mírnou konzumací alkoholu). Na rozdíl od toho je riziko u osob s umírněnou konzumací piva nebo lihovin asi čtyřnásobně vyšší. Výsledky studie nelze aplikovat na osoby, které již trpí jaterní chorobou (tam platí úplný zákaz alkoholu), ani na osoby se sklonem k alkoholismu.      (Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin)


V Lesothu nalezen jeden z největších diamantů světa! ..... Mluvčí společnosti Gem Diamonds, která provozuje diamantové doly v království Lesotho na jihu Afriky před několika dny oznámil, že v dole Letseng Mine došlo opět k nálezu obrovského diamantu.

Důl Letseng Mine má mezi diamantovými doly skutečně zvláštní postavení. Z dvaceti největších surových diamantů na světě byly právě v něm nalezeny čtyři z nich, což z něj činí neproduktivnější diamantový důl na světě! Nově nalezený surový diamant má podle odborníků z holandských Antwerp hmotnost 478 karátů, tedy 95,6 gramů. Tato velikost jej umísťje na 13. místo v historických tabulkách největších nalezených diamantů. Nový nález je navíc v takřka dokonalém stavu a má tak potenciál stát se jedním z největších broušených diamantů na světě. Jeho cena se dá před rozřezáním a vybroušením těžko odhadnout. Diamant podobné váhy, ale mnohem nižší kvality nazvaný "Lesotho Promise", který pochází ze stejného dolu, byl v nedávné době prodán za 5,5 miliónů liber, tehdy asi za 265 miliónů korun.       (Zdroj: 21@století)


Izrael požádal Spojené státy o svolení vybombardovat jaderné instalace v Íránu ..... Izrael letos na jaře vážně uvažoval o vojenských útocích proti jaderným instalacím v Íránu, ale americký prezident Bush sdělil izraelskému prezidentu, že Bush takové útoky nepodporuje a nebude je podporovat ani po zbytek svého funkčního období. Informaci zveřejnil britský deník Guardian s odvoláním na vysoké evropské diplomatické zdroje.

Tehdejší izraelský prezident Ehud Olmert hovořit o této otázce s Bushem v rozhovoru v Izraeli dne 14. května. Důvody, proč Bush izraelské bombardování Íránu odmítl, byly dvojí.

Jedním důvodem byla americká obava z pravděpodobné íránské odvety, zřejmě by došlo k vlně útoků na americký vojenský i civilní personál v Iráku a v Afghánistánu i na americké lodě v Perském zálivu.

Zadruhé, Amerika poukázala na to, že se Izraeli nemůže podařil zlikvidovat celý íránský jaderný potenciál jediným úderem, i kdyby použil Izrael desítky stihaček. A realizace celé série útoků během několika dní by znamenala riziko totální války. Takže by záporné dopady akce převážily nad žádoucími.       (Zdroj: Britské listy)


Mobily u dětí mohou vyvolat mozkové nádory ..... Používání mobilních telefonů zvyšuje u dětí až pětinásobně riziko vzniku mozkového nádoru, naznačuje vědecký výzkum, jehož závěry citovala britská televize Sky News. Podobné riziko je spojené i s používáním obyčejného bezdrátového telefonu. Děti a dospívající jsou náchylnější vlivům radiace z mobilního telefonu, protože jejich lebky jsou tenčí a stále se ještě vyvíjejí. Studie, kterou provedli švédští výzkumníci z univerzity v Örebrö, zjistila, že lidem mladším dvaceti let hrozí pětinásobně vyšší riziko vzniku benigního nádoru sluchového nervu, který může způsobit hluchotu. Vědci proto doporučují, aby děti do dvanácti let používaly mobil jen ve výjimečných případech a dospívající aby raději používali handsfree a textovky. „Máme k dispozici varovné náznaky,“ citovala Sky News profesora Lennarta Hardella z univerzitní nemocnice v Örebrö. „Je to znepokojující. Měli bychom přijmout neodkladná opatření.“ Hardellova studie byla zveřejněna na první lékařské konferenci věnované výhradně vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví. Někteří odborníci však její závěry zpochybňují s tom, že mobilní telefony nejsou v masovém měřítku používány dostatečně dlouho, abychom mohli prokázat jejich negativní účinky. Budiž, počkejme si tedy ještě nějaký čas… na nějaký ten nádor.      (Zdroj: CFP! - czech free press)


Sládci zvolili za nejlepší pivo Kozla, Zubra a Rebela ..... Nejlepšími tuzemskými pivy pro rok 2008 jsou Velkopopovický Kozel a přerovský Zubr v kategorii světlých piv a havlíčkobrodský Rebel a vyškovský Janáček mezi tmavými pivy.

V rámci degustační soutěže České pivo o tom ve čtvrtek rozhodla dvacetičlenná odborná porota složená ze zástupců Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS).

Nejprestižnější kategorii světlých ležáků vyhrály hned dva zástupci Velkopopovického pivovaru – jedenáctistupňový ležák Medium a dvanáctistupňový ležák Premium. Na třetím místě v prestižní kategorii pak skončil ležák Litovel Premium.

Mezi světlými výčepními pivy letos zabodoval přerovský Zubr následovaný značkami Holba a Janáček. Ve skupině tmavých ležáků dominuje havlíčkobrodský Rebel, dále tmavý ležák Granát z pivovaru Černá Hora a pivo Pernštejn z produkce pardubického pivovaru. V kategorii nealkoholických piv podle odborníků stále vedou Radegast Birrel, Svijanský Vozka a Litovel Free.

„S trochou nadsázky lze říci: Co lepšího si může český konzument přát, než když pivovarští experti vyberou mezi vítězná piva ta, která produkují malé i velké pivovary. Potvrzuje se, že dobré a kvalitní pivo u nás vaří malé i velké pivovary,“ komentoval výsledky výkonný ředitel ČSPS Jan Veselý. Svoje nejoblíbenější pivo letos zvolili i novináři – prim u nich hrají Pilsner Urquell a humpolecký Bernard.      (Zdroj: Agris.cz)


První integrovaný obvod .....Odhadem trilion integrovaných obvodů v podobě čipů a mikroprocesorů slouží současné generaci v počítačích, televizorech, rádiích, kamerách, mobilech, automobilech, letadlech, lékařské technice a měřicích přístrojích. Na tento geniální vynález přišel právě před půlstoletím novopečený zaměstnanec vznikající fi rmy Texas Instrument – Jack St. Clair Kilby (1923– 2005) v legendárním Silicon Valley (Křemíkovém údolí) v Kalifornii. Kilbyho napadlo, že na destičkách z polovodičů by se vodivá, polovodivá a izolující místa dala propojit tenoučkými tištěnými linkami a destičky velikosti poštovní známky (dnešní čipy) se budou chovat jako funkční elektronické obvody.

Historicky první „integrovaný obvod“, který předvedl 12. září 1958 na destičce z 1 mm silného germania velikosti 11 x 1,6 mm, obsahoval jen jediný tranzistor a několik pasivních prvků. Do světa se rozšířil až o šest let později v miniaturních naslouchadlech do uší a v prvních kapesních kalkulačkách, které ohromily svět. Kilby byl autorem 60 dalších vynálezů a patentů, Nobelovu cenu roku 2000 však získal právě ze tento „střípek“ dnes označovaný krátce IO.      (Zdroj: VTM Science)


26.09. 2008      Tohoto dne v roce 1212 dostal Přemysl Otakar I. v Basileji od Fridricha II. Štaufského Zlatou bulu sicilskou za podporu v boji o říšskou královskou korunu. Tento dokument především znovu potvrzoval povýšení českého knížectví na dědičné království a dědičný královský titul českých panovníků.

Sedmadvacátého září se oslavuje Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky). Byl vyhlášen třetím Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu (WTO) v roce 1979 a slaví se od roku 1980.


Děkovný vzkaz od těch bohatých .....  Vedle tezí, podle nichž je nynější finanční krize v USA ve skutečnosti jen dokonale vymyšleným podvodem, který má ze státního rozpočtu do soukromých rukou přečerpat další stovky miliard, se na amerických webech objevil text, který by asi byla chyba opomenout.

„Ruku na srdce: v loterii nikdy nevyhrajete. Na druhou stranu ale máte pěkně velkou jistotu, že v nějaké ubohé práci budete otročit po zbytek svého života. A to proto, že jste se podle všeho narodili do špatné sociální třídy. Přiznejme si to – jste příslušníky kasty pracujících. Je mi líto! A proto nemáte vzdělání, výchovu, konexe, způsoby, vzhled a dobrý vkus, abyste se kdy vůbec mohli stát jedněmi z nás. Na výčet všech nefér výhod, které oproti vám máme, byste ve skutečnosti potřebovali knihu velkou jako Zlaté stránky. Proto se nám pokaždé uleví, když zjistíme, že dál věříte těm hloupým pohádkám o „spravedlnosti“ a „rovných příležitostech pro všechny“. Jistě, v hierarchickém sociálním systému, jakým je ten náš, tam nahoře nikdy nebylo místo pro mnoho lidí. A kromě toho, všechna ta místa už jsme si rozebrali – a tam nahoře se nám líbí natolik, že chceme, aby všechno zůstalo tak, jak to je. Štěstí je, že se v té sociální hierarchii vždy najde někdo, kdo je na žebříčku pod vámi, nad nímž můžete cítit převahu a do něhož si můžete čas od času kopnout. I takový zoufalý myč nádobí si může lehce najít nějakého ubohého uslintance, nad nímž se může vytáhnout a odplivnout si. A tak buďte zahraničním dělníkům, prostitutkám a houmlesákům vděční.

Mějte neustále na paměti, že kdyby se vy všichni zničehonic dostali do ekonomicky bezpečné situace nás privilegovaných, nezbyl by nikdo, kdo by v naší ekonomice vykonával všechnu tu nudnou, nebezpečnou a málo placenou práci. A nebyl by nikdo, kdo by za nás bojoval ve válkách, nebo kdo by slepě následoval příkazů našich totalitních korporátních institucí. A nebyl by také nikdo, kdo by odcházel pokorně do hrobu, aniž by prožil plný a tvůrčí život. Takže, prosím, makejte dál. Také ale asi nemáte tutéž míru chamtivosti, nezřízené touhy po majetku, moci a prestiži, jakou máme my. Možná, že si upřímně přejete změnit to, jakým způsobem žijete, ale zároveň se té změny bojíte, což vás a vám podobné udržuje v nervózní prázdnotě. Proto mechanicky procházíte životem, hrajete předem danou sociální roli a máte strach, co by si o vás pomysleli ostatní, kdybyste se nedejbože odvážili vystoupit z řady.

Přirozeně, kdykoli se to hodí, snažíme se vás postavit jednoho proti druhému: dělníky s vysokými platy proti těm s nízkými, odboráře proti neorganizovaným, černé proti bílým, muže proti ženám, americké dělníky proti japonským, proti mexickým, proti… Neustále vám snižujeme mzdy kvůli „mezinárodní konkurenceschop­nosti“, „zákonu poptávky a nabídky“, „národní bezpečnosti“ nebo „nafouklému státnímu deficitu“. Když vystoupíte z řady nebo začnete ohrožovat naše zisky, odhodíme vás na skládku nezaměstnaných. A abyste měli v tom každodenním monotónním ekonomickém vydírání alespoň nějaké povyražení, umožníme vám zúčastnit se zmanipulovaných skořápek, které vy tam dole znáte jako „volby“. Naštěstí nemáte ani páru o tom, co se ve skutečnosti děje – místo toho z problémů obviňujete „nepřátele“, „ekology objímající stromy“, „negry“, „Židy“ a bezpočet dalších. Jsme velmi potěšení tím, kolik z vás stále ještě vyznává „pracovní etiku“, i když většina pracovních míst v naší ekonomice škodí životnímu prostředí, podlamuje vaše fyzické a duševní zdraví, a vysává z vás to jediné životní právo. My toho o práci sice moc nevíme, ale jsme upřímně rádi, že vy ano. Jistě, život může běžet i jinak. Společnost může být organizována inteligentně, aby uspokojovala skutečné potřeby všech obyvatel. Vy a vám podobní můžete začít bojovat za to, abyste se vymanili z dnešní nadvlády. Vy to ale nevíte. Ve skutečnosti si ani neumíte představit, že by nějaký jiný život vůbec mohl existovat. A to je nejspíš ten největší výdobytek našeho systému – připravili jsme vás o představivost, tvůrčí schopnosti, vaši schopnost samostatně myslet a jednat. Proto bychom vám chtěli z našich bezcitných srdcí co nejsrdečněji poděkovat. Vaše loajální oběť nám umožňuje žít ve zkorumpovaném přepychu; náš systém funguje díky vaší práci. Děkujeme za to, že „znáte své místo“ – i když o tom ani nevíte!“ – anonymní autor      (Převzato ze stránek CFP - czech free press)


Ekosystémy pod vlivem náhlého oteplení ..... Jeden abnormálně teplý rok dokáže omezit pohlcování oxidu uhličitého v travnatém ekosystému i v dalším roce. Tyto výsledky výzkumu byly publikovány v zářijovém čísle renomovaného časopisu Nature..

Rostliny a půda normálně fungují jako houba nasávající atmosférický oxid uhličitý, ale nový výzkum prokázal, že jeden abnormálně teplý rok dokáže snížit množství oxidu uhličitého, které jsou některé travnaté ekosystémy schopny pohltit (a zabudovat uhlík do svých těl), a to i v následujícím roce. Tyto výsledky vyplynuly z čtyři roky trvajícího pokusu provedeného v uzavřených, dvanáctitunových kontejnerovaných travnatých „parcelách“ v Desert Research Institute (DRI) v Renu v Nevadě.      (Zdroj: OSEL.cz)

Co mají pořád s tím oteplováním? My tu chodíme na přelomu léta a podzimu v zimních bundách, v Jihoafrické republice padá sníh - a tady pořád o oteplování ...


Skylab - první americká orbitální stanice ..... Lety amerických astronautů na Měsíc skončily kvůli škrtům v rozpočtu o 3 mise dříve oproti původnímu plánu. Tyto škrty neminuly ani program Apollo Aplications, který následoval pilotovaným letům na Měsíc. Uskutečnila se z něj jen jedna část - vypuštění orbitální stanice. ...

... Samotný Skylab byl vynesen na oběžnou dráhu ve výši asi 430 km dne 14. května 1973 raketou Saturn 5, která si tím odbyla svůj poslední start. Když vynášela lodě Apollo k Měsíci, byla třístupňová, tentokrát byl její třetí stupeň nahrazen Skylabem. Start ale vůbec nebyl hladký. 63 sekund po něm, v době maxima aerodynamického namáhání, se odlomil štít, který měl stanici sloužit jako protisluneční a protimeteorický. Aby toho nebylo málo, vzal s sebou i jeden z hlavních solárních panelů a druhý poškodil. Stanice tedy měla po navedení na dráhu podstatně méně elektrické energie a teplota v ní začala prudce stoupat.

I přesto ke Skylabu zamířila první posádka už 25. května ve složení Charles Conrad (Gemini 5 a 11, Apollo 12) a nováčci Paul Weitz a Joseph Kerwin. Především díky jejich opravářským dovednostem nakonec nebylo potřeba vypustit do vesmíru druhý exemplář Skylabu. Povedlo se jim jak nahradit přivezeným "slunečníkem" utržený tepelný štít stanice ale i přimět k rozumu solární panely. Podnikli celkem dva výstupy do volného prostoru a jejich let trval 28 dní, během kterých se velitel Conrad stal rekordmanem v počtu hodin strávených v kosmu. Na Zemi se vrátili 22. 6. 1973.       (Zdroj: Astro.cz)


Vymknou se nám antibiotika z rukou? ..... Před narůstající rezistencí bakterií vůči antibiotikům lékaři varují už dlouho. Nyní přicházejí vědci s obzvláště alarmujícím zjištěním, které je výsledkem experimentu provedeného na ledoborci Oden. V rámci expedice Beringia 2005 byla přímo na ledoborci vytvořena speciální laboratoř ke zkoumání bakterií. Švédští vědci v ní kultivovali vzorky odebrané z celkem 97 ptáků ze severovýchodní Sibiře, ze severní Aljašky a ze severního Grónska. Další mikrobiologické analýzy byly provedeny později v centrální nemocnici ve Växjö ve Švédsku.

Výsledky vědci překvapily – byly totiž nalezeny bakterie, které podporují rezistenci vůči antibiotikům, a to i uprostřed liduprázdné a zdánlivě nedotčené severské přírody. "Byli jsme velmi překvapeni" uvedl profesor Björn Olsen z university ve švédské Uppsale. "Vzorky byly odebrány z ptáků žijících daleko v tundře. Ptáci zde žijí samozřejmě bez kontaktu s lidmi. Zjištění, že jsou vůči antibiotikům rezistentní, jen dále potvrzuje, že rezistence se stává globálním problémem. Žádné regiony, ani odlehlá Arktida či dokonce Antarktida toho nejsou ušetřeny." Ptáci pravděpodobně získali bakterie rezistentní vůči antibiotikům při svých cestách na zimoviště, které většinou vedou přes jihovýchodní Asii. Právě tam se antibiotika masivně používají v různých velkochovech. Rezistenci získávají od hospodářských zvířat místní ptáci, od nichž se „nakazí“ rezistentními bakteriemi i ptactvo žijící ve volné přírodě. A nebezpečná odolnost vůči antibiotikům se tak šíří i do dosud nedotčených oblastí. Je čas bít na poplach!      (Zdroj: 21@století)


Poplatky za nedostatek vody v Labi nemají logiku ..... Za absurdní označuje sdružení Arnika požadavek lodních dopravců na státní kompenzace za to, že v Labi je málo vody. Rejdaři se soudí s Ministerstvem dopravy. Obvodní soud pro Prahu 1 vydal před několika dny platební rozkaz, podle něhož by mělo ministerstvo zaplatit 1,8 miliardy korun. Podle ekologického sdružení chtějí zřejmě rejdaři prostřednictvím soudních sporů prosadit stavbu kontroverzních jezů na dolním Labi.

„Kompenzace ze státní pokladny za to, že v řece je málo vody – to je doslova absurdní představa,“ říká Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Například v sousedním Německu nemají dopravci na žádné podobné poplatky nárok, přitom podnikají na stejné řece. Podle této logiky by se zemědělci mohli dožadovat kompenzací za nedostatek deště nebo naopak majitelé cestovních kanceláří za deštivé léto. Ministerstva ale na počasí nemají žádný vliv,“ dodal Skalský.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)

Nojo ... absurdní ... asi tak, jako když my musíme platit v nakupovaných nosičích CD/DVD, tiskárnách a podobně "daň" za to, že bychom tato média mohli zneužít pro nelegální kopírování produktů chráněných autorským zákonem.


Sestřelen nad Prahou? .....   ... opět civím z okna na noční oblohu, když nasíleně cestující chemtrails letouny cíleně znečisťují ještě před hodinou relativně skvělou viditelnost. Ostře blikající rozsévači se však zdají být více neposední. Právě sleduji jeden skvělý exemplář ostře stoupající míjející půlkotouč zářícího Měsíce nad nímž je velmi jasná a velká hvězda (kterou pozorujeme již několik let). Jediná hvězda na noční obloze viditelná skrze znečistěnou stratosferu. Rozsévač stoupá stále výš, když v jistém okamžiku jakoby zastavil a poblikával vzad, pak dokola, aby se vzápětí na místě otočil a letěl zpět. V témže okamžiku se objevuje na noční obloze záblesk z něhož šikmo k zemi, od východu na západ, zdánlivě na Krčským údolím, pohybuje, či spíše padá hořící objekt. Jakoby sestřelené letadlo brzdící svůj prudký pád zdánlivým směrem k Točně (u Zbraslavi) tedy k Vltavě. Spíše však zeshora (jihu) doprostřed nad Krčské údolí. Náhle vše pohasne jakoby nic předtím nebylo.

Pokusím se jev popsat: krátký podlouhý oheň v přední části jiskřící, pohybující se k zemi v úhlu cca 40 stupňů. Délka ohně malíček natažené ruky. Doba pádu, či konstantního brzdění cca dvě až tři vteřiny. Bez kouře. Při skvělé viditelnosti. Zdánlivá nejmenší vzdálenost od pozorovatele cca od 0,6 km do 10 km. Rychlost téměř konstantní cca 15000 km/hod. Barva ohně: vlnová délka žhaveného vlákna běžné žárovky. Nebyl to bolid, nebyl to meteor. Mohl to být však i viditelný efekt použité, možná laserové zbraně. Každopádně jsem viděl podobné pády z hořících nebes v jižních Čechách, kde se však jednalo o modrozelené koule, natolik zvědavé, že v jednom případě se přiblížila k pozorovateli na necelý půl metr. Zkrátka a dobře, na obloze se dějí podivné věci, připomínající hvězdné války.       (Zdroj: Dýmající zrcadlo)


Změna klimatu jako bezpečnostní riziko ..... Na stránkách Veronica si můžete stáhnout český překlad shrnutí zprávy Sicherheitsrisiko Klimawandel čili Změna klimatu jako bezpečnostní riziko. Z analýzy rizik plyne, že bez rozhodných protiopatření přesáhne v následují­cích desetiletích změna klimatu adaptační schopnosti mnoha společností. To může vyústit v destabi­lizaci a násilí ohrožující v nové míře národní i mezinárodní bezpečnost. Avšak změna kli­matu může také sjednotit mezinárodní společenství, a to za předpokladu, že ji rozpozná jako hrozbu lidstvu a brzy nastaví kurs k vyhnutí se nebezpečné antropogenní změně klimatu přije­tím dynamické a glo­bálně koordinované klimatické politiky. Pokud se to nepovede učinit, změ­na klimatu bude působit stále hlubší dělící čáry a rozpory v mezinárodních vztazích, spouštějící četné konflikty mezi státy i uvnitř nich ohledně distribuce zdrojů, především vody a půdy, ohledně snahy o zvládnutí migrace nebo plateb odškodnění mezi státy nejvíce zodpovědnými za změnu klimatu a těmi zeměmi, na kte­ré nejvíce dopadnou její ničivé účinky.       (Zdroj: Veronica)


Obilí kontra beton ..... Stavební expanze pohltila v předchozích pěti letech zemědělskou půdu o rozloze tří okresů. Záplaty na úzké silnici kontrastují s novostavbami nákupních center, skladových areálů a řadových domků. Sídelní kaši, jak architekti přezdívají živelnému růstu českých předměstí, už v okolí staré benešovské silnice padlo za oběť nejedno pole. A další útok je na spadnutí. Cedule s nápisem pozemky na prodej je zapíchnutá přímo ve strništi po sklizeném obilí. S Prahou na dohled nebudou na kupce dlouho čekat. Překotná zástavba je trnem v oku nejen estétům, ale především zemědělcům. "Od roku 1990 přišel náš podnik o 1500 hektarů. Místo pšenice a cukrovky na nich postupně vyrostla logistická centra, obchodní řetězce a zábavní parky. Jen silnice zůstala stejná," bilancuje proměny české krajiny Jan Kubiš, předseda Agra Jesenice.      (Zdroj: EnviWeb)

Nemusím být estét ani zemědělec, aby mi tyhle zrůdnosti byly trnem v oku ... I manažeři budou mít jednou děti a vnoučata a co jim pak řeknou - Jdi, Pepíčku, do logistického centra a nažer se tam betonu?


Ocelárna začíná sázet stromy ..... Omluva životnímu prostředí: Největší znečišťovatel změnil postupy. Největší tuzemská ocelárna Arcelor Mittal se stává gigantickým zahradníkem. Slíbila, že do konce června vysadí v Ostravě a okolí celkem 1 111 stromů. Tolik nevysadí ani radnice, která pečuje o městská stromořadí.

První strom představitelé ocelárny zasadili v Komenského sadech, druhý vysadí u kulturního domu v Radvanicích. Právě obvod Radvanice a Bartovice je nejpostiženějším místem města, na něž dosedá špína a prach z ocelářské výroby. Ocelárna, kvůli které lidé letos v dubnu dokonce demonstrovali na Masarykově náměstí, tak pracuje na změně pověsti jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší na Ostravsku. „Jde o signál, že Mittal to začíná myslet se životním prostředím vážně,“ míní náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Dalibor Madej.

Mluvčí Mittalu Věra Breiová připomíná, že počet vysazovaných stromů má souvislost s populárním ostravským hudebním festival Colours of Ostrava. Letos oceláři slíbili, že za každou stovku posbíraných plastových kelímků na festivalu zasadí jeden strom. Kelímků se posbíralo 111 000 tisíc. „Aby se to dobře pamatovalo, ještě jsme jeden strom nad slíbené množství přidali,“ vysvětluje Breiová. Všechny stromy chtějí oceláři vysadit do konce června příštího roku, tedy do dalšího ročníku festivalu.

Stromů bude pestrá směsice a ne všechny navíc porostou v Ostravě: část se jich objeví například ve Vratimově nebo v Šenově. Ještě letos oceláři vysadí také stovku stromů kolem silnice Rudná ve směru z Ostravy na Havířov, tedy v těsném sousedství ocelárny. V Komenského sadech vysadí dalších devadesát dřevin.      (Zdroj: Agris.cz)


Nová auta v EU budou muset mít světla pro denní svícení ..... Nové typy osobních aut budou muset od roku 2011 v Evropské unii mít zvláštní světla pro denní svícení. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. Slibuje si od toho větší bezpečnost na silnicích a méně obětí dopravních nehod, informovala komise novináře.

Světla pro jízdu ve dne (DRL) jsou speciální svítidla, která se automaticky zapnou v okamžiku, kdy řidič nastartuje motor. Podle komise výrazně zvýší viditelnost motorových vozidel pro ostatní účastníky silničního provozu. Zároveň mají menší spotřebu energie ve srovnání s běžnými žárovkami používanými ve světlech pro auta.

"Komise očekává, že počet obětí dopravních nehod klesne o tři až pět procent ročně," řekl evropský úředník Wolfgang Schneider, který se problematikou zabývá. Zároveň prý o 15 procent ročně ubude čelních srážek aut. Náklady na zavedení světel Schneider vyčíslil nejvýše na 150 eur (zhruba 3600 korun) na auto s tím, že cena pravděpodobně s jejich masovým rozšířením klesne.       (Zdroj: Ekolist.cz)

No hurá ... zvláště když se uvažuje o zrušení povinnosti svítit ve dne ...


25.09. 2008      Konec éry Vikingů; tak je označováno datum 25.září 1066. Toho dne anglický král Harold II. Godwinson porazil spojená vojska Tostiga Godwinsona a Haralda Hardraady v bitvě u Stamfordského mostu.

Pětadvacátého září roku 1513 dosáhl španělský průzkumník Vasco Núñez de Balboa pobřeží Tichého oceánu.


Pod povrchem ..... Toužíte zažít trochu mrazení v zádech, a přitom vlastně nic neriskovat? Podívejte se do některého zpřístupněného podzemí v Čechách a na Moravě. Najdete je na mnoha místech. Podzemní prostory si totiž naši předkové oblíbili především z praktických důvodů. Užívali je ke skladovaní potravin, sloužily jako úkryty nebo k úniku a přesunům v dobách nebezpečí. V podzemních kryptách našly místo posledního odpočinku stovky lidí včetně českých králů a německých císařů. Dá se ale dnes určit, kam až systém propojených chodeb vedl?

Současná technika možnosti vytváření podzemních prostor rozšířila nebývalou měrou. Zatímco ve středověku postoupila ražba chodby často denně sotva jen o pár centimetrů, 20. a 21. století k někdejšímu tzv. historickému podzemí přidala takové giganty, jako jsou protiatomové kryty, kolektory, metro nebo železniční a silniční tunely, budované dokonce i pod mořskou hladinou. Zatímco do podzemních dopravních staveb se člověk běžně dostane, a pokud není technický fanda nebo klaustrofobik, nevyvolávají u něj větší vzrušení, návštěva historických podzemních prostor nechává domýšlet příběhy o dosud nenalezeném pokladu nebo záhadných zmizeních. I když se ale budeme s fantazií držet při zemi, uchovávají si historická podzemí řadu tajemství. V první řadě je to rozsah podzemních chodeb. S jejich průzkumem se dá začít pod veškerými církevními stavbami, tedy kláštery, kostely, ale i menšími kapličkami či božími muky. Kromě toho, že sklepení pod nimi sloužila jako zásobárny a krypty k pohřbívání, bývaly tyto objekty mezi sebou často navzájem propojeny, případně z nich vedly chodby i do světských objektů, nedalekých hradů a tvrzí. Předpokládá se dokonce, že tyto podzemní spojnice mohly představovat na území Čech a Moravy jeden značně rozsáhlý systém a že přinejmenším některé z těchto chodeb byly dostatečně prostorné, aby jimi projel ‹ kočár tažený koňmi. Tyto tzv. dálkové chodby existovaly podle některých badatelů ve směru obchodních stezek a cest a bývaly na povrchu značeny drobnými církevními stavbičkami, kapličkami, božími muky, sochami svatých, kříži a někde jen osamělými památnými stromy. U některých z těchto orientačních bodů, o nichž vědělo jen málo zasvěcených, se kdysi údajně nacházely větrací šachtice, a dokonce i tajné vstupy. Podle tvaru těchto staveb, jejich natočení a dalších znaků bylo možné určit, zda chodba pod zemí pokračuje rovně, zda se lomí a jak, nebo kde se křižuje s další chodbou.       (Celý tento rozsáhlý a zajímavý článek si přečtete v INmagazínu)


SVĚT V KOLIZI: "Sedm dní které otřásly světem": Demokracie ve Spojených Státech zemřela ..... „Volný trh je ve Spojených Státech v podstatě mrtvý. Současné akce amerického ministerstva financí v podstatě zablokovaly volný trh a v podstatě nastolují instituční socialismus“, prohlásil senátor o jednom z nejneuvěřitelnějších dnů v americké historii. V podobném duchu píše i britská nezávislá tisková agentura v článku pod příznačným názvem „Sedm dnů, které otřásly světem“ a která si mimo jiné klade otázku, kdo zaplatí zhruba jeden bilion dolarů, když američtí daňoví poplatníci jsou již tak přetíženi. V článku se dále praví: „Obrovské množství amerického státního dluhu bobtná prakticky každý den, půjde o největší výdej od dob II. světové války. Již nyní se rýsují náznaky toho, že tento dluh z části odkoupí Čína, Arábie a další bohaté státy v tomto regionu, dokonce i Rusko nebude stát v pozadí. Jenže toto všechno má jeden velký háček. Spojené Státy budou muset dříve či později těmto státům splatit i s úroky. Mimo mnoho jiných věcí to bude znamenat vyšší daně a nižší vládní výdaje. Jenže blízká budoucnost může mít pro americké občany je pochmurnější průběh.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Zoo Děčín shání dýně! .....  Urodilo se vám v letošním roce více dýní než dokážete spotřebovat? Darujte je do děčínské zoo!

Zahrádkářské přebytky jakou jsou dýně, cukety nebo patizony využije zoo na akci Strašidelná zoo v sobotu 1. listopadu. Jde o již tradiční akci, která je návštěvníky velmi oblíbená. "V zoo na Pastýřské stěně v tento den společně dlabeme dýně a vyrábíme strašidýlka, kterými pak nasvítíme celou zahradu. Nechybí lampiónový průvod ani strašidelné soutěže," uvedla vedoucí centra návštěvnických služeb Ing. Dagmar Floriánová. Dárci se mohou těšit na drobnou pozornost od Zoo Děčín.

Pro více informací volejte centrum návštěvnických služeb Zoo Děčín - tel. č. 412 531 626.       (Zdroj: Ecomonitor)


Vymazání nevhodného programu z podvědomí a nalezení vlastní identity I. ..... Zbavení se problémů (nejenom z dětství) jsem nazval AKTEM odpuštění rodičům a nalezení vlastní identity. Jde vlastně o meditaci, při které je možné najít vnitřní rovnováhu systémů těla i duše.

Tvrdím, že jsme všichni emocionálně poškozeni, jen někdo méně, citlivější lidé více. Poškozováni jsme od početí do 11 až 16 let, kdy jsme trvale v nižší hladině vědomí, ve které jsme snadno ovlivnitelní a snadno "programovatelní" vším okolo nás. Ovlivňují nás nejvíce rodiče, vychovatelé, prarodiče, příbuzní, škola, kamarádi, společnost, média, atd. Proto jsme, ať chceme či ne, malými "naprogramovanými roboty". Tím, že jsme v dětství v nižší hladině vědomí, do našeho podvědomí se snadněji dostávají negativní zážitky a zůstávají jako "program", kterého se tak snadno nezbavíme.

Pro zbavení se problémů z dětství je potřeba provést níže popsaný rituál, ve správném čase, na správném místě, po správně dlouhou dobu, alespoň 6x, v nižší hladině vědomí. Emocionální poškození je i nesebedůvěra (nesebedůvěra +nevážení si sama sebe = žárlivost), neposlouchání intuice, závislost, plachost, stranění se kolektivu, koktání, zadrhávání, fobie, nevážení si sama sebe (kouření, alkoholismus, braní drog, provozování riskantních sportů, riskování např. i za volantem, neléčení se z nemocí, myšlenky na sebevraždu, vraždu), neobvyklá míra sex. úchylky (které máme všichni, ale většině stačí jen představa nebo náznak jejich provozování (není úchylka homosexualita a bisexualita - viz kapitola "Sexuální orientace" z knihy O magii, lásce, sexu), duševní poruchy, atd., posléze i těžké nemoce.      (Zajímá-li vás tato problematika, pokračujte ve čtení na stránkách Esoterika.cz)


Začíná druhý ročník programu „Hravě žij zdravě“ ..... Pod záštitou Potravinářské komory ČR odstartuje 6. října 2008 druhý ročník internetového kurzu „Hravě žij zdravě“ - www.hravezijzdrave.cz. Cílem programu je interaktivním a zábavným způsobem vysvětlit dětem důležitost a základní pravidla zdravého životního stylu. Program je zaměřen na žáky pátých tříd základních škol z celé České republiky, kteří budou soutěžit o atraktivní ceny podporující aktivní přístup k životu.      (Zdroj: agris.cz)


Sněmovna přehlasovala Klausovo veto zákona o chemických látkách ..... Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto novely zákona o chemických látkách. Tato novela se týká zavádění evropského nařízení o chemických látkách REACH. Prezident Václav Klaus zákon vetoval v srpnu s tím, že ho považuje za koncepčně chybný a s ohledem na možné přínosy i neúměrně nákladný. Pro novelu dnes zvedlo ruku 133 poslanců, zapotřebí jich bylo 101.

Klaus již dříve o nařízení REACH prohlásil, že je to nejděsivější věc, která v EU vznikla. "Souvislost s ochranou zdraví a bezpečí občanů je přitom přinejmenším velmi sporná," odůvodnil prezident své rozhodnutí.

Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) dnes opakovaně před poslanci zdůraznil, že zákon přímo nezavádí nařízení REACH, protože to se přímo stává součástí české legislativy. Novela podle něj stanoví kompetence úřadů a sankce za neplnění zákona.

Cílem nařízení je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30.000 chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Svaz chemického průmyslu již dříve odhadl, že pro tuzemské firmy přinese splnění nařízení náklady až 11 miliard korun. V důvodové zprávě k zákonu je ovšem uvedeno, že náklady českého chemického průmyslu se mohou pohybovat v rozmezí 2–6,2 miliardy Kč. To však pouze za předpokladu, že pro každou látku bude nezbytné vykonat všechny příslušné testy, což není reálné. Navíc jsou uvedené náklady rozloženy do 11 let.

Proti novele dnes vystoupil například stínový ministr průmyslu ČSSD Milan Urban. Česko je podle něj "papežštější než papež" a vneslo do normy další náklady pro podniky, které sníží jejich konkurenceschopnost.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Železem proti globálnímu oteplování ..... Jak odstranit přebytečný oxid uhličitý z atmosféry? Nejlépe ho nakumulovat do živé tkáně. Stromy ovšem rostou pomalu, navíc se objevují polemiky o to, zda lesy klimatické změny spíše neurychlují. Zbývá tedy oceán. CO2 je samozřejmě možné akumulovat do fytoplanktonu. Jak zvýšit jeho množství? Vyjma míst při pobřeží nebo oblastí, kam například padá prach ze Sahary, je jedním z limitujících prvků pro oceánské organismy železo. Pokud bychom ho do nějaké oblasti začali dodávat, zvýšíme tím i množství planktonu. Při experimentu podniknutém v roce 1995 se nedaleko Galapág po vypuštění železa oceán doslova přes noc změnil z modrého na zelený. Možná dojde na opakování experimentu?      (Zdroj: ScienceWORLD)

... a následně k vyhynutí všeho živého na Zemi ... a problém bude jednou provždy vyřešen ...


Aktivisté, kteří pomalovali 85 billboardů na D1, poprvé promluvili ..... (tisková zpráva týdeníku A2) ..... Dva lidé ze skupiny, která v noci na 6. září 2008 na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy poskvrnila růžovou barvou desítky billboardů, ale i reklamy na mostech a obří poutače uprostřed polí, poskytli první rozhovor kulturnímu týdeníku A2. V něm uvedli, že se akce účastnilo až padesát lidí.

Z rozhovoru je zřejmé, že šlo o vyjádření občanského protestu proti stavu naší nejstarší a nejdelší dálnice. „D1 je billboardy nejvíce okupována. Nejčastěji zde také zasahují do okolní krajiny,“ říká anonymně pro A2 jeden z nočních útočníků na otázku, proč si vybrali právě dálnici D1. A druhý dodává: „Rozhodli jsme se pro směr z Brna do Prahy, protože právě v Praze se o existenci billboardů na dálnicích rozhoduje.“

Jedna ze společností, která provozuje většinu billboardů v okolí D1, News Outdoor Czech Republic, nabídla při dopadení aktivistů půlmilionovou odměnu. „Pronajímatelé ploch nepotřebují otevírat diskusi o tom, zda billboardy patří k dálnicím, neboť ta už se vedla v parlamentu několikrát a vždycky skončila na mrtvém bodě. Je jasné, že tam fungují silné lobby,“ dodávají k tomu aktivisté.

K činu se v úterý 23. září v Lidových novinách vyjádřil i spisovatel Ludvík Vaculík, který tento typ občanského protestu podporuje: „Tu někdo konečně zakročil místo ministra vnitra. Nemám s tím nic společného, ale přijímám spolupachatelství a těším se na další naše takové činy.“

Jde o jednu z prvních culture jamming akcí, jež se odehrála v České republice a měla upozornit na skutečnost, že někam reklama nepatří. Další texty v 39. čísle A2 se věnují právě tomuto tématu. Vysvětlují historické a kulturní pozadí modifikací reklamních ploch (jež vycházejí už z dadaismu a bojovaly například proti fašistické propagandě) a odhadují budoucnost českého uměleckého a aktivistického prostředí v této oblasti.       (Zdroj: Britské listy)


Hořká čokoláda jako prevence infarktu myokardu ..... My, čokoládoví labužníci, víme své. A někteří nejspíš nebudou tyto výsledky považovat za ty nejlepší možné. Asi bychom si jako zdraví prospěšné dokázali představit větší množství této vynikající pochutiny, ale co se dá dělat. Výsledky výzkumné zprávy hovoří jasně: pouhých 6,7 gramů čokolády denně představuje to ideální množství, při kterém se projeví ochranné účinky proti zánětu a z toho vyplývajících kardiovaskulárních onemocnění.ˇ ...

... Nejlepší účinky jsou dosaženy při konzumaci v průměru 6,7 gramů čokolády za den, což odpovídá malému čtverečku dva- až třikrát za týden. Mimo toto množství mají prospěšné účinky tendenci mizet. ...      (Zdroj: OSEL.cz)


Konec kapitalismu ..... Je nad Slunce jasnější, že společensko-ekonomická formace zvaná kapitalismus jednoho dne dožije. Zejména pro voliče ODS je tato myšlenka zajisté pobuřující, ale tím se na věci nic nemění. Historie to jen dokazuje; kdyby svého času někdo sdělil otrokům a především otrokářům, že otrokářský systém jednoho krásného dne skončí, velmi rychle by se tento zvěstovatel odebral na popraviště, za značného obveselení otrokářů a skeptického úšklebku otroků. A přece otrokářství zašlo na úbytě. Zrovna tak feudalismus. Není jediný důvod se domnívat, že kapitalismus bude výjimkou. Rozhodně nepředpokládám, že vývoj lidstva směřuje k vytvoření nějakého optimálního společensko-ekonomického systému, který zde zůstane už na věčné časy a nikdy jinak. Naprosto iluzorní a nesmírně legrační je pak představa, že by tímto všespasitelným systémem měl být liberální kapitalismus.      (Zdroj: Svíce.cz)


24.09. 2008      Čtyřiadvacátého září roku 1493 vyplul Kryštof Kolumbus na svou druhou výpravu do "nového světa".

kormidla.

Ke dnešnímu dni se datuje první let strojem poháněné vzducholodi s lidskou posádkou. Henri Giffard uletěl roku 1852 v parou poháněné vzducholodi vzdálenost 27 km.


The High Strangeness of Dimensions,Densities and the Process of Alien Abduction [Krajní podivnost dimenzí,hustot a procesu mimozemského únosu] (Recenze knihy) ..... Je smutné ale pravdivé, že většina lidí nemá rada nepohodlné skutečnosti, které narušují jejich příjemné iluze a předsudky. Každý den, v průběhu každodenního jednání s lidmi, jsem toho svědkem Jakmile jedinec v životě dosáhneme určitého bodu, kdy začne pociťovat, že světu dostatečně „rozumí” - většinou k tomu dochází kolem třicátého roku - stráví zbytek svého života tím, že bude vyplňovat prázdná místa svého, již obecně známého světa. Jde o tendenci, která se postupem času stupňuje. Představy a názory na svět, jak se zdá, tvrdnou spolu s cévami.

Přátele kterými se obklopujeme, televizní pořady které sledujem, internetové stárnky které navštěvujem - doslova svět který si pro sebe vybudujeme - to vše většinou podporuje ohraničený pohled na svět, který jsme přijali.

Samozřejmě to samé platí o knihách. Musí to být opravdu ojedinělá kniha, která má skutečně schopnost změnit náš způsob nazírání na svět. Nejvzácnější ze všech jsou skvosty, která mají schopnost změnit život jedince.

Kniha Laury Knight Jadczyk The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction [Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu mimozemského únosu] je takovou knihou.

Z toho vyplývá, že podobná kniha může být napsána jedinečným myslitelem, někým kdo disponuje pronikavým vhledem, je svobozen od konvencí a disponuje naprostou neohrožeností potřebnou pro stržení iluzí a při pohledu do nicoty. Laura Knight-Jadczyk je takový člověk.

Domnívám se, že Laura rozumí zřejmě lépe než kdokoliv koho budete kdykoliv znát, v jak moc nebezpečné a obtížné situaci se naše civilizace, náš druh, nachází. Dále chápe, že k tomu abychom mohli změnit náš život je třeba, aby byl jedinec odhodlán bojovat.

Někdo by se zeptal „bojovat s čím?” Odpověď, v kontextu našeho post-post-post moderního 21. století, se může zdát podivná, ale jedná se ... o boj se zlem.      (Dále a podrobněji čtěte na stránkách Na severu)


Včera Slunce vstoupilo do znamení VAH ... Osobám ve znamení vah se příčí být nezdvořilé, přesto narovnají křivě visící obraz na stěně a vypnou vám televizor, který hraje moc hlasitě. Váhy milují lidi, ale nesnášejí davy. Jako něžné holubice míru chodí kolem a urovnávají spory druhých, ale dají si líbit i pořádnou hádku. Jsou dobromyslné a příjemné, ale dovedou být uražené a nesnášejí plnit příkazy. Jsou neobyčejně inteligentní. Zároveň jsou neuvěřitelně naivní a důvěřivé. Umějí být upovídané, a přesto jsou fantastičtí posluchači. Jsou to neklidní lidé. Ale málokdy spěchají. Jste úplně zmatení? Nejste sami. Toto znamení se vyznačuje rozporuplností, která je záhadou i pro samotné jedince narozené ve znamení Vah.

Hodně lidí vám řekne, že Váhy znamenají lásku, krásu, líbeznost a světlo. To je sice pravda, ale není to docela přesné. Protože toto znamení symbolizuje zlaté váhy spravedlnosti, neznamená to, že Váhy jsou vždy v dokonalé harmonii. Účelem vah je rovnováha. Nicméně sledovali jste někdy proces vážení na starých lékárnických vahách? Konečný cíl je vyrovnat obě strany, ale co se stane? Nejdřív je dole jedna strana, potom druhá. Pořád skáčou nahoru a dolů, dokud nedosáhnou dokonalé rovnováhy.

Pokud máte takovouto zkušenost s lékárnickými váhami, už nikdy si nebudete představovat člověka ve znamení Vah jako klidnou, dokonale vyrovnanou, vlídnou, laskavou a okouzlující osobnost. Budete si představovat člověka, který má takovou povahu jen polovinu času. V druhé půlce může být otravný, hádavý, paličatý, neklidný, deprimovaný a zmatený. Váhy jsou nejdřív nahoře a potom dole. Vyletí jedním směrem a potom druhým. Najednou, jako u skutečných vah - perfektní rovnováha. Ale než dosáhne této božské rovnováhy, vždy přichází období kolísání.      (O znamení Vah se velmi podrobně dočtete v Ezoterické encyklopedii)


Proč chráníme aleje ..... Naše vlast je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček a polních cest. U naprosté většiny z nich se nacházejí doprovodné silniční aleje nebo i širší liniové remízy.

Aleje po staletí vysazovali naši předkové, staly se nedílnou součástí české krajiny, tradic a krajinného obrazu. Poskytovaly stín a chutné ovoce, v jejich korunách zpívali ptáci a vedly pocestného od obzoru k obzoru. V jarních měsících oblékly celou zemi do bílého či růžového šatu a vyvolávaly pocit radosti a naděje. Je mnoho evropských zemí (nemluvě o zemích mimo Evropu), které se s něčím takovým nemohou pochlubit. Že se jedná o tradici opravdu silnou, o tom svědčí i fakt, že doprovodná zeleň je ve velkém rozsahu vysazována i podél novodobých dálnic, i když tam by místo ní mohly být výhradně billboardy nebo prodejné ženštiny.

Jsou aleje škodlivé a nebezpečné ? Člověk je zvláštní tvor, který stále hledá nepřítele, který mu škodí. V devatenáctém století to byla vydra říční, v polovině století dvacátého mandelinka bramborová, nově zase virus HIV a ptačí chřipky nebo lýkožrout smrkový. Vždy je to něco, co má na ubohého člověka spadeno a velmi mu škodí. Člověk sám za nic nemůže, naopak je vystaven nemilosrdným a zhoubným silám přírody, které ho ničí a zabíjejí, kde mohou. V českých poměrech se tak úplně nově staly nepřítelem našeho národa silniční aleje. Kdosi neznámý v hloubi byrokracie vydal povel -zničit-, a ihned povstalo mnoho ochotných, kteří vzali pily a sekery na napřítele.       (Dále čtěte na stránkách Ekoserver)


Počátek šlechtění obilí byl možná o 10 tisíc let dříve ..... Až do nedávna jsme si mysleli, že příběh o původu zemědělství začal relativně náhle objevením pěstování rostlin na Blízkém Východě před zhruba deseti tisíci lety a pokračoval rychlým rozšířením do Evropy. Obyčejně se to spojovalo s představou o tom, jak rychle se šířily jazyky a populační geny z Blízkého Východu do Evropy. Na počátku se zdálo, že genetika tyto představy podpoří, ale nyní se začínají objevovat trhliny v důkazech podpírajících tento model.

Zvětšit obrázek Výrazný pokles teploty během období označovaného jako mladší dryas.

Tým, který vedl doktor Robin Allaby z University of Warwick, vyvinul nový matematický model, který dokazuje, že rostlinná výroba ve skutečnosti začala mnohem dříve, než se dosud myslelo, a to dokonce před obdobím označovaným jako mladší dryas. To bylo poslední mrazivé období s ledovci ve vyšších zeměpisných šířkách severní polokoule datované zhruba před 12 900 lety. To také ukazuje, že ustálení užitečných genů mohlo ve skutečnosti trvat mnohem déle – až tisíce let. Až dosud výzkumníci věřili v rychlý nástup „opravdového“ zemědělství, které přišlo s „vynálezem“ umělého výběru schopného převládnout nad přirozeným přírodním výběrem a rozhodně se domnívali, že většina plodin přišla z jednoho centra a z výsledku jedné domestikace.

Ale nedávné archeologické důkazy začaly tento model podkopávat, a to posouváním data prvního objevení pěstování rostlin zpět v čase. Nejlepším příkladem toho je archeologické naleziště Ohalo II v Sýrii, kde nález více než 90 tisíc rostlinných fragmentů z období před 23 tisíci let ukazuje, že plané obilniny byly shromažďovány o více než 10 tisíc let dříve, než se dosud předpokládalo, a tedy ještě před posledním ledovcovým maximem (před 18 až 15 tisíci lety).      (Zdroj: OSEL.cz)


NASA plánuje jaderné elektrárny pro základnu na Měsíci ..... Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) chce na nové plánované základně na Měsíci a na dalších tělesech patřících do sluneční soustavy vyrábět v malých jaderných elektrárnách elektřinu potřebnou pro astronauty. Prototyp takové elektrárny má být připraven do pěti let.

Nový projekt byl nazván Fission Surface Power Project a NASA jej uskuteční ve svém výzkumném centru v Clevelandu (Glenn Research Center, Ohio). Navazuje přitom na starší obdobné projekty, které se zabývaly využitím jaderné energie pro výpravy kosmických lodí s lidskou posádkou ve vesmíru, například při zkoumání Marsu nebo měsíců planety Jupiter. NASA v příštích letech vynaloží na nový projekt 10 miliónů dolarů ročně. Cílem je získat zdroj o výkonu zhruba 40 kW. To je kapacita, které obvykle stačí k pokrytí potřeb osmi amerických domácností. Malý jaderný reaktor bude dopraven na povrch Měsíce prázdný, palivo dostane až po vybudování celé elektrárny. NASA předpokládá, že reaktor schová pod povrch, měsíční horniny tak budou tvořit část jeho ochranného štítu.      (Zdroj: ScienceWORLD)


I na hlídaném parkovišti buďte opatrní ..... Lidé stále více využívají nabídky služeb velkých obchodních center, kam jezdí nejen za nákupy, ale i za zábavou, posezením v kavárně nebo návštěvou kina. Návštěva obchodního centra bývá už i rodinným víkendovým výletem. Mnozí, zejména pro velké nákupy, do center přijíždějí auty. I v hlídaných parkovištích ale bohužel číhají na klienty různé nástrahy.

Základním pravidlem je nenechávat cennosti bez dozoru ve vozidle. Při odchodu od auta zkontrolovat, zda jsou zavřená okna a automobil je uzamčen. "Skupina zlodějů snadno vyvolá nepozornost poškozeného. Skupina upozorní na defekt pneumatiky a využije nepozornosti a odcizí zavazadlo či část nákupu právě ukládaného do vozu. K ukládání nákupu bychom měli využívat pouze jedny dveře či kufr, ostatní nechávat uzamčené, zamknout bychom měli i na těch pár vteřin, kdy odvážíme nákupní vozík," upozorňuje Vít Bárta, generální ředitel společnosti ABL. Společnost ABL zajišťuje bezpečnostní služby pro 60 procent obchodních center v ČR a doporučuje návštěvníkům, aby nepodceňovali svou ostražitost při parkování a opouštění vozidla.

Pozor dávejte i na to, abyste v autě nenechávali viditelně ležet věci. Není vhodné přemisťovat cenné věci ze sedadel do kufru až po zaparkování - zbytečně tak upozorňujete případné zloděje. Myslete na to včas a věci uložte bezpečně ještě před samotnou jízdou.

Profesionální pachatelé pracují v organizované skupině s velkou působností, ABL uvádí typický případ: Auto si vytipují hned po vjezdu na parkoviště, a jakmile majitel odejde, jde jedna osoba za majitelem vozu a mobilním telefonem informuje skupinu pachatelů v případě návratu. Auto umí otevřít do 10 sekund, a vědí, kde jsou umístěny kamery bezpečnostního systému. Málokdy volí násilný způsob vniknutí do vozidla – vyražení okénka, vylomení zámku.      (Zdroj: WEB Reporter)


Vražedná pochoutka ..... Vynikající chuť v kombinaci s pocitem nebezpečí poskytuje vrcholný zážitek. Ještě před padesáti lety si tato kulinářská pochoutka vyžádala přes sto obětí ročně. Dnes si ji člověk může dopřát v renomované restauraci prakticky bez obav. Legendární ryba fugu.

Konzumace ryb fugu (v japonštině znamená říční prase) je v Asii známa nejméně dva tisíce let a stejně dlouhou dobu se ví o nebezpečí, které je s tím spojené. Prudký jed v těle jediné ryby dokáže usmrtit až třicet strávníků. Projevy otravy se dostaví po několika hodinách a oběť umírá za plného vědomí na ochrnutí dýchacích svalů a srdeční zástavu. Avšak ani množství známých případů nedokázalo japonské gurmety odradit od vzrušujícího dobrodružství nad porcí této ryby.

Čtverzubec fugu (Takifugu) je rod ryb z čeledi čtverzubcovitých a zahrnuje celkem 23 druhů. Většina z nich obsahuje silné dávky nervového jedu tetrodotoxinu, který je uložen především v játrech, v pohlavních orgánech a v kůži. Při správném a důkladném odstranění těchto částí je zbylá svalová hmota bez problémů poživatelná. Od roku 1958 mohou v Japonsku rybu fugu připravovat pouze speciálně vyškolení kuchaři a takto upravené jídlo se podává ve vybrané síti restaurací s licencí. Tímto opatřením se podařilo radikálně snížit počet otrav. Smrtelné případy zaznamenané v posledních letech (zhruba pět ročně) se bez výjimky vztahují k neodborným soukromým úpravám.

Pro svou nebezpečnost je ryba fugu jediným jídlem, které se nesmí nikdy objevit na stole příslušníků císařské rodiny. Kromě Japonska je fugu oblíbenou potravou také v Koreji a v Číně. V České republice a v dalších státech Evropské unie je užívání ryb z čeledi čtverzubcovitých ke konzumaci zakázáno. V USA je povolen pouze dovoz upravených porcí s ověřenými doklady o původu a podávat se smí jen ve vybraných restauracích.       (Zdroj: 100+1)


Metanové krávy .... Metan, nejjednoduší uhlovodík, je zrádným skleníkovým plynem, který přispívá k oteplování atmosféry. V zájmu lidstva proto je, aby se pokusilo zjistit, jak jeho produkci snížit. V Argentině na to šli skutečně od lesa!

Na produkci metanu se velkou měrou podílejí krávy, které jsou jako věrné souputnice člověka rozšířeny v obrovském množství po celé planetě. Jen na argentinských pláních se jich nyní pase kolem 55 miliónů kusů. Proto není od věci zjistit, jak by bylo možno žaludky krav uklidnit natolik, aby produkci metanu snížily. Výzkumníci z argentinského Národního institutu zemědělských technologií napojily na první ze čtyř kravských žadudků zvaný bachor zařízení, které z něj metan odjímá a plní jím vak, který mají krávy umístěn na zádech. Podle tohoto výzkumu vyprodukuje každá kráva až neuvěřitelných 265 litrů metanu denně! Argentinští výzkumníci dále zjistili, že krávy, které se volně pasou, produkují až o 25% více metanu než ty, které jsou živeny umělou stravou. Dalšího snížení produkce metanu je možno dosáhnout tím, že se krávám do krmiva dodá tanin, látka, kterou nacházíme ve víně. Ačkoliv se vyskytly i úvahy o komerčním využívání takto získaného metanu, tato myšlenka patří zatím spíše do říše snů.       (Zdroj: 21@století)

Chemickými úpravami budou sice krávy prdět fialkový parfém, ale jejich maso a mlíko bude nepoživatelně ... Heeele, a nepošklebujte se Říši snů, jooo ??? Tahle myšlenka není až tak fantastická, aby se jí někdo nepokusil uskutečnit. Jen abychom nemuseli za pár let všichni v batohu na zádech nosit prdojemy vyrobené v Prdoservisu, kde řediteluje Prdoslav Usratý (pamatujete na tyhle letáky, které kolovaly dááávno tééému, ještě za ČSSR?)


Nová zpráva odhaluje skutečnou cenu biopaliv v Latinské Americe ..... Nová zpráva Friends of the Earth (FoEI) - "Fuelling Destruction in Latin America" - analyzuje současný a plánovaný vývoj ve vícero jiho- a středoamerických zemích, které zvyšují produkci biopaliv do alarmujících čísel, aby dokázaly uspokojit domácí poptávku, jakož i narůstající poptávku po náhražkách nafty a benzínu v Evropě a USA. Zpráva uvádí, že aktuální rozšiřování plochy určené k pěstování plodin pro biopaliva znamená nárůst odlesňování a ničení přírodních ekosystémů, nárůst počtu a intenzity konfliktů o půdu, vystěhovávání venkovského obyvatelstva, špatné pracovní podmínky a znečisťování životního prostředí.

Friends of the Earth - Fuelling Destruction in Latin America Paul de Clerk, koordinátor kampaně zaměřené na problematiku nadnárodních společností, FoEI, řekl: "Pěstování biopaliv v Latinské Americe na velké rozloze je neudržitelné a nepomáha ani běžným lidem, ani životnímu prostředí. Víc biopaliv znamená, že zemědělské koncerny, finanční spekulanti a velcí vlastníci půdy budou vytvářet obrovské zisky, které v konečném důsledku zaplatí lidé a životní prostředí."      (Celý rozbor si můžete přečíst na stránkách Gnosis9.net)

To stojí fakt za to si přečíst ... globálně zblblé lidstvo donucené věřit globálnímu oteplování cvaká sice zubama zimou, ale ve jménu skleníkových plynů devastuje ty zbytky Země, co ještě jsou na živu.


Plzeňský Prazdroj zdraží svá piva o 4 procenta ..... Špatná zpráva pro pivaře. Plzeňský Prazdroj, největší hráč na českém trhu s pivy, od listopadu zdraží své značky v průměru o 4 procenta. Návštěvníci restaurací a barů si připlatí například za pivo Radegast, Gambrinus nebo Velkopopovický Kozel.

Firma se zhruba padesátiprocentním podílem na českém trhu zvýší zřejmě ceny všech svých značek. Jejich konkrétní výši zatím největší český pivovar neuvedl. Jde ale o pravidelnou roční revizi cen.

"Ceny kvalitních surovin i další náklady v uplynulém období dramaticky vzrostly," uvedl generální ředitel Plzeňského Prazdroje Mike Short.

Důvodem zdražení jsou vyšší ceny sladu a chmelu. Náklady na jednu tunu sladovnického ječmene se meziročně zvýšily o více než třetinu. Chmel se letos prodává za téměř dvojnásobek oproti loňsku.

Naposledy zdražoval Plzeňský Prazdroj v listopadu 2007. Ceny se zvýšily v průměru o 6 procent. Plzeňský Prazdroj vyrábí piva Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel.      (Zdroj: Agris.cz)

Tihle zdražují, protože zdražili tamti a tamti zdražují, neb zdražili oni a oni zas kvůli růst cen tamtoho ... onoho ... johoho ... (to je vlastně DPH v praxi...). A co my, chudáci spotřebitelé, na konci toho zrůdného řetězce? Co můžeme zdražit my? Jedno slovo bych znal ...


23.09. 2008      Třiadvacátého září roku 1875 byla v Praze zprovozněna první linka koňské tramvaje ...

Podle kalendáře významných cimrmanologických dnů dne 23. 9. roku 1902 přibyl do obce Liptákov z Vídně Jaroslav Cimrman ...

A pouhých 99 dní zbývá do konce roku ...


Globalizovaná krize? Nikoli... Mnoho času jim nezbývá ..... Globalizovaná finanční krize, vytvořena přesuny z jedné kapsy do druhé, ukazuje pravou tvář dalšího stupně devastace lidského společenství, jež vede do Zlatého věku nových pořádků. Zjevně se tak vystavuje naši pozornosti skelet celého systému, jenž je ve skutečnosti určujícím faktorem podivného chování, nejen našich „politiků“ při drancování rodné země. Celý proces, jenž vede k dalšímu prošacování zbývajících úspor, směřující ke světové jednotné měně a přikázané bezhotovostní platbě, k omezení práv a tedy k podkožní čipizaci, byl nastartován mnohem dříve, než v dobách Francouzské revoluce, jejíž jediným cílem bylo předat vládu z rukou panovnických rodů bankovním rodinám nejen úzce provázaných sňatky. V jejich touhách po moci a světovládě je nutné hledat principy nemilosrdného masového vraždění ve světových válkách a velkých krvavých revolucích. Financováním masových nájemných vrahů, z nichž vynikl zejména V. I. Lenin, financováním sovětských pětiletek a sedmiletek, financováním válečné koloběžky Adolfa Hitlera a jeho likvidačních koncentračních táborů, ale i zásadní přeliv komunizmu do střední Evropy. Slavné sametové, oranžové revoluce v čele s narůžovělými nositeli, jsou téže provenience. Veškeré dění směřovalo nikoli k 11. září, nýbrž do blízké budoucnosti. A času nemají nazbyt. Právě si hrají na Janovu Apokalypsu! Pro tato zhovada nejsme ani pracovité včelky. Neboť včelař je milující pěstitel. Cosi mi to připomíná: "Dolar podpořený prací! Tentokráte prací amerických dělníků"...? Když zlato je na bezpečných místech na něž administrativa a vláda Spojených států nedosáhne ani náhodou. Když zlatý poklad České republiky byl směněn na počátku drancování ČR za papírové dolary s dodatkem, že zlato již není hodnotným platidlem. To se nám to drancuje… Každých sto let… přesněji… Když v uměle vygenerovaných světových válkách odejde urychleně vždy třetí generace na věčnost (počítáno od poslední vše ožebračující krize). Vždy pěkně zmasakrovaná. Ještě jedna pěkná krize a máme to všechno doma! Včetně další světové války? Nejdříve globalizovaný výjimečný stav, někde stanné právo s výjimečnými pravocemi a již máme práci i pro globalizovaně připravované silové složky. Všude, po celém světě stejně opancéřované, stejně vyzbrojené a stejně vyškolené? Není možná…

Doporučuji článek: matrix-2001.cz...Kterak se vyrábí globalizovaná krize... ...      (Převzato ze stránek Dýmající zrcadlo)


Jakubková: Víkendový zákaz nestačí, chci kamiony na železnici ..... Čerstvě navržený celoroční zákaz jízd kamionů o víkendech nestačí k tomu, aby na českých silnicích jezdilo méně kamionů. Nákladní dopravu ze silnic na železnici by měla přesunout veřejná logistická centra, kde by se zboží překládalo z automobilů na vagóny. Podle poslankyně Věry Jakubkové (Strana zelených) sice budování překladišť slibuje vládní prohlášení i předvolební program Zelených, ministerstvo dopravy ani koalice v této věci nic nedělá. Proto chce poslankyně do konce září předložit vlastní návrh.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Chirurgická léčba kyčle s minimálními následky ..... Bolest způsobená v poškozeném kyčelním kloubu v důsledku nárazů a tlaku může být zmírněna s využitím dvou chirurgických technik, představujících pro pacienta minimální invazní zásah a následně kratší dobu rekonvalescence.

Doktoři Juan Ramón Valentí a Pablo Díaz de Rada, ředitel a konzultant v Department Of Orthopaedic and Bone Surgery na University Hospital of Navarra, uvádí, že artroskopie je technikou upřednostňovanou v těch případech, kdy je poškození kyčelního kloubu méně závažné, zatímco femuroacetabulární osteoplastika s malým řezem je vhodná při závážnějších poškozeních. .....

......  Podle doktora Díaze de Rada spočívá chirurgické ošetření v odstranění nadbytečných částí hlavice stehenní kosti a kloubní jamky, aby se zajistil kulovitý tvar, který by měla mít hlavice stehenní kosti, aby se zabránilo jejímu odírání a bolestivosti při pohybu. Dosud bylo při této proceduře běžné využití artroskopie v těch případech, kdy byl nadbytek kosti nepatrný. V případech výskytu větších kostních výrůstků se prováděl chirurgický zákrok s větším řezem, což zpravidla vedlo k poranění svalu a dlouhé rekonvalescenci.

Současnou, účinnější alternativou pro ty případy, kdy není vhodné využití artroskopie, je osteoplastika s malým řezem, což je minimálně invazivní postup s osmicentimetrovým řezem v přední části stehna. “Přístup k postiženému kloubu je zajištěn mezi plochými svaly, a tak jsou následky operace mnohem menší. Pacient může začít chodit během čtrnácti dní po operaci a po následném období intenzivní rehabilitace může už za šest měsíců pokračovat třeba v účasti na sportovních soutěžích,” poznamenal Díaz de Rada.

Operace je prováděna s použitím sedativ, a to buď při epidurální nebo celkové anestézii, a celý zákrok může trvat i více než dvě hodiny. Po zákroku je pacient hospitalizován a trvá asi tři až pět dní, než může začít chodit s berlemi. Po této fázi lze zahájit proces rehabilitace a během tří týdnů může pacient začít chodit bez berlí. Za šest týdnů po operaci se již může pustit do některých sportů, jakým je třeba plavání. A po šesti měsících se může navrátit k účasti na sportovních soutěžích na vysoké úrovni.      (Zdroj: OSEL.cz)


MAVEN poletí k Marsu ..... NASA vybrala k realizaci další kosmickou sondu, jejímž úkolem bude především získávat informace o atmosféře rudé planety, o historii klimatu na Marsu a o možné přítomnosti života v mnohem větších detailech, než se doposud podařilo realizovat.

Připravovaná sonda byla nazvána MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN). Náklady na její realizaci by měly dosáhnout 485 miliónů dolarů a k planetě Mars bude vypuštěna v roce 2013. Tento projekt byl vyhodnocen jako návrh, který by měl přinést nejvíce vědeckých poznatků při nejnižším možném riziku neúspěchu. Byl vybrán z 20 návrhů, předložených jako odpověď na výzvu NASA, vyhlášenou v srpnu 2006.

„Tato mise poskytne vůbec první přímá měření, která přinesou jasnou odpověď na klíčové otázky kolem dávného vývoje Marsu,“ říká Doug McCuistion, ředitel programu výzkumu Marsu v NASA.

Mars měl kdysi hustou atmosféru, která umožňovala přítomnost kapalné vody na povrchu planety. V důsledku dramatických klimatických změn značná část ovzduší planety unikla. Sonda MAVEN provede rozhodující zjištění současného úniku plynů, což poskytne klíč k odpovědi na otázku chybějící atmosféry Marsu a její historie.

„Ztráta marťanské atmosféry je dlouhotrvající záhadou,“ říká Doug McCuistion. „Kosmická sonda MAVEN nám ji pomůže vyřešit.“      (Zdroj: AstroVM)


I rostliny mají svůj "budíček"! .....Nejen lidé a zvířata, ale i rostliny řídí svůj růst podle rytmu střídání dne i noci. Genetikům byly dříve známy geny, který celý cyklus organizují, nyní však objevili ten, který funguje pro celý systém jako "budíček".

Jak rostlina ví, kdy je nejlépe přijímat vodu, kdy zavírat průduchy listů, aby nedocházelo ke zbytečnému odpařování, kdy je nejlepší růst a kdy je lépe "spát"? Celý proces souvisí s délkou světelného dne a nárůstem teploty, kterou je světelný den provázen. V závislosti na něm produkují rostliny hormony, které říkají jednotlivým rostlinným pletivům kdy růst a kdy odpočívat. Tým vědců z kalifornského Salk Institute nedávno objevil gen, který v rostlinném organismu funguje jako "budíček", který uvádí celý proces do chodu. Vědci doufají, že když se jim podaří zvýšit množství produktu tohoto genu v rostlině, dokáží ji přinutit, aby byla aktivnější déle a díky tomu také lépe rostla. Že tento objev může mít obrovské důsledky v zemědělství si již jistě každý dokáže představit.      (Zdroj: 21@století)


Jihlavské katakomby ..... Sklepy, sklady, komunikace, kanalizace, úkryt, obydlí a snad i brána do jiného prostoru. Tím vším bylo pro různé lidi v různých dobách rozsáhlé a unikátní jihlavské podzemí. V dobách jiných bylo téměř zapomenuto a zasypáno odpadem. Dnes je jeho malá část technickou a historickou památkou, kterou je možné za mírný poplatek navštívit.

¨Existují sklepy u domů, krypty pod církevními stavbami, kanalizační stoky, důlní a odvodňovací štoly a možná i tajné únikové chodby ze středověkých hradů či opevněných kostelů. Snad existují i desítky kilometrů dlouhé podzemní dálnice, spojující v minulosti města a kláštery či obrovské sály v nitru hor, kde na svou chvíli čeká spásné vojsko. Snad opravdu existují, jen je v současné době nějak nemůžeme najít. Existují však i podzemí, jejichž existence je nezpochybnitelná, jejichž rozsah, provedení a důmyslnost bere dech a navíc některá z nich můžeme dokonce i osobně navštívit. Jedním takovým podpovrchovým samostatným světem jsou i katakomby pod městem uprostřed Vysočiny.       (Podrobný článek se spoustou fotek si přečtěte na stránkách Moskyt.cz)


Pastýřský list o sv. Václavovi ..... Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci a řeholnice, drazí věřící!    V běžném každodenním životě přichází tolik událostí, domácích i světových, jedna překrývá druhou a mnohé rychle zapadají za horizont běžícího času. V letošním roce jsme si připomínali některé tzv. „osmičkové události“ z našich moderních dějin, které mají význačné formující místo v naší historii. V této souvislosti jsme si hned na začátku roku připomněli pro naše dějiny zvláště významnou skutečnost – narození sv. Václava, vzdělaného křesťanského vládce a mučedníka, jehož život na počátku našich dějin má zakládající důležitost. Zůstal po staletí zářivou postavou našich dějin a je i po jedenácti stech letech aktuální výzvou pro naši dobu. Proto jsme vyhlásili tento rok za svatováclavský.

Nyní se blíží ústřední slavnost tohoto jubilea, národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi a pak i další významné události svatováclavského roku. Naše slavení ale nemůže zůstat jen vnější událostí. Úcta ke světci a zamyšlení nad jeho životem, který ovlivňoval víc než tisíc let naše dějiny, nám klade otázky a výzvy i pro přítomnost. Naši národní světci jsou nejen našimi ochránci, ale také „ikonami“ a konkrétním podobenstvím evangelního života pro náš dnešek. Dívejme se proto na životní cestu, jednání a příklad sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona našeho národa, a hledejme inspiraci. Síla evangelia v jeho životě zůstává jako dědictví. A to je hned první otázka: jaké dědictví zanecháváme my svým potomkům a co jim z převzatého pokladu víry předáváme? Sv. Ludmila, bába sv. Václava, svému vnukovi věrně předávala víru, živý vztah k Bohu. A Václav pak toto dědictví přinášel svým životem a svým příkladem celému národu, aniž z víry dělal ideologii pro upevnění své vladařské moci. Velká inspirativní výzva!      (Dále čtěte na stránkách kardinála Miloslava Vlka)


Servis nabízející jen originální díly porušuje zákon .....  Tuzemské autorizované autoservisy možná porušují zákon, protože zákazníkům nabízejí jen značkové autodíly, které jsou oproti neoriginálním dílům výrazně dražší. Přišel na to antimonopolní úřad, který zhruba rok zkoumá celý trh automobilů v Česku. Zřejmě v listopadu ukončí šetření a pak se rozhodne, co dál.

Autoservisy se brání, že neoriginální díly jsou často méně kvalitní, i automobilky pochybení odmítají.

ÚOHS by mohl případ s problémovými firmami vyřešit domluvou. Společnosti by slíbily nápravu, a vyhnuly by se tak pokutě. Pokud by ale na tuto variantu nepřistoupily, hrozily by jim sankce vypočítané podle jejich obratů.

Původně ÚOHS zahájil šetření, aby zjistil, zda neporušují zákon autosalony, když prodávají auta za podstatně vyšší ceny než jinde v cizině, například v Německu. Nakonec zjistil, že za rozdílnými cenami stojí automobilky a importéři, nikoliv přímo prodejci.

Také prodej náhradních dílů je dobrý obchod především pro automobilky. Největší tuzemský výrobce osobních vozů, Škoda Auto, loni za prodej dílů utržil přes 15 miliard korun. Že by zakazovaly servisům prodej neoriginálních dílů ale automobilky odmítají.      (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)

No já nevím ... ale když si dám auto opravit do značkového servisu, tak asi dám přednost značkovým součástkám a nebudu riskovat, že levnější díly způsobí ještě horší stav než před opravou ... A kdyby měly servisy nabízet součástky od kde koho, musel by nad každou dílnou stát megalomanskej hypermarket ... ach jo ... Kdyby se zákony porušovaly JEN takhle, jak by bylo na světě krásně....


Lilek - nezaslouženě opomíjená zelenina ...... V kulinářské magii se baklažánu připisují síly, které zajistí dotyčnému peníze. Stačí plod rozpůlit, vložit do něj bankovku, zase spojit a zakopat do země. Tomu, kdo to udělá, prý dříve či později přijdou peníze.

Lilek, zvaný také baklažán, může dosáhnout hmotnosti až dva kilogramy. Skuteční labužníci však dávají přednost plodům mnohem menším, nejlépe o průměru od 5 do 8 centimetrů, s lesklou, hladkou slupkou a jasně zeleným stonkem i čepičkou. Větší a starší mohou být totiž vodnaté a hořké.

Přezrálost signalizují i velká nahnědlá semena. Pokud to nevyžaduje recept, lilek by se neměl před tepelnou úpravou loupat. Slupka je tenká, poměrně dobře stravitelná, ale hlavně se přímo pod ní skrývá nejvíc tělu prospěšných látek.

Spotřeba lilku sice u nás pomalu roste, ale stále ještě zaostává například za rajčaty nebo paprikou. Přitom, jak říká šéfkuchař Restaurace Sportrelax 007 v Harrachově Petr Huk, jde o jednu z nejpřátelštějších surovin k začátečníkům. Lilek se nejen snadno loupe a čistí, ale rovněž se i lehce porcuje.

„Kromě toho se dá velmi dobře kombinovat s nejrůznějšími surovinami, skvěle se snoubí s rajčaty, česnekem a bylinkami, rozumí si také s masem včetně ryb. Výtečný je i na grilování. V Turecku mají prý na úpravu lilku víc než tisíc receptů,“ upřesňuje dále Petr Huk.

Ještě než se začne v kuchyni s lilkem pracovat, je třeba plod důkladně promačkat, jestli už není změklý. A také zkontrolovat, zda na něm nejsou tmavé skvrny, které signalizují, že se brzy zkazí. Ideální je zpracovávat plody co nejčerstvější, lilek totiž snadno podléhá změnám teplot a hnije.      (Zdroj: Agris.cz)


Tajemný hrad Houska ..... Většina hledačů záhad ví o tajemném hradu Houska, střežícím údajně vstup do pekel. Málo kdo už ale ví, že asi 200 metrů jihozápadně od hradu je zajímavé protáhlé návrší, na kterém bylo keltské hradiště. Zde je možné najít tři energeticky výrazná místa, která jakoby tvořila protipól hradu.

Informace o samotném hradu jsou k nalezení na oficiálním webu Hrad Houska       (Zdroj: Jitřní země)

Housky není nikdy dost ... ale proč ne ... ???


22.09. 2008      Dnes v 17:44 LČ vstupuje Slunce do znamení Vah a začíná astronomický podzim.

Dnes je slavný den pro vyznavače českého génia - Járy Cimrmana. Dne 22. 9. 1976 se uskutečnila výprava cimrmanologů do Liptákova - jak známo, jeli tam auty Škoda 100L a Fiat 600 D a cestou brali benzín.

Roku 1575 se  v Katedrále svatého Víta uskutečnila korunovace Rudolfa II. na českým králem.


Podzimní rovnodennost .....  Dne 22. září 2008 v 17 hodin 44 minut středoevropského letního času vstupuje Slunce do znamení Vah. Nastává podzimní rovnodennost. Začíná astronomický podzim.Jako rovnodennost označujeme okamžik, kdy se Slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Díky tomu mají den a noc prakticky stejnou délku, odtud tedy rovnodennost. Slunce v tento den vyjde téměř přesně na geografickém východě a zapadne na geografickém západě. V pravé poledne jej u nás spatříme ve výšce 40 stupňů nad obzorem, zatímco na rovníku bychom jej měli přesně nad hlavou. Okamžik podzimní rovnodennosti je zároveň začátkem astronomického podzimu.

Střídání ročních období je totiž způsobeno sklonem zemské osy. Protože je zemská osa nakloněna o úhel 23,5 stupně, dochází při oběhu Země okolo Slunce k opakovanému přiklánění a odklánění severní a jižní polokoule. Jestliže je ke Slunci právě přikloněná severní polokoule, máme u nás léto, je-li přikloněna jižní polokoule, máme zimu. V průběhu roku také máme možnost sledovat putování Slunce po obloze. Sluneční pouť začneme sledovat v zimě, kdy Slunce vystupuje jen nevysoko nad obzor. V té době dopadá většina slunečního záření na jižní polokouli. V okamžiku zimního slunovratu, který nastává kolem 21. prosince, se Slunce nachází přímo nad jižním obratníkem Kozoroha. V období zimního slunovratu proto u nás máme nejkratší dny a nejdelší, až šestnáctihodinové, noci. Od tohoto data se den postupně prodlužuje a Slunce vystupuje stále výš a výš nad obzor. Kolem 21. března Slunce překračuje rovník – nastává jarní rovnodennost. Toho dne má den i noc prakticky stejnou délku. Dále Slunce pokračuje svou pouť na severní polokouli a kolem 21. června se dostane k obratníku Raka. Nastává letní slunovrat, který zároveň označuje začátek astronomického léta. Poté se Slunce vydává zpět k rovníku, který překračuje kolem 23. září, kdy nastává podzimní rovnodennost. Poté se vrací na jižní polokouli a noci se u nás pomalu začínají prodlužovat – přichází podzim. Celý cyklus je zakončen zimním slunovratem.       (Čtěte na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Kočky divoké se vracejí do přírody zásluhou zoo ..... České zoologické zahrady začaly vracet chráněné kočky divoké do volné přírody slovenských hor. Od konce srpna jich už čtrnáct žije na třech různých místech Národního parku Velká Fatra. Na cestu se vydaly z Jihlavy.

Projektu repatriace kočky divoké do volné přírody se zúčastnily čtyři české zoologické zahrady, které tuto šelmu chovají. Na zoologické zahrady v Chomutově, Děčíně, Ostravě a Jihlavě se obrátila s žádostí o spolupráci Štátná ochrana prírody Slovenskej republiky. "Kočky určené k vypuštění byly soustředěny v jihlavské zoologické zahradě. Jednalo se o čtrnáct zvířat odchovaných v letošním a loňském roce," vysvětlil Aleš Toman, zoolog jihlavské zoo.

Na čtrnáctidenním soustředění zvířat v Jihlavě, se zoologové museli důkladně přesvědčit, zda jsou vybrané šelmy schopny přežít v divoké přírodě. Bylo nutné ověřit, zda si umí vlastními silami ulovit živou kořist. "Nabízeli jsme jim proto živé myši. Naštěstí to všechny kočky zvládly," ujistil Toman.

Před samotným odvozem na Slovensko, odebrali odborníci zvířatům vzorky srsti na genetické analýzy a implantovali jim mikročipy. Vysílačky, které by monitorovaly jejich pohyb, zvířata nedostala. "Projekt je v začátcích a nebyli jsme vybaveni takovými finančními prostředky, abychom mohli vysílačky zakoupit. Počítáme s tím v dalších letech," dodal Toman.      (Zdroj: Šelmy.cz)


Společnost ECM zahájila na Pankráci stavbu bez povolení ..... Před pár dny zahájila firma ECM stavbu části svého projektu City na Pankrácké pláni. Tím však obchází zákony, neboť nemá ke stavbě potřebné povolení. Potvrdil to stavební úřad pro Prahu 4. Obyvatelé Pankráce si stěžují na nesnesitelný hluk a vysokou prašnost. Občanská sdružení vyzývají úřady, aby stavbu okamžitě zastavily a uvalily na developerskou společnost finanční sankce.

„Stavební firmy začaly před pár dny bourat staré objekty za budovou bývalého Motokovu. Práce začínají v brzy ráno a končí v pozdních nočních hodinách. Pracovalo se i celý víkend,“ popisuje situaci zástupce občanského sdružení Pankrácká společnost Zdeněk Holeček. „V širokém okolí stavby je takový hluk, že v bytech není dobře slyšet hovor. Firmy nepoužívají kropicí vozy, a v oblasti je proto enormní prašnost,“ dodal Holeček.

Předsedkyně Občanské iniciativy Pankráce Marie Janoušková se obrátila na stavební úřad pro Prahu 4 a zjistila, že stavba nebyla povolena. „Vedoucí stavebního úřadu nám včera potvrdila, že se skutečně jedná o černou stavbu. Úřad údajně odeslal společnosti ECM pokyn k okamžitému zastavení nelegální činnosti,“ řekla Janoušková. „Za takto nehorázné jednání by měla být firma potrestána dostatečné vysokou pokutou. Jde o závažné porušení stavebního zákona,“ doplnila.

Podle Martina Skalského zřejmě ECM hřeší na to, že úřady její počínání nekontrolují. „Firma ECM si je možná natolik jista politickou podporou, že zkouší, zda si může dovolit ignorovat i platné zákony. Její činnost na Pankrácké pláni nejspíš vyjma občanských sdružení nikdo průběžně nemonitoruje,“ řekl Skalský. Také on doufá, že stavební úřad pro Prahu 4 černou stavbu zastaví a udělí firmě pokutu.

V prostoru, kde probíhají nelegální stavební práce, mají podle plánů společnosti ECM vyrůst stavby City Deco a City Element. Na tyto budovy dosud není vydáno stavební povolení.       (Zdroj: Econnect a také ARNIKA)

Politická podpora ... ignorace zákonů ... no tak buďme zvědavi, zda se "něco" stane ... ach jo ... Chudák Praha.


Evropská noc vědců - astronomický program na příští pátek ..... Již počtvrté se Česká astronomická společnost spolu s řadou dalších astronomických institucí a organizací v České republice zapojí do Evropské noci vědců. Ke zhruba 200 městům v 30 zemích Evropy se poslední zářijový pátek (26. 9. 2008) přidá také řada astronomických míst v České republice.

Astronomický program v jednotlivých místech České republiky stále aktualizovaný najdete na stránkách Astro.cz.


Austrálie vydává první licence ke klonování lidských embryí ..... Australská vláda vydala první licence, které by měly vědcům umožnit klonovat lidská embrya za účelem získávání kmenových buněk. Firma Sydney IVF, která licenci získala, má mít přístup k 7 200 lidským vajíčkům, která bude užívat k výzkumným účelům.

Klonoval člověka není jen tak. Kromě mantinelů, které nastavila sama příroda existuje řada dalších, které jsme si nastavili my lidé. Z etických důvodů je klonování v řadě zemí světa zakázáno i přes to, že pro lékaře představuje důležitý zdroj informací a lze je potenciálně využívat k léčení mnoha závažných chorob. K těmto účelům se mohou využívat takzvané "kmenové buňky", o které právě Australanům jde. Jedná se o buňky, které mají schopnost proměnit se v jakýkoliv typ buněk a následně je využít při léčení chorob jako je například leukémie, různé formy rakoviny či různé typy degenerativních onemocnění mozku. Předseda australského Národního úřadu pro zdraví a lékařský výzkum (NHMRC), který licenci udělil Dr. John Findlay však důrazně připomíná, že výzkum bude ostře sledován. Pro lékařské účely povoluje růst klonovaných embryí pouze do velmi raného stádia, takzvané blastocysty, která je pouhým drobným shlukem buněk. NHMRC se tak snaží zabránit vytváření celých embryí za účelem "výroby" orgánů pro transplantaci. Ovládnou-li však lidé dokonale umění klonování, pak je možná pouze otázkou času, kdy se něco podobného začne dít jinde na světě za méně střežených podmínek.       (Zdroj: 21@století)

Ano, ta poslední věta je smutně pravdivá ...


Experiment s mimotělesnými zážitky ..... Existují mimotělesné zážitky, nebo jde pouze o falešné dojmy? Je vědomí spojeno s mozkovou aktivitou, nebo jde o dvě rozdílné entity? To jsou otázky, kterými se obvykle zabývá parapsychologie, podle týmu amerických a britských vědců by se jim však neměla vyhýbat ani klasická věda. Pětadvacet nemocnic ve Spojeném království a Spojených státech se tak rozhodlo zúčastnit projektu, který bude sledovat 1500 pacientů se zástavou srdce a pokusí se tyto otázky zodpovědět. "Navzdory všeobecným představám není smrt přesným okamžikem," citovala BBC vedoucího studie Sama Parniu. "Je to proces, který začíná, když přestane bít srdce, přestanou pracovat plíce a ustane činnost mozku - stav zvaný srdeční zástava." "Pak následuje krátký časový úsek, který může trvat od několika sekund až po hodinu či více, a kdy může pohotovostní lékařský personál uspět ve znovunastartování srdce, a zabránit tak smrti." Předmětem zájmu výzkumníků bude právě tento krátký stav po srdeční zástavě. Někteří lidé, jimž se podaří tělesné funkce obnovit, totiž mluví o tom, že viděli tunel a na konci světlo nebo že pozorovali své tělo z výšky a dívali se, jak se ho snaží zdravotníci oživit. Jednoduchým testem nyní chtějí lékaři vypátrat, zda jde o pravdivá tvrzení, či falešné vzpomínky. Do poličky nad lůžkem pacientů umístí obrázky viditelné jen svrchu a budou zjišťovat, zda si oživení pamatují, co na něm bylo. Pokud budete moci ukázat, že vědomí pokračuje poté, co se mozek vypne, připouští to možnost, že je vědomí samostatnou jednotkou," říká Parnia, který ale nepředpokládá, že by objevili mnoho takových případů. Nesmíme však být předpojatí," dodává. Jde o záhadu, kterou nyní můžeme podrobit vědecké studii." Experiment bude probíhat po tři roky.       (Zdroj: Řev přírody)


Analytici zpravodajských služeb předpokládají, že vliv Spojených států bude klesat ..... V posledních týdnech utrpěly Spojené státy již druhou vojenskou porážku. Pákistánské vojsko zaútočilo na americké vojenské helikoptéry, které vtrhly na pákistánské území a donutilo je k návratu do Afghánistánu. Tento incident se odehrál blízko vesnice v kmenovém území Jižního Waziristánu, kde americké helikoptéry tento měsíc provedly nálety bez konzultace s pákistánskou vládou. K tomu nová předpověď zpravodajské služby říká , že globální dominance USA bude v následujících desetiletích dále upadat. Zpráva zvaná "Globální trendy 2025” prohlašuje, že americká vojenská moc význačně slábne. Zpráva také předpokládá, že americký vliv bude “se vzrůstající rychlostí” upadat v politické, ekonomické a zřejmě i kulturní sféře. Zpráva vnímá globální klimatické změny jako zásadní sílu, která drasticky změní geopolitiku....... (Zdroj: AKT-INFO)


Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR přesáhly osm tisíc hektarů ..... V roce 2008 opět došlo na území České republiky k nárůstu ploch, které byly osety geneticky modifikovanou kukuřicí odolnou vůči zavíječi kukuřičnému – tzv. Bt kukuřicí. Podle evidence Ministerstva zemědělství a v souladu se statistikami Ministerstva životního prostředí bylo celkem zaevidováno 8.380 ha ploch s Bt kukuřicí, zasetou 171 pěstiteli.

Nejvíce Bt kukuřice bylo tradičně zaevidováno v Jihomoravském kraji, (přes 2.000 ha), ve Středočeském (přes 1.600 ha, včetně Prahy) a Plzeňském kraji (přes 900 ha).

O pěstování Bt kukuřice projevili čeští pěstitelé zájem již v roce 2005, tedy v prvním roce uvedení jejího osiva pro produkční pěstování do oběhu. 52 pěstitelů zkušebně oselo celkem 270 ha. Od té doby každoročně plochy s Bt kukuřicí i počty pěstitelů narůstají.  ...

... Pěstování Bt kukuřice je v ČR podmíněno zákonnými opatřeními, tzv. pravidly koexistence, jejichž cílem je separace geneticky modifikovaných organismů a jejich produktů od produktů klasických či Bio produktů tak, aby spotřebitelům zůstala zachována možnost volby potravin různého původu. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s regionálními zemědělskými agenturami a Státní rostlinolékařskou správou každoročně kontroluje dodržování uvedených pravidel.

Ostatní GM plodiny, které se v ČR pěstují pouze v minimálním rozsahu v rámci polních pokusů - brambory, len, slivoně a tabák, jsou určeny k vědeckým účelům a jejich produkty nejsou komerčně využívány. Jedná se o tzv. režim uvádění do životního prostředí a provádění těchto polních pokusů je pod dohledem České inspekce životního prostředí.       (Zdroj: Agris.cz)


Philip Coyle: Ptejte se McCaina a Obamy na protiraketovou obranu ..... Pokud příští prezident a Kongres výdaje na protiraketovou obranu podpoří, pak to na konci roku 2013 bude znamenat, že za posledních 10 let bylo utraceno přes 110 miliard, nepočítaje v to výdaje v předchozích dvaceti, třiceti, nebo dokonce šedesáti letech.

Ano, šedesáti. Spojené státy se neúspěšně pokoušely vyvinout účinnou protiraketovou obranu po celých šedesát čtyři let, od doby, kdy německé balistické rakety V-2 útočily na Londýn. Avšak dodnes americký protiraketový hardware neprokázal účinnost proti nepřátelskému raketovému útoku za reálných operačních podmínek.

Zvlášť kontroverzní je požadavek Pentagonu na vybudování obrany proti íránskému raketovému útoku na území Evropy. s antiraketami v Polsku, pevnou raketovou instalací v České republice a druhým radarem schopným transportu někde v jihovýchodní Evropě.

Předpokládaným účelem plánovaného evropského systému je obrana Evropy před raketovým útokem z Íránu. Tato země je možná s to vyvinout takové rakety, avšak obava je bezpředmětná. Írán udělal několik hloupostí, ale nespáchá sebevraždu útokem na Evropu nebo Spojené státy. Balistické rakety mají zpáteční adresu a odplata by byla zničující.

Neexistuje věrohodná íránská hrozba Evropě, která by ospravedlňovala americkou protiraketovou obranu. Ani Severní Korea nemá rakety, které by mohly zasáhnout Evropu nebo USA, a tento stát navíc vyjednává o ukončení svého jaderného programu.

I kdyby existovala hodnověrná hrozba, Pentagon připoští, že by jí nedovedl čelit. Pentagon totiž tvrdí, že je schopen zvládnout přinejlepším jednu nebo dvě rakety, a to ještě za předpokladu, že by Írán nepoužil klamné cíle a elektronická protiopatření.

Americký systém protiraketové obrany postrádá schopnost poradit si klamnými cíli a protiopatřeními, schopnost prokázat účinnost za realistických operačních podmínek a schopnost odolat útoku zahrnujícímu větší množství raket. Plánovaný systém nefunguje proti protivníkovi ochotnému postavit více raket, aby překonat naši maškarní obranu, a ani v budoucnu tuto schopnost nezíská.

Takže pokud by Írán uvěřil, že americká protiraketová obrana bude účinná, a současně byl dost nezodpovědný na to, aby útočil na Evropu, postavil by jednoduše více raket, aby obranu překonal. Írán by prostě postavil víc raket, aby tuto obranu zničil. Provokovat Írán k budování většího množství raket by bylo destabilizující a neučinilo by to svět bezpečnějším.

Už jsme se o tohle v minulosti jednou pokusili. V roce 1975 Spojené státy v Severní Dakotě krátce rozmístily protiraketový systém Safeguard, jehož rakety Spartan a Sprint nesly jaderné hlavice. V roce 1976 americký Kongres tento program oficiálně ukončil, protože nebyl účinný a mohl být překonán sovětskými mezikontinentálními raketami. Podněcovat Sověty, aby postavili víc raket, však tehdy nebylo v našem zájmu – a podněcovat Írán k témuž není v našem zájmu ani dnes.

Za prezidenta George W. Bushe jsme za protiraketovou obranu ročně utráceli okolo deseti miliard dolarů. Prezidentův požadavek na finanční rok 2009 představuje největší sumu žádanou kterýmkoliv prezidentem na tento program, a pro celé ministerstvo obrany činí 13,2 miliardy. To je sedmkrát více než ve finančním roce 1985, dva roky po Reaganově proslovu o „Hvězdných válkách“, kdy rozpočet ještě činil „pouhých“ 1,8 miliardy.

Pokud bude senátor McCain nebo senátor Obama zvoleni prezidentem, omezí prostředky vynakládané na protiraketovou obranu?       (Dále čtěte na stránkách Greenpeace)


Vodáci u Lenory mohou zase zpět na Vltavu ..... Hladina řeky Vltavy u Lenory na Prachaticku pro splavnost má zase správný limit. Opět se na ni mohou vydat vodáci.

Hladina Teplé Vltavy po nočních deštích opět vystoupila pod Soumarským mostem nad stanovený limit 45 centimetrů. Podle pravidel pro splouvání to znamená, že řeka je opět pro vodáky otevřená v úseku z Lenory do Pěkné. “Měření jsme prováděli ráno a vzhledem k tomu, že i nadále prší, stav vody se pro příští další dny zcela jistě udrží,” uvedla Veronika Hričovská z Infocentra Stožec.

Třiadvaceti-kilometrový úsek byl letos uzavřen kvůli poklesu hladiny poprvé, a to od 1. září. Vodácká sezona na Vltavě pod Lenorou v šumavském národním parku potrvá ještě do konce října. V sezoně denně projede úsekem okolo stovky lodí.      (Zdroj: EnviWeb)


19.09. 2008      Devatenáctého září roku 1783 úspěšně vypustili bratři Mongolfierové ve svém horkovzdušném balónu první živé cestující; zatím ještě ne lidi, ale zvířata - mezi nimi ovci a kohouta.

Dvacátý září byl významným dnem v oblasti vědy a techniky. Toho dne byl roku 1633 Galileo Galilei souzen Inkvizicí za učení, že Země obíhá kolem Slunce, v roce 1891 byl v Massachusettském Springfieldu předveden první automobil na benzín a roku 1954 byl vytvořen první program v programovacím jazyku Fortran.

Jednadvacátého září 1937 byl poprvé vydána kniha The Hobbit or There and Back Again (Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky)  – pohádkový příběh ze světa fiktivní Středozemě od J.R.R. Tolkiena.


Svět bez čísla pět ..... O povaze našich matematických znalostí zajímavě vypovídá následující případ. Osobám byl v hypnóze zadán příkaz, aby zcela zapomněly na existenci čísla 5. Nebudou si je moci představit, myslet na něj, napsat je, vyslovit... U některých z dobrovolných testerů tato sugesce přetrvala i po skončení hypnózy. Ať už v hypnóze nebo po ní, pokusným osobám byly zadávány aritmetické úkony obsahující nějak toto číslo. Skutečně došlo k chybným reakcím, které provázela subjektivně pociťovaná úzkost.      (Zdroj: ScienceWORLD)

Skutečně triumf moderní vědy ... koho může taková pitomost napadnout ...


Denně mizí 13 hektarů půdy ..... Podle evidence LPIS (geofrafického informačního systému pro evidenci využití zemědělské půdy) je u nás využíváno 3,5 milionu zemědělské půdy,z toho orné 2,620 milionu hektarů. Od roku 1927 ubylo 826 000 hektarů zemědělské půdy, což představuje 19 procent výměry. Od roku 1990 do roku 2000 jde o úbytek zhruba tisíc hektarů a od roku 2000 do současnosti se zábory zemědělské půdy zvýšily na přibližně 4000-5000 hektarů ročně.

Mezi roky 2002-2006 je to zhruba 24 000 hektarů, což představuje úbytek 13 hektarů za jeden den! Na včerejší tiskové konferenci to oznámil Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR.

Česká republika se chová neomluvitelně lehkovážně. Přitom podle něho v materiálu Reforma zemědělské politiky ČR , kterou nechal vypracovat a za nímž si stojí ministr zemědělství Petr Gandalovič není o ochraně půdy proti vysokým ztrátám ani slovo, řekl Veleba.

Podle prezidenta Agrární komory v průměru stojí hektar zemědělské půdy u nás 55 tisíc korun. Ovšem jde o průměr, protože například na Českomoravské vysočině je to 30 tisíc za hektar a v úrodných níže položených územích to může být i 100 tisíc korun. Naproti tomu vlády jiných zemí přistupují k otázce ceny půdy daleko zodpovědněji. V Nizozemí se od roku 2006 zvýšila cena zemědělské půdy o 50 procent, ve Velké Británii za první čtvrtletí 2008 stoupla cena zemědělské půdy o 26 procent, což je 350 tisíc korun za hektar.

Veleba v této souvislosti upozornil i na to, že potřeba zemědělské půdy ve světě neustále stoupá. Vždyť tak lidnatá země, jako je Čína, zvýšila spotřebu masa na obyvatele od roku 1985 z 25 kilogramů na současných 50 kilogramů. Při přepočtu na potřebu vepřového masa tento nárůst představuje potřebu tři miliony hektarů obilí, dodal Veleba.

Podle Veleby za tento problém může i stávající legislativa. Stavební zákon sice řeší územní plánování a ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí hodnoty území, chrání krajinu jako složku života obyvatel a určuje hospodárné využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území. Ale praxe ukazuje, že územní plány jsou kontinuálně upravovány, změny jsou iniciovány silnými investory, kteří si vytipují zemědělské pozemky a financují změny územního plánu s tím, že samosprávě přislíbí pomoc při budování technické a občanské infrastruktury. Orgány ochrany půdy, přírody a krajiny vydávají sice negativní stanoviska, protože záměr investorů se příčí s koncepčními materiály i se zákonem. Ale lobbováním vlivných osob je úředníkům naznačeno, aby vyhověli.      (Zdroj: Agris.cz)

Ten poslední odstavec - no nenasr... by vás to ???


Jak vznikají pihy? ..... Je všeobecně známo, že více pihovatých tváří můžeme vidět v létě. To proto, že piha vzniká tak, že buňky melanocyty vlivem slunečního záření produkují hnědý pigment, takzvaný melanin. Za tento proces je zodpovědný buněčný protein, melanokortinový receptor na melanocytech zvaný MCR1.

Tvorba pih přitom závisí na tom, kolik máte pigmentového barviva melaninu. Čím méně ho daný člověk má, tím je jeho pleť citlivější. Podle odborníků však pihy nenaskakují jen při slunění. Jejich počet se zvyšuje také s rostoucím věkem a má se za to, že zřejmě i následkem nevhodného stravování. Jste-li sami pihovatí, připravte se rovněž na to, že po prvním slunečném dni budou mít tečkované nosy i vaše děti.       (Zdroj: VTM Science)


Globální finanční krize, osudové martyrium společnosti "AIG" a špinaví hráči Systému - analýza základních fakt ..... V současné době jsme vystaveni další velmi zjevné a zcela důležité zkušenosti. Během několika dní nás sdělovací prostředky doslova bombardují titulky jež nás informují o vzniku globální finanční krizi, o obrovských problémech kterými čelí Spojené Státy, o krachu mnohých prestižních bankovních ústavů, zmatku na světových burzách atd. A společnost. Někteří klejí, někteří se bojí a někteří neznající souvislostí mlčí. Konečně, jak sami říkají – co mohou dělat. A někteří využívající této situace si hrají na proroky anebo jim dělá velmi dobře u „srdce“, že jsou tak nazývání. Ale jaká je skutečnost? Nezávislý internetový magazín Matrix-2001.cz se snaží svým čtenářům poskytovat detailním způsobem poskytovat nezávislé analýzy a údaje které se dotýkají klíčových oblastí naší společností. Mnozí z vás velmi dobře víte, že dnes již prostě nelze věřit oficiálním médiím a proto jakýkoliv nezávislý zdroj informací je v dnešní době je velmi zásadním nástrojem přirozené korekce. Vzhledem k vývoji aktuálních událostí jsem se bezprostředně rozhodl poskytnout čtenářům a příznivcům nezávislého internetového magazínu Matrix-2001.cz sérii analýz a rozborů, které krok za krokem odhalují šedé pozadí toho co se právě nyní děje. Globální kontrolující systém, který samozřejmě zahrnuje i síť globálních bankovních korporací se vší rozhodností se snaží o to, aby lidé byli udržováni v nevědomosti a informačním zmatku. Media jsou kontrolována těmi samými lidmi, co dělají globální politiku a globální byznys. Manipulují s prostředky a vzhledem, že jedním z jejich prostředků je člověk, manipulují i s tím. V této reportáži se dotknu některých základních aspektů a v paralelním seriálu se dozvíte více čím ve skutečnosti „FED“ „Federální Reserva“ a „Americká Národní Banka“ jest.      (Další informace najdete na stránkách Matrix-2001.cz)


V Amazonii byl objeven pravděpodobně nejbližší příbuzný "pramravenců ..... O obrovských amazonských pralesích víme, že pro vědu, zejména pro botaniku a zoologii skrývají ještě mnohá tajemství. Dalším z nich, které před nedávnem vydaly vědě, je nový mravenčí druh, který je pravděpodobně nejbližším žijícím příbuzným předka všech současných mravenců.

Řeknete si mravenec, to je slávy! Ale pozor, ironie zde není na místě. Mravenci jsou jedním z nejrozšířenějších a pro člověka nejvýznanějších skupin hmyzu a porozumění jejich evoluci je pro nás proto důležitější, než by se mohlo na prvné pohled zdát. Díky objevu Christiana Rabelinga z univerzity v texaském Austinu se entomologům doplňuje další střípek do skládačky. Druh, který byl pojmenován Martialis heureka (tedy doslova "mravenec z Marsu") je skutečně podivný. Je to půdní druh o velkikosti necelé tři milimetry. Nemá žádné oči, zato vlastní obrovská kusadla, která mu slouží k uchopování kořisti. Pro své jedinečné rysy byl zařazen do samostatné podčeledi mravenců, jejímž je v současné době jediným známým zástupcem. Analýzy DNA potvrdily, že se jedná o druh, který leží takřka v samotném základě evolučního stromu mravenců, je tedy nejbližším žijícím příbuzným vosám podobných "pramravenců", kteří žili na Zemi před 120 milióny let.      (Zdroj: 21@století)


Moravský Edison ..... Tak byl nazýván Josef Sousedík, původce více než stovky vynálezů, z nichž třetina se stala světovým patentem. Jeho vynálezecká činnost se vesměs týkala oblasti elektrotechniky a dopravy. Šlo například o letadlo s kolmým startem, nový pohon pro tramvaje, elektromobil s hybridním pohonem či první elektrické kormidlo pro motorové lodě. Jeho nejznámějším výtvorem byl rychlovlak „Slovenská strela“, dosahující ve třicátých letech 20. století rekordní rychlosti 150 km/hod. Byl osobním přítelem Tomáše Bati i Tomáše G. Masaryka a pro pozdější totalitní režimy tak představoval protivníka. Během 2. světové války ve své vile prováděl výzkumy a nové vynálezy, které v té době zkonstruoval, pečlivě před Němci tajil. Ale úkryt byl později gestapem vypálen a všechny objevy tak byly nenávratně ztraceny. Gestapo mělo ostatně k pronásledování Sousedíka důvodů více než dost. Po mnichovské okupaci se stal vůdčí osobností odboje na Valašsku. Avšak 15. prosince 1944 byl gestapem zatčen a téhož dne při výslechu zastřelen. Těžké časy měly pro rodinu Josefa Sosedíka pokračovat i po válce. Prezident Beneš sice Sousedíkovo hrdinství v odboji ocenil udělením Československého válečného kříže, nastupující komunistický režim však později udělal vše pro to, aby jméno tohoto význačného muže upadlo v zapomnění. Jeho podnik (dnes známý jako TES Vsetín) byl znárodněn, pozůstalým bráněno ve studiu, byl jim odepřen důchod a rodina žila v existenční nouzi. Sousedíkovy patenty propadly, protože stát je po válce nezaplatil a tak republika přišla nejen o velké příjmy, ale i o prestižní možnost prezentovat se jeho špičkovými vynálezy. Jméno Josefa Sousedíka bylo kvůli úsilí komunistického režimu o jeho vymazání z paměti českého národa téměř zapomenuto. Skoro se tedy podařilo dosáhnout efektu popsaného v románu G. Orwella – 1984. Negativní důsledky politického tlaku nebo naopak bojkotu však pocítily i osobnosti dodnes velmi známé.      (Zdroj: Řev přírody)


Vyjela nová tramvaj pro Prahu ..... Má šestery dveře, šestnáct motorů a GPS  Nová tramvaj pro Prahu byla právě představena v Plzni. Honosí se globálním názvem ForCity 15T. Tramvaj bude tvořit tvář hlavního města 21. století vedle modernizovaných vozů a nepopulárních "poršetek".

Každá nová tramvaj v Česku se nevyhne srovnání s legendární, dodnes sloužící tramvají T3 z bývalých dílen pražské Tatry na Smíchově. Její design se zaryl do povědomí občanů měst a vesnic tak, že slouží jako etalon všech nových typů. Oblíbený je široký a prostorný salon pro cestující s typickými laminátovými sedačkami, který pojme téměř každý nával cestující veřejnosti s důstojností sobě vlastní.      (Podrobný popis viz TechNet)

Nějak moc nechápu ten GPS ... to kdyby tramvaj přejela bludnou výhybku?


Raketoplán se vydá naposled k Hubblovu kosmickému dalekohledu ..... Logo mise STS-125 Jen málokterý člověk nikdy neslyšel o Hubblově kosmickém dalekohledu. Legendární astronomický přístroj se stal minimálně stejně slavný jako muž, jehož jméno nese. Obíhá okolo Země už od dubna 1990 a na svém kontě má řadu významných i méně významných objevů. O to, aby jich bylo víc, se má postarat posádka raketoplánu Atlantis při misi STS-125. Jejím cílem je prodloužit životnost Hubblova dalekohledu nejméně do roku 2013. Start nejsledovanější mise za poslední léta je naplánován na 10. října.

Jedním z hlavních úkolů mise STS-125 je vyměnit šestici gyroskopů, které udržují orientaci dalekohledu v prostoru. Kromě toho dojde k výměně baterií, tepelné izolace a naváděcího zařízení. Mimo to se Hubble dočká i dvou nových vědeckých přístrojů – kamery Wide Field Camera-3 pro infračervené, viditelné a ultrafialové záření a spektrografu COS (Cosmic Origins Spectrograph).

Soft-Capture mechanism K dalekohledu bude navíc připojen nástavec „Soft-Capture mechanism“, který má v budoucnu pomoci navést dalekohled do hustých vrstev atmosféry. Celkem má proběhnout pět výstupů do kosmu. V případě nutnosti ale má posádka časovou rezervu i na šestou vycházku do kosmického prostoru. Servisní mise by měla prodloužit životnost Hubblova dalekohledu nejméně do roku 2013.       (zdroj: Astro.cz)


PlanetArk: Francie chce zavést piknikovou daň na neekologické nádobí .....  Francie chce zavést daň na používání jednorázového nádobí, které se nedá recyklovat. Lidé by díky tomu měli začít více používat ekologicky šetrné výrobky. Ministr životního prostředí chce, aby Francouzi více mysleli na přírodu i při nákupu celé řady jiných výrobků, včetně spotřební elektroniky, píše agentura Reuters.

Francie již dříve zavedla systém zvaný "bonus-malus" pro osobní automobily. Na vozy, které výrazně znečišťují životní prostředí, tak byla uvalena zvláštní daň, zatímco ekologické automobily mají zvláštní úlevy ze zdanění. Deník Le Figaro napsal, že nově bude podobnému zdanění podléhat mnoho dalších druhů výrobků, včetně lednic, myček nádobí, televizorů, baterií a dřevěného nábytku. Francouzský ministr životního prostředí Jean-Louis Borloo ale prohlásil, že žádný definitivní seznam ještě schválen nebyl, píše agentura Reuters.

"Nejsme ještě úplně hotovi, definitivní rozhodnutí nepadlo," řekl Borloo rozhlasové stanici RTL. Dodal také, že rozhodnutí budou přijímána postupně. Jeho úřad později přišel s informací, že zdanění by se mělo týkat nádobí z tvrdého papíru, které se kvůli silnému znečištění nedá recyklovat, ale netýkalo by se nádobí z plastů. Povinnost zaplatit daň by připadla dovozcům a prodejcům papírových talířů. "Pikniková daň" na toto nádobí by měla být ve výši 0,9 eura. Ministr prý bohužel neprozradil, jakou daní by měly být zatíženy příbory, dodává zpravodajství Reuters. ...... (Zdroj: Ekolist.cz)

Proboha ... není tohle už opravdu EkoTerorismus ??? Pod hlavičkou ekologie a ochrany životního prostředí se dá zpoplatnit a zpeněžit asi úplně cokoliv, co se komu mocnému zachce ....


Silniční vlaky jsou přínosné pro ekonomiku i ekologii ..... S výhodami, které dopravcům i odesílatelům přináší provoz tzv. obřích souprav, se v červenci mohli seznámit i čeští zájemci. Dvoudenní prezentaci silničních vlaků pro ně v Kolíně-Ovčárech zorganizovala společnost NYK Logistics ve spolupráci s firmou Hesti, importérem přípojných vozidel Krone. Soupravy o délce 25,25 metru a delší podle zástupců obou firem představují efektivní řešení pro snížení nákladů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí při zachování rozvoje hospodářství. Za jednu z výhod tohoto v českých podmínkách nového řešení, které umožňuje nahradit tři vozidla dvěma, případně dvě jedním (v závislosti na použité technice), považují mimo jiné to, že pro provoz silničních vlaků nejsou nutné další investice. I v tomto režimu lze využít stávající vozidla doplněná spojovacím zařízením na návěsu a podvozkem pod návěs (tzv. Dolly). Délka soupravy je podle Radka Vacka ze společnosti NYK Logistics jediným rozměrem, který lze za stávajících podmínek rozšířit. Maximální výška čtyři metry je v České republice i ve střední Evropě limitována charakterem mostů a podjezdů. Šířka vozidel je zase dána šířkou komunikací, a její zvětšování by navíc představovalo nejnákladnější řešení. „Délka je tak jediná, a navíc již prověřená možnost v severní Evropě,“ uvedl Radek Vacek. „Rozhodně nechceme překračovat povolené hmotnosti. Díky tomu, že delší soupravy mají více náprav, zatížení na jednotlivé nápravy se snižuje. A kromě toho naším cílem je dopravovat na jedné soupravě větší objem, nikoli zboží o větší hmotnosti,“ dodal.      (Zdroj: EnviWeb)

Škoda, že lidstvu trochu uniká fakt, že železniční vlaky byly již vynalezeny hooodně dávno


18.09. 2008      Před sto jedenácti lety, 18. září 1897 zahájila Společnost Elektrické podniky král. hlavního města Prahy (předchůdce dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy), provoz elektrické tramvaje.

Toho dne roku 1916, zhruba rok po svém otevření, se protrhla přehrada Desná. Při této největší katastrofě, spojené s havárií na přehradě v historii Českých zemí, zahynulo 62 lidí.


Padesát let trvající tajemství dr. Wernhera von Brauna - (objev družice Explorer I. mohl změnit celý svět) ..... Před půl stoletím na návětrné straně floridské pláže se Spojené Státy „vrátily do hry“. Po šoku, jen tři měsíce poté co tehdejší SSSR vypustilo svůj „Sputnik“ i Američané úspěšně vypustili svůj vlastní satelit na orbitální dráhu Země. Jmenoval se „Eplorer I.“ Veřejnost se nikdy nedozvěděla, že hrstka civilních inženýrů a armádního personálu osobně zúčastněných startu se staly svědky skutečně „historicky určujícího okamžiku“. Tým, který řídil start se skrze „Eplorer I. stal bezděčně svědkem snad nejdůležitějším a překlenujícím objevem za celou dobu padesáti let dobývání Vesmíru. Tajemství gravitace a setrvačnosti odhaluje skutečný „anti-gravitační efekt“, který z jakýchsi neznámých důvodů působil na „Explorer I.“ Tento klíčový objev, jenž Bílý Dům zatajil, mohl přepsat nejen vědeckou historii, ale i osud celého světa. Nicméně k tomuto prostě dojít nemělo. Tento monumentální a historický průlom inicioval ve Spojených Státech jeden z nejrozsáhlejších politických aktivit ve dvacátém století v USA. Velmi rychle bylo rozhodnuto, aby tento fenomenální objev antigravitace zůstal navždy tajemstvím. A to nejen před vlastními civilními vědci, vlastním „svobodným tiskem“, vlastními občany a daňovými poplatníky, ale doslova před každým na Zemi! Budete číst příběh „Enterprise Mission“, která po letech velmi pečlivého, dlouhého a náročného výzkumu připravila vědeckou a politickou analýzu tohoto „zvláštního objevu NASA“, který „někdo“ ze své autoritativní pozice moci prakticky přes noc jednoduše „pohřbil“. V následujícím textu detailně ukážeme „kdo“ učinil tento úžasný průlom, „jakým“ způsobem toho dosáhl a „jaké“ úžasné celosvětové implikace bychom mohli všichni společně užívat, kdyby tento objev, mohl být svobodně dále studován, diskutován v globální vědecké společnosti v následujících letech a v samém finále realizován v revolučním ovládnutí „gravitační technologie“. Ovšem co je nejdůležitější popíšeme, jakým způsobem může být tento neuvěřitelný průlom okopírovat v jakékoliv průměrně vybavené středoškolské fyzikální laboratoři a to doslova kdekoliv na Zemi.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Jsou víkendy deštivější než zbytek týdne? ..... Vypadá to že ano. Nelze si nevšimnout, jak se počasí s železnou pravidelností cynicky začíná kazit právě na víkendy. Zároveň se zdá, že takové kolísání počasí docela sedí na oblasti s rozvinutou civilizací. Vysvětlení by mohlo spočívat v tom, že průmysl pracuje v týdnu a ne o víkendech. Arturo Sanchez-Lorenzo z University of Barcelona se svými kolegy analyzoval data z meteorologických stanic na území Španělska pocházející z let 1961 až 2004. Ukázalo se, že cyklus týden – víkend v počasí opravdu existuje. Extrémně zajímavé je, že se tenhle cyklus mění s roční dobou. V zimě je to tak, že prší více o víkendech, zatímco v létě je to přesně naopak. Důvody zůstávají vcelku tajemné, teď už alespoň víme, že se počasí opravdu mění v cyklech týden – víkend. Zároveň vyšlo najevo, že v západní Evropě je uprostřed týdne o něco nižší atmosférický tlak. Že by i v tomhle měly prsty průmyslové zplodiny? Názory se zatím různí.      (Zdroj: OSEL.cz)


Tvořivá síla mysli ..... Uvědomění si této skutečnosti, nás dříve či později přivede k pochopení , že „naše myšlení“ je tím co vytváří kvalitu života. Přičemž je pořád pravdou, že jsme jen částí univerzální... Individuální mysl jedince je součástí univerzální mysli vesmíru. A univerzální mysl, kterou můžeme nazvat Bůh, je myslí tvořivou. Tuto sílu lze sice jen velice obtížně definovat, vlastně ji nelze definovat vůbec, protože jakákoliv definice ji omezí na definici samotnou. Přesto takovým pokusem může být: Univerzální mysl (Bůh) je všudypřítomná a všeobsahující energie která tvoří. A to je klíčový bod. Pokud tedy univerzální mysl má tvořivou sílu, musí ji mít i ta její část, která je individuální myslí jedince.

Uvědomění si této skutečnosti, nás dříve či později přivede k pochopení , že „naše myšlení“ je tím co vytváří kvalitu života. Přičemž je pořád pravdou, že jsme jen částí univerzální mysli, tedy ve skutečnosti nejsme zcela individuální. Naše vlastní mysl je součástí vždy větších celků, jako je mysl skupiny, národa či světa.

Řekne-li někdo „já jsem nemocen“ a říká li to často, onemocní. Toho si jistě všiml každý. Je jedna teorie, která praví: Řekneš li: „Já“ , provedeš jakousi vlastní individualizaci. Pokud přidáš: „Jsem“, uvedeš do pohybu a tvoření, právě onu tvořivou sílu mysli. Jak tvoří a v jaké kvalitě, závisí na tom, co je za oním „JÁ JSEM“. Proto jinak bude vypadat život člověka, který si neustále stěžuje na zdraví, a v jakékoliv podobě hovoří stále: „JÁ JSEM NEMOCEN“,

...a zcela opačně pak život jedince, který myslí opačně.

Veškerá tvořivá síla se odehrává v okamžiku přítomnosti. To je další velice důležité poznání. Je pravda, že se nám nikdy nic nestalo v minulosti, neboť minulost je jen soubor vzpomínek. Stejně platí, že se nám nikdy nic neodehraje v budoucnosti, protože budoucnost je pouze soubor tužeb a očekávání (také všech smutků a zklamání z jejich nenaplnění).

Vše, co se kdy odehrálo a odehraje, je vždy v okamžiku přítomnosti. Toto je velice důležité, abychom mohli zcela vědomě využívat tvořivou sílu mysli. My ji sice využíváme stále, ale tak trochu chaoticky, tedy nevědomě.      (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Ilumináti .... Jde o stejné lidi, kteří vytvořili komunismus. Tito lidé jsou tvůrci jak komunismu tak kapitalismu. Vytvořili obě polarity, aby měli způsob, jak s lidmi hrát hry. To je způsob jakým uvažují. Rozděluj a panuj. Používají hegeliánskou filozofii teze a antiteze vedoucí k syntéze. Oni vytvoří jak tezi tak antitezi, aby následně mohli poskytnout i syntézu jako řešení problému - řešení které bude veřejnost sama požadovat zaujata vytvořenou hrou. Neboli Problém (někdo si dá tu práci, aby vytvořil problém, média pak problém zanesou do kolektivního povědomí případně média pouze vytáhnou již existující problém na světlo a zveličího ho tím) => Reakce (veřejnost na problém reaguje, cítí se jím znepokojena) => Řešení (vláda propaguje řešení, které bylo připraveno ještě dříve než k problému došlo... např. Patriot Act, robustní zákon čítající mnoho stran, připravený ke schválení čerstvě po útocích 9/11, válka v Iráku, která jak se později zjistilo, byla plánovaná již roky předtím). Hrozba nepřichází z USA ani z Číny, tato klika operuje skoro ve všech zemích světa. Bush i Putin se zodpovídají stějným pánům. Stejně tak ODS i ČSSD jsou jen protipóly, které mají vytvořit iluzi plurality. Ani si nemůžeme dělat iluze, že tato hegeliánská dialektika problému-reakce-řešení je něčím nová, tímto způsobem je s lidstvem manipulováno už celá staletí.

Tato klika před lidmi také utajila informaci, že realita je iluze - výtvor našeho vědomí. Žijeme v holografickém vesmíru, kde je skutečností v cokoliv pevně věříme. Teoreticky jsme s dostatečně silnou vírou projít i zdí. Kvantová mechanika potvrdila to co učí mistři z východu - atomy se skládají z majoritní části z vakua a i elektrony, od kterých bychom čekali nějakou stabilitu, důvod proč se můžeme o věci opřít, přitom tyto elektrony mizí a objevující se na jiném místě na základě Heisenbergova principu neurčitosti - jinými slovy náhodně. Nejpodstatnějším zjištěním kvantové mechaniky je ovšem fakt, že tuto náhodu ovlivňuje element pozorovatele. Část vědecké komunity (např. vědci stojící za filmem What the Bleep Do We Know? ) došla k bodu, kdy otevřeně dovedli myšlenku do důsledků v tezi, že my jako pozorovatel, naše myšlenky ovlivňují místo výskytu elektronů i jejich rychlost pohybu, naše myšlenky tak mají seskupovat hmotu kolem nás. Z pohledu vědců se toto v praxi projevuje tak, že měření samo o sobě ovlivňuje výsledek experimentu. Více v článku Kvantová tantra .

Proto jsme zmanipulováni, abychom věřili v nezvratnost jejich her, které sledují čistě zištné zájmy. Nemáme věřit sami v sebe, nemáme věřit, že mají myšlenky velkou moc. ...     (Další informace najdete na stránkách Brány vnímání)


Jak je to se svítícími chodbami v Jihlavě ? ..... Na stránkách http://iglau.cz/ se objevil článek „V Jihlavě je další svítící podzemní chodba“. Článek je naprosto nesmyslný.

V druhé svítící chodbě byl proveden průzkum Ing. Ivanem Mackerlem už v roce 1996, kdy byl proveden i rozbor svítící hmoty. To není nic nového. Pouze tehdy nechtěli, aby se to zveřejňovalo. Nyní asi však novinářka hledala nějaký senzační námět…?

Označit svítící hmotu za willemit je nesmysl. Wilemit není tak silný luminiscent, taky proto, že je přírodní. Jednoduchý pokus ve tmě to prokáže. Jen když se na něj bude svítit UV zářivkou. Není žádný dosvit. To všechno už bylo vyzkoušeno. Svítící hmota není ani sfalerit.

Je to wurtzit, ZnS, ale s jinou krystalovou stavbou. To bylo dávno dokázáno na přístrojích přírodovědecké fakulty UK za pomoci rentgenu, laserového aj. vybavení. Wurtzit je syntetický, tedy uměle vyrobený. Pokud to bylo asanované, tak se musí vyřešit, jak se zase dostal na povrch. A ten baryt byl záhadný ale teď je taky jasný. Ing. V. Patrovský, CSc. to odhalil a potvrdil jako Leuchtgelb – německá svítící hmota, vyráběná za války k označování cest k protileteckým krytům atd. Tu zprávu přece museli činitelé a správci jihlavského podzemí číst ? A je dávno na internetu (1997), na stránkách KPUFO Jihlava (http://www.kpufo.cz/wji/zprava.htm) a Waltera Pavliše.

Můžeme tedy čekat, že se časem slavně přijde na to, že to je wurtzit, a že někdo udělal velký objev a rozluštilo se to, co dosud „nikdo“ nevěděl.      (Zdroj: Klub psychotroniky a UFO)


Burčák ..... Jedna lidová moudrost praví, že pro uchování zdraví musí člověk vypít tolik burčáku za sezonu, kolik krve koluje v jeho žilách. Teď máme jedinečnou možnost si to všechno vyzkoušet na vlastní kůži – sezona burčáku je tady. Burčák je českou raritou. Jinde ve světě tento mok neznají. Jeho výroba trvá sedm dní a proces je následující: posbírají se hrozny, z kterých se vymačká šťáva. Když pak začnou kvasit, vznikne burčák, který je vlastně meziproduktem při výrobě vína. Kvalitní burčák v nejlepší fázi tzv. „vrcholného kvašení“ obsahuje 4 – 6% obj.% alkoholu a vyznačuje se harmonickým poměrem cukrů a kyselin. Optimální fáze ke konzumaci záleží samozřejmě také na chuťových preferencích každého zákazníka – někdo má v oblibě sladší burčák s vyšším obsahem nezkvašeného cukru, jiný už více prokvašený s vyšším obsahem alkoholu. Na ten správný okamžik, kdy je v burčáku nejlepší poměr obsahu cukru, alkoholu, má příjemné ovocité aroma, je plný bublinek a je ve vrcholná fáze kvašení, vydrží však vinaři čekat i dlouho do noci. Kvalitní burčák je velmi zdravým nápojem - obsahuje velké množství vitamínů a dalších složek a kvasinek, které mají v sobě komplex vitaminu B. Působí velmi příznivě na trávící ústrojí a přispívá k vyčištění organismu. Dobrý burčák je mléčně bílý – mimo druhů připravených z růžových nebo červených hroznů**. Nikdy ale nesmí být hnědý, protože tato barva signalizuje buď nápoj starý, nebo vyrobený z jiného ovoce. Správný burčák se pije teplý. Znalci hodnotí burčák podle přítomnosti příjemné kyselinky a určité plnosti a hutnosti. Pančuje-li někdo burčák dodanou kyselinou citronovou, vznikne vodová břečka, která s pravým burčákem nemá nic společného. Kvalitní burčák se dá rozeznat i podle příjemné vůně.      (Zdroj: Řev přírody)


Ekologové chystají pravidelný úklid Jizerských hor ..... Společnost pro Jizerské hory připravuje pravidelný úklid hor po letní turistické sezoně. Do akce nazvané Ukliďme si Jizerky se vždy na jaře a na podzim zapojují stovky lidí i celé školy, a to nejen z regionu, řekl dnes ČTK koordinátor akce Martin Jaroušek.

Při jarním úklidu podle něj sběrači naplnili odpadky kontejner o obsahu 20 metrů krychlových. Sbírali hlavně drobné odpadky jako jsou plastové lahve od nápojů či obaly od sušenek, objevili také tři černé skládky. Společnost pro Jizerské hory pořádá úklid již deset let. V prvních letech uklízelo v horách jen pár nadšenců při výletech. Později, jak se akce rozrůstala, vybírala Společnost pro Jizerské hory trasy, kolem kterých se uklízelo. V posledních letech je volba lokality na každém jednotlivci. Dobrovolníci organizátorům pouze sdělují, kde pytle naplněné odpadem nechali, a společnost se pak stará o jejich svoz a likvidaci.

Podle Jarouška přibývá lidí, kterým není lhostejné, jak hory vypadají. Na drahé straně je stále dost výletníků, kteří odpadky jednoduše odhazují do přírody. V horách není možné počet odpadkových košů zvyšovat, protože jejich vyprazdňování by bylo příliš drahé a technicky náročné.

Od pondělí do pátku si mohou zájemci o úklid vyzvednout pytle na odpadky, rukavice a poukázku na občerstvení na třech výdejních místech. Výbava se bude podle Jarouška vydávat v sídle Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v Liberci U Jezu a v informačních centrech v Jablonci a Tanvaldu. Úklid se uskuteční předposlední zářijový víkend.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Smál se Ježíš? Měl pro to přece někdy také důvod ..... (Otázka a odpověď ze stránek Víra.cz) ..... Otázka: Smál se Ježíš? Sleduji-li filmy o Ježíši Kristu, dívám-li se na jeho obrázky, popř. sochy, vždy vidím, že se Ježíš Kristus tváří vážně a velmi důstojně. Jistě na tom bude hodně pravdy, jeho podstata byla i božská. Ale někdy přemýšlím, jestli se také dokázal smát. Měl pro to přece někdy také důvod, protože viděl, že jeho práce nebyla marná. Myslíte, že jde tedy pouze o nadsázku filmařů a dalších umělců, jejich pocity, nebo myslíte že se mýlí a že se Ježíš dokázal také smát? Vždyť Bůh jistě chtěl, aby se Ježíš podobal lidem a byl jim blízký. Nebo je to jinak? Moc děkuji.

Odpověď: Dobrý den, děkuji za zajímavou otázku. V evangeliích se opravdu nikde neříká, že by se Ježíš smál. Opačné emoce ale nalezneme, například u Matouše (26,38) a Marka (14,34) čteme, že byl Ježíš při modlitbě v Getsemanech smutný.

Hlavním důvodem asi je, že smích může být i zlý, a v antice byl opravdu smích nejčastěji spojován s posměchem. Odtažitost od smíchu ale neznamená odtažitost od radosti! Samotný výraz "evangelium" znamená dobrá, nebo radostná zvěst. Ježíšův příchod přinesl lidem radost, jeho kázání a mocné činy vzbuzovaly v posluchačích radost (Lukáš 13,17). Nebeské království je spojováno s radostí (Matouš 13,44). Ježíš se přirovnává k dobrému pastýři, který hledá ztracenou ovci a raduje se z jejího nalezení společně s celým nebem (Lukáš 15,5-7). Svým učedníkům pak Ježíš říká: "To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná" (Jan 15,11). Evangelia tedy nemluví o tom, že by se Ježíš (škodolibě) smál, ale mluví o jeho radosti, kterou přinesl i ostatním lidem a kterou jim byl opravdu blízký.


Testy prokázaly, že stylem jízdy lze uspořit až třetinu paliva ..... Na závodní trati autodromu Most proběhly v minulém týdnu testovací jízdy, které měly dokázat, kolik paliva je možné ušetřit využíváním hospodárného stylu jízdy. Testy pořádané v rámci prezentační akce společnosti LeasePlan a jejího projektu GreenPlan přinesly překvapivé výsledky: spotřeba paliva poklesla při úsporné jízdě v průměru o 31.8 % a celkové emise CO2 se průměrně snížily o 31.3 %.

Všichni zájemci si mohli při jízdě s trenérem v automobilu VW Passat vybaveném měřícím zařízením MDD/eco v praxi vyzkoušet rozdíl ve spotřebě mezi svým běžným stylem jízdy a plynulou hospodárnou jízdou dle zásad projektu „ECODrive – Hospodárně a bezpečně na silnici“. Například průměrné otáčky motoru se při úsporném stylu jízdy snížily o 27.3%.

Zejména v městském provozu, kde jsou úseky pro jízdu mezi křižovatkami mnohdy velmi krátké, je pro úsporný provoz důležité jet co nejvíce plynule, tzn.zbytečně nebrzdit, ale ani zbytečně nezrychlovat. Testy dále ukázaly, že hospodárná jízda nemusí nutně vést k nižší průměrné rychlosti. Průměrná rychlost se totiž stylem jízdy brzda-plyn nijak výrazně nezvýšila, zato spotřeba paliva velmi rychle stoupala. I v případech, kdy v testech při úsporné jízdě ke snížení průměrné rychlosti došlo, bylo tento fakt bohatě vyvážen řádově nižší spotřebou (snížení průměrné rychlosti o 4.9%, průměrné spotřeby paliva o 31.8%).      (Zdroj: EnviWeb)


Síla závislosti na nikotinu ..... Sílu závislosti na nikotinu ovlivňují u dlouhodobých kuřáků výraznou měrou dva faktory.

Prvním je dědičná dispozice. Gen pro bílkovinu, na kterou se v mozku váže nikotin, můžeme zdědit ve třech různých formách. Jedna se ukazuje jako riziková, druhá nemá na sílu návyku vliv a další nás před vznikem závislosti dokonce chrání. Druhým významným faktorem je věk, ve kterém kuřák propadne svému zlozvyku.

Čím dřív začne, tím větší má vyhlídky na těžkou závislost. Největším překvapením bylo zjištění, že se oba faktory vzájemně významně doplňují. Kuřák, který zdědil od matky i otce náchylnost k závislosti na nikotinu a začal kouřit dříve než v sedmnácti, čelí až pětinásobně vyššímu riziku těžké závislosti na nikotinu.      (Zdroj: VTM Science)


17.09. 2008      Druhá světová válka začala 1. září 1939 německým útokem proti Polsku. Již v předchozích dnech provedli Němci několik fingovaných provokací, jako bylo přepadení vysílačky v Glivici příslušníky SS v polských uniformách, které měly ospravedlnit jejich invazi ... Mezi 8. a 10. září se Němci přiblížili ze severu a jihu k Varšavě, avšak polské divize sevřené v Poznani, západně od Varšavy, podnikly rozhodný protiútok. A právě 17. září před devětašedesáti lety překročila sovětská Rudá armáda polské východní hranice a v tentýž den byla Varšava zcela obklíčena. Po dalších jedenácti dnech bojů a intenzivního dělostřeleckého a leteckého bombardování obležené polské hlavní město kapitulovalo. V té době byla prakticky celá země v rukou Němců a Sovětů, pouze izolované kapsy vytrvávaly v odporu, jenž skončil do 6. října. Po završení bojů si Němci a Sověti rozdělili svoji kořist: západní území Polska byla začleněna do Říše, zatímco východní Polsko se stalo součástí Sovětského svazu. Střední Polsko bylo přeměněno v Generální gouvernement okupovaný Němci. Na dobytém území byly zahájeny rozsáhlé represálie namířené proti civilnímu obyvatelstvu. Probíhaly deportace na nucené práce a popravy polské inteligence a Židů. Na tomto teroru se podílely především Himmlerovy Einsatzgruppen. Podobně 22 000 polských důstojníků zajatých Rudou armádou bylo na Stalinův příkaz popraveno sovětskou NKVD v tzv. katyňském masakru.       (Zdroj: Wikipedie)


Na Šumavě přibudou nové turistické hraniční přechody do Bavorska .....  Přímo na česko-německé hranici v Informačním centru Národního parku a Naturparku Bayerischer Wald na nádraží v Bayerisch Eisensteinu se v pondělí odpoledne sešel český ministr životního prostředí Martin Bursík se svým bavorským kolegou Otmarem Bernhardem. Základním tématem jejich jednání byla konkrétní podoba nových turistických hraničních přechodů mezi NP Šumava a NP Bavorský les. ...

... Oproti původně předpokládanému přechodu na Poledníku se budoucí nový turistický přechod posouvá cca o 1,5 km jižněji. Přechod „Pod Poledníkem“ bude otevřen u hraničního kamene č. 16/14 každoročně v období od 15. července do 15. listopadu. „S pomocí tohoto přechodu se turisté dostanou jak na Poledník, tak do Modravy na jedné a Buchenau na druhé straně. Snažili jsme se také přechod posunout co nejblíže k Roklanu a přitom nenarušit lokalitu, kde je několik tokanišť ohroženého tetřeva hlušce, který je zvlášť v době toku velmi citlivý na jakékoli rušivé prvky.“ vysvětluje ministr Bursík.

Druhým nově otevíraným přechodem bude Modrý Sloup. „O Modrém Sloupu se vedou diskuse už sedmnáct let. Mám opravdu radost, že se nám konečně podařilo nalézt přijatelné řešení, jak lidem umožnit do Bavorska a naopak do Čech přes Modrý Sloup chodit,“ kvituje uzavřenou dohodu Martin Bursík. Na české straně bude cesta na hranici začínat na Březníku, povede po úbočí Špičníku a dále po hraně Luzenského údolí hraničním chodníkem. „Turisté tak uvidí dva krásné historické hraniční kameny, ale také vzácné horské rašeliniště. Cesta také lidem otevře nádherné výhledy do Luzenského údolí,“ říká ředitel Správy NP Šumava František Krejčí. Hraniční přechod Modrý Sloup bude rovněž otevřen pouze v sezóně od 15. července do 15. listopadu. „Otevření nových přechodových bodů bylo umožněno i tím, že bavorská strana souhlasila s kompenzačním opatřením pro ochranu přírody, které počítá s uzavřením části hraničního chodníku,“ dodává ředitel Krejčí.

Třetí přechod bude nově otevřen v Siebensteinkopfu (Sedmiskalí). „Tady jsme se nakonec dohodli, že tento přechod bude možné otevřít celoročně. Navzájem jsme ale garantovali, že ani z jedné strany nepovede v zimě k hranici technicky upravovaná lyžařská stopa. Jinak tam samozřejmě lidé budou moci chodit i na lyžích nebo sněžnicích, jen žádné frézy a skútry,“ vysvětluje Martin Bursík.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)

Tak tuhle zprávu sem skutečně rád dávám ... zvláště ty tahanice o Modrý Sloup už opravdu byly do nebe volající ...


ČR v EU patří k zemím, kde domácnosti nejvíc utrácejí za energie ..... Česko patří v Evropské unii k zemím, kde domácnosti nejvíc utrácejí za energie. Podobně jako například na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku se v ČR podíl těchto výdajů na celkové spotřebě domácností pohybuje mezi 11 až 16 procenty. V celé unii přitom činí 6,2 procenta. Vyplývá to ze zatím utajené analýzy k situaci na trhu s ropou, kterou vypracovala Evropská komise. ČTK ji má k dispozici.

Zpráva zároveň uvádí, že čím je domácnost chudší, tím větší část z jejího rozpočtu energie ukrajují. Nejvíce se tento problém týká opět zejména nových členských států unie. Jmenovitě jde o Maďarsko, Estonsko, Slovinsko a Českou republiku. Útraty nejchudších domácností za energie v těchto zemích v poslední době vzrostly v rozmezí 2,4 až 4,9 procenta.

Nárůst cen ropy a s ním související zvýšení cen dalších energií byl v posledních letech jedním z hlavních důvodů nárůstu inflace v celé EU. Nárůst cen za energie byl přitom mnohem vyšší než celkový nárůst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen. Ceny energií mezi prosincem 2006 a červencem 2008 vzrostly o 22,3 procenta, zatímco celkový index o 5,3 procenta.

Podíl energií na růstu inflace se ve stejném období zvýšil z 0,4 procentního bodu na 1,7 procentního bodu. Největší podíl na tomto nárůstu měly ceny paliv používaných v osobní dopravě a ceny tekutých paliv.

Od konce roku 2006 podle zprávy EK ceny a služby související s osobní dopravou zdražily o 19 procent, přičemž ceny paliv v tomto období vzrostly o 31,5 procenta. Nejsilnější nárůst byl v Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku a Litvě, což jsou také země s celkovou nejvyšší inflací.

Analýza, kterou měli o víkendu v Nice projednat ministři financí EU, ale nakonec to nestihli, rovněž potvrzuje, že vývoj na trhu s ropou má velký dopad na peněženky obyvatel unie. Od roku 2006 kvůli tomu kupní síla průměrné domácnosti v EU poklesla o zhruba dvě procenta. Účet za energie byl letos pro domácnosti zhruba o 44 eur (1056 korun) vyšší než v prosinci 2006.       (Zdroj: EkoList.cz)


Na hlavní nádraží v Praze se vrací další vlaky ..... Ve středu 10. září 2008 začnou v podvečer jezdit Novým spojením další vlaky Českých drah. Správa železniční dopravní cesty ukončí výluku mezi hlavním nádražím a nádražím ve Vysočanech, v podvečer tak už pojedou všechny vlaky od Mladé Boleslavi a Neratovic standardně na hlavní nádraží a do Vršovic (příměstská linka S3 i rychlíky od Tavaldu a Turnova). Dosud končily kvůli výluce právě ve Vysočanech.

Od čtvrtka 11. září pojedou na hlavní nádraží také všechny rychlíky z a do Hradce Králové, které po dobu letních prázdnin mimořádně končily a začínaly na Masarykově nádraží.

Osobní doprava v centru Prahy se tak vrací do původních kolejí a vlaky budou jezdit podle standardních jízdních řádů.

Na začátku října zprovozní Správa železniční dopravní cesty ještě další část Nového spojení, díky které budou moci jezdit vlaky přímo z Masarykova nádraží do Vysočan a nebudou tak už muset zajíždět na nádraží v Libni. Jde o kolejové propojení, které nikdy v historii neexistovalo a u příměstské linky S2 (Praha Masarykovo nádraží - Čelákovice - Lysá nad Labem - Kolín) díky tomu dojde ke zkrácení jízdních dob o 8 minut.      (Zdroj: server Českých drah)


Hvězdářský dalekohled pro nevidomé ve fázi testování ..... TyphloGraphic Space Telescope, laicky Hvězdářský dalekohled pro nevidomé, vyvíjí Petr Brzobohatý (1977), spolupracovník občanského sdružení ASTARTé. Petr Brzobohatý se dlouhodobě zabývá populární a naučnou vědou pro handicapované.

TGST je systém sloužící k hmatovému přiblížení vizuální hvězdné oblohy pomocí vhodného SW a HW. TGST je především software, jehož výstupem je optimalizovaný podklad hvězdné oblohy při různých úhlových zvětšeních pro nízkoreliéfový, hmatem vnímatelný obrázek, který je možné tisknout pomocí speciální reliéfní tiskárny. Takový „virtuální hmatový hvězdářský dalekohled“ bude přes internet přístupný zájemcům z celého světa. Projekt tak budou moci využívat stovky hvězdáren, planetárií a jiná speciální vzdělávací zařízení či jednotlivci.

TGST ve své nejzákladnější verzi v současnosti prochází fází prvního většího testování a závěrečné kompletace. Po posledních úpravách „dalekohled pro nevidomé“ vstoupí do dalšího kola testování ve spolupráci s vybranými institucemi. Nejpozději do poloviny roku 2009 by chtěl Petr Brzobohatý spustit ostrý provoz.

První verze TGST bude zobrazovat některé základní objekty: hvězdy, souhvězdí, Měsíc aj. Projekt předpokládá vývoj, při němž budou následovat i další objekty, včetně pohledů na mlhoviny, galaxie, planety atd.

Ztráta zraku je velice závažné zdravotní postižení, které má vliv i na psychické zdraví jedinců. Petr Brzobohatý si klade za cíl zrakově handicapovaným vhodným způsobem zpřístupnit to, co je vidícím tak samozřejmé – krásy nočního nebe.       (Zdroj: Astro.cz)


Letošní Dny proti chudobě ..... Letošní podzim bude na české rozvojové scéně již tradičně věnován Dnům proti chudobě. Jedná se o rozsáhlou informační kampaň upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů a ostatní globální problémy.

Šestina světové populace, téměř miliarda lidí, stále přežívá v podmínkách extrémní chudoby bez přístupu k pitné vodě, dostatku jídla a dalších základních lidských potřeb včetně nejběžnějších léků. Dluhy rozvojových zemí neúprosně rostou, použití prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci je často podmíněno pravidly, které jsou pro chudé země nevýhodné a bohaté státy ze svých rozpočtů vyhrazují částky mnohonásobně vyšší na vlastní zemědělské dotace nežli na zahraniční rozvojovou spolupráci. Toto je jen zlomek potíží rozvojového světa, o kterých v naší společnosti neexistuje téměř žádné povědomí. Cílem Dnů proti chudobě je zahájení diskuze na tato témata na všech úrovních občanské společnosti a hledání podpory mezi státními i nestátními organizacemi, politiky, úředníky a zejména širokou veřejností.

Kampaň je organizována platformou Česko proti chudobě, která sdružuje více než 30 organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení. ...

... Dny proti chudobě probíhají od 13. září do 30. října 2008 ve 26 městech po celé ČR. Je připravena řada pouličních informačních akcí, happeningů, koncertů a promítání filmů s rozvojovou tématikou. Zároveň poběží také informační aktivity zaměřené na tisk, televizní a rozhlasové vysílání.       (Zdroj: Econnect.cz)


Ovládání mysli ..... Praktiky smyslové deprivace a násilí jsou vesele prováděny "teroristům", kteří se po několika letech konečně přiznají k čemukoliv. Zkuste si jen představit, že byste byli uvězněni... Realitou je, že my všichni jsme obětí ovládání mysli. Přesto by se toto ovládání dalo rozdělit na dva typy - tvrdé a měkké.

Tvrdým ovládání mysli je zdě míněno, když je nějaká osoba odchycena, uvězněna a podrobena něčí vůli, mezi kterou patří sexuální zneužití, smyslová deprivace, elektrošoky, intoxikace psychotropními látkami ( zejména LSD ) či fyzické násilí. Všechny tyto praktiky byly zkoumány v projektu CIA s názvem MK-ULTRA, jehož odtajněné dokumenty jsou dnes veřejně k dispozici.

Praktiky smyslové deprivace a násilí jsou vesele prováděny "teroristům", kteří se po několika letech konečně přiznají k čemukoliv. Zkuste si jen představit, že byste byli uvězněni bez nároku na kontakt s kýmkoliv vám známým, bez nároku vědět, jak dlouho budete vězněni či z čeho jste obviněni. Máte klapky na očích a za zády svázané ruce. Je vám zakázáno si povídat se spoluvězni. To jsou všechno praktiky, které jsou dnes prováděny "podezřelým z terorismu" a jsou to praktiky, které patří nejen k mučení ale i výmývání mozku. Techniky smyslové deprivace vyvolávají halucinace a rozpad osobnosti. Cílem je kolaps vlastní identity a možnost naprogramování osobnosti nové.

Měkké ovládání mysli je podprahové a zdánlivě v drobnostech či banalitách jakým jsou reklamy nebo filmy. Přesto jsou principy stejné jako u tvrdého ovládání mysli - útok je rovněž veden na naše základní instinkty. Je například strach z toho být vyloučen ze společnosti, proto se jedinec ztotožňuje se status quo dané kultury.

Největší příležitost k vymývání mozku mají také rodiče. Dítě je bezbranné, celé vystavené ochraně od svých rodičů, kteří poskytují bezpečí, jídlo a domov. Do role rodičů se také pasují organizace jakým je armáda - také poskytují jídlo, ošacení, směr, odměny, tresty. Do role rodičů se u tvrdého vymývání mozku snaží pasovat věznitel ( pokud má tedy zájem vymývat mozek ). Ten bude opět metodou cukru a biče vytvářet novou realitu oběti, která je mu vystavena napospas. Jídlo, tresty, odměny dostávají oběť zpět do imprintace základních vrstev mozku, které se vytváří vlivem rodičů při dospívání. Únosce tak přepisuje tyto vrstvy novou realitou, novou osobnosti, představuje nového otce a matku.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Přílišná hygiena škodí ..... Ve vyspělých zemích je osobní hygiena samozřejmým standardem. Bydlíme v čistých domech, pijeme nezávadnou vodu a prodej i úprava potravin se řídí přísnými předpisy. Výzkumy však ukazují, že úzkostlivá hygiena jde ruku v ruce s nárůstem alergických onemocnění.

AlergieZajímavým příkladem je porovnání nedávného vývoje v západním a východním Německu. Před pádem berlínské zdi trpělo v západní části Německa alergií pětadvacet procent veškeré populace, zatímco na východě byl podíl alergiků sotva pětiprocentní. Deset let po sjednocení se počet alergiků na východě zvýšil pětinásobně a prakticky se vyrovnal poměrům na západě. Provedené výzkumy dávají příznivější stav populace v bývalé NDR do souvislosti s výrazně vyššími počty dětí v předškolních zařízeních a s nižšími hygienickými normami. Podobný nárůst alergických onemocnění sledujeme v poslední době i v jiných zemích bývalého východního bloku. Tyto státy rychle dohánějí západní svět v čele s Velkou Británií, která vykazuje alarmující počet 33 procent alergických osob.

Roztoč Zvyšuje se počet alergií na pyl, potraviny, léky a bodnutí hmyzem, roste však i množství případů diabetu a dalších autoimunních chorob. V pozadí tohoto vývoje může být přehnaná hygiena, která bere imunitnímu systému podněty a uvádí ho tak ve zmatek. Při nedostatku nepřátel z vnějšího okolí se pak imunitní systém stále častěji obrací proti vlastnímu tělu a hledá nepřítele tam, kde žádný není.       (Zdroj: 100+1)


Španělská vláda chce do roku 2012 vysadit 45 milionů stromů ..... Španělská vláda chce do roku 2012 vysadit 45 milionů stromů, aby zabránila desertifikaci, která je na Pyrenejském poloostrově vážným problémem. Ministryně životního prostředí Elena Espinosa na tiskové konferenci novinářům sdělila, že projekt bude realizován v rámci národního programu boje proti desertifikaci, na který bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 90 milionů eur.

Elena Espinosa Podle odborníků je degradací půdy kvůli globálnímu oteplování ohroženo 30 procent španělského území. Ministryně věří, že masivní výsadba stromů původních odrůd sníží koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře v dlouhodobé perspektivě odhadem o 3,6 milionů tun CO2. Nepoměrně významnější je ale skutečnost, že plánované zalesnění 61 300 hektarů země ochrání krajinu před desertifikací, pomůže zachovat endemické druhy dřevin, podpoří biodiverzitu a stabilitu ekosystémů. Na čtyři roky by měly vzniknout asi tři tisíce nových pracovních míst.

Španělská socialistická dělnická strana (Partido Socialista Obrero Español, PSOE), která je u moci od roku 2004, v letošní předvolební kampani slíbila voličům, že pokud vyhraje, zajistí, aby byl za každého obyvatele Španělska vysazen jeden strom. Socialisté volby v březnu vyhráli se ziskem téměř 44 procent hlasů. Španělsko má necelých 45 milionů obyvatel.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Alexandrovo rodiště vydává cenná archeologická svědectví! ..... V blízkosti severořeckého městečka Pella, ležícího východně od Soluně, došlo v nedávné době k sérii převratných archeologických nálezů. Pella, která je známá jak rodiště největšího vojevůdce světa, Alexandra III. Makedonského, nám přináší cenná svědectví o vývoji makedonské společnosti.

Tým archeologů, který vedl Pavlos Chrysostomou, podnikal výzkumy v okolé Pelly v průběhu minulých osmi let. V nedávné době se týmu podařilo objevit rozsáhlé pohřebiště čítající 43 hrobů, které archeologové datují do rozsáhlého období mezi roky 650-279 před Kristem. Toto období zasahuje od doby archaické přes celou dobu klasickou do počátku helénistického období, kdy řecký živel ovládal východní Evropu, Egypt, přední Asii a zasahoval až do Indie. Někteří z bojovníků, kteří byli pohřbeni v průběhu závěru archaického období, byli ve svých hrobech vybaveni bronzovými helmami a hlavu prsa měli pokryté zlatou fólií, ozdobenou rytinami lvů a dalších zvířat symbolizujících královskou moc. Podle Chrysostomou potvrzuje nález teorii o tom, že makedonská společnost byla organizovaná výrazně militantně a byla významnou tržní velmocí již v první polovině sedmého století před Kristem.      (Zdroj: 21@století)


Nalezli jste ježka a chcete mu pomoci? ..... Tyto základní pokyny první pomoci ježkům jsou určeny lidem, kteří se snaží ježkům pomoci a neví o jejich ošetření a potravě prakticky nic.Ježek je jedním z nejstarších savců, kteří ještě žijí na této planetě. Rozvoj automobilismu, chemizace a mechanizace spolu s vandalismem hubí nesmírné množství ježků. Denně jim bere člověk jejich přirozené prostředí a zvíře hledá nový a nový úkryt. Někdy je opuštěný keříček na velkém sídlišti jediným ježčím úkrytem.

Ježek je zvířetem chráněným, není dovoleno chovat ho v zajetí - jen na dobu nezbytně nutnou. Neměl by se stát ani v budoucnu zvířetem domácím.       (Podrobné informace čtěte na stránkách Nadace na ochranu zvířat)


16.09. 2008      Šestnáctého září roku 921 byla na hradě Tetín zavražděna kněžna Ludmila, manželka přemyslovského knížete Bořivoje I. a babička svatého Václava. Stala se pak první českou svatou. Ludmila se zasloužila o šíření křesťanství v Čechách a sama i kníže Bořivoj křest přijali. Přijetím křesťanství byl posílen vliv a moc Přemyslovců nad ostatními rody v Čechách.

Šestnáctého září je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy; ten vyhlásilo v roce 1994 VS OSN v den výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987. Zároveň se tento den také připomíná Den církevního školství.

Odkaz Járy Cimrmana připomíná báseň Školní brašnička, která byla nalezena 16 9.1985.


Základní reakce na stres ..... Běžně je uváděno a velmi často zdůrazňováno, že ve stresové situaci jsou dvě základní lidské reakce jak ji řešit - útok nebo útěk (udeř nebo uteč). Obecně známé je pak, že z toho jsou vyvozovány příčiny mnoha civilizačních chorob vzhledem k tomu, že běžně takto stres již neřešíme. Tedy neřešíme ve velké většině případů stresovou situaci tím, že bychom udeřili či utekli. A protože látky, které si tělo při stresu vylučuje jako přípravu na boj či útěk nejsou potřebnou reakcí spáleny, ale v těle se hromadí a způsobují zdravotní problémy. Toto pojetí, tak jak je popisováno, je však značně nepřesné, či spíše značně neúplné. Obecnější pojetí uvádí i třetí zkladní reakci – útlum (lidově řečeno reakce mrtvý brouk). Tak při stresové zátěži se náš organizmus připravuje k záchraně. Jedná se tedy o automatickou reakci na předpokládané nebo prožívané nebezpečí. Naše řídící centra, která nemůžeme ovládat svou vůlí, mobilizují naší energii, a tak dochází k nabuzení organizmu. Volíme pak automaticky ze dvou základních věky vyzkoušených reakcí. Buď se jedná o aktivaci (reakce útok nebo útěk) nebo útlum (reakce „mrtvý brouk“), čímž se náš organismus snaží o co nejlepší způsob přežití.       (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Dobrý úmysl nemusí být zárukou dobrého rozhodnutí ..... V nejnovějším vydání odborného dvouměsíčníku Nutrition Education and Behavior nizozemští vědci zveřejnili výsledky výzkumu, který odhaluje jak veliká je propast mezi našim racionálním úmyslem a okamžitým rozhodnutím. Obcházejíce kavárny různých institucí, výzkumníci rekrutovali dobrovolníky z řad úředníků. Podařilo se jim jich získat 585, převážně mužů (65%), povětšinou s vysokoškolským vzděláním (83%). Ti pak absolvovali nenáročný test – na jeho začátku se měli - zatím čistě teoreticky - rozhodnout mezi čtyřmi přesnídávkami (snacks). Dvě patřily mezi zdravá (ovoce) a dvě naopak, mezi nezdravé. Podle odpovědí téměř polovina (49%) tázaných by upřednostnila zdravou variantu. Přešel týden a úředníci byli vystaveni už reálnému rozhodování co si vzít na talíř. A ejhle – po jedné z těch dvou méně zdravých, ale asi lákavějších přesnídávek sáhlo o 78 testovaných osob více, než to odpovídalo jejich původním odpovědím. Takže 64,3 procenta všech testovaných odolalo propagandě o zdravé výživě a místo toho, aby udělali něco racionálního pro své tělo, poskytli duši trochu (prý) nezdravého požitku podle chuti.       (Zdroj: OSEL.cz)


Biodožínky, den v BIO stylu, již tuto neděli v Nenačovicích ..... Září je již tradičně „Měsícem biopotravin“. V průběhu tohoto měsíce se uskuteční celá řada akcí, jako jsou regionální biodožínky, biojarmarky, ochutnávky biopotravin, přednášky, nebo exkurze na ekofarmy. ...... Podobně jako v předchozích letech i tento rok připravuje společnost Coutry Life v rámci „Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství 2008“ slavnost Biodožínky. Jejich 5. ročník se uskuteční již tuto neděli 14. září 2008 od 10 do 17 hodin. Všichni, kteří zavítají do ekologického centra v Nenačovicích u Berouna, se mohou těšit na bohatý program a také na spoustu dobrého jídla. V areálu budou stánky s prodejem biopotravin, přírodní kosmetiky, ekologické drogerie či biobavlny. Nejznámější český kuchař specializovaný na vegetariánskou kuchyni předvede svou „cooking show“. Kromě exkurze po ekologické farmě, zajímavých přednášek a tomboly a je připraven i celodenní doprovodný program pro děti i dospělé.

Na webové stránce www.mesicbiopotravin.cz lze nalézt kompletní seznam akcí včetně kontaktu na organizátora a podrobného programu.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Chrápání je nebezpečnější, než jsme si mysleli!  ..... Všichni to známe. S chrápajícím člověkem je to těžké. Jejich patrneři musí usínat se špunty v uších, stěhovat se do jiných místností, v nemálu případů vedlo partnerovo chrápání i k rozvodu. Chrápání je však nebezpečné i samotným chrápajícím osobám.

O nepříznivých dopadech ví lékařská věda už řadu let. Rizika však dříve viděla výhradně u lidí, u nichž v důsledku chrápání docházelo k zástavám dechu (apnoe) nebo přerušování spánku. Takový člověk se ráno probouzí nevyspalý a během dne může upadat do nedobrovolného mikrospánku, který je rizikovým zejména pro řidiče. Nedávná studie švédských lékařů, kteří zkoumali 400 člennou skupinu žen mezi 20 a 70 lety však ukázala, že zdravotní rizika sebou nese i běžná úroveň chrápání, kterou známe ze svých ložnic asi všichni. I takové nevinné pochrupování může kromě běžné únavy vést i k problémům typu zvýšení krevního tlaku či zvýšení rizika onemocnění cukrovkou.       (Zdroj: 21@století)


Prezidentovy argumenty zabraly jen u 6 % veřejného mínění ..... Dvouletá kampaň prezidenta Václava Klause u lidí vůbec nezabrala: pouhých 6 % českého veřejného mínění si myslí, že globální změny podnebí nejsou vážný problém, jak prezident tvrdí. Ukázal to nový průzkum Eurobarometr.

Domácí veřejné mínění považuje globální změny podnebí za třetí nejvážnější světový problém – vážnější než ekonomickou recesi, války a šíření jaderných zbraní. Lidé odmítají i další důležité body prezidentovy argumentace:

* Pouhých 22 % veřejného mínění souhlasí s názorem, že se problém přehání. * Snižování emisí Češi s velkou převahou považují za ekonomický plus: podle 57 % bude mít kladný vliv na hospodářství, s čímž nesouhlasí pouhých 28 %.

Pouhá jedna padesátina veřejného mínění se domnívá, že EU příliš moc usiluje o pokles znečištění. Zároveň 71 % soudí, že česká vláda nedělá dost.

Plán Evropské komise, aby unie do konce příštího desetiletí zajišťovala pětinu energie z obnovitelných zdrojů – větrných a solárních elektráren, energetických plodin a podobně – podporuje 57 % Čechů. Pouze 13 % si myslí, že je příliš ambiciózní.      (Zdroj: stránky hnutí DUHA)


Britové milují české pivo. Doma pijí hlavně Budvar ..... Česká republika je pivařů ráj. Se 160 litry zlatavého moku na osobu nemáme na světe konkurenci. A to další hektolitry piva vypijí cizinci, kteří do Čech přijedou. Mezi početnou skupinku pivních fandů patří každoročně Britové, které nalákal také spisovatel a znalec českého pivního prostředí Evan Rail.

"Pivnice tu jsou na každém rohu a pivo je levnější než voda," píše ve své knize Good Beer Guide Prague. Přikládá také seznam nejlepších českých pivovarů, který překvapí nejednoho Čecha.

Co víte o Pivovarském Dvoře v Chýni, Berounském Medvědovi, či olomouckém Moritzovi? Pokud nejste místní, tak pravděpodobně málo. Přesto se tyto tři pivovary umístily v britském žebříčku nejlépe. Světově nejznámější Plzeň obsadila až devátou příčku a první desítku uzavírá Postřižinské pivo z Dalešic.

V samotné Británii je však nejpopulárnější Budvar a roste obliba Krušovic. "Budvar je sice dražší, ale je to skvělé pivo," shodují se britští pijáci.

Český Budvar se dokonce dostalo mezi padesát TOP značek. Další pivovary ale na ostrovech příliš nebodují. V obchodech koupíte maximálně Pilsner Urquell a v restauracích narazíte na Staropramen nebo Velkopopovický Kozel.      (Zdroj: Agris.cz)


Nezadatelná lidská práva ..... Již několik století přísahají noví občané Spojených Států na „Listinu“. Zároveň se již obdobnou dobu postupně po světě prosazuje novověká forma demokracie. V našich podmínkách se používání nezadatelných práv a demokratických svobod stává mantrou, kterou se lidé zcela bezduše zaklínají, aniž by si lámali hlavu nad smyslem a významem použitých slov.

V novodobém jazyce se přes snazší přístup ke vzdělání velmi silně a rychle prosazuje množství deformovaných pojmů, přičemž se na pokroucení jejich významu podílejí dílem běžné omyly, radostně šířené sebestřednými médii, stejně jako cíleně vnucovaná falsa, která tvoří v současnosti významnější díl znehodnocovaného jazyka.

Z první kategorie lze uvést pojem „vodoznak“, který mylně používají při popisu ochranných prvků bankovek i uznávaní odborníci, přičemž mají zřejmě na mysli „vodotisk“. Vodoznak je totiž měřicí systém, který slouží ke sledování výšky vodní hladiny - v řece jako v kotli. (Vizte např. zde ). S použitím Google jest možno posoudit, jak dalece již jazyk zasáhlo toto znehodnocení odborného pojmu, jdoucí ruku v ruce se zapomenutím pojmu nesprávně nahrazovaného. Do kategorie druhé patří termín přejatý z řečtiny - „energie“, které do češtiny uvedla fysika s velmi přesnou definicí. Pojem si však zcela bezostyšně ukradly různé okultní nauky, aby snáze přesvědčily o své rádoby exaktní povaze, zneužívajíce právě ty zlomky základního vzdělání z fysiky, které si lidé pamatují ze školy.

Podobně je na tom slovo „právo“, o správném chápání jehož významu se zdá každý být přesvědčen, ale ve skutečnosti se tento zřejmě původní český pojem zcela utápí v uměle vytvářené mlze zmatení. Často si tento pojem nedovedou zcela jednoznačně zařadit ani sami právníci (potěší mne ohlasy těch, kteří mi dokáží opak), čemuž je na vině význam tohoto slova v latině: „ius“ - právo, „iustus“ - spravedlivý, tedy činěný podle práva, což se samozřejmě nemusí krýt s významem „pius“ - spravedlivý, tedy učiněný poctivě! (Další zmatky zřejmě pocházejí ze zdánlivého překrývání latinských slov „ius“ a „lex“).      (Dále čtěte na stránkách Svíce.cz)


Byly zahájeny stavby na Vltavě ..... Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) tento týden za účasti zástupců Ministerstva dopravy a hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka zahájilo první dvě stavby v rámci projektu "Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou". Jedná se o modernizaci jezu v Českém Vrbném a zajištění dostatečné plavební hloubky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou.

První část projektu mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou by měla být dokončena v roce 2010. "Po dokončení celého projektu v roce 2013, kdy budou dobudována i plavební zařízení na Orlíku a Slapech, vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest," říká ředitel ŘVC Miroslav Šefara.

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník zahájení stavby vítá: "Jihočeský kraj v rámci svých priorit rozvoje dopravní infrastruktury dlouhodobě usiluje o dokončení vltavské vodní cesty do Českých Budějovic a na přípravě této stavby se také významně podílel. Sledujeme, jak intenzivní rozvoj zaznamenává rekreační plavba v Evropě. Věřím, že oživení vltavského údolí přinese další rekreační možnosti Jihočechům i návštěvníkům našeho kraje."

Cílem projektu je splavnit úsek mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu, a navázat tak na splavňování Vltavy, které v minulosti nebylo dokončeno. V průběhu stavby bude nutné uskutečnit zemní práce v korytě řeky, dále demolici částí vlastního jezu, betonáž a montáž nové jezové technologie. Stavby by měly být dokončeny v listopadu 2009. Náklady dosáhnou výše 145,7 milionů korun a budou částečně spolufinancovány Evropskou unií z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím Operačního programu Doprava.

Na Vltavě je dosud rekreační plavba omezena nesplavnými úseky, které izolují lodní provoz např. na Orlické a Hněvkovické přehradě od ostatních lokalit. Ideálním prostorem pro rozvoj plavby je horní Vltava v úseku mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Splavněním tohoto úseku se naváže na vývoj plavby na Vltavě, která je zde provozována od nepaměti. Splavná Vltava v tuto chvíli končí v Týně nad Vltavou a je přerušena Slapskou a Orlickou přehradou, kde i přes vysokou rozpracovanost nebyla plavební zařízení pro lodě v minulosti dokončena. Na zbývající trase do Českých Budějovic jsou již vybudovány jezy, pro jejich překonání je však nutné dobudovat plavební zařízení.      (Zdroj: WEB Reporter)c


Evropský týden mobility se letos zaměří na čistotu ovzduší ..... Od úterý 16. 9. bude probíhat v České republice i v celé Evropě již posedmé mezinárodní kampaň Evropský týden mobility, která vyvrcholí Dnem bez aut (22. 9.). Kampaň upozorňuje na negativní důsledky automobilové dopravy pro životní prostředí a zaměřuje se na podporu šetrných způsobů dopravy ve městech a obcích. Také letošní tématem, kterým je „Čistý vzduch všem“, navazuje Evropský týden mobility na problematiku ochrany klimatu. Letos se do kampaně přihlásilo více než 2000 měst v Evropě. Téměř polovinu z 87 měst zapojených v rámci ČR tvoří členská města a obce Národní sítě Zdravých měst (NSZM).

Evropský týden mobility (ETM) nabídne opět kromě jednorázových osvětových akcí také trvalá opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích. Ulice a náměstí budou tradičně patřit chodcům a cyklistům, letos proběhne v některých městech také měření kvality ovzduší. Chystají se rovněž další doprovodné aktivity, související s ochranou zemského klimatu a letošním tématem „Čistý vzduch všem“. V Chrudimi vyhlašují například soutěž pro všechny stupně ZŠ na projekty, které přispějí k ochraně klimatu, v dalších Zdravých městech bude veřejnosti otevřena mezinárodní výstava evropských měst IMAGINE.

Chraňme klima Země! - Zdravé město Chrudim vyhlašuje u příležitosti ETM akci s názvem „Chraňme klima Země!“, která spočívá ve zpracování konkrétního projektu, který bude přínosem pro životní prostředí. Zapojit se mohou skupiny složené z žáků, studentů a učitelů mateřských, základních a středních škol. Každá skupina může podat projekt nejpozději do 15. 11. 2008. Pro vítěze je ve spolupráci s odbornými partnery připravena například exkurze do Litoměřic, kde se blíže seznámí s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie na konkrétních instalacích a zařízeních. Úspěšné projekty budou finančně podpořeny nejen městem, ale také zastoupením Evropské komise v ČR a mezinárodní asociací Energie-Cités. „Žáci a studenti tak mohou svými projekty skutečně přispět k ochraně klimatu,“ zdůrazňuje přínos soutěže místostarosta Chrudimi Petr Řezníček.

Místa, která nás inspirují  - Na kampaň ETM a Den bez aut bude navazovat také unikátní putovní výstava „Místa, která nás inspirují“, připravená v rámci mezinárodní iniciativy IMAGINE. Na příkladu šestnácti světových měst výstava ukazuje úspěšná a inovativní řešení v oblasti dopravy a energetiky, která snižují spotřebu ropy a uhlí, šetří naše zdraví a peníze. Díky aktivní spolupráci asociace Energie-Cités a Národní sítě Zdravých měst ČR a za finanční podpory společnosti Knauf Insulation ČR se podařilo tuto výstavu přeložit do českého jazyka a vystavovat při různých příležitostech po celé republice. Postupně mohou zájemci výstavu zhlédnout ve Zdravých městech Chrudim (1.–18. 9.), Kopřivnice (19.–28. 9.), Hlinsko (30. 9. – 9. 10.) a v městské části Praha – Libuš a Písnice (10.–30. 10.). Do konce roku se výstava objeví v dalších Zdravých městech i na řadě konferencí.      (Zdroj: Econnect)


Proč je ptačí trus bílý? ..... Především je potřeba říci, že ptačí trus mívá různou barvu, ale bílá složka ve skutečnosti neodpovídá trusu savců.

Jde totiž o vysoce koncentrovanou moč. Tato adaptace umožnila předkům ptáků – dinosaurům – masivní rozšíření na počátku druhohor (mezozoikum). Tehdy byla pevnina tvořena jediným gigantickým kontinentem Pangeou, na které panovalo značně horké a suché podnebí. Dinosauři dokázali díky schopnost šetření vodou překonávat druhohorní pouště. Pro vyskokou koncentraci dusíku, hořčíku a fosforu jsou ptačí exkrementy dodnes často těženy jako hnojiva (guano) nebo jako prostředek k činění kůží (marokán).      (Zdroj: VTM Science)


15.09. 2008      V pondělí 15. září nadchází poslední Úplněk letošního léta. Stane se tak v 11:13 LČ.

Toho dne v roce 921 byla na hradě Tetín zavražděna svatá Ludmila.

Patnáctého září 1901 nabídl Jára Cimrman poštovnímu úřadu ve Struku svůj návrh dopravy spěšných zásilek pomocí polního dělostřelectva. Jen zlí jazykové tvrdí, že se tato slibná metoda neosvědčila v praxi pro rychlý úbytek adresátů.


Nemecko a atomové zbrane ..... Nemám v umysle sa tu zaoberat dnešným Nemeckom a americkými raketami,čo su tam umiestnené.Tie su tam už dlho a aj Nemci si na ne zvykli. Dokonca je aj dost známe ,kde sa nachadzaju,ale to je nepodstatné.Nemci si zvykli aj na tie americké rakety s atomovými hlavicami,a aj na američanov u nich.Ešte začiatkom 80-tich rokov som sám čítal na dverách jedného baru v Bamberku tabulku s nadpisom:“ Zákaz vstupu psom a americkým vojakom“.Nemci,ako tvrdia sami atomove zbrane nemaju.Mám dojem ,že sa im da verit . Ale mali ich,ako sa ukazuje už za Hitlera. Narazil som na velmi zaujímavý članok od Petra Vokáča : „Tajemství nemecké atomové bomby“ v časopise „Prísne tajné 5/2006. Tých čo toto zaujme ,doporučujem si članok prečítat. Tu použijem niektoré v článku uvedené informácie. Je tu uvedené,že niektorí svedkovia po vojne pri výpovediach spomínaju na udalost z marca roku 1945 v okolí Jonastalu. Na cvičisti nedaleko Ohrdrufu sa 4.marca 1945 malo stat niečo nezvykle.Aj sa stalo.O pol desiatej v noci sa obloha rozžiarila .Vo vnutri bolo červené svetlo a zvonku žlte.Ziara bola taka ,že sa dali čítat noviny.Osoba ,čo to videla aj s inými,popisuje silný vietor.Obyvatelia okolitých dedín na druhý den silne krvácali z nosa,mali bolesti hlavy. Není nezaujímave,že koncom Marca 1945 sa tu obavil aj Hitler a uskutočnila sa tam porada o nasadení“zazračných zbraní!“Proti Hitlerovi sa tu presadilo nepoužitie a Hitler zuril tak,že k nemu museli zavolat jeho osoného lekára.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Naučí se spolu psi a kočky žít? ..... Nepříliš přátelský vztah obou druhů domácích mazlíčků vstoupil i do přísloví. Řekneme-li, že je někaká dvojice jako "pes a kočka", myslíme tím něco jako "oheň o voda", tedy vztah, v němž se rozhodně nevládne harmonie. Výzkumy izraelských zoologů ale ukazují, že cesta k jejich mírovému soužití nemusí být nutně úplně zavřená.

Základním problémem v porozumění mezi oběma domestikovanými šelmami spočívá v tom, že tyto druhy používají jinou "znakovou řeč" a jednotlivá "slova" svých jazyků mohou vzájemně zaměnit. Zatímco švihání vztyčeným ocasem znamená v řeči koček nervozitu a varování, stejné "slovo" znamená v psí řeči radost. Odvracením hlavy dává kočka najevo agresi, zatímco pes projevuje tímto signálem přijetí podřízeného postavení. Ukázalo se však, že v životě obou zvířecích druhů existuje období, kdy jsou jedinci ještě natolik pružní, že se své jazyky dokáží vzájemně naučit. Jestliže bude kočičce méně než šest měsíců a přivedete si ji domů dříve než pejska, pak už jen stačí, aby pes nebyl pes, ale štěně nejvýše jeden rok staré. Potom, co se vzájemně naučí své řeči, si takový pejsek může s kočičkou po celý život hrát, spát na jednom místě, žrát z jedné misky i si od ní nechat čistit srst. Chybí snad už jen to, aby spolu začali hospodařit.      (Zdroj: 21@století)

Jak je důležité studovat cizí zvyky a jazyky ...


Injekce proti drogám .... Drogové závislosti, kouření, vysoký krevní tlak nebo obezitu bude možné léčit očkováním. Stačí připravit vhodnou vakcínu a o zbytek se postará imunitní systém.

Před čtyřmi roky se na lékařskou fakultu americké univerzity Yale obrátila skupina lidí závislých na kokainu. Drogová závislost pro ně byla nezvladatelným břemenem a přímo ohrožovala jejich životy. Přáli si s užíváním kokainu skoncovat.

Odborník na drogové závislosti Thomas Korsten zkusil v tomto případě aplikovat vakcínu, která měla pozoruhodné účinky. Kdykoli se závislý člověk neovládl a drogu si vzal, nedostavil se žádný efekt. V jeho krvi kolovaly protilátky schopné kokainové molekuly neutralizovat. Narkomani se stali vůči působení kokainu imunní. Vakcína je chránila stejně, jako děti chrání očkování proti neštovicím nebo spalničkám. Někteří se ze závislosti definitivně dostali.

drogy Očkování patří k nejúspěšnějším lékařským metodám. Někteří odborníci si uvědomili, že fungujeli očkování proti nakažlivým chorobám, mohlo by pomoci i lidem závislým na drogách či trpících obezitou nebo vysokým tlakem. Základem je skutečnost, že lidské tělo se může naučit vyrábět si protilátky proti drogám a dalším látkám. Problém je v tom, že molekuly, z nichž se drogy skládají, jsou příliš malé na to, aby vyvolaly imunitní reakci organizmu. Je proto nutné je trochu zvětšit. Thomas Korsten k tomu použil bílkovinu cholery, s níž se spojilo vždy deset molekul kokainu.

Když z těchto superkokainových molekul vytvořil vakcínu a aplikoval ji závislé osobě, začaly se v jejím těle tvořit protilátky, které se k velké uměle vytvořené molekule i k malým obyčejným molekulám kokainu připojily a tím je zablokovaly. Kokainové molekuly spojené s protilátkami nemohly projít z krve do mozku a způsobit tam očekávanou reakci. Pro narkomany to znamená, že slabá chvilka, kdy si drogu opět vezmou, jim nepo­skytne potěšení, ale je jen zbytečným mrháním peněz.       (Zdroj: 100+1)


Nevládní organizace upozorňují na nekontrolované rozšiřování pravomocí tajných a bezpečnostních služeb ..... Globální protesty jsou reakcí na v historii bezprecedentní prolamování práva na soukromí, které zesílilo zvláště v rámci tzv. celosvětového boje proti terorismu.

Po 11. září 2001 jsme tak ve zvýšené míře svědky plošného nasazování kamerových systémů, archivování údajů o mobilní a jiné elektronické komunikaci občanů, zavádění systémů sledování cestování a pohybu, provádění masových odběrů biometrických údajů pro národní databáze DNA.

Například povinné shromažďování dat o veškeré elektronické komunikaci (telefonních hovorech, užívání internetu a jeho služeb) je podle názoru občanského sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) v rozporu s právem na soukromí zaručením Listinou i Evropskou úmluvou o lidských právech.

„Kromě toho, že stát tak považuje každého předem za podezřelého, znemožňuje zákon důvěrnou komunikaci např. mezi novináři a jejich informačními zdroji, lékaři a pacienty, právníky a jejich klienty, knězi a zpovědníky;“ říká Václav Mlynařík z IuRe.

„Neexistují přitom důkazy, které by svědčily o tom, že tato opatření opravdu pomáhají při vyšetřování trestných činů. Naopak, nashromážděná data mohou být zneužita ke sledování politické, obchodní a soukromé komunikace a následnému vydírání dotčených osob;“ dodává jeho kolega Marek Tichý.

Protesty se plánují ve všech zemích EU, navíc se připojí i mnohé země mimoevropské. V EU je toto téma více než aktuální - Evropský parlament v současnosti jedná o novele kontroverzní směrnice ES 2006/24, která před dvěma lety přikázala uchovávání záznamů o komunikaci všech Evropanů pro „možnou budoucí potřebu“. Orwellovský předpis čelí několika právním napadením u ústavních soudů či evropského soudního dvora; se stávající úpravou vyjádřili nesouhlas také mnozí teleoperátoři a internetoví provideři.      (Zdroj: Econnect)


Polští agenti potvrzují, že Polsko poskytlo své území pro tajné vězení CIA ..... Stanice BBC oznámila, že dva zaměstnanci polských tajných služeb poprvé potvrdili, že CIA na polském území provozovala tajné zařízení pro zadržené. Jeden z úředníků sdělil, že CIA používala jisté zabezpečené území vzdálené od všech větších měst, které se nachází blízko bývalého vojenského letiště.      (Zdroj: AKT-INFO)


Zahrádkáři: Prodávat ovoce se nám už nevyplácí ..... Pěstitelé ovoce jsou nespokojení. O jejich výpěstky není mezi výkupci zájem, a když už, tak pouze za velice nízkou cenu.

„Ano, zahrádkáři si stěžují, že se jim pěstovat ovoce do zásoby z tohoto důvodu nevyplácí. V moštárnách jdou totiž ceny za kilogram padaných jablek pod jednu korunu,“ uvedl Vojtěch Bartoš, předseda územního sdružení Českého svazu zahrádkářů v Tachově.

Jana Petřinová, zahrádkářka z Tachova, už také své padané ovoce do moštáren nevozí. „Jak za jablka nedostanu alespoň korunu za kilogram, nestojí za to na námahu,“ uvedla.

Na Tachovsku jsou ale lidé, kteří se sběrem a prodejem jablek živí. Útokem berou především aleje, které se vyskytují podél silnic.

„Je to lehce získaný peníz, za den s rodinou natrháme okolo pěti metráků, ve výkupně za to dostaneme okol čtyř stovek. A to se přece vyplatí,“ řekl jeden ze silničních česačů, kteří ovoce vozí do moštáren v Tachově, Plané a Svojšíně.      (Zdroj: Agris.cz)


Obří smrtící pavouci ..... Značka National Geographic reprezentuje autoritu v oboru přírodních věd, a tak není divu, že se čas od času někdo ze čtenářů na naši redakci obrátí s odborným dotazem. Všem vašim názorům a dopisům se pečlivě věnujeme, a také na odborné otázky a polemiky se snažíme reagovat.

Nedávno jsme dostali od jednoho ze čtenářů zajímavý dotaz. Jelikož jsme se setkali s tím, že se podobné fotografie šíří po internetu, nabízíme i vám otázku i odpověd.

Dobrý den vážení, dovoluji se na Vás jako odborníky obrátit s následujícím dotazem. Byl mi zaslám e-mail včetně obrázku a textu. Přesto, že se o přírodu celkem zajímám (předplácím si i NG) dost mě text (možná trochu nadsazený) i foto překvapily. Můžete mi říci, zda-li takovýto druh pavouka skutečně existuje, a kde se o něm případně mohu dočíst? Díky za zprávu. Tomáš Vykypěl

Text zprávy: "Tohle jsou pavouci, které nacházejí denně vojáci v Iráku. Běhají rychlostí 16km/h, doskočí 92cm. Jsou to noční pavouci, takže vycházejí ven jen v noci nebo pokud jsou ve stínu. Když vás kousnou, dostáváte dávku novocainu, takže okamžitě ztuhnete. Ani nevíte, když vás kousne ve spaní, pak se jen probudíte s chybějící částí nohy nebo ruky, protože vám ji ohlodával celou noc. Když při chůzi narazite na něco ve stínu a slunce vám najednou ukáže, s čím jste se potkali, je lepší utíkat. Okamžitě totiž vyrazí za vaším stínem."

Takže existují takové potvory, nebo je to pustý výmysl nějakého vtipálka?

Poslali jsme dotaz našemu odbornému poradci z Národního muzea, RNDr. Antonínu Kůrkovi.

Odepsal velmi rychle:

"Obludy požírající ubohé vojáky v Iráku jsou solifugy. Dosud největší solifuga, jakou kdy věda poznala, má velikost 7 cm. Ale již při prvém pohledu na přiloženou fotografii je vše jasné. Toto - a nic jiného - je ona tajemná biologická zbraň hromadného ničení, zatím marně v Iráku hledaná. Hrůzná pavoukovčí monstra jsou mutanti, ďábelský to výtvor výtvor padoucha Sadáma. Inu - na počítači lze zmutovat cokoliv..."      (Zdroj: National Geographic)


Zákaz barometrů a teploměrů v letadlech ..... Proč se do letadla nesmějí nosit teploměry a barometry? Nebezpečím pro letadla nejsou přístroje samotné, ale rtuť, kterou obsahují. Většina částí dnešních letadel je totiž vyrobena ze slitin hliníku. Hliník je vysoce reaktivní kov, se vzdušným kyslíkem reaguje okamžitě. Přesto se věci z hliníku před našima očima nemění v hromádky oxidu hlinitého. Může za to povrchová pasivace. Vrchní vrstva hliníku vystavená vlivu prostředí se přemění na oxid a zabrání poškození hlubších vrstev. Tato reakce je tak rychlá, že se dokonce i roztavený hliník chová jako inertní kov.

Jeho Achillovou patou je právě rtuť. Rtuť má totiž schopnost rozpouštět ostatní kovy a v případě hliníku z jeho povrchu smývá ochrannou vrstvu oxidů. Kapka rtuti dokáže během několika hodin proděravět hermetické části trupu letadla a narušit jeho nosnou konstrukci. Dokonce i pouhé rtuťové výpary způsobují zrychlené stárnutí hliníkových dílů. Letadlo, na jehož palubě by se rozbil barometr, by tedy po přistání putovalo pravděpodobně do šrotu.      (Zdroj: VTM Science)

Hmmmm ... akorát že dnešní domácí barometry již pracují na trochu jiném principu než je Torricelliho trubice ... spíš jde tedy o ty teploměry ... pokud nejsou lihové.


Překvapení z Kentu ..... Angličtí archeologové objevili poblíž Ramsgate v hrabství Kent pozoruhodné pozůstatky páru, který byl před tisíci lety pohřeben společně a v objetí. Během chvilky bylo jasné, že napravo leží muž vysoký přes 180 cm. Teď se ale ukazuje, že kostra nalevo možná také patří muži. První dojem archeologů byl, že se jedná o manželský pár. Teď názor opravili a dohadují se, že se možná jedná o "bratry ve zbrani", kteří společně zemřeli a byli pohřbeni v jednom hrobě. Tento neobvyklý hrob pochází z doby mezi lety 410 až 1066 n. l. Čeká se na další testy, které by měly prokázat, zda opravdu jde o muže a kdy byly obě osoby pohřbeny. Je to dost vzácný nález. Tělo napravo je jasně mužské. Obě kostry patří velmi vysokým osobám s výškou přes 180 cm. Osoba nalevo má některé ženské rysy, ale přesto se zdá být spíše mužského pohlaví. Dokud kostry podrobně neprozkoumáme, nemůžeme si být zcela jisti," říká Adrian Gollop, který vykopávky řídí.      (Zdroj: Řev přírody)


Pouští písek může být i životodárný ..... Těžko si představit, k čemu by pouští písek mohl být živým organismům dobrý. Představíme si leda tak písečné bouře a smrt karavan nebo zasypaná mrtvá města... Nicméně saharský písek výrazně pomáhá životu v Atlantském oceánu.

Prvkem, který limituje růst oceánských mikroorganismů, bývá hlavně fosfor a železo (dusík dokáží sinice apod. na rozdíl od vyšších rostlin vesměs získávat fixací přímo ze vzduchu). Železo se oxiduje na trojmocnou formu, ta není příliš rozpustná a klesá do hlubin. Podle zjištění vědců z University of Liverpool je to právě písek a další materiál přinášený větry ze Sahary, co dodává ve větší míře fosfor a železo, a tak způsobuje, že severní Atlantik kypí životem výrazně více než jižní část tohoto oceánu. Protože fytoplankton absorbuje CO2 a nakonec ho může i „pohřbít“ na dně oceánu, je porozumění mechanismů, které mají vliv na jeho život, celkem důležité.      (Zdroj: ScienceWORLD)


12.09. 2008      Zhruba v těchto dnech je stránkám Most do Říše snů pět let .... Vznikly tehdy rychle a živelně, po mém znechuceném odchodu z jiných stránek, kde jsem pár let před tím působil jako spoluautor ... co se tehdy stalo a proč, o tom se teď s odstupem času již zmiňovat nebudu. Začátky byly velmi skromné ... ale počítadlo přístupů se nyní vyšplhalo na hodnotu 120 000; proto bych rád chtěl poděkovat všem příznivcům za jejich věrnost a trpělivost se všemi mouchami a nedostatky, které Říše snů bezesporu má. Říkám ale na rovinu, že ani do budoucna neuvažuji o nějaké zvláštní změně formy nebo dokonce přechodu k blogu - jsem na technickou stránku věci sám a stejně si myslím, že důležitý je obsah a ne spousta cingrlátek kolem. A pokud na stránky chodíte kvůli jejich obsahu, co více si mohu přát ...

Mějte se všichni moc hezky a ještě jednou vám děkuji za vaše návštěvy ...

Vlk Samotář


Stáří - a co s ním? ..... Je to jakoby vzdálený, v mlžném oparu nacházející se problém, který se nás netýká. Neexistuje. Je tak vzdálený ... Zatím. Jelikož řada z nás patří ještě k mladé nebo střední generaci a otázkou stáří a nemoci se nemá čas zabývat a nehodlá si znepříjemňovat čas, který teď má pro sebe. Ale odstrčený problém nezmizí jako mávnutím kouzelného proutku, nýbrž s postupujícím časem nabírá na aktuálnosti. Je to stále visící hrozba nad námi, Damoklův meč. Pokud ho necháme zahrabaný v zapomnění, najednou nás zaskočí nepřipravené a takto se ocitneme v hrůzostrašném období stáří. Pokud však začneme aktivně pracovat na svém životě, vezmeme do svých rukou vlastní osud, máme šanci se připravit na období stáří a obávaný strašák se rozplyne jako sníh v letním slunci. Způsobů, jak si zasloužit dobré a pokojné stáří, je mnoho. Každý, kdo jen trochu zatouží po více hodnotném životě, určitě najde nejednu možnost, jak pracovat na jeho zkvalitnění.       (Dále čtěte na Matric-2001.cz)


NYT: Kalifornii zachvátila horečka domácích větrných turbín ..... Výpadky v dodávkách elektřiny z roku 2001 mají obyvatelé Kalifornie dodnes v živé paměti. Snad právě proto se po celém pobřeží šíří móda vyrábět si energii pro svou potřebu. Nejsou to solární kolektory, ale domácí větrné turbíny na co Kaliforňané sázejí, píše deník The New York Times.

Tyto malé turbíny vyrábějí tak málo energie, že mnozí vůbec pochybují o jejich ekonomickém smyslu. Naproti tomu větrné turbíny normálních rozměrů produkují elektřinu natolik úspěšně, že její cena je již srovnatelná s výrobou energie ze zemního plynu. Stále častější využívání obnovitelných zdrojů a příklon k ekologicky šetrnému chování, vytváří prostředí, ve kterém se dobře daří výstavbě mikroturbín, které jsou čímsi na hraně mezi domácím kutilstvím a ekomódou. Někteří lidé si u domů vybudovali středně velké elektrárny, které jsou schopné za příznivých dní pokrýt podstatnou část spotřeby domácnosti a zřejmě jsou schopné i vydělat na pořizovací náklady. Větrníky na domech jsou mnohem menší a dosud nejsou k dispozici žádné odhady skutečného výkonu.

Pro mnoho lidí je malá turbína prostě hezká a fascinující hračka, proto je tolik nezajímá finanční analýza. Na mnoha budovách také turbíny mohou fungovat jako dobře viditelný poutač, který říká, že majitel myslí na životní prostředí. V tomto směru solární panely prohrávají, protože na střeše nejsou vidět. V USA nyní dodává střešní větrné turbíny na trh nejméně dvanáct firem, navzdory tomu, že z každoročně prodávaných 10 000 kusů větrných elektráren, jich střešní typy tvoří pouhé jedno procento. Podle výrobců ale zájem o domácí elektrárny poroste.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)

No a tak se brzy dočkáme doby, kdy se bude vítr zdaňovat ... to by bylo pěkné, aby si lidé brali energii z přírody sami a zadarmo ...


Kacíři globálního oteplování ..... Kritické výhrady k četným objemným zprávám NRC a EPA, k publikovaným hypotézám a k výsledkům modelování byly zpočátku málo početné jak z řad klimatologů a meteorologů, tak z řad geologů, pedologů a biologů. Jejich argumentům nebyla věnována pozornost a především média je ignorovala. Jedním z prvních, kdo se ozval, byl Sherwood B. Idso (1980), který po dlouhá léta pracoval na výzkumu fotosyntézy a vlivu zvýšené úrovně CO2 na rostliny. Výzkumy prováděl v laboratoři podléhající americkému ministerstvu zemědělství ve Phoenixu v Arizoně (U.S. Water Conservation Laboratory). Nesouhlasil s teoretickými základy modelů ani s jejich výsledky o globálním oteplování a především ho popudilo tvrzení o záporném vlivu zvýšeného obsahu CO2 na zemědělskou produkci. On, který ve svém celoživotním výzkumném díle dokazoval pozitivní vliv „hnojení pomocí CO2“, nemohl mlčet k vyslovené vědecké nepravdě. Ve svých dalších publikacích reagujících na akce EPA a později IPCC přešel na širší škálu kritiky. Jeho synové Keith a Craig Idsovi, pracující jako výzkumníci v podobných oborech jako jejich otec, založili s podporou nezávislých vědců a laiků Centrum pro studium oxidu uhličitého a globální změny (Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change). Toto centrum vydává již deset let internetový časopis CO2 Science, ve kterém je uváděn podrobný komentovaný přehled publikací na toto téma. Především si všímá těch článků, které IPCC a s ním provázaní vědci-alarmisté neberou na zřetel, byť to byly vesměs články uveřejněné v recenzovaných časopisech. Počet komentovaných odborných článků odhaduji na stovky. Nejedná se tedy o malou skupinku vědeckých kverulantů. V časopise pravidelně také všichni tři Idsové uveřejňují redakční komentáře na aktuální témata. Časopis je přístupný na www.co2science.org.

Zdrcující komplexní kritiku hypotézy o globálním oteplování způsobovaném emisemi CO2 publikoval v roce 1989 W. E. Reifsnyder, který po půl století pracoval na Yalské univerzitě v oborech obecné a lesnické meteorologie. Již název jeho článku vypovídá o nekompromisní kritice ....        (Dále čtěte v poměrně dlouhém článku na stránkách ScienceWORLD)

No co ... vyvolá se následná hysterie z globálního ochlazování ... a na prostředcích pro otop se bude rejžovat ještě líp ...


Klimatické záznamy z krápníku ...... Klimatologové jsou velmi mladý druh a proto máme přes veškeré silácké řeči o klimatu k dispozici jen velice nicotnou časovou řadu přímých klimatických záznamů. Historii klimatu musíme složitě odhalovat doslova detektivními metodami z fosilních zbytků. A to jde jen velmi těžko.

Hlavním problémem fosilních pozůstatků většinou bývá to, že nejsou příliš přesně zacílené v čase. Uhodnout nějaké podrobnější datování z hromady kostí by bylo možné jenom zázrakem. Naštěstí jsou občas k dispozici i jiné, rafinovanější zdroje informacích o dávném klimatu. Gregory Springer z Ohio University se svými kolegy chytře využil jako databázi klimatických informací krápník.

Badatelé podrobili detailním analýzám stalagmit, čili krápník přirůstající směrem vzhůru z jeskyně Buckeye Creek Cave v Západní Virginii. Velmi pomalu a nerušeně rostoucí krápník starý 7 tisíc let se tak stal cenným zdrojem izotopů uhlíku, kyslíku a stroncia, z jejichž poměrů bylo možné odvodit, jaké klima kdy v této oblasti panovalo.

A jak to dopadlo? Nijak překvapivě, data z krápníku odhalila nejméně sedm období výrazného sucha, čili zásadních změn klimatu, k nimž došlo bez lidského přičinění. Oproti naivním klimatickým představám spojujícím teplo a sucho šlo o období, kdy se ochladilo a tím pádem bylo více vody vázáno v ledu. Krápníky si to stále ještě všechno pamatují.      (Zdroj: OSEL.cz)


Nevinni! Kdo? Aktivisté Greenpeace kteří pro svou obhajobu použili změnu klimatu ..... Bylo to velmi neobvyklých deset dní, ale to, co se odehrálo včera u Královského soudu v Maidstone, se jiste zapíše do dějin. V 15:20 britského času se porota vrátila k soudu a oznámila svůj verdikt, ke kterému dospěla většinou hlasů, “Nevinni”! Všech šest obžalovaných – Kevin Drake, Emily Hall, Tim Hewke, Will Rose, Ben Stewart a Huw William – bylo původně obviněno z poškození cizí věci.

Na zdůraznění toho, o jak důležité a bezprecedentní rozhodnutí se jedná: kampaněři byli obviněni ze způsobení škody ve výši 30 000 liber pomalováním 200 metrů vysokého komína v Kingsnorthu, kde chce vláda vybudovat novou uhelnou elektrárnu a který je již dnes ohrožen stoupající hladinou moře. Obhajoba byla postavena na tom, že měli legitimní omluvu, neboť konali ve stavu “krajní nouze” vedeni snahou chránit majetek, a to v celosvětovém měřítku, před hrozícími dopady klimatických změn, zčásti též způsobených spalováním uhlí.

Obhajoba se tedy soustředila na snesení důkazů o globálním enormním poškození ekosystémů, zdraví lidí a majetku v důsledku spalování uhlí. Zároveň i poukázala na naprosté selhání vlády Velké Británie, která v této věci neučinila žádné smysluplné kroky.

Jedná se, mimochodem, o první případ, kdy obhajoba použila u Královského soudu zákonného instrumentu “krajní nouze” pro kauzu ochrany majetku před poškozením klimatickou změnou.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Začíná sledování "porodu" vesmíru ..... Desátého září v 9 hodin ráno byl uveden do chodu největší urychlověč částic LHC (Large Hadron Collider) v laboratořích pro výzkum částic CERN nedaleko švýcarské Ženevy. Jedná se o projekt, který lze bez nadsázky označit za jeden z největších vědeckých projektů v dějinách lidstva.

Ačkoliv oficiální zahájení je naplánováno až na 21. října tohoto roku, první procesy musely být v obrovitém uchylovači spuštěny už dnes. Rozjíždění takového gigantického stroje, který je umístěn v tunelu o celkové délce 27 km si totiž vyžádá čas. Urychlovač by měl fyzikům pomoci nahlédnout do dříve neprozkoumaných oblastí částicové fyziky stejně jako do nejrannějších stádií zrodu vesmíru. Kromě nadšených ovací musí však výzkumníci čelit tlaku té méně informované části veřejnosti, která má obavy z vytvoření "černé díry, která by nás mohla pohltit" nebo invaze jiného vesmíru skrze "červí díru v časoprostoru". Vědci by možná měli poradit laické veřejnosti, aby nebrala Star Trek tak vážně. O celém projektu Vás bude 21. STOLETÍ podrobně informovat hned ve svém příštím čísle!      (Zdroj: 21@století)


Staví se na úkor ornice ..... Úrodné půdy v kraji ubývá. Třeba v Ostravě-Porubě ji nahradí logistický areál. Ačkoliv je kvalitní orná půda v kraji výrazně nedostatkovým zbožím, stále jí ubývá.

Například v soukromých polích v Ostravě-Porubě blízko hranic s Klimkovicemi má více než 23 hektarů vesměs nejkvalitnější ornice nahradit logistický areál. První část ProLogis Parku, kde místo najdou majitelé firem z oblasti lehkého průmyslu, zahájí provoz 30. září. Druhou etapu výstavby logistického centra ministerstvo životního prostředí povolilo, když schválilo změnu územního plánu na dotčených pozemcích. Vycházelo přitom z dokumentace, kterou mu poskytl Útvar hlavního architekta města Ostravy.

„Zábor této půdy je nutný pro umístění logistických center ve strategicky výhodných polohách.“ Tuto informaci obsahovala textová část dokumentace zaslané ministerstvu, kterou má MF DNES k dispozici. Spis zdůvodňující zábor zemědělské půdy zařazené do první a druhé třídy ochrany obsahuje i tvrzení o tom, že zábor půdy pro logistický areál je možné označit jako veřejný zájem.      (Dále viz Agris.cz)

I logistikové by ale zřejmě chtěli jíst ... co takhle k obědu betonový guláš zalitý asfaltem a k večeři plechové závitky s čedičovou vlnou?


O smyslu katedrály ..... Už šestnáct let se táhne soudní spor o určení vlastnictví katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech. Katedrála byla postavena pro církev, pro její činnost na místě, kde stála už dříve románská bazilika sv. Víta, postavená sv. Václavem. Císař Karel IV. chtěl mít v Praze místo pro královskou a císařskou korunovaci. Korunovace byl církevní liturgický úkon, nikoliv především státní. Krále korunoval arcibiskup při bohoslužbě, nikoliv nějaká světská autorita.

Na internetovém portálu iDnes se ve zprávě „Církev nechce nechat Svatovítský chrám státu, podala dovolání“ (2. září) píše: „Katedrála sloužila během své existence nejen náboženským obřadům, ale stala se i významným politickým centrem českého státu. Byla místem korunovace českých králů“. Z této formulace vyplývá, že autor zprávy se domnívá, že korunovace byla především „státním aktem“. Vztah státu a církve se posuzuje podle moderních poměrů a bohužel se neví, že korunovace byla liturgickým úkonem církve, nikoliv státním úkonem, že bylo právem arcibiskupa pro krále korunovaci ve mši svaté uskutečnit. Král ji ochotně přijímal z rukou arcibiskupa. Celý obřad, jak je popsán v Karlově korunovačním řádu, má podobu „svěcení krále“. Ze svatováclavské kaple se při tom přinášely požehnané oleje, kterých se používalo při svěcení kněží. Arcibiskup pomazal olejem královu hlavu, prsa a ruce. Pod korunovační královský plášť mu arcibiskup oblékl tuniku a dalmatiku, které „naznačovaly podjáhenské a jáhenské svěcení krále“ (Zdeňka Hledíková, Arnošt z Pardubic, Praha 2008). Tyto části oděvu byly liturgickým oblečením podjáhna a jáhna a patřily také k oblečení biskupa. Proto měl císař při korunovaci (a také o Vánocích) právo číst v liturgii evangelium, což je běžné právo jáhna nebo kněze. Když arcibiskup vkládal královskou korunu na panovníkovu hlavu, pronášel modlitby požehnání. „Z Boží milosti král…“ A tuto milost arcibiskup korunováním zprostředkovával. Nikdo jiný ji provést nemohl. Z liturgických modliteb, které při korunovaci arcibiskup pronáší, zřetelně vyplývá, že také král je „služebník“, „ministr“ obdobně jako kněz. Církev byla protagonistou korunovace jako liturgického úkonu ve své katedrále. Pouze legitimní panovník, to je ten, který uznával existenci Boha a měl úctu k církvi, byl hoden nosit korunu, která byla korunou relikviářovou. Jinde než v katedrále se toto „svěcení“ konat nemohlo. K tomu ji ostatně pro církev císař Karel IV. založil. Velmi dobře je vztah panovníka a církve vyjádřen na mozaice Zlaté brány katedrály. Panovník a jeho žena se sklánějí před Božím majestátem a čeští zemští patroni v katedrále pohřbení za ně orodují u Nejvyššího trůnu.      (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)

Když se tak nad tím člověk zamyslí, je upírání katedrály církvi asi tak absurdní, jako kdyby někdo nutil rybáře chytat ryby v písku a silničáře dělat silnice z vody... Prostě církevní stavby a církev patří k sobě ... jenže ve společnosti, kde jde prvořadě o zisk, je zamyšlení pana kardinála házením perel sviním ...


Vesuv hrozí erupcí ..... Jihoitalská sopka Vesuv, která je od roku 1944 klidná, by mohla znovu explodovat stejně ničivě jako v roce 79 našeho letopočtu, kdy zničila Pompeje. Dnes by ohrozila 700 tisíc lidí. Tvrdí to italští a francouzští geologové v aktuálním čísle vědeckého časopisu Nature. Abychom věděli, zda se takový katastrofický scénář může skutečně odehrát, je mimořádně důležité identifikovat magma v hloubce osmi až devíti kilometrů, uvedli vědci, kteří analyzovali vývoj magmatických komor pod Vesuvem za uplynulých 20 tisíc let. "Pokud je magma podobné podstaty jako to, které vedlo ke zničení Pompejí, můžeme v budoucnosti očekávat mimořádně silnou, tedy nebezpečnou explozi," řekl agentuře AFP Bruno Scaillet z Université d'Orléans, který je jedním ze tří autorů studie. "Je-li však magma naopak spíše složeno z čediče, jak tomu bylo při poslední erupci v roce 1944, bude to spíše erupce výlevného typu s výtokem lávy, což způsobí méně významné škody," dodal vědec. Vesuv je sopka zvláštního druhu, v níž byly v průběhu dějin zaznamenány erupce jak velmi ničivé (podobně jako Krakatoa na Indonésii v roce 1883 nebo Pinatubo na Filipínách v roce 1991), tak i erupce s výlevem magmatu, které jsou dnes časté zejména na Havaji či Réunionu. Po 20 tisíc let až do velké erupce v roce 79 Vesuv vydával viskóznější magma, jeho erupce byly explozivní a předcházel jim únik kotoučů toxického kouře. Od roku 1631 do roku 1944 na něm byly zaznamenány stovky erupcí spojených s chrlením lávy, podobně jak to pozorujeme dnes na sicilské sopce Stromboli. Avšak jen proto, že takový vývoj byl registrován v posledních dvou tisících letech, nelze vyloučit návrat k ničivějším erupcím, varuje Scaillet. Jestliže byla sopka 64 let nečinná, může to být způsobeno tím, že se přestala naplňovat magmatická kapsa, ale může to také znamenat, že se komín sopky uzavřel. Scénář, kdy tlak uzávěr prorazí a sopka vybuchne, nelze podle Scailleta vyloučit.      (Zdroj: Řev přírody)


Vědci našli v hranolcích rakovinotvornou látku ..... Hranolky by se podle vědců rozhodně neměly příliš přepalovat. Vědci Technické univerzity v Mnichově poprvé prokázali přítomnost rakovinotvorného glycidamidu ve smažených hranolcích a chipsech. Látka vzniká při zahřívání produktů z brambor nad 120 stupňů Celsia.

Před sedmi lety vědci objevili v bramborách, které se zahřívají na vysoké teploty látku acrylamid, glycidamid je prý ale mnohem nebezpečnější. Látka se v těchto potravinách vyskytuje ve velmi malém množství. Výzkum ukázal, že v deseti vzorcích bramborových lupínků a ve třech druzích hranolků se objevil glycidamid v množství od 0,3 do 1,5 mikrogramu na kilogram.

Vědci doporučují smažit hranolky při nižších teplotách a delší dobu, v žádném případě by neměly být do černa. Další možností, jak množství látek snížit, je výběr oleje. "Nejbezpečnější" je olej palmový, naopak nejvíce škodí podle výzkumů slunečnicový. "Naše první výsledky naznačují, že by se k fritování a smažení měly používat raději oleje s nasycenými mastnými kyselinami," doporučují vědci.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


11.09. 2008      Dnes uplynulo sedm jet od známých událostí 9/11. Dodnes je tu spousta nejasností a záhad, přestože vyšetřující komise dospěla ke konkrétním závěrům. Ten den byla nad územím Spojených států amerických unesena 4 dopravní letadla společnosti American Airlines, z nichž dvě narazila do budov Světového obchodního střediska v New Yorku, jedno do budovy Pentagonu a jedno se zřítilo v Pensylvánii poblíž obce Shanksville. Tyto události si vyžádaly asi 3000 mrtvých.


IMUNITA – obecné pravidlo ..... Když po vás budu chtít aktivitu, musím vám dát pokrm, kyslík a nechat vás vyloučit své exkrementy. Když chci po bílé krvince práci, musím jí dát totéž. Jídla bývá v našich podmínkách zpravidla víc než dost… Kyslík ne. Samým napětím a zanedbaným namáhavým pohybem v pohodlí stresů ani nedýcháme, takže skoro všechen spotřebuje mozek a srdce. Odpady není kam vyloučit, protože jsou kyselé povahy a náš organizmus je zanesen kyselými metabolity skrz naskrz až se deponuje ve vazivech, která tuhnou a uskřinují okolní nervy kolem páteře. A to nám nervovou námahu prudce zvyšuje; tedy stresový nášup... A co na imunitu bílá krvinka bez kyslíku a plná svých nevyloučitelných zplodin? Totéž, co vy, nic! Nežádoucí mikroblbci oslavují… Vy naopak, neboť vaše role je žádoucí makroblbec.      (Ze stránek Dědka kořenáře)


Na Černém mostě odkryli archeologové pohřeb psa z doby římské ..... Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., dokončil déle než 2 měsíce trvající záchranný archeologický výzkum v areálu nově budovaného golfového hřiště „Golf Resort Black Bridge“ v Praze na Černém Mostě a získal zajímavé informace o původním osídlení této lokality.

Na soutoku Šestajovického potoka a potoka Chvalky bylo prozkoumáno sídliště z období kultury bylanské (cca 750–500 př. n. l.), z doby laténské (500/400 př. n l.–0) a ze starší doby římské (0–400 n. l.). Především v posledně uvedeném období, kdy na našem území sídlily germánské kmeny, probíhala na zkoumaném sídlišti intenzivní železářská činnost, doložená dvěma skupinami pecí, různými topeništi a množstvím strusky. Železáři bydleli v mělce zahloubených pravoúhlých chatách. „K zvláštnostem tohoto výzkumu patří pohřeb psa,“ říká zástupce ředitele ARÚ, Praha, Jan Frolík. „K dalším vzácným nálezům patří mince z území Římského impéria,“ pokračuje.

Mladší část archeologických terénů patří zaniklé středověké vesnici Babice, ležící na břehu potoka Chvalky. Písemně je doložena ve 14. až 16. století. Archeologické nálezy posunují její počátky do starší části 13. století. Také obyvatelé této osady hojně pracovali s ohněm, jakým řemeslem se konkrétně zabývali, není před zpracováním nálezů jasné. Z vesnice byly prozkoumány části dvou usedlostí, tvořených dřevěnými stavbami na kamenných podezdívkách.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Agresivita je vepsaná do tváře ..... Lidé se už odpradávna snaží odhadnout ostatní podle toho, jak vypadají. Vzhled je prakticky to jediné, co na sebe prozrazujeme okolí, tedy pokud zrovna nejsme na demonstraci pravicových extremistů, kde všichni vypadají jako kuželky zabalené do šátku.

Názory na spolehlivost takového odhadu se různí. Cheryl McCormick a Justin Carré z kanadské Brock University v jistě po všech stránkách pozoruhodném projektu studovali hokejisty, konkrétně vztah tváře a agresivity jejího majitele. Vědci rafinovaně použili statistiky hokejových zápasů a agresivitu hráčů odvozovali z jejich trestných záznamů v jednotlivých utkáních. Takto získaná data pak propojili s parametry vzhledu tváří hokejistů, což zřejmě dělal někdo notně otrlé povahy.

Ukázalo se, že agresivita hokejistů roste se šířkou jejich obličeje. Není to nic divného, mužské obličeje jsou obecně širší než ženské, za což pochopitelně může testosteron. Tentýž testosteron pak zvedá i agresivitu.

Parametry obličeje přímo nesouvisejí s velikostí postavy. Proto v hospodě není nutné hledět na velikost postavy nalitých hostů, ale mnohem důležitější je změřit jim obličej. Může nám to ušetřit účet za chirurga.      (Zdroj: OSEL.cz)


Voňavá historie ..... Pijete kávu? Potom vás možná bude zajímat její historie. Černý mok totiž vůbec není tradičním evropským nápojem - ve skutečnosti pochází z Etiopie, odkud se do světa začal šířit někdy v průběhu 14. století, nejprve přes Rudé moře do Jemenu. Arabský monopol na pěstování kávy narušili až Turci, kteří v 15, století Jemen dobyli. Od nich ji pak získali francouzští a benátští kupci. Nicméně trvalo přes sto let, než se káva v Evropě prosadila jako běžná součást jídelníčku. Ještě před námi si jí začali užívat na Blízkém východě a na severu Afriky. Evropané tak měli možnost se s černým mokem seznámit poprvé v Londýně roku 1650, do Paříže nový nápoj dorazil až o devatenáct let později.

Pěstování kávy se brzy stalo celosvětovou záležitostí. V 17. století se nizozemským obchodníkům podařilo pečlivě střežená semena propašovat do jižní Indie, na Cejlon, Jávu, Sumatru a mnoho dalších východoindických ostrovů. Později se střediskem kávy stal především ostrov Haiti, který díky využití otroků na sklonku 18. století produkoval polovinu světových zásob. Dnes je nejvýznamnějším vývozcem Jižní Amerika, jež zajišťuje dvě třetiny celosvětové produkce kávy. Kávové plantáže se ale rozkládají také v Africe, Arábii, Indii, Indonésii či Oceánii. Je známo kolem šedesáti druhů kávovníků, z nichž nejznámější jsou druhy Arabika a Robusta. Chut' kávy se ale velice liší podle klimatických podmínek panujících na příslušné plantáži. Právě proto mohou milovníci lahodného moku neustále objevovat další nové zážitky...       (Zdroj: Smísené okolí)


Dopravní kamery on-line nabízejí nové funkce ..... Na stránkách aplikace dopravní kamery on-line, kterou spustil Magistrát Prahy v dubnu letošního roku, přibyly nové užitečné funkce. Na interaktivní mapě města naleznou motoristé ikony úsekových měřičů nejvyšší povolené rychlosti, sledování průjezdu křižovatek na signál "stůj" a také informace o dopravních nehodách a omezeních.

Aplikace dostala i nový atraktivní design, který usnadňuje orientaci v mapě metropole. Záběry z 69 dopravních kamer, které usnadňují řidičům cestu po nejvytíženějších tazích města a jsou aktualizovány každou minutu, se nacházejí na internetových stránkách Portálu Prahy www.praha.eu. Registrovaní uživatelé mají možnost uložit si cestu, kterou často využívají a následně si ji prohlédnout v mobilních telefonech a PDA zařízeních, která mají přístup na internet. Stránky byly od doby svého spuštění navštíveny téměř 200-tisíckrát, pravidelně je využívá 40 procent návštěvníků.

Aplikace Dopravní kamery on-line je jednou z nejvyužívanějších služeb portálu www.praha.eu. Nachází se v sekci Občan pod záložkou Doprava.       (Blíže na stránkách WEB Reporter)


Klony, bioplasmatické tělo a světoví vůdci ..... Ve své poslední reportáži jsem hovořil o skrytém světě diktatury a pečlivě tajených aktivitách ET reptiloidního charakteru jejichž přítomnost můžeme sledovat v celé řadě podzemních vojenských zařízení na různých místech našeho světa. Faktem, historickým faktem je, že tyto entity z jistých nám možná doposud přesně neznámých důvodů udržují velmi těsný kontakt s členy zednářské lóže, kterým bylo umožněno vysvěcení do 33. stupně. Osobně jsem přesvědčen (a nejsem pochopitelně sám), že ve skutečnosti tito jedinci byli nahrazeni něčím, co bychom mohli nazvat biologickými hybridními inteligencemi tvořící to, čemu se říká „ontocyborgenergetický život“. Tyto jedinci jsou na mentální i emoční úrovni doslova řízení reptiloidní formou ET. Ve své podstatě jde o velmi specifické genetické klony. Od klasického člověka se tyto hybridní formy života liší především výraznými změnami v tzv. „bioplasmickém těle“, které umožňují velmi hlubokou manipulaci, takže takový tvor funguje podle předem stanovených mentálních programů jako loutky. Reptiloidní forma inteligence se skrze ono bioplazmické tělo dokáže na jemnohmotné úrovni spojit s daným člověkem skrze první a druhou čakru. Poté se napojí na přirozený vysokofrekvenční proud energie kundalini přičemž tuto energii využívají doslova jako „bateriový energetický článek.“      (Čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


BBC: Solární letadlo pokořilo rekord v délce letu ..... Britský letoun poháněný sluneční energií dosáhl neoficiálního rekordu v délce letu stroje bez posádky. Zephyr-6 kroužil nad zemským povrchem tři dny, v noci ho poháněla energie z baterií, které solární panely dobily přes den. Rekord padl během předváděcího letu pro americkou armádu, která hledá pozorovací bezpilotní stroj pro podporu svých jednotek v poli, píše internetové zpravodajství BBC.

Bezpilotní letadla, která mohou bez potřeby doplnění paliva kroužit nad zeměkoulí, jsou pro armádu ideální jak pro pozorování situace, tak pro přenos informací během bitev. "Jejich výhodou je neustálá přítomnost," řekl BBC Chris Kelleher z firmy QinetiQ, která letoun vyrobila. "Satelity přejdou přes stejné místo na Zemi jen dvakrát za den, z toho jednou je to v noci, bezpilotní stoj může hlídkovat celý den," dodal.

Zephyr zůstal ve vzduchu 82 hodin a 37 minut, čímž překonal dosavadní rekord bezpilotního amerického letounu Global Hawk. Ten se ve vzduchu udržel jen 30 hodin a 24 minut. Nicméně tento rekord zůstává neoficiální, neboť výrobce letounu, firma QinetiQ, není řádným členem Mezinárodní letecké federace (FAI). Podle výrobce by se stroj mohl dostat do sériové výroby během dvou let, zbývá jen posílit konstrukci letadla tak, aby mohlo spolehlivě zůstat ve vzduchu po dobu několika měsíců.

Třídenní zkušební test proběhl na konci července. Třicetikilový Zephyr vystoupal na dálkové ovládání do cestovní výšky 18 kilometrů nad povrchem Země, kde převzal kontrolu autopilot přijímající další příkazy pomocí satelitní komunikace. Během testu stroj nesl dva kilogramy komunikačních technologií.       (Zdroj: Ecomonitor)

Smutné na tom je, že pokrok se odehrává ve znamení potřeb armády - a komu slouží ta, o tom netřeba si dělat iluze ....


Budeme jíst klonovaná zvířata? ..... Již od roku 1996, kdy skotští vědci naklonovali ovečku Dolly je kolonování organismů kontroverzním tématem. Sama Dolly příliš krásný život nevedla. Trpěla bolestmi kloubů a zemřela ještě dříve, než se jí podařilo dosáhnout dospělosti.

Okolnosti života nebohé Dolly se zdají naznačovat, že proces klonování má k dokonalosti ještě daleko a v klonovaných organismech můžeme čekat ještě lecjaké skryté potíže. Využívání masa z naklonovaných zvířat se však zdá být velmi lukrativní a potravinářské firmy se jej nehodlají vzdát snadno. Jaké má však zákazník možnosti bránit se konzumavat jídlo z naklonovaných zvířat? Vlajkovou lodí odpůrců potravy z klonovaných organismů, americké Centrum pro zdravé jídlo (Cetrum for Food Safety). Americký Úřad pro jídlo a omamné látky (FDA) dal však v lednu 2008 masu z klonovaných zvířat zelenou. Již v září 2008 se však se však k petici vydanou Centrem pro zdravé jídlo připojilo 20 největších potravinářských firem Spojených států. Bude zbytek světa následovat americký příklad? Zdravý rozum by jistě říkal ano.       (Zdroj: 21@století)


Švýcarsko: Nový zákon na ochranu zvířat ! ..... V pondělí 1.září vešel ve Švýcarsku v platnost nový zákon na ochranu zvířat. Tento zákon by měl ochraňovat domácí a hospodářská zvířata před izolací a nepřirozenými životními podmínkami.

Sociální zvířata, jako například morče, musí být chována minimálně v párech. Držet v osamění jedno morče, králíka, ptáka nebo podobné zvíře, je nyní zakázáno. Švýcarští farmáři musí aplikovat nový zákon také na hospodářská zvířata. Telata mohou být držena pouze ve skupinách a s výběhem.

Jsou také nové minimální velikosti stájí a klecí -  0.5 m² pro dvě morčata, 14 x 30 cm pro nosnice (klecový chov je zakázán již 27 let) a 12 m² pro koně

Majitelé psa jsou povinni absolvovat vzdělávací kurz péče o psa, který zahrnuje jak teoretický, tak praktický trénink. Kurz je povinný i pro starší dámy, které mají např. pouze pudla.

Krávy není dovoleno držet ve stáji déle než dva týdny v jednom kuse. Musí být minimálně 90 dní v roce chovány free-range, což zahrnuje 30 dní výběhu v zimě.

Hlodavci musí být drženi v prostředí, které nejvíce odpovídá jejich přirozeným potřebám. Musí jim být poskytnut materiál na hlodání a hobliny jako podestýlka.

Státní veterináři vysvětlují: „Úctu a respekt dlužíme i malým zvířatům.“ Vedle úcty k člověku švýcarská ústava zahrnuje také pojem „úcty k živé bytosti“.       (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Bratrstvo růžového kříže ..... Bratrstvo Růžového kříže, tzv. rosenkruciánský řád, tedy společenství největších evropských mágů, založil Christian Rosenkreuz. Narodil se v Německu v roce 1378 a byl od útlého dětství vychováván několika skvělými osobnostmi v kolínském klášteře. Když se stal plnoletým a získal přístup k rodinnému jmění, opustil katolický seminář a odcestoval za vzděláním do Orientu.

Na svých několikaletých poutích zavítal například do Egypta a Damašku, nejvíce času však strávil v marockém Fezu, kde se od několika arabských mágů vyučil v lékařství, levitaci, astrálním putování a v mnoha jiných umění středověké magie ...

... Rosenkreuz řídil řád přísnou, ale spravedlivou rukou. Sám byl považován za nejschopnějšího léčitele po Kristovi, což dokládá zástup pěti tisíc nešťastníků, jimž pomohl od bolesti a utrpení, ale i jeho schopnost udržet sebe sama ve skvělé kondici až do vysokého věku. Ještě ve svých sto letech měl 28 zubů, dokázal ujít během jednoho dne více než padesát kilometrů a ve sto pěti letech uzvedl ke kolenům stolibrové závaží. Když v roce 1484 zemřel ve věku 106 let, vypadal v rakvi podle mínění mnoha účastníků pohřebních obřadů sotva na pětačtyřicátníka.      (Blíže viz stránky Záhady a mystéria)


10.09. 2008      Před devětadevadesáti lety, desátého září roku 1909, vyšla příručka Járy Cimrmana - Zuby, pohroma huby.

Na 10. září byl Mezinárodní asociací pro prevenci sebevražd (International Association for Suicide Prevention - IASP) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlášen Světový den prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day). Obě organizace tak vyzývají veřejnost k podpoře a demonstraci společné odpovědnosti za záchranu přibližně jednoho milionu životů, které jsou v důsledku úmrtí sebevraždou ročně ztraceny.


Hloupí, pitomí, bezmocní a neinformovaní .....
... Již dlouho zastávám názor, že veškeré ty ohromné a transformační činy pro dobro jež jsou praktikovány na této Zemi, jsou uskutečňovány deseti procenty lidí. Dále jsem vycítil, že převážná většina zla je uskutečňována dalšími deseti procenty. Lidé mezi nimi jsou maso hamburgeru z restaurace rychlého občerstvení časů ve kterých žijeme. Uvnitř této skupiny se nachází třicetšest typů osobností a jak jdeš potkáš každou z nich dlouho předtím než ve skutečnosti odejdeš. Je tu hrstka jedinečných osob, kteří jdou příkladem a dále je tu mnohem větší skupina která si přehrává svoji kazetou smyčku stále dokola dokud se nepřetrhne. S těmito lidmi se není možné bavit ani o tom, co se opravdu děje, ani je přesvědčit, že s tím mají něco společného.

Tito lidé mohou chodit na vejšku a číst Kanta nebo Kafku, ale to vše pouze pro konverzační účely... ne za účelem nějakého smysluplného proniknutí do podstaty věci. Tito spisovatelé a skladatelé a umělci nejsou nic jiného než obleky, do kterých se tito lidé oblékají, ve své snaze být obdivován, nebo aby skončili v posteli s lidmi, jejichž společnost si bohatě zaslouží. Mohou chodit do opery nebo na balet (a i to si zaslouží). Mohou přemítat nad moderním uměním, aby to poté použili stejným způsobem, jakým používají veškeré umění a jemu podobné, jako instrumenty ve službě jejich ješitnosti... pozérství... opakujíc slova v odborných recenzích... načančaní a pózující, jakoby jejich vynalezené vědomosti a omezené porozumění čehokoliv, jim garantovalo stejnou prestiž jako v případě původního tvůrce. Co se týče většiny toho co se nazývá umění, kdokoliv kdo je stále schopný se cítit trapně, by to ani nechtěl. Ale tyto lidi nelze ztrapnit. Nejlepší v co lze doufat je je naštvat, nebo aby se cítili diskriminovaní.

Nicméně pokud jste zlí, převládající to módní doplněk naší doby, tak potom... budou tito lidé viset na každém vašem slovu a občas viset díky nim. Čím déle žiju tím víc si začínám myslet, že lidé dostanou to co si zaslouží a zabijí vás pokud se pokusíte je předtím ochránit.

Jak moc pitomí nebo bezmocní musíte být, abyste stále věřili tomu co slyšíte v televizi, nebo co čtete v novinových reportážích, ať už je to v jakékoliv použité podobě? Do dnešního dne bylo odhaleno tolik lží a tolik korupce a každým dnem vše stále přibývá, proto jak je potom možné stále věřit lidem, kteří vám lhali jak včera tak i předevčírem? ...      (Úryvek z úvahy na stránkách Na severu)


Tajemství vína ..... Obliba červených vín podle italských vědců závisí na obsahu hormonu melatoninu. Ten se člověku tvoří v podvěsku mozkovém, a pokud je ho více, signalizuje organismu, že je čas si odpočinout. Melaton ve víně tak lidé možná podvědomě vyhledávají večer, když jsou unaveni po celodenní práci, jelikož napomáhá upravit náš rytmus střídání spánku s bděním stejně dobře, jako to dělá melatonin produkovaný naším mozkem. Marcello Iriti z univerzity v Miláně zjistil, že jednotlivá červená vína se v obsahu zmíněného hormonu podstatně liší. Vína Merlot či Cabernet Savignon ho mají více, což podle Iritiho souvisí s jejich vyšší oblíbeností.      (Zdroj: Smísené okolí)


Otčenáš ..... Je len málo ľudí, ktorí sa snažia uvedomiť si, čo vlastne chcú, keď vyslovujú modlitbu "Otčenáš". Ešte menej je tých, ktorí skutočne vedia, čo je zmyslom viet, ktoré pritom odriekavajú. Odriekavanie je asi jediné správne označenie úkonu, ktoré väčšina nazýva modlením. Mnohí ľudia síce sami seba berú vážne, ale iní ich ani pri najlepšej vôli vážne brať nemôžu. Kto je skutočne úprimný, musí si priznať, že nielen Otčenáš, ale celý svoj život prežil rovnakým spôsobom - povrchne, a že hlbokej myšlienky schopný nie je, ani nebol.

Práve začiatok tejto modlitby je už odjakživa precítený nesprávne, a to rozličnými spôsobmi. Ľudia, ktorí sa snažia brať túto modlitbu vážne, teda pristupovať k nej s istým dobrým úmyslom, cítia v sebe po prvých slovách istý pocit bezpečia a duševného upokojenia, ktorý u nich prevláda ešte i niekoľko sekúnd po modlení. To vysvetľuje dve veci: po prvé, že modliaci sa vydrží zachovať si vážnosť len počas prvých slov, ktoré v ňom vyvolajú tento pocit; a po druhé, práve vyvolanie tohto pocitu potvrdzuje, ako veľmi je vzdialený od pochopenia toho, čo hovorí! Ak by pochopil správny zmysel a pravý význam slov, museli by v ňom vyvolať celkom iné cítenie, než pocit príjemného bezpečia.

Namyslenejší ľudia vidia v slove "Otec" potvrdenie toho, že pochádzajú priamo od Boha, a že sa teda pri správnom vývoji sami napokon stanú božskými; avšak už teraz bezpodmienečne nosia v sebe božské. A takýchto omylov je medzi ľuďmi, čo sa týka tejto vety, ešte veľa.

Väčšina však prvú vetu v modlitbe považuje jednoducho za oslovenie, zvolanie, o ktorom ani nie je potrebné premýšľať. A podľa toho sa aj bezmyšlienkovite odriekava, hoci práve v tomto zvolaní by mala byť obsiahnutá celá vrúcnosť, akej ľudská duša vôbec môže byť schopná.

Prvá veta modlitby má vyjadrovať niečo úplne iné, než je zaužívané. Syn Boží vložil do slov zároveň aj vysvetlenie, akým spôsobom má ľudská duša prikročiť k modlitbe, ako smie a musí predstúpiť pred svojho Boha, ak má byť jej modlitba vypočutá. Hovorí presne, aký má byť stav čistého citu v tom okamihu, keď chce svoju prosbu položiť k stupňom Božieho trónu.       (Dále čtěte na stránkách Poznanie)


Britští vědci vyvinuli robota řízeného biomozkem ..... Robot, kterého vyvinuli britští vědci, je zcela jiný než ty, které známe z montážních linek nebo podmořského výzkumu. Je totiž řízen 300 tisíci nervových buněk, které pocházejí z hlavy jedné krysy. Výsledky jsou povzbudivé. V 80 procentech případů rozpozná robot překážku a dovede ji obejít. Tuto zprávu oznámili před několika dny dr. Ben Whalley z farmaceutické katedry a prof. Kevin Warwick, vedoucí katedry kybernetiky na britské University of Reading, jež patří ve světovém měřítku mezi 200 nejvýznamnějších.

Britští vědci kultivovali ve speciálním zařízení podobném Petriho misce živé nervové buňky z mozku mladé krysy. Ty vysílaly signály do robota, aby podle nich mohl řídit své pohyby. Opačně, senzory robota získávaly informace z jeho okolí a posílaly je v podobě elektrických impulsů zpět do neuronové sítě. Žádný přídavný počítač nebyl zapotřebí.

„Jediné, co ovládalo robota, byl biologický mozek,“ řekl Kevin Warwick. Cílem projektu je zjistit, jak se mozek učí a uchovává vzpomínky.

K vytvoření neuronové sítě vědci odebrali z mozku krysy nervové buňky a pomocí enzymů je spojili. Potom jich asi 300 tisíc kultivovali v zařízení, jež mělo ve dně nainstalováno 80 jemných elektrod. Buňky se začaly mezi sebou spojovat a staly se elektricky aktivními. Již po pěti dnech vytvářely skupiny.

Elektrody odebíraly jejich elektrické signály a předávaly je dál do robota, který se pohyboval v dřevěné bedně. Narážel přitom na různé překážky a na stěny. Jeho senzory zaznamenávaly tyto nárazy a posílaly je ve formě elektrických signálů zpět do umělého biologického mozku, v němž byly nervovými buňkami zpracovávány.

Přitom vědci hledali reprodukovatelné reakce umělého mozku, v okamžiku, kdy do něho dorazily informace jako například „stěna přímo vpředu“. Stejné signály od robota přicházely do stále stejné skupiny nervových buněk. Od této stále stejné skupiny buněk byl generován stejný signál, který byl použit jako rozkaz robotu: „zahni doprava!“       (Zdroj: Hospodářské noviny)


Ekologičtí aktivisté dali na web seznamy, jaké ryby lze "udržitelně" jíst ..... Ochránci přírody varují, že ve vodách států Evropské unie ubývají určité druhy ryb, třeba některé ančovičky či tuňáci. Aktivisté z britské organizace Marine Conservation Society (MCS) proto na internetu umístili seznamy, jakási doporučení, které ryby je prý ještě možné jíst, aniž tím ohrozíme daný druh, a u kterých by se už lidé naopak kvůli jejich počtům v přírodě měli konzumace vystříhat.

Seznam ryb, které lidem aktivisté nedoporučují, obsahuje třeba ančovičky z Biskajského zálivu, tresky obecné, některé sledě, tuňáky bílé ze Středozemního moře či platýse obecné. Celkem jde o 69 různých živočichů.

V některých případech se doporučení nicméně týkají jen ryb z určitých oblastí, zatímco pokud by pocházely z jiných regionů, jejich konzumace by aktivistům nevadila

S tím však souvisí jedna potíž, na niž ekologové z MCS rovněž na svých webových stránkách upozorňují. Jde o označování ryb, respektive jejich balení etiketami a podáváním informací o nich v obchodech a restauracích. Ochránci tvrdí, že současná pravidla a praxe nejsou adekvátní situaci.

Podle stávajících pravidel sice obchodníci musejí uvádět určité geografické vymezení místa ulovení, avšak podle MCS to v praxi funguje tak, že tomu tak mnohdy není. Lidé ale prý pro lepší informaci potřebují přesnější údaje. Ekologičtí aktivisté proto vyzývají unii i další země, aby se na tento problém zaměřily.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Ostružiny a nádory ..... Některé potraviny působí preventivně proti nádorovým onemocněním. Mechanismus jejich účinku nebývá úplně jasný. Tým vědců z Ohio State University nyní poodhalil taje protinádorového účinku ostružin. Vědci z týmu vedeného americkým patologem Garym Stonerem zveřejnili ve vědeckém časopise Cancer Research výsledky pokusů, při kterých kontrolovali aktivitu genů laboratorních potkanů. Pokud zvířata přijímala s potravou karcinogenní chemikálii, změnilo v buňkách jejich jícnu aktivitu asi 2 200 genů. Mnohé z těchto genů jsou zodpovědné za dělení buněk a pohánějí tkáň k nádorovému bujení. Pokud potkani zároveň s karcinogenem dostávali i prášek ze sušených ostružin, vrátila se jim k normálu funkce 460 genů. Svou činnost normalizovaly například geny zodpovědné za růst nových cév. Ty napomáhají růstu nádoru, protože mu zajistí dostatečné prokrvení a tím i vydatné zásobení kyslíkem a živinami. Podle Stonera spočívá síla ostružin v tom, že v sobě kombinují celou řadu látek s protirakovinným účinkem. Ani velké dávky ostružin ale nedokážou normalizovat práci všech genů a nechrání před nádorovým bujením se stoprocentní účinností.      (Zdroj: OSEL.cz)


BBC: V Německu startuje první elektrárna zachycující uhlík ..... V sousedství komplexu elektrárny Schwarze Pumpe v severním Německu stojí první uhelná elektrárna s možností zachycovat a ukládat emise oxidu uhličitého. Příští týden tak bude spuštěno do ostrého provozu zařízení, které bude produkovat energii, ale škodlivé emise bude ukládat pod zem, píše internetové zpravodajství BBC.

V elektrárenském kotli bude hořet čistý kyslík, do kterého se bude pumpovat drcený prach z hnědého uhlí. Výsledkem bude teplo, vodní pára, stopové nečistoty a devět tun oxidu uhličitého každou hodinu. Oxid uhličitý pak bude oddělen, stlačen na 500krát menší objem a přečerpán do transportních lahví. Tak bude plyn připraven k odvozu na území, kde se těžil zemní plyn, a tady bude uložen v pórovité hornině kilometr pod povrchem. Zde by měl zůstat po dobu, kdy se lidstvo bude obávat klimatických změn, píše BBC.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Cože dělá pštros, když si neví rady ???


Plzeňský kraj chce odstřelit Bursíkovu snahu o dohodu s obcemi na Šumavě .....  Plzeňské krajské zastupitelstvo včera večer navrhlo zákon, podle kterého by řízení národního parku na Šumavě bylo odebráno vládě. Převzal by jej – včetně 540 čtverečních kilometrů lesů – výbor, kde stát má mít jen těsnou většinu jednoho hlasu. Hnutí DUHA bude poslancům doporučovat, aby návrh zamítli.

Řízení péče o přírodu – včetně expertních zoologických nebo botanických otázek – mají převzít politici. Návrh také předem počítá, že v posledních zbytcích šumavských pralesů se bude kácet. Svaz obcí Národního parku Šumava přijetí zákona podle ČTK rozhodně nedoporučuje a nepodporuje.

Hnutí DUHA podporuje, aby vznikl nový zákon o národním parku. Podle ekologické organizace ale musí být odvozen od vznikající velké dohody mezi kraji, obcemi a ministerstvem životního prostředí – nikoli jednostranného návrhu, který evidentně slouží k tomu, aby vládu a odborníky vyšachoval z rozhodování o Šumavě. Musí také zajistit, že se sjednotí pravidla péče o národní park na české a německé straně hranice.      (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)

Viz červená věta - sbohem přírodo, sbohem Šumavo, sbohem zdravý rozume ...


Pod koly aut zahynou statisíce zvířat ..... 566 tisíc zajíců, 346 tisíc ježků, 68 tisíc bažantů a k tomu ještě 52 tisíc srnců. Co uvedená čísla znamenají? Počet živočichů, kteří za jeden rok zahynou pod koly aut. Údaje vycházejí ze studie, která nemá v Česku obdoby. Odborníci celý rok sledovali, kolik zvířat na silnicích umírá. "Některé zjištěné údaje mě dost překvapily. Třeba to, že na silnicích umírá tolik zajíců," přiznal Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny, který je jedním z autorů studie. Jak odborníci k překvapivým údajům došli? Najali si muže, který pro ně pěšky procházel vybrané úseky silnic a počítal mrtvá zvířata. Našel jich 2 149 a výsledky se pak vynásobily koeficientem podle celkové délky jednotlivých typů silnic po celém Česku. Studie tak ukázala další zajímavý výsledek. "Vyšlo nám, že nejvyšší úmrtnost v přepočtu na jeden kilometr je na dálnicích a silnicích první třídy," uvedl Hlaváč. V absolutních číslech však umírá nejvíc zvířat na komunikacích nižších tříd. Vysvětlení je jednoduché. Silnic druhé a třetí třídy je v Česku výrazně víc, zvířata tak přes tyto komunikace přecházejí častěji než přes dálnici.       (Zdroj: Šelmy.cz)


Sopky a jejich vliv na klima ..... Mezi déletrvající kauzy, které přitahují pozornost médií jistě patří tzv. globální oteplování, či klimatické změny, chcete-li. Nejčastěji popisovaným viníkem je lidmi produkovaný oxid uhličitý. Ano, lidská činnost ho skutečně vytváří v nemalém množství a skutečně má vliv na klima, ale je jeho vliv skutečně tak velký, když jeho současné zastoupení v atmosféře je kolem 385 ppm (0,0385%)?

Media vůbec neinformují o ostatních skleníkových plynech, jako např. N20, methan, ozón, či vodní pára. Právě vodní pára je vůbec nejúčinnější skleníkový plyn, který má spoustu přirozených zdrojů... Mezi velmi důležitý faktor ovlivňující zemské klima patří sopečná činnost. Při sopečných erupcích se do atmosféry dostává obrovské množství sopečného popílku, prachu, oxidů uhlíku, síry a dalších plynu. Sopky ovlivňují klima mnoho způsoby, některé mají ochlazovací (saze, popílek) , jiné naopak otepovací efekt (metan, CO2). ...

... Nové výzkumy potvrdily vliv sopečného popílku a aerosolů na vznik oblačnosti, která odráží zpět sluneční záření. Objevily ale i zatím neznámý vliv látek ze sopečných erupcí na mokřadní ekosystémy. V období, kdy nejsou časté sopečné erupce, v mokřadních ekosystémech převažují bakterie produkující metan.

Po velkých sopečných erupcích může docházet k tomu, že sopečný popílek obsahující síru naruší rovnováhu bakteriálních společenstev ve prospěch bakterií, které konzumují sulfáty a sníží se tak velikost populace bakterií produkující metan, což vede k ochlazovacímu efektu. Tento vliv sopečných erupcí byl prokázán na základě výzkumu erupce islandské sopky Laki (1783), které takto ovlivnily mokřady ve Skandinávii a na Sibiři.

Sopečná činnost nemusela mít vždy jen fatální následky. Někteří vědci (Paul Hoffman, Sturgis Hooper) přisuzují sopečné činnosti roli jakéhosi záchrance klimatu. Tito vědci přišli s velmi zajímavou (ale i pro některé další vědce kontroverzní) domněnkou o tom, že v minulosti Země se vyskytla alespoň jedna epizoda globálního zalednění vinou sníženého obsahu CO2 v zemské atmosféře a následného poklesu skleníkového efektu.      (Podrobněji čtěte na stránkách Věda a technika)


09.09. 2008      Podle "socialistického" kalendáře býval dnes Den horníků ... proč tam není i teď, kdo ví ... Ten, kdo svátek vyřadil, by si to na pár týdnů měl zkusit pod zemí sám, pak by asi pochopil, že to není žádná legrace.


Léčba rakoviny javorovým sirupem a zažívací sodou ..... Lze rakovinu vyléčit práškem do pečiva a javorovým sirupem? Očividně ano. Tato informace probleskla novinovými titulky, ale stejně tak rychle byla potlačena. Léčba znamená skutečný průlom. „Podal jsem tu směs více než 200 pacientům, u nichž diagnostikovali rakovinou v konečném stádiu. Z toho 185 lidí pak kupodivu žilo ještě 15 a více let – a téměř polovina se rakoviny úplně zbavila.“

Vypadá to jednoduché až k pláči, ale tato prostá léčba zažívací sodou a javorovým sirupem je nesmírně účinná přírodní chemoterapie, která velmi efektivně hubí rakovinné buňky. Přitom zcela postrádá brutální vedlejší účinky provázející většinu nesrovnatelně méně efektivních „standardních“ chemoterapeutických metod. Za tepla vytvořená směs chemicky čisté jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný; NaHCO3) a javorového sirupu je velmi efektivní prostředek proti všem druhům rakoviny. Ohřátím se na sebe pevně navážou molekuly sody a javorového sirupu, a takto vybavená glukóza může zamířit k rakovinovým buňkám. Rakovinové buňky prostě milují cukr, který přímo nezřízeně hltají. V tomto případě je ale na molekuly cukru navázaná silně zásaditá sodíková sloučenina! Kyselé rakovinové buňky absorbují s cukrem i sodu, a to je jejich zkáza...  Celý text s návodem najdete ve WM magazínu č.80/2008       (Zdroj: WM magazín)

Samozřejmě, že je tuto informaci nutno brát s rezervou, respektive bez jakýchkoliv záruk.


Klimatické zbraně znovu na scéně?  ..... Světová veřejnost by měla být co nejpřesněji a samozřejmě pravdivě informována o postupně eskalujícím napětí mezi USA a Ruskem. V důsledku existence zcela nových technologií lze konstatovat, že již k prvním vzájemným útokům došlo dlouho před konfliktem mezi Ruskem a Gruzií. Byly to Američané, kteří použili svůj technologický komplex „HAARP“ umístěný v oblasti Aljašky v podstatě k útoku na ruský komplex tzv. atmosférických radarů, které jsou umístěné na březích jezera Bajkal. V těchto místech se také nacházel podvodní neutrinový dalekohled (BDUNT), který byl zničen cíleným zemětřesným jevem o síle 6,7 na Richterově stupnici. Rusko prakticky okamžitě kontrovalo vytvořením energetického paprsku o síle neuvěřitelných 9 miliard voltů, který měl stát za rozvojem a směrováním hurikánu Katrina, který jak všichni velmi dobře víme, prakticky zničil město New Orleans. Američtí odborníci na klimatické jevy velmi dobře věděli o zcela neobvyklém chování tohoto hurikánu od chvíle je vzniku včetně nezvyklého průběhu rozpadu nad americkou pevninou. I když svou pozornost soustředíme na současné období, zjistíme, že to není poprvé, co Američané použili svůj systém klimatických zbraní. Máme na mysli především atak na čínském území s důsledkem zcela katastrofálního zemětřesení. Jde o poměrně čerstvou událost, takže jí budou mít mnozí z čtenářů ještě velmi dobře ve své paměti. Jen připomínám, že několik desítek minut před zemětřesením byly na mnoha místech Číny zadokumentovány velmi podivné atmosférické jevy (duhová mračna atp.).      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Testování zbraní hromadného ničení v USA a jejich použití v Iráku ..... Elektrohydrodynamické plynové palivové zařízení (Electro-Hydrodynamic Gaseous Fuel Device, EHGF).

Vedoucí muž ATF Rick Sherrow vyzdvihl význam a přínos tohoto zařízení v roce 1995 v časopise "Soldier of Fortune". Podle Larense Imanyuela obsahoval článek podstatné informace o novém typu zbraní generujícím velké množství elektrostatického náboje (zbraň navrhl bývalý vědecký pracovník CIA Michael Riconosciuto). EHGF a tzv. neutronic bomb byly vyvinuty už v roce 1980 firmou Hercules Manufacturing v kalifornském Silicon Valley. Byly testovány Pentagonem v supertajné zóně 51 v Nevadě, přičemž došlo k úmrtí jednoho technika a ke zranění několika dalších kvůli podcenění účinků výbuchu. Projekt byl údajně veden odděleně a prezidentem Reaganem byl zařazen do kategorie "Jaderné zbraně".

Fotografie budovy Alfreda Murraha v Oklahoma City po bombovém útoku 19. dubna 1995. Tato tajná zbraň byla možná použita při bombovém útoku v Oklahoma City 19. dubna 1995, při kterém zahynulo 168 lidí a 853 dalších bylo zraněněno. Jedna z obětí nacházející se v budově Alfreda Murraha popsala své zážitky 23. května 1995 pro National Public Radio. Podle svých slov pocítila vlnu horka a náboj statické elektřiny.

Diana Bradley, která při této tragédii ztratila matku a dvě děti, vypověděla, že si těsně před explozí připadala, jako by ji procházel celým tělem elektrický proud.

Ramon McDonald, který jel kolem místa události, si pamatuje oslnivý záblesk a vjemy odpovídající působení statické elektřiny, podle něj byl slyšet silný zvuk připomínající rojení včel. Následovalo pudké zahřmění. McDonald popsal také světelné záblesky - zlaté a modré barvy. Zajímavé je, že vynálezce Riconosciuto nazval svou zbraň "Blue Death" (Modrá smrt).

Jiný člověk, který přežil útok, uvedl pro CNN: "Bylo to jako výbuch atomové bomby. Strop se zbortil, všechna okna vylétla do vzduchu a bylo slyšet ohlušující rachot." Tyto popisy jsou ve shodě s teorií o použití zbraně nazývané "neutronic bomb".

I když Riconosciuto a Gundersen byli zesměšňováni pro svá tvrzení, že budovu Alfreda Murraha zničila bomba o velikosti ananasu, Samuel Cohen před takovými reakcemi varoval: "Podívejte se, když jsem v 70. letech poprvé vystoupil s konceptem neutronové bomby, výsměch, který jsem od vědecké komunity sklidil, byl strašný. A byli mezi nimi i vědci s Nobelovou cenou... Co se týče Riconosciuta," pokračoval Cohen, "ten chlap je šílenec, ale po technické stránce nepochybuji o tom, že je geniální."       (Dále čtěte na stránkách Gnosis9.net)


Uvědomění .... Současná doba vyžaduje velké množství energie, neboť mnozí se cítí velice špatně. Špatně z toho důvodu, neboť řešení životních situací vyžaduje ohromný energetický výdej. Také nyní začínají ještě silněji působit energie, které byly seslány lidem ku pomoci a řešení svého života.

Mnozí cítí, že pokud začnou řešit jeden problém, přichází ihned další a nakonec se cítí zavaleni spoustou problémů z nichž neznají ani začátek ani konec. Je mnoho důležitých situací k řešení a jelikož málokdo dotáhne do konce jeden problém, přichází ihned další, jemu podobný, aby ho upozornil na to, že nebyl dořešen problém minulý. Současnost vyžaduje velice silné energetické nasazení, zejména ve vztahových oblastech. Řešení vztahů nyní zaměstnává nejvíce. Lidé se snaží utřídit si své zkušenosti a pocitově řeší to, co přichází zpět nedořešeno. Vztahy lidí jsou velice napjaté a také spoustu lidí se snaží hledat nové partnery i přesto, že mají spoustu věcí v oblasti partnerství nedořešeno. Nelze však utéci ze vztahu do vztahu, aniž by byl minulý vztah uzavřen. Z toho důvodu také velké množství nových vztahů končí velice brzy anebo probíhá s velikými problémy. Všichni, kdo se snaží na sobě pracovat si uvědomují, že takto nelze dále pokračovat a je důležité nejprve uzavřít to staré. Období je na uzavírání velice vhodné, neboť vše se stále více stupňuje a během měsíce srpna a září budou mít někteří daleko větší problémy, nežli pociťují nyní. Je to však nutné. Neustále je potřeba pročisťovat karmické vztahy, aby mohla přijít lepší budoucnost. Země stále více vstřebává světlo, které přichází a také ona se neustále čistí. Negativní energie se zhušťují a během období přírodních katastrof jsou přeměněny vlivem přírodních sil na energeticky prospěšnou soustavu a poté odchází skrze zemskou bránu do vesmíru.       (Celý text najdete na stránkách Zdraví4u.cz)


UNICEF: Jak jsou české děti šťastné? ..... 01. 09. 2008 - Většina českých dětí se cítí být šťastná, přičemž pocit štěstí je většinou vázán na vztahy s blízkými lidmi a fakt, že se dítěti daří. Vyplynulo to z výzkumu Českého výboru pro UNICEF, který s finanční podporou společnosti T-Mobile provedla mezi dětmi a mladými lidmi ve věku 9 až 17 let společnost Factum Invenio. Sběr dat probíhal v období od konce dubna do konce června 2008, dotazování prováděli vyškolení dobrovolní spolupracovníci UNICEF v celé ČR. Výzkum přímo navazuje na průzkum, který v roce 2001 pod stejným názvem (Young Voices – Mladé hlasy) uskutečnil Dětský fond OSN – UNICEF v 35 zemích Evropy a Střední Asie s cílem zjistit a podpořit míru zapojení dětí a mladých lidí do rozhodování o záležitostech, které se jich přímo dotýkají, a tlumočit jejich názory dospělým na všech úrovních společnosti.

Výsledky výzkumu dávají o pocitech a názorech našich dětí poměrně pozitivní obraz, v některých oblastech však došlo v porovnání s rokem 2001 k posunu: 63 % českých dětí uvedlo, že jsou šťastné, 58 % se cítí být šťastných „skoro pořád“. Hlavní důvody pro pocity štěstí jsou úspěch (47 %), kamarádi (45 %), rodina a volný čas (41 %). Nešťastné se cítí být hlavně z důvodu problémů ve škole nebo když se jim nedaří (41 %), největším zdrojem starostí dětí v ČR jsou problémy v rodině (60 %). Většina dětí se domnívá, že život v ČR je nyní lepší než před 10 lety (57 %), o tom, že je horší, je přesvědčeno 22 % dětí.

Většina českých dětí má dobrý nebo dokonce velmi dobrý vztah s rodiči a 30 % uvedlo, že by ve svých rodinách nic neměnily. Za hlavní hodnoty předávané v rodině považují děti morální vlastnosti, odpovědnost a toleranci. Téměř shodně s rokem 2001 prohlásilo 63 % dětí, že se v jejich rodině občas vyskytuje násilné nebo agresivní chování (většinou křik a hádky), 13 % (2001: 11 %) uvedlo také fyzické násilí.

Více o výzkumu Českého výboru pro UNICEF na www.unicef.cz       (Zdroj: Informační středisko OSN v Praze)


V amazonském pralese nalezli stopy dávných měst ..... Američtí vědci objevili v hloubi amazonského pralesa stopy měst z 15. století, které chránily mohutné zdi. V oblasti také našli stopy intenzivního zemědělství, chovu ryb ve farmách a množství střepů z keramiky. Za potomky obyvatel těchto měst se považují indiáni kmene Kuikurů. 29. 8. 2008 17:55

Vědci stopy měst objevili v Brazílii v oblasti Horní Xingu kolem stejnojmenné řeky, posledního to pravého přítoku Amazonky pramenícího v oblasti Matto Grossa. Města o ploše asi 60 hektarů měla centrální náměstí a navzájem je spojovaly cesty.

Všechna města byla vytvořena podle téhož plánu s náměstím uprostřed a pravoúhle se protínajícími cestami mířícími buď severojižně nebo východozápadně. Podobně jako evropská středověká města nebo starověká řecká města, je obklopovaly mohutné zdi, jejichž zbytky přežily.

Podařilo se také najít stopy po dávných rybnících a hrázích, které mohly sloužit k chování ryb, i velké množství jam s odpadem. V některých byl tmavý kompost, který vznikl z organických zbytků a jasně se odlišoval od červených lateritních půd. Dalším nálezem byly střepy z keramiky.

Profesor Mike Heckenberger z Floridské univerzity v Gainsville uvedl: "Mají celkem jasně patrný způsob plánování a vlastní organizace, výraznější než u mnoha klasických příkladů toho, co by lidé mohli nazývat urbanismem."

Stopy dávných měst jsou v pralese takřka neznatelné, ale právě členové kmene Kuikurů je dokáží nalézt. Sami se považují za následovníky obyvatel těchto dávných měst, jejichž trosky pomáhaly objevovat i snímky z družice.

Podle vědců byli lidé z měst vyhnáni evropskými kolonizátory, nebo je vyhubily nemoci, které běloši dovlekli.      (Zdroj: Novinky.cz)


Hi5.com krade vaše mailové adresy ..... Vypukla vlna vlna mailů "Uživatel Xxxx Yyyyy vám poslal žádost hi5 o přátelství". Berte prosím na vědomí, že pokud takové žádosti vyhovíte a zaregistrujete se, hi5.com "vyluxuje" vaše mailové adresáře a rozešle stejné pozvánky na všechny adresy, které v nich najde. Jedná se o velmi agresivní spyware a opravdu důrazně doporučujeme podobné "žádosti" ignorovat.

"Kliknete-li na cokoliv v emailu, na jakýkoliv odkaz, automatický specializovaný robot (prográmek typy spyware, malware a prostě všechno škodlivé, co nechcete, aby vás navštěvovalo) ROZEŠLE VŠEM vašim kontaktům (i obchodním, učitelům, šéfům atd.) v adresáři stejný email - řetězová reakce započala."

Shora uvedená informace byla vícekrát ověřena přímým dotazem u údajných autorů pozvánek, kteří opakovaně potvrdili, že žádnou "žádost o přátelství" neposílali.

Podle některých ne zcela ověřených informací snad k nastartování uvedeného procesu stačí už to, abyste zmíněný mail s "žádostí" jen otevřeli.       (Zdroj: Jitřní země)


Nejezte maso, ochladíte Zemi, říká klimatický šéf OSN ..... Podle předsedy Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) OSN může pomoci při boji s globálním oteplováním každý. Jak?

Tím, že přestane s konzumací masa, myslí si indický vědec Rádžendra Pačaurí, který nyní započal v čele IPCC druhou šestiletku.

Podle OSN produkce masa uvolňuje do atmosféry více skleníkových plynů, které oteplují planetu, než doprava. Transport je zodpovědný za 13 procent světových emisí, konzumace masa za 18.

"Údaje Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) odhadují, že přímé emise z produkce masa tvoří přibližně 18 procent celkových světových emisí skleníkových plynů," citovala Pačaurího britská BBC.

"Takže chci vyzdvihnout skutečnost, že při uvažování o možnostech zmírnění změn klimatu, by měli lidé zauvažovat i o změně svých stravovacích návyků."

Podle BBC organizace do emisí produkce masa započítává hodnoty ze všech mezistupňů jeho výroby a zpracování. Tedy kácení stromů a vytváření pastvin, na kterých jsou zvířata poté chována, výrobu a přepravu hnojiv, zplodiny vypouštěné zemědělskými stroji i emise produkované samotnými zvířaty.

Tři hlavní plyny ohřívající planetu: metan, oxid uhličitý a oxid dusný se na skleníkovém efektu vyvolávaném produkcí masa podílejí přibližně stejnou měrou.      (Zdroj: Agris.cz)

Další výzva zřejmě bude: Buďte uvědomělý, nejezte vůbec, umřete hlady - odlehčíte Zemi.


Uřknutí, prokletí a očarování ..... Jedná se o osobu, která k vám chová hlubokou zášť a svoje emoce nedokáže udržet na uzdě. Neprojevuje je však verbálně, ale mentálně při setkání s vámi... Jedná se o podobný stav, jen působení je různě silné. Nejslabší je uřknutí, silnější je prokletí a nejsilnější očarování. Napadená osoba, pokud nemá magické ochrany nebo není v magii školená, se takovému napadení těžko ubrání.

Co to vlastně je a jak se jednotlivé praktiky od sebe liší.

Uřknutí - Většinou není uděláno záměrně. Jedná se o osobu, která k vám chová hlubokou zášť a svoje emoce nedokáže udržet na uzdě. Neprojevuje je však verbálně, ale mentálně při setkání s vámi. Pozná se to podle zlého a pronikavého pohledu, kdy se člověku na okamžik udělá až mdlo. Co se v tu chvíli děje? Nenávistná osoba odčerpala vaši energii a její zlá energie se přilepila na vaši auru a do čaker. Tam pak blokuje příjem zdravé energie a takto napadený člověk se cítí nevýkonný, malátný a jakoby nemocný, přes to, že lékaři nic nenajdou.

Prokletí - Už je uděláno záměrně, ale neplánovaně, většinou v afektu. Zde se jedná o slovní napadení, které se zapisuje do energetického potenciálu aury až na úroveň duše a tak není li odstraněno, přenáší se i do dalších životů. Prokletí se projevuje v té oblasti, jak bylo určeno osobou proklínající. Pozná se to podle toho, že v jedné z životních oblastí se člověku stále nedaří. Stále jakoby se opakovala stejná nebo velmi podobná situace. Nejde to změnit, ať se člověk sebevíc snaží, dokud prokletí není odstraněno.

Očarování - Je záměrný akt, který je dopředu připravován s cílem dotyčnou osobu poškodit. Většinou se projevuje v oblasti psychiky neodůvodněným strachem, depresemi, i jinými psychickými poruchami, které jsou jen velmi těžko léčitelné klasickou medicínou. Sejmout očarování je obtížné a musí být vykonán velký magický obřad na jeho zrušení.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Šířený pyl GM kukuřice se ocitl i v přírodní rezervaci ..... Německá akreditovaná laboratoř Genetic ID (Europe) AG se sídlem v Augsburku, ve které Greenpeace nechává zpracovávat vzorky rostlin a potravin za účelem jejich analýzy na možnou přítomnost GMO vydala svůj první Newsletter, ve kterém informuje o nejnovějších testech, které provádí s cílem určení možné kontaminace potravin či životního prostředí geneticky modifikovanými organismy.

Upozorňuje na kontaminaci nepovolenou odrůdou GM rýže Bt 63 s tím, že výsledky nahlásila do systému rychlého varování EU (EU Rapid Alert Systém). Zároveň informuje o PCR detekci vzduchem šířeného pylu GM kukuřice. Genetic ID (Europe) AG umí provést testování na přítomnost Bt63 podle metody publikované Mäde et al. Na rozdíl od řady jiných laboratoří má díky svému celosvětovému zastoupení přístup ke srovnávacím vzorkům GM rýže Bt63 a tak může pomocí srovnávacích positivních kontrolních testů udělat spolehlivý kvantitativní rozbor vzorku zadaného k testování.

Šíření pylu vzduchem je významné jak vzhledem ke stanoveným izolačním vzdálenostem jak pro pěstování geneticky modifikovaných rostlin v blízkosti zemědělských ploch s konvenčním či ekologickým způsobem hospodaření (nebezpečí kontaminace), ale i pro ochranu přírodních rezervací. Zatímco vzorkování a kvantitativní analýza pylu je již vysoce standardizovanou metodou, spolehlivá analýza pylových matric k detekci možné přítomnosti GMO metodou PCR byla dosud považována za obtížnou.

Laboratoř Genetic ID (Europe) AG vyvinula řadu metod na detekci vzduchem šířeného kukuřičného pylu, které nedávno využila pro určení přítomnosti GM kukuřičného pylu v přírodní reservaci v Brandenburgu v Německu. Výsledky ukázaly na vysokou úroveň přítomnosti pylu z GM kukuřice MON 810 v přírodní reservaci.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


08.09. 2008      Osmého září 1943 byl nacisty popraven Julius Fučík, český spisovatel, novinář a politik.

Toho dne roku 1968 se upálil na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa Polák Ryszard Siwiec.

Slaví se Mezinárodní den gramotnosti (respektive Mezinárodní den boje proti negramotnosti). Římskokatolická církev slaví svátek Narození Panny Marie.


Vlak zůstane pomalejší než auto nejméně do roku 2016 ..... Nejrychlejším spojením mezi Prahou a krajskými městy zůstanou dálnice a rychlostní silnice minimálně do roku 2016. Ani nové koridory nezrychlí železnici natolik, aby dokázala automobilové dopravě konkurovat. Vyplývá to z analýzy ministerstva dopravy pro včerejším jednání vlády. Náskok cestování po silnici se někde ještě zvýší. Například do Karlových Varů o čtyřicet minut. Na některých tratích sice modernizace jízdní dobu zkrátí, jiných spojení se však nedotkne vůbec. Do Plzně se tak cestující z Prahy dostanou o půlhodinu dříve než dnes, do Českých Budějovic až o tři čtvrtě hodiny. Na tratích do Liberce, Karlových Varů, Jihlavy či Zlína se ale žádného zrychlení nedočkají.

Zcela nezajímavá ve srovnání s autem zůstane železnice pro přepravu mezi krajskými městy. Tam je většina tratí v kategorii "zcela nezajímavé".

Ještě hůře vychází železnice ze srovnání takzvané cestovní doby. To je doba, kterou potřebuje cestující pro dopravu "ode dveří ke dveřím". V případě železnice je k jízdní době připočítána i cesta městskou dopravou, zatímco u automobilů se jízdní a cestovní doba shodují.

Odhadovat vzdálenost mezi krajskými městy v hodinách umožňuje harmonogram investic do infrastruktury, který vláda schválila loni v září. Na dopravní stavby, které nezačnou později než v roce 2016, plánuje vynaložit přes 800 miliard korun.

Nejdůležitějšími projekty jsou dokončení dálnice D8 přes České středohoří a D3 do jižních Čech, prodloužení D1 směrem na severní Moravu a obchvat Prahy.

Na železnici je největší pozornost věnována koridorům do Českých Budějovic a Plzně a modernizaci nádraží v Praze a Brně.

Plán výstavby se nelíbí hlavně ekologům. Podle nich by měl stát dávat na železnici alespoň tolik peněz jako na výstavbu silnic a dálnic. Pokud poměr mezi investicemi do železnice a investicemi do silnic a dálnic zůstane i nadále 1:2, vlaky se rychlou a pohodlnou alternativou nikdy nestanou.      (Zdroj: EnviWeb)

Že je železnice pomalejší ... a kruci, kam pořád pospícháme? Copak život neutíká už tak dost rychle?


NASA: V noteboocích na Mezinárodní kosmické stanici byl opravdu virus ..... Agentura NASA přiznala, že v noteboocích používaných na Mezinárodní kosmické stanici byl objeven počítačový virus. Vetřelcem byl asi rok starý červ W32.Gammima.AG, který krade přihlašovací údaje z on-line her a posílá je na vzdálený server. Protože řada z těchto her je oblíbená výhradně v Číně, i samotný kód mohl být vytvořen právě zde. Virus se kromě toho pokouší do systému nainstalovat rootkit.

Tentokrát virus neměl představovat žádné zvláštní nebezpečí, protože nepronikl do řídících ani provozních systémů. Infikováno bylo několik notebooků používaných hlavně pro e-mailovou komunikaci se Zemí. Původně se sem mohly dostat z flash disku některého z astronautů. Vlastní používané počítače i komunikace se Zemí je jinak pečlivě kontrolována, do budoucna bude třeba předejít i nemonitorovanému používání paměťových médií. Velitel stanice Sergej Volkov zjistil problém pomocí Norton Antivirus při náhodné kontrole paměťové karty obsahující fotografie. Potom spolu s americkým astronautem Gregem Chamitoffem prošli i další počítače; mj. zjistili, že na řadě z nich není žádný antivirus vůbec nainstalován. Na veškeré notebooky používané na stanici byl nyní nasazen Norton Antivirus s aktualizovanými definicemi.

Do vesmíru se počítačové viry nepodívaly poprvé. Mluvčí NASA Kelly Humphriesová ale nedokázala říct, kdy podle ní došlo na Mezinárodní kosmické stanici k prvnímu incidentu tohoto typu.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Hubnutí a chuť na sladké ..... Chuť na sladkosti nejrůznějšího druhu je postrachem všech žen, které usilují o hubnutí. Dostavuje se někdy jako rostoucí nutkání sáhnout po zákusku nebo čokoládě, jindy jako učiněná smršť, která vášnivě vyplení všechny sladkosti, které jsou na dosah. Od tatranek až po chleba s medem... Chuť na sladkosti může mít několik příčin a svoji roli hraje i inzulín, glykemický index potravin a stres. Podívejme se na některé příčiny blíže...

Mezi základní fenomény dneška patří stres. Ten ovšem trávicí soustavě pořádně komplikuje práci! Aktivuje celé tělo „k útoku a útěku“ – ať už jde o přímé fyzické ohrožení, nebo dnes mnohem častější sociální stres (konflikty ve vztazích, dluhy, zdánlivě neřešitelné životní situace, neustálý spěch, pracovní přetížení). V takovém rozpoložení je práce trávicího ústrojí ztížená: žaludek je stažený, trávicí šťávy se téměř nevylučují. Máte už dávno hlad, ale na nějaké „těžší“ jídlo – ani pomyšlení! Jediné, co jste schopni do sebe dostat, je sladkost – její trávení nebývá pro tělo náročné.

Tím už jste ovšem roztočili nebezpečnou spirálu, v níž se účastní hormon slinivky břišní – inzulín. Jeho úkolem je udržovat co možná nejstabilnější hladinu cukru glukózy v krvi (kolem 6 mmol/l). Sníte-li nalačno pořádnou dávku sladkosti bez dalších „příloh“ (např. bez ovoce s obsahem vlákniny), hladina glukózy ve vaší krvi prudce stoupne. Inzulín vyběhne zachránit situaci – a zpravidla to činí tak důkladně, že hladinu glukózy sníží na hodnotu ještě nižší, než byla před konzumací sladkosti. Co to znamená? Dostanete vlčí hlad! Spirála „žravosti“ je roztočená.

Další příčinou nadměrné chuti na sladké je dlouhé úmyslné hladovění. Vezmete-li hubnutí za nesprávný konec, možná se rozhodnete nesnídat, nebo dokonce – vydržet bez jídla co nejdéle. Tělo se však dostane do stavu takového energetického deficitu, že trávit cokoliv jiného než cukry by představovalo velkou zátěž – proto podvědomě opět saháte po sladkostech (pokud možno navíc tučných), a vaše „zásluhy“ (že jste vydrželi až do čtyř odpoledne nejíst) vezmou za své. Situace je naopak horší – protože síla k ovládnutí sebe sama je po dlouhém hladovění menší, rychle hltáte kalorické bomby, které máte na dosah. Výsledek je ten, že spořádáte více kalorií, než byste snědli při rovnoměrném rozdělení jídla (včetně snídaně).      (Zdroj: CelostniMedicina)

K tomu bych měl drobnou připomínku - ženy, které usilujete o hubnutí, přestaňte číst ty slátaniny, co si na vás vymýšlejí redaktoři bulvárních časopisů. Uměle ve vás vytvářejí pocit méněcennosti, že nevypadáte tak (krásně? ... bléééé) jako nějaká VIP celebrita .... máte to zapotřebí?


Messenger - návrat na Merkur ..... Přehlížený Merkur se po 33 letech dostal do zorného pole vědců, které už od přeletu Marineru 10 tížila otázka původu magnetického pole, vysoké hustoty planety a v neposlední řadě složení jádra. Avšak důvodem pro misi MESSENGER nebylo, jak by se mohlo zdát, ukojení touhy vědců, ale prostý fakt, že i navzdory blízkosti je Merkur ze všech planet sluneční soustavy nejméně prozkoumán. Z terestrických planet má Merkur nejextrémnější hustotu, nejmenší velikost a největší výkyvy povrchové teploty a samozřejmě je nejblíže ke Slunci. Merkur tedy poskytuje perfektní laboratoř pro pozorování jevů, které bychom v našich podmínkách jen stěží uměle vytvářeli.      (Dále čtěte na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Kombajny ve vinohradu? Jinak to už brzy nepůjde ..... Před dvěma lety by se možná vinaři na Slovácku smáli tomu, že by měli sklízet hrozny kombajnem. Dnes už se tomu nesmějí. Kombajnů přibývá a přibývat bude. Tradiční vinobraní, jak ho dělali naši předkové, se tak stává ještě vzdálenější realitě, jaká byla v regionu zvykem ještě nedávno. Od včerejšího dne pracuje další z kombajnů ve Bzenci. Pořizuje si ho Vlastimil Bunža.

„Ještě nedávno by mě nenapadlo, že si něco podobného pořídím. Stroje se ale pro vinobraní stávají nutností,“ říká Bunža. Čím dál častěji se totiž stává, že vinohradník ze Bzence má problém na sběr sehnat dost brigádníků. S kombajnem potřebuje jen dva.

„Trend je jednoznačný. Podobných strojů bude stále přibývat. Sehnat pracovníky do zemědělství je čím dál obtížnější. Navíc dnešní technologie už jsou na skvělé úrovni,“ potvrdil i tajemník Svazu vinařů ČR Martin Půček. Za chvíli hotov

Kdo si ovšem podobné zařízení pořídí, musí se umět otáčet. Vlastní sklizeň může mít hotovou za chvíli. Musí ale sehnat pro kombajn práci jinde, aby se drahý špás zaplatil.      (Zdroj: Agris.cz)


Auraterapie - léčení chorob podle viditelného magnetismu ..... Terapeuti, kteří provozují tento druh léčby, popisují auru jako magnetické pole kolem těla, které neustále interaguje s ostatními aurami v daném prostředí. Tvrdí, že tyto osobní aury jsou spojeny s univerzálním polem duchovní energie, ze které čerpají svou sílu.

Řada terapeutů - zejména léčitelů, kteří léčí duchovní silou - ujišťuje, že vidí plochy světla kolem pacientů a že je používá jako pomůcku při léčbě. Umělci a mystici už od dob starověku tvrdí, že auru vidí, a výtvarně tento efekt zachycují - umělecká díla pocházející z tak různých prostředí, jako třeba starobylé indiánské sochy, malby australských domorodců na skalách a totemové kůly amerických Indiánů, zobrazují postavy obklopené plochami světla nebo čárami, které vyzařují z jejich těl. Má se také za to, že svatozář v západním náboženském umění je odvozena od zlaté aury, viditelné zářící kolem hlavy určité osoby.

Aurální terapeuti tvrdí, že aura, přestože si toho zpravidla nejsme vědomi, rozhoduje o tom, jaké jsou naše první reakce na lidi a situace, a že tato reakce je rychlejším a citlivějším měřítkem než řada našich racionálnějších schopností. Domnívají se, že příjemný pocit, který někdy máme ve společnosti některých lidí, může být způsoben tím, že jejich aura s naší nerezonují harmonicky a že pocit pohody na určitých místech znamená, že nás obklopují harmonické aury. Aury rostlin, zvířat a nerostů spolu údajně navzájem komunikují a ovlivňují a tvoří tak součást jediného živého systému. Auru každého člověka prý vytváří souhrn a vzájemné působení záření, které vychází z jednotlivých buněk a chemických sloučenin těla.

Okem vnímatelná aura má být ovál a obklopovat tělo v šířce několika centimetrů až několika desítek centimetrů. Aura je mohutnější kolem hlavy a její světlo se skládá ze sedmi různých barev, přičemž každá je spojena s jednotlivými tělesnými orgány, jakož i s vyššími funkcemi. Tvary, barvy a síla světelných paprsků jsou údajně u každého člověka jiné, neboť odrážejí jeho jedinečného ustrojení. Aura terapeuti tvrdí, že mohou prospět každému zejména těm, kteří se zajímají o svůj duchovní růst, a těm, kterým nedokáže pomoci klasické lékařství. Stejně tak jako jiní léčitelé působící duchovními silami ani auraterapeuti neuznávají nevyléčitelnost nějakého onemocnění.

Pro auraterapii neexistuje žádná formální kvalifikace, ale ti, kdo ji provádějí, jsou zpravidla léčitelé nebo kvalifikovaní terapeuti alternativní medicíny, kteří mají zvláštní zájem o duchovní uvědomování. Jejich schopnost vnímat a terapeuticky využívat auru je výsledkem mnohaleté praktické zkušenosti s pacienty, právě tak jako tvrdé práce na vlastním duchovním růstu.      (Dále čtěte na stránkách Esoterika.cz)


Účinnější cesta od světla k elektřině a zpět ..... Tato cesta bude pravděpodobně založena na organických materiálech. Vědci ze South Dakota State University vyvíjejí nové zařízení pro transformaci slunečního záření na elektrickou energii, jehož základem jsou organické sloučeniny. Pracují i na materiálech, které mohou dát základ levnější a účinnější osvětlovací technice.ˇ

Náklady na současnou generaci anorganických křemíkových solárních článků jsou velmi vysoké a navzdory padesáti letům vývoje vypadá stále nepravděpodobněji, že by došlo k výraznému průlomu v nákladech a účinnosti s použitím tradičních materiálů. V porovnání s křemíkem slibuje další generace organických solárních článků nízké náklady; technologii založená na roztoku, vekoplošně tvořená při pokojové teplotě. Ale většina polymerů používaných v solárních článcích vyžaduje organická rozpouštědla, jako je například xylen, toluen, chloroform a chlorbenzen. Toxicita těchto rozpouštědel je vysoká jak pro člověka, tak pro životní prostředí, což činí jejich použití komplikovaným a nákladným a podkopává tak snahy o získání nízkonákladového, „zeleného“ a obnovitelného zdroje energie.

Existuje mnoho výhod v použití vody jako rozpouštědla. Voda je přijatelná pro životní prostředí, netoxická, nízkonákladová alternativa, která může být bezpečně zpracována. Navíc je voda součástí výrobního procesu, takže zařízení vytvořené z tohoto polymeru je méně citlivé na vlhkost a může vykazovat lepší stabilitu v atmosférických podmínkách.

Proto odborný asistent Qiquan Qiao z Department of Electrical Engineering and Computer Science na South Dakota State University (SDSU) tvrdí, že takzvaná „organická fotovoltaika“ (OPV) je méně nákladná na výrobu, než tradiční zařízení k získávání solární energie.

Tato nová technologie je někdy také uváděna jako „organická elektronika“ – organická proto, že hlavní roli polovodičů v ní hrají uhlíkaté polymery a molekuly namísto tradičního anorganického křemíku.      (Zdroj: OSEL.cz)


Mozek včel dokáže ukládat informace odděleně do krátkodobé a dlouhodobé paměti ..... Pravá a levá polovina našeho mozku plní odlišné úkoly. Nápadný je rozdíl v práci mozkových polokoulí čili hemisfér při poraněních nebo po mozkové mrtvici. Postižení levé mozkové hemisféry často končí neschopností mluvit nebo chápat řeč. Naopak poškození center v pravé polovině mozku má za následek problémy při vyhodnocování zrakových vjemů.

Člověk pak například nepoznává známé tváře. Rozdíl v práci levé a pravé mozkové polokoule -tzv. asymetrie mozku - není zvláštností člověka. Podobně mají rozděleny úkoly protilehlé poloviny mozku i u dalších savců. Asymetrie v práci mozku je patrná i u všech obratlovců - od ptáků přes plazy a obojživelníky až po ryby. Nejnovější výzkum australských a italských vědců dokázal, že asymetricky pracuje také nervová soustava bezobratlých, konkrétně nervový systém včel.

Neurologové Lesley Rogers a Giorgio Vallortigara využili refl exu včel, které se při střetnutí s kapkou cukerného roztoku snaží k pochoutce dostat a natahují k ní sosák. Když vědci cukerný roztok obohatí o jasně definovanou vůni, začnou včely po určité době natahovat sosák, jakmile ucítí vůni, i když cukerný roztok nikde není. K rozeznávání vůní používají včely tykadla. Jejich prostřednictvím přijmou informaci o vůni a tu pak zpracuje příslušná část nervové soustavy.

Včela přijímá vůni oběma tykadly. Rogers a Vallortigara ale včelám natírali levé nebo pravé tykadlo slaboučkou vrstvou latexu, a tím zabránili přísunu informace do příslušné poloviny nervové soustavy. V reakci na naučenou vůni pak vědci pozorovali u včel zajímavé rozdíly. Jednu hodinu po lekci v rozeznávání vůní natahovaly včely sosák po kapce cukerného roztoku, pokud vůni zachytily pravým tykadlem. Tři hodiny po lekci se tato schopnost vytrácela a začínala nastupovat reakce na vůni zachycenou levým tykadlem.

Šest hodin po lekci už včely reagovaly jen na vůni zachycenou levým tykadlem a tuto schopnost si udržely dalších osmnáct hodin. Výsledek pokusu jasně dokazuje, že každá polovina nervové soustavy včel pracuje jinak. Pravé tykadlo je spojeno s nervovými buňkami, jež mají za úkol vytvářet krátkodobou paměť. Naopak levé tykadlo komunikuje přednostně s nervovými buňkami určenými k dlouhodobému uchovávání informací.

Zatímco letadla z ryze aerodynamických důvodů zatahují podvozek, včely si počínají přesně opačně. Aerodynamická měření tzv. orchidejových včel (rod Euglossa) ukázal, že při rychlém letu natahují co nejvíce zadní pár nohou. Končetiny jsou tvarovány tak, aby zajišťovaly tělíčku dodatečný vztlak, a působí proto jako další pár křídel.       (Zdroj: VTM Science)


Kyklopové ..... Odysseus se krčí v potemnělé jeskyni. Strachem nedýchá ani on ani jeho druhové z lodi. Už z dálky vidí přicházet nemotorného obra s jedním okem. Polyfémos před sebou žene... Kyklopem může být předchůdce slona, mamut, ale i člověk! Odysseus se krčí v potemnělé jeskyni. Strachem nedýchá ani on ani jeho druhové z lodi. Už z dálky vidí přicházet nemotorného obra s jedním okem. Polyfémos před sebou žene stádo ovcí. Jakmile přijde do jeskyně, uzavře její vchod obrovským balvanem. Odysseus je v pasti.

Jednooký obr začne dojit své ovce. Najednou si všimne nezvaných hostů. V tu chvíli by se v posádce bájného hrdiny Odyssea krve nedořezal. Strach je přimrazí k zemi. Jediný, kdo si v ten okamžik zachová chladnou hlavu, je Odysseus. Přistoupí ke kyklopovi a ve jménu bohů ho prosí, aby je přijal jako hosty. Polyfémos ale nemá slitování. „Dva z nich najednou chopil a mrštil jimi jako psíky o zem, až mozek z hlavy jim vytékal, podlahu třísnil,“ píše ve svém díle Kniha o mytologii starého Řecka a Říma dvojice francouzských spisovatelů Colette Estin a Helene Laporte. Legendy o kyklopech zná snad každý. Nevzdělaní hrubiáni s jedním okem se v mytologických bájích objevují docela často. Ale odkud se vzali? Existovali vůbec nebo je to pouze výplod umělecké fantazie?      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Počet černých skládek v lesích neklesá ..... Lesy České republiky, s. p., dlouhodobě bojují s černými skládkami v lese. Některým lidem stále připadá normální zbavit se přebytečného odpadu tím, že jej vyhodí na kraji lesa. Nejčastěji se jedná o nadbytečné spotřebiče, nábytek, domovní suť i domácí odpad. Likvidace takovýchto černých skládek, které jsou „ekologickou časovanou bombou“, musí proběhnout rychle s ohledem na možné znečištění podzemních vod, rozmnožení hlodavců a negativní inspiraci pro ostatní občany. Náklady jdou do milionů korun. V loňském roce státní podnik Lesy České republiky, s. p., zaplatit 3,7 mil korun v přímé souvislosti s likvidací černých skladek.

Černá skládka je nelegální uložení odpadů. V České republice se nakládání s odpady řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a příslušnými vyhláškami. Zákaz znečišťovat les odpady a odpadky vychází také z lesního zákona č. 289/1995 Sb. Přitom v současné době je možné využít řady legálních možností, jak se odpadu zbavit. Nejběžnější možností jsou sběrné dvory. Řada obcí a měst pravidelně pořádá svoz různých druhů odpadu či občanům umožňuje uložit jej do velkoobjemových kontejnerů. V neposlední řadě je na místě odpad třídit. Přesto je smutnou skutečností, že nejvíce trpí lesy v bezprostřední blízkosti obcí. Po otevření hranic se v příhraničí však objevují i pytle s odpadem zahraničního původu.

Drobných prohřešků se dopouštějí i běžní návštěvníci lesů. Někomu z kapsy vypadne papírový kapesníček, jiný bez výčitek vyhodí do křoví PET láhev. I tyto drobnosti mohou zavdat příčinu vzniku černé skládky. Přitom není nic snadnějšího, než se řídit pravidlem, co si do lesa přinesu, to si také odnesu.

Málokdo si přitom uvědomuje, jak dlouho bude zanechaný odpad přírodě škodit. Doba rozpadu veškerého odpadu v přírodě je závislá na mnoha okolnostech, hlavně na přístupu kyslíku. Nejrychleji se rozkládá odpad organického původu (ohryzek jablka 7–20 dní, slupka od banánu 3–6 měsíců, papírový kapesníček 2–5 měsíců). Odpady nebiologického původu se rozkládají mnohem déle (cigaretový filtr 10–20 let, igelitová taška 20–30 let, plastový kelímek nebo PET láhev 50–80 roků, sklo a polystyrén se nerozkládají vůbec, ty jsou v přírodě na celá tisíciletí).

Porušení lesního zákona může pokutovat lesní stráž na místě v blokovém řízení do výše 2000,-Kč. V případě závažnějšího přestupku může být přestupek předán k řešení pověřeným orgánům.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Od 1.9 do 5.9.       Prosím, omluvte opět týdenní přestávku; bude to již v tomto létě naposledy ...

Pokud jste ještě nejeli pro děti, abyste je odvezli z prázdnin zpět domů ... zkuste se podívat na nový dopravní portál DOPRAVNÍ INFO. Je ve zkušebním provozu, ale dnes již běhal poměrně svižně a byly tu již uvedeny různé překážky a uzavírky na silnicích a dálnicích. A na cestách dávejte pozor a jeďte opatrně ... ať se ve zdraví zase sejdeme ....


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz