wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 


31 10. 2007  Posledního října roku 1892 vydal Arthur Conan Doyle knihu Dobrodružství Sherlocka Holmese.

Toho dne roku 1967 Veřejná bezpečnost v Praze brutálně rozehnala pochod studentů, kteří voláním „Chceme světlo!“ protestovali proti vypínání elektřiny na vysokoškolských kolejích.

Dnes je Světový den spoření - byl vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně. Také je dnes Den UNICEF.

A co je hlavní - v noci ze 31 října na 1.listopadu se slaví keltský svátek Samhain, později v anglosaských zemích přetransformován v  Halloween ...

K tomuto tématu zde máme příspěvky Sabat Samain - keltský nový rok, Samhain - začíná vlády tmy..., Sabat Samain - keltský nový rok, Svátek Všech svatých – Památka zesnulých a báseň Samain od Amairgila.


Skvělé, bezvadné, moje řeč ... a asi nejen moje ....

Vytvářejí televizní reklamy sadisté a vyšinutí jedinci? Mám stále silnější pocit, že ano. Cílem reklam není prodat zboží, ale diváka potrápit, znepříjemnit mu večer a odradit ho od televize. Klesající statistiky sledovanosti tento dojem ostatně potvrzují.

Trápení televizního diváka je promyšlené. Už jen samotný fakt, že divák je náhle a bez varování ohlušen nevítanou znělkou puštěnou se zvýšenou hlasitostí svědčí o tom, že televizní zvukaři jsou buď sami sadisté anebo přijímají instrukce od sadistů jim nadřízených.

Zřejmě si ti mamlasové myslí, že náhlé zvýšení hlasitosti diváka upoutá. Ale starou bačkoru upoutá: divák okamžitě ztlumí hlasitost na nulu nebo na sotva slyšitelnou úroveň. A nadává. Zboží a služby nabízené v televizi má pak psychologicky asociované s něčím nepříjemným. Nevím, kdo tyranii hlasitých reklam vymyslel, rád bych se s ním někdy setkal a kladným, nezesíleným hlasem mu vysvětlil, co si o jeho nápadu myslím.

A což teprve reklamy samotné. Pamatuji doby – je to nějakých deset, možná patnáct let – kdy reklamy bývaly méně agresivní, občas i vtipné a daly se přečkat bez nepříjemných pocitů. Reklamy na jogurt tvrdily, že jogurt je dobrý, zdravý a chutný. Nějakému kreativci to ale asi přišlo příliš banální, takže od jisté doby mám slovo „jogurt“ díky reklamě asociováno se špatným zažíváním, trávicími potížemi, zvracením, a podobnými nepříjemnostmi. Horší než nedělní politická debata.

Zajímavá je i reklama na jistý jogurt, který obsahuje „hodně ovoce, protože správný jogurt má obsahovat hodně ovoce, co nejvíce ovoce, ale některé levné jogurty obsahují málo ovoce, můj manžel má rád hodně ovoce, jsme šťastní, protože jíme jogurt s hodně ovoce, ovoce.“ Poselství této reklamy evidentně zní, že po jogurtu se blbne. Nekupovat. A ať mi žádný výstředník nevnucuje teorii, že vlezlá a protivná reklama je vlastně dobrá, protože si ji člověk zapamatuje.      (Zveřejněno na Blog.aktualne.centrum.cz)


Vědci našli nové pojítko, mezi nemocemi, které nazýváme souborným označením - choroby neurodegenerativní (Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou, Creutzfeldt-Jakobovou nemocí, BSE).

Vědci z University of Michigan hlásí neočekávanou souvislost mezi téměř neznámou signální molekulou a zdravím neuronu. Nedostatek této molekuly způsobuje degeneraci mozku.

Molekula o které si budeme povídat, nese matoucí označení „PI(3,5)P2“. Je to vlastně lipid, přesněji fosfolipid, který je v malém množství obsažen ve všech buňkách. Náš fosfolipid (PI(3,5)P2) je členem jedinečné, málo prozkoumané skupiny lipidů. Víme o něm, že hraje v buňce signální úlohu a že buňka na jeho povel provádí určité speciální úkony.

U myší se ukazuje, že snížení hladiny tohoto fosfolipidu navodí těžké neurodegenerativní stavy. I když tato onemocnění mozku dál zůstávají chorobami nevyléčitelnými, je tento poznatek odbornými kruhy přijímán s nadšením. Uvědomují si, že může být dobrým východiskem pro zkoušení nových způsobů léčby, kde by hlavní úlohu hrálo obnovování signálů (hladiny) našeho klíčového fosfolipidu.    (Dále viz OSEL.cz)


Vznik českého přemyslovského státu v podobě, jaká se utvořila za (svatého) Václava a Boleslava I. a II., byl dán především skutečností, že Praha se tehdy změnila ve významné obchodní centrum. Hlavním tržním artiklem přitom byli otroci.

Přemyslovský stát zasahoval v době své největší územní expanze v polovině 10. století na východě až k řece Bug, Krakov byl tehdy satelitním městem/hradem Prahy. K tomuto rozkvětu přispělo nejenom mocenské vakuum, které v této oblasti vzniklo po zániku Velké Moravy. Expandující útvar těžil hlavně z polohy obchodních cest: oblasti ovládané na východě byly tranzitními místy ve směru hedvábné cesty (Chazarů, Chorezmu... – naopak význam jantarové cesty v této době poklesl), Praha pak zase byla významným tržištěm ve vztahu k muslimskému Španělsku. Ještě předtím, než byly v Praze raženy první mince, se zde běžně obchodovalo pomocí peněz ražených v Sasku a Bavorsku, ale i v arabském světě.

Podle Dušana Třeštíka nebyla ovšem cla a obdobné poplatky zdaleka nejvýznamnějším příjmem českého státu v 10. století. Potřeby panovníka nemohla uspokojit ani daň, kterou byli v této oblasti tehdy zatížení svobodní lidé. Opravdu rozhodujícím zdrojem příjmů panovníkova dvora byl prodej otroků (daň vybraná za rok totiž odpovídala ceně asi 90 otroků). Tento stav se nadto doplňoval s faktem, že rozhodující výdaje se týkaly panovníkovy družiny, respektive „armády“, která právě přísun otroků zajišťovala, například ze Slezska nebo Haliče. Takový cyklus mohl po určitou dobu fungovat a pacifikoval i další české kmeny, protože jejich aristokracii umožňoval podílet se na těchto výnosných transakcích – například konflikt se Slavníkovci byl až pozdějšího data. Až zhruba do konce 11. století se na století 10. vzpomínalo jako na zlatý věk... Kolaps této politiky nadešel až ve chvíli, kdy nové zdroje pro „lov“ otroků nebyly k dispozici, východní oblasti přemyslovského státu připadly Kyjevské Rusi a Krakovsko Polsku. V té době se dokonce objevila snaha prodávat namísto toho jako otroky do muslimských zemí (často prostřednictvím židovských obchodníků) i křesťany, což církev rozhodně nevítala - zde jeden ze zdrojů konfliktu sv. Vojtěcha s jeho soukmenovci.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Nedělní debata v Otázkách Václava Moravce ukázala, že ČR zaostává za evropským trendem ekologizace hospodářství. V minulém týdnu oznámený program Grenelle znamená, že Francie překonala ambiciózní německý plán energetických úspor. Také francouzský přístup k ochraně biodiverzity je důslednější. Zakázala pěstování geneticky modifikované kukuřice MON810, zatímco SRN pouze vyhláškou zabránila prodeji osiva. Česká republika se ovšem soutěže mezi vyspělými zeměmi neúčastní. V Praze se namísto o úsporách diskutuje o výstavbě nových elektráren a pěstování rizikové GM kukuřice MON810 žádný předpis nebrání.

„Řada států Evropské unie dobře chápe, že energetické úspory a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů nepředstavují jen příspěvek k ochraně klimatu. Na kontinentě, jehož zdroje jsou omezené, to současně znamená snižování závislosti na dodávkách z Perského zálivu či Ruska,“ řekl Jan Rovenský, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace. „Pěstování geneticky modifikované kukuřice MON810 kromě Francie a Německa prozatím znemožnilo dalších pět evropských států. O zákazu ale uvažuje například i Rumunsko,které je po Francii druhým největším pěstitelem GM kukuřice v Evropě,“ dodala konzultantka genetické kampaně Greenpeace Magdalena Klimovičová. „Firma Monsanto dosud nepředložila plán monitorování dopadů této plodiny požadovaný evropskou legislativou, ani nevyvrátila obavy ze škodlivého vlivu na některé živočišné druhy.“

Francouzský prezident Nikolas Sarkozy kromě záměru zakázat od roku 2010 používání energeticky neefektivních žárovek oznámil i plán rozšíření železniční sítě o 2 000 km nových tratí a vybudování 1500 km nových tramvajových tratí. Naopak zmrazena má být výstavba nových silnic a letišť. Právě v oblasti dopravy Francie zatím výrazně překonává německé záměry oznámené před několika měsíci. Na vzniku programu Grenelle se významnou měrou podílela francouzská kancelář Greenpeace.      (Zdroj: Greenpeace)


Britští vědci objevili přes 400 let starou škebli. Z chladných vod u severního pobřeží Islandu zoologové vylovili mlže druhu Arctica islandica, který se stal nejstarším známým žijícím živočichem planety. Jeho věk podle „letokruhů“ na škebli odhadují na 400 let. Dosavadním držitelem rekordu v dlouhověkosti byl mlž stejného druhu nalezený u pobřeží USA v roce 1982 starý kolem 220 let.      (Zdroj: 21@století)


Největší světový problém spojený s užíváním toxických látek nepředstavují drogy, ale alkohol. V ČR průměrný občan (včetně kojence) vypije za rok asi 150 litrů piva, 15 litrů vína a 8 litrů tvrdého alkoholu. Reklamy nám podsouvají, že příznivé účinky užívání alkoholických nápojů zastíní účinky nepříznivé. Nic se v nich však nehovoří o dopravních nehodách, zmařených lidských životech, o chudobě, rozvrácených rodinách, psychických problémech dětí alkoholiků, ani o jiných kriminálních či ekonomických aspektech užívání alkoholu. Alkohol je jed ničící protoplazmu - hmotu, jež tvoří každou buňku v našem těle. Po jeho konzumaci dochází k likvidaci obranných buněk těla a ještě dvanáct hodin nato se vytvářejí shluky červených krvinek (tromby), které ucpávají krevní oběh a způsobují, že nedokrvené buňky odumírají. Tak i po mírném požití alkoholu dochází k nenávratnému odumření určitého množství mozkových buněk (mozek některých alkoholiků dosahuje jen poloviny velikosti mozku zdravého dospělého člověka). Ve velké míře trpí rovněž játra, snažící se tento jed zneškodnit. Již půllitr piva či dvě deci vína denně mohou vyvolat jaterní cirhózu. Dokonce i mírné, tzv. společenské pití může způsobit nepříjemný akutní zánět slinivky - a nezůstat tak bez následků. Dlouhou dobu se lékaři domnívali, že alkohol roztahuje cévy, které dopravují výživu k srdci; tím se měl zlepšit přívod kyslíku do srdečního svalu a mělo se i snížit riziko infarktu. Současné výzkumy však ukázaly, že je tomu právě naopak. Již pár skleniček vyvolá křeč věnčitých tepen, čímž se přívod kyslíku sníží a riziko infarktu vzroste.        (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Obraz Poslední večeře renesančního génia Leonarda Da Vinciho, který se díky knižnímu bestseleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód) stal předmětem dohadů a konspiračních teorií, je k prohlédnutí na internetu. Navíc ve velmi vysokém rozlišení, které umožní zkoumat i nejmenší detaily slavné a legendami opředené fresky.

Italská společnost HAL9000 umístila na stránky www.haltadefinizione.com snímek v rozlišení 16 miliard pixelů, což je 1600krát více ve srovnání například s běžným desetimegapixelovým fotoaparátem. To umožňuje obraz zkoumat podobně, jako by člověk stál u něj s lupou v ruce.       (Zdroj: Fantastická fakta)


Přehrady, sypané hráze, napřimování koryt řek. Kvůli těmto zásahům člověka do přírody vymírájí stovky druhů živočichů, jež jsou zbavovány svého přirozeného prostředí. Podle nejnovější zprávy OSN o životním prostředí je ve světě regulováno 60 procent vodních toků. „Vymírání hrozí 12 procentům žijících ptáků, 23 procentům savců a 30 procentům obojživelníků,“ píše se ve zprávě Programu OSN pro ekologii (UNEP), zveřejněné v New Yorku. Připravily ji čtyři stovky expertů. Dokument sice varuje hlavně před ničivými důsledky globálního oteplování a vyzývá ke snížení emisí skleníkových plynů o 60 až 80 procent do roku 2050, ale zároveň kritizuje špatné hospodaření člověka s vodou.

Jako odstrašující příklad vědci uvádějí stavbu obří přehrady na řece Oranje, která protéká Namibií, Lesothem a Jihoafrickou republikou. Veletok dlouhý 2200 kilometrů nyní slouží jako zdroj pitné vody a elektrického proudu pro Johannesburg, největší město JAR. Takových umělých přehrazení, jež prakticky vypudily původní živočichy, je na celém světě 45 tisíc ve 140 státech.

Téměř tři stovky největších řek planety jsou tak sešněrovány hrázemi či kanály. Jen na čínském Jang-c´-ťiangu je jich ve výstavbě nebo na prknech projektantů stovka.

OSN proto varuje před stavbou dalších přehrad ve světě. „Naše společná ochrana životního prostředí a ohrožených živočišných druhů vyžaduje akce okamžitě, nikoli zítra nebo někdy v budoucnu,“ uzavírá zpráva. Česko přitom patří k zemím, kde regulace řek v minulých desetiletích způsobily největší škody.     (Zdroj: Agris.cz)


Dne 24. října 2007 upozornil španělský pozorovatel Ramon Naves, že periodická kometa 17P/Holmes prochází výrazným zjasněním (outburstem). Zatímco 21. října byla ještě slabší 16 mag (tedy pozorovatelná pouze velkými dalekohledy a laické veřejnosti naprosto neznámá), o tři dny později, 24. října ve 4:10 UT (UT = světový čas) byla již vidět malými dalekohledy jako objekt 7 mag a měla hvězdný vzhled a žlutavou barvu. O několik dalších hodin později, 24. října v 11:15 UT se odhadovaná jasnost pohybovala již kolem 4 mag a kometa tak byla pozorovatelná už i pouhým okem, měla ostrou centrální kondenzaci 3“ (3 obloukové vteřiny) a malou komu (prachovo plynný obal kolem jádra komety) o průměru kolem 10“. V rozmezí několika dní tedy zjasnila asi 400 000krát. Jedná se o dosud nejvýraznější rychlé zjasnění komety, které bylo zdokumentováno. Kometa je v současnosti na obloze pozorovatelná pouhým okem v souhvězdí Persea jako nápadný objekt hvězdného vzhledu. Není u ní pozorován ohon běžný pro komety, ale pouze hlava komety.     (Dále viz Astro.cz)


Pokud se současná situace nezmění, budou muset města a obce v nejbližších letech zdražit občanům vodu, aby mohly zaplatit investice do čističek, které požaduje Evropská unie. I bez těchto investic však vodné pravděpodobně vzroste již v příštím roce.

Města a obce nemají dostatečné finanční prostředky, aby potřebné čističky zaplatily z vlastního rozpočtu. Obracejí se proto se žádostmi o dotace na Evropskou unii. Té ale vadí, že obce mají uzavřeny dlouhodobé smlouvy s vodárenskými společnostmi. Uvedl to zpravodajský televizní kanál ČT 24.

„Komise má strach z toho, aby dotace nevedly k nepřiměřeným ziskům akciových společností,“ cituje stanice ministra životního prostředí Martina Bursíka. Z tohoto důvodu odmítá Evropská komise přijmout již připravené projekty řádově za miliardy korun. Aby vyhověly evropskému společenství, musely by obce zrušit stávající dlouhodobé smlouvy s provozovateli vodáren. Tyto smlouvy však nemohou být vypovězeny, aniž by jednotlivé vodárenské firmy uplatnily vůči obcím penále v řádech stovek milionů korun.

V obou případech by se však obcím stavba čističky prodražila a obce budou nuceny zvednout cenu. „Může se stát, že i několikanásobně,“ řekl hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Podle Svazu měst a obcí za to může nejen nekonzistentnost v rozhodování EU, ale i špatná komunikace ministerstva životního prostředí se svazem. Ministerstvo prý se svazem vůbec nejednalo a předložilo vlastní návrh.       (Zdroj: EnviWeb)


Podle informací publikovaných v pondělí se plocha, na které se v Evropě pěstují geneticky modifikované plodiny, rozšířila za poslední rok o 77 %. Letos se biotechnologicky upravená kukuřice sklidila z polí o rozloze větší než tisíc čtverečních kilometrů, píše internetové zpravodajství BBC.

Podle biotechnologických firem je nárůst lánů modifikovaných plodin důkazem, že upravené rostliny jsou zajímavé pro zemědělce a zároveň bezpečné pro životní prostředí. Jediná geneticky upravená zemědělská plodina, která se v Evropě ve velkém pěstuje, je kukuřice odolná proti zavíječi kukuřičnému, jehož housenky napadají různé části rostliny a výrazně snižují výnos, píše BBC.

Po Španělsku, kde se GMO pěstuje již deset let, je Bt-kukuřice populární i ve Francii, kde se plocha pěstované kukuřice v posledním roce ztrojnásobila. Situace je podobná i v Německu a České republice.

Tisíc čtverečních kilometrů je stále velmi malá část obhospodařované plochy v Evropě. Ani ve srovnání s celým světem, kde se GMO pěstuje zhruba na jednom miliónu čtverečních kilometrů, není evropský podíl nijak ohromující. Celosvětově představuje výdělek z biotechnologického pěstování potravin asi 2,5 miliardy liber.

Geneticky upravené plodiny odmítají ochránci přírody, podle kterých může jejich pěstování škodit hmyzu. Také například francouzský prezident Nicolas Sarkozy odložil všechna rozhodnutí o možnostech pěstování dalších plodin až na příští rok.      (Zdroj: Ekolist.cz)


30 10. 2007  Předposledního října roku 1938 způsobilo sugestivní rozhlasové nastudování H. G. Wellsovy Války světů paniku po celých Spojených státech.

V roce 1918 proklamovala Martinská deklarace připojení Slováků k nově vznikající ČSR. Přesně o padesát let později, v roce 1968, podepsal prezident ČSSR Ludvík Svoboda v Bratislavě ústavní zákon o československé federaci.


Vraťme se k problematice ježků a jejich přežití v zimním období. V publikaci Ježci - Metodika ČSOP č. 33 od Zuzany Pokorné najdete biologii ježka, radu odborníka, kdy potřebuje ježek naší pomoc. V případě nutném je zde popsána péče o ježka, jak ježka zbavit parazitů, jak ježka ubytovat a čím ho krmit. Publikaci si můžete stáhnout z webu ve formátu PDF.


Je "pod mrakem" a vy byste se přece jen rádi podívali na oblohu? Nebo se jen chcete pochlubit svými znalostmi hvězdného nebe? Právě pro vás je tady softwarové planetárium Stellarium.

Stellarium je počítačový program pro simulaci planetária. Je zdarma a dostupný pro operační systémy Linux, Windows a Mac OS X. Zobrazí vám realistickou třírozměrnou oblohu v reálném čase a ze kteréhokoli místa na Zemi. Se Stellariem je možné pozorovat i malé hvězdy, které by jinak bylo možné vidět pouze za pomocí teleskopu.

Základní vlastnosti - Přes 120 000 hvězd z katalogu Hipparcos. - Všechny planety a důležité měsíce sluneční soustavy. - Panoramatický pohled, mlha, zemská atmosféra, východ a západ Slunce, ekliptika. - Perspektivní pohled, či rybí oko.

Program Stellarium můžete stáhnout na stránkách Stellarium.org.


Velký africký plž, který byl zavlečen do Brazílie jako lahůdka pro restaurace, působí v zemi vážné nepříjemnosti, napsal National Geographic. Achatina žravá, která měří až 20 centimetrů a váží až půl kilogramu, se rozšířila už téměř ve všech brazilských státech.

Plž je v současnosti na vrcholu své invaze a jeho vyhubení je prakticky nemožné. Silvana Thiengová, specialistka na měkkýše z Instituto Oswaldo Cruz, brazilské národní zdravotní organizace, říká: "V listopadu začne sezóna dešťů a v té době kladou vajíčka. Objeví se jich více, a tak předpokládáme, že se situace zhorší." Tento obrovský plž pocházející z Afriky byl do Brazílie zavlečen jako výnosná náhražka běžného hlemýždě zahradního, který se konzumuje. Neexistuje žádný záznam o tom, kdy byl do země tento druh dovezen prvně, ale invazi pravděpodobně odstartoval zemědělský veletrh v jižní Brazílii v roce 1988. Na tomto veletrhu se totiž plži prodávali i s návodem pro chov. Zpočátku se zdálo, že jsou achatiny jako potravina slibné, měly více masa, rostly rychleji, byly odolnější vůči nákazám než hlemýždi zahradní a také jejich chov vyšel levněji. Brazilský venkov začal obrovské plže chovat na dvorcích s cílem prodávat je do specializovaných restaurací, píše National Geographic.     (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Můžeme se jen a pouze dohadovat o tom, co by se stalo, kdyby Keltové vydrželi nápor Germánů a Římanů, jež vedl k jejich pádu. Proč však padli? V úvaze Keltská nesvárnost kdysi a dnes  na stránkách Druidství si můžete přečíst o možných příčinách jejich pádu a možná také vysledujete, že určité vlastnosti přetrvaly až do dnešních dnů.


Diskuse o tom, co je příčinou současných klimatických změn neutichají. Zajímavé je, že jedna dělící linie mezi zastánci a odpůrci "vlivu skleníkového efektu na globální oteplování" je (velmi přibližně řešeno) daná vzděláním. Mezi odpůrci převládají ekonomové a lidé s technickým vzděláním, ve druhém táboře je spíš převaha lidí s přírodovědným vzděláním. Nicméně každá férově vedená diskuse je užitečná a může nás posunout na cestě hledání pravdy. Tento článek je sice staršího data, ukazuje ale na další aspekt současných klimatických změn: znečištěné ovzduší pravděpodobně maskuje závažnost klimatických změn.     (Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


Dálnice D3 kolem Českých Budějovic bude místo trasy po vysokých náspech a mostech více začleněná do terénu.

Ministerstvo dopravy uznalo argumenty města a okolních obcí, podle nichž by měla být silnice šetrnější k životnímu prostředí a obyvatelům. Úsek, který bude zároveň obchvatem města, by se mohl začít budovat v roce 2010. Úpravy prodraží projekt o zhruba jednu miliardu korun, řekli dnes novinářům zástupci měst a obcí dotčených výstavbou dálnice. Dálnice D3 na jihu Čech by se měla vybudovat s pomocí soukromého kapitálu.

"Ale miliarda korun nejsou tak vysoké náklady, když se vezme v potaz, že jeden kilometr dálnice stojí zhruba 500 milionů korun," řekl náměstek českobudějovického primátora František Jelen. Devět měst a obcí, jichž se stavba týká, sepsalo memorandum o společném postupu. Snaží se o urychlení stavby, která je podle nich přínosná, měla by ale co nejméně ovlivnit osídlení v okolí.      (Zdroj: EnviWeb)


Evropská unie se zavázala, že do roku 2020 zvýší podíl biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot minimálně o 10 procent a na 20 procent zvýší podíl energie z obnovitelných zdrojů. V USA by měl bioethanol do roku 2010 tvořit 10 procent spotřeby pohonných hmot. Politici biopaliva podporují hlavně proto, že chtějí zmírnit závislost na fosilních palivech a redukovat emise skleníkových plynů. Vědecké výzkumy ovšem ukazují, že některé plodiny pěstované za tímto účelem (řepka olejka, kukuřice) produkují až o 70 procent více skleníkových plynů než fosilní paliva. Kromě toho zaznívají stále častěji hlasy varující před potravinovou krizí.

Jean Ziegler V roce 2004 se plodiny určené pro výrobu biopaliv pěstovaly v EU na 0,31 mil. hektarů půdy. V roce 2007 se toto číslo zásluhou velkých dotací zvýšilo na 2,84 mil. hektarů. V ČR se od září přidávají biopaliva do nafty, od ledna se budou přidávat také do benzínu. To vše se promítá do cen potravin jak u nás, tak i na světových trzích. Zdražovány jsou obilniny, kukuřice a řepka olejka, rostou i ceny masa a mléčných produktů.

Na negativní důsledky pěstování biopaliv upozornil 17. října Mezinárodní měnový fond (MMF). Údajně neuváženou podporu biopaliv kritizovala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle OECD povede tento vývoj k celosvětovému nedostatku potravin a k většímu tlaku na ničení životního prostředí. Klimatické změny přitom prakticky neovlivní.

Politiku USA a Evropské unie odsoudil expert OSN Jean Ziegler (viz. foto). Ten požádal, aby bylo na výrobu biopaliv uvaleno pětileté moratorium.

"232 kilogramů obilí je potřeba k tomu, abychom získali 50 litrů bioetanolu," prohlásil Ziegler. "Z tohoto množství by mohlo jedno dítě žít celý rok... Pro ty, kteří hladoví, je to totální katastrofa a zločin proti lidskosti... Cynismus Evropského společenství je strašný."

OSN odhaduje, že na Zemi hladoví 854 milionů lidí. Každý den zemře hladem 100 tisíc lidí, každých pět sekund jedno dítě. Současná prudukce potravin by přitom dokázala nasytit 12 miliard lidí.

Ziegler se domnívá, že by vědci měli pracovat na vývoji "druhé generace" biopaliv vyráběné ze zbytkových zemědělských produktů a nezemědělských rostlin.

Evropská komise přes všechny výhrady tvrdí, že biopaliva mají a budou mít jen malý dopad na trh se zemědělskými komoditami. Podle ní za zdražování potravin v poslední době může především špatná úroda a narůstající poptávka ve východní Asii.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Od 18. října už není možné v San Marinu vykonat žádný druh pokusů na zvířatech: San Marino je první stát na světě, ve kterém je vivisekce zakázána zákonem! Sanmarinská asociace na ochranu zvířat (APAS http://www.apasrsm.org ) vyjadřuje své velké uspokojení nad tím, že návrh zákona občanské iniciativy byl 20. září přijat Velkou a Generální radou. Asociace ve své tiskové zprávě uvádí, že sanmarinské instituce dokázaly pochopit, "jak jsou pokusy na zvířatech eticky nepřijatelné kvůli ukrutnému utrpení, kterému jsou podrobena laboratorní zvířata, považovaná za 'živé věci', jak jsou zbytečné a škodlivé pro člověka, protože jak se mylně věří, nejsou alternativou k pokusu na člověku. Každý lék či chemická látka testovaná na zvířeti, musí být vždy a v každém případě testována na člověku, aby mohla být uvedena na trh. Kromě toho se testování zakládá na zcela chybném předpokladu, že výsledky získané testováním na zvířeti je možné aplikovat na člověka, přestože tyto výsledky jsou odlišné u každého živočišného druhu." "Jsme moc šťastní z tak pozitivního a tak rychlého výsledku", říkají představitelé iniciativ http://www.NoVivisezione.org a http://www.icare-worldwide.org . Dodávají: "Doba je zralá pro evoluci a možná i revoluci vědecké a etické kultury v této oblasti. Články publikované v mezinárodních vědeckých časopisech, které kritizují pokusy na zvířatech, jsou čím dál častější. Volba San Marina nepřijmout pokusy na zvířatech bude obrovským příkladem pro celý svět."     (Zdroj: Svoboda zvířat)


Švýcarská firma REnInvest zabývající se obnovitelnou energií chce u Gotthardského průsmyku postavit největší a nejvyšší větrnou elektrárnu v zemi. Ta by dodávala energii pro 15 000 lidí. Pokud bude projekt za 41 milionů dolarů povolen, turbíny by mohly začít vyrábět elektřinu v říjnu 2009, napsal server Swissinfo.

S osmi větrníky o výšce 78 metrů by byl Gotthardský projekt nejen největší, ale i nejvyšší větrný park ve Švýcarsku. Ležel by ve výšce 2 040 až 2 131 metrů nad mořem. Ve větrné energii zaostává Švýcarsko za Evropskou unií, píše Swissinfo. Větrníky dodávají energii pouhým čtyřem tisícovkám domácností.

Švýcarská vláda by do roku 2010 chtěla zvýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 500 gigawatthodin ročně, což je jedno procento místní spotřeby elektřiny v roce 2001. Příští rok také začne fungovat nové schéma úhrad, které má podpořit rozvoj větrné energie a její konkurenceschopnost. Avšak projekt u Gotthardského průsmyku čeká ještě mnoho překážek. Nejprve musí být lokalita převedena místními úřady do zóny s jiným využitím území.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Věštění pomocí kyvadla

ObrazekKyvadlo se velmi dobře hodí jako magická pomůcka. Používání kyvadla k věštění se říká radiestézie. Kyvadlo může otestovat sílu energetických polí a magického příslušenství a může fungovat jako prostředník k navázání kontaktu s duchovními bytostmi. K práci se používá kyvadlo většinou 12-15 cm dlouhé. Kyvadlo může být z jakéhokoliv materiálu a může mít různé velikosti. Provázek může být libovolně veliký. Kyvadlem může být vlastně prakticky cokoliv co má uprostřed otvor a dá se zavěsit. Takovým nejznámějším "domácím" kyvadlem je asi prstýnek na niti či dlouhém vlasu. Nit nebo vlas se omotává kolem prstu - ukazováčku, tak, aby měla nit (vlas) i s kyvadlem délku asi 15 - 20 cm.

Někteří radiestézové používají věštění v medicíně. Kyvadlo se pohybuje nad postiženými místy lidského těla a radiesthet čte z pohybů kyvadla místo a diagnózu z choroby. Říká se, že pomocí kyvadla jde rovněž stanovit začátek nemoci a navrhnout preventivní léčbu. Kyvadlo lze držet i nad vzorkem moče a krve dokonce i nad fotografií nemocného. Používá se také na hledání vody, sledování stopy, pátrání po ztraceném předmětu. Pravděpodobně nejběžnější aplikací je stanovení pohlaví nenarozeného dítěte, zda jsem udělali to a to dobře, je toto správný postup, atd. Prostě položením otázky, na kterou se dá odpovědět ANO nebo NE s pomocí tabulky.      (Jak na to? .... Čtěte na stránkách Průvodce světem magie)


Nový Světový Řád naplánoval další fázi kontroly a to prostřednictvím fenoménu peněz. To je proces, v kterém banky půjčují peníze, které neexistují a ty musíš platit úrok. A čemu se rovnají dluhy? Kontrole. První bankéři byli Templářští Rytíři. Získali značné bohatství na svých křižáckých výpravách za podpory křesťanů od lidí, kteří si chtěli koupit místo v Nebi. měli nejbohatší organizace v zemi a jejich chrámy v Paříži a Londýně se staly finančními centry. Král Filip IV. Za přispění papeže Klementa V. zničil Templáře – jejich výsadu neplatit daně. Velký Mistr Templářů Jacques de Molay byl upálen na kůlu a hnutí přešlo do ilegality. Operovalo přes jiné organizace. Oběživo v těchto časech byly drahocenné mince ( zlato nebo stříbro ). Jejich vlastníci je ukrývaly v sejfech u zlatníka. Ten mohl vydávat papírové potvrzení na základě výše depositu a majitelé mincí mohli tak platit své dluhy. Postupně se toto potvrzení stávalo platidlem. Zlato a stříbro bylo málokdy v pohybu. Dnes je stejným způsobem vytvořen pohyb peněz v číslech na počítačích. Zlatníci si uvědomovali, že vždy se vybere jen část zlata a stříbra v depositu, ne vše najednou. Proč by nemohli vydat bankovky i ostatním lidem, kteří by za ně mohli platit úrok? A tak vydali bankovek více než bylo krytí. Je to vlastně popis dnešního bankovního systému.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


29 10. 2007   Před sto dvaceti lety - devětadvacátého roku 1787 se v Praze uskutečnila premiéra opery W. A. Mozarta, Don Giovanni.

V kalendáři jídel má dnes svítek ovesná kaše ...


Ministerstvo životního prostředí zatím návrh systému jak zálohovat nápojové obaly nedokončilo.

V českých médiích se v současné době objevují informace o tom, jak by měl v tuzemsku fungovat způsob zálohování obalů na nápoje (viz Ekonom č. 40/2007). Připravuje ho Ministerstvo životního prostředí. Prezentovat a oponovat náklady zálohového systému je podle zástupců ministerstva poněkud absurdní. Taková snaha je podobná pokusu spočítat náklady na stavbu domu ve chvíli, kdy ještě neznáte jeho půdorys a počet podlaží. Návrh zálohového systému na nápojové obaly není dokončen, žádnou jeho konkrétní podobu resort životního prostředí ještě k diskusi nepředstavil: dosud nepadlo definitivní rozhodnutí, jakých typů obalů se zálohování bude týkat a jaké vlastnosti bude systém mít. Zda se Česko vydá cestou nákladnějšího německého modelu, lacinějšího skandinávského či nejlevnější cestou postupných kroků jako v Estonsku, kde začali téměř bez automatů a technologie dokupují postupně. Rozdíly v nákladech mezi těmito variantami jsou zásadní.     (Zdroj: EnviWeb)


V létě roku 2001 se v indickém spolkovém státě Kerala přihodilo něco zvláštního. Dne 25. června v časných ranních hodinách vystrašil obyvatele v okrese Kottayam hlasitý ostrý zvuk, odlišný od hromobití – ostatně v tu dobu nebyla žádná bouřka. Někteří vědci zvuk později interpretovali jako sonický třesk meteoritického tělesa vstupujícího do atmosféry. Jenže to nebyl konec, nýbrž začátek. Pouhých několik hodin po události se na Kottayam snesl rudý déšť. A nebyla to ojedinělá událost. Podobné podivné deště, zabarvené drobnými částicemi, byly zaznamenány na více než stovce míst na velké části území státu Kerala, na přibližně eliptické území o rozměrech 450x150 km. Nejvíce jich spadlo během prvních pěti dnů, později četnost krvavých přeháněk exponenciálně klesala, poslední se však objevily ještě po 50 dnech. Jednalo se o jednotlivé krátké přepršky, omezené vždy na území o rozloze nejvýše několika km, a s ostrou hranicí oddělující je od oblastí, kde padal déšť normální. Jev netrval nikdy déle než pouhých 20 minut. Ne ve všech případech se jednalo o rudou vodu, vzácně se objevily i deště jiných barev. Objevily se i barevné kroupy. Příčinou zabarvení byly očividně jakési neznámé částice.

Původní teorie byly v podstatě tři – prvním podezřelým byl pouštní písek ze západní Asie, dalším pylová zrna, a někteří si spojili jev s pádem meteoritu a označili materiál za mimozemský.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Klimatické změny, obrovský počet vymírajících druhů živočichů i rostlin a otázka, jak nakrmit stále přibývající počet obyvatel planety Země. To jsou podle OSN problémy, které dosud svět dostatečně neřešil. Vyplývá to ze zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) nazvané Global Environment Outlook: Environment for Development (GEO-4). Od roku 1995 je to čtvrtá zpráva o stavu životního prostředí planety. Autoři zprávy GEO-4 se odvolávají na dvacet let starou studii Our Common Future (Naše společná budoucnost). Ta vznikla v roce 1987 na půdě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (WCED). Naše společná budoucnost byl první dokument, který stanovil definici trvale udržitelného rozvoje.

Rozsáhlý text GEO-4 připravovalo 390 vědců, jejich zjištění pak dalších tisíc odborníků revidovalo. Zpráva říká, že za dvacet let, které uběhly od zveřejnění textu „Naše společná budoucnost“, se životní prostředí stalo tématem důležitým pro politické rozhodování na celém světě. S řešením problémů, nastolených již před dvěma desítkami let, to však podle OSN už tak chvályhodné není. „Neexistují žádná zásadní témata, na která upozornila už „Naše společná budoucnost", která by podle předpokladů v budoucnu čekal pozitivní trend,“ říká zpráva OSN. Známé problémy zůstávají mnohdy neřešené, ale podle zprávy GEO-4 není situace zatím kritická. Je ale potřeba začít okamžitě jednat. „GEO-4 chce upozornit na přetrvávající problémy, které zůstávají neřešené a na ty, ke kterým se nikdo nehlásí. Staré problémy zůstávají a nové se k nim přidávají. Například zvětšování mrtvých míst bez kyslíku v oceánech nebo staré i nové nemoci, které jsou spojené s poškozeným životním prostředím,“ prohlásil Achim Steiner, výkonný ředitel UNEPu.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Saturnovy prstence se v naší hvězdné soustavě nedají přehlédnout. Své prstence mají i ostatní plynné planety – Jupiter, Uran i Neptun, proti Saturnu jsou ale vyloženě trapné. Astronomové nyní pomocí kamery na sondě Cassini zjistili, že v nejvíce vnějším Saturnově prstenci jsou v relativně úzkém pásu zbytky většího vesmírného tělesa. Cassini je přímo neviděl, ale zaznamenal vlny v prstencích, které způsobují. Některé kousky by mohly být zhruba jako fotbalový stadion. Pokud to není rozlámaná mateřská loď E.T.ho, pak to nejspíš byl Saturnův měsíček. Badatelé odhadují, že měl v průměru nejméně 30 km, možná podstatně víc. Zřejmě měl smůlu a sejmula ho nějaká kometa nebo velký kosmický balvan. Rozbitý měsíček byl asi podobný dnešnímu nejvnitřnějšími měsíčku Saturnu jménem Pan objevenému v roce 1990, který má průměr kolem 30 km a obíhá uvnitř prstenců, kde podle všeho vytvořil takzvané Enckeho dělení.     (Zdroj: OSEL.cz)


Způsobů, jak se dostat k penězům na cizím účtu, je celá řada. Většinou však mají pachatelé bezprostředně za cíl nejslabší článek řetězce, a tím je uživatel bankovní služby – v tomto případě držitel platební karty.

Bankomat upravený ke skimmingu

Novinkou není skimming jako takový, nýbrž jeho modifikované provedení. Na bankomatu je totiž připevněn hned celý panel, který svou velikostí, zpracováním i použitým materiálem věrně napodobuje jak svislou stěnu bankomatu, tak vodorovnou. Tento upravený vodorovný panel bankomatu je schopen zaznamenávat volené číselné kombinace PINů. Klienty zadávané PINy se zaznamenávají do paměti zařízení, které je součástí panelu. Nelegálně získaná data lze rovněž okamžitě přenášet mobilním telefonem.

Další součástí je miniaturní kamera či fotoaparát, který snímá zadávaná čísla takřka standardně. Proti tomu se lze bránit poměrně snadno, stačí zakrýt při zadávání PINu alespoň část klávesnice.      (Zdroj: iDNES)


Obsahem deseti aromatických uhlovodíků v cigaretovém kouři se zabývali vědci z amerického Federálního střediska vlivu životního prostředí na zdraví v Atlantě. Cigarety tří značek ve variantách s plným, sníženým a zvláště nízkým obsahem nikotinu („full“, „light“ a „ultra“) byly spáleny na zařízení, jež napodobovalo činnost kuřáka. Při klidném pokuřování přístroj nasál běhen dvou sekund 35 mililitrů kouře jednou za minutu, „agresivního“ kuřáka představovalo bafání 55 mililitrů jednou za půl minuty. Délka nedopalku byla při obou režimech stejná (23mm). Dehet zachycený na speciálním filtru ze skleněných mikrovláken byl analyzován kapalinovou chromatografií spojenou s dvojitou hmotovou spekrometrií (HPLCMSMS). Nejvíce zastoupeným polycyklickým aromatickým uhlovodíkem byl benzo[a]anthracen, jehož bylo v kouři z jedné cigarety 22 až 106 nanogramů. Benzo[a]pyrenu bylo přibližně čtyřikrát méně, stejně jako benzo[j]fluoranthenu a indeno[1,2,3cd]pyrenu. „Lightky“ produkovaly stejně nebo jen nepatrně méně cyklických aromatických uhlovodíků než cigarety označované „full flavor“, o něco lépe na tom byly některé „ultra“. Intenzivnější kouření zvýšilo obsah dehtových látek o osmdesát až sto dvacet procent u všech druhů cigaret. Lehké cigarety tedy kuřákovy plíce nijak nešetří. Kouření škodí zdraví vždy, nervozita a agresivita jsou přitěžující okolnosti      (Zdroj: Vesmír)


Japonští technologové vyvinuli klávesnici, na které lze psát i bez pomoci rukou. Klávesnici je zapotřebí umístit do svislé polohy například na monitor, na hlavu nebo jakoukoli jinou (pohybu schopnou) část těla se musí připevnit pohybový senzor a pak už stačí jen drobnými výkyvy „dráždit“ akcelerometr v senzoru. Ten na změnu zrychlení reaguje změnami zaměření kláves (které se rozsvěcují). Pokud na rozsvícenou klávesu uživatel tímto způsobem ukazuje déle než dvě vteřiny, klávesa se stiskne. Jeden úhoz za dvě vteřiny sice není žádný brilantní výkon, nicméně pro zdravotně postižené i přesto zařízení může znamenat užitečného      (Zdroj: 21@století)


Neustále nás musí udivovat důmysl a dokonalost Přírody a na druhé straně pošetilost, hloupost a arogance lidského rozumu. Následující článek chce toho být malým dokladem. Většina lidí ví nebo tuší, že člověk ničí své přirozené životní prostředí a svým (pohodlným) způsobem života si zapříčinil mnoho civilizačních chorob. Toho jsme svědky zejména posledních cca sto nebo dvě stě let (uvědomíme-li si, že vše vlastně začalo průmyslovou revolucí). Málokdo však tuší, že si člověk pod sebou začal řezat pomyslnou větev již mnohem dříve, a to tehdy, když objevil oheň a začal si potravu tepelně upravovat, ať už se jednalo o pečení masa nebo nejrůznějších výrobků z obilovin.

O co jde? Živočišnou říši můžeme podle druhu potravy, kterou přijímá, rozdělit na čtyři skupiny: masožravce (např. kočka nebo lev), všežravce (pes, vepř, medvěd), býložravce (slon, žirafa, antilopa) a plodožravce (primáti). Každá z těchto skupin se liší mimo jiné i svým zažívacím ústrojím, které je optimálně uzpůsobeno potravě, kterou přijímá. Například kráva (tur domácí) má čtyři žaludky, aby byla schopná strávit rostlinnou potravu – trávu. Naproti tomu masožravci, jako např. kočka domácí, mají velmi vyvinutá játra, aby mohli dobře trávit maso, a krátké střevo, aby se do těla nestačily vyloučit toxické látky, vytvořené hnitím masa.

Naproti tomu plodožravci (frugivorové), mezi něž patří primáti včetně člověka, mají trávicí ústrojí uzpůsobeno pro přijímání potravy ve formě nejrůznějších plodů, ovoce, ořechů, apod. Pro člověka je tedy požívání masa stejně nepřirozené jako kdybychom ho nutili pást se na louce jako kráva nebo ovce. Aby maso bylo pro člověka jakž takž stravitelné, začal je tepelně upravovat. Když se z lovce stal zemědělec, naučil se také mlít a tepelně upravovat obiloviny, které začal pěstovat. Stal se tak jediným tvorem na této planetě, který si potravu před jídlem vaří, smaží nebo peče.

Jestliže je z výše uvedeného zřejmé, že lidská strava je nepřirozená, měli bychom dodat, že lidskému tělu vyloženě škodí a způsobuje téměř všechny choroby, jimiž lidstvo trpí, počínaje obyčejnou chřipkou a konče rakovinou.        (Dále viz Šokující pravda o lidské stravě na stránkách Záhady.cz)


Svět zvířat mnohé z nás fascinuje. Svou přirozenou bezprostředností, svými specifickými přírodními zákony, které nelze nijak obelstít. I když třeba přírodu obdivujeme, neznamená to však, že se o ni dokážeme pravidelně a soustavně starat. A tak se často stává, že mnozí přecení své síly a pořídí si domů zvířátko, o které nedokáží dostatečně pečovat.

Velmi často se jedná o psa, tvora člověku zřejmě nejbližšího. Nestačí opírat se o pořekadlo “pes, přítel člověka”, k němu musíte přidat ještě druhou část: “člověk, přítel psa”. Povšechná znalost biologických potřeb psa (které samy o sobě ve své každodenní pravidelnosti dávají některým majitelům dostatečně zabrat) k výchově psa rozhodně nestačí.

Každý pes je v podstatě osobnost a pokud si toto lidé pořizující si nové zvíře, neuvědomují, měli by od svého úmyslu okamžitě ustoupit. V opačném případě totiž pak nešťastní pejskové končí v útulcích...       (Zdroj: Nadace pro ochranu zvířat)


Tajemství toho, proč nás to často po jídle tak neodolatelně táhne na gauč, je zřejmě odhaleno. Vědci zjistili, že vysoká hladina glukózy v krvi, která po jídle přichází, může "vypínat" mozkové buňky, které člověka normálně udržují ve stavu bdělosti a čilosti, napsal britský časopis New Scientist. Z hlediska evoluce se ospalost po jídle dá vysvětlit tak, že tělo říká, že když už jsme si jídlo obstarali a snědli, měli bychom si odpočinout, aby se energie mohla dobře uložit.      (Zdroj: Řev přírody)


Při nedávném setkání s absolventy Vysoké školy chemicko - technologické, tedy s inženýry, kteří mají odborné vzdělání k porozumění skleníkovému efektu, se ukázalo, že přejímají mediálně používané vysvětlení tohoto jevu. Uvádějí, že skleníkové plyny odrážejí nebo pohlcují část záření směřující od Země do vesmíru a tato část záření ohřívá zemský povrch nebo atmosféru. Je-li i odbornou veřejností mylně vnímán skleníkový efekt, je položen základ pokřivenému vnímání globálního oteplování. Skleníkový efekt je objasňován účelově a jeho význam je nadhodnocován, např. tvrzením, že s rostoucím obsahem skleníkových plynů v atmosféře se úměrně posiluje jeho účinek. Z této falešné představy se pak zdá oxid uhličitý jako nejvýznamnější přispěvatel ke změně klimatu.

Zavádějící představa o skleníkovém efektu, která je evokována již nešťastným názvem tohoto jevu „skleníkový“, je díky své jednoduchosti úspěšně šířena. Simplifikace však znemožňuje realistické vnímání problému globálního oteplování. Dává občanům pouze možnost přiklonit se k jednomu ze dvou protichůdných proudů. Jedna názorová strana sebe vymezuje jako zachránce lidstva, přicházející v hodině dvanácté s odvrácením apokalypsy a má z tohoto důvodu řadu sympatizantů (sám bych se k nim přidal, shledal-li bych argumenty pravdivými). Většině z nich uniká skutečnost, že svým postojem podporují maření nepředstavitelných hodnot pod státním a mezinárodním dirigismem. Jestliže jsme všichni vedeni do situace, kdy každý bude přispívat nemalými prostředky na odvrácení klimatické fikce, je prospěšné bez politického a emočního zabarvení porozumět hlavnímu nástroji manipulace – skleníkovému jevu.

(Podrobný rozbor čtěte na stránkách Jitřní země)


26 10. 2007   V sobotu 26.října nastane druhý podzimní Úplněk - stane se tak v 6:50 LČ.

S tím letním časem to Úplněk stihl jen tak tak ... letní čas se tento víkend mění na středoevropský, a to v neděli po půlnoci .... Třetí  hodina se rázem změní v hodinu druhou, takže posuneme ručičky o hodinu zpět, budeme mít o šedesát minut delší  víkend, ale zato večer už nebude světlo skoro vůbec ... ach jo ... Zimní spánek má něco do sebe.

Šestadvacátého října se událo v dějinách leccos - ale jedno stojí za zmínku zcela určitě - roku 1965 převzali členové skupiny Beatles Řád britského impéria.

Osmadvacátý říjen se slaví jako Den vzniku samostatného Československa. Ve Wikipedii se můžeme dočíst, co se tehdy událo ... Dne 28. října 1918 kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Na večer téhož dne vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.


S příchodem prvních mrazů a celkově chladnějšího počasí nastává pro mnoho mláďat ježků krušné období. Aby mohla přečkat zimu zimním spánkem nebo-li hibernací, potřebují mít hmotnost alespoň 700 g. Pokud ve druhé polovině října nemají hmotnost alespoň 400g, už se na potřebnou hmotnost pravděpodobně nevykrmí. V chladném počasí totiž začíná být kritický nedostatek jejich hlavní potravy - hmyzu a malých bezobratlých živočichů. Pro mnoho mláďat ježků je tak jedinou nadějí na přežití lidská pomoc.

"V současné době pečujeme o 20 mláďat ježků. Jejich počet ale rychle narůstá, téměř každý den přijímáme dalšího ježka," uvádí Lenka Šafránková, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Od začátku roku přitom v Záchranné stanici nalezlo pomoc už více než 40 ježků. Většina z nich byla malá nesamostatná mláďata, která byla přijata koncem srpna nebo během září a část z nich již byla dokrmena na potřebnou hmotnost a vypuštěna zpět do přírody. Mláďata, která se do Záchranné stanice dostávají nyní, ale již zde stráví zimu a do přírody budou vypuštěna až na jaře.

Péče o mláďata ježků je přitom poměrně náročná na čas, prostor i finance. Každý ježek potřebuje výběh o velikosti minimálně 1-2 m² umístěný ve vytápěné místnosti. Protože jsou ježci hmyzožravci, potřebují masitou potravu, například vařené drůbeží nebo hovězí maso či kočičí konzervy a granule. Musejí být také odblešeni a odčerveni. Ježci, kteří jsou do Záchranné stanice přijímáni nyní, ji opustí až na jaře příštího roku a stráví tak zde nejméně 6 měsíců. Tato péče přijde v průměru na 500 – 1000 Kč na jednoho ježka. Pokud chcete Záchranné stanic pro živočichy ve Vlašimi finančně pomoci s péčí o ježky, můžete jí poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na číslo 87777 (účtování DMS: 30,- Kč, příjemce obdrží nejméně 27,- Kč). Nebo můžete s péčí o ježky pomoci prakticky. Máte-li vhodné podmínky, můžete si jednoho či dva ježky od vlašimských ochránců přírody vzít domů a pečovat o ně. Pracovníci Záchranné stanice Vám rádi poradí, jak se o ježky vhodně postarat. Pokud ale vhodné podmínky nemáte a naleznete malého ježka, zavolejte, prosím, na pohotovostní číslo Záchranné stanice ve Vlašimi (tel. 777 800 460), rádi se ho ujmou.      (Zdroj: Český svaz ochránců přírody Vlašim)


Zajímavost z deníku Metro: Rozhodčí zápasu sumó se nazývá gjódži. Je oblečen do kostýmu šlechtice ze 14. století. Za pasem nosí malý nůž tantó jako vzpomínku na doby, kdy v případě mylného rozhodnutí spáchal rozhodčí sebevraždu seppuku. Japonská uctivost velí i dnes v případě chyby ze strany rozhodčího požádat o odchod do důchodu. Tato žádost však bývá v drtivé většině případů zamítnuta.

Hmmmm ... extrapolace do našich podmínek soutěží vrcholových i méně vrcholových ... byť jen myšlenková ... působí velmi zajímavě.


Již velmi dlouhou dobu by nás měla zajímat otázka možného zneužívání podzemních prostorů a jeskyních systému krajně podezřelými státními institucemi a jejich neméně podivnými satelitními společnostmi. Zdá se vám to neuvěřitelné a nemožné? Ještě před nějakými deseti lety jsem byl podobného názoru. Jenže od té doby se mnohé změnilo a já jsem měl možnost být konfrontován s množstvím nemírně zajímavých informací, ba i skutečností týkajících se tohoto tématu. V tomto a ještě asi dvou dalších dílech bych chtěl upřít pozornost právě na tuto problematiku. Bude sestupovat do podsvětí a při tom nebudete potřebovat lano ani baterku či jakékoliv jiné spelologické nářadí. V klidu a v teple svého domova se projdeme podsvětím nejen tím geofyzikálním, ale bohužel….. i podsvětím zcela jiné úrovně – v prostředí politiky a vrcholného globálního byznysu. Navštívíme Spojené Státy. Zde ve státě Arkansas se nedaleko města Hot Springs nachází dva známé jeskynní systémy. Jeden z nich se jmenuje „Siloam Springs“ a druhý „Eureka Springs“. Podle poměrně věrohodných zdrojů v obou z nich se odehrávají veskrze zajímavé aktivity na rovni osy „CIA – Zednářské společnosti – drogové korporace stylu klasické mafie“. Pakliže by někdo chtěl tímto směrem vést vyšetřování a výzkum, měl by se zcela jistě soustředit právě na tuto oblast. Tato oblast má skutečně velmi pestrou historii……       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Zemní plyn nemusí sloužit jen pro vytápění či vaření, ale lze jej použít i jako palivo pro automobily. Jeho ekologické i ekonomické parametry jsou rozhodně zajímavé: zemní plyn má oproti benzínu či naftě nižší emise CO2 a dalších spalin, provoz je o třetinu až polovinu levnější a podle plynařů je zemní plyn i nejbezpečnější palivo vůbec. „Situace u nás je však stále neveselá,“ říká Jan Žákovec z Pražské plynárenské. ...

Podle zástupců plynárenských společností již odzvonilo dodatečným přestavbám aut z klasických paliv na plyn. Potvrzuje to i Martin Hejral ze společnosti GM. „Dnes je již osm továrních výrobců s 25 modely aut na zemní plyn, která jsou vyráběna sériově,“ říká Hejral. Na evropském trhu by měly být dostupné modely Opel Combo a Opel Zafira, Fiat Multipla, Fiat Deblo Cargo či Fiat Punto, Citroën Berlingo, Citroën C3, Volkswagen Caddy nebo Renault Kango. U nás nejznámější a nejběžnější značka aut, Škoda, vozy na zemní plyn zatím nenabízí. Jak se ale pro server Auto.cz vyjádřil Eckhard Scholz z představenstva Škody Auto, uvažuje se o výrobě automobilů Škoda Octavia, Roomster a Superb na CNG. Prototyp Škody Octavia na CNG byl představen letos v dubnu.

U sériově vyrobeného auta plynové zásobníky nezabírají místo v zavazadlovém prostoru, jak tomu bývá u přestaveb, ale jsou zakomponovány pod podlahou vozu. „Kromě homologace a značkového servisu má uživatel sériově vyráběných aut záruku dalšího vývoje CNG pohonu,“ říká Hejral.

Zemní plyn se do plynových zásobníků tankuje podobným postupem jako benzín nebo nafta. Kromě veřejných rychlo plnících stanic, kde natankování plného zásobníku trvá stejně rychle jako u tekutých paliv, lze využívat i firemní či soukromé rychlo plnící stanice (jako je například ta v areálu Pražské plynárenské), nebo firemní či soukromé stanice s pomalým plněním. Tyto stanice lze napojit na běžný domovní rozvod plynu. Naplnění zásobníků pak zabere okolo šesti hodin. Výhodou je, že máte možnost si pohonnou hmotu doplnit doma, nevýhodou je cena těchto domovních čerpacích stanic. Ta se pohybuje nad dvěma sty tisíci korunami.        (Zdroj: Ekolist.cz)

Provoz levnější ... dneska možná ... ale pořád se zdražuje ... No a až bude na plyn odkázáno hodně majitelů aut, zdraží se pořádně ... neb o tom to je ...


Pozor na děti, které se u stolu tváří znechuceně, nemají chuť k jídlu a mají v oblibě jen málokterá jídla. Říká se tomu selektivní výživa (selective eating) a může to být už v prvních letech života znamení, že máme co do činění s potenciálně anorektickým dítětem. K tomuto závěru dospěl profesor Michele Campanelli, ředitel Italského centra pro psychickou poruchu příjmu potravy v Římě (CIDAP). Z reprezentativního vzorku 3380 anorektických dívek ve věku od 13 do 17 let, který jeho tým sledoval, jich 69 procent v dětství prožilo traumatizující zážitek, který vedl k rozvoji fenoménu selektivní výživy. Tuto skutečnost však nelze klást za vinu výhradně matce dítěte, neopomněl zdůraznit expert. Jde o další faktor nezbytný pro pochopení poruch v příjmu potravy, které jsou stále častější a jejichž příčiny jsou několikeré. Pro tyto děti ztrácí jídlo svou hodnotu, přestává být zdrojem radosti a uspokojení a naopak se stává prostředkem pro vydírání matky a pro smlouvání s ní. Podle profesora Campanelliho jde o první malou pomstu bytosti, která tímto způsobem dává najevo, že se jí nedostalo, byť ne úmyslně, oné citové pozornosti, oné lásky, které je pro život ve světě zapotřebí. Čím více je pak matka vystrašená, čím více dává dítěti najevo svůj hněv a nespokojenost a uchyluje se k trestům, včetně tělesných, a k zákazům, tím více se vytvářejí podmínky pro vznik anorexie. Děti, u nichž se rozvinula selektivní výživa, mají rády jen několik jídel, většinou jde o jídla sladká. Zajímá je více hra než mlsání, jen výjimečně dávají najevo, že mají hlad, mezi jídlem se rozptylují a matka za nimi musí běhat, aby je přiměla jít k jídlu, které je pro ně nepříjemným momentem. Jídlo se tak podle Campanelliho stává vynuceným úkonem, jemuž se dítě podrobuje především proto, aby uspokojilo rodiče a odvrátilo jejich tresty a zákazy. Odmítáním jídla dítě trestá matku, získává více svobody, většího rozhodovacího prostoru v rodině, více moci nad projevy mateřské lásky. Ovládá a podle své libosti ovlivňuje vztah s matkou. .... (Zdroj: Zdravcentra.cz)

Nooo ... já se přiznám, že jako malému dítěti mi prý táta musel troubit na hadici od vysavače, abych vůbec něco snědl ... a dneska tedy pod váhu určitě nemám ... Ale na druhou stranu - tehdy ještě nebyla věda na tak vysoké úrovni, :-)))


Na stránkách Encyclopedia Esoterica je nyní Databáze zvláštních jevů ... najdete tu leccos zajímavého - tak třeba hned první záznam ...

Šimon kouzelník - současník sv. Petra a zároveň jeho nekalá konkurence, se vydává jednoho krásného dne z rodné Samary na cestu za poznáním magie. Procestuje celou Persii, Arabii, ale i Egypt, aby se na čas usídlil v Alexandrii, kde se stal na čas žákem jakéhosi Dositea, jenž byl stoupencem Jana Křtitele ve při, kdo je vlastně Mesiášem. Ovládal údajně mnohá kouzla, jež jsou sama o sobě více než zajímavá. Dovedl létat vzduchem, levitovat, mizet před očima diváků, kámen proměňoval v chléb, hojil rány, křísil mrtvé, oživoval kamenné sochy. Tento přebohatý repertoár byl příčinou, že jej Petr nejen odmítl pokřtít, ale odmítl jakékoliv diskuse na téma Petrovy metodiky zázračného léčení, či kříšení mrtvých. Snad i proto, že Šimon nepochopil, že se nejedná o systém obchodu - nýbrž víry. Jejich rivalita dosáhla svého vrcholu v Římě, kde Šimon vyzval Petra k souboji před očima samého římského císaře. Zatímco si Šimon levitoval, Petr se v kleče modlil. Výsledkem byl pád Šimona na zem a jeho zlámaná noha pak dostatečným důkazem toho, kdo je mocnější .


Andělé, archandělé, cherubíni a další biblické postavy se vrátily! Tvorové, nebo snad duchové? Nazývejme je raději bytosti z jiných sfér. Co je o nich již dávno známo, co se o jejich identitě lidé domnívají a co vědí dnes? Podíváme-li se do různých naučných slovníků, encyklopedií, nebo bible, mnělo by nám být okamžitě jasno. Jsou to poslové Boží. Již sám název nám to napovídá. (Angelos-posel.) Začneme-li toto téma studovat v nejstarších dostupných knihách, dočteme se prakticky všude stejné informace jako v naučných slovnících. z dvacátého století. Byli to (a nebo snad stále jsou) bytosti o něco méně hutnějších těl nežli jsou těla lidská. Když se v biblických dobách někde objevili, byli obvykle pokládáni za obyčejné lidi. Aby jim bylo uvěřeno že jsou andělé museli o tom podat nějaký důkaz. Proto konali menší zázraky. Dokázali náhle zmizet, nebo naopak vstoupit lidem do snů. Také se ale mohli napít a najíst hmotné stravy, aniž by jejich jemná těla doznala nějaké újmy. Vždy se zjevili jen tam , kam je poslal Bůh. Po splnění božských úkolů zase odlétli nazpět do nebe, kde mají údajně svůj domov.

To je ve stručnosti vše co nám o andělích zanechali naši předkové od biblických dob až do konce dvacátého století. Nerad bych však opomněl velkou skupinu andělů strážných, která má zvláštní specializaci. Každý člověk má údajně svého anděla strážného který na něj celý život dává pozor.

Lidské představy o andělích se však v průběhu věků značně měnily.       (Dále viz Tajomstvá našej planéty)


Jistě není potřeba s nastávajícími chladnými dny psí boudu ucpat mechem, jako to činili Karafiátovi broučci, naopak mech nelze doporučit vůbec. Ale určitě je vhodné popřemýšlet o tom, že zvířata chovaná venku musejí mít možnost úkrytu, který by měl být chráněný před vlivy povětrnosti, a to se týká i psí boudy. Základním požadavkem při chovu hospodářských i zájmových zvířat je chránit jejich životní prostor před neúměrným chladem a vlhkem. Je to základní podmínka, jak bránit nachlazení chovaných zvířat, či různým virózám i například nežádoucímu růstu plísní.

Dobře před vlhkostí odizolovaná a větratelná by měla být nejen ubikace psa, ale i králíkárna, kurník, či holubník. Stačí pozorovat, že má-li zvíře volbu, vždy si přece vybere místo suché a teplé. Kočka je v tomto například mistrem. Zkušenému chovateli zajisté není třeba tato fakta připomínat, ale začínající chovatel by ně neměl zapomenout.

Jen zvířata v dobré kondici, která jsou chována ve vhodných podmínkách a nejsou vystavována zbytečnému stresu, lépe odolávají infekcím a svému pánovi poskytují potěšení i užitek.      (Zdroj: Agris.cz)


Blíží se svátek Samhain ... něco o něm píšeme u nás, něco si můžete přečíst jinde - například na stránkách Jitřní země ....

Svátek Samhain spadá na konec sklizně a uzavírá zemědělský cyklus. Samhainem začíná temná zimní polovina roku. Keltský Nový rok je časem, kdy zdi mezi světy jsou tenké, kdy je snadné komunikovat s těmi, kdo „odešli" - s toulajícími se mrtvými. Je to magická doba, kdy přestávají platit zákony prostoru a času. V podivném a nevypočítatelném chování lidí se odráží události ze světa duchů.

O Samhainu se vzdává čest a nabízí pohostinnost mrtvýrn předkům. Modlitby a úlitby se pokládají na schody a oltáře. I když jsou druhý den ráno dary nedotčené, říká se, že jejich podstata přešla do říše duchů. V tento den se poráží dobytek a dokončují letní práce. Jakákoliv plodina nesklizená z pole do Samhainu je tabu a náleží duchům přírody.

Nový rok začíná při západu slunce 31. října. Je časem zasta­vení, zúčtování, ukončení a zbavení se vlivů a konceptů, které se přežily a ztratily opodstatnění. Ale především je to den znovuna­pojení se na kmenové a rodinné předky a na řídící duchy. Sa­mhain je jednou ze dvou „nocí duchů" v roce (Beltaine je dru­hou) - dobou chaosu a největší aktivity skřítků. Je to noc, kdy čarodějnice jsou všude, zjevují se znamení, konají se věštby a v domech jsou znovuzapalovány ohně.

O Samhainu se otevírají mohyly Sidhů a Sidhové se pohybují po krajině. Zjevují se a vracejí duše zemřelých. Je to čas vhodný k úklidu domu a ohniště, aby byly připravené, až přijdou mrtví předkové. Dveře by se neměly zamykat a měly by být připraveny další židle. .......


Nejpozději do pěti let by se ve městech měly vedle zelených, žlutých a modrých popelnic objevit i nové hnědé. Ty budou určeny na bioodpady - tedy zbytky jídla či rostlin.

Ministerstvo životního prostředí totiž dokončilo vyhlášku o biologických odpadech, jakousi předzvěst novely zákona o odpadech. Právě díky ní by lidé měli mít možnost jednoduše recyklovat i přírodní odpad. "Novela tohoto zákona bude obcím ukládat povinnost, zajistit lidem možnost recyklovat vedle papíru, plastů a skla i biologický odpad," vysvětluje mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Právě bioodpad totiž tvoří téměř pětinu všech odpadů, které člověk vyprodukuje. A možnost jej třídit je zatím velmi malá, alespoň pro obyvatele měst.

V některých zemích Evropské unie je přitom recyklace přírodních materiálů zcela běžná. Vyhláška zatím řeší především to, jakým způsobem mají obce s biodpady nakládat. Povinnost tyto odpady dále zpracovávat přinese až novela zákona o odpadech, která by měla být hotova začátkem příštího roku.       (Zdroj: EnviWeb)

Což o to ... myšlenka je to dobrá ... teď jde o to, jak přežije srážku s úředním šimlem - což bývá pro spousty dobrých myšlenek osudně ....


Kanadská společnost Sparton Resources oznámila, že úspěšně vyrobila první malé množství oxidu uranu (U3O8) ve formě „žlutého koláče“ z popílku čínské tepelné elektrárny. Tuto zkoušku pro Sparton uskutečnila poradenská firma Lyntek, která sídlí v Denveru v Coloradu.

Ve zkoušce této technologie bylo použito 6,1 kg čínského elektrárenského popílku uskladněného u elektrárny poblíž Siao-lung-tchang (Xiaolongtang) v jižní Číně. Každá tuna tohoto odpadu obsahuje 0,4 libry (181,4 g) U3O8. Technologie získávání uranu je tu obdobná loužení kyselinami, které se používá ve zpracovatelských závodech nebo přímo na nalezištích uranové rudy. Po loužení následují další fáze výrobního postupu včetně filtrace. V příští zkoušce bude použito většího vzorku – až 20 kg popílku. Sparton zkoumala úložiště popílku zkušebními vrty a zjistila, že jeho vrstva má průměrnou výšku 17 m a obsahuje 5,3 miliónu tun popílku.       (Zdroj: ScienceWORLD)


xxx

25 10. 2007   Pětadvacátého října 1948 byl v Československu přijat zákon, na jehož základě byly zřizovány tábory nucené práce. ... K tomu, aby byl občan přikázán od TNP, nemusel spáchat žádný trestný čin.  Stačilo pouhé podezření, že čin může spáchat, a byl preventivně do TNP poslán. Některé z důvodů, pro které byly přidělovány první osoby do TNP: „…stýká se s cizinou, jeho sestra je rakouskou státní příslušnicí, nemá kladný poměr ke zřízení, poslouchá cizí rozhlas, nesouhlasil se znárodněním, šířil nepravdivé zprávy, majitel přepychové vily, majitel domu, stýká se s reakcionáři, hazardní hráč, vyhýbá se práci, manželka byla proti znárodnění….  

Podle tehdejších směrnic zařazení do TNP nebylo trestem, avšak paradoxně doba strávená v TNP se zapisovala do trestního rejstříku. V této souvislosti je velmi zajímavé, že lidé odsouzeni podle zákona 231/48 Sb. (na ochranu lidově demokratické republiky), měli být automaticky po vykonání trestu zařazeni do TNP. Do TNP mohl být zařazen člověk mezi 18-60 rokem života až na výjimky bez řádného soudu na dobu 3 měsíců až 2 let, z rozhodnutí funkcionářů NV, členů KSČ a KSS, kteří si tak vyrovnávali účty nejen se svými politickými odpůrci. O přikázání do TNP většinou rozhodovaly tříčlenné komise, jejich členy a náhradníky jmenoval KNV.


V sobotu 27. října 2007 se v Archeoparku Prášily a jeho okolí uskuteční další ročník festivalu Samhain. Program začíná v 11 hodin na tržišti - "oživená keltská vesnice". Pak začne výroba masek na oslavu Samhainu a večerní rej,  bude možnost se projet v kočáře taženém koňmi, následovat bude škola šermu, rej masek u slavnostního ohně,  požehnání ohně a ohňová show. To vše bude prokládáno vystoupeními kapely Corchen. Program vyvrcholí v 19 hodin chůzí po žhavých uhlících – abyste nechali ve starém keltském roce vše, co již nepotřebujete a vstoupili do roku nového očištěni   ..... (Zdroj: stránky Keltoi)


...  Ani jeden zákon se ale nevztahuje na ně - politiky, požívají totiž „imunitu“, která je chrání proti výsledkům vlastní práce (!) - zákonodárnému, přesněji řečeno trestnímu systému.

Aby měli politici na svou „práci“ klid, dostávají kromě imunity také peníze, služby a požitky, které jim umožňují naprostou soustředěnost na „správu“ věcí veřejných a také mezinárodních vztahů.

Své podané vzdělávají a informují prostřednictvím „sdělovacích“ prostředků, které neustále modernizují. Od ústních výnosů, přes vylepování plakátových oznámení jsme se dostali až k rozhlasu a televizi – bravo!

Záladním rozdílem požitků politiků a jimi spravovaných občanů je to, že zatímco politici užívají plodů práce všech průběžně a své životy žijí obklopeni pohodlím, péčí a všemi dostupnými službami - Jejich podaní na tento stav převážně marně čekají až dokud nezemřou utrápeni, usouženi v důchodovém věku.

„Je potřeba si utáhnout opasky“ – „Je potřeba reforma, pak už bude skutečně dobře“ – „Už dávno mohlo být dobře nebýt rozvratných sil“ – „Jsme ohroženi, musíme si odpustit některé osobní svobody“ – „Je válka, mrzí nás to, ale jsme přece všichni služebníci národa, muži do zbraně, ženy do fabrik ať to máme brzy za sebou“

Toto kolečko základních politických vyhlášení se opakuje stále dokola už pěkných pár tisíciletí. Už už jsme mohli být v kýženém lidském „ráji“, ale nevyšlo to. Přišla válka, revoluce, neurodilo se, zkrátka nemohli jsme splnit o co jsme usilovali. Škoda….

„Naštěstí“ politici válku přežili. Je zde nová generace vůdců, „poučili se“ a povedou novou společnost, která povstává z trosek ničemnosti. A dostáváme se opět k úvodnímu vyhlášení:

„Je potřeba si utáhnout opasky, za chvíli se budeme mít skvěle!“ ....

(Jak trefné .... čtěte dále na Matrix-2001.cz)


Ještě 6. srpna 2007 byl rok 1998 nejteplejším rokem v dějinách amerických meteorologických záznamů. Od 7. srpna jej vystřídal rok 1934. Přičinil se o to amatérský klimatolog Steven McIntyre. Nedával mu spát náhlý nárůst teplot v USA, ke kterému došlo v lednu roku 2000. Požádal proto 4. srpna 2007 vlastníka dat – vesmírnou agenturu NASA – o laskavé vysvětlení. Obratem dostal děkovný e-mail za to, že upozornil na chybičku, která se do dat NASA vloudila. Data prezentovaná jako výsledky měření na více než 1200 stanicích byla výsledkem chybných kalkulací. NASA je 7. srpna nahradila novými údaji, o kterých říká, že jsou spočítány správně. Zároveň NASA tvrdí, že odstranění chyby nic nezměnilo na celkovém trendu vývoje teplot. Pro roky 2000 až 2006 činila korekce pouhých 0,15°C. Odborníci skeptičtí k teorii globálního oteplení si ale povšimli, že korekce změnila pořadí mezi nejteplejšími roky v dějinách USA. Nejteplejší už není rok 1998 ale rok 1934. NASA toto zjištění bagatelizuje poukazem na rozdíl, jakým se rok 1934 dostal do čela. Ten činí 0,02°C. Z hlediska globálních teplot se odhalením chyby nic nezměnilo. Rok 1998 zůstává globálně nejteplejším rokem za období do roku 2005.

Komentář osla: Nesmějme se NASA. Nemá to lehké. Občas neví, kde jí hlava stojí a dokonce ani jak se jmenují její raketoplány. Mýlit se je lidské. Co to je pár desetinek stupňů? To přeci není žádná tragedie. Ta začíná ve chvíli, kdy se sejde dostatečně početný dav odborníků odhodlaný na podobná data přísahat stejně jako na korán či bibli a odhlasuje na jejich základě, co se na Zemi děje, kdo za to může a co všechno se musí udělat, aby se vše zase uvedlo do pořádku. Ale nemějme jim to za zlé. Jak jsme už řekli. Mýlit se je lidské. Zbývá ještě dodat, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí – a nedostane Nobelovu cenu míru.       (Zdroj: OSEL.cz)


V reklamách na automobily by v budoucnu mohl být obsažen podobný druh varování, jaká dnes musejí být v inzerátech na cigarety. Místo toho, že kouření poškozuje zdraví, by tam tak mohlo být například upozornění, že vůz znečišťuje životní prostředí tolika a tolika gramy oxidu uhličitého. Vyplývá to z nezávazné zprávy, o níž tento týden bude hlasovat na dnes začínajícím plenárním zasedání ve Štrasburku Evropský parlament.

Dokument, jehož hlavním autorem je britský europoslanec Chris Davies, současně vyzývá unii k tomu, aby stanovila limity, kolik gramů CO2 mohou nová auta vypouštět do ovzduší.

Evropská komise už začátkem letošního roku navrhla, aby se v rámci boje s globálním oteplováním omezily emise u nových osobních aut na 130 gramů oxidu uhličitého na kilometr do roku 2012. Tehdy tento výkonný orgán unie argumentoval tím, že většina výrobců automobilů neplní dobrovolnou dohodu, podle níž mají snížit emise do příštího roku na 140 gramů CO2.

Další konkrétní plány, které by měly tyto ambiciózní vize naplnit, by pak EK měla nastínit v prosinci. S návrhem rozhodnutí ale musí následně souhlasit členské státy i parlament.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Taky vám to přijde dosti žertovné? Už chybí jen aby se na viněty k alkoholickým nápojům povinně tisklo ono známé upozornění ..... Varování - po požití tohoto nápoje se mohou osoby opačného pohlaví jeviti přítažlivější než jsou ve skutečnosti ....


Greenpeace rozhodně odmítá obvinění, že nese zodpovědnost za zpoždění a nevyváženost vládní informační kampaně k americkému radaru v Brdech. „Zodpovědnost za nedostatky padá plně na účet Vlády ČR, která úkol nestranně informovat veřejnost namísto veřejnoprávním médiím svěřila subjektu zcela nevhodnému – soukromé PR agentuře. Greenpeace se naprosto nehodlá podílet na legitimizaci rozhodnutí vlády, která z prostředků daňových poplatníků financuje od počátku pochybený projekt kampaně,“ řekl Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace ČR. PR agentury jsou obecně schopny pouze „prodávat“ variantu předem vybranou zadavatelem, k poskytování vyvážených informací postrádají potřebné know-how i vnitřní kontrolní mechanismy. Vláda dlouhodobě deleguje svou zodpovědnost za prosazování projektu, který většina české veřejnosti odmítá, na subjekty, které k tomu postrádají jakékoliv kompetence, mandát i oprávnění (kancelář Tomáše Klvani, firma AMI Communications). Vláda navíc zakázku na informační kampaň bez řádného výběrového řízení přidělila soukromé PR agentuře AMI s vazbami na americké zbrojní firmy zainteresované na americké protiraketové obraně. Tato firma je také zájmově propojena s firmou Dutko Worldwide, v níž donedávna působil vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Ve skutečnosti je tedy AMI spíše proradarovým lobbyistickým uskupením než informační agenturou. Greenpeace spolu s výrokem Milana Hejla pro server iDnes odmítá jako zcela nepravdivé i vyjádření vládního koordinátora Tomáše Klvani, který v rozhovoru pro Plzeňský deník dne 22. října prohlásil, že zástupci Greenpeace slíbili dodat firmě AMI Communications své argumenty. Pravda je, že Greenpeace od počátku postup vlády ve věci informační kampaně kritizuje jako zcela neobhajitelný a nikdy nevyjádřilo ochotu se zapojit do kampaně, v níž postrádá jakékoliv záruky proti zneužití poskytnutých informací.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Alkohol bude od příštího roku dražší. Tedy pokud se nezmění novela zákona o spotřební dani, kterou dnes schválila vláda. Ta je přitom součástí balíku tří zákonů souvisejících se záměrem od příštího roku přimíchávat do motorových paliv biolíh. Novela zákona o spotřební dani zvyšuje paušálně zajištění takzvaného daňového skladu z původních 20 milionů korun na 40 milionů a v případě provozování více daňových skladů navýšení ze 60 na 120 milionů korun. Svaz nesouhlasí s opatřením

To podle Svazu lihovarů povede pouze k "nesmyslnému zvyšování finančních nákladů všech producentů lihu v Česku, což se projeví mimo jiné v omezení konkurenceschopnosti tuzemských lihovarů". Podle místopředsedy svazu lihovarů Lubomíra Konšela byl přitom důvodem k navýšení kaucí za sklady předpoklad, že v ČR vzniknou velcí výrobci biolihu. Taková situace ale v ČR není.

"Opatření se navíc dotýká výrobců potravinářského lihu, kteří biolíh nevyrábějí a ani vyrábět nehodlají," podotýká Konšel. Řešením by podle jeho slov například bylo stanovit horní hranici výroby lihu, nad níž by se poplatky za daňové sklady mohly navyšovat.

To však není vše. Další náklady vzniknou výrobcům potravinářského lihu také zavedením daňové jistiny při přepravě denaturovaného kvasného lihu. Uvedená opatření mají přitom sloužit k zamezení daňových úniků spojených s výrobou biolihu do biopaliv.

Podle Konšela je ale denaturace sama o sobě systémovým nástrojem k prevenci daňových úniků. "Denaturaci nelze odstranit, takže denaturovaný biolíh již nelze k potravinářským účelům použít," zdůrazňuje Konšel. Podle něj se zvýšené náklady logicky musí, alespoň částečně, promítnout do cen potravinářského lihu.      (Zdroj: Agris.cz)

Proč by se něco mělo změnit ??? Ekoterorismus odhaluje tvář ... pod nezpochybnitelnou zástěrkou péče o životní prostředí jde cokoliv ... a zkuste odporovat ....


Už se vám někdy stalo, že jste celou věčnost čekali v dopravní zácpě a nevěděli jste, kam na záchod? S řešením přišli japonští výrobci, kteří v listopadu uvádějí na trh přenosnou toaletu sloužící právě k těmto účelům, napsala v úterý agentura Reuters.

"Tento výrobek se může hodit kupříkladu při velkých přírodních neštěstích, když člověk uvázne v mnohahodinové dopravní zácpě," prohlásil představitel firmy Kaneko Sangyo.

Řidiči, kteří v Japonsku často čekají ve frontách tisícovek vozidel kvůli prasklinám na silnici vzniklým náhlým zemětřesením, jednoduše sáhnou do kufříku, složí si z tvrdého lepenkového papíru jakýsi nočník, vloží do něj igelitový sáček a zatáhnou kolem sebe záclonku, upřesnil.

Jednoduchý záchod bude podle Reuters možné koupit na internetu od 15. listopadu.      (Zdroj: Novinky.cz)

No konečně nějaká pozitivní zpráva ...


Tip na jedny zajímavé stránky - Podněty.cz ...... Pokud umíte více než kritizovat, zde můžete levně a rychle: 1. Odeslat podnět k nápravě stavu starostovi, poslanci, ministrovi ... 2. Vytřídit podněty, jejichž řešení je naléhavé 3. Oznámit úroveň realizace podnětu 4. Vyhledat podnět známého čísla 5. Žádat informaci o realizaci podnětu dle zákona č. 106/1999 Sb

DEFINICE PODNĚTU: podnět je velmi stručný, srozumitelný, konstruktivní, mravně nezávadný, adresný, reálně a efektivně uskutečnitelný PŘÁTELSKÝ POKYN k nápravě, případně pro ocenění stavu, za který spoluobčanům odpovídá politik nebo vedoucí instituce veřejné služby. Může být anonymní.


O příznivých účincích česneku (Allium sativum) na lidské zdraví se mluví celá staletí. Vyzdvihován je zvláště jako prostředek prevence kardiovaskulárních chorob a vysokého krevního tlaku. Odborníci z Alabamské univerzity zjistili, jaký mechanismus se za tím skrývá. Česnek obsahuje organické sloučeniny síry, které červené krvinky "zpracovávají" na sulfan (H2S). Sulfan, který je ve velkém množství toxický, v nízkých koncentracích v organismu slouží jako signální molekula, která způsobuje uvolnění cév a pokles krevního tlaku. Vědci z hlaviček česneku vylisovali šťávu, kterou přidali ke kultuře lidských červených krvinek. Zjistili, že buňky prakticky ihned začínají produkovat sulfan. Další experimenty ukázaly, že malé množství sulfanu se vytváří uvnitř červených krvinek, ale klíčovým místem jejich vzniku je membrána krvinek. Autoři studie, která vyšla minulý týden v Proceedings of the National Academy of Sciences, věří, že většinu příznivých účinků česneku má "na svědomí" právě vznik sulfanu v červených krvinkách. Dále se domnívají, že produkce sulfanu by se dala využít ke standardizaci účinnosti různých česnekových potravinových doplňků.     (Zdroj: Řev přírody)

Nechápu, proč se "vědci" pořád něco snaží standardizovat ...


Na první pohled se zdá nesmyslné hledat příčinu nárůstu kriminality ve výživě. Podívejme se však na některé souvislosti. Např. cukr. Dítě, které naučíme jíst sladkosti a tišit problémy mlsáním, nedostává do vínku nic dobrého. Naučili jsme ho používat malou berličku, která později nestačí a je celkem snadno zaměněna za berličku silnější - alkohol, kouření.

Dalším stupínkem pro berličkáře jsou drogy…Nadměrná spotřeba cukru okyseluje vnitřní prostředí, narušuje acidobazickou rovnováhu organismu, což vede spolu s dalšími faktory (užívání antibiotik, některých chemických léčiv, stres, antikoncepční tablety, steroidy, kouření, konzervační prostředky, plísně) ke zničení přirozené střevní mikroflóry, tzv. disbióze. Ve střevech se na úkor příznivé přirozené mikroflóry rozmnoží hnilobné bakterie, kvasinka Candida a plísně. Ptáte se asi jak může souviset kriminalita se stavem střev. Může. Organismus člověka postiženého disbiózou a candidovou infekcí je zamořován toxickými látkami produkovanými ve střevech přemnoženými hnilobnými bakteriemi a toxickými metabolity Candidy a plísní. Candida posléze může zamořit celý organismus, napadá močové cesty, pohlavní orgány, zažívací orgány, játra, ledviny aj. Toxiny se dostávají krevním řečištěm nejen do celého těla, ale i do mozku. Způsobují bolesti hlavy, únavu, deprese, neschopnost soustředit se, popudlivost, a jiné neurózy… Současně se narušuje vstřebávání živin a jejich synéza např. vitamínu B6, biotinu a vitamínu K. Vitamíny skupiny B jsou nutné pro správnou funkci nervového systému.S celkovým zhoršením vnitřního stavu organismu souvisí i špatné trávení, sklony k zánětům, nečisté pleti, zácpě i průjmu a zapáchajícímu dechu, což suma sumárum zhoršuje osobní komfort a přispívá k psychické nevyladěnosti… a máme tu další kapičku.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Polští ekologové vydali nové bajky, kde vlk je dobrák. Podle zástupců Světového fondu na ochranu přírody (WWF) si až 40 procent Poláků myslí, že vlci jsou zlí a je nutné se jich bát. Zvířata, jejichž četná populace žije v Polsku, jsou stále zabíjena, ačkoliv patří mezi přísně chráněná.

Odborníci tvrdí, že strach před těmito savci je zakořeněn v lidech již od raného dětství, kdy poslouchají a dívají se na pohádky a příběhy například o Červené Karkulce, vlkodlacích, vlkovi v ovčí kůži a další. Děti jsou strašeny různými stvořeními s velkými zuby, řada dospělých se pak "lesních bestií" bojí.

Organizace WWF Polska se proto rozhodla, že chce skoncovat s těmito hroznými pověstmi. Vlk je podle ní dobrý a je třeba to říci jiným.

Autory nových příběhů o vlcích jsou polští novináři a spisovatelé. Před Vánocemi se na trhu objeví CD s pohádkami, které čtou polské hvězdy.

Odhaduje se, že v Polsku žije několik stovek vlků. Jejich domovem jsou lesy na jihovýchodě země a také na polské straně Beskyd, odkud někdy přebíhají i do České republiky.    (Zdroj: Šelmy.cz)

No konečně to někdo snad dál do pořádku ... já pořád říkám, že to s tou Karkulkou byla pomluva od toho neschopnýho myslivce ....


24 10. 2007   Čtyřiadvacátý říjen je Světovým dnem informací o rozvoji -  slaví se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1972. Je také Dnem Organizace spojených národů (OSN), toho dne stoupila roku 1945  v platnost Charta OSN - slaví se od roku 1947

Dávno tomu ... roku 1260 byla za přítomnosti francouzského krále Ludvíka IX. vysvěcena katedrála v Chartres.

Jejku ... ode dneška za dva měsíce je Ježíšek .... Jsem zvědav, kdy zase začne ta roztomilá  kampaň o tom, že kdo si nepůjčí na Vánoce supervýhodně alespoň půl milióny, aby své bližní obdařil super dárky, není vlastenec ... a Santa Klaus ho nakope do ... Úmyslně neříkám Ježíšek, neb u něj je to o lásce a ne o penězích ....


Včera  v 17:38 odstartoval z floridského Mysu Canaveral americký raketoplán Discovery. Jeho cílem je Mezinárodní kosmická stanice, ke které dorazí ve čtvrtek odpoledne.

Hlavním úkolem mise STS-120 raketoplánu Discovery je dopravit k Mezinárodní kosmické stanici spojovací modul Harmony (Node-2). K němu budou později připevněny další moduly. Tím prvním má být už v prosinci letošního roku netrpělivě očekávaný evropský vědecký modul Columbus.

Harmony bude připojen k modulu Unity a po odletu raketoplánu by ho měla posádka stanice přemístit k přednímu uzlu modulu Destiny a to včetně propojovacího tunelu PMA-2. Přípravy na tuto operaci zahájila posádka stanice již dříve.

Druhým hlavním úkolem posádky raketoplánu je dokončit poměrně složitý přesun jednoho ze segmentů nosníku se slunečními panely. Část segmentu ITS-P6 bude přemístěn na jiné místo. Operaci zahájily již předešlé mise tím, že svinuli oba páry slunečních panelů. Manévr se ale nikdy neobešel bez problémů a asistence astronautů ve volném kosmu. Samotný přesun pomocí mechanického manipulátoru by snad větší problémy způsobit neměl.

Dalším úkolem je dopravit na ISS třetího člena stálé posádky stanice. Daniel M. Tani vystřídá Claytona C. Andersona a pobude na stanici do prosince společně se dvě dalšími členy posádky (Jurij Ivanovič Malenčenko a Peggy A. Whitson), které nedávno dopravil k vesmírnému komplexu Sojuz TMA-11.      (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Lidová moudrost praví, že jen máloco je pro lidský mozek škodlivější, než univerzitní vzdělání. Potvrzuje to i nová studie, kterou vedl Charles B. Hall z Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University v New Yorku. Badatelé sledovali v průměru po 6 let celkem 117 lidí se vzdělání od méně než tří let základní školy až po PhD., u nichž se vyvinula demence. Dělali to pomocí každoročně vyplňovaných kognitivních testů. Nejprve vyšlo najevo, že se vzdělání oddaluje nástup ztráty paměti při demenci a to tak, že každý další rok formálního vzdělání oddaluje rozložení paměti v průměru o dva a půl měsíce. Pak se ale ukázalo, že zároveň každý rok vzdělání navíc znamená o 4 procenta rychlejší ztrátu paměti. Důvodem může být schopnost vzdělanějších lidí lépe maskovat postup choroby, nakonec jim to ale není nic platné.      (Zdroj: OSEL.cz)

Hmmm ... tak dík ... budiž nám útěchou, že výzkumný team má rovněž univerzitní vzdělání .... Dementi všech zemí světa, spojte se !


Poslanci budou jednat o novele zákona o autoškolách, k níž poslanec Karel Sehoř z ODS přidal "přílepek". Ten stanovuje, že od ledna budou moci měřit rychlost i soukromníci. Dnes to nejde, tuto pravomoc mají jen policisté a strážníci.

"Policie všechny řidiče kontrolovat nestíhá, takže to na silnicích vypadá tak, jak všichni víme. Musí existovat možnost, jak řidiče víc kontrolovat. Proto tu změnu navrhuji," řekl Sehoř. ...

U odborníků ale návrh vzbuzuje rozpaky. "Ten návrh je nejasný. Měl by třeba víc určovat, kde mohou soukromníci měřit," řekl právník Jan Kněžínek.

Václav Špička z Autoklubu má ještě kritičtější názor. "Soukromá firma chce vydělávat, takže bude měřit jen tam, kde bude mít jasný výdělek," řekl Špička. Sehoř tvrdí, že to tak nebude. To, kde budou soukromníci měřit, si podle něho určí státní policie nebo strážníci ve městech, kteří s firmou smlouvu uzavřou.

Kdo ochrání osobní údaje? Je tu i jiná otázka, kterou Sehořův návrh vzbuzuje. Soukromé firmy by totiž měly získat pravomoc zpracovávat při měření osobní údaje. Podle právníků je to zneužitelné. Na veřejnost by se mohly dostat třeba údaje o tom, že někdo známý jel rychleji, než měl. ....       (Zdroj: iDNES)

No teeeda .... to člověk nevychází z údivu ... Jestli se tohle podaří prosadit, čemuž bych se nedivil, budeme mít nejen grázly na silnicích, ale i práskače kolem silnic ... Neboť ... selským rozumem si každý dá asi dohromady, že když si někdo koupí ze svého aparaturu na měření rychlosti, nebude tak činit z lásky k bližnímu svému, ale z důvodů ziskuchtivých. Nebylo by snad opravdu lepší posílit policii? Ale z toho by holt nebyly kšeftíky .... ach jo ... Kocourkov vás vítá....


V roce 1590 nechal papež Urban VII. vyhlásit první známý zákaz kouření na veřejných místech. Papež v něm pohrozil vyloučením z církve každému, kdo "užije tabáku v krytém přístřešku nebo uvnitř kostela". Nezáleželo na tom, zda jej bude žvýkat, kouřit, mít v dýmce nebo požívat nosem ve formě prášku.      (Zdroj: deník Metro 23.10. 2007)


Dnes, tedy ve středu 24. 10. 2007, by měla odstartovat první čínská sonda, jejímž cílem je oběžná dráha Měsíce. Družici Chang’e 1, která nese jméno čínské bohyně sídlící na Měsíci, má do roku 2012 následovat i povrchové robotické vozidlo. Kromě získávání informací o Měsíci má mise sloužit i jako příprava čínské kosmonautiky pro budoucí meziplanetární lety.     (Zdroj: 21@století)


Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky laboratorní analýzy 13 vzorků uzenin a 2 vzorků sušeného sójového masa na přítomnost geneticky modifikované odrůdy sóji RoundUp Ready. U poloviny testovaných vzorků byla zjištěna příměs uvedeného druhu GM sóji. Z obdržených výsledků vyplynulo, že polovina testovaných vzorků byla kontaminována geneticky modifikovanou sójou, byť jen v malé míře okolo 0,1% GMO. “Nechali jsme testovat potraviny s obsahem sóji, u nichž byla zvýšená pravděpodobnost, že by mohly být geneticky modifikovány. To, že polovina výsledků byla pozitivní, je špatná zpráva pro všechny spotřebitele,” prohlásila Magdalena Klimovičová, konzultantka genetické kampaně Greenpeace. „Výsledky potvrzují obavu, že jakmile dojde k pěstování GM plodin a jejich dalšímu zpracování, navzdory opatřením zvaným ´pravidla koexistence´ nelze zabránit kontaminaci od pole až po konečný produkt.“ 18.září 2007 Greenpeace odebralo ve třech pražských prodejnách řetězců Tesco, Albert a Billa celkem 13 vzorků uzenin a 2 vzorky sójového masa, u kterých byla ve složení uvedena sója či sójová bílkovina. Vzorky odeslalo k analýze do akreditované německé laboratoře Genetic ID (Europe) AG v Augsburgu. Toto testování je ze strany Greenpeace ČR první od uplatnění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1829/2003 a 1830/2003, tedy od 1.května 2004. Směrnice určují, že všechny potraviny, které budou obsahovat více než 0,9 procenta GM složky, musejí být zřetelně označeny, a to včetně olejů a krmiv. Toto opatření mělo pomoci omezit nechtěnou kontaminaci. Neošetřeny legislativou však dodnes zůstaly ryby, maso, mléko, vejce a sýry pocházející ze zvířat krmených GM krmivem.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


... Hypotéza, že objekt z Tunguzky bola kométa, sa donedávna považovala za najpravdepodobnejšie riešenie záhady. Podrobné výskumy amerického astronóma Z. Sekaninu však ukázali, že tento výklad má značné nedostatky. Sekanina vypočítal, že vniknutie tunguzskej kométy do zemskej atmosféry by malo za následok zabrzdenie a tým stratu rýchlosti najmenej 5 km/hod. Pritom by pôsobila na teleso sila približne 10 000 N/cm2 - čo presahuje zaťažiteľnosť jadra kométy viac ako stonásobne. Kométa by nikdy nemohla preletieť atmosférou tak ďaleko a nepoškodené, pretože už predtým by sa prejavili procesy rozkladu a rozpadla by sa.

Pri riešení záhady sa musia vziať na vedomie tieto fakty: 3 000 km2 zničených lesov, rádioaktivita presahujúca normálne hodnoty v epicentre a široko-ďaleko najväčšia magnetická anomália. Hmyz v oblasti Tunguzky je väčší než rovnaký druh inde a pri určitých rastlinách sa zistil obrí vzrast, ktorý nemožno vysvetľovať iba zlepšeným hnojením pôdy popolom po páde tunguzského meteoritu a následnom lesnom požiari. Poľovníci prechádzajúci touto oblasťou sa nespoliehajú na svoj kompas, pretože každý vie, že strelky tu začínajú tancovať.

V roku 1946 vyjadril sovietsky inžinier Alexander Kazancev teóriu, že tunguzský objekt bola havarovaná kozmická loď. Peter Krassa v knihe Oheň padal z neba a J. Baxter a T. Atkins v diele sa podrobne zaoberali touto teóriou, takže sa nemusím púšťať do jej detailnej retrospektívy. Kazancevova myšlienka si našla prívržencov aj medzi vedcami. Spomedzi nich uvedieme Zolotova a Zigela, ktorým sa pomocou teórie kozmickej lode podarilo rozumne vysvetliť celý rad primárnych a sekundárnych fenoménov. Napriek tomu bol tento predpoklad považovaný za priveľmi fantastický na to, aby bol akceptovaný vo vedeckých kruhoch. ....     (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


Když se řekne Bermudský trojúhelník, každý si jistě hned vybaví nevysvětlitelné mizení lodí a letadel. 5. prosince 1945 jich zmizelo hned šest. Nejprve letka pěti letadel typu Grumman Avenger a o několik hodin později i letadlo, které je mělo najít - hydroplán Martin Mariner. I tato událost zůstává jednou z dosud nevysvětlených záhad XX. století.

Všechno začalo úplně nevinně. Letka avengerů odstartovala ve 14,10 hod k cvičnému letu ze své mateřské základny Fort Lauderdale na Floridě. Piloti dostali vcelku jednoduchý úkol - letět nejprve 160 mil na východ, potom 40 mil na sever a vrátit se zpět na základnu. To vše i s cvičným bombardováním mělo trvat asi dvě hodiny. Kolem čtvrté odpoledne tedy měla být letadla zpátky na základně. V 15,45 však kontrolní věž zachytila nanejvýš naléhavé hlášení avengerů:

"Náš stav je havarijní, nevidíme zem, opakuji nevidíme zem!" Velitel letky kapitán Taylor vzápětí dodal: "Nemůžeme určit naší polohu, nevíme, kde jsme, zabloudili jsme." Dostal pokyn, aby letěl na západ, takže dříve nebo později by se v každém případě dostal nad americkou pevninu. Tento jednoduchý rozkaz však kapitán Taylor splnit nedokázal. Doslova věži ohlásil: "Nevíme, kde je západ, všechno je divné, nemůžeme určit směr, také oceán vypadá jinak než jindy." V 16,25 věž zachytila poslední hlášení: "Nevíme, kde jsme, snad 220 mil na severovýchod od základny, pravděpodobně my..."

V té chvíli již avengerům na pomoc startuje Martin Mariner. Po několika běžných hlášeních se odmlčel i on. Následujícího dne po ztracených letadlech nebo jejich troskách pátralo na 300 letadel a 21 lodí. Marně.

Celý tento případ vzbudil obrovský rozruch. I když zpráva vyšetřovací komise čítá přes 400 stran a měla by být naprosto vyčerpávající, zůstává mnoho rozporů. Například je pravda, že velitel Taylor byl do této oblasti převeden teprve nedávno a že ostatní piloti byli teprve kursisti bez větších zkušeností. I ten nejméně zdatný pilot však dokáže každé odpoledne samostatně letět na západ, protože zamíří prostě rovnou do Slunce. Z hlášení kapitána Taylora, že nic kolem letadla není jako obvykle, že není vidět země (myslel tím moře?) ani Slunce a že kompas i palubní hodiny vypověděly službu. Za této situace si neporadí ani ten sebelepší pilot. Optimálním řešením by bylo nouzové přistání na mořské hladině. Už proto, že avengery měly k takovému přistání všechno potřebné vybavení a posádky měly s sebou padáky, plovací vesty i záchranné čluny. Poslední hlášení velitelského avengeru bylo zachyceno v 21,56 hod, tedy téměř tři hodiny poté, co letadlům muselo dojít palivo. Pokud alespoň jeden avenger nouzově přistál na hladině, jak je možné, že ho nenalezlo žádné z pátrajících letadel nenalezlo? V krajním případě dokáží trosečníci přežít v člunu i několik desítek dnů. Tady však nezůstala na hladině jediná troska, jediná vesta, jediný člun, nic. Během několika hodin, nejpozději do rozednění druhého dne, všechno zmizelo.      (Zdroj: Záhadno)


.... Blaník uzamčen, vážně, až zachmuřeně shlíží na osamělou, od světla odlehlou krajinu, a jako by trud teskné dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopytech svých koní.Tenkráte budou vidina znamení: uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se tak rozvodní, že se bystřicí dolů povalí. Tu pak se strhne veliká, krvavá bitva v krajině mezi Blaníkem a Načeradcem. Rybník Pustý, u něhož se starý uschlý strom před bitvou zazelená, naplní se potoky prolité krve. I bude pláč a veliké zkormoucení pro ten zoufalý boj, ale Čechové se proti silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti hudou. V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav, jeda na bílém koni, je povede na pomoc Čechům.

Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak bude hrozný ten boj dobojován[3]. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamenný Karlův most. Tu svatý Václav na bílém koni s korouhví v ruce Čechy povede a cizozemce a všechny nepřátele českého království ze země vyžene. A sv. Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu pomáhati. Pak nastane svatý pokoj a země česká si odpočine. Mnoho Čechů sic za těch bojů zahyne, ale ti, kteří zůstanou, budou mužové celí. Poznajíce chyby svých předků i své, budou pevně státi a nepřítel jimi o zem neudeří.       (Obsáhlé povídání o hoře Blaník je k dispozici na stránkách Záhady a mystéria)


Tak jako Edgar Allan Poe a podle něj i jeho obdivovatel Jules Verne strašili čtenáře pádem do Maelströmu, tak i dnešní spisovatelé používají černé díry k záhubě nepohodlných postav. Lze však využít trik a svoji bídnou existenci si o něco prodloužit. Tvrdí to alespoň vědci z katedry fyziky z univerzity v australském Sydney Geraint Lewis a Juliana Kwanová. Přechod přes horizont událostí astronaut uvnitř nešťastného korábu zaznamenat ani nemusí. Jeho vzdálený kolega s dobrým dalekohledem však zjistí, že ručičky hodinek uvnitř plavidla se zpomalují. V tu chvíli může začít vybírat posádce na pomník. U megaděr však lze získat čas na uspořádání posledních věcí v řádu hodin.

V žádném případě se nesmíte z černé díry snažit uniknout tím, že svoji vesmírnou loď obrátíte a spustíte motory na plný výkon. Tím se zánik jen urychlí. Nejdelší dráhou, která v našem případě vždy končí v singularitě, je podle výše uvedených fyziků dráha volného pádu. Připomeňme si, že singularita je místo, kde prostoročas přestává existovat.

Není tudíž ani možné proletět pomyslným středem černé díry -za singularitou už nic neexistuje. Astronaut nemůže přežít. Bude-li směřovat kupředu po nohách, jeho tělo se začne natahovat. Je otázkou, co pocítí. Rozhodně se stav nebude podobat natahování na středověkém skřipci, protože stejně jako tělo i celá raketa se budou natahovat jednotlivé atomy, z nichž se obojí skládá.

U superobří černé díry může astronaut dokonce pozorovat svoje nohy, jak budou díky posuvu spektra měnit barvu a dokonce postupně jeho očím zmizí, než ho slapové síly před singularitou roztrhají. U malé černé díry však nic z toho, co tu bylo řečeno, neplatí. Tam může cestovatel překročit horizont událostí a vzápětí bude roztrhán, aniž by stačil pomyslet na to, proč se tak děje.     (zdroj: VTM Science)

Hmmmm ... tak dík ... jdu vrátit letenku ....


iDnes dělá novinářskou historii: PRODÁVÁ SE VLÁDĚ "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" iDnes poskytuje software aktivistům pro americkou základnu

Podívejte se na nový oficiální web propagátorů americké základny v ČR www.protiraketam.cz. Diskutující si zde povšimli, že se grafika diskuse nápadně shoduje s diskusí na idnes.

Když jsem si zobrazil zdrojový kód stránky (v Internet Exploreru nabídka „zobrazit zdrojový kód“), vyjela mi kupodivu na stránkách www.protiraketám.cz spousta odkazů na „nezávislý a nejdůvěryhodnější“ zpravodajský portál idnes.cz, napsal nám jeden čtenář a pokračoval:

Připadá mi to neuvěřitelné, ale vypadá to, že tyto PR stránky, placené z 15 milionů státní dotací, jedou na „nejdůvěryhodnějším zpravodajském portálu na českém internetu“, nebo s ním minimálně nějak spolupracují.      (Výpis kódu viz Britské Listy) ....

.. a dále ...

V BL popisujete podezření, že by server www.protiraketam.cz mohl používat software zpravodajského portálu iDnes. Z několika veřejně dostupných důkazů můžeme usuzovat, že webové stránky na podporu amerického radaru dokonce fyzicky běží na hardware iDnesu, píše Petr Nachtmann. Server www.protiraketam.cz má IP adresu 194.79.52.194. Otážeme-li se prostřednitvím DNS na takzvaný PTR záznam (umožňuje přeložit IP adresu na hostname, jméno počítače -- http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup), IP adresa 194.79.52.194 se přeloží na hostname c3.idnes.cz.

Pokud namíříme webový browser přímo na číselnou IP adresu inkriminovaného stroje, na URL http://194.79.52.194/ se nám opět ohlásí iDnes.

Stroj operuje v rozsahu IP adres, které byly přiděleny vydavateli / provozovateli iDnesu, společnosti MAFRA:       (zdroj Britské listy)


23 10. 2007   Dneškem Slunce vstupuje do znamení Štíra - stane se tak ve 21:15 LČ.

Roku 1526 zvolil český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka 400 let dlouhá habsburská vláda nad českými zeměmi.

V roce 1958 poprvé představil Belgický kreslíř Peyo komiksové postavičky – Šmouly. Utíká to, utíká ...


Pražské služby zahájily provoz dioxinového katalytického reaktoru na Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které je obecně známé spíš jako malešická spalovna odpadů. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili pražský primátor Pavel Bém a radní pro životní prostředí Petr Štěpánek. Pražský primátor Pavel Bém, generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a radní pro životní prostředí Petr Štěpánek Pražský primátor Pavel Bém, generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a radní pro životní prostředí Petr Štěpánek. Foto: Martin Mach/Ekolist

„Spalovna byla zkolaudována v roce 1998. Už tehdy šlo o moderní zařízení. Kritici z řad ekologů – mezi jinými i dnešní radní Petr Štěpánek – upozorňovali na to, že spalovna není to pravé a poukazovali na znečišťování ovzduší. Dnes, v předvečer desátých narozeni spalovny, uvádíme do života dioxinový filtr, který je investicí do čistšího ovzduší,“ pronesl Pavel Bém a dodal, že do malešické spalovny putuje kolem 80 % pražského odpadu, což představuje zhruba 210 tisíc tun odpadu ročně.

Někdejší kritik spalovny, Petr Štěpánek, byl dnes spokojen. „Do nedávna byla spalovna opravdu jen spalovnou. Pak se začalo využívat teplo pro pražské centrální vytápění, takže se spalovna stala výtopnou. V budoucnu bude přistavěna ještě kogenerační jednotka. Ze spalovny se tak stane elektrárna a pálený odpad přestane být odpadem, ale bude palivem,“ říká Petr Štěpánek. Podle jeho slov je investice do dioxinových filtrů investicí do zdraví Pražanů. „O výstavbě malešické spalovny bylo rozhodnuto v roce 1990. Už tehdy bylo stanoveno, že má být tří stupňové čištění. To je uvedeno do provozu až dnes,“ říká Petr Štěpánek. Zmiňovaná kogenerace by měla být zavedena v roce 2010, o rok dřív by měla být také bioplynová stanice, která má zužitkovávat plyn z bioodpadů, jehož svoz Praha chystá.

„Investice 260 milionů nás hodně bolela, ale našli jsme jiné způsoby, kde vydělávat, abychom si mohli dovolit tuto ryze ekologickou investici. Taková investice do zdraví se totiž vyplatí,“ říká Patrik Roman, generální ředitel Pražských služeb.     (Zdroj: Ekolist.cz)


Na stránkách Matrix-2001.cz byl zveřejněn druhý díl seriálu Služebníci Matrixu aneb falzifikátoři naší reality:

edním z největších hříchů, který byl kdy spáchán na našem lidstvu – je řízená a velmi metodickým způsobem vedená falsifikace dějin. V dnešní době je velmi důležité si umět odpovědět na několik základních otázek typu: „Kdo jsme?“ „Kterým směrem se ubíráme?“ Správná odpověď nám pak pomůže pochopit odkud jsem přišli. O tom, že lidstvo je manipulováno není pochyb. Bohužel drtivá většina z našich přátel, osob jež dnes a denně míjíme na ulicích si tuto skutečnost vůbec neuvědomují. Mám s nimi svou vlastní zkušenost. Snad tisíckrát jsem se snažil zapříst rozhovor na tato a podobná témata a tisíckrát jsem obdržel stejnou a nebo podobnou odpověď: „Ale dejte mi pokos s takovýma nesmysly. Já mám svých starostí dost a nemám čas se zaobírat takovými blbostmi“. V tu chvíli si připadáte zcela bezmocní. My ale nejsme bezmocní. Máme k dispozici velké množství různých nástrojů a alternativ jak pokračovat dál. Pak zjistíme, že z davu „spících“ se vždy jistá minoritní skupinka našich blízkých „probudí“. Je úžasné celý ten nezvratný proces sledovat. Ano, je to nezvratné. Pokud se skutečně vymaníme z vlivu globální mentální manipulační drogy – pak nelze vlézt zpět. Vlastně i právě proto vznikl nezávislý internetový magazín Matrix-2001, aby nabízel možnost směrující k probuzení. Aby nabízel onu pověstnou modrou a červenou pilulku. Nepopírám, že je to o vnitřní odvaze a rozhodnutí. Každý může být otrokem Systému, ale každý může být také Svobodný. Volbu má každý z nás uvnitř sebe sama. Globální elitářské uskupení používá dva velké manipulativní prostředky. Je jím falešná víra a systematicky předkládaná lež o lidské historii. Lež, která deleguje falešné systémy víry ke kterým ve víru psychické a mentální energie upírá pozornost 90% lidské populace této planety. A tak jsem se rozhodl pro tento seriál. Rozhodl jsem se zase jednou příznačně nabídnout modrou a červenou pilulku na pozadí jednotlivých jeho částí. Pramenem pro jeho tvorbu se mi stala unikátní kniha od známého Davida Ickeho „Děti Matrixu“. Nejde o čistý překlad, pouze o pramen, ovšem velmi významného charakteru. Pro lepší pochopení souvislostí se budu tématicky držet osnov původního materiálu, který ale budu dále rozvíjet a obohacovat o další souvislosti a myšlenky.


Studie nedávno publikovaná v British Journal of Nutrition (98, 2007 s. 173-180), ukázala, že mléko předčí samotnou vodu a komerční nápoje pro sportovce, pokud jde o rehydrataci po sportovním výkonu. Vědci z univerzity v Loughborough (School of Sport and Exercise Sciences) záležitost zkoumali na 11 zdravých dobrovolnících. Ti se podrobili cyklistickému tréninku opakujícímu se, dokud neztratili 1,8 % tělesné hmotnosti, což je znamení dehydratace. Poté jim byly k rehydrataci podány různé nápoje, a nejlepší účinek byl dosažen s 600 ml mléka. Pití nízkotučného mléko také pomohlo k setrvání v rehydratovaném stavu ještě po 4 hodinách po cvičení. Je to zřejmě způsobeno tím, že mléko obsahuje potřebné elektrolyty a že je tráveno pomalu. Dřívější pokusy potvrdily, že náhrada sodných a draselných iontů ztracených potem pomůže rehydrataci. .... (Zdroj: Agronavigátor)


V sobotu proběhlo v Březnici na okraji vojenského prostoru Brdy mezinárodní Setkání proti jadernému zbrojení a novým vojenským základnám, kterého se zúčastnila více jak stovka delegátů ze 16 zemí a přes dvě stě lidí z České republiky. Mezi zahraničními delegáty byli například Kate Hudson z mezinárodní organizace Campaign for Nuclear Disarmament (Kampaň za jaderné odzbrojení, Velká Británie), Giorgio Schultze z kampaně Europe for Peace (Evropa pro mír, Itálie) či Bruce Gagnon z Global Network against arms and nuclear power in space (Globální sít proti zbraním a jaderné síle ve vesmíru, USA).

Konferenci svoji přítomností dále podpořilo přes osmdesát starostů českých obcí, mezi nimi například starosta Trokavce Jan Neoral, starosta Příbrami Josef Řihák a starosta Jinců Josef Hála, dále delegace poslanců a senátorů ČSSD a delegace Humanistických stran z více než desítky evropských zemí. Zvláštní pozdrav konferenci zaslali také prezident Bolívie Evo Moráles, starosta Hirošimy Tadatoshi Akiba a starosta Londýna Ken Livingstone.

"Jak je vidět z účasti dnešního setkání, téma nových vojenských základen a jaderných zbraní v Evropě je velmi aktuální a vážně je jím znepokojena řada lidí po celém světě včetně vrcholných politiků," uvedl mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Tamáš. "Pro nás je to jasným signálem, že naše snaha zabránit umístění nové vojenské základny USA v ČR jde správným směrem a že v této snaze nejsme sami."

Konferenci uspořádali společně iniciativa Ne základnám, Liga starostů proti radaru a kampaň Evropa pro mír. Na přípravě konference společně pracovali více než čtvrt roku. "Dnešní setkání nám pomohlo posílit spolupráci se zahraničními organizacemi, které tak jako my usilují o stažení vojenských základen USA z Evropy nebo bojují proti jejich novému rozmístění," říká Jan Májíček, mluvčí Ne základnám. "Otázka základny USA u nás je celoevropskou záležitostí, takže i v opozici proti této základně spolupracujeme lidé z celé Evropy."      (Zdroj NeZákladnám.cz)


Stromem roku 2007 se stala Stojanova Lípa z Beňova na Přerovsku. Pro lípu dominující tamní návsi hlasovalo rekordních 22 571 osob. Jde zhruba o třetinu všech osob, které se do letošního ročníku stále známější ankety zapojily.

Sto padesát let starý strom vysoký 22 metrů dostal jméno po beňovském rodákovi arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi, který žil v letech 1851 až 1923 a mimo jiné se významně zasloužil o založení poutních a exercičních domů v Hostýně a na Velehradě. 'Je to dominanta naší obce, na kterou jsme velmi hrdí,' řekl při přebírání ocenění Ivo Pitner, starosta Beňova.

Cenu vítězi na slavnostním večeru v brněnském kulturním domě Semilasso předali Josef Hájek, generální ředitel společnosti Skanska DS, Jakub Kašpar, ředitel tiskového odboru Ministerstva životního prostředí ČR a Jiří Francek, předseda správní rady Nadace Partnerství. Odměnou pro vítězný strom mělo být odborné ošetření arboristickou firmou Eden. Protože je však lípa zdravá, budou v obci vysazeny nové stromy.

Na druhém místě skončila Lípa ze Staré Lysé ze Středočeského kraje. Třetí se umístila Hrušeň v Hrachovišti z Jihočeského kraje.    (Zdroj: Nadace Partnerství)


... Rozšiřování možností středoškolského vzdělávání je jistě chvályhodné, ale mocná soukromoškolní loby již několik roků brání zavedení státních maturit. Proč? Jsou-li složité, pak neuspějí všichni stejně, jsou-li jednoduché, pak budou mít hodnocení všichni výborné. Přesto jeho výstup bude objektivní, „nezfalšovatelný“ a nanejvýš rovný ke všem. Problém je právě v rovnosti, která se mnohým školám nelíbí v hodnocení studentstva. Ukáže-li se, že maturanti jedné školy prospěli a druhé nikoli, museli bychom hledat „zakopaného psa“, řešit problém a doporučuji také ubírat peněz, protože pak se problém s nekvalitním vzděláváním vyřeší sám. Standardizované střední vzdělávání bylo schloubou Česka, ale tomu předcházelo perfektní základní školství, kde dementi patřili na školy zvláštní, byli učeni speciálně – podle jejich potřeb a ostatní žáci nebyli jejich projevy rušeni při výuce. V systému dnešního měření úspěšnosti základních škole je s prominutím každý dement dobrý: „ Co je ve škole se počítá“. Mnozí jistě cítíte, že to není zcela v pořádku. Bránit se lze – rodiče a přátelé kvalitního vzdělávání musejí lobovat intenzivněji než nevzdělávající školy. ...      (Zdroj: Svíce.cz)


Informovat nejširší veřejnost o biopotravinách a ekologickém zemědělství, ale také pomáhat producentům biopotravin, to jsou cíle informačního projektu Žiju bio! ministerstva zemědělství.

Zájemcům jsou k dispozici webové stránky www.ziju-bio.cz, kde najdou aktuální informace o všech probíhajících akcích, telefonní linky pro zemědělce a spotřebitele (+420 246 060 682 a +420 246 060 683) a email (info@ziju-bio.cz), kde se mohou radit s odborníky.

„Nechceme, aby byl s biopotravinami spojován pouze jeden měsíc v roce,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodává: „naším cílem je také vyzkoušet nové komunikační a informační postupy při propagaci bioproduktů a ekozemědělství.“ Informační projekt Žiju bio! potrvá do konce roku. Jeho součástí jsou přednášky, ochutnávky biopotravin nebo například bioostrovy v obchodních řetězcích. V Praze, Brně a Hořicích proběhnou semináře na téma „biopotraviny a jejich vliv na životní styl“, „marketing biopotravin“ nebo „ekologické zemědělství a systém kontroly v ekologickém zemědělství“.      (Zdroj: Agris.cz)


... Jeden z nejpodivuhodnějších případů se odehrál už v roce 1965 v Copley Woods v americkém Indianapolisu. Laura Davisová právě zavedla svou matku do kostela. Bylo obyčejné letní odpoledne, neděle jako každá jiná -alespoň zpočátku. Vzápětí se však celé rodině Davisových změnila na nejosudovější den jejich života. Laura se už vracela domů, když znenadání, bez jakéhokoli patrného důvodu, ucítila přání vrátit se zpátky ke kostelu. Bylo to něco více než přání: Laura cítila, že je vystavena skutečnému nutkání - prostě a jednoduše se musela vrátit. Poslechla tedy tento nečekaně hlasitý „vnitřní hlas". Když zastavila automobil na parkovišti před kostelem, spatřila nad sebou obrovský létající objekt, z něhož vyzařovaly pestrobarevné světelné paprsky. Na tomto místě se vzpomínka Laury Davisové přerušila. Pak zase najednou seděla za volantem svého vozu a co nejrychleji jela domů. Prožila nějakou halucinaci? Podivný létající objekt už nebylo vidět, vůbec nic nenasvědčovalo, že by někdy reálně existoval. Vznikla tu jenom ta nevysvětlitelná časová mezera - jasný sluneční den se rázem změnil v podvečerní soumrak! ...      (Čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Většinou si ani neuvědomujeme, že planetu Zemi obývá stále mnohem více zvířat než lidí – a ačkoli osud naprosté většiny z nich leží v lidských rukou, nedostalo se jim zatím žádné všeobecné ochrany, která by uznala jejich právo na život bez bolesti a utrpení.

Miliarda bezprizorných koček a psů se potuluje světem trápena hladem nemocemi, protože je nezodpovědní majitelé nechali napospas.

4 miliardy savců a 55 miliard kusů drůbeže chováme v intenzivním zemědělství a za cenu levného masa, mléka a vajec platí zvířata životem v otřesných podmínkách. Volně žijící zvířata doplácejí na výnosný obchod a pašování, protože ohrožené druhy vynášejí téměř tolik peněž jako zbraně nebo drogy…

Obecná deklarace OSN o ochraně zvířat sice nezaručí dobrý život všem zvířatům na této planetě, stejně jako Všeobecná deklarace lidských práv nezaručí svobodu všem lidem. Je to ale základní, nutný a vpravdě rozumný krok člověka pro ochranu zvířat, který má velkou naději být uzákoněn a respektován.

Podepsáním této petice, která je dosud největší celosvětovou iniciativou v ochraně zvířat člověkem, se můžete zúčastnit historického okamžiku a svým hlasem dát najevo, že osud zvířat nám, lidem, není lhostejný!

Petici můžete podepsat prostřednictvím webových stránek Nadace na ochranu zvířat: – nebo na telefonu 222 135 460 požádat o zaslání petiční listiny, kterou můžete nejen Vy, ale i Vaši přátelé, známí či stejně smýšlející kolegové podepsat a poslat zpět poštou – případně si můžete petiční listiny stáhnout z nadačního – výše uvedeného – webu.       (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


V jižní Africe byly nalezeny nejstarší stopy po lidské činnosti. Paleoantropologové z Arizonské státní univerzity nalezli zbytky schránek mořských živočichů a opracovaných kamenných nástrojů a stopy po použití pigmentů, jež pravděpodobně sloužily pro rituální účely. Podle článku v posledním čísle časopisu Nature se jedná o nejstarší důkazy o pokročilejší kultuře druhu Homo sapiens. Dosavadní nejstarší stopy po podobných činnostech pocházely z období před 70 000 let.     (Zdroj: 21@století)


22 10. 2007   Dvaadvacátého října 1797 uskutečnil Francouz André-Jacques Garnerin první seskok padákem z balónu naplněného vodíkem z výšky 680 metrů.


Na obrazovkách České televize se od ledna 2008 objeví nový pořad #b#Psí život#b#. Jedná se o týdenní půlhodinový pořad, jehož smyslem je nalézt nový domov pro psy, o které se jejich majitelé z nějakého vážného důvodu nemůžou starat. V každém díle sledujeme příběh jednoho pejska, se kterým se jeho nešťastný majitel musí rozloučit a kterému s naší pomocí hledá nový spokojený domov.     (Více na Příroda.cz)


Geneticky modifikované plodiny (GMO) nepredstavujú žiaden pokrok, ale presný opak. Je to len ďalšia fáza seba-záhuby novo nasadenými umelými prostriedkami. Politické sily a poľnohospodárske sektory v Amerike agresívne bojujú proti testovaniu bezpečnosti a nezávadnosti týchto produktov. V rámci globalizácie a obchodu s GMO ide o miliardy až trilióny (tisíce miliárd) dolárov! V skutočnosti sa deje to isté čo v stredoveku, keď bola pri moci katolícka inkvizícia v Španielsku. Odborníci a kvalifikovaní vedci sú aj dnes ubíjaní a umlčiavaní politickou mocou. Proti GMO bojujú v prvom rade nezávislí odborníci, ktorí nepracujú pre vládu. Už teraz je dokázané, že geneticky modifikované plodiny predstavujú vážnu hrozbu, ale pre bežných ľudí je všetko len v rovine teórií. V správach už odznelo, že Slovensko vlani pestovalo 30 hektárov GMO kukurice a dnes je to už 900 hektárov a idú sa pestovať aj GMO zemiaky. Bolo povedané, že ekológovia sú proti tomu, ale o skutočných rizikách nepadlo ani slovo. Tento prístup televízie považujeme za neprofesionálny, alebo zmanipulovaný.

V sedemdesiatych rokoch gigantická firma Monsanto v Amerike pustila do jedla umelé sladidlo, ktoré bolo nervovoparalytická látka, vyvinutá pre bojové účely ako chemická zbraň. Bolo to sladké, tak to pustili do jedla (pripravujem materiál aj o tomto zločine). Keď prišla zelená revolúcia (umelé hnojivá a pesticídy), ktorá mala pomôcť rozvojovým krajinám s úrodou, nič to nevyriešilo, pretože úroda bola tak lacná, že devastovala ekonomiku. V skutočnosti šlo a ide vprvom rade o nespravodlivé rozdeľovanie úrody a nie o nedostatok jedla. Jednotlivci z chudobných štátov predávajú úrodu, ktorá patrí ich vlastnej krajine do zahraničia za viac peňazí kvôli osobnému zisku a ich vlastné štáty preto trpia hladomorom (mimochodom svet produkuje nadbytok jedla pre každého).      (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Planeta Venuše v dnešní době příliš nevypadá na to, že by na ní kdy byla voda. Na povrchu je docela pekelné vedro přes 460 stupňů Celsia a tlak odpovídající poměrům kilometr pod hladinou pozemských moří. Přesto to tak v dávné minulosti bylo. Mladá Venuše byla mnohem podobnější Zemi, než by se zdálo a podle všeho Venuše mívala oceán z kapalné vody. Otázkou je, jak dlouho. David Grinspoon z Denver Museum of Nature and Science přišel s nápadem, jak to zjistit. Podle něj bychom měli na Venuši hledat tremolit, nejsvětlejší amfibol občas se vyskytující v metamorfovaných horninách a hydrotermálních žílách. Ten vzniká v přítomnosti vody a může posloužit jako chemické hodiny. Máme totiž představu, jak rychle by se měl na Venuši rozkládat a z jeho výskytu by bylo možné odhadnout, kdy Venuše přišla o svůj oceán. Podle Grinspoona je klidně možné, že Venuše měla moře miliardy let, takže v nich třeba mohl být i nějaký život. Teď zbývá už jenom počkat, až se v době splachování peněz do záchodu globálního oteplování najde nějaká almužna na expedici k Venuši.     (Zdroj: OSEL.cz)


Pokud se vám kolem 22. října 2007 podaří na časné ranní, nebo na popůlnoční obloze spatřit nějaký meteor, s největší pravděpodobností půjde o jeden z těch, které souvisí s každoročně pozorovatelným rojem Orionid. Tento meteorický roj patří na obloze k deseti nejaktivnějším a upozorní na sebe mimo jiné i tím, že tělíska, která při pádu atmosférou hoří a tvoří tak záblesk lidově zvaný „padající hvězda“, pochází z proudu částic rozdrolených z jádra Halleyovy komety.

Orionidy jsou známy již po staletí, stejně jako jejich mateřská kometa 1P Halley. Ta na své dráze kolem Země zanechává proud rozptýlených částic, tzv. meteoroidů, které při se vstupu do zemské atmosféry třou o molekuly vzduchu a v podstatě díky tomu shoří. Během procesu hoření (ve skutečnosti svítí ionizovaný plyn v oblasti trajektorie meteoroidu) my vidíme záblesk a úkaz nazýváme meteor (lidově „padající hvězda“). Pokud můžeme vidět meteorů více a navíc všechny vylétávají zdánlivě z jednoho bodu na obloze (tzv. radiant), jde o meteorický roj. Podle polohy radiantu na obloze pak má roj své jméno (u Orionidů leží radiant přirozeně v souhvězdí Orionu).

Orionidy mají ještě jednu zajímavou výsadu – rychlost meteoroidů při vstupu do zemské atmosféry je velmi vysoká (kolem 66 km/s). Na obloze jsou tedy meteory velmi rychlé. Běžná frekvence meteorů tohoto roje je pro naše zeměpisné šířky (při maximální výšce radiantu nad obzorem) kolem 20 met./hod v maximu. V minulém roce však došlo k nečekané události – nejen že frekvence byla vyšší, ale létaly především jasné meteory (i bolidy – meteory jasnější jak planeta Venuše) a pozorovatel tak měl před očima parádní podívanou.     (Zdroj: Astro.cz)


Na poli ekologické osvěty začaly sloužit internetové stránky www.zmenaklimatu.cz. Mají za cíl získat podporu co nejrůznorodějšího spektra zájmových skupin, jednotlivců i široké veřejnosti pro nutnost ochrany klimatu v České republice.

Zájemci zde proto najdou základní informace o příčinách a důsledcích globální klimatické změny doplněnou odkazy na odborné studie, zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu, prezentace odborníků či informační materiály.

Část webových stránek je zaměřena na běžného občana - spotřebitele, kterého užitečnými radami a doporučeními vybízí ke snížení produkce emisí např. při stavbě nového domu či nákupu elektrospotřebičů. Dále nabízí možnosti, jak může jednotlivec snadnými a levnými kroky při úsporách energií snížit svůj příspěvek ke globálním změnám podnebí až o desítky procent. Nejen novinářům poslouží k práci galerie fotografií, archív tiskových zpráv a možnost zasílání newsletteru či možnost prezentování komentářů v klimatickém blogu.

„Chceme, aby naši politici přijali nový, právně závazný cíl ve snižování emisí skleníkových plynů pro Českou republiku i celou Evropskou unii. A k tomu potřebujeme podporu veřejnosti,“ prozradila další plány nevládních organizací Hana Gabrielová ze sdružení Calla.      (Zdroj: Econnect.cz)


Vinaři očekávají letos růst produkce na 100 milionů lahví vína ... Na 750.000 hektolitrů, tedy kolem 100 milionů lahví, by měla letos vzrůst domácí produkce vína. Předpokládá to Svaz vinařů ČR. Podle jeho předsedy Jiřího Sedla půjde o největší objem nejméně od roku 1995. Letošní výnos hroznů více než šest tun z hektaru je totiž nadprůměrný. Hlavně navíc začínají plodit nové vinice, vysázené před vstupem do EU. V posledních letech domácí vinaři vyráběli kolem 500.000 až 600.000 hektolitrů vína.

Letošní sklizeň není ještě u konce, ale i jakostně bude podle všeho ročník nadprůměrný, soudí předseda vinařů. Naznačuje to například cukernatost hroznů. Na bližší charakteristiky vín z tohoto roku je podle něj ale ještě brzy.

Víno je v Česku stále populárnější a jeho spotřeba roste. Ta letos podle odhadů dosáhla 17,5 litru na osobu. Domácí produkce v posledních letech kryla poptávku českých spotřebitelů asi z jedné třetiny až 40 procent. Nyní, když se dostanou do plodnosti nové vinice, by se tento podíl podle Sedla mohl zvýšit zhruba k polovině.

Na konci 90. let zaujímaly vinice v tuzemsku asi 11.500 hektarů. Nyní je registrováno zhruba 17.800 ha plodných vinic. Vinaři produkční plochy mohutně rozšířili s podporou státu před vstupem do EU, protože poté už se na ně vztahoval unijní zákaz nových výsadeb.        (Zdroj: Agris.cz)


Pozor ... Na stránkách Ekologického právního serveru věnovaných hluku a emisím z dopravy byla umístěna nová publikace Právní rádce občana obtěžovaného hlukem

Definice hluku ....  Poměrně velice přesně lze zvuk fyzikálně popsat a jeho vlastnosti, ať už u zdrojů (emise) nebo pokud se šíří prostředím (imise), měřit. Lékařsky lze považovat hluk za zvuk, který má účinky přímo na správnou činnost sluchového orgánu (specifické účinky), nebo prostřednictvím něho v různé intenzitě jinak působí škodlivě na člověka (nespecifické účinky). I tyto vlivy zvuku příliš silného, příliš častého, nebo působícího v nevhodné situaci, době či na slabého jedince (tedy bez ohledu na jeho fyzikální vlastnosti) lze dnes již poměrně přesně pozorovat a objektivně popsat.

V praktickém boji proti hluku je dnes klíčovou otázkou, nakolik je v současné době technicky a ekonomicky realizovatelné jeho omezení. Z technického hlediska je u hluku výhodné např. to, že se chová relativně přesně podle fyzikálních zákonů, což umožňuje aplikaci výpočtových metod s mnohem větší přesností než např. u prognóz znečištění ovzduší. Hluková energie podléhá entropii a nezanechává žádná rezidua, nekumuluje se v prostředí, jako např. některé chemické škodliviny. Pokud jde o ekonomická hlediska, je samozřejmě snižování hluku spojeno s finančními náklady. Avšak opatření proti hluku mají v případě emisí mnohdy technicky příznivé účinky (např. v oblasti životnosti zařízení). V případě imisí mají zřejmě i ekonomický přínos, což lze již dnes objektivně kvantifikovat - i když je to složitý problém, spočítat ztráty či přínosy způsobené nepřikročením k protihlukovým opatřením ekonomové dovedou (např. se ekonomicky ocení zvýšená unavenost a nemocnost - ztráty produktivní, ztráty na účet zdravotních a sociálních výdajů).

Právní definice hluku by měla vzít v úvahu jak výše uvedená vymezení, tak ovšem i zahrnout jeho další společenská negativa. Samotné vymezení není vůbec jednoduché. Z hlediska platného práva tak činí jednotlivé právní předpisy pro oblasti jimi upravované. Proto jej vymezíme, aniž bychom se nyní blíže zabývali zákonnými definicemi, jako zvuk, který člověka poškozuje (na zdraví, majetku, na životním prostředí), ruší anebo obtěžuje.  ......


Neolitické stavby v Avebury můžeme plným právem označit za jedny z nejpodivnějších na světě. Velký kruh o průměru téměř 350 metrů ze vztyčených kamenů a v něm dva menší kruhy, široké aleje, v nichž místo stromů stojí zase kameny, vedoucí k dalším kamenným kruhům, to vše orámované kruhovými náspy a příkopy. Místní (?) obyvatelé zde někdy v 3. tis. př. n. l. odpracovali asi 1,5 mil. hodin a my nemáme ani tušení proč.

Práce, kterou zde pradávní stavitelé vykonali, je dnes jenom těžko představitelná. Bodci z paroží rozrušovali svrchní vrstvu tvrdé křídy, aby se dostali na měkčí, opět křídový podklad, a kopali pořád dál. Kostěnými a dřevěnými lopatkami nakládali drť do košíků a vysypávali ji nahoru na násep. Tak vytvořili pět metrů široký kruhový příkop hluboký 7-10 metrů o délce 1353 m. Nad ním navršili téměř šest metrů vysoký násep. Z dálky muselo toto dílo vypadat jako kompaktní bílá bariéra. Dnes je z větší části zasypané. Kruhový val doplňovalo 98 až dvacetitunových vztyčených kamenů vysokých 3- 6 metrů. Uvnitř velkého kruhu se dochovaly zbytky dvou menších kruhů, asi padesátimetrových. Severní kruh tvořilo 27 kamenů a jižní 29. Ten byl ještě dále doplněn skupinou 12 kamenů ve tvaru písmene Z.

Hlavní aveburské kruhy byly spojeny kamennými alejemi s dalšími megalitickými stavbami v okolí. Přes dva kilometry dlouhou West Kennet Avenue tvořilo na sto párů asi tři metry vysokých kamenů. Ve středověku byly bohužel použity na různé stavby v okolí. Tato cesta končila v tzv. Svatyni, menší, nejvýše dvacetimetrové kruhové stavbě. Archeologové předpokládají, že to byla jakási chata postavená z dřevěných kůlů a překrytá jednoduchou střechou. Směrem do středu se mírně zdvihala. Kolem této ústřední svatyně byl vybudován kruh z asi čtyřiceti kamenných sloupů o průměru cca 40 metrů. Na druhou stranu vedla z Avebury druhá kamenná alej, která končila na jakémsi kruhovém prostranství v dnešním Beckhamptonu.     (Zdroj: Záhadno)


Podle studie Davida Montgomeryho, geomorfologa z Washingtonské univerzity v Seattlu, by lidstvo mělo co nejdříve přehodnotit svou zemědělskou praxi. Nestane-li se tak, čeká nás potravinová krize. Každým rokem se totiž z povrchu zemědělské půdy ztrácí v průměru 1 milimetr silná vrstva ornice. Pokud se vám to zdá málo, pak vězte, že její přirozená obnova trvá 10 let. Úbytek zeminy se projevuje poklesem výnosů. Bez aplikace průmyslových hnojiv a dalších chemických přípravků už vyčerpaná pole neposkytují dostatečnou úrodu.

Na naléhavou potřebu změny upozornil letos v září odborný časopis Americké geologické společnosti (Geological Society of America) GSA Today. 1. října 2007 se podobná výzva objevila i v časopise Science.

Půdní eroze je celosvětovým problémem a i když se někteří zemědělci rozhodli dát přednost šetrnějším metodám, většina zatím stále setrvává u konvenčních postupů. Ty způsobují erozi, která mnohonásobně převyšuje přirozenou obnovu povrchových vrstev zeminy. Vědci proto doporučili nahradit pluhy secími stroji, díky nimž se riziko eroze minimalizuje. Při stejných výnosech dochází i k úspoře hnojiva a pohonných hmot. To se vzhledem k rostoucí ceně ropy jeví jako velká výhoda. Dalším kladem je přibývání organické hmoty v půdě a tím i snižování koncentrace atmosférického oxidu uhličitého.

Bezorebné obdělávání půdy (no-till farming) je bohužel málo rozšířené a v současné době se uplatňuje na pouhých 7 procentech zemědělské plochy. Vesměs se to týká jen Severní a Jižní Ameriky.

„Ztráta zeminy při konvenčním zemědělství desetinásobně až stonásobně převyšuje rychlost, s jakou se půda vytváří,“ konstatoval profesor Montgomery.    (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


V sídle Organizace spojených národů v New Yorku byl 18. října oficiálně vyhlášen Rok brambor 2008 a veřejnosti byly představeny akce, které ho budou doprovázet. Slavnostní události se zúčastnili vysocí představitelé OSN, generální tajemník Ban Ki-moon, generální ředitel Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Jacques Diouf, předseda Valného shromáždění pan Srgjan Kerim. Přítomni byli i ministr zemědělství Peru Ismael Benavides a prezident předsednictva Mezinárodního bramborářského centra James Godfrey.

O vyhlášení Mezinárodního roku brambor rozhodlo v roce 2005 Valné shromáždění OSN na základě iniciativy peruánské vlády na Konferenci FAO. Brambory jsou po celém světě základní potravinu, která přispívá k zabezpečení výživy a mírnění chudoby v mnoha částech světa.     (Zdroj: Informační centrum OSN Praha)


19 10. 2007   Devatenáctého října 1812 se Napoleon obrátil na útěk od Moskvy. Do Ruska vtáhl v roce 1812 s armádou, která i se spojenci (ovšem často víceméně nedobrovolnými) čítala 500 000 mužů. Když Rusko v prosinci téhož roku opouštěla, zbývalo z nich jen něco přes 50 000 mužů. Taková katastrofa učinila z francouzských vojsk jen trosku jejich bývalé slávy ...

Toho dne roku 1943 byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkulóze.

Dvacátého října 1740 nastoupila na rakouský trůn Marie Terezie. Francie, Prusko, Bavorsko a Sasko neuznávají Pragmatickou sankci a začínají války o rakouské dědictví.

Jednadvacátého října 1520 objevil Magalhães Magalhãesův průliv.

Roku 1879 vyzkoušel Thomas Alva Edison žárovku s uhlíkovým vláknem - svítila 13 a půl hodiny.


Nikdo přesně neví, co "to" bude, ale každopádně se s "tím" smí experimentovat. Británie ve středu jako první země na světě oficiálně povolila výzkum, při němž budou vznikat zárodky vzniklé z krav a lidí zároveň.

Kráva (resp. králík) poskytne vajíčko, člověk genetickou informaci. Kýženým výsledkem mají být kmenové buňky z embrya, jemuž někteří říkají "hybrid", jiní "cytoplastický hybrid" (cytoplast je vnitřní část buňky) a ještě jiní "cybrid".

Takže cosi jako kentaur, jenže tentokrát sudokopytník? Něco takového neměl Úřad pro plodnost a embryologii (HFEA), když výslovně povolil výzkum v této oblasti, zcela určitě na mysli. Embrya mají koneckonců žít maximálně 14 dní, než se zužitkují jejich kmenové buňky. Avšak zárodek čeho to vlastně má být?

Podle zájemců o výzkum má mít embryo asi dvacet tisíc lidských genů a 13 genů zvířecích, což z něj z 99,99 procenta udělá lidský zárodek, takže jeho buňky budou moci být později "přeprogramovány" a použity jako lidské.     (Zdroj: iDNES.cz)

Jak se zdá, tak nemoc šílených krav postihla už i lidstvo ... aneb ... stavte Labyrinty ... Mínotaurové se na nás valí ...


Česká média se mlsně olizují nad předhozeným obětním beránkem jménem Ludmila Brožová-Polednová. Na osamělou stařenku se vrhají mravokárci z Lidových novin i jiných deníků. Proces právě začal! Křičí i tací, kteří by měli radši mlčet. K čemu je vlastně celá taškařice? Má vůbec nějaký, alespoň matný, morální podklad? Snaží se někdo křísit spravedlnost a právo, které náš nový režim hluboce zašlapal do země? Paní Brožová-Polednová je spíše sama oběť než pachatel. Jako mladá, nevzdělaná a naivní se nechala přesvědčit k profesi komunistického kata. Má dokonce natolik rovnou páteř, že se ke své minulosti stále hlásí, na rozdíl od tisíců překabátěných soudruhů a troufá se dokonce i obhajovat. Nevídaná drzost! V Čechách máme přitom tisíce čelných představitelů v kultuře, politice i hospodářství, kteří byli rovněž komunisté, nebo se alespoň těšili přízni režimu či byli pěstovanou opozicí. Zatímco Polednová odešla do ústraní a tam také plánuje skončit svůj život, bezpáteřníci se vyhřívají na výsluní režimu.     (K zamyšlení na stránkách Matrix-2001.cz)


Chemičky, hutě a elektrárny nejvíce znečišťovaly životní prostředí v roce 2006. Chemické továrny se v žebříčcích dostaly na vyšší místa nežli v předchozích letech a vytlačily z nich například elektrárny.

Velcí znečišťovatelé v loňském roce daleko více než v roce 2005 zatížily životní prostředí rtutí. Naopak o sedm tun se snížilo množství ohlášených emisí formaldehydu do ovzduší. Vyplynulo to z analýzy dat Integrovaného registru znečišťování, kterou již potřetí sestavilo sdružení Arnika.

„Svůj výrazný podíl na znečišťování životního prostředí si nadále udržují severomoravské hutě a v Ústeckém kraji pak elektrárny ČEZu spalující hnědé uhlí. Z krajů se nejčastěji v prvních deseti objevily provozy z Moravskoslezského a z Ústeckého kraje. Následuje je kraj Středočeský,“ shrnul výsledky žebříčků vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Ten poznamenal, že letošní rozbor Integrovaného registru znečišťování přinesl i příjemná překvapení. „Z žebříčků největších znečišťovatelů zmizelo například několik provozů, které výrazně omezily vypouštění škodlivých látek. Jde například o Tusculum Rousínov anebo Brisk Tábor. A přestože vede žebříček největších znečišťovatelů rakovinotvornými látkami, snížila jejich množství také DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, stejně jako druhý Ivax Pharmaceuticals, s.r.o. Jsme rádi, že se Registr ukazuje jako účinný nástroj, který motivuje podniky snižovat množství vypouštěných škodlivin,“ uvedl Petrlík.

To bohužel neplatí pro všechny podniky stejně. Například Spolana Neratovice či elektrárny ČEZu v Prunéřově svůj podíl na znečišťování životního prostředí ještě zvýšily, stejně jako i některé další elektrárny ČEZu (například elektrárny Tušimice). V první pětce největších znečišťovatelů sestavených podle různých vlivů na lidské zdraví a životní prostředí se nejčastěji objevil ostravský hutní kolos Mittal Steel. Je například největším zdrojem emisí oxidu uhelnatého, který je reprotoxický, anebo je druhým největším znečišťovatelem perzistentními organickými látkami (dioxiny, PCB a polyaromatickými uhlovodíky). Některé vysoké hodnoty lze u tohoto provozu přičíst sloučení s Vysokými pecemi Ostrava, a.s., které ještě v loňském roce ohlašovaly do IRZ samostatně.    (Zdroj: Econnect)


Na Mapových službách Portálu veřejné správy http://geoportal.cenia.cz byly ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR vytvořeny dvě nové mapové úlohy s botanickou tématikou - Fytogeografické členění ČR a Potenciální přirozená vegetace.

Regionálně fytogeografické členění vychází především ze současného rostlinného pokryvu (flóry a vegetace), ale odráží též jeho vývoj včetně vlivů lidské činnosti.

Potenciální přirozená vegetace představuje rostlinný pokryv, který by se vytvořil v určitém území a v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka. Zahrnuty jsou však nevratné změny způsobené člověkem až do doby konstrukce mapy, zatímco u vratných změn prostředí, jako například eutrofizace vod či znečištění ovzduší se předpokládá jejich zánik s přerušením činnosti člověka.      (Zdroj: Cenia.cz)


Ozónová díra nad Antarktidou měla letos v září rozsah 24,7 milionů kilometrů čtverečních, což je srovnatelné s velikostí Severní Ameriky. Letošní maximum je o 4,8 milionů km2 menší než v minulém roce. 25. září 2006 měla ozónová díra (podle NASA) dosud největší zaznamenanou rozlohu 29,5 milionů kilometrů čtverečních. Úbytek ozónu byl tehdy odhadován na 40 milionů tun, letos "pouze" na 27,7 milionů tun. To ovšem neznamená, že by se situace začala nějak výrazněji zlepšovat. Podobné výkyvy jsou totiž běžné. V roce 2002 a 2004 byla ozónová díra ještě menší než dnes. Ve své zprávě z 3. října 2007 to oznámila Evropská kosmická agentura (Europe Space Agency, ESA).     (Zdroj: Gnosis9.net)


... Do oblasti energie grálu je možné se dostávat párovým rituálem. Primárně je to možné na místech k tomu vytvořených (viz Lipany) a byl-li rituál úspěšný, opakovaně kdekoli.

Lidé budou však možná v blízké době mít potenciální možnost pracovat s energií grálu s cílem zkvalitnění hmoty a jejího přiblížení duchovním účelům. Základem bude opět párová práce, avšak při splnění další podmínky. Musí samozřejmě jít o partnerskou dvojici; její vztah však bude na podstatně vyšší citové úrovni, než jakou prožíváme dnes – a to i ve velmi hluboké lásce. Řečeno jinak, charakter takové lásky je zatím mimo lidské chápání a odpovídá grálovým měřítkům. Lze ji nazvat láskou absolutní (slovo bezpodmínečná je zde ještě příliš nepřesné). Přesto, že ji nedokážeme definovat, tušíme, že její prvotním základem je láska k vysokým duchovním bytostem. Ve vztahu k partnerovi pak znamená naprostou absenci potřeby vlastnictví či formálního soužití, která je nahrazena čistou touhou po přítomnosti toho druhého. Milujeme jej pouze pro něho samého, bez ohledu na to, co hmotného nám přináší. I sex je tu pouze prostředkem ducha. Takový vztah může samozřejmě existovat jen jako oboustranný a jeho obecná realizace povede od dnešní relativní volnosti ke spontánní monogamii, kde si partneři vzájemně naprosto dostačují.    (novinka ze stránek Energie krajiny Pavla Kozáka)


Eritrea, Severní Korea a Turkmenistán jsou v celosvětovém měřítku nejhorší ve svobodě médií. Nejlepší je naopak situace na Islandu a v Norsku, které se dělí o první místo. Na třetím místě jsou společně Slovensko a Estonsko. Česká republika je čtrnáctá. Zatímco si Slovensko proti loňsku polepšilo o pět, ČR si o devět míst pohoršila.     (Zdroj: Novinky.cz)

Hmmm ... asi to má znamenat, že všechny ty zprávy o svinstvech "tam nahoře" si musíme vynásobit opravným koeficientem ... Teď jsme čtrnáctí, o devět míst jsme si pohoršili ... to to je děs - takže vloni jsme byli pátí .... No a 14 děleno 5 je ... 2,8 .... Z toho plyne, že každou zprávu o neschopnostech, aférách, korupcích a skandálech je třeba vynásobit 2,8, abychom získali přibližný obrázek reality ... No nazdar .....


Aby člověk dosáhl stupně, kdy je schopen prolomit vnitřní kruh abred, musí projít určitým duševním vývojem. K urychlení tohoto procesu vznikla před více než 5 000 lety wyda, obsáhlý soubor druidské filosofie a cvičení, které těm, jež jej užívají, zajišťuje smysluplný, harmonický a dlouhý život vedoucí k rychlejšímu řešení problémů, neustálému rozvíjení se a poznávání sebe sama i světa kolem sebe...     (Sérii devíti článků o Wydě najdete na stránkách Druidství)


Klasická teorie říká, že se naši předci postavili na zadní až na zemi.

Tým britských vědců studoval pohyb orangutanů po pružných větvích stromů a došel k závěru, že počátek chůze po dvou musíme hledat na stromech. Chůze po pružných větvích, jichž se orangutani přidržují prsty zadních končetin, je energeticky velice úsporná, protože větev působí jako pružina. Lidoopovi stačí, aby se předními končetinami jen přidržoval větví nad sebou a může se pohybovat v korunách stromů rychle, lehce a s jistotou. Tato teorie by také vysvětlovala, proč měli naši dávní předci sice zadní končetiny uzpůsobené k chůzi po dvou, ale zároveň jim příroda ponechala dlouhé přední končetiny uzpůsobené k pohybu ve větvích.        (Zdroj: VTM Science)


nad každý člověk si láme hlavu s různými nevysvětlitelnými jevy. Jak to, že jsem potkal toho a toho člověka právě tehdy a tehdy? Jak to, že mi padla pětkrát za sebou šestka, když je to naprosto nepravděpodobné? Jak to, že mi prasklo zrcadlo, právě když babička umřela? Někdo si takové věci vysvětluje boží vůlí, někdo spekuluje o síle mysli, někdo řekne, že to byla náhoda. Jedním z prvních badatelů, kteří se těmito věcmi začali zabývat z pozice vědy, byl Carl Gustav Jung, a to ve své populární práci Synchronicity: An Acasual Connecting Principle (Synchronicita, nekauzální spojující princip), uveřejněné například v knize [2].

Článek na stránkách Tajomstvá našej planéty se zabývá kapitolou An Astrological Experiment (Astrologický experiment) uvedené práce z hlediska matematické statistiky. Text je psán takovým způsobem, aby jeho čtenář nemusel mít žádné znalosti z matematiky. Pro ty, kdo se v matematice vyznají, jsou určeny přílohy, v nichž najdou matematický model, který byl v experimentu použit, údaje o jeho citlivosti a výpis použitých dat.


18 10. 2007   Osmnáctého října roku 1918 byla v Paříži publikována Washingtonská deklarace, v níž byl proklamován nezávislý stát Čechů a Slováků.

Tento den roku 1954 oznámila společnost Texas Instruments vyrobení prvního tranzistorového rádia.

V USA se slaví Den Aljašky - 18.10. 1867 byla Aljaška prodána carem Alexandrem II. Spojeným státům za 7,2 milionů dolarů.


Vláda se rozhodla vyhovět nelegitimním požadavkům NATO a EU na omezení přístupu občanů k informacím, které je pro tyto instituce nepohodlné zveřejnit. Zároveň však tyto informace nejsou v režimu právních předpisů o utajovaných informacích – jinak řečeno, nesplňují podmínky pro státní tajemství. Zásah do ústavního práva na informace je skryt v návrhu zákona projednávaném nyní Poslaneckou sněmovnou jako tisk č. 280.Informací, kterých by se měl zákaz poskytování občanům týkat, jsou jen na jednom ministerstvu tisíce ročně.

Samotné dokumenty EU a NATO, které utajování nařizují, jsou však interní předpisy těchto organizací, které nikdy neschvaloval parlament a ani na ně neodkazuje žádná mezinárodní smlouva. „Hlavu XX. připomíná to, že i tyto dokumenty (Bezpečnostní standardy NATO a vnitřní dokument Rady EU) jsou veřejnosti nepřístupné“, komentuje paradoxní situaci odborník IuRe Filip Pospíšil.

Tisk č. 280, označený jako návrh novely zákona o utajovaných informacích zároveň zasahuje do zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o archivnictví a spisové službě, kde stanoví, že k dokumentům LIMITE (EU) a NATO UNCLASSIFIED (NATO) nemá veřejnost přístup.

To je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která výjimky pro práva na informace stanoví jasně a přísně. Daný typ informací úzký okruh těchto výjimek zjevně nenaplňuje a podstatě ani není možné ověřit, zda je naplňuje (tj. o jaké informace jde).

IuRe vypracovalo k návrhu připomínky http://www.iu­re.org/618281, kde poukazuje jak na protiústavnost návrhu, tak na zavádějící důvodovou zprávu. Spolu s expertem na přístup k informacím Oldřichem Kužílkem se účastnilo se rovněž jednání s pracovníky a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a ministerstva vnitra. Ze závěru jednání však plyne, že státní administrativa bude návrh díky tlaku EU a NATO prosazovat i s vědomím jeho pravděpodobné protiústavnosti. Pokud bude návrh přijat, IuRe s dalšími organizacemi zřejmě iniciuje řízení o ústavnosti předpisu před Ústavním soudem. „Alarmující rovněž je, že bylo naznačeno, že podobný režim utajování informací zcela libovolně kdykoli určovaných požadují bez jakékoli právní opory i USA a ponejprve má být „využit“ při veřejné diskusi a radaru USA v Brdech“, dodává právnička IuRe Helena Svatošová.     (Zdroj: Iuridicum Remedium)


DÝŇOBRANÍ ANEB SVÁTEK DĚTÍ, DÝNÍ A STRAŠIDEL Znovuoživení dávné keltské tradice vzniklé na evropské půdě, které se uskuteční v Jablonci nad Nisou třetí čtvrtek v říjnu. Děti spolu s rodiči budou mít příležitost prohlédnout si nádherně vyřezané a nasvícené dýně. Akce potrvá dva dny a zahájena bude v pravé poledne za účasti starosty města Petra Tulpy a legendy Jizerských hor tajuplného doktora Kittla. Výstava vydlabaných dýní bude k vidění v Domě vína do konce měsíce října. Místo konání: Ulice Komenského, před Domem vína

(Zdroj: stránky města Jablonec nad Nisou)


Zapálení ekologičtí aktivisté často vnímají geneticky modifikované organismy jako smrtelné zlo a hrozbu pro životní prostředí. Paradoxně ale právě geneticky upravení tvorové mohou významně pomoci nejen v medicíně nebo zemědělství, ale taky v managementu životního prostředí. Příroda každopádně není dokonalá a občas ji lze nenápadným šikovným trikem postrčit k poměrně zázračným výkonům.

Přímo učebnicově to nedávno předvedla Sharon Doty z University of Washington s početným týmem kolegů, když úspěšně geneticky upravili hybridní topoly. Badatelé pracovali s velmi životaschopnými kříženci osiky (Populus tremula) a topolu bílého (Populus alba), kterým se říká topol šedý (Populus x canescens). Vznikají spontánně v přírodě i záměrným křížením, vzhledově jsou tak zhruba mezi rodiči, což u kříženců zdaleka neplatí vždycky, ale u topolu šedého zrovna ano. Pokud jde o růst, v tom jsou daleko topolí hybridi úspěšnější než rodičovské druhy a dosahují větší výšky, většího průměru kmene, mají rozsáhlejší kořenový systém, rychleji rostou.

I neupravované topoly šedé dovedou zajímavou věc. Tak jako některé další druhy rostlin vychytávají ze svého okolí různé produkty lidských aktivit, námi považované za znečisťující. Topoly šedé mimo jiné dovedou vycucávat z vody, ale v některých případech i ze vzduchu běžné uhlovodíky lidského původu, jako trichloroetylen, vinylchlorid, tetrachlormetan, benzen nebo chloroform. Kupříkladu trichloretylen je běžně užívané odmašťovadlo, které se hodně často dostane do podzemní vody. Topoly pomocí zručného enzymu cytochromu P450 2E1, hemoproteinu obsahujícího v hemech atomy chromu a fosforu, trichloretylen rozloží na neškodnou sůl, vodu a oxid uhličitý.

Transgenní topoly dělají přesně to samé, ale rychleji. Cytochrom P450 2E1 je od pohledu evolučně stará záležitost a tentýž enzym funguje i u zvířat včetně člověka. V detailech se ale pochopitelně liší a právě toho se dá lstivě využít. Doty s kolegy nahradili topolí cytochromy P450 2E1 stejným genem s mírně odlišnou sekvencí, který pochází od králíků, jimž výrazně pracuje v játrech.       (Zdroj: OSEL.cz)

Pozastavil bych se nad tím odporným slovem management životního prostředí ... Neumí céésky, neumí céésky ... ach jo ...

Ale i jinak ... no dobře, pomineme GM topol v přírodě jako cizorodý prvek. Požírá uhlovodíky - ovšem na seznamu jsou uhlovodíky chlorované. Zatímco takový oxid uhličitý rostliny zpracují a budují jeho pomocí samy sebe, copak asi udělají s tím chlórem? že z něj udělají sůl ... no budiž ... ale co s ní? Nebylo by lepší prostě ty uhlovodíky nepouštět přírodě pod nos a nechat stromy, ať si zůstanou, jaké jsou? 


Podle vědeckých testů, které si nechala vypracovat organizace Greenpeace, obsahuje nový iPhone firmy Apple nebezpečné materiály a chemické látky. Jde o první test výrobku Apple od květnového závazku Steva Jobse, ředitele společnosti, že Apple zezelená a bude na trh uvádět výrobky šetrnější k životnímu prostředí.

Nezávislá laboratoř otestovala 18 vnitřních i vnějších součástek iPhonu. Analýza potvrdila výskyt bromovaných látek v polovině vzorků, včetně antény, kde představovaly až 10% celkové hmotnosti použitých obvodů. Plastový (PVC) potah sluchátkových kabelů obsahuje 1,5% toxických esterů kyseliny ftalové, obvykle nazývaných ftaláty. Nález nebezpečných látek naznačuje, že Apple selhává při plnění závazku odstranit veškeré použití bromovaných sloučenin a PVC do konce roku 2008.

„Steve Jobs promeškal šanci, aby byl iPhone prvním krokem k ekologizaci všech produktů Apple“, řekla Zeina Alhajj z Greenpeace International. „Zdá se, že Apple je dalek naplnění své ambice být v čele úsilí za očistění elektronického průmyslu, když jeho konkurenti jako například Nokia již prodávají mobily bez PVC.“

Dr. David Santillo, vědec z výzkumné laboratoře Greenpeace, který koordinoval celý projekt a připravoval iPhone pro analýzu, k tomu poznamenal: “Dva ze ftalátových změkčovačů, nalezených ve vysokých koncentracích v kabelech sluchátek, jsou díky své schopnosti narušovat pohlavní vývoj savců klasifikovány jako látky 2. stupně toxicity pro reprodukční funkce. Jejich použití je zakázáno ve všech hračkách a dalších předmětech pro děti, prodávaných v Evropě, zatímco v mobilních telefonech se používat mohou. Apple by měl přestat tyto látky používat ve všech svých výrobcích.“

Při analýze iPhonu Greenpeace také zjistilo, že baterie byla neobvyklým způsobem přilepena a přiletována k tělu telefonu. To ztěžuje její výměnu a oddělení pro recyklaci a je jen další zátěží při likvidaci elektronického odpadu.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Čínský hospodářský zázrak má svou temnou stránku – katastrofální znečištění životního prostředí.

Čínu dusí její vlastní ekonomický úspěch. Stejně bezprecedentní jako její hospodářský rozvoj v posledních třiceti letech je také míra znečištění jejího životního prostředí. Ta již nabyla ktastrofických rozměrů. Problém už dávno přesáhl hranice Číny a představuje mezinárodní hrozbu. Je tak velký, že se stal konečně tématem i pro čínské vedení.

Výsledky jsou alarmující. Obyvatelé čínských měst málokdy vidí slunce, protože je stále častěji zakrývá neproniknutelný oblak smogu. Jak uvádí list The New York Times, z 560 milionů Číňanů bydlících ve městech pouze jedno procento dýchá vzduch, který by byl například v Evropské unii považován za vyhovující. Stav, který by byl v jiných zemích považován za ekologickou katastrofu, je v Číně běžnou každodenní záležitostí.

Růst čínského hospodářství se každý rok vyjadřuje dvoucifernými čísly. Je však založen na děsivém rozvoji těžkého průmyslu, který je neuvěřitelně energeticky náročný. Elektrická energie se přitom získává především spalováním uhlí, kterého má Čína sice obrovské zásoby, jež je však hlavní příčinou znečišťování životního prostředí.

Čína už zamořuje i země ležící daleko od ní. Oxid siřičitý a oxidy dusíku z jejích uhelných elektráren padají ve formě kyselého deště v Jižní Koreji a v Japonsku. Podle amerického listu Journal of Geophysical Research většina prachových částic, která znečišťuje ovzduší nad Los Angeles, pochází také z Číny.

Odborníci se kdysi domnívali, že by se Čína kolem roku 2010 mohla stát největším producentem skleníkových plynů a předstihnout tak v této oblasti Spojené státy. Nyní se ukazuje, že se Čína stane hlavním znečišťovatelem ovzduší již na konci letošního roku. Existují také odborné názory, že tuto hranici již proůomila.     (Zdroj: EnviWeb)


Američané zkoumali, jak se želvy dokáží samy dostat z polohy na zádech. Problému se věnovali technologové z Princeton University v New Jersey, kteří sestavili matematické modely krunýřů většiny známých druhů želv. Přišli na to, že plazi využívají dvou principů. Někteří spoléhají na vypouklý tvar, který polohu na zádech neumožňuje. Zároveň takový krunýř poskytuje výbornou ochranu před predátory. Tento tvar však není příliš hydrodynamický, proto zejména vodní druhy mají krunýř plochý. V tomto případě si z polohy na zádech vypomáhají za pomoci svého dlouhého vysunovacího krku, který působí jako páka. Kromě těchto dvou typů existují ještě želvy, jež mají stabilní polohu na hřbetě i na bocích krunýře. Ty se v případě, že se ocitnou nohama k nebi, nejprve za pomoci pohybu končetin dostanou po polohy na boku a pak se „krční pákou“ převrátí na břicho.    (Zdroj: 21@století)


Jedním z dobře známých fenoménů v oblasti mimořádných duševních schopností je automatické písmo a kresba. Jak to však ve skutečnosti funguje, to už tak všeobecně známo není. A co je opravdové automatické písmo či kresba, neví kolikrát ani ti co s sobě tvrdí že ji používají. Zkusme si nejprve stanovit definici co je a co není automatická tvorba. V podstatě je to lidská činnost (řeč, zpěv, provozování hudby, kresba, písmo a j.), kterou člověk provádí ve stavu změněného vědomí. Po tuto dobu je jeho pět smyslů úplně vyřazeno z činnosti. Jestli někdo o sobě tvrdí, že například určí nemoc pomocí automatické kresby a potřebuje k této práci brýle, tak je to podvodník, nebo člověk neznalý této problematiky.     (Dále čtěte na Tajomstvá našej planéty)


Žádají-li Slováci ochrannou známku pro špekáčky, Česko by mohlo stejně v Bruselu orodovat za jiné tradiční české jídlo: smažený sýr. Lidovecký europoslanec Jan Březina má smažený sýr za dobrý obchodní artikl a původně český nápad. Proto bychom si ho klidně jako značku mohli dát „patentovat“ ochrannou známkou. „Musela by se asi ozvat nějaká asociace hostinských, která by prokázala, že se s chráněným smaženým sýrem bude cítit lépe,“ usoudil Březina.

Podle experta na dobré jídlo a autora projektu Maurerův výběr Grand Restaurant Pavla Maurera není vyloučeno, že by smažený sýr v tomto klání uspěl. „Skutečně nikde ve světě ho nedostanete,“ řekl.

Jiní politici ale mají podobné úvahy spíše jen za pokus o recesi. „Pevně doufám, že je to jen žert,“ prohlásil europoslanec za ODS Milan Cabrnoch. Státy by se měly hlásit ke svým skutečně tradičním jídlům, jako jsou třeba olomoucké tvarůžky či hořické trubičky.      (Zdroj: Agris.cz)


Kdysi bývali tak běžní, že je i ornitologové občas podceňovali a považovali je za podřadný druh. Vrabec byl běžnou součástí městských ulic, parků a zákoutí, skřivan a čejka nejhojnějšími obyvateli místních luk a polí.

Dřív nestáli nikomu za pozornost, dnes jsou v Libereckém kraji vzácností. Kdysi nejběžnější ptáci, vrabec nebo vlaštovka, ale i skřivan či čejka, prožívají v Libereckém kraji bledé časy - z místní přírody pomalu úplně mizí.

Je to problém kraje, Česka i Evropy „Není to jen u nás, dotýká se to celého Česka i Evropy,“ říká Miroslav Honců, ornitolog Vlastivědného muzea a galerie. Kvůli mizejícím kdysi běžným ptačím druhům dokonce vloni na Českolipsku doprovázel tým zahraničních ornitologů z Anglie, Německa i Nizozemí.

Z jejich pozorování na Českolipsku vznikly zajímavé statistiky. „Jasně dokládají, že kdysi běžné druhy ptáků hojně ubývají,“ upozorňuje Honců. Nejmarkantnější ústup ze slávy prožívá vrabec. Čeští ornitologové ho v roce 2003 zvolili Ptákem roku a dobře věděli, proč to dělají.

V kraji vymírají vrabci, mizí i skřivani nebo vlaštovky

„Neochvějná jistota, že vrabci domácí jsou přítomni v každém městském parčíku, okrajových čtvrtích a v každé vesnici, byla na konci dvacátého století náhle otřesena zjištěním, že z mnoha míst téměř, nebo úplně zmizeli. Je to vymírání a je potřeba to zastavit,“ upozorňovala Česká společnost ornitologická. Podle Miroslava Honců může za vymírání vrabců hned několik faktorů, které se dají shrnout jako „soustavný civilizační tlak“. Vrabce postupně vybíjí třeba jen to, že města v kraji jsou čistší a hezčí.     (zdroj: EcoMonitor.cz)


Pokud v tváři druhým spatříme strach, náš mozek to dokáže zaznamenat rychleji než ostatní emoce. Tedy – snad.

K popsanému závěru došli alespoň psychologové z Vanderbilt University. Samozřejmě museli nejprve najít způsob, jak vůbec rychlost odezvy změřit. To je docela problém, protože reakční čas se pohybuje řádově kolem 40 milisekund. Výzkumníci to řešili tedy tak, že dobrovolníkům do každého oka pouštěli jiný obrázek a zkoumali relativní odezvu– přičemž dobrovolníci zareagovali jako první na emoce strachu (a navíc záznam obrazu pouze v jednom oku proces celkově zpomalil). Předpokládá se zde souvislost s činností mozkové části amygdala, žádné technologie typu emisní tomografie měřící aktivitu v jednotlivých oblastech však při pokusu použity nebyly.     (Zdroj: ScienceWORLD)


17 10. 2007   Dnes je Mezinárodní den za vymýcení, odstranění chudoby - byl vyhlášen VS OSN v roce 1992. Hmmmm ... vyhlásit se dá leccos ... ale jak se bída mýtí v praxi?

V kalendáři mám k tomuto datu také Světový den úrazů ... taky dobrý ... to vypadá jako oslava úrazů, snad by bylo lepší to nazvat Světový den prevence úrazů, ne?

Podle kalendáře jídla je dnes Den těsta ...

A když jsme u toho jídla, tak k tomuto datu a roku 1977 přísluší zápis v Guinessově knize rekordů - Peter Dowdeswell z Kalifornie snědl za 17 minut a 53,9 vteřiny celkem 40 sendvičů s máslem a džemem - každý z nich měl rozměry 6 x 3 palce ... to je zhruba 15,2 x 7,6 cm (pro srovnání - pohlednice má rozměry 10,5 x 14,8 cm).


Na stránkách Matrix-2001.cz je zajímavý článek Šílení vědci a ještě šílenější projekty, aneb "hráči se smrtí".......

Je lidská společnost dostatečným způsobem informována o záležitostech týkající se tzv. „elektronického smogu“? Elektromagnetické znečištění biosféry naší planety dosahuje velmi alarmujících hodnot. V této části seriálu bych chtěl, alespoň na moment věnovat pozornost dalším podvodným praktikám, kterými nás globální mocenský ekonomicko – politický establishment zásobuje. Jsem hluboce přesvědčen, že pro mnohé z Vás to nebudou zcela nové skutečnosti, ale domnívám se, že je třeba si neustále uvědomovat skryté okolnosti a souvislosti, které s mnohými doposud velmi chytrým a intenzivním způsobem jsou tabuizovány před lidskou veřejností. Začneme ale pěkně od začátku. V roce 1988 časopis „OMNI“ se poměrně intenzivním způsobem věnoval environmentálním důsledkům, které byly spojovány s jakýmsi podivným vynálezem v oblasti elektromagnetismu. Podle „OMNI“, americký naftový gigant „ARCO“ operoval s předpokladem, že by mohl vytěžit přes 30 trilionů kubických stop zemního plynu v oblasti Aljašky. I když by tím bylo zabezpečeno poměrně mnoho potencionální energie pro USA, přesto vzdálenost byla velmi nevýhodná a ARCO brzy zjistilo, že by pro něho bylo nevýhodné zemní plyn zkapalňovat a dopravovat ho tisíce a tisíce kilometrů daleko k městským centrům. Jenže záhy přišel s podivným nápadem univerzitní fyzik v Columbii a zaměstnanec „MIT“ Bernard Eastland (tento člověk také přes osm let pracoval v komisi pro atomovou energii – to jen pro dokreslení pozadí).Je to ten samý člověk, který se později stal prezidentem mezinárodní společnosti v Houstonu, jenž se zabývala vývojem výrobních technologií pro „ARCO“. Takže tento člověk navrhl spálit obrovská ložiska zemního plynu na Aljašce poháněním obrovského elektrického generátoru. Výsledná energie pak byla (a stále je) adresována gigantickému systému anténních polí, která jsou od elektrického generátoru vzdálená asi 40 mil. Toto anténní pole vytváří ohnisko paprsku intenzivní elektromagnetické energie zaměřené do horních vrstev atmosféry planety Země, kde se sráží s ionosférickým prostředím a vytváří jev, který se nazývá „miror force“. Panu Eastlandovy byl na tento produkt dne 11. srpna 1987 vydán americký patent pod číslem (4.686.605). ....

.... Článek končí slovy ...

Aljaška skrývá velké tajemství. Ví Bůh co se v těchto oblastech vlastně vůbec děje. Jedno je ale jisté. Prostý člověk nemá zatím nejmenší šanci zjistit skutečnou pravdu a pozadí týkající se záležitosti „H.A.A.R.P.“ Můžeme jen doufat, že věci nedojdou tak daleko, že návrat anebo jakákoliv změna již nebude možná……


Kontroverzní dokument bývalého amerického viceprezidenta Al Gorea o globálním oteplování (Nepohodlná pravda) se může promítat na britských školách, i když místy příliš jednostranně zkresluje vědecké poznatky, rozhodl včera soudce Justice Burton. Má to však podmínku. Ministerstvo školství musí oscarové dílo Nepříjemná pravda doplnit o poznámky, které opraví devět největších omylů.

Al Gore se v dokumentu snažil co nejbarvitěji vylíčit, k čemu dojde, pokud člověk nesníží produkci skleníkových plynů. Tvrzení, že hladina oceánů brzy stoupne v důsledku tání ledovců buď v Antarktidě, nebo v Grónsku o šest metrů, však podle soudu není převládající vědecký názor. Experti převážně uvádějí, že celý proces bude trvat tisíce let a že stále ještě nedochází k zaplavování nízko ležících tichomořských atolů.

Anedá se prý ani stoprocentně dokázat, že kvůli globálnímu oteplování se ztrácí sníh z Kilimandžára, mizí Golfský proud, vysychá Čadské jezero a že díky němu zpustošil hurikán Katrina New Orleans. Ani několik utopených ledních medvědů není podle soudce důkazem, že jim rychle odtávají kry, na kterých žijí.

„Je to vymývání mozků“

Britská vláda se tento rok zavázala, že pošle tisíce kopií Goreova dokumentu na střední školy.

To znepokojilo kentského rodáka Stewarta Dimmocka. Ten film o lidském příspěvku ke globálnímu oteplování považuje za „vymývání dětských mozků“.

Řidič nákladního vozu vyzval soud, aby zakázal jeho promítání na britských školách. Neuspěl. Ale uštědřil pořádný políček „zelenému“ Alovi, který byl mezi letošními kandidáty na Nobelovu cenu za mír - a nakonec ji i získal....

Rozhodnutí soudu je nejen nepříjemnou zprávou pro Al Gorea, ale i vodou na mlýn lidem, kteří zpochybňují hrozbu globálního oteplování, jako je český prezident Václav Klaus. Právě Gorův dokument Nepříjemná pravda totiž notně přispěl k růstu zájmu o tuto problematiku.        (Zdroj: WM magazín 66/67)


Ptáci a zvířata, která nejsou chována v zajetí k lékaři nechodí. Najdou přírodní léky ve svém nejbližším okolí. My tam ta léčiva máme také. Musíme je však vybírat s uvážením.

V prvé řadě si musíme uvědomit, že byliny pro svoji potřebu máme opravdu ve svém nejbližším okolí. Když už nemáme při celodenním shonu čas zajít pár desítek metrů za dům, nebo bydlíme ve městě kde je zeleně minimum, koupíme si léčivé bylinky v prodejně. Ale pozor! Koupíme si byliny ze svého okolí. A to bývá velký problém. Už snad neexistuje prodejna která by neprodávala heřmánek z Číny, mateřídoušku z Ameriky a hloh z Ruska. Tyto byliny však nenechala příroda vyrůst pro nás! Ty mněly úplně jiné klimatické podmínky ve svém životě nežli my. Proto nejsou při použití tak účinné jako ty, které rostou přímo u nás.

Někdo by mohl oponovat názorem, že již ve středověku si nechali nemocní králové dovážet až z Číny Žen-šen a dokázal je zbavit mnohdy smrtelného onemocnění. Ale to je jen jedna z mála vyjímek, která bohužel dnes již také nefunguje. Tento kořen pomáhal hlavně proto, že vyrůstal ve velmi těžkých přírodních podmínkách po mnoho desítek let. Tím v sobě akumuloval obrovskou energii a schopnost přežít s minimem živin. To bylo hlavní léčebnou sílou tohoto kořenu. Chemická část byla u něj vždy podružná. Tyto informace pak dokázal beze zbytku předat nemocnému. To fungovalo více jako léčba homeopatická – tedy léčba informací, nežli léčba chemická. Jaké informace ale dodá dnešní výrobek z Žen-šenu? Velmi urychlený růst v co nejpříznivějších podmínkách a ve velmi krátké době s nadbytkem všech potřebných živin! Pro dnešní dobu je typické: Nejprve zisk a pak na posledním místě zdraví!      (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


Podle východní filozofie je náš domov nebo pracovní prostředí naší druhou kůží. Vše od uspořádání měst, čtvrtí a ulic přes styl domu až po umístění postele může mít hluboký vliv na naše zdraví... Feng Shui

Feng Shui je starověké čínské umění uspořádání a návrhu prostoru založené na pohybu životní energie čchi. Jeho počátky spadají do období vlády 3 čínských legendárních císařů (Fu-Si, Šen-Nung a žlutý císař Chuang-Ti). Podle východní filozofie je náš domov nebo pracovní prostředí naší druhou kůží. Vše od uspořádání měst, čtvrtí a ulic přes styl domu až po umístění postele může mít hluboký vliv na naše zdraví, materiální úspěch a prosperitu, vztahy s partnerem, rodinou a přáteli, nebo na tvořivost, moudrost a duchovní aspekty našeho života. Prostřednictvím Feng Shui můžete všechny tyto oblasti pozitivně aktivovat, pokud se vám zdá, že některá ze zmíněných vlastností vám nefunguje.

(Popis principů v kostce najdete na stránkách Záhady a mystéria)


Právě probíhá nejvýznamnější politická událost letošního podzimu, napsal ekonomický komentátor Will Hutton v týdeníku Observer. V pondělí byl zahájen v Pekingu 17. sjezd Čínské komunistické strany. Kongres má zvolit čínského prezidenta, který nahradí Hu Džin Taoa roku 2012.

Čínské hospodářství předstihne do konce letošního roku ekonomiku britskou, a pak předstihne i Němeco a po USA a Japonsku se rychle stane třetí největší hospodářskou velmocí. Už nyní je druhou nejvýznamnější světovou vojenskou velmocí, je největším světovým vývozcem a vlastníkem největších rezerv zahraniční měny. Volba budoucích šéfů komunistické strany i čínského státu je nesmírně významná.

Sjezd Čínské komunistické strany bude volit pátou generaci komunistických předáků od revoluce r. 1949. Už to nejsou politici, legitimizovaní revolucí, kteří by měli silné povědomí komunistického poslání. Jsou to správci a manažeři, kteří chtějí zajistit, aby jejich země fungovala.

Právě v Sovětském svazu byl Michail Gorbačov, který byl ochotný zpochybnit komunismus, členem páté generace vedoucích představitelů tamější komunistické strany. Gorbačov nepodporoval přestavbu a glasnost osamocen - většina sovětské nomenklatury se tou dobou rozhodla, že sovětský hospodářský a sociální model přestal fungovat, že je zkorumpovaný a děsivě nevýkonný a že je nutno ho změnit. Bude nový prezident Číny jako Gorbačov?       (Zdroj: Britské listy)


Víte, co byla ... Libušina zahrada ?

Zahrada mezi hradbami, snad kousek zeleně mezi zříceninou vodárny a nárožím Ludmiliny bašty viditelný od Zlíchova. Je tam slyšet líbezný zpěv a tancují tam bílé panny. V zahradě bylo "plno divně propletených steziček, tak že neznalý odtud ani ven se nedostal". Libuše zde prodlévala ráda za vlahých jarních dnů a letních podvečerů. Podle jiných verzí v koutě mezi hradbami za černou studní nebo pod Polskem ve skalním koutě se studní ve vinicích nebo u studánky Jezerky za Vyšehradem za Michlí, kde dodnes tančí bílé panny za letních nocí. (Tam prý byl i Libušina lázeň a konala se zde volba knížat.) nebo pod vilou Bělkou v Nuselském údolí, kde by i studánka, dnes zakrytá, vedle silnice u dráhy nebo naproti Folimance (staré vinice) nebo dole u Vltavy tam, co je pivovar na Libušince (později na Běličkách a Libuše zde měla i lázeň). nebo v Podolí, také s lázní.

... a nebo ... Libušina lázeň ?

Podle P. B. to byl jakýsi prostor - vodárna pod knížecím hradem, kam se vytahovala voda z Vltavy a případně náklady z lodí. Tam si kněžna nechávala navážit vodu z Vltavy, aby se v ní mohla koupelí osvěžit a rychle se zase vrátit k vladařským povinnostem. Z německého prostředí potom byla Libušině lázni připojena ještě pověst o tom, jak tam bylo tajné propadliště, kudy kněžny do hlubin svrhávaly nehodní milenci kněžniny. U nás se z milenců stali provinilci.

(Ze série Bájný Vyšehrad III. na stránkách Tajemno)


V posledním desetiletí se role šamana vlivem sílící turistiky po území Ruské federace změnila - šaman se stal jakýmsi "nárazníkem mezi kulturami". Pouze on se totiž dokáže prodrat balastem nejrůznějších motivací, s nimiž turisté a rozmanití návštěvníci na tato odlehlá místa přijíždějí. A šamani také jako první reagují na to, co nového a prospěšného mezietnická a mezikulturní setkání přinášejí. Vedle obřadů, které se dělají výhradně na žádost cizinců, kterých navštěvuje tuto jihosibiřskou republiku stále větší množství, byly obnoveny obřady, jež se už dávno přestaly dělat a na tuvinskou tradici skutečně navazují. Patří k nim rituály každoročního svěcení pramenů, stromů, očišťování bytů, domů a automobilů, ale i léčitelská praxe a pohřební obřadnost. Pro národně-osvobozenecké cíle mají význam zejména rituály svěcení stromu a pramenů, ale pro běžné Tuvince jsou důležité především pohřby. Navíc síla smrti a úcta ke konečnosti lidského života vytváří jakýsi ochranný háv, který zabraňuje zneužití tohoto rodinného obřadu, při němž je přítomnost šamana naprosto nezbytná: sedmého dne umožňuje rodině jako prostředník mezi duchovním a lidským světem kontakt s duchem zemřelého a čtyřicátý devátý den ho pak odvádí do říše mrtvých.     (Zdroj: Šamanská jurta)


Někteří lidé jsou sami sobě těmi nejpřísnějšími žalobci. Neustále si předhazují svá selhání.

Z pocitu vlastní viny se dokáží vyprostit ale jen tehdy, když jsou ochotni si odpustit. A to není tak jednoduché. Člověk to dokáže jedině tehdy, když pevně uvěří , že Bůh mu už dávno odpustil. On nás bere takové, jací jsme. Nesoudí nás. Nespravedlivý soudce ale vězí spíše někde v nás. Naše superego nás může bez ustání obžalovávat. Bůh nám ale dává šanci, abychom se dokázali přijmout – a to včetně svých chyb.

Člověk dokáže odpustit sám sobě pouze za předpokladu, že se dokázal rozloučit s vlastní iluzí o úspěšném životě bez viny a o svém trvale perfektním a bezchybném jednání. Naopak je třeba přiznat, že nejsme schopni udělat vždycky všechno správně. Toto uznání bolí, ale zlidšťuje nás. Nejsem Bůh, ale jen chybující člověk. V žádném případě nejde o nějaké sebeponižování. Je třeba přiznat vinu, aniž bychom ztratili sebeúctu. I přes osobní vinu je moje důstojnost nedotknutelná. .... (Zdroj: Víra.cz)


... Celé 18. až polovina 20. stol. se z hlediska druidské tradice jako celku nesla ve znamení svobodných zednářů a jiných „příměsí,“ tito lidé nebyli pohany, zabývali se spíše charitou apod. Během počátků 20.stol se o učení druidů začali zajímat noví lidé, považovali se za pohany a nezajímala je tolik charita jako spíše ochrana přírody. Lidé jako Ross Nichols, který se v roce 1964 rozešel ze Starobylým druidským řádem ( Acient Druid Order ) a založil s dalšími, kteří „šli s ním,“ OBOD (The Order of Bards, Ovates & Druids), v současné době největší druidský řád v anglosaském světě, který má mnoho členů po celém světě včetně naší republiky. Přítelem Rosse Nicholsna byl Gerald Gardner, otec učení Wicca. OBOD a skupina lidí kolem Nicholse a Gardnera ustanovovala pohanství jako nový směr v náboženství a filozofii ve 20.stol. Dějiny tradice v 2. polovině 20. století jsou velmi ovlivněny OBOD, protože OBOD v Anglii velmi určoval vývoj tradice coby světového celku. Společenství OBOD začalo přijímat i ženy, což byla jedna ze zlomových událostí, kdy bylo učení druidů z veřejného hlediska přístupné i ženám, jak tomu bylo i kdysi. Postupně se odpoutalo od zednářských příměsí a Nichlos vrátil společenství a druidství jako celku keltský pohanský směr. Většina dalších druidských skupin pak začalo vznikat až ve třetí čtvrtině 20.stol.

(Z článku Historie druidské tradice – Od renesance po současnost na stránkách Druidství)


Zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny Jean Ziegler žádá, aby bylo na výrobu biopaliv uvaleno pětileté moratorium. Chce tak zabránit růstu cen potravin, napsal server Swissinfo.

Ziegler tvrdí, že využívání orné půdy na pěstování biopaliv vede k prudkému růstu cen zemědělských produktů. Chudé země kvůli tomu musejí dovážet potraviny mnohem dráž. "Na výrobu 50 litrů bioetanolu je potřeba 232 kilogramů obilí," řekl minulý týden Ziegler, "z tohoto množství by mohlo jedno dítě žít celý rok." Využívání půdy na pěstování biopaliv povede k "masakrům", řekl a předpověděl i snížení objemu potravinové pomoci zasílané do rozvojových zemí. "Pro hladovějící je to totální katastrofa," dodal. Ziegler chce návrh pětiletého moratoria na převod půdy pro pěstování biopaliv představit na Valném shromáždění OSN 25. října, uvádí Swissinfo.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)


16 10. 2007   Co se stalo šestnáctého října v dějinách?

Roku 1813 začala bitva národů u Lipska, v níž se Francouzi v čele s Napoleonem Bonapartem střetli se spojenými armádami Rakouska, Ruska, Pruska a Švédska.

V roce 1846 – Americký lékař William Morton provedl veřejnou operaci, při níž bylo poprvé využito anestézie.

Roku 1918 rakouský císař Karel I. vydal manifest Mým věrným národům rakouským, jenž proklamoval federalizaci Rakouska.

V roce 1946 bylo oběšeno deset válečných zločinců Druhé světové války, odsouzených v Norimberském procesu.

Roku 1978 se stal v pořadí již 264. papežem krakovský arcibiskup Karol Józef Wojtyła. Zvolil si jméno Jan Pavel II..

Slaví se Světový den potravin (nebo také Světový den výživy) - na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979; je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981. Šestnáctý říjen je také Světovým dnem páteře.


Ministerstvo neustoupí, platit budou i novorozenci  Šedesátikorunový poplatek v nemocnici nehodlá ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) zrušit ani pro novorozence v inkubátorech. Vyzvala ho k tomu o víkendu předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Podle ní by měl ministr zapracovat tento požadavek do vyhlášky.

Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt řekl, že poplatky jasně stanoví zákon a žádnou vyhláškou to ministr změnit nemůže. Zákon zavádí od ledna 2008 poplatek 30 korun za návštěvu u lékaře a položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun za pohotovost.     (Zdroj: Novinky.cz)

Mám ještě lepší nápad ... zapomínáme na novorozence v prenatílním stadiu ... Uvědomují si vůbec ti autoři reforem i balíčků všeho druhu a zakladatelé lukrativně placených komisí a výborů, co jim utíká za peníze - takový budoucí človíček si 9 měsíců hoví v mamině a neplatí zdravotní pojištění, daně, a jiné poplatky sponzorující naše stranické a vládní představitele !!!


Kam se hrabe nejdelší jméno české obce .... Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ... 

Nejdelší jméno obce ve Velké Británii jest ... Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

To je v walesštině - a v angličtině to znamená Saint Mary's Church in the hollow of the white hazel near a rapid whirlpool and the Church of St. Tysilio of the red cave. Doslova to může v našem jazyce znamenat toto: Chrám svaté Marie v dutině bílé lísky poblíže prudkého vodního víru a kostela sv. Tysilia z červené jeskyně ...


Také jdete s dobou a aby váš domov byl svěží, používáte spreje k neutralizaci nepříjemných zápachů a nebo, jakpraví reklama, „nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem odstraňujete prach“?

Epidemiologická studie vyhodnotila efekt osvěžovačů vzduchu a sprejových čistících prostředků. Ze sledování vyšlo najevo, že požívání těchto přípravků častěji než jednou týdně, zvyšuje u dospělých riziko vzniku astma.

Neblahý vliv sprejů na naše zdraví byl publikován v článku, který vyšel v odborném zdravotnickém časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, který vydává American Thoracic Society. Vyplývá z něj, že relativní riziko vzniku astma u dospělých, ve vztahu k vystavování efektu čistících sprejů, může činit 15%. Jinak řečeno, jeden případ astma ze sedmi jde na vrub používání těchto přípravků.      (Zdroj: OSEL.cz)


Výrobcům želatiny, kteří dosud využívají jako surovinu vedlejší jatečné produkty, se nyní objevuje možnost využívat rostlinnou surovinu. Vědci z Národní univerzity státu Iova ve spolupráci se společností FibroGen Inc. ze San Franciska vyvinuli geneticky modifikovanou kukuřici obsahující želatinovou bílkovinu. Rostlinná „rekombinantní“ želatina by měla výhodu, že nemůže být zdrojem infekcí jako BSE, a že proto není nutná tak velká obezřetnost z hlediska hygienických postupů, systému dohledatelnosti apod. Želatina z kukuřice by byla levným zdrojem pro stále rostoucí objemy výroby želatiny. (Pro účely doplňků stravy se ročně spotřebuje 55 000 t želatiny vyráběné z kolagenu z živočišných surovin.) Želatina by byla jen jednou částí využití transgenní kukuřice, tím by se snížily náklady. Rostlinná želatina by řešila i problém výroby některých výrobků pro vegetariány. Podle výzkumů se pouze v raných stadiích vývoje rostliny akumuluje malé množství želatiny, které je třeba izolovat a přečistit. Byl vyvinut čtyřstupňový proces získávání a purifikace. Další výzkum je zaměřen na vývoj transgenních rostlin k získávání želatiny nebo dokonce určitých jejích upravených forem „designer gelatine“.     (Zdroj: Agronavigátor)

No .... soce nedostaneme infekci jako z želatiny živočišného původu, ale naše vnoučata budou mít dvě hlavičky a tři ručičky ... ach jo ...


Firma Anheuser-Busch používá k výrobě piva Budweiser geneticky modifikovanou rýži Amsterdam/Praha, 9. října 2007 - Zmíněná experimentální rýže je jednou ze tří geneticky modifikovaných odrůd nalezených v roce 2006 v amerických skladech. Postupně byla zjištěna rozsáhlá kontaminace v přibližně 30% skladů rýže v USA. To mělo velmi negativní vliv na vývoz této komodity. Zahraniční trhy, na nichž GM rýže není povolena, se americké produkci uzavřely.

„Anheuser-Bush se musí jasně vyjádřit k úrovni genetické kontaminace rýže, kterou používá k výrobě piva v USA, a vysvětlit, jaká opatření podniká k tomu, aby se toto pivo nedostalo na zahraniční trhy, kam firma vyváží,“ prohlásila Doreen Stabinsky z Greenpeace International. „Americkým konzumentům piva by se ze strany Anheuser-Busch mělo dostat vysvětlení, proč se firma ve Spojených státech nebrání používání geneticky modifikované rýže. Společnost informovala Greenpeace, že u veškerého piva Budweiser směřujícího na zahraniční trh je záruka, že neobsahuje žádné GMO. Pokud je to pravda, bylo by záhodno, aby firma Anheuser-Busch vše řekla i veřejně a vysvětlila tento dvojí standard pro domácí a zahraniční spotřebitele,“ dodala Stabinsky.

Greenpeace informovalo Anheuser-Bush o výsledcích testů s předstihem a požádalo společnost o informace týkající se rozsahu kontaminace a celosvětové politiky firmy ohledně využívání přísad z GMO. Společnost odpověděla, že nalezená GM rýže je v USA schválena a není používána k výrobě Budweiseru, který jde na export. Plný rozsah kontaminace nicméně stále zůstává neznámý.Geneticky modifikovaná rýže LL601 dostala od amerického ministerstva zemědělství povolení až se zpětnou platností. Evropský úřad pro bezpečnost potravin prohlásil, že informace a data k této rýži jsou nedostatečná a nemůže být tedy považována za bezpečnou. Greenpeace má za to, že američtí spotřebitelé mají právo vědět, zda je pro výrobu piva Budweiser používána GM rýže. Jinde ve světě tato rýže povolena není, takže pivo z ní vyrobené by se nemělo do zahraničí nemělo vůbec dostat.

Anheuser-Busch je největším nákupčím rýže ve Spojených státech. Kupuje 6-10 procent roční produkce. Budweiser je jedno z mála piv vyráběných z rýže a prodává se v 60 zemích světa. „Žádáme Anheuser-Busch, aby se zavázal, že veškerá jeho produkce piva bude bez použití GMO. Pivo z rýže, a ještě k tomu geneticky modifikované, to už je opravdu příliš i pro velmi nenáročného pivaře,“ řekla Magdalena Klimovičová, konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR.      (Zdroj: Greenpeace.cz)

Prasata, prasata, nic než prasata .... geneticky modifikované pivo .... fuuuj !!!


U malých dětí žijících v prostředí se znečištěným ovzduším hrozí daleko vyšší riziko vzniku zánětu průdušek (bronchitidy) než u dětí, které vyrůstají v čistším prostředí. V nové studii, publikované v americkém vědeckém časopise Environmental Health Perspective, to uvádí tým amerických a českých vědců, kteří koncem 90. let podrobili klinickým testům přes 1100 českých dětí.

Podle nich jsou na vině především polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které vznikají nedokonalým spalováním fosilních paliv, tedy při výrobě energie, při spalování odpadů, vlivem silniční dopravy a v neposlední řadě i při kouření. Do lidského těla se dostávají ze vzduchu, ale také z potravy.

"Jde o vůbec první vědeckou práci, která prokazuje přímou souvislost mezi bronchitidou u batolat a zvýšeným podílem polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší," řekl spoluautor studie, český ekotoxikolog Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Podle něj je velkým problémem hlavně fakt, že se PAU vážou na jemné prachové částice, které se usazují velmi pomalu, a často se proto dostanou do velké vzdálenosti od zdroje.       (Zdroj: EnviWeb)

No fajn ... byla objevena Amerika - znečištěné ovzduší škodí ... ale co s tím budeme dělat ?


Osoby se srdečně-cévními chorobami by neměly v žádném případě užívat zároveň léky ibuprofen a aspirin. Pokud tak činí, zvyšují u sebe riziko infarktu a mrtvice až devětkrát.

Nová indická studie dokládá, že ibuprofen a jemu podobné generické léky (např. Ibalgin, Brufen) mohou zvyšovat riziko městnaného selhání srdce a krevních sraženin u osob postižených osteoartritidou, které užívají rovněž aspirin (léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např. Acylpyrin, Anopyrin).

Lékaři by měli vždy zvažovat, zda předepíší ibuprofen a další nesteroidní léky na tišení bolestí osobám, které mají rizikové faktory pro srdeční choroby jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a kouření.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)

Tohle by mohla být dost závažná informace ... ovšem dneska už člověk neví, co je pravda a co jen cílená úprava informací ...


Z článku Project MONARCH na stránkách Brány vnímání ...

Tento článek podrobně popisuje vysoce propracovanou formu ovládání mysli na bázi traumat, známou jako programování Monarch (Panovník), kterou používali nacisti a kterou jako součást MK-Ultra převzala i naše CIA. Programování Monarch vytváří poruchy disociačních struktur a mnohočetné osobnosti prostřednictvím "spouštěčů" nebo příkazů. Subjekty jsou využívány k tajným akcím, prostituci a pornografii. Tento článek popisuje metody Jejichž pomocí jsou tito volně využitelní otroci programováni jako "špiclové" za účelem infiltrace nebo jako "spící političtí vrazi".

K myšlenkovému balamucení naivní populace pomocí nekonečné rady zmanipulovaných médií patří i jedna z nejďábelštějších ohavností páchaných na části lidského rodu - forma systematického ovládání mysli, která již téměř padesát let prostupuje všechny aspekty společnosti.

Aby člověk mohl objektivně najít odpovědi na následující otázky, musel by nejdříve zřejmě přehodnotit své předem vytvořené úsudky ohledně dualistické povahy lidstva. Řešit filozofickou otázku, zda je naše podstata dobrá, či zlá, je to samé jako vytvářet naše vnímání skutečnosti - která je specifickou duchovní proměnnou v rovnici života.

Toto pojednání vychází z odtajněných dokumentů vlády Spojených států, výpovědí pracovníků výzvědných služeb, historických spisů, výpovědí badatelů zkoumajících v oboru ovládání mysli, psychiatrických publikací a rozhovorů s lidmi, kteří byli bez svého vědomí podrobeni vysoce propracované formě ovládání mysli na bázi traumat, známé jako programování MONARCH (Panovník).

Upozornění pro ty, kteří prošli intenzivním systematickým ovládáním mysli anebo nějakou formou ritualizovaného zneužití: Tento článek obsahuje řadu "spouštěčů", proto pokud nemáte k dispozici náležité podpůrné systémy nebo pokud není vaše osobnost ještě plně obnovená, doporučujeme, abyste nepokračovali ve čtení.


Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) odhalili na přelomu září a října nedostatky u 20 ze 47 kontrolovaných prodejců burčáku. Nejčastějšími prohřešky byla chybějící úředně ověřená výčepní nádoba a nedostatky při vydávání dokladů za nákup zboží. Kvalita prodávaných nápojů byla ale vě většině případů dobrá. ČTK to dnes řekla ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČOI Jarmila Vašulková.

Inspekce uložila prodejcům blokové pokuty v celkové výši 15.500 korun. "Kontrolní akce potvrdila neustále se opakující nedostatky u stánkového prodeje burčáku. Podobným akcím se proto ČOI bude věnovat i v budoucnu," řekla Vašulková.

Kvalita prodávaného burčáku se naopak rok od roku lepší. Podle průběžných výsledků letošních kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhověl předpisům pouze jeden z jedenácti testovaných vzorků. Vloni neobstálo v testech šest ze 47 vzorků, předloni pak inspekce odhalila ředění burčáku u 15 ze 37 kontrol.

Obě inspekce budou v kontrolách pokračovat během celého období, kdy je možné burčák prodávat, tedy až do 30. listopadu.

Burčák, jak se nazývá kvasící mošt z vylisovaných hroznů, lze v Česku nabízet pod tímto názvem pouze v případě suroviny sklizené a zpracované na území České republiky. Při použití importovaných hroznů jde o částečně zkvašený hroznový mošt. Dovážet hrozny do EU z třetích zemí pro výrobu vína nebo burčáku je zakázáno úplně.     ('Zdroj: Agris.cz)


Zatímco teorie choroboplodných zárodků Louise Pasteura zvítězila a populace ve 20. století byly hromadně očkovány proti virům a bakteriím, jeho kolega Antoin Bechamp tvrdil, že bakterie nejsou základní příčinou onemocnění, ale že pouze vyrůstají na zkaženém organickém podkladu.

Stále větší počet lékařů dnes začíná tušit, že by mohl mít pravdu. Z tohoto úhlu pohledu je pak plošné očkování dívek proti pappillomaviru (vyvolávajícímu rakovinu děložního čípku), které se projeví za dvacet let, poněkud předčasné a zbytečné (protože viry i bakterie se neustále mění, mutují). A propagování medicínských porodů (a odsuzování těch dnes alternativních, rozuměj, přirozených) v oblíbeném „růžovém“ seriálu je poněkud chucpe (viz LN 1. 9. 2007). Protože tohle téma (souboj „vědeckých“ teorií a jejich „vynálezců“ se selským rozumem a pokorou) je nadčasové, propojil jsem jen zdánlivě nepropojitelné.

Tak jako byla nemocí 19. století tuberkulóza, tak je strašákem posledních let právě rakovina děložního čípku. Ročně se u nás nakazí (???) asi 1100 žen (z nichž 400 zemře). Co když příčina, jak (v článku, který mi přišel mailem) připomíná homeopatka Alena Bratková, tkví spíše v psychice nemocným žen, ve změně jejich životního poslání? „Mladé dívky dnes na prahu dospělosti nepřemýšlejí o založení rodiny, ale jejich první starostí je navštívit gynekologa, aby jim předepsal hormonální antikoncepci. Jejich snahou je tedy co nejdříve zahodit své ženství i jeho projevy, protože jim překážejí v moderním způsobu života.“

„Co když je to právě tahle informace o tom, že je nevýhodné či dokonce nevhodné být ženou a matkou, která určuje druh nejmasovějšího onemocnění a příčiny úmrtí u žen, tedy rakovinu ženských orgánů?“ pokračuje epidemioložka. A hned také nastoluje další provokativní otázku: „Jaké nemoci se asi vyvinou, když zabráníme vzniku rakoviny děložního čípku a prsou bez toho, abychom narovnali postoj nových generací žen k ženství a mateřství?“ ....

(Dále viz Jitřní země)


Organizace manželů Topolánkových Becario měla zprostředkovávat chudým studentům stipendia. Sdružení vloni získalo přes tři miliony korun, studenti však dostali jen 632 tisíc. Kam se poděly ostatní peníze? Největší částka, 1 830 000 korun, však padla na pořádání golfových turnajů pro sponzory.

Na hospodaření sdružení, jehož zakládajícím členem Topolánek je, upozornil časopis Týden. Podle výkonného ředitele Becaria Farese Shimy je to, že studenti dostali jen pětinu peněz, v pořádku.

"Varianta číslo dvě je nedělat nic. Vím, že je to možná demagogicky položený argument, ale je pravdivý," bránil se. Při pohledu na zápis z valných hromad Becaria se přitom zdá, že se nadace zabývá hlavně organizací golfových turnajů.

Stipendia pro studenty jsou vedlejší. I valné hromady, kterých se účastní Mirek Topolánek, se konají na golfovém hřišti. Ten je nyní v zahraničí. Že nadace utrácí víc peněz za golf než za studenty, nevadí ani Pavle Topolánkové, která společnost zakládala a dnes v ní vypomáhá za pět tisíc měsíčně.   

Dobročinné bály nebo společenské večeře jsou v cizině nejběžnějším způsobem, jak získat mecenáše. Těžko by se však tamním sponzorům vysvětlovalo, že 80 procent peněz, které přinesli, se k potřebným lidem vůbec nedostaly. Sponzoři sdružení Becario si to však tak neberou.      (Zdroj: iDNES.cz)

Už zase se mi chce zvracet ...


15 10. 2007   Od patnáctého října 1582 začal ve většině katolických zemí platit gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu následoval rovnou 15. říjen.

Přesně před devadesáti lety - v roce 1917 - byla Francouzi popravena nizozemská tanečnice Mata Hari za špionáž pro Německo.

Patnáctý říjen je Dnem bílé hole - původně vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích

K tomuto datu je také uváděn Světový den venkovských žen.


Slíbené vyluštění, oč jde v příspěvku Quamquam ... Hledané slovo je ... žáby. Jde o úryvek z Ovidiových Proměn, z pasáže, kde jsou sedláci přeměněni v žáby. Překlad lze nalézt tu a tam na Internetu, například na stránce latinských jazykových hlavolamů jako - Although under water they (the frogs) don't stop cursing (I když jsou pod vodou, nepřestávají proklínat)


Dnes víme, že bouře je mnohem komplikovanější jev, než jsme si dosud mysleli. Elektrické výboje mezi mraky nebo mezi mrakem a Zemí, které známe jako běžné blesky o energii 107 až 1010 J, jsou jen jedním průvodním jevem. Není to tak dávno, co se ukázalo, že některé typy výbojů mohou směřovat i vzhůru, z horních částí mraků směrem do ionosféry. Před více jak deseti lety byly také objeveny pozemské gama záblesky doprovázející rozsáhlejší bouřkovou aktivitu. Vědci tyto jevy ještě ne zcela pochopili a jsou proto předmětem rozsáhlého vědeckého výzkumu.

Záznamy o tom, že piloti letadel občas vidí výrazně barevné záblesky, (červené nebo modré), jsou velmi staré. Nikdo jim však nepřikládat většího významu. Teprve po nafilmování těchto atypických výbojů kamerami na raketoplánu se situace změnila a od roku 1990 započal jejich intenzivní vědecký výzkum. Za bouřek se z horních vrstev mraků ve výškách kolem 15 kilometrů občas vyvinou modré výtrysky (blue jets) mířící do horních částí stratosféry, do výšky 45 až 50 kilometrů. Dalším druhem výbojů jsou červené přízraky (red sprites) objevující se na dolním okraji ionosféry. Na fotografiích vypadají jako visící příšerky s hlavou zakotvenou v ionosféře. Kolem těchto výbojů se vytváří zářící kruhové oblasti, snad expandující prstence či disky, kterým se začalo říkat elfové (někdy také přízračná haló).

Gama záblesky pocházející ze Země byly objeveny v roce 1994 rentgenovou družicí COMPTON. Přístroj BATSE na této družici pozoroval přibližně 10 záblesků za rok až do zániku družice v roce 2000. Brzy se ukázalo, že v oblastech, ze kterých gama záblesky pocházejí, byla vždy intenzivní bouřková činnost. V angličtině se tyto záblesky označují TGF (Terrestrial Gamma–ray Flashes). K jejich intenzivnímu výzkumu přispěla také družice RHESSI. Ukázalo se, že energie gama záblesků může být i přes 10 MeV, tedy jde o energetičtější fotony než přicházejí ze záblesků slunečních. Záblesk trvá obvykle stovky mikrosekund až několik milisekund a míří od Země směrem do vesmíru. Po gama záblesku následuje zpravidla běžný blesk směrem k Zemi. Mechanizmus tedy musí souviset se silným elektrickým polem, které je v mraku přítomno před vytvořením klasického blesku.      (Zdroj: strámky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


V dnešní chaotické době stále někam spěcháme a abychom vše stihli velmi pozorně sledujeme běh času. Možná vám to tak nepřipadá, ale měření času není vůbec jednoduchá věc, dokonce se jím zabývá samostatná věda, která se nazývá chronometrie.

V různých částech Země a v různých historických kulturách se můžeme setkat s odlišným vnímáním a dělením času. V meteorologii rozeznáváme hned několik typů časů ? sluneční časy, pásmový čas, atomový čas nebo Universal Time. Pojďme se podívat, co který čas znamená a kdy vznikl - po přečtení níže uvedených vět si možná budeme více vážit "přesného" a hlavně jednoduchého rozhlasového časového signálu. ...

... Pravý místní čas (PMČ) je určen reálnou polohou Slunce a ukazují ho sluneční hodiny. Jenže Země se kolem Slunce nepohybuje rovnoměrnou rychlostí, a proto i Slunce po obloze neputuje rovnoměrně. Rychlejší je zdánlivý pohyb Slunce v zimě (tedy když je nejblíže k Zemi) a naopak nejpomaleji se pohybuje na jaře (tedy když je od Země vzdáleno nejvíce). Navíc Slunce po obloze neputuje nad světovým rovníkem, ale po dráze zvané ekliptika protínající světový rovník v tzv. jarním a podzimním bodě. Právě vzhledem k nerovnoměrnosti pohybu Slunce se dá pravý místní čas přístroji jen obtížně měřit a definovat, a proto ho nahrazujeme tzv. Středním místním časem (SMČ) používaným od roku 1820. Rozdíl mezi PMČ a SMČ udává časová rovnice. Oba časy se shodují čtyřikrát za rok, naopak největší odchylky jsou 12. až 14. února a 2. až 4. října. To se oba časy rozbíhají až o 16 minut. Zde je mimo jiné původ termínu akademická čtvrthodinka. Ve středověku, kdy docházelo k zavedení mechanických hodin (které vlastně měří SMČ), bylo na univerzitách tolerováno studentům až 15 minutové zpoždění, aby dorazili bez výmluv ti, kteří se řídili mechanickými hodinami (nejčastěji na věži) i ti sledující sluneční hodiny, které ukazují PMČ.      (Zdroj: Příroda.cz)


Na včerejší tiskové konferenci sedmi expertů, kteří prováděli ověřování studie ministerstva obrany na Kwajaleinu, opět zaznělo tvrzení, že maximální výkon amerického radaru je pouhých 170 kilowattů. Novinkou je ovšem dušování, že jde o maximální výkon v impulsním režimu. Předchozí oficiální informace tvrdící, že 170 kW je pouze střední efektivní výkon zařízení, zatímco impulsní výkon má hodnotu 4,5 megawattů – tedy více jak šestadvacetkrát větší – experti jednoduše označili za „nedorozumění“.

Ještě 11. dubna 2007 ovšem ředitel sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany plukovník L. Košner prezentoval v Senátu údaje dosti odlišné od těch, s nimiž nyní experti i ministerstvo operují. Podle Košnera se vyzářený výkon zařízení v impulsním režimu pohybuje v rozmezí 0,8 – 4,5 MW. Kde se tedy stala chyba? Je funkce ředitele sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany zastávána osobou naprosto nekompetentní, která senátory seznámila se zavádějícími údaji? Uvádějí snad nyní experti na pravou míru „nedorozumění“ šířená plukovníkem Košnerem?

Košnerova prezentace obsahuje ještě jeden zajímavý údaj: Příkon celé základny se podle ní pohybuje mezi 3 – 4 MW, zatímco příkon samotného radaru činí 1,2 MW. (Tento údaj byl v minulých měsících opakovaně publikován v polemice s poplašnou zprávou o plánovaném jaderném reaktoru v objektu základny šířenou virálními maily.)

Údaj o příkonu zařízení zatím nikdo nezpochybňuje. Platí-li, pak nás však vládní experti chtějí přesvědčit, že energetická účinnost špičkového výrobku firmy Raytheon - v režimu jednorázového vyzařování energie nahromaděné v intervalech mezi jednotlivými pulzy – se pohybuje okolo 14%! (U spalovacího motoru automobilu dosahuje tato hodnota asi 30%.)

Greenpeace je přesvědčeno, že evidentní nesoulad mezi údaji poskytnutými Senátu a údaji použitými ve studii MO není způsoben „nedorozuměním.“ Jde spíše o účelovou úpravu „kontrolované neklasifikované informace“ o radaru v rámci propagandistické války vlády s českou veřejností.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


Úvahy nad pochybnými materiály a údaji, předkládanými plukovníky české armády politikům jako soubor powerpointových obrázků, vedou k jedné otázce. Proč v Brdech a ne někde úplně jinde? Dejme tomu, že by se Írán zaměřil neexistujícími raketami dlouhého doletu na deset cílů v Evropě. Dejme tomu. Vypálil by je od svých hranic, kterýžto pohyb vojenských vozidel by ušel satelitním sledovacím systémům. Předpokládalo by to mobilní infrastrukturu strategických raket, což doposud zvládlo z regionu pouze Rusko a dokoanlé multifrekvenční maskování. Dejme tomu. Dejme tomu, že hranice "svobodného" světa jsou na hranicích NATO - v Turecku. Proč tedy rakety až v Polsku a radar v Brdech, když rumunské hory jsou blíž, rumunské nebo bulharské pobřeží či turecké planiny také? Stačí pohlédnout na mapu, kterou předváděli armádní důstojníci politikům. V Turecku by na eliminaci íránských raket stačilo 5-8 baterií raket Patriot PAC 3 a nějaký ten naváděcí radar Artur. Celé by to stálo řádově méně. Obě země už americké základny mají, v Rumunsku je navíc prezident zeměkoule Bush oblíben víc, než místní politici.... Tady něco nesedí. Zeměměřičská poučka praví, že čím ostřejší úhel trojúhelníku, tím nepřesnější je výpočet . Proč v Brdech radar s oficiálně uváděným dosahem 2500 km, když vzdálenost k odpalovacím místům v Íránu je větší? 

(Reakci na tiskovou zprávu Greenpeace  čtěte v článku Konec mlžení komise expertů prostřednictvím plukovnické prezentace na stránkách  Britských listů)

Článek končí slovy .... Nestali se obětí americko-české vládní propagandy už i poslanci a senátoři?


Ministr dopravy Aleš Řebíček i přes trvající vládní prázdniny včera večer (11.10.) podepsal vyhlášku upravující provoz vodních skútrů na českých nádržích a vodních tocích. Nyní již nic nebrání tomu, aby po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabyla vyhláška účinnosti. I přes značnou složitost celé problematiky a veliké množství dotčených míst se tak podařilo najít mnohostranně akceptovatelný kompromis. ...

... Obecně bude možné používat skútry pouze na speciálně vymezených lokalitách označených odpovídajícími plavebními znaky, na vodních nádržích a úsecích vodních toků, na kterých nejsou povrchové vody využívané ke koupání a které se ani zčásti nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodního parku, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.       (Zdroj: EnviWeb)

V praxi to ovšem dopadne tak, že ty vodní skůtry budou ječet a smrdět všude, neb jako obvykle nebude možnost ani fyzická chuť postihu jejich majitelů - podobně jako u těch zrůdnejch čtyřkolek, prohánějících se beztrestně po nejrůznějších CHKO a lesích vůbec ...


Evoluce se netýká jen živých věcí, ale úplně všeho, co splňuje požadavek na dědičnost a variabilitu. Každý lidský jazyk má vlastní unikátní historii, během níž se evolučně vyvíjí, stejně jako se vyvíjejí jednotlivé biologické druhy. Matematici z Harvard University prostudovali 1200 let známé evoluce angličtiny, od Beowulfa až po Harryho Pottera. Stejně jako v případě zvířat a rostlin tlačí na jednotlivá slova a prvky gramatiky přírodní výběr i náhodné procesy. Pokud je nějaké slovo nebo čas nevyhovující, mají sklon během historie zmizet. Stejně tak, pokud například ve válečné vřavě náhodou zmizí klíčové literární dílo, může jazyk přijít i o jinak životaschopnou součást. Podle všeho jsou v angličtině pod tlakem především nepravidelná slovesa nekončící v minulých časech na –ed, která mají tendenci postupně přecházet na pravidelné tvary. Autoři zjistili, že evoluce nepravidelných slovech je v angličtině hodně stejná. Jejich evoluci lze matematicky modelovat a dokonce i do jisté míry odhadnout, jak bude probíhat v budoucnu.     (Zdroj: OSEL.cz)


Od roku 2009 by lidé měli u zubaře z ruky do ruky platit víc než dosud. Stomatologická komora navrhuje, aby se platily i běžné plomby, které dosud byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Děti do 18 let by neplatily nic. Stínový ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) je ale zásadně proti. 12.10. 2007 06:06

"Cenu plomby by si určila každá ordinace sama a to podle nákladů, které má. Pohybovala by se od 240 do 450 korun," řekl Právu ve čtvrtek doktor Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory.

Nyní zdravotní pojišťovny platí zubařům 162 koruny za jakékoli množství plomb udělaných na jednom zubu v roce. Přitom náklady na jednu plombu jsou zhruba 350 korun. "Pokud by se plomby nehradily z pojištění, ušetřilo by se ze zdravotního pojištění asi 1,5 miliardy korun a tyto peníze by se mohly věnovat na prevenci o chrup dětí do 18 let," řekl Pekárek.

(Zdroj: Novinky.cz)

Vážení ... s takovou zdravotní politikou jděte do JETELE ... s těmi thymlinovými úsměvy na volebních plakátech ... o životních jistotách ...  Co je obyčejnému člověku do pojišťoven a statistik, když selský rozum se ptá - PROČ si, do háje, platím celý život zdravotní pojištění, když mě pak budou dřít z klůže tak jako tak ???


Volně pasoucí se krávy a dobytek přezimující na pastvinách může přispívat ke zhoršování skleníkového efektu. Nejen, že zvířata při přežvykování běžně produkují značné množství plynů, které zatěžují světové klima, ale jihočeští odborníci z Akademie věd přišli na to, že na skleníkovém efektu se mohou podílet i mikroorganismy z trusu.

Vědci spolu s bavorskými kolegy dva roky zkoumali vliv exkrementů přežvýkavců z podhorských luk na půdu a zjistili, že mikroorganismy odcházející z těla jsou při optimální teplotě a vlhkosti v zemi velkým zdrojem metanu a oxidu dusného. Tyto plyny patří s oxidem uhličitým mezi největší původce globálního oteplování.

"Dá se říci, že naše zjištění je hodně perspektivní do budoucna. Jsme ale teprve na začátku a rádi bychom ve výzkumu pokračovali. Závěry našeho projektu už ocenili na konferencích i odborníci ze zahraničí," řekla ČTK šéfka českého výzkumného týmu Dana Elhottová.

Vše je přitom podle vědců zcela jednoduché. Dobytek pasoucí se přes zimu na jednom místě významně mění půdní mikroflóru. S exkrementy vylučuje i mikroorganismy, které přetváří nadbytečný dusík z trusu a další živiny na takzvané skleníkové plyny. Stačí pak, když se na jaře oteplí, zaprší a z promrzlé země odcházejí "škodlivé plynné emise". Pastviny jsou tak     paradoxně podle odborníků nejen častým místem spotřeby skleníkových plynů, ale i jejich producenty.       (Zdroj: Agris.cz)

Věřili byste, že vědec po požití luštěnin naprdí třikrát více skleníkových plynů než obyčejný člověk ? Nevěříte ??? Jděte si to změřit ...


Bouřlivá debata se rozproudila kolem počinu australského umělce, který si "ve jménu umění" nechal na předloktí transplantovat ucho, stvořené v laboratoři z buněk. Stelios Arcadiou původem z Kypru, známý jako Stelarc, tvrdí, že jeho třetí boltec z lidské chrupavky je vylepšením tvaru jeho těla.        (Zdroj: iDNES.cz)

No tak takhle se pozná umělec ... aha ... a já bloud myslel, že musím něco vytvořit, že umělec je od toho, že něco "umí" ... a ono stačí si třeba nechat přidělat zadel na ksicht ... To by byl námět pro politiky ... jejich slova by pak prostému lidu byla bližší a srozumitelnější ...


Čína v příštích deseti až patnácti letech přemístí další minimálně čtyři miliony lidí, kteří žijí v blízkosti přehrady Tři soutěsky. Největší vodní dílo na světě Čínu přišlo asi na 25 miliard dolarů (skoro půl bilionu Kč), dnes je ale jasné, že okolí na její existenci doplácí vysokou ekologickou zátěží.

Tři soutěsky při pohledu z vesmíru. Čínská přehradní nádrž Tři soutěsky při pohledu z vesmíru. Foto: NASA

Tři soutěsky zasahují k městu Čchung-čching na jihozápadě Číny. Země dávala zpočátku existenci přehrady na odiv jako zázrak techniky, ovšem jen do té doby, než se začaly objevovat první konflikty. Podle agentury Nová Čína jsou jablkem sváru jednak sesuvy půdy, jednak spory kvůli nedostatku vhodných pozemků. Kritici ale poukazují také na ekologické škody v důsledku absurdních rozvojových plánů.

Výstavba přehrady ovlivnila život 116 měst a tisíců kulturních oblastí, nehledě na to, že se kvůli ní už muselo přestěhovat asi 1,4 milionu lidí. S výstavbou se začalo v roce 1994 a dílo bylo dokončeno v roce 2003, poslední úpravy a napouštění by ale měly být hotové až koncem příštího roku.

"Více než čtyřem milionům lidí, kteří žijí na severovýchod a jihozápad od Čchung-čching, bude doporučeno, aby se přestěhovali do příměstských oblastí zhruba hodinu jízdy autobusem od centra města," uvedla agentura. Přehrada Tři soutěsky se táhne podél města dál na východ a její délka činí asi 600 kilometrů.      (Zdroj: Ekolist.cz)


12 10. 2007   Dvanáctého října 1492 objevil Janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus při hledání cesty do Indie Ameriku. V USA se slaví od roku 1792 Columbus Day, výročí objevení Ameriky. a ve Španělsko státní svátek Objevení Ameriky.

Roku 1964 vypustil Sovětský svaz kosmickou loď Voschod 1, první loď s vícečlennou posádkou. Zároveň se jednalo o první let bez skafandrů.

Pátek třináctého je již 700 let považován za nešťastný den. Toho dne roku 1307 byly na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení.tisíce členů Řádu templářů. Ten byl největším a nejmocnějším křesťanským rytířským řádem středověku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes commitiones Christi templique Salomonici) a byl založen roku 1118 nebo 1119 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099).

Třináctého října 1781 vydal císař Josef II. tzv. Toleranční patent – vyhlásil v něm omezenou náboženskou svobodu.

Čtrnáctého října se oslavuje Světový den normalizace (World Standards Day), který byl vyhlášen na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946


Časté používání sněžných děl v alpských lyžařských střediscích není dlouhodobě udržitelné, protože zatěžuje životní prostředí a má vážné hydrologické důsledky. Na zasněžení 23.800 hektarů sjezdových tratí je v Alpách každoročně spotřebováno asi 95 milionů metrů krychlových vody, což odpovídá spotřebě velkoměsta s půldruhého miliónu obyvatel. Často se hovoří o tom, že se vodní rezervy v horách ztenčují kvůli tání ledovců. Zasněžování však situaci podstatně zhoršuje. Na francouzské straně Alp teče v některých řekách v zimním období o 70 procent méně vody než před rozšířením zařízení na výrobu technického sněhu. Mnozí vědci se proto na dynamický rozvoj lyžařského průmyslu dívají s nelibostí a tvrdí, že lidé si musí vybrat, jestli dají přednost sportovnímu vyžití za každou cenu nebo dostatku pitné vody. Tato otázka je důležitá i proto, že výroba umělého sněhu je energeticky velice náročná, celková spotřeba 600 gigawatthodin v Itálii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Slovinsku a Francii stojí v přepočtu asi 84 miliard korun. Stejné množství energie spotřebuje 130 tisíc čtyřčlenných domácností za jeden rok. Další argument vychází z faktu, že výsledné sněhová hmota má specifickou, pro vegetaci nepříznivou strukturu.       (Zdroj: Ďáblík č.52)


Mateřské mléko představuje pro kojence nejen základní složku výživy, ale je důležité také z hlediska jejich obranyschopnosti. Ale i v něm byly odhaleny vysoké koncentrace dioxinů, což obecně vyvolává obavy z možných poruch, jež mohou tyto látky u dětí způsobovat. Japonští vědci však zjistili, že hladiny dioxinů v mateřském mléce může snižovat řasa chlorela. Nejlepší cestou však samozřejmě je eliminovat zdroje dioxinů.

Vědecký kolektiv pod vedením T. Nakana analyzoval hodnoty dioxinů obsažené ve vzorcích mateřského mléka a krve 35 japonských těhotných žen. Měřil také hodnoty imunoglobulinu A v mateřském mléce a zkoumali korelace s koncentracemi dioxinů. Osmnáct z těchto 35 žen v těhotenství užívalo chlorelu (doplněk Chlorella pyrenoidosa), a proto se tým T. Nakana zaměřil i na zkoumání účinky tohoto doplňku na koncentrace dioxinů a imunoglobulinu A v mateřském mléce. „Koncentrace dioxinů byly výrazně nižší v mateřském mléce žen užívajících tablety chlorely než u žen z kontrolní skupiny ( P = .003). Tyto výsledky svědčí o tom, že chlorelový doplněk může u matek omezovat přenos dioxinů v mateřském mléce na potomka.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Zvonařství patří mezi nejstarší řemesla. Lidé zvonům odjakživa dávali jména, čímž obyčejný výrobek odlišovali od symbolu spojeného se svým životem, kulturou i vírou v boha. Ty největší z nich byly prací několika stovek lidí a výsledkem mnohaměsíčních příprav.

Zvony provázely lidstvo od chvíle, kdy dokázal ovládnout umění tavení kovů. Nejstarší důkazy o jejich výrobě pocházejí z období 3000 let před naším letopočtem. Svolávaly k bohoslužbám, upozorňovaly na nebezpečí, odbíjely hodiny a zvonily zesnulým na jejich poslední cestu. Největšího rozkvětu se zvonařské řemeslo dočkalo u nás i ve světě v 15. až 17. století. I v dnešní době, kdy valnou část jejich původních funkcí zastane moderní technika, stále vznikají majestátní zvony, aby zdobily památná místa, slavné historické objekty nebo sloužily stejně jako v minulosti náboženským účelům.

Přehled deseti největších zvonů světa (od 294 do 36 tun) najdete na stránkách 21@století ....


Rob Sharp v britskom denníku Independent píše, že mikrobiológovia z New Jersey na vzorkách z antarktických ľadovcov zistili, že niektoré mikroskopické organizmy sa udržali pri živote aj v tom najstaršom ľade, aký existuje na planéte. Dr. Kay Bidle z Rutgersovej univerzity, ktorý bol členom výskumného tímu a ktorý extrahoval z ľadovca v Suchom údolí na Antarktíde DNA a baktérie hovorí: "Toto je najstarší ľad, v akom sme kedy našli uviaznuté mikróby a tie sa nám teraz podarilo rozmnožiť a podnietiť k rastu. Tento študijný projekt je veľmi zaujímavý, pretože to prehĺbi naše porozumenie, aké časové obdobie sú organizmy schopné udržať sa pri živote."

Objav živých baktérií, milióny rokov starých, má ďalekosiahly význam, pretože súčasné globálne otepľovanie môže rozpustiť antarktický ľad a do prostredia sa tým uvoľní veľké množstvo potenciálnych patogénov, ktoré môžu spôsobiť ľuďom veľké problémy. Ale toto štúdium môže takisto napomôcť k lepšiemu porozumeniu podmienok na Marse. Vedci NASA už dlho považujú Suché údolie za prostredie, ktoré má najbližšie k prostrediu na Marse. Dr. Bidle hovorí, že "keď tu mikróby prežili, v tom prípade bude možné nájsť mikróby aj na Marse."

Aké baktérie žili na zemi milióny rokov dozadu, keď tu ešte ľudí nebolo? Naisto také, voči ktorým sa naše telo vôbec nevie brániť. O to horšie je, že ľudia si aj tak nedajú pokoj a vedci teraz s prekvapením zistili, že baktérie po pobyte vo vesmíre zmenili svoje vlastnosti tak, že sú teraz oveľa agresívnejšie a pre človeka škodlivejšie.      (Zdroj: Prop.sk)

... a proto budou dál a dál tahat čerta za ocas, až ten se jednou ohlédne ...


Velká Británie, na kterou bývá odkazováno jako na následováníhodný příklad vedení a fungování Národní databáze DNA, možná změní své praktiky. Vlivná skupina expertů, z oblasti genetiky, práva, etiky a sociologie Nuffieldská rada pro bioetiku doporučila vládě dne 18.9.2007 opustit plány na zvýšení pravomocí policie. Podle nich měla mít policie právo brát vzorky DNA i jen od podezřelých osob a to i z batagelních překročení zákona jako je znečišťování veřejného prostranství nebo překročení dovolené rychlosti při řízení. Zpráva expertů rovněž varuje před uchováváním vzorků DNA osob, které nebyly odsouzeny a žádá odstranění této praktiky.

Britská Národní databáze DNA obsahuje vzorky již od více než 4 milionů osob a bývá kritizována za uchovávání vzorků osob, které nebyly odsouzeny. Česká Národní databáze DNA umožňuje stejné praktiky a v roce 2006 byly pravomoci policie rovněž rozšířeny– mohou odebírat vzorky s použitím násilí a od širšího okruhu osob, dokonce i těch, kterým nebylo sděleno obvinění. Zahájen byl rovněž kontroverzní odběr Problémy se vyskytují i ohledně délky uchovávání záznamů v databázi. V nejbližší době se očekává zveřejnění výsledků kontroly Úřadu na ochranu osobních údajů (http://www.u­oou.cz/) ohledně provozu Národní databáze DNA. Doporučení britských vědců a české právní úpravě se věnovala Česká televize za účasti IuRe v pořadu Dobré ráno      (Zdroj: Iuridicum Remedium)


Ve dnech 16. a 17. října 2007, symbolicky u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění chudoby (17. 10.), se miliony lidí na celém světě připojí k boji proti chudobě. Během 24 hodin (od 19 hod. 16. října do 19 hod. 17. října) se pokusí překonat loňský rekord zapsaný do Guinnessovy knihy, kdy více než 23 milionů lidí povstalo proti chudobě a stali se součástí dosud největší koordinované demonstrace v historii.      (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


Českým uzenářům hrozí komplikace při používání tradičních názvů některých uzenářských výrobků - mimo jiné špekáčků, kabanosu či spišských párků. Slováci a Poláci totiž požádali EU o ochranné známky u některých uzenin, které se vyrábějí i v Česku. Informoval o tom český europoslanec Jan Březina. Pokud by Brusel známky skutečně udělil, čeští producenti by se museli při výrobě držet registrovaného postupu, což by mohlo znamenat nové investice.

Polsko usiluje o ochrannou evropskou známku u populárního točeného salámu, známého jako kabanos, a u mysliveckých klobás. Slováci zase chtějí ochrannou známku pro spišské párky, lovecký salám, inovecký trvanlivý salám a špekáčky.

"Znamenalo by to, že výrobci z jiných států by tyto speciality museli buď přestat vyrábět, nebo je přejmenovat, nebo k jejich výrobě používat schváleného a registrovaného postupu. To by zvlášť těžce dopadlo na české výrobce, kteří většinu zmíněných výrobků vyrábějí v české mutaci, a tedy odlišným postupem," uvedl Březina.      (Zdroj: Agris.cz)

To jsem zvědav, kdy někoho napadne dát ochrannou známku na nějaké křestní jméno - třeba Josef - a ostatních bude vymáhat placení licenčních poplatků ... Člověku je dneska srdečně jedno, jak se potravina jmenuje, spíš musí už tu a tam přemýšlet, zda na ni vůbec má ...


Na Mapových službách Portálu veřejné správy http://geoportal.cenia.cz byly ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR vytvořeny dvě nové mapové úlohy s botanickou tématikou - Fytogeografické členění ČR a Potenciální přirozená vegetace.

Regionálně fytogeografické členění vychází především ze současného rostlinného pokryvu (flóry a vegetace), ale odráží též jeho vývoj včetně vlivů lidské činnosti.

Potenciální přirozená vegetace představuje rostlinný pokryv, který by se vytvořil v určitém území a v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka. Zahrnuty jsou však nevratné změny způsobené člověkem až do doby konstrukce mapy, zatímco u vratných změn prostředí, jako například eutrofizace vod či znečištění ovzduší se předpokládá jejich zánik s přerušením činnosti člověka.      (Zdroj: Cenia.cz)


Snad s výjimkou jehovistů je darování krve oblíbenou technologií záchrany života moderní doby. Jonathan Stamler z Duke University Medical Center v americkém Durhamu s kolegy nedávno přišel na to, proč se mnozí pacienti po transfuzi krve cítí příšerně. Měření různě staré darované krve ukazuje, že viníkem je oxid dusičitý – NO2. Ten hraje klíčovou roli při přenosu kyslíku z krve do tělních orgánů. Bezprostředně po odběru krve dárci se oxid dusičitý začíná z krve ztrácet. Známky snižování jeho množství jsou patrné už po třech hodinách. Většina krve v krevních bankách je tím pádem znehodnocená. Ted už není záhadou, proč mají lidé po transfuzi krve vyšší riziko různě závažných srdečních příhod. Není to ale zase tak závažný problém. Experimenty na psech ukazují, že přidáním oxidu dusičitého do darované krve se vše zase spraví.      (Zdroj: OSEL.cz)


Zneklidňují vás změny klimatu a máte chuť s tím něco dělat? Brožura Praktický rádce Evropana - Jak chránit planetu vám na 28 stranách nabízí jednoduché návrhy, co změnit v našem každodenním životě. Je to krok směrem k vaší zodpovědnosti, k tomu být vzorem a "nakazit" i ostatní. V úvodu se také dozvíte, co je to globální změna klimatu a jaké bude mít následky. Počet stran: 28 Rok vydání: 2007 Publikaci si lze stáhnout ve formátu PDF


11 10. 2007   Ve čtvrtek 11. října v 7:01 LČ nastává první podzimní Novoluní.

Toho dne, ale roku 1424, zemřel na počátku tažení husitských vojsk na Moravu u Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova.

V roce 1968 odstartovala 11. října kosmická loď Apollo 7, první s lidskou posádkou v tomto programu (po tragédii Apolla 1, kde posádka uhořela v kabině ještě na Zemi). Během letu posádka uskutečnila vůbec první živé televizní vysílání z vesmírné lodi. Let byl natolik úspěšný, že vedení NASA rozhodlo, že příští  pilotovaný let - Apollo 8 - zamíří k Měsíci, ještě však bez lunárního modulu


Sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET se stalo jedním ze spolupořadatelů sedmého ročníku Týdne vědy a techniky, který bude ve dnech 1. až 11. 11. probíhat po celé České republice.

Vybrané přednášky budou přenášeny on-line do Internetu prostřednictvím národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2, kterou sdružení buduje a rozvíjí.

Zájemci o novinky ze světa, který odhaluje naši současnost a pokouší se nahlédnout do blízké i daleké budoucnosti, tak mohou prezentace předních odborníků sledovat přímo na svých monitorech. On-line přenosy přednášek z několika míst v Praze a Brně bude možné sledovat na adrese http://prenosy.cesnet.cz/ .

Živé přenosy budou zajišťovány ve vysoké kvalitě, kterou umožňuje špičková infrastruktura sítě CESNET2. Ta je v mnoha ohledech výjimečná díky své hybridní DWDM technologii. Dokáže nabídnout tzv. end-to-end služby či služby se zaručenou kvalitou, které využívá především náročný síťový výzkum. Nedávno tak například experti z celého světa mohli na mezinárodním zasedání LambdaGrid Workshop v Praze sledovat videopřenosy ze Spojených států, Japonska a Nizozemí ve formátu 4K, který má čtyřikrát vyšší rozlišení než HDTV.

Videoarchiv přednášek Týdne vědy a techniky bude k dispozici na adrese: http://videoserver.cesnet.cz/videoarchiv.php.      (Zdroj: 21@století)


Apendix neboli červovitý přívěsek, je 5 – 10 cm dlouhá výchlipka slepého střeva. Je uložený v pravém podbřišku. Pro trávicí činnost střeva nemá prakticky význam. Lékaři proto s oblibou tvrdili, že jsou známy spíše jeho nemoci než význam pro lidské tělo. ...

Není to dávno, co vědci zjistili, že 11 týdnů po početí začne apendix uvolňovat buňky, které jsou nezbytné k rozvoji plodu. Po narození zase produkuje bílé krvinky a protilátky. Zdá se, že spolu se slepým střevem hraje důležitou roli při boji s infekčními nemocemi. Někdy se dokonce hovoří o "tréninkovém centru" bílých krvinek, ve kterém se lymfocyty učí zápasit s nebezpečnými bakteriemi, jako je Escherichia coli. Význam apendixu upadá a jeho přispívání k naší obranyschopnosti ustává mezi 20. a 30. rokem věku. Po šedesátce je už na definitivním odpočinku.

Chirurgové William Parker a R. Randal Bollinger, oba z Duke University Medical Center, zveřejnili nyní výsledky svých pozorování a pokusů. Je z nich patrna ještě jedna funkce apendixu. Také souvisí s bakteriemi, ale jinak než ty předchozí popsané funkce. Právě objevenou schopnost apendixu oceníme až ve chvíli, kdy nám zdravou mikroflóru ze střev vymete průjem. Pak teprve nastupuje appendix se svou železnou zásobou hodných bakterií a zachraňuje, co se dá. Jeho bakterie zajišťují rychlou kolonizaci našeho traktu. Tím se zkracuje doba, kdy naše tělo prakticky nemá žádnou možnost získat z potravy energii ani živiny.       (Zdroj: OSEL.cz)


To Kozošuky ještě nezažily. Přijela ministerská kontrola, ves si vybrala jako první v celé republice, kde proběhne měření emisí v komínech domácností. Zákon vstoupil v platnost už předloni, ale zatím se nikde neměřilo. Někde se začít ale musí.

Psal se památný třetí leden 2013, když v Kozošukách před radnicí zaparkovaly dva hybridní offroady Lexus 400h z Ministerstva životního prostředí. Vystoupilo pět certifikovaných kontrolorů a náměstek ministra, jehož úkolem bylo průběh akce sledovat.

Kontrola nejprve zazvonila u báby Zvonkové, jež pozvala kontrolory dál a požádala je, aby se posadili, že přiloží do kamen a postaví na kafe. Lopatou hrábla do uhláku, nabrala asi kilo uhlí a příslušným otvorem jej nasypala do kamen.

"Právě jste spáchala přestupek proti životnímu prostředí podle zákona č. 666/2009 Sb." "Jakejpak přestupek, milej pane. Takhle jsem přikládala za Klause, za komunistů a dokonce i za Němců." "Jenže od předloňska je zakázáno topit v kamnech čímkoli jiným, než biomasou." "Byjomaso? To sem v životě neslyšela. Budu se muset u řezníka zeptat, jestli má ňáký byjomaso. Tim se teď topí a uhlim se nesmí, jo?" "Dokonce máte nárok na dotaci až třicet tisíc korun na přestavbu vašich kamen." "Fakt?" "Jo, tady máte formulář. Ale teď nám zaplatíte pokutu nebo vás předáme k řešení do správního řízení!" "Vo správnym řízení se teď porád mluví v tý televizi, že jo? Že se má jezdit pomalu a koukat na tachometr, vo tom sem slyšela. To já schvaluju." "To sem nepleťte. Jste ochotna zaplatit pokutu?" "Ale já stejně nemam řidičák, myslela sem, že na topení v kamnech ho nepotřebuju."  .....     (Chcete se pobavit? Čtěte na stránkách Jitřní země ...)

Zatím se tomu můžeme od plic zasmát .... zatím ... Ale v zemi, kde klidně je vydán (a vzápěti zrušen) paragraf, podle kterého cyklista, který upadne a sám sobě způsobí zranění musí zaplatit státu desetitisícovou pokutu ... je možné všechno ...


Na stránkách Nadace na ochranu zvířat je Petice za Obecnou deklaraci OSN o ochraně zvířat. Jejím podepsáním se můžete připojit k historické události a svým hlasem tak přispět k přijetí Obecné deklarace OSN o ochraně zvířat, která bude obdobou Všeobecné deklarace lidských práv.

Aby mohla být deklarace předložena OSN, musí ji podpořit 10 miliónů lidí.

Česká republika - spolu s Kostarikou, Keňou, Indií a Filipínami - stála na počátku této iniciativy, ke které se připojilo 300 organizací ze 110 zemí světa.


Tachov převezme štafetu Města stromů. Titul, který získal vítězstvím v letošní soutěži vyhlašované Nadací Partnerství a městem Strakonice, si jeho zástupci převezmou 10. října v Kroměříži.

Aktem předání žezla získá Tachov právo užívat titul po dobu jednoho roku. Označením se pyšní jako druhé město v republice. První titul získala Kroměříž.

Okamžikem převzetí titulu začne roční kampaň spojená s ekologickou osvětou a zapojením lidí do „tvorby“ zeleně. „Chceme oslovit veřejnost, podnítit její zájem o životní prostředí a posílit vztah k přírodě. To je i cílem projektu,“ uvedla Ilona Gonová, tajemnice komise životního prostředí.

„Takový titul je příjemný,“ míní starosta Ladislav Macák (ČSSD). „A vychovávat ke vztahu k přírodě je jedině dobře.“ To už hovořil o akcích, které jsou pro Tachovany nachystány. Podporu vyjádřil rovněž místnímu unikátu – genosadu: „Je ukázkou těch ovocných druhů, které sem odedávna patřily. Měli bychom je chránit stejně, jako chráníme památky.“

Genosad je ve své podobě ojedinělou záležitostí, která městu dopomohla k titulu. V rámci kampaně mu bude věnována samostatná beseda. Vysazen byl v loňském roce a čítá na 210 stromů starých a krajových odrůd. Patronem je místní organizace ČSOP.

„Jde o původní odrůdy ovocných dřevin, především jabloně, hrušně, třešně a švestky,“ upřesnila Gonová s tím, že sad se stane genovou bankou pro tyto zapomenuté odrůdy. Celkem má být vysazeno na 400 odrůd, každá ve dvou exemplářích. Letos jich přibude sto a předpokládá se, že další stovku vysadí v rámci kampaně místní občané.        (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Ústeckou cestovní kancelář M plus travel vyšetřuje policie. Zkoumá, zda se nedopustila trestného činu tím, že na internetových stránkách nabízel turistům možnost ulovit přísně chráněného rysa ostrovida. Mluvčí severočeské policie Šárka Poláčková Deníku potvrdila, že případ zřejmě převezmou ústečtí vyšetřovatelé. ....

.... Za prokázaný odstřel rysa totiž hrozí fyzické osobě pokuta sto tisíc korun, cestovní kancelář jako právnická osoba by mohla dostat pokutu až dva miliony.      (Zdroj: Šelmy.cz)


„Začátkem devadesátých let se kvalita životního prostředí výrazně zlepšila, teď už ovšem několik let stagnuje. V řadě oblastí pokulháváme za ostatními evropskými státy. Vzduch obsahující nadlimitní koncentrace prachových částic PM10 dýchá 62 % obyvatel, a to nejen ve městech [1]. Výrazně roste znečištění ovzduší dopravou a ze spalování v lokálních topeništích. To znamená bezprostřední riziko pro zdraví lidí, zvyšuje se počet dětí s alergiemi. Ten trend jsme tušili z dat, která postupně dostáváme, řadu kroků ke zlepšení jsme proto už nastartovali,“ konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík.

„Peníze z evropských fondů pomohou při pořizování nízkoemisních (ekologičtějších) spalovacích zdrojů pro vytápění, státní úřady postupně obmění své automobily za čistější alternativy, přísnější bude kontrola STK, novela zákona o silniční dani zvýhodní auta na environmentálně šetrnější pohon. Reviduje se systém poplatků za znečišťování ovzduší, připravovaná novela zákona o ovzduší stanoví přísnější parametry pro spalování v domácích kotlích. Pomoci by měla i druhá fáze ekologické daňové reformy,“ vypočítává Martin Bursík.

Ministerstvo životního prostředí také spolupracuje s Ministerstvem zemědělství na změně lesnické legislativy, změny čekají zákon o odpadech i obalech.       (Z tiskové zprávy MŽP)

Těžká věc, když každou, třeba i dobrou myšlenku, převálcuje hamtavost energetických molochů ... a kdo má pak na tu elektřinu a plyn mít peníze? Myslím tím lidi živící se opravdu prací a ne kecáním o ní ....


Oblast ufologie je jednou z nejkontroverznějších odvětví hraničních disciplín. V současné době obsahuje tak velké množství různých kauz, hypotéz filozofií a scénářů objasňující různé indicie a incidenty ke kterým došlo v různých časech naší historie i současnosti, že je skutečně nemožné jednoduchým způsobem definovat její pozici v současném světě naší reality. Na jedné straně se tváří jako skutečně zcela nový druh vědy – byť stále vehementně odmítané naší vědeckou oficialitou a na straně druhé se může pýřit mnohými a mnohdy i velmi ožehavými skandály, které do alespoň základního potenciálu objektivity měly vždy hodně daleko. Přesto přese všechno existuje několik kauz velmi závažného charakteru. Ty dodnes nebyly uspokojivě vysvětlené. Logickým vyústěním jejich nepohodlné existence pak byla série protireakcí naší řídící oficiality, která vždy velmi rychle přispěchala hned s několika verzemi krycích příběhů a „objasnění“ s jedním účelem – jednou provždy odstranit před naivní a povrchní veřejností tato velmi nepříjemná a reálná témata do propadliště falzifikace a falešnosti. Naštěstí se vždy najdou nějací ti skutečně poctiví a zkušení hledači pravdy, kteří nenaběhnou na tento již dávno „provařený“ špek našeho vědeckého a politického establishmentu. A je tomu jedině dobře. Proč vlastně o tom píši…… Protože s jedním takovým velmi zásadním tématem bych vás chtěl do všech podrobností seznámit v tomto novém seriálu reportáží. Jde o případ, který se může pyšnit hned několika nej…. Bylo na něho uvaleno největší embargo v historii ufologie, obsahuje nejpropracovanější filozofické a vědecké materiály údajně mimozemského charakteru , které jsou dodnes velmi dobře archívovány. Málo který případ v oblasti ufologie zasáhl do soukromí tolika lidí. Nevím o žádném případu podobného charakteru ohledně kterého by mimořádně zasedala Rada OSN a parlament ve Španělsku, které bylo touto událostí nejvíce zasaženo. Osobně nevím o žádném podobném případu, který by byl oficiálně za asistence sdělovacích prostředků zkoumán na vědecké akademické půdě s velmi smíšenými pocity a absencí finálního vyjádření. Nezávislý internetový magazín Matrix-2001 vám přináší nesmírně zajímavý materiál o případu, který svého času vzrušil celý svět – vítejte na půdě „KAUZY UMMO“ !!!! (Uvnitř reportáží v tomto seriálu budete mít k dispozici tři videa. První je od známého ufologa Jose Escamilly a další dvě jsou již přímo věnována samotnému případu Ummo).       (Sledujte Matrix-2001.cz)


E-learningový kurz "Odpovědné nakupování" doplňuje hlavní kurz "Úvod do USV" podrobnější informací o udržitelné spotřebě. Kurz vytvořila CENIA v rámci paralelního projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Ve 2 lekcích jsou zde představeny základní termíny a důvody, proč se tématem odpovědné spotřeby zabývat. Kurz je určen pro zástupce podniků, státní a veřejné správy i neziskových organizací.


Nevím kolik lidí by bylo ochotno vyjít na průvod nebo demonstraci s transparentem, na kterém by byl nesrozumitelný nápis. Znám ale mnoho těch, co nosí přímo na svých tělech různá trička, nebo talismany se znaky, kterým absolutně nerozumí. A ani ve snu je nenapadne, jaké problémy si tím mohou způsobit. Jeden docela úsměvný příběh se odehrál v Číně, kde se naší turistce zalíbil kaligrafický znak na jídelním lístku v restauraci. Okamžitě si jej obkreslila a pak jím ozdobila své tričko. Když vyšla v tomto oblečení na ulici, nestačila se divit. Většina lidí se za ní ohlížela se zvláštním výrazem ve tváři a někteří muži ji dokonce zastavovali a snažili se s ní navázat kontakt. Naše slečna proto požádala tlumočníka , aby jí vysvětlil co je na tom znaku tak zvláštního . Ten se zasmál a odvětil: „Vůbec nic. Snad jen to, že znamená – pikantní a docela levná!“

Každý znak však lidi nemusí rozesmát. Znal jsem člověka, který si přivezl z ciziny krásný přívěšek z drahého kovu. Denně jej nosil na krku a ochotně mi ukázal zvláštní arabská písmena, která jej zdobila. Co znamenají, to ale nevěděl. Tento šperk mu byl údajně nabídnut jako talisman přinášející štěstí. Když se však bezdůvodně začala měnit jeho povaha den ode dne k horšímu, pojal jsem podezření, že se šperkem není něco v pořádku. Znaky jsem si s dovolením obkreslil a nechal přeložit od jednoho zahraničního studenta do češtiny. Na talismanu štěstí bylo napsáno přibližně toto: „Sloužím pánovi zla!“       (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


10 10. 2007   Dnes je Světový den duševního zdraví - ten byl vyhlášen Světovou federací duševního zdraví .... hmmm .. tak to by měli zůstat někde doma všici politikové a takové ty VIP osobnosti, aby nekalili vzduch ...

Vzhledem k tomu, že dnes je druhá středa v říjnu, tak je také  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof; tento svátek byl vyhlášen OSN.

10. října si připomínáme Světový den proti trestu smrti. V celách smrti v mnoha zemích přitom na popravu čeká zhruba 20.000 vězňů. I přes tento alarmující údaj je celosvětové zrušení nejvyššího trestu stále bližší realitou. Amnesty International (AI) pořádá v pěti městech ČR happeningy a podpisové akce, jejichž účastníci vyzvou, aby byl nejvyšší trest definitivně odmítnut.


Klasické mince, bankovky, platební karty a šeky budou mít v meziplanetárním prostoru nulovou hodnotu. Mince by mohly být pro astronauty nebezpečné, zatímco platební karty by záření ihned zničilo. Takže vědci teď pro vesmírné cestovatele vytvořili novou měnu a nazvali ji quid. Název měny zřejmě vznikl ze slangového stejnojmenného výrazu pro libru.

Oficiální název platidla zní: Quasi Universal Intergalactic Denomination. Tato speciální měna je schopná odolat zatížení, kterému v meziplanetárním prostoru bude čelit. Nemá žádné ostré hrany, neobsahuje nebezpečné chemikálie a nemůže tedy ublížit nikomu ve stavu beztíže.

Quidy vytvořilo Národní vesmírné centrum při Leicesterské univerzitě (University of Leicester) pro zahraniční směnárnu Travelex.

Vtipné ovšem je, že zkrácený název platidla - quid - je shodný se slangovým výrazem Britů pro librů. Quid je slovo nepočítatelné, tudíž když Angličan platí například sedm liber, tak zaplatí seven quid a nikoliv quids. Jde tedy o podobný slang jako mají Američané pro dolar - ti málokdy řeknou, že něco stojí seven dollars, ale často spíše používají výraz buck (babka). Tento výraz je ale na rozdíl od slova quid počítatelný.         (Zdroj: Novinky.cz)


Energie se významně proměňují právě teď a vytvářejí mnohé manifestace, které se zdají být neúprosné a které nám nedávají žádný čas na odpočinek nebo oddych. A mnohé z těchto manifestací nejsou vůbec tím, co jsme očekávali, že se kolem nás bude vyskytovat následkem našeho duchovního rozvoje.

Dosáhneme-li vyšších stavů vědomí a nahlédneme-li pak do své duše, můžeme být často docela rozčarováni. Můžeme naleznout zklamání, stres i hněv, což se právě často objeví, když náhle dosáhneme vyššího stavu vývoje duše. Nemůžeme již absolutně déle tolerovat cokoli, co je nižších vibrací. Náhle se věci, které jsme snášeli velmi dlouho, stanou věcmi, které již nemůžeme vůbec cítít ani jednu minutu ve svém prostoru. Tak cizí to je. Tohle je docela běžné při našem stoupání.

Jak na nás tlačí vyšší energie a bombardují nás, můžeme být rozrušení, cítit ohromný tlak a potom nakonec třeba jen - "třesknutí". A přitom další den může již být velmi pokojný a klidný. Až do dalšího vlny.

Může se zdát, že kdykoli chceme najít útěchu, klid a mír - někdo, nebo něco jiného se objeví, aby to přerušilo. Můžeme cítit bombardování při každé příležitosti. Jak vytváříme vyšší svět, hranice se rozptylují o trochu více a hustota odchází. A tak by se mohlo zdát, že to zlé se bude ztrácet a odcházet.

Jenže temnota je netrpělivější stále víc a o to více, jak odhodlaně postupujeme kupředu. Temnější a hustější energie jsou skutečně nyní panické jen při pomyšlení na to, že nás mají opustit - a proto... útočí. Tento scénář se opakuje znovu a znovu, kdykoli dosáhneme vyššího stupně vývoje. Jsme napadáni pro věci, které dokonce ani neděláme. Pokud máte tuto neustálou zkušenost již delší čas, může to být také výzva k obětování některé naší energie přítomné uvnitř nás.

Temnota je hysterická právě teď. Cítí, že povoluje její sevření a tak používá všech prostředků. Lidé, starý systém a cokoliv ze starého světa se chce udržet ze všech sil a zběsile se snaží o sebezachování. A temnota poté napadne sama sebe. To je to, co způsobí velkou část jejího pádu, co vytvoří implozi zevnitř. Temnota opravdu jde také pro světlo. A ono se zdá být jejím ideálním cílem. Legrační obviňování či nepřiměřené požadavky nás mohou činit zranitelné, rozrušené a hluboce smutné.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Dnes je více jak zřejmé, že globální ekonomická loby určuje běh událostí na této planetě. V této souvislosti je třeba připomenout vliv a strategii tzv. „Rockeffellerovi nadace“, která s největší pravděpodobností ve skrytém sponzorství určitých akcí pod záštitou OSN se snažila realizovat nechvalně známý „depopulační program“. Následující informace ve velké míře vychází z materiálu Antona Chaitkina a osobně jsem přesvědčen, že jsou v mnohém stále aktuální. Rok od roku roste počet výzkumníků, ale i obyčejných lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že existence depopulačního programu byla a nebo stále ještě je reálnou záležitostí do které je zapleteno množství různých velmi vlivných korporací, lékařských i politických skupin po celém světě. Tyto smutné aktivity jsou zřejmě propojené na další cíle globalistického charakteru. Geopolitická situace dneška ukazuje na stále aktivní mocenské zájmy, které bují na pozadí celé série zcela bezprecedentních válečných aktivit. Pojďme si tedy o některých skutečnostech souvisejících s tímto tématem povědět bližší souvislosti. .... (Kde? Na stránkách Matrix-2001.cz)


Optimální a tedy i zdravá teplota v obývacím pokoji či kanceláři je mezi 20 a 22 stupni Celsia při relativní vlhkosti mezi 45 a 65 procenty.

Teplota se ovšem neměří podle toho, zdali je nám teplo nebo zima, ale podle teploměru, který pověsíme na stěnu. Pokud je někomu větší zima, umístíme jeho stůl dále od okna (či vedle topení), větší otužilci mohou sedět u okna. Relativní chlad často pociťujeme od země - pod nohami můžeme mít kobereček či jednoduše silnější ponožky. V topné sezóně je normální se více oblékat a také osazení topidel termoregulačními ventily by mělo být samozřejmostí. Pocit tepla ovlivňují také další faktory, třeba barva stěn v místnosti. Například ve žlutě zařízeném nebo vymalovaném pokoji člověk subjektivně vnímá teplotu přibližně o dva stupně vyšší, než jaká doopravdy je, u modré jo tomu naopak.     (Zdroj: Ekorada na tento týden - Český svaz ochránců přírody Vlašim)


Ve Vídni se dnes sešli na sympoziu vědci z různých zemí, kteří sdílejí kritické postoje českého prezidenta Václava Klause k převládajícím názorům na klimatické změny ve světě. Klaus, který je dnes na soukromé návštěvě Vídně, se odpoledne sympozia rovněž zúčastní a večer vystoupí v Hayekově institutu s projevem na téma Klimatické změny a udržitelný rozvoj.

Zatímco většina expertů poukazuje na citelné oteplování naší planety, které je podle nich do značné míry způsobeno nezodpovědným chováním člověka, Klaus považuje zvýšení globálních teplot v historickém porovnání za velmi malé a jeho dopady na naši společnost za zanedbatelné.

Někteří z přítomných vědců, kteří se ještě před zahájením sympozia zúčastnili tiskové konference, kritizovali závěry Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Fred Singer z Virginské univerzity pak výslovně připomněl návrh českého prezidenta, který nedávno na zasedání VS OSN vyzval k tomu, aby vývoj klimatu nebyl studován jen v rámci IPCC, ale i v další nezávislé skupině.

Právě tento přístup považují účastníci sympozia za klíčový, protože podle jejich názoru jsou závěry IPCC nesprávné. Singer například zdůraznil, že tříletý výzkum skupiny, kterou vede, dospěl na základě v podstatě stejných faktů jako IPCC k odlišným a někdy zcela protichůdným závěrům. Zejména pak konstatuje, že nynější změny klimatu nejsou důsledkem činnosti člověka, ale vlivu přírodních faktorů.

Tuto tezi podpořil i slovenský vědec Jozef Masarik, jehož výzkumy podle něj dokládají, že změny teplot na Zemi jsou převážně způsobovány změnami ve sluneční aktivitě. Vliv kysličníku uhličitého a jeho emisí je zanedbatelný nebo dokonce opačný, než se obvykle uvádí. Modely zkoumající skleníkový efekt totiž nejsou dobré, protože neberou v úvahu vliv vodních par a mraků, uvedli kritici IPCC na dnešní vídeňské tiskové konferenci.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Němečtí vědci tvrdí, že přišli na způsob jak využít tělesného tepla k produkci elektrické energie, která by v budoucnu mohla sloužit k pohánění mobilních zařízení.

Výzkumníci německého Fraunhoferova institutu oznámili, že jsou schopni díky rozdílu mezi teplotou povrchu lidského těla a teplotou jeho okolí vyrábět elektrickou energii. Ta by v budoucnu mohla být pohonem například zdravotnického vybavení, jako jsou senzory připevněné na pacientovo tělo.

Systém pracuje na základě termoelektrických generátorů (TEG), což jsou polovodičové články, které z teplotního rozdílu mezi studenějším a teplejším prostředím dokáží vytvářet elektrickou energii.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Natrefit ve velkém obchodním řetězci na kostku másla téměř za čtyřicet korun bylo ještě před měsícem nemyslitelné. Dnes už je to realita. Například pražský Albert v pondělí prodával máslo od jihočeské Madety za 38,90 koruny, za stejnou cenu nabízely základní potravinu dokonce některé obchody diskontního Penny Marketu.

V centru Českých Budějovic se kostka másla prodávala téměř za čtyřicet dva korun. Před pěti týdny byla přitom průměrná celorepubliková cena o dvacet procent níže, od počátku roku máslo zdražilo téměř o třetinu. "V Německu se skokově zvýšila cena mléka o více než třicet procent," říká Veleba. Tamní trh na to patřičně zareagoval a prakticky během několika dní na přelomu července a srpna zdražilo jen máslo téměř o polovinu. Podobný scénář se teď opakuje také v Česku. Ušetřeny pochopitelně nejsou ani jiné mléčné výrobky.     (Zdroj: Agris.cz)

Až si zase za pár let páni politikové nechají na své ksichty  namalovat přívětivé obličeje slintající optimismem a dobrotou ... a natisknou volební plakáty slibující prosperitu a životní jistoty ... zase jim na to většina lidí skočí ... ale proč, proboha ???


Naše duševní úroveň bytí, mentální úroveň bytí, emocionální úroveň bytí a fyzická úroveň bytí jsou propojeny energetickými vortexy, které známe jako čakry (sánskrtské slovo s významem: světelné kruhy). A je to právě skrze tyto čakrové vortexy, jak je nerovnováha na jedné úrovni přenesena na další . Takže když jsme silně emocionálně stresováni, první věc, která se stane je, že přestaneme myslet jasně. Nerovnováha na emocionální úrovni je odeslána na mentální úroveň. A nakonec se dostane až na fyzickou úroveň, jestliže není tato nevyváženost upravena a přesně tímto způsobem stres a emocionální rozrušení způsobují onemocnění. Existuje systém lidských ‘čaker’ či vortexů, které pronikají našimi rovinami bytí a propojují je. Když jsou otevřené, napojujeme se na vesmír a vtéká do nás nekonečné množství energie. Když jsou zavřené, jsme odpojeni od vesmíru a fungujeme pouze se zlomkem našeho mentálního, emocionálního, fyzického a duchovního potenciálu. Tato emocionální nerovnováha se projeví na fyzickém těle ve formě chemických reakcí a jsou to tyto reakce, co se oficiální medicína (nadnárodní farmaceutické korporace) pokouší ‚léčit‘ za neuvěřitelnou cenu, jak finanční tak na dlouhodobých účincích na těle.

Léčí symptomy, nikoli příčinu, jelikož většina doktorů je tak in-doktor-inována, že nemají ani tušení, jak tělo ve skutečnosti funguje a čím lidská bytost vlastně je. Ti, kteří ovládají farmaceutické korporace, to však naopak velmi dobře vědí a použijí jakékoli dostupné prostředky, aby potlačili ‚alternativní‘ léčebné metody, které se zabývají a léčí příčinu, nikoli symptom.

A jsou to čakry, co rovněž nasává energii dovnitř do našeho pole vědomí a v plně funkčním stavu čerpáme obrovské množství energie, obzvláště skrze spodní čakru na konci páteře. Odtud proudí skrze sedm hlavních čaker nahoru podél páteře a ven skrze korunní čakru na vrcholu hlavy. Toto vysvětluji detailněji v jiných knihách jako např. Já jsem já, já jsem svobodný. Čím více energie nasajeme do našeho energetického pole, tím více síly má Korunní čakra pro tvoření a čakra Třetího oka pro řízení našeho osudu. Ti, kteří touží po našem oslabení a ovládnutí, musí tedy nutně nalézt způsob, jak omezit množství energie, kterou přijímáme.   ....     (Díle viz Encyclopedia Esoterica)


Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře.“

Já vám ale říkám: Bibli potřebujete více vy, než mniši! To vy žijete mimo klášterní zdi v plné vřavě světa.

To vy jste neustále vystaveni novým zápasům, bojům a ranám. Potřebujete Písmo neustále, abyste z něj čerpali sílu pro svůj každodenní život!

(podle Jana Zlatoústého + 407)         (Zdroj: Víra.cz)


Skotský Great Glen začíná znepokojovat klesající počet těch, kteří se tváří tvář v posledních měsících a letech setkali s legendární lochnesskou příšerou. Nejenže mají Skoti obavu o „malou Nessie“, ale především je trápí, že svým schováváním způsobuje nejslavnější jezerní příšera v tamním regionu pokles turistického ruchu. Loch Ness sice není nejhlubším, nejširším, nejteplejším ani nejčistším na světě, zato má Nessie. Právě legenda o jezerní příšeře udělala z tohoto ledovcového, 36 kilometrů dlouhého a 229,5 metrů hlubokého údolního jezera nejslavnější na světě. Leží ve východním cípu geologického zlomu Great Glen, je zároveň součástí Kaledonského kanálu. Za letošek údajně spatřili mezinárodně proslulé monstrum jen dva lidé, loni to byli tři. Před deseti lety ovšem bývala situace mnohem lepší, neboť lochnesskou příšeru údajně vídaly desítky lidí. "Hrozí potenciální krize," tvrdí Mikko Takala, zakládající člen klubu fanoušků lochnesské příšery. Představitelé skotského sektoru turistiky dosud situaci nekomentovali. Příšeru něžně nazývanou Nessie údajně pozorovalo více než 4000 lidí, počínaje chirurgem, který ve 30. letech minulého století zachytil kamerou cosi, co mnozí za nestvůru považovali. Lochneska od té doby přinášela značný zisk z turistiky, odhadovaný na šest milionů liber ročně (asi 250 milionů Kč).      (Zdroj: Řev přírody)


Primárním úkolem mise Deep Impact v červenci 2005 bylo narazit do komety 9P/Tempel 1, vytvořit kráter a nahlédnout „dovnitř“, což mělo vědcům poskytnout první pohled na vnitřní strukturu komety. Ale „my jsme nikdy kráter neviděli, protože ho zakryl silný oblak vyvržených trosek,“ říká Michael New (NASA). Mise Deep Impact (NASA) byla navržená jako vysokorychlostní nízký průlet s vypuštěním impaktoru, proto sonda odletěla dříve než se oblak prachu rozptýlil. Nyní se chystá návrat ke kometě a druhý pohled na místo dopadu.

„Posíláme ke kometě Tempel 1 další sondu – Stardust,“ říká New. Stardust se proslavil v lednu 2004 svým nízkým přelet kolem komety Wild 2 a odběrem tisíce vzorků prachu komety, které vrátila na Zem k analýze. „Stardust je jedním z velkých úspěchů výzkumného programu NASA,“ říká New.

„Stardust už byl jen sondou v důchodu, plul prázdnotou a neměl nic na práci - ale nyní je sonda „recyklovaná“ pro let ke kometě Tempel 1 jako „Stardust NExT“ (New Exploration of Tempel 1). Vedoucím mise je planetolog, profesor astronomie Joseph (Joe) Veverka (Cornell University, Ithaca, New York).

„Nadšeně se vracíme zpět,“ říká Veverka. „Očekáváme, že Stardust dosáhne komety Tempel 1 v roce 2011. Do té doby by se měl oblak trosek rozplynout a pohled na kráter by měl být jasný.“

Pohled do kráteru „je jen jedna polovina příběhu,“ říká Veverka. Předtím, než mrak zahalil pohled na kometu, kamery na palubě sondy Deep Impact zaznamenaly překvapující detaily.      (Zdroj: Astro.cz)


09 10. 2007   Dnes máme v kalendáři Den Světové poštovní unie (Světový den pošty) - slaví se v den jejího založení v roce 1874.

Devátého října 1940 se narodil v Liverpoolu John Lennon - britský zpěvák a skladatel, který významným způsobem ovlivnil vývoj rockové hudby dvacátého století. Prosadil se také jako malíř, herec, spisovatel a politický aktivista. Lennon by se dnes dožil sedmašedesáti let, kdyby se dne 8. prosince 1980 nestal obětí atentátu; před branou jeho bytu v New Yorku ho zastřelil duševně nemocný Mark David Chapman,


Pamatujete si na nedávné informace týkající se silného zemětřesení v Rudém moří? Pak by Vás měly zajímat následující skutečnosti‚ jež se týkají "podezření‘ na jaderný výbuch v Rudém moři který pozvedá stupeň stavu pohotovosti v Rusku. Ministerstvo zahraničí Ruské Federace dnes nařídilo ‚stav vysoké pohotovosti‘ poté, co se objevily zprávy o ‚podezření‘ na detonaci způsobenou nukleárním zařízením v Rudém moři na ostrově ovládaném armádou USA a jemenskými ozbrojenými silami a využívaném pro vyslýchání zadržených v rámci amerického boje proti terorismu. Západní zprávy však tuto ‚katastrofální explozi‘ popisují jako sopečnou erupci a prohlášení mluvčího jemenského ministerstva zahraničí bylo následující:„Před výbuchem byla naměřena v okolí ostrova významná seizmická aktivita, přičemž v pátek bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 7,3 Richterovy stupnice.“      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Alarmující“ ekologické trendy vyžadují nejen varování, ale hlavně nové zákony, jež rozhýbou zelené vytápění či recyklaci odpadků nebo zajistí zdravější péči lesy, řeklo Hnutí DUHA k dnešnímu prohlášení ministra životního prostředí. Podle ekologická organizace vláda musí navrhnout novou legislativu:

* Změnu zákona o odpadech, která usnadní recyklaci. Podle vládní zprávy loni razantně stouplo skládkování komunálního odpadu. Recyklace přitom činí pouhých 20 % – daleko méně než v sousedním Německu či Rakousku. * Nový zákon o obnovitelných zdrojích tepla, který by pomohl rozvoji solárních panelů, moderních kotlů na biomasu nebo tepelných čerpadel. Domácnosti a obce by pak nemusely vybírat mezi drahým plynem a špinavým uhlím – právě taková volba vede k vysokému znečištění. * Rozsáhlou reformu lesního zákona, jež zajistí zdravé hospodaření. Podle vládní zprávy se horší zdravotní stav jehličnatých lesů – přesto velkou většinu vysazených stromů loni opět tvořily jehličnany.

Hnutí DUHA prosazuje změny v zákoně o odpadech, které by zajistily lepší recyklační služby pro domácnosti. Především by lidem usnadnily třídění zelených zbytků z kuchyně a zahrad, jež tvoří největší složku popelnic.      (Zdroj: stránky hnutí DUHA)


Nobelovy ceny jsou každoročně udělovány ve Švédsku. Kromě těchto zmíněných Nobel Awards, jsou každoročně udělovány také Ig Nobel Awards. Na rozdíl od těch pravých švédských, jsou tyto udělovány v Cambridge (USA). Autoři vědeckých publikací je dostávají za objevy, které nemohou být a nebo které by neměly být opakovány.

Celý a oficiální název akce, která se konala tento čvrtek (4. října) v posluchárně Harvardské university v Cambridge, je “The 17th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony”. Slavnost se koná na půdě jedné z nejprestižnějších universit světa. Už sám název ale dává na srozuměnou, že tu něco nesedí. Posuďte sami: „Sedmnáctý ročník prvního každoročního slavnostního udělování cen Ig Nobel“. Tato dnes již tradiční má kořeny v roce 1991 a zkratka Ig vznikla jako začátek křestního jména Ignáce. Ignác je fiktivní hloupý bratr chytrého Alfreda Nobela. Je obdobou našeho Járy Cimrmana. Důvodů označit žertovné ceny právě zkratkou „Ig“, bylo více. V anglosaských zemích se totiž zkratka „Ig“ používá také ve smyslu "ignorancy".

Pokud jste nabyli dojmu, že o takové ocenění nikdo nebude stát, hluboce jste se mýlili. Opak je pravdou a autoři oceněných prací si jezdí ze všech kontinentů cenu osobně převzít. To vše na vlastní náklady. Ocenění Ig Noble není jen o ignoranci a neschopnosti toho, kdo daný výzkum prováděl. Autor mnohdy jen plní společenskou objednávku a tak jde o nastavené zrcadlo institucím, které takový výzkum požadovaly, financovaly a konec konců i editorům periodik, které to zveřejnily.      (Zdroj: OSEL.cz)


Slovo "šaman", jako mezinárodně používaný termín, pochází z tunguzských jazyků a stalo se zobecňujícím názvem pro náboženské specialisty, specifické jedince z celého světa, kteří ve prospěch své společnosti komunikují s duchy.

První zprávu o šamanech centrální Asie přinesl do Evropy ve 13. století Vilém z Rubruku. Nazývá je divini, divinatori: "Chán* je přídomek hodnosti či důstojnosti a znamená také čaroděj nebo věštec. Všichni jejich zaříkávači a věštci si říkají 'chán'. Jejich knížata si proto také říkají 'chán'; neboť vláda u těch lidí je založena na proroctví." ...

... Prvním Evropanem, který se pokusil šamana definovat, byl racionalista Denis Diderot. V Encyklopedii uvádí definici šamana (schaman) a kouzelníka (jongleur). Podle Diderota jsou šamani "označením, které dali obyvatelé Sibiře šarlatánům, kteří vykonávají funkce kněží, kouzelníků, čarodějů a lékařů..." Pojmem kouzelník označuje Diderot medicinmany amerických indiánů.

Současná sociální a kulturní antropologie slovy Zdeňka Justoně definuje hlavní rozdíl mezi šamanem a kouzelníkem takto: "Zatímco kouzelník se snaží rituálními postupy získat pozornost nemocného a přízeň publika, stupňovanou sugescí na ně působí, ale sám zůstává psychicky nedotčen vlastním léčebným postupem, šaman nechá působit nemoc a všechny terapeutické zásahy především sám na sebe. Rozhodující na léčbě šamana tedy je, že pomáhá nemocnému svým vystoupením, působením nemoci jakoby na sobě, prožít situaci, kdy je nemoc sejmuta z postiženého a 'zneškodněna' na šamanovi magickým obřadem."        (Zdroj: Jitřní země)


Někomu připadá, že jeho život postrádá nějaký smysl. Pak se ptáme: „Má smysl, aby tento člověk žil, když si myslí, že jeho život nemá smysl?“ Odpovídáme: „ Jistěže ano, žije proto, aby žil.“ Pokud tedy pochopíme tohle, ihned se nám na mysl dostane věta: „ Každý člověk by tedy měl hledat ten svůj smysl života.“ Existují tedy různí lidé, s různými účely jejich žití. Pokud by jejich životy postrádaly smyslů (účelů), pak by tady nebyli, či ano?

Myslíme si, že velkou roli v hledání smyslu života hraje víra. Musíme si však dát pozor na to, že víra není náboženství. Náboženství jsou „jen“ procesy k uctívání Toho Nejvyššího a ty jsou v různých náboženstvích, náboženských směrech, filozofiích apod. různé. Víra je však „prosté“ věření v něco. A to již může být úplně cokoliv.

Pokud si tedy vezmeme na srovnání věřícího člověka a ateistu (věřícího tady ve smyslu toho, kdo věří v To Nejvyšší ať je to již nazýváno jakkoliv, nebere se tedy jen a pouze jako věřící – křesťan), má věřící nad ateistou jasnou převahu v tom, o čem má život být a co je jeho smyslem. Veškerá náboženství, filozofické směry apod., které věří v To Nejvyšší, ať je to již nazýváno jakkoliv ( Bohyně, Bůh, Kršna, Great Spirit, apod.) tvrdí stejnou pravdu:

„Smyslem lidského života je hledání Boha, znovunalezení cesty k němu. Realizování Boha – seberealizace – a prolomení nutnosti neustálého znovuzrozování. Pokud se toto stane, nazývá se to různě: mókša, nirvána, prolomení abredu apod.“     .....     (Zdroj: Druidství)


Manažerce českobudějovického supermarketu Albert Marii Štěchové se udělalo špatně. Reportér MF DNES jí právě ukázal rajčata, která koupil u ní v obchodě. "To je vážně nechutné," reagovala, když viděla několik hnijících rajčat v plastové vaničce. A hned nabízela výměnu zboží.

Tak vypadal jeden z okamžiků velkého testu MF DNES v supermarketech. Prověřoval, zda neprodávají zkaženou zeleninu a ovoce. Shnilá rajčata se na pultě vůbec nemají objevit. Prodejci jsou povinni kontrolovat ovoce a zeleninu tak často, aby se mezi nimi nahnilé či plesnivé kousky vůbec nevyskytly.

Test však ukázal, že to tak není. Ze 49 prověřovaných prodejen v celé republice mělo zboží úplně v pořádku jen osmnáct. V jednatřiceti reportéři narazili na zkažené zboží.

Většinou to byla shnilá jablka, hrušky nebo plesnivé hroznové víno. Zkažený byl také například balený špenát. Pokud by na hnijící zeleninu narazili inspektoři, čekala by prodejce pokuta.

"Udělujeme pokuty v řádu desetitisíců až statisíců. A právě prodej ovoce a zeleniny kontrolujeme nejčastěji," říká mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ivo Klemeš.

Ani to však nepomáhá. Někteří obchodníci vidí vinu za špatný stav svého zboží v zákaznících. "Problém je v tom, že lidé zeleninu přehrabují, a to jí strašně ubližuje. Kontroly provádíme každou hodinu či dvě," hájil se vedoucí Kauflandu v Hradci Králové Tomáš Bíbr.       (Zdroj: Agris.cz)

Vinu v zákaznících ... bodeť by se nepřehrabovali, když je mnohdy kumšt vybrat solidní zboží ...


Ukončit jednou provždy záhady a spekulace obklopující Templářský řád se rozhodli podle deníku L´Osservatore Romano ve Vatikánu. Experti ze supertajného vatikánského archívu vydají 25. října knihu Processus contra Templarios (Proces s templáři), v němž představí veřejnosti klíčový dokument, utajovaný bezmála sedm století. Cílem této otevřenosti je obnova pověsti řádu, který byl počátkem 14. století zrušen a jeho představitelé byli v roce 1314 upáleni jako kacíři. Řád byl největším a nejmocnějším křesťanským rytířským řádem středověku. Celý jeho název zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, obecně se používá termín templářští rytíři či templáři. Vznikl v důsledku první křížové výpravy do Svaté země, která skončila v roce 1099. Jeho úkolem řádu bylo pomoci chránit nově založené Jeruzalémské království proti nepřátelským muslimským sousedům a zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující do Jeruzaléma po jeho obsazení. Odznakem rytířů byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. .... (Zdroj: Řev přírody)


Schopnost planety Země nahradit úbytek přírodních zdrojů každý rok klesá. Od roku 1987 se svět každoročně dostává do tzv. ekologického dluhu. Letos již od první říjnové soboty.

Od soboty 6. října až po zbytek roku bude svět žít na "ekologický dluh". Okamžik, odkdy lidská spotřeba přírodních zdrojů převyšuje schopnost planety nahradit jejich úbytek, podle ochránců přírody přichází rok od roku dříve, uvedla agentura Reuters.

Letos se svět dostal do "červených čísel" o tři dny dříve než loni, kdy to zase bylo o tři dny dříve než předloni, vypočítala organizace New Economics Foundation (NEF). Období, po které Zemi vystačí obnovitelná spotřeba zdrojů, se neustále zkracuje už od 80. let minulého století, odkdy podle NEF lidstvo začalo žít nad ekologické poměry.

Příkladem marnotratného lidského zacházení s planetou, jejíž oteplování se blíží k nezvratnému bodu, je podle ředitele NEF Andrewa Simmse třeba britský vývoz 20 tun minerálek do Austrálie, odkud Británie naopak dovezla 21 tun minerálek. Takové obchody jsou podle Simmse spíše pravidlem než výjimkou.     (Zdroj: EnviWeb)

No ... není na tom Matička Země nijak dobře ... ale pořád trochu líp než my, co živíme ty .... "tam nahoře" o pár měsíců déle - než nastane Den daňové svobody a my začneme vydělávat sami na sebe.


Kvalita životního prostředí v České republice několik let stagnuje. Konstatuje to zpráva o stavu životního prostředí za minulý rok (její souhrn naleznete zde), kterou dnes novinářům představil ministr Martin Bursík (SZ) a jeho spolupracovníci.

Podle ročenky dýchají téměř dvě třetiny obyvatel Česka vzduch obsahující nadlimitní koncentrace jemných prachových částic, a to nejen ve městech. Výrazně roste znečištění ovzduší způsobené dopravou a spalováním uhlí v domácích kotlích. To znamená bezprostřední riziko pro lidské zdraví, za vážný považuje ministr razantní růst počtu dětí s alergiemi, za deset let se jejich počet zdvojnásobil, takže nějakou alergií trpí každé třetí. Přibývá i bronchitid a astmatiků, konstatoval ministr.

Česko podle dokumentu v řadě oblastí "pokulhává" za ostatními evropskými státy, zastavil se trend postupného zlepšování, který provázel celá 90. léta. "Ta zpráva je alarmující," prohlásil Bursík s tím, že výsledky se daly čekat, a jeho úřad proto už připravil některé kroky k nápravě. Do roku 2014 chce ministerstvo docílit radikálního snížení topení pevnými palivy a nahradit čtvrtinu státního vozového parku auty na alternativní pohon.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Optimální vozový park s alternativním pohonem pro státní sektor = šlapací autíčka .. !!!


Planeta podobná Zemi se pravděpodobně může zformovat u hvězdy s označením HD 113766, která se nachází ve vzdálenosti 424 světelné roky v souhvězdí Kentaura. Oznámili to astronomové na základě výzkumu pomocí kosmického dalekohledu Spitzer Space Telescope. Astronomové objevili rozsáhlý prstenec, tvořený prachem zahřátým na teplotu přibližně 30 °C, v dostatečném množství pro vznik planet velikosti Marsu a větších, který obklopuje vzdálenou hvězdu jen nepatrně hmotnější než naše Slunce. Prachový prstenec, v němž se předpokládá shlukování prachových částeček ve větší tělesa, se nachází přímo uprostřed oblasti, kterou označujeme jako obyvatelná zóna či zóna života. Je to taková oblast kolem hvězdy, v níž podmínky umožňují existenci kapalné vody na kamenných planetách, které se zde vytvoří. Naše Země se rovněž nachází uprostřed obyvatelné zóny v okolí naší hvězdy – Slunce. Stáří hvězdy HD 113766 je přibližně 10 miliónů roků, což je právě ten správný věk pro „zrození“ kamenných planet.      (Zdroj: AstroVM.cz)


08 10. 2007    Dnes je Mezinárodní den boje proti popáleninám; byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy.

Pole kalendáře jídel je dnes Mezinárodní den cukrové vaty.


Najväčší príbeh, aký kedy zakázali Presne pol storočia uplynie dnes od vypustenia prvej umelej družice Sputnik 1 na obežnú dráhu Zeme. Dalo by sa povedať, že v ten deň urobilo ľudstvo svoj krok smerom k vesmíru. Pozrime sa však spoločne vo vyše jeden a pol hodinovom dokumente v angličtine na súbor udalostí, ktoré nemôžeme nazvať inak, ako krokmi, ktoré urobil vesmír k nám. Oficiálne popieranie a posmech začal v roku 1942 bitkou pri Los Angeles, kde bol neidentifikovateľný lietajúci objekt ostreľovaný armádou Spojených štátov. Uvoľnenie tohoto filmu dáva definitívnu bodku nad šesťdesiat rokov trvajúcim oficiálnym odmietaním. UFO: The Greatest Story Ever Denied je putovaním, ktoré musí otvoriť oči aj tým najtvrdším skeptikom.     (Zdroj: Tajomstvá našej planéty - součástí příspěvku je zajímavý videozáznam...)


Podle studie Davida Montgomeryho, geomorfologa z Washingtonské univerzity v Seattlu, by lidstvo mělo co nejdříve přehodnotit svou zemědělskou praxi. Nestane-li se tak, čeká nás potravinová krize. Každým rokem se totiž z povrchu zemědělské půdy ztrácí v průměru 1 milimetr silná vrstva ornice. Pokud se vám to zdá málo, pak vězte, že její přirozená obnova trvá 10 let. Úbytek zeminy se projevuje poklesem výnosů. Bez aplikace průmyslových hnojiv a dalších chemických přípravků už vyčerpaná pole neposkytují dostatečnou úrodu.

Na naléhavou potřebu změny upozornil letos v září odborný časopis Americké geologické společnosti (Geological Society of America) GSA Today. 1. října 2007 se podobná výzva objevila i v časopise Science.

Masivní eroze půdy na pšeničném poli nedaleko Washingtonské státní univerzity. Půdní eroze je celosvětovým problémem a i když se někteří zemědělci rozhodli dát přednost šetrnějším metodám, většina zatím stále setrvává u konvenčních postupů. Ty způsobují erozi, která mnohonásobně převyšuje přirozenou obnovu povrchových vrstev zeminy. Vědci proto doporučili nahradit pluhy secími stroji, díky nimž se riziko eroze minimalizuje. Při stejných výnosech dochází i k úspoře hnojiva a pohonných hmot. To se vzhledem k rostoucí ceně ropy jeví jako velká výhoda. Dalším kladem je přibývání organické hmoty v půdě a tím i snižování koncentrace atmosférického oxidu uhličitého.

Bezorebné obdělávání půdy (no-till farming) je bohužel málo rozšířené a v současné době se uplatňuje na pouhých 7 procentech zemědělské plochy. Vesměs se to týká jen Severní a Jižní Ameriky.

"Ztráta zeminy při konvenčním zemědělství desetinásobně až stonásobně převyšuje rychlost, s jakou se půda vytváří," konstatoval profesor Montgomery.      (Zdroj: Gnosis9.net)


Největší hráz světa hrozí přírodní katastrofou, také největší. Čínská přehrada Tři soutěsky už způsobila hrozivé sesuvy půdy, její zvětrávání a znečišťování životního prostředí. Přiznala to dokonce i státní čínská tisková agentura Xinhua. "Pokud nebudou přijata opatření k nápravě, projekt povede ke katastrofě," uvedla začátkem týdne Xinhua. Je to poprvé, co oficiální instituce připustila nedostatky megalomanské stavby, kvůli níž musel opustit domovy milion lidí. Základní kámen pro stavbu přehrady položili s velkou slávou v roce 1993. Dokončili ji v loňském roce a naplno ji spustí v roce 2009. Hráz postavili proto, aby zabránili ničivým záplavám řeky Jang- c ´ . Navíc její turbíny vyrobí elektřinu pro rostoucí hospodářství. Čínští ekologové však už od prvních výkopů poukazují na to, že přehrada dále zvedne hladinu řeky, čímž naruší její písčité břehy. Ty se začaly sesouvat do vody a vyvolaly až padesátimetrové vlny. Obrovská masa vody v řece se směrem ke hrázi pohybuje tak líně, že se nedokáže zbavit jedovatých látek, které už teď zamořují její tok a okolí. A nejsou to jen toxiny, ale i škodlivé řasy, které se hrozivě množí. "Neměli bychom dosahovat prosperity na úkor životního prostředí," varoval jeden z čínských ekologů, Weng Li - do, který byl dříve předsedou vládní komise pro ochranu vod Jang c ´,      (Zdroj: EnviWeb)


Pojem animal welfare, neboli životní pohoda zvířat, se u nás pomalu, ale jistě zabydluje. S produkty z takzvaných welfarových chovů je to složitější.

Evropské právo dlouho definovalo hospodářská zvířata jako „zemědělské produkty“, na sklonku minulého tisíciletí je však konečně uznalo za citlivé tvory schopné cítit bolest a utrpení [1]. Odborná i laická veřejnost si postupně zvyká na pojem animal welfare, do češtiny překládaný nejčastěji jako „životní pohoda zvířat“. Česká republika patří v oblasti právní ochrany zvířat obecně k nejvyspělejším zemím světa. Vývoj veskrze pozitivní, dalo by se říci - jenže praxe za tím vším poněkud pokulhává. Většinová nabídka masa, mléka i vajec v obchodech stále pochází od zvířat, která jsou z praktického hlediska degradována na úroveň strojů.

V naší republice zatím není žádný pevně daný standard ani certifikát pro welfarové chovy,“ říká Romana Šonková z Ústřední komise pro ochranu zvířat [4]. „Například v Británii už se dobře prosadil certifikát Freedom Food, ve Francii obdobný Label Rouge, na našem trhu se s nimi ale nesetkáte. V poslední době zájem veřejnosti vyvolal požadavek, aby něco podobného vzniklo pro celou Evropskou unii, zatím je to však ve stadiu předběžných jednání.“     (Zdroj: Agris.cz)


Od té doby, co se je člověk naučil brousit a probudil jejich krásu, se z diamantů staly nejobdivovanější i nejproklínanější kamínky na světě.

Odborníci je hodnotí podle čtyř základních kritérií, takzvaných čtyř „C“, ovšem laik nikdy nepřestane žasnout, jakou hru světel dokáže správně vybroušený kámen rozehrát. Diamant je jednou z několika forem uhlíku a má velice zajímavé vlastnosti. Obsazuje desítku na stupnici tvrdosti, dnes ale dokážeme vyrobit materiál ještě tvrdší. Námitka, že je hlavně velice cenný, neobstojí také - existují daleko dražší materiály. Je ovšem krásný a v neživé přírodě těžko najdeme něco krásnějšího. Je to ta hlavní příčina, proč lidé kvůli němu často obětují cokoli?

(O diamantech čtěte na stránkách VTM Science)


Za padesát let činnosti nechali lidé ve vesmíru obrovské množství odpadu: části raket a satelitů, kusy oloupané barvy i třeba rukavice kosmonautů, napsal server Swissinfo.

Raketoplán DIscovery Start raketoplánu Discovery 26. července 2005. Foto: Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA)

Předpokládá se, že okolo naší planety obíhá více než 600 000 kusů odpadu. Tyto věci jsou větší než jeden centimetr a jejich rychlost je v řádu tisíců kilometrů za hodinu. Vesmírný odpad je v posledních letech čím dál větší problém. Pro satelity, kosmonauty i vesmírná plavidla by mohla mít srážka s vesmírným odpadem katastrofické následky. Na nižší oběžné dráze (do 2 000 km) by centimetrové těleso letící rychlostí 15 kilometrů za sekundu způsobilo při nárazu do funkčního satelitu škody podobné jako granát, uvádí Swissinfo.      (Zdroj: EcoMonitor.cz)


Amazonská příroda je kvůli ambiciózním plánům na zlepšení dopravy, komunikací a výroby energie v nebývalém ohrožení, varují ochranáři. Rozvojové plány mají posílit obchodní spoje mezi deseti ekonomickými centry na kontinentu, ale podle organizace Conservation International způsobí environmentální destrukci deštných lesů.

Mezi plánovanými akcemi je například dálnice z And přes Amazonii do tropické savany Cerrado - propojení Tichého a Atlantského oceánu. "Nedostatečné předvídání celkového dopadu plánovaných investic, zejména v souvislosti se změnou klimatu a globálními trhy, přinese kombinaci tlaků, které mohou vést k environmentální destrukci," řekl podle Guardianu Tim Killeen.      (Zdroj: Econnect.cz)


Mnoho papíru už se popsalo i v České republice o dopravních změnách, které provedl v britské metropoli londýnský starosta Ken Livingstone (obsáhle např. vícekrát v Respektu). Protože jsem letos navštívil Londýn s odstupem několika let, byl jsem zvědavý, jak se ty všeobecně vychvalované změny projeví konkrétně v londýnských ulicích. Po této návštěvě mi nezbývá než konstatovat, že i českým městům by nějaký ten „rudý Ken“ (Livingstonova přezdívka) jen a jen prospěl. Základní změnou v londýnské dopravě se stalo samozřejmě zavedení odstupňovaného mýtného, o kterém už se nesměle začíná hovořit i v Praze. To ovšem není zdaleka všechno. Z pohledu uživatele mi velmi vyhovoval dobře navazující systém MHD včetně systému informačního. Na minimum se zmenšilo zpoždění spojů, protože aut v centru skutečně výrazně ubylo. Na řadě míst v Londýně a okolí (včetně dálnic) fungují tzv. „bus lanes“, pruhy, do nichž nemohou osobní auta. V neděli se zavírá pro auta hned několik rušných vícepruhových ulic v centru (včetně Buckingham Palace Road), aniž by nastal „dopravní kolaps“, před kterým v podobném případě varují představitelé mnoha českých měst, o dost menších než Londýn. Vznikne tak rozsáhlá klidová zóna, jež propojí tři velké městské parky plné piknikujících Londýňanů i turistů, chodců i cyklistů, domácích i volně žijících zvířat. Ale to by se u nás (v Praze, v Českých Budějovicích… doplňte si města dle libosti) rozhodně stát nemohlo. Bylo by to složité, omezilo by to osobní svobodu motoristů a nastal by onen takřka příslovečný „dopravní kolaps“. Nebo ne?     (Zdroj: Ďáblík, zpravodaj sdružení Calla)


Rajčata a brambory jsou zdravé, ne tak už jejich zelené části, které obsahují jedovatý solanin. Jaké množství solaninu je tedy ještě stravitelné? 

Už 25 mg solaninu může způsobit nepříjemnosti - přibližně tolik je v jednom (80 g) nezralém rajčeti. Při poloviční zralosti klesá obsah na méně než 2 mg, což je neškodné množství. Speciality ze zelených rajčat mohou jíst dospělí jako jednohubky, děti raději vůbec.

Problematické jsou speciality ze zelených rajčat. Především Američané a Jihoevropané milují kyselou chuť nezralých rajčat. Tradičně se jedná o nezralé zbytkové plody, které se neupravené nebo nakládané zužitkují na konci sklizně. Kdo se bez nich neobejde, měl by vědět, jak s nimi zacházet. Několik lžic cukru může v zavařeninách ze zelených rajčat redukovat obsah solaninu na nezávadné množství. Kvašení zase sníží množství solaninu v mléčně kyselých naložených rajčatech. Přesto se nedoporučuje jíst více než 100 gramů těchto výrobků. Za zdravotně rizikové se považují sladkokyselá nakládaná a pečená zelená rajčata. Pro tyto recepty lze použít zřídka pěstovaný druh rajčat označený jako Green-Zebra-Tomate. Tato rajčata mají i ve zralém stavu zelenou slupku a žádný solanin neobsahují.       (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


O zvířecí hřbitov v Praze 8 se bude starat Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň. Osud pohřebiště byl nejasný poté, co byly pozemky vydány v restituci. Restituentka přenechala správu nad hřbitovem sdružení zdarma, řekla dnes ČTK mluvčí spolku Radmila Zemanová. Nyní se tam už ale pohřbívat nesmí. Bývalý provozovatel Pavel Lukáš hovoří v souvislosti se hřbitovem o krádeži.

Lukáš jej založil před devíti lety. Časem tam vznikl v podstatě park okrasných dřevin z celého světa. "Je to něco, co Praha nemá," řekl dnes ČTK Lukáš.

Před několika lety byly však pozemky vydány jako náhrada za restituci. Podle Lukáše se tak stalo na základě posudku, podle kterého tam bylo jen několik přestárlých jabloní nízké hodnoty. Lukáš ale tvrdí, že ve skutečnosti tam rostly exotické stromy za 12 milionů, které vysázel. "Oni mi to ukradli," uvedl Lukáš.

Sdružení, jehož je restituentka čestnou členkou, ale vidí věc odlišně. "Když pozemek převzala, pan Lukáš začal šířit zvěsti, že ona chce hřbitov zrušit. Nebyla to pravda," uvedla Zemanová. Lukáš na hřbitově jen dobře vydělal, poznamenala. Podle Lukáše to ale není pravda. "Zloděj křičí, chyťte zloděje," reagoval.

Hřbitov zůstane tak, jak je. Pozemky jsou zaneseny do katastru nemovitostí jako pohřebiště. Sdružení vzniklo podle Zemanové z rozhodnutí lidí, jejichž zvířata tam jsou pochována. Správa hřbitova, která zahrnuje například sekání trávy a vyvážení odpadků, je hrazena z členských příspěvků členů.

Na hřbitově jsou pochována zvířata z celého světa, od psů a koček přes rybičky a hady po mývaly a chameleony. Asi třetina majitelů jsou cizinci.      (Zdroj: EkoList.cz)


05 10. 2007    Pátého října roku 1842 byla v Plzni pod vedením sládka Josefa Grolla uvařena první várka plzeňského piva.

Roku 1925 vstoupil Archeolog Howard Carter do pohřební komory faraona Tutanchamona.

V roce 1962 vydala britská skupina The Beatles svůj první velký hit - „Love Me Do“.

Tohoto dne, ale v roce 1936 se narodil Václav Havel, český dramatik a prezident.

No a nakonec zde máme ještě Mezinárodní den učitelů - ten byl vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO.


Greenpeace v pražském Mánesu představilo analýzu vládní studie zdravotních dopadů umístění amerického radaru v Brdech. Studie vycházející z podhodnocených výkonových parametrů zařízení předkládá několik tabulek spočitatelných s použitím triviálního vzorce. Kromě toho obsahuje i věcné chyby. Vládní brožura o radaru je tedy zavádějícím materiálem, v němž chybí řada podstatných informací a který neposkytuje žádné vodítko pro racionální veřejnou debatu o radaru v rámci vládní „informační“ kampaně. „Vládní zdroje v minulosti uvedly jiné, vyšší výkonové parametry radaru, konzistentní s tím, co bylo v zahraničí publikováno od konce 90. let. Autoři studie však použili data nižší a neúplná, prý „specifikovaná v rámci doprovodných technických konzultací“ s americkou stranou. Pokud mají pravdu, pak to však znamená, že došlo k poskytnutí chybných a zavádějících údajů. V každém případě považujeme za skandální, že materiál zpracovaný na základě podhodnocených dat je vydáván za seriózní vědecké zhodnocení možných zdravotních dopadů,“ upozornil Karel Dolejší, tiskový mluvčí Greenpeace ČR. „Údaje o intenzitě zářivého toku na různých vzdálenostech vyrobí běžný tabulkový kalkulátor po dosazení do jednoduchého vzorce během nějakých pěti minut – a i na střední škole by se asi málokomu podařilo uvést špatně jednotky, jak tomu bylo v první verzi vládní studie,“ doplnila jaderná fyzička Tereza Tušarová. „Opravdu nechápu, v čem se tu projevila kvalifikace autorů a jak je možné zjevně odbytou práci prezentovat coby zhodnocení zdravotních dopadů radaru,“ doplnila. Věcných chyb ve studii je skutečně celá řada. Vládní server www.radarbrdy.cz nebo dubnová prezentace plukovníka Košnera v Senátu uvedly téměř třicetkrát vyšší údaj o maximálním výkonu a třikrát větší maximální dosah zařízení než autoři studie. Intenzita bočních vyzařovacích laloků je podhodnocena o dva řády a autoři se odvolávají na údajné konstrukční zvláštnosti, které označují nevídaným anglickým termínem „Ultra-low Side Loops Radar“. Hlavní hygienik Armády ČR použil ve svém vyjádření referenční hodnotu hustoty zářivého toku, která je tisíckrát vyšší než hodnota maximální dle vládního nařízení č. 480/2000 Sb. Nákresy sídel v okruhu plánovaného radaru, které tvoří převážnou část publikace, navíc neumožňují určit, které obce by byly během provozu zařízení skutečně vystaveny záření. „Studie bohužel velmi dobře ilustruje dosavadní přístup vlády ke komunikaci s veřejností. Opravdu seriózní veřejná debata o radaru je zřejmě ještě hodně vzdálenou budoucností,“ uzavřel vedoucí radarového projektu Greenpeace Martin Kloubek.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Vstup ČR do EU a její "cukerná" politika českou produkci cukru postupně ničí. Ze státu, který ještě nedávno vyvážel obrovské množství cukru do celého světa, se stáváme státem, který bude cukr naopak dovážet. Bylo by to pochopitelné, pokud by se jednalo o přirozený tržní vývoj. Tak tomu ale není. Česko se stává z exportéra importérem na základě politických rozhodnutí učiněných v EU proti českým zájmům.

Cukr je v EU komoditou o které nerozhoduje nabídka a poptávka na trhu, ale evropští úředníci. A v tom je kámen úrazu, který ničí naši produkci cukru. Málokdo to ví, ale EU nařizuje každému členskému státu kolik se u něj může vyrobit cukru a za jakou cenu se tento cukr bude prodávat.    (Dále viz Virtually.cz)


Na European Biotechnology information Day konaném v červnu 2007 v Bruselu se diskutovalo o využití biotechnologií v zemědělství, speciálně o využívání GMO plodin pro výrobu krmiv pro zvířata a hlavně o odlišném přístupu k využití těchto plodin v USA a v Evropě. Byl uveden přehled o pěstování GMO plodin ve světě.

Z uveřejněné tabulky plyne, že na prvním místě jsou suverénně USA s celkovou rozlohou 54,6 miliónu hektarů - pěstují se geneticky zprzněné sójové boby, kukuřice, bavlník, kanola, dýně, papája a vojtěška. Česká republika je na devatenáctém místě - za Hondurasem a před Portugalskem .... všichni s kukuřicí .... (Zdroj: stránky Asociace soukromého zemědělství)

Ach jo .... a my to jíme ...


Česko-německá hranice na Modrém sloupu u šumavské Modravy by se mohla do budoucna více otevřít turistům. Ministr pro životní prostředí Martin Bursík dnes ČTK a Mladé frontě Dnes řekl, že léta zavřený přechod by mohl být nově přístupný po určitou omezenou dobu, například po několik týdnů, kdy by návštěvníci Šumavy nerušili v okolí hnízdící populaci vzácných tetřevů hlušců.

Podobně to již funguje z bavorské strany hranice, kde je vstup do prostoru povolen po lesní cestě od začátku července do půlky listopadu.       (Zdroj: EnviWeb)


Biotechnologie – jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem . Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i dalších odvětvích. Internetový bulletin SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ si klade za cíl přinášet aktuální informace z oblasti biotechnologií. Bude vydáván měsíčně a distribuován zájemcům o tuto problematiku z řad odborníků i laiků. V tomto vydání jsme pro vás vybrali z tuzemských a zahraničních zdrojů....

... Snad politika Evropské Komise nepovede k překotným závěrům a přijetí nerozumných byrokratických nástrojů, které by mohly jednotlivé země spíše poškodit než prospět. Zamyšlení Kéž by způsobila např. to, že se nebude plýtvat ornicí na výstavbu obrovských jednopodlažních objektů - skladišť různých firem, které se staví „na zelené louce“ kolem větších měst a lidé si zase začnou vážit půdy. I když může nastat i opačná situace, a sice, že lidé začnou půdu „drancovat“, aby z ní získaly pro své potřeby maximum. A co výsledky v USA právě probíhající konference o globálním oteplování? Budou opravdu Američané uvolňovat a zpřístupňovat výsledky výzkumu a technologie ostatním, aby pomohly snahám o zmírnění oteplování klimatu? Budou vlády USA skutečně významně podporovat výzkum a vývoj v této oblasti? Biotechnologické firmy jako je Monsanto nebo Pioneer, farmáři a průmysl se již ve výzkumu a vývoji angažují. Téma „ biomasa a biopaliva“ bylo středem zájmu také na 13. Kongresu Evropské biotechnologické federace 16. – 19. 9. 2007 v Barceloně. Název „Symbiosis“ zdůrazňoval potřebu spolupráce vědy, průmyslu a společnosti.


Vědci nalezli v horninách starých 2,5 miliardy let důkazy, že již v té době byl podstatnou součástí atmosféry kyslík. Pravěké usazené horniny na západě Austrálie dokládají, že "závan" kyslíku pocítila zemská atmosféra pravděpodobně o 50 - 100 milionů let dříve, než se předpokládalo.

Ve vzorcích usazenin uložených hluboko pod zemským povrchem vědci objevili materiál, který nebyl miliardy let v kontaktu s atmosférou. Při vzniku těchto hornin již docházelo kromě jiných chemických reakcí i k oxidaci. Tento kyslík, jak se vědci domnívají, vyprodukovaly fotosyntézou některé jednoduché organismy, které tehdy na Zemi žily, pravděpodobně modrozelené řasy.

Podle některých vědců způsobila náhlá evoluce organismů, které produkují kyslík, "velkou okysličující událost" (Great Oxidation Event) - tedy velký nárůst koncentrace kyslíku v atmosféře. Podle těchto nových zjištění to však vypadá, že k evoluci organismů produkujících kyslík došlo již dříve a že kyslíku v atmosféře přibývalo spíše postupně než náhle. "Naše výzkumy ukazují, že organismy produkující kyslík žily na Zemi mnoho milionů let před "velkou okysličující událostí". Tehdy byl pravděpodobně dosažen zlomový bod, čímž se tento jev odstartoval," uvedl podle agentury Reuters geolog Robert Creaser.        (Zdrpj: Ecomonitor.cz)


Hollywoodská továrna na sny se v poslední době snaží ukázat v ekologicky příznivějším světle - na předávání nejrůznějších cen se chodí po zelených kobercích a herci při natáčení konzumují biopotraviny. Není to celé ale jenom komedie? Mohou veřejná prohlášení nebo zprávy o celebritách, které jezdí hybridními auty, zakrýt nahou skutečnost, že při natáčení filmů a televizních show se spotřebuje obrovské množství energie nutné na provoz sofistikované techniky a že plýtvání je "na place" na denním pořádku? píše agentura AP. Hollywoodské produkční společnosti například musejí intenzivně klimatizovat svá špičkově vybavená zvuková studia, protože jinak by se technika přehřívala, obzvlášť pod technologicky zastaralými svítidly. V obrovských dílnách mizí tuny dřeva, oceli a barev, aby vznikly kulisy, které jsou hned po skončení krátkého natáčení v podstatě k ničemu. Plýtvání energií ale pokračuje i na opačném konci řetězce. Multiplexy spotřebují spoustu elektřiny, i když by mohly ušetřit, pokud by z provozu vyřadily staré stroje na pražení popkornu nebo předpotopní promítačky ...     (Zdroj: EnviWeb)


Znovu a znovu jsem. se probouzel v časných ranních hodinách s pocitem, jako by se právě přihodilo něco strašného," vzpomíná americký spisovatel Whitley Strieber. „Možná, že začínám šílet nebo se mi dělá na mozku nádor. Musím přijít na to, co to je a podniknout nějaké nezbytné kroky."

Strieber skutečně podnikl, co se dalo. Napůl šílený zoufalým a nepochopitelným strachem podstoupil řadu lékařských vyšetřeni, která prokázala, že po Fyzické stránce je zcela v pořádku. Ke stejnému názoru došli i psychiatři, i když připustili, že strach, kterým Strieber trpí, normální není. Obvyklou příčinou vzniku takových úzkostných stavů je nějaké silné trauma, které postižený prožil. Strieber si ale na žádný takový zážitek nevzpomínal. Přesto jeho potíže neustupovaly, spíše naopak. „Pokud se dostaví ještě jeden okamžik zoufalství takové intenzity, vyskočím z okna," uvažuje v jedné chvíli. Vzpomene si na velký neznámý objekt, který se objevil u jeho víkendového srubu. Nepozoroval ho tehdy sám, zpráva o něm se objevila i v místních novinách. Dodatečně zjistí, že to není první pozorování něčeho takového v této oblasti, UFO se tady velmi hojně objevuje již padesát let. Strieber se poprvé v životě začne zajímat o UFO a v jedné knížce si přečte scénář tzv. typického únosu do UFO. V té chvíli si na všechno rozpomene: „Víny bolesti se nelítostně valily jedna za druhou. Hleděl jsem dychtivě do okna. Chtělo se mi z něj vyskočit. Chtěl jsem zemřít Nemohl jsem prostě ty vzpomínky unést a nemohl jsem jim uniknout Co mi to udělali?"

Příběh Whitleyho Striebera pak pokračuje dál.   ...      (Čtěte na stránkách Záhadno)


Pokud se chceme zaobírat historií druidství, musíme cestovat časem dál, než si myslíme. Druidové, to není jen Klasické období, ale i jejich minulost - dobu před klasickým obdobím a samozřejmě budoucnost..

Proto- druidové: rané období V první řadě je třeba říci, že druidské učení nebylo nikým založeno, narozdíl třeba od Buddhismu apod. A byly to právě šamanské tradice kultur západní a střední Evropy, které formovaly druidskou tradici. Tradice se nevynořila najednou z mlh času. Vše vznikalo postupně.

Častý omyl je myslet si, že megalitické stavby postavili druidové. Ne, nepostavili je, ale pouze z toho klasického hlediska. Nebyli to druidové, které známe z Klasického období, ale byli to jejich předchůdci. Znalosti, které měli, pocházely ze Zásvětí a Božské úrovně bytí. Tihle lidé byli jen „dělníky“ velkého systému a andělé byli božskými architekty, kteří vše pozorovali „z výše.“ Je až zarážející přesnost vystavění menhirů třeba po obvodu kružnice, jejíž poloměr je několik desítek kilometrů (takovéhle menhiry jsou i u nás). Šamani těchto kultur tohle všechno věděli, veškeré znalosti, které měli, si předávali pouze mezi sebou – vznikalo učení určené jen „vyvoleným.“        (Druidy a historií druidství se zabývá řada článků na stránkách Druidství)


Ospalý, unavený a málo výkonný bude ten, kdo si ráno místo snídaně dopřeje kávu s mlékem a cigaretu. Příliš dobrou službu ale neudělá ani každodenní dávka müsli. Jídelníček v dopoledních hodinách by podle odborníků měl být pestrý a výživný. Organismu má zajistit základní dávku energie a povzbudit jej do dalšího dne. "Základní chybou je, když člověk ráno vůbec nejí. Problém je ale také, když organismus šidí. To znamená, že vypije pouze nějakou tekutinu a nic dalšího nesní. Správné ranní stravování by mělo obsahovat všechny potřebné živiny a společně se svačinou zajistit čtvrtinu příjmu energie pro celý den," řekla nutriční terapeutka Tamara Starnovská.

Většina lidí podle ní nepřemýšlí o tom, co jí a jakou hodnotu příjmem potravy získává. "Tím, že nejíme celé dopoledne, máme v poledne větší hlad a sníme větší objem jídla. To vede ke zvýšenému ukládání tuků v těle," vysvětlila zdravotní rizika podceňování ranního příjmu potravy.

Ranní strava nesmí být jednotvárná. Organismu neprospěje pravidelné zásobování stejnou potravinou. Nic na tom nespraví ani tolik propagované müsli. "Jednodruhové stravování je špatné, byť by to byly čerstvě opražené vločky," uvedla Starnovská. V každé snídani by podle ní mělo být obsaženo jisté množství zeleniny a ovoce. V první části dne by se zároveň měly konzumovat potraviny s obsahem bílkovin, tuků i sacharidů.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Factum Invenio nevěnuje 81 procent české populace pozornost složení svého dopoledního jídla a nepřizpůsobuje mu jídelníček po zbytek dne. I když 88 procent respondentů tvrdí, že snídá a svačí, nesleduje kalorickou hodnotu snídaně, ani její složení z hlediska vyváženosti sacharidů, tuků a bílkovin.      (Zdroj: Agris.cz)


04 10. 2007    Tohoto dne roku 1582 zavedl papež Řehoř XIII. v Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu hned následoval 15. říjen.

A ještě jedno výročí z kategorie netradičních - roku 1883 poprvé vyjel Orient Expres. Poslední pravidelnou jízdu vykonal 28. května 1961 na trase Paříž - Bukurešť.

Čtvrtý říjen je Mezinárodním dnem zvířat, oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994.

Období od 4. do 10. října se každoročně slaví jako Mezinárodní týden vesmíru - u příležitosti vypuštění první umělé družice země - viz dále.


Před padesáti lety začala kosmická éra .... byla vypuštěna první umělá družice Země - Sputnik 1. Byla zkonstruována koncem 50. let 20. století Sergejem Koroljovem (letos uplynulo sto let od jeho narození) v Sovětském svazu. Měla průměr 58 cm a hmotnost 83 kg. Byla vynesena 4. října 1957 19:28 UTC nosnou raketou R-7 z kosmodromu Bajkonur. Obsahovala vysílač, který od 4. října do 25. října 1957 vysílal na frekvencích 20,005 a 40,002 MHz pípavý signál, který se ve své době stal symbolem počátku kosmické éry. Družice oblétala Zemi do 3. ledna 1958, kdy vstoupila do atmosféry a shořela.    (Zdroj: Wikipedia)

Raketa s první družicí Země startovala 4. října 1957 ve 22.28 h moskevského času. Po oddělení družice od nosné rakety začaly pracovat vysílače a na posledním stupni rakety se rozevřel koutový odrážeč, jehož pomocí byl sledován pohyb rakety. Pozorování po prvních pěti obězích ukázala, že signály družice jsou dobře slyšitelné. Doba oběhu družice činila 96,2 min., sklon oběžné dráhy k rovině rovníku 65° a výška 227 - 945 km. Určování parametrů dráhy posledního stupně nosné rakety probíhalo do konce listopadu 1957.

Při letu první družice se sledoval koeficient pohlcování rádiových vln v ionosféře a vliv ionosféry na šíření rádiových vln. Také optická pozorování dovolovala určit parametry dráhy družice i posledního stupně nosné rakety. Optických pozorování se používalo k upřesňování vypočtených parametrů dráhy a k předpovědi přeletů družice.

Doba existence družice se určovala. podle změn oběžné doby. V důsledku tření o atmosféru se doba oběhu družice na počátku letu zmenšovala o 1,8 s za 24 hodiny (nebo po 15 obězích kolem Země). První družice setrvala na dráze kolem Země 92 dny a uskutečnila cca 1400 oběhů. Dne 4. ledna 1958 vstoupila do hustých vrstev atmosféry a zanikla.     (Zdroj: Kosmo.cz)

Signály Sputniku si můžete poslechnout i dnes, po padesáti letech ...


Všem, jejichž hlas je slyšet

Obracíme se na všechny, kteří vystupují v televizi a v rozhlase, píší do novin a časopisů, poskytují rozhovory atd., zkrátka na ty, „jejichž hlas je slyšet“. Zamyslete se prosím nad následujícími řádky.

V poslední době pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity. Společnost se tvrdě orientuje na okamžitou spotřebu, na rychlý a bezpracný úspěch. Hodnoty, které byly po staletí považovány za „skutečné“, jdou stranou. Tato situace není specifická jen pro naši zemi, jedná se o celosvětový (euroamerický) vývoj, který u nás probíhá rychleji, neboť „doháníme, co jsme zameškali“.

Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. Cožpak si již nikdo neuvědomuje, že vzdělání a vzdělanosti člověk dosahuje dlouhodobou, soustavnou a cílevědomou činností?

Pokles úrovně vzdělanosti vnímáme s obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Ochota a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění, vnímat současnost v kontextu historického a kulturního vývoje lidstva. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony, nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní historická fakta, nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě též pochopení základů jednoho textového editoru.

Jsme malý národ a malý stát. Máme-li obstát v Evropě a ve světě, musíme se o to usilovně snažit. Nechceme-li se stát pouze levnou a podřadnou pracovní silou, musíme se intenzivně vzdělávat a vytrvale a soustavně rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tedy to, co je ve sdělovacích prostředcích často zpochybňováno a zatracováno. Nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného, vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky, extremisty, je zdrojem ignorance a agresivity vůči lidem i přírodě.

Obracíme se proto na vás, na všechny, jejichž hlas je slyšet.

Uvědomte si, že se značnou měrou podílíte na utváření atmosféry v celé populaci, že svými názory ovlivňujete hlavně mladou generaci. Snažte se proto orientovat společnost k cílevědomému vzdělávání, k odpovědné a uspokojení přinášející práci, k úctě k tradičním hodnotám. Pečlivě zvažujte svá slova, která pronášíte o školství, vzdělanosti a vzdělávání. Mějte na paměti, že je rychlejší a jednodušší bořit než stavět. Snažte se proto být konstruktivní a motivovat pozitivními příklady.

Nezapomínejte, že zejména vy, jejichž hlas je slyšet, máte odpovědnost za naši budoucnost.     (následují desítky podpisů)

Autorem textu výzvy je doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z MFF UK Praha.

 (Zdroj: OSEL.cz)


Pražský spolek ochránců zvířat srdečně zve všechny milovníky kocourů, kočiček a koťátek na 21. umísťovací výstavu opuštěných koček, která se bude konat 7. října 2007 v prostorách ŠVEHLOVY SOKOLOVNY, TJ SOKOL Hostivař, U Branek 674, Praha 10. Od 10:00 do 17:00 hodin si zde můžete vybrat mňoukajícího kamaráda, kterému tím dáte dárek nejkrásnější – nový domov.

Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší počet kočiček a současně získat krmení pro ty, které zůstávají v útulcích a které se nemohly výstavy zúčastnit. Jedna z možností, jak přispět na tyto kočičky, je formou přinesené konzervy, která je současně vstupenkou na naší výstavu.

Na výstavě si budete moci zakoupit chovatelské potřeby (záchůdky, přepravky, stelivo, hračky) a krmivo, včetně dobrůtek a pamlsků, pro vaše domácí mazlíčky, kteří už na vás doma čekají, ale i pro ty, které si právě odnesete z výstavy. Současně bude přítomen i charitativní krámek, ve kterém si můžete zakoupit pelíšky, hračky a jiné drobnosti nejen pro radost kočičkám, ale i vám.     (Zdroj: Pražský spolek ochránců zvířat)


... půdou, resp. přirozeným složením společenstev půdních organizmů, je ovlivněn lidský imunitní systém. Významný posun znalostí na tomto úseku lidského vědění znamenala především téměř třicetiletá vědeckovýzkumná práce Johna Stanforta, kterou rozpracovali Radko Djukanovitz a jeho následovníci. Podstatou teorie je ověřený poznatek, že některé půdní mikroorganizmy mají pozitivní vliv na lidské zdraví, protože posilují imunitní systém. Obsahují totiž v buněčných stěnách látky, které pozitivně ovlivňuji a usměrňují imunitní reakce.

Hardware, s nímž se rodíme, potřebuje pro svou správnou funkci zcela konkrétní software. To se však obtížně získává v prostředí betonových měst, průmyslových a těžebních aglomerací, zprůmyslňovaných, vysoce intenzívně hospodařících zemědělských podniků (s vysokými vstupy prostředků, energie, umělých hnojiv, pesticidů a lidské práce) a půd vzniklých na přelidněných sídlištích. Tím lze vysvětlit neobyčejně vysoké zastoupení alergických onemocněný astmatu a jiných civilizačních chorob v soudobém obyvatelstvu. Porucha imunobiologického systému způsobená absencí „zdravé půdy“ v životním prostředí moderního člověka je však „léčitelná zdravou půdou“, konkrétně očkováním specifickými látkami připravenými z určitých půdních mikroorganizmů.    (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


... V červenci se na betonu letiště v Ruzyni vyšplhá teploměr na poctivých 48 až 50 stupňů, když je ve stínu 38. Je takové vedro, že ani moucha nedotočí zatáčku! Člověk je „splavený“ po několika minutách na ploše. Beton nepříjemně pálí do podrážek. Lidé jsou podráždění a nevrlí, ať jde o posádky nebo o kolegy. V takovém parnu měnit hlavní kola podvozku je téměř nadlidský výkon. Díky novému povrchu dráhy 24 „á la přechody v Praze“ měníme kola jak na běžícím pásu. Již jsem psal o neuvěřitelném podniku „Letiště Praha“, ale mám dojem, že by bylo vhodné zmínit se o jejich zatím posledním „husarském kousku“, zdrsněném povrchu dráhy v místě dosednutí letadel. Letiště Praha nechalo potáhnout toto místo povrchem, připomínajícím „šmirgl papír“. Nějaký „vynálezce a zlepšovatel“ z tohoto podniku si všimnul, patrně cestou na letiště, že před přechody na Evropské třídě je povrch vozovky potažen povrchem připomínajícím „šmirgl“ papír, aby vozidla stačila včas zabrzdit před chodcem. A tak si patrně řekl, že letci velmi ocení, když tímto povrchem bude opatřen i začátek dráhy 24. Fakt, že v tomto místě letadla pouze roztáčejí kola dotykem o dráhu a začínají brzdit úplně jinde na tom nic nezměnil. Připomíná to logiku houpacího koně! Brzdné účinky to nezlepšilo, pouze letadla přijížděla na stojánky s totálně zničenými koly, ale to už toho, kdo to vymyslel, nezajímá. A tak společnosti vesele mění jedno kolo za druhým a mechanici tahají cáry gumy z horkých kol… Piloti zahraničních společností nad tím jenom kroutí hlavou a nechápou, naši „orlové“ jsou již zvyklí z Prahy na ledacos a všichni, co tom vědí, se snaží dosednout co nejjemněji a pokud možno až za tímto pruhem. .... (Zdroj: Planes.cz)


V ČR se pro komerční účely pěstuje GM kukuřice ...  Používá se jako krmivo pro zvířata.

Loni bylo oseto kukuřicí asi 1290 hektarů z celkových 80.000 hektarů všech druhů kukuřice, v tomto roce to už bylo asi 5000 až 6000 hektarů. Zkušebně se nyní kromě brambor mohl pěstovat i geneticky upravený len.

Farmáři na Žďársku sklidili letos svoji první úrodu geneticky upravených brambor. Odrůdu, která by v budoucnu měla sloužit k výrobě škrobu pro průmyslové účely, testovala společnost Proagro Radešínská Svratka na šesti hektarech polí. První pokusy s geneticky upravenými brambory již v zemi prováděla firma BASF spolu s humpoleckým pracovištěm Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Pole s geneticky modifikovanými (GM) bramborami na Žďársku bylo sklizeno asi před deseti dny pod dohledem odborníků. Sklízecí stroje musely být dobře vyčištěny, aby se nesmíchaly s klasickými odrůdami brambor. Nyní jsou GM brambory uloženy ve skladu. Hektarový výnos se zatím nedá hodnotit. GM brambory byly z půdy vybrány asi o měsíc dříve, protože v dalším roce by měly sloužit jako sadba. Geneticky upravené plodiny se začaly prosazovat hlavně kvůli jejich zvýšené odolnosti vůči škůdcům      (Zdroj: VetWeb.cz)


Ještě se krátce vraťme k úterku .... Valné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým dnem nenásilí. Datum symbolicky připomíná výročí narození Mahátmy Gándhího, vůdce indického lidu v boji za nezávislost. Gándhí se svými názory a způsobem života stal obrovskou inspirací pro hnutí za lidská práva a svobody po celém světě. Jeho filozofii nenásilného odporu následovali například Martin Luther King Jr. či Nelson Mandela.

Rezoluci o vyhlášení dne nenásilí spojeného se dnem narození velkého Inda podpořilo všech 192 členů Valného shromáždění. Indický ministr zahraničí Anand Sharma ve Valném shromáždění v New Yorku připomněl, že myšlenka vyhlásit Světový den nenásilí byla poprvé vyslovena na mírové konferenci věnované Gándhího odkazu, která se konala na začátku letošního roku v indické metropoli Dillí.

V Informačním centru OSN v Praze proběhne k tématu tisková konference Humanistického hnutí za účasti velvyslance Indie v České republica a představitele OSN. V Praze se také bude konat studentská konference a v řadě českých měst symbolická akce "Živý symbol nenásilí" se zapálenými loučemi na podporu míru a nenásilí.    (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


Nenápadná vodní hladina jezírka v Hranické propasti v Moravském krasu dodnes skrývá poslední bílé místo na mapě naší republiky - nikdo přesně neví, jak je hluboká. O jejím objevování si můžete přečíst reportáž v zářiovém čísle časopisu National Geographic.

Na webových stránkách Nationl Geographic se nyní můžete podívat na cca 20 minutovou videoreportáž z ponoru do hlubiny 23. 11. 2005. Během ponoru byl Pavlem Říhou dosažen český hloubkový rekord 170, 2 m. Námět, scénář, střih a režie videa: Pavel Riedl.


Jakkoliv samotný koncept omezených zdrojů v sobě skrývá mnohá „ale“, zajímavá může být otázka, kolik nových zdrojů (v tomto případě nejspíše ve smyslu nerostných surovin) nám může poskytnout expanze do vesmíru. J. D. MacDougall je k této perspektivě spíše skeptický. Vůbec nepopírá, že téměř všeho je všude „dost“, ovšem v malých koncentracích – asi podobně jako zlata v mořské vodě. I kdyby těžit něco na Měsíci nebylo dražší než třeba v Antarktidě, stále to neznamená, že bychom zde našli ložiska surovin podobná tomu, co známe ze Země. Například páskové železné rudy máme na Zemi jen proto, že se přímo vysrážely z mořské vody. Jiné sloučeniny se koncentrují proto, že dopadající déšť rozpouští ty ostatní (takhle na Zemi zase vznikla ložiska bauxitu); podobně může za určitých podmínek působit i zvětrávání. Zlaté žíly zase měly vzniknout, když horké vodné roztoky pronikaly trhlinami v zemské kůře. Země by měla být speciální planetou i z tohoto hlediska.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Těžké časy kosmického výzkumu až příliš často přinášejí katastrofické zvěsti o krachu plánovaných kosmických misí. Pokud se něco nestane, zařadí se k nim bohužel i lidské cesty k lákavému Marsu. Americká Sněmovna Reprezentantů totiž navrhuje nový roční rozpočet NASA, který obsahuje výslovný zákaz financování čehokoliv, co souvisí s lidským průzkumem Marsu. Celá záležitost je poněkud tajuplná, protože není úplně jasné, kdo zmíněný zákaz do rozpočtu propašoval. Agentury se nezmiňují, zda se jde o nekalý trik zlovolných Marťanů nebo cílený tah náboženských organizací. V USA se už každopádně rozjely politické aktivity příznivců výzkumu Marsu, především kolem Mars Society. Každý, kdo si nepřeje, aby naši potomci pomalu shnili na třetí planetě sluneční soustavy, by jim měl držet palce.       (Zdroj: OSEL.cz)


Nejstarší nelezená kresba na našem území vypadá velmi nenápadně. Někomu možná připomíná lístek s pivními čárkami. Co znázorňovala ve skutečnosti se už asi nikdy nedozvíme a můžeme se to jen dohadovat. Býčí skála je veřejnosti nepřístupná jeskyně, která leží ve střední části Moravského krasu. Jak už to v této oblasti bývá zvykem, je i tato jeskyně součástí rozsáhlého jeskynního systému, kterým protéká Jedovnický potok. Tento celkem malý potůček, kterým běžně proudí asi 50 litrů vody za sekundu, se dokáže čas od času pěkně rozvodnit. To se potom jeskyní valí mohutná řeka s průtokem kolem 15 000 litrů za sekundu a vše co jí stojí v cestě nemilosrdně smete. I díky tomuto opakujícímu se jevu nemá jeskyně téměř žádnou krápníkovou výzdobu. Přesto je velmi zajímavá a to hned z několika důvodů.

Jeskyně byla obývána pravěkými lidmi o čemž svědčí mnohé nálezy kostí a různých předmětů. Jedním z významných nálezů v této jeskyně je nález býčka. Sošku vysokou asi 11 cm tu nalezli v roce 1869 bratranci Felklové. Tato bronzová soška byla uschována v keramické nádobě a zasypána praženým prosem. Pokud by se někomu zdálo, že jeskyně nese jméno podlé této sošky, není to pravda. Její název je straší než doba, kdy byl býček objeven.       (Zdroj: Moskyt.net)


03 10. 2007    Třetího října roku 1990 došlo k sjednocení Německa: Německá demokratická republika přestala existovat a stala se součástí Spolkové republiky Německo a tím i Evropského společenství.


Ve středu 10. října 2007 se koná přednáška - Megality britských ostrovů. Přednáší: Ing. Pavel Kozák

Místo a čas konání jsou: Čajovna Metamorfóza, Praha 2, Hálkova 8, 18.00 hod. Předpokládaná doba trvání přednášky je do 20.00 hod.

(Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka)


V poslední době se opět začaly objevovat články o tak zvané Měsíční šachtě. Objevil jsem stránky Moonshaft, které se touto problematikou zabývají a dokonce k ní přinášejí nové informace ...

... Byl večer, listopad roku 1994. Leželi jsme s kamarádem na palandě ve stavební buňce a četli jsme si jeskyňářské časopisy Speleo. V té buňce jsme bydleli, a ačkoliv to možná bude znít nepravděpodobně, velice se nám tam tehdy líbilo. Byla na svahu pod Vyšehradem, bylo tam ticho a klid, ačkoliv je to téměř v centru Prahy. Mohutné bašty vyšehradské pevnosti vytvářely atmosféru jako stvořenou proto, aby jsme si mohli vychutnat kouzlo jeskyňářských povídek. Tehdy jsme na ní narazili poprvé. Tajemná měsíční šachta. Objevená v dobách války za dramatických okolností a znovu zapomenutá. Dodnes je ukrytá někde uprostřed slovenských hor. Její stěny čekají na světlo, které přijde s jejím znovuobjevitelem. Ten komu se to podaří, si jako odměnu vezme její tajemství a vynese ho na povrch. Já tomu věřím, moji přátelé také a doufám, že až tento příběh dočtete, budete na tom stejně. ...


Víra..... Každý člověk má tento pojem spojený s náboženstvím a také s nějakým svým vlastním osobním cílem. Víra má mnoho podob a je jedním z nejčastěji používaných slov. Každý den slyšíme jak někdo říká „já věřím že..“. Ale je tomu tak doopravdy? Tady bych mohl provést exkurzi do tajemných zákoutí myšlení, v nichž se naše poznání transformuje do širšího obrazu světa, který je jakousi obdobou onoho světa vnějšího. Dá se to popsat tak, že každý člověk má dvě zeměkoule. Jednu po níž chodí a druhou vymodelovanou ve své hlavě. Vnější svět je ona část, kterou chápeme jako hmotnou a to nejen ve vztahu k hmotě jako takové. Hmotným myslíme určitý stav přítomnosti, který v okamžiku kdy nastává je definitivní. Nelze jej nijak zvrátit. Vnitřní svět je sestaven ze stejných podkladů, ale definuje různě úrovně možností ovlivnit to co nastává. Čím větší počet alternativních budoucností dokážeme sestavit, tím větší máme možnost naleznout cestu, kterou tyto představy realizovat. Jednotlivé pokusy ovlivnit to co nastává se zaznamenávají v našem vědomí jako zkušenost. A zkušenost pokud je ověřená a platná sestupuje do podvědomí, odkud řídí naše chování bez nutnosti si ji neustále uvědomovat.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Většina plodin pěstovaných v Evropě a v USA k produkci údajně čistých biopaliv má ve skutečnosti z hlediska klimatu horší účinky než paliva z ropy. Snažit se zabránit oteplování klimatu používáním biopaliv je "pošetilý podnik", protože ze "zelených" paliv se při spalování uvolňuje velké množství skleníkového plynu oxidu dusného. Vyplývá to ze studie vědeckého týmu vedeného laureátem Nobelovy ceny za chemii Paulem J. Crutzenem.

Zjištění studie jsou další ranou pro paliva, která mají postupně nahrazovat benzin a naftu. V České republice se bionafta začala povinně přimíchávat do nafty tento měsíc a Evropská unie plánuje získávat do roku 2020 z biopaliv deset procent pohonných hmot. Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nedávno využívání biopaliv ostře kritizovala a konstatovala, že podpora těmto palivům vede k prudkému růstu cen potravin a k ničení přírody.

Studie vědců z Británie, Německa a USA zjistila, že paliva z řepky a kukuřice mohou při spalování produkovat až o 70 procent více skleníkových plynů než ropná paliva. Je to kvůli tomu, že při jejich pěstování jsou potřebná dusíkatá hnojiva - spalování produktů z těchto plodin tak vede k tomu, že se uvolňuje oxid dusný, známý pod označením "rajský plyn". Ten má asi 300krát vyšší skleníkový účinek než nejběžnější skleníkový plyn, oxid uhličitý. Skleníkové plyny ze spalování fosilních paliv podle řady vědců vedou k oteplování planety a právě používání biopaliv mělo být jednou z cest k omezení jejich emisí.       (Zdroj: EkoList)

Co si dneska má člověk vybrat ... pořád je všechno jinak - globálně se otepluje, ale člověk cvaká zubama zimou ... ekologická paliva zamořují svět ... jednou se tvrdí, že je to či ono škodlivé (třeba mléko), pak zase že bez toho nemůžeme žít ... Hmmm ... akorát jde zřejmě o projekci zájmů trhu o naše kapsy na oblasti, kde to normální člověk nečeká a nechá se tudíž zblbnout ....


Studenti Střední školy obchodu, služeb a podnikání v Českých Budějovicích zítra před českobudějovickým supermarketem Albert na Lannově třídě zahájí ekologicko-spotřebitelskou anketu. Jejím cílem je zjistit, zda si lidé vybírají zboží také podle toho, v čem je zabaleno a zda se vyhýbají potravinám baleným do PVC (polyvinylchlorid). Občané Českých Budějovic se mohou do ankety zapojit během následujících dvou týdnů prostřednictvím dotazníku, který bude možné vyplnit před supermarkety Hypernova (Nádražní ulice) a Albert (Suchovrbenské náměstí, Lannova třída, Milady Horákové a Pekárenská ulice) (1). Výsledky ankety budou zveřejněny do konce listopadu.

Anketa je jednou z aktivit projektu (2) sdružení Arnika, jehož cílem je snížit spotřebu a používání PVC. „PVC je vysoce problematickým plastem z hlediska vlivu na životní prostředí i zdraví lidí. Obsahuje řadu toxických látek, které se z něj při používání uvolňují. I přes zákonná opatření tyto látky nacházíme v obalech na potraviny či v dětských hračkách v překvapivě velkém množství, přestože by tam neměly být vůbec,“ vysvětluje vedoucí pobočky Arniky v Českých Budějovicích Jitka Straková.

Podle Strakové je velmi složitá i likvidace polyvinylchloridu: „PVC lze jen stěží recyklovat. Nepatří do kontejneru na plast, neboť může znehodnotit recyklaci ostatních plastů umístěných ve sběrné nádobě. Na skládkách se z něj postupně uvolňují těžké kovy či toxická změkčovadla, během spalování PVC mohou do ovzduší unikat nebezpečné dioxiny.“      (Zdroj: stránky sdružení Arnika)


Americký raketoplán Discovery se připravuje na svou další misi k Mezinárodní kosmické stanici. Tentokrát má kosmický koráb dopravit k ISS spojovací modul Harmony. Discovery byl 30.9. přepraven na startovací rampu. Převoz byl několikrát odložen. Nejdříve kvůli technickým problémům a včera z důvodů nepříznivého počasí.      (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Čtyřiadvacátého září uplynulo přesně půlstoletí od chvíle, kdy bývalé Československo vstoupilo do jaderného věku. Ve chvíli, kdy onoho dne hodiny ukázaly za osm minut půlnoc, byla v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži spuštěna řízená štěpná řetězová reakce. Československo se tak stalo teprve devátou zemí, které se podařilo zkrotit atomovou energii. Před ním se to povedlo jen USA, Kanadě, SSSR, Velké Británii, Francii, Švédsku, Belgii a Indii. Československo získalo jaderný reaktor s označením VVR-S ze Sovětského Svazu v roce 1955. Trvalo 27 měsíců, než byl tento reaktor uveden do provozu. Ve chvíli spuštění dosáhl výkonu jen dvou megawattů, reaktor ovšem neměl za úkol vyrábět elektrickou energii. Jaderné zařízení mělo hlavně sloužit pro potřeby československých vědců, kteří na něm zkoumali možnosti ozařování různých materiálů nebo principy, na kterých vznikají izotopy.      (Zdroj: 21@století)


Legenda o Atlantis, zemi kterou pohltilo moře, může být víc než pouhý mýtus. Výzkum na řeckém ostrově Kréta naznačuje, že jednu z nejrannějších velkých středomořských civilizací zahubila obrovská tsunami.

Až asi do roku 1500 př.n.l. kvetla ve východním středomoří úžasná stará civilizace. Staří Mínojci budovali své nedostižné paláce a města s dlážděnými ulicemi s kanalizací v dobách kdy většina Evropanů ještě žila v primitivních chatrčích. Ale asi 1500 let př.n.l. lidé, kteří zplodili mýtus o Mínotaurovi v Labyrintu, z ničeho nic zmizeli. Tajemství jejich kataklyzmatického konce je možná nyní vyřešeno.

Zničila Atlantidu obrovská vlna tsunami? Skupina vědců objevila nové důkazy, že v době, kdy mínoiská kultura tak náhle a takřka beze stop zmizela, zasáhla Krétu obrovská tsunami. ...

...

Mínojci byli námořníci a obchodníci. Většina jejich měst se rozprostírala na pobřežích, a proto byli vůči účinkům tsunami obzvlášť zranitelní. Jedním z jejich největších krétských sídel bylo Palaikastro na východním výběžku ostrova, kde již 25 let provádí vykopávky kanadský archeolog Sandy MacGillivray. Ten také nalezl další výrazné stopy. Například okolnost, že zdi budov čelící moři chybí, zatímco postraní stěny dokázaly obrovské vlně odolat a zůstaly takřka nedotčené.

"Najednou nám začala ta hromada deposit dávat smysl," říká MacGillivray. "Přestože Palaikastro bylo přístavem, rozprostíralo se stovky metrů do vnitrozemí a mnohé zasažené budovy stály v některých místech nejméně 15 metrů nad mořskou hladinou. Byla to opravdu ohromná vlna."       (Zdroj: Gnosis9.net)


Ze stránek Záhady a mystéria - Paranormální svět U některých (na videoukázce) uvedených fotografií je na první pohled patrné, že jde o nepovedenou fotomontáž. U jiných bychom mohli říci, že jde o náhodu, hru světel a stínů. Zbývající můžeme zařadit... Dobrý den, rád bych Vám dnes představil ukázku fotografií, zpracovaných částečně ze serveru GhostStudy.com a SecretCrypt.com .Toto video a podobné naleznete na YouTube.com .

U některých uvedených fotografií je na první pohled patrné, že jde o nepovedenou fotomontáž. U jiných bychom mohli říci, že jde o neznalost fotografování. O těch zbývajících lze prohlásit, že jde o náhodu, hru světel a stínů. Zkuste nyní porovnat uvedené snímky s fotkami ze sekce Úkazy na fotografiích z našeho serveru! Často podobnost více než náhodná, nemyslíte...?


Kdo z nás by si nepřál najít opravdový poklad! Jako děti jsme hltali "Ostrov pokladů" a zkoumali rákosí u blízkého rybníka, i když tam výskyt pirátů byl více než nepravděpodobný. Inspirováni dávnými pověstmi jsme nutili rodiče, aby s námi už konečně jednou vyrazili do těch podzemních chodeb pod místním hradem. S napětím jsme poslouchali vyprávění pamětníků, jak kdysi při bourání komína objevili plechovku s rakouskouherskými bankovkami a vzápětí vyrazili na průzkum babiččiny půdy. A nakonec před spaním jsme alespoň před spaním snili o tom, co kdyby jednou ... Přitom pokladů je na světě kupodivu víc než dost. Jenom vědět, kde hledat.

Dějiny lidstva jsou totiž také dějinami nesmírného množství trvalých materiálních hodnot, které často nedobrovolně měnily svého majitele. Hromady zlata, stříbra, drahokamů a bůhvíčeho ještě byly v nebezpečí ukrývány před nepřáteli a potom se na úkryt zapomnělo nebo si jeho strážci vzali své tajemství do hrobu. Naloupené poklady se cestou také poměrně často ztrácely. Vzpomeňme jenom na zlato aztéckého vládce Montezumy (1466-1520), které dodnes leží někde v přímořských mexických bažinách. Tam ho totiž ztratili Cortézovi vojáci při přesunu. Řádově ho je na tuny. A legendární poklad Inků nebo Mayů nebyl objeven dodnes. Bohaté, avšak v podstatě náhodné nálezy indiánských zlatých a platinových předmětů jsou ve srovnání s tím, co je dosud někde ukryto, pouhým paběrkováním. Samostatnou kapitolou jsou poklady na dně moří. A nejsou to jen potopené galeony španělské zlaté flotily a fénické obchodní lodě, kde je přítomnost vzácných předmětů celkem logická. Aukce čínského porcelánu vyzdviženého z plachetnice potopené v minulém století u Indonésie vynesla před nedávném svým objevitelům kolem třinácti milionů dolarů. To už není jen dobrodružství, to je přímo obchodní záležitost, jejíž financování se vší vážností zajišťují profesionální konzorcia. Tolik štěstí nás asi v Čechách nečeká, ale ani u nás nejsou drobnější, avšak o to početnější objevy různých vzácných předmětů vyloučeny. Z těch nejstarších dob to jsou různé archeologické nálezy. Nemusí to být zrovna keltské zlaté mince duhovky nebo pokladna římské legie, aby se nález dal výhodně zpeněžit, zejména v zahraničí. Moderní zlatokopové, vlastně lupiči, dávná archeologická naleziště vytěžují s profesionální zručností. ......    (Zdroj: Záhadno.cz)


02 10. 2007    Na druhý říjnový den připadá Světový den hospodářských zvířat. Ten se slaví od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího.

V kalendáři je také uváděn jako Mezinárodní den zvonů a Svátek andělů strážných


Ústecká Cestovní kancelář m'plus travel organizuje pro zahraniční turisty nelegální lov přísně chráněného rysa. V nabídce na svých webových stránkách uvádí, že kriticky ohroženou šelmu si zájemci mohou v českých lesích zastřelit od začátku ledna do konce února. Případem se po upozornění MF DNES již zabývají ochránci přírody a inspektoři životního prostředí.

"Je vzácný a bude to drahý jak bejk," uvedl zaměstnanec cestovní kanceláře na dotaz redaktora MF DNES, který se vydával za zájemce o tuto atrakci. "Je chráněnej, ale docela se rozmnožil. Vyskytuje se v Beskydech, Jeseníkách a na Šumavě. V nabídce je delší dobu, nemyslím, že byste se nechytli," dodal. Jinou verzi podal stejný muž, když se na tento problém zeptala redaktorka MF DNES oficiální cestou.      (Zdroj:Šelmy.cz)

Člověku se chce zvracet, co lidi jsou schopni za úplatu udělat ...


Videli ste už oblohu polemovanú desiatkami oblačných pruhov, siahajúcich od horizontu k horizontu? Tiež ste si pomysleli že to je z leteckej dopravy? No už menej z vás si všimlo, že to nie je každý deň a že sa tento úkaz začal objavovať až koncom deväťdesiatych rokov. Svet trpí již sedmý rok pod tlakem viditelných a nebezpečných aerosolových a elektromagnetických operací, které vede vláda Spojených států pod rouškou státní bezpečnosti. Starostliví občané ve strachu přihlížejí, jak vojenské létadlové cisterny zbarvují oblohu toxickými chemikáliemi, které vytvářejí umělé mraky. Pravidelně jsme svědky podivných meteorologických úkazů, kdy silné elektromagnetické zařízení manipulují tryskové proudění a jednotlivé bouřkové fronty a tvoří tak umělé počasí a klimatické podmínky. Tajné operace (“Black operations”) začleněné do rozprašovacích misích, prokazatelně způsobují onemocnění a narušují duševní rovnováhu části populace, při testování biologických činitelů a psychotronických technologií ovládajícími mysl i náladu.

Část toho, co se děje nad našimi hlavami v atmosféře, je součástí tajného vesmírného zbrojního programu, který byl navržen pro využití na strategické operační a taktické úrovni ve válce. Mise NASA budou brzo převedeny pod vedení Pentagonu. Velitelství leteckých vesmírných sil prohlásí, že k tomu, aby mohlo kontrolovat a utvářet světové události, musí vést tvrdé, rozhodující přesné války z vesmíru. Tajemník vzdušných sil James G. Roche uvedl: “Vesmírné válečné schopnosti jsou součástí a ovliňují každou část v řetězci zabíjení.”        (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Brownfields zaujímají v České republice rozlohu téměř deseti lipenských přehrad. Na jejich revitalizaci jsou pro příštích pět let připraveny až dvě miliardy korun ročně. Pro stavební firmy a developery je to obrovská výzva.

Termín brownfields byl a je překládán různě. Hnědé pole jako protipól zelené louky, chátrající průmyslové areály a zemědělské objekty, rozpadající se dělnické kolonie, nefunkční vojenská zařízení. Žádoucí výsledek je více než jasný - úspěšně revitalizované území. Cesta k tomu je dlouhá a drahá.

Na jedné straně pokračuje zábor půdy označované jako zelená louka (greenfields) nebývalým tempem, na druhé straně roste počet pozemků označovaných jako brownfields. To vše je důsledek deformovaných priorit veřejného sektoru. Ledy se sice již pozvolna hnuly, ale setrvačnost je značná.      (Zdroj: Stavitel.cz)


Pravidelně navštěvuji portál EU, abych si přečetl, co je nového a zajímavého u nás doma v unii. Bohužel nejsem nikdy uspokojen a to proto, že mnohojazyčnost v EU prostě nefunguje. K čemu mi je, že si mohu přečíst názvy článků ve všech 23 oficiálních jazycích, když si nemohu přečíst obsahy článků?! Tam je vždy poznámka v jakých jazycích je článek k dispozici. Nejčastěji je tam EN(anglicky), FR(francouzsky), ES(španělsky) atd...Do mnohojazyčnosti se přitom vkládají nehorázné finanční prostředky. Vždyť jen před přidáním bulharštiny a rumunštiny muselo být přijato dalších 500 překladatelů a tlumočníků, takže nyní je jich celkem kolem 2000! Nyní se sice v dohledné době nebude EU rozšiřovat, ale s každým novým členem a jazykem se bude počet jazykových kombinací značně zvyšovat a tudíž prodražovat. Jazyková politika EU je podle mě celkově nepochopitelná. Doporučuje, aby se každý občan učil dvěma cizím jazykům.Ale naučení jazyka není jednoduché jako koupě housky na krámě! Když pominu náročnost tohoto počínání pro každého člověka především z časového a finančního hlediska, tak doporučení stejně nezajistí stav, že se každý v EU domluví s každým! Když se Honza z České republiky bude učit anglicky a španělsky a Jánoš z Maďarska francouzsky a italsky, tak se stejně nedomluví...To vůbec nemluvím o stupni ovládnutí cizího jazyka,který se dá označit termínem „umím x-jazyk“. Kolik tisíc hodin tento stav spotřebuje? A rodilému mluvčímu se člověk stejně nevyrovná...Před několika lety jsem četl v novinách o zděšení nějakého Japonce, který se deset let učil anglicky a pak se v USA nedomluvil..     (Úvaha ze stránek Svíce.cz)


Ohlédnutí za Svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi  - rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem

....Každý rok nesete lebku sv. Václava a nejeden novinář se vyptává jaké to je. Zkuste se na to podívat z druhé strany - očima přítomných...

Vyznáváme to v krédu: nejstarší posvátná relikvie našeho národa prohlubuje víru ve společenství se svatými. Lebka je zde paradoxně živým spojením s dobou a osobou svatého Václava. Můžeme si připomenout, že svatý panovník věřil v Boha a vyznával jej jako můžeme dnes svobodně i my.

Jak se vás tento okamžik dotýká?

V srdcích lidí se v tu chvíli oživují naše dějiny - minulost národa i počátky křesťanství v českých zemích. Ve Staré Boleslavi je při této příležitosti vidět, jak je naše historie prostoupená křesťanstvím. Minulost, zvláště ta komunistická, se snažila vyhnat duchovní rozměr dějin z hlav lidí. Mám radost, když se do myslí mých spoluobčanů může vracet.

Jeden z kanovníků nám prozradil, že podstavec s lebkou světce váží skoro dvanáct kilogramů. To podáváte docela slušný sportovní výkon, když ji nesete půl kilometru od sv. Kosmy a Damiána až na pódium na Mariánské náměstí. Připravujete se na to nějak? Posilujete?

Nijak zvlášť. Ale je pravda, že váží opravdu hodně. Snažím si opírat lokty o tělo, protože jinak bych tu tíhu neudržel ani minutu. Někdy mě také trochu napadá nechat se na část cesty zastoupit některým z kanovníků nebo jáhnem. (smích) ....


Americký federální soud ve středu 26.9. 2007 rozhodl, že dva články amerického protiteroristického zákona Patriot Act jsou v rozporu se čtvrtým dodatkem ústavy. Jde o odstavce týkající se bezdůvodných prohlídek a zadržení lidí. Uvedla to soudkyně v procesu, který vedl proti vládě Brandon Mayfield. Ten byl omylem zadržen v souvislosti s teroristickými útoky v Madridu.

Soudkyně Ann Alkenová ve svém rozhodnutí uvedla, že protiteroristický zákon Patriot Act porušuje čtvrtý dodatek ústavy, neboť umožňuje zadržovat a odposlouchávat lidi bez konkrétního podezření. Podle ní lidé očekávají, že podle čtvrtého dodatku budou prošetřováni jen tehdy, když k tomu jsou důvody. Ministerstvo spravedlnosti nyní studuje její rozhodnutí, sdělil jeho mluvčí Dean Boyd.      (Zdroj: Brány vnímání)


Poznatky v oblasti molekulární genetiky jsou v porovnání s tím, co jsme znali teprve nedávno, obrovské. Využívají se v medicíně, farmacii a v řadě dalších oborů. Nové studie ale zároveň ukazují, jak je naše poznání neúplné. Mnoho vědců proto varuje před unáhlenými aplikacemi. Jde zejména o rizika spojená se zaváděním geneticky modifikovaných plodin v zemědělství.

Pořad z cyklu NEDEJ SE!, který vysílala Česká televize v premiéře v úterý 25. září 2007 v 16:50 na programu ČT 2 je možné si přehrát bezplatně na internetových stránkách České televize.      (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Co je koenzym Q10? Koenzym Q10 (Q10) je látka podobná vitamínům. Je životně důležitý pro zdravé fungování lidského těla. Q10 je částečně přijímán potravou a částečně je produkován přímo v organismu. Přirozeně je přítomen ve všech buňkách lidského těla. Úlohou Q10 v organismu je produkce energie a zajištění důležité obrany. Za objev významného vlivu, který má Q10 při produkci energie, získal britský vědec Peter Mitchell v roce 1978 Nobelovu cenu.

Stejně jako ve vodní elektrárně, kde je energie proudu řeky přeměněna na elektrickou energii pomocí turbíny, je v každé buňce lidského těla v mitochondriích s pomocí Q10 energie z potravy přeměněna na energii využitelnou pro naše tělo. V této přeměně plní Q10 roli turbíny. Jedině díky této přeměně může naše tělo využívat energii obsaženou v potravě. 95% veškerých požadavků našeho organismu na energii je přeměněno pomocí Q10. Orgány s velkými nároky na energii (srdce, játra, plíce) obsahují nejvyšší množství Q10. Q10 je pro lidský organismus velmi důležitý a nemůže být nahrazen žádnou jinou látkou.

Druhou významnou schopností Q10 je ochrana našich buněk před destruktivním působením volných radikálů. Náš současný životní styl – vysoká fyzická a psychická zátěž, nevyvážená strava stejně jako negativní vlivy zevního prostředí vedou k tomu, že náš organismus je vystaven působení toxických volných radikálů ve vysoké míře. Q10 neutralizuje volné radikály, brání jejich negativnímu působení a přímo stabilizuje buněčnou stěnu.       (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Sezóna houbařů je v plném proudu. Houby opravdu rostou. Svědčí o tom plné košíky spokojených sběračů, které potkáte na nádraží, ve vlaku a nebo v tramvaji. Mnozí se za svým koníčkem vydávají na doporučená místa, jiným postačí nejbližší les. Ne každý má ale čas na brouzdání se lesem a hledání hříbků. Pro mnohé spotřebitele je lákavé si houby koupit přímo od samotným sběračů.

A je jich požehnaně. Často stojí přímo u silnic frekventovaných tahů. Stačí zastavit auto a jít si vybrat praváky, bedle, babky a nebo žampiony, které se na vás usmívají z plných ošatek a košíků. I malé dítě ale ví, že houby se dělí na jedlé a jedovaté. Mnozí lidé proto pokoutně nabízené houby zásadně nekupují. Dokládají to také výsledky naší ankety, ve které jsme se vás ptali: Kupujete houby od neznámých prodejců u silnic?

Z 55 % odpovědí je jasné, že takovému prodeji nedůvěřujete. 11,8 % zúčastněných tento způsob prodeje nevadí. 6,4 % z vás si dává pozor, aby byly houby opravdu jedlé a z 9,4 % odpovědí vyplývá, že houby kupujete zásadně v obchodech a na tržištích. Samozřejmě jsou i tací, kteří neholdují pokrmům z hub a i na ty naše anketa pamatovala. Variantu "houby nejím " zvolilo 17,2 % odpovídajících.

Prodejce hub můžete spatřit například podél silnic v příhraničí Plzeňského kraje. Řadě z nich ale mohou chybět potřebná osvědčení. Ještě před deseti lety absolvovalo v kraji zkoušky ze znalosti hub kolem třiceti lidí ročně. Loni nepřišel nikdo, letos evidují hygienici jednu žádost. Co se týče počtu žadatelů o složení zkoušky ze znalosti hub u Hygienické stanice hl. m. Prahy, jejich počet také poklesl na přibližně jednoho až tři žadatele ročně. Důvodem je časová platnost osvědčení a příslušnost žadatelů podle místa trvalého bydliště.

Kdo chce prodávat houby, musí mít také živnostenský list. A objeví-li se na tržišti, musí je skladovat v chladicích boxech s teplotou maximálně 5 stupňů Celsia. To ale pokoutní prodejci, kteří houby nabízejí u silnic, zřejmě nesplňují. Prodej může být dobrý byznys. Výkupny nabízejí za kilo hřibů až 200 korun, nelze se tedy divit, že tomuto způsobu obživy holduje tolik lidí. Prodej hub je ale dovolen pouze na vyhrazených prodejních místech (např. trhy, tržnice, stánky), aby mohla být prováděna státní kontrola nad dodržováním podmínek prodeje (např. dodržování již zmíněné teploty, doby použitelnosti, označování atd.). Tato kontrola přísluší Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Krajské hygienické stanice kontrolují problematiku hub v provozovnách stravovacích služeb.      (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


Kolem domu zelený střižený koberec a podle šablony upravené zahradní partie orámované stromořadím tújí – obrázek mnoha nově vznikajících českých zahrad

Brontosaurus, symbol hnutí, které bylo v době nedávno minulé jedinou činnou organizací v oblasti ochrany přírody, by se mohl z přístupu novodobých českých stavebníků k vytváření kousku přírody u vlastního domu radovat. Kdyby se však chtěl vydat do zahrad, zejména těch, které vznikají kolem satelitních domků, zahynul by hlady, protože jako býložravec by se z tújové monodiety asi neuživil.

Náš imaginární brontosaurus by se musel vydat do zahrady, kde je rostlinám a živočichům ponechán volný prostor, kde nehlučí obden travní sekačka a kde se nebojuje chemií proti přírodě – do ekozahrady. I její krásu a bezúdržbovost si totiž můžeme v blízkosti rodinného domu dopřát. Ačkoli o barvě obkladů a podobě interiéru nově stavěného domu máme poměrně jasnou představu, zahradu často řešíme až dodatečně s univerzální vizí, že by měla sloužit jako další obytný prostor. Ten pak po odchodu dodavatelské firmy upravujeme každý týden travní sekačkou, občas chemickým postřikem proti škůdcům a plevelům, nejméně dvakrát za rok plotostřihem, vertikutátorem a dalším zahradnickým nářadím, protože zastřižený pažit má každý a plot z tújí mají přece všichni. A to jsme možná chtěli zahradu bezúdržbovou. Přitom stačí alespoň trochu ctít základní pravidla přírody a můžeme zahradu, která se stará téměř sama o sebe, mít a navíc i s užitkem.       (Zdroj: EnviWeb)


01 10. 2007    Některé dny jsou na svátky a výročí skoupé, ale prvního října se s nimi doslova roztrhl pytel.

Začněme například Mezinárodním dnem seniorů, který vyhlásila rezoluce VS OSN a slaví se od roku 1991.

Pak je tu Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974 

Dalším svátkem je Mezinárodní den lékařů - ten se slaví od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984

A ještě je Světový den cyklistiky, vyhlášený Mezinárodní federace cyklistiky.

Dále tu máme Den světového vegetariánství; ten vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978.

První pondělí v říjnu - shodou okolností se letos kryje s prvním dnem v měsíci; na něj připadají hned tři svátky:

Světový den dětí byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986.

Světových den lidských sídel vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986.

Světový den architektury, slaví se z rozhodnutí Mezinárodního svazu architektů v roce 1996 společně se Dnem lidských sídel.


V Británii se chystají zavést bezpečnostní směrnice pro používání wi-fi ve školách. Úřady hrabství Carmarthenshire v západním Walesu minulý týden oficiálně vyjádřily obavu z jeho možného vlivu na dětské zdraví, napsal deník Independent.

Rada hrabství připravuje pro používání této technologie soubor zásad, které chce zavést v místních školách. Doufá také, že budou přijaty na národní úrovni. Tvrdí, že tyto zásady jsou "absolutně nezbytné", stejně jako by bezpečnost dětí měla být "prvořadá", píše Independent. Tento krok, který přivítala i Profesionální asociace učitelů, je vůbec prvním počinem místních úřadů ohledně používání wi-fi ve školních třídách. Wi-fi je instalováno téměř v polovině všech základních a v 70 procentech středních škol v zemi.

Již na jaře vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Jeho obavy však britská vláda ignorovala. To německá vláda nyní doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na "nejnižší možnou míru" a raději používali "konvenční kabelové připojení". Školám je v tomto smyslu rozesílán "instruktážní materiál". Ve frankfurtských školách je již technologie zakázána. Minulý týden navrhla Evropská agentura životního prostředí, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti. Meryl Gravellová, předsedkyně rady, podle Independentu řekla: "Soubor zásad je absolutně nezbytný. Bezpečnost našich dětí ve školách je pro nás prvořadá."     (Zdroj: EcoMonitor.cz)


Pokud nejste zástupce Národního meteorologického úřadu pověřeného přepravou barometru (což zřejmě nejste), pak máte striktně zakázáno brát na palubu letadla rtuť. Proč? Protože v případě nehody by troška rtuti mohla rozežrat letadlo dříve, než by mělo šanci přistát. Letadlo je totiž převážně z hliníku a ten je v přítomnosti rtuti velmi nestabilní záležitostí.

Řada z nás si myslí, že hliník je kov, který vyniká právě tím, že nerezne. Do jisté míry to je pravda. Ale současně je pravdou také to, že náš kuchyňský hrnec je z velmi reaktivního materiálu. Pokud se nám zdá, že nekoroduje, je to díky masce odolnosti, kterou si nasadil. ...

....

Korozí hliníku vzniká na povrchu tohoto kovu ochranná vrstva, která je chemicky shodná s průhledným safírem. Je neprostupná pro kyslík a další chemikálie. To hliník chrání před pokračováním koroze. Jakmile se totiž v hliníku někde vytvoří nějaká nová prasklinka, okamžitě ji neprodyšná koroze zacelí. Možná znáte pojem eloxovaný hliník. Jde o povrchovou úpravu hliníku, které se dosahuje pomocí kyseliny a elektrického proudu. Jde o úmyslné vytváření silnější zkorodované vrstvy, která pak poskytuje také silnější ochrannou vrstvu bránící hloubkové korozi.

Neviditelná ochranná vrstvička se na hliníkovém povrchu vytváří tak rychle, že i roztavený hliník se jeví, jakoby se jednalo o inertní kov. Tuto iluzi je schopen zničit úhlavní nepřítel hliníku a tím je rtuť.       (Zdroj: OSEL.cz)


... „Bylo tu není tu, havrani na plotu, bylo víno v sudě, teď tam voda bude,“ napadlo nejednoho našince při pohledu na sudetskou krajinu po poválečném odsunu Němců. Sudety zbourané, dosídlené, přeorané a těžbou zdevastované byly vedlejším produktem druhé světové války a následného budovatelského režimu. Po téměř dvaceti letech režimu nového se můžeme ptát: připomínat, nebo znovuosídlit? Nejdříve se ale pokusme příběh této „krajiny s odsunem“ stručně rekonstruovat. ....

Obsáhlý článek Krajina s odsunem ze stránek Sedmá generace může dokreslit obraz nastíněný v Říši snů v sérii článků Místa, která měla být vymazána z map ....


Největší uhelný zdroj ČEZ – elektrárna Prunéřov – vypouští zhruba stejně oxidu uhličitého jako všechna česká osobní auta dohromady. Ukázal to registr exhalací z průmyslových provozů, který dnes zveřejnilo ministerstvo životního prostředí.

Elektrárna Prunéřov v roce 2006 vypustila 8,93 milionu tun oxidu uhličitého. Exhalace z osobní automobilové dopravy v roce 2004 – poslední publikované údaje – činily 8,87 milionu tun: to by byl rozdíl méně než jednoho procenta. Ovšem automobilová doprava během předchozích dvou let patrně narostla (takový trend vykazuje dlouhodobě).     (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně na úpatí jesenických hor je opět zpřístupněna veřejnosti. Atrakce, která návštěvností přes 60 tisíc lidí za letní sezónu předčí řadu tuzemských památek, byla přes tři měsíce uzavřená kvůli opravy horní nádrže.Náročná rekonstrukce si vyžádala investici 250 milionů korun.

Před měsícem elektrárna začala opět vyrábět elektřinu. Turisté si ale museli ještě měsíc počkat na dokončení nového povrchu silnice kolem nádrže. „Zvládli jsme usměrnění turistů mimo oblast. Obávali jsme se úrazů. K žádnému střetu pěších nebo cyklistů s dopravní technikou naštěstí nedošlo,“ konstatoval spokojeně ředitel vodních elektráren ČEZ Zdeněk Saturka. Zpřístupnění elektrárny přivítal i starosta Loučné nad Desnou Pavel Martínek. „Turisté přináší zisk našim podnikatelům. Když sem nepřijde 60 tisíc lidí, je to citelná ztráta,“ připomněl starosta. „A vodní dílo poskytuje zaměstnání obyvatelům obce,“ dodal.     (Zdroj: EnviWeb)


Šéf katolické církve v Mozambiku sdělil BBC, že je přesvědčen, že některé prezervativy, vyráběné v Evropě, jsou záměrně napouštěny virem HIV. Arcibiskup Francisco Chimoion z Maputa také tvrdil, že některé retrovirální léky jsou také záměrně napuštěny virem HIV, "aby se rychle Afričané zlikvidovali". Katolická církev oficiálně zakazuje užívání kondomů. Doporučuje věrnost v manželství, anebo sexuální abstinenci. V Mozambiku je nakaženo virem HIV asi 16 procent z tamějších 19 milionů obyvatel. Denně je nově nakaženo dalších 500 osob. Kondomy chrání před šířením infekce HIV. Asi 17,5 procent Mozambičanů jsou katolíci.      (Zdroj: Britské listy)


Osobní komunikátor mi z nočního stolku rozsvítil světlo a na displeji se objevilo: 28.květen 2107, 7:05 h ráno. Moje manželka Liduška už byla vzhůru. Bylo radost na ni pohledět, jak se rozdýchává ve svém značkovém spodním miniprádle firmy Tri Nitky. Začínala cvičit jógu a při výdechu vlnila zataženým břichem. Na posunky lákající jí zpátky do postele bohužel kroutila hlavou. Pak provedla vzorný stoj na hlavě (šíršasána), kdy se její pozoruhodné vnady vystavené obrácenému působení gravitace staly ještě pozoruhodnější.

Liduška je malý zázrak přírody a trochu i celého vesmíru. Ještě teď si vzpomínám, jak byla rozechvělá, když mi před svatební nocí šeptala, že mi musí něco důležitého říct. Ukázala mi oškubaný samizdatový rodný list, který potvrzoval, že její prababička byla takzvané indigové dítě z Algidy. Na indigové děti upozornil kdysi server gnosis9.net. Liduščinu babičku nevypátral ani pošťák Ondra v jubilejním 300. dílu Pošta pro tebe. Na jeho omluvu se dá uvést, že pátral po indigových dětech, které přilétly z okolí Polárky. Tenkrát děti z Algidy nebyly uznávány jako pravé indigové. Americký radar v Brdech tehdy žádný přílet z Polárky nezaregistroval. Byl pak nastaven na vyšší citlivost a sloužil dobře, jen z počátku vyvolal falešný poplach, když ohlásit přílet U:fonu, který při natáčení reklamy zbořil kůlničku.

Liduška s kapkou modré krve dokázala úspěšně projít obávanými zdravotními před těhotenskými testy. Měla jen mírně zvýšené radionuklidy v krvi. Dodržovala vždy doporučovanou životosprávu, jen nějaká zděděná jihočeská vášeň pro houbaření jí to málem pokazila. Musela na měsíční detoxikační dovolenou do Laponska. Na cestu letadlem padla většina našich zelených bodů, které získáváme tím, že jezdíme do práce na kole. No nějaké bodíky mám ulité, jen co dnes Liduška odletí, tak je hned s Michalem propijeme. ....... (Dále čtěte na stránkách Gnosis9.net)


Na předpovídání toho, co bude a co nás nemine, většinou věří lidé zaměření spíše duchovně. Ovšem i těm, kteří mají raději čísílka, vycházíme dnes vstříc. Budoucnost, svou osobnost i to... Spočítejte si, kdo jste...

Na předpovídání toho, co bude a co nás nemine, většinou věří lidé zaměření spíše duchovně. Ovšem i těm, kteří mají raději čísílka, vycházíme dnes vstříc. Budoucnost, svou osobnost i to, jak se k sobě hodíte s partnerem – a hlavně proč vám to třeba neklape – si lze lehce spočítat. Umí to numerologie.

Díky našemu základnímu rychlokurzu to můžete umět i vy. Ovšem jak už to s čísly bývá – jakmile se pro ně jednou rozhodnete, chce to dlouhé studium. To, co vám poradíme, jen nahlédnutí do velmi obsáhlého oboru, který umí osobnost rozebrat vyloženě na jednotlivosti a dokonce pohledat důvody její současné povahy třeba v minulých životech… Zajímá vás to? Tak jako naprostý základ a začátek zájmu vám nabídneme možnost zjistit podle data narození jaký jste tzv. základní typ, čili s čím musíte ve svém životě počítat, jací a možná i trochu proč jste.  ..... (Jak na to? Dozvíte se na stránkách Záhady a mystéria)


Ministerstvo spravedlnosti USA ve čtvrtek prohlásilo, že by poskytovatelé připojení k internetu měli mít možnost účtovat si navíc poplatky za určité služby umožňující přednostní přístup k webovým aplikacím

support-net-neutrality_350_210.jpgToto stanovisko je podle serveru BusinessWeek v protikladu k dosud prosazovanému principu rovného přístupu k internetu, tzv. principu síťové neutrality, který říká, že všechny internetové stránky mají být přístupné jakémukoliv uživateli webu se stejnou prioritou.

Ministerstvo spravedlnosti říká, že by síťová neutralita mohla bránit vývoji internetu a zabránila by poskytovatelům služeb ve vylepšování nebo růstu jejich sítí. To by mohlo přesunout "veškeré břemeno realizace finančně náročného rozvoje a vylepšení sítí na spotřebitele."

Ministerstvo tvrdí, že poskytování služeb různé úrovně je běžné, účinné a mohlo by spotřebitele uspokojit. Jako příklad uvedlo poplatky americké pošty, podle jejichž výše dostávají zákazníci různé záruky na doručení balíčku, a ten je pak doručen s různou prioritou a v různém čase. "Zda se stejný typ různých produktů nebo služeb vyvine či nevyvine na internetu, by měl určit trh," tvrdí ministerstvo.     (Zdroj: Brány vnímání)

Jo, tak je to se vším. Napřed je dobrá myšlenka, nadšení a nezištný přístup k něčemu, co pak dobře slouží a přináší třeba radost i poučení. Pak chrti zavětří zisky, začnou to komercionalizovat ... a je po radosti ... Jakpak dlouho nám Internet bude sloužit alespoň tak, jako dosud? Je celkem pochopitelné, že TAM NAHOŘE jim vadí, že lidé mají k dispozici nefiltrované informace ....


Do sporu o příčiny globálního oteplování planety a možnosti zastavení změn klimatu razantně vstupuje nový vědní obor (nazývejme jej s nadsázkou eko matematika), který staví na hlavu mnohé dosavadní představy o tom, co je to ekologický způsob života.

Zatímco totiž lidé dosud většinou považovali solární panely či větrné elektrárny za takzvaně čisté zdroje energie, vědci a matematici je nyní s pomocí obyčejné kalkulačky vyvádějí z omylu. Místo toho, aby vypočítávali pouze míru škodlivosti provozu různých energetických zdrojů, zabývají se tím, kolik a jaké energie je potřeba na jejich výrobu, dopravu a likvidaci.

Diskutabilní je například upřímně míněná snaha zlepšit životní prostředí tím, že člověk vyhodí starou, energeticky náročnou pračku a nahradí ji moderním úsporným modelem. Švýcarský výzkumný ústav ESU-Services vypracoval studii, v níž zhodnotil ekologické účinky moderních úsporných praček v porovnání s pračkami staršího data výroby.

A výsledek? „Protože více než polovinu celkové energie během celé životnosti spotřebuje pračka při své výrobě a dopravě, lidé, kteří chtějí chránit životní prostředí, by se měli především ptát na ekologičnost výroby a nikoliv jen provozu,“ říká o výsledku tamní vědec Rolf Frichknecht.

Kdyby to skutečně udělali, zjistili by, že udržování staré pračky v chodu je mnohem ekologičtější než její vyhození a nahrazení úspornějším modelem      (Zdroj: Agris.cz)


27 09. 2007    Sedmadvacátého září roku 1949 byla zatčena Milada Horáková, jediná žena popravená během komunistických procesů v padesátých letech. Kvůli své neústupnosti během soudu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně. Horáková byla zabita zvláště brutálním způsobem, když ji bolševici nechali několik minut dusit se s provazem okolo krku.

Tento den je také Světovým dnem cestovního ruchu (Světovým dnem turistiky). Byl vyhlášen třetím Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980.

Z osmadvacátého září promlouvá historie ... Roku 935 byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem Boleslavem kníže Václav; na jeho počest je osmadvacátého září slaven Den české státnosti.  O šedesát let později - roku 995 – Přemyslovci dobyli Libici nad Cidlinou a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce. V roce 1929 byla u příležitosti tisíciletého výročí smrti svatého Václava znovu otevřena dostavěná Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Zajímavé výročí připadá na sobotu 29. září - roku 1829 byl v Londýně založen Scotland Yard. Roku 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, podle níž bylo Československo nuceno odstoupit pohraničí (Sudety) Německu. O den později Československá vláda Mnichovský diktát přijala a podstoupila Sudety Třetí říši.

V neděli 30. 9.můžete oslavit Mezinárodní den překladatelů - ten se slaví na počest svátku patrona překladatelů sv.Jeronýma  V kalendáři je také tento den označován jako Světový den srdce a Světový den moří.


Ve Staré Boleslavi se jako obvykle koná na paměť svatého Václava Národní svatováclavská pouť. Bližší informace si můžete přečíst na stránkách StaraBoleslav.com.


Sdružení Agora Central Europe uspořádalo včera v pražské Galerii Langhans veřejný panel nazvaný "Naše soukromí - věc veřejná" tematicky zaměřený na právo na soukromí, kamerové systémy a čipové karty. Hlavní obhájci zavádění sledovacích systémů, Rudolf Blažek, první náměstek pražského primátora, a Jitka Gjuričová, vedoucí odboru prevence kriminality ministerstva kriminality, však na debatu nepřišli.

Filip Pospíšil ze sdružení Iuridicum Remedium vyslovil skepsi ohledně prospěchu kamerových systému ve veřejném prostoru. Podle něj nedokáží zabránit zločinům, pouze je posunou do odlehlejších míst. stejně tak považuje za špatný princip, že kamery na jedné straně mají odstrašovat, na druhé straně však jsou většinou neviditelné.

Pospíšil vidí tři hlavní body v současném použití sledovacích systémů, o kterých by si přál veřejnou diskuzi: Za prvé existuje nebezpečí zneužití sledovacích systémů na osobní úrovni, například když obsluha namíří kameru místo na dopravu do okna sousedního domu. Za druhé zpochybňuje, že náklady na kamerové systémy jsou utráceny na správném místě - možná, že policejní hlídka by měla větší úspěchy než kamera. Za třetí se obává systematického zneužití, například když se získaná data dostanou do rukou soukromých firem, které z nich vytvoří profil zákazníka.      (Zdroj: Econnect)


Ptáci jsou podivuhodní cestovatelé. Spolehlivě nalézají cesty dlouhé tisíce kilometrů. Už dávno se předpokládá, že k navigaci nějakým způsobem používají i magnetické pole Země. Až dosud se ale netušilo, jak přesně to dělají. Dominik Heyers z německé University of Oldenburg, Germany s kolegy sledoval migrující pěnice slavíkové (garden warblers, Sylvia borin), jimž badatelé aplikovali značenou látku umožňující sledovat pochody v nervové soustavě. Ukázalo se, že při orientaci pěnice zpracovávají signály z oblasti předního mozku označované jako Cluster N a ze sítnice prostřednictvím thalamu, kde se upravují zrakové vjemy. Právě v oblasti Cluster N a v sítnici mají ptáci neurony s tzv. kryptochromy s jejichž pomocí mohou vnímat magnetické pole. Zapojení thalamu podle autorů významně naznačuje, že by ptáci mohly magnetické pole vidět. Je možné, že vidí zemský magnetický pól jako nějakou skvrnu. Třeba se na to ptáků někdy zeptáme.     (Zdroj: OSEL.cz)


Díky vašim příspěvkům jsme mohli provést laboratorní analýzu vzorků uzenin na možnou přítomnost geneticky modifikované sóji RoundUp Ready a nyní vám můžeme předložit předběžné výsledky. Rozhodli jsme se provést tyto rozbory sami, protože Státní zemědělská a potravinářská inspekce tak učinila naposledy v r.2005 a výsledky zveřejnila v lednu 2006.

Od té doby bohužel veřejnost neměla možnost dovědět se, zda výrobci potravin při přípravě produktů využívají opravdu sójovou bílkovinu ze suroviny, u níž je garantováno, že není geneticky modifikovaná. V současné době totiž kromě tuků není na našem trhu žádný potravinářský výrobek označený jako GMO.

Ve třech pražských prodejnách potravin Tesco, Albert a Billa jsme 18.září odebrali celkem 15 vzorků uzenin a sojového masa (u všech byla ve složení uvedena sója či sójová bílkovina) a odeslali je k analyse do Německa do akreditované laboratoře Genetic ID (Europe) AG v Augsburgu. Z obdržených předběžných výsledků vyplývá, že u poloviny vzorků byla nalezena kontaminace (příměs) geneticky modifikovanou sójou, byť jen v malé míře. Výsledky nyní vyhodnocujeme a podrobné závěry vám přineseme v nejbližší době.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Tip pro příznivce astronomie: Koncem září 2007 vyšlo nové číslo čtvrtletního bulletinu Hvězdárny Vsetín ATHENA, který přináší několik článků z oblasti astronomie, kosmonautiky, meteorologie, ale také dění na vsetínské hvězdárně. V aktuálním čísle najdete např. obsáhlé informace o ukončené misi STS-118 amerického raketoplánu Endeavour, poohlédnutí za objevy měsíců planety Saturn či plány na hledání marsovského života.

Na stránkách Hvězdárny Vsetín je možno stáhnout aktuální číslo nebo navštívit archív starších čísel, případně ještě nahlédnout do historie vzniku bulletinu ATHENA.     (Zdroj: Astro.cz)


Teorie preastronautiky o tom, že Zemi v dávnověku navštívily inteligentní bytosti z vesmíru, má za sebou dlouhou cestu. Vydali se po ní před několika desetiletími průkopníci, kteří poukazovali na nepřímé důkazy (indicie) a ptali se svých čtenářů: "Kdo například mohl vystavět pyramidy v Gíze ..."? Kdo jiný než někdo s vysoce rozvinutou vědou. Mnozí však zůstávali skeptičtí.

Ve své vlastní práci jsem cítil, že skeptiky nikdy nepřesvědčíme, a možná nepřesvědčáme ani "věřící", jestliže nebudeme moci nabídnout odpovědi na jednoduché, ale přesné a nevyhnutelné otázky. ........ Dále čtěte v článku Teorie preastronautiky a potopa světa


Bylo pěkné přijít na kloub věcem kolem Slavníkovců. Ale ihned jsem cítil, že to nestačí. Kde se vzala v Česku taková odlišnost charakterů, takový rozpor mezi podlým, sobeckým a dost primitivním Boleslavem - Přemyslovci a tak noblesními, bohémskými a přece vyspělými, jak kulturně tak ekonomicky, a vlastně i duchovně - Slavníky?

Jestli v zemi bylo sémě tak velkého rozdílu, není divu, že se dříve nebo později projevil. Přemýšlel jsem o těchto dvou rozdílných kulturách. Ta Přemyslovská mi byla blízká - staří Slované, pozvednutí od pluhu a bláta na knížecí stolec, ale chovající se stále jako .., no nebudu pokračovat. Tahle představa zapadá do dějepisu, tak jak nás to učili ve škole. Primitivové. Ale kde se tu vzali Slavníkovci - obchodní styky s celou Evropou, území daleko přesahující rozlohou území ovládaného Přemyslovci. Přece by Přemyslovci nedali Střezislavu jen tak nějakému nickovi. A Střezislava, jestli byla opravdu tak krásná - ( něco mi říká, že opravdu byla. Tenhle hlas mě provází už od počátku téhle cesty za poznáním) - si přece mohla vybírat. A divil bych se, že by si nevybrala toho nejlepšího. Nebo jestli to nebylo naopak - třeba Slavník byl v pozici, že si mohl vybírat, a vybral tu nejlepší. .....

(Na stránkách Boiohaemum pokračuje seriál článků o českých Keltech ... druhá část nese název Přichází Keltové)


„Koberec ležel na zemi stržený, roztrhaný, a černá díra zela volně. Na jejím okraji, na stropě, shlédli skvrny, jako by krev tam stříkla, svěží, nedávno prolitá."

Tak popisuje Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých bedny skon zvědavého studenta, který se odvážil pokračovat v odkazu doktora Fausta přímo v jeho domě na pražském Karlově náměstí. Příběh doktora Fausta je oblíbený středověký horor a proto Jirásek nezaváhal a tuto vděčnou tematiku zabudoval i do svého bestselleru. Zasadil ji do prostředí mystické Prahy, jako kdyby tam odjakživa patřila. Ostatně v pražských ulicích bylo - a možná ještě je - možné narazit i na další tajemné postavy. Jak to však ale s doktorem Faustem bylo doopravdy? Existoval i ve skutečnosti, nebo jen jako literární postava, ať už do dokonalosti dovedená Goethem a nebo zpotvořená potulnými pimprlovými divadly, kde hrůzu příšerného příběhu odlehčuje dementní Kašpárek?

Skutečný doktor Faust, lépe řečeno středověký učenec, který se stal předlohou pro pozdější literární ztvárnění, se narodil v Německu, patrně někdy kolem roku 1480. Jisté není ani místo jeho narození - obvykle je za něj považováno městečko Knittlingen u Pforzheimu, podle jiných pramenů se ale jedná o Helmstedt u Heidelbergu. Doktor Faust tedy žil v zajímavé době, na přelomu středověku a novověku, v době, kdy byla objevena Amerika, Vasco dá Gama jako první doplul do Indie, Magellan obeplul svět a Španělé dobyli Granadu, čímž definitivně vypudili islám z Pyrenejského poloostrova. Měl i skvělé současníky - Leonarda dá Vinciho, Erasma Rotterdamského, Agrippu z Nettesheimeu, Raffaela Santiho, Hieronyma Bosche, Macchiavelliho, Thomase Morea, Hernando Cortése, Martina Luthera nebo Pa-racelsa. Už tento jednoduchý výčet naznačuje, jak pohnutá to byla doba. Na-

víc tehdy byly styky s ďáblem zcela běžné, vždyť doktor Luther po něm dokonce musel hodit kalamář, aby ho vůbec odehnal ze své blízkosti - i když od doktora teologie bychom samozřejmě čekali kvalifikovanější přístup.

O doktoru Faustovi se dochovalo jen několik málo zaručených, útržkovitých dobových zpráv, dopis sponnheimského opata Trithemiuse z roku 1507, další dopis od Rufuse z Erfurtu o Faustově návštěvě tohoto města, zmínka o zaplacení deseti zlatých za horoskop z roku 1520, záznam o jeho vypovězení z Ingolstadtu v roce 1528, poznámka v deníku převora Leiba o Faustově věštbě z téhož roku, zamítnutí žádosti o doprovod v Norimberku z roku 1532, zmínka v soukromé korespondenci mořeplavce Huttena o tom, že Faustem připravený horoskop se vyplnil, a několik hanlivých poznámek z okruhu Lutherových žáků z let 1536-37. A to je také všechno.

(Ale vy můžete číst dále na stránkách Záhadno)


Hydrofoil jsme si zvykli ponejvíce potkávat na vlnách Černého moře či ruských řek. Teď je naděje, že se z něj stane jedna z olympijských jachtařských tříd.

Ne, nebude obrovská, pod silou dieselového motoru otřásající se loď. Před půl stoletím začala být i u nás populární třída Moth, lehká plachetnice pro jednoho, omezená pouze délkou a šířkou trupu a plochou plachty; v závodní verzi šlo o velice vratké plavidlo. S rozvojem technologií se objevil typ Bladerider (asi tak Jezdec na žiletce), jehož verze X8 má šanci se na olympiádu dostat.

Loď sama má hmotnost pod 10 kg, s kompletní takeláží potom okolo 30 kg. Při rychlosti 6 uzlů se pak se sedmdesátikilovým jachtařem dostane trup nad hladinu (devadesátikilový potřebuje 9 uzlů) a jede pouze po podvodních křídlech, které vytvářejí dostatečný vztlak.

Zatímní rychlostní rekord je údajně 27,9 uzlu při rychlosti větru 22 uzlů. Kýly, úzké snad jak žiletky, lze nastavit i pro jízdu v mělčích vodách. Kupující dostane toto plavidlo v přepravním boxu a kompletní sestavení prý nepotrvá déle než tři čtvrtě hodiny.       (Zdroj: VTM Science)


Společnost IBM vyvinula originální systém SiSi (Say It Sign It čili v překladu Řekni to, ukaž to), jež automaticky převádí mluvená slova do znakové řeči, kterou předvádí animovaná postava, tzv. avatar.

SiSi využívá hned několik počítačových technologií. Modul rozpoznávání řeči převádí mluvené slovo do textové podoby, intepretované následně prostřednictvím SiSi do gest, jimiž je rozhýbána animovaná postava mluvící znakovou řečí.

Až bude tento systém plně vyvinut, vždy se při jeho zapnutí objeví v rohu displeje animovaná postava – systém bude možné použít na přenosných i stolních počítačích, v televizi nebo na projektorech v kongresových sálech. Velikost a vzhled postavy si uživatel nastaví podle svých osobních preferencí.

Tento druh řešení do budoucna umožní přednášejícím ať už v oblasti podnikání nebo veřejnoprávní sféry nechat si za sebe promítat digitální postavu, která bude jejich slova simultánně převádět do znakové řeči.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Jedna zajímavost ze světa kovů. Ještě do nedávné doby byly nejsilnějšími známými permanentními magnety materiály na bázi slitiny prvků samaria a kobaltu. V současné době byly však překonány materiálem na bázi neodymu o složení Nd2Fe14B. Permanentní magnety uvedeného typu jsou schopny unést více než tisícinásobek vlastní váhy; magnet o velikost malé mince tak může udržet železný předmět o hmotnosti kolem 10 kg. Zajímavé je, že i výrobní cena těchto magnetů je nižší, než u Sm-Co magnetů.

V současné době jsou tyto magnety prakticky používány v počítačové technice v záznamových hlavách harddisků nebo při výrobě malých mikrofonů a reproduktorů ve sluchátkách a obdobných elektrotechnických aplikacích.     (Zdroj: Wikipedie.cz)


26 09. 2007    Dnes máme první podzimní Úplněk - stane se tak ve 20:45 LČ.

A co se stalo poněkud zpět v toku času? Toho dne roku 1212 dostal Přemysl Otakar I. v Basileji od Fridricha II. Štaufského za podporu v boji o říšskou královskou korunu Zlatou bulu sicilskou. Ta představovala souhrn výsad, které Přemyslovi I. Otakarovi dosud udělili římští panovníci Filip Švábský a Oto IV. Brunšvický, a zároveň byla potvrzením statu quo vytvářejícího se na přelomu 12. a 13. století. Především znovu potvrzovala povýšení českého knížectví na dědičné království a dědičný královský titul českých panovníků. Listina se nazývá Zlatou bulou sicilskou, protože byla zpečetěna zlatou pečetí království obojí Sicílie, kde Fridrich do té doby panoval.

Roku 1619 vstoupil do našich dějin jiný Fridrich; bohužel nám to nepřineslo příliš štěstí. Dne 26.9. 1619 oznámil Fridrich Falcký (pzději přezdívaný Zimní král) českým stavům, že přijímá nabídnutou českou korunu (korunován byl 4. listopadu 1619). Po bitvě na Bílé hoře (8. listopadu 1620) opustil Fridrich Pražský hrad a odjel do Vratislavi. Ztratil české království a postupně i veškerý zbytek svých lén (Slezsko, Moravu i obě Falce) a byl uvržen do říšské klatby.

Joooo ... a ráno říkala skvělá Kachna na Rádiu BEAT, že podle mezinárodního kalendáře jídla je dnes Den lívanců !!!


... Je udivující, že nám, společnosti, šmírování zdá se, nevadí. Výzkumy veřejného mínění prováděné jak v USA tak v Británii shodně uvádějí, že zhruba 75 % z nás si přeje větší dozor, ne menší. Některá americká města, jako New York a Chicago uvažují o tom, že přetrumfnou Británii, kde je veřejnost nepřetržitě monitorována 24 hodin denně sedm dnů v týdnů čtyřmi miliony CCTV kamer.

Zatím nedokážeme vidět dovnitř našich domů, ale zdá se, že i to se změní.

Z laboratoří na Havaji přiletěl za mnou do Washingtonu Ian Kitajima, aby mi ukázal technologii, která dokáže vidět přes zdí domů.

„Každý člověk má charakteristický profil,“ vysvětluje mi Ian, v ruce drží zelenou obdélníkovou krabičku připomínající dálkové ovládání televizorů.

„Zařízení emituje rádiové vlny. Namířím to proti zdi a poznám, zda je někdo za ní.“ Jeho firma Oceanit má v plánu toto zařízení příští rok otestovat v Iráku. Ukazuje se, že lidské tělo vysílá do prostoru tolik citlivých informací, že je možné zachytit dýchání a srdeční činnost.

„S jeho pomocí můžete na dálku na bojišti zjistit, zda je osoba naživu nebo zda je mrtvá,“ vysvětluje Ian.

„Ale také vám napoví, zda někdo, kdo se skrývá uvnitř domu, vám chce ublížit. Protože pokud ano, jeho srdeční rytmus se zrychlí. Za deset let bude technologie mnohem chytřejší. Skenujeme někoho podobným zařízením a budeme schopni určit, co si myslí.“

Mrkl na mě žertovně a všiml si mých obav.

Jo, já vím, zní to jako ze seriálu StarTrek. Ale toto je naše budoucnost.“      (Zdroj: Zvědavec)

Od toho nás uchraňuj Bůh ... Nejhorší na tom je, že většina lidí po obdržení těchto informací prohlásí - to mi nevadí, já nic špatného nedělám ... Jenže pak bude pozdě a o tom, co je dobré a špatné budou rozhodovat jiní ...


Problematika změn podnebí bude hlavní náplní pondělní konference přestavitelů více 150 zemí světa, kterou svolal generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Mezi 70 hlavami států, které se setkání v New Yorku zúčastní, bude i český prezident Václav Klaus. Očekává se, že ve svém projevu zopakuje svůj kritický postoj k boji proti změnám klimatu.

Český prezident dlouhodobě polemizuje s názory, že je nejvyšší čas změnit kvůli oteplování planety chování lidstva. Klaus chce vyzvat k seriózní diskusi a varuje, aby v zájmu ochrany klimatu nebyla ohrožena svoboda člověka.

Klaus navíc nepokládá existenci globálních změn podnebí za podloženou. Představy o možnosti centrálně řídit vývoj klimatu jsou podle něj nerealistické a snižování emisí skleníkových plynů považuje nejen za těžko proveditelné, ale i nepotřebné.       (Zdroj: Novinky.cz)


V Asii byly nalezeny kostry hominidů staré 1,8 milionů let. Lokalita se jmenuje v Dmanisi a je na jihu Gruzie. Paleontologové se snaží zjistit, ke kterému z druhů homo kosterní pozůstatky náleží. Zatím to vypadá, že by mohlo jít o příslušníka někde mezi Homo erectus a Homo habilis. Zatím se popis hodí na druh, který byl popsán v roce 2002 jako Homo georgicus. Dmanisi v Gruzii, který také vývojově patří mezi Homo habilis a Homo erectus, ale někteří vědci to odmítají s tím, že nově nalezené kostry mají blíže k druhu Homo erectus. Vedoucí výzkumného týmu David O. Lordkipanidze skromně prohlašuje “Jsme teprve na začátku poznávání populace, která zde žila”. Novépoznatky by mohly přispět k poodhalení roušky tajemství okolo přerodu Australopitheka na Homo. V každém případě nález svědčí o tom, jak byl “Homo” různorodý.     (Zdroj: OSEL.cz)


Nejdražší elektřina je z monočlánků; monočlánky jako zdroje energie jsou energeticky velmi náročným výrobkem – jedna kilowatthodina stojí až tisíce korun. Navíc, když doslouží, stávají se nebezpečným odpadem. Jejich použití je tedy oprávněné jen u přístrojů, které nutně potřebujeme využít, pokud jsme dlouhodobě mimo dosah elektrické sítě. Proto zásadně používáme přístroje se síťovými adaptéry a pokud není zbytí, využijeme příznivých vlastností dobíjecích akumulátorů, jaké máme skoro každý z nás ve svém mobilním telefonu nebo digitálním fotoaparátu. Pro dobíjení však můžeme použít také ten nejčistší zdroj energie – Slunce. Hitem se tak stávají na elektrické síti nezávislé sluneční (solární) nabíječky.     (Ze seriálu Minuta týdně Českého svazu ochránců přírody Vlašim)


Ilegální pirátské lodě velkých evropských rybářských firem zahájily lov tuňáka v západním a centrálním Pacifiku. Rybí populace, která je již ohrožena nadměrným lovem, se tak ocitla pod ještě větším tlakem. Expedice Greenpeace odhalila, že v okolí Kiribati a Cookových ostrovů působí španělští a nizozemští piráti, kteří se sem přesunuli z Atlantiku a Indického oceánu, kde jejich úlovky v důsledku přelovení vytrvale klesají.

Společnosti Albacora, Calvopesca a Conservas Garavilla vysílají své lodě pod venezuelskou, panamskou, ecuadorskou vlajkou nebo pod vlajkou Nizozemských Antil na lov do Tichého oceánu. Sedm z jedenácti případů pirátského lovu, které Greenpeace odhalilo, je spojených s evropskými společnosti nebo ekvádorskou firmou Nirsa, která prodává na evropský trh. Ze západních a centrálních oblastí Pacifiku je ročně ilegálně vyloveno přes 300 000 tun tuňáků, převážně náležejících k tuňákům velkookým nebo žlutoploutvým. Zapojení lodí z Evropské unie do genocidy této ryby je nezákonné, ostudné a navíc dlouhodobě neudržitelné.       (Zdroj: Greenpeace)


Naše nejhlubší propast v republice a nejhlubší zatopená propast ve střední Evropě, Hranická propast, nemá dosud přesně stanovenou hloubku - zatím je to 289,5 metru. Hlouběji se totiž ještě nikdo nedostal, i když někteří geologové udávají, že může zasahovat až k 700m i dále. Speleologický výzkum je zde velice náročný.

Nenápadná vodní hladina jezírka tak dodnes skrývá poslední bílé místo na mapě naší republiky. O jejím objevování si přečtěte reportáž v zářijovém čísle časopisu National Geographic.

Část této reportáže si můžete prohlédnout na webových stránkách NationalGeographic.cz


V Německu propukl nový skandál s masem nevhodným ke konzumaci. Nejprve se zjistilo, že bavorský masozpracovatelský podnik dodal v červenci 2007 jako surovinu pro přípravu kebabu 20 t krůtího a hovězího masa, které bylo nevhodné ke konzumaci lidmi (a zřejmě již bylo zkonzumováno). Poté v téže firmě manžel majitelky zaměnil označení u 11,4 t jatečného odpadu - ořezu patřícího do kategorie 3 (vhodné jen ke zpracování na krmivo pro zvířata) ze závodu ve Schleswig-Holstein s úmyslem prodat ho k výrobě kebabu. O podvodu nebyl předem informován ani objednatel vyrábějící kebab, ani majitelka a zaměstnanci závodu. Podvod nebyl zjištěn kontrolními orgány, ale na základě udání očitého svědka. Zdá se, že bavorský podnik je zapojen do celostátní podivné obchodní sítě s masem, takže vyšetřován je i dodavatel z Schleschwick-Holstein.

Mezitím kontrolní orgán v Dolním Sasku předložil zprávu, že skoro polovina z 5 000 vzorků masa a uzenin kontrolovaných v r. 2006 nevyhověla legislativním požadavkům. U 43 vzorků se jednalo především o chyby v označování, ale 6 % vzorků bylo zdravotně závadných nebo nepoživatelných. Navíc se jako zdravotně závadná nebo nepoživatelná ukázala být i polovina výrobků, na které byla reklamace nebo upozornění.       (Zdroj: Agris.cz)

Ono se často stačí podívat na ty zelené vzorky podivné hmoty nasvícené jásavými růžovými zářivkami v našich "řetězcích" ... a ... bléééé !!!!


Rozhodčí řízení, mediace, konciliace - to jsou slova, která se poslední dobou objevují čím dál častěji v souvislosti se zdlouhavým řízením před obecnými soudy. Jak je většinou s novými věcmi i tyto alternativy řešení sporů se rozšiřují nevíce ve velkých městech. Není však pravdou, že jsou využívány většinou zahraničními obchodními společnostmi, nýbrž nejčastěji je inkorporují do svých závazkových smluv právě menší čeští podnikatelé. Důvod je jednoduchý - otrávenost ze soudní mašinérie, která nahrává podvodníků a spekulantům. Jdete-li se o pohledávku soudit k běžnému soudu se společností, která v tom umí chodit, je to na několik let a výsledkem často bude konkurz předlužené společnosti. Vítězství v soudní při bude jedinou Vaší satisfakcí a rozsudek si můžete nechat zarámovat.

Rozhodčí řízení není však bezproblémovou oázou v poušti soudních sporů. Hrozí nám i velká rizika, pokud spor bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud, kteří nejsou zcela nestranní, což je kategorie subjektivní, proto ji lze složitě posoudit. Bude-li rozhodující subjekt alespoň minimálně nenápadný, pak je možné rozhodnout spor účelově ve prospěch jedné strany. ..... (Další se dozvíte na stránkách Svíce.cz)


Čaj k snídani, banán ke svačině, káva po obědě. Celý den v tričku Made in China a džínách Made in Malaysia, večer do pyžama vyrobeného v Turecku. Denně se obklopujeme výrobky z celého světa. Některé jsou z blízkého okolí, jiné ze vzdálených zemí, které většina z nás nikdy nenavštívila. Mnohé z toho, co vkládáme do svého nákupního košíku, pochází z nejchudších oblastí světa, ze zemí, kde bída, hlad, beznaděj a nedostatek jakýchkoliv příležitostí jsou na denním pořádku. Je snadné najít tam živitele rodiny, který bude pracovat za nižší než minimální mzdu, jen aby vůbec nějaké peníze přinesl domů. Je snadné pohrozit pracovníkům, že nebudou-li pracovat třináct hodin denně sedm dnů v týdnu, nahradí je jiní. Je snadné najít rodinu, která své dítě raději pošle pracovat, než aby hladovělo. Je snadné přesvědčit špatně placeného úředníka, aby přivřel oči nad nepovolenou těžbou dřeva nebo nad vypouštěním neupravené odpadní vody přímo do krajiny.

V seznamu ingrediencí na obalu výrobku takové údaje nenalezneme. Přesto není nadsázkou, když řekneme, že dětská práce, chudoba a zdevastované životní prostředí je součástí mnoha výrobků, které kupujeme. Zdá se neuvěřitelné, že moje oblíbená čokoláda by mohla mít něco společného s kakaem, které ze stromu dlouhou těžkou mačetou odetli sotva dvanáctiletí kluci prodaní do „služby“ – rozuměj do otroctví. Nechce se věřit, že pěkné košile ve značkovém obchodě ušily k smrti unavené švadleny, které v době dokončování práce na zakázce už několik dní pořádně nespaly a za několikatýdenní dřinu pak dostaly zhruba tolik, kolik utratíme za běžný víkendový nákup. Pěkně opracovaný zahradní nábytek z tropického týku snad také ani nemůže pocházet z míst, kde motorové pily nezákonně kácejí nádherné obrovské velikány, v jejichž korunách se prohánějí poslední zástupci dosud nepoznaných druhů. A přesto: čísla a fakta mluví jasně. ....    (Zdroj: Literárky v síti)


Vychovatelka je v poslední době často nemocná. Prochází krizí středního věku a bojuje sama se sebou. Jenže její kolegové to nehodlají nést spolu s ní. Vidí jen to, že jim tím přibývá práce. Proto se snaží nepohodlné kolegyně zbavit. „Jemným“ způsobem jí sdělují, že je tu nežádaná. Jde o šikanu, zvanou mobbing.

Mobbing je fenomén, kterým se lékaři a psychologové začali intenzivně zabývat teprve v posledních letech. Je to citlivé téma. K nátlaku dochází často ve firmách se špatným vedením. Vedoucí pracovníci zaměňují vedení za zraňování. Jsou přesvědčeni, že když svého podřízeného zraní, bude se jich bát. A to prý je žádoucí předpoklad pro to, aby sami mohli rozhodovat autoritativně. Jenže tím předávají zranění dál a dál. Vzniká tak prostředí, které je na překážku jakémukoli efektivnímu výkonu.

Někdy z nátlaku nelze vinit vedoucího pracovníka, ale nezralé zaměstnance. Ti nedokážou vystát nového spolupracovníka, protože otřásá jejich dosavadními jistotami. Snaží se ho vyštípat. A on nemá ani tušení, odkud se ta zášť bere. Vždyť přece neudělal nic zlého, a přesto se stává terčem negativních přenosů.      (Zdroj: Víra.cz)


25 09. 2007    Převzato ze stránek WM magazínu:

Projev Václava Klause na konferenci OSN o změnách klimatu

Prezident Václav Klaus vystoupil v pondělí 24. září v New Yorku na konferenci OSN ke změnám klimatu a globálnímu oteplování.

Zodpovědní politici vědí, že musí jednat, je-li to nezbytné. Vědí, že je jejich povinností iniciovat vhodná opatření, může-li dojít k ohrožení občanů jejich zemí. A vědí i to, že se musí domlouvat s kolegy z dalších zemí, nemůže-li být problém uzavřen do hranic jednotlivých států. Přispívat k tomu je jedním z hlavních důvodů existence institucí, jakou je Organizace spojených národů.

Politici jsou také povinni zajistit, aby náklady těch opatření, která navrhují, nebyly větší, než efekty, které z nich plynou. Musí proto velmi pozorně vyhodnocovat a analyzovat všechny své projekty a iniciativy. Musí to dělat i tehdy, je-li to nepopulární a znamená-li to "foukání proti větru" módy a politické korektnosti. Chtěl bych poděkovat generálnímu tajemníkovi Ban Ki-moonovi za zorganizování této konference a za to, že nám tím poskytl příležitost vyslovit se k důležitému, ale dosud zcela jednostranně diskutovanému problému klimatických změn. Důsledky přijetí hypotézy o klimatických změnách jako o reálné, rozsáhlé, okamžité a lidmi způsobené hrozbě by byly tak enormní, že jsme povinováni "měřit dvakrát", než učiníme jakákoli dalekosáhlá rozhodnutí. Obávám se, že se to neděje.

Chtěl bych uvést několik myšlenek, které jsou nezbytné k tomu, abychom tuto věc uvedli do patřičného kontextu:

1. Navzdory uměle a neoprávněně vytvořené představě o velkém rozsahu probíhajících klimatických změn, bylo zvýšení globálních teplot v posledních letech, desetiletích a stoletích v historickém porovnání velmi malé. Jeho důsledky na člověka a jeho aktivity jsou v podstatě zanedbatelné.

2. Hrozba spojená s hypotetickým budoucím globálním oteplováním vychází výlučně z velmi spekulativních prognóz, nikoli z vědecky ověřené minulé zkušenosti a z rozpoznání jejích trendů a tendencí. Tyto prognózy vycházejí z relativně krátkých časových řad relevantních proměnných a z prognostických modelů, které se neukázaly být dostatečně spolehlivými při objasnění vývoje v minulosti.

3. V rozporu s mnoha sebevědomými a samoúčelnými výroky ohledně příčin probíhajících klimatických změn žádný vědecký konsensus neexistuje. Nestranný pozorovatel musí přiznat, že obě strany sporu - tedy ti, kteří věří v dominantní úlohu člověka v nedávných klimatických změnách, i ti, kteří podporují hypotézu o převážně přírodní příčině klimatických výkyvů - nabízejí argumenty natolik silné, že jim musíme pozorně naslouchat. Vyhlašovat předčasné vítězství jedné skupiny nad druhou by bylo tragickou chybou a já se obávám, že ji právě teď děláme.

4. Výsledkem tohoto sporu uvnitř klimatologie je to, že někteří z nás žádají okamžitou akci, zatímco jiní před ní varují. Racionální chování vždy závisí na porovnání velikosti a pravděpodobnosti rizika a velikosti nákladů, jak se tomuto riziku vyhnout. Jako zodpovědný politik, jako ekonom, jako autor knihy o ekonomice klimatických změn, s vědomím všech dostupných dat a argumentů, patřím k těm, kteří došli k závěru, že je riziko velmi malé, že jsou náklady, jak se mu vyhnout, neúnosně vysoké a že je aplikace fundamentalisticky interpretovaného principu předběžné opatrnosti chybnou strategií.

5. I ti politici, kteří věří v existenci rozsáhlého globálního oteplování - a já mezi ně nepatřím - a zejména ti, kteří věří v jeho antropogenní původ, jsou rozděleni: někteří z nich chtějí kontrolovat a omezovat globální klimatické změny (a jsou připraveni vynakládat na to obrovské finanční zdroje), zatímco jiní se spoléhají na přirozenou lidskou adaptabilitu, na modernizaci a technický pokrok a zejména na blahodárné účinky budoucího růstu bohatství a blahobytu (a proto preferují vydávat veřejné prostředky tímto směrem). Druhá varianta je sice méně efektní a méně ambiciózní, ale slibuje daleko více než ta první.

6. Celý problém nemá pouze svou časovou dimenzi, ale má i svůj mimořádně důležitý prostorový (regionální) aspekt. To je třeba hlasitě připomínat zejména zde, na půdě OSN. Různá úroveň ekonomického rozvoje, životní úrovně a bohatství v různých místech světa vede k tomu, že je každé plošné, celosvětové, jednolité řešení příliš nákladné, nespravedlivé a do značné míry diskriminační. Dnešní rozvinuté země nemají sebemenší právo jakýmkoliv dalším způsobem zatěžovat méně rozvinuté země. Diktovat jim ambiciózní a pro chudší státy často téměř likvidační environmentální standardy je chybou a mělo by to být vyloučeno z nabídky doporučovaných opatření.

Mám dvě doporučení:

1. OSN by měla zorganizovat dva paralelní mezivládní panely o klimatických změnách a publikovat dvě konkurenční zprávy. Podmínkou jakékoli efektivní a racionální debaty je zbavit se jednostranného monopolu. Dobrým výchozím bodem by bylo poskytnutí stejné, nebo aspoň srovnatelné finanční podpory oběma skupinám vědců.

2. Jednotlivé členské země OSN by si měly vzájemně naslouchat a měly by se učit z chyb i úspěchů jiných, ale každá země by si měla vytvořit svůj vlastní program jak se stavět k důsledkům případných klimatických změn a hlavně by měla mít možnost rozhodnout se sama, jakou prioritu přidělí tomuto problému mezi dalšími konkurenčními cíli.

Měli bychom věřit racionalitě člověka a důsledkům spontánní evoluce lidské společnosti více než "dobru", plynoucímu z politického aktivismu. Zvolme si proto adaptaci, nikoliv pokusy řídit globální klima.


Každoročně ve světě na silnicích zahyne 1,2 milionu lidí. Toto alarmující číslo vyplývá ze zprávy Komise pro globální bezpečnost na silnicích, která přirovnává tuto situaci k „celosvětové epidemii“, již lze kvůli dopadům srovnávat s tuberkulózou nebo malárií. Nejohroženější skupinou jsou děti a nejčastěji se také oběťmi dopravních nehod stávají právě lidé od 5 do 25 let. Podle Komise pro globální bezpečnost na silnicích zemře každý den ve světě na následky dopravních nehod 500 dětí a tisíce dalších jsou vážně zraněné s následky do konce života. A to do zprávy nejsou zahrnuté negativní dopady z emisí automobilové dopravy na lidské zdraví nebo na změny zemského klimatu.      (Zdroj: stránky občanského sdružení ARNIKA)


Jednoho dne by klimatické změny mohly přijít Zemi draho. Teď ale poskytují ruskému lovci Alexandru Vataginovi příležitost k výdělku, píše agentura Reuters.

V nejsevernějších končinách Sibiře, hluboko za severním polárním kruhem, roztává vinou měnící se teploty věčně zamrzlá půda. Ta tak vydává svá doposud ukrytá tajemství - kosti prehistorických zvířat, jako jsou mamuti, nosorožci srstnatí a lvi, které byly v permafrostu pohřbeny po tisíce let. Soukromí sběratelé a vědecké ústavy jsou ochotni zaplatit tučné sumy za ten který exemplář a hledači kostí jako Vatagin proměnili tento region, ležící osm časových pásem od Moskvy, v paleontologický Klondyke.

"Loni někdo dostal 800.000 rublů (asi 626.000 korun) za hlavu mamuta se dvěma kly ve skvělém stavu," říká podsaditý 45letý Vatagin. Má celou síť pomocníků - rybářů a pastevců sobů z nepočetné etnické skupiny Jukagirů, jejichž počet se scvrkl na přibližně 800 lidí.

"Musel jsem si získat respekt Jukagirů," říká. "Jejich šamani svolali radu a rozhodli se jmenovat mě Jukagirem," dodává. Je prý teď Jukagirem číslo 456.

Členové tohoto kmene jsou jeho "hledači". Toulají se rozlehlou pustinou tundry a pátrají po cenných artefaktech. V pravidelných intervalech Vatagin létá vrtulníkem do hlavní jukagirské osady Andrjuškino asi 200 kilometrů západně od tamního centra Čerskyj, aby si prohlédl zboží.

Prehistorické kosti není příliš těžké najít. Permafrost roztává a rozpadá se tak rychle, že na některých místech v tundře vyčuhují z půdy kosti na každých pár metrech. Některé dokonce leží na povrchu.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Co odpoví chřipkový virus, až se ho zima zeptá? „Zaskočil jsem si do tropů a křížil jsem se s viry jiných kmenů.“ ...

... Ve skutečnosti nikdo neví, proč je v mírném pásmu chřipka nemoc zimního období a v tropech se chová jako záležitost celoroční. Prostě tomu tak je a pro naše končiny platí, že chřipková infekce je typicky rodinnou a sezónní záležitostí, která těsně před začátkem léta, jako mávnutím kouzelného proutku, z lidské populace mizí. Kde mezi dvěma úspěšnými sezónami virus přebývá a co tam chudák celou dobu tak sám dělá? Tak přesně to vrtalo hlavou i výzkumníkům z Pennsylvánské státní university. Chtěli znát odpověď na otázku, zda se virus uchyluje do klidu a čeká na nějaký podnět, jakým by třeba mohla být změna teploty, nebo délka slunečního svitu, co tedy virus znovu aktivuje? A nebo, zda je tomu jinak a virus migruje do nějakých rezervoárů, odkud se později znovu šíří zpět do svých původních lovišť? ...      (Čtěte na OSEL.cz)


Nejen vědci s napětím čekají na závěry chystaného mezinárodního průzkumu v Arktidě a Antarktidě. Má dát zásadní odpověď na otázku, zda je Země dutá. Tak prý uvnitř zeměkoule je prazvláštní svět se živými bytostmi, kterým svítí podivné slunce. Připomeňme, že o neprobádaných podzemních říších - jako je Agharta nebo Shambhala -se zmiňují už od šerověku lidských dějin mýty i náboženské spisy.

Vědeckou teorii duté Země v novověku zformuloval jako první slavný astronom Edmund Halley, kterého připomíná nejen pojmenování legendární komety. Víc jak 200 let poté odborníci vášnivě diskutují, zda měl pravdu. Cožpak může být naše planeta dutá tak, jak ji podobně představuje globus? Alternativní vědecká hypotéza stála u zrodu multidisciplinárního výzkumu, do kterého se zapojují astronomové, geofyzici, seismografové i další specialisté. Dokázali tak prý už objasnit mnohé záhady, které do té doby nemohli vysvětlit vědci tvrdící, že útroby Země jsou tuhé, přičemž zemské jádro sálá žárem 5000° C. To se mj. týká problematiky pohybu kontinentů, zemětřesení, polárních září a dalších závažných jevů. Zatím poslední expedice do „duté země“ se uskutečnila v roce 1991 pod vedením dánského vědce a badatele Edmunda Borka. Některým odvážlivcům se údajně do tajuplné říše podařilo vstoupit již mnohem dříve. Vedou tam dvě možné cesty – severním nebo jižním polárním otvorem. Severní vchod si ke vstupu měl zvolit Olaf Jansen, jenž do utajeného koutu dorazil na lodi (přes Zemi Františka Josefa a otevřenou cestu v ledu ústící na volném, vcelku teplém, moři) 15. srpna 1829. Přesně o 100 let později (konkrétně 12. 12. 1929) se do této země za jižním pólem doplavil kapitán Hubert Wilkins.

Nešlo však jen o lodě. Dlouho utajované americké vojenské dokumenty mají potvrdit, že admirál námořnictva USA Richard Evelyn Byrd měl severním a jižním polárním otvorem proletět roku 1929 letadlem! Průlet si později zopakoval: v únoru 1947 zvolil vlet na severu, 13. 1. 1956 se vřítil do jižního polárního otvoru.     (Čtěte na Encyclopedia Esoterica)


Z článku Chemtrails : Potlačování lidské evoluce na stránkách Tajomstvá našej planéty ...

Autor monitoroval situaci kolem chemtrails poslední rok a půl, ale zdráhal se o tom napsat článek, dokud nebude mít pohromadě adekvátní data a životaschopnou teorii, která by byla jak originální tak více objasňující než jakákoliv stávající. Tato teorie postavená jak na rozporech tak pozitivních důkazech. Jinými slovy existuje, protože jiná vysvětlení nejsou udržitelná. To co je nemožné, je eliminováno, a to co zůstane, bez ohledu na to, jak je to nepravděpodobné, musí být blízko pravdy. V tomto článku budou poskytnuty odkazy na vzorky jako pozitivní důkaz, a sporné důkazy budou shrnuty pod tím. Mějte na paměti, že odkazované vzorky jsou pouze vzorky, a ne to, na čem tento článek stojí.


Podle EU máme šesté nejméně bezpečné silnice v Evropě. Můžou za to zabijácké manýry českých řidičů, nebo neochota státu postavit bezpečné dálnice? Dopravní výbor Evropské unie a norská společnost Statens Vegvesen společně vydaly zprávu, kterou by Češi nejraději ani neviděli.

Podle ní máme z 23 sledovaných zemí v Evropě šesté nejnebezpečnější silnice.Přitom se autoři zprávy řídili víc než definitivním kritériem, které se jen těžko zpochybňuje – počtem mrtvých při silničních nehodách na 100 000 obyvatel. Hůře než v Česku na tom jsou jen silnice v Řecku, Polsku, Belgii, Slovinsku a Maďarsku. Ostatních 17 zemí je bezpečnějších, například i sousední Slovensko. Nejbezpečnější pak je ježdění v Nizozemsku, Švédsku a Norsku. Do očí hned udeří fakt, že dva podobné státy – Belgie a Nizozemsko – jsou na opačných stranách tabulky. Důvodů může být více. Vedle zažité řidičské nátury každého národa je to především státní politika, která by měla vedle kontrol a pokut nabízet také bezpečné silnice. V Česku si můžeme být jisti, že je to vše dohromady – bezohlední řidiči, rozložená dopravní policie a špatné silnice.      (Zdroj: MF Plus)


Celkom 60 miliónov mŕtvych v rokoch 1918-1919. Heinrich Mueller, bývalý šéf gestapa, povedal v roku 1948 vyšetrovateľovi CIA, že najväčší mor v ľudských dejinách vyvolal človek. Mal na mysli epidémiu chrípky v rokoch 1918-1919,kedy sa nakazilo 20 % svetovej populácie a na chrípku zomrelo 60 až 100 mil. osôb. To je približne trikrát viac, než koľko zahynulo a bolo zranených v I. svetovej vojne ale na tento moderný mor sa pritom akoby úplne zabudlo. Mueller povedal, že chrípka začala ako americká bakteriologická zbraň, ktorou sa v marci 1918 nechtiac nakazili príslušníci americkej armády v tábore Camp Riley v Kansase a ktorá sa potom rozšírila do celého sveta (http://www.pbs.org/wgbh/amex/influenza/peopleevents/pandeAMEX86.html). Vraj sa "dostalaspod kontroly", povedal, ale my nemôžeme vylúčiť možnosť, že "španielska chrípka" bola zámerným prostriedkom na zredukovanie počtu obyvateľov a že čosi podobné sa môže použiť opäť. Výskumníci objavili spojitosť medzi ňou a "vtáčou chrípkou" (http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4308872.stm%20).       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Americká sonda Mars Odyssey objevila 7 velmi hlubokých otvorů - pravděpodobně vchodů do jeskyní na svazích marťanské sopky Arsia Mons. Podzemní jeskyně jsou příhodným místem pro hledání života na Rudé planetě a v budoucnu i vhodným úkrytem pro člověka, protože dokáží chránit před radiací, dopady meteoritů a případná přítomnost ledu by mohla poskytnou i zásoby vody. Vědci našli na snímcích ze sond Mars Odyssey a Mars Global Surveyor Orbiters velmi tmavé, téměř kruhové skvrny s průměry asi 100 až 250 m a hloubkou přes 100 m. O tom, že to mohou být vchody do podzemních prostor, je přesvědčila měření teplot pomocí infračervené kamery Mars Odyssey (Thermal Emission Imaging System), jejímž úkolem byla kontrola denních a nočních teplot na Marsu. Důkazem jsou rozdíly teplot pořízených v odpoledních hodinách a ráno před svítáním, protože teplota v „dírách“ se na rozdíl od teplotních změn okolního povrchu planety mění jen asi o třetinu. „Ve dne jsou daná místa chladnější než okolí a v noci pak teplejší,“ řekl Glen Cushing (U.S. Geological Survey's Astrogeology Team a Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona). „Jejich teplotní režim není tak stabilní jako u velkých jeskyní na Zemi, které často udržují zcela konstantní teplotu, ale tak moc se od nich neliší.“ Cushing se spolupracovníky zprávu zveřejnil online v Geophysical Research Letters. „Zda jsou to hluboké vertikální šachty nebo otvory do prostorných jeskyní se teprve uvidí, ale jsou to vchody pod povrch Marsu,“ řekl Tim Titus (U.S. Geological Survey, Flagstaff). „Marťanské jeskyně by mohly poskytovat chráněné místečko pro minulý nebo současný život nebo i úkryt pro lidi v budoucnosti.“       (Zdroj: Astro.cz)


Nadnárodní společnost Coca-Cola má problém s jedním ze svých nápojů: od úterý postupně stahuje z obchodů jednu šarži citrónové Bonaqui. "Tato šarže nesplňuje interní předpisy na kvalitu a zachování dobrého jména značky," oznámila Coca-Cola písemně svým odběratelům. Limonády od Coca-Coly jdou pryč z malých prodejen, benzínových pump, ale i velkých řetězců. Podle informací Aktuálně.cz se problém týká až statitisíců lahví této značky balené vody.

Coca-Cola už oslovila deset tisíc svých odběratelů. Dalších osm tisíc plánuje oslovit v příštích dnech. "Bonaqua Citron nesplňuje naše interní požadavky na kvalitu. Přestože nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele, rozhodli jsme se z preventivních důvodů stáhnout tento výrobek z českého trhu. Výrobek Bonaqua Citron nahrazujeme čerstvě vyrobenou šarží," uvedl Milan Luzum, tiskový mluvčí Coca-Cola Beverages Česká republika.       (Zdroj: Agris.cz)


Osmnáctiletý plochodrážní jezdec Matěj Kůs z Plzně si prošel něčím velmi neobvyklým. Během nedělního závodu svého týmu Berwick Bandits mu ve Skotsku jeden ze soupeřů přejel hlavu a on utrpěl vážná zranění. Jakmile se jezdec s přezdívkou KusKus probral z bezvědomí, mluvil prý několik hodin dokonale anglicky bez cizího přízvuku. Sám přitom přiznává, že jsou chvíle, kdy je rád, že vůbec anglicky rozumí.    (Dále viz Novinky.cz)


24 09. 2007    Dne 24.září 1493 vyplul Kryštof Kolumbus na svou druhou výpravu V letech 1493 až 1496 postupně objevil Portoriko, Malé Antily a Jamajku..

Toho dne roku 1852 byla vyzkoušena první skutečně fungující řiditelná vzducholoď. Sestrojil ji Henri Giffard a vybavil lehkým parním strojem vlastní konstrukce. Přesto byla vzducholoď řiditelná jen za úplného bezvětří.

Čtyřiadvacátého září roku 622  Mohamed dokomčil svoji hidžru (přesídlení z Mekky do Mediny). Od roku 620 byl Mohamed ve styku s obyvateli Jathribu, dnešní Medíny a ti se roku 621 zavázali přijmout jej jako proroka. Postupně do Jathribu vysílal své přívržence z Mekky. Tito přesídlenci se nazývají muhádžirové. Poté co se ho v září roku 622 nepřátelé v Mekkce pokusili zabít, odešel i on sám doprovázen Abú Bakrem. Do Jathribu dorazili 24. září 622.


Po delší prázdninové odmlce právě vyšle WM magazín číslo 68.  Uveďme ukázku z obsahu, z článku Dělnící objevili osm milionů let starý les?

... V Maďarském dolu objevili horníci zcela náhodou miliony let staré cypřiše. Zajímavé při tom je, že stromy nejsou zkamenělé a jejich dřevo si dodnes zachovalo strukturu. Expedice WM magazínu objevila v cypřišových kmenech kovové trny s obsahem 95,36 % železa.

Rozsáhlý povrchový důl se nachází u městečka Bükkabrány v severovýchodní části Maďarska. Experti vysvětlují dobrý stav stromů náhlou prudkou písečnou bouří, která cypřišový les před přibližně osmi miliony let zasypala šestimetrovou vrstvou písku. Vše nad šest metrů bylo zničeno. Podle odborníků došlo k této katastrofická události v miocénu, kdy území pokrývala jezera a močály.

„Jedná se skutečnou raritu. Kmeny jsou dobře zachovalé, s viditelnou původní strukturou dřeva a je podivné, že stromy nezkameněly – nezuhelnatěly,“ řekl ředitel muzea Tamas Pusztai. Jedná se o druh cypřiše – taxodiums. ...


K nejrozsáhlejším a nejhlouběji zakořeněným oblastem předkřesťanského světového názoru patří nepochybně magie. Tento prvotní pokus člověka o ovládnutí sil přírody se zaměřoval na primární potřeby praktického života, a proto nezanikl přes všechny zákazy a nátlak církve ani po přijetí křesťanství, rozvíjel se bohatě i v novověké lidové kultuře a udržel se mnohdy v podobě různých pověrečných zvyků a představ až do současnosti. Jeho základním předpokladem je názor, že příroda obklopující člověka není neosobní skutečností, nýbrž že všechny její síly a zákony jsou projevem živých bytostí, podobným zvířatům a člověku, sice neviditelných, ale přesto reálně působících a ovlivnitelných. Protože příroda je člověku nejen živitelkou, nýbrž chová se k němu i nepřátelsky - přináší nemoci, zraňuje i usmrcuje - , znamená to, že v ní působí vedle dobrých bytostí, které člověka chrání a pomáhají mu, i bytosti zlé, proti nimž se musí bránit nebo si je alespoň naklonit. Magie tedy souvisí s démonolatrií a je její praktickou součástí.

Druhým předpokladem je představa, že síly vlastnosti živých bytostí i předmětů mají širší působnost, neomezenou pouze jejich fyzickým tvarem - lze je proto přenášet nejen dotykem, ale i pouhým přiblížením, překročením, kroužením apod.

Třetím činitelem magického aktu je přesvědčení, že nejen činy, nýbrž i slova, ba i pouhé myšlenky mají moc přetvářet představy ve skutečnost.

(Jak to bylo s magií u starých Slovanů, to si můžete přečíst v článcích K O U Z L A, Č Á R Y A V Ě Š T B Y část první - úvod a hospodářská magie, dále pak K O U Z L A, Č Á R Y A V Ě Š T B Y část druhá - rodinná a individuální magie; připravuje se další část - KOUZLA, ČÁRY A VĚŠTBY, část třetí: věštby ...)


Rotační hmota produkuje kosmickou energii – je to další zajímavý poznatek, který funguje stejně i v jiných případech. Není snadné vyjmenovat rotační tělesa, která nás všude obklopují... Stejně jako rituální a sakrální stavby všude na Zemi jsou i tibetské kláštery aktivovány kosmickou energií. Pozoruhodné na tom je, že energetická intenzita jejich staveb je získávána neznámým způsobem – prostřednictvím rotačních těles. V klášterech jsou zabudovány modlitební mlýny (duté kovové válce podobné sudům), které mniši ručně uvádějí v rotační pohyb. V malém provedení jsou používány modlitební mlýnky, které jsou uváděny v rotační pohyb pomocí provázku se závažím. Kosmickou energii z modlitebních mlýnů lze transponovat na jinou hmotu, stejně jako to prokazujeme v jiných případech.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Sfinga v Gize je pravděpodobně nejznámnějím symbolem tajemství a spolu s pyramidami v Gize i nejznnámnějšími památkami vzdálené minulosti. Podle posledních nových důkazů se zdá, že věk Sfingy je o 10,000 roků větší, než ten, který ji připisuje tradiční egyptologie. Záhada se prohlubuje s údajným nálezem tajného hypogea pod Sphingou.

Sfinga není postavená z těžených bloků jako pyramidy a chrámy které střeží, ale jedná se vlastně o opracovaný skalní blok.Vypadá jako lidská hlava posazená na těle lva.Obří skulptura je vysoká 66 stop a dlouhá 240 stop. Výraz tváře této sochy je takový, jakoby někdo spojil stokrát Monu Lisu do jednoho díla. Její oči stále pozorují stejný bod na obzoru skrz propast věků. Kdokoliv poprvé spatří Sfingu tváří v tvář, nezůstane lhostejný. Žádný návštěvník, ať má jakoukoliv mentalitu a kulturní kořeny, nemůže odejít po tomto setkání nepohnut. Patrně stejný pocit měl i JAA. West kdy poprvé před 30 lety spatřil Sfingu. Od těch dob navštívil Egypt mnohokrát. S každým setkáním s obrovskou sochou v něm stále více narůstal pocit, že tato památka je o mnoho starší než ostatní Egyptské památky , které viděl. Byl to on kdo se první začal věnovat faktu,že zvětralé vzory na Sphinze nejsou vodorovné jako na jiných památkách v Gize, ale jsou svislé. Je jasné že vodorovné zvětrání je výsledkem eroze způsobené silnými větry a písečnými bouřemi.Těch je samozřejmě v této oblasti hojnost. Ale svislá eroze může být způsobena pouze působením vody. Mohla voda způsobit svislé zvětrání na Sfinze? Voda ? Ale odkud ?      (Možná se to dozvíte na stránkách Encyklopedia Esoterica)


Před časem jsem se zde zmiňoval o tom, že prostřednictvím Internetu můžete vyjádřit svou příslušnost ke keltskému lidu. Znovu tuto záležitost otvírají stránku Boiohaemum ...

.... teprve ten, kdo se cítí být Keltem, jím může být. A co je na prvním místě v keltském světě od nepaměti? Zcela jednoznačně svoboda. Kdo se necítí být svobodným, jen těžko se někdy stane Keltem – byť by se za takového považoval. Ten ať se raději do seznamu nepřihlašuje. Nedokázal by nikdy mluvit za sebe, byl by jen mluvčím někoho jiného. Dříve nebo později by byl ze své volby nešťasten. To ovšem není v žádném případě cílem ani smyslem pokusu o vytvoření aktuálního seznamu Keltů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, který se má stát pevnou základnou pro vzájemnou komunikaci a spolupráci lidí, kteří jdou po určité cestě a nechtějí po ní jít sami.

(Mnoho lidí mezi námi se býti Kelty zatím necítí ... jak jsem se díval, počítadlo stálo 21.9. v poledne na čísle 165 ...)


....... To nejpodivuhodnější se stalo 29. července 1953, kdy se vědecký redaktor listu New York Herald John O'Neill odebral do své malé soukromé observatoře, aby tam strávil večerní hodiny, ,,ve společnosti svého přítele Měsíce", jak obvykle říkával. Začal jako vždy celkovým pohledem objektivem, který zvětšoval asi devadesátkrát, než se rozhodl pro bližší zkoumání libpvolné části měsíčního povrchu.

Najednou přestal O'Neill věřit svým vlastním očím. Několikrát si -je promnul a znovu se sklonil k dalekohledu. Nebylo nejmenších pochyb — viděl na pustém dně Moře neklidu stín obrovského mostu! Mostu, který musel měřit na osmnáct kilometrů. 0'Neill přešel na objektiv zvětšující dvěstěpadesátkrát — a gigantická struktura se objevila před jeho očima zcela přesné a výrazně. Nemohlo to být nic přirozeného, nýbrž jedině udivující konstrukce zbudovaná za velmi krátkou dobu, protože — jak zjistil ve svých zápisech •— naposledy prohlížel podrobně tuto část měsíčního povrchu před necelými pěti týdny.

O'Neill, dobře známý svými články o astronomii a zejména o Měsíci, si- byl pochopitelně vědom, jakému nebezpečí se jako prostý amatér-vystaví, oznámí-li takovýto objev. Přesto však o tom sepsal podrobnou zprávu a zaslal ji Společnosti pozorovatelů planet a Městce. Pečlivě přitom dbal, aby hovořil o „přirozeném" objektu a nikoli o mostě. Jak předpokládal, stal se okamžitě terčem útoků celé smečky „vědců".

A přece mu kupodivu přišel na pomoc jeden z nejznámějších badatelů, dr. H. P. Wilkins. Oznámil celému udivenému světu, že necelý měsíc po Johnu O'Neillovi pozoroval rovněž velmi podrobné tutéž strukturu. A pak se ještě ozval prof. Patrick Moore, který také sledoval — dokonce dvakrát — po několik hodin onen O'Neillův „most".

V rozhlasovém vysílání BBC potvrdil dr. Wilkins brzy poté: „Je to skutečně jakýsi most. Měří o něco méně než dvacet mil, je přibližně 1500 metrů vysoko nad povrchem Měsíce, v oblasti Moře neklidu, a široký je asi dvě míle. Zdá se mí být umělý, to znamená, že by mohlo jít o něco, co u nás na Zemi nazýváme umělým výtvorem ..." .....

(Zdroj: Záhadno)


V USA již třináctým rokem působí lobby prosazující protiraketovou obranu. Je spolufinancována firmami, které nyní budují protiraketový systém, jehož součástí má být i plánovaný radar v ČR. Na samém počátku popřela informace zpravodajských služeb a zveličila riziko raketového útoku na Spojené státy, aby prosadila nadbytečný a technicky nezralý zbrojní projekt. Působení lobby se nyní rozšiřuje na „informační“ kampaň v ČR, kde zakázku na vládní informační kampaň získala PR firma AMI Communications. Cílem PR agentur přitom není poskytovat nestranné informace, ale přesvědčit cílovou populaci o výhodnosti nabídky zadavatele. Greenpeace proto požaduje zrušení kontraktu na kampaň a zahájení plnohodnotné, otevřené debaty, v níž budou moci zaznít i argumenty odpůrců základny.

Smyslem činnosti PR agentur jako je AMI Communications není poskytovat objektivní informace, ale přesvědčit cílovou populaci o výhodnosti určité volby. Cílem „informační“ kampaně vedené agenturou pak není vyvolání veřejné diskuse, v níž mohou zaznít různé názory, ale získání „hlav a srdcí“ cílové populace ve prospěch předem daného rozhodnutí.

O tom, že máme co do činění právě s tímto druhem „informační“ kampaně svědčí i skutečnost, že plánované finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou a budou přidělovány výhradně na šíření stanovisek a názorů těch, kdo s výstavbou americké radarové základny souhlasí. Greenpeace protestuje proti vládnímu potlačování diskuse o nejdůležitějším rozhodnutí od českého vstupu do Severoatlantické aliance a požaduje, aby kontrakt netransparentně přidělený firmě AMI Communications byl neprodleně zrušen a vláda zajistila podmínky pro uskutečnění skutečně otevřené veřejné debaty o základně.      (Zdroj: Grreenpeace.cz)


Abychom (byť prokazatelně) nespolehlivě určili okolnosti, jež přivedly kněžnu Libuši do českého panteonu legend, musíme se, pro tento kratinký okamžik, opět zabývat bájným vojvodou Krokem. Nikoli však proto, že bych nebyl českým patriotem a hodlal, podobně jako zemští škůdci, škodolibě žvatlat o tom, že české obrození je zločin a praotec Krok je dílem nezodpovědných obrozenců: Na okraj nepatrné exkurze za původem jména Krok si připomeňme, že specializovaní Chaldejci a Babyloňané praktikující věštění z letu ptáka byli nazývání haruspiky. Není snad státním tajemstvím fakt, že dodnes, skrze naše předky, používáme chaldejskou šedesátkovou soustavu. A nejsou to jen míry našich babiček (pár, tucet, mandel, kopa), ale i měření času, oběhu planet, či geometrických konstrukcí. Jednou ze základních činností starověrecké slovanské věštkyně byla „koba“ – věštění z letu ptáka. Tím věšteckým ptákem byla v našich zemích povětšinou straka (soroka, zákrytně číslo čtyřicet - sorok, viz. odvozeně název Strakonice). Násobím-li 40 posvátným číslem devět (dévata [sanskrt] - božské, božstvo) získávám číslo 360, což je chaldejský počet kruhu a výpočet oběhu planet ve stupních a zároveň Svarogovo nebeské kolo, jimž otáčí slovanský svarodžic Koleda. Malý okruh je 7 let * 3600 = 25200. Vydělím-li toto číslo větším okruhem 9 let zjistím, že se malý okruh s velkým setkávají v sedmiletém cyklu - 25200 / 9 let = 28x101, Vydělím-li toto číslo 7 lety, dostanu číslo zákrytně označující straku, tedy 40 – copok (sorok). Přičemž 7 značí Sedaju (Sedmaja) – zákrytně hvězdu které dnes říkáme Polárka.     (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Noc z pátku 28. na sobotu 29. září 2007 vyhlásila Evropská komise tzv. "Nocí vědců". Cílem této aktivity je zejména oboustranné přiblížení lidí a vědy. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy se jako významné kulturně-vzdělávací zařízení, které každým rokem navštíví na 150 000 lidí, k akci připojuje následujícím programem:

Otevírací doba bude prodloužena až do půlnoci. Návštěvníci si mohou prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí nabízíme pozorování noční oblohy: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Prohlídka i pozorování jsou doprovázeny odborným výkladem.

Součástí prohlídky je i mimořádná expozice UFO - realita nebo fikce? - výstava věnovaná neidentifikovatelným létajícím objektům a všemu, co lze za ně považovat.

(Podrobněji na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Do souvislosti s intelektuálními schopnostmi byla dlouho dávána šedá kůra mozková. Pak se ale ukázalo, že muži mají ve srovnání s ženami, šedé hmoty v mozku šest a půl krát více. Testy inteligence ale rozdíly nepotvrzují. Evoluce člověka tedy vytvořila dva odlišné typy mozku, přičemž oba jsou určeny ke stejnému inteligentnímu chování. Podrobně o rozdílech stavby inteligence ženy a muže například zde.

Richard Haier

Richard Haier z University of California a Rex Jung z University of New Mexico se nyní pokusili sestavit jakousi superstudii zaměřenou na inteligenci. Vznikla tak, že bez ohledu na pohlaví a rasu dali dohromady výsledky celkem 37 studií. Ve všech případech se jednalo o výsledky získané takzvanými zobrazovacími metodami a které se týkaly inteligence. Postupně tak začala vyplouvat na povrch mozková síť, která s inteligencí souvisí. Potvrdilo se, že inteligence nezávisí na jednotlivé struktuře mozku, ale na tom, jak efektivně informace mezi různými lokalitami mozku cestují.

(Dále viz stránky OSEL.cz)


21 09. 2007    V neděli 23. září v 11:15 LČ vstoupí Slunce do znamení Vah. Je to okamžik podzimní rovnodennosti a od té chvíle již začíná astronomický podzim. Slunce vychází v 6:49 a zapadá v 18:59 LČ.

Ještě před tím, v pátek 21.9. je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby - byl vyhlášen Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI), v ČR se poprvé slavil v roce 1998. A ještě výročí k tomuto dni - tentokrít mnohem přívětivější - před sedmdesáti lety, roku 193,7 byla vydána kniha Hobit aneb cesta tam a zase zpátky od spisovatele J. R. R. Tolkiena.

Dvaadvacátého září 1575 byl v katedrále svatého Víta Rudolf II. korunován českým králem.

Třiadvacátého září 1875 byla v Praze zprovozněna první linka koňské tramvaje; její trať vedla z Karlína na Národní třídu


Podíváme-li se pozorně na projevy všech těch Bushů, Topolánků, či „hvězd“ polského politického nebe sourozenců Kaczyńskych a světových vůdců obecně, zjistíme, že tyto infantilní, sebestředné postavičky zjevně nejsou při vědomí. Pokud smíme kriticky posoudit jejich intelekt, nestačil by ani na řízení provozu veřejných toalet, natož jakéhokoliv (!) správního celku. Že by to tedy byli ekonomové, kdo vodí loutky politického světa? Podívejme se pozorněji na jejich hlavní zaklínadlo HDP, takzvaný hrubý domácí produkt, který je nám médii doslova vtloukán do hlav jako ukazatel úspěšnosti. HDP je ve skutečnosti ukazatel ničeho! Tento ekonomický blud nemá žádný racionální základ, velmi přesně řečeno je to ukazatel nákladů na všechno, co „státy“ prostřednictvím svých otroků – občanů vyprodukují, který nemá s kvalitou života naprosto nic společného, naopak! HDP zvyšují nehody, stejně jako pěstitelé a prodejci tabákových výrobků, zbraní, pšenice nebo a to velmi dominantně práce PR agentur. HDP nemá odečitatelné položky (!), které by jakkoliv rozlišovaly mezi prací ve prospěch života a prací, která prokazatelně život, přírodu i člověka ničí. Ekonomie je systémový nástroj, který nemá na starosti nic jiného, než udržet „sociální smír“ klamem občanů, tedy udržet je v pozici otroků systému. Víru občanů v to, že žijí v rozumném systému. Ekonomové zcela synteticky zajišťují, aby absolutní podvod, kterému říkáme finanční systém, či bankovnictví padl co nejdéle.

Pro ekonomy a politiky jsme „pracovní síla“, kterou je potřeba zaměstnat, přesněji zapojit do sebezničující hry na stát a jeho pravidla. Naprosto zde nejde o jakoukoliv práci ve prospěch individuality, rodiny a společnosti, jde o velmi pragmatické zotročení lidí, kteří v důsledku pracují na likvidaci vlastní, své rodiny, přírodních podmínek a celé planety.

I pětileté dítě dovodí, že práce by měla vést ku prospěchu společnosti, zatímco ta dnešní vede k pravému opaku! Ideálem HDP je stát, kde lidé budou pracovat od rána do večera, na hranici „důchodu“ zemřou a během této „seberealizace“ se odnaučí přemýšlet, budou pracovní silou ve prospěch absurdního „hospodaření“ politických a ekonomických vůdců.

Ekonomové jsou nekritičtí fanatici, kteří si vybudovali zcela iracionální učení, které nesrozumitelně a demagogicky zdůvodňuje reálné otroctví jako seberealizaci občanů a fiktivním přerozdělováním udržuje jak jednotlivé národní burzy, tak i mýtus ekonomiky jako takové. Žádná ekonomika neexistuje a už vůbec ne jako věda. Existují pouze lidé, kteří nám zdůvodňují nesmyslné hospodaření jako smyslné, kteří nás klamou, že stačí pracovat a nestarat se o to, na čem se vlastně podílíme. To ví opravdu jen oni a politici – obchodníci s nemocí a smrtí.

Současné správní systémy pečlivě dohlíží na to, aby lidé nepřemýšleli, aby přijímali podsunutý sebezničující model „života“, aby se nerealizovaly jakékoliv rozumné plány na vedení komunit.

Aby mladí lidé už ve školském systému byli doslova přeprogramováváni na odcizené bytosti, které budou dřít na požitky „velitelů“ světa a participujících sluhů od médií až po kulturní frontu.

Systém cíleně navádí mladé lidi do drogových závislostí, zaměňuje přirozené hodnoty, soužití s přírodou za absurdní, depresivní prostředí velkoměst – ubytoven pro novodobé otroky, neboť tam jsme nejlépe ovládáni, závislí na současném, končícím systému věcí. .............

(Dále na Matrix-2001.cz)


Na Zemi je okolo 1 400 miliónov km3 vody. Ke v tomto dokumente hovoríme o vode, máme na mysli vodu v štyroch „prostrediach“ – vodu v moriach a oceánoch, vodu na pevninách, vodu v atmosfére a vodu v živých organizmoch (tab. 1). Zárove máme na mysli vodu vo všetkých jej skupenstvách – v plynnom, kvapalnom i tuhom.

Voda „prvého prostredia“, t. j. morí a oceánov pokrýva 70,8 % povrchu Zeme a tvorí najväšiu as, až 97,25 %, objemu všetkej vody na Zemi. Moria a oceány plnia kúovú globálnu termoregulanú funkciu na našej planéte. Ich teplota sa v priebehu roka mení len minimálne. Ak by však neexistovali, našu planétu by sužovalo striedanie extrémnych teplôt (ako je to napr. na Mesiaci), ktoré by na nej znemožnilo život tak, ako ho poznáme. Aj mierne rozkolísanie teplôt v porovnaní so súasnými teplotami by mohlo ma fatálne následky na potravinovú bezpenos na našej planéte. Z alších funkcií morí a oceánov nás bude v tejto publikácii zaujíma najmä dotovanie zrážok na pevninách.

Naša predstava o vode v „druhom prostredí“ pevnín je asto skreslená a fixovaná na vodu v riekach, prípadne v prirodzených a umelých nádržiach. Voda v tuhom skupenstve (adovce, sneh) však tvorí 2,05 % objemu všetkej vody na Zemi a ukrýva až 70 % svetových zásob sladkej vody (tab. 2). Popri tejto vode tvorí viditená povrchová voda v riekach len 0,0001 % a v jazerách (vrátane slaných jazier a vnútrozemských morí) 0,01 % objemu všetkej vody na Zemi. Podzemná voda a voda tvoriaca pôdnu vlhkos (0,685 %) predstavuje okrem excentricky umiestnených adovcov najväšie bohatstvo vody na pevninách, ktoré niekokonásobne prevyšuje objem vody vo všetkých riekach a jazerách sveta. Voda v pôde je z hadiska množstva a úžitku dôležitejšia ako voda v riekach. Tento neobjavený a nepochopený poklad sa však prehliada, zanedbáva a nií. Najmä o jeho zveaovaní pomocou vody z „tretieho prostredia“ je táto publikácia.

Objem vody v atmosfére (vo všetkých troch skupenstvách) je približne desakrát väší ako objem vody vo všetkých riekach. Ak by teoreticky všetka voda v atmosfére padla naraz v podobe zrážok, vytvorila by na imaginárnom zemskom povrchu vrstvu vody 25 mm. Tak ako majú moria a oceány kúovú globálnu termoregulanú úlohu na našej planéte, tak má voda v atmosfére kúovú lokálnu termoregulanú funkciu.

Voda nás obklopuje. Je však nielen okolo nás, ale i v nás. V živých organizmoch, t. j. v „štvrtom prostredí“ tvorí voda približne 0,00004 % objemu všetkej vody na Zemi, o je objemovo najmenej zo všetkých prostredí, ale to, o chýba na objeme, je vysoko vyvážené zásadnou dôležitosou tejto vody pre každú individuálnu formu života. udské telo obsahuje napríklad viac než 60 % vody a všetky fyziologické procesy prebiehajú v prostredí, ktorého hlavnou zložkou je voda. Obsah vody v rastlinách sa mení poda druhu a asto je ovea vyšší ako v živoíšnych tkanivách. Objemy vody akumulované vo vegetaných porastoch nie sú zanedbatené, podobne ako objemy vody akumulované v pôde vaka existencii vegetácie. Vegetácia na pevnine má popri iných funkciách nesmierne dôležitú funkciu najmä pri regulácii výparu z pôdy, ím na pevninách významne napomáha teplotnej stabilite, od ktorej závisí jej vlastná prosperita, ba i samotná existencia. Od existencie a prosperity vegetácie nadväzne závisí všetok vyšší život na Zemi.     
(Ukázka z knihy Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma, kterou si můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF)


Až se za 5 miliard let stane z našeho Slunce rudý obr, planeta Země bude nejspíš touto obří hvězdou pohlcena. I když nyní ji vysvitla malá naděje. Astronomové totiž objevili planetu, jež tuto fázi hvězdného vývoje mateřské hvězdy přežila.

Zvětšit obrázek Schematické znázornění vývoje hvězdy V 391 Pegasi. Zatímco se hvězda smrštila, oběžná dráha planety se protáhla. Kredit – Nature

Hvězdy jako je Slunce postupně vyčerpají zásoby vodíku ve svém jádře a začnou se smršťovat. Vnější vodíkové vrstvy se zhroutí na héliové jádro, čímž dojde k zažehnutí další termonukleární reakce. Jádro se začne ohřívat. Následuje prudké rozpínání samotné hvězdy. Její poloměr vzroste až 100krát. Všechny planety, planetky a další objekty v blízkosti hvězdy budou pohlceny a odpařeny. Takový osud by měl potkat i naši Zemi až se ze Slunce stane za 5 miliard let rudý obr.

Ale planeta nalezená týmem Roberta Silvottiho (Instituto Nazionale de Astrofisica, Naples) očividně tuto fázi hvězdného vývoje přežila. Planeta obíhá okolo hvězdy V 391 Pegasi, která fází rudého obra už prošla a nyní je z ní tzv. horký podtrpaslík typu B.

Planeta o hmotnosti srovnatelné se 3 Jupitery obíhá ve vzdálenosti 1.7 AU a každý oběh kolem mateřské hvězdy ji trvá 3.2 roku. Přitom se až dosud předpokládalo, že vše do 2 AU je při rozpínání hvězdy pohlceno. Na základě tohoto pozorování tedy vysvitla šance i pro Zemi.     (Zdroj: OSEL.cz)


Meteorit, který v sobotu dopadl na území Peru, je zdrojem zdravotních potíží tamních obyvatel. Ohnivé těleso, které se v sobotu přehnalo po obloze nad jižním Peru, bylo zpočátku považováno za hořící letadlo, zdejší úřady však tuto možnost záhy vyloučily a přiklonily se k vesmírnému objektu. Obyvatelé vesnice, jež leží v blízkosti dopadu meteoritu, se potýkají s bolestmi hlavy a žaludeční nevolností. Na vině je pravděpodobně oblak „podivně páchnoucího“ plynu, který zahalil místo srážky se zemí. Jeho složení zatím není přesně známo, ale pravděpodobně ve zvýšené míře obsahuje sirné sloučeniny. Meteorit po sobě zanechal kráter 30 metrů široký a 6 metrů hluboký.      (Zdroj: 21@století)


V říjnu 2007 znovu zavítá do České republiky světoznámý spisovatel, badatel a záhadolog, pan Erich von Däniken. Během svého turné vystoupí  v Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech a Plzni (10. – 13. 10. 2007) s přednáškou na téma „Nevyřešené záhady minulosti“.

Přednáška s charakteristickým názvem „Nevyřešené záhady minulosti“ je doslova nabitá informacemi. Dänikenův zasvěcený výklad o nejzajímavějších záhadách naší planety je provázen velkoplošnou projekcí s videosekvencemi, fotografiemi a počítačovými animacemi. Diváci tak mohou navštívit všechna důležitá místa, na kterých Däniken našel důkazy pro své teorie – peruánskou plošinu Nazca, egyptské pyramidy, buddhistické stupy a řadu dalších. Vystoupení charismatického badatele je fascinující zážitek, při kterém se návštěvníkům doslova tají dech.

Dvouhodinová přednáška v německém jazyce je tlumočená do češtiny. Po přednášce se uskuteční autogramiáda.

Pro návštěvníky přednášky je zajištěn prodej knih.      (Blíže na českých stránkách Erich von Däniken)


Švýcarský psycholog C. G. Jung nazývá pradávné symboly lidstva Archetypy. Ty jsou v tarotu reprezentovány 22 kartami Velkých arkán. Jsou to jakési pravzory nebo určitým způsobem uspořádané motivy a pohnutky. Jsou skryté za naším vědomým chováním a nezávislé na naší vůli. Je to dědictví našich předků, ukryté v nejhlubších vrstvách naší duše, které se vyvíjí souběžně s lidstvem. V nich nacházíme jednotící lidské principy, které jsou nám všem společné. Archetypy jsou společné pro celé lidstvo. Jsou to skryté potencionály určitých představ a ideálů, které nabývají sílu a konkrétní tvar až v životě určitého člověka a v určitých situacích. Mají však neuvěřitelnou sílu. Naše vědomí je jimi většinou fascinováno a podléhá jim. Archetypy přitahují naši pozornost, vynucují si ji a nutí nás, abychom se jimi zabývali. Pro Junga znamenal souhrn archetypů, které tvoří kolektivní nevědomí, sumu všech skrytých možností lidské psychiky, nesmírný, nevyčerpatelný materiál prastarého poznání nejhlubších souvislostí mezi Bohem, člověkem a kosmem. Odhalit ve vlastní psýché tento materiál, probudit jej k životu a začlenit do vědomí neznamená nic menšího, než zrušit osamocenost jedince a zařadit jej do průběhu věčného dění. Jung také pojmenoval základní archetypy, které si podrobněji popíšeme v souvislosti s procesem individuace ve druhé části knihy. Jsou to například Stín (Ďábel), Anima (Císařovna, Kněžka), Animus (Císař, Velekněz), Vnitřní Já (Svět), Taškář/Kejklíř (Blázen, Kejklíř), Hrdina (Kočár), Božské dítě (Slunce), Kora/Panna (Kněžka) a Moudrý stařec (Velekněz).     (z článku Tarot a stávání se sám sebou na stránkách Brány vnímání)


Britská vláda schválila projekt výroby elektřiny z mořských vln. Jde o první zařízení svého druhu, které bude vyrábět elektřinu ve velkém. Bude pracovat zhruba 16 kilometrů od pobřeží Cornwallu, vyrábět elektřinu pro 14.000 domácností a první proud do sítě by měla dodat v roce 2009. Na internetu to uvedl zpravodajský server BBC News.

Předpokládá se, že mořská elektrárna vytvoří v ekonomice regionu 330 milionů liber (přes 13 miliard Kč) během 25 let. Podle Claire Gibsonové z regionální průmyslové komory bude mít projekt na ekonomiku oblasti významný dopad.

Proti projektu se stavěli surfaři, protože podle některých jejich odhadů by elektrárna mohla snižovat výšku vln až o 11 procent. Novozélandský oceánograf Kerry Black ale v červnu dospěl k závěru, že vliv na výšku vln bude pod pěti procenty. Andy Cummins z organizace Surfaři proti splaškům poté uvedl, že i surfaři budou ve svých domovech rádi svítit elektřinou z vln, na nichž jezdí.     (Zdroj: Ekolist.cz)


Vláda by měla prověřit smysluplnost všech bodů multimiliardového programu výstavby dálnic, nikoli jen několika vybraných položek, řeklo Hnutí DUHA po dnešním rozhodnutí kabinetu.

Ministři schválili plán výstavby dálnic, rychlostních silnic a dalších dopravních projektů za zhruba 800 miliard korun. Vláda se rozhodla posoudit trasy několika vybraných staveb, jako jsou kontroverzní silnice Brno–Vídeň a dálnice přes rekreační oblast v Posázaví, proti kterým se postavily místní obce.

Ale Hnutí DUHA prosazuje, aby ministerstva – namísto stavění podle desítky let starých plánů – prověřila každý z navrhovaných projektů.

Ekologická organizace vládě vytýká, že kabinet utrácí stovky miliard korun na projekty, aniž by posoudil jejich účelnost, a přestože hovoří o omezování hluku a výfukových plynů z kamionů, financuje stavby, jejichž hlavním cílem je právě obsluha kamionové dopravy. Hnutí DUHA prosazuje, aby stát investoval především do přesunu zboží na železnice a lepší veřejné dopravy.

(Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Partizánsky oddiel mal veľké bojové straty, preto bol nútený ustúpiť. Keďže dvaja boli ťažko ranení, miestny bača Slávek zaviedol skupinku do blízkej jaskyne. Pri vstupe do nej sa poverčivo prežehnával smerom dovnútra a varoval ich, aby ďalej do nej v žiadnom prípade nevstupovali. Sľúbil, že im donesie potraviny a lieky tak rýchlo, ako len bude môcť. V noci sa však rozpútala metelica a vedeli, že mu to môže trvať aj niekoľko dní. Keďže posledné tri dni takmer nič nejedli a pili len horúcu vodu z natopeného snehu, s pár kvapkami slivovice, autor denníka sa odvážne vybral na prieskum v nádeji, že v nej prespávajú nejaké zvieratá...

Vonkajšia stena mesačnej šachtyNa jej konci však našiel čosi, čo prekonalo všetky jeho očakávania: akési zvláštne bizarné čierne silo, bielo orámované. Najskôr si myslel že je to prirodzená stena z čiernej soli, ľadu alebo lávy, ale pri podrobnejšom prieskume si uvedomil, že materiál je sklovito hladký, útvar je pravidelný a vyzerá byť vyrobený umelo. Bolo to teleso, o priemere asi 25 metrov, doslova vrastené do skaly. Na miestach, kde sa štruktúra dotýkala skaly, sa v priebehu času vyformovali stalagmity a stalaktity, ktoré tvorili ten pekný biely rám, čo videl z diaľky. Materiál pripomínal akúsi kombináciu ocele, "pazúrika" a gumy a bol modro-čiernej farby. Keď sa ho pokúsil načať, nepodarilo sa mu urobiť ani len väčší škrabanec. Až neskôr si všimol puklinu, širokú asi 20 až 25 cm dolu a 2 až 5 cm hore. Dno pukliny prudko smerovalo dolu a vyzeralo byť zo žltého pieskovca. Hodil dnu zapálenú fakľu, ale tá hneď zhasla, takže nevidel nič. Nevzdal sa však a odvážne sa cez ňu pretiahol, aby sa pozrel, ako tajomná štruktúra vyzerá znútra. Veľa toho nevidel, pretože sa pokĺzol, spadol a silno si udrel ruku a hlavu. Pád ho prekvapil a nastrašil, a tak jediné, o čo sa usiloval, bolo dostať sa von za každú cenu. Na druhý deň zviazal dohromady niekoľko opaskov, aby sa mohol poistiť, prihotovil si fakle a počas nasledujúcich dní štruktúru dôkladne skúmal.     (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


Cukr je rostlinného původu, proč je špatný? Každá látka se účastní chemických procesů v těle. Surové potraviny obsahují živiny (vitamíny, minerály atd.), které jsou nezbytné pro vstřebávání té které potraviny. Náš zažívací systém se přizpůsobil na tyto přírodní komponenty a naučil se je efektivně využívat. Tělo potřebuje k trávení cukru vitaminy skupiny B a minerály (chrom,zinek), ale také vlákniny a další živiny, které se vyskytují v cukrové třtině nebo řepě, z nichž je cukr vyráběn.

Při procesu rafinace se všechny tyto komponenty vytrácí a zůstává jen čistá sacharóza. Při jejím trávení nutíme náš zažívací systém sáhnout na své zásoby vitaminů a minerálů, aby byl schopen sacharózu zpracovat. Navíc ještě dochází ke zvýšenému vylučování inzulínu. V našem těle existuje pozoruhodný samoregulační mechanismus. V krvi kolují hlídači, receptory, které si můžeme představit jako fotobuňky, a ty neustále monitorují hladinu cukru v krvi. Když sníme čistý cukr hladina v krvi se rázem zvýší - hovoříme o hyperglykémii, hlídači vyšlou zprávu do mozku (do ústředny) o vyšší hladině cukru. Zde dochází ke zpracování informace. Ústředna vydá příkaz do buněk slinivky břišní, aby se zvýšila produkce inzulinu. Ten začne rychle cukr pálit, najednou se uvolňuje hodně energie a tepla. Tato energie působí jen krátkou chvíli a poté dojde k vyčerpání cukru, hladina klesne, receptory začnou podávat do mozku informaci o nedostatku cukru. Mozek situaci analyzuje a vydá příkaz chuťovým buňkám, aby začaly žádat o příjem cukru. Takže člověk pociťuje touhu po něčem sladkém. Pokud si opět vezmeme sladkost, celý proces se opakuje. Je-li tento proces každodenní, pak to vede k vyčerpání zásob užitečných živin a ke zvyšování produkce inzulinu nad bezpečné hodnoty. To způsobuje nervozitu, špatné zažívání a celkovou slabost ....

(Zdroj: CelostniMedicina.cz)


20 09. 2007    Dvacátého září 1891 byl v Massachusettském Springfieldu předveden první automobil na benzín.

Roku 1954 byl k tomuto datu vytvořen první program v programovacím jazyku Fortran.

Slušelo by se vzpomenout i to, že 20. září 1934 se narodila světoznámá italská herečka Sophia Loren.


Následující ukázka je z článku Můj stůl je oltářem mé práce, který vytvořil Ladislav Amairgil Míšek, bard Vrchotický. Toho již znáte z Říše snů jako autora nevšední poezie - ovšem toto Amairgilovo vyznání, jakož i celou řadu dalších krásných článků si nyní můžete přečíst na zcela nových autorových stránkách, nazvaných prostě - Amairgil.

Můj stůl je oltářem mé práce a vše co na něm tvořím, vytvářím v Duchu. Každičké slovo, které nad svoji tvorbou vyslovím, inspirován Můzou, je modlitbou každodennosti. Když pak nastane soumrak a Nesmrtelné Slunce zapadne za obzor, zapálím na stole lampu.

To pak se v tichu a v soustředění stává má tvorba svátostí. Přibližuje mne k Bohu, ke Stvořiteli, jehož Stvoření je živé a posvátné. Tak jako v lese , v chrámu stvoření, žijí božské Bytosti, žijí i v mojí tvorbě. Je to trojjedinný svět, viditelný i neviditelný a jeho inspirací je Bůh, jeho mnohotvárné podoby a projevy, jeho dílo.

Tvorba je duchovní pohyb. Inspirace mne nenechává na pokoji, nutí mne jít, jakkoli by byl kříž starostí těžký, půjdu až do konce. Tvorba je dar, je to přetavený talent, který se jako řeka rozplyne v Moři práce a v Oceánu fantazie. Přál bych si, aby se mé výtvory staly větrem, aby se staly přílivem, aby se stali bouří, potůčkem, praménkem, kapkou.

Tvorba je zdrojem naděje. Je to tak, protože talent pochází od Boha. Je v ní naděje na lepší svět, ne takový jaký je nyní, poškozený lidskou hloupostí a dravostí, ale takový jaký by měl být. To se potom prolne s mým světem vnitřním a skutečně, stane se na chvilku lepším, na tak dlouho, jak dlouhý řádek, verš…

Tvorba je zdrojem duchovní hojnosti. Je jako Bohyně, vtělená do Matky Země, její síla je rodivá a plodivá, tu se zrodí dílo snadno, tu v bolesti. Je hojivá, každá rána, která mne potká, přetavena do tvorby,se pomalu hojí. Její podoba se střídá, spolu s podobou její tváře. Tu je voňavá, plná síly, tu je hřejivá, plná slunce, pak v ní nastává období větrů a barevného listí.

Může být i plná mlhy a tajemství, zmáčená obdobím dešťů. A nakonec, mrazivá svou krajkovou krásou, zasypanou bílou závějí.

Tvorba je zdrojem radosti. Stává se pamětí radostných chvílí, zapsanou do veršů do slov.

Slovo… Spojeno s uměním, stává se radostnou zvěstí, protože ve slově je vtělený Kristus.

Je jako studánka živé vody, napij se z ní plnými doušky, pak budeš políben Můzou, krásnou rozevlátou vílou..


Zhruba 40 procent Čechů má shodné genetické znaky s jinými obyvateli slovanských zemí střední a východní Evropy a 11 procent se nejlépe shoduje s Jihoslovany. Čtvrtina obyvatel České republiky pochází z románských zemí a desetina své předky může hledat mezi Němci a Skandinávci. Najdou se ale i Češi s předky z Blízkého východu či severní Afriky. Podobné genetické složení obyvatel odborníci předpokládali.

Společnost Genomac začala před rokem provádět testy genetického původu. Porovnávání genetického kódu testovaným umožní objevit své příbuzné či najít předky hluboko do historie a zjistit, z jakých koutů světa přišli. „Velký zájem lidí o genetické testy pro určení původu nás vedl k založení banky pro uchování genetických informací. Lidé budou moci hledat genetické příbuzné na www.genograf.cz ,“ řekl ve středu ředitel společnosti Marek Minárik.

Podle Jana Zástěry z Genomacu je 95procentní šance najít předka o 50 až 60 generací zpět, přitom jedna generace se počítá na 25 let.     (Zdroj: Oficiální web České republiky)


Na stránkách Ru Tube si můžete prohlédnout zajímavý film. Jde o třičtvrtěhodinový dokument nazvaný Луна. Иная реальность. Byl natočen roku 2004 filmovou společností REN TV. Ve filmu hovoří známý sovětský kosmonaut Alexej Leonov o Měsíci a vypráví zajímavé věci. Již na začátku se vyjadřuje takovým způsobem, že budí dojem, jako kdyby na Měsíci již byl. Dále zřejmě tvrdí, že sovětská vláda měla v plánu ho vyslat na Měsíc. Film je v ruštině a můžete si ho také přehrát ze stránky Matrix-2001.cz, odkud pochází i tento tip.


Během své léčitelské praxe jsem hovořil s několika lidmi, kteří zažili klinickou smrt. V té době ještě u nás nebyla žádná literatura od Dr.Moodyho, ani se podobné informace nesměly prezentovat ve sdělovacích prostředcích. Proto si žádná z těchto osob nemohla vytvořit nějakou představu o tom, jaké je to tam „na druhé straně.“ První příběh jsem si vyslechl od vysokého komunistického funkcionáře, kterého uprostřed pracovního dne zastihl těžký infarkt myokardu. Nevěřil v boha a o nějakém tunelu se světelnou postavou na jeho konci nikdy neslyšel. Svůj zážitek mezi životem a smrtí mi vylíčil asi takhle:

„Z ničehož nic se mi v kanceláři zatmělo před očima a ucítil jsem na prsou palčivou bolest. Asi jsem pak začal ztrácet vědomí , protože se mi zdál velice divný sen. Náhle jsem si uvědomil, že sedím ve svém služebním voze, který se řítil nedovolenou rychlostí někam do neznáma. Než jsem stačil na to upozornit řidiče, tak vůz s velmi pronikavým pískotem zastavil. Já jsem v ten okamžik více cítil nežli slyšel, že mám vystoupit. Nějakým zvláštním způsobem jsme se ocitli i se šestsettřináctkou (automobilem) uprostřed velkého dobře osvětleného sálu. Přímo přede mnou zářila naše pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Pod tímto proletářským znakem seděl v předsednickém křesle sám soudruh Lenin. Přivítal mne se zdviženým prstem a zle mi vyčinil, že se nedostatečně věnuji stranické práci a prý dávám soudruhům velmi špatný příklad. Rázně mi vysvětlil, že ještě nenastala doba, kdy usednu v ústředním výboru KSČ. Mám se zatím vrátit na své místo a zlepšit se ve své činnosti. Pak jsem se ke svému velkému překvapení probudil v nemocničním sále. Dodnes nemohu pochopit , že jsem mněl tak velmi živý sen, který si dodnes pamatuji!“ Od té doby mněl tento soudruh jasnovidné schopnosti až do své smrti. Dokázal vidět dovnitř lidského těla. ...      (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


Pan René Pérot, sám autor sbírky podivuhodných příběhů, mi poslal výstřižek z britského časopisu Light z roku 1926, pojednávající o náhodě, jaká se hned tak nevyskytne.

V městě Blackburnu v hrabství Lancashire došlo ke srážce dvou aut. Majitelem jednoho byl jakýsi Mr. Holden a také jeho šofér se jmenoval Holden. Brzy přišel na místo nehody policista a zjistil, že také majitel druhého auta, který srážku zavinil, se jmenuje — Holden. S povytaženým obočím začal policista podrobně zkoumat osobní doklady všech tří Holdenů, ale o žádnou mýlku vskutku nešlo. Sepsat tedy protokol o dopravní nehodě a podepsal se: Holden. Ano, i policista se tak opravdu jmenoval!

V komentáři k této neuvěřitelné sérii „náhod položil časopis Light otázku, zda by se nenašel trpělivý matematik, který by vypočítal, kolik bilionů ku jedné vůbec existovala pravděpodobnost, že k takovému zřetězení náhod dojde.

Matematik se bohužel nenašel.       (Zdroj: Záhadno)


Marylandští vědci rozluštili dlouholetou etologickou záhadu. O zvyku některých primátů močit si na nohy se ví už několik desítek let. Za tu dobu se objevilo několik hypotéz o důvodech takového chování. Opice tím měly zlepšovat své uchopovací schopnosti, které jim umožňují šplhání na stromy, někteří soudili, že se močí zbavují nečistot a nejvíce zastánců si vysloužila verze, že se tímto způsobem ochlazují. Nejnovější studie však ukazuje, že ani jedna z těchto variant neplatí. Marylandští etologové několik měsíců sledovali chování opic při různých hodnotách teploty a vlhkosti vzduchu a dospěli k závěru, že klimatické podmínky nemají na močení na nohy žádný vliv. Naopak se ukázalo, že je opice využívají k sociální komunikaci. Dominantní samci si močí potírali dlaně a chodidla časteji v případech, že o ně projevila zájem samice. Slabší samci naopak moč využívali po prohraných soubojích. Vědci z toho usuzují, že tento zvyk má sloužit pro zvýšení sympatií u dalších členů skupiny. Opice tak mohou ukazovat, že nemají žádné agresivní záměry. K přesnému vyhodnocení důvodů tohoto chování však budou zapotřebí ještě další studie.      (Zdroj: 21@století)


Energetické plodiny k výrobě elektřiny nebo tepla mají daleko lepší výsledky než motorová biopaliva. Zemědělské půdy nemáme nekonečně mnoho. Proto je většinou výhodnější jeden hektar využít pro energetické plodiny než k produkci bionafty či etanolu.

Elektrárenské a teplárenské plodiny také pocházejí z místních zdrojů, takže nehrozí, že budou vysávat hladové rozvojové země. A pěstování je obvykle šetrnější vůči krajině: nevyžaduje tolik agrochemikálií.

Pokud vás tato problemtika zajímá, více informací najdete v Informačním listu Hnutí DUHA o biopalivech.     (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Kdyby Britové jezdili více na kole, ušetřilo by se více než 520 milionů liber a pomohlo by to v boji s klimatickými změnami. S odkazem na vládní skupinu pro cyklistickou dopravu Cycling England o tom informuje deník Guardian.

Skupina Cycling England tvrdí, že dvacetiprocentní nárůst počtu jízd na kole by snížil náklady na lékařskou péči a zmenšil dopravní zácpy. Každoroční investicí 70 milionů liber do podpory cyklistické dopravy by se do roku 2012 mohlo ušetřit až 54 milionů cest autem ročně, a tak snížit emise oxidu uhličitého o 35 000 tun. "Je jen málo činností, které řeší tolik problémů, kterými se vláda zabývá, od zdraví a obezity až po znečištění," řekl podle Guardianu Phillip Darnton, ředitel Cycling England. "Investice 70 milionů liber je malá oproti tomu, co jinak vláda vynakládá. A tato studie ukazuje, že to bude fungovat."       (Zdroj: Ecomonitor)


... Ropa se nikdy nevyčerpá, protože stále se budou nacházet nová ložiska a zdokonalovat metody její těžby. Není vyloučeno (a dokonce je to pravděpodobné), že se jednou světová těžba ropy dostane na pomyslný vrchol a poté začne klesat. Stane se to však nikoli proto, že ropa dojde, ale proto, že lidstvo nalezne levnější zdroj energie. Po tisíce let jsme spalovali dřevo, než jsme dospěli k uhlí. Tři sta let jsme spalovali uhlí, než se začala využívat ropa. Sedmdesát let jsme spalovali ropu, než jsme objevili jádro. Lze očekávat, že v příštích staletích objevíme levnější, čistší a pro životní prostředí příznivější zdroj energie. Ropa pro nás jednou nebude cennější než pazourek. Žádný seriózní vědec si netroufne říci, kdy nastane ropný zlom. Dosavadní trendy ve spotřebě ropy ve světě blízkému zlomu nenasvědčují. Producenti ropy stojí před dilematem: na jedné straně je v jejich zájmu co nejvyšší cena ropy, na druhé straně nechtějí přehnanou cenou omezit poptávku po svém zboží. Posun k alternativním zdrojům energie bude jev pozvolný, přirozený a nenápadný, většina lidí jej sotva postřehne. Vědci na světě vyvíjejí zázračnou rychlostí nové technologie. Tržní cena ropy a ostatních surovin (a nikoli vládní energetické koncepce) rozhodnou o tom, která technologie se vyplatí a které varianty zdrojů energie budou využity. Byla, je a bude to pouze cena, která ovlivňuje využívání jakéhokoli omezeného zdroje daleko lépe, než by to dokázaly sebechytřejší vládní politiky.      (Zdroj: Řev přírody)


Mohou rodiče důvěřovat své třináctileté dceři, když surfuje na internetu? Vědí určitě, že jejich jedenáctiletému synovi při hovoru mobilním telefonem nehrozí žádné nebezpečí? Na to, jak nová média využívají děti v celé Evropě, se zaměřil průzkum Evropské komise. Vyplývá z něj, že internet a mobilní telefony jsou dnes v Evropě pro mladou generaci bezmála samozřejmostí. Děti a mládež též obecně vědí o úskalích internetu a mobilních telefonů. Když se ovšem při jejich používání dostanou do obtížné situace, pomoc dospělých považují až za krajní řešení. ...

... Z výsledků vyplývá, že děti si jsou obecně vědomy možných nebezpečí na internetu, jimiž je ohrožení zabezpečení, viry, přístup k nevyžádanému obsahu, krádež identity a možné nebezpečí kontaktu s neznámými osobami. ...

... Ačkoli mladí lidé o nebezpečích vědí a znají i preventivní opatření, většina z nich se snaží vyřešit potíže bez pomoci druhých nebo s přáteli a rodičům se svěří jen v případě krajní nouze. „Svěřila bych se komukoliv jinému, jen ne rodičům, protože se moc bojím toho, že by se mamince potvrdilo to, z čeho má strach, když mi zakazuje navštěvovat místnosti na chatu“, uvedla dívka ve věku 9 - 10 let z Německa....      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


19 09. 2007    Dnes je zajímavé, či spíše žertovné výročí - v roce 1982 poslal Scott Fahlman po online síti BBS první zaznamenanou emotivní ikonu neboli smajlík  ... výraz úsměvu ...   : -)

Roku 1922 se narodil Emil Zátopek, legenda československého sportu a čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu.


Ráno cestou do práce jsem mezi šíleným přepínáním stanic, na kterých není zrovna reklama, zaslechl něco o Školském vzdělávacím a informačním portálu ... že jako kdosi kohosi kritizuje, co miliónů to stálo ... atd ... no znáte ty řeči. Ale zapamatoval jsem si adresu - www.edu.cz - no a zjistil pak, že ten portál doopravdy funguje. Takže, pokud o něm ještě nevíte, třeba byste tam našli nějaké zajímavé a užitečné informace.


Analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů

Co se to s naší planetou děje, ptáme se v poslední době stále častěji. Vědci hledají odpověď mimo jiné i v přírodních archivech. Jedním z nich jsou ledovce.

... Aby vědci rozluštili záznamy z ledovců, musí led nejprve provrtat. ...

Vyvrtaný ledový profil putoval do laboratoří, kde byl podroben celé řadě analýz. V jednotlivých ročních přírůstkových vrstvičkách ledu lze měřit koncentraci prachových částic, a rekonstruovat tak intenzitu proudění vzduchu v geologické minulosti. Zjistilo se například, že v dobách ledových vzduch proudil mnohem silněji a množství prachu přinášeného nad Grónsko bylo zhruba padesátkrát větší než nyní. Mohly za to odlišné klimatické podmínky a podstatně řidší vegetace na kontinentech. Tento fakt dokládají také analýzy pylových zrn přinesených větrem do Grónska a uložených v ledu.

Sleduje se také poměr izotopů kyslíku 18 a 16 v ledu, který ukazuje, jak se měnilo klima. V důsledku změn teploty se totiž mění izotopické složení srážek, ze kterých led vzniká. A variace izotopů kyslíku, měřené v antarktickém ledu, pak jasně ukazují cyklické střídání dob ledových a meziledových v průběhu posledních 400 tisíc let.

Zajímavé informace přináší také měření obsahu kysličníku uhličitého a metanu, které jsou zachyceny v mikroskopických bublinkách v ledu. Analýzy ledového jádra z vrtu Vostok v Antarktidě jednoznačně dokládají, že během posledního půlmilionu let nebyly nikdy koncentrace těchto plynů tak vysoké jako v současnosti. Hodnoty kysličníku uhličitého a metanu měřené v ledu, který vzniká dnes, jsou dvoj- až trojnásobně vyšší než přirozené hodnoty v geologické minulosti. Vliv člověka na zvyšování koncentrace skleníkových plynů je v tomto případě nesporný.      (Zdroj: Lidové noviny)


Jak se tak už pár desítek let snažím jíst zdravě, nepřestávám se divit. Odborníci doporučovali margaríny, prý je máslo škodlivé, a po deseti letech zase doporučují máslo, že zase až tak škodlivé není. Pamatuji, jak se mělo pít mléko a jíst sýry, aby byly děti zdravé, a potom tvrdili, že mléko není zase až tak zdravé (a tavené sýry už vůbec ne). Když mi před rokem začalo být slabo a našli mi vysoký obsah rtuti v těle, žasl jsem: odkud by se tam vzala? A pak mi to došlo – mám rád tuňáka a dávám si ho jak ve formě pomazánek (s lučinou, cibulkou a citronem), tak v pizzeriích na pizze nebo v salátech.

Dneska není na nic spolehnutí, zopakoval jsem si někdejší slogan babičky, a začal zjišťovat, že to s tím jídlem skutečně není jednoduché. Jedl jsem rád a často sojové výrobky, než jsem se dočetl, že snižují potenci. Přešel jsem výhradně na olivový olej, než jsem se dočetl, že to, co se vydává za extra virgin je jen virgin (výrobci často falšují etikety, podle průzkumu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v roce 2005 bylo z patnácti olejů deset neoprávněně deklarovaných a jeden dokonce ani nebyl olivový).

Už před dvaceti lety kolega přinesl výsledky měření úrovně dusičnanů v čerstvé na trhu prodávané zelenině, a žasl, jaké to jedy do té doby baštil s přesvědčením, co všechno dělá pro své zdraví. A tak začal v Budějovicích pěstovat vlastní mrkev na zahrádce za domem, ale další sezónu přestal, protože ač chemicky nehnojena, měla jeho mrkev těch dusičnanů právě tak vysoké hodnoty (asi spad z elektráren či co) jako ta chemicky hnojená.      (Hořce úsměvné čtení na stránkách Jitřní země ...)


V Japonsku opět vymysleli něco, o čem se zbytku světa ani nezdálo. Nejnovějším přírůstkem do nekonečné řady netradičních vynálezů z Japonska jsou baterie, které je možné dobíjet jakoukoli kapalinou.

Revoluční AA / AAA baterie NoPoPo (No–Pollution Power) od Aqua Power Systems Japan se skutečně nedobíjejí z nabíječky jako obyčejné nabíjecí baterie, ale výrobce je dodává se speciálním plastovým nástavcem / trychtýřem / pipetou pro doplňování kapaliny. Ta funguje jako katalyzátor při reakci hořčíku s uhlíkem a v konečném důsledku dokáže pro AA baterii vyrobit až 500mAh. Nevýhodou je, že baterie po každém dobití přijde o kus své kapacity a se současnou technologií dosahuje její životnost pouze 3 až 5 dobití. Pokud se nepoužívá, tak dokáže energii uchovat až po dobu deseti let, takže se hodí například do odlehlých oblastí jako nouzový zdroj energie. Baterie neobsahuje rtuť, olovo, ani jiné škodlivé látky, aby její likvidace nezatěžovala životní prostředí. K dobíjení lze použít nejen vodu, ale i pivo, džus, kolu, sliny, a dokonce i moč. NoPoPo se zatím prodává pouze v Japonsku a do zbytku světa by se měla dostat začátkem příštího roku.       (Zdroj: EnviWeb)


Nedostatek i přebytek selenu v lidském těle může vést k rozvoji řady nemocí. Selen snižuje riziko infarktu a tělo potřebuje selen i při akutních zánětlivých onemocněních. Mnohé studie naznačují, že zvýšený příjem selenu může snížit riziko vzniku určitých typů rakoviny, například rakoviny tlustého střeva, prostaty a plic. Dokáže také snížit úmrtnost na onkologická onemocnění. Česká republika však patří k zemích s nízkým obsahem selenu v půdě. Novinářům to řekl Jan Kvíčala z Endokrinologického ústavu v Praze. Příliš nízká hladina selenu v těle ohrožuje činnost štítné žlázy. Je důležitý i pro reprodukční schopnost, protože ovlivňuje pohyblivost spermií a jeho nedostatek zvyšuje pravděpodobnost samovolného potratu. Nadměrné množství selenu může vyvolat selenózu, která se projevuje česnekovým dechem, padáním vlasů, lámavostí nehtů, případně nevolností.     (Zdroj: ZdravCentra.cz)


Saturnův měsíc Iapetus je jedním z nejpodivnějších velkých těles sluneční soustavy. Má hodně nízkou hustotu a zdá se, že je skoro celý z ledu. Má velmi podezřelý a mezi měsíci výjimečný tvar. Je zploštělý na pólech, vyboulený uprostřed a kolem dokola má vysokánský rovníkový horský hřeben, díky němuž astronomům připomíná vlašský ořech. Má průměr cca 1500 km a přitom jsou na něm gigantické krátery, z nichž největší má průměr přes 500 km a dramatické strmé okraje o výšce 15 km. To vše ale není nic proti barvě jeho povrchu. Iapetus je dvoubarevný, přičemž jedna jeho část je souvisle bílá a druhá souvisle černá. Nedávno kolem něj ve vzdálenosti 1000 km proletěla sonda Cassini a zjistila, že povrch Iapetu je ještě bizarnější, než se myslelo. V některých místech připomíná dalmatina, protože v bílých ledových oblastech je složitá mozaika ostře ohraničených černých skvrn. Ve tmavých oblastech jsou zase plochy bílého ledu. Badatelé jsou naprosto bezradní, nikde jinde nic podobného neznají. Tuší zatím jen jedinou věc, že ve tmavé oblasti je tmavá vrstva zřejmě jen několik metrů silná, protože je proražená i v malých mělkých kráterech. Sonda Cassini při průletu nasbírala i spektrální data, která snad pomohou objasnit, co je tmavá vrstva zač.     (Zdroj: OSEL.cz)


V horském pralese v indickém státě Maharáštra se objevila skupinka nejméně dvaceti tygrů. Stalo se tak poprvé od konce sedmdesátých let. Jedná se o jednu z mála pozitivních zpráv ze země, z níž divoce žijící zvířata rychle mizí v důsledku ničení přirozeného životního prostředí.

Šelmy byly viděny v pralese o rozloze zhruba 800 čtverečních kilometrů, který jim nabízí ideální životní podmínky. V Indii žije zhruba polovina světové populace tygrů. Před pěti lety výzkumníci napočítali 3 642 kusů, což je ve srovnání se čtyřiceti tisíci před sto lety skutečně znepokojivý úbytek. V současnosti se počet šelem žijících v Indii odhaduje na pouhých 1 300 - 1 500 kusů. Přesto dál pokračuje jejich ilegální lov - některé tělesné části využívá tradiční čínská medicína a kožešiny jsou vyhledáváným luxusním zbožím v podobě bytových doplňků.

Ochránci zvířat nyní doufají, že vláda v oblasti Sahjádri, kdy byly tygři nalezeni, zřídí rezervaci a zajistí tak jejich ochranu.    (Zdroj: Greenpeace.cz)


Novou kliniku v obci Pas Púl v afghánské provincii Badachšán otevřela česká humanitární organizace Člověk v tísni. Nemocnice bude sloužit regionu s 18.600 obyvateli a denně ošetří až padesát pacientů. "Největším problémem v tomto vzdáleném a špatně dostupném kraji jsou průjmová onemocnění a infekce z nedostatku čisté vody," uvedl koordinátor projektu Jan Faltus.

Stavba vznikla ve spolupráci společnosti Člověk v tísni a švýcarské organizace Medair. Celý projekt financovalo české ministerstvo zahraničních věcí. Postavit malou kliniku o šesti ordinacích v jedné z nejodlehlejších částí Afghánistánu představovalo náročný úkol. Cesta mezi centrem provincie Fajzábádem a Pas Púlem trvá minimálně jeden den a závěrečných 300 metrů se musel veškerý materiál přepravovat na oslech. Region mají na starosti čeští vojáci, kteří sem v rámci služby v Provinčních rekonstrukčních týmech (PRT) pravidelně dojíždějí.      (Zdroj: Econnect)


Spojené státy si zřejmě říkají o problémy, s nimiž se už setkaly v Afghánistánu. V rámci spolupráce v boji proti terorismu totiž poskytují moderní zbraně a výcvik zemím, jako jsou Pákistán, Jemen, Ázerbájdžán, Indonésie nebo Mauritánie.

Tedy státům, které mají v současnosti buď nestabilní vlády nebo velké problémy s (ne)dodržováním lidských práv. Ve studii k šestému výročí teroristických útoků z 11. září 2001 to uvádí nevládní institut Center for Defense Information (CDI).

Analytici z CDI porovnávali objem vojenské pomoci, která mířila do 25 států zapojených do „války proti teroru“, před a po 11. září. Zároveň zkoumali každoroční zprávy amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv v těchto zemích.

Porovnáním těchto dat dospěli ke zjištění, že USA dodaly za posledních pět let spojencům na Kavkaze, indickém subkontinentu, v Jihovýchodní Asii, na Blízkém východě, ve Střední Asii a Africe čtyřikrát víc zbraní než za stejné období před rokem 2001.

Přinejmenším v polovině z takto odměněných zemí se ve stejném období zhoršil stav lidských práv. Podle CDI se tak administrativa George W. Bushe vystavuje kritice, že přes deklarovanou podporu demokracie jsou pro ni důležitější úplně jiná kritéria - jmenovitě pomoc v Iráku a Afghánistánu.     (Zdroj: Brány vnímání)


Kdo by se dnes zaobíral starými mapami! Máme přece satelity a kterékoliv místo na Zemi můžeme zakreslit na milimetr přesně. O tom se starověkým kartografům ani nesnilo. Kreslili svoje mapy podle skrovných údajů kupeckých karavan, sem tam přimalovali nějakou zemi nebo ostrov a vše umně zdobily ornamenty, obrázky lodí a všelijakých potvor. Přitom mnohdy ani netušili, že Země je kulatá. Pozoruhodnou výjimkou v tomto ohledu je starověký řecký učenec Klaudios Ptolemaios.

Vytknul si nemalý cíl. Vypracovat podrobnou a vyčerpávající mapu celého tehdy známého světa. Dalo by se říct, že k tomu měl ideální podmínky. Byl jedním z desítek a snad i stovek učenců, kteří pracovali v alexandrijském Museionu, což byla taková starověká akademie věd. Založil ji egyptský panovník Prolemaios I. Sótér (cca 367-cca 283 př. n. l.) na základě „ideového záměru“ Aristotelova žáka Démétria z Faléra (cca 350-280 př. n. l.), athénského řečníka, státníka a filozofa. Byla to státní instituce a tak učenci, kteří zde pracovali, pobírali pravidelný plat, měli k dispozici neslýchaně přesné a také drahé přístroje, botanickou a zoologickou zahradu a také proslulou alexandrijskou knihovnu. Traduje se, že obsahovala řádově statisíce svazků, snad až 700.000 papyrových svitků a 200.000 textů uložených v pohřebních komorách posvátných zvířat. Částečně shořela ještě v Ceasarově době roku 47 n. l., ale byla doplněna 200.000 svazky z Pergamu, darem Marca Antonia Kleopatře. Definitivně byla knihovna jako roku 643 spálena Araby po dobytí Alexandrie. Odůvodnění tohoto barbarského činu bylo prosté. Buď zdejší knihy obsahují totéž co korán, a potom jsou zbytečné, anebo mu odporují, a potom jsou kacířské. ...    (Dále čtěte na stránkách Záhadno...)


18 09. 2007    Před sto deseti lety - roku 1897 – zahájila Společnost Elektrické podniky král. hlavního města Prahy (předchůdce dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy) provoz elektrické tramvaje.

Černým dnem bylo 18. září 1916 – tehdy se zhruba po roce od otevření protrhla přehrada na Bílé Desné v Jizerských horách. Při neštěstí zahynulo dvaašedesát lidí, 95 rodin s 380 příslušníky bylo bez přístřeší, 1020 osob bez možnosti zaměstnání, 370 občanů ztratilo veškerý majetek, 29 obytných domů a 11 brusíren skla zmizelo ve vlnách a 62 domů a závodů bylo vážně poškozeno. Druhý den bylo 59 osob nezvěstných. Škody byly odhadnuty na několik milionů korun. Byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii Českých zemí.

Roku 1970 zemřel legendární Jimi Hendrix, americký kytarista (narodil se 27. listopadu 1942).


V sobotu 22. září 2007 se v prostorách Archeoparku Prášily uskuteční akce věnovaná vybranému keltskému řemeslu - keramice. Začátek programu 13.00 hodin. Akce je zaměřena na výrobu keramiky a můžete si vyzkoušet, jak se keramika vyrábí. V průběhu akce budou připraveny komentované prohlídky archeoparku. Konec akce je v 17:00 hodin. Vstupné je v rámci Dnů kulturního dědictví zdarma. Zakoupit si můžete keramiku, bronzové výrobky a knihy o Keltech.     (Zdroj: Archeopark Prášily)


Praha se i letos připojí k Evropskému týdnu mobility (ETM), jeho letošním heslem jsou Ulice pro lidi. Magistrát chce svými akcemi od 16. září do 22. září propagovat hromadnou dopravu i nové úseky cyklostezek. Radní Radovan Šteiner (ODS) na dnešní tiskové konferenci podepsal Chartu ETM, kterou se metropole do týdne oficiálně přihlásila. Za formální označila plán týdne mobility v Praze platforma Auto*Mat, která trvale upozorňuje na špatnou dopravní situaci v metropoli. Opatření magistrátu ke zklidňování pražské dopravy jsou podle ní neúčinná. Uzavřené Smetanovo nábřeží

Vyvrcholením celého týdne bude v sobotu 22. září Evropský den bez aut. "Jako tradičně bude probíhat v prostoru Palachova náměstí, Křížovnické ulice a Smetanova nábřeží. Tam bude pro ten den zakázán vjezd automobilů, prostor bude dán veřejné a alternativní dopravě," řekl Šteiner.

Radnice připravila různé akce po celý týden. "Každý den je zaměřen na jeden druh evropské dopravy, který chce město propagovat," řekl Šteiner. V neděli tak odstartují cyklojízdy pod názvem Pražské cyklozvonění, pondělí bude v Praze ve znamení železnice. Středa bude dnem dopravní výchovy, čtvrtek bude patřit městské policii a pátek informacím o dopravě.

Na pondělí je připravena i řada akcí v regionech. Vlak se speciálním kinovozem, kde se budou promítat filmy o bezpečnosti, zavítá do Ostravy. Magistrát Hradce Králové bude zjišťovat, jakým způsobem se děti dopravují do školy a pokusí se najít místa, kde žákům hrozí potenciální nebezpečí dopravní nehody. V Hodoníně budou od ranních hodin rozmístěny hlídky městské policie na hlavních tazích do města a u základních škol, aby prověřily vybavení kol a nošení přileb u dětí.      (Zdroj: Ekolist.cz)

Hmmm ... ať dělám, co dělám - uvažované zdražení MHD v Praze tedy moc dobrá propagace není ... Na jízdenku za 30 Kč za jednotlivou jízdu se jaksi můžeme ...

No nenaštvalo by vás, když čtete: Naposledy jízdné zdražilo v červenci 2005. V magistrátních kuloárech se říká i to, že teď je na zdražení ideální doba. Jsou tři roky do nových voleb a později zdražovat by prý bylo politicky neúnosné. Raději takovou hovězinu nekomentovat ...


ak, jak nás hledači marných germánských kmenů v Čechách a jimi najatí sebesmrkači všeho českého nutí, abychom s naučenou nevědomosti nevnímali bojské Kelty v časných starověreckých dobách našich slovanských předků, tápeme i kolem jména města měst (záchytným bodem můžeme být i alternativa Praga, čteno tak, jak indoslovanský mrav kázal – Prádža. Viz praja, čti pradža (sanskrt) – poddaný. Hrad jenž měl sloužit k obnovení poddanství okolních kupeckých trhů? Systémem poplatků známých z dob keltských Bojů?). Notorickým základem našich znalostí o původu jména je informace, že jméno Praha je prý odvozeno, v souladu s pověstmi, od domovního práhu, jenž měl u Slávů zásadní význam a doslova mystickou akceleraci. Snad i proto, že pod prahem skrytý had, za minimální naturálie, dnem i nocí strážil rodinu domácího pána a působil tak jako „důmyslná“ ochrana před vetřelci i zlými duchy! Ano, pod prahem slávských obydlí totiž sídlil bůžek v podobě domácího hada „in natura“, přinášející hospodáři ochranu a jeho rodu zdraví a štěstí.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Po obrovském úspěchu čtveřice sond Cluster, které byly vypuštěny v roce 2000 a zkoumají magnetosféru Země, chystá Evropská kosmická agentura další husarský kousek. Již za necelý rok, v červenci 2008, by měla nosná raketa Ariane do vesmíru dopravit při jediném startu hned dvě velmi významné sondy: Planck a Herschel. Obě sondy budou znamenat zásadní přelom pro astronomii. Sonda Planck je určena pro výzkum fluktuací reliktního záření s bezprecedentní přesností a Herschel se stane největší infračervenou observatoří světa s dalekohledem o průměru neuvěřitelných 3,5 metru.

Nosná raketa Ariane je speciálně vybavena pro starty dvojic sond. Tato úprava byla použita již u Ariane 4 a zůstala zachována i u Ariane 5. Například čtveřice sond Cluster byla na oběžnou dráhu vynesena po dvou dvojicích. V nosné části rakety bude sonda Planck uložena ve speciální konstrukci, která se nazývá SPELTRA. Toto slovo vzniklo z francouzské zkratky pro Speciální konstrukci pro duální starty. Jde o jakýsi válcový kryt spodního nákladu, na jehož horní kuželové části je umístěn další náklad. Tento kryt má hmotnost 850 kg a průměr 5,4 m, což je vlastně průměr rakety Ariane. Pro menší náklady se používá konstrukce SYLDA, která je užší než raketa. Výška válcové části SPELTRY je 5,6 m, celková výška 7 m. Konstrukce chrání spodní sondu Planck při startu i před startem. Větrací otvory umožňují proudění suchého chladného vzduchu. Po startu ze základny Kourou ve Francouzské Guianě budou pomocné motory po stranách rakety (tzv. boostery) hořet přes 2 minuty. Motory prvního a druhého stupně budou vyvíjet tah po dalších 25 minut. Tím budou Herschel s Planckem nasměrovány do Lagrangeova bodu L2 soustavy Země-Slunce, který je vzdálený od Země 1,5 milionu kilometrů směrem od Slunce.     (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Páni diplomaté, generálové, vojáci, civilisti! Nepřátelská armáda invazních druhů obsazuje naše území, šíří se a pokud chceme naši přírodu ubránit, je třeba okamžitě přejít do protiútoku a dostat situaci pod kontrolu. Možná poněkud dramaticky, ale i takto lze situaci docela dobře přiblížit.

Již každému známými invazními druhy začínají být plzák španělský, bolševník velkolepý, křídlatky nebo netýkavka žláznatá, v některých skalních městech borovice vejmutovka a v Praze pajasan žláznatý či trnovník akát. Potenciálně velmi nebezpečných a nežádoucích druhů je však mnohem více, dosud je moc lidí nezná a problém není dostatečně medializovaný. U nás tento problém dosud plošně naštěstí dosud nedosahuje extrémních rozměrů, leč v ohrožení jsou třeba domácí druhy raků, evropský jelen, na první pohled masově degradované jsou porosty podle vodních toků a v budoucnu se třeba dočkáme, že místo vánočních kaprů si budeme muset dávat maso skokana volského. Nebezpečné druhy jsou dosud krásně i v nabídce zahradnických katalogů. Mnoho lidí o problému invazí snad ještě ani neslyšelo, klidně si pěstují křídlatky na svých pozemcích, i když blízko jejich příbytků ochránci přírody aktivně křídlatky likvidovali. U křídlatek teprve po čase mohou svým šířením na pozemku majitelům začít vadit, samozřejmě pak místo osvědčených postupů (např. Beskydský postup u křídlatek) se užívá zbytečně velké množství chemie, zbytečně se řádí se sekačkou apod. Používejme rozum, nikoli zbytečně či neefektivně hrubou sílu.     (Zdroj: Příroda.cz)


Problém optimálního příjmu vlákniny není definitivně vyřešen. Skutečností je, že média, zaměřená na zdravý životní styl a výživu přinášejí informace o nezbytnosti a značné důležitosti vlákniny jako jednoho z významných prvků prevence některých obtíží a dokonce i onemocnění. Faktem je, že přes četné pokroky preventivní medicíny stejně jako vědy o výživě dosud neexistují jednoznačné závěry v podstatě v žádném směru. ...

... právě ČR je na špice výskytu nádorových onemocnění tlustého střeva, hovoří se o vysoké pravděpodobnosti souvislosti mezi nedostatkem vlákniny a tímto onemocněním. Až donedávna se tento fakt dokonce považoval za rozhodující. Až nejnovější studie však prokázaly, že to není tak jednoznačné. Nádorovými onemocněními totiž naopak netrpí řada osob, které celý život konzumují velmi málo vlákniny. Hlavním faktorem je tedy - dědičná dispozice. Tento fakt ovšem neopravňuje odpůrce konzumace zeleniny a celozrnných obilovin a luštěnin k odmítání těchto potravinových zdrojů. Jistě tušíte, že mezi nimi převažují muži. Jakmile totiž dojde ke sloučení nepříznivého vlivu dědičné zátěže, snížení imunity a nevhodné stravy včetně chronického nedostatku vlákniny, riziko skokově stoupá. Takže - co teď, kde je ono skutečné optimum? Doporučený denní příjem vlákniny je přibližně 40 g (pro dospělého člověka). Říká vám to číslo něco? Obávám se, že ne. Nikdo si totiž nepočítá ani kalorie, ani příjem jednotlivých živin či dokonce ochranných nebo naopak balastních látek, tedy právě vlákniny. Ukázalo se, že skutečný průměrný denní příjem vlákniny je u naší populace zhruba jen poloviční!        (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Jedenáctého září 2001 v noci, tentýž den, kdy došlo k nárazům letadel do amerických budov, rozdala lékařská kancelář Bílého domu personálu Dicka Cheneyho, který ho měl doprovázet na cestě do bezpečí do Camp Davidu, protilátku proti účinkům Antraxu – cipro – s tím, že ji mají užívat a že jde o preventivní opatření ZDE. Tiskový mluvčí Bílého domu, Gordon Johndroe, řekl 7.6.2002, že neví, proč zaměstnanci Bílého domu cipro dostali a že si myslí, že to bylo „preventivní opatření těsně po útocích z 11. září, než mohla být plně vyhodnocena situace“ (ZDE.). 18. září 2001, tedy už týden potom, co zaměstnanci Bílého domu začali cipro užívat, byly odeslány dopisy obsahující antraxový prášek, do televizní stanice NBC a do redakce deníku New York Post a nejspíš ještě do 3 dalších redakcí. V obou nalezených dopisech byl vložen text, který odkazoval na útoky z 11. září, doporučoval, aby příjemce použil penicilinu, hlásal smrt Americe a Izraeli a končil větou Aláh je velký (9-11-01, this is next, take penacilin now, death to America, death to Israel, Allah is great).

Občanská organizace dohlížející na činnost americké vlády Judicial Watch podala žalobu, podle amerického zákona o svobodě informací, ve které žádala o zveřejnění dokumentů, které vedly k tomu, že zaměstnanci Bílého domu dostali hned po 11. září protilátku cipro. V reakci na její žalobu jí byly v lednu 2003 poskytnuty 4 e-maily, které se ale týkaly pouze opatření, které byly v Bílém domě provedeny, až když se v říjnu 2001 dostaly do jeho poštovní kanceláře nepatrné stopy antraxu, které se přenesly do jeho pošty z dopisů s antraxovým práškem, které byly odeslány do amerického kongresu mezi 6. a 9. říjnem 2001 a procházely stejnou třídírnou pošty jako dopisy do kongresu (ZDE.). Podle oficiálních záznamů zemřelo na nákazu antraxem celkem 5 lidí, mezi nimi dva zaměstnanci třídírny pošty ve Washingtonu. K některým dalším se virus pravděpodobně dostal v dopisech, které se dostaly do styku s dopisy obsahujícími antrax. Nakaženo bylo celkem 22 lidí, z toho 11 se antrax dostal do plic, kde je smrtelně nebezpečný, u zbytku pronikl do oděrek v kůži, kde je snadno léčitelný.

První dopisy s antraxovým práškem byly odeslány den předtím, než byl americkému kongresu poprvé předložen k hlasování návrh takzvaného Vlasteneckého zákona, který reagoval na útoky z 11. září omezením práva na soukromí amerických občanů a tím i americké demokracie. Návrh by, mimo jiné, uzákonil neomezené zadržování zatčených přistěhovalců, povinnost pro university předávat informace o zahraničních studentech a tajné prohledávání bytů. Navrhovaná definice terorismu umožňovala trestat jako teroristy i odpůrce vlády, pokud by použili násilí (Houston Chronicle, 7.10.2001 ZDE.). Návrh zákona se ale v kongresu setkal s opozicí.          (Dále viz Britské listy)


Zecharia Sitchin ve svých knihách řeší Dvanáctou planetu, Války bohů a lidí, Ztracené říše. Umí hebrejsky, zná staré dokumenty a jejich jazyky. Ví, která bohyně s kým počala (za svobodna, za vdana, za unesena). Ví, kteří bohové se starali o Matku Zemi, zemědělství a lidi. Jiní mezopotamští a také indičtí bohové spolu bojovali za použití technologií 20. století. Bohové přelétali na vimanech (letadlech). Historici budou možná tvrdit, že hliník byl vzácný ještě začátkem 20. století. Slavný Mendělejev dostal na nějakém kongresu asi v r. 1900 jako ocenění zásluh pohár z tehdy vzácného hliníku. Jiný bůh poslal ohnivý šíp a naráz zabil tisíce nepřátel. Přeloženo asi ze sanskrtu do češtiny: Od oka zamířil raketu s podomácky vyrobenou menší atomovou hlavicí a zničil za dalekým kopcem o něco více nepřátel, než vlastních lidí. ....

....

.... Pro vědecký rozbor jsem zvolil báji o Bivojovi. Bivoj se původně jmenoval Voj a byl vojevůdcem. Byl vysoký a mohutný, v boji vydal za dva, a tak dostal přezdívku Bi-voj, později Bivoj. Měl obrovskou sílu, ale rozumu moc nepobral. Když jeho medovinou opilá družina začala skandovat - "Bivoj na hrad!", řekl si - proč ne? Na Vyšehrad to bylo daleko, a tak se spokojil s místním Tetínem nad řekou Misa (to znamená řeka, která se rozlévá, později Mže, dnes Berounka). Chtěl Tetu uchvátit nějakým slavným činem, a pak ji uchvátit i fyzicky. Víme, že skolil mohutného kance a donesl ho na zádech Tetě, aby připravila hostinu.

Z biomechanického rozboru situace jsem vypočítal, že Bivoj vážil 138 kg. Dnes bychom správně formulovali - jeho klidová hmotnost byla průměrně 138 kg. Těžko to někdo dokáže nebo vyvrátí. Můžeme ve shodě s žijícími klasiky o tom diskutovat - a to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Bivojova výška nepřesahovala 190 cm - musel to být podsaditý pořízek, jinak by se pod tíhou kance zlomil v zádech. Této postavě odpovídá objem mozku 1618 cm3. Objem mozku není v přímé souvislosti s inteligencí. Teta měla mozek menší, ale byla to vědma, která sbírala léčivé bylinky. Pochopila, že vdávat se musí. Stala se zakladatelkou tradice bylinkářek, homeopatie, ekologických a environmentálních hnutí. Nedovolila kácení a vypalování původních lesů kolem řeky Misy a ještě dnes kolem Berounky nějaký les je. Věděla, že původní rostlinstvo a živočišstvo představuje nenahraditelný genofond naší země. Věděla, že bez kůrovce jižní pohoří Gabreta (pohoří Kozorožců kolem pramenů Vultavy - dnes Šumava s prameny Vltavy) nebude nikdy to pravé. A to vše stihla jako žena a mnohonásobná matka v domácnosti. Přesvědčila Bivoje, že může doma a velmi příjemně předávat svou sílu budoucím generacím. Věčně přiopilé družiníky poslala s motykami na pole a z tažení na Vyšehrad sešlo. Bivoj mohl chodit jednou týdně s kamarády na pivo. To byl odkaz silného Bivoje a chytré Tety. Někteří jazykovědci se domnívají, že i slovo pivo je odvozeno od Bivoje.      (Čtěte na Gnosis9.net)


Každému vědci se občas stane, že dospěje „vědeckou metodou“ k nevysvětlitelným závěrům. Jak na takovou situaci reagovat? V sociálních vědách mají vědci často tendenci takové neuvěřitelné výsledky zpochybňovat odkazem na nedokonalou metodologickou povahu ne-experimentálního výzkumu. Co ale dělat, pokud k neuvěřitelným výsledkům dospějeme na základě naprosto čisté a robustní metodologie?     (Pokud vás to zajímá, čtěte na stránkách Jitřní země)


Čím to, že se novorozené děti podobají víc otcům než matkám?

K vysvětlení tohoto jevu existují dvě teorie. Podle první se novorozené dítě podobá spíše otci z toho důvodu, že matka je, na rozdíl od otce, vždy jistá a nikdy nepochybuje o tom, je-li drobeček opravdu její či nikoli. Novopečený otec však takovou jistotu mít nemusí, proto se příroda postarala o to, aby ho nějak přiměla, aby se i on podílel na jeho výchově. Podle teorie přirozeného výběru tak favorizuje dítě, které má v dětství spíš jeho geny než matčiny. Jakmile je potom pouto mezi otcem a jeho potomkem navázáno, může se genetická podoba vyrovnávat. Druhá teorie je ještě více prozaičtější. Hovoří o tom, že ženy si jednoduše přejí, aby si něco takového muži mysleli, a tak je v tom ještě utvrzují zvoláními typu: „Podívej na něj, to jsi celý ty!“        (Zdroj: VTM Science)


17 09. 2007    Pokud budeme chtít zvolit jednoduché slovo, které se nejvíce hodí k osobě Daniela Douglase Homa, tak je to slovo arogance. Home byl považován za jedno z nejlepších médií, které kdy žilo a vyhýbal se kontaktu s ostatními a prohlašoval, že se od nich nemá co naučit. A snad právě proto se rozhodl, nemíchat se mezi obyčejné lidi a své paranormální síly předvádět bohatým a slavným. Bez ohledu co tím sledoval, jeho schopnosti zůstávají hádankou pro mnoho badatelů až do dnešní doby, zvláště když uvážíme, že se nemusí jednat pouze o zábavu a iluzi pro široké masy lidí. Home zůstává v mnoha výkonech jedinečný i když je možnost, aby byl kýmkoliv napodoben. Home se narodil v Edimburghu ve Skotsku v březnu 1833 , své duchovní nadání zdědil po své matce a začalo se u něj projevovat už když byl dítětem. Jeho teta viděla, jak se jeho kolébka houpe sama od sebe, jako by s ní pohybovala neviditelná ruka , ve věku 4 let přesně předpověděl smrt svého bratrance. Byl podivným a bledým dítětem , jeho rodina věřila, že bude mít nadpřirozené schopnosti.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Vláda ve Velké Británii vydělává miliardy liber na ekologických daních, přitom ke zmenšení ekologické stopy země jich potřebuje podstatně méně, tvrdí Aliance daňových poplatníků (TA). Podle ní způsobilo v roce 2005 vypouštění škodlivých látek do prostředí škody za 11,7 miliardy liber, vláda však prý na ekodaních vybrala 21,9 miliardy, píše internetové zpravodajství BBC.

boeing  Podle Aliance vláda pouze „cynicky“ navýšila příjem státní kasy namísto investic do ochrany životního prostředí. Podle ministerstva financí je toto prohlášení „směšné“. Podle Aliance pokrývá částka 11,7 miliardy liber „společenské náklady“ klimatických změn, což představuje především cenu za škody způsobené extrémními jevy počasí. Podle daňových poplatníků by vybraná ekodaň neměla tuto částku převýšit. Každá rodina ve Velké Británii přeplácí podle Aliance v průměru 400 liber každý rok. Daň z automobilů a pohonných hmot je prý 30–40krát vyšší než společenské náklady emisí oxidu uhličitého.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Hubbleho vesmírný teleskop krouží kolem rodné planety od roku 1990. Tehdy by si jistě leckdo mohl myslet, že o 17 let později bude na oběžné dráze spousta orbitálních teleskopů a jejich provoz bude rutina srovnatelná s komunikačními satelity. Bohužel žijeme v době, kdy si lidé myslí, že je lepší honit ekoprasata a kydat ekohnůj, než dobývat hvězdy. Proto je Hubble momentálně jedinou pořádnou orbitální observatoří, která se dívá do hlubin vesmíru ve viditelném světle. Rozhodně to ale nemá lehké. Nedávno přišel o další gyroskop, který pracoval přes šest let. Momentálně mu fungují jenom dva a další je připravený jako naprosto poslední nouzová rezerva. Dva gyroskopy jsou minimum, se kterým Hubble jakž takž dokáže dělat svoji práci. Jeden z pracujících gyroskopů je docela nový, druhý má za sebou 4 roky provozu. Rezervní gyroskop už běžel 6,5 roku. Podle všeho může Hubble v dohledné době zhasnout z technických důvodů. Dolů se ale snad nezřítí a pokud všechno dobře dopadne, tak k němu NASA zhruba za rok pošle poslední servisní raketoplán. Z celé záležitosti čiší bezradná zoufalost současného vesmírného výzkumu.      (Zdroj: OSEL.cz)


Říká se, že pod svícnem je největší tma a v případě staroměstského orloje to platí více, než se obecně ví. Je to mistrovské dílo s důležitou funkcí, i když si mnozí lidé všimnou jen toho, že ukazuje čas ..

O městu Praha se odedávna traduje, že stojí na magickém místě. Jedna stará legenda praví, že název města "Praha" evokuje symbolickou bránu mezi tímto a paralelním světem, do něhož mohou někteří z nás vstupovat.

V běžně dostupných zdrojích se dá dočíst, že orloj neboli horologium je stroj hnaný závažím, s ciferníkem astráriem ukazujícím pohyby slunce ve zvěrokruhu, měsíční fáze, pohyb oblohy, data dne a měsíce, svátky, s pohyblivými figurami a odbíjejícími hodinami. U našich předků ukazoval 24 hodin. První hodina počítala se po západu slunce. Koncem 15.století počalo se u nás užívat půlorloje, jenž měl na ciferníku 12 hodin. Půlorloj nazýván také německým. Obou užívalo se až do roku 1623, kdy byl úředně nařízen půlorloj - ciferník s římskými číslicemi. Pražský orloj ukazuje čtyři druhy času: čas středoevropský, staročeský, babylonský a hvězdný. Orloj původně vypadal zcela jinak - byl bez soch, bez svatých v okénkách, bez Mánesova měsíčníku     (Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


Po mobilních telefonech a geneticky modifikovaných plodinách je na řadě další viník dramatického úbytku amerických včelstev. Od loňského podzimu si američtí včelaři (ale také někteří evropští) stěžují, že jejich úly zejí prázdnotou, a varují, že takto masivní úbytek včelstev může mít negativní dopad na úrodu některých plodin. O příčinách náhlého vymírání opylovaček (50-90% úhyn) už se napsalo několik článků, jejichž autoři viděli viníky v záření z mobilních telefonů nebo geneticky modifikovaných rostlinách. Nejnovější varianta (uveřejněná v posledním čísle Science) zní, že vražedným se pro americký hmyz stal import australských včel, jež hostí tzv. izraelský virus akutní paralýzy (IAPV). Důvodem pro takové tvrzení jsou výsledky studie, podle které mají všechny uhynulé a nemocné včely ve své DNA i sekvenci tohoto viru, zatímco zdravá včelstva ji až na jednu výjimku postrádají. Virus se do USA dostal s importy australských včelstev, kterým však nijak neubližuje. Možnou příčinou jeho proměny na americké půdě v nebezpečného zabijáka entomologové spatřují ve velmi častém výskytu parazitických roztočů, již oslabují imunitní systém zdejších včel. Genetikové také upozorňují, že u amerických včel má IAPV lehce odlišnou dědičnou informaci než jeho příbuzní kdekoli jinde na světě. Příčina této odlišnosti však zatím není známa.     (Zdroj: 21@století)


Rozloha mořského ledu v Arktidě poklesla 3. září 2007 na rekordních 4,42 milionů kilometrů čtverečních. Dosavadní minimum naměřené 20. až 21. září 2005 mělo hodnotu 5,32 milionů km2. Jen za uplynulý týden zmizelo 360 tisíc km2 ledu, což odpovídá rozloze Německa. Úbytek bude pravděpodobně ještě 2-3 týdny pokračovat. Oznámili to vědci z amerického Národního centra pro údaje o sněhu a ledu (National Snow and Ice Data Centre, NSIDC).

Od zahájení satelitních měření před 30 lety se zaledněná plocha Arktidy zmenšila o třetinu. Od roku 2002 rychlost, s jakou led ustupuje, nepřestává šokovat experty na celém světě.

"Kdybyste se mě před pár lety zeptali, kdy by Arktida mohla přijít o všechen svůj led, tak bych řekl kolem roku 2100, nebo možná 2070. Ale teď si myslím, že rozumným odhadem je rok 2030. Zdá se, že Arktida se stane úplně jiným místem ještě během našeho života nebo nejpozdějí během života našich dětí," neskrýval své překvapení Mark Serreze z NSIDC.

Teplota v Arktidě prudce stoupá. Mění se cirkulace vzduchu i mořských proudů.

"Zákony se začínají měnit a příčinou této změny pravidel jsou emise skleníkových plynů. Tento rok je vykřičníkem za sérií rekordních minim, které nám říkají, že se něco děje," prohlásil Serreze.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Evropští výrobci nesnižují emise u nových automobilů tak, jak si sami předsevzali. Tvrdí to alespoň včera zveřejněná zpráva vlivné Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (T&E).

Emise oxidu uhličitého u nových evropských aut loni dokonce klesly o nejmenší množství za řadu let - o pouhých 0,2 procenta na průměrných 160 gramů na kilometr. Výrobci se přitom už před lety zavázali, že emise do konce roku 2008 sníží na 140 g/km. Již nyní je tedy podle T&E jasné, že automobilky svůj závazek nedodrží.      (Zdroj: EnviWeb)


Světové zásoby ropy se podle některých scénářů vyčerpají asi za 50 let. Jaké možnosti náhrady poskytují v tomto směru alternativní zdroje?

Etanol/E85: jde o alkohol, který se nazývá i obilním lihem. Výsledná pohonná hmota je směsí 85 % etanolu a 15 % benzínu; výhody: vyšší oktanové číslo, vyšší výkon motoru, mnohem šetrnější vliv na životní prostředí než mají fosilní paliva; nevýhody: vše, co přjde do styku s etanolem, musí být vyrobeno ze speciální oceli nebo umělé hmoty. Pěstování obilnin, zejména kukuřice, je nákladné. Reálný výhled: pokud by měl biolíh úplně nahradit fosilní paliva, museli by farmáři např. v USA pěstovat obilniny na 71 % zemědělské půdy.

Metanol/M85: metylalkohol ze zemního plynu nebo z uhlí; výhody: stejně účinný jako etanol; nevýhody: agresivní vůči gumě, plastům nebo hliníku, vyžaduje speciální materiály, dražší rafinerie a jeho spotřeba je vyšší než etanolu. Reálný výhled: nemůže konkurovat etanolu.

Stlačený zemní plyn (CNG): zemní plyn se nachází na stejných nalezištích jako ropa; výhody: vysoké oktanové číslo, automobil poháněný CNG produkuje o 90 % méně CO a o 30-40 % méně CO2 než ostatní fosilní paliva; nevýhody: větší a těžší nádrž, nedostatek plnicích stanic. Reálný výhled: budoucnost limitovaná jako u ropy.

Bionafta: Nejčastějším zdrojem jsou rostlinné oleje; výhody: moderní naftové motory mohou bez problémů fungovat na bionaftu, snižují se emise výfukových plynů, u CO až o 75 %; nevýhody: litr bionafty je dražší než litr nafty vyrobený z ropy, při nižších teplotách je třeba přidávat speciální látky. Reálný výhled: má velkou budoucnost.

Elektřina:výhody: tišší a lacinější provoz; nevýhody: omezené možnosti využívání, dlouhá doba dobíjení, vysoké ceny baterií. Reálný výhled: V současnosti se jen zanedbatelný podíl elektřiny vyrábí z obnovitelných zdrojů. Vodík: je možné ho vyrábět ze zemního plynu, metanolu nebo z biomasy; výhody: ekologicky čistý provoz, nevyžaduje nákladné úpravy motoru; nevýhody: zatím velmi drahá výroba a výbušnost. Reálný výhled: perspektiva až po zlevnění výroby       (Převzato: Agris.cz)


Vlk se objevil na Šumavě. A její milovníci jásají. Jeden z lesníků ho zahlédl na mýtině, jak se lhostejně dívá na mužův automobil. Člověka uvnitř totiž nevnímá a z „plechové pojízdné krabice“ si vzácný tvor pranic nedělá.

Že by vlk potvrzoval úvahy o jeho schopnosti žít opět v místech, kde ho člověk 2. prosince 1856 nemilosrdně vyhubil? Syndrom Červené Karkulky straší lidi i dnes -mnozí z nás vlka považují za krvelačnou šelmu, ačkoliv patří k nejplašším tvorům. Šéf Správy národního parku František Krejčí má z objevu nelíčenou radost a jako důkaz o vlčí přítomnosti ve svém „revíru“ bez uzardění ukazuje igelitový sáček s vlčími exkrementy. Když se však řeč stočí na vlkův osud, ihned posmutní. Jakkoliv totiž Šumava nabízí vzácným tvorům podmínky k založení rodiny, myslivci mu zatím vždy zatnuli spolehlivě tipec dobře mířenou ranou. Jen od konce druhé světové války složili na Šumavě patnáct vlků, o nichž se ví.

To však šedivec z minulého týdne netuší. Zatím je sám a jen bůh ví, zda na Šumavě zůstane. Zda ho myslivec neskolí v domnění, že střílí na psa, nebo jednoduše proto, že mu ta šelma ujídá srnčí z talíře.      (Zdroj: Šelmy.cz)


07 09. 2007    Sedmého září 1836 se ve Svatovítské katedrále v Praze konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý.

V pátek 8.9. je Den otevřených dveří památek v České republice.

Den na to, v sobotu 9.9. slaví křesťané římskokatolická církve svátek Narození Panny Marie, celosvětově se slaví Mezinárodní den gramotnosti ...

Vážení čtenáři, omluvte prosím krátkou odmlku z Říše snů ... ale vdává se mi starší dcera, takže ve dnech od 10. do 14. září budou mít tyto stránky malé dodatečné prázdniny ... děkuji za pochopení....


Vláda pořádá mistrovství světa ve zbrojení   Vládu na jejím výjezdním zasedání ve Spáleném Poříčí přivítalo fotbalové mužstvo v maskách politiků, kteří se nejvíce zasazují o to, aby se Brdy staly dějištěm mistrovství světa ve zbrojení. Aktivista v dresu rozhodčího předal vládě tlustou složku se studiemi z respektovaných amerických zdrojů, které uvádějí na pravou míru některá nepodložená tvrzení, jimiž propagátoři základny zásobují české občany. Ve sloze byla i krátká analýza největších chyb a zjednodušení, jichž se dopustili autoři nedávno publikované studie možných zdravotních rizik vyplývajících z případného umístění radaru v Brdech.

„Naše vláda se chová jako organizační výbor MS ve zbrojení. Připravuje u nás hřiště pro velké vojenské hráče a občany se snaží přesvědčit, aby se stali nadšenými diváky. Ministryně obrany již dokonce nazpívala hymnu šampionátu,“ řekl Martin Kloubek z Greenpeace ČR.

"Vláda se dosud chová, jako by neviděla vážné důsledky, jimiž případné umístění základny na našem území hrozí. Ve Spojených státech vznikla vážná debata o tom, zda umístění špatně fungujícího protiraketového systému v Evropě vůbec stojí za všechny škody, které to USA přinese. Česká vláda však v podstatě stále dokola bez důkazů opakuje, že radar přinese Čechům bezpečí a prosperitu. Jediný "důkaz", který zatím předložila, představuje studie možných zdravotních rizik založená na špatných vstupních datech. Předali jsme proto dnes ministrům materiály, které mnohá zjednodušení vládních propagandistů uvádějí na pravou míru," doplnil tiskový mluvčí Greenpeace Karel Dolejší.

Studie ministerstva obrany počítá s maximálním vyzářeným výkonem zařízení 170 kilowattů. Podle údajů, které formou otázek a odpovědí uvádějí stránky www.radarbrdy.cz, se však maximální výkon v impulsním režimu bude pohybovat řádově v desítkách megawattů (170 kW je pouze střední efektivní výkon). Vyšší údaj je konzistentní s tím, co bylo publikováno i v různých amerických zdrojích, včetně vládních. Jak je tedy možné, že česká studie zakládá posouzení zdravotních rizik na podhodnocení vyzářeného výkonu o dva řády? Studie také nepočítá s možným umístěním druhého, sledovacího/naváděcího radaru, o němž hovořil na únorové tiskové konferenci ředitel MDA Obering. Záření v jeho bočních a parazitních smyčkách by se sčítalo se zářením hlavního radaru.

Kromě znevažování možných zdravotních rizik jsme také svědky soustavného přehlížení zahraničněpolitických a bezpečnostních důsledků případně výstavby základny, jako je například oslabování Evropské unie nebo vyhrocování vztahů s Ruskem - vše kvůli naprosto nepravděpodobné hrozbě útoku neexistující íránské mezikontinentální rakety na Spojené státy. Rostoucí mezinárodní napětí a nedůvěra mezi státy však může brzy zcela reálně zablokovat jednání o mezinárodní smlouvě nahrazující Kjótský protokol o klimatických změnách - může odčerpat politickou vůli i finanční prostředky směrem k raketovému zbrojení a zbrojení ve vesmíru.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Neustále mi chodí po Internetu dopisy s obvyklou douškou, abych to rozeslal co nejvíce známým ... no znáte to ... V tomto případě je námětem ČEZ a tarify pro platbu elektřiny COMFORT a BASIC ... Moloch ČEZ leží kdekomu v žaludku, protože nám hezky pouští žilou ... ale v tomto případě jde přece jen troooošičku o informační šum ...

Ono je přece jen dobré, když dostanete nějakou takovou zprávu, se podívat na stránky Hoax.cz ... velice často tam již je připraveno vysvětlení a není nutno dále zbytečně zatěžovat Internet ... jako je tomu i v tomto případě.


Čaroděj Gandalf byl velmi pravděpodobně stvořen jako postava podobná starým Mistrům alchymie. V příběhu Třetího Věku Středozemě hraje velmi významnou roli. Během svého střetnutí s balrogem v hlubinách Morie sám sebe označuje za „služebníka skrytého ohně“. V dopise Robertu Murrayovi ze 4. listopadu 1954 popisuje Tolkien Gandalfa a ostatní čaroděje jako „inkarnované anděly,“ kteří byli ve Třetím Věku vysláni do Středozemě, aby zde plnili role emisarů a rádců elfů a lidí v jejich snahách o rezistenci proti silám temnoty. Bylo to právě v době, kdy se opětovně materializovalo úsilí Temného Pána Saurona uchvátit vládu nad celou Středozemí. Podle Tolkiena spočívá hlavní úloha Čarodějů v udržování a posilování univerzálního ducha lidství, což velmi připomíná primární snahy Mistrů alchymie. Dosahují toho prostřednictvím vzdělávání, rad a postupného směrování lidských myslí a srdcí směrem k „Cestě Světla“. V podstatě představují „hermetické bratrstvo“ alchymie. Skrze tuto posvátnou činnost dodávají lidem statečnost, duševní sílu a kuráž, aby jim tyto pomohly odolat lákadlům temných sil a aby byla splněna klíčová mise Velkého Posvátného Díla – totiž zachovat záblesky skrytého ohně v jeho čiré a neposkvrněné formě.         (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Čeští vědci odhalili původ kosmického tělesa, které vyhubilo dinosaury.

Zvětšit obrázek Před 160 miliony roků se v hlavním pásu asteroidů srazila dvě tělesa a z nich vznikla „rodina“ asteroidů Baptistina.

Před 65 miliony roků praštil do země pořádný asteroid. Dopadl do oblasti dnešního Yucatanu a vyhloubil kráter Chicxulub. Podle některých odborníků se při té příležitosti poroučeli ze světa dinosauři. Podle jiných byl konec druhohorních ještěrů zapříčiněn i jinými nebo zcela jinými faktory. O srážce asteroidu se Zemí na rozmezí druhohor a třetihor ale nikdo nepochybuje.

Odkud se tohle těleso vzalo? Na tuto otázku odpovídá trio vědců William F. Bottke, David Vokrouhlický a David Nesvorný ve studii, kterou zveřejnil prestižní časopis Nature. Posledně dva jmenovaní patří k nejvýznamnějším astronomům, jakými se může naše věda pyšnit. Všichni tři vědci působí na Southwest Research Institute v coloradském Boulderu, ale Vokrouhlický a Nesvorný se hrdě hlásí ke své „alma mater“ na Astronomickém ústavu University Karlovy v Praze.      (Čtěte na stránkách OSEL.cz)


Hra, která by se dala nazvat "Co všechno Praze projde, než zmizí ze seznamu památek UNESCO", pokračuje. Ministerstvo kultury povolilo stavbu dvou výškových domů na pražské pankrácké pláni.

UNESCO už v červenci letošního roku kvůli chystaným stavbám výškových budov vyslovilo "vážné znepokojení". To je první krok k vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Po něm následuje zápis města na seznam ohrožených památek a nakonec samotné vyškrtnutí.

Jestli se Praha skutečně dostane na seznam ohrožených památek, nikdo v tuto chvíli nechce odhadovat. Praha má od UNESCO termín do 1. února 2008, dokdy by měla zjednat nápravu - tedy znovu přehodnotit současný projekt na mrakodrapy na Pankráci a vytvořit studii, která zaručí, že současné historické dědictví města dokáže ochránit.

Investor však už plánuje, že u obou výškových budov - hotelu a bytového domu - bude dál pokračovat územní řízení. "Rozhodnutí ministerstva nás potěšilo," řekla Kateřina Hainzová, marketingová a PR manažerka developerské společnosti ECM.     (Zdroj: EnviWeb)

Marketingová manažerko Hainzová ... ty už dávno nebudeš na tomto světě, ale následky toho, co tak oslavuješ, budou dále hyzdit tvář město, na které by mohla být hrdá kterákoliv země této planety ....


Nepřestávám vycházet z údivu nad tím, jaké zázraky již dokáže současná medicína. Lidé, kteří by se ještě nedávno v důsledku nemoci nebo nějaké vady nedožili dospělosti dnes mají odrostlé děti a prožívají klidné stáří. Spokojený život dnes vedou lidé, kteří se narodili předčasně nebo se silnou vadou a bez moderní techniky by nepřežili. Co nejšťastnější život se snažíme zajistit těm, kteří si jej sami zařídit nemohou, jako jsou lidé trvale nemocní a postižení.

Toto ve srovnání s jinými živočišnými druhy ojedinělé chování je jistě jednou z věcí, které vyčleňují člověka od zvířat. Je to soucit a solidarita. Tyto ryze lidské vlastnosti nám umožnily do fantastických rozměrů rozvinout zázračnou vědu zvanou medicína. Aniž bychom si to však uvědomovali, tímto jsme také popřeli zákon, který platí pro všechny ostatní živočišné druhy – přirozený výběr. Tento zákon jsme nahradili zákonem vlastním – morálkou. To vše lze jistě vnímat jako velký pokrok, člověk se vymaňuje z rukou evoluce, zvířecí způsoby jsme nahradili lidskými. Moderní věda postupně vítězí nad přirozenými, z našeho pohledu krutými zákony přírody.

Ale má to jeden háček. Přirozený výběr zajišťoval ozdravování populace. Dědičně nemocný jedinec nepřežil, čímž se zajistilo, že genová sekvence odpovědná za dané onemocnění byla vyřazena. A naopak: mutace, které přinesly nové pozitivní vlastnosti, zajistily, že jejich nositel byl zvýhodněn před ostatními. To však pro člověka už dávno neplatí. O ozdravování populace se stará medicína. Tento nepochybně pozitivní vývoj však přináší jeden velký paradox: čím pokročilejší a úspěšnější je medicína, tím nemocnější se stává populace. Proč? Je to jednoduché - medicína dokáže odstranit i těžké dědičné vady, ale nedokáže odstranit geny za tyto vady zodpovědné. Tyto geny a s nimi i nemoci se tedy dále dědí. Klasické léčení dědičných vad je tedy vždy jen dočasným řešením.     (Zdroj: Svíce.cz)


Z jednoho hektaru orné půdy dokáže jeden sedlák vyprodukovat nejenom 7 tun pšenice nebo 30 tun brambor, ale také 1 milion litrů spodní vody. Tyto údaje uvedl Rýnský zemědělský svaz (RLV) ve své tiskové zprávě. Při průměrné velikosti zemědělského podniku v Německu 48 hektarů (zemědělská zpráva z roku 2007) to celkem představuje 48 milionů litrů vody na orné půdě. Vytvořená spodní voda v tomto rozsahu postačí k celoročnímu zásobování čistou pitnou vodou více než 800 obyvatel. Ve svých výpočtech se Rýnský svaz sedláků opírá o zjištění profesora Dr. Hans-Petera Bluma z Ústavu pedologie univerzity v Kielu, který již v roce 1997 poukázal na to, že zemědělským využitím orné půdy je v průměru možné vyprodukovat o 100 l/m vody více než dokáže přírodní les.     (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


Nejvýbušnějším tématem společenských kampaní ve Spojených státech je tradičně náboženství, homosexualita a právo na držení zbraní. Mezi nátlakové skupiny horující proti potratům a za pušky či pistole se ale v poslední době vetřel nový a poněkud úsměvný spojenec - aktivisté, obhajující právo každého amerického muže nosit pěstěný, hustý knír. Organizace s názvem American Moustache Institute, jejíž název znamenají doslova Ústav pro americký knír, vytýká společnosti údajnou dalekosáhlou diskriminaci fousáčů, a to jak na pracovištích a ve společenském styku. Organizace má jasný cíl - vrátit kníru výsadní postavení, jemuž se těšil v průběhu 70. let minulého století. "Chceme vytvořit atmosféru porozumění a přijetí pro všechnu, kteří mají pod nosem něco víc než jen spadlé obočí," říká mluvčí institutu. Důkazů o diskriminaci nové minority přitom již stihli aktivisté shromáždit dost a dost. Více než polovina Američanek by se prý otřásla odporem, kdyby měla políbit muže s knírem. Jiné ženy zase tvrdí, že jim muži s bujným vousem nad horním rtem připomíná diskotékovou skupinu Village People, venkovské balíky či dokonce pornoherce ze zmíněných 70. let. Nejvyšší soud Spojených států navíc loni rozhodl o tom, že soudci smí bez dalších důvodů vyřadit muže ozdobeného knírem z poroty. Institut chce proto pomoci každému, kdo na svou m´dní zálibu opakovaně doplácí. "Diskriminace fousáčů je na denním pořádku. Muži hledající zaměstnání se před přijímacím pohovorem musí oholit, jinak nemají šanci," říká ředitel organizace, 36letý Aaron Perult, který má pod nosem nádherně vykrouženou hustou podkovu. "Jsme vlastně novou vlnou hnutí za občanská práva, která hájí svobodu fousatých. Máme sympatie mnoha mladých lidí, pro něž je knír ideálním prostředkem sebevyjádření, mnohem lepším než třeba tetování," dodává.     (Zdroj: Řev přírody)


Geny pro schizofrenii jsou evolučně výhodné Kanadští vědci netuší proč, ale geny pro schizofrenii si savci pečlivě schraňují miliony let v téměř nezměněné podobě. Tým genetiků zkoumal 76 lidských sekvencí DNA, které se nějakým způsobem zapojují do rozvoje schizofrenie, a porovnal je s dědičnou informací makaků, šimpanzů, myší, krys a psů. 28 z těchto úseků přitom vykázalo vyšší stálost než všechny ostatní kontrolní vzorky z jakékoli části DNA. Výsledky studie údajně ukazují na to, že jejich zachování bylo pro člověka nějakým způsobem evolučně výhodné. Autoři však přiznávají, že nemají nejmenší tušení, co takovou výhodou mohlo být.     (Zdroj: 21@století)

No ale je tu i otázka - zda vědci vědí, co to vlastně schizofrenie je ... třeba je to něco jako multitasking ve Windows, ale my to nechápeme ... :-))) ...).


Podle článku 99 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) „Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky“. Ústavní zákon nikde nestanoví, že by tomu mohlo být v určitých případech jinak. Mám na mysli české unikum – vojenské újezdy. Protiústavnost jejich existence je obecně známa, na právnických fakultách bývá dávána k dobru při hodinách ústavního práva.

Materiály ministerstva obrany z 1. 3. 2007 uvádějí, že v celkem šesti vojenských újezdech má trvalý pobyt 2 048 obyvatel.

Vojenské újezdy byly zřízeny ve svých současných hranicích zákonem č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech. Uvádí je také – jako územní správní jednotku státu – zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky. Jak již řečeno, ústavní zákony vymezující členění státního území takovou územní jednotku neznají, což nutně vede k protiústavnosti všech nižších norem (zákonů), které na státním území zřizují jiné samostatné územní jednotky než obce se samosprávou. Není válka, území není okupováno cizí mocí, a přesto zde civilní obyvatelstvo trvale žije pod vojenskou správou.

V civilizovaném světě sotva nalezneme jiný stát, kde by armáda neomezeně a takřka nekontrolovaně využívala takovou část státního území, jak tomu je u nás. K čemu české armádě ty stovky kilometrů čtverečních na mnoha místech? Navíc bývá zvykem, že obce vojákům nemovitosti pronajímají. A je normální, aby v době míru vedli matriční úřad a jinou správu pro civilisty vojáci? U nás ano.      (Zdroj: Britské listy)


06 09. 2007    Pozor - již v pátek 7.září je Den otevřených dveří památek v České republice !!!

Noooo ... a nevím to tak úplně přesně, ale zhruba v těchto dnech slaví Most do Říše snů čtvrté narozeniny ... jo, nějak to moc utíká ... Tak moc a moc děkuji svým čtenářům za jejich přízeň ... snad bude proč ji zachovat i do budoucna ...  :-)))


Světu se toto nařízení jeví jako zcela absurdní. V Číně ale právě vešlo v platnost: "výnos regulující proces reinkarnace".

O tom, kdo se stane nejvyšším tibetským duchovním - a nástupcem dvaasedmdesátiletého dalajlamy - chce napříště rozhodovat komunistická vláda v Pekingu.

Všechny budoucí inkarnace živého Buddhy totiž musí od září získat vládní souhlas, uvádí se v nařízení čínského státního úřadu pro náboženské záležitosti.

"Je to bizarní, a zároveň strašidelné," komentuje situaci John Powers, expert na tibetský buddhismus. "Nejen, že chtějí ovládat stávající život, ale teď už dokonce i ten budoucí a smrt. To se může stát jen v totalitním režimu," řekl stanici Hlas Ameriky.

Čína, která ovládá Tibet už více než půl století, tvrdí, že nikdo mimo Čínu nesmí ovlivňovat proces reinkarnace ze zahraničí.

Významné duchovní, lamy, tedy bude schvalovat státní komise čínské vlády, a navíc jen z návrhů, které předloží domácí buddhistické kláštery. A z nich jen ty oficiálně registrované.

Proti komu je nařízení směrováno, je zjevné. "Skutečným motivem Číny je odstřihnout od vlivu dalajlamu a exilové vůdce," uvedl časopis Newsweek.

Dalajlama, nejvlivnější Tibeťan, žije v Indii a je mezinárodní celebritou. Podle tradice bude jeho duše znovuzrozena v podobě dalšího člověka. Žijící Buddhové jsou tradičně identifikováni už v dětství pomocí různých testů.

Čína ale prohlašuje, že jedině její vláda je oprávněna jmenovat tibetské duchovní v čele s dalajlamou a s pančenlamy.     (Zdroj: Brány vnímání)

U nás jsme na tom ještě lépe ... komunistické vládnoucí klika se přetransformovala ještě za živa, bez nutnosti reinkarnace ... Ovšem co budou jejich duše dělat po smrti ... já bych na jejich místě měl strach, že u sv. Petra dostanu na vybranou, v jakou duši se budou chtít v příští existenci  změnit .... 28 x 1.95 ... 26 x 1¾  ... 155 R 13 ... demokracie a možnost volby je jistě i v nebi ... Pak budou moci být dále nafouklí jako teď ... a dokonce i píchat ...


Představitelé nepálské státní letecké společnosti Nepal Airlines obětovali dvě kozy, aby si usmířili hinduistického boha nebe. Uvedla to dnes letecká společnost, která tímto nezvyklým způsobem řešila problémy, jež vznikly poruchou jednoho z jejích dvou Boeingů.

Nepálské aerolinie musely v posledních týdnech pozastavit některé své služby vzhledem k technickým problémům se strojem Boeing 757.

Zvířata byla obětována před "neposlušným" letounem v neděli na jediném nepálském mezinárodním letišti v metropoli Káthmándú v souladu s hinduistickými tradicemi, uvedla firma.

"Závada v letadle byla nyní opravena a stroj začal znovu létat," konstatoval dnes spokojeně jeden z vysokých představitelů Nepal Airlines, aniž zmíněnou poruchu podrobněji popsal.       (Zdroj: Novinky.cz)

Jojo, každý stroj funguje mnohem lépe, když se jeho nádrže naplní palivem .... A bohovi nebe se vůbec nedivím, že je naštvanej, když má poslouchat ten rambajs ...


Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO. Česku hrozí ostuda.

Mrakodrapy na dohled od centra Prahy nejsou žádný problém. Překvapivé rozhodnutí s tímto obsahem vydalo Ministerstvo kultury ČR, které má podle zákona chránit naše kulturní bohatství. Rozhodnutí padlo krátce poté, co Výbor světového dědictví UNESCO učinil první krok k vyškrtnutí Prahy ze seznamu významných památek a nad stavbou mrakodrapů vyjádřil „vážné znepokojení“. Občanská sdružení se obávají, že české úřady chtějí vydat stavební povolení pro mrakodrapy ještě před příjezdem mise UNESCO do Prahy, naplánované na únor. Podle odborníků nyní reálně hrozí pozastavení členství Prahy v elitním klubu světových památek, doprovázený ztrátou mezinárodního kreditu České republiky a odlivem turistů.     (Zdroj: Econnect)

Hluboce se stydím za vládu této země, která, jak se zdá, napáchá neodstranitelné škody na své zemi, jejím lidu a její pověsti ve světě ....


K regionálnímu italskému zákonu Lombardie, který byl přijat v roce 2000 a v roce 2004 byl novelou zpřísněn, se 27. srpna 2007 přidal další evropský zákon o světelném znečištění. Slovinsko přijalo zákon, který účinně reguluje venkovní osvětlování s cílem razantního poklesu spotřeby elektřiny i ochrany nočního prostředí před nežádoucím světlem. Zákon o světelném znečištění zakazuje svícení nad horizont – do nebe, čili požaduje plné clonění pro většinu svítidel. Svícení nad horizont je totiž hlavním původcem světelného znečištění.


Lidstvo už od nepaměti vzhlíží ke hvězdám a hledá mezi nimi jiné bytostí, neznámé civilizace a tajně doufá, že jednou dokáže překročit hlubiny vesmíru a všechny ty vzdálené kouty světa prozkoumat. Snad v některé z jeho končin narazí na jinou civilizaci. Jenže dokážeme si vůbec dostatečně představit jak by mohla vypadat? A co když je nám blíže než si vůbec umíme představit? Každý den se s ní setkáváme, ale necháváme ji bez povšimnutí... civilizace mravenců.      (Zdroj: Příroda.cz)


Ájurvéda (v překladu věda života) patří k nejstarším léčebným metodám na světě. Vznikla před 5000 lety v Indii a mnoho přírodních léčebných systému má své kořeny právě v ní. Z Indie se pak rozšířila do dalších zemí, časem prošla mnoha fázemi a také dnes si získává velkou oblibu. Cílem ájurvédy je udržovat zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení a životního stylu. Vychází z toho, že každý člověk má svoji jedinečnou směs fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které nás utvářejí, a které nám byly dány už při početí a po zbytek života se nemění. Existuje ovšem hodně faktorů, které mohou narušovat naši přirozenou rovnováhu, například strava, emoce, fyzické a psychické stresy a podobně. Pokud si uvědomíme a pochopíme to, co nás ohrožuje, můžeme to eliminovat nebo aspoň omezit tak, aby naše rovnováha byla opět obnovena. Ájurvéda má 3 základní principy- váta, pitta a kapha. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, přičemž jedna z nich vždy převažuje. Ájurvédy říká, že nemoc je nerovnováha mezi těmito principy. Podle ájurvédy tělo, mysl i duch spolu neoddělitelně spolupracují a udržují rovnováhu a také tvrdí, že celý vesmír je souhrou energií 5 elementů - éteru, vzduchu, ohně, vody a země. Váta, pitta a kapha jsou tak kombinacemi těchto pěti prvků. Váta je kombinací éteru a vzduchu a řídí dýchání, mrkání, pohyby svalů a tkání, tlukot srdce a všechny pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. Pokud je váta v nerovnováze, vzniká strach a úzkost. Člověka typu váta má štíhlou postavu, jedná rychle, trpí nespavostí, rychle mění nálady, energie přichází v návalech, přepíná se, snadno se unaví, bývá často živý a nadšený. Pitta je kombinací ohně a vody, řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu. Nerovnováha způsobí hněv a nenávist, rovnováha naopak inteligenci, Člověka typu pitta má střední postavu a také střední sílu, světlé, světle hnědé či zrzavé vlasy, sklony k hněvu, averzi k horkému počasí, dává si velké cíle, má silné trávení a bystrý intelekt. Kapha je kombinace prvků země a vody, tvoří kosti, svaly a šlachy, udržuje imunitní systém. V rovnovážném stavu přináší lásku a klid, v případě nerovnováhy hrabivost a závist. Člověka typu kapha má silnou postavu, velkou sílu a výdrž, je to klidná osobnost s pomalejším chápáním zato s dlouhodobou pamětí, má pomalé trávení, sklony k obezitě, je srdečný, tolerantní, ovšem má sklon k samolibosti. Žádný člověk není čistý typ váta, pitta nebo kapha, ale je jejich kombinací.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Zhruba 1,9 miliardy korun by mělo jít v letech 2007 až 2013 na dotace na zalesňování zemědělské půdy. Stromy by s touto podporou měly být podle předpokladů vysázeny na ploše zhruba 12.600 hektarů pozemků méně vhodných pro zemědělskou výrobu. Dotace bude financovat z 80 procent EU a z 20 procent Česká republika. Podpora je součástí programu rozvoje venkova. Nařízení, které ji upravuje, dnes schválila vláda.ilustrační foto

V předcházejícím období let 2004 až 2006 bylo s pomocí dotací z Horizontálního plánu rozvoje venkova , který rovněž sloužil k čerpání peněz z EU, zalesněno přes 2000 hektarů zemědělské půdy. Pro období 2007 až 2013 se počítá s podporou zalesňování v objemu téměř 2000 hektarů za rok.

Opatření má zabránit tomu, aby zemědělská půda zůstala bez využití. „Pro ekologickou rovnováhu krajiny je vhodnější plochu, kterou farmáři neobdělávají, nebo je obtížné ji obdělávat, zalesnit, než nechat ji ladem,“ uvedlo ministerstvo zemědělství.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)

No ... zní to hezky ... jen si člověk nesmí moc říkat, že v této "tržní době" se na les pohlíží jen jako na tak trochu pomaleji rostoucí pole ... Pole se dříve zničila zběsilým pumpováním dusíku, fosforu a draslíju do země ... lesy teď zase berou za své neustálým paličatým osazováním smrkovými monokulturami .... nevhodnými, ale ze kterých je zisk brzo.


Pokud se během putování 'českou Kanadou' zatouláte do okolí Nové Bystřice nebo Starého Města pod Landštejnem, zkuste si na chvíli odskočit i k rakouským sousedům. Možná budete překvapeni exotickým zážitkem. Nejsevernějšímu výběžku Rakouska totiž vládne konopí.

Vysoké stonky, charakteristické listy, jejichž stylizované ztvárnění zdobí mikinu nejednoho adolescenta, a mohutná samičí květenství vás ani minutu nenechá na pochybách. Ano, konopí! Tisíce stvolů se vlní ve větru, obklopené malebnou krajinou vysočiny, s kulisou lesů, luk a rybníků. Za nimi se bělá kostelní věž vesnice Reingers. Obce, která si přidělila označení "Hanfdorf“ neboli "konopná vesnice“.

Na rozdíl od populárního Amsterdamu se v Reingers nedočkáte žádných coffeeshopů. Kolem obce se pěstuje výhradně konopí seté na průmyslové využití, které osahuje pouze zlomky procent účinné látky THC. Zato se tady ale můžete seznámit s pozoruhodnými vlastnostmi této plodiny.

Prvním vodítkem se může stát okruh naučné stezky, situovaný do centra Reingers. Jednotlivé panely podávají základní informace o rostlině a jejím využití, současně se také zmiňují o indickém konopí a jeho tradiční kulturní, společenské a náboženské úloze v asijských zemích. Bohužel, text panelů je pouze v němčině.      (Zdroj: Agris.cz)


Ze stránek Matrix-2001.cz o událostech, které budou předcházet roku 2012

... Jsou zde dvě skupiny lidí. Ti jedni kráčí po duchovní stezce a obrací svoji mysl k Bohu ze své přirozenosti. Pak jsou zde ti, jimž se materiální svět stal modlou a jsou ochotni pro něj obětovat veškerý život. Nastávající události však nejsou určeny ani jedné z těchto skupin. Jsou určeny těm, kteří ještě tápou a nejsou schopni se rozhodnout. Těch je kupodivu naprostá většina. A právě tato část lidí se rozdělí a bude následovat hlas svého srdce. Pro ty, jenž už nyní stojí oběma nohama za branou to znamená, být připraven těm kteří se rozhodnou vyhledat jiskru Boží myšlenky podat pomocnou ruku a uchovat si pevnou víru a jistotu v Boží vůli. On nikoho nezklame ani neopustí. Naopak. Právě tyto události otevřou cestu k vyšším znalostem a schopnostem ducha, o nichž se nám v tento okamžik ani nesní.


Velkopopovický pivovar ze skupiny Plzeňského Prazdroje dokončuje projekt, který sníží energetickou spotřebu provozu a zlepší ochranu životního prostředí. Instalací ekonomizéru na kotel ušetří ročně 5 % zemního plynu. Pivovar ve Velkých Popovicích se zlepšování svých ekologických parametrů věnuje soustavně – například ve spotřebě energie na výrobu jednoho hektolitru piva už dosahuje skvělého čísla, pouhých 33,15 kWh. Pro srovnání, u německých pivovarů je to průměrně 38,05 kWh.

Ve Velkopopovickém pivovaru se v současnosti zavádí hned několik opatření zaměřených na snížení spotřeby energie. Jedním z nich bude montáž ekonomizéru na kotel pro výrobu páry, která bude dokončena v září 2007 a vyžádá si investici 1,65 milionu Kč. Ekonomizér je v podstatě tepelný výměník, který využívá odpadního tepla, jež by normálně odešlo komínem, pivovar ho ale využije na předehřátí vody do kotle. „Tím ušetříme ročně tolik zemního plynu, kolik by spotřeboval běžný rodinný domek za zhruba 100 let,“ říká manažer pivovaru Velké Popovice Pavel Šemík. Pivovarnictví patří k energeticky nejnáročnějším potravinářským provozům. V typickém českém pivovaru nejvíce energie vyžaduje vlastní proces výroby* - například varna spotřebuje 46 % celkové spotřeby tepla a 18 % spotřeby elektřiny, stáčírna 19 % tepla a 21 % elektřiny. Dalším z projektů ve velkopopovickém pivovaru je proto plánovaná modernizace tepelných rozvodů, která by měla přinést další úspory tepla.     (Zdroj: EnviWeb)


05 09. 2007    Roku 1723 byl Karel VI. slavnostně korunován na českého krále. Pozor - je to Karel šestý .... S tím číslováním to ale bylo složitější. Karel VI. se narodil 1. října 1685 jako nejmladší syn císaře Leopolda I. a jeho manželky Eleonory Falcko-Neuburské. Po smrti svého bratra Josefa I. se v roce 1711 stal císařem svaté říše římské, dále pod jménem Karel II. králem českým a arcivévodou rakouským a ještě pod dalším jménem - jako Karel III. - králem uherským (1711–1740). Jeho dědičkou se stala na základě pragmatické sankce jeho dcera Marie Terezie.


Zajímavá a podnětná myšlenka ze stránek Víra.cz:

Usiluješ-li stále
o větší úspěch, výkon, kontrolu, dokonalost a efektivnost,
přeceňuješ jejich význam -
- stejně jako své vlastní lidské schopnosti.
Jsi velký tím, kdo jsi, ne tím, co dokážeš.

Napadá mě v této souvislosti jedna rovněž pěkná myšlenka, kterou kdysi dávno pronesl pan Richard Kaucký, Šéf Nejvyšší firmy Software602 a.s. .... Snaha o dokonalé je největším nepřítelem dobrého ...


Letos již potřetí patří měsíc září propagaci biopotravin. Ty se v posledních letech na českém trhu velmi rychle rozšířily a objem prodeje narůstá o desítky procent každý rok. Zájem je navíc tak velký, že ho nestačí pokrýt čeští výrobci a tak se biopotraviny stále zhruba z padesáti procent dovážejí ze zahraničí. Bio vejce firmy Abatis V posledních letech v ČR zájem o biopotraviny vzrůstá.

Letošní ročník Měsíce biopotravin se koná pod heslem „Žít Bio“. Proběhne téměř sto akcí, které mají propagovat výhody biopotravin a přesvědčit zákazníky k jejich nákupu. Podle pořadatelů kampaně zatím pravidelně nakupují potraviny v kvalitě bio 4 % všech zákazníků, ženy však již v 5, 5 % případů. Proto také na ně má být letošní kampaň nejvíce zaměřená. Zákazníci si letos budou moci nakoupit bio výrobky na téměř třech tisících prodejních místech, také díky tomu, že vlastní bioznačky zavádějí do svých nabídek řetězce Plus a Tesco, vlastní bio program připravuje také řetězec Coop. „Nárůst obratu v letošním roce stoupl již o 49 %, podle mého odhadu, to do konce roku může být o plných sto procent,“ řekl novinářům Tom Václavík z organizace Green Marketing, který je koordinátorem celého Měsíce biopotravin.

Kdo všechno během září v celé České republice bude propagovat biopotraviny je k nalezení na stránce www.mesicbiopotravin.cz. Na stejné adrese je možné vyplnit on-line Bio kvíz, který nabízí jako hlavní výhru víkend na ekofarmě pro celou rodinu a mnoho dalších cen. Řada prodejen bude v září nabízet biopotraviny za výhodné ceny. Na internetové stránce se mohou návštěvníci podělit s ostatními i o svůj vlastní „bio příběh“. Organizátoři kampaně také nabízejí možnost zajet si na ekofarmu a přímo od pěstitelů nakoupit čerstvou zeleninu a ovoce, mléko či sýry.       (Zdroj: Ekolist.cz)


No schválně si přečtěte tohle ... krásný příklad úředního jazyka ....

Dva další české výrobky byly prostřednictvím nařízení 980/2007/ES a 1018/2007/ES zařazeny do Rejstříku chráněných označení ES. V souladu s nařízením 510/2006/ES o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, (které nahradilo nařízení 2081/92/EHS) byla v srpnu 2007 vydána nařízení 989/2007/ES (OJ l 219, 24.08.2007, s.7) a 1018/2007/ES (OJ L 31.08.2007, s.29), kterými se názvy "Hořické trubičky" a "Lomnické suchary" zapisují do Rejstříku chráněných označení původu (CHOP) a chráněných zeměpisných označení (CHZO). Názvy získaly statut CHZO a byly zařazeny do třídy 2.4: Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a sušenky.      (Zdroj: Agronavigátor)

Tak nevím, mám tomu tleskat nebo nad tím plakat? Tradiční označení výrobků prostě zůstane, ať si úředníci EU třeba skřípou zubama ... pro obyčejnýho člověka rum zůstane rumem, syreček syrečkem a pivo pivem .... ať se třeba tisíc eurokomisařů postaví na hlavu a mává ušima ...


Hľadiac na krásne modré nebo si neuvedomujeme, že nad našimi hlavami krúžia tony železa - satelity, teleskopy a zariadenia označované ako "prísne tajné"

Niektoré z nich sú veľkou hrozbou pre pozemský život. Nad našimi hlavami však lieta aj fantastika z románov sci-fi.

Ten, kto by si myslel, že vlády informujú svojich obyvateľov o všetkom, čo robia, je naivný. V systéme západných demokracií je však pre vládne agentúry ťažké utajiť, čo robia a slobodná tlač zverejní často aj nepríjemné veci. Vznikol internet, ktorým možno šíriť tajné informácie bez obavy, že bezpečnostná služba štátu nájde vinníka. Mnohí veľmi dobre informovaní ľudia začali na internete rozširovať údaje vychádzajúce z vládnych dokumentov, pochádzajúcich z tajných archívov. Po prvý raz aj obyčajní ľudia môžu poznať aspoň zlomok toho, čím disponujú súčasné armády.

(Dále čtěte na stránkách Tajomstvá našej planéty)


Vláda zaspala – hrozí škody na krajině. ....  „Nový stavební zákon vychází z předpokladu, že vláda zpracuje jakýsi územní plán České republiky, z něhož vyjdou územní plány krajů a následně plány jednotlivých obcí. Bylo by to i logické. Sama vláda ale tento postup ignoruje a vnáší do stavebního rozvoje měst a obcí chaos a nejistotu,” komentuje současný stav Luděk Šikola z Ekologického právního servisu. „Bez chybějící vládní koncepce nezbývá krajům, které musí podle zákona připravit nové územní plány, nic jiného, než vycházet ze starých podkladů. Řada z nich možná přebírá neplatnou koncepci dokonce nevědomky. Celé územní plánování se ale tak či onak dostává mimo zákon,” doplnil Šikola.

Alena Dodoková z Asociace ekologických organizací Zelený kruh považuje za velký problém, že stará koncepce nebyla projednána v procesu, který specifikuje nový stavební zákon. „Podklady koncepce nemohla připomínkovat veřejnost a neproběhlo ani její expertní posouzení z hlediska udržitelného rozvoje. Podle platného práva takový dokument nesmí být oficiálním podkladem územního plánování.” Dodoková se obává, že Česká republika může brzy čelit konfliktu s Evropskou komisí. Stará koncepce územního plánování totiž odporuje evropským směrnicím o ochraně ptactva a dalších volně žijících živočichů, zapojených do soustavy Natura 2000(5).

Martin Skalský ze sdružení Arnika upozorňuje, že přebíráním staré vládní koncepce se do územních plánů některých krajů dostávají nezákonnou cestou některé vysoce kontroverzní stavby. „Jde například o jezy na dolním Labi a Berounce, silnici R52, novou dráhu na letišti v Praze-Ruzyni, těžbu uhlí v Beskydech, stavbu přístavu Pardubice, dálnici D3 nebo stavby jaderných úložišť,” řekl Skalský. To je podle něj také hlavním důvodem proč se vláda dodnes nemá ke zpracování politiky územního rozvoje, kterou předpokládá zákon. ''"Obáváme se, že za tímto postupem stojí zájem betonářské lobby. Kdyby vláda postupovala podle zákona, řada problematických staveb by musela projít veřejnou diskuzí a novým hodnocením dopadů na životní prostředí. A zřejmě by z plánu musela zmizet."'       (Zdroj: Zelný kruh)

Kdy vláda nezaspí zaručeně je tehdy, když se mají projednávat hmotné požitky jejích členů ... pak jsou jak čiperkové ...


Cynthia McKinney, Webster Tarpley a další varují před bezprostředně hrozícím, fingovaným útokem podobném 9/11 a následným zavedením stanného práva a útokem na Írán. Zprávu pod označením The Kennebunkport Warning vydali 26.8. Brzy si získala pozornost a podporu badatelů hledajících pravdu o 9/11. Podle zakladatele tohoto hnutí Jamese H. Fetzera nejen, že existuje řada náznaků o tom, že se Spojené státy chystají zaútočit na Írán, ale navíc série spíše podivných událostí naznačuje, že stanné právo je za dveřmi. „Nebezpečí ale nepřichází od naší vlastní armády,“ říká Fetzer. „Její síla byla oslabena pokračující okupací Iráku. Nám hrozí privátní armáda, jako například Blackwater USA, která se zdá být stále silnější úměrně s tím, jak americká armáda slábne.“ Podle zprávy Kennebunkport Warning naznačuje řada extenzivních důkazů, že neokonzervativci těsně spříznění s viceprezidentem Cheneym jsou rozhodnuti sehrát nový falešný útok 9/11... aby ho vzápětí využili jako důvod pro agresivní napadení Íránu a pro zavedení stanného práva v USA... Varujeme lidi celého světa – a myslíme to vážně. Dojde-li v blízké budoucnosti k jakémukoliv teroristickému útoku zbraněmi hromadného ničení uvnitř Států nebo kdekoliv jinde, měla by být zvažována přímá zodpovědnost Cheneyho frakce.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


...  Dnes vím, že evropské nástroje jsou vyrobeny tak, aby potlačily přirozené alikvoty (přestože muzikologové budou tvrdit, že alikvoty ve zvuku houslí nebo flétny vždy jsou, jde ve většině případů jen o jeden jediný, ostatní byly záměrně, např. šířkou kobylky nebo designem nástroje, nebo výukou zpěvu, potlačeny – aby se mohlo hrát a zpívat v orchestru). A naopak, ono kouzlo zvuku indického sítáru, kterému v 60. letech podlehli nejen Beatles, je způsobeno právě alikvoty a tzv. neudeřenými tóny.

Navíc se ukázalo, že právě kovové nástroje, kovové struny, kovové plochy (gongy) či kameny metalofonů (např. v balijském gamelanu), vyluzují nejdelší řady přirozených alikvotů (proto se nám tak líbí). Zatímco evropská hudba alikvoty potlačuje, a rozeznává jen velmi málo frekvencí (mezi C a D je jen Cis), právě indické nástroje, nebo didžeridu (ani to nemá dírky, rozhořčovala se jedna paní učitelka piána, když „to“ viděla poprvé), nebo tibetské mísy, a také mbira, a její nejmodernější meditační varianta, sanzula (viz foto), dodávají tělu a mysli obrovské spektrum v naší běžné hudbě nepoužívaných frekvencí a alikvotů.

Když člověk poprvé uslyší tibetskou mísu, nebo didžeridu, nebo dobře udělanou mbiru či berimbau (jakýsi luk, dole s dýní, na jehož drátěnou „tětivu“ hráč tluče proutkem), užasne. Kouzlo těchto jednoduchých nástrojů spočívá nikoliv v přesnosti výroby a konstrukce, ale naopak, v nepřesnostech. V didžeridu jsou to tisíce plošek po termitech, tibetské mísy jsou ručně kroužené a vytepávané, a tedy nepravidelné, u sítáru nebo tampury se (na již tak velmi široké) kobylce struny ještě podvazují šňůrkou, aby o to déle „drunčely“. Indové tomuto efektu velmi správně říkají „život“, protože je to právě tohle bzučení (či chrapot hlasu Janis Joplinové či Louise Armstronga), které navozuje prostředí vycpané stovkami předtím neslyšených frekvencí (které pak v těle dolaďují ty které tkáně a procesy). ...     (Zajímavé povídání na stránkách Jitřní země)


V tomto období stále více přibývá hlučných festivalů, koncertů a dalších hrubých produkcí přímo v přírodě.

Často v blízkosti lesů, řek a jezer. Na některých místech přírody je doslova cítit smutek a žal s prosbou o pomoc. Jak žalostné a necitelné chování lidského tvora vůči daru, který nám byl dán ku pomoci. Mluvíme, píšeme o přírodě, čerpáme z ní a drancujeme. Všichni kdož se na tom vědomě podílí, budou nést odpovědnost, kterou jako velké břímě budou muset prožívat dokud jej nenapraví.

Musím naléhat na všechny citlivé lidi, aby se toto lidské počínání zastavilo, kdokoliv můžete pomozte stromům a celé přírodě od tohoto lidského počínání.

"Prosím všechny přírodní bytosti deště, větru a bouře zasáhněte tam, kde je narušováno lidské souznění s přírodou!"     K.K.

(Velice rád tuto "Modlitbu" posílám i vám ....)


... začal jsem hledat, co vše by bylo možné zjistit o Slavníkovcích. Není toho mnoho, ale přece. Tak třeba že Slavník byl zámožný muž trochu volnějších mravů, ale přesto čestný, mocný a zároveň štědrý. To se jen tak nevidí. A taky že jeho manželka, Střezislava, byla žena podivuhodně krásná, z rodu Přemyslovců. Zajímavé je, ze v česky psaných textech jsem vždy našel jen jméno Střezislava. V anglicky psaných textech bylo naopak vždy „Strezislava the Pretty“, Střezislava Krásná. Že by měl někdo důvod české texty cenzurovat ? Hm, asi někdo, koho hryže svědomí se snaží Slavníkovce očernit, nebo aspoň shodit. Ano, skutečně jsem našel i takové informace, jako že prý byl Slavník zkorumpovaný státní úředník, haha... Ale podívejme se na druhou stranu. Vojtěch byl ve své době velmi významný duchovní. Tak významný, že ho museli přemlouvat, jak papež, tak český král (no spíš kníže, do krále měl v té době ještě trochu daleko), aby si vzal biskupství. Odkdy se lidé přemlouvají, aby usedli na vysoké posty ? A to nemluvím o tom, že v té době míval biskup i větší moc než samotný kníže. Vojtěch byl tak vážený, že královna Theofano mu dala na cestu tolik zlata, kolik Radim unesl. Jen tak... To by se dnes asi jen tak nestalo. Papež se dokonce zmínil, ze pokud Čechové neposlechnou Vojtěcha, pak už nikoho (včetně všech německých duchovních, kteří určitě měli lepší kompetence zastávat úřad, ale nebyli v té době příliš úspěšní). A že prý Vojtěch je jediný, který ten úřad může zastat.

Co bylo na Vojtěchovi tak zvláštního?

(No tak to si přečtěte v prvním ze slibně začínající série článků o českých Keltech na stránkách Boiohaemum)


Paleobotanikové našli první důkaz o existenci pravěkých druhů orchidejí. Až doposud žádný fosilní pozůstatek po jakémkoli druhu z nejrozmanitější rostlinné čeledi na Zemi nebyl objeven. Důvodů pro takovou absenci je hned několik. Orchideje rostou v podnebí, kde po smrti podléhají rychlému rozkladu, a navíc jemná struktura jejich květů není zrovna materiálem, který by se snadno uchovával v sedimentech. K současnému objevu pomohla pravěká včela, která se i s nákladem pylu z orchideje přilepila do pryskyřice. Ta ve zkamenělé podobě (jantaru) uchovala neopatrný hmyz dlouhé desítky milionů let. Podle Santiaga Ramireze z Harvardské univerzity v Cambridge nález potvrzuje hypotézu, že se orchideje vyvinuly z jednoho společného předka, který na naší planetě rostli před 80 miliony let.      (Podívejte se na obrázek na stránkách 21@století ... moc pěkný)


04 09. 2007    Roku 476 po Kristu zanikla Západořímské říše. Toho dne byl poslední západořímský císař,  Romulus Augustus, sesazen Flaviem Odoakerem - vojevůdcem germánského původu.

Roku 1886 se po téměř třicetiletém boji Geronimo, náčelník Apačů, vzdal v Arizoně americké armádě. Náčelník zemřel 17. února 1909 na zápal plic. Způsobil si ho sám, neboť značně opilý spadl z koně do ledové vody a nastydl.
Hmmm .... ohnivá voda ... Vinnetou vás varoval ...


Než si koupíte nějakého exotického ptáčka nebo rybičku, zamyslete se nad tím, zda chcete podporovat zahraniční dovozce a lovce, kteří zvířatům připraví strastiplnou cestu až k Vám.

Mnoho druhů zvířat je ohroženo jenom kvůli chamtivosti ?milovníků přírody?. Uznávám, že je krásné vidět bohatě zdobené exempláře, které patrně jinak nespatříte. Je to ale dostatečný důvod k tomu, aby tito tvorečkové trpěli kvůli naší chamtivosti a zištnosti? Zaplatíme obrovské peníze, přičemž ani nevíme, zda ten drobeček přežije. A i kdyby přežil, chtěli by jste si to s ním snad vyměnit? Chtěli by jste být zavření celý život v kleci nebo v akváriu? Není tohle týrání zvířat nad kterým jste se už tolikrát zamýšleli a odsoudili ho k zániku?

V obchodu se zvířaty se točí obrovské peníze, a možná i proto ustupuje ochrana samotných zvířat do pozadí. Více než 1/3 tohoto obchodu je ilegální. Kdo nám vlastně dal právo zahrávat si takhle s životy těch ubožáků? Vždyť ze čtyř chycených exotických ptáků tři nepřežijí. Většina jich uhyne na šok nebo na nějaké nemoci. Když si chce někdo pořídit mládě šimpanze, pak musí být zabita nejprve jeho matka.

Hodně nás v tomto směru ovlivňují i masová média. Když v televizi vidíme doma chované primáty, zdá se nám to (promiňte ten výraz) primitivní. Je tomu ale opravdu tak, nebo se nás snaží jen někdo nalákat. Kdo vlastně určuje tenhle typ módy, kdo udává směr trendům letošního roku? Myslíte si, že to mohou být seriály, filmy či např. komiksy? Ne?

(Ale ano .... čtěte na stránkách Příroda.cz)


Chodby nemocnic přeplněné pobíhajícím personálem přinášejícím na nosítkách další a další zraněné s grimasami ve tvářích. Běžný obrázek po hromadných nehodách. Bolestivá povrchová zranění, při kterých pacienti sténají a vypadají „hrozně“, ale nebývají problém. Skutečnou hrozbou jsou poraněné vnitřní orgány. Pomoci by měl přístroj, který dokáže ultrazvukem vnitřní krvácení rychle „zašpuntovat“.

Inženýři z University of Washington spolupracují s lékaři z Harborview Medical Center na zařízení, které připomíná tricorder ze Star Trek. Pracuje s ultrazvukovými vlnami o vysoké energii a koncentruje je do určitého místa. Toto jsou výsledky prvního experimentu, zaměřeného na ošetření poraněných plic. Až dosud totiž použít ultrazvuk k zákroku na protržené plíci, nikoho nenapadlo. Fyzikové k tomu byli skeptičtí, domnívali se, že to nebude fungovat, protože plíce jsou vlastně hromada váčků naplněných plynem. A plyn, jak známo, přenosu ultrazvuku nepřeje. Tento pokus ale ukázal něco jiného. Propíchnuté plíce ošetření ultrazvukem se bezpečně zacelily.

Shahram Vaezy odborník na bioinženýrství výsledky pokusu komentoval slovy: „Vše je teprve v počátku. Testování na lidech ještě neproběhlo, ale výsledky na pokusných zvířatech jsou impozantní“.    (Zdroj: OSEL.cz)

Jo ... dobrý ... akorát z kontextu bohužel vyplývá, že kvůli testování přístroje jsou mrzačena živá zvířata ... Ano, dá se namítnout - aby bylo pomoženo lidem - ale i zvířata cítí bolest, jako my ...


V posledních dnech se v Německu rozhoduje o tom, zda by federální policie měla a mohla používat zvláštní software napsaný ve stylu počítačového viru, který by se uhnízdil v počítači nic netušící oběti a zaznamenával veškerou aktivitu, včetně navštívených stránek, napsaných a přijatých emailů a odchytávání hesel. Jednou za čas by pak odeslal všechny nashromážděné údaje na policejní ústřednu. Opatření je jako obvykle zdůvodňováno potřebou bezpečnosti a blaha občanů.

Policejní šmírovací software bude pochopitelně v počítači neviditelné a neodhalitelné. Přijde jako součást zcela obyčejného emailů. Zastánci této metody tvrdí, že nebude používána plošně, ale jen proti „vybraným subjektům“, neboť, jak vysvětlili, tento vir bude třeba pokaždé znovu „ušít na míru“ podle toho, co dotyčný má. Jaký systém.

Tohle je zajímavé. Znamená to, že dokážou vlézt do KAŽDÉHO systému? I do toho, který má všechny bezpečnostní záplaty? Znamená to, že mají metodu, o které my nevíme? Zadní vrátka? Co linuxáci? Co Mac? O těch se článek nezmiňuje, ale zřejmě to není problém. [ilustrační foto]

Ne všichni politici jsou ovšem touto myšlenkou nadšení. Levicové křídlo koalice (SDP) je ostře proti. Rovněž policejní unie GdP není příliš žhavá. Tvrdí (právem), že použití takového nástroje jasně odporuje základním zákonům na ochranu soukromí, zvlášť když se bude maskovat za neškodný email. Navíc to prý může snížit u veřejnosti důvěru v emaily přicházející ze státních institucí.    (Zdroj: Zvědavec)

(Co dodat - o tomhle se ani Orwellovi nesnilo ...)


Nanotechnologie promlouvají i do světa baterií. Společnost Sony sestavila malý elektrický zdroj, vyrábějící elektrický proud rozkladem glukózy. Zařízení dosahuje výstupního výkonu 50 mW, při spojení čtyř takových zdrojů stačí získaná energie na dobíjení přenosného hudebního přehrávače.

Základem zdroje elektrické energie je anoda z enzymů, které dokážou rozkládat glukózu, a katoda s enzymy redukujícími kyslík. Během oxidace uvnitř zdroje se glukóza mění na glukonolakton, vodíkové ionty a elektrony. Vodíkové ionty putují ke katodě, kde vzniká voda a elektrony z elektrochemické reakce dávají vznik elektřině. Sony chce vyvinutý zdroj vypilovat až ke komerčnímu nasazení. Protože glukóza vzniká v přírodě přirozeným procesem, jde o plně ekologický zdroj elektřiny.       (Zdroj: EnviWeb)


Odvolací soud 31. srpna zrušil zákaz používání aktivního sonaru během cvičení amerického válečného námořnictva poblíž kalifornského pobřeží. Cílem zákazu bylo chránit kytovce - velryby a delfíny - před nepříznivými účinky zařízení, které může způsobit i smrt těchto zvířat. Na kytovce patrně nejhůře působí sonary pracující na středních frekvencích.

Aktivní sonar je zařízení sloužící k navigaci, komunikaci a průzkumu. Pracuje na podobném principu jako radar, avšak s použitím zvukových, nikoliv elektromagnetických vln. Echolokaci však bohužel používají i kytovci, na něž má proto sonar neblahý vliv. Slabší zařízení mají za následek dezorientaci, ruší vzájemnou komunikaci při lovu nebo při páření. Silný sonar může způsobit i paniku při lovu v hloubce; následné rychlé vynoření pak patrně vede k nemoci z dekomprese ("kesonová nemoc"), kdy se v tkáních prudce uvolňují dusíkové bubliny. Postižený organismus může v důsledku dekomprese trpět rozsáhlými poškozeními tkání, plicní embólií, selháním srdce nebo poškozením míchy.

V roce 2000 krátce po použití vojenského sonaru u Baham zahynulo sedm velryb. Případy dekompresní nemoci velryb byly dále zdokumentovány v roce 2002 během námořního cvičení u Kanárských ostrovů. Pitva zvířat nalezených na pobřeží následně ukázala, že těla vykazují poškození, která jsou typickým následkem dekomprese.     (Zdroj: Greenpeace)


V polských archivech byl nalezen originál rozkazu Adolfa Hitlera, který zahájil nejhorší konflikt v dějinách lidstva. Přesně před 68 lety začala 2. světová válka. Polští historici při té příležitosti představili nález originálního dokumentu, kterým vůdce Třetí říše Adolf Hitler vydal rozkaz k jejímu zahájení. Dokument má čtyři strany, je doplněn Hitlerovými poznámkami i jeho podpisem. "Po vyčerpání všech politických prostředků, aby se pokojně vyřešila nesnesitelná situace Německa na východní hranici, rozhodl jsem se pro vojenské řešení," píše se v jeho úvodu. Nacistické Německo hledalo záminku k napadení Polska, aniž by bylo prohlášeno za agresora. V noci z 31.8. na 1.9. nedaleko Hlivic, ležících na polsko-německých hranicích, jednotka SS v polských uniformách přepadla rozhlasový vysílač. Polsky vyřvala do světa, že vyhlašuje válku Německu a na místě zastřelila několik trestanců z Německa, kteří sem byli násilím dovlečeni, a kteří byli pro tento moment oblečeni do německých vojenských uniforem. Když se Hitler dozvěděl, že akce proběhla úspěšně, vystoupil v říšském sněmu: „Polsko dnes v noci poprvé i s regulérními vojáky střílelo na naše území. Od pěti hodin, čtyřiceti pěti minut německé zbraně palbu opětují." Jako obvykle Hitler lhal, křižník Schleswig-Holstein ostřeloval polské území již hodinu před führerem uváděným časem. 3. září sice Velká Británie a Francie vyhlásily Německu válku, ale k žádným vojenským operacím se neodhodlaly. Francouzský generální štáb dokonce zakázal svým jednotkám pronikání na německé území. Poláci však, podobně jako Čechoslováci, ve své obranné strategii počítali s tím, že francouzská armáda na Německo zaútočí. Wehrmacht při svém polském tažení poprvé ukázal sílu tzv. bleskové války a když 17. září na základě tajných sovětsko-německých dohod Rudá armáda překročila polské východní hranice, byl osud našich severních sousedů zpečetěn. Druhá světová válka trvala šest let a jeden den k tomu, o život během ní přišlo podle odhadů až 60 milionů lidí. Bojovalo se na třech kontinentech a zapojilo se do ní více než 50 států. Zvláště krutý osud postihl během války židovské etnikum. Šest milionů příslušníků tohoto národa nacisté vyvraždili ve vyhlazovacích táborech.      (Zdroj: 21@století)


Také vás vaše kočka vyprovází ráno na autobus a odpoledne na vás čeká na zastávce, aniž by nosila hodinky? Máte pocit, že váš pes rozumí, narozdíl od lidí, každému slovu, které mu řeknete, ba dokonce že vám odpovídá? A když se díváte na závodící koně, myslíte si, že jezdci jim ty skoky jenom kazí?

Pokud ano, není to vůbec nic divného. Vztah člověka ke zvířeti je nejednoduchý. Může s ním zacházet jako s věcí stejně jako Číňané na svých pověstných trzích a pracovníci některých našich jatek. Může ho brát „rozumně“ jako někteří naši myslivci, když ve jménu řádného výcviku opakovaně mučí jedna zvířata, aby lépe vycvičili ta svá, a případně za účelem dosažení lepšího výsledku trýzní i ta svoje. Může je brát i nerozumně a pořídit si tygra do paneláku. I to jde – dokud ovšem tygr nevyroste a nad domácnosti nepřevezme velení. A potom tady máme vztahy úplně jiného druhu, kdy je zvíře člověku partnerem, členem rodiny. A nakonec je mezi miliony psů, koní a koček několik naprosto výjimečných jedinců, nad nimiž zůstává rozum doslova stát.      (Dále čtěte na stránkách Záhadno)


Mimořádná sucha zapříčinila pokles hladin rybníků. Rybáři se už koncem léta strachují, že vánoční prodej ryb si vyžádá mimořádná opatření. Chovatele brzy sucho donutí vylovit některé rybníky pro úbytek vody ještě před podzimními výlovy. „Některé rybníky mají mimořádně málo vody. Na Vánoce ryby přelovujeme do sádek na pár týdnů k pročištění. K tomu je třeba velké množství vody a rybníky nad sádkami jsou prakticky bez průtoku. Bude třeba koupit techniku na provzdušňování vody, a to jsou peníze navíc,“ v kostce shrnul ředitel Rybářství Telč Peter Vavro. Nepotvrdil, že vánoční kapři podraží. „S jistotou mohu jen potvrdit, že ryby letos nezlevníme,“ doplnil.

Podle Jiřího Růžičky, majitele Rybářství Růžička ve Žďáru nad Sázavou, ani nejstarší rybáři nepamatují tak vyschlé rybníky, jako je tomu letos. „Voda nikde neteče, potoky vysychají. Na některých rybnících musíme už teď vodu provzdušňovat pomocí techniky, aby se ryby nezadusily,“ připomněl Růžička.

„Mezi účinné metody patří proud vody z čerpadla či z hasičské stříkačky, dopadající na hladinu. Kritický stav by mohly zlepšit pouze vydatné vytrvalé deště.      (Zdroj: Agris.cz)


Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. je hojná, vytrvalá rostlina, dosahuje výšky od 50 cm do 1 metru. Patří do čeledi mrkvovitých Daucaceae a tudíž má květenství složené z okolíků. Má bílé drobné květy, kvete od května do srpna. Je velmi hojná, roste kolem cest, potoků, na loukách, v lesích a kolem lidských sídel, všude vyhledává vlhčí místa. Používá se oddenek, na obklady listy, mladé listy se dávají do salátů a jiných jídel. Obsahuje silice, hořčiny, třísloviny, organické kyseliny, tanin, chemicky nejasný aegopodin. Bršlice kozí noha Je silně močopudná, podporuje zvýšené vylučování solí kyseliny močové a chloridů. Dává se proto do metabolických, diuretických, protirevmatických a protidnavých čajů. Potlačuje křeče, harmonizuje práci střev. Působí i na otoky, pravděpodobně i na otoky alergické. Jako obklad se přikládají listy nebo obklady z nálevu, na zanícená místa, hemoroidy, horké kašovité obklady z listů se dávají na bolavé klouby. Z oddenku se připravuje nálev, při revmatismu se podává 350 ml na jednu dávku, před jídlem. Na dosažení močopudného účinku se dává i půl litru na jednu dávku, například při močových kamenech. Další zvyšování dávek se nedoporučuje, ledviny podráždí asi třičtvrtě litru 4x denně. Nedoporučuje se dlouhodobě, podává se několik dní a poté se přechází na směsi.     (Zdroj: Jitřní země)

No vida ... ta děsná rostlina, co pronásleduje zahrádkáře, dokáže být také užitečná. Ale radím vám - pokud ji ještě doma nemáte, nezkoušejte to ... nikdy se jí již nezbavíte. Stačí kousíček oddenku velký pár mikronů ... a napřesrok jí tam máte celé houští ...


V Krkonoších se znovu rozhořel boj proti přehradám, které chce v budoucnu postavit na už obydleném území ministerstvo zemědělství. Místní lidé přehrady odmítají. Pokud ale vláda schválí novelu vodního zákona, nebudou se moct výstavbě bránit.

případě, že se v údolí Jizery postaví 12 km dlouhá přehrada Vilémov, voda zaplaví přibližně 300 domů, polovinu Harachova a mezinárodní silnici do Polska. Podle ministerstva jde jen o plány. Už nyní ale záměr děsí tisíce lidí, kteří tu žijí. „Jsou zde původní bukové porosty a nacházejí se tu vzácné i zákonem chráněné druhy rostlin,“ stěžuje si mluvčí krkonošského národního parku Tomáš Drahný.

Odpůrci přehrad teď upozorňují na novelu vodního zákona. Stojí v ní, že lidé na svém pozemku musí strpět výstavbu protipovodňových opatření. A těmi může být i přehrada. Zatopení svých domovů by tak místní nemohli nijak zabránit. „V tomto případě by stavebník, nebo vláda mohli kdykoliv strhnout přehradu na pozemky a lidé, ani obce by s tím nemohli udělat nic,“ vysvětluje Jan Beránek z občanského sdružení Stop přehradě.     (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)

Strpět výstavbu protipovodňových zařízení ... to mi pak může kdejaký trouba "shora" s IQ tykve nařídit, abych na svém pozemku, který je na kopci zhruba 50 m nad úrocní Labe strpěl postavení betonové hráze neb se obává potopy světa - voda přece přichází i shůry a nejen říčním korytem ...


03 09. 2007    Třetího září 1939 – v reakci na německou agresi vůči Polsku vyhlásily Francie, Velká Británie, Nový Zéland a Austrálie válku nacistickému Německu.


Vadí vám, že místo veřejné diskuse k problematice radarové základny se v České republice koná PR kampaň vedená Tomášem Klvaňou? Nejste spokojeni s tím, že o radaru chtějí rozhodovat politici, kteří před volbami požádali Američany, aby žádost o umístění základny poslali teprve poté, co vznikne nová vláda? Připojte svůj podpis k výzvě Kongresu spojených států, aby přehodnotil projekt, který je v ČR prosazován prostředky velmi špatně slučitelnými s demokracií.

Americká vláda vystupuje ve světě jako obránce demokracie. Jak se s tím ale slučuje skutečnost, že se podílela na utajení své žádosti o umístění základny protiraketového systému na území České republiky? Jak to jde dohromady s ignorováním názorů většiny českých občanů, kteří radar odmítají? Tyto a další otázky, na které jsme dosud nedostali odpověď, posíláme americkému Kongresu. Pokud chcete i Vy připojit svůj podpis, stáhněte si prosím výzvu i podpisový arch (ve formátu .pdf) a vyplněné archy zašlete na naši adresu:

Greenpeace Česká republika Prvního pluku 12 Praha 8 186 00


Moc pěkná myšlenka pro ty, co se často potýkají s depresemi a strachy a připadá jim, že se hroutí celý svět:

Když si snad myslíš, že ti teče do bot,
je docela možné, že jen prší.
Podívej se na věc v širších souvislostech ...
.... a buď připraven přizpůsobit svůj postoj, bude-li třeba.

(Ze stránek Víra.cz)


Sluneční erupce pozorujeme úplně běžně. V prosinci 2006 se povedlo zachytit erupce pocházející z odvrácené strany naší hvězdy zároveň sondami Mars Express, Venus Express, sondou SOHO, která obíhá Lagrangeův bod L1 mezi Sluncem a Zemí a sondou GOES obíhající kolem Země. Ukázalo se, že erupce na odvrácené straně Slunce dokáže letět za roh a ovlivnit tak vesmírné počasí kolem vnitřních planet sluneční soustavy. Zároveň se opět potvrdilo, že takové sluneční vichřice zřejmě výrazně ovlivňují atmosféru planet nechráněných magnetickým polem. Sonda Mars Express totiž ve stejnou dobu zaznamenala výrazné zesílení proudu kyslíkových iontů unikajících z atmosféry Marsu. Mohutné sluneční erupce tedy mohou vysvětlovat záhadu zmizení vody z Marsu. Mars byl před 3,5 až 4 miliardami let nejspíš plný vody. Ta je dneska z velké části pryč a hlavním podezřelým je právě sluneční vítr.       (Zdroj: OSEL.cz)


V soutěží Miss America měly dívky odpovědět na jednoduché otázky. Dívka reprezentující South Carolina dostala otázku Proč jeden z pěti mladých Američanů nedokáže najít na mapě Spojené státy? a odpověděla takto:

(Snažil jsem se o doslovný překlad, ale bylo to těžší než překládat Shakespeare, pokud mi něco uniklo, prosím, dejte mi vědět.)

Věřím osobně, že US Američané to nejsou schopni, protože, uh, někteří lidé v našem národě nemají mapy a věřím, že naše vzdělání, jako Jižní Afrika a, uh, Irák a všude jako my … věřím, že by měli naše vzdělání zde v US pomoci US a pomoci Jižní Africe a pomoci Iráku a asijským zemím, takže budeme schopni vybudovat naši budoucnost pro naše děti.     (Zdroj: Zvědavec)

ProPánaJána ... tohle mi připomíná doby ne tak dávno minulé ... uh ... mozky vymývané názornou agitací ... uh ... . o vedoucí úloze Mátušky Strany a budování budoucnosti ...


I když přestanete kouřit, vaše geny si váš zlozvyk budou pamatovat až do smrti. Biologové z British Columbia Cancer Research Centre v kanadském Vancouveru zkoumali aktivitu některých genů u bývalých kuřáků. Ačkoli riziko propuknutí některých zdravotních potíží se po ukončení kouření časem sníží na stejnou úroveň jako u nekuřáků (týká se to například infarktu), u dalších tomu tak není. Na vině je fakt, že kouření nevratně sníží aktivitu některých genů. V současnosti je jich zatím známo 124. Týká se to většinou genů zapojených do buněčného cyklu a oprav poškozené DNA. To je také příčinou, proč se riziko výskytu rakoviny nebo rozedmy plic nijak nesníží ani po desítkách let od ukončení kouření.      (Zdroj: 21@století)


Amnesty International a šest škol v ČR upozorní 3. září akcí Každé dítě do školy! na skutečnost, že více než 100 milionů dětí nemá ve světě přístup ke vzdělání. České děti podpoří školáky z Nepálu, kteří trpí důsledky dlouhodobého konfliktu.

První školní den letos připadá na 3. září. Třídy po celé zemi se po dvou měsících opět zaplní chlapci a dívkami.

V mnoha zemích světa však školní lavice zůstanou prázdné – více než 100 milionům dětí totiž ve vzdělávání brání chudoba, válečné konflikty nebo diskriminace. Musejí pracovat, obvykle ve zcela nevyhovujících podmínkách, ve více než 30 zemích světa jsou rekrutovány jako dětští vojáci. Obětí diskriminace a segregace se stávají dívky nebo žáci patřící k etnickým menšinám.

Žáci šesti škol v ČR proto symbolicky připomenou osudy dětí, které si o prvním školním dnu mohou nechat jen zdát. Mezi ně patří i 500 000 školáků z Nepálu, kteří v důsledku krvavého konfliktu podle UNICEF vloni nemohli chodit do školy. Uklidnění situace z počátku letošního roku jim dává naději, že se budou moci vrátit k normálnímu životu.

„Napíšeme dopis nepálskému králi Gjanéndrovi. Čeští školáci ho v něm žádají, aby zajistil všem dětem ve své zemi možnost navštěvovat školu,“ říká koordinátorka Vzdělávání k lidským právům AI ČR Jindra Pařízková.       (Zdroj: Amnesty International)


Ulice a náměstí plné aut, nedůstojně dlouhé čekací doby na přechodech pro chodce, nebezpečná místa pro cyklisty. To je smutná realita hlavního města, ačkoli se pražský magistrát neustále chlubí tím, jak cyklistickou dopravu podporuje. Proto dnes projekt Auto*mat představil iniciativu Pět bodů pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům.

"Praha utrácí miliardy ročně za silnice a tunely. Pro chodce, cyklisty, maminky s kočárky, seniory a lidi s handicapem jsou ale ulice pořád stejně málo přívětivé," říká režisér Martin Mareček z iniciativy Auto*mat. Chce proto vyzvat vedení Prahy, aby do září 2008 přistoupilo ke konkrétním krokům, jež pozitivní proměnu města nastartují. Zástupci Auto*matu tvrdí, že proměna města nemusí být drahá. Nemusí se prý utrácet další miliardy z veřejných rozpočtů, když by více pomohly promyšlené kroky a inspirace z okolních zemí.

Zástupci Auto*matu požadují, aby byla vypracována dlouhodobá koncepce pro podporu pěší a cyklistické dopravy za účasti veřejnosti. "Nechceme, aby to byla pouze další obecná koncepce a výplň úřednických šuplíků. Naopak tento generel má obsahovat konkrétní termíny a jasné vysvětlení pro vedení města, co chodce a cyklisty ve městě nejvíce trápí," říká Martin Mareček. Dále zástupci Auto*matu navrhují umožnit obousměrný průjezd cyklistů v pěti jednosměrných ulicích (Pařížské, Šeříkové, Opletalově, Křižíkově, Dejvické), aby bylo město průjezdnější.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Od 3. září do 3. října 2007 probíhá celonárodní kampaň Měsíc ekologické výchovy. Kampaň organizují Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody, záštitu nad ní převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí, které poskytlo i finanční prostředky na její uspořádání.

Ekologická (environmentální) výchova vede děti, mládež i dospělé k převzetí odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti. Rozvíjí citlivost k životnímu prostředí i vnímavost k nekonzumním kvalitám života. Kampaň Měsíc ekologické výchovy je proto zaměřena na širokou veřejnost bez rozdílu generací. Jejím cílem je objasnit mnohorozměrný obsah pojmu ekologická (environmentální) výchova a vysvětlit její význam pro udržitelný rozvoj i pro obohacení života každého z nás.

Do kampaně se zapojily čtyři desítky organizací a institucí z celé republiky, které se nejrůznější formou ekologickou výchovou zabývají. Základní a střední školy, ekocentra, střediska ekologické výchovy, mládežnické organizace a organizace pracující s dětmi, ekologické poradny atd. „Je to nepochybně dokladem toho, že ekologická výchova získala v posledních letech na vážnosti, má oporu v legislativě, podporují ji instituce veřejné správy, zejména Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje i některá města a obce,“ říká zástupce ředitele sdružení Pavučina Václav Broukal.       (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Pro absolventa školy v Balimari se sledování Slunce na naší obloze stalo přímo vášní. "Je pro mne něco jako pudink. "Dokážu čtyři dny nic nejíst a nemám hlad ani žízeň," prohlásil čtyřiadvacetiletý Dimbesvara Basumatary ze státu Ásám v severovýchodní Indii. Jak chutná Slunce?

Místo úst používají oči a místo jídla sluneční paprsky. Zatímco jiní by při delším pozorování naší životodárné hvězdy oslepli, někteří Indové se vyzařující energií živí. Zda a jak je to vůbec možné, to právě zkoumá americká kosmická agentura NASA. Obejdeme se v budoucnosti bez potravin?

Člověk, který se dívá do paprsků naší hvězdy déle než půldruhé minuty, riskuje těžké poškození sítnice nebo slepotu. Basumatary pozoruje náš zdroj tepla od svítání do soumraku již pět let a zatím mu to žádné vážné problémy nezpůsobilo. Potvrdil to i hlavní oftalmolog První ásámské oční kliniky Šankardéva Netralaji, podle kterého je student obdařen dobrou citlivostí na barvy. Dimbesvara předvádí své schopnosti před diváky po celé své zemi. Byl rovněž filmován ásámskou televizí a usiluje o zařazení do Guinnessovy Knihy rekordů.     (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


Zveme vás na videonávštěvu české antarktické stanice J.G. Mendela. Podívejte se podrobně do okolí stanice, prozkoumejte vnitřní uspořádání a nahlédněte polárníkům přímo pod pokličku.

Video pro National Geographic Česko natočili v letošní sezóně obyvatelé naší polární stanice.


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček